Joz:24:1 καὶ συνήγαγεν Ἰησοῦς πάσας φυλὰς Ισραηλ εἰς Σηλω καὶ συνεκάλεσεν τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἀπέναντι τοῦ θεοῦ.
Joz:24:1 And Joshua gathered all the tribe of Israel to Selo, and convoked their elders, and their officers, and their judges, and set them before God. (Joshua 24:1 Brenton)
Joz:24:1 Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. (Joz 24:1 BT_4)
Joz:24:1 Καὶ συνήγαγεν Ἰησοῦς πάσας φυλὰς Ισραηλ εἰς Σηλω καὶ συνεκάλεσεν τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἀπέναντι τοῦ θεοῦ.
Joz:24:1 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   καί συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαστής, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Joz:24:1 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Jezus [Jozue albo Jezus] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do ??? Starszy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Skryba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sądź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Bóg 
Joz:24:1 *kai\ sunE/gagen *)iEsou=s pa/sas fula\s *israEl ei)s *sElO kai\ suneka/lesen tou\s presbute/rous au)tO=n kai\ tou\s grammatei=s au)tO=n kai\ tou\s dikasta\s au)tO=n kai\ e)/stEsen au)tou\s a)pe/nanti tou= Teou=.
Joz:24:1 kai synEgagen iEsus pasas fylas israEl eis sElO kai synekalesen tus presbyterus autOn kai tus grammateis autOn kai tus dikastas autOn kai estEsen autus apenanti tu Teu.
Joz:24:1 C VBI_AAI3S N_NSM A1S_APF N1_APF N_GSM P N_AS C VAI_AAI3S RA_APM A1A_APMC RD_GPF C RA_APM N3V_APM RD_GPF C RA_APM N1M_APM RD_GPF C VAI_AAI3S RD_APM P RA_GSM N2_GSM
Joz:24:1 and also, even, namely to gather together Jesus [Joshua or Jesus] every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Israel into (+acc) ć and also, even, namely to ??? the elder he/she/it/same and also, even, namely the scribe he/she/it/same and also, even, namely the judge he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) the god [see theology]
Joz:24:1 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed Jesus (nom) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) tribes (acc) Israel (indecl) into (+acc)   and he/she/it-???-ed the (acc) elder ([Adj] acc) them/same (gen) and the (acc) scribes (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (acc) judges (acc) them/same (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand them/same (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) god (gen)
Joz:24:1 Joz_24:1_1 Joz_24:1_2 Joz_24:1_3 Joz_24:1_4 Joz_24:1_5 Joz_24:1_6 Joz_24:1_7 Joz_24:1_8 Joz_24:1_9 Joz_24:1_10 Joz_24:1_11 Joz_24:1_12 Joz_24:1_13 Joz_24:1_14 Joz_24:1_15 Joz_24:1_16 Joz_24:1_17 Joz_24:1_18 Joz_24:1_19 Joz_24:1_20 Joz_24:1_21 Joz_24:1_22 Joz_24:1_23 Joz_24:1_24 Joz_24:1_25 Joz_24:1_26 Joz_24:1_27
Joz:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:2 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Πέραν τοῦ ποταμοῦ κατῴκησαν οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ ἀπ’ ἀρχῆς, Θαρα ὁ πατὴρ Αβρααμ καὶ ὁ πατὴρ Ναχωρ, καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις.
Joz:24:2 And Joshua said to all the people, Thus says the Lord God of Israel, Your fathers at first sojourned beyond the river, even Thara, the father of Abraam and the father of Nachor; and they served other gods. (Joshua 24:2 Brenton)
Joz:24:2 Jozue przemówił wtedy do całego narodu: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom cudzym, (Joz 24:2 BT_4)
Joz:24:2 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Πέραν τοῦ ποταμοῦ κατῴκησαν οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ ἀπ’ ἀρχῆς, Θαρα πατὴρ Αβρααμ καὶ πατὴρ Ναχωρ, καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις.
Joz:24:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ Θάρα, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Ἀβραάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Ναχώρ, ὁ καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Joz:24:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael W poprzek Rzeka By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ojciec Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Terah Ojciec Abraham I też, nawet, mianowicie Ojciec Nahor I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny
Joz:24:2 kai\ ei)=pen *)iEsou=s pro\s pa/nta to\n lao/n *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *pe/ran tou= potamou= katO/|kEsan oi( pate/res u(mO=n to\ a)p’ a)rCHE=s, *Tara o( patE\r *abraam kai\ o( patE\r *naCHOr, kai\ e)la/treusan Teoi=s e(te/rois.
Joz:24:2 kai eipen iEsus pros panta ton laon tade legei kyrios ho Teos israEl peran tu potamu katOkEsan hoi pateres hymOn to ap’ arCHEs, Tara ho patEr abraam kai ho patEr naCHOr, kai elatreusan Teois heterois.
Joz:24:2 C VBI_AAI3S N_NSM P A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP RA_ASN P N1_GSF N_NS RA_NSM N3_NSM N_GSM C RA_NSM N3_NSM N_GS C VAI_AAI3P N2_DPM A1A_DPM
Joz:24:2 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the people such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel across the river to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the father you the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning Terah the father Abraham and also, even, namely the father Nahor and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other
Joz:24:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) across the (gen) river (gen) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) the (nom|acc) away from (+gen) beginning (gen) Terah (indecl) the (nom) father (nom) Abraham (indecl) and the (nom) father (nom) Nahor (indecl) and they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat)
Joz:24:2 Joz_24:2_1 Joz_24:2_2 Joz_24:2_3 Joz_24:2_4 Joz_24:2_5 Joz_24:2_6 Joz_24:2_7 Joz_24:2_8 Joz_24:2_9 Joz_24:2_10 Joz_24:2_11 Joz_24:2_12 Joz_24:2_13 Joz_24:2_14 Joz_24:2_15 Joz_24:2_16 Joz_24:2_17 Joz_24:2_18 Joz_24:2_19 Joz_24:2_20 Joz_24:2_21 Joz_24:2_22 Joz_24:2_23 Joz_24:2_24 Joz_24:2_25 Joz_24:2_26 Joz_24:2_27 Joz_24:2_28 Joz_24:2_29 Joz_24:2_30 Joz_24:2_31 Joz_24:2_32 Joz_24:2_33 Joz_24:2_34 Joz_24:2_35
Joz:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:3 καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν Αβρααμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα αὐτοῦ σπέρμα καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν Ισαακ
Joz:24:3 And I took your father Abraam from the other side of the river, and I guided him through all the land, and I multiplied his seed; (Joshua 24:3 Brenton)
Joz:24:3 lecz Ja wziąłem ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie Rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem róg jego, dając mu Izaaka. (Joz 24:3 BT_4)
Joz:24:3 καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν Αβρααμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα αὐτοῦ σπέρμα καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν Ισαακ
Joz:24:3 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σπέρμα[τ], -ατος, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ
Joz:24:3 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ojciec Ty Abraham Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W poprzek Rzeka I też, nawet, mianowicie By kierować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Izaak
Joz:24:3 kai\ e)/labon to\n pate/ra u(mO=n to\n *abraam e)k tou= pe/ran tou= potamou= kai\ O(dE/gEsa au)to\n e)n pa/sE| tE=| gE=| kai\ e)plE/Tuna au)tou= spe/rma kai\ e)/dOka au)tO=| to\n *isaak
Joz:24:3 kai elabon ton patera hymOn ton abraam ek tu peran tu potamu kai hOdEgEsa auton en pasE tE gE kai eplETyna autu sperma kai edOka autO ton isaak
Joz:24:3 C VBI_AAI1S RA_ASM N3_ASM RP_GP RA_ASM N_ASM P RA_GSN D RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI1S RD_ASM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C VAI_AAI1S RD_GSM N3M_ASN C VAI_AAI1S RD_DSM RA_ASM N_ASM
Joz:24:3 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the father you the Abraham out of (+gen) ἐξ before vowels the across the river and also, even, namely to guide he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely to increase/multiply he/she/it/same seed sperm, seed, germ (sprout, bud) and also, even, namely to give he/she/it/same the Isaac
Joz:24:3 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) father (acc) you(pl) (gen) the (acc) Abraham (indecl) out of (+gen) the (gen) across the (gen) river (gen) and I-GUIDE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) and I-INCREASE/MULTIPLY-ed him/it/same (gen) seed (nom|acc|voc) and I-GIVE-ed him/it/same (dat) the (acc) Isaac (indecl)
Joz:24:3 Joz_24:3_1 Joz_24:3_2 Joz_24:3_3 Joz_24:3_4 Joz_24:3_5 Joz_24:3_6 Joz_24:3_7 Joz_24:3_8 Joz_24:3_9 Joz_24:3_10 Joz_24:3_11 Joz_24:3_12 Joz_24:3_13 Joz_24:3_14 Joz_24:3_15 Joz_24:3_16 Joz_24:3_17 Joz_24:3_18 Joz_24:3_19 Joz_24:3_20 Joz_24:3_21 Joz_24:3_22 Joz_24:3_23 Joz_24:3_24 Joz_24:3_25 Joz_24:3_26 Joz_24:3_27 Joz_24:3_28
Joz:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:4 καὶ τῷ Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ τὸν Ησαυ· καὶ ἔδωκα τῷ Ησαυ τὸ ὄρος τὸ Σηιρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, καὶ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ κραταιόν.
