Sdz(A):2:1 καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγαλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Κύριος κύριος ἀνεβίβασεν ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγεν ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν τοῦ δοῦναι ὑμῖν, καὶ εἶπεν ὑμῖν Οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·
Sdz(A):2:1 And an angel of the Lord went up from Galgal to the place of weeping, and to Baethel, and to the house of Israel, and said to them, Thus says the Lord, I brought you up out of Egypt, and I brought you into the land which I sware to your fathers; and I said, I will never break my covenant that I have made with you. (Judges 2:1 Brenton)
Sdz(A):2:1 Anioł Pana zstąpi z Gilgal do Bokim i rzekł: «Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki. (Sdz 2:1 BT_4)
Sdz(A):2:1 Καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγαλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Κύριος κύριος ἀνεβίβασεν ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγεν ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν τοῦ δοῦναι ὑμῖν, καὶ εἶπεν ὑμῖν Οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·
Sdz(A):2:1 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό   ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί   καί ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Sdz(A):2:1 I też, nawet, mianowicie By podnosić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ty Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec Ty By dawać Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty ??? Przed przydechem mocnym Konwencja Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Sdz(A):2:1 *kai\ a)ne/bE a)/ggelos kuri/ou a)po\ *galgal e)pi\ to\n *klauTmO=na kai\ e)pi\ *baiTEl kai\ e)pi\ to\n oi)=kon *israEl kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *ku/rios ku/rios a)nebi/basen u(ma=s e)X *ai)gu/ptou kai\ ei)sE/gagen u(ma=s ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosen toi=s patra/sin u(mO=n tou= dou=nai u(mi=n, kai\ ei)=pen u(mi=n *ou) diaskeda/sO tE\n diaTE/kEn mou tE\n meT’ u(mO=n ei)s to\n ai)O=na·
Sdz(A):2:1 kai anebE angelos kyriu apo galgal epi ton klauTmOna kai epi baiTEl kai epi ton oikon israEl kai eipen pros autus kyrios kyrios anebibasen hymas eX aigyptu kai eisEgagen hymas eis tEn gEn, hEn Omosen tois patrasin hymOn tu dunai hymin, kai eipen hymin u diaskedasO tEn diaTEkEn mu tEn meT’ hymOn eis ton aiOna·
Sdz(A):2:1 C VZI_AAI3S N2_NSM N2_GSM P N_GSF P RA_ASM N3W_ASM C P N_AS C P RA_ASM N2_ASM N_GSM C VBI_AAI3S P RD_APM N2_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RP_AP P N2_GSF C VBI_AAI3S RP_AP P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GP RA_GSN VO_AAN RP_DP C VBI_AAI3S RP_DP D VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_ASF P RP_GP P RA_ASM N3W_ASM
Sdz(A):2:1 and also, even, namely to ascend agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house Israel and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to draw (haul) you out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to lead into you into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear the father you the to give you and also, even, namely to say/tell you οὐχ before rough breathing ć the covenant I the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Sdz(A):2:1 and he/she/it-ASCEND-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DRAW-ed you(pl) (acc) out of (+gen) Egypt (gen) and he/she/it-LEAD-ed-INTO you(pl) (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) the (gen) to-GIVE you(pl) (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed you(pl) (dat) not   the (acc) covenant (acc) me (gen) the (acc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Sdz(A):2:1 Sdz(A)_2:1_1 Sdz(A)_2:1_2 Sdz(A)_2:1_3 Sdz(A)_2:1_4 Sdz(A)_2:1_5 Sdz(A)_2:1_6 Sdz(A)_2:1_7 Sdz(A)_2:1_8 Sdz(A)_2:1_9 Sdz(A)_2:1_10 Sdz(A)_2:1_11 Sdz(A)_2:1_12 Sdz(A)_2:1_13 Sdz(A)_2:1_14 Sdz(A)_2:1_15 Sdz(A)_2:1_16 Sdz(A)_2:1_17 Sdz(A)_2:1_18 Sdz(A)_2:1_19 Sdz(A)_2:1_20 Sdz(A)_2:1_21 Sdz(A)_2:1_22 Sdz(A)_2:1_23 Sdz(A)_2:1_24 Sdz(A)_2:1_25 Sdz(A)_2:1_26 Sdz(A)_2:1_27 Sdz(A)_2:1_28 Sdz(A)_2:1_29 Sdz(A)_2:1_30 Sdz(A)_2:1_31 Sdz(A)_2:1_32 Sdz(A)_2:1_33 Sdz(A)_2:1_34 Sdz(A)_2:1_35 Sdz(A)_2:1_36 Sdz(A)_2:1_37 Sdz(A)_2:1_38 Sdz(A)_2:1_39 Sdz(A)_2:1_40 Sdz(A)_2:1_41 Sdz(A)_2:1_42 Sdz(A)_2:1_43 Sdz(A)_2:1_44 Sdz(A)_2:1_45 Sdz(A)_2:1_46 Sdz(A)_2:1_47 Sdz(A)_2:1_48 Sdz(A)_2:1_49 Sdz(A)_2:1_50 Sdz(A)_2:1_51 Sdz(A)_2:1_52 Sdz(A)_2:1_53 Sdz(A)_2:1_54 Sdz(A)_2:1_55
Sdz(A):2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:2 καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐ μὴ προσκυνήσητε, ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν κατασκάψετε. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου, ὅτε ταῦτα ἐποιήσατε.
Sdz(A):2:2 And ye shall make no covenant with them that dwell in this land, neither shall ye worship their gods; but ye shall destroy their graven images, ye shall pull down their altars: but ye hearkened not to my voice, for ye did these things. (Judges 2:2 Brenton)
Sdz(A):2:2 Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? (Sdz 2:2 BT_4)
Sdz(A):2:2 καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐ μὴ προσκυνήσητε, ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν κατασκάψετε. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου, ὅτε ταῦτα ἐποιήσατε.
Sdz(A):2:2 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἀλλά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτε οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(A):2:2 I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym By robić konwencję Konwencja Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Bóg  On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ale On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo By niszczyć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Ja Kiedy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób
Sdz(A):2:2 kai\ u(mei=s ou) diaTE/sesTe diaTE/kEn toi=s e)gkaTEme/nois ei)s tE\n gE=n tau/tEn ou)de\ toi=s Teoi=s au)tO=n ou) mE\ proskunE/sEte, a)lla\ ta\ glupta\ au)tO=n suntri/PSete kai\ ta\ TusiastE/ria au)tO=n kataska/PSete. kai\ ou)k ei)sEkou/sate tE=s fOnE=s mou, o(/te tau=ta e)poiE/sate.
Sdz(A):2:2 kai hymeis u diaTEsesTe diaTEkEn tois enkaTEmenois eis tEn gEn tautEn ude tois Teois autOn u mE proskynEsEte, alla ta glypta autOn syntriPSete kai ta TysiastEria autOn kataskaPSete. kai uk eisEkusate tEs fOnEs mu, hote tauta epoiEsate.
Sdz(A):2:2 C RP_NP D VF_FMI2P N1_ASF RA_DPM V5_PMPDPM P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C RA_DPM N2_DPM RD_GPM D D VA_AAS2P C RA_APN A1_APN RD_GPM VF_FAI2P C RA_APN N2N_APN RD_GPM VF_FAI2P C D VAI_AAI2P RA_GSF N1_GSF RP_GS D RD_APN VAI_AAI2P
Sdz(A):2:2 and also, even, namely you οὐχ before rough breathing to make covenant covenant the ć into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the god [see theology] he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself but the ć he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same to destroy and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries I when this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make
Sdz(A):2:2 and you(pl) (nom) not you(pl)-will-be-MAKE COVENANT-ed covenant (acc) the (dat)   into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) neither/nor the (dat) gods (dat) them/same (gen) not not you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE but the (nom|acc)   them/same (gen) you(pl)-will-BREAK and the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) them/same (gen) you(pl)-will-DESTROY and not you(pl)-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen) when these (nom|acc) you(pl)-DO/MAKE-ed
Sdz(A):2:2 Sdz(A)_2:2_1 Sdz(A)_2:2_2 Sdz(A)_2:2_3 Sdz(A)_2:2_4 Sdz(A)_2:2_5 Sdz(A)_2:2_6 Sdz(A)_2:2_7 Sdz(A)_2:2_8 Sdz(A)_2:2_9 Sdz(A)_2:2_10 Sdz(A)_2:2_11 Sdz(A)_2:2_12 Sdz(A)_2:2_13 Sdz(A)_2:2_14 Sdz(A)_2:2_15 Sdz(A)_2:2_16 Sdz(A)_2:2_17 Sdz(A)_2:2_18 Sdz(A)_2:2_19 Sdz(A)_2:2_20 Sdz(A)_2:2_21 Sdz(A)_2:2_22 Sdz(A)_2:2_23 Sdz(A)_2:2_24 Sdz(A)_2:2_25 Sdz(A)_2:2_26 Sdz(A)_2:2_27 Sdz(A)_2:2_28 Sdz(A)_2:2_29 Sdz(A)_2:2_30 Sdz(A)_2:2_31 Sdz(A)_2:2_32 Sdz(A)_2:2_33 Sdz(A)_2:2_34 Sdz(A)_2:2_35 Sdz(A)_2:2_36 Sdz(A)_2:2_37
Sdz(A):2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:3 καὶ ἐγὼ εἶπα Οὐ προσθήσω τοῦ μετοικίσαι τὸν λαόν, ὃν εἶπα τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς, καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον.
