Rdz:46:1 Ἀπάρας δὲ Ισραηλ, αὐτὸς καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ, ἦλθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου καὶ ἔθυσεν θυσίαν τῷ θεῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ισαακ.
Rdz:46:1 And Israel departed, he and all that he had, and came to the well of the oath; and he offered sacrifice to the God of his father Isaac. (Genesis 46:1 Brenton)
Rdz:46:1 Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. (Rdz 46:1 BT_4)
Rdz:46:1 Ἀπάρας δὲ Ισραηλ, αὐτὸς καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ, ἦλθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου καὶ ἔθυσεν θυσίαν τῷ θεῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ισαακ.
Rdz:46:1 ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) δέ Ἰσραήλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσαάκ, ὁ
Rdz:46:1 zabrać zaś Izrael on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość on / ona / on / sama przyjść na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dobrze / pit przysięga a także, nawet, a mianowicie poświęcić w ofierze, represjonować [τεθυμενα] poświęcić represjonować, w ofierze Bóg  ojciec on / ona / on / sama Isaac
Rdz:46:1 *)apa/ras de\ *israEl, au)to\s kai\ pa/nta ta\ au)tou=, E)=lTen e)pi\ to\ fre/ar tou= o(/rkou kai\ e)/Tusen Tusi/an tO=| TeO=| tou= patro\s au)tou= *isaak.
Rdz:46:1 aparas de israEl, autos kai panta ta autu, ElTen epi to frear tu horku kai eTysen Tysian tO TeO tu patros autu isaak.
Rdz:46:1 VA_AAPNSM x N_NSM RD_NSM C A3_NPN RA_NPN RD_GSM VBI_AAI3S P RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S N1A_ASF RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM N_GSM
Rdz:46:1 to take away δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Israel he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the well/pit the oath and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] sacrifice victimize, immolate the god [see theology] the father he/she/it/same Isaac
Rdz:46:1 upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) Yet Israel (indecl) he/it/same (nom) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) the (gen) oath (gen) and he/she/it-SACRIFICE-ed sacrifice (acc) the (dat) god (dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) Isaac (indecl)
Rdz:46:1 Rdz_46:1_1 Rdz_46:1_2 Rdz_46:1_3 Rdz_46:1_4 Rdz_46:1_5 Rdz_46:1_6 Rdz_46:1_7 Rdz_46:1_8 Rdz_46:1_9 Rdz_46:1_10 Rdz_46:1_11 Rdz_46:1_12 Rdz_46:1_13 Rdz_46:1_14 Rdz_46:1_15 Rdz_46:1_16 Rdz_46:1_17 Rdz_46:1_18 Rdz_46:1_19 Rdz_46:1_20 Rdz_46:1_21 Rdz_46:1_22 Rdz_46:1_23
Rdz:46:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:2 εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Ισραηλ ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς εἴπας Ιακωβ, Ιακωβ. ὁ δὲ εἶπεν Τί ἐστιν;
Rdz:46:2 And God spoke to Israel in a night vision, saying, Jacob, Jacob; and he said, What is it? (Genesis 46:2 Brenton)
Rdz:46:2 Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», (Rdz 46:2 BT_4)
Rdz:46:2 εἶπεν δὲ θεὸς Ισραηλ ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς εἴπας Ιακωβ, Ιακωβ. δὲ εἶπεν Τί ἐστιν;
Rdz:46:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:46:2 powiedzieć / powiedzieć zaś Bóg  Izrael w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wizja noc powiedzieć / powiedzieć Jakub Jakub zaś powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. być
Rdz:46:2 ei)=pen de\ o( Teo\s *israEl e)n o(ra/mati tE=s nukto\s ei)/pas *iakOb, *iakOb. o( de\ ei)=pen *ti/ e)stin;
Rdz:46:2 eipen de ho Teos israEl en horamati tEs nyktos eipas iakOb, iakOb. ho de eipen ti estin;
Rdz:46:2 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM N_DSM P N3M_DSN RA_GSF N3_GSF VAI_AAI2S N_VSM N_VSM RA_NSM x VBI_AAI3S RI_NSN V9_PAI3S
Rdz:46:2 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision the night to say/tell Jacob Jacob the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Rdz:46:2 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) god (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat) vision (dat) the (gen) night (gen) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) Jacob (indecl) Jacob (indecl) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-is
Rdz:46:2 Rdz_46:2_1 Rdz_46:2_2 Rdz_46:2_3 Rdz_46:2_4 Rdz_46:2_5 Rdz_46:2_6 Rdz_46:2_7 Rdz_46:2_8 Rdz_46:2_9 Rdz_46:2_10 Rdz_46:2_11 Rdz_46:2_12 Rdz_46:2_13 Rdz_46:2_14 Rdz_46:2_15 Rdz_46:2_16 Rdz_46:2_17
Rdz:46:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:3 λέγων Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου· μὴ φοβοῦ καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον· εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω σε ἐκεῖ,
Rdz:46:3 And he says to him, I am the God of thy fathers; fear not to go down into Egypt, for I will make thee there a great nation. (Genesis 46:3 Brenton)
Rdz:46:3 rzekł do niego: «Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. (Rdz 46:3 BT_4)
Rdz:46:3 λέγων Ἐγώ εἰμι θεὸς τῶν πατέρων σου· μὴ φοβοῦ καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον· εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω σε ἐκεῖ,
Rdz:46:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] γάρ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ
Rdz:46:3 powiedzieć / powiedzieć JA iść; być Bóg  ojciec ty; twój / twoje (SG) nie Strach [zobacz fobii]; bać się zejść do (+ acc) Egipt [kraj] do (+ acc) na, ponieważ, jak Naród [zobacz etnicznej] wielki robić / zrobić ty; twój / twoje (SG) tam
Rdz:46:3 le/gOn *)egO/ ei)mi o( Teo\s tO=n pate/rOn sou· mE\ fobou= katabE=nai ei)s *ai)/gupton· ei)s ga\r e)/Tnos me/ga poiE/sO se e)kei=,
Rdz:46:3 legOn egO eimi ho Teos tOn paterOn su· mE fobu katabEnai eis aigypton· eis gar eTnos mega poiEsO se ekei,
Rdz:46:3 V1_PAPNSM RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GS D V2_PMD2S VZ_AAN P N2_ASF P x N3E_ASN A1P_ASN VF_FAI1S RP_AS D
Rdz:46:3 to say/tell I to go; to be the god [see theology] the father you; your/yours(sg) not fear [see phobia]; to fear to go down into (+acc) Egypt [country of] into (+acc) for since, as nation [see ethnic] great to do/make you; your/yours(sg) there
Rdz:46:3 while SAY/TELL-ing (nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! to-GO DOWN into (+acc) Egypt (acc) into (+acc) for nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) there
Rdz:46:3 Rdz_46:3_1 Rdz_46:3_2 Rdz_46:3_3 Rdz_46:3_4 Rdz_46:3_5 Rdz_46:3_6 Rdz_46:3_7 Rdz_46:3_8 Rdz_46:3_9 Rdz_46:3_10 Rdz_46:3_11 Rdz_46:3_12 Rdz_46:3_13 Rdz_46:3_14 Rdz_46:3_15 Rdz_46:3_16 Rdz_46:3_17 Rdz_46:3_18 Rdz_46:3_19 Rdz_46:3_20
Rdz:46:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:4 καὶ ἐγὼ καταβήσομαι μετὰ σοῦ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐγὼ ἀναβιβάσω σε εἰς τέλος, καὶ Ιωσηφ ἐπιβαλεῖ τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου.
Rdz:46:4 And I will go down with thee into Egypt, and I will bring thee up at the end; and Joseph shall put his hands on thine eyes. (Genesis 46:4 Brenton)
Rdz:46:4 Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy». (Rdz 46:4 BT_4)
Rdz:46:4 καὶ ἐγὼ καταβήσομαι μετὰ σοῦ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐγὼ ἀναβιβάσω σε εἰς τέλος, καὶ Ιωσηφ ἐπιβαλεῖ τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου.
Rdz:46:4 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί Ἰωσήφ, ὁ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:46:4 a także, nawet, a mianowicie JA zejść po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie JA do rysowania (zaciąg) ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) koniec (impreza, konsumpcja) a także, nawet, a mianowicie Joseph umieścić swoich sił, aby umieścić umysł na nakładać, zadawać, siać, rzucił się na ręka na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem oko ty; twój / twoje (SG)
Rdz:46:4 kai\ e)gO\ katabE/somai meta\ sou= ei)s *ai)/gupton, kai\ e)gO\ a)nabiba/sO se ei)s te/los, kai\ *iOsEf e)pibalei= ta\s CHei=ras e)pi\ tou\s o)fTalmou/s sou.
Rdz:46:4 kai egO katabEsomai meta su eis aigypton, kai egO anabibasO se eis telos, kai iOsEf epibalei tas CHeiras epi tus ofTalmus su.
