Rdz:9:1 καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὸν Νωε καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς.
Rdz:9:1 And God blessed Noe and his sons, and said to them, Increase and multiply, and fill the earth and have dominion over it. (Genesis 9:1 Brenton)
Rdz:9:1 Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (Rdz 9:1 BT_4)
Rdz:9:1 Καὶ ηὐλόγησεν θεὸς τὸν Νωε καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς.
Rdz:9:1 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Νῶε, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:9:1 a także, nawet, a mianowicie błogosławić Bóg  Noah a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama rosnąć a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć a także, nawet, a mianowicie wypełnić syta, spełniają ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie dominować obsesję on / ona / on / sama
Rdz:9:1 *kai\ Eu)lo/gEsen o( Teo\s to\n *nOe kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ ei)=pen au)toi=s *au)Xa/nesTe kai\ plETu/nesTe kai\ plErO/sate tE\n gE=n kai\ katakurieu/sate au)tE=s.
Rdz:9:1 kai EulogEsen ho Teos ton nOe kai tus hyius autu kai eipen autois auXanesTe kai plETynesTe kai plErOsate tEn gEn kai katakyrieusate autEs.
Rdz:9:1 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PMD2P C V1_PMD2P C VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF C VA_AAD2P RD_GSF
Rdz:9:1 and also, even, namely to bless the god [see theology] the Noah and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to grow and also, even, namely to increase/multiply and also, even, namely to fill fill, fulfill the earth/land and also, even, namely to dominate obsess he/she/it/same
Rdz:9:1 and he/she/it-BLESS-ed the (nom) god (nom) the (acc) Noah (indecl) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-being-GROW-ed, be-you(pl)-being-GROW-ed! and you(pl)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, be-you(pl)-being-INCREASE/MULTIPLY-ed! and do-FILL-you(pl)! the (acc) earth/land (acc) and do-DOMINATE-you(pl)! her/it/same (gen)
Rdz:9:1 Rdz_9:1_1 Rdz_9:1_2 Rdz_9:1_3 Rdz_9:1_4 Rdz_9:1_5 Rdz_9:1_6 Rdz_9:1_7 Rdz_9:1_8 Rdz_9:1_9 Rdz_9:1_10 Rdz_9:1_11 Rdz_9:1_12 Rdz_9:1_13 Rdz_9:1_14 Rdz_9:1_15 Rdz_9:1_16 Rdz_9:1_17 Rdz_9:1_18 Rdz_9:1_19 Rdz_9:1_20 Rdz_9:1_21 Rdz_9:1_22 Rdz_9:1_23
Rdz:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:2 καὶ ὁ τρόμος ὑμῶν καὶ ὁ φόβος ἔσται ἐπὶ πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης· ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα.
Rdz:9:2 And the dread and the fear of you shall be upon all the wild beasts of the earth, on all the birds of the sky, and on all things moving upon the earth, and upon all the fishes of the sea, I have placed them under you power. (Genesis 9:2 Brenton)
Rdz:9:2 Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. (Rdz 9:2 BT_4)
Rdz:9:2 καὶ τρόμος ὑμῶν καὶ φόβος ἔσται ἐπὶ πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης· ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα.
Rdz:9:2 καί ὁ ἡ τό τρόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὄρνεον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὑπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Rdz:9:2 a także, nawet, a mianowicie drżenie ty a także, nawet, a mianowicie Strach [zobacz fobii] być na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość bestia ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość ptak niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość ustawić w ruchu na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość ryba morze mocy (ACC), przez (gen) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ręka ty dawać
Rdz:9:2 kai\ o( tro/mos u(mO=n kai\ o( fo/bos e)/stai e)pi\ pa=sin toi=s TEri/ois tE=s gE=s kai\ e)pi\ pa/nta ta\ o)/rnea tou= ou)ranou= kai\ e)pi\ pa/nta ta\ kinou/mena e)pi\ tE=s gE=s kai\ e)pi\ pa/ntas tou\s i)CHTu/as tE=s Tala/ssEs· u(po\ CHei=ras u(mi=n de/dOka.
Rdz:9:2 kai ho tromos hymOn kai ho fobos estai epi pasin tois TEriois tEs gEs kai epi panta ta ornea tu uranu kai epi panta ta kinumena epi tEs gEs kai epi pantas tus iCHTyas tEs TalassEs· hypo CHeiras hymin dedOka.
Rdz:9:2 C RA_NSM N2_NSM RP_GP C RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF C P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM C P A3_APN RA_APN V2_PMPAPN P RA_GSF N1_GSF C P A3_APM RA_APM N3U_APM RA_GSF N1S_GSF P N3_APF RP_DP VX_XAI1S
Rdz:9:2 and also, even, namely the trembling you and also, even, namely the fear [see phobia] to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the beast the earth/land and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the bird the sky/heaven and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to set in motion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the fish the sea under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing hand you to give
Rdz:9:2 and the (nom) trembling (nom) you(pl) (gen) and the (nom) fear (nom) he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while being-SET-ed-IN-MOTION (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) fish (acc) the (gen) sea (gen) under (+acc), by (+gen) hands (acc) you(pl) (dat) I-have-GIVE-ed
Rdz:9:2 Rdz_9:2_1 Rdz_9:2_2 Rdz_9:2_3 Rdz_9:2_4 Rdz_9:2_5 Rdz_9:2_6 Rdz_9:2_7 Rdz_9:2_8 Rdz_9:2_9 Rdz_9:2_10 Rdz_9:2_11 Rdz_9:2_12 Rdz_9:2_13 Rdz_9:2_14 Rdz_9:2_15 Rdz_9:2_16 Rdz_9:2_17 Rdz_9:2_18 Rdz_9:2_19 Rdz_9:2_20 Rdz_9:2_21 Rdz_9:2_22 Rdz_9:2_23 Rdz_9:2_24 Rdz_9:2_25 Rdz_9:2_26 Rdz_9:2_27 Rdz_9:2_28 Rdz_9:2_29 Rdz_9:2_30 Rdz_9:2_31 Rdz_9:2_32 Rdz_9:2_33 Rdz_9:2_34 Rdz_9:2_35 Rdz_9:2_36 Rdz_9:2_37 Rdz_9:2_38 Rdz_9:2_39 Rdz_9:2_40
Rdz:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:3 καὶ πᾶν ἑρπετόν, ὅ ἐστιν ζῶν, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα.
Rdz:9:3 And every reptile which is living shall be to you for meat, I have given all things to you as the green herbs. (Genesis 9:3 Brenton)
Rdz:9:3 Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. (Rdz 9:3 BT_4)
Rdz:9:3 καὶ πᾶν ἑρπετόν, ἐστιν ζῶν, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα.
Rdz:9:3 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἑρπετόν, -οῦ, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ ὡς λάχανον, -ου, τό χόρτος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Rdz:9:3 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość gad który / którego / których być do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) ty być do (acc) food (jedzenie, jedzenie, mięso) tak jak herb / warzyw trawa dawać ty każdy wszystkim, każde, każde, całość
Rdz:9:3 kai\ pa=n e(rpeto/n, o(/ e)stin DZO=n, u(mi=n e)/stai ei)s brO=sin· O(s la/CHana CHo/rtou de/dOka u(mi=n ta\ pa/nta.
Rdz:9:3 kai pan herpeton, ho estin DZOn, hymin estai eis brOsin· hOs laCHana CHortu dedOka hymin ta panta.
Rdz:9:3 C A3_NSN N2N_NSN RR_NSN V9_PAI3S V3_PAPNSN RP_DP VF_FMI3S P N3I_ASF C N2N_NPN N2_GSM VX_XAI1S RP_DP RA_APN A3_APN
Rdz:9:3 and also, even, namely every all, each, every, the whole of reptile who/whom/which to be to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) you to be into (+acc) food (meal, food, meat) as/like herb/vegetable grass to give you the every all, each, every, the whole of
Rdz:9:3 and every (nom|acc|voc) reptile (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(pl) (dat) he/she/it-will-be into (+acc) food (acc) as/like herbs/vegetables (nom|acc|voc) grass (gen) I-have-GIVE-ed you(pl) (dat) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)
Rdz:9:3 Rdz_9:3_1 Rdz_9:3_2 Rdz_9:3_3 Rdz_9:3_4 Rdz_9:3_5 Rdz_9:3_6 Rdz_9:3_7 Rdz_9:3_8 Rdz_9:3_9 Rdz_9:3_10 Rdz_9:3_11 Rdz_9:3_12 Rdz_9:3_13 Rdz_9:3_14 Rdz_9:3_15 Rdz_9:3_16 Rdz_9:3_17
Rdz:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:4 πλὴν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε·
Rdz:9:4 But flesh with blood of life ye shall not eat. (Genesis 9:4 Brenton)
Rdz:9:4 Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. (Rdz 9:4 BT_4)
Rdz:9:4 πλὴν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε·
Rdz:9:4 πλήν κρέας, κρέως, τό ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:9:4 z wyjątkiem mięso w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między krew Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby ??? przed nierównym oddechem jeść
Rdz:9:4 plE\n kre/as e)n ai(/mati PSuCHE=s ou) fa/gesTe·
Rdz:9:4 plEn kreas en haimati PSyCHEs u fagesTe·
Rdz:9:4 D N3_ASN P N3M_DSN N1_GSF D VF_FMI2P
Rdz:9:4 except meat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person οὐχ before rough breathing to eat
Rdz:9:4 except meat (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) blood (dat) life (gen) not you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed!
