Sdz(A):1:1 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰησοῦ καὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ λέγοντες Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸς τὸν Χαναναῖον ἀφηγούμενος τοῦ πολεμῆσαι ἐν αὐτῷ;
Sdz(A):1:1 And it came to pass after the death of Joshua, that the children of Israel enquired of the Lord, saying, Who shall go up for us first against the Chananites, to fight against them? (Judges 1:1 Brenton)
Sdz(A):1:1 Po śmierci Jozuego Izraelici tak się pytali Pana: «Któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom?» (Sdz 1:1 BT_4)
Sdz(A):1:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰησοῦ καὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ λέγοντες Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸς τὸν Χαναναῖον ἀφηγούμενος τοῦ πολεμῆσαι ἐν αὐτῷ;
Sdz(A):1:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον   ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):1:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koniec Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By pytać się Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kananeńczyk By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(A):1:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tE\n teleutE\n *)iEsou= kai\ e)pErO/tOn oi( ui(oi\ *israEl e)n kuri/O| le/gontes *ti/s a)nabE/setai E(mi=n pro\s to\n *CHananai=on a)fEgou/menos tou= polemE=sai e)n au)tO=|;
Sdz(A):1:1 kai egeneto meta tEn teleutEn iEsu kai epErOtOn hoi hyioi israEl en kyriO legontes tis anabEsetai hEmin pros ton CHananaion afEgumenos tu polemEsai en autO;
Sdz(A):1:1 C VBI_AMI3S P RA_ASF N1_ASF N_GSM C V3I_IAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_DSM V1_PAPNPM RI_NSM VF_FMI3S RP_DP P RA_ASM N2_ASM V2_PMPNSM RA_GSN VA_AAN P RD_DSM
Sdz(A):1:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the end Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to question the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ascend I toward (+acc,+gen,+dat) the Canaanite ć the to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Sdz(A):1:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) end (acc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) and I-was-QUESTION-ing, they-were-QUESTION-ing the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed us (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc)   the (gen) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Sdz(A):1:1 Sdz(A)_1:1_1 Sdz(A)_1:1_2 Sdz(A)_1:1_3 Sdz(A)_1:1_4 Sdz(A)_1:1_5 Sdz(A)_1:1_6 Sdz(A)_1:1_7 Sdz(A)_1:1_8 Sdz(A)_1:1_9 Sdz(A)_1:1_10 Sdz(A)_1:1_11 Sdz(A)_1:1_12 Sdz(A)_1:1_13 Sdz(A)_1:1_14 Sdz(A)_1:1_15 Sdz(A)_1:1_16 Sdz(A)_1:1_17 Sdz(A)_1:1_18 Sdz(A)_1:1_19 Sdz(A)_1:1_20 Sdz(A)_1:1_21 Sdz(A)_1:1_22 Sdz(A)_1:1_23 Sdz(A)_1:1_24 Sdz(A)_1:1_25
Sdz(A):1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:2 καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἀναβήσεται, ἰδοὺ δέδωκα τὴν γῆν ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
Sdz(A):1:2 And the Lord said, Judas shall go up: behold, I have delivered the land into his hand. (Judges 1:2 Brenton)
Sdz(A):1:2 Pan odpowiedział: «Wystąpi Juda. Oto daję tę ziemię w jego ręce». (Sdz 1:2 BT_4)
Sdz(A):1:2 καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἀναβήσεται, ἰδοὺ δέδωκα τὴν γῆν ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
Sdz(A):1:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):1:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Judasz/Juda By podnosić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(A):1:2 kai\ ei)=pen ku/rios *ioudas a)nabE/setai, i)dou\ de/dOka tE\n gE=n e)n CHeiri\ au)tou=.
Sdz(A):1:2 kai eipen kyrios iudas anabEsetai, idu dedOka tEn gEn en CHeiri autu.
Sdz(A):1:2 C VBI_AAI3S N2_NSM N1T_NSM VF_FMI3S I VX_XAI1S RA_ASF N1_ASF P N3_DSF RD_GSM
Sdz(A):1:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Judas/Judah to ascend to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
Sdz(A):1:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Judas/Judah (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed the (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Sdz(A):1:2 Sdz(A)_1:2_1 Sdz(A)_1:2_2 Sdz(A)_1:2_3 Sdz(A)_1:2_4 Sdz(A)_1:2_5 Sdz(A)_1:2_6 Sdz(A)_1:2_7 Sdz(A)_1:2_8 Sdz(A)_1:2_9 Sdz(A)_1:2_10 Sdz(A)_1:2_11 Sdz(A)_1:2_12
Sdz(A):1:2 x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:3 καὶ εἶπεν Ιουδας πρὸς Συμεων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἀνάβηθι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ κλήρῳ μου, καὶ πολεμήσωμεν ἐν τῷ Χαναναίῳ, καὶ πορεύσομαι καί γε ἐγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου. καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτοῦ Συμεων.
Sdz(A):1:3 And Judas said to his brother Symeon, Come up with me into my lot, and let us array ourselves against the Chananites, and I also will go with thee into thy lot: and Symeon went with him. (Judges 1:3 Brenton)
Sdz(A):1:3 Zwrócił się więc Juda do Symeona, swego brata: «Pójdź ze mną na ziemię wyznaczoną mi losem, a będziemy walczyli z Kananejczykami. Z kolei i ja także będę pomagał ci walczyć na wyznaczonej tobie ziemi». I Symeon poszedł z nim. (Sdz 1:3 BT_4)
Sdz(A):1:3 καὶ εἶπεν Ιουδας πρὸς Συμεων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἀνάβηθι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ κλήρῳ μου, καὶ πολεμήσωμεν ἐν τῷ Χαναναίῳ, καὶ πορεύσομαι καί γε ἐγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου. καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτοῦ Συμεων.
Sdz(A):1:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πρός Συμεών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό Συμεών, ὁ
Sdz(A):1:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Symeon/Symeon Brat On/ona/to/to samo By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Ja I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie ??? Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Symeon/Symeon
Sdz(A):1:3 kai\ ei)=pen *ioudas pro\s *sumeOn to\n a)delfo\n au)tou= *)ana/bETi met’ e)mou= e)n tO=| klE/rO| mou, kai\ polemE/sOmen e)n tO=| *CHananai/O|, kai\ poreu/somai kai/ ge e)gO\ meta\ sou= e)n tO=| klE/rO| sou. kai\ e)poreu/TE met’ au)tou= *sumeOn.
Sdz(A):1:3 kai eipen iudas pros symeOn ton adelfon autu anabETi met’ emu en tO klErO mu, kai polemEsOmen en tO CHananaiO, kai poreusomai kai ge egO meta su en tO klErO su. kai eporeuTE met’ autu symeOn.
Sdz(A):1:3 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VZ_AAD2S P RP_GS P RA_DSM N2_DSM RP_GS C VA_AAS1P P RA_DSM N2_DSM C VF_FMI1S C x RP_NS P RP_GS P RA_DSM N2_DSM RP_GS C VCI_API3S P RD_GSM N_NSM
Sdz(A):1:3 and also, even, namely to say/tell Judas/Judah toward (+acc,+gen,+dat) Symeon/Simeon the brother he/she/it/same to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lot I and also, even, namely to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Canaanite and also, even, namely to go and also, even, namely ??? I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lot you; your/yours(sg) and also, even, namely to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same Symeon/Simeon
Sdz(A):1:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed Judas/Judah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Symeon/Simeon (indecl) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) do-ASCEND-you(sg)! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) lot (dat) me (gen) and we-should-FIGHT in/among/by (+dat) the (dat) Canaanite ([Adj] dat) and I-will-be-GO-ed and ??? I (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) lot (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-was-GO-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) Symeon/Simeon (indecl)
Sdz(A):1:3 Sdz(A)_1:3_1 Sdz(A)_1:3_2 Sdz(A)_1:3_3 Sdz(A)_1:3_4 Sdz(A)_1:3_5 Sdz(A)_1:3_6 Sdz(A)_1:3_7 Sdz(A)_1:3_8 Sdz(A)_1:3_9 Sdz(A)_1:3_10 Sdz(A)_1:3_11 Sdz(A)_1:3_12 Sdz(A)_1:3_13 Sdz(A)_1:3_14 Sdz(A)_1:3_15 Sdz(A)_1:3_16 Sdz(A)_1:3_17 Sdz(A)_1:3_18 Sdz(A)_1:3_19 Sdz(A)_1:3_20 Sdz(A)_1:3_21 Sdz(A)_1:3_22 Sdz(A)_1:3_23 Sdz(A)_1:3_24 Sdz(A)_1:3_25 Sdz(A)_1:3_26 Sdz(A)_1:3_27 Sdz(A)_1:3_28 Sdz(A)_1:3_29 Sdz(A)_1:3_30 Sdz(A)_1:3_31 Sdz(A)_1:3_32 Sdz(A)_1:3_33 Sdz(A)_1:3_34 Sdz(A)_1:3_35 Sdz(A)_1:3_36
Sdz(A):1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:4 καὶ ἀνέβη Ιουδας, καὶ ἔδωκεν κύριος τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐν Βεζεκ, δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν,
Sdz(A):1:4 And Judas went up; and the Lord delivered the Chananite and the Pherezite into their hands, and they smote them in Bezek to the number of ten thousand men. (Judges 1:4 Brenton)
Sdz(A):1:4 Wystąpił więc Juda do walki i Pan wydał Kananejczyków i Peryzzytów w ich ręce. A w Bezek zabili dziesięć tysięcy mężczyzn. (Sdz 1:4 BT_4)
Sdz(A):1:4 καὶ ἀνέβη Ιουδας, καὶ ἔδωκεν κύριος τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐν Βεζεκ, δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν,
Sdz(A):1:4 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Sdz(A):1:4 I też, nawet, mianowicie By podnosić Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Sdz(A):1:4 kai\ a)ne/bE *ioudas, kai\ e)/dOken ku/rios to\n *CHananai=on kai\ to\n *fereDZai=on e)n CHeiri\ au)tou=, kai\ e)pa/taXen au)tou\s e)n *beDZek, de/ka CHilia/das a)ndrO=n,
Sdz(A):1:4 kai anebE iudas, kai edOken kyrios ton CHananaion kai ton fereDZaion en CHeiri autu, kai epataXen autus en beDZek, deka CHiliadas andrOn,
Sdz(A):1:4 C VZI_AAI3S N1T_NSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM P N3_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N_DS M N3D_APF N3_GPM
Sdz(A):1:4 and also, even, namely to ascend Judas/Judah and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Canaanite and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ten kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Sdz(A):1:4 and he/she/it-ASCEND-ed Judas/Judah (nom) and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat)   ten kilos (acc) men, husbands (gen)
Sdz(A):1:4 Sdz(A)_1:4_1 Sdz(A)_1:4_2 Sdz(A)_1:4_3 Sdz(A)_1:4_4 Sdz(A)_1:4_5 Sdz(A)_1:4_6 Sdz(A)_1:4_7 Sdz(A)_1:4_8 Sdz(A)_1:4_9 Sdz(A)_1:4_10 Sdz(A)_1:4_11 Sdz(A)_1:4_12 Sdz(A)_1:4_13 Sdz(A)_1:4_14 Sdz(A)_1:4_15 Sdz(A)_1:4_16 Sdz(A)_1:4_17 Sdz(A)_1:4_18 Sdz(A)_1:4_19 Sdz(A)_1:4_20 Sdz(A)_1:4_21 Sdz(A)_1:4_22
Sdz(A):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:5 καὶ εὗρον τὸν Αδωνιβεζεκ ἐν Βεζεκ καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτῷ καὶ ἐπάταξαν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον.