Rdz:46:4 C RP_NS VF_FMI1S P RP_GS P N2_ASF C RP_NS VF_FAI1S RP_AS P N3E_ASN C N_NSM VF_FAI3S RA_APF N3_APF P RA_APM N2_APM RP_GS
Rdz:46:4 and also, even, namely I to go down after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely I to draw (haul) you; your/yours(sg) into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely Joseph to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the eye you; your/yours(sg)
Rdz:46:4 and I (nom) I-will-be-GO DOWN-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) Egypt (acc) and I (nom) I-should-DRAW, I-will-DRAW you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) end (nom|acc|voc) and Joseph (indecl) he/she/it-will-PUT ONE'S Hand TO, you(sg)-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed (classical) the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:46:4 Rdz_46:4_1 Rdz_46:4_2 Rdz_46:4_3 Rdz_46:4_4 Rdz_46:4_5 Rdz_46:4_6 Rdz_46:4_7 Rdz_46:4_8 Rdz_46:4_9 Rdz_46:4_10 Rdz_46:4_11 Rdz_46:4_12 Rdz_46:4_13 Rdz_46:4_14 Rdz_46:4_15 Rdz_46:4_16 Rdz_46:4_17 Rdz_46:4_18 Rdz_46:4_19 Rdz_46:4_20 Rdz_46:4_21 Rdz_46:4_22
Rdz:46:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:5 ἀνέστη δὲ Ιακωβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ ἀνέλαβον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσκευὴν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἐπὶ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν Ιωσηφ ἆραι αὐτόν,
Rdz:46:5 And Jacob rose up from the well of the oath; and the sons of Israel took up their father, and the baggage, and their wives on the waggons, which Joseph sent to take them. (Genesis 46:5 Brenton)
Rdz:46:5 Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. (Rdz 46:5 BT_4)
Rdz:46:5 ἀνέστη δὲ Ιακωβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ ἀνέλαβον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσκευὴν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἐπὶ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν Ιωσηφ ἆραι αὐτόν,
Rdz:46:5 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰωσήφ, ὁ ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:46:5 wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś Jakub od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem dobrze / pit przysięga a także, nawet, a mianowicie podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę syn Izrael ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - który / którego / których zamawiać Joseph przeklinają; podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić on / ona / on / sama
Rdz:46:5 a)ne/stE de\ *iakOb a)po\ tou= fre/atos tou= o(/rkou, kai\ a)ne/labon oi( ui(oi\ *israEl to\n pate/ra au)tO=n kai\ tE\n a)poskeuE\n kai\ ta\s gunai=kas au)tO=n e)pi\ ta\s a(ma/Xas, a(/s a)pe/steilen *iOsEf a)=rai au)to/n,
Rdz:46:5 anestE de iakOb apo tu freatos tu horku, kai anelabon hoi hyioi israEl ton patera autOn kai tEn aposkeuEn kai tas gynaikas autOn epi tas hamaXas, has apesteilen iOsEf arai auton,
Rdz:46:5 VHI_AAI3S x N_NSM P RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASM N3_ASM RD_GPM C RA_ASF N1_ASF C RA_APF N3K_APF RD_GPM P RA_APF N1S_APF RR_APF VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RD_ASM
Rdz:46:5 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the well/pit the oath and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the son Israel the father he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Joseph curse; to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same
Rdz:46:5 he/she/it-STand-ed-UP Yet Jacob (indecl) away from (+gen) the (gen) well/pit (gen) the (gen) oath (gen) and I-TAKE UP-ed, they-TAKE UP-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (acc) father (acc) them/same (gen) and the (acc)   and the (acc) women/wives (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed Joseph (indecl) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) him/it/same (acc)
Rdz:46:5 Rdz_46:5_1 Rdz_46:5_2 Rdz_46:5_3 Rdz_46:5_4 Rdz_46:5_5 Rdz_46:5_6 Rdz_46:5_7 Rdz_46:5_8 Rdz_46:5_9 Rdz_46:5_10 Rdz_46:5_11 Rdz_46:5_12 Rdz_46:5_13 Rdz_46:5_14 Rdz_46:5_15 Rdz_46:5_16 Rdz_46:5_17 Rdz_46:5_18 Rdz_46:5_19 Rdz_46:5_20 Rdz_46:5_21 Rdz_46:5_22 Rdz_46:5_23 Rdz_46:5_24 Rdz_46:5_25 Rdz_46:5_26 Rdz_46:5_27 Rdz_46:5_28 Rdz_46:5_29 Rdz_46:5_30 Rdz_46:5_31
Rdz:46:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:6 καὶ ἀναλαβόντες τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν κτῆσιν, ἣν ἐκτήσαντο ἐν γῇ Χανααν, εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, Ιακωβ καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ,
Rdz:46:6 And they took up their goods, and all their property, which they had gotten in the land of Chanaan; they came into the land of Egypt, Jacob, and all his seed with him. (Genesis 46:6 Brenton)
Rdz:46:6 Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym potomstwem: (Rdz 46:6 BT_4)
Rdz:46:6 καὶ ἀναλαβόντες τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν κτῆσιν, ἣν ἐκτήσαντο ἐν γῇ Χανααν, εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, Ιακωβ καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ,
Rdz:46:6 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:46:6 a także, nawet, a mianowicie podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania - który / którego / których posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan wejść do (+ acc) Egipt [kraj] Jakub a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:46:6 kai\ a)nalabo/ntes ta\ u(pa/rCHonta au)tO=n kai\ pa=san tE\n ktE=sin, E(\n e)ktE/santo e)n gE=| *CHanaan, ei)sE=lTon ei)s *ai)/gupton, *iakOb kai\ pa=n to\ spe/rma au)tou= met’ au)tou=,
Rdz:46:6 kai analabontes ta hyparCHonta autOn kai pasan tEn ktEsin, hEn ektEsanto en gE CHanaan, eisElTon eis aigypton, iakOb kai pan to sperma autu met’ autu,
Rdz:46:6 C VB_AAPNPM RA_APN V1_PAPAPN RD_GPM C A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RR_ASF VAI_AMI3P P N1_DSF N_S VBI_AAI3P P N2_ASF N_NSM C A3_NSN RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P RD_GSM
Rdz:46:6 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan to enter into (+acc) Egypt [country of] Jacob and also, even, namely every all, each, every, the whole of the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:46:6 and upon TAKE UP-ing (nom|voc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   who/whom/which (acc) they-were-POSSESS-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) Egypt (acc) Jacob (indecl) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Rdz:46:6 Rdz_46:6_1 Rdz_46:6_2 Rdz_46:6_3 Rdz_46:6_4 Rdz_46:6_5 Rdz_46:6_6 Rdz_46:6_7 Rdz_46:6_8 Rdz_46:6_9 Rdz_46:6_10 Rdz_46:6_11 Rdz_46:6_12 Rdz_46:6_13 Rdz_46:6_14 Rdz_46:6_15 Rdz_46:6_16 Rdz_46:6_17 Rdz_46:6_18 Rdz_46:6_19 Rdz_46:6_20 Rdz_46:6_21 Rdz_46:6_22 Rdz_46:6_23 Rdz_46:6_24 Rdz_46:6_25
Rdz:46:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:7 υἱοὶ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, θυγατέρες καὶ θυγατέρες τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἤγαγεν εἰς Αἴγυπτον.
Rdz:46:7 The sons, and the sons of his sons with him; his daughters, and the daughters of his daughters; and he brought all his seed into Egypt. (Genesis 46:7 Brenton)
Rdz:46:7 wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki - całe swe potomstwo. (Rdz 46:7 BT_4)
Rdz:46:7 υἱοὶ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, θυγατέρες καὶ θυγατέρες τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἤγαγεν εἰς Αἴγυπτον.
Rdz:46:7 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:46:7 syn a także, nawet, a mianowicie syn syn on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama córka a także, nawet, a mianowicie córka syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) on / ona / on / sama prowadzić do (+ acc) Egipt [kraj]
Rdz:46:7 ui(oi\ kai\ oi( ui(oi\ tO=n ui(O=n au)tou= met’ au)tou=, Tugate/res kai\ Tugate/res tO=n ui(O=n au)tou=· kai\ pa=n to\ spe/rma au)tou= E)/gagen ei)s *ai)/gupton.
Rdz:46:7 hyioi kai hoi hyioi tOn hyiOn autu met’ autu, Tygateres kai Tygateres tOn hyiOn autu· kai pan to sperma autu Egagen eis aigypton.
Rdz:46:7 N2_NPM C RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM P RD_GSM N3_NPF C N3_NPF RA_GPM N2_GPM RD_GSM C A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VBI_AAI3S P N2_ASF
Rdz:46:7 son and also, even, namely the son the son he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same daughter and also, even, namely daughter the son he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to lead into (+acc) Egypt [country of]
Rdz:46:7 sons (nom|voc) and the (nom) sons (nom|voc) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) daughters (nom|voc) and daughters (nom|voc) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-LEAD-ed into (+acc) Egypt (acc)
Rdz:46:7 Rdz_46:7_1 Rdz_46:7_2 Rdz_46:7_3 Rdz_46:7_4 Rdz_46:7_5 Rdz_46:7_6 Rdz_46:7_7 Rdz_46:7_8 Rdz_46:7_9 Rdz_46:7_10 Rdz_46:7_11 Rdz_46:7_12 Rdz_46:7_13 Rdz_46:7_14 Rdz_46:7_15 Rdz_46:7_16 Rdz_46:7_17 Rdz_46:7_18 Rdz_46:7_19 Rdz_46:7_20 Rdz_46:7_21 Rdz_46:7_22 Rdz_46:7_23
Rdz:46:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:8 Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον. Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην.