Sdz(A):2:3 And I said, I will not drive them out from before you, but they shall be for a distress to you, and their gods shall be to you for an offence. (Judges 2:3 Brenton)
Sdz(A):2:3 Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem». (Sdz 2:3 BT_4)
Sdz(A):2:3 καὶ ἐγὼ εἶπα Οὐ προσθήσω τοῦ μετοικίσαι τὸν λαόν, ὃν εἶπα τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς, καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον.
Sdz(A):2:3 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] συν·οχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] σκάνδαλον, -ου, τό
Sdz(A):2:3 I też, nawet, mianowicie Ja By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Do ??? Ludzie Kto/, który/, który; by być By mówić/opowiadaj By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ty I też, nawet, mianowicie By być Ty Do (+przyspieszenie) Tłumienia więzienie, strapienie, udręczenie, niepokój, ściągnięcie I też, nawet, mianowicie Bóg  On/ona/to/to samo By być Ty Do (+przyspieszenie) Skandalu zapadka, młotek
Sdz(A):2:3 kai\ e)gO\ ei)=pa *ou) prosTE/sO tou= metoiki/sai to\n lao/n, o(\n ei)=pa tou= e)XoleTreu=sai au)tou\s e)k prosO/pou u(mO=n, kai\ e)/sontai u(mi=n ei)s sunoCHa/s, kai\ oi( Teoi\ au)tO=n e)/sontai u(mi=n ei)s ska/ndalon.
Sdz(A):2:3 kai egO eipa u prosTEsO tu metoikisai ton laon, hon eipa tu eXoleTreusai autus ek prosOpu hymOn, kai esontai hymin eis synoCHas, kai hoi Teoi autOn esontai hymin eis skandalon.
Sdz(A):2:3 C RP_NS VAI_AAI1S D VF_FAI1S RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN RD_APM P N2N_GSN RP_GP C VF_FMI3P RP_DP P N1_APF C RA_NPM N2_NPM RD_GPM VF_FMI3P RP_DP P N2N_ASN
Sdz(A):2:3 and also, even, namely I to say/tell οὐχ before rough breathing to add to the to ??? the people who/whom/which; to be to say/tell the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels face you and also, even, namely to be you into (+acc) suppression prison, distress, anguish, anxiety, constriction and also, even, namely the god [see theology] he/she/it/same to be you into (+acc) scandal trigger, hammer
Sdz(A):2:3 and I (nom) I-SAY/TELL-ed not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) people (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-SAY/TELL-ed the (gen) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) them/same (acc) out of (+gen) face (gen) you(pl) (gen) and they-will-be you(pl) (dat) into (+acc) suppressions (acc) and the (nom) gods (nom|voc) them/same (gen) they-will-be you(pl) (dat) into (+acc) scandal (nom|acc|voc)
Sdz(A):2:3 Sdz(A)_2:3_1 Sdz(A)_2:3_2 Sdz(A)_2:3_3 Sdz(A)_2:3_4 Sdz(A)_2:3_5 Sdz(A)_2:3_6 Sdz(A)_2:3_7 Sdz(A)_2:3_8 Sdz(A)_2:3_9 Sdz(A)_2:3_10 Sdz(A)_2:3_11 Sdz(A)_2:3_12 Sdz(A)_2:3_13 Sdz(A)_2:3_14 Sdz(A)_2:3_15 Sdz(A)_2:3_16 Sdz(A)_2:3_17 Sdz(A)_2:3_18 Sdz(A)_2:3_19 Sdz(A)_2:3_20 Sdz(A)_2:3_21 Sdz(A)_2:3_22 Sdz(A)_2:3_23 Sdz(A)_2:3_24 Sdz(A)_2:3_25 Sdz(A)_2:3_26 Sdz(A)_2:3_27 Sdz(A)_2:3_28 Sdz(A)_2:3_29 Sdz(A)_2:3_30
Sdz(A):2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:4 καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντα Ισραηλ, καὶ ἐπῆρεν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.
Sdz(A):2:4 And it came to pass when the angel of the Lord spoke these words to all the children of Israel, that the people lifted up their voice, and wept. (Judges 2:4 Brenton)
Sdz(A):2:4 Kiedy Anioł Pana wyrzekł te słowa do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem. (Sdz 2:4 BT_4)
Sdz(A):2:4 καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντα Ισραηλ, καὶ ἐπῆρεν λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.
Sdz(A):2:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Sdz(A):2:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By mówić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By podnosić Ludzie Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać
Sdz(A):2:4 kai\ e)ge/neto O(s e)la/lEsen o( a)/ggelos kuri/ou tou\s lo/gous tou/tous pro\s pa/nta *israEl, kai\ e)pE=ren o( lao\s tE\n fOnE\n au)tO=n kai\ e)/klausan.
Sdz(A):2:4 kai egeneto hOs elalEsen ho angelos kyriu tus logus tutus pros panta israEl, kai epEren ho laos tEn fOnEn autOn kai eklausan.
Sdz(A):2:4 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM RA_APM N2_APM RD_APM P A3_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI3P
Sdz(A):2:4 and also, even, namely to become become, happen as/like to speak the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to raise the people the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to weep
Sdz(A):2:4 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-SPEAK-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) words (acc) these (acc) toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and he/she/it-RAISE-ed the (nom) people (nom) the (acc) sound/voice (acc) them/same (gen) and they-WEEP-ed
Sdz(A):2:4 Sdz(A)_2:4_1 Sdz(A)_2:4_2 Sdz(A)_2:4_3 Sdz(A)_2:4_4 Sdz(A)_2:4_5 Sdz(A)_2:4_6 Sdz(A)_2:4_7 Sdz(A)_2:4_8 Sdz(A)_2:4_9 Sdz(A)_2:4_10 Sdz(A)_2:4_11 Sdz(A)_2:4_12 Sdz(A)_2:4_13 Sdz(A)_2:4_14 Sdz(A)_2:4_15 Sdz(A)_2:4_16 Sdz(A)_2:4_17 Sdz(A)_2:4_18 Sdz(A)_2:4_19 Sdz(A)_2:4_20 Sdz(A)_2:4_21 Sdz(A)_2:4_22
Sdz(A):2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:5 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυθμών· καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ.
Sdz(A):2:5 And they named the name of that place Weepings; and they sacrificed there to the Lord. (Judges 2:5 Brenton)
Sdz(A):2:5 Miejscu temu nadano nazwę Bokim i złożono ofiarę dla Pana. (Sdz 2:5 BT_4)
Sdz(A):2:5 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυθμών· καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ.
Sdz(A):2:5 διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(A):2:5 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Miejsce Tamto Płacz I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Tam Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(A):2:5 dia\ tou=to e)klE/TE to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *klauTmO/n· kai\ e)/Tusan e)kei= tO=| kuri/O|.
Sdz(A):2:5 dia tuto eklETE to onoma tu topu ekeinu klauTmOn· kai eTysan ekei tO kyriO.
Sdz(A):2:5 P RD_ASN VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N3W_NSM C VAI_AAI3P D RA_DSM N2_DSM
Sdz(A):2:5 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to the place that crying and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] there the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(A):2:5 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) cryings (gen) and they-SACRIFICE-ed there the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Sdz(A):2:5 Sdz(A)_2:5_1 Sdz(A)_2:5_2 Sdz(A)_2:5_3 Sdz(A)_2:5_4 Sdz(A)_2:5_5 Sdz(A)_2:5_6 Sdz(A)_2:5_7 Sdz(A)_2:5_8 Sdz(A)_2:5_9 Sdz(A)_2:5_10 Sdz(A)_2:5_11 Sdz(A)_2:5_12 Sdz(A)_2:5_13 Sdz(A)_2:5_14
Sdz(A):2:5 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:6 καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν, καὶ ἀπῆλθαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν.