Rdz:9:4 Rdz_9:4_1 Rdz_9:4_2 Rdz_9:4_3 Rdz_9:4_4 Rdz_9:4_5 Rdz_9:4_6 Rdz_9:4_7
Rdz:9:4 x x x x x x x
Rdz:9:5 καὶ γὰρ τὸ ὑμέτερον αἷμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐκζητήσω, ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θηρίων ἐκζητήσω αὐτὸ καὶ ἐκ χειρὸς ἀνθρώπου ἀδελφοῦ ἐκζητήσω τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου.
Rdz:9:5 For your blood of your lives will I require at the hand of all wild beasts, and I will require the life of man at the hand of his brother man. (Genesis 9:5 Brenton)
Rdz:9:5 Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata. (Rdz 9:5 BT_4)
Rdz:9:5 καὶ γὰρ τὸ ὑμέτερον αἷμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐκζητήσω, ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θηρίων ἐκζητήσω αὐτὸ καὶ ἐκ χειρὸς ἀνθρώπου ἀδελφοῦ ἐκζητήσω τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου.
Rdz:9:5 καί γάρ ὁ ἡ τό ὑμέτερος -α -ον αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Rdz:9:5 a także, nawet, a mianowicie na, ponieważ, jak twój / twoje (it) krew zimna pogoda; Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby; ochłodzić ty szukać z (gen) ?? przed samogłoskami ręka każdy wszystkim, każde, każde, całość bestia szukać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie z (gen) ?? przed samogłoskami ręka człowiek brat szukać Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby człowiek
Rdz:9:5 kai\ ga\r to\ u(me/teron ai(=ma tO=n PSuCHO=n u(mO=n e)kDZEtE/sO, e)k CHeiro\s pa/ntOn tO=n TEri/On e)kDZEtE/sO au)to\ kai\ e)k CHeiro\s a)nTrO/pou a)delfou= e)kDZEtE/sO tE\n PSuCHE\n tou= a)nTrO/pou.
Rdz:9:5 kai gar to hymeteron haima tOn PSyCHOn hymOn ekDZEtEsO, ek CHeiros pantOn tOn TEriOn ekDZEtEsO auto kai ek CHeiros anTrOpu adelfu ekDZEtEsO tEn PSyCHEn tu anTrOpu.
Rdz:9:5 C x RA_NSN A1A_NSN N3M_NSN RA_GPF N1_GPF RP_GP VA_AAS1S P N3_GSF A3_GPN RA_GPN N2N_GPN VA_AAS1S RD_ASN C P N3_GSF N2_GSM N2_GSM VA_AAS1S RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM
Rdz:9:5 and also, even, namely for since, as the your/yours(pl) blood the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you to seek out out of (+gen) ἐξ before vowels hand every all, each, every, the whole of the beast to seek out he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand human brother to seek out the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the human
Rdz:9:5 and for the (nom|acc) your/yours(pl) (acc, nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) the (gen) cold weathers (gen); lifes (gen); while COOL-ing (nom) you(pl) (gen) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT out of (+gen) hand (gen) all (gen) the (gen) beasts (gen) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT it/same (nom|acc) and out of (+gen) hand (gen) human (gen) brother (gen) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT the (acc) life (acc) the (gen) human (gen)
Rdz:9:5 Rdz_9:5_1 Rdz_9:5_2 Rdz_9:5_3 Rdz_9:5_4 Rdz_9:5_5 Rdz_9:5_6 Rdz_9:5_7 Rdz_9:5_8 Rdz_9:5_9 Rdz_9:5_10 Rdz_9:5_11 Rdz_9:5_12 Rdz_9:5_13 Rdz_9:5_14 Rdz_9:5_15 Rdz_9:5_16 Rdz_9:5_17 Rdz_9:5_18 Rdz_9:5_19 Rdz_9:5_20 Rdz_9:5_21 Rdz_9:5_22 Rdz_9:5_23 Rdz_9:5_24 Rdz_9:5_25 Rdz_9:5_26
Rdz:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:6 ὁ ἐκχέων αἷμα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον.
Rdz:9:6 He that sheds man's blood, instead of that blood shall his own be shed, for in the image of God I made man. (Genesis 9:6 Brenton)
Rdz:9:6 Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. (Rdz 9:6 BT_4)
Rdz:9:6 ἐκχέων αἷμα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον.
Rdz:9:6 ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὅτι ἐν εἰκών, -όνος, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Rdz:9:6 wylać krew człowiek przeciwko (gen) krew on / ona / on / sama wylać dlatego, że w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ikona Bóg  robić / zrobić człowiek
Rdz:9:6 o( e)kCHe/On ai(=ma a)nTrO/pou a)nti\ tou= ai(/matos au)tou= e)kCHuTE/setai, o(/ti e)n ei)ko/ni Teou= e)poi/Esa to\n a)/nTrOpon.
Rdz:9:6 ho ekCHeOn haima anTrOpu anti tu haimatos autu ekCHyTEsetai, hoti en eikoni Teu epoiEsa ton anTrOpon.
Rdz:9:6 RA_NSM V2_PAPNSM N3M_ASN N2_GSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM VF_FPI3S C P N3N_DSF N2_GSM VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM
Rdz:9:6 the to pour out blood human against (+gen) the blood he/she/it/same to pour out because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among icon god [see theology] to do/make the human
Rdz:9:6 the (nom) while POUR-ing-OUT (nom), going-to-POUR (fut ptcp) (nom) blood (nom|acc|voc) human (gen) against (+gen) the (gen) blood (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-POUR-ed-OUT because/that in/among/by (+dat) icon (dat) god (gen) I-DO/MAKE-ed the (acc) human (acc)
Rdz:9:6 Rdz_9:6_1 Rdz_9:6_2 Rdz_9:6_3 Rdz_9:6_4 Rdz_9:6_5 Rdz_9:6_6 Rdz_9:6_7 Rdz_9:6_8 Rdz_9:6_9 Rdz_9:6_10 Rdz_9:6_11 Rdz_9:6_12 Rdz_9:6_13 Rdz_9:6_14 Rdz_9:6_15 Rdz_9:6_16
Rdz:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:7 ὑμεῖς δὲ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ πληθύνεσθε ἐπ’ αὐτῆς.
Rdz:9:7 But do ye increase and multiply, and fill the earth, and have dominion over it. (Genesis 9:7 Brenton)
Rdz:9:7 Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę». (Rdz 9:7 BT_4)
Rdz:9:7 ὑμεῖς δὲ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ πληθύνεσθε ἐπ’ αὐτῆς.
Rdz:9:7 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:9:7 ty zaś rosnąć a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć a także, nawet, a mianowicie wypełnić syta, spełniają ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:9:7 u(mei=s de\ au)Xa/nesTe kai\ plETu/nesTe kai\ plErO/sate tE\n gE=n kai\ plETu/nesTe e)p’ au)tE=s.
Rdz:9:7 hymeis de auXanesTe kai plETynesTe kai plErOsate tEn gEn kai plETynesTe ep’ autEs.