Sdz(A):1:5 And they overtook Adonibezek in Bezek, and fought against him; and they smote the Chananite and the Pherezite. (Judges 1:5 Brenton)
Sdz(A):1:5 Kiedy w Bezek natknęli się na Adoni-Bezeka, wydali mu bitwę i pokonali Kananejczyków i Peryzzytów. (Sdz 1:5 BT_4)
Sdz(A):1:5 καὶ εὗρον τὸν Αδωνιβεζεκ ἐν Βεζεκ καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτῷ καὶ ἐπάταξαν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον.
Sdz(A):1:5 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν   καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό  
Sdz(A):1:5 I też, nawet, mianowicie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie
Sdz(A):1:5 kai\ eu(=ron to\n *adOnibeDZek e)n *beDZek kai\ e)pole/mEsan e)n au)tO=| kai\ e)pa/taXan to\n *CHananai=on kai\ to\n *fereDZai=on.
Sdz(A):1:5 kai heuron ton adOnibeDZek en beDZek kai epolemEsan en autO kai epataXan ton CHananaion kai ton fereDZaion.
Sdz(A):1:5 C VB_AAI3P RA_ASM N_ASM P N_DS C VAI_AAI3P P RD_DSM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM
Sdz(A):1:5 and also, even, namely to find the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to smite the Canaanite and also, even, namely the ć
Sdz(A):1:5 and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc)   in/among/by (+dat)   and they-FIGHT-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and they-SMITE-ed the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)  
Sdz(A):1:5 Sdz(A)_1:5_1 Sdz(A)_1:5_2 Sdz(A)_1:5_3 Sdz(A)_1:5_4 Sdz(A)_1:5_5 Sdz(A)_1:5_6 Sdz(A)_1:5_7 Sdz(A)_1:5_8 Sdz(A)_1:5_9 Sdz(A)_1:5_10 Sdz(A)_1:5_11 Sdz(A)_1:5_12 Sdz(A)_1:5_13 Sdz(A)_1:5_14 Sdz(A)_1:5_15 Sdz(A)_1:5_16 Sdz(A)_1:5_17
Sdz(A):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:6 καὶ ἔφυγεν Αδωνιβεζεκ, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ ἀπέκοψαν τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
Sdz(A):1:6 And Adonibezek fled, and they pursued after him, and took him, and cut off his thumbs and his great toes. (Judges 1:6 Brenton)
Sdz(A):1:6 Uciekł Adoni-Bezek, lecz oni ścigali go, schwycili i odcięli mu kciuki rąk i nóg. (Sdz 1:6 BT_4)
Sdz(A):1:6 καὶ ἔφυγεν Αδωνιβεζεκ, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ ἀπέκοψαν τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
Sdz(A):1:6 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)   καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κόπτω (-, απο+κοψ-, απο+κοψ-, -, απο+κεκοπτ-, απο+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):1:6 I też, nawet, mianowicie By uciekać I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By urywać się Najdalszy obszaru/wierzchołek Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo
Sdz(A):1:6 kai\ e)/fugen *adOnibeDZek, kai\ katedi/OXan o)pi/sO au)tou= kai\ e)/labon au)to\n kai\ a)pe/koPSan ta\ a)/kra tO=n CHeirO=n au)tou= kai\ tO=n podO=n au)tou=.
Sdz(A):1:6 kai efygen adOnibeDZek, kai katediOXan opisO autu kai elabon auton kai apekoPSan ta akra tOn CHeirOn autu kai tOn podOn autu.
Sdz(A):1:6 C VBI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3P P RD_GSM C VBI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3P RA_APN A1A_APN RA_GPF N3_GPF RD_GSM C RA_GPM N3D_GPM RD_GSM
Sdz(A):1:6 and also, even, namely to flee ć and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to sever the furthest extent/apex the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely the foot he/she/it/same
Sdz(A):1:6 and he/she/it-FLEE-ed   and they-CHASE-ed-AFTER behind him/it/same (gen) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) and they-SEVER-ed the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) and the (gen) feet (gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):1:6 Sdz(A)_1:6_1 Sdz(A)_1:6_2 Sdz(A)_1:6_3 Sdz(A)_1:6_4 Sdz(A)_1:6_5 Sdz(A)_1:6_6 Sdz(A)_1:6_7 Sdz(A)_1:6_8 Sdz(A)_1:6_9 Sdz(A)_1:6_10 Sdz(A)_1:6_11 Sdz(A)_1:6_12 Sdz(A)_1:6_13 Sdz(A)_1:6_14 Sdz(A)_1:6_15 Sdz(A)_1:6_16 Sdz(A)_1:6_17 Sdz(A)_1:6_18 Sdz(A)_1:6_19 Sdz(A)_1:6_20 Sdz(A)_1:6_21
Sdz(A):1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:7 καὶ εἶπεν Αδωνιβεζεκ Ἑβδομήκοντα βασιλεῖς τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀποκεκομμένοι ἦσαν συλλέγοντες τὰ ὑποκάτω τῆς τραπέζης μου· καθὼς οὖν ἐποίησα, οὕτως ἀνταπέδωκέν μοι ὁ θεός. καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.
Sdz(A):1:7 And Adonibezek said, Seventy kings, having their thumbs and their great toes cut off, gathered their food under my table: as I therefore have done, so God has recompensed me: and they brought him to Jerusalem, and he died there. (Judges 1:7 Brenton)
Sdz(A):1:7 Powiedział wtedy Adoni-Bezek: «Siedemdziesięciu królów z odciętymi kciukami u rąk i nóg zbierało okruchy pod moim stołem. Oto jak ja postąpiłem, tak i mnie oddał Bóg». Odprowadzono go do Jerozolimy i tam umarł. (Sdz 1:7 BT_4)
Sdz(A):1:7 καὶ εἶπεν Αδωνιβεζεκ Ἑβδομήκοντα βασιλεῖς τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀποκεκομμένοι ἦσαν συλλέγοντες τὰ ὑποκάτω τῆς τραπέζης μου· καθὼς οὖν ἐποίησα, οὕτως ἀνταπέδωκέν μοι θεός. καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.
Sdz(A):1:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἑβδομή·κοντα βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κόπτω (-, απο+κοψ-, απο+κοψ-, -, απο+κεκοπτ-, απο+κοπ·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθ·ώς οὖν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ
Sdz(A):1:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Siedemdziesiąt Król Najdalszy obszaru/wierzchołek Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo By urywać się By być By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Poniżej Stołowy Ja Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dlatego/wtedy By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By spłacać nagrodę Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By umierać Tam
Sdz(A):1:7 kai\ ei)=pen *adOnibeDZek *e(bdomE/konta basilei=s ta\ a)/kra tO=n CHeirO=n au)tO=n kai\ tO=n podO=n au)tO=n a)pokekomme/noi E)=san sulle/gontes ta\ u(poka/tO tE=s trape/DZEs mou· kaTO\s ou)=n e)poi/Esa, ou(/tOs a)ntape/dOke/n moi o( Teo/s. kai\ E)/gagon au)to\n ei)s *ierousalEm, kai\ a)pe/Tanen e)kei=.
Sdz(A):1:7 kai eipen adOnibeDZek ebdomEkonta basileis ta akra tOn CHeirOn autOn kai tOn podOn autOn apokekommenoi Esan syllegontes ta hypokatO tEs trapeDZEs mu· kaTOs un epoiEsa, hutOs antapedOken moi ho Teos. kai Egagon auton eis ierusalEm, kai apeTanen ekei.