Joz:24:4 and I gave to him Isaac, and to Isaac Jacob and Esau: and I gave to Esau mount Seir for him to inherit: and Jacob and his sons went down to Egypt, and became there a great and populous and mighty nation: and the Egyptians afflicted them. (Joshua 24:4 Brenton)
Joz:24:4 Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir, Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu. (Joz 24:4 BT_4)
Joz:24:4 καὶ τῷ Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ τὸν Ησαυ· καὶ ἔδωκα τῷ Ησαυ τὸ ὄρος τὸ Σηιρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, καὶ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ κραταιόν.
Joz:24:4 καί ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί κραταιός -ά -όν
Joz:24:4 I też, nawet, mianowicie Izaak Jacob I też, nawet, mianowicie Ezaw I też, nawet, mianowicie By dawać Ezaw Wchodź By dziedziczyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jacob I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By schodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Dużo I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło
Joz:24:4 kai\ tO=| *isaak to\n *iakOb kai\ to\n *Esau· kai\ e)/dOka tO=| *Esau to\ o)/ros to\ *sEir klEronomE=sai au)tO=|, kai\ *iakOb kai\ oi( ui(oi\ au)tou= kate/bEsan ei)s *ai)/gupton kai\ e)ge/nonto e)kei= ei)s e)/Tnos me/ga kai\ polu\ kai\ krataio/n.
Joz:24:4 kai tO isaak ton iakOb kai ton Esau· kai edOka tO Esau to oros to sEir klEronomEsai autO, kai iakOb kai hoi hyioi autu katebEsan eis aigypton kai egenonto ekei eis eTnos mega kai poly kai krataion.
Joz:24:4 C RA_DSM N_DSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C VAI_AAI1S RA_DSM N_DSM RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N_GS VA_AAN RD_DSM C N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VZI_AAI3P P N2_ASF C VBI_AMI3P D P N3E_ASN A1P_ASN C A1P_ASN C A1A_ASN
Joz:24:4 and also, even, namely the Isaac the Jacob and also, even, namely the Esau and also, even, namely to give the Esau the mount the ć to inherit he/she/it/same and also, even, namely Jacob and also, even, namely the son he/she/it/same to go down into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to become become, happen there into (+acc) nation [see ethnic] great and also, even, namely much and also, even, namely sway to sway the scepter
Joz:24:4 and the (dat) Isaac (indecl) the (acc) Jacob (indecl) and the (acc) Esau (indecl) and I-GIVE-ed the (dat) Esau (indecl) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)   to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) him/it/same (dat) and Jacob (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) they-GO DOWN-ed into (+acc) Egypt (acc) and they-were-BECOME-ed there into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and much (nom|acc) and sway ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Joz:24:4 Joz_24:4_1 Joz_24:4_2 Joz_24:4_3 Joz_24:4_4 Joz_24:4_5 Joz_24:4_6 Joz_24:4_7 Joz_24:4_8 Joz_24:4_9 Joz_24:4_10 Joz_24:4_11 Joz_24:4_12 Joz_24:4_13 Joz_24:4_14 Joz_24:4_15 Joz_24:4_16 Joz_24:4_17 Joz_24:4_18 Joz_24:4_19 Joz_24:4_20 Joz_24:4_21 Joz_24:4_22 Joz_24:4_23 Joz_24:4_24 Joz_24:4_25 Joz_24:4_26 Joz_24:4_27 Joz_24:4_28 Joz_24:4_29 Joz_24:4_30 Joz_24:4_31 Joz_24:4_32 Joz_24:4_33 Joz_24:4_34 Joz_24:4_35 Joz_24:4_36 Joz_24:4_37
Joz:24:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:5 καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἐπάταξεν κύριος τὴν Αἴγυπτον ἐν οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγεν ὑμᾶς
Joz:24:5 And I smote Egypt with the wonders that I wrought among them. (Joshua 24:5 Brenton)
Joz:24:5 Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt tym wszystkim, co sprawiłem pośrodku niego, a wtedy was wywiodłem. (Joz 24:5 BT_4)
Joz:24:5 καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἐπάταξεν κύριος τὴν Αἴγυπτον ἐν οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγεν ὑμᾶς
Joz:24:5 καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:24:5 I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo Egipski I też, nawet, mianowicie By uderzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowadzić poza Ty
Joz:24:5 kai\ e)ka/kOsan au)tou\s oi( *ai)gu/ptioi, kai\ e)pa/taXen ku/rios tE\n *ai)/gupton e)n oi(=s e)poi/Esen au)toi=s, kai\ meta\ tau=ta e)XE/gagen u(ma=s
Joz:24:5 kai ekakOsan autus hoi aigyptioi, kai epataXen kyrios tEn aigypton en hois epoiEsen autois, kai meta tauta eXEgagen hymas
Joz:24:5 C VAI_AAI3P RD_APM RA_NPM N2_NPM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N2_ASF P RR_DPN VAI_AAI3S RD_DPM C P RD_APN VBI_AAI3S RP_AP
Joz:24:5 and also, even, namely to make things difficult for he/she/it/same the Egyptian and also, even, namely to smite lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to do/make he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead out you
Joz:24:5 and they-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR them/same (acc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) and he/she/it-SMITE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Egypt (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (dat) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-LEAD-ed-OUT you(pl) (acc)
Joz:24:5 Joz_24:5_1 Joz_24:5_2 Joz_24:5_3 Joz_24:5_4 Joz_24:5_5 Joz_24:5_6 Joz_24:5_7 Joz_24:5_8 Joz_24:5_9 Joz_24:5_10 Joz_24:5_11 Joz_24:5_12 Joz_24:5_13 Joz_24:5_14 Joz_24:5_15 Joz_24:5_16 Joz_24:5_17 Joz_24:5_18 Joz_24:5_19
Joz:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:6 ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰσήλθατε εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν. καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ὑμῶν ἐν ἅρμασιν καὶ ἐν ἵπποις εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν,
Joz:24:6 And afterwards God brought out our fathers from Egypt, and ye entered into the Red Sea; and the Egyptians pursued after our fathers with chariots and horses into the Red Sea. (Joshua 24:6 Brenton)
Joz:24:6 Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu; i przybyliście nad morze; Egipcjanie ścigali przodków waszych na rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego. (Joz 24:6 BT_4)
Joz:24:6 ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰσήλθατε εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν. καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ὑμῶν ἐν ἅρμασιν καὶ ἐν ἵπποις εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν,
Joz:24:6 ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὀπίσω ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἐν ἵππος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν
Joz:24:6 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Morze Czerwony (trzcina?) I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Egipski Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ojciec Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koń Do (+przyspieszenie) Morze Czerwony (trzcina?)
Joz:24:6 e)X *ai)gu/ptou, kai\ ei)sE/lTate ei)s tE\n Ta/lassan tE\n e)ruTra/n. kai\ katedi/OXan oi( *ai)gu/ptioi o)pi/sO tO=n pate/rOn u(mO=n e)n a(/rmasin kai\ e)n i(/ppois ei)s tE\n Ta/lassan tE\n e)ruTra/n,
Joz:24:6 eX aigyptu, kai eisElTate eis tEn Talassan tEn eryTran. kai katediOXan hoi aigyptioi opisO tOn paterOn hymOn en harmasin kai en hippois eis tEn Talassan tEn eryTran,
Joz:24:6 P N2_GSF C VBI_AAI2P P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1A_ASF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P RA_GPM N3_GPM RP_GP P N3M_DPN C P N2_DPM P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1A_ASF
Joz:24:6 out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to enter into (+acc) the sea the red (reed?) and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute the Egyptian behind back, behind, after the father you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chariot and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horse into (+acc) the sea the red (reed?)
Joz:24:6 out of (+gen) Egypt (gen) and you(pl)-ENTER-ed into (+acc) the (acc) sea (acc) the (acc) red ([Adj] acc) and they-CHASE-ed-AFTER the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) behind the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) chariots (dat) and in/among/by (+dat) horses (dat) into (+acc) the (acc) sea (acc) the (acc) red ([Adj] acc)
Joz:24:6 Joz_24:6_1 Joz_24:6_2 Joz_24:6_3 Joz_24:6_4 Joz_24:6_5 Joz_24:6_6 Joz_24:6_7 Joz_24:6_8 Joz_24:6_9 Joz_24:6_10 Joz_24:6_11 Joz_24:6_12 Joz_24:6_13 Joz_24:6_14 Joz_24:6_15 Joz_24:6_16 Joz_24:6_17 Joz_24:6_18 Joz_24:6_19 Joz_24:6_20 Joz_24:6_21 Joz_24:6_22 Joz_24:6_23 Joz_24:6_24 Joz_24:6_25 Joz_24:6_26 Joz_24:6_27
Joz:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:7 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, καὶ ἔδωκεν νεφέλην καὶ γνόφον ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκάλυψεν αὐτούς, καὶ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. καὶ ἦτε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πλείους.