Rdz:9:7 RP_NP x V1_PMD2P C V1_PMD2P C VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF C V1_PMD2P P RD_GSF
Rdz:9:7 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to grow and also, even, namely to increase/multiply and also, even, namely to fill fill, fulfill the earth/land and also, even, namely to increase/multiply upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:9:7 you(pl) (nom) Yet you(pl)-are-being-GROW-ed, be-you(pl)-being-GROW-ed! and you(pl)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, be-you(pl)-being-INCREASE/MULTIPLY-ed! and do-FILL-you(pl)! the (acc) earth/land (acc) and you(pl)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, be-you(pl)-being-INCREASE/MULTIPLY-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Rdz:9:7 Rdz_9:7_1 Rdz_9:7_2 Rdz_9:7_3 Rdz_9:7_4 Rdz_9:7_5 Rdz_9:7_6 Rdz_9:7_7 Rdz_9:7_8 Rdz_9:7_9 Rdz_9:7_10 Rdz_9:7_11 Rdz_9:7_12 Rdz_9:7_13
Rdz:9:7 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:8 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς τῷ Νωε καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ λέγων
Rdz:9:8 And God spoke to Noe, and to his sons with him, saying, (Genesis 9:8 Brenton)
Rdz:9:8 Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: (Rdz 9:8 BT_4)
Rdz:9:8 Καὶ εἶπεν θεὸς τῷ Νωε καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ λέγων
Rdz:9:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Νῶε, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:9:8 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Bóg  Noah a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć
Rdz:9:8 *kai\ ei)=pen o( Teo\s tO=| *nOe kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= met’ au)tou= le/gOn
Rdz:9:8 kai eipen ho Teos tO nOe kai tois hyiois autu met’ autu legOn
Rdz:9:8 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM P RD_GSM V1_PAPNSM
Rdz:9:8 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] the Noah and also, even, namely the son he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell
Rdz:9:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) the (dat) Noah (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Rdz:9:8 Rdz_9:8_1 Rdz_9:8_2 Rdz_9:8_3 Rdz_9:8_4 Rdz_9:8_5 Rdz_9:8_6 Rdz_9:8_7 Rdz_9:8_8 Rdz_9:8_9 Rdz_9:8_10 Rdz_9:8_11 Rdz_9:8_12 Rdz_9:8_13
Rdz:9:8 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:9 Ἐγὼ ἰδοὺ ἀνίστημι τὴν διαθήκην μου ὑμῖν καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ’ ὑμᾶς
Rdz:9:9 And behold I establish my covenant with you, and with your seed after you, (Genesis 9:9 Brenton)
Rdz:9:9 «Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; (Rdz 9:9 BT_4)
Rdz:9:9 Ἐγὼ ἰδοὺ ἀνίστημι τὴν διαθήκην μου ὑμῖν καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ’ ὑμᾶς
Rdz:9:9 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:9:9 JA zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), wstać znosić, podnieść, wskrzesić przymierze JA ty a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty
Rdz:9:9 *)egO\ i)dou\ a)ni/stEmi tE\n diaTE/kEn mou u(mi=n kai\ tO=| spe/rmati u(mO=n meT’ u(ma=s
Rdz:9:9 egO idu anistEmi tEn diaTEkEn mu hymin kai tO spermati hymOn meT’ hymas
Rdz:9:9 RP_NS I V6_PAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS RP_DP C RA_DSN N3M_DSN RP_GP P RP_AP
Rdz:9:9 I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to stand up put up, raise, resurrect the covenant I you and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
Rdz:9:9 I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-am-STand-ing-UP the (acc) covenant (acc) me (gen) you(pl) (dat) and the (dat) seed (dat) you(pl) (gen) after (+acc), with (+gen) you(pl) (acc)
Rdz:9:9 Rdz_9:9_1 Rdz_9:9_2 Rdz_9:9_3 Rdz_9:9_4 Rdz_9:9_5 Rdz_9:9_6 Rdz_9:9_7 Rdz_9:9_8 Rdz_9:9_9 Rdz_9:9_10 Rdz_9:9_11 Rdz_9:9_12 Rdz_9:9_13
Rdz:9:9 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:10 καὶ πάσῃ ψυχῇ τῇ ζώσῃ μεθ’ ὑμῶν ἀπὸ ὀρνέων καὶ ἀπὸ κτηνῶν καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ὅσα μεθ’ ὑμῶν, ἀπὸ πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ.
Rdz:9:10 and with every living creature with you, of birds and of beasts, and with all the wild beasts of the earth, as many as are with you, of all that come out of the ark. (Genesis 9:10 Brenton)
Rdz:9:10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. (Rdz 9:10 BT_4)
Rdz:9:10 καὶ πάσῃ ψυχῇ τῇ ζώσῃ μεθ’ ὑμῶν ἀπὸ ὀρνέων καὶ ἀπὸ κτηνῶν καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ὅσα μεθ’ ὑμῶν, ἀπὸ πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ.
Rdz:9:10 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -); ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα); ὄρνεον, -ου, τό καί ἀπό κτῆνο·ς, -ους, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσος -η -ον μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ
Rdz:9:10 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby; ochłodzić do ???; do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem kurczaka; ptak a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Zwierzę (bestia) a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość bestia ziemia / Ziemia tyle, / aż po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość ujawnić się z (gen) ?? przed samogłoskami okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza]
Rdz:9:10 kai\ pa/sE| PSuCHE=| tE=| DZO/sE| meT’ u(mO=n a)po\ o)rne/On kai\ a)po\ ktEnO=n kai\ pa=si toi=s TEri/ois tE=s gE=s, o(/sa meT’ u(mO=n, a)po\ pa/ntOn tO=n e)XelTo/ntOn e)k tE=s kibOtou=.
Rdz:9:10 kai pasE PSyCHE tE DZOsE meT’ hymOn apo orneOn kai apo ktEnOn kai pasi tois TEriois tEs gEs, hosa meT’ hymOn, apo pantOn tOn eXelTontOn ek tEs kibOtu.
Rdz:9:10 C A1S_DSF N1_DSF RA_DSF V3_PAPDSF P RP_GP P N3I_GPN C P N3E_GPN C A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF A1_NPN P RP_GP P A3_GPM RA_GPM VB_AAPGPM P RA_GSF N2_GSF
Rdz:9:10 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool the to ???; to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing chicken; bird and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Animal (beast) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the beast the earth/land as much/many as after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses]
Rdz:9:10 and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed the (dat) you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed; while EXISTS-ing (dat) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) away from (+gen) chickens (gen); birds (gen) and away from (+gen) Animals (gen) and all (dat) the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen) as much/many as (nom|acc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) away from (+gen) all (gen) the (gen) let-them-COME-OUT! (classical), upon COME-ing-OUT (gen) out of (+gen) the (gen) ark (gen)
Rdz:9:10 Rdz_9:10_1 Rdz_9:10_2 Rdz_9:10_3 Rdz_9:10_4 Rdz_9:10_5 Rdz_9:10_6 Rdz_9:10_7 Rdz_9:10_8 Rdz_9:10_9 Rdz_9:10_10 Rdz_9:10_11 Rdz_9:10_12 Rdz_9:10_13 Rdz_9:10_14 Rdz_9:10_15 Rdz_9:10_16 Rdz_9:10_17 Rdz_9:10_18 Rdz_9:10_19 Rdz_9:10_20 Rdz_9:10_21 Rdz_9:10_22 Rdz_9:10_23 Rdz_9:10_24 Rdz_9:10_25 Rdz_9:10_26 Rdz_9:10_27 Rdz_9:10_28
Rdz:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:11 καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι κατακλυσμὸς ὕδατος τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν. –
Rdz:9:11 And I will establish my covenant with you and all flesh shall not any more die by the water of the flood, and there shall no more be a flood of water to destroy all the earth. (Genesis 9:11 Brenton)
Rdz:9:11 Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». (Rdz 9:11 BT_4)
Rdz:9:11 καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι κατακλυσμὸς ὕδατος τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν.
Rdz:9:11 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ἔτι ἀπό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Rdz:9:11 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać przymierze JA kierunku (wg, gen, dat) ty a także, nawet, a mianowicie ??? przed nierównym oddechem umrzeć każdy wszystkim, każde, każde, całość ciało ale nadal od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem woda Potop / powodzi [zobacz kataklizm] a także, nawet, a mianowicie ??? przed nierównym oddechem być ale nadal Potop / powodzi [zobacz kataklizm] woda do ruiny każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia
Rdz:9:11 kai\ stE/sO tE\n diaTE/kEn mou pro\s u(ma=s, kai\ ou)k a)poTanei=tai pa=sa sa\rX e)/ti a)po\ tou= u(/datos tou= kataklusmou=, kai\ ou)k e)/stai e)/ti kataklusmo\s u(/datos tou= katafTei=rai pa=san tE\n gE=n.