Sdz(A):1:7 C VBI_AAI3S N_NSM M N3V_NPM RA_APN A1A_APN RA_GPF N3_GPF RD_GPM C RA_GPM N3D_GPM RD_GPM VP_XPPNPM V9_IAI3P V1_PAPNPM RA_APN P RA_GSF N1S_GSF RP_GS D x VAI_AAI1S D VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3P RD_ASM P N_ASF C VBI_AAI3S D
Sdz(A):1:7 and also, even, namely to say/tell ć seventy king the furthest extent/apex the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely the foot he/she/it/same to sever to be to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up the below the table I as accordingly [according to how/in accordance with how] therefore/then to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to pay back reward I the god [see theology] and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to die there
Sdz(A):1:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed   seventy kings (acc, nom|voc) the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and the (gen) feet (gen) them/same (gen) having-been-SEVER-ed (nom|voc) they-were while GATHER-ing (nom|voc) the (nom|acc) below the (gen) table (gen) me (gen) as accordingly therefore/then I-DO/MAKE-ed thusly/like this he/she/it-PAY BACK-ed--REWARD me (dat) the (nom) god (nom) and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed him/it/same (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-DIE-ed there
Sdz(A):1:7 Sdz(A)_1:7_1 Sdz(A)_1:7_2 Sdz(A)_1:7_3 Sdz(A)_1:7_4 Sdz(A)_1:7_5 Sdz(A)_1:7_6 Sdz(A)_1:7_7 Sdz(A)_1:7_8 Sdz(A)_1:7_9 Sdz(A)_1:7_10 Sdz(A)_1:7_11 Sdz(A)_1:7_12 Sdz(A)_1:7_13 Sdz(A)_1:7_14 Sdz(A)_1:7_15 Sdz(A)_1:7_16 Sdz(A)_1:7_17 Sdz(A)_1:7_18 Sdz(A)_1:7_19 Sdz(A)_1:7_20 Sdz(A)_1:7_21 Sdz(A)_1:7_22 Sdz(A)_1:7_23 Sdz(A)_1:7_24 Sdz(A)_1:7_25 Sdz(A)_1:7_26 Sdz(A)_1:7_27 Sdz(A)_1:7_28 Sdz(A)_1:7_29 Sdz(A)_1:7_30 Sdz(A)_1:7_31 Sdz(A)_1:7_32 Sdz(A)_1:7_33 Sdz(A)_1:7_34 Sdz(A)_1:7_35 Sdz(A)_1:7_36 Sdz(A)_1:7_37 Sdz(A)_1:7_38
Sdz(A):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:8 καὶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί.
Sdz(A):1:8 And the children of Judas fought against Jerusalem, and took it, and smote with the edge of the sword, and they burnt the city with fire. (Judges 1:8 Brenton)
Sdz(A):1:8 Synowie Judy uderzyli na Jerozolimę, zdobyli ją, lud wycięli ostrzem miecza, a miasto spalili. (Sdz 1:8 BT_4)
Sdz(A):1:8 Καὶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί.
Sdz(A):1:8 καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Sdz(A):1:8 I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Syn Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada I też, nawet, mianowicie Miasto Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Sdz(A):1:8 *kai\ e)pole/mEsan oi( ui(oi\ *iouda e)n *ierousalEm kai\ katela/bonto au)tE\n kai\ e)pa/taXan au)tE\n e)n sto/mati r(omfai/as kai\ tE\n po/lin e)ne/prEsan e)n puri/.
Sdz(A):1:8 kai epolemEsan hoi hyioi iuda en ierusalEm kai katelabonto autEn kai epataXan autEn en stomati romfaias kai tEn polin eneprEsan en pyri.
Sdz(A):1:8 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_DSF C VBI_AMI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF P N3M_DSN N1A_GSF C RA_ASF N3I_ASF VHI_AAI3P P N3_DSN
Sdz(A):1:8 and also, even, namely to fight war the son Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword and also, even, namely the city to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Sdz(A):1:8 and they-FIGHT-ed the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and they-were-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) and they-SMITE-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc) and the (acc) city (acc) they-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat)
Sdz(A):1:8 Sdz(A)_1:8_1 Sdz(A)_1:8_2 Sdz(A)_1:8_3 Sdz(A)_1:8_4 Sdz(A)_1:8_5 Sdz(A)_1:8_6 Sdz(A)_1:8_7 Sdz(A)_1:8_8 Sdz(A)_1:8_9 Sdz(A)_1:8_10 Sdz(A)_1:8_11 Sdz(A)_1:8_12 Sdz(A)_1:8_13 Sdz(A)_1:8_14 Sdz(A)_1:8_15 Sdz(A)_1:8_16 Sdz(A)_1:8_17 Sdz(A)_1:8_18 Sdz(A)_1:8_19 Sdz(A)_1:8_20 Sdz(A)_1:8_21 Sdz(A)_1:8_22
Sdz(A):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:9 καὶ μετὰ ταῦτα κατέβησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα πολεμῆσαι ἐν τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι τὴν ὀρεινὴν καὶ τὸν νότον καὶ τὴν πεδινήν.
Sdz(A):1:9 And afterwards the children of Judas went down to fight with the Chananite dwelling in the hill country, and the south, and the plain country. (Judges 1:9 Brenton)
Sdz(A):1:9 Potem zeszli potomkowie Judy, aby uderzyć na Kananejczyków, którzy zamieszkiwali góry, Negeb i Szefelę. (Sdz 1:9 BT_4)
Sdz(A):1:9 καὶ μετὰ ταῦτα κατέβησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα πολεμῆσαι ἐν τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι τὴν ὀρεινὴν καὶ τὸν νότον καὶ τὴν πεδινήν.
Sdz(A):1:9 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν
Sdz(A):1:9 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By schodzić Syn Judasz/Juda By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Na południe I też, nawet, mianowicie Poziomy
Sdz(A):1:9 kai\ meta\ tau=ta kate/bEsan oi( ui(oi\ *iouda polemE=sai e)n tO=| *CHananai/O| tO=| katoikou=nti tE\n o)reinE\n kai\ to\n no/ton kai\ tE\n pedinE/n.
Sdz(A):1:9 kai meta tauta katebEsan hoi hyioi iuda polemEsai en tO CHananaiO tO katoikunti tEn oreinEn kai ton noton kai tEn pedinEn.
Sdz(A):1:9 C P RD_APN VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN P RA_DSM N2_DSM RA_DSM V2_PAPDSM RA_ASF N1_ASF C RA_ASM N2_ASM C RA_ASF A1_ASF
Sdz(A):1:9 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go down the son Judas/Judah to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Canaanite the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely the south and also, even, namely the level
Sdz(A):1:9 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-GO DOWN-ed the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) in/among/by (+dat) the (dat) Canaanite ([Adj] dat) the (dat) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) the (acc) mountainous ([Adj] acc) and the (acc) south (acc) and the (acc) level ([Adj] acc)
Sdz(A):1:9 Sdz(A)_1:9_1 Sdz(A)_1:9_2 Sdz(A)_1:9_3 Sdz(A)_1:9_4 Sdz(A)_1:9_5 Sdz(A)_1:9_6 Sdz(A)_1:9_7 Sdz(A)_1:9_8 Sdz(A)_1:9_9 Sdz(A)_1:9_10 Sdz(A)_1:9_11 Sdz(A)_1:9_12 Sdz(A)_1:9_13 Sdz(A)_1:9_14 Sdz(A)_1:9_15 Sdz(A)_1:9_16 Sdz(A)_1:9_17 Sdz(A)_1:9_18 Sdz(A)_1:9_19 Sdz(A)_1:9_20 Sdz(A)_1:9_21
Sdz(A):1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:10 καὶ ἐπορεύθη Ιουδας πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Χεβρων, καὶ ἐξῆλθεν Χεβρων ἐξ ἐναντίας· τὸ δὲ ὄνομα Χεβρων ἦν ἔμπροσθεν Καριαθαρβοκσεφερ. καὶ ἐπάταξεν τὸν Σεσι καὶ τὸν Αχιμαν καὶ τὸν Θολμι, γεννήματα τοῦ Ενακ.
Sdz(A):1:10 And Judas went to the Chananite who dwelt in Chebron; and Chebron came out against him; [and the name of Chebron before was Cariatharbocsepher:] and they smote Sessi, and Achiman, and Tholmi, children of Enac. (Judges 1:10 Brenton)
Sdz(A):1:10 Następnie wyruszył Juda przeciw Kananejczykom, którzy zajmowali Hebron - nazwa Hebronu brzmiała niegdyś Kiriat-Arba - i pobił Szeszaja, Achimana i Talmaja. (Sdz 1:10 BT_4)
Sdz(A):1:10 καὶ ἐπορεύθη Ιουδας πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Χεβρων, καὶ ἐξῆλθεν Χεβρων ἐξ ἐναντίας· τὸ δὲ ὄνομα Χεβρων ἦν ἔμπροσθεν Καριαθαρβοκσεφερ. καὶ ἐπάταξεν τὸν Σεσι καὶ τὸν Αχιμαν καὶ τὸν Θολμι, γεννήματα τοῦ Ενακ.