Sdz(A):2:6 And Joshua dismissed the people, and they went every man to his inheritance, to inherit the land. (Judges 2:6 Brenton)
Sdz(A):2:6 Wówczas Jozue rozesłał lud i poszli Izraelici, każdy do swojej dzielnicy, aby objąć ziemię w posiadanie. (Sdz 2:6 BT_4)
Sdz(A):2:6 Καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν, καὶ ἀπῆλθαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν.
Sdz(A):2:6 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Sdz(A):2:6 I też, nawet, mianowicie Do ??? Jezus [Jozue albo Jezus] Ludzie I też, nawet, mianowicie By odchodzić Syn Izrael Każdy Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo On/ona/to/to samo By przenosić tytuł Ziemi/ziemia
Sdz(A):2:6 *kai\ e)Xape/steilen *)iEsou=s to\n lao/n, kai\ a)pE=lTan oi( ui(oi\ *israEl e(/kastos ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ ei)s tE\n klEronomi/an au)tou= tou= kataklEronomE=sai tE\n gE=n.
Sdz(A):2:6 kai eXapesteilen iEsus ton laon, kai apElTan hoi hyioi israEl hekastos eis ton oikon autu kai eis tEn klEronomian autu tu kataklEronomEsai tEn gEn.
Sdz(A):2:6 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A1_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF
Sdz(A):2:6 and also, even, namely to ??? Jesus [Joshua or Jesus] the people and also, even, namely to depart the son Israel each into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) the inheritance he/she/it/same the to transfer title the earth/land
Sdz(A):2:6 and he/she/it-???-ed Jesus (nom) the (acc) people (acc) and they-DEPART-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and into (+acc) the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-TRANSFER-TITLE, be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!, he/she/it-happens-to-TRANSFER-TITLE (opt) the (acc) earth/land (acc)
Sdz(A):2:6 Sdz(A)_2:6_1 Sdz(A)_2:6_2 Sdz(A)_2:6_3 Sdz(A)_2:6_4 Sdz(A)_2:6_5 Sdz(A)_2:6_6 Sdz(A)_2:6_7 Sdz(A)_2:6_8 Sdz(A)_2:6_9 Sdz(A)_2:6_10 Sdz(A)_2:6_11 Sdz(A)_2:6_12 Sdz(A)_2:6_13 Sdz(A)_2:6_14 Sdz(A)_2:6_15 Sdz(A)_2:6_16 Sdz(A)_2:6_17 Sdz(A)_2:6_18 Sdz(A)_2:6_19 Sdz(A)_2:6_20 Sdz(A)_2:6_21 Sdz(A)_2:6_22 Sdz(A)_2:6_23 Sdz(A)_2:6_24
Sdz(A):2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:7 καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ Ἰησοῦν, ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα, ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.
Sdz(A):2:7 And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that lived many days with Joshua, as many as knew all the great work of the Lord, what things he had wrought in Israel. (Judges 2:7 Brenton)
Sdz(A):2:7 Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela. (Sdz 2:7 BT_4)
Sdz(A):2:7 καὶ ἐδούλευσεν λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ Ἰησοῦν, ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα, ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.
Sdz(A):2:7 καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅσος -η -ον   μετά Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὅσος -η -ον γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):2:7 I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Starszy Tyleż/wiele jak Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jezus [Jozue albo Jezus] Tyleż/wiele jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki Kto/, który/, który By czynić/rób Izrael
Sdz(A):2:7 kai\ e)dou/leusen o( lao\s tO=| kuri/O| pa/sas ta\s E(me/ras *)iEsou= kai\ pa/sas ta\s E(me/ras tO=n presbute/rOn, o(/soi e)makroEme/reusan meta\ *)iEsou=n, o(/soi e)/gnOsan pa=n to\ e)/rgon kuri/ou to\ me/ga, o(\ e)poi/Esen tO=| *israEl.
Sdz(A):2:7 kai eduleusen ho laos tO kyriO pasas tas hEmeras iEsu kai pasas tas hEmeras tOn presbyterOn, hosoi emakroEmereusan meta iEsun, hosoi egnOsan pan to ergon kyriu to mega, ho epoiEsen tO israEl.
Sdz(A):2:7 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM A1S_APF RA_APF N1A_APF N_GSM C A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GPM N2_GPM A1_NPM VAI_AAI3P P N_ASM A1_NPM VZI_AAI3P A3_ASN RA_ASN N2N_ASN N2_GSM RA_ASN A1P_ASN RR_ASN VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM
Sdz(A):2:7 and also, even, namely to obey to be a slave, serve the people the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the elder as much/many as ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Jesus [Joshua or Jesus] as much/many as to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the great who/whom/which to do/make the Israel
Sdz(A):2:7 and he/she/it-OBEY-ed the (nom) people (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) elder ([Adj] gen) as much/many as (nom)   after (+acc), with (+gen) Jesus (acc) as much/many as (nom) they-KNOW-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) Israel (indecl)
Sdz(A):2:7 Sdz(A)_2:7_1 Sdz(A)_2:7_2 Sdz(A)_2:7_3 Sdz(A)_2:7_4 Sdz(A)_2:7_5 Sdz(A)_2:7_6 Sdz(A)_2:7_7 Sdz(A)_2:7_8 Sdz(A)_2:7_9 Sdz(A)_2:7_10 Sdz(A)_2:7_11 Sdz(A)_2:7_12 Sdz(A)_2:7_13 Sdz(A)_2:7_14 Sdz(A)_2:7_15 Sdz(A)_2:7_16 Sdz(A)_2:7_17 Sdz(A)_2:7_18 Sdz(A)_2:7_19 Sdz(A)_2:7_20 Sdz(A)_2:7_21 Sdz(A)_2:7_22 Sdz(A)_2:7_23 Sdz(A)_2:7_24 Sdz(A)_2:7_25 Sdz(A)_2:7_26 Sdz(A)_2:7_27 Sdz(A)_2:7_28 Sdz(A)_2:7_29 Sdz(A)_2:7_30 Sdz(A)_2:7_31 Sdz(A)_2:7_32
Sdz(A):2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:8 καὶ ἐτελεύτησεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν.
Sdz(A):2:8 And Joshua the son of Naue, the servant of the Lord, died, a hundred and ten years old. (Judges 2:8 Brenton)
Sdz(A):2:8 Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku lat stu dziesięciu. (Sdz 2:8 BT_4)
Sdz(A):2:8 καὶ ἐτελεύτησεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν.
Sdz(A):2:8 καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἑκατόν δέκα ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(A):2:8 I też, nawet, mianowicie By kończyć się Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Haruj jak niewolnik; niewolniczy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Sto Dziesięć Rok
Sdz(A):2:8 kai\ e)teleu/tEsen *)iEsou=s ui(o\s *nauE dou=los kuri/ou ui(o\s e(kato\n de/ka e)tO=n.
Sdz(A):2:8 kai eteleutEsen iEsus hyios nauE dulos kyriu hyios hekaton deka etOn.
Sdz(A):2:8 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N2_GSM N2_NSM M M N3E_GPN
Sdz(A):2:8 and also, even, namely to end Jesus [Joshua or Jesus] son ć slave; servile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. son hundred ten year
Sdz(A):2:8 and he/she/it-END-ed Jesus (nom) son (nom)   slave (nom); servile ([Adj] nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) son (nom) hundred ten years (gen)
Sdz(A):2:8 Sdz(A)_2:8_1 Sdz(A)_2:8_2 Sdz(A)_2:8_3 Sdz(A)_2:8_4 Sdz(A)_2:8_5 Sdz(A)_2:8_6 Sdz(A)_2:8_7 Sdz(A)_2:8_8 Sdz(A)_2:8_9 Sdz(A)_2:8_10 Sdz(A)_2:8_11
Sdz(A):2:8 x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:9 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν Θαμναθαρες ἐν ὄρει Εφραιμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας.
Sdz(A):2:9 And they buried him in the border of his inheritance, in Thamnathares, in mount Ephraim, on the north of the mountain of Gaas. (Judges 2:9 Brenton)
Sdz(A):2:9 Pochowano go w posiadłości Timnat-Cheres, którą otrzymał w dziedzictwo, przy górze Efraima, na północ od góry Gaasz. (Sdz 2:9 BT_4)
Sdz(A):2:9 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν Θαμναθαρες ἐν ὄρει Εφραιμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας.