Joz:24:7 And we cried aloud to the Lord; and he put a cloud and darkness between us and the Egyptians, and he brought the sea upon them, and covered them; and your eyes have seen all that the Lord did in the land of Egypt; and ye were in the wilderness many days. (Joshua 24:7 Brenton)
Joz:24:7 Wołali wtedy do Pana, i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze - i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście długi czas na pustyni. (Joz 24:7 BT_4)
Joz:24:7 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, καὶ ἔδωκεν νεφέλην καὶ γνόφον ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκάλυψεν αὐτούς, καὶ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. καὶ ἦτε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πλείους.
Joz:24:7 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί γνόφος, -ου, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)
Joz:24:7 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać Chmura I też, nawet, mianowicie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Egipski I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Morze I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty Tyleż/wiele jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Dzień Więcej
Joz:24:7 kai\ a)neboE/samen pro\s ku/rion, kai\ e)/dOken nefe/lEn kai\ gno/fon a)na\ me/son E(mO=n kai\ a)na\ me/son tO=n *ai)gupti/On kai\ e)pE/gagen e)p’ au)tou\s tE\n Ta/lassan, kai\ e)ka/luPSen au)tou/s, kai\ ei)/dosan oi( o)fTalmoi\ u(mO=n o(/sa e)poi/Esen ku/rios e)n gE=| *ai)gu/ptO|. kai\ E)=te e)n tE=| e)rE/mO| E(me/ras plei/ous.
Joz:24:7 kai aneboEsamen pros kyrion, kai edOken nefelEn kai gnofon ana meson hEmOn kai ana meson tOn aigyptiOn kai epEgagen ep’ autus tEn Talassan, kai ekalyPSen autus, kai eidosan hoi ofTalmoi hymOn hosa epoiEsen kyrios en gE aigyptO. kai Ete en tE erEmO hEmeras pleius.
Joz:24:7 C VAI_AAI1P P N2_ASM C VAI_AAI3S N1_ASF C N2_ASM P A1_ASN RP_GP C P A1_ASN RA_GPM N2_GPM C VBI_AAI3S P RD_APM RA_ASF N1S_ASF C VAI_AAI3S RD_APM C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GP A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM P N1_DSF N2_DSF C V9_IAI2P P RA_DSF N2_DSF N1A_APF A3C_APF
Joz:24:7 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give cloud and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) up/each/by (+acc) middle I and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the Egyptian and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the sea and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness day more
Joz:24:7 and we-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed cloud (acc) and darkness (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) and he/she/it-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) sea (acc) and he/she/it-COVER-ed them/same (acc) and they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) you(pl) (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and you(pl)-were, you(pl)-should-be in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) day (gen), days (acc) more (acc, nom|voc)
Joz:24:7 Joz_24:7_1 Joz_24:7_2 Joz_24:7_3 Joz_24:7_4 Joz_24:7_5 Joz_24:7_6 Joz_24:7_7 Joz_24:7_8 Joz_24:7_9 Joz_24:7_10 Joz_24:7_11 Joz_24:7_12 Joz_24:7_13 Joz_24:7_14 Joz_24:7_15 Joz_24:7_16 Joz_24:7_17 Joz_24:7_18 Joz_24:7_19 Joz_24:7_20 Joz_24:7_21 Joz_24:7_22 Joz_24:7_23 Joz_24:7_24 Joz_24:7_25 Joz_24:7_26 Joz_24:7_27 Joz_24:7_28 Joz_24:7_29 Joz_24:7_30 Joz_24:7_31 Joz_24:7_32 Joz_24:7_33 Joz_24:7_34 Joz_24:7_35 Joz_24:7_36 Joz_24:7_37 Joz_24:7_38 Joz_24:7_39 Joz_24:7_40 Joz_24:7_41 Joz_24:7_42 Joz_24:7_43 Joz_24:7_44
Joz:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:8 καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς εἰς γῆν Αμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ παρετάξαντο ὑμῖν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἐξωλεθρεύσατε αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν.
Joz:24:8 And he brought us into the land of the Amorites that dwelt beyond Jordan, and the Lord delivered them into our hands; and ye inherited their land, and utterly destroyed them from before you. (Joshua 24:8 Brenton)
Joz:24:8 Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja dałem ich w wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a Ja wyniszczyłem ich przed wami. (Joz 24:8 BT_4)
Joz:24:8 καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς εἰς γῆν Αμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ παρετάξαντο ὑμῖν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἐξωλεθρεύσατε αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν.
Joz:24:8 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:24:8 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W poprzek Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Ty I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka Ty I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty
Joz:24:8 kai\ E)/gagen u(ma=s ei)s gE=n *amorrai/On tO=n katoikou/ntOn pe/ran tou= *iorda/nou, kai\ pareta/Xanto u(mi=n, kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios ei)s ta\s CHei=ras u(mO=n, kai\ kateklEronomE/sate tE\n gE=n au)tO=n kai\ e)XOleTreu/sate au)tou\s a)po\ prosO/pou u(mO=n.
Joz:24:8 kai Egagen hymas eis gEn amorraiOn tOn katoikuntOn peran tu iordanu, kai paretaXanto hymin, kai paredOken autus kyrios eis tas CHeiras hymOn, kai kateklEronomEsate tEn gEn autOn kai eXOleTreusate autus apo prosOpu hymOn.
Joz:24:8 C VBI_AAI3S RP_AP P N1_ASF N2_GPM RA_GPM V2_PAPGPM P RA_GSM N1M_GSM C VAI_AMI3P RP_DP C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P RA_APF N3_APF RP_GP C VAI_AAI2P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI2P RD_APM P N2N_GSN RP_GP
Joz:24:8 and also, even, namely to lead you into (+acc) earth/land ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) across the Jordan [river of] and also, even, namely to mobilize you and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the hand you and also, even, namely to transfer title the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you
Joz:24:8 and he/she/it-LEAD-ed you(pl) (acc) into (+acc) earth/land (acc)   the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) across the (gen) Jordan (gen) and they-were-MOBILIZE-ed you(pl) (dat) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(pl) (gen) and you(pl)-TRANSFER-ed-TITLE the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) and you(pl)-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen)
Joz:24:8 Joz_24:8_1 Joz_24:8_2 Joz_24:8_3 Joz_24:8_4 Joz_24:8_5 Joz_24:8_6 Joz_24:8_7 Joz_24:8_8 Joz_24:8_9 Joz_24:8_10 Joz_24:8_11 Joz_24:8_12 Joz_24:8_13 Joz_24:8_14 Joz_24:8_15 Joz_24:8_16 Joz_24:8_17 Joz_24:8_18 Joz_24:8_19 Joz_24:8_20 Joz_24:8_21 Joz_24:8_22 Joz_24:8_23 Joz_24:8_24 Joz_24:8_25 Joz_24:8_26 Joz_24:8_27 Joz_24:8_28 Joz_24:8_29 Joz_24:8_30 Joz_24:8_31 Joz_24:8_32 Joz_24:8_33
Joz:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:9 καὶ ἀνέστη Βαλακ ὁ τοῦ Σεπφωρ βασιλεὺς Μωὰβ καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν τὸν Βαλααμ ἀράσασθαι ὑμῖν·
Joz:24:9 And Balac, king of Moab, son of Sepphor, rose up, and made war against Israel, and sent and called Balaam to curse us. (Joshua 24:9 Brenton)
Joz:24:9 Również powstał Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, by wam złorzeczył. (Joz 24:9 BT_4)
Joz:24:9 καὶ ἀνέστη Βαλακ τοῦ Σεπφωρ βασιλεὺς Μωὰβ καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν τὸν Βαλααμ ἀράσασθαι ὑμῖν·
Joz:24:9 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Βαλάκ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:24:9 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Balak Król I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Izrael I też, nawet, mianowicie zamawiać By nazywać rozmowę Balaam Do ??? Ty
Joz:24:9 kai\ a)ne/stE *balak o( tou= *sepfOr basileu\s *mOa\b kai\ pareta/Xato tO=| *israEl kai\ a)postei/las e)ka/lesen to\n *balaam a)ra/sasTai u(mi=n·
Joz:24:9 kai anestE balak ho tu sepfOr basileus mOab kai paretaXato tO israEl kai aposteilas ekalesen ton balaam arasasTai hymin·
Joz:24:9 C VHI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM N3V_NSM N_GS C VAI_AMI3S RA_DSM N_DSM C VA_AAPNSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM VA_AMN RP_DP
Joz:24:9 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Balak the the ć king ć and also, even, namely to mobilize the Israel and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to call call the Balaam to ??? you
Joz:24:9 and he/she/it-STand-ed-UP Balak (indecl) the (nom) the (gen)   king (nom)   and he/she/it-was-MOBILIZE-ed the (dat) Israel (indecl) and upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) he/she/it-CALL-ed the (acc) Balaam (indecl) to-be-???-ed you(pl) (dat)
Joz:24:9 Joz_24:9_1 Joz_24:9_2 Joz_24:9_3 Joz_24:9_4 Joz_24:9_5 Joz_24:9_6 Joz_24:9_7 Joz_24:9_8 Joz_24:9_9 Joz_24:9_10 Joz_24:9_11 Joz_24:9_12 Joz_24:9_13 Joz_24:9_14 Joz_24:9_15 Joz_24:9_16 Joz_24:9_17 Joz_24:9_18 Joz_24:9_19
Joz:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:10 καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλογίαν εὐλόγησεν ὑμᾶς, καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέδωκεν αὐτούς.