Sdz(A):1:10 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό δέ ὄνομα[τ], -ατος, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   γέννημα[τ], -ατος, τό, voc. pl. γεννήματα ὁ ἡ τό  
Sdz(A):1:10 I też, nawet, mianowicie By iść Judasz/Juda Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, zaś Nazwisko {Imię} co do By być Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Potomstwo (pokolenie z)
Sdz(A):1:10 kai\ e)poreu/TE *ioudas pro\s to\n *CHananai=on to\n katoikou=nta e)n *CHebrOn, kai\ e)XE=lTen *CHebrOn e)X e)nanti/as· to\ de\ o)/noma *CHebrOn E)=n e)/mprosTen *kariaTarboksefer. kai\ e)pa/taXen to\n *sesi kai\ to\n *aCHiman kai\ to\n *Tolmi, gennE/mata tou= *enak.
Sdz(A):1:10 kai eporeuTE iudas pros ton CHananaion ton katoikunta en CHebrOn, kai eXElTen CHebrOn eX enantias· to de onoma CHebrOn En emprosTen kariaTarboksefer. kai epataXen ton sesi kai ton aCHiman kai ton Tolmi, gennEmata tu enak.
Sdz(A):1:10 C VCI_API3S N1T_NSM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM P N_DSF C VBI_AAI3S N_GSF P A1A_GSF RA_NSN x N3M_NSN N_GSF V9_IAI3S D N_NS C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM N3M_APN RA_GSM N_GSM
Sdz(A):1:10 and also, even, namely to go Judas/Judah toward (+acc,+gen,+dat) the Canaanite the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to come out ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] name with regard to ć to be before/in front of ć and also, even, namely to smite the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć progeny (generation of) the ć
Sdz(A):1:10 and he/she/it-was-GO-ed Judas/Judah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   and he/she/it-COME-ed-OUT   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (nom|acc) Yet name (nom|acc|voc)   he/she/it-was before/in front of   and he/she/it-SMITE-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   progenies (nom|acc|voc) the (gen)  
Sdz(A):1:10 Sdz(A)_1:10_1 Sdz(A)_1:10_2 Sdz(A)_1:10_3 Sdz(A)_1:10_4 Sdz(A)_1:10_5 Sdz(A)_1:10_6 Sdz(A)_1:10_7 Sdz(A)_1:10_8 Sdz(A)_1:10_9 Sdz(A)_1:10_10 Sdz(A)_1:10_11 Sdz(A)_1:10_12 Sdz(A)_1:10_13 Sdz(A)_1:10_14 Sdz(A)_1:10_15 Sdz(A)_1:10_16 Sdz(A)_1:10_17 Sdz(A)_1:10_18 Sdz(A)_1:10_19 Sdz(A)_1:10_20 Sdz(A)_1:10_21 Sdz(A)_1:10_22 Sdz(A)_1:10_23 Sdz(A)_1:10_24 Sdz(A)_1:10_25 Sdz(A)_1:10_26 Sdz(A)_1:10_27 Sdz(A)_1:10_28 Sdz(A)_1:10_29 Sdz(A)_1:10_30 Sdz(A)_1:10_31 Sdz(A)_1:10_32 Sdz(A)_1:10_33 Sdz(A)_1:10_34 Sdz(A)_1:10_35
Sdz(A):1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:11 καὶ ἐπορεύθησαν ἐκεῖθεν πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Δαβιρ· καὶ τὸ ὄνομα Δαβιρ ἦν ἔμπροσθεν Πόλις γραμμάτων.
Sdz(A):1:11 And they went up thence to the inhabitants of Dabir; but the name of Dabir was before Cariathsepher, the city of Letters. (Judges 1:11 Brenton)
Sdz(A):1:11 Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru - nazwa Debiru brzmiała przedtem Kiriat-Sefer. (Sdz 1:11 BT_4)
Sdz(A):1:11 καὶ ἐπορεύθησαν ἐκεῖθεν πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Δαβιρ· καὶ τὸ ὄνομα Δαβιρ ἦν ἔμπροσθεν Πόλις γραμμάτων.
Sdz(A):1:11 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκεῖ·θεν πρός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε πόλις, -εως, ἡ γράμμα[τ], -ατος, τό
Sdz(A):1:11 I też, nawet, mianowicie By iść Stamtąd Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do By być Przedtem/w przodzie z Miasto Tekst
Sdz(A):1:11 kai\ e)poreu/TEsan e)kei=Ten pro\s tou\s katoikou=ntas *dabir· kai\ to\ o)/noma *dabir E)=n e)/mprosTen *po/lis gramma/tOn.
Sdz(A):1:11 kai eporeuTEsan ekeiTen pros tus katoikuntas dabir· kai to onoma dabir En emprosTen polis grammatOn.
Sdz(A):1:11 C VCI_API3P D P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF C RA_NSN N3M_NSN N_GSF V9_IAI3S D N3I_NSF N3M_GPN
Sdz(A):1:11 and also, even, namely to go from there toward (+acc,+gen,+dat) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely the name with regard to ć to be before/in front of city text
Sdz(A):1:11 and they-were-GO-ed from there toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   and the (nom|acc) name (nom|acc|voc)   he/she/it-was before/in front of city (nom) texts (gen)
Sdz(A):1:11 Sdz(A)_1:11_1 Sdz(A)_1:11_2 Sdz(A)_1:11_3 Sdz(A)_1:11_4 Sdz(A)_1:11_5 Sdz(A)_1:11_6 Sdz(A)_1:11_7 Sdz(A)_1:11_8 Sdz(A)_1:11_9 Sdz(A)_1:11_10 Sdz(A)_1:11_11 Sdz(A)_1:11_12 Sdz(A)_1:11_13 Sdz(A)_1:11_14 Sdz(A)_1:11_15
Sdz(A):1:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:12 καὶ εἶπεν Χαλεβ Ὃς ἂν πατάξῃ τὴν Πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ προκαταλάβηται αὐτήν, δώσω αὐτῷ τὴν Ασχαν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα.
Sdz(A):1:12 And Chaleb said, Whosoever shall smite the city of Letters, and shall first take it, I will give to him Ascha my daughter to wife. (Judges 1:12 Brenton)
Sdz(A):1:12 Wtedy właśnie powiedział Kaleb: «Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moją córkę Aksę za żonę». (Sdz 1:12 BT_4)
Sdz(A):1:12 καὶ εἶπεν Χαλεβ Ὃς ἂν πατάξῃ τὴν Πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ προκαταλάβηται αὐτήν, δώσω αὐτῷ τὴν Ασχαν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα.
Sdz(A):1:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὅς ἥ ὅ ἄν πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Sdz(A):1:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uderzać Miasto Tekst I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Córka Ja Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
Sdz(A):1:12 kai\ ei)=pen *CHaleb *(\os a)/n pata/XE| tE\n *po/lin tO=n gramma/tOn kai\ prokatala/bEtai au)tE/n, dO/sO au)tO=| tE\n *asCHan Tugate/ra mou ei)s gunai=ka.
Sdz(A):1:12 kai eipen CHaleb os an pataXE tEn polin tOn grammatOn kai prokatalabEtai autEn, dOsO autO tEn asCHan Tygatera mu eis gynaika.
Sdz(A):1:12 C VBI_AAI3S N_NSM RR_NSM x VA_AAS3S RA_ASF N3I_ASF RA_GPN N3M_GPN C VB_AMS3S RD_ASF VF_FAI1S RD_DSM RA_ASF N1A_ASF N3_ASF RP_GS P N3K_ASF
Sdz(A):1:12 and also, even, namely to say/tell ć who/whom/which ever (if ever) to smite the city the text and also, even, namely ć he/she/it/same to give he/she/it/same the ć daughter I into (+acc) woman/wife
Sdz(A):1:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed the (acc) city (acc) the (gen) texts (gen) and   her/it/same (acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE him/it/same (dat) the (acc)   daughter (acc) me (gen) into (+acc) woman/wife (acc)
Sdz(A):1:12 Sdz(A)_1:12_1 Sdz(A)_1:12_2 Sdz(A)_1:12_3 Sdz(A)_1:12_4 Sdz(A)_1:12_5 Sdz(A)_1:12_6 Sdz(A)_1:12_7 Sdz(A)_1:12_8 Sdz(A)_1:12_9 Sdz(A)_1:12_10 Sdz(A)_1:12_11 Sdz(A)_1:12_12 Sdz(A)_1:12_13 Sdz(A)_1:12_14 Sdz(A)_1:12_15 Sdz(A)_1:12_16 Sdz(A)_1:12_17 Sdz(A)_1:12_18 Sdz(A)_1:12_19 Sdz(A)_1:12_20 Sdz(A)_1:12_21
Sdz(A):1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:13 καὶ προκατελάβετο αὐτὴν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ ἀδελφὸς Χαλεβ ὁ νεώτερος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ασχαν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα.
Sdz(A):1:13 And Gothoniel the younger son of Kenez the brother of Chaleb took it; and Chaleb gave him his daughter Ascha to wife. (Judges 1:13 Brenton)
Sdz(A):1:13 Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, i Kaleb dał mu za żonę swoją córkę Aksę. (Sdz 1:13 BT_4)
Sdz(A):1:13 καὶ προκατελάβετο αὐτὴν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ ἀδελφὸς Χαλεβ νεώτερος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ασχαν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα.
Sdz(A):1:13 καί   αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Sdz(A):1:13 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Syn Brat Bardziej nowy/młodszy I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Córka On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
Sdz(A):1:13 kai\ prokatela/beto au)tE\n *goToniEl ui(o\s *keneDZ a)delfo\s *CHaleb o( neO/teros, kai\ e)/dOken au)tO=| tE\n *asCHan Tugate/ra au)tou= ei)s gunai=ka.