Sdz(A):2:9 καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Sdz(A):2:9 I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Granica Dziedzictwo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Wchodź
Sdz(A):2:9 kai\ e)/TaPSan au)to\n e)n o(ri/O| tE=s klEronomi/as au)tou= e)n *TamnaTares e)n o)/rei *efraim a)po\ borra= tou= o)/rous *gaas.
Sdz(A):2:9 kai eTaPSan auton en horiO tEs klEronomias autu en TamnaTares en orei efraim apo borra tu orus gaas.
Sdz(A):2:9 C VAI_AAI3P RD_ASM P N2N_DSN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM P N_DS P N3E_DSN N_GSM P N1T_GSM RA_GSN N3E_GSN N_GS
Sdz(A):2:9 and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among boundary the inheritance he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Ephraim from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north the mount ć
Sdz(A):2:9 and they-BURY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) boundary (dat) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) mount (dat) Ephraim (indecl) away from (+gen) north (gen, voc) the (gen) mount (gen)  
Sdz(A):2:9 Sdz(A)_2:9_1 Sdz(A)_2:9_2 Sdz(A)_2:9_3 Sdz(A)_2:9_4 Sdz(A)_2:9_5 Sdz(A)_2:9_6 Sdz(A)_2:9_7 Sdz(A)_2:9_8 Sdz(A)_2:9_9 Sdz(A)_2:9_10 Sdz(A)_2:9_11 Sdz(A)_2:9_12 Sdz(A)_2:9_13 Sdz(A)_2:9_14 Sdz(A)_2:9_15 Sdz(A)_2:9_16 Sdz(A)_2:9_17 Sdz(A)_2:9_18
Sdz(A):2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:10 καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν, καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ’ αὐτούς, ὅσοι οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καὶ τὸ ἔργον, ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.
Sdz(A):2:10 And all that generation were laid to their fathers: and another generation rose up after them, who knew not the Lord, nor yet the work which he wrought in Israel. (Judges 2:10 Brenton)
Sdz(A):2:10 A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. (Sdz 2:10 BT_4)
Sdz(A):2:10 καὶ πᾶσα γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν, καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ’ αὐτούς, ὅσοι οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καὶ τὸ ἔργον, ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.
Sdz(A):2:10 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ἐκεῖνος -η -ο προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) γενεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):2:10 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Tamto By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Inny Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Praca Kto/, który/, który By czynić/rób Izrael
Sdz(A):2:10 kai\ pa=sa E( genea\ e)kei/nE prosete/TEsan pro\s tou\s pate/ras au)tO=n, kai\ a)ne/stE genea\ e(te/ra met’ au)tou/s, o(/soi ou)k e)/gnOsan to\n ku/rion kai\ to\ e)/rgon, o(\ e)poi/Esen tO=| *israEl.
Sdz(A):2:10 kai pasa hE genea ekeinE proseteTEsan pros tus pateras autOn, kai anestE genea hetera met’ autus, hosoi uk egnOsan ton kyrion kai to ergon, ho epoiEsen tO israEl.
Sdz(A):2:10 C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_NSF VCI_API3P P RA_APM N3_APM RD_GPM C VHI_AAI3S N1A_NSF A1A_NSF P RD_APM A1_NPM D VZI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN RR_ASN VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM
Sdz(A):2:10 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the generation Race, Nation; sometimes "generation" that to add to toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect generation Race, Nation; sometimes "generation" other after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same as much/many as οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the work who/whom/which to do/make the Israel
Sdz(A):2:10 and every (nom|voc) the (nom) generation (nom|voc) that (nom) they-were-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) them/same (gen) and he/she/it-STand-ed-UP generation (nom|voc) other (nom|acc), other (nom) after (+acc), with (+gen) them/same (acc) as much/many as (nom) not they-KNOW-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) work (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) Israel (indecl)
Sdz(A):2:10 Sdz(A)_2:10_1 Sdz(A)_2:10_2 Sdz(A)_2:10_3 Sdz(A)_2:10_4 Sdz(A)_2:10_5 Sdz(A)_2:10_6 Sdz(A)_2:10_7 Sdz(A)_2:10_8 Sdz(A)_2:10_9 Sdz(A)_2:10_10 Sdz(A)_2:10_11 Sdz(A)_2:10_12 Sdz(A)_2:10_13 Sdz(A)_2:10_14 Sdz(A)_2:10_15 Sdz(A)_2:10_16 Sdz(A)_2:10_17 Sdz(A)_2:10_18 Sdz(A)_2:10_19 Sdz(A)_2:10_20 Sdz(A)_2:10_21 Sdz(A)_2:10_22 Sdz(A)_2:10_23 Sdz(A)_2:10_24 Sdz(A)_2:10_25 Sdz(A)_2:10_26 Sdz(A)_2:10_27 Sdz(A)_2:10_28
Sdz(A):2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:11 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου καὶ ἐλάτρευον τοῖς Βααλιμ.
Sdz(A):2:11 And the children of Israel wrought evil before the Lord, and served Baalim. (Judges 2:11 Brenton)
Sdz(A):2:11 Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. (Sdz 2:11 BT_4)
Sdz(A):2:11 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου καὶ ἐλάτρευον τοῖς Βααλιμ.
Sdz(A):2:11 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό  
Sdz(A):2:11 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami
Sdz(A):2:11 *kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou kai\ e)la/treuon toi=s *baalim.
Sdz(A):2:11 kai epoiEsan hoi hyioi israEl to ponEron enantion kyriu kai elatreuon tois baalim.
Sdz(A):2:11 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN A1A_ASN D N2_GSM C V1I_IAI3P RA_DPM N_DPM
Sdz(A):2:11 and also, even, namely to do/make the son Israel the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the ć
Sdz(A):2:11 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-was-PERFORM-ing-RITUALS/RITES, they-were-PERFORM-ing-RITUALS/RITES the (dat)  
Sdz(A):2:11 Sdz(A)_2:11_1 Sdz(A)_2:11_2 Sdz(A)_2:11_3 Sdz(A)_2:11_4 Sdz(A)_2:11_5 Sdz(A)_2:11_6 Sdz(A)_2:11_7 Sdz(A)_2:11_8 Sdz(A)_2:11_9 Sdz(A)_2:11_10 Sdz(A)_2:11_11 Sdz(A)_2:11_12 Sdz(A)_2:11_13
Sdz(A):2:11 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:12 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν λαῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον
Sdz(A):2:12 And they forsook the Lord God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt, and walked after other gods, of the gods of the nations round about them; and they worshipped them. (Judges 2:12 Brenton)
Sdz(A):2:12 Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. (Sdz 2:12 BT_4)
Sdz(A):2:12 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν λαῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον
Sdz(A):2:12 καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(A):2:12 I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Inny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg ; bogini Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(A):2:12 kai\ e)gkate/lipon to\n ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n to\n e)Xagago/nta au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ e)poreu/TEsan o)pi/sO TeO=n e(te/rOn a)po\ tO=n TeO=n tO=n laO=n tO=n periku/klO| au)tO=n kai\ proseku/nEsan au)toi=s kai\ parO/rgisan to\n ku/rion
Sdz(A):2:12 kai enkatelipon ton kyrion Teon tOn paterOn autOn ton eXagagonta autus ek gEs aigyptu kai eporeuTEsan opisO TeOn heterOn apo tOn TeOn tOn laOn tOn perikyklO autOn kai prosekynEsan autois kai parOrgisan ton kyrion
Sdz(A):2:12 C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM RA_ASM VB_AAPASM RD_APM P N1_GSF N2_GSF C VCI_API3P P N2_GPM A1A_GPM P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM RA_GPM D RD_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM
Sdz(A):2:12 and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same the to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess other from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the god [see theology]; goddess the people the ć he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(A):2:12 and I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) the (acc) upon LEAD-ing-OUT (acc, nom|acc|voc) them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and they-were-GO-ed behind gods (gen); goddesses (gen) other (gen) away from (+gen) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) the (gen) peoples (gen) the (gen)   them/same (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE them/same (dat) and they-???-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(A):2:12 Sdz(A)_2:12_1 Sdz(A)_2:12_2 Sdz(A)_2:12_3 Sdz(A)_2:12_4 Sdz(A)_2:12_5 Sdz(A)_2:12_6 Sdz(A)_2:12_7 Sdz(A)_2:12_8 Sdz(A)_2:12_9 Sdz(A)_2:12_10 Sdz(A)_2:12_11 Sdz(A)_2:12_12 Sdz(A)_2:12_13 Sdz(A)_2:12_14 Sdz(A)_2:12_15 Sdz(A)_2:12_16 Sdz(A)_2:12_17 Sdz(A)_2:12_18 Sdz(A)_2:12_19 Sdz(A)_2:12_20 Sdz(A)_2:12_21 Sdz(A)_2:12_22 Sdz(A)_2:12_23 Sdz(A)_2:12_24 Sdz(A)_2:12_25 Sdz(A)_2:12_26 Sdz(A)_2:12_27 Sdz(A)_2:12_28 Sdz(A)_2:12_29 Sdz(A)_2:12_30 Sdz(A)_2:12_31 Sdz(A)_2:12_32 Sdz(A)_2:12_33 Sdz(A)_2:12_34
Sdz(A):2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:13 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ ἐλάτρευσαν τῇ Βααλ καὶ ταῖς Ἀστάρταις.