Joz:24:10 But the Lord thy God would not destroy thee; and he greatly blessed us, and rescued us out of their hands, and delivered them to us. (Joshua 24:10 Brenton)
Joz:24:10 Lecz Ja nie chciałem słuchać Balaama: musiał on was błogosławić, a Ja wybawiłem was z jego ręki. (Joz 24:10 BT_4)
Joz:24:10 καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος θεός σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλογίαν εὐλόγησεν ὑμᾶς, καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέδωκεν αὐτούς.
Joz:24:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογία, -ας, ἡ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:24:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? By błogosławić Ty I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo
Joz:24:10 kai\ ou)k E)Te/lEsen ku/rios o( Teo/s sou a)pole/sai se, kai\ eu)logi/an eu)lo/gEsen u(ma=s, kai\ e)Xei/lato u(ma=s e)k CHeirO=n au)tO=n kai\ pare/dOken au)tou/s.
Joz:24:10 kai uk ETelEsen kyrios ho Teos su apolesai se, kai eulogian eulogEsen hymas, kai eXeilato hymas ek CHeirOn autOn kai paredOken autus.
Joz:24:10 C D VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAN RP_AS C N1A_ASF VA_AAI3S RP_AP C VBI_AMI3S RP_AP P N3_GPF RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APM
Joz:24:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you; your/yours(sg) and also, even, namely ??? to bless you and also, even, namely to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same
Joz:24:10 and not he/she/it-WANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and ??? (acc) he/she/it-BLESS-ed you(pl) (acc) and he/she/it-was-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc)
Joz:24:10 Joz_24:10_1 Joz_24:10_2 Joz_24:10_3 Joz_24:10_4 Joz_24:10_5 Joz_24:10_6 Joz_24:10_7 Joz_24:10_8 Joz_24:10_9 Joz_24:10_10 Joz_24:10_11 Joz_24:10_12 Joz_24:10_13 Joz_24:10_14 Joz_24:10_15 Joz_24:10_16 Joz_24:10_17 Joz_24:10_18 Joz_24:10_19 Joz_24:10_20 Joz_24:10_21 Joz_24:10_22
Joz:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:11 καὶ διέβητε τὸν Ιορδάνην καὶ παρεγενήθητε εἰς Ιεριχω· καὶ ἐπολέμησαν πρὸς ὑμᾶς οἱ κατοικοῦντες Ιεριχω, ὁ Αμορραῖος καὶ ὁ Χαναναῖος καὶ ὁ Φερεζαῖος καὶ ὁ Ευαῖος καὶ ὁ Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Γεργεσαῖος, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν.
Joz:24:11 And ye crossed over Jordan, and came to Jericho; and the inhabitants of Jericho fought against us, the Amorite, and the Chananite, and the Pherezite, and the Evite, and the Jebusite, and the Chettite, and the Gergesite, and the Lord delivered them into our hands. (Joshua 24:11 Brenton)
Joz:24:11 Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebusyci, lecz wydałem ich w wasze ręce. (Joz 24:11 BT_4)
Joz:24:11 καὶ διέβητε τὸν Ιορδάνην καὶ παρεγενήθητε εἰς Ιεριχω· καὶ ἐπολέμησαν πρὸς ὑμᾶς οἱ κατοικοῦντες Ιεριχω, Αμορραῖος καὶ Χαναναῖος καὶ Φερεζαῖος καὶ Ευαῖος καὶ Ιεβουσαῖος καὶ Χετταῖος καὶ Γεργεσαῖος, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν.
Joz:24:11 καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] Ἰεριχώ, ἡ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἰεριχώ, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:24:11 I też, nawet, mianowicie By przechodzić Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Jerycho I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerycho I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka Ty
Joz:24:11 kai\ die/bEte to\n *iorda/nEn kai\ paregenE/TEte ei)s *ieriCHO· kai\ e)pole/mEsan pro\s u(ma=s oi( katoikou=ntes *ieriCHO, o( *amorrai=os kai\ o( *CHananai=os kai\ o( *fereDZai=os kai\ o( *euai=os kai\ o( *iebousai=os kai\ o( *CHettai=os kai\ o( *gergesai=os, kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios ei)s ta\s CHei=ras u(mO=n.
Joz:24:11 kai diebEte ton iordanEn kai paregenETEte eis ieriCHO· kai epolemEsan pros hymas hoi katoikuntes ieriCHO, ho amorraios kai ho CHananaios kai ho fereDZaios kai ho euaios kai ho iebusaios kai ho CHettaios kai ho gergesaios, kai paredOken autus kyrios eis tas CHeiras hymOn.
Joz:24:11 C VZI_AAI2P RA_ASM N1M_ASM C VCI_API2P P N_ASF C VAI_AAI3P P RP_AP RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P RA_APF N3_APF RP_GP
Joz:24:11 and also, even, namely to cross over the Jordan [river of] and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) Jericho and also, even, namely to fight war toward (+acc,+gen,+dat) you the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jericho the ć and also, even, namely the Canaanite and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the hand you
Joz:24:11 and you(pl)-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) and you(pl)-were-COME-ed-INTO-BEING into (+acc) Jericho (indecl) and they-FIGHT-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jericho (indecl) the (nom)   and the (nom) Canaanite ([Adj] nom) and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(pl) (gen)
Joz:24:11 Joz_24:11_1 Joz_24:11_2 Joz_24:11_3 Joz_24:11_4 Joz_24:11_5 Joz_24:11_6 Joz_24:11_7 Joz_24:11_8 Joz_24:11_9 Joz_24:11_10 Joz_24:11_11 Joz_24:11_12 Joz_24:11_13 Joz_24:11_14 Joz_24:11_15 Joz_24:11_16 Joz_24:11_17 Joz_24:11_18 Joz_24:11_19 Joz_24:11_20 Joz_24:11_21 Joz_24:11_22 Joz_24:11_23 Joz_24:11_24 Joz_24:11_25 Joz_24:11_26 Joz_24:11_27 Joz_24:11_28 Joz_24:11_29 Joz_24:11_30 Joz_24:11_31 Joz_24:11_32 Joz_24:11_33 Joz_24:11_34 Joz_24:11_35 Joz_24:11_36 Joz_24:11_37 Joz_24:11_38 Joz_24:11_39 Joz_24:11_40 Joz_24:11_41 Joz_24:11_42 Joz_24:11_43
Joz:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:12 καὶ ἐξαπέστειλεν προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκιάν, καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, δώδεκα βασιλεῖς τῶν Αμορραίων, οὐκ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου.
Joz:24:12 And he sent forth the hornet before you; and he drove them out from before you, even twelve kings of the Amorites, not with thy sword, nor with thy bow. (Joshua 24:12 Brenton)
Joz:24:12 Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed obliczem waszym dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. (Joz 24:12 BT_4)
Joz:24:12 καὶ ἐξαπέστειλεν προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκιάν, καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, δώδεκα βασιλεῖς τῶν Αμορραίων, οὐκ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου.
Joz:24:12 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δώ·δεκα/δεκα·δύο βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Joz:24:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Wcześniej Ty I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty Dwanaście Król ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kłaniaj się (też tęcza) Ty; twój/twój(sg)
Joz:24:12 kai\ e)Xape/steilen prote/ran u(mO=n tE\n sfEkia/n, kai\ e)Xe/balen au)tou\s a)po\ prosO/pou u(mO=n, dO/deka basilei=s tO=n *amorrai/On, ou)k e)n tE=| r(omfai/a| sou ou)de\ e)n tO=| to/XO| sou.
Joz:24:12 kai eXapesteilen proteran hymOn tEn sfEkian, kai eXebalen autus apo prosOpu hymOn, dOdeka basileis tOn amorraiOn, uk en tE romfaia su ude en tO toXO su.
Joz:24:12 C VAI_AAI3S A1A_ASFC RP_GP RA_ASF N1A_ASF C VBI_AAI3S RD_APM P N2N_GSN RP_GP M N3V_APM RA_GPM N2_GPM D P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C P RA_DSN N2N_DSN RP_GS
Joz:24:12 and also, even, namely to ??? earlier you the ć and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you twelve king the ć οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sword you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Bow (also rainbow) you; your/yours(sg)
Joz:24:12 and he/she/it-???-ed earlier ([Adj] acc) you(pl) (gen) the (acc)   and he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen) twelve kings (acc, nom|voc) the (gen)   not in/among/by (+dat) the (dat) sword (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor in/among/by (+dat) the (dat) Bow (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Joz:24:12 Joz_24:12_1 Joz_24:12_2 Joz_24:12_3 Joz_24:12_4 Joz_24:12_5 Joz_24:12_6 Joz_24:12_7 Joz_24:12_8 Joz_24:12_9 Joz_24:12_10 Joz_24:12_11 Joz_24:12_12 Joz_24:12_13 Joz_24:12_14 Joz_24:12_15 Joz_24:12_16 Joz_24:12_17 Joz_24:12_18 Joz_24:12_19 Joz_24:12_20 Joz_24:12_21 Joz_24:12_22 Joz_24:12_23 Joz_24:12_24 Joz_24:12_25 Joz_24:12_26
Joz:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:13 καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, ἐφ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ’ αὐτῆς, καὶ πόλεις, ἃς οὐκ ᾠκοδομήσατε, καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖς· καὶ ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐκ ἐφυτεύσατε, ὑμεῖς ἔδεσθε.