Sdz(A):1:13 kai prokatelabeto autEn goToniEl hyios keneDZ adelfos CHaleb ho neOteros, kai edOken autO tEn asCHan Tygatera autu eis gynaika.
Sdz(A):1:13 C VBI_AMI3S RD_ASF N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM RA_NSM A1A_NSMC C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASF N1A_ASF N3_ASF RD_GSM P N3K_ASF
Sdz(A):1:13 and also, even, namely ć he/she/it/same ć son ć brother ć the newer/younger and also, even, namely to give he/she/it/same the ć daughter he/she/it/same into (+acc) woman/wife
Sdz(A):1:13 and   her/it/same (acc)   son (nom)   brother (nom)   the (nom) newer/younger ([Adj] nom) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (acc)   daughter (acc) him/it/same (gen) into (+acc) woman/wife (acc)
Sdz(A):1:13 Sdz(A)_1:13_1 Sdz(A)_1:13_2 Sdz(A)_1:13_3 Sdz(A)_1:13_4 Sdz(A)_1:13_5 Sdz(A)_1:13_6 Sdz(A)_1:13_7 Sdz(A)_1:13_8 Sdz(A)_1:13_9 Sdz(A)_1:13_10 Sdz(A)_1:13_11 Sdz(A)_1:13_12 Sdz(A)_1:13_13 Sdz(A)_1:13_14 Sdz(A)_1:13_15 Sdz(A)_1:13_16 Sdz(A)_1:13_17 Sdz(A)_1:13_18 Sdz(A)_1:13_19
Sdz(A):1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:14 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὴν καὶ ἐπέσεισεν αὐτὴν αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τὸν ἀγρόν, καὶ ἐγόγγυζεν ἐπάνω τοῦ ὑποζυγίου καὶ ἔκραξεν ἀπὸ τοῦ ὑποζυγίου Εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ Τί ἐστίν σοι;
Sdz(A):1:14 And it came to pass as she went in, that Gothoniel urged her to ask a field of her father; and she murmured and cried from off her ass, Thou hast sent me forth into a south land: and Chaleb said to her, What is thy request? (Judges 1:14 Brenton)
Sdz(A):1:14 Gdy ona przybyła, skłoniła go, aby zażądał pola od jej ojca. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: «Czego sobie życzysz?» (Sdz 1:14 BT_4)
Sdz(A):1:14 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὴν καὶ ἐπέσεισεν αὐτὴν αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τὸν ἀγρόν, καὶ ἐγόγγυζεν ἐπάνω τοῦ ὑποζυγίου καὶ ἔκραξεν ἀπὸ τοῦ ὑποζυγίου Εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ Τί ἐστίν σοι;
Sdz(A):1:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·σείω [LXX] (επι+σει-, -, επι+σει·σ-, επι+σεσει·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ νότος, -ου, ὁ ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Sdz(A):1:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ojciec On/ona/to/to samo Pole I też, nawet, mianowicie By gderać Wyższy przedtem, na górze Osioł I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osioł Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Na południe By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Sdz(A):1:14 kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)sporeu/esTai au)tE\n kai\ e)pe/seisen au)tE\n ai)tE=sai para\ tou= patro\s au)tE=s to\n a)gro/n, kai\ e)go/gguDZen e)pa/nO tou= u(poDZugi/ou kai\ e)/kraXen a)po\ tou= u(poDZugi/ou *ei)s gE=n no/tou e)kde/dosai/ me. kai\ ei)=pen au)tE=| *CHaleb *ti/ e)sti/n soi;
Sdz(A):1:14 kai egeneto en tO eisporeuesTai autEn kai epeseisen autEn aitEsai para tu patros autEs ton agron, kai egongyDZen epanO tu hypoDZygiu kai ekraXen apo tu hypoDZygiu eis gEn notu ekdedosai me. kai eipen autE CHaleb ti estin soi;
Sdz(A):1:14 C VBI_AMI3S P RA_DSN V1_PMN RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF VA_AAN P RA_GSM N3_GSM RD_GSF RA_ASM N2_ASM C V1I_IAI3S D RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S P RA_GSN N2N_GSN P N1_ASF N2_GSM VM_XMI2S RP_AS C VBI_AAI3S RD_DSF N_NSM RI_NSN V9_PAI3S RP_DS
Sdz(A):1:14 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the father he/she/it/same the field and also, even, namely to grumble upper before, overhead the donkey and also, even, namely to cry out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the donkey into (+acc) earth/land south to lease lease, rent out I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Sdz(A):1:14 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed her/it/same (acc) and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) the (acc) field (acc) and he/she/it-was-GRUMBLE-ing upper the (gen) donkey (gen) and he/she/it-CRY-ed-OUT away from (+gen) the (gen) donkey (gen) into (+acc) earth/land (acc) south (gen) you(sg)-have-been-LEASE-ed me (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)   who/what/why (nom|acc) he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Sdz(A):1:14 Sdz(A)_1:14_1 Sdz(A)_1:14_2 Sdz(A)_1:14_3 Sdz(A)_1:14_4 Sdz(A)_1:14_5 Sdz(A)_1:14_6 Sdz(A)_1:14_7 Sdz(A)_1:14_8 Sdz(A)_1:14_9 Sdz(A)_1:14_10 Sdz(A)_1:14_11 Sdz(A)_1:14_12 Sdz(A)_1:14_13 Sdz(A)_1:14_14 Sdz(A)_1:14_15 Sdz(A)_1:14_16 Sdz(A)_1:14_17 Sdz(A)_1:14_18 Sdz(A)_1:14_19 Sdz(A)_1:14_20 Sdz(A)_1:14_21 Sdz(A)_1:14_22 Sdz(A)_1:14_23 Sdz(A)_1:14_24 Sdz(A)_1:14_25 Sdz(A)_1:14_26 Sdz(A)_1:14_27 Sdz(A)_1:14_28 Sdz(A)_1:14_29 Sdz(A)_1:14_30 Sdz(A)_1:14_31 Sdz(A)_1:14_32 Sdz(A)_1:14_33 Sdz(A)_1:14_34 Sdz(A)_1:14_35 Sdz(A)_1:14_36 Sdz(A)_1:14_37 Sdz(A)_1:14_38
Sdz(A):1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ασχα Δός μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με, καὶ δώσεις μοι λύτρωσιν ὕδατος. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χαλεβ κατὰ τὴν καρδίαν αὐτῆς τὴν λύτρωσιν μετεώρων καὶ τὴν λύτρωσιν ταπεινῶν.
Sdz(A):1:15 And Ascha said to him, Give me, I pray thee, a blessing, for thou hast sent me forth into a south land, and thou shalt give me the ransom of water: and Chaleb gave her according to her heart the ransom of the upper springs and the ransom of the low springs. (Judges 1:15 Brenton)
Sdz(A):1:15 Wtedy odrzekła mu: «Okaż mi łaskę przez dar! Skoro mi dałeś ziemię Negeb, dajże mi źródła wód». I dał jej źródła na wyżynie i na nizinie. (Sdz 1:15 BT_4)
Sdz(A):1:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ασχα Δός μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με, καὶ δώσεις μοι λύτρωσιν ὕδατος. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χαλεβ κατὰ τὴν καρδίαν αὐτῆς τὴν λύτρωσιν μετεώρων καὶ τὴν λύτρωσιν ταπεινῶν.
Sdz(A):1:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·λογία, -ας, ἡ ὅτι εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ νότος, -ου, ὁ ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λύτρωσις, -εως, ἡ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   κατά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λύτρωσις, -εως, ἡ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) μετ·έωρος -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό λύτρωσις, -εως, ἡ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Sdz(A):1:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By dawać Ja ??? Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Na południe By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Ja I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Wykupienie; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Woda I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Wykupienie; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Zawieszany I też, nawet, mianowicie Wykupienie; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej
Sdz(A):1:15 kai\ ei)=pen au)tO=| *asCHa *do/s moi eu)logi/an, o(/ti ei)s gE=n no/tou e)kde/dosai/ me, kai\ dO/seis moi lu/trOsin u(/datos. kai\ e)/dOken au)tE=| *CHaleb kata\ tE\n kardi/an au)tE=s tE\n lu/trOsin meteO/rOn kai\ tE\n lu/trOsin tapeinO=n.
Sdz(A):1:15 kai eipen autO asCHa dos moi eulogian, hoti eis gEn notu ekdedosai me, kai dOseis moi lytrOsin hydatos. kai edOken autE CHaleb kata tEn kardian autEs tEn lytrOsin meteOrOn kai tEn lytrOsin tapeinOn.