Rdz:46:8 And these are the names of the sons of Israel that went into Egypt with their father Jacob--Jacob and his sons. The first-born of Jacob, Ruben. (Genesis 46:8 Brenton)
Rdz:46:8 Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu, Jakuba i jego synów. Syn pierworodny Jakuba, Ruben, (Rdz 46:8 BT_4)
Rdz:46:8 Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον. Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην.
Rdz:46:8 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό πρωτό·τοκος -ον Ἰακώβ, ὁ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ
Rdz:46:8 Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zaś w odniesieniu do nazwy syn Izrael wejść do (+ acc) Egipt [kraj] Jakub a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama Pierworodny Jakub Reuben
Rdz:46:8 *tau=ta de\ ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *israEl tO=n ei)selTo/ntOn ei)s *ai)/gupton. *iakOb kai\ oi( ui(oi\ au)tou=· prOto/tokos *iakOb *roubEn.
Rdz:46:8 tauta de ta onomata tOn hyiOn israEl tOn eiselTontOn eis aigypton. iakOb kai hoi hyioi autu· prOtotokos iakOb rubEn.
Rdz:46:8 RD_NPN x RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GPM VB_AAPGPM P N2_ASF N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A1B_NSM N_GSM N_NSM
Rdz:46:8 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the name with regard to the son Israel the to enter into (+acc) Egypt [country of] Jacob and also, even, namely the son he/she/it/same firstborn Jacob Reuben
Rdz:46:8 these (nom|acc) Yet the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (gen) let-them-ENTER! (classical), upon ENTER-ing (gen) into (+acc) Egypt (acc) Jacob (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) firstborn ([Adj] nom) Jacob (indecl) Reuben (indecl)
Rdz:46:8 Rdz_46:8_1 Rdz_46:8_2 Rdz_46:8_3 Rdz_46:8_4 Rdz_46:8_5 Rdz_46:8_6 Rdz_46:8_7 Rdz_46:8_8 Rdz_46:8_9 Rdz_46:8_10 Rdz_46:8_11 Rdz_46:8_12 Rdz_46:8_13 Rdz_46:8_14 Rdz_46:8_15 Rdz_46:8_16 Rdz_46:8_17 Rdz_46:8_18 Rdz_46:8_19
Rdz:46:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:9 υἱοὶ δὲ Ρουβην· Ενωχ καὶ Φαλλους, Ασρων καὶ Χαρμι.
Rdz:46:9 And the sons of Ruben; Enoch, and Phallus, Asron, and Charmi. (Genesis 46:9 Brenton)
Rdz:46:9 oraz synowie Rubena: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi. (Rdz 46:9 BT_4)
Rdz:46:9 υἱοὶ δὲ Ρουβην· Ενωχ καὶ Φαλλους, Ασρων καὶ Χαρμι.
Rdz:46:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ Ἐνώχ, ὁ καί     καί  
Rdz:46:9 syn zaś Reuben Enoch a także, nawet, a mianowicie - - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:9 ui(oi\ de\ *roubEn· *enOCH kai\ *fallous, *asrOn kai\ *CHarmi.
Rdz:46:9 hyioi de rubEn· enOCH kai fallus, asrOn kai CHarmi.
Rdz:46:9 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM
Rdz:46:9 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Reuben Enoch and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć
Rdz:46:9 sons (nom|voc) Yet Reuben (indecl) Enoch (indecl) and     and  
Rdz:46:9 Rdz_46:9_1 Rdz_46:9_2 Rdz_46:9_3 Rdz_46:9_4 Rdz_46:9_5 Rdz_46:9_6 Rdz_46:9_7 Rdz_46:9_8 Rdz_46:9_9
Rdz:46:9 x x x x x x x x x
Rdz:46:10 υἱοὶ δὲ Συμεων· Ιεμουηλ καὶ Ιαμιν καὶ Αωδ καὶ Ιαχιν καὶ Σααρ καὶ Σαουλ υἱὸς τῆς Χανανίτιδος.
Rdz:46:10 and the sons of Symeon; Jemuel, and Jamin, and Aod, and Achin, and Saar, and Saul, the son of a Chananitish woman. (Genesis 46:10 Brenton)
Rdz:46:10 Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. (Rdz 46:10 BT_4)
Rdz:46:10 υἱοὶ δὲ Συμεων· Ιεμουηλ καὶ Ιαμιν καὶ Αωδ καὶ Ιαχιν καὶ Σααρ καὶ Σαουλ υἱὸς τῆς Χανανίτιδος.
Rdz:46:10 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Συμεών, ὁ   καί   καί   καί   καί   καί Σαούλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό  
Rdz:46:10 syn zaś Symeon / Simeon - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie Saul syn -
Rdz:46:10 ui(oi\ de\ *sumeOn· *iemouEl kai\ *iamin kai\ *aOd kai\ *iaCHin kai\ *saar kai\ *saoul ui(o\s tE=s *CHanani/tidos.
Rdz:46:10 hyioi de symeOn· iemuEl kai iamin kai aOd kai iaCHin kai saar kai saul hyios tEs CHananitidos.
Rdz:46:10 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NSM RA_GSF N3D_GSF
Rdz:46:10 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Symeon/Simeon ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Saul son the ć
Rdz:46:10 sons (nom|voc) Yet Symeon/Simeon (indecl)   and   and   and   and   and Saul (indecl) son (nom) the (gen)  
Rdz:46:10 Rdz_46:10_1 Rdz_46:10_2 Rdz_46:10_3 Rdz_46:10_4 Rdz_46:10_5 Rdz_46:10_6 Rdz_46:10_7 Rdz_46:10_8 Rdz_46:10_9 Rdz_46:10_10 Rdz_46:10_11 Rdz_46:10_12 Rdz_46:10_13 Rdz_46:10_14 Rdz_46:10_15 Rdz_46:10_16 Rdz_46:10_17
Rdz:46:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:11 υἱοὶ δὲ Λευι· Γηρσων, Κααθ καὶ Μεραρι.
Rdz:46:11 And the sons of Levi; Gerson, Cath, and Merari. (Genesis 46:11 Brenton)
Rdz:46:11 Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. (Rdz 46:11 BT_4)
Rdz:46:11 υἱοὶ δὲ Λευι· Γηρσων, Κααθ καὶ Μεραρι.
Rdz:46:11 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ     καί  
Rdz:46:11 syn zaś Levi - - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:11 ui(oi\ de\ *leui· *gErsOn, *kaaT kai\ *merari.
Rdz:46:11 hyioi de leui· gErsOn, kaaT kai merari.
Rdz:46:11 N2_NPM x N_GSM N_NSM N_NSM C N_NSM
Rdz:46:11 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Levi ć ć and also, even, namely ć
Rdz:46:11 sons (nom|voc) Yet Levi (indecl), Levi (voc)     and  
Rdz:46:11 Rdz_46:11_1 Rdz_46:11_2 Rdz_46:11_3 Rdz_46:11_4 Rdz_46:11_5 Rdz_46:11_6 Rdz_46:11_7
Rdz:46:11 x x x x x x x
Rdz:46:12 υἱοὶ δὲ Ιουδα· Ηρ καὶ Αυναν καὶ Σηλωμ καὶ Φαρες καὶ Ζαρα· ἀπέθανεν δὲ Ηρ καὶ Αυναν ἐν γῇ Χανααν· ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Φαρες Ασρων καὶ Ιεμουηλ.
Rdz:46:12 And the sons of Judas; Er, and Aunan, and Selom, and Phares, and Zara: and Er and Aunan died in the land of Chanaan. (Genesis 46:12 Brenton)
Rdz:46:12 Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. - Ale Er i Onan umarli w Kanaanie. - Synami Peresa byli: Chesron i Chamul. (Rdz 46:12 BT_4)
Rdz:46:12 υἱοὶ δὲ Ιουδα· Ηρ καὶ Αυναν καὶ Σηλωμ καὶ Φαρες καὶ Ζαρα· ἀπέθανεν δὲ Ηρ καὶ Αυναν ἐν γῇ Χανααν· ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Φαρες Ασρων καὶ Ιεμουηλ.
Rdz:46:12 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ἤρ, ὁ καί   καί   καί Φαρές, ὁ καί Ζάρα, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) δέ Ἤρ, ὁ καί   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Φαρές, ὁ   καί  
Rdz:46:12 syn zaś Judasz / Juda Er a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie Perez a także, nawet, a mianowicie Zara umrzeć zaś Er a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan stać się stać, stanie, zaś syn Perez - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:12 ui(oi\ de\ *iouda· *Er kai\ *aunan kai\ *sElOm kai\ *fares kai\ *DZara· a)pe/Tanen de\ *Er kai\ *aunan e)n gE=| *CHanaan· e)ge/nonto de\ ui(oi\ *fares *asrOn kai\ *iemouEl.