Joz:24:13 And he gave you a land on which ye did not labour, and cities which ye did not build, and ye were settled in them; and ye eat of vineyards and oliveyards which ye did not plant. (Joshua 24:13 Brenton)
Joz:24:13 Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali, a w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie. (Joz 24:13 BT_4)
Joz:24:13 καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, ἐφ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ’ αὐτῆς, καὶ πόλεις, ἃς οὐκ ᾠκοδομήσατε, καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖς· καὶ ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐκ ἐφυτεύσατε, ὑμεῖς ἔδεσθε.
Joz:24:13 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ἐλαιών, -ῶνος, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Joz:24:13 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By osiedlać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Winnica I też, nawet, mianowicie Oliwny gaj Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ty By jeść
Joz:24:13 kai\ e)/dOken u(mi=n gE=n, e)f’ E(\n ou)k e)kopia/sate e)p’ au)tE=s, kai\ po/leis, a(/s ou)k O)|kodomE/sate, kai\ katO|ki/sTEte e)n au)tai=s· kai\ a)mpelO=nas kai\ e)laiO=nas, ou(\s ou)k e)futeu/sate, u(mei=s e)/desTe.
Joz:24:13 kai edOken hymin gEn, ef’ hEn uk ekopiasate ep’ autEs, kai poleis, has uk OkodomEsate, kai katOkisTEte en autais· kai ampelOnas kai elaiOnas, hus uk efyteusate, hymeis edesTe.
Joz:24:13 C VAI_AAI3S RP_DP N1_ASF P RR_ASF D VAI_AAI2P P RD_GSF C N3I_APF RR_APF D VAI_AAI2P C VSI_API2P P RD_DPF C N3W_APM C N3W_APM RR_APM D VAI_AAI2P RP_NP VF_FMI2P
Joz:24:13 and also, even, namely to give you earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which οὐχ before rough breathing to toil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely city who/whom/which οὐχ before rough breathing to build/edify and also, even, namely to domicile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely vineyard and also, even, namely olive grove who/whom/which οὐχ before rough breathing to ??? you to eat
Joz:24:13 and he/she/it-GIVE-ed you(pl) (dat) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) not you(pl)-TOIL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and cities (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) not you(pl)-BUILD/EDIFY-ed and you(pl)-were-DOMICILE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and vineyards (acc) and olive groves (acc) who/whom/which (acc) not you(pl)-???-ed you(pl) (nom) you(pl)-will-be-EAT-ed
Joz:24:13 Joz_24:13_1 Joz_24:13_2 Joz_24:13_3 Joz_24:13_4 Joz_24:13_5 Joz_24:13_6 Joz_24:13_7 Joz_24:13_8 Joz_24:13_9 Joz_24:13_10 Joz_24:13_11 Joz_24:13_12 Joz_24:13_13 Joz_24:13_14 Joz_24:13_15 Joz_24:13_16 Joz_24:13_17 Joz_24:13_18 Joz_24:13_19 Joz_24:13_20 Joz_24:13_21 Joz_24:13_22 Joz_24:13_23 Joz_24:13_24 Joz_24:13_25 Joz_24:13_26 Joz_24:13_27 Joz_24:13_28
Joz:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:14 καὶ νῦν φοβήθητε κύριον καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἷς ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύετε κυρίῳ.
Joz:24:14 And now fear the Lord, and serve him in righteousness and justice; and remove the strange gods, which our fathers served beyond the river, and in Egypt; and serve the Lord. (Joshua 24:14 Brenton)
Joz:24:14 Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! (Joz 24:14 BT_4)
Joz:24:14 καὶ νῦν φοβήθητε κύριον καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἷς ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύετε κυρίῳ.
Joz:24:14 καί νῦν φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:24:14 I też, nawet, mianowicie Teraz By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Bóg  Innego/inni Kto/, który/, który By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Ojciec Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Rzeka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Joz:24:14 kai\ nu=n fobE/TEte ku/rion kai\ latreu/sate au)tO=| e)n eu)Tu/tEti kai\ e)n dikaiosu/nE| kai\ perie/lesTe tou\s Teou\s tou\s a)llotri/ous, oi(=s e)la/treusan oi( pate/res u(mO=n e)n tO=| pe/ran tou= potamou= kai\ e)n *ai)gu/ptO|, kai\ latreu/ete kuri/O|.
Joz:24:14 kai nyn fobETEte kyrion kai latreusate autO en euTytEti kai en dikaiosynE kai perielesTe tus Teus tus allotrius, hois elatreusan hoi pateres hymOn en tO peran tu potamu kai en aigyptO, kai latreuete kyriO.
Joz:24:14 C D VC_APD2P N2_ASM C VA_AAD2P RD_DSM P N3T_DSF C P N1_DSF C VB_AMD2P RA_APM N2_APM RA_APM A1A_APM RR_DPM VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP P RA_DSN D RA_GSM N2_GSM C P N2_DSF C V1_PAD2P N2_DSM
Joz:24:14 and also, even, namely now to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away the god [see theology] the of another/others who/whom/which to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the father you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the river and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Joz:24:14 and now be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and do-PERFORM-you(pl)-RITUALS/RITES! him/it/same (dat) in/among/by (+dat) uprightness (dat) and in/among/by (+dat) righteousness (dat) and be-you(pl)-TAKING OFF-ed! the (acc) gods (acc) the (acc) of another/others (acc) who/whom/which (dat) they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) river (gen) and in/among/by (+dat) Egypt (dat) and you(pl)-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES, be-you(pl)-PERFORM-ing-RITUALS/RITES! lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Joz:24:14 Joz_24:14_1 Joz_24:14_2 Joz_24:14_3 Joz_24:14_4 Joz_24:14_5 Joz_24:14_6 Joz_24:14_7 Joz_24:14_8 Joz_24:14_9 Joz_24:14_10 Joz_24:14_11 Joz_24:14_12 Joz_24:14_13 Joz_24:14_14 Joz_24:14_15 Joz_24:14_16 Joz_24:14_17 Joz_24:14_18 Joz_24:14_19 Joz_24:14_20 Joz_24:14_21 Joz_24:14_22 Joz_24:14_23 Joz_24:14_24 Joz_24:14_25 Joz_24:14_26 Joz_24:14_27 Joz_24:14_28 Joz_24:14_29 Joz_24:14_30 Joz_24:14_31 Joz_24:14_32 Joz_24:14_33 Joz_24:14_34
Joz:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:15 εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν κυρίῳ, ἕλεσθε ὑμῖν ἑαυτοῖς σήμερον, τίνι λατρεύσητε, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων ὑμῶν τοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν Αμορραίων, ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν· ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστιν.
Joz:24:15 But if it seem not good to you to serve the Lord, choose to yourselves this day whom ye will serve, whether the gods of your fathers that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, among whom ye dwell upon their land: but I and my house will serve the Lord, for he is holy. (Joshua 24:15 Brenton)
Joz:24:15 Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu». (Joz 24:15 BT_4)
Joz:24:15 εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν κυρίῳ, ἕλεσθε ὑμῖν ἑαυτοῖς σήμερον, τίνι λατρεύσητε, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων ὑμῶν τοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν Αμορραίων, ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν· ἐγὼ δὲ καὶ οἰκία μου λατρεύσομεν κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστιν.
Joz:24:15 εἰ δέ μή ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σήμερον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) εἴ·τε ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ εἴ·τε ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Joz:24:15 Jeżeli zaś Nie Do proszę Ty By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wybierać Ty Samo /nasz /twój /siebie Dzisiaj dzień Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Czy Bóg  Ojciec Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Rzeka Czy Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ty By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Ja zaś I też, nawet, mianowicie Dom Ja By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być
Joz:24:15 ei) de\ mE\ a)re/skei u(mi=n latreu/ein kuri/O|, e(/lesTe u(mi=n e(autoi=s sE/meron, ti/ni latreu/sEte, ei)/te toi=s Teoi=s tO=n pate/rOn u(mO=n toi=s e)n tO=| pe/ran tou= potamou=, ei)/te toi=s Teoi=s tO=n *amorrai/On, e)n oi(=s u(mei=s katoikei=te e)pi\ tE=s gE=s au)tO=n· e)gO\ de\ kai\ E( oi)ki/a mou latreu/somen kuri/O|, o(/ti a(/gio/s e)stin.
Joz:24:15 ei de mE areskei hymin latreuein kyriO, helesTe hymin heautois sEmeron, tini latreusEte, eite tois Teois tOn paterOn hymOn tois en tO peran tu potamu, eite tois Teois tOn amorraiOn, en hois hymeis katoikeite epi tEs gEs autOn· egO de kai hE oikia mu latreusomen kyriO, hoti hagios estin.