Sdz(A):1:15 C VBI_AAI3S RD_DSM N1A_NSF VO_AAD2S RP_DS N1A_ASF C P N1_ASF N2_GSM VM_XMI2S RP_AS C VF_FAI2S RP_DS N3I_ASF N3T_GSN C VAI_AAI3S RD_DSF N_NSF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF RA_ASF N3I_ASF A1B_GPM C RA_ASF N3I_ASF A1_GPM
Sdz(A):1:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to give I ??? because/that into (+acc) earth/land south to lease lease, rent out I and also, even, namely to give I redemption; to redeem to be released, upon payment of ransom water and also, even, namely to give he/she/it/same ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the redemption; to redeem to be released, upon payment of ransom suspended and also, even, namely the redemption; to redeem to be released, upon payment of ransom poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower
Sdz(A):1:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   do-GIVE-you(sg)! me (dat) ??? (acc) because/that into (+acc) earth/land (acc) south (gen) you(sg)-have-been-LEASE-ed me (acc) and you(sg)-will-GIVE me (dat) redemption (acc); they-should-be-REDEEM-ing water (gen) and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) heart (acc) her/it/same (gen) the (acc) redemption (acc); they-should-be-REDEEM-ing suspended ([Adj] gen) and the (acc) redemption (acc); they-should-be-REDEEM-ing poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom)
Sdz(A):1:15 Sdz(A)_1:15_1 Sdz(A)_1:15_2 Sdz(A)_1:15_3 Sdz(A)_1:15_4 Sdz(A)_1:15_5 Sdz(A)_1:15_6 Sdz(A)_1:15_7 Sdz(A)_1:15_8 Sdz(A)_1:15_9 Sdz(A)_1:15_10 Sdz(A)_1:15_11 Sdz(A)_1:15_12 Sdz(A)_1:15_13 Sdz(A)_1:15_14 Sdz(A)_1:15_15 Sdz(A)_1:15_16 Sdz(A)_1:15_17 Sdz(A)_1:15_18 Sdz(A)_1:15_19 Sdz(A)_1:15_20 Sdz(A)_1:15_21 Sdz(A)_1:15_22 Sdz(A)_1:15_23 Sdz(A)_1:15_24 Sdz(A)_1:15_25 Sdz(A)_1:15_26 Sdz(A)_1:15_27 Sdz(A)_1:15_28 Sdz(A)_1:15_29 Sdz(A)_1:15_30 Sdz(A)_1:15_31 Sdz(A)_1:15_32 Sdz(A)_1:15_33
Sdz(A):1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:16 καὶ οἱ υἱοὶ Ιωβαβ τοῦ Κιναίου πενθεροῦ Μωυσῆ ἀνέβησαν ἐκ τῆς πόλεως τῶν φοινίκων πρὸς τοὺς υἱοὺς Ιουδα εἰς τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ ἐπὶ καταβάσεως Αραδ, καὶ ἐπορεύθη καὶ κατῴκησεν μετὰ τοῦ λαοῦ. –
Sdz(A):1:16 And the children of Jothor the Kenite the father-in-law of Moses went up from the city of palm-trees with the children of Judas, to the wilderness that is in the south of Juda, which is at the descent of Arad, and they dwelt with the people. (Judges 1:16 Brenton)
Sdz(A):1:16 Synowie Kenity, teścia Mojżesza, wyruszyli z synami Judy z Miasta Palm i udali się na pustynię judzką, leżącą w Negebie koło Arad, i tam zamieszkali z ludem. (Sdz 1:16 BT_4)
Sdz(A):1:16 Καὶ οἱ υἱοὶ Ιωβαβ τοῦ Κιναίου πενθεροῦ Μωυσῆ ἀνέβησαν ἐκ τῆς πόλεως τῶν φοινίκων πρὸς τοὺς υἱοὺς Ιουδα εἰς τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ ἐπὶ καταβάσεως Αραδ, καὶ ἐπορεύθη καὶ κατῴκησεν μετὰ τοῦ λαοῦ.
Sdz(A):1:16 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   πενθερός, -οῦ, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ ἐπί κατά·βασις, -εως, ἡ   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) μετά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ  
Sdz(A):1:16 I też, nawet, mianowicie Syn Teść Mojżesz By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Odludzie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na południe Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schodzenie I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ludzie  
Sdz(A):1:16 *kai\ oi( ui(oi\ *iObab tou= *kinai/ou penTerou= *mousE= a)ne/bEsan e)k tE=s po/leOs tO=n foini/kOn pro\s tou\s ui(ou\s *iouda ei)s tE\n e)/rEmon tE\n ou)=san e)n tO=| no/tO| e)pi\ kataba/seOs *arad, kai\ e)poreu/TE kai\ katO/|kEsen meta\ tou= laou=.
Sdz(A):1:16 kai hoi hyioi iObab tu kinaiu penTeru musE anebEsan ek tEs poleOs tOn foinikOn pros tus hyius iuda eis tEn erEmon tEn usan en tO notO epi katabaseOs arad, kai eporeuTE kai katOkEsen meta tu lau.
Sdz(A):1:16 C RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_GSM N2_GSM N2_GSM N1M_GSM VZI_AAI3P P RA_GSF N3I_GSF RA_GPM N3K_GPM P RA_APM N2_APM N_GSM P RA_ASF N2_ASF RA_ASF V9_PAPASF P RA_DSM N2_DSM P N3I_GSF N_GS C VCI_API3S C VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM
Sdz(A):1:16 and also, even, namely the son ć the ć father-in-law Moses to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the city the date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. toward (+acc,+gen,+dat) the son Judas/Judah into (+acc) the wilderness the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the south upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing descent ć and also, even, namely to go and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the people  
Sdz(A):1:16 and the (nom) sons (nom|voc)   the (gen)   father-in-law (gen) Moses (gen, voc) they-ASCEND-ed out of (+gen) the (gen) city (gen) the (gen) date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) while being (acc) in/among/by (+dat) the (dat) south (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) descent (gen)   and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN after (+acc), with (+gen) the (gen) people (gen)  
Sdz(A):1:16 Sdz(A)_1:16_1 Sdz(A)_1:16_2 Sdz(A)_1:16_3 Sdz(A)_1:16_4 Sdz(A)_1:16_5 Sdz(A)_1:16_6 Sdz(A)_1:16_7 Sdz(A)_1:16_8 Sdz(A)_1:16_9 Sdz(A)_1:16_10 Sdz(A)_1:16_11 Sdz(A)_1:16_12 Sdz(A)_1:16_13 Sdz(A)_1:16_14 Sdz(A)_1:16_15 Sdz(A)_1:16_16 Sdz(A)_1:16_17 Sdz(A)_1:16_18 Sdz(A)_1:16_19 Sdz(A)_1:16_20 Sdz(A)_1:16_21 Sdz(A)_1:16_22 Sdz(A)_1:16_23 Sdz(A)_1:16_24 Sdz(A)_1:16_25 Sdz(A)_1:16_26 Sdz(A)_1:16_27 Sdz(A)_1:16_28 Sdz(A)_1:16_29 Sdz(A)_1:16_30 Sdz(A)_1:16_31 Sdz(A)_1:16_32 Sdz(A)_1:16_33 Sdz(A)_1:16_34 Sdz(A)_1:16_35 Sdz(A)_1:16_36 Sdz(A)_1:16_37
Sdz(A):1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:17 καὶ ἐπορεύθη Ιουδας μετὰ Συμεων τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα Σεφεθ καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτὴν καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Ἐξολέθρευσις.
Sdz(A):1:17 And Judas went with Symeon his brother, and smote the Chananite that inhabited Sepheth, and they utterly destroyed them; and they called the name of the city Anathema. (Judges 1:17 Brenton)
Sdz(A):1:17 Potem ruszył Juda z Symeonem, bratem swoim, na podbój Kananejczyków zamieszkujących Sefat, które obłożyli klątwą, i stąd nadano temu miastu nazwę Chorma. (Sdz 1:17 BT_4)
Sdz(A):1:17 καὶ ἐπορεύθη Ιουδας μετὰ Συμεων τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα Σεφεθ καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτὴν καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Ἐξολέθρευσις.
Sdz(A):1:17 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά Συμεών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ  
Sdz(A):1:17 I też, nawet, mianowicie By iść Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Symeon/Symeon Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Miasto
Sdz(A):1:17 kai\ e)poreu/TE *ioudas meta\ *sumeOn tou= a)delfou= au)tou= kai\ e)pa/taXan to\n *CHananai=on to\n katoikou=nta *sefeT kai\ a)neTema/tisan au)tE\n kai\ e)XOle/Treusan au)tE\n kai\ e)ka/lesan to\ o)/noma tE=s po/leOs *)eXole/Treusis.
Sdz(A):1:17 kai eporeuTE iudas meta symeOn tu adelfu autu kai epataXan ton CHananaion ton katoikunta sefeT kai aneTematisan autEn kai eXOleTreusan autEn kai ekalesan to onoma tEs poleOs eXoleTreusis.
Sdz(A):1:17 C VCI_API3S N1T_NSM P N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM N_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3I_GSF N3I_NSF
Sdz(A):1:17 and also, even, namely to go Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Symeon/Simeon the brother he/she/it/same and also, even, namely to smite the Canaanite the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same and also, even, namely to call call the name with regard to the city ć
Sdz(A):1:17 and he/she/it-was-GO-ed Judas/Judah (nom) after (+acc), with (+gen) Symeon/Simeon (indecl) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) and they-SMITE-ed the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc)   and they-???-ed her/it/same (acc) and they-DESTROY UTTERLY-ed her/it/same (acc) and they-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) city (gen)  
Sdz(A):1:17 Sdz(A)_1:17_1 Sdz(A)_1:17_2 Sdz(A)_1:17_3 Sdz(A)_1:17_4 Sdz(A)_1:17_5 Sdz(A)_1:17_6 Sdz(A)_1:17_7 Sdz(A)_1:17_8 Sdz(A)_1:17_9 Sdz(A)_1:17_10 Sdz(A)_1:17_11 Sdz(A)_1:17_12 Sdz(A)_1:17_13 Sdz(A)_1:17_14 Sdz(A)_1:17_15 Sdz(A)_1:17_16 Sdz(A)_1:17_17 Sdz(A)_1:17_18 Sdz(A)_1:17_19 Sdz(A)_1:17_20 Sdz(A)_1:17_21 Sdz(A)_1:17_22 Sdz(A)_1:17_23 Sdz(A)_1:17_24 Sdz(A)_1:17_25 Sdz(A)_1:17_26 Sdz(A)_1:17_27 Sdz(A)_1:17_28
Sdz(A):1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:18 καὶ οὐκ ἐκληρονόμησεν Ιουδας τὴν Γάζαν καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν Ἀσκαλῶνα καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν Ἄζωτον καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.