Rdz:46:12 hyioi de iuda· Er kai aunan kai sElOm kai fares kai DZara· apeTanen de Er kai aunan en gE CHanaan· egenonto de hyioi fares asrOn kai iemuEl.
Rdz:46:12 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM VBI_AAI3S x N_NSM C N_NSM P N1_DSF N_S VBI_AMI3P x N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM
Rdz:46:12 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Judas/Judah Er and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Perez and also, even, namely Zerah to die δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Er and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Perez ć and also, even, namely ć
Rdz:46:12 sons (nom|voc) Yet Judas/Judah (gen, voc) Er (indecl) and   and   and Perez (indecl) and Zerah (indecl) he/she/it-DIE-ed Yet Er (indecl) and   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) they-were-BECOME-ed Yet sons (nom|voc) Perez (indecl)   and  
Rdz:46:12 Rdz_46:12_1 Rdz_46:12_2 Rdz_46:12_3 Rdz_46:12_4 Rdz_46:12_5 Rdz_46:12_6 Rdz_46:12_7 Rdz_46:12_8 Rdz_46:12_9 Rdz_46:12_10 Rdz_46:12_11 Rdz_46:12_12 Rdz_46:12_13 Rdz_46:12_14 Rdz_46:12_15 Rdz_46:12_16 Rdz_46:12_17 Rdz_46:12_18 Rdz_46:12_19 Rdz_46:12_20 Rdz_46:12_21 Rdz_46:12_22 Rdz_46:12_23 Rdz_46:12_24 Rdz_46:12_25 Rdz_46:12_26 Rdz_46:12_27
Rdz:46:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:13 υἱοὶ δὲ Ισσαχαρ· Θωλα καὶ Φουα καὶ Ιασουβ καὶ Ζαμβραμ.
Rdz:46:13 And the sons of Phares were Esron, and Jemuel. And the sons of Issachar; Thola, and Phua, and Asum, and Sambran. (Genesis 46:13 Brenton)
Rdz:46:13 Synowie Issachara: Tola, Puwwa, Job i Szimron. (Rdz 46:13 BT_4)
Rdz:46:13 υἱοὶ δὲ Ισσαχαρ· Θωλα καὶ Φουα καὶ Ιασουβ καὶ Ζαμβραμ.
Rdz:46:13 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ   καί   καί   καί  
Rdz:46:13 syn zaś Isaschar - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:13 ui(oi\ de\ *issaCHar· *TOla kai\ *foua kai\ *iasoub kai\ *DZambram.
Rdz:46:13 hyioi de issaCHar· TOla kai fua kai iasub kai DZambram.
Rdz:46:13 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
Rdz:46:13 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Issachar ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:46:13 sons (nom|voc) Yet Issachar (indecl)   and   and   and  
Rdz:46:13 Rdz_46:13_1 Rdz_46:13_2 Rdz_46:13_3 Rdz_46:13_4 Rdz_46:13_5 Rdz_46:13_6 Rdz_46:13_7 Rdz_46:13_8 Rdz_46:13_9 Rdz_46:13_10
Rdz:46:13 x x x x x x x x x x
Rdz:46:14 υἱοὶ δὲ Ζαβουλων· Σερεδ καὶ Αλλων καὶ Αλοηλ.
Rdz:46:14 And the sons of Zabulun, Sered, and Allon, and Achoel. (Genesis 46:14 Brenton)
Rdz:46:14 Synowie Zabulona: Sered, Elon i Jachleel. (Rdz 46:14 BT_4)
Rdz:46:14 υἱοὶ δὲ Ζαβουλων· Σερεδ καὶ Αλλων καὶ Αλοηλ.
Rdz:46:14 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ζαβουλών, ὁ   καί ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) καί  
Rdz:46:14 syn zaś Zabulona - a także, nawet, a mianowicie inny a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:14 ui(oi\ de\ *DZaboulOn· *sered kai\ *allOn kai\ *aloEl.
Rdz:46:14 hyioi de DZabulOn· sered kai allOn kai aloEl.
Rdz:46:14 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
Rdz:46:14 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Zebulun ć and also, even, namely other and also, even, namely ć
Rdz:46:14 sons (nom|voc) Yet Zebulun (indecl)   and other (gen) and  
Rdz:46:14 Rdz_46:14_1 Rdz_46:14_2 Rdz_46:14_3 Rdz_46:14_4 Rdz_46:14_5 Rdz_46:14_6 Rdz_46:14_7 Rdz_46:14_8
Rdz:46:14 x x x x x x x x
Rdz:46:15 οὗτοι υἱοὶ Λειας, οὓς ἔτεκεν τῷ Ιακωβ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας, καὶ Διναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· πᾶσαι αἱ ψυχαί, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, τριάκοντα τρεῖς. –
Rdz:46:15 These are the sons of Lea, which she bore to Jacob in Mesopotamia of Syria, and Dina his daughter; all the souls, sons and daughters, thirty-three. (Genesis 46:15 Brenton)
Rdz:46:15 Są to potomkowie tych synów Jakuba, których podobnie jak i córkę Dinę, urodziła mu Lea w Padda-Aram. Wszystkich tych osób, synów, jego córek, było trzydzieści trzy. (Rdz 46:15 BT_4)
Rdz:46:15 οὗτοι υἱοὶ Λειας, οὓς ἔτεκεν τῷ Ιακωβ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας, καὶ Διναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· πᾶσαι αἱ ψυχαί, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, τριάκοντα τρεῖς.
Rdz:46:15 οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λεῖος -α -ον ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἐν Μεσοποταμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ καί   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ τριά·κοντα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν  
Rdz:46:15 Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] syn gładka / poziom / plain który / którego / których urodzić Jakub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Mezopotamia Syria [prowincja rzymska] a także, nawet, a mianowicie - córka on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby syn a także, nawet, a mianowicie córka trzydzieści trzy -
Rdz:46:15 ou(=toi ui(oi\ *leias, ou(\s e)/teken tO=| *iakOb e)n *mesopotami/a| tE=s *suri/as, kai\ *dinan tE\n Tugate/ra au)tou=· pa=sai ai( PSuCHai/, ui(oi\ kai\ Tugate/res, tria/konta trei=s.
Rdz:46:15 hutoi hyioi leias, hus eteken tO iakOb en mesopotamia tEs syrias, kai dinan tEn Tygatera autu· pasai hai PSyCHai, hyioi kai Tygateres, triakonta treis.
Rdz:46:15 RD_NPM N2_NPM N_GSF RR_APM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM P N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF C N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM A1S_NPF RA_NPF N1_NPF N2_NPM C N3_NPF M A3_NPM
Rdz:46:15 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son smooth/level/plain who/whom/which to give birth the Jacob in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Mesopotamia the Syria [Roman province of] and also, even, namely ć the daughter he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person son and also, even, namely daughter thirty three  
Rdz:46:15 these (nom) sons (nom|voc) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) in/among/by (+dat) Mesopotamia (dat) the (gen) Syria (gen) and   the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) lifes (nom|voc) sons (nom|voc) and daughters (nom|voc) thirty three (acc, nom)  
Rdz:46:15 Rdz_46:15_1 Rdz_46:15_2 Rdz_46:15_3 Rdz_46:15_4 Rdz_46:15_5 Rdz_46:15_6 Rdz_46:15_7 Rdz_46:15_8 Rdz_46:15_9 Rdz_46:15_10 Rdz_46:15_11 Rdz_46:15_12 Rdz_46:15_13 Rdz_46:15_14 Rdz_46:15_15 Rdz_46:15_16 Rdz_46:15_17 Rdz_46:15_18 Rdz_46:15_19 Rdz_46:15_20 Rdz_46:15_21 Rdz_46:15_22 Rdz_46:15_23 Rdz_46:15_24 Rdz_46:15_25
Rdz:46:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:16 υἱοὶ δὲ Γαδ· Σαφων καὶ Αγγις καὶ Σαυνις καὶ Θασοβαν καὶ Αηδις καὶ Αροηδις καὶ Αροηλις.
Rdz:46:16 And the sons of Gad; Saphon, and Angis, and Sannis, and Thasoban, and Aedis, and Aroedis, and Areelis. (Genesis 46:16 Brenton)
Rdz:46:16 Synowie Gada: Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli. (Rdz 46:16 BT_4)
Rdz:46:16 υἱοὶ δὲ Γαδ· Σαφων καὶ Αγγις καὶ Σαυνις καὶ Θασοβαν καὶ Αηδις καὶ Αροηδις καὶ Αροηλις.
Rdz:46:16 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Γάδ, ὁ   καί   καί   καί   καί   καί   καί  
Rdz:46:16 syn zaś Gad - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:16 ui(oi\ de\ *gad· *safOn kai\ *aggis kai\ *saunis kai\ *Tasoban kai\ *aEdis kai\ *aroEdis kai\ *aroElis.
Rdz:46:16 hyioi de gad· safOn kai angis kai saunis kai Tasoban kai aEdis kai aroEdis kai aroElis.