Rdz:9:11 kai stEsO tEn diaTEkEn mu pros hymas, kai uk apoTaneitai pasa sarX eti apo tu hydatos tu kataklysmu, kai uk estai eti kataklysmos hydatos tu katafTeirai pasan tEn gEn.
Rdz:9:11 C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_AP C D VF2_FMI3S A1S_NSF N3K_NSF D P RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N2_GSM C D VF_FMI3S D N2_NSM N3T_GSN RA_GSN VA_AAN A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Rdz:9:11 and also, even, namely to cause to stand the covenant I toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to die every all, each, every, the whole of flesh yet/still from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the water the deluge/flood [see cataclysm] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still deluge/flood [see cataclysm] water the to ruin every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land  
Rdz:9:11 and I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand the (acc) covenant (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and not he/she/it-will-be-DIE-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc) yet/still away from (+gen) the (gen) water (gen) the (gen) deluge/flood (gen) and not he/she/it-will-be yet/still deluge/flood (nom) water (gen) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)  
Rdz:9:11 Rdz_9:11_1 Rdz_9:11_2 Rdz_9:11_3 Rdz_9:11_4 Rdz_9:11_5 Rdz_9:11_6 Rdz_9:11_7 Rdz_9:11_8 Rdz_9:11_9 Rdz_9:11_10 Rdz_9:11_11 Rdz_9:11_12 Rdz_9:11_13 Rdz_9:11_14 Rdz_9:11_15 Rdz_9:11_16 Rdz_9:11_17 Rdz_9:11_18 Rdz_9:11_19 Rdz_9:11_20 Rdz_9:11_21 Rdz_9:11_22 Rdz_9:11_23 Rdz_9:11_24 Rdz_9:11_25 Rdz_9:11_26 Rdz_9:11_27 Rdz_9:11_28 Rdz_9:11_29 Rdz_9:11_30
Rdz:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:12 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς πρὸς Νωε Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ἥ ἐστιν μεθ’ ὑμῶν, εἰς γενεὰς αἰωνίους·
Rdz:9:12 And the Lord God said to Noe, This is the sign of the covenant which I set between me and you, and between every living creature which is with you for perpetual generations. (Genesis 9:12 Brenton)
Rdz:9:12 Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: (Rdz 9:12 BT_4)
Rdz:9:12 καὶ εἶπεν κύριος θεὸς πρὸς Νωε Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ἐστιν μεθ’ ὑμῶν, εἰς γενεὰς αἰωνίους·
Rdz:9:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Νῶε, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνά μέσος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ αἰώνιος -ία -ον
Rdz:9:12 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  kierunku (wg, gen, dat) Noah to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] znak przymierze który / którego / których JA dawać w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ty a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy każdy wszystkim, każde, każde, całość Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) który / którego / których być po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty do (acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe
Rdz:9:12 kai\ ei)=pen ku/rios o( Teo\s pro\s *nOe *tou=to to\ sEmei=on tE=s diaTE/kEs, o(\ e)gO\ di/dOmi a)na\ me/son e)mou= kai\ u(mO=n kai\ a)na\ me/son pa/sEs PSuCHE=s DZO/sEs, E(/ e)stin meT’ u(mO=n, ei)s genea\s ai)Oni/ous·
Rdz:9:12 kai eipen kyrios ho Teos pros nOe tuto to sEmeion tEs diaTEkEs, ho egO didOmi ana meson emu kai hymOn kai ana meson pasEs PSyCHEs DZOsEs, hE estin meT’ hymOn, eis geneas aiOnius·
Rdz:9:12 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM P N_ASM RD_NSN RA_NSN N2N_NSN RA_GSF N1_GSF RR_ASN RP_NS V8_PAI1S P A1_ASM RP_GS C RP_GP C P A1_ASM A1S_GSF N1_GSF V3_PAPGSF RR_NSF V9_PAI3S P RP_GP P N1A_APF A1B_APF
Rdz:9:12 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Noah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sign the covenant who/whom/which I to give up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you and also, even, namely up/each/by (+acc) middle every all, each, every, the whole of life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) who/whom/which to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Rdz:9:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Noah (indecl) this (nom|acc) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) the (gen) covenant (gen) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-GIVE-ing up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(pl) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) life (gen) while EXISTS-ing (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) into (+acc) generation (gen), generations (acc) aeonian ([Adj] acc)
Rdz:9:12 Rdz_9:12_1 Rdz_9:12_2 Rdz_9:12_3 Rdz_9:12_4 Rdz_9:12_5 Rdz_9:12_6 Rdz_9:12_7 Rdz_9:12_8 Rdz_9:12_9 Rdz_9:12_10 Rdz_9:12_11 Rdz_9:12_12 Rdz_9:12_13 Rdz_9:12_14 Rdz_9:12_15 Rdz_9:12_16 Rdz_9:12_17 Rdz_9:12_18 Rdz_9:12_19 Rdz_9:12_20 Rdz_9:12_21 Rdz_9:12_22 Rdz_9:12_23 Rdz_9:12_24 Rdz_9:12_25 Rdz_9:12_26 Rdz_9:12_27 Rdz_9:12_28 Rdz_9:12_29 Rdz_9:12_30 Rdz_9:12_31 Rdz_9:12_32 Rdz_9:12_33
Rdz:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:13 τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς.
Rdz:9:13 I set my bow in the cloud, and it shall be for a sign of covenant between me and the earth. (Genesis 9:13 Brenton)
Rdz:9:13 Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. (Rdz 9:13 BT_4)
Rdz:9:13 τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς.
Rdz:9:13 ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:9:13 Bow (również tęczowy) JA umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między chmura a także, nawet, a mianowicie być do (acc) znak przymierze w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia
Rdz:9:13 to\ to/Xon mou ti/TEmi e)n tE=| nefe/lE|, kai\ e)/stai ei)s sEmei=on diaTE/kEs a)na\ me/son e)mou= kai\ tE=s gE=s.
Rdz:9:13 to toXon mu tiTEmi en tE nefelE, kai estai eis sEmeion diaTEkEs ana meson emu kai tEs gEs.
Rdz:9:13 RA_ASN N2N_ASN RP_GS V7_PAI1S P RA_DSF N1_DSF C VF_FMI3S P N2N_ASN N1_GSF P A1_ASM RP_GS C RA_GSF N1_GSF
Rdz:9:13 the Bow (also rainbow) I to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cloud and also, even, namely to be into (+acc) sign covenant up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely the earth/land
Rdz:9:13 the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) me (gen) I-am-PLACE-ing in/among/by (+dat) the (dat) cloud (dat) and he/she/it-will-be into (+acc) sign (nom|acc|voc) covenant (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and the (gen) earth/land (gen)
Rdz:9:13 Rdz_9:13_1 Rdz_9:13_2 Rdz_9:13_3 Rdz_9:13_4 Rdz_9:13_5 Rdz_9:13_6 Rdz_9:13_7 Rdz_9:13_8 Rdz_9:13_9 Rdz_9:13_10 Rdz_9:13_11 Rdz_9:13_12 Rdz_9:13_13 Rdz_9:13_14 Rdz_9:13_15 Rdz_9:13_16 Rdz_9:13_17 Rdz_9:13_18
Rdz:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:14 καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν ὀφθήσεται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ,
Rdz:9:14 And it shall be when I gather clouds upon the earth, that my bow shall be seen in the cloud. (Genesis 9:14 Brenton)
Rdz:9:14 A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, (Rdz 9:14 BT_4)
Rdz:9:14 καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν ὀφθήσεται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ,
Rdz:9:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)
Rdz:9:14 a także, nawet, a mianowicie być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? JA chmura na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Bow (również tęczowy) JA w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między chmura
Rdz:9:14 kai\ e)/stai e)n tO=| sunnefei=n me nefe/las e)pi\ tE\n gE=n o)fTE/setai to\ to/Xon mou e)n tE=| nefe/lE|,
Rdz:9:14 kai estai en tO synnefein me nefelas epi tEn gEn ofTEsetai to toXon mu en tE nefelE,
Rdz:9:14 C VF_FMI3S P RA_DSN V2_PAN RP_AS N1_APF P RA_ASF N1_ASF VV_FPI3S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_DSF N1_DSF
Rdz:9:14 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I cloud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Bow (also rainbow) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cloud
Rdz:9:14 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat)   me (acc) clouds (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) cloud (dat)
Rdz:9:14 Rdz_9:14_1 Rdz_9:14_2 Rdz_9:14_3 Rdz_9:14_4 Rdz_9:14_5 Rdz_9:14_6 Rdz_9:14_7 Rdz_9:14_8 Rdz_9:14_9 Rdz_9:14_10 Rdz_9:14_11 Rdz_9:14_12 Rdz_9:14_13 Rdz_9:14_14 Rdz_9:14_15 Rdz_9:14_16 Rdz_9:14_17
Rdz:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:15 καὶ μνησθήσομαι τῆς διαθήκης μου, ἥ ἐστιν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς κατακλυσμὸν ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα.