Sdz(A):1:18 But Judas did not inherit Gaza nor her coasts, nor Ascalon nor her coasts, nor Accaron nor her coasts, nor Azotus nor the lands around it. (Judges 1:18 Brenton)
Sdz(A):1:18 Zdobył też Juda Gazę i jej okolice, Aszkelon i jego okolice oraz Ekron i jego okolice. (Sdz 1:18 BT_4)
Sdz(A):1:18 καὶ οὐκ ἐκληρονόμησεν Ιουδας τὴν Γάζαν καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν Ἀσκαλῶνα καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν Ἄζωτον καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.
Sdz(A):1:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Ἄζωτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):1:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć Judasz/Juda Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Azotus I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Sdz(A):1:18 kai\ ou)k e)klErono/mEsen *ioudas tE\n *ga/DZan kai\ to\ o(/rion au)tE=s kai\ tE\n *)askalO=na kai\ to\ o(/rion au)tE=s kai\ tE\n *akkarOn kai\ to\ o(/rion au)tE=s kai\ tE\n *)/aDZOton kai\ ta\ perispo/ria au)tE=s.
Sdz(A):1:18 kai uk eklEronomEsen iudas tEn gaDZan kai to horion autEs kai tEn askalOna kai to horion autEs kai tEn akkarOn kai to horion autEs kai tEn aDZOton kai ta perisporia autEs.
Sdz(A):1:18 C D VAI_AAI3S N1T_NSM RA_ASF N1A_ASF C RA_ASN N2N_ASN RD_GSF C RA_ASF N3W_ASF C RA_ASN N2N_ASN RD_GSF C RA_ASF N_ASF C RA_ASN N2N_ASN RD_GSF C RA_ASF N2_ASF C RA_APN N2N_APN RD_GSF
Sdz(A):1:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to inherit Judas/Judah the treasure; Gaza and also, even, namely the boundary he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the boundary he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the boundary he/she/it/same and also, even, namely the Azotus and also, even, namely the ć he/she/it/same
Sdz(A):1:18 and not he/she/it-INHERIT-ed Judas/Judah (nom) the (acc) treasure (acc); Gaza (acc) and the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (acc)   and the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (acc)   and the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (acc) Azotus (acc) and the (nom|acc)   her/it/same (gen)
Sdz(A):1:18 Sdz(A)_1:18_1 Sdz(A)_1:18_2 Sdz(A)_1:18_3 Sdz(A)_1:18_4 Sdz(A)_1:18_5 Sdz(A)_1:18_6 Sdz(A)_1:18_7 Sdz(A)_1:18_8 Sdz(A)_1:18_9 Sdz(A)_1:18_10 Sdz(A)_1:18_11 Sdz(A)_1:18_12 Sdz(A)_1:18_13 Sdz(A)_1:18_14 Sdz(A)_1:18_15 Sdz(A)_1:18_16 Sdz(A)_1:18_17 Sdz(A)_1:18_18 Sdz(A)_1:18_19 Sdz(A)_1:18_20 Sdz(A)_1:18_21 Sdz(A)_1:18_22 Sdz(A)_1:18_23 Sdz(A)_1:18_24 Sdz(A)_1:18_25 Sdz(A)_1:18_26 Sdz(A)_1:18_27 Sdz(A)_1:18_28 Sdz(A)_1:18_29 Sdz(A)_1:18_30 Sdz(A)_1:18_31
Sdz(A):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:19 καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιουδα, καὶ ἐκληρονόμησεν τὸ ὄρος· ὅτι οὐκ ἐδύνατο κληρονομῆσαι τοὺς κατοικοῦντας τὴν κοιλάδα, ὅτι Ρηχαβ διεστείλατο αὐτήν.
Sdz(A):1:19 And the Lord was with Judas, and he inherited the mountain; for they were not able to destroy the inhabitants of the valley, for Rechab prevented them. (Judges 1:19 Brenton)
Sdz(A):1:19 A Pan był z Judą. Wziął potem Juda w posiadanie góry, natomiast nie usunął z posiadłości mieszkańców doliny, ponieważ mieli żelazne rydwany. (Sdz 1:19 BT_4)
Sdz(A):1:19 καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιουδα, καὶ ἐκληρονόμησεν τὸ ὄρος· ὅτι οὐκ ἐδύνατο κληρονομῆσαι τοὺς κατοικοῦντας τὴν κοιλάδα, ὅτι Ρηχαβ διεστείλατο αὐτήν.
Sdz(A):1:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό   ὅτι   δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):1:19 I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Wchodź Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By dziedziczyć By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ponieważ/tamto Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) On/ona/to/to samo
Sdz(A):1:19 kai\ E)=n ku/rios meta\ *iouda, kai\ e)klErono/mEsen to\ o)/ros· o(/ti ou)k e)du/nato klEronomE=sai tou\s katoikou=ntas tE\n koila/da, o(/ti *rECHab diestei/lato au)tE/n.
Sdz(A):1:19 kai En kyrios meta iuda, kai eklEronomEsen to oros· hoti uk edynato klEronomEsai tus katoikuntas tEn koilada, hoti rECHab diesteilato autEn.
Sdz(A):1:19 C V9_IAI3S N2_NSM P N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN C D VHI_AMI3S VA_AAN RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N3D_ASF C N_NS VAI_AMI3S RD_ASF
Sdz(A):1:19 and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely to inherit the mount because/that οὐχ before rough breathing to able to inherit the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the ć because/that ć to ??? (restrict, isolate, distinct) he/she/it/same
Sdz(A):1:19 and he/she/it-was lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-INHERIT-ed the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) because/that not he/she/it-was-being-ABLE-ed to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc)   because/that   he/she/it-was-???-ed her/it/same (acc)
Sdz(A):1:19 Sdz(A)_1:19_1 Sdz(A)_1:19_2 Sdz(A)_1:19_3 Sdz(A)_1:19_4 Sdz(A)_1:19_5 Sdz(A)_1:19_6 Sdz(A)_1:19_7 Sdz(A)_1:19_8 Sdz(A)_1:19_9 Sdz(A)_1:19_10 Sdz(A)_1:19_11 Sdz(A)_1:19_12 Sdz(A)_1:19_13 Sdz(A)_1:19_14 Sdz(A)_1:19_15 Sdz(A)_1:19_16 Sdz(A)_1:19_17 Sdz(A)_1:19_18 Sdz(A)_1:19_19 Sdz(A)_1:19_20 Sdz(A)_1:19_21
Sdz(A):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:20 καὶ ἔδωκεν τῷ Χαλεβ τὴν Χεβρων, καθὰ ἐλάλησεν Μωϋσῆς· καὶ ἐκληρονόμησεν ἐκεῖθεν τὰς τρεῖς πόλεις καὶ ἐξῆρεν ἐκεῖθεν τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ενακ.
Sdz(A):1:20 And they gave Chebron to Chaleb, as Moses said; and thence he inherited the three cities of the children of Enac. (Judges 1:20 Brenton)
Sdz(A):1:20 Kalebowi dano w posiadanie Hebron, zgodnie z podziałem dokonanym przez Mojżesza, a ten pozbawił tam posiadłości trzech synów Anaka. (Sdz 1:20 BT_4)
Sdz(A):1:20 καὶ ἔδωκεν τῷ Χαλεβ τὴν Χεβρων, καθὰ ἐλάλησεν Μωϋσῆς· καὶ ἐκληρονόμησεν ἐκεῖθεν τὰς τρεῖς πόλεις καὶ ἐξῆρεν ἐκεῖθεν τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ενακ.
Sdz(A):1:20 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Sdz(A):1:20 I też, nawet, mianowicie By dawać Stosownie do którego By mówić Mojżesz I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Stamtąd Trzy Miasto I też, nawet, mianowicie By usuwać Stamtąd Trzy Syn
Sdz(A):1:20 kai\ e)/dOken tO=| *CHaleb tE\n *CHebrOn, kaTa\ e)la/lEsen *mou+sE=s· kai\ e)klErono/mEsen e)kei=Ten ta\s trei=s po/leis kai\ e)XE=ren e)kei=Ten tou\s trei=s ui(ou\s *enak.
Sdz(A):1:20 kai edOken tO CHaleb tEn CHebrOn, kaTa elalEsen mo+ysEs· kai eklEronomEsen ekeiTen tas treis poleis kai eXEren ekeiTen tus treis hyius enak.