Rdz:46:16 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
Rdz:46:16 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Gad ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:46:16 sons (nom|voc) Yet Gad (indecl)   and   and   and   and   and   and  
Rdz:46:16 Rdz_46:16_1 Rdz_46:16_2 Rdz_46:16_3 Rdz_46:16_4 Rdz_46:16_5 Rdz_46:16_6 Rdz_46:16_7 Rdz_46:16_8 Rdz_46:16_9 Rdz_46:16_10 Rdz_46:16_11 Rdz_46:16_12 Rdz_46:16_13 Rdz_46:16_14 Rdz_46:16_15 Rdz_46:16_16
Rdz:46:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:17 υἱοὶ δὲ Ασηρ· Ιεμνα καὶ Ιεσουα καὶ Ιεουλ καὶ Βαρια, καὶ Σαρα ἀδελφὴ αὐτῶν. υἱοὶ δὲ Βαρια· Χοβορ καὶ Μελχιηλ.
Rdz:46:17 And the sons of Aser; Jemna, Jessua, and Jeul, and Baria, and Sara their sister. And the sons of Baria; Chobor, and Melchiil. (Genesis 46:17 Brenton)
Rdz:46:17 Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria oraz ich siostra imieniem Serach; a synowie Berii: Cheber i Malkiel. (Rdz 46:17 BT_4)
Rdz:46:17 υἱοὶ δὲ Ασηρ· Ιεμνα καὶ Ιεσουα καὶ Ιεουλ καὶ Βαρια, καὶ Σαρα ἀδελφὴ αὐτῶν. υἱοὶ δὲ Βαρια· Χοβορ καὶ Μελχιηλ.
Rdz:46:17 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ἀσήρ, ὁ   καί   καί   καί   καί   ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ     καί  
Rdz:46:17 syn zaś Asher - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - siostra on / ona / on / sama syn zaś - - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:17 ui(oi\ de\ *asEr· *iemna kai\ *iesoua kai\ *ieoul kai\ *baria, kai\ *sara a)delfE\ au)tO=n. ui(oi\ de\ *baria· *CHobor kai\ *melCHiEl.
Rdz:46:17 hyioi de asEr· iemna kai iesua kai ieul kai baria, kai sara adelfE autOn. hyioi de baria· CHobor kai melCHiEl.
Rdz:46:17 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSF N1_NSF RD_GPM N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM
Rdz:46:17 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Asher ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć sister he/she/it/same son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć and also, even, namely ć
Rdz:46:17 sons (nom|voc) Yet Asher (indecl)   and   and   and   and   sister (nom|voc) them/same (gen) sons (nom|voc) Yet     and  
Rdz:46:17 Rdz_46:17_1 Rdz_46:17_2 Rdz_46:17_3 Rdz_46:17_4 Rdz_46:17_5 Rdz_46:17_6 Rdz_46:17_7 Rdz_46:17_8 Rdz_46:17_9 Rdz_46:17_10 Rdz_46:17_11 Rdz_46:17_12 Rdz_46:17_13 Rdz_46:17_14 Rdz_46:17_15 Rdz_46:17_16 Rdz_46:17_17 Rdz_46:17_18 Rdz_46:17_19 Rdz_46:17_20
Rdz:46:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:18 οὗτοι υἱοὶ Ζελφας, ἣν ἔδωκεν Λαβαν Λεια τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἣ ἔτεκεν τούτους τῷ Ιακωβ, δέκα ἓξ ψυχάς. –
Rdz:46:18 These are the sons of Zelpha, which Laban gave to his daughter Lea, who bore these to Jacob, sixteen souls. (Genesis 46:18 Brenton)
Rdz:46:18 Są to potomkowie synów Zilpy, którą dał Laban córce swej Lei, a która ich urodziła Jakubowi - szesnaście osób. (Rdz 46:18 BT_4)
Rdz:46:18 οὗτοι υἱοὶ Ζελφας, ἣν ἔδωκεν Λαβαν Λεια τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἔτεκεν τούτους τῷ Ιακωβ, δέκα ἓξ ψυχάς.
Rdz:46:18 οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λεῖος -α -ον ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ δέκα ἕξ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή  
Rdz:46:18 Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] syn - który / którego / których dawać chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem gładka / poziom / plain córka on / ona / on / sama który / którego / których urodzić Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] Jakub dziesięć sześć samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby -
Rdz:46:18 ou(=toi ui(oi\ *DZelfas, E(\n e)/dOken *laban *leia tE=| Tugatri\ au)tou=, E(\ e)/teken tou/tous tO=| *iakOb, de/ka e(\X PSuCHa/s.
Rdz:46:18 hutoi hyioi DZelfas, hEn edOken laban leia tE Tygatri autu, hE eteken tutus tO iakOb, deka heX PSyCHas.
Rdz:46:18 RD_NPM N2_NPM N_GSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM N_DSF RA_DSF N3_DSF RD_GSM RR_NSF VBI_AAI3S RD_APM RA_DSM N_DSM M M N1_APF
Rdz:46:18 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć who/whom/which to give to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand smooth/level/plain the daughter he/she/it/same who/whom/which to give birth this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the Jacob ten six life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person  
Rdz:46:18 these (nom) sons (nom|voc)   who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH these (acc) the (dat) Jacob (indecl) ten six lifes (acc)  
Rdz:46:18 Rdz_46:18_1 Rdz_46:18_2 Rdz_46:18_3 Rdz_46:18_4 Rdz_46:18_5 Rdz_46:18_6 Rdz_46:18_7 Rdz_46:18_8 Rdz_46:18_9 Rdz_46:18_10 Rdz_46:18_11 Rdz_46:18_12 Rdz_46:18_13 Rdz_46:18_14 Rdz_46:18_15 Rdz_46:18_16 Rdz_46:18_17 Rdz_46:18_18 Rdz_46:18_19
Rdz:46:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:19 υἱοὶ δὲ Ραχηλ γυναικὸς Ιακωβ· Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
Rdz:46:19 And the sons of Rachel, the wife of Jacob; Joseph, and Benjamin. (Genesis 46:19 Brenton)
Rdz:46:19 Synowie Racheli, żony Jakuba: Józef i Beniamin. (Rdz 46:19 BT_4)
Rdz:46:19 υἱοὶ δὲ Ραχηλ γυναικὸς Ιακωβ· Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
Rdz:46:19 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ῥαχήλ, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Ἰακώβ, ὁ Ἰωσήφ, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Rdz:46:19 syn zaś Rachel kobieta / żona Jakub Joseph a także, nawet, a mianowicie Benzoes
Rdz:46:19 ui(oi\ de\ *raCHEl gunaiko\s *iakOb· *iOsEf kai\ *beniamin.
Rdz:46:19 hyioi de raCHEl gynaikos iakOb· iOsEf kai beniamin.
Rdz:46:19 N2_NPM x N_GSF N3K_GSF N_GSM N_NSM C N_NSM
Rdz:46:19 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel woman/wife Jacob Joseph and also, even, namely Benjamin
Rdz:46:19 sons (nom|voc) Yet Rachel (indecl) woman/wife (gen) Jacob (indecl) Joseph (indecl) and Benjamin (indecl)
Rdz:46:19 Rdz_46:19_1 Rdz_46:19_2 Rdz_46:19_3 Rdz_46:19_4 Rdz_46:19_5 Rdz_46:19_6 Rdz_46:19_7 Rdz_46:19_8
Rdz:46:19 x x x x x x x x
Rdz:46:20 ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Ιωσηφ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ Ασεννεθ θυγάτηρ Πετεφρη ἱερέως Ἡλίου πόλεως, τὸν Μανασση καὶ τὸν Εφραιμ. ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Μανασση, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ ἡ παλλακὴ ἡ Σύρα, τὸν Μαχιρ· Μαχιρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Γαλααδ. υἱοὶ δὲ Εφραιμ ἀδελφοῦ Μανασση· Σουταλααμ καὶ Τααμ. υἱοὶ δὲ Σουταλααμ· Εδεμ.
Rdz:46:20 And there were sons born to Joseph in the land of Egypt, whom Aseneth, the daughter of Petephres, priest of Heliopolis, bore to him, even Manasses and Ephraim. And there were sons born to Manasses, which the Syrian concubine bore to him, even Machir. And Machir begot Galaad. And the sons of Ephraim, the brother of Manasses; Sutalaam, and Taam. And the sons of Sutalaam; Edom. (Genesis 46:20 Brenton)
Rdz:46:20 Józefowi urodzili się w Egipcie synowie, których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On imieniem Poti Fera: Manasses i Efraim. (Rdz 46:20 BT_4)
Rdz:46:20 ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Ιωσηφ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ Ασεννεθ θυγάτηρ Πετεφρη ἱερέως Ἡλίου πόλεως, τὸν Μανασση καὶ τὸν Εφραιμ. ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Μανασση, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ παλλακὴ Σύρα, τὸν Μαχιρ· Μαχιρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Γαλααδ. υἱοὶ δὲ Εφραιμ ἀδελφοῦ Μανασση· Σουταλααμ καὶ Τααμ. υἱοὶ δὲ Σουταλααμ· Εδεμ.
Rdz:46:20 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἱερεύς, -έως, ὁ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό     δέ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ἐφραίμ, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ    
Rdz:46:20 stać się stać, stanie, zaś syn Joseph w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] który / którego / których urodzić on / ona / on / sama - córka - ksiądz Eliasz; Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji miasto Manasses a także, nawet, a mianowicie Ephraim stać się stać, stanie, zaś syn Manasses który / którego / których urodzić on / ona / on / sama - - - - zaś do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę - syn zaś Ephraim brat Manasses - a także, nawet, a mianowicie - syn Jeszcze - -
Rdz:46:20 e)ge/nonto de\ ui(oi\ *iOsEf e)n gE=| *ai)gu/ptO|, ou(\s e)/teken au)tO=| *asenneT Tuga/tEr *petefrE i(ere/Os *(Eli/ou po/leOs, to\n *manassE kai\ to\n *efraim. e)ge/nonto de\ ui(oi\ *manassE, ou(\s e)/teken au)tO=| E( pallakE\ E( *su/ra, to\n *maCHir· *maCHir de\ e)ge/nnEsen to\n *galaad. ui(oi\ de\ *efraim a)delfou= *manassE· *soutalaam kai\ *taam. ui(oi\ de\ *soutalaam· *edem.
Rdz:46:20 egenonto de hyioi iOsEf en gE aigyptO, hus eteken autO asenneT TygatEr petefrE hiereOs hEliu poleOs, ton manassE kai ton efraim. egenonto de hyioi manassE, hus eteken autO hE pallakE hE syra, ton maCHir· maCHir de egennEsen ton galaad. hyioi de efraim adelfu manassE· sutalaam kai taam. hyioi de sutalaam· edem.
Rdz:46:20 VBI_AMI3P x N2_NPM N_GSM P N1_DSF N2_DSF RR_APM VBI_AAI3S RD_DSM N_NSF N3_NSF N_GSM N3V_GSM N2_GSM N3I_GSF RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM VBI_AMI3P x N2_NPM N_GSM RR_APM VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSF N1_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_ASM N_ASM N_NSM x VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N2_NPM x N_GSM N2_GSM N_GSM N_NSM C N_NSM N2_NPM x N_GSM N_NSM
Rdz:46:20 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Joseph in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] who/whom/which to give birth he/she/it/same ć daughter ć priest Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry city the Manasses and also, even, namely the Ephraim to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Manasses who/whom/which to give birth he/she/it/same the ć the ć the ć   δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Ephraim brother Manasses ć and also, even, namely ć son Yet    
Rdz:46:20 they-were-BECOME-ed Yet sons (nom|voc) Joseph (indecl) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat)   daughter (nom)   priest (gen) Elijah (gen); sun (gen) city (gen) the (acc) Manasses  (acc, gen, voc) and the (acc) Ephraim (indecl) they-were-BECOME-ed Yet sons (nom|voc) Manasses  (acc, gen, voc) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (nom)   the (nom)   the (acc)     Yet he/she/it-FATHER-ed the (acc)   sons (nom|voc) Yet Ephraim (indecl) brother (gen) Manasses  (acc, gen, voc)   and   sons (nom|voc) Yet    
Rdz:46:20 Rdz_46:20_1 Rdz_46:20_2 Rdz_46:20_3 Rdz_46:20_4 Rdz_46:20_5 Rdz_46:20_6 Rdz_46:20_7 Rdz_46:20_8 Rdz_46:20_9 Rdz_46:20_10 Rdz_46:20_11 Rdz_46:20_12 Rdz_46:20_13 Rdz_46:20_14 Rdz_46:20_15 Rdz_46:20_16 Rdz_46:20_17 Rdz_46:20_18 Rdz_46:20_19 Rdz_46:20_20 Rdz_46:20_21 Rdz_46:20_22 Rdz_46:20_23 Rdz_46:20_24 Rdz_46:20_25 Rdz_46:20_26 Rdz_46:20_27 Rdz_46:20_28 Rdz_46:20_29 Rdz_46:20_30 Rdz_46:20_31 Rdz_46:20_32 Rdz_46:20_33 Rdz_46:20_34 Rdz_46:20_35 Rdz_46:20_36 Rdz_46:20_37 Rdz_46:20_38 Rdz_46:20_39 Rdz_46:20_40 Rdz_46:20_41 Rdz_46:20_42 Rdz_46:20_43 Rdz_46:20_44 Rdz_46:20_45 Rdz_46:20_46 Rdz_46:20_47 Rdz_46:20_48 Rdz_46:20_49 Rdz_46:20_50 Rdz_46:20_51
Rdz:46:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:21 υἱοὶ δὲ Βενιαμιν· Βαλα καὶ Χοβωρ καὶ Ασβηλ. ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Βαλα· Γηρα καὶ Νοεμαν καὶ Αγχις καὶ Ρως καὶ Μαμφιν καὶ Οφιμιν· Γηρα δὲ ἐγέννησεν τὸν Αραδ.
Rdz:46:21 and the sons of Benjamin; Bala, and Bochor, and Asbel. And the sons of Bala were Gera, and Noeman, and Anchis, and Ros, and Mamphim. And Gera begot Arad. (Genesis 46:21 Brenton)
Rdz:46:21 Synowie Beniamina: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard. - (Rdz 46:21 BT_4)
Rdz:46:21 υἱοὶ δὲ Βενιαμιν· Βαλα καὶ Χοβωρ καὶ Ασβηλ. ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Βαλα· Γηρα καὶ Νοεμαν καὶ Αγχις καὶ Ρως καὶ Μαμφιν καὶ Οφιμιν· Γηρα δὲ ἐγέννησεν τὸν Αραδ.
Rdz:46:21 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   καί   καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί   καί   καί     δέ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
Rdz:46:21 syn zaś Benzoes - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - stać się stać, stanie, zaś syn - - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - - zaś do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę -
Rdz:46:21 ui(oi\ de\ *beniamin· *bala kai\ *CHobOr kai\ *asbEl. e)ge/nonto de\ ui(oi\ *bala· *gEra kai\ *noeman kai\ *agCHis kai\ *rOs kai\ *mamfin kai\ *ofimin· *gEra de\ e)ge/nnEsen to\n *arad.
Rdz:46:21 hyioi de beniamin· bala kai CHobOr kai asbEl. egenonto de hyioi bala· gEra kai noeman kai anCHis kai rOs kai mamfin kai ofimin· gEra de egennEsen ton arad.
Rdz:46:21 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM VBI_AMI3P x N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N_NSM x VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:46:21 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Benjamin ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
Rdz:46:21 sons (nom|voc) Yet Benjamin (indecl)   and   and   they-were-BECOME-ed Yet sons (nom|voc)     and   and   and   and   and     Yet he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
Rdz:46:21 Rdz_46:21_1 Rdz_46:21_2 Rdz_46:21_3 Rdz_46:21_4 Rdz_46:21_5 Rdz_46:21_6 Rdz_46:21_7 Rdz_46:21_8 Rdz_46:21_9 Rdz_46:21_10 Rdz_46:21_11 Rdz_46:21_12 Rdz_46:21_13 Rdz_46:21_14 Rdz_46:21_15 Rdz_46:21_16 Rdz_46:21_17 Rdz_46:21_18 Rdz_46:21_19 Rdz_46:21_20 Rdz_46:21_21 Rdz_46:21_22 Rdz_46:21_23 Rdz_46:21_24 Rdz_46:21_25 Rdz_46:21_26 Rdz_46:21_27 Rdz_46:21_28
Rdz:46:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:22 οὗτοι υἱοὶ Ραχηλ, οὓς ἔτεκεν τῷ Ιακωβ· πᾶσαι ψυχαὶ δέκα ὀκτώ. –
Rdz:46:22 These are the sons of Rachel, which she bore to Jacob; all the souls eighteen. (Genesis 46:22 Brenton)
Rdz:46:22 Są to potomkowie synów Racheli, którzy urodzili się Jakubowi. Wszystkich osób czternaście. (Rdz 46:22 BT_4)
Rdz:46:22 οὗτοι υἱοὶ Ραχηλ, οὓς ἔτεκεν τῷ Ιακωβ· πᾶσαι ψυχαὶ δέκα ὀκτώ.
Rdz:46:22 οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥαχήλ, ἡ ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή δέκα ὀκτώ  
Rdz:46:22 Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] syn Rachel który / którego / których urodzić Jakub każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby dziesięć osiem -
Rdz:46:22 ou(=toi ui(oi\ *raCHEl, ou(\s e)/teken tO=| *iakOb· pa=sai PSuCHai\ de/ka o)ktO/.
Rdz:46:22 hutoi hyioi raCHEl, hus eteken tO iakOb· pasai PSyCHai deka oktO.
Rdz:46:22 RD_NPM N2_NPM N_GSF RR_APM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM A1S_NPF N1_NPF M M
Rdz:46:22 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Rachel who/whom/which to give birth the Jacob every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ten eight  
Rdz:46:22 these (nom) sons (nom|voc) Rachel (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) lifes (nom|voc) ten eight  
Rdz:46:22 Rdz_46:22_1 Rdz_46:22_2 Rdz_46:22_3 Rdz_46:22_4 Rdz_46:22_5 Rdz_46:22_6 Rdz_46:22_7 Rdz_46:22_8 Rdz_46:22_9 Rdz_46:22_10 Rdz_46:22_11 Rdz_46:22_12
Rdz:46:22 x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:23 υἱοὶ δὲ Δαν· Ασομ.
Rdz:46:23 And the sons of Dan; Asom. (Genesis 46:23 Brenton)
Rdz:46:23 Syn Dana: Chuszim. (Rdz 46:23 BT_4)
Rdz:46:23 υἱοὶ δὲ Δαν· Ασομ.
Rdz:46:23 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ    
Rdz:46:23 syn Jeszcze - -
Rdz:46:23 ui(oi\ de\ *dan· *asom.
Rdz:46:23 hyioi de dan· asom.
Rdz:46:23 N2_NPM x N_GSM N_NSM
Rdz:46:23 son Yet    
Rdz:46:23 sons (nom|voc) Yet    
Rdz:46:23 Rdz_46:23_1 Rdz_46:23_2 Rdz_46:23_3 Rdz_46:23_4
Rdz:46:23 x x x x
Rdz:46:24 καὶ υἱοὶ Νεφθαλι· Ασιηλ καὶ Γωυνι καὶ Ισσααρ καὶ Συλλημ.
Rdz:46:24 And the sons of Nephthalim; Asiel, and Goni, and Issaar, and Sollem. (Genesis 46:24 Brenton)
Rdz:46:24 Synowie Neftalego: Jachseel, Guni, Jeser i Szillem. (Rdz 46:24 BT_4)
Rdz:46:24 καὶ υἱοὶ Νεφθαλι· Ασιηλ καὶ Γωυνι καὶ Ισσααρ καὶ Συλλημ.
Rdz:46:24 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί  
Rdz:46:24 a także, nawet, a mianowicie syn - - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:46:24 kai\ ui(oi\ *nefTali· *asiEl kai\ *gouni kai\ *issaar kai\ *sullEm.
Rdz:46:24 kai hyioi nefTali· asiEl kai guni kai issaar kai syllEm.
Rdz:46:24 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
Rdz:46:24 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:46:24 and sons (nom|voc)     and   and   and  
Rdz:46:24 Rdz_46:24_1 Rdz_46:24_2 Rdz_46:24_3 Rdz_46:24_4 Rdz_46:24_5 Rdz_46:24_6 Rdz_46:24_7 Rdz_46:24_8 Rdz_46:24_9 Rdz_46:24_10
Rdz:46:24 x x x x x x x x x x
Rdz:46:25 οὗτοι υἱοὶ Βαλλας, ἣν ἔδωκεν Λαβαν Ραχηλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἣ ἔτεκεν τούτους τῷ Ιακωβ· πᾶσαι ψυχαὶ ἑπτά. –
Rdz:46:25 These are the sons of Balla, whom Laban gave to his daughter Rachel, who bore these to Jacob; all the souls, seven. (Genesis 46:25 Brenton)
Rdz:46:25 Są to potomkowie synów Bilhy, którą dał Laban Racheli, swej córce, a która urodziła ich Jakubowi. Wszystkich osób siedem. (Rdz 46:25 BT_4)
Rdz:46:25 οὗτοι υἱοὶ Βαλλας, ἣν ἔδωκεν Λαβαν Ραχηλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἔτεκεν τούτους τῷ Ιακωβ· πᾶσαι ψυχαὶ ἑπτά.
Rdz:46:25 οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἑπτά  
Rdz:46:25 Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] syn - który / którego / których dawać chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Rachel córka on / ona / on / sama który / którego / których urodzić Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] Jakub każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby siedem -
Rdz:46:25 ou(=toi ui(oi\ *ballas, E(\n e)/dOken *laban *raCHEl tE=| Tugatri\ au)tou=, E(\ e)/teken tou/tous tO=| *iakOb· pa=sai PSuCHai\ e(pta/.
Rdz:46:25 hutoi hyioi ballas, hEn edOken laban raCHEl tE Tygatri autu, hE eteken tutus tO iakOb· pasai PSyCHai hepta.
Rdz:46:25 RD_NPM N2_NPM N_GSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM N_DSF RA_DSF N3_DSF RD_GSM RR_NSF VBI_AAI3S RD_APM RA_DSM N_DSM A1S_NPF N1_NPF M
Rdz:46:25 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć who/whom/which to give to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Rachel the daughter he/she/it/same who/whom/which to give birth this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the Jacob every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person seven  
Rdz:46:25 these (nom) sons (nom|voc)   who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) Rachel (indecl) the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH these (acc) the (dat) Jacob (indecl) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) lifes (nom|voc) seven  
Rdz:46:25 Rdz_46:25_1 Rdz_46:25_2 Rdz_46:25_3 Rdz_46:25_4 Rdz_46:25_5 Rdz_46:25_6 Rdz_46:25_7 Rdz_46:25_8 Rdz_46:25_9 Rdz_46:25_10 Rdz_46:25_11 Rdz_46:25_12 Rdz_46:25_13 Rdz_46:25_14 Rdz_46:25_15 Rdz_46:25_16 Rdz_46:25_17 Rdz_46:25_18 Rdz_46:25_19
Rdz:46:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:26 πᾶσαι δὲ ψυχαὶ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ Ιακωβ εἰς Αἴγυπτον, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, χωρὶς τῶν γυναικῶν υἱῶν Ιακωβ, πᾶσαι ψυχαὶ ἑξήκοντα ἕξ.
Rdz:46:26 And all the souls that came with Jacob into Egypt, who came out of his loins, besides the wives of the sons of Jacob, even all the souls were sixty-six. (Genesis 46:26 Brenton)
Rdz:46:26 Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, było ogółem, oprócz żon synów Jakuba, sześćdziesięciu sześciu. (Rdz 46:26 BT_4)
Rdz:46:26 πᾶσαι δὲ ψυχαὶ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ Ιακωβ εἰς Αἴγυπτον, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, χωρὶς τῶν γυναικῶν υἱῶν Ιακωβ, πᾶσαι ψυχαὶ ἑξήκοντα ἕξ.
Rdz:46:26 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δέ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά Ἰακώβ, ὁ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό χωρίς ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἑξή·κοντα ἕξ
Rdz:46:26 każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania zaś samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby wejść po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Jakub do (+ acc) Egipt [kraj] ujawnić się z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami udo on / ona / on / sama poza nie, rozdziela, osobno, oddzielnie kobieta / żona syn Jakub każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby sześćdziesiąt sześć
Rdz:46:26 pa=sai de\ PSuCHai\ ai( ei)selTou=sai meta\ *iakOb ei)s *ai)/gupton, oi( e)XelTo/ntes e)k tO=n mErO=n au)tou=, CHOri\s tO=n gunaikO=n ui(O=n *iakOb, pa=sai PSuCHai\ e(XE/konta e(/X.
Rdz:46:26 pasai de PSyCHai hai eiselTusai meta iakOb eis aigypton, hoi eXelTontes ek tOn mErOn autu, CHOris tOn gynaikOn hyiOn iakOb, pasai PSyCHai heXEkonta heX.
Rdz:46:26 A1S_NPF x N1_NPF RA_NPF VB_AAPNPF P N_GSM P N2_ASF RA_NPM VB_AAPNPM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM P RA_GPF N3K_GPF N2_GPM N_GSM A1S_NPF N1_NPF M M
Rdz:46:26 every all, each, every, the whole of; to sprinkle δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to enter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Jacob into (+acc) Egypt [country of] the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the thigh he/she/it/same apart from without, asunder, apart, separately the woman/wife son Jacob every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person sixty six
Rdz:46:26 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) Yet lifes (nom|voc) the (nom) upon ENTER-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) Jacob (indecl) into (+acc) Egypt (acc) the (nom) upon COME-ing-OUT (nom|voc) out of (+gen) the (gen) thighs (gen) him/it/same (gen) apart from the (gen) women/wives (gen) sons (gen) Jacob (indecl) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) lifes (nom|voc) sixty six
Rdz:46:26 Rdz_46:26_1 Rdz_46:26_2 Rdz_46:26_3 Rdz_46:26_4 Rdz_46:26_5 Rdz_46:26_6 Rdz_46:26_7 Rdz_46:26_8 Rdz_46:26_9 Rdz_46:26_10 Rdz_46:26_11 Rdz_46:26_12 Rdz_46:26_13 Rdz_46:26_14 Rdz_46:26_15 Rdz_46:26_16 Rdz_46:26_17 Rdz_46:26_18 Rdz_46:26_19 Rdz_46:26_20 Rdz_46:26_21 Rdz_46:26_22 Rdz_46:26_23 Rdz_46:26_24
Rdz:46:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:27 υἱοὶ δὲ Ιωσηφ οἱ γενόμενοι αὐτῷ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ψυχαὶ ἐννέα. πᾶσαι ψυχαὶ οἴκου Ιακωβ αἱ εἰσελθοῦσαι εἰς Αἴγυπτον ἑβδομήκοντα πέντε.
Rdz:46:27 And the sons of Joseph, who were born to him in the land of Egypt, were nine souls; all the souls of the house of Jacob who came with Joseph into Egypt, were seventy-five souls. (Genesis 46:27 Brenton)
Rdz:46:27 Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu. (Rdz 46:27 BT_4)
Rdz:46:27 υἱοὶ δὲ Ιωσηφ οἱ γενόμενοι αὐτῷ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ψυχαὶ ἐννέα. πᾶσαι ψυχαὶ οἴκου Ιακωβ αἱ εἰσελθοῦσαι εἰς Αἴγυπτον ἑβδομήκοντα πέντε.