Rdz:9:15 And I will remember my covenant, which is between me and you, and between every living soul in all flesh, and there shall no longer be water for a deluge, so as to blot out all flesh. (Genesis 9:15 Brenton)
Rdz:9:15 wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. (Rdz 9:15 BT_4)
Rdz:9:15 καὶ μνησθήσομαι τῆς διαθήκης μου, ἐστιν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς κατακλυσμὸν ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα.
Rdz:9:15 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνά μέσος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ ὥστε ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ
Rdz:9:15 a także, nawet, a mianowicie pamiętać / stać się świadomy przymierze JA który / którego / których być w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ty a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy każdy wszystkim, każde, każde, całość Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ciało a także, nawet, a mianowicie ??? przed nierównym oddechem być ale nadal woda do (acc) Potop / powodzi [zobacz kataklizm] tak żeby do usunięcia zatarciem, zmazanie eliminacji, erase, wyginięcie, usuwanie, wymazać, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ciało
Rdz:9:15 kai\ mnEsTE/somai tE=s diaTE/kEs mou, E(/ e)stin a)na\ me/son e)mou= kai\ u(mO=n kai\ a)na\ me/son pa/sEs PSuCHE=s DZO/sEs e)n pa/sE| sarki/, kai\ ou)k e)/stai e)/ti to\ u(/dOr ei)s kataklusmo\n O(/ste e)Xalei=PSai pa=san sa/rka.
Rdz:9:15 kai mnEsTEsomai tEs diaTEkEs mu, hE estin ana meson emu kai hymOn kai ana meson pasEs PSyCHEs DZOsEs en pasE sarki, kai uk estai eti to hydOr eis kataklysmon hOste eXaleiPSai pasan sarka.
Rdz:9:15 C VS_FPI1S RA_GSF N1_GSF RP_GS RR_NSF V9_PAI3S P A1_ASM RP_GS C RP_GP C P A1_ASM A1S_GSF N1_GSF V3_PAPGSF P A1S_DSF N3K_DSF C D VF_FMI3S D RA_NSN N3_NSN P N2_ASM C VA_AAN A1S_ASF N3K_ASF
Rdz:9:15 and also, even, namely to remember/become mindful of the covenant I who/whom/which to be up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you and also, even, namely up/each/by (+acc) middle every all, each, every, the whole of life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still the water into (+acc) deluge/flood [see cataclysm] so that to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh
Rdz:9:15 and I-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) covenant (gen) me (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(pl) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) life (gen) while EXISTS-ing (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed flesh (dat) and not he/she/it-will-be yet/still the (nom|acc) water (nom|acc|voc) into (+acc) deluge/flood (acc) so that to-OBLITERATION, be-you(sg)-OBLITERATION-ed!, he/she/it-happens-to-OBLITERATION (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) flesh (acc)
Rdz:9:15 Rdz_9:15_1 Rdz_9:15_2 Rdz_9:15_3 Rdz_9:15_4 Rdz_9:15_5 Rdz_9:15_6 Rdz_9:15_7 Rdz_9:15_8 Rdz_9:15_9 Rdz_9:15_10 Rdz_9:15_11 Rdz_9:15_12 Rdz_9:15_13 Rdz_9:15_14 Rdz_9:15_15 Rdz_9:15_16 Rdz_9:15_17 Rdz_9:15_18 Rdz_9:15_19 Rdz_9:15_20 Rdz_9:15_21 Rdz_9:15_22 Rdz_9:15_23 Rdz_9:15_24 Rdz_9:15_25 Rdz_9:15_26 Rdz_9:15_27 Rdz_9:15_28 Rdz_9:15_29 Rdz_9:15_30 Rdz_9:15_31 Rdz_9:15_32 Rdz_9:15_33
Rdz:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:16 καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:9:16 And my bow shall be in the cloud, and I will look to remember the everlasting covenant between me and the earth, and between every living soul in all flesh, which is upon the earth. (Genesis 9:16 Brenton)
Rdz:9:16 Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi». (Rdz 9:16 BT_4)
Rdz:9:16 καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:9:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:9:16 a także, nawet, a mianowicie być Bow (również tęczowy) JA w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między chmura a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), pamiętać / stać się świadomy przymierze aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy każdy wszystkim, każde, każde, całość Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ciało który / którego / których być na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:9:16 kai\ e)/stai to\ to/Xon mou e)n tE=| nefe/lE|, kai\ o)/PSomai tou= mnEsTE=nai diaTE/kEn ai)O/nion a)na\ me/son e)mou= kai\ a)na\ me/son pa/sEs PSuCHE=s DZO/sEs e)n pa/sE| sarki/, E(/ e)stin e)pi\ tE=s gE=s.
Rdz:9:16 kai estai to toXon mu en tE nefelE, kai oPSomai tu mnEsTEnai diaTEkEn aiOnion ana meson emu kai ana meson pasEs PSyCHEs DZOsEs en pasE sarki, hE estin epi tEs gEs.
Rdz:9:16 C VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN RP_GS P RA_DSF N1_DSF C VF_FMI1S RA_GSN VS_APN N1_ASF A1B_ASF P A1_ASM RP_GS C P A1_ASM A1S_GSF N1_GSF V3_PAPGSF P A1S_DSF N3K_DSF RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSF N1_GSF
Rdz:9:16 and also, even, namely to be the Bow (also rainbow) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cloud and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to remember/become mindful of covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle every all, each, every, the whole of life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:9:16 and he/she/it-will-be the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) cloud (dat) and I-will-be-SEE-ed the (gen) to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) life (gen) while EXISTS-ing (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed flesh (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:9:16 Rdz_9:16_1 Rdz_9:16_2 Rdz_9:16_3 Rdz_9:16_4 Rdz_9:16_5 Rdz_9:16_6 Rdz_9:16_7 Rdz_9:16_8 Rdz_9:16_9 Rdz_9:16_10 Rdz_9:16_11 Rdz_9:16_12 Rdz_9:16_13 Rdz_9:16_14 Rdz_9:16_15 Rdz_9:16_16 Rdz_9:16_17 Rdz_9:16_18 Rdz_9:16_19 Rdz_9:16_20 Rdz_9:16_21 Rdz_9:16_22 Rdz_9:16_23 Rdz_9:16_24 Rdz_9:16_25 Rdz_9:16_26 Rdz_9:16_27 Rdz_9:16_28 Rdz_9:16_29 Rdz_9:16_30 Rdz_9:16_31
Rdz:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:17 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς τῷ Νωε Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ἧς διεθέμην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης σαρκός, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:9:17 And God said to Noe, This is the sign of the covenant, which I have made between me and all flesh, which is upon the earth. (Genesis 9:17 Brenton)
Rdz:9:17 Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi». (Rdz 9:17 BT_4)
Rdz:9:17 καὶ εἶπεν θεὸς τῷ Νωε Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ἧς διεθέμην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης σαρκός, ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:9:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Νῶε, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:9:17 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Bóg  Noah to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] znak przymierze który / którego / których aby przymierze w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy każdy wszystkim, każde, każde, całość ciało który / którego / których być na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:9:17 kai\ ei)=pen o( Teo\s tO=| *nOe *tou=to to\ sEmei=on tE=s diaTE/kEs, E(=s dieTe/mEn a)na\ me/son e)mou= kai\ a)na\ me/son pa/sEs sarko/s, E(/ e)stin e)pi\ tE=s gE=s.
Rdz:9:17 kai eipen ho Teos tO nOe tuto to sEmeion tEs diaTEkEs, hEs dieTemEn ana meson emu kai ana meson pasEs sarkos, hE estin epi tEs gEs.