Sdz(A):1:20 C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM RA_ASF N_ASF D VAI_AAI3S N1M_NSM C VAI_AAI3S D RA_APF A3_APF N3I_APF C VAI_AAI3S D RA_APM A3_APM N2_APM N_GSM
Sdz(A):1:20 and also, even, namely to give the ć the ć according to which to speak Moses and also, even, namely to inherit from there the three city and also, even, namely to remove from there the three son ć
Sdz(A):1:20 and he/she/it-GIVE-ed the (dat)   the (acc)   according to which he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) and he/she/it-INHERIT-ed from there the (acc) three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) and he/she/it-REMOVE-ed from there the (acc) three (acc, nom) sons (acc)  
Sdz(A):1:20 Sdz(A)_1:20_1 Sdz(A)_1:20_2 Sdz(A)_1:20_3 Sdz(A)_1:20_4 Sdz(A)_1:20_5 Sdz(A)_1:20_6 Sdz(A)_1:20_7 Sdz(A)_1:20_8 Sdz(A)_1:20_9 Sdz(A)_1:20_10 Sdz(A)_1:20_11 Sdz(A)_1:20_12 Sdz(A)_1:20_13 Sdz(A)_1:20_14 Sdz(A)_1:20_15 Sdz(A)_1:20_16 Sdz(A)_1:20_17 Sdz(A)_1:20_18 Sdz(A)_1:20_19 Sdz(A)_1:20_20 Sdz(A)_1:20_21 Sdz(A)_1:20_22
Sdz(A):1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:21 καὶ τὸν Ιεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Ιερουσαλημ οὐκ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν, καὶ κατῴκησεν ὁ Ιεβουσαῖος μετὰ τῶν υἱῶν Βενιαμιν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Sdz(A):1:21 But the children of Benjamin did not take the inheritance of the Jebusite who dwelt in Jerusalem; and the Jebusite dwelt with the children of Benjamin in Jerusalem until this day. (Judges 1:21 Brenton)
Sdz(A):1:21 Natomiast synowie Beniamina nie wyrzucili z Jerozolimy mieszkających w niej Jebusytów, tak że ci mieszkają w Jerozolimie wspólnie z synami Beniamina aż po dziś dzień. (Sdz 1:21 BT_4)
Sdz(A):1:21 καὶ τὸν Ιεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Ιερουσαλημ οὐκ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν, καὶ κατῴκησεν Ιεβουσαῖος μετὰ τῶν υἱῶν Βενιαμιν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Sdz(A):1:21 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό   μετά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Sdz(A):1:21 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Syn Beniamin I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Beniamin Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Sdz(A):1:21 kai\ to\n *iebousai=on to\n katoikou=nta e)n *ierousalEm ou)k e)XE=ran oi( ui(oi\ *beniamin, kai\ katO/|kEsen o( *iebousai=os meta\ tO=n ui(O=n *beniamin e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Sdz(A):1:21 kai ton iebusaion ton katoikunta en ierusalEm uk eXEran hoi hyioi beniamin, kai katOkEsen ho iebusaios meta tOn hyiOn beniamin heOs tEs hEmeras tautEs.
Sdz(A):1:21 C RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM P N_DSF D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Sdz(A):1:21 and also, even, namely the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] οὐχ before rough breathing to remove the son Benjamin and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the son Benjamin until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Sdz(A):1:21 and the (acc)   the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) not they-REMOVE-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN the (nom)   after (+acc), with (+gen) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Sdz(A):1:21 Sdz(A)_1:21_1 Sdz(A)_1:21_2 Sdz(A)_1:21_3 Sdz(A)_1:21_4 Sdz(A)_1:21_5 Sdz(A)_1:21_6 Sdz(A)_1:21_7 Sdz(A)_1:21_8 Sdz(A)_1:21_9 Sdz(A)_1:21_10 Sdz(A)_1:21_11 Sdz(A)_1:21_12 Sdz(A)_1:21_13 Sdz(A)_1:21_14 Sdz(A)_1:21_15 Sdz(A)_1:21_16 Sdz(A)_1:21_17 Sdz(A)_1:21_18 Sdz(A)_1:21_19 Sdz(A)_1:21_20 Sdz(A)_1:21_21 Sdz(A)_1:21_22 Sdz(A)_1:21_23 Sdz(A)_1:21_24
Sdz(A):1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:22 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ καί γε αὐτοὶ εἰς Βαιθηλ καὶ Ιουδας μετ’ αὐτῶν.
Sdz(A):1:22 And the sons of Joseph, they also went up to Baethel; and the Lord was with them. (Judges 1:22 Brenton)
Sdz(A):1:22 Z kolei i pokolenie Józefa udało się ku Betel, a Pan był z nim. (Sdz 1:22 BT_4)
Sdz(A):1:22 Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ καί γε αὐτοὶ εἰς Βαιθηλ καὶ Ιουδας μετ’ αὐτῶν.
Sdz(A):1:22 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ καί γέ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):1:22 I też, nawet, mianowicie By podnosić Syn Joseph I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):1:22 *kai\ a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *iOsEf kai/ ge au)toi\ ei)s *baiTEl kai\ *ioudas met’ au)tO=n.
Sdz(A):1:22 kai anebEsan hoi hyioi iOsEf kai ge autoi eis baiTEl kai iudas met’ autOn.
Sdz(A):1:22 C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C x RD_NPM P N_AS C N1T_NSM P RD_GPM
Sdz(A):1:22 and also, even, namely to ascend the son Joseph and also, even, namely ??? he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):1:22 and they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) Joseph (indecl) and ??? they/same (nom) into (+acc)   and Judas/Judah (nom) after (+acc), with (+gen) them/same (gen)
Sdz(A):1:22 Sdz(A)_1:22_1 Sdz(A)_1:22_2 Sdz(A)_1:22_3 Sdz(A)_1:22_4 Sdz(A)_1:22_5 Sdz(A)_1:22_6 Sdz(A)_1:22_7 Sdz(A)_1:22_8 Sdz(A)_1:22_9 Sdz(A)_1:22_10 Sdz(A)_1:22_11 Sdz(A)_1:22_12 Sdz(A)_1:22_13 Sdz(A)_1:22_14
Sdz(A):1:22 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:23 καὶ παρενέβαλον οἶκος Ισραηλ κατὰ Βαιθηλ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως ἦν ἔμπροσθεν Λουζα.
Sdz(A):1:23 And they encamped and surveyed Baethel: and the name of the city before was Luza. (Judges 1:23 Brenton)
Sdz(A):1:23 Pokolenie Józefa posłało najpierw wywiadowców do Betel - a nazwa tego miasta brzmiała niegdyś Luz. (Sdz 1:23 BT_4)
Sdz(A):1:23 καὶ παρενέβαλον οἶκος Ισραηλ κατὰ Βαιθηλ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως ἦν ἔμπροσθεν Λουζα.
Sdz(A):1:23 καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ κατά   ὁ ἡ τό δέ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε  
Sdz(A):1:23 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Dom Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym zaś Nazwisko {Imię} co do Miasto By być Przedtem/w przodzie z
Sdz(A):1:23 kai\ parene/balon oi)=kos *israEl kata\ *baiTEl· to\ de\ o)/noma tE=s po/leOs E)=n e)/mprosTen *louDZa.
Sdz(A):1:23 kai parenebalon oikos israEl kata baiTEl· to de onoma tEs poleOs En emprosTen luDZa.
Sdz(A):1:23 C VBI_AAI3P N2_NSM N_GSM P N_AS RA_NSN x N3M_NSN RA_GSF N3I_GSF V9_IAI3S D N_NS
Sdz(A):1:23 and also, even, namely to encamp house Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] name with regard to the city to be before/in front of ć
Sdz(A):1:23 and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed house (nom) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   the (nom|acc) Yet name (nom|acc|voc) the (gen) city (gen) he/she/it-was before/in front of  
Sdz(A):1:23 Sdz(A)_1:23_1 Sdz(A)_1:23_2 Sdz(A)_1:23_3 Sdz(A)_1:23_4 Sdz(A)_1:23_5 Sdz(A)_1:23_6 Sdz(A)_1:23_7 Sdz(A)_1:23_8 Sdz(A)_1:23_9 Sdz(A)_1:23_10 Sdz(A)_1:23_11 Sdz(A)_1:23_12 Sdz(A)_1:23_13 Sdz(A)_1:23_14
Sdz(A):1:23 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):1:24 καὶ εἶδον οἱ φυλάσσοντες ἄνδρα ἐκπορευόμενον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἔλαβαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ Δεῖξον ἡμῖν τὴν εἴσοδον τῆς πόλεως, καὶ ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεος.
Sdz(A):1:24 And the spies looked, and behold, a man went out of the city, and they took him; and they said to him, Shew us the way into the city, and we will deal mercifully with thee. (Judges 1:24 Brenton)
Sdz(A):1:24 I spotkali wywiadowcy człowieka wychodzącego z miasta. «Wskaż nam wejście do miasta - powiedzieli do niego - a okażemy ci łaskę». (Sdz 1:24 BT_4)
Sdz(A):1:24 καὶ εἶδον οἱ φυλάσσοντες ἄνδρα ἐκπορευόμενον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἔλαβαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ Δεῖξον ἡμῖν τὴν εἴσοδον τῆς πόλεως, καὶ ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεος.
Sdz(A):1:24 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
Sdz(A):1:24 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zabezpieczać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być widocznym Ja Wejście {Pozycja} Miasto I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Litość
Sdz(A):1:24 kai\ ei)=don oi( fula/ssontes a)/ndra e)kporeuo/menon e)k tE=s po/leOs kai\ e)/laban au)to\n kai\ ei)=pon au)tO=| *dei=Xon E(mi=n tE\n ei)/sodon tE=s po/leOs, kai\ poiE/somen meta\ sou= e)/leos.
Sdz(A):1:24 kai eidon hoi fylassontes andra ekporeuomenon ek tEs poleOs kai elaban auton kai eipon autO deiXon hEmin tEn eisodon tEs poleOs, kai poiEsomen meta su eleos.
Sdz(A):1:24 C VBI_AAI3P RA_NPM V1_PAPNPM N3_ASM V1_PMPASM P RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3P RD_ASM C VBI_AAI3P RD_DSM VA_AAD2S RP_DP RA_ASF N2_ASF RA_GSF N3I_GSF C VF_FAI1P P RP_GS N3E_ASN
Sdz(A):1:24 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to guard man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to go out out of (+gen) ἐξ before vowels the city and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to show I the entry the city