Sdz(A):2:13 And they provoked the Lord, and forsook him, and served Baal and the Astartes. (Judges 2:13 Brenton)
Sdz(A):2:13 Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. (Sdz 2:13 BT_4)
Sdz(A):2:13 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ ἐλάτρευσαν τῇ Βααλ καὶ ταῖς Ἀστάρταις.
Sdz(A):2:13 καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί ὁ ἡ τό  
Sdz(A):2:13 I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Baal I też, nawet, mianowicie
Sdz(A):2:13 kai\ e)gkate/lipon to\n ku/rion kai\ e)la/treusan tE=| *baal kai\ tai=s *)asta/rtais.
Sdz(A):2:13 kai enkatelipon ton kyrion kai elatreusan tE baal kai tais astartais.
Sdz(A):2:13 C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RA_DSF N_DSF C RA_DPF N1_DPF
Sdz(A):2:13 and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the Baal and also, even, namely the ć
Sdz(A):2:13 and I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES the (dat) Baal (indecl) and the (dat)  
Sdz(A):2:13 Sdz(A)_2:13_1 Sdz(A)_2:13_2 Sdz(A)_2:13_3 Sdz(A)_2:13_4 Sdz(A)_2:13_5 Sdz(A)_2:13_6 Sdz(A)_2:13_7 Sdz(A)_2:13_8 Sdz(A)_2:13_9 Sdz(A)_2:13_10 Sdz(A)_2:13_11
Sdz(A):2:13 x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:14 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ προνομευόντων, καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτούς· καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.
Sdz(A):2:14 And the Lord was very angry with Israel; and he gave them into the hands of the spoilers, and they spoiled them; and he sold them into the hands of their enemies round about, and they could not any longer resist their enemies, (Judges 2:14 Brenton)
Sdz(A):2:14 Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. (Sdz 2:14 BT_4)
Sdz(A):2:14 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ προνομευόντων, καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτούς· καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.
Sdz(A):2:14 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):2:14 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo Dookoła I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By przeciwstawiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo
Sdz(A):2:14 kai\ O)rgi/sTE TumO=| ku/rios tO=| *israEl kai\ pare/dOken au)tou\s e)n CHeiri\ pronomeuo/ntOn, kai\ e)prono/meusan au)tou/s· kai\ a)pe/doto au)tou\s e)n CHeiri\ tO=n e)CHTrO=n au)tO=n kuklo/Ten, kai\ ou)k E)duna/sTEsan a)ntistE=nai kata\ pro/sOpon tO=n e)CHTrO=n au)tO=n.
Sdz(A):2:14 kai OrgisTE TymO kyrios tO israEl kai paredOken autus en CHeiri pronomeuontOn, kai epronomeusan autus· kai apedoto autus en CHeiri tOn eCHTrOn autOn kykloTen, kai uk EdynasTEsan antistEnai kata prosOpon tOn eCHTrOn autOn.
Sdz(A):2:14 C VSI_API3S N2_DSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_APM P N3_DSF V1_PAPGPM C VAI_AAI3P RD_APM C VOI_AMI3S RD_APM P N3_DSF RA_GPM N2_GPM RD_GPM D C D VSI_API3P VH_AAN P N2N_ASN RA_GPM N2_GPM RD_GPM
Sdz(A):2:14 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the enmity; hostile he/she/it/same around and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to oppose down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the enmity; hostile he/she/it/same
Sdz(A):2:14 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)   and   them/same (acc) and he/she/it-was-GIVE BACK-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) around and not they-were-ABLE-ed to-OPPOSE down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen)
Sdz(A):2:14 Sdz(A)_2:14_1 Sdz(A)_2:14_2 Sdz(A)_2:14_3 Sdz(A)_2:14_4 Sdz(A)_2:14_5 Sdz(A)_2:14_6 Sdz(A)_2:14_7 Sdz(A)_2:14_8 Sdz(A)_2:14_9 Sdz(A)_2:14_10 Sdz(A)_2:14_11 Sdz(A)_2:14_12 Sdz(A)_2:14_13 Sdz(A)_2:14_14 Sdz(A)_2:14_15 Sdz(A)_2:14_16 Sdz(A)_2:14_17 Sdz(A)_2:14_18 Sdz(A)_2:14_19 Sdz(A)_2:14_20 Sdz(A)_2:14_21 Sdz(A)_2:14_22 Sdz(A)_2:14_23 Sdz(A)_2:14_24 Sdz(A)_2:14_25 Sdz(A)_2:14_26 Sdz(A)_2:14_27 Sdz(A)_2:14_28 Sdz(A)_2:14_29 Sdz(A)_2:14_30 Sdz(A)_2:14_31 Sdz(A)_2:14_32 Sdz(A)_2:14_33
Sdz(A):2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:15 ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπόρνευον, καὶ χεὶρ κυρίου ἦν αὐτοῖς εἰς κακά, καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος, καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα.
Sdz(A):2:15 among whomsoever they went; and the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord spoke, and as the Lord sware to them; and he greatly afflicted them. (Judges 2:15 Brenton)
Sdz(A):2:15 We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. (Sdz 2:15 BT_4)
Sdz(A):2:15 ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπόρνευον, καὶ χεὶρ κυρίου ἦν αὐτοῖς εἰς κακά, καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος, καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα.
Sdz(A):2:15 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καθ·ώς ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα
Sdz(A):2:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By cudzołożyć prostytutkę I też, nawet, mianowicie Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Sdz(A):2:15 e)n pa=sin, oi(=s e)po/rneuon, kai\ CHei\r kuri/ou E)=n au)toi=s ei)s kaka/, kaTO\s e)la/lEsen ku/rios kai\ kaTO\s O)/mosen ku/rios, kai\ e)Xe/TliPSen au)tou\s sfo/dra.
Sdz(A):2:15 en pasin, hois eporneuon, kai CHeir kyriu En autois eis kaka, kaTOs elalEsen kyrios kai kaTOs Omosen kyrios, kai eXeTliPSen autus sfodra.
Sdz(A):2:15 P A3_DPM RR_DPM V1I_IAI3P C N3_NSF N2_GSM V9_IAI3S RD_DPM P A1_APN D VAI_AAI3S N2_NSM C D VAI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S RD_APM D
Sdz(A):2:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to fornicate prostitute and also, even, namely hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be he/she/it/same into (+acc) wickedly to do evil as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Sdz(A):2:15 in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) I-was-FORNICATE-ing, they-were-FORNICATE-ing and hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was them/same (dat) into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and as accordingly he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   them/same (acc) vehement,
Sdz(A):2:15 Sdz(A)_2:15_1 Sdz(A)_2:15_2 Sdz(A)_2:15_3 Sdz(A)_2:15_4 Sdz(A)_2:15_5 Sdz(A)_2:15_6 Sdz(A)_2:15_7 Sdz(A)_2:15_8 Sdz(A)_2:15_9 Sdz(A)_2:15_10 Sdz(A)_2:15_11 Sdz(A)_2:15_12 Sdz(A)_2:15_13 Sdz(A)_2:15_14 Sdz(A)_2:15_15 Sdz(A)_2:15_16 Sdz(A)_2:15_17 Sdz(A)_2:15_18 Sdz(A)_2:15_19 Sdz(A)_2:15_20 Sdz(A)_2:15_21 Sdz(A)_2:15_22
Sdz(A):2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:16 καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτὰς καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν προνομευόντων αὐτούς.