Joz:24:15 C x D V1_PAI3S RP_DP V1_PAN N2_DSM VB_AMD2P RP_DP RD_DPM D RI_DSM VA_AAS2P C+X RA_DPM N2_DPM RA_GPM N3_GPM RP_GP RA_DPM P RA_DSN D RA_GSM N2_GSM C+X RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM P RR_DPM RP_NP V2_PAI2P P RA_GSF N1_GSF RD_GPM RP_NS x C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VF_FAI1P N2_DSM C A1A_NSM V9_PAI3S
Joz:24:15 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to please you to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to choose you self /our-/your-/themselves today day who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices whether the god [see theology] the father you the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the river whether the god [see theology] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which you to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the house I to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be
Joz:24:15 if Yet not he/she/it-is-PLEASE-ing, you(sg)-are-being-PLEASE-ed (classical) you(pl) (dat) to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES lord (dat); a lord ([Adj] dat) be-you(pl)-CHOOSE-ed! you(pl) (dat) selves (dat) today who/what/why (dat) you(pl)-should-PERFORM-RITUALS/RITES whether the (dat) gods (dat) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) river (gen) whether the (dat) gods (dat) the (gen)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(pl) (nom) you(pl)-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, be-you(pl)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) I (nom) Yet and the (nom) house (nom|voc) me (gen) we-will-PERFORM-RITUALS/RITES lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that holy ([Adj] nom) he/she/it-is
Joz:24:15 Joz_24:15_1 Joz_24:15_2 Joz_24:15_3 Joz_24:15_4 Joz_24:15_5 Joz_24:15_6 Joz_24:15_7 Joz_24:15_8 Joz_24:15_9 Joz_24:15_10 Joz_24:15_11 Joz_24:15_12 Joz_24:15_13 Joz_24:15_14 Joz_24:15_15 Joz_24:15_16 Joz_24:15_17 Joz_24:15_18 Joz_24:15_19 Joz_24:15_20 Joz_24:15_21 Joz_24:15_22 Joz_24:15_23 Joz_24:15_24 Joz_24:15_25 Joz_24:15_26 Joz_24:15_27 Joz_24:15_28 Joz_24:15_29 Joz_24:15_30 Joz_24:15_31 Joz_24:15_32 Joz_24:15_33 Joz_24:15_34 Joz_24:15_35 Joz_24:15_36 Joz_24:15_37 Joz_24:15_38 Joz_24:15_39 Joz_24:15_40 Joz_24:15_41 Joz_24:15_42 Joz_24:15_43 Joz_24:15_44 Joz_24:15_45 Joz_24:15_46 Joz_24:15_47 Joz_24:15_48 Joz_24:15_49
Joz:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:16 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ λαὸς εἶπεν Μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν κύριον ὥστε λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις.
Joz:24:16 And the people answered and said, Far be it from us to forsake the Lord, so as to serve other gods. (Joshua 24:16 Brenton)
Joz:24:16 Naród wówczas odrzekł tymi słowami: «Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym! (Joz 24:16 BT_4)
Joz:24:16 Καὶ ἀποκριθεὶς λαὸς εἶπεν Μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν κύριον ὥστε λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις.
Joz:24:16 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὥστε λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Joz:24:16 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Ludzie By mówić/opowiadaj Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tak tamto By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny
Joz:24:16 *kai\ a)pokriTei\s o( lao\s ei)=pen *mE\ ge/noito E(mi=n katalipei=n ku/rion O(/ste latreu/ein Teoi=s e(te/rois.
Joz:24:16 kai apokriTeis ho laos eipen mE genoito hEmin katalipein kyrion hOste latreuein Teois heterois.
Joz:24:16 C VC_APPNSM RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S D VB_AMO3S RP_DP VB_AAN N2_ASM C V1_PAN N2_DPM A1A_DPM
Joz:24:16 and also, even, namely to answer the people to say/tell not to become become, happen I to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. so that to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other
Joz:24:16 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed not he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) us (dat) to-LEAVE-BEHIND lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat)
Joz:24:16 Joz_24:16_1 Joz_24:16_2 Joz_24:16_3 Joz_24:16_4 Joz_24:16_5 Joz_24:16_6 Joz_24:16_7 Joz_24:16_8 Joz_24:16_9 Joz_24:16_10 Joz_24:16_11 Joz_24:16_12 Joz_24:16_13 Joz_24:16_14
Joz:24:16 x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:17 κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, αὐτὸς θεός ἐστιν· αὐτὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθημεν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, οὓς παρήλθομεν δι’ αὐτῶν·
Joz:24:17 The Lord our God, he is God; he brought up us and our fathers from Egypt, and kept us in all the way wherein we walked, and among all the nations through whom we passed. (Joshua 24:17 Brenton)
Joz:24:17 Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? (Joz 24:17 BT_4)
Joz:24:17 κύριος θεὸς ἡμῶν, αὐτὸς θεός ἐστιν· αὐτὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ ὁδῷ, ἐπορεύθημεν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, οὓς παρήλθομεν δι’ αὐτῶν·
Joz:24:17 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:24:17 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja On/ona/to/to samo Bóg  By być On/ona/to/to samo By prowadzić Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By chronić ochraniacz, by konserwować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Joz:24:17 ku/rios o( Teo\s E(mO=n, au)to\s Teo/s e)stin· au)to\s a)nE/gagen E(ma=s kai\ tou\s pate/ras E(mO=n e)X *ai)gu/ptou kai\ diefu/laXen E(ma=s e)n pa/sE| tE=| o(dO=|, E(=| e)poreu/TEmen e)n au)tE=|, kai\ e)n pa=sin toi=s e)/Tnesin, ou(\s parE/lTomen di’ au)tO=n·
Joz:24:17 kyrios ho Teos hEmOn, autos Teos estin· autos anEgagen hEmas kai tus pateras hEmOn eX aigyptu kai diefylaXen hEmas en pasE tE hodO, hE eporeuTEmen en autE, kai en pasin tois eTnesin, hus parElTomen di’ autOn·
Joz:24:17 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RD_NSM N2_NSM V9_PAI3S RD_NSM VBI_AAI3S RP_AP C RA_APM N3_APM RP_GP P N2_GSF C VAI_AAI3S RP_AP P A1S_DSF RA_DSF N2_DSF RR_DSF VCI_API1P P RD_DSF C P A3_DPN RA_DPN N3E_DPN RR_APM VBI_AAI1P P RD_GPM
Joz:24:17 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I he/she/it/same god [see theology] to be he/she/it/same to lead up I and also, even, namely the father I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to guard preserver, to conserve I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] who/whom/which to pass by go by, beside, or past because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
Joz:24:17 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/it/same (nom) god (nom) he/she/it-is he/it/same (nom) he/she/it-LEAD-ed-UP us (acc) and the (acc) fathers (acc) us (gen) out of (+gen) Egypt (gen) and he/she/it-GUARD-ed us (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) we-were-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) nations (dat) who/whom/which (acc) we-PASS BY-ed because of (+acc), through (+gen) them/same (gen)
Joz:24:17 Joz_24:17_1 Joz_24:17_2 Joz_24:17_3 Joz_24:17_4 Joz_24:17_5 Joz_24:17_6 Joz_24:17_7 Joz_24:17_8 Joz_24:17_9 Joz_24:17_10 Joz_24:17_11 Joz_24:17_12 Joz_24:17_13 Joz_24:17_14 Joz_24:17_15 Joz_24:17_16 Joz_24:17_17 Joz_24:17_18 Joz_24:17_19 Joz_24:17_20 Joz_24:17_21 Joz_24:17_22 Joz_24:17_23 Joz_24:17_24 Joz_24:17_25 Joz_24:17_26 Joz_24:17_27 Joz_24:17_28 Joz_24:17_29 Joz_24:17_30 Joz_24:17_31 Joz_24:17_32 Joz_24:17_33 Joz_24:17_34 Joz_24:17_35 Joz_24:17_36
Joz:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:18 καὶ ἐξέβαλεν κύριος τὸν Αμορραῖον καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς λατρεύσομεν κυρίῳ· οὗτος γὰρ θεὸς ἡμῶν ἐστιν.
Joz:24:18 And the Lord cast out the Amorite, and all the nations that inhabited the land from before us: yea, we will serve the Lord, for he is our God. (Joshua 24:18 Brenton)
Joz:24:18 Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem». (Joz 24:18 BT_4)
Joz:24:18 καὶ ἐξέβαλεν κύριος τὸν Αμορραῖον καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς λατρεύσομεν κυρίῳ· οὗτος γὰρ θεὸς ἡμῶν ἐστιν.
Joz:24:18 καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Joz:24:18 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Ale I też, nawet, mianowicie Ja By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Bóg  Ja By być
Joz:24:18 kai\ e)Xe/balen ku/rios to\n *amorrai=on kai\ pa/nta ta\ e)/TnE ta\ katoikou=nta tE\n gE=n a)po\ prosO/pou E(mO=n. a)lla\ kai\ E(mei=s latreu/somen kuri/O|· ou(=tos ga\r Teo\s E(mO=n e)stin.
Joz:24:18 kai eXebalen kyrios ton amorraion kai panta ta eTnE ta katoikunta tEn gEn apo prosOpu hEmOn. alla kai hEmeis latreusomen kyriO· hutos gar Teos hEmOn estin.