Rdz:46:27 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐννέα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἑβδομή·κοντα πέντε
Rdz:46:27 syn zaś Joseph stać się stać, stanie, on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby dziewięć każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby dom; mieszkać Jakub wejść do (+ acc) Egipt [kraj] siedemdziesiąt pięciu
Rdz:46:27 ui(oi\ de\ *iOsEf oi( geno/menoi au)tO=| e)n gE=| *ai)gu/ptO| PSuCHai\ e)nne/a. pa=sai PSuCHai\ oi)/kou *iakOb ai( ei)selTou=sai ei)s *ai)/gupton e(bdomE/konta pe/nte.
Rdz:46:27 hyioi de iOsEf hoi genomenoi autO en gE aigyptO PSyCHai ennea. pasai PSyCHai oiku iakOb hai eiselTusai eis aigypton hebdomEkonta pente.
Rdz:46:27 N2_NPM x N_GSM RA_NPM VB_AMPNPM RD_DSM P N1_DSF N2_DSF N1_NPF M A1S_NPF N1_NPF N2_GSM N_GSM RA_NPF VB_AAPNPF P N2_ASF M M
Rdz:46:27 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph the to become become, happen he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person nine every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person house; to dwell Jacob the to enter into (+acc) Egypt [country of] seventy five
Rdz:46:27 sons (nom|voc) Yet Joseph (indecl) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom|voc) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) lifes (nom|voc) nine all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) lifes (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Jacob (indecl) the (nom) upon ENTER-ing (nom|voc) into (+acc) Egypt (acc) seventy five
Rdz:46:27 Rdz_46:27_1 Rdz_46:27_2 Rdz_46:27_3 Rdz_46:27_4 Rdz_46:27_5 Rdz_46:27_6 Rdz_46:27_7 Rdz_46:27_8 Rdz_46:27_9 Rdz_46:27_10 Rdz_46:27_11 Rdz_46:27_12 Rdz_46:27_13 Rdz_46:27_14 Rdz_46:27_15 Rdz_46:27_16 Rdz_46:27_17 Rdz_46:27_18 Rdz_46:27_19 Rdz_46:27_20 Rdz_46:27_21
Rdz:46:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:28 Τὸν δὲ Ιουδαν ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς Ιωσηφ συναντῆσαι αὐτῷ καθ’ Ἡρώων πόλιν εἰς γῆν Ραμεσση.
Rdz:46:28 And he sent Judas before him to Joseph, to meet him to the city of Heroes, into the land of Ramesses. (Genesis 46:28 Brenton)
Rdz:46:28 Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, (Rdz 46:28 BT_4)
Rdz:46:28 Τὸν δὲ Ιουδαν ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς Ιωσηφ συναντῆσαι αὐτῷ καθ’ Ἡρώων πόλιν εἰς γῆν Ραμεσση.
Rdz:46:28 ὁ ἡ τό δέ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἰωσήφ, ὁ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἥρως, -ωος, ὁ [LXX] πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Rdz:46:28 zaś Judasz / Juda zamawiać Przed / z przodu on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Joseph spotkać on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem bohater miasto do (+ acc) ziemia / Ziemia -
Rdz:46:28 *to\n de\ *ioudan a)pe/steilen e)/mprosTen au)tou= pro\s *iOsEf sunantE=sai au)tO=| kaT’ *(ErO/On po/lin ei)s gE=n *ramessE.
Rdz:46:28 ton de iudan apesteilen emprosTen autu pros iOsEf synantEsai autO kaT’ hErOOn polin eis gEn ramessE.
Rdz:46:28 RA_ASM x N_ASM VAI_AAI3S P RD_GSM P N_ASM VA_AAN RD_DSM P N3_GPM N3I_ASF P N1_ASF N_SF
Rdz:46:28 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Judas/Judah to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send before/in front of he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Joseph to meet he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hero city into (+acc) earth/land ć
Rdz:46:28 the (acc) Yet Judas/Judah (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed before/in front of him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) to-MEET, be-you(sg)-MEET-ed!, he/she/it-happens-to-MEET (opt) him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) heros (gen) city (acc) into (+acc) earth/land (acc)  
Rdz:46:28 Rdz_46:28_1 Rdz_46:28_2 Rdz_46:28_3 Rdz_46:28_4 Rdz_46:28_5 Rdz_46:28_6 Rdz_46:28_7 Rdz_46:28_8 Rdz_46:28_9 Rdz_46:28_10 Rdz_46:28_11 Rdz_46:28_12 Rdz_46:28_13 Rdz_46:28_14 Rdz_46:28_15 Rdz_46:28_16
Rdz:46:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:29 ζεύξας δὲ Ιωσηφ τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀνέβη εἰς συνάντησιν Ισραηλ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καθ’ Ἡρώων πόλιν καὶ ὀφθεὶς αὐτῷ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν κλαυθμῷ πλείονι.
Rdz:46:29 And Joseph having made ready his chariots, went up to meet Israel his father, at the city of Heroes; and having appeared to him, fell on his neck, and wept with abundant weeping. (Genesis 46:29 Brenton)
Rdz:46:29 Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego szyi. (Rdz 46:29 BT_4)
Rdz:46:29 ζεύξας δὲ Ιωσηφ τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀνέβη εἰς συνάντησιν Ισραηλ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καθ’ Ἡρώων πόλιν καὶ ὀφθεὶς αὐτῷ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν κλαυθμῷ πλείονι.
Rdz:46:29   δέ Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἥρως, -ωος, ὁ [LXX] πόλις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) κλαυθμός, -οῦ, ὁ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)
Rdz:46:29 - zaś Joseph rydwan on / ona / on / sama wznieść do (+ acc) spotkanie Izrael ojciec; ojczyzna on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem bohater miasto a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama spadnie na na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem gardło on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie płakać płacz więcej
Rdz:46:29 DZeu/Xas de\ *iOsEf ta\ a(/rmata au)tou= a)ne/bE ei)s suna/ntEsin *israEl tO=| patri\ au)tou= kaT’ *(ErO/On po/lin kai\ o)fTei\s au)tO=| e)pe/pesen e)pi\ to\n tra/CHElon au)tou= kai\ e)/klausen klauTmO=| plei/oni.
Rdz:46:29 DZeuXas de iOsEf ta harmata autu anebE eis synantEsin israEl tO patri autu kaT’ hErOOn polin kai ofTeis autO epepesen epi ton traCHElon autu kai eklausen klauTmO pleioni.
Rdz:46:29 VA_AAPNSM x N_NSM RA_APN N3M_APN RD_GSM VZI_AAI3S P N3I_ASF N_DSM RA_DSM N3_DSM RD_GSM P N3_GPM N3I_ASF C VV_APPNSM RD_DSM VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S N2_DSM A3C_DSMC
Rdz:46:29 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph the chariot he/she/it/same to ascend into (+acc) meeting Israel the father; fatherland he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hero city and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same and also, even, namely to weep crying more
Rdz:46:29   Yet Joseph (indecl) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) meeting (acc) Israel (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) heros (gen) city (acc) and upon being-SEE-ed (nom|voc) him/it/same (dat) he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-WEEP-ed crying (dat) more (dat)
Rdz:46:29 Rdz_46:29_1 Rdz_46:29_2 Rdz_46:29_3 Rdz_46:29_4 Rdz_46:29_5 Rdz_46:29_6 Rdz_46:29_7 Rdz_46:29_8 Rdz_46:29_9 Rdz_46:29_10 Rdz_46:29_11 Rdz_46:29_12 Rdz_46:29_13 Rdz_46:29_14 Rdz_46:29_15 Rdz_46:29_16 Rdz_46:29_17 Rdz_46:29_18 Rdz_46:29_19 Rdz_46:29_20 Rdz_46:29_21 Rdz_46:29_22 Rdz_46:29_23 Rdz_46:29_24 Rdz_46:29_25 Rdz_46:29_26 Rdz_46:29_27 Rdz_46:29_28
Rdz:46:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:46:30 καὶ εἶπεν Ισραηλ πρὸς Ιωσηφ Ἀποθανοῦμαι ἀπὸ τοῦ νῦν, ἐπεὶ ἑώρακα τὸ πρόσωπόν σου· ἔτι γὰρ σὺ ζῇς.
Rdz:46:30 And Israel said to Joseph, After this I will gladly die, since I have seen thy face, for thou art yet living. (Genesis 46:30 Brenton)
Rdz:46:30 Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz!» (Rdz 46:30 BT_4)
Rdz:46:30 καὶ εἶπεν Ισραηλ πρὸς Ιωσηφ Ἀποθανοῦμαι ἀπὸ τοῦ νῦν, ἐπεὶ ἑώρακα τὸ πρόσωπόν σου· ἔτι γὰρ σὺ ζῇς.
Rdz:46:30 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ πρός Ἰωσήφ, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό νῦν ἐπεί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔτι γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