Sdz(A):2:16 And the Lord raised up judges, and the Lord save them out of the hands of them that spoiled them: and yet they hearkened not to the judges, (Judges 2:16 Brenton)
Sdz(A):2:16 Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. (Sdz 2:16 BT_4)
Sdz(A):2:16 καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτὰς καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν προνομευόντων αὐτούς.
Sdz(A):2:16 καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κριτής, -οῦ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):2:16 I też, nawet, mianowicie By podnosić się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(A):2:16 kai\ E)/geiren au)toi=s ku/rios krita\s kai\ e)/sOsen au)tou\s e)k CHeiro\s tO=n pronomeuo/ntOn au)tou/s.
Sdz(A):2:16 kai Egeiren autois kyrios kritas kai esOsen autus ek CHeiros tOn pronomeuontOn autus.
Sdz(A):2:16 C V1I_IAI3S RD_DPM N2_NSM N1M_APM C VAI_AAI3S RD_APM P N3_GSF RA_GPM V1_PAPGPM RD_APM
Sdz(A):2:16 and also, even, namely to rise he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. judge [see critic] and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand the ć he/she/it/same
Sdz(A):2:16 and he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) judges (acc) and he/she/it-SAVE-ed them/same (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen)   them/same (acc)
Sdz(A):2:16 Sdz(A)_2:16_1 Sdz(A)_2:16_2 Sdz(A)_2:16_3 Sdz(A)_2:16_4 Sdz(A)_2:16_5 Sdz(A)_2:16_6 Sdz(A)_2:16_7 Sdz(A)_2:16_8 Sdz(A)_2:16_9 Sdz(A)_2:16_10 Sdz(A)_2:16_11 Sdz(A)_2:16_12 Sdz(A)_2:16_13
Sdz(A):2:16 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:17 καί γε τῶν κριτῶν αὐτῶν οὐκ ἐπήκουσαν, ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον· καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν ἐντολὰς κυρίου, οὐκ ἐποίησαν οὕτως.
Sdz(A):2:17 for they went a whoring after other gods, and worshipped them; and they turned quickly out of the way in which their fathers walked to hearken to the words of the Lord; they did not so. (Judges 2:17 Brenton)
Sdz(A):2:17 Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali. (Sdz 2:17 BT_4)
Sdz(A):2:17 καί γε τῶν κριτῶν αὐτῶν οὐκ ἐπήκουσαν, ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον· καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν ἐντολὰς κυρίου, οὐκ ἐποίησαν οὕτως.
Sdz(A):2:17 καί γέ ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὅτι ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
Sdz(A):2:17 I też, nawet, mianowicie ??? Sądź [zobacz krytyka] On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ponieważ/tamto By prostytuować się poza Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By iść Ojciec On/ona/to/to samo Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Sdz(A):2:17 kai/ ge tO=n kritO=n au)tO=n ou)k e)pE/kousan, o(/ti e)Xepo/rneusan o)pi/sO TeO=n e(te/rOn kai\ proseku/nEsan au)toi=s kai\ parO/rgisan to\n ku/rion· kai\ e)Xe/klinan taCHu\ e)k tE=s o(dou=, E(=s e)poreu/TEsan oi( pate/res au)tO=n tou= ei)sakou/ein e)ntola\s kuri/ou, ou)k e)poi/Esan ou(/tOs.
Sdz(A):2:17 kai ge tOn kritOn autOn uk epEkusan, hoti eXeporneusan opisO TeOn heterOn kai prosekynEsan autois kai parOrgisan ton kyrion· kai eXeklinan taCHy ek tEs hodu, hEs eporeuTEsan hoi pateres autOn tu eisakuein entolas kyriu, uk epoiEsan hutOs.
Sdz(A):2:17 C x RA_GPM N1M_GPM RD_GPM D VAI_AAI3P C VAI_AAI3P P N2_GPM A1A_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P A3U_ASN P RA_GSF N2_GSF RR_GSF VCI_API3P RA_NPM N3_NPM RD_GPM RA_GSN V1_PAN N1_APF N2_GSM D VAI_AAI3P D
Sdz(A):2:17 and also, even, namely ??? the judge [see critic] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to hear because/that to prostitute oneself out behind back, behind, after god [see theology]; goddess other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to recoil/avoid quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road who/whom/which to go the father he/she/it/same the to heard (being heard, listen into, hearken) precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Sdz(A):2:17 and ??? the (gen) judges (gen) them/same (gen) not they-HEAR-ed because/that they-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT behind gods (gen); goddesses (gen) other (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE them/same (dat) and they-???-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-RECOIL/AVOID-ed quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) who/whom/which (gen) they-were-GO-ed the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) the (gen) to-be-HEARD-ing precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not they-DO/MAKE-ed thusly/like this
Sdz(A):2:17 Sdz(A)_2:17_1 Sdz(A)_2:17_2 Sdz(A)_2:17_3 Sdz(A)_2:17_4 Sdz(A)_2:17_5 Sdz(A)_2:17_6 Sdz(A)_2:17_7 Sdz(A)_2:17_8 Sdz(A)_2:17_9 Sdz(A)_2:17_10 Sdz(A)_2:17_11 Sdz(A)_2:17_12 Sdz(A)_2:17_13 Sdz(A)_2:17_14 Sdz(A)_2:17_15 Sdz(A)_2:17_16 Sdz(A)_2:17_17 Sdz(A)_2:17_18 Sdz(A)_2:17_19 Sdz(A)_2:17_20 Sdz(A)_2:17_21 Sdz(A)_2:17_22 Sdz(A)_2:17_23 Sdz(A)_2:17_24 Sdz(A)_2:17_25 Sdz(A)_2:17_26 Sdz(A)_2:17_27 Sdz(A)_2:17_28 Sdz(A)_2:17_29 Sdz(A)_2:17_30 Sdz(A)_2:17_31 Sdz(A)_2:17_32 Sdz(A)_2:17_33 Sdz(A)_2:17_34 Sdz(A)_2:17_35 Sdz(A)_2:17_36 Sdz(A)_2:17_37
Sdz(A):2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:18 καὶ ὅτι ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτάς, καὶ ἦν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ κριτοῦ, ὅτι παρεκλήθη κύριος ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου τῶν πολιορκούντων αὐτοὺς καὶ κακούντων αὐτούς.
Sdz(A):2:18 And because the Lord raised them up judges, so the Lord was with the judge, and saved them out of the hand of their enemies all the days of the judge; for the Lord was moved at their groaning by reason of them that besieged them and afflicted them. (Judges 2:18 Brenton)
Sdz(A):2:18 Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców. (Sdz 2:18 BT_4)
Sdz(A):2:18 καὶ ὅτι ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτάς, καὶ ἦν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ κριτοῦ, ὅτι παρεκλήθη κύριος ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου τῶν πολιορκούντων αὐτοὺς καὶ κακούντων αὐτούς.
Sdz(A):2:18 καί ὅτι ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κριτής, -οῦ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ὅτι παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):2:18 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By podnosić się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Sądź [zobacz krytyka] Ponieważ/tamto By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo
Sdz(A):2:18 kai\ o(/ti E)/geiren au)toi=s ku/rios krita/s, kai\ E)=n ku/rios meta\ tou= kritou= kai\ e)/sOsen au)tou\s e)k CHeiro\s tO=n e)CHTrO=n au)tO=n pa/sas ta\s E(me/ras tou= kritou=, o(/ti pareklE/TE ku/rios a)po\ tou= stenagmou= au)tO=n a)po\ prosO/pou tO=n poliorkou/ntOn au)tou\s kai\ kakou/ntOn au)tou/s.
Sdz(A):2:18 kai hoti Egeiren autois kyrios kritas, kai En kyrios meta tu kritu kai esOsen autus ek CHeiros tOn eCHTrOn autOn pasas tas hEmeras tu kritu, hoti pareklETE kyrios apo tu stenagmu autOn apo prosOpu tOn poliorkuntOn autus kai kakuntOn autus.
Sdz(A):2:18 C C V1I_IAI3S RD_DPM N2_NSM N1M_APM C V9_IAI3S N2_NSM P RA_GSM N1M_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N3_GSF RA_GPM N2_GPM RD_GPM A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSM N1M_GSM C VCI_API3S N2_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GPM P N2N_GSN RA_GPM V2_PAPGPM RD_APM C V4_PAPGPM RD_APM
Sdz(A):2:18 and also, even, namely because/that to rise he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. judge [see critic] and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the judge [see critic] and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand the enmity; hostile he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the judge [see critic] because/that to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the ć he/she/it/same and also, even, namely to make things difficult for he/she/it/same
Sdz(A):2:18 and because/that he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) judges (acc) and he/she/it-was lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) judge (gen) and he/she/it-SAVE-ed them/same (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) judge (gen) because/that he/she/it-was-PETITION-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) groan (gen) them/same (gen) away from (+gen) face (gen) the (gen)   them/same (acc) and let-them-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR! (classical), while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (gen) them/same (acc)
Sdz(A):2:18 Sdz(A)_2:18_1 Sdz(A)_2:18_2 Sdz(A)_2:18_3 Sdz(A)_2:18_4 Sdz(A)_2:18_5 Sdz(A)_2:18_6 Sdz(A)_2:18_7 Sdz(A)_2:18_8 Sdz(A)_2:18_9 Sdz(A)_2:18_10 Sdz(A)_2:18_11 Sdz(A)_2:18_12 Sdz(A)_2:18_13 Sdz(A)_2:18_14 Sdz(A)_2:18_15 Sdz(A)_2:18_16 Sdz(A)_2:18_17 Sdz(A)_2:18_18 Sdz(A)_2:18_19 Sdz(A)_2:18_20 Sdz(A)_2:18_21 Sdz(A)_2:18_22 Sdz(A)_2:18_23 Sdz(A)_2:18_24 Sdz(A)_2:18_25 Sdz(A)_2:18_26 Sdz(A)_2:18_27 Sdz(A)_2:18_28 Sdz(A)_2:18_29 Sdz(A)_2:18_30 Sdz(A)_2:18_31 Sdz(A)_2:18_32 Sdz(A)_2:18_33 Sdz(A)_2:18_34 Sdz(A)_2:18_35 Sdz(A)_2:18_36 Sdz(A)_2:18_37 Sdz(A)_2:18_38 Sdz(A)_2:18_39 Sdz(A)_2:18_40
Sdz(A):2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:19 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέθνῃσκεν ὁ κριτής, καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέφθειραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς καὶ προσκυνεῖν αὐτοῖς· οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς σκληρᾶς.
Sdz(A):2:19 And it came to pass when the judge died, that they went back, and again corrupted themselves worse than their fathers to go after other gods to serve them an to worship them: they abandoned not their devices nor their stubborn ways. (Judges 2:19 Brenton)
Sdz(A):2:19 Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. (Sdz 2:19 BT_4)
Sdz(A):2:19 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέθνῃσκεν κριτής, καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέφθειραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς καὶ προσκυνεῖν αὐτοῖς· οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς σκληρᾶς.
Sdz(A):2:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί πάλιν δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὑπέρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν
Sdz(A):2:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By umierać Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie By odwracać się od I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By rujnować Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Inny By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny
Sdz(A):2:19 kai\ e)ge/neto O(s a)pe/TnE|sken o( kritE/s, kai\ a)pe/strePSan kai\ pa/lin die/fTeiran u(pe\r tou\s pate/ras au)tO=n poreuTE=nai o)pi/sO TeO=n e(te/rOn latreu/ein au)toi=s kai\ proskunei=n au)toi=s· ou)k a)pe/rriPSan ta\ e)pitEdeu/mata au)tO=n kai\ ou)k a)pe/stEsan a)po\ tE=s o(dou= au)tO=n tE=s sklEra=s.
Sdz(A):2:19 kai egeneto hOs apeTnEsken ho kritEs, kai apestrePSan kai palin diefTeiran hyper tus pateras autOn poreuTEnai opisO TeOn heterOn latreuein autois kai proskynein autois· uk aperriPSan ta epitEdeumata autOn kai uk apestEsan apo tEs hodu autOn tEs sklEras.
Sdz(A):2:19 C VBI_AMI3S C V1I_IAI3S RA_NSM N1M_NSM C VAI_AAI3P C D VAI_AAI3P P RA_APM N3_APM RD_GPM VC_APN P N2_GPM A1A_GPM V1_PAN RD_DPM C V2_PAN RD_DPM D VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM C D VHI_AAI3P P RA_GSF N2_GSF RD_GPM RA_GSF A1A_GSF
Sdz(A):2:19 and also, even, namely to become become, happen as/like to die the judge [see critic] and also, even, namely to turn away from and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to ruin above (+acc), on behalf of (+gen) the father he/she/it/same to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess other to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ??? the ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the hard rigid, stiff
Sdz(A):2:19 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-DIE-ing the (nom) judge (nom) and they-TURN-ed-AWAY-FROM and again they-RUIN-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) fathers (acc) them/same (gen) to-be-GO-ed behind gods (gen); goddesses (gen) other (gen) to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES them/same (dat) and to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE them/same (dat) not they-???-ed the (nom|acc)   them/same (gen) and not they-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) way/road (gen) them/same (gen) the (gen) hard ([Adj] acc, gen)
Sdz(A):2:19 Sdz(A)_2:19_1 Sdz(A)_2:19_2 Sdz(A)_2:19_3 Sdz(A)_2:19_4 Sdz(A)_2:19_5 Sdz(A)_2:19_6 Sdz(A)_2:19_7 Sdz(A)_2:19_8 Sdz(A)_2:19_9 Sdz(A)_2:19_10 Sdz(A)_2:19_11 Sdz(A)_2:19_12 Sdz(A)_2:19_13 Sdz(A)_2:19_14 Sdz(A)_2:19_15 Sdz(A)_2:19_16 Sdz(A)_2:19_17 Sdz(A)_2:19_18 Sdz(A)_2:19_19 Sdz(A)_2:19_20 Sdz(A)_2:19_21 Sdz(A)_2:19_22 Sdz(A)_2:19_23 Sdz(A)_2:19_24 Sdz(A)_2:19_25 Sdz(A)_2:19_26 Sdz(A)_2:19_27 Sdz(A)_2:19_28 Sdz(A)_2:19_29 Sdz(A)_2:19_30 Sdz(A)_2:19_31 Sdz(A)_2:19_32 Sdz(A)_2:19_33 Sdz(A)_2:19_34 Sdz(A)_2:19_35 Sdz(A)_2:19_36 Sdz(A)_2:19_37 Sdz(A)_2:19_38
Sdz(A):2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:20 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἀνθ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπαν τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν διαθήκην μου, ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ οὐχ ὑπήκουσαν τῆς φωνῆς μου,
Sdz(A):2:20 And the Lord was very angry with Israel, and said, Forasmuch as this nation has forsaken my covenant which I commanded their fathers, and has not hearkened to my voice, (Judges 2:20 Brenton)
Sdz(A):2:20 Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi. I rzekł: «Ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego, (Sdz 2:20 BT_4)
Sdz(A):2:20 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἀνθ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπαν τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν διαθήκην μου, ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ οὐχ ὑπήκουσαν τῆς φωνῆς μου,
Sdz(A):2:20 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀντί ὅς ἥ ὅ ὅσος -η -ον ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):2:20 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Tyleż/wiele jak By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Konwencja Ja Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Dźwięku/głos płacze Ja
Sdz(A):2:20 kai\ O)rgi/sTE TumO=| ku/rios e)n tO=| *israEl kai\ ei)=pen *)anT O(=n o(/sa e)gkate/lipan to\ e)/Tnos tou=to tE\n diaTE/kEn mou, E(\n e)neteila/mEn toi=s patra/sin au)tO=n, kai\ ou)CH u(pE/kousan tE=s fOnE=s mou,
Sdz(A):2:20 kai OrgisTE TymO kyrios en tO israEl kai eipen anT hOn hosa enkatelipan to eTnos tuto tEn diaTEkEn mu, hEn eneteilamEn tois patrasin autOn, kai uCH hypEkusan tEs fOnEs mu,
Sdz(A):2:20 C VSI_API3S N2_DSM N2_NSM P RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S P RR_GPM A1_APN VBI_AAI3P RA_NSN N3E_NSN RD_NSN RA_ASF N1_ASF RP_GS RR_ASF VAI_AMI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM C D VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Sdz(A):2:20 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely to say/tell against (+gen) who/whom/which as much/many as to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the covenant I who/whom/which to enjoin command the father he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey the sound/voice cries I
Sdz(A):2:20 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed against (+gen) who/whom/which (gen) as much/many as (nom|acc) they-GIVE UP-ed the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) this (nom|acc) the (acc) covenant (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-was-ENJOIN-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) and not they-OBEY-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen)
Sdz(A):2:20 Sdz(A)_2:20_1 Sdz(A)_2:20_2 Sdz(A)_2:20_3 Sdz(A)_2:20_4 Sdz(A)_2:20_5 Sdz(A)_2:20_6 Sdz(A)_2:20_7 Sdz(A)_2:20_8 Sdz(A)_2:20_9 Sdz(A)_2:20_10 Sdz(A)_2:20_11 Sdz(A)_2:20_12 Sdz(A)_2:20_13 Sdz(A)_2:20_14 Sdz(A)_2:20_15 Sdz(A)_2:20_16 Sdz(A)_2:20_17 Sdz(A)_2:20_18 Sdz(A)_2:20_19 Sdz(A)_2:20_20 Sdz(A)_2:20_21 Sdz(A)_2:20_22 Sdz(A)_2:20_23 Sdz(A)_2:20_24 Sdz(A)_2:20_25 Sdz(A)_2:20_26 Sdz(A)_2:20_27 Sdz(A)_2:20_28 Sdz(A)_2:20_29 Sdz(A)_2:20_30
Sdz(A):2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:21 καὶ ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὧν κατέλιπεν Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκεν,
Sdz(A):2:21 therefore I will not any more cast out a man of the nations before their face, which Joshua the son of Naue left in the land. And the Lord left them, (Judges 2:21 Brenton)
Sdz(A):2:21 także i Ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów - które pozostawił Jozue, gdy umierał - (Sdz 2:21 BT_4)
Sdz(A):2:21 καὶ ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὧν κατέλιπεν Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκεν,
Sdz(A):2:21 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -)
Sdz(A):2:21 I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do By usuwać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy}
Sdz(A):2:21 kai\ e)gO\ ou) prosTE/sO tou= e)Xa=rai a)/ndra e)k prosO/pou au)tO=n a)po\ tO=n e)TnO=n, O(=n kate/lipen *)iEsou=s kai\ a)fE=ken,
Sdz(A):2:21 kai egO u prosTEsO tu eXarai andra ek prosOpu autOn apo tOn eTnOn, hOn katelipen iEsus kai afEken,
Sdz(A):2:21 C RP_NS D VF_FAI1S RA_GSN VA_AAN N3_ASM P N2N_GSN RD_GPM P RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VBI_AAI3S N_NSM C VHI_AAI3S
Sdz(A):2:21 and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to add to the to remove man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left
Sdz(A):2:21 and I (nom) not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) man, husband (acc) out of (+gen) face (gen) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) nations (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND Jesus (nom) and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing
Sdz(A):2:21 Sdz(A)_2:21_1 Sdz(A)_2:21_2 Sdz(A)_2:21_3 Sdz(A)_2:21_4 Sdz(A)_2:21_5 Sdz(A)_2:21_6 Sdz(A)_2:21_7 Sdz(A)_2:21_8 Sdz(A)_2:21_9 Sdz(A)_2:21_10 Sdz(A)_2:21_11 Sdz(A)_2:21_12 Sdz(A)_2:21_13 Sdz(A)_2:21_14 Sdz(A)_2:21_15 Sdz(A)_2:21_16 Sdz(A)_2:21_17 Sdz(A)_2:21_18
Sdz(A):2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:22 τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ εἰ φυλάσσονται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον ἐφυλάξαντο οἱ πατέρες αὐτῶν, ἢ οὔ.
Sdz(A):2:22 to prove Israel with them, whether they would keep the way of the Lord, to walk in it, as their fathers kept it, or no. (Judges 2:22 Brenton)
Sdz(A):2:22 żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie». (Sdz 2:22 BT_4)
Sdz(A):2:22 τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ εἰ φυλάσσονται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον ἐφυλάξαντο οἱ πατέρες αὐτῶν, οὔ.
Sdz(A):2:22 ὁ ἡ τό πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
Sdz(A):2:22 spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Izrael Jeżeli By zabezpieczać się Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zabezpieczać się Ojciec On/ona/to/to samo Albo Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym
Sdz(A):2:22 tou= peira/sai e)n au)toi=s to\n *israEl ei) fula/ssontai tE\n o(do\n kuri/ou poreu/esTai e)n au)tE=|, o(\n tro/pon e)fula/Xanto oi( pate/res au)tO=n, E)\ ou)/.
Sdz(A):2:22 tu peirasai en autois ton israEl ei fylassontai tEn hodon kyriu poreuesTai en autE, hon tropon efylaXanto hoi pateres autOn, E u.
Sdz(A):2:22 RA_GSN VA_AAN P RD_DPM RA_ASM N_ASM C V1_PMI3P RA_ASF N2_ASF N2_GSM V1_PMN P RD_DSF RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3P RA_NPM N3_NPM RD_GPM C D
Sdz(A):2:22 the to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the Israel if to guard the way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to guard the father he/she/it/same or not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing
Sdz(A):2:22 the (gen) you(sg)-are-being-TRY/ATTEMPT-ed, to-TRY/ATTEMPT, be-you(sg)-TRY/ATTEMPT-ed!, he/she/it-happens-to-TRY/ATTEMPT (opt); to-PROVE/TEST, be-you(sg)-PROVE/TEST-ed!, he/she/it-happens-to-PROVE/TEST (opt) in/among/by (+dat) them/same (dat) the (acc) Israel (indecl) if they-are-being-GUARD-ed the (acc) way/road (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) they-were-GUARD-ed the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) or not
Sdz(A):2:22 Sdz(A)_2:22_1 Sdz(A)_2:22_2 Sdz(A)_2:22_3 Sdz(A)_2:22_4 Sdz(A)_2:22_5 Sdz(A)_2:22_6 Sdz(A)_2:22_7 Sdz(A)_2:22_8 Sdz(A)_2:22_9 Sdz(A)_2:22_10 Sdz(A)_2:22_11 Sdz(A)_2:22_12 Sdz(A)_2:22_13 Sdz(A)_2:22_14 Sdz(A)_2:22_15 Sdz(A)_2:22_16 Sdz(A)_2:22_17 Sdz(A)_2:22_18 Sdz(A)_2:22_19 Sdz(A)_2:22_20 Sdz(A)_2:22_21 Sdz(A)_2:22_22
Sdz(A):2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):2:23 καὶ ἀφῆκεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ Ἰησοῦ.
Sdz(A):2:23 So the Lord will leave these nations, so as not to cast them out suddenly; and he delivered them not into the hand of Joshua. (Judges 2:23 Brenton)
Sdz(A):2:23 Pan więc pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko ani nie wydając ich w ręce Jozuego. (Sdz 2:23 BT_4)
Sdz(A):2:23 καὶ ἀφῆκεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ Ἰησοῦ.
Sdz(A):2:23 καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μή ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Sdz(A):2:23 I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie By usuwać On/ona/to/to samo Szybkość I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Jezus [Jozue albo Jezus]
Sdz(A):2:23 kai\ a)fE=ken ku/rios ta\ e)/TnE tau=ta tou= mE\ e)Xa=rai au)ta\ to\ ta/CHos kai\ ou) pare/dOken au)ta\ e)n CHeiri\ *)iEsou=.
Sdz(A):2:23 kai afEken kyrios ta eTnE tauta tu mE eXarai auta to taCHos kai u paredOken auta en CHeiri iEsu.
Sdz(A):2:23 C VHI_AAI3S N2_NSM RA_APN N3E_APN RD_APN RA_GSN D VA_AAN RD_APN RA_ASN N3E_ASN C D VAI_AAI3S RD_APN P N3_DSF N_GSM
Sdz(A):2:23 and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the not to remove he/she/it/same the speed and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Jesus [Joshua or Jesus]
Sdz(A):2:23 and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) these (nom|acc) the (gen) not to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) they/them/same (nom|acc) the (nom|acc) speed (nom|acc|voc) and not he/she/it-Hand OVER-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) hand (dat) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl)
Sdz(A):2:23 Sdz(A)_2:23_1 Sdz(A)_2:23_2 Sdz(A)_2:23_3 Sdz(A)_2:23_4 Sdz(A)_2:23_5 Sdz(A)_2:23_6 Sdz(A)_2:23_7 Sdz(A)_2:23_8 Sdz(A)_2:23_9 Sdz(A)_2:23_10 Sdz(A)_2:23_11 Sdz(A)_2:23_12 Sdz(A)_2:23_13 Sdz(A)_2:23_14 Sdz(A)_2:23_15 Sdz(A)_2:23_16 Sdz(A)_2:23_17 Sdz(A)_2:23_18 Sdz(A)_2:23_19
Sdz(A):2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x