Joz:24:18 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN V2_PAPAPN RA_ASF N1_ASF P N2N_GSN RP_GP C C RP_NP VF_FAI1P N2_DSM RD_NSM x N2_NSM RP_GP V9_PAI3S
Joz:24:18 and also, even, namely to disperse/extract lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I but and also, even, namely I to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as god [see theology] I to be
Joz:24:18 and he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) away from (+gen) face (gen) us (gen) but and we (nom) we-will-PERFORM-RITUALS/RITES lord (dat); a lord ([Adj] dat) this (nom) for god (nom) us (gen) he/she/it-is
Joz:24:18 Joz_24:18_1 Joz_24:18_2 Joz_24:18_3 Joz_24:18_4 Joz_24:18_5 Joz_24:18_6 Joz_24:18_7 Joz_24:18_8 Joz_24:18_9 Joz_24:18_10 Joz_24:18_11 Joz_24:18_12 Joz_24:18_13 Joz_24:18_14 Joz_24:18_15 Joz_24:18_16 Joz_24:18_17 Joz_24:18_18 Joz_24:18_19 Joz_24:18_20 Joz_24:18_21 Joz_24:18_22 Joz_24:18_23 Joz_24:18_24 Joz_24:18_25 Joz_24:18_26
Joz:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:19 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν Οὐ μὴ δύνησθε λατρεύειν κυρίῳ, ὅτι θεὸς ἅγιός ἐστιν, καὶ ζηλώσας οὗτος οὐκ ἀνήσει ὑμῶν τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀνομήματα ὑμῶν·
Joz:24:19 And Joshua said to the people, Indeed ye will not be able to serve the Lord, for God is holy; and he being jealous will not forgive your sins and your transgressions. (Joshua 24:19 Brenton)
Joz:24:19 I rzekł Jozue do ludu: «Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. (Joz 24:19 BT_4)
Joz:24:19 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν Οὐ μὴ δύνησθε λατρεύειν κυρίῳ, ὅτι θεὸς ἅγιός ἐστιν, καὶ ζηλώσας οὗτος οὐκ ἀνήσει ὑμῶν τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀνομήματα ὑμῶν·
Joz:24:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι θεός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:24:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być I też, nawet, mianowicie Do gorliwości To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Ty Grzech I też, nawet, mianowicie ??? Ty
Joz:24:19 kai\ ei)=pen *)iEsou=s pro\s to\n lao/n *ou) mE\ du/nEsTe latreu/ein kuri/O|, o(/ti Teo\s a(/gio/s e)stin, kai\ DZElO/sas ou(=tos ou)k a)nE/sei u(mO=n ta\ a(martE/mata kai\ ta\ a)nomE/mata u(mO=n·
Joz:24:19 kai eipen iEsus pros ton laon u mE dynEsTe latreuein kyriO, hoti Teos hagios estin, kai DZElOsas hutos uk anEsei hymOn ta hamartEmata kai ta anomEmata hymOn·
Joz:24:19 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM D D V6_PMS2P V1_PAN N2_DSM C N2_NSM A1A_NSM V9_PAI3S C VA_AAPNSM RD_NSM D VF_FAI3S RP_GP RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN RP_GP
Joz:24:19 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] toward (+acc,+gen,+dat) the people οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that god [see theology] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be and also, even, namely to zeal this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to let go of you the sin and also, even, namely the ??? you
Joz:24:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) not not you(pl)-should-be-being-SET-ed; you(pl)-should-be-being-ABLE-ed to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that god (nom) holy ([Adj] nom) he/she/it-is and upon ZEAL-ing (nom|voc) this (nom) not he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) you(pl) (gen) the (nom|acc) sins (nom|acc|voc) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Joz:24:19 Joz_24:19_1 Joz_24:19_2 Joz_24:19_3 Joz_24:19_4 Joz_24:19_5 Joz_24:19_6 Joz_24:19_7 Joz_24:19_8 Joz_24:19_9 Joz_24:19_10 Joz_24:19_11 Joz_24:19_12 Joz_24:19_13 Joz_24:19_14 Joz_24:19_15 Joz_24:19_16 Joz_24:19_17 Joz_24:19_18 Joz_24:19_19 Joz_24:19_20 Joz_24:19_21 Joz_24:19_22 Joz_24:19_23 Joz_24:19_24 Joz_24:19_25 Joz_24:19_26 Joz_24:19_27
Joz:24:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:20 ἡνίκα ἐὰν ἐγκαταλίπητε κύριον καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις, καὶ ἐπελθὼν κακώσει ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶς ἀνθ’ ὧν εὖ ἐποίησεν ὑμᾶς.
Joz:24:20 Whensoever ye shall forsake the Lord and serve other gods, then he shall come upon you and afflict you, and consume you, because he has done you good. (Joshua 24:20 Brenton)
Joz:24:20 Jeśli opuścicie Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę». (Joz 24:20 BT_4)
Joz:24:20 ἡνίκα ἐὰν ἐγκαταλίπητε κύριον καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις, καὶ ἐπελθὼν κακώσει ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶς ἀνθ’ ὧν εὖ ἐποίησεν ὑμᾶς.
Joz:24:20 ἡνίκα ἐάν (εἰ ἄν) ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κάκωσις, -εως, ἡ; κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀντί ὅς ἥ ὅ εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:24:20 Kiedy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Złe traktowanie; by robić rzeczy trudne dla Ty I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Dobrze w spokoju By czynić/rób Ty
Joz:24:20 E(ni/ka e)a\n e)gkatali/pEte ku/rion kai\ latreu/sEte Teoi=s e(te/rois, kai\ e)pelTO\n kakO/sei u(ma=s kai\ e)XanalO/sei u(ma=s a)nT’ O(=n eu)= e)poi/Esen u(ma=s.
Joz:24:20 hEnika ean enkatalipEte kyrion kai latreusEte Teois heterois, kai epelTOn kakOsei hymas kai eXanalOsei hymas anT’ hOn eu epoiEsen hymas.
Joz:24:20 D C VB_AAS2P N2_ASM C VA_AAS2P N2_DPM A1A_DPM C VB_AAPNSM VF_FAI3S RP_AP C VF_FAI3S RP_AP P RR_GPM D VAI_AAI3S RP_AP
Joz:24:20 when if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other and also, even, namely to oncoming mistreatment; to make things difficult for you and also, even, namely to ??? you against (+gen) who/whom/which well at ease to do/make you
Joz:24:20 when if-ever you(pl)-should-GIVE UP lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl)-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) and upon ONCOMING-ing (nom) mistreatment (dat); he/she/it-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR (classical) you(pl) (acc) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(pl) (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) well he/she/it-DO/MAKE-ed you(pl) (acc)
Joz:24:20 Joz_24:20_1 Joz_24:20_2 Joz_24:20_3 Joz_24:20_4 Joz_24:20_5 Joz_24:20_6 Joz_24:20_7 Joz_24:20_8 Joz_24:20_9 Joz_24:20_10 Joz_24:20_11 Joz_24:20_12 Joz_24:20_13 Joz_24:20_14 Joz_24:20_15 Joz_24:20_16 Joz_24:20_17 Joz_24:20_18 Joz_24:20_19 Joz_24:20_20
Joz:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:21 καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Ἰησοῦν Οὐχί, ἀλλὰ κυρίῳ λατρεύσομεν.
Joz:24:21 And the people said to Joshua, Nay, but we will serve the Lord. (Joshua 24:21 Brenton)
Joz:24:21 Lecz lud odrzekł Jozuemu: «Nie! My chcemy służyć Panu!» (Joz 24:21 BT_4)
Joz:24:21 καὶ εἶπεν λαὸς πρὸς Ἰησοῦν Οὐχί, ἀλλὰ κυρίῳ λατρεύσομεν.
Joz:24:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ οὐχί ἀλλά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -)
Joz:24:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami
Joz:24:21 kai\ ei)=pen o( lao\s pro\s *)iEsou=n *ou)CHi/, a)lla\ kuri/O| latreu/somen.
Joz:24:21 kai eipen ho laos pros iEsun uCHi, alla kyriO latreusomen.