Rdz:9:17 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM RD_NSN RA_NSN N2N_NSN RA_GSF N1_GSF RR_GSF VEI_AMI1S P A1_ASM RP_GS C P A1_ASM A1S_GSF N3K_GSF RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSF N1_GSF
Rdz:9:17 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] the Noah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sign the covenant who/whom/which to make covenant up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle every all, each, every, the whole of flesh who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:9:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) the (dat) Noah (indecl) this (nom|acc) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) the (gen) covenant (gen) who/whom/which (gen) I-was-MAKE COVENANT-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) flesh (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:9:17 Rdz_9:17_1 Rdz_9:17_2 Rdz_9:17_3 Rdz_9:17_4 Rdz_9:17_5 Rdz_9:17_6 Rdz_9:17_7 Rdz_9:17_8 Rdz_9:17_9 Rdz_9:17_10 Rdz_9:17_11 Rdz_9:17_12 Rdz_9:17_13 Rdz_9:17_14 Rdz_9:17_15 Rdz_9:17_16 Rdz_9:17_17 Rdz_9:17_18 Rdz_9:17_19 Rdz_9:17_20 Rdz_9:17_21 Rdz_9:17_22 Rdz_9:17_23 Rdz_9:17_24 Rdz_9:17_25 Rdz_9:17_26
Rdz:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:18 Ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ Νωε οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῆς κιβωτοῦ Σημ, Χαμ, Ιαφεθ· Χαμ ἦν πατὴρ Χανααν.
Rdz:9:18 Now the sons of Noe which came out of the ark, were Sem, Cham, Japheth. And Cham was father of Chanaan. (Genesis 9:18 Brenton)
Rdz:9:18 Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cham był ojcem Kanaana. (Rdz 9:18 BT_4)
Rdz:9:18 Ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ Νωε οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῆς κιβωτοῦ Σημ, Χαμ, Ιαφεθ· Χαμ ἦν πατὴρ Χανααν.
Rdz:9:18 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Νῶε, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ Σήμ, ὁ       εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Χαναάν, ἡ
Rdz:9:18 być zaś syn Noah ujawnić się z (gen) ?? przed samogłoskami okno arki, klatki piersiowej, Arka [Arka], Arka [Mojżesza] Shem ? ? być ojciec Canaan
Rdz:9:18 *)=Esan de\ oi( ui(oi\ *nOe oi( e)XelTo/ntes e)k tE=s kibOtou= *sEm, *CHam, *iafeT· *CHam E)=n patE\r *CHanaan.
Rdz:9:18 Esan de hoi hyioi nOe hoi eXelTontes ek tEs kibOtu sEm, CHam, iafeT· CHam En patEr CHanaan.
Rdz:9:18 V9_IAI3P x RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM VB_AAPNPM P RA_GSF N2_GSF N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM V9_IAI3S N3_NSM N_GSM
Rdz:9:18 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son Noah the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] Shem   ć ć to be father Canaan
Rdz:9:18 they-were Yet the (nom) sons (nom|voc) Noah (indecl) the (nom) upon COME-ing-OUT (nom|voc) out of (+gen) the (gen) ark (gen) Shem (indecl)       he/she/it-was father (nom) Canaan (indecl)
Rdz:9:18 Rdz_9:18_1 Rdz_9:18_2 Rdz_9:18_3 Rdz_9:18_4 Rdz_9:18_5 Rdz_9:18_6 Rdz_9:18_7 Rdz_9:18_8 Rdz_9:18_9 Rdz_9:18_10 Rdz_9:18_11 Rdz_9:18_12 Rdz_9:18_13 Rdz_9:18_14 Rdz_9:18_15 Rdz_9:18_16 Rdz_9:18_17
Rdz:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:19 τρεῖς οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Νωε· ἀπὸ τούτων διεσπάρησαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Rdz:9:19 These three are the sons of Noe, of these were men scattered over all the earth. (Genesis 9:19 Brenton)
Rdz:9:19 Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała ziemia. (Rdz 9:19 BT_4)
Rdz:9:19 τρεῖς οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Νωε· ἀπὸ τούτων διεσπάρησαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Rdz:9:19 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Νῶε, ὁ ἀπό οὗτος αὕτη τοῦτο δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:9:19 trzy to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] iść; być syn Noah od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] rozpraszać na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia
Rdz:9:19 trei=s ou(=toi/ ei)sin oi( ui(oi\ *nOe· a)po\ tou/tOn diespa/rEsan e)pi\ pa=san tE\n gE=n.
Rdz:9:19 treis hutoi eisin hoi hyioi nOe· apo tutOn diesparEsan epi pasan tEn gEn.
Rdz:9:19 A3_NPM RD_NPM V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RD_GPM VDI_API3P P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Rdz:9:19 three this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be the son Noah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to scatter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Rdz:9:19 three (acc, nom) these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) sons (nom|voc) Noah (indecl) away from (+gen) these (gen) they-were-SCATTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Rdz:9:19 Rdz_9:19_1 Rdz_9:19_2 Rdz_9:19_3 Rdz_9:19_4 Rdz_9:19_5 Rdz_9:19_6 Rdz_9:19_7 Rdz_9:19_8 Rdz_9:19_9 Rdz_9:19_10 Rdz_9:19_11 Rdz_9:19_12 Rdz_9:19_13
Rdz:9:19 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:20 καὶ ἤρξατο Νωε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα.
Rdz:9:20 And Noe began to be a husbandman, and he planted a vineyard. (Genesis 9:20 Brenton)
Rdz:9:20 Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. (Rdz 9:20 BT_4)
Rdz:9:20 Καὶ ἤρξατο Νωε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα.
Rdz:9:20 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Νῶε, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ γεωργός, -οῦ, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ
Rdz:9:20 a także, nawet, a mianowicie zaczynać się Noah człowiek rolnik ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie do ??? winnica
Rdz:9:20 *kai\ E)/rXato *nOe a)/nTrOpos geOrgo\s gE=s kai\ e)fu/teusen a)mpelO=na.
Rdz:9:20 kai ErXato nOe anTrOpos geOrgos gEs kai efyteusen ampelOna.
Rdz:9:20 C VAI_AMI3S N_NSM N2_NSM N2_NSM N1_GSF C VAI_AAI3S N3W_ASM
Rdz:9:20 and also, even, namely to begin Noah human farmer earth/land and also, even, namely to ??? vineyard
Rdz:9:20 and he/she/it-was-BEGIN-ed Noah (indecl) human (nom) farmer (nom) earth/land (gen) and he/she/it-???-ed vineyard (acc)
Rdz:9:20 Rdz_9:20_1 Rdz_9:20_2 Rdz_9:20_3 Rdz_9:20_4 Rdz_9:20_5 Rdz_9:20_6 Rdz_9:20_7 Rdz_9:20_8 Rdz_9:20_9
Rdz:9:20 x x x x x x x x x
Rdz:9:21 καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐμεθύσθη καὶ ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
Rdz:9:21 And he drank of the wine, and was drunk, and was naked in his house. (Genesis 9:21 Brenton)
Rdz:9:21 Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. (Rdz 9:21 BT_4)
Rdz:9:21 καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐμεθύσθη καὶ ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
Rdz:9:21 καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) καί   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:9:21 a także, nawet, a mianowicie pić z (gen) ?? przed samogłoskami wino a także, nawet, a mianowicie upić a także, nawet, a mianowicie ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między dom on / ona / on / sama
Rdz:9:21 kai\ e)/pien e)k tou= oi)/nou kai\ e)meTu/sTE kai\ e)gumnO/TE e)n tO=| oi)/kO| au)tou=.
Rdz:9:21 kai epien ek tu oinu kai emeTysTE kai egymnOTE en tO oikO autu.
Rdz:9:21 C VBI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM C VSI_API3S C VCI_API3S P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Rdz:9:21 and also, even, namely to drink out of (+gen) ἐξ before vowels the wine and also, even, namely to get drunk and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same
Rdz:9:21 and he/she/it-DRINK-ed out of (+gen) the (gen) wine (gen) and he/she/it-was-GET-ed-DRUNK and   in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen)
Rdz:9:21 Rdz_9:21_1 Rdz_9:21_2 Rdz_9:21_3 Rdz_9:21_4 Rdz_9:21_5 Rdz_9:21_6 Rdz_9:21_7 Rdz_9:21_8 Rdz_9:21_9 Rdz_9:21_10 Rdz_9:21_11 Rdz_9:21_12 Rdz_9:21_13
Rdz:9:21 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:22 καὶ εἶδεν Χαμ ὁ πατὴρ Χανααν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ἀνήγγειλεν τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτοῦ ἔξω.
Rdz:9:22 And Cham the father of Chanaan saw the nakedness of his father, and he went out and told his two brothers without. (Genesis 9:22 Brenton)
Rdz:9:22 Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. (Rdz 9:22 BT_4)
Rdz:9:22 καὶ εἶδεν Χαμ πατὴρ Χανααν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ἀνήγγειλεν τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτοῦ ἔξω.
Rdz:9:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Χαναάν, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Rdz:9:22 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), ? ojciec Canaan ? ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ujawnić się głosić głosić raport na zachód; dwa; ustawić w dół, ustaw (słońce lub gwiazdy). Zobacz Kaznodziei 1: 5 LXX. brat on / ona / on / sama na zewnątrz; mieć; być dozwolone
Rdz:9:22 kai\ ei)=den *CHam o( patE\r *CHanaan tE\n gu/mnOsin tou= patro\s au)tou= kai\ e)XelTO\n a)nE/ggeilen toi=s dusi\n a)delfoi=s au)tou= e)/XO.
Rdz:9:22 kai eiden CHam ho patEr CHanaan tEn gymnOsin tu patros autu kai eXelTOn anEngeilen tois dysin adelfois autu eXO.
Rdz:9:22 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM N_GSM RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VB_AAPNSM VAI_AAI3S RA_DPM M_DPM N2_DPM RD_GSM D
Rdz:9:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the father Canaan the ć the father he/she/it/same and also, even, namely to come out to proclaim proclaim, report the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. brother he/she/it/same outside; to have; to be permitted
Rdz:9:22 and he/she/it-SEE-ed   the (nom) father (nom) Canaan (indecl) the (acc)   the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and upon COME-ing-OUT (nom) he/she/it-PROCLAIM-ed the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) brothers (dat) him/it/same (gen) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
Rdz:9:22 Rdz_9:22_1 Rdz_9:22_2 Rdz_9:22_3 Rdz_9:22_4 Rdz_9:22_5 Rdz_9:22_6 Rdz_9:22_7 Rdz_9:22_8 Rdz_9:22_9 Rdz_9:22_10 Rdz_9:22_11 Rdz_9:22_12 Rdz_9:22_13 Rdz_9:22_14 Rdz_9:22_15 Rdz_9:22_16 Rdz_9:22_17 Rdz_9:22_18 Rdz_9:22_19
Rdz:9:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:23 καὶ λαβόντες Σημ καὶ Ιαφεθ τὸ ἱμάτιον ἐπέθεντο ἐπὶ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπισθοφανῶς καὶ συνεκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὀπισθοφανές, καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον.
Rdz:9:23 And Sem and Japheth having taken a garment, put it on both their backs and went backwards, and covered the nakedness of their father; and their face was backward, and they saw not the nakedness of their father. (Genesis 9:23 Brenton)
Rdz:9:23 Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. (Rdz 9:23 BT_4)
Rdz:9:23 καὶ λαβόντες Σημ καὶ Ιαφεθ τὸ ἱμάτιον ἐπέθεντο ἐπὶ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπισθοφανῶς καὶ συνεκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὀπισθοφανές, καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον.
Rdz:9:23 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Σήμ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   καί συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Rdz:9:23 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Shem a także, nawet, a mianowicie ? odzież odzież, płaszcz na wprowadzenie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem dwa ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie iść ? a także, nawet, a mianowicie do ??? ? ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie twarz on / ona / on / sama ? a także, nawet, a mianowicie ? ojciec on / ona / on / sama ??? przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C),
Rdz:9:23 kai\ labo/ntes *sEm kai\ *iafeT to\ i(ma/tion e)pe/Tento e)pi\ ta\ du/o nO=ta au)tO=n kai\ e)poreu/TEsan o)pisTofanO=s kai\ suneka/luPSan tE\n gu/mnOsin tou= patro\s au)tO=n, kai\ to\ pro/sOpon au)tO=n o)pisTofane/s, kai\ tE\n gu/mnOsin tou= patro\s au)tO=n ou)k ei)=don.
Rdz:9:23 kai labontes sEm kai iafeT to himation epeTento epi ta dyo nOta autOn kai eporeuTEsan opisTofanOs kai synekalyPSan tEn gymnOsin tu patros autOn, kai to prosOpon autOn opisTofanes, kai tEn gymnOsin tu patros autOn uk eidon.
Rdz:9:23 C VB_AAPNPM N_NSM C N_NSM RA_ASN N2N_ASN VEI_AMI3P P RA_APN M N2N_APN RD_GPM C VCI_API3P D C VAI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GPM C RA_ASN N2N_ASN RD_GPM A3_ASN C RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GPM D VBI_AAI3P
Rdz:9:23 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Shem and also, even, namely ć the clothing garment, cloak to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two ć he/she/it/same and also, even, namely to go ć and also, even, namely to ??? the ć the father he/she/it/same and also, even, namely the face he/she/it/same ć and also, even, namely the ć the father he/she/it/same οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Rdz:9:23 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) Shem (indecl) and   the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) they-were-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) two (nom, acc, gen)   them/same (gen) and they-were-GO-ed   and they-???-ed the (acc)   the (gen) father (gen) them/same (gen) and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) them/same (gen)   and the (acc)   the (gen) father (gen) them/same (gen) not I-SEE-ed, they-SEE-ed
Rdz:9:23 Rdz_9:23_1 Rdz_9:23_2 Rdz_9:23_3 Rdz_9:23_4 Rdz_9:23_5 Rdz_9:23_6 Rdz_9:23_7 Rdz_9:23_8 Rdz_9:23_9 Rdz_9:23_10 Rdz_9:23_11 Rdz_9:23_12 Rdz_9:23_13 Rdz_9:23_14 Rdz_9:23_15 Rdz_9:23_16 Rdz_9:23_17 Rdz_9:23_18 Rdz_9:23_19 Rdz_9:23_20 Rdz_9:23_21 Rdz_9:23_22 Rdz_9:23_23 Rdz_9:23_24 Rdz_9:23_25 Rdz_9:23_26 Rdz_9:23_27 Rdz_9:23_28 Rdz_9:23_29 Rdz_9:23_30 Rdz_9:23_31 Rdz_9:23_32 Rdz_9:23_33 Rdz_9:23_34 Rdz_9:23_35 Rdz_9:23_36
Rdz:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:24 ἐξένηψεν δὲ Νωε ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος,
Rdz:9:24 And Noe recovered from the wine, and knew all that his younger son had done to him. (Genesis 9:24 Brenton)
Rdz:9:24 Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, (Rdz 9:24 BT_4)
Rdz:9:24 ἐξένηψεν δὲ Νωε ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ υἱὸς αὐτοῦ νεώτερος,
Rdz:9:24 ἐκ·νήφω (-, εκ+νηψ-, εκ+νηψ-, -, -, -) δέ Νῶε, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος)
Rdz:9:24 do ??? zaś Noah od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem wino a także, nawet, a mianowicie wiedzieć i. e. rozpoznać. tyle, / aż robić / zrobić on / ona / on / sama syn on / ona / on / sama nowszy / młodszy
Rdz:9:24 e)Xe/nEPSen de\ *nOe a)po\ tou= oi)/nou kai\ e)/gnO o(/sa e)poi/Esen au)tO=| o( ui(o\s au)tou= o( neO/teros,
Rdz:9:24 eXenEPSen de nOe apo tu oinu kai egnO hosa epoiEsen autO ho hyios autu ho neOteros,
Rdz:9:24 VAI_AAI3S x N_NSM P RA_GSM N2_GSM C VZI_AAI3S A1_APN VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_NSM A1A_NSMC
Rdz:9:24 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Noah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wine and also, even, namely to know i.e. recognize. as much/many as to do/make he/she/it/same the son he/she/it/same the newer/younger
Rdz:9:24 he/she/it-???-ed Yet Noah (indecl) away from (+gen) the (gen) wine (gen) and he/she/it-KNOW-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) the (nom) son (nom) him/it/same (gen) the (nom) newer/younger ([Adj] nom)
Rdz:9:24 Rdz_9:24_1 Rdz_9:24_2 Rdz_9:24_3 Rdz_9:24_4 Rdz_9:24_5 Rdz_9:24_6 Rdz_9:24_7 Rdz_9:24_8 Rdz_9:24_9 Rdz_9:24_10 Rdz_9:24_11 Rdz_9:24_12 Rdz_9:24_13 Rdz_9:24_14 Rdz_9:24_15 Rdz_9:24_16
Rdz:9:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:25 καὶ εἶπεν Ἐπικατάρατος Χανααν· παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
Rdz:9:25 And he said, Cursed be the servant Chanaan, a slave shall he be to his brethren. (Genesis 9:25 Brenton)
Rdz:9:25 rzekł: «Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych braci!» (Rdz 9:25 BT_4)
Rdz:9:25 καὶ εἶπεν Ἐπικατάρατος Χανααν· παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
Rdz:9:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·κατ·άρατος -ον Χαναάν, ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:9:25 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć przeklęty Canaan Dziecko / sługa Niewolnik gospodarstwa domowego być brat on / ona / on / sama
Rdz:9:25 kai\ ei)=pen *)epikata/ratos *CHanaan· pai=s oi)ke/tEs e)/stai toi=s a)delfoi=s au)tou=.
Rdz:9:25 kai eipen epikataratos CHanaan· pais oiketEs estai tois adelfois autu.
Rdz:9:25 C VBI_AAI3S A1B_NSM N_NSM N3D_NSM N1M_NSM VF_FMI3S RA_DPM N2_DPM RD_GSM
Rdz:9:25 and also, even, namely to say/tell cursed Canaan child/servant household slave to be the brother he/she/it/same
Rdz:9:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed cursed ([Adj] nom) Canaan (indecl) child/servant (nom) household slave (nom) he/she/it-will-be the (dat) brothers (dat) him/it/same (gen)
Rdz:9:25 Rdz_9:25_1 Rdz_9:25_2 Rdz_9:25_3 Rdz_9:25_4 Rdz_9:25_5 Rdz_9:25_6 Rdz_9:25_7 Rdz_9:25_8 Rdz_9:25_9 Rdz_9:25_10
Rdz:9:25 x x x x x x x x x x
Rdz:9:26 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Σημ, καὶ ἔσται Χανααν παῖς αὐτοῦ.
Rdz:9:26 And he said, Blessed be the Lord God of Sem, and Chanaan shall be his bond-servant. (Genesis 9:26 Brenton)
Rdz:9:26 A potem dodał: «Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie sługą Sema! (Rdz 9:26 BT_4)
Rdz:9:26 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος θεὸς τοῦ Σημ, καὶ ἔσται Χανααν παῖς αὐτοῦ.
Rdz:9:26 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Σήμ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Χαναάν, ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:9:26 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć błogosławiony panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Shem a także, nawet, a mianowicie być Canaan Dziecko / sługa on / ona / on / sama
Rdz:9:26 kai\ ei)=pen *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s tou= *sEm, kai\ e)/stai *CHanaan pai=s au)tou=.
Rdz:9:26 kai eipen eulogEtos kyrios ho Teos tu sEm, kai estai CHanaan pais autu.
Rdz:9:26 C VBI_AAI3S A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C VF_FMI3S N_NSM N3D_NSM RD_GSM
Rdz:9:26 and also, even, namely to say/tell blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Shem and also, even, namely to be Canaan child/servant he/she/it/same
Rdz:9:26 and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) Shem (indecl) and he/she/it-will-be Canaan (indecl) child/servant (nom) him/it/same (gen)
Rdz:9:26 Rdz_9:26_1 Rdz_9:26_2 Rdz_9:26_3 Rdz_9:26_4 Rdz_9:26_5 Rdz_9:26_6 Rdz_9:26_7 Rdz_9:26_8 Rdz_9:26_9 Rdz_9:26_10 Rdz_9:26_11 Rdz_9:26_12 Rdz_9:26_13
Rdz:9:26 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:27 πλατύναι ὁ θεὸς τῷ Ιαφεθ καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σημ, καὶ γενηθήτω Χανααν παῖς αὐτῶν.
Rdz:9:27 May God make room for Japheth, and let him dwell in the habitations of Sem, and let Chanaan be his servant. (Genesis 9:27 Brenton)
Rdz:9:27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą». (Rdz 9:27 BT_4)
Rdz:9:27 πλατύναι θεὸς τῷ Ιαφεθ καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σημ, καὶ γενηθήτω Χανααν παῖς αὐτῶν.
Rdz:9:27 πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό Σήμ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Χαναάν, ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:9:27 aby powiększyć Bóg  ? a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między dom; mieszkać Shem a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, Canaan Dziecko / sługa on / ona / on / sama
Rdz:9:27 platu/nai o( Teo\s tO=| *iafeT kai\ katoikEsa/tO e)n toi=s oi)/kois tou= *sEm, kai\ genETE/tO *CHanaan pai=s au)tO=n.
Rdz:9:27 platynai ho Teos tO iafeT kai katoikEsatO en tois oikois tu sEm, kai genETEtO CHanaan pais autOn.
Rdz:9:27 V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C VA_AAD3S P RA_DPM N2_DPM RA_GSM N_GSM C VC_APD3S N_NSM N3D_NSM RD_GPM
Rdz:9:27 to enlarge the god [see theology] the ć and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house; to dwell the Shem and also, even, namely to become become, happen Canaan child/servant he/she/it/same
Rdz:9:27 to-ENLARGE, be-you(sg)-ENLARGE-ed!, he/she/it-happens-to-ENLARGE (opt) the (nom) god (nom) the (dat)   and let-him/her/it-RESIDE/SETTLE-DOWN! in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) the (gen) Shem (indecl) and let-him/her/it-be-BECOME-ed! Canaan (indecl) child/servant (nom) them/same (gen)
Rdz:9:27 Rdz_9:27_1 Rdz_9:27_2 Rdz_9:27_3 Rdz_9:27_4 Rdz_9:27_5 Rdz_9:27_6 Rdz_9:27_7 Rdz_9:27_8 Rdz_9:27_9 Rdz_9:27_10 Rdz_9:27_11 Rdz_9:27_12 Rdz_9:27_13 Rdz_9:27_14 Rdz_9:27_15 Rdz_9:27_16 Rdz_9:27_17
Rdz:9:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:9:28 Ἔζησεν δὲ Νωε μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τριακόσια πεντήκοντα ἔτη.
Rdz:9:28 And Noe lived after the flood three hundred and fifty years. (Genesis 9:28 Brenton)
Rdz:9:28 Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat. (Rdz 9:28 BT_4)
Rdz:9:28 Ἔζησεν δὲ Νωε μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τριακόσια πεντήκοντα ἔτη.
Rdz:9:28 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) δέ Νῶε, ὁ μετά ὁ ἡ τό κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό
Rdz:9:28 do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) zaś Noah po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem Potop / powodzi [zobacz kataklizm] trzysta pięćdziesiąt rok
Rdz:9:28 *)/eDZEsen de\ *nOe meta\ to\n kataklusmo\n triako/sia pentE/konta e)/tE.
Rdz:9:28 eDZEsen de nOe meta ton kataklysmon triakosia pentEkonta etE.
Rdz:9:28 VAI_AAI3S x N_NSM P RA_ASM N2_ASM A1A_APN M N3E_APN
Rdz:9:28 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Noah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the deluge/flood [see cataclysm] three hundred fifty year
Rdz:9:28 he/she/it-EXISTS-ed Yet Noah (indecl) after (+acc), with (+gen) the (acc) deluge/flood (acc) three hundred (nom|acc|voc) fifty years (nom|acc|voc)
Rdz:9:28 Rdz_9:28_1 Rdz_9:28_2 Rdz_9:28_3 Rdz_9:28_4 Rdz_9:28_5 Rdz_9:28_6 Rdz_9:28_7 Rdz_9:28_8 Rdz_9:28_9
Rdz:9:28 x x x x x x x x x
Rdz:9:29 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Νωε ἐννακόσια πεντήκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:9:29 And all the days of Noe were nine hundred and fifty years, and he died. (Genesis 9:29 Brenton)
Rdz:9:29 I umarł Noe w wieku lat dziewięciuset pięćdziesięciu. (Rdz 9:29 BT_4)
Rdz:9:29 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Νωε ἐννακόσια πεντήκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:9:29 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Νῶε, ὁ ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] πεντή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:9:29 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień Noah dziewięćset pięćdziesiąt rok a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:9:29 kai\ e)ge/nonto pa=sai ai( E(me/rai *nOe e)nnako/sia pentE/konta e)/tE, kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:9:29 kai egenonto pasai hai hEmerai nOe ennakosia pentEkonta etE, kai apeTanen.
Rdz:9:29 C VBI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF N_GSM A1_NPN M N3E_NPN C VBI_AAI3S
Rdz:9:29 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Noah nine hundred fifty year and also, even, namely to die
Rdz:9:29 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) Noah (indecl) nine hundred (nom|acc|voc) fifty years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:9:29 Rdz_9:29_1 Rdz_9:29_2 Rdz_9:29_3 Rdz_9:29_4 Rdz_9:29_5 Rdz_9:29_6 Rdz_9:29_7 Rdz_9:29_8 Rdz_9:29_9 Rdz_9:29_10 Rdz_9:29_11
Rdz:9:29 x x x x x x x x x x x