Joz:24:21 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM D C N2_DSM VF_FAI1P
Joz:24:21 and also, even, namely to say/tell the people toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices
Joz:24:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) not but lord (dat); a lord ([Adj] dat) we-will-PERFORM-RITUALS/RITES
Joz:24:21 Joz_24:21_1 Joz_24:21_2 Joz_24:21_3 Joz_24:21_4 Joz_24:21_5 Joz_24:21_6 Joz_24:21_7 Joz_24:21_8 Joz_24:21_9 Joz_24:21_10
Joz:24:21 x x x x x x x x x x
Joz:24:22 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν Μάρτυρες ὑμεῖς καθ’ ὑμῶν, ὅτι ὑμεῖς ἐξελέξασθε κύριον λατρεύειν αὐτῷ·
Joz:24:22 And Joshua said to the people, Ye are witnesses against yourselves, that ye have chosen the Lord to serve him. (Joshua 24:22 Brenton)
Joz:24:22 Jozue odpowiedział ludowi: «Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć». I odpowiedzieli: «Jesteśmy świadkami». (Joz 24:22 BT_4)
Joz:24:22 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν Μάρτυρες ὑμεῖς καθ’ ὑμῶν, ὅτι ὑμεῖς ἐξελέξασθε κύριον λατρεύειν αὐτῷ·
Joz:24:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:24:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Dowód Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty Ponieważ/tamto Ty By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo
Joz:24:22 kai\ ei)=pen *)iEsou=s pro\s to\n lao/n *ma/rtures u(mei=s kaT’ u(mO=n, o(/ti u(mei=s e)Xele/XasTe ku/rion latreu/ein au)tO=|·
Joz:24:22 kai eipen iEsus pros ton laon martyres hymeis kaT’ hymOn, hoti hymeis eXeleXasTe kyrion latreuein autO·
Joz:24:22 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N3_NPM RP_NP P RP_GP C RP_NP VAI_AMI2P N2_ASM V1_PAN RD_DSM
Joz:24:22 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] toward (+acc,+gen,+dat) the people witness you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you because/that you to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same
Joz:24:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) witnesses (nom|voc) you(pl) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(pl) (gen) because/that you(pl) (nom) you(pl)-were-SELECT-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES him/it/same (dat)
Joz:24:22 Joz_24:22_1 Joz_24:22_2 Joz_24:22_3 Joz_24:22_4 Joz_24:22_5 Joz_24:22_6 Joz_24:22_7 Joz_24:22_8 Joz_24:22_9 Joz_24:22_10 Joz_24:22_11 Joz_24:22_12 Joz_24:22_13 Joz_24:22_14 Joz_24:22_15 Joz_24:22_16
Joz:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:23 καὶ νῦν περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς ἐν ὑμῖν καὶ εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸς κύριον θεὸν Ισραηλ.
Joz:24:23 And now take away the strange gods that are among you, and set your heart right toward the Lord God of Israel. (Joshua 24:23 Brenton)
Joz:24:23 «Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela». (Joz 24:23 BT_4)
Joz:24:23 καὶ νῦν περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς ἐν ὑμῖν καὶ εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸς κύριον θεὸν Ισραηλ.
Joz:24:23 καί νῦν περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Joz:24:23 I też, nawet, mianowicie Teraz Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Bóg  Innego/inni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie By wyprostowywać się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Joz:24:23 kai\ nu=n perie/lesTe tou\s Teou\s tou\s a)llotri/ous tou\s e)n u(mi=n kai\ eu)Tu/nate tE\n kardi/an u(mO=n pro\s ku/rion Teo\n *israEl.
Joz:24:23 kai nyn perielesTe tus Teus tus allotrius tus en hymin kai euTynate tEn kardian hymOn pros kyrion Teon israEl.
Joz:24:23 C D VB_AMD2P RA_APM N2_APM RA_APM A1A_APM RA_APM P RP_DP C VA_AAD2P RA_ASF N1A_ASF RP_GP P N2_ASM N2_ASM N_GSM
Joz:24:23 and also, even, namely now to taking off strip off, remove, take away the god [see theology] the of another/others the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely to straighten the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
Joz:24:23 and now be-you(pl)-TAKING OFF-ed! the (acc) gods (acc) the (acc) of another/others (acc) the (acc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and you(pl)-STRAIGHTEN-ed, do-STRAIGHTEN-you(pl)! the (acc) heart (acc) you(pl) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) Israel (indecl)
Joz:24:23 Joz_24:23_1 Joz_24:23_2 Joz_24:23_3 Joz_24:23_4 Joz_24:23_5 Joz_24:23_6 Joz_24:23_7 Joz_24:23_8 Joz_24:23_9 Joz_24:23_10 Joz_24:23_11 Joz_24:23_12 Joz_24:23_13 Joz_24:23_14 Joz_24:23_15 Joz_24:23_16 Joz_24:23_17 Joz_24:23_18 Joz_24:23_19
Joz:24:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:24 καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Ἰησοῦν Κυρίῳ λατρεύσομεν καὶ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκουσόμεθα.
Joz:24:24 And the people said to Joshua, We will serve the Lord, and we will hearken to his voice. (Joshua 24:24 Brenton)
Joz:24:24 I odrzekł lud Jozuemu: «Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać». (Joz 24:24 BT_4)
Joz:24:24 καὶ εἶπεν λαὸς πρὸς Ἰησοῦν Κυρίῳ λατρεύσομεν καὶ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκουσόμεθα.
Joz:24:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Joz:24:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By słyszeć
Joz:24:24 kai\ ei)=pen o( lao\s pro\s *)iEsou=n *kuri/O| latreu/somen kai\ tE=s fOnE=s au)tou= a)kouso/meTa.
Joz:24:24 kai eipen ho laos pros iEsun kyriO latreusomen kai tEs fOnEs autu akusomeTa.
Joz:24:24 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM N2_DSM VF_FAI1P C RA_GSF N1_GSF RD_GSM VF_FMI1P
Joz:24:24 and also, even, namely to say/tell the people toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely the sound/voice cries he/she/it/same to hear
Joz:24:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) we-will-PERFORM-RITUALS/RITES and the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen) we-will-be-HEAR-ed
Joz:24:24 Joz_24:24_1 Joz_24:24_2 Joz_24:24_3 Joz_24:24_4 Joz_24:24_5 Joz_24:24_6 Joz_24:24_7 Joz_24:24_8 Joz_24:24_9 Joz_24:24_10 Joz_24:24_11 Joz_24:24_12 Joz_24:24_13
Joz:24:24 x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:25 καὶ διέθετο Ἰησοῦς διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ νόμον καὶ κρίσιν ἐν Σηλω ἐνώπιον τῆς σκηνῆς τοῦ θεοῦ Ισραηλ.
Joz:24:25 So Joshua made a covenant with the people on that day, and gave them a law and an ordinance in Selo before the tabernacle of the God of Israel. (Joshua 24:25 Brenton)
Joz:24:25 Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu ustawę i nakaz w Sychem. (Joz 24:25 BT_4)
Joz:24:25 Καὶ διέθετο Ἰησοῦς διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ νόμον καὶ κρίσιν ἐν Σηλω ἐνώπιον τῆς σκηνῆς τοῦ θεοῦ Ισραηλ.
Joz:24:25 καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ δια·θήκη, -ης, ἡ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό νόμος, -ου, ὁ καί κρίσις, -εως, ἡ ἐν   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Joz:24:25 I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Jezus [Jozue albo Jezus] Konwencja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Prawo I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W obecności z (+informacja); ??? Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Bóg  Izrael
Joz:24:25 *kai\ die/Teto *)iEsou=s diaTE/kEn pro\s to\n lao\n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ e)/dOken au)tO=| no/mon kai\ kri/sin e)n *sElO e)nO/pion tE=s skEnE=s tou= Teou= *israEl.
Joz:24:25 kai dieTeto iEsus diaTEkEn pros ton laon en tE hEmera ekeinE kai edOken autO nomon kai krisin en sElO enOpion tEs skEnEs tu Teu israEl.
Joz:24:25 C VEI_AMI3S N_NSM N1_ASF P RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VAI_AAI3S RD_DSM N2_ASM C N3I_ASF P N_DS P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM N_GSM
Joz:24:25 and also, even, namely to make covenant Jesus [Joshua or Jesus] covenant toward (+acc,+gen,+dat) the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to give he/she/it/same law and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in the presence of (+gen); ??? the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the god [see theology] Israel
Joz:24:25 and he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed Jesus (nom) covenant (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) law (acc) and judgment (acc) in/among/by (+dat)   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) tent (gen) the (gen) god (gen) Israel (indecl)
Joz:24:25 Joz_24:25_1 Joz_24:25_2 Joz_24:25_3 Joz_24:25_4 Joz_24:25_5 Joz_24:25_6 Joz_24:25_7 Joz_24:25_8 Joz_24:25_9 Joz_24:25_10 Joz_24:25_11 Joz_24:25_12 Joz_24:25_13 Joz_24:25_14 Joz_24:25_15 Joz_24:25_16 Joz_24:25_17 Joz_24:25_18 Joz_24:25_19 Joz_24:25_20 Joz_24:25_21 Joz_24:25_22 Joz_24:25_23 Joz_24:25_24 Joz_24:25_25
Joz:24:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:24:26 καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς βιβλίον, νόμον τοῦ θεοῦ· καὶ ἔλαβεν λίθον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν Ἰησοῦς ὑπὸ τὴν τερέμινθον ἀπέναντι κυρίου.
Joz:24:26 And he wrote these words in the book of the laws of God: and Joshua took a great stone, and set it up under the oak before the Lord. (Joshua 24:26 Brenton)
Joz:24:26 Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. (Joz 24:26 BT_4)
Joz:24:26 καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς βιβλίον, νόμον τοῦ θεοῦ· καὶ ἔλαβεν λίθον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν Ἰησοῦς ὑπὸ τὴν τερέμινθον ἀπέναντι κυρίου.
Joz:24:26 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λίθος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὑπό ὁ ἡ τό   ἀπ·έν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:24:26 I też, nawet, mianowicie By pisać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Książka Prawo Bóg  I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kamień Wielki I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym