Sdz(B):14:1 καὶ κατέβη Σαμψων εἰς Θαμναθα καὶ εἶδεν γυναῖκα εἰς Θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοφύλων.
Sdz(B):14:1 And Sampson went down to Thamnatha, and saw a woman in Thamnatha of the daughters of the Philistines. (Judges 14:1 Brenton)
Sdz(B):14:1 Samson zstąpił do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek filistyńskich. (Sdz 14:1 BT_4)
Sdz(B):14:1 Καὶ κατέβη Σαμψων εἰς Θαμναθα καὶ εἶδεν γυναῖκα εἰς Θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοφύλων.
Sdz(B):14:1 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) Σαμψών, ὁ εἰς[1]   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰς[1]   ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
Sdz(B):14:1 I też, nawet, mianowicie By schodzić Samson Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kobiety/żona Do (+przyspieszenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Obcy
Sdz(B):14:1 *kai\ kate/bE *samPSOn ei)s *TamnaTa kai\ ei)=den gunai=ka ei)s *TamnaTa a)po\ tO=n Tugate/rOn tO=n a)llofu/lOn.
Sdz(B):14:1 kai katebE samPSOn eis TamnaTa kai eiden gynaika eis TamnaTa apo tOn TygaterOn tOn allofylOn.
Sdz(B):14:1 C VZI_AAI3S N_NSM P N_AS C VBI_AAI3S N3K_ASF P N_AS P RA_GPF N3_GPF RA_GPM A1B_GPM
Sdz(B):14:1 and also, even, namely to go down Samson into (+acc) ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), woman/wife into (+acc) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter the foreign
Sdz(B):14:1 and he/she/it-GO DOWN-ed Samson (indecl) into (+acc)   and he/she/it-SEE-ed woman/wife (acc) into (+acc)   away from (+gen) the (gen) daughters (gen) the (gen) foreign ([Adj] gen)
Sdz(B):14:1 Sdz(B)_14:1_1 Sdz(B)_14:1_2 Sdz(B)_14:1_3 Sdz(B)_14:1_4 Sdz(B)_14:1_5 Sdz(B)_14:1_6 Sdz(B)_14:1_7 Sdz(B)_14:1_8 Sdz(B)_14:1_9 Sdz(B)_14:1_10 Sdz(B)_14:1_11 Sdz(B)_14:1_12 Sdz(B)_14:1_13 Sdz(B)_14:1_14 Sdz(B)_14:1_15
Sdz(B):14:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:2 καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Γυναῖκα ἑόρακα ἐν Θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιιμ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ εἰς γυναῖκα.
Sdz(B):14:2 And he went up and told his father and his mother, and said, I have seen a woman in Thamnatha of the daughters of the Phylistines; and now take her to me for a wife. (Judges 14:2 Brenton)
Sdz(B):14:2 Wróciwszy, tak oznajmił swemu ojcu i matce: «W Timnie ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę!» (Sdz 14:2 BT_4)
Sdz(B):14:2 καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Γυναῖκα ἑόρακα ἐν Θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιιμ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ εἰς γυναῖκα.
Sdz(B):14:2 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν   ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   καί νῦν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Sdz(B):14:2 I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka I też, nawet, mianowicie Teraz By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
Sdz(B):14:2 kai\ a)ne/bE kai\ a)pE/ggeilen tO=| patri\ au)tou= kai\ tE=| mEtri\ au)tou= kai\ ei)=pen *gunai=ka e(o/raka e)n *TamnaTa a)po\ tO=n Tugate/rOn *fulistiim, kai\ nu=n la/bete au)tE\n e)moi\ ei)s gunai=ka.
Sdz(B):14:2 kai anebE kai apEngeilen tO patri autu kai tE mEtri autu kai eipen gynaika heoraka en TamnaTa apo tOn TygaterOn fylistiim, kai nyn labete autEn emoi eis gynaika.
Sdz(B):14:2 C VZI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSM C RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S N3K_ASF VX_XAI1S P N_DS P RA_GPF N3_GPF N_GPM C D VB_AAD2P RD_ASF RP_DS P N3K_ASF
Sdz(B):14:2 and also, even, namely to ascend and also, even, namely to report – to report or tell. the father; fatherland he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell woman/wife to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter ć and also, even, namely now to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same I; my/mine into (+acc) woman/wife
Sdz(B):14:2 and he/she/it-ASCEND-ed and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) and the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed woman/wife (acc) I-have-SEE-ed in/among/by (+dat)   away from (+gen) the (gen) daughters (gen)   and now do-TAKE HOLD OF-you(pl)! her/it/same (acc) me (dat); my/mine (nom|voc) into (+acc) woman/wife (acc)
Sdz(B):14:2 Sdz(B)_14:2_1 Sdz(B)_14:2_2 Sdz(B)_14:2_3 Sdz(B)_14:2_4 Sdz(B)_14:2_5 Sdz(B)_14:2_6 Sdz(B)_14:2_7 Sdz(B)_14:2_8 Sdz(B)_14:2_9 Sdz(B)_14:2_10 Sdz(B)_14:2_11 Sdz(B)_14:2_12 Sdz(B)_14:2_13 Sdz(B)_14:2_14 Sdz(B)_14:2_15 Sdz(B)_14:2_16 Sdz(B)_14:2_17 Sdz(B)_14:2_18 Sdz(B)_14:2_19 Sdz(B)_14:2_20 Sdz(B)_14:2_21 Sdz(B)_14:2_22 Sdz(B)_14:2_23 Sdz(B)_14:2_24 Sdz(B)_14:2_25 Sdz(B)_14:2_26 Sdz(B)_14:2_27 Sdz(B)_14:2_28
Sdz(B):14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:3 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Μὴ οὔκ εἰσιν θυγατέρες τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων; καὶ εἶπεν Σαμψων πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Ταύτην λαβέ μοι, ὅτι αὕτη εὐθεῖα ἐν ὀφθαλμοῖς μου.
Sdz(B):14:3 And his father and his mother said to him, Are there no daughters of thy brethren, and is there not a woman of all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Sampson said to his father, Take her for me, for she is right in my eyes. (Judges 14:3 Brenton)
Sdz(B):14:3 Rzekł mu jego ojciec i matka: «Czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych Filistynów?» Samson odpowiedział swemu ojcu: «Weźcie mi tę, gdyż spodobała się moim oczom». (Sdz 14:3 BT_4)
Sdz(B):14:3 καὶ εἶπεν αὐτῷ πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ αὐτοῦ Μὴ οὔκ εἰσιν θυγατέρες τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων; καὶ εἶπεν Σαμψων πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Ταύτην λαβέ μοι, ὅτι αὕτη εὐθεῖα ἐν ὀφθαλμοῖς μου.
Sdz(B):14:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμψών, ὁ πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):14:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo Nie ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Córka Brat; siostra Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ja Kobiety/żona Ponieważ/tamto Ty By iść By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obcy Nie obrzezany I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samson Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bycie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ja
Sdz(B):14:3 kai\ ei)=pen au)tO=| o( patE\r au)tou= kai\ E( mE/tEr au)tou= *mE\ ou)/k ei)sin Tugate/res tO=n a)delfO=n sou kai\ e)k panto\s tou= laou= mou gunE/, o(/ti su\ poreu/E| labei=n gunai=ka a)po\ tO=n a)llofu/lOn tO=n a)peritmE/tOn; kai\ ei)=pen *samPSOn pro\s to\n pate/ra au)tou= *tau/tEn labe/ moi, o(/ti au(/tE eu)Tei=a e)n o)fTalmoi=s mou.
Sdz(B):14:3 kai eipen autO ho patEr autu kai hE mEtEr autu mE uk eisin Tygateres tOn adelfOn su kai ek pantos tu lau mu gynE, hoti sy poreuE labein gynaika apo tOn allofylOn tOn aperitmEtOn; kai eipen samPSOn pros ton patera autu tautEn labe moi, hoti hautE euTeia en ofTalmois mu.
Sdz(B):14:3 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C RA_NSF N3_NSF RD_GSM D D V9_PAI3P N3_NPF RA_GPM N2_GPM RP_GS C P A3_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS N3K_NSF C RP_NS V1_PAS3S VB_AAN N3K_ASF P RA_GPM A1B_GPM RA_GPM A1B_GPM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3_ASM RD_GSM RD_ASF VB_AAD2S RP_DS C RD_NSF A3U_NSF P N2_DPM RP_GS
Sdz(B):14:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the father he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same not οὐχ before rough breathing to go; to be daughter the brother; sister you; your/yours(sg) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the people I woman/wife because/that you to go to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the foreign the uncircumcised and also, even, namely to say/tell Samson toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] willing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye I
Sdz(B):14:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) not not he/she/it-is-GO-ing; they-are daughters (nom|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and out of (+gen) every (gen) the (gen) people (gen) me (gen) woman/wife (nom) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed to-TAKE HOLD OF woman/wife (acc) away from (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) the (gen) uncircumcised ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Samson (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) this (acc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! me (dat) because/that this (nom) straight ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) me (gen)
Sdz(B):14:3 Sdz(B)_14:3_1 Sdz(B)_14:3_2 Sdz(B)_14:3_3 Sdz(B)_14:3_4 Sdz(B)_14:3_5 Sdz(B)_14:3_6 Sdz(B)_14:3_7 Sdz(B)_14:3_8 Sdz(B)_14:3_9 Sdz(B)_14:3_10 Sdz(B)_14:3_11 Sdz(B)_14:3_12 Sdz(B)_14:3_13 Sdz(B)_14:3_14 Sdz(B)_14:3_15 Sdz(B)_14:3_16 Sdz(B)_14:3_17 Sdz(B)_14:3_18 Sdz(B)_14:3_19 Sdz(B)_14:3_20 Sdz(B)_14:3_21 Sdz(B)_14:3_22 Sdz(B)_14:3_23 Sdz(B)_14:3_24 Sdz(B)_14:3_25 Sdz(B)_14:3_26 Sdz(B)_14:3_27 Sdz(B)_14:3_28 Sdz(B)_14:3_29 Sdz(B)_14:3_30 Sdz(B)_14:3_31 Sdz(B)_14:3_32 Sdz(B)_14:3_33 Sdz(B)_14:3_34 Sdz(B)_14:3_35 Sdz(B)_14:3_36 Sdz(B)_14:3_37 Sdz(B)_14:3_38 Sdz(B)_14:3_39 Sdz(B)_14:3_40 Sdz(B)_14:3_41 Sdz(B)_14:3_42 Sdz(B)_14:3_43 Sdz(B)_14:3_44 Sdz(B)_14:3_45 Sdz(B)_14:3_46 Sdz(B)_14:3_47 Sdz(B)_14:3_48 Sdz(B)_14:3_49 Sdz(B)_14:3_50
Sdz(B):14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:4 καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ κυρίου ἐστίν, ὅτι ἐκδίκησιν αὐτὸς ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντες ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):14:4 And his father and his mother knew not that it was of the Lord, that he sought to be revenged on the Philistines: and at that time the Philistines lorded it over Israel. (Judges 14:4 Brenton)
Sdz(B):14:4 Rodzice jego nie wiedzieli, że to pochodziło od Pana, który szukał słusznego powodu do sporu z Filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami. (Sdz 14:4 BT_4)
Sdz(B):14:4 καὶ πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ κυρίου ἐστίν, ὅτι ἐκδίκησιν αὐτὸς ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντες ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):14:4 καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ἐκδίκησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):14:4 I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Ponieważ/tamto Zemsta On/ona/to/to samo By szukać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obcy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Obcy By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Sdz(B):14:4 kai\ o( patE\r au)tou= kai\ E( mE/tEr au)tou= ou)k e)/gnOsan o(/ti para\ kuri/ou e)sti/n, o(/ti e)kdi/kEsin au)to\s DZEtei= e)k tO=n a)llofu/lOn· kai\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| oi( a)llo/fuloi kurieu/ontes e)n *israEl.
Sdz(B):14:4 kai ho patEr autu kai hE mEtEr autu uk egnOsan hoti para kyriu estin, hoti ekdikEsin autos DZEtei ek tOn allofylOn· kai en tO kairO ekeinO hoi allofyloi kyrieuontes en israEl.
Sdz(B):14:4 C RA_NSM N3_NSM RD_GSM C RA_NSF N3_NSF RD_GSM D VZI_AAI3P C P N2_GSM V9_PAI3S C N3I_ASF RD_NSM V2_PAI3S P RA_GPM A1B_GPM C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_NPM A1B_NPM V1_PAPNPM P N_DSM
Sdz(B):14:4 and also, even, namely the father he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be because/that vengeance he/she/it/same to seek out of (+gen) ἐξ before vowels the foreign and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that the foreign to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Sdz(B):14:4 and the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) not they-KNOW-ed because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is because/that vengeance (acc) he/it/same (nom) he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! out of (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) while BE-ing-LORD-OF/OVER (nom|voc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Sdz(B):14:4 Sdz(B)_14:4_1 Sdz(B)_14:4_2 Sdz(B)_14:4_3 Sdz(B)_14:4_4 Sdz(B)_14:4_5 Sdz(B)_14:4_6 Sdz(B)_14:4_7 Sdz(B)_14:4_8 Sdz(B)_14:4_9 Sdz(B)_14:4_10 Sdz(B)_14:4_11 Sdz(B)_14:4_12 Sdz(B)_14:4_13 Sdz(B)_14:4_14 Sdz(B)_14:4_15 Sdz(B)_14:4_16 Sdz(B)_14:4_17 Sdz(B)_14:4_18 Sdz(B)_14:4_19 Sdz(B)_14:4_20 Sdz(B)_14:4_21 Sdz(B)_14:4_22 Sdz(B)_14:4_23 Sdz(B)_14:4_24 Sdz(B)_14:4_25 Sdz(B)_14:4_26 Sdz(B)_14:4_27 Sdz(B)_14:4_28 Sdz(B)_14:4_29 Sdz(B)_14:4_30 Sdz(B)_14:4_31
Sdz(B):14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:5 καὶ κατέβη Σαμψων καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς Θαμναθα. καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος Θαμναθα, καὶ ἰδοὺ σκύμνος λέοντος ὠρυόμενος εἰς συνάντησιν αὐτοῦ·
Sdz(B):14:5 And Sampson and his father and his mother went down to Thamnatha, and he came to the vineyard of Thamnatha; and behold, a young lion roared in meeting him. (Judges 14:5 Brenton)
Sdz(B):14:5 Udał się więc Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny, a gdy się zbliżał do winnic Timny, oto młody lew rycząc stanął naprzeciw niego. (Sdz 14:5 BT_4)
Sdz(B):14:5 καὶ κατέβη Σαμψων καὶ πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ αὐτοῦ εἰς Θαμναθα. καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος Θαμναθα, καὶ ἰδοὺ σκύμνος λέοντος ὠρυόμενος εἰς συνάντησιν αὐτοῦ·
Sdz(B):14:5 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) Σαμψών, ὁ καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὠρύομαι (ωρυ-, ωρυ·σ-, -, -, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):14:5 I też, nawet, mianowicie By schodzić Samson I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Winnica I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Lew Do wrzaskliwym głosem powiedzenia wycia Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo
Sdz(B):14:5 kai\ kate/bE *samPSOn kai\ o( patE\r au)tou= kai\ E( mE/tEr au)tou= ei)s *TamnaTa. kai\ E)=lTen e(/Os tou= a)mpelO=nos *TamnaTa, kai\ i)dou\ sku/mnos le/ontos O)ruo/menos ei)s suna/ntEsin au)tou=·
Sdz(B):14:5 kai katebE samPSOn kai ho patEr autu kai hE mEtEr autu eis TamnaTa. kai ElTen heOs tu ampelOnos TamnaTa, kai idu skymnos leontos Oryomenos eis synantEsin autu·
Sdz(B):14:5 C VZI_AAI3S N_NSM C RA_NSM N3_NSM RD_GSM C RA_NSF N3_NSF RD_GSM P N_AS C VBI_AAI3S P RA_GSM N3W_GSM N_GS C I N2_NSM N3_GSM V1_PMPNSM P N3I_ASF RD_GSM
Sdz(B):14:5 and also, even, namely to go down Samson and also, even, namely the father he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely to come until; dawn the vineyard ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć lion to screaming yelling into (+acc) meeting he/she/it/same
Sdz(B):14:5 and he/she/it-GO DOWN-ed Samson (indecl) and the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) into (+acc)   and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) vineyard (gen)   and be-you(sg)-SEE-ed!   lion (gen) while being-SCREAMING-ed- (nom) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (gen)
Sdz(B):14:5 Sdz(B)_14:5_1 Sdz(B)_14:5_2 Sdz(B)_14:5_3 Sdz(B)_14:5_4 Sdz(B)_14:5_5 Sdz(B)_14:5_6 Sdz(B)_14:5_7 Sdz(B)_14:5_8 Sdz(B)_14:5_9 Sdz(B)_14:5_10 Sdz(B)_14:5_11 Sdz(B)_14:5_12 Sdz(B)_14:5_13 Sdz(B)_14:5_14 Sdz(B)_14:5_15 Sdz(B)_14:5_16 Sdz(B)_14:5_17 Sdz(B)_14:5_18 Sdz(B)_14:5_19 Sdz(B)_14:5_20 Sdz(B)_14:5_21 Sdz(B)_14:5_22 Sdz(B)_14:5_23 Sdz(B)_14:5_24 Sdz(B)_14:5_25 Sdz(B)_14:5_26 Sdz(B)_14:5_27
Sdz(B):14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:6 καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὐτόν, ὡσεὶ συντρίψει ἔριφον, καὶ οὐδὲν ἦν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ὃ ἐποίησεν.
Sdz(B):14:6 And the spirit of the Lord came powerfully upon him, and he crushed him as he would have crushed a kid of the goats, and there was nothing in his hands: and he told not his father and his mother what he had done. (Judges 14:6 Brenton)
Sdz(B):14:6 Wówczas opanował go duch Pana, tak że lwa rozdarł, jak się koźlę rozdziera, chociaż nie miał nic w ręku. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił. (Sdz 14:6 BT_4)
Sdz(B):14:6 καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὐτόν, ὡσεὶ συντρίψει ἔριφον, καὶ οὐδὲν ἦν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ἐποίησεν.
Sdz(B):14:6 καί ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἔριφος, -ου, ὁ καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(B):14:6 I też, nawet, mianowicie By skakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Kozioł I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób
Sdz(B):14:6 kai\ E(/lato e)p’ au)to\n pneu=ma kuri/ou, kai\ sune/triPSen au)to/n, O(sei\ suntri/PSei e)/rifon, kai\ ou)de\n E)=n e)n tai=s CHersi\n au)tou=. kai\ ou)k a)pE/ggeilen tO=| patri\ au)tou= kai\ tE=| mEtri\ au)tou= o(\ e)poi/Esen.
Sdz(B):14:6 kai hElato ep’ auton pneuma kyriu, kai synetriPSen auton, hOsei syntriPSei erifon, kai uden En en tais CHersin autu. kai uk apEngeilen tO patri autu kai tE mEtri autu ho epoiEsen.
Sdz(B):14:6 C VAI_AMI3S P RD_ASM N3M_ASN N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM D VF_FAI3S N2_ASM C A3_ASN V9_IAI3S P RA_DPF N3_DPF RD_GSM C D VAI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSM C RA_DSF N3_DSF RD_GSM RR_ASN VAI_AAI3S
Sdz(B):14:6 and also, even, namely to leap upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push to break to crush completely, break (in pieces) goat and also, even, namely not one (nothing, no one) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. the father; fatherland he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same who/whom/which to do/make
Sdz(B):14:6 and he/she/it-was-LEAP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-BREAK-ed him/it/same (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) goat (acc) and not one (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) and not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) and the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed
Sdz(B):14:6 Sdz(B)_14:6_1 Sdz(B)_14:6_2 Sdz(B)_14:6_3 Sdz(B)_14:6_4 Sdz(B)_14:6_5 Sdz(B)_14:6_6 Sdz(B)_14:6_7 Sdz(B)_14:6_8 Sdz(B)_14:6_9 Sdz(B)_14:6_10 Sdz(B)_14:6_11 Sdz(B)_14:6_12 Sdz(B)_14:6_13 Sdz(B)_14:6_14 Sdz(B)_14:6_15 Sdz(B)_14:6_16 Sdz(B)_14:6_17 Sdz(B)_14:6_18 Sdz(B)_14:6_19 Sdz(B)_14:6_20 Sdz(B)_14:6_21 Sdz(B)_14:6_22 Sdz(B)_14:6_23 Sdz(B)_14:6_24 Sdz(B)_14:6_25 Sdz(B)_14:6_26 Sdz(B)_14:6_27 Sdz(B)_14:6_28 Sdz(B)_14:6_29 Sdz(B)_14:6_30 Sdz(B)_14:6_31
Sdz(B):14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:7 καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοῖς Σαμψων.
Sdz(B):14:7 And they went down and spoke to the woman, and she was pleasing in the eyes of Sampson. (Judges 14:7 Brenton)
Sdz(B):14:7 Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała mu się. (Sdz 14:7 BT_4)
Sdz(B):14:7 καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοῖς Σαμψων.
Sdz(B):14:7 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ Σαμψών, ὁ
Sdz(B):14:7 I też, nawet, mianowicie By schodzić I też, nawet, mianowicie By mówić Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By wyprostowywać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Samson
Sdz(B):14:7 kai\ kate/bEsan kai\ e)la/lEsan tE=| gunaiki/, kai\ Eu)Tu/nTE e)n o)fTalmoi=s *samPSOn.
Sdz(B):14:7 kai katebEsan kai elalEsan tE gynaiki, kai EuTynTE en ofTalmois samPSOn.
Sdz(B):14:7 C VZI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_DSF N3K_DSF C VCI_API3S P N2_DPM N_GSM
Sdz(B):14:7 and also, even, namely to go down and also, even, namely to speak the woman/wife and also, even, namely to straighten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye Samson
Sdz(B):14:7 and they-GO DOWN-ed and they-SPEAK-ed the (dat) woman/wife (dat) and he/she/it-was-STRAIGHTEN-ed in/among/by (+dat) eyes (dat) Samson (indecl)
Sdz(B):14:7 Sdz(B)_14:7_1 Sdz(B)_14:7_2 Sdz(B)_14:7_3 Sdz(B)_14:7_4 Sdz(B)_14:7_5 Sdz(B)_14:7_6 Sdz(B)_14:7_7 Sdz(B)_14:7_8 Sdz(B)_14:7_9 Sdz(B)_14:7_10 Sdz(B)_14:7_11
Sdz(B):14:7 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:8 καὶ ὑπέστρεψεν μεθ’ ἡμέρας λαβεῖν αὐτὴν καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ ἰδοὺ συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντος καὶ μέλι.
Sdz(B):14:8 And after some time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion; and behold, a swarm of bees, and honey were in the mouth of the lion. (Judges 14:8 Brenton)
Sdz(B):14:8 Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. (Sdz 14:8 BT_4)
Sdz(B):14:8 καὶ ὑπέστρεψεν μεθ’ ἡμέρας λαβεῖν αὐτὴν καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ ἰδοὺ συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντος καὶ μέλι.
Sdz(B):14:8 καί ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) μετά ἡμέρα, -ας -ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πτῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ   ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Sdz(B):14:8 I też, nawet, mianowicie By wracać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zwłoki Lew I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zebranie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Lew I też, nawet, mianowicie Miód
Sdz(B):14:8 kai\ u(pe/strePSen meT’ E(me/ras labei=n au)tE\n kai\ e)Xe/klinen i)dei=n to\ ptO=ma tou= le/ontos, kai\ i)dou\ sunagOgE\ melissO=n e)n tO=| sto/mati tou= le/ontos kai\ me/li.
Sdz(B):14:8 kai hypestrePSen meT’ hEmeras labein autEn kai eXeklinen idein to ptOma tu leontos, kai idu synagOgE melissOn en tO stomati tu leontos kai meli.
Sdz(B):14:8 C VAI_AAI3S P N1A_APF VB_AAN RD_ASF C V1I_IAI3S VB_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3_GSM C I N1_NSF N1S_GPF P RA_DSN N3M_DSN RA_GSM N3_GSM C N3_NSN
Sdz(B):14:8 and also, even, namely to return after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing day to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to recoil/avoid to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the corpse the lion and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), gathering ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma the lion and also, even, namely honey
Sdz(B):14:8 and he/she/it-RETURN-ed after (+acc), with (+gen) day (gen), days (acc) to-TAKE HOLD OF her/it/same (acc) and he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed to-SEE the (nom|acc) corpse (nom|acc|voc) the (gen) lion (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! gathering (nom|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) the (gen) lion (gen) and honey (nom|acc|voc)
Sdz(B):14:8 Sdz(B)_14:8_1 Sdz(B)_14:8_2 Sdz(B)_14:8_3 Sdz(B)_14:8_4 Sdz(B)_14:8_5 Sdz(B)_14:8_6 Sdz(B)_14:8_7 Sdz(B)_14:8_8 Sdz(B)_14:8_9 Sdz(B)_14:8_10 Sdz(B)_14:8_11 Sdz(B)_14:8_12 Sdz(B)_14:8_13 Sdz(B)_14:8_14 Sdz(B)_14:8_15 Sdz(B)_14:8_16 Sdz(B)_14:8_17 Sdz(B)_14:8_18 Sdz(B)_14:8_19 Sdz(B)_14:8_20 Sdz(B)_14:8_21 Sdz(B)_14:8_22 Sdz(B)_14:8_23 Sdz(B)_14:8_24
Sdz(B):14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:9 καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐσθίων· καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον· καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος ἐξεῖλεν τὸ μέλι.
Sdz(B):14:9 And he took it into his hands, and went on eating, and he went to his father and his mother, and gave to them, and they did eat; but he told them not that he took the honey out of the mouth of the lion. (Judges 14:9 Brenton)
Sdz(B):14:9 Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. (Sdz 14:9 BT_4)
Sdz(B):14:9 καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐσθίων· καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον· καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος ἐξεῖλεν τὸ μέλι.
Sdz(B):14:9 καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀπό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό μέλι[τ], -ιτος, τό
Sdz(B):14:9 I też, nawet, mianowicie By wyjmować On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść By iść I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Lew By wyjmować Miód
Sdz(B):14:9 kai\ e)Xei=len au)to\ ei)s CHei=ras au)tou= kai\ e)poreu/eto poreuo/menos kai\ e)sTi/On· kai\ e)poreu/TE pro\s to\n pate/ra au)tou= kai\ tE\n mEte/ra au)tou= kai\ e)/dOken au)toi=s, kai\ e)/fagon· kai\ ou)k a)pE/ggeilen au)toi=s o(/ti a)po\ tou= sto/matos tou= le/ontos e)Xei=len to\ me/li.
Sdz(B):14:9 kai eXeilen auto eis CHeiras autu kai eporeueto poreuomenos kai esTiOn· kai eporeuTE pros ton patera autu kai tEn mEtera autu kai edOken autois, kai efagon· kai uk apEngeilen autois hoti apo tu stomatos tu leontos eXeilen to meli.
Sdz(B):14:9 C VBI_AAI3S RD_ASN P N3_APF RD_GSM C V1I_IMI3S V1_PMPNSM C V1_PAPNSM C VCI_API3S P RA_ASM N3_ASM RD_GSM C RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM C VBI_AAI3P C D VAI_AAI3S RD_DPM C P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N3_GSM VBI_AAI3S RA_ASN N3_ASN
Sdz(B):14:9 and also, even, namely to take out he/she/it/same into (+acc) hand he/she/it/same and also, even, namely to go to go and also, even, namely to eat and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same and also, even, namely to eat and also, even, namely οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. he/she/it/same because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the lion to take out the honey
Sdz(B):14:9 and he/she/it-TAKE OUT-ed it/same (nom|acc) into (+acc) hands (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-being-GO-ed while being-GO-ed (nom) and while EAT-ing (nom) and he/she/it-was-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) and the (acc) mother (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed them/same (dat) because/that away from (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) the (gen) lion (gen) he/she/it-TAKE OUT-ed the (nom|acc) honey (nom|acc|voc)
Sdz(B):14:9 Sdz(B)_14:9_1 Sdz(B)_14:9_2 Sdz(B)_14:9_3 Sdz(B)_14:9_4 Sdz(B)_14:9_5 Sdz(B)_14:9_6 Sdz(B)_14:9_7 Sdz(B)_14:9_8 Sdz(B)_14:9_9 Sdz(B)_14:9_10 Sdz(B)_14:9_11 Sdz(B)_14:9_12 Sdz(B)_14:9_13 Sdz(B)_14:9_14 Sdz(B)_14:9_15 Sdz(B)_14:9_16 Sdz(B)_14:9_17 Sdz(B)_14:9_18 Sdz(B)_14:9_19 Sdz(B)_14:9_20 Sdz(B)_14:9_21 Sdz(B)_14:9_22 Sdz(B)_14:9_23 Sdz(B)_14:9_24 Sdz(B)_14:9_25 Sdz(B)_14:9_26 Sdz(B)_14:9_27 Sdz(B)_14:9_28 Sdz(B)_14:9_29 Sdz(B)_14:9_30 Sdz(B)_14:9_31 Sdz(B)_14:9_32 Sdz(B)_14:9_33 Sdz(B)_14:9_34 Sdz(B)_14:9_35 Sdz(B)_14:9_36 Sdz(B)_14:9_37 Sdz(B)_14:9_38 Sdz(B)_14:9_39
Sdz(B):14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:10 καὶ κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν γυναῖκα· καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψων πότον ἑπτὰ ἡμέρας, ὅτι οὕτως ποιοῦσιν οἱ νεανίσκοι.
Sdz(B):14:10 And his father went down to the woman, and Sampson made there a banquet for seven days, for so the young men are used to do. (Judges 14:10 Brenton)
Sdz(B):14:10 Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i sprawiono Samsonowi wesele, które trwało siedem dni, bo taki mieli zwyczaj młodzieńcy. (Sdz 14:10 BT_4)
Sdz(B):14:10 καὶ κατέβη πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν γυναῖκα· καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψων πότον ἑπτὰ ἡμέρας, ὅτι οὕτως ποιοῦσιν οἱ νεανίσκοι.
Sdz(B):14:10 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκεῖ Σαμψών, ὁ πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι
Sdz(B):14:10 I też, nawet, mianowicie By schodzić Ojciec On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Tam Samson Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Siedem Dzień Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Młody człowiek
Sdz(B):14:10 kai\ kate/bE o( patE\r au)tou= pro\s tE\n gunai=ka· kai\ e)poi/Esen e)kei= *samPSOn po/ton e(pta\ E(me/ras, o(/ti ou(/tOs poiou=sin oi( neani/skoi.
Sdz(B):14:10 kai katebE ho patEr autu pros tEn gynaika· kai epoiEsen ekei samPSOn poton hepta hEmeras, hoti hutOs poiusin hoi neaniskoi.
Sdz(B):14:10 C VZI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSM P RA_ASF N3K_ASF C VAI_AAI3S D N_NSM N2_ASM M N1A_APF C D V2_PAI3P RA_NPM N2_NPM
Sdz(B):14:10 and also, even, namely to go down the father he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife and also, even, namely to do/make there Samson drinking party; drink seven day because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the young man
Sdz(B):14:10 and he/she/it-GO DOWN-ed the (nom) father (nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed there Samson (indecl) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) seven day (gen), days (acc) because/that thusly/like this they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) the (nom) young men (nom|voc)
Sdz(B):14:10 Sdz(B)_14:10_1 Sdz(B)_14:10_2 Sdz(B)_14:10_3 Sdz(B)_14:10_4 Sdz(B)_14:10_5 Sdz(B)_14:10_6 Sdz(B)_14:10_7 Sdz(B)_14:10_8 Sdz(B)_14:10_9 Sdz(B)_14:10_10 Sdz(B)_14:10_11 Sdz(B)_14:10_12 Sdz(B)_14:10_13 Sdz(B)_14:10_14 Sdz(B)_14:10_15 Sdz(B)_14:10_16 Sdz(B)_14:10_17 Sdz(B)_14:10_18 Sdz(B)_14:10_19 Sdz(B)_14:10_20
Sdz(B):14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:11 καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτόν, καὶ ἔλαβον τριάκοντα κλητούς, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(B):14:11 And it came to pass when they saw him, that they took thirty guests, and they were with him. (Judges 14:11 Brenton)
Sdz(B):14:11 Ponieważ jednak obawiano się go, wybrano trzydziestu towarzyszy, którzy przy nim byli. (Sdz 14:11 BT_4)
Sdz(B):14:11 καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτόν, καὶ ἔλαβον τριάκοντα κλητούς, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(B):14:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τριά·κοντα κλητός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):14:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Trzydzieści Nazywany zapraszany, wybierany I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(B):14:11 kai\ e)ge/neto o(/te ei)=don au)to/n, kai\ e)/labon tria/konta klEtou/s, kai\ E)=san met’ au)tou=.
Sdz(B):14:11 kai egeneto hote eidon auton, kai elabon triakonta klEtus, kai Esan met’ autu.
Sdz(B):14:11 C VBI_AMI3S D VBI_AAI3P RD_ASM C VBI_AAI3P M A1_APM C V9_IAI3P P RD_GSM
Sdz(B):14:11 and also, even, namely to become become, happen when to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand thirty called invited, chosen and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(B):14:11 and he/she/it-was-BECOME-ed when I-SEE-ed, they-SEE-ed him/it/same (acc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed thirty called ([Adj] acc) and they-were after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Sdz(B):14:11 Sdz(B)_14:11_1 Sdz(B)_14:11_2 Sdz(B)_14:11_3 Sdz(B)_14:11_4 Sdz(B)_14:11_5 Sdz(B)_14:11_6 Sdz(B)_14:11_7 Sdz(B)_14:11_8 Sdz(B)_14:11_9 Sdz(B)_14:11_10 Sdz(B)_14:11_11 Sdz(B)_14:11_12 Sdz(B)_14:11_13
Sdz(B):14:11 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:12 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι· ἐὰν ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς ἱματίων·
Sdz(B):14:12 And Sampson said to them, I propound you a riddle: if ye will indeed tell it me, and discover it within the seven days of the feast, I will you give thirty sheets and thirty changes of raiment. (Judges 14:12 Brenton)
Sdz(B):14:12 Samson zwrócił się do nich w słowach: «Pozwólcie, że wam przedłożę zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w przeciągu siedmiu dni wesela, dam wam trzydzieści tunik lnianych oraz trzydzieści szat ozdobnych. (Sdz 14:12 BT_4)
Sdz(B):14:12 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι· ἐὰν ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς ἱματίων·
Sdz(B):14:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προ·βάλλω (προ+βαλλ-, -, 2nd προ+βαλ-, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τριά·κοντα σινδών, -όνος, ἡ καί τριά·κοντα στολή, -ῆς, ἡ ἱμάτιον, -ου, τό
Sdz(B):14:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Samson Ty By rzucać Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By informować – informować albo opowiadać. By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Dzień Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij I też, nawet, mianowicie By znajdować By dawać Ty Trzydzieści Arkusz I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Szyku uniform, kostium, prośba Ubierająca część garderoby, płaszcz
Sdz(B):14:12 kai\ ei)=pen au)toi=s *samPSOn *pro/blEma u(mi=n proba/llomai· e)a\n a)pagge/llontes a)paggei/lEte au)to\ e)n tai=s e(pta\ E(me/rais tou= po/tou kai\ eu(/rEte, dO/sO u(mi=n tria/konta sindo/nas kai\ tria/konta stola\s i(mati/On·
Sdz(B):14:12 kai eipen autois samPSOn problEma hymin proballomai· ean apangellontes apangeilEte auto en tais hepta hEmerais tu potu kai heurEte, dOsO hymin triakonta sindonas kai triakonta stolas himatiOn·
Sdz(B):14:12 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM N3M_NSN RP_DP V1_PMI1S C V1_PAPNPM VA_AAS2P RD_ASN P RA_DPF M N1A_DPF RA_GSM N2_GSM C VB_AAS2P VF_FAI1S RP_DP M N3N_APF C M N1_APF N2N_GPN
Sdz(B):14:12 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Samson ć you to throw if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to report – to report or tell. to report – to report or tell. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seven day the drinking party; drink and also, even, namely to find to give you thirty sheet and also, even, namely thirty array uniform, costume, suit clothing garment, cloak
Sdz(B):14:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Samson (indecl)   you(pl) (dat) I-am-being-???-ed if-ever while DELIVER A MESSAGE-ing (nom|voc) you(pl)-should-DELIVER A MESSAGE it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) seven days (dat) the (gen) drinking party (gen); drink (gen) and you(pl)-should-FIND I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) thirty sheets (acc) and thirty arraies (acc) clothings (gen)
Sdz(B):14:12 Sdz(B)_14:12_1 Sdz(B)_14:12_2 Sdz(B)_14:12_3 Sdz(B)_14:12_4 Sdz(B)_14:12_5 Sdz(B)_14:12_6 Sdz(B)_14:12_7 Sdz(B)_14:12_8 Sdz(B)_14:12_9 Sdz(B)_14:12_10 Sdz(B)_14:12_11 Sdz(B)_14:12_12 Sdz(B)_14:12_13 Sdz(B)_14:12_14 Sdz(B)_14:12_15 Sdz(B)_14:12_16 Sdz(B)_14:12_17 Sdz(B)_14:12_18 Sdz(B)_14:12_19 Sdz(B)_14:12_20 Sdz(B)_14:12_21 Sdz(B)_14:12_22 Sdz(B)_14:12_23 Sdz(B)_14:12_24 Sdz(B)_14:12_25 Sdz(B)_14:12_26 Sdz(B)_14:12_27
Sdz(B):14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:13 καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ Προβαλοῦ τὸ πρόβλημα, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό.
Sdz(B):14:13 And if ye cannot tell it me, ye shall give me thirty napkins and thirty changes of apparel: and they said to him, Propound thy riddle, and we will hear it. (Judges 14:13 Brenton)
Sdz(B):14:13 Jeżeli jednak nie będziecie mi mogli rozwiązać zagadki, wówczas wy mi dacie trzydzieści tunik lnianych i trzydzieści szat ozdobnych». Odpowiedzieli mu: «Przedstaw swoją zagadkę, a będziemy jej słuchać». (Sdz 14:13 BT_4)
Sdz(B):14:13 καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ Προβαλοῦ τὸ πρόβλημα, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό.
Sdz(B):14:13 καί ἐάν (εἰ ἄν) μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τριά·κοντα ὀθόνιον, -ου, τό καί τριά·κοντα ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) στολή, -ῆς, ἡ ἱμάτιον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προ·βάλλω (προ+βαλλ-, -, 2nd προ+βαλ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):14:13 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By informować – informować albo opowiadać. Ja By dawać Ty Ja; mój/mój Trzydzieści Bandaż I też, nawet, mianowicie Trzydzieści By zmieniać się/zmieniaj się Szyku uniform, kostium, prośba Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By rzucać I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo
Sdz(B):14:13 kai\ e)a\n mE\ du/nEsTe a)paggei=lai/ moi, dO/sete u(mei=s e)moi\ tria/konta o)To/nia kai\ tria/konta a)llassome/nas stola\s i(mati/On. kai\ ei)=pan au)tO=| *probalou= to\ pro/blEma, kai\ a)kouso/meTa au)to/.
Sdz(B):14:13 kai ean mE dynEsTe apangeilai moi, dOsete hymeis emoi triakonta oTonia kai triakonta allassomenas stolas himatiOn. kai eipan autO probalu to problEma, kai akusomeTa auto.
Sdz(B):14:13 C C D V6_PMS2P VA_AAN RP_DS VF_FAI2P RP_NP RP_DS M N2N_APN C M V1_PMPAPF N1_APF N2N_GPN C VAI_AAI3P RD_DSM V1_PMD2S RA_ASN N3M_ASN C VF_FMI1P RD_ASN
Sdz(B):14:13 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to report – to report or tell. I to give you I; my/mine thirty bandage and also, even, namely thirty to change/alter array uniform, costume, suit clothing garment, cloak and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to throw the ć and also, even, namely to hear he/she/it/same
Sdz(B):14:13 and if-ever not you(pl)-should-be-being-SET-ed; you(pl)-should-be-being-ABLE-ed to-DELIVER A MESSAGE, be-you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DELIVER A MESSAGE (opt) me (dat) you(pl)-will-GIVE you(pl) (nom) me (dat); my/mine (nom|voc) thirty bandages (nom|acc|voc) and thirty while being-CHANGE/ALTER-ed (acc) arraies (acc) clothings (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) be-you(sg)-???-ed! the (nom|acc)   and we-will-be-HEAR-ed it/same (nom|acc)
Sdz(B):14:13 Sdz(B)_14:13_1 Sdz(B)_14:13_2 Sdz(B)_14:13_3 Sdz(B)_14:13_4 Sdz(B)_14:13_5 Sdz(B)_14:13_6 Sdz(B)_14:13_7 Sdz(B)_14:13_8 Sdz(B)_14:13_9 Sdz(B)_14:13_10 Sdz(B)_14:13_11 Sdz(B)_14:13_12 Sdz(B)_14:13_13 Sdz(B)_14:13_14 Sdz(B)_14:13_15 Sdz(B)_14:13_16 Sdz(B)_14:13_17 Sdz(B)_14:13_18 Sdz(B)_14:13_19 Sdz(B)_14:13_20 Sdz(B)_14:13_21 Sdz(B)_14:13_22 Sdz(B)_14:13_23 Sdz(B)_14:13_24 Sdz(B)_14:13_25
Sdz(B):14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:14 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ; καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας.
Sdz(B):14:14 And he said to them, Meat came forth of the eater, and sweetness out of the strong: and they could not tell the riddle for three days. (Judges 14:14 Brenton)
Sdz(B):14:14 Rzekł więc: «Z tego, który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz». I przez trzy dni nie mogli rozwiązać zagadki. (Sdz 14:14 BT_4)
Sdz(B):14:14 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ; καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας.
Sdz(B):14:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) καί ἀπό ἰσχυρός -ά -όν γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ἐπί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ
Sdz(B):14:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By jeść I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Potężny silny, potężny, silny, Słodki [zobacz glukozę] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By informować – informować albo opowiadać. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy Dzień
Sdz(B):14:14 kai\ ei)=pen au)toi=s *ti/ brOto\n e)XE=lTen e)k bibrO/skontos kai\ a)po\ i)sCHurou= gluku/; kai\ ou)k E)du/nanto a)paggei=lai to\ pro/blEma e)pi\ trei=s E(me/ras.
Sdz(B):14:14 kai eipen autois ti brOton eXElTen ek bibrOskontos kai apo isCHyru glyky; kai uk Edynanto apangeilai to problEma epi treis hEmeras.
Sdz(B):14:14 C VBI_AAI3S RD_DPM RI_NSN A1_NSN VBI_AAI3S P V1_PAPGSM C P A1A_GSM A3U_NSN C D V6I_IMI3P VA_AAN RA_ASN N3M_ASN P A3_APF N1A_APF
Sdz(B):14:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć to come out out of (+gen) ἐξ before vowels to eat and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mighty forceful, powerful, strong, sweet [see glucose] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to report – to report or tell. the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing three day
Sdz(B):14:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) who/what/why (nom|acc)   he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) while EAT-ing (gen) and away from (+gen) mighty ([Adj] gen) sweet ([Adj] nom|acc|voc, voc) and not they-were-being-ABLE-ed to-DELIVER A MESSAGE, be-you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DELIVER A MESSAGE (opt) the (nom|acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) three (acc, nom) day (gen), days (acc)
Sdz(B):14:14 Sdz(B)_14:14_1 Sdz(B)_14:14_2 Sdz(B)_14:14_3 Sdz(B)_14:14_4 Sdz(B)_14:14_5 Sdz(B)_14:14_6 Sdz(B)_14:14_7 Sdz(B)_14:14_8 Sdz(B)_14:14_9 Sdz(B)_14:14_10 Sdz(B)_14:14_11 Sdz(B)_14:14_12 Sdz(B)_14:14_13 Sdz(B)_14:14_14 Sdz(B)_14:14_15 Sdz(B)_14:14_16 Sdz(B)_14:14_17 Sdz(B)_14:14_18 Sdz(B)_14:14_19 Sdz(B)_14:14_20 Sdz(B)_14:14_21
Sdz(B):14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψων Ἀπάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μήποτε κατακαύσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί· ἦ ἐκβιάσαι ἡμᾶς κεκλήκατε;
Sdz(B):14:15 And it came to pass on the fourth day, that they said to the wife of Sampson, Deceive now thy husband, and let him tell thee the riddle, lest we burn thee and thy father's house with fire: did ye invite us to do us violence? (Judges 14:15 Brenton)
Sdz(B):14:15 Czwartego dnia zwrócili się do żony Samsona: «Namów swego męża, aby nam podał rozwiązanie zagadki, w przeciwnym bowiem razie zniszczymy ogniem ciebie i dom twego ojca. Czy na to zaprosiliście nas tutaj, aby nas ogołocić z naszego mienia?» (Sdz 14:15 BT_4)
Sdz(B):14:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψων Ἀπάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μήποτε κατακαύσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί· ἐκβιάσαι ἡμᾶς κεκλήκατε;
Sdz(B):14:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Σαμψών, ὁ ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) δή ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό   μήποτε (μή ποτέ) κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πῦρ, -ρός, τό ἦ[2]   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Sdz(B):14:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Czwarty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Samson By oszukiwać Naprawdę Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nigdy Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom Ojciec Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Naprawdę Ja By nazywać rozmowę
Sdz(B):14:15 kai\ e)ge/neto e)n tE=| E(me/ra| tE=| teta/rtE| kai\ ei)=pan tE=| gunaiki\ *samPSOn *)apa/tEson dE\ to\n a)/ndra sou kai\ a)paggeila/tO soi to\ pro/blEma, mE/pote katakau/sOme/n se kai\ to\n oi)=kon tou= patro/s sou e)n puri/· E)= e)kbia/sai E(ma=s keklE/kate;
Sdz(B):14:15 kai egeneto en tE hEmera tE tetartE kai eipan tE gynaiki samPSOn apatEson dE ton andra su kai apangeilatO soi to problEma, mEpote katakausOmen se kai ton oikon tu patros su en pyri· E ekbiasai hEmas keklEkate;
Sdz(B):14:15 C VBI_AMI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VAI_AAI3P RA_DSF N3K_DSF N_NSM VA_AAD2S x RA_ASM N3_ASM RP_GS C VA_AAD3S RP_DS RA_ASN N3M_ASN D VA_AAS1P RP_AS C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS P N3_DSN x VA_AAN RP_AP VX_XAI2P
Sdz(B):14:15 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the fourth and also, even, namely to say/tell the woman/wife Samson to deceive indeed the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". you; your/yours(sg) and also, even, namely to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ć never to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). you; your/yours(sg) and also, even, namely the house the father you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire truly ć I to call call
Sdz(B):14:15 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) fourth (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) woman/wife (dat) Samson (indecl) do-DECEIVE-you(sg)!, going-to-DECEIVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed the (acc) man, husband (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and let-him/her/it-DELIVER A MESSAGE! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc)   never we-should-BURNED UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) truly   us (acc) you(pl)-have-CALL-ed
Sdz(B):14:15 Sdz(B)_14:15_1 Sdz(B)_14:15_2 Sdz(B)_14:15_3 Sdz(B)_14:15_4 Sdz(B)_14:15_5 Sdz(B)_14:15_6 Sdz(B)_14:15_7 Sdz(B)_14:15_8 Sdz(B)_14:15_9 Sdz(B)_14:15_10 Sdz(B)_14:15_11 Sdz(B)_14:15_12 Sdz(B)_14:15_13 Sdz(B)_14:15_14 Sdz(B)_14:15_15 Sdz(B)_14:15_16 Sdz(B)_14:15_17 Sdz(B)_14:15_18 Sdz(B)_14:15_19 Sdz(B)_14:15_20 Sdz(B)_14:15_21 Sdz(B)_14:15_22 Sdz(B)_14:15_23 Sdz(B)_14:15_24 Sdz(B)_14:15_25 Sdz(B)_14:15_26 Sdz(B)_14:15_27 Sdz(B)_14:15_28 Sdz(B)_14:15_29 Sdz(B)_14:15_30 Sdz(B)_14:15_31 Sdz(B)_14:15_32 Sdz(B)_14:15_33 Sdz(B)_14:15_34 Sdz(B)_14:15_35 Sdz(B)_14:15_36 Sdz(B)_14:15_37
Sdz(B):14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:16 καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψων πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Πλὴν μεμίσηκάς με καὶ οὐκ ἠγάπησάς με, ὅτι τὸ πρόβλημα, ὃ προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου, οὐκ ἀπήγγειλάς μοι. καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψων Εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω,
Sdz(B):14:16 And Sampson's wife wept before him, and said, Thou dost but hate me, and lovest me not; for the riddle which thou hast propounded to the children of my people thou hast not told me: and Sampson said to her, If I have not told it to my father and my mother, shall I tell it to thee? (Judges 14:16 Brenton)
Sdz(B):14:16 Wówczas płakała żona Samsona przed nim i mówiła: «Zaprawdę, nienawidzisz mnie i nie masz dla mnie miłości. Oto synom mego narodu zadałeś zagadkę, której nie rozwiązałeś wobec mnie». Rzekł do niej: «Nawet mojemu ojcu i matce nie rozwiązałem jej, a tobie mam ją rozwiązać?» (Sdz 14:16 BT_4)
Sdz(B):14:16 καὶ ἔκλαυσεν γυνὴ Σαμψων πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Πλὴν μεμίσηκάς με καὶ οὐκ ἠγάπησάς με, ὅτι τὸ πρόβλημα, προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου, οὐκ ἀπήγγειλάς μοι. καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψων Εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω,
Sdz(B):14:16 καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Σαμψών, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πλήν μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ προ·βάλλω (προ+βαλλ-, -, 2nd προ+βαλ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ εἰ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
Sdz(B):14:16 I też, nawet, mianowicie By płakać Kobiety/żona Samson Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z wyjątkiem Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kochać Ja Ponieważ/tamto Kto/, który/, który By rzucać Syn Ludzie Ja ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Samson Jeżeli Ojciec; ojczyzna Ja I też, nawet, mianowicie Matka Ja ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By informować – informować albo opowiadać.
Sdz(B):14:16 kai\ e)/klausen E( gunE\ *samPSOn pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *plE\n memi/sEka/s me kai\ ou)k E)ga/pEsa/s me, o(/ti to\ pro/blEma, o(\ proeba/lou toi=s ui(oi=s tou= laou= mou, ou)k a)pE/ggeila/s moi. kai\ ei)=pen au)tE=| *samPSOn *ei) tO=| patri/ mou kai\ tE=| mEtri/ mou ou)k a)pE/ggelka, soi\ a)paggei/lO,
Sdz(B):14:16 kai eklausen hE gynE samPSOn pros auton kai eipen plEn memisEkas me kai uk EgapEsas me, hoti to problEma, ho proebalu tois hyiois tu lau mu, uk apEngeilas moi. kai eipen autE samPSOn ei tO patri mu kai tE mEtri mu uk apEngelka, soi apangeilO,
Sdz(B):14:16 C VAI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF N_GSM P RD_ASM C VBI_AAI3S D VX_XAI2S RP_AS C D VAI_AAI2S RP_AS C RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VBI_AMI2S RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VAI_AAI2S RP_DS C VBI_AAI3S RD_DSF N_NSM x RA_DSM N3_DSM RP_GS C RA_DSF N3_DSF RP_GS D VXI_XAI1S RP_DS VA_AAS1S
Sdz(B):14:16 and also, even, namely to weep the woman/wife Samson toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell except to destest dislike, detest, hate, abominate I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to love I because/that the ć who/whom/which to throw the son the people I οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Samson if the father; fatherland I and also, even, namely the mother I οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to report – to report or tell.
Sdz(B):14:16 and he/she/it-WEEP-ed the (nom) woman/wife (nom) Samson (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed except you(sg)-have-DESTEST-ed me (acc) and not you(sg)-LOVE-ed me (acc) because/that the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-???-ed the (dat) sons (dat) the (gen) people (gen) me (gen) not you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) Samson (indecl) if the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) and the (dat) mother (dat) me (gen) not I-have-DELIVER A MESSAGE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-should-DELIVER A MESSAGE
Sdz(B):14:16 Sdz(B)_14:16_1 Sdz(B)_14:16_2 Sdz(B)_14:16_3 Sdz(B)_14:16_4 Sdz(B)_14:16_5 Sdz(B)_14:16_6 Sdz(B)_14:16_7 Sdz(B)_14:16_8 Sdz(B)_14:16_9 Sdz(B)_14:16_10 Sdz(B)_14:16_11 Sdz(B)_14:16_12 Sdz(B)_14:16_13 Sdz(B)_14:16_14 Sdz(B)_14:16_15 Sdz(B)_14:16_16 Sdz(B)_14:16_17 Sdz(B)_14:16_18 Sdz(B)_14:16_19 Sdz(B)_14:16_20 Sdz(B)_14:16_21 Sdz(B)_14:16_22 Sdz(B)_14:16_23 Sdz(B)_14:16_24 Sdz(B)_14:16_25 Sdz(B)_14:16_26 Sdz(B)_14:16_27 Sdz(B)_14:16_28 Sdz(B)_14:16_29 Sdz(B)_14:16_30 Sdz(B)_14:16_31 Sdz(B)_14:16_32 Sdz(B)_14:16_33 Sdz(B)_14:16_34 Sdz(B)_14:16_35 Sdz(B)_14:16_36 Sdz(B)_14:16_37 Sdz(B)_14:16_38 Sdz(B)_14:16_39 Sdz(B)_14:16_40 Sdz(B)_14:16_41 Sdz(B)_14:16_42 Sdz(B)_14:16_43 Sdz(B)_14:16_44 Sdz(B)_14:16_45
Sdz(B):14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:17 καὶ ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, ἃς ἦν αὐτοῖς ὁ πότος· καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ, ὅτι παρενώχλησεν αὐτῷ· καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλεν τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Sdz(B):14:17 And she wept before him the seven days, during which their banquet lasted: and it came to pass on the seventh day, that he told her, because she troubled him; and she told it to the children of her people. (Judges 14:17 Brenton)
Sdz(B):14:17 I płakała przed nim przez owe siedem dni, kiedy mieli wesele. Dnia siódmego podał jej rozwiązanie, gdyż mu się naprzykrzała. Ona zaś podała rozwiązanie zagadki synom swego narodu. (Sdz 14:17 BT_4)
Sdz(B):14:17 καὶ ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, ἃς ἦν αὐτοῖς πότος· καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ, ὅτι παρενώχλησεν αὐτῷ· καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλεν τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Sdz(B):14:17 καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):14:17 I też, nawet, mianowicie By płakać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siedem Dzień Kto/, który/, który By być On/ona/to/to samo Pijąca partia {przyjęcie, strona} I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Siódmy I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. Syn Ludzie On/ona/to/to samo
Sdz(B):14:17 kai\ e)/klausen pro\s au)to\n e)pi\ ta\s e(pta\ E(me/ras, a(/s E)=n au)toi=s o( po/tos· kai\ e)ge/neto e)n tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| kai\ a)pE/ggeilen au)tE=|, o(/ti parenO/CHlEsen au)tO=|· kai\ au)tE\ a)pE/ggeilen toi=s ui(oi=s tou= laou= au)tE=s.
Sdz(B):14:17 kai eklausen pros auton epi tas hepta hEmeras, has En autois ho potos· kai egeneto en tE hEmera tE hebdomE kai apEngeilen autE, hoti parenOCHlEsen autO· kai autE apEngeilen tois hyiois tu lau autEs.
Sdz(B):14:17 C VAI_AAI3S P RD_ASM P RA_APF M N1A_APF RR_APF V9_IAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM C VBI_AMI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VAI_AAI3S RD_DSF C VAI_AAI3S RD_DSM C RD_NSF VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Sdz(B):14:17 and also, even, namely to weep toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the seven day who/whom/which to be he/she/it/same the drinking party and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the seventh and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same because/that to cause difficulty (press against, irritate, annoy) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to report – to report or tell. the son the people he/she/it/same
Sdz(B):14:17 and he/she/it-WEEP-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) seven day (gen), days (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was them/same (dat) the (nom) drinking party (nom) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed her/it/same (dat) because/that he/she/it-CAUSE-ed-DIFFICULTY him/it/same (dat) and she/it/same (nom) he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) sons (dat) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Sdz(B):14:17 Sdz(B)_14:17_1 Sdz(B)_14:17_2 Sdz(B)_14:17_3 Sdz(B)_14:17_4 Sdz(B)_14:17_5 Sdz(B)_14:17_6 Sdz(B)_14:17_7 Sdz(B)_14:17_8 Sdz(B)_14:17_9 Sdz(B)_14:17_10 Sdz(B)_14:17_11 Sdz(B)_14:17_12 Sdz(B)_14:17_13 Sdz(B)_14:17_14 Sdz(B)_14:17_15 Sdz(B)_14:17_16 Sdz(B)_14:17_17 Sdz(B)_14:17_18 Sdz(B)_14:17_19 Sdz(B)_14:17_20 Sdz(B)_14:17_21 Sdz(B)_14:17_22 Sdz(B)_14:17_23 Sdz(B)_14:17_24 Sdz(B)_14:17_25 Sdz(B)_14:17_26 Sdz(B)_14:17_27 Sdz(B)_14:17_28 Sdz(B)_14:17_29 Sdz(B)_14:17_30 Sdz(B)_14:17_31 Sdz(B)_14:17_32 Sdz(B)_14:17_33 Sdz(B)_14:17_34
Sdz(B):14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:18 καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον Τί γλυκύτερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου, οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόβλημά μου.
Sdz(B):14:18 And the men of the city said to him on the seventh day, before sunrise, What is sweeter than honey? and what is stronger than a lion? and Sampson said to them, If ye had not ploughed with my heifer, ye would not have known my riddle. (Judges 14:18 Brenton)
Sdz(B):14:18 Siódmego dnia przed zachodem słońca rzekli do niego mężowie miasta: «Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew». Odpowiedział im: «Gdybyście nie orali moją jałowicą, nie rozwiązalibyście mojej zagadki». (Sdz 14:18 BT_4)
Sdz(B):14:18 καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον Τί γλυκύτερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου, οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόβλημά μου.
Sdz(B):14:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον πρό ὁ ἡ τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γλυκύ·τερος -α -ον (Comp. of γλυκύς) μέλι[τ], -ιτος, τό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ εἰ μή ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):14:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Siódmy Przedtem (+informacja) By podnosić się wiosnę {sprężynę} Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Słodszy Miód I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bardziej silny Lew I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Samson Jeżeli Nie By orać ziemię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jałówka Ja ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja
Sdz(B):14:18 kai\ ei)=pan au)tO=| oi( a)/ndres tE=s po/leOs e)n tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| pro\ tou= a)natei=lai to\n E(/lion *ti/ gluku/teron me/litos, kai\ ti/ i)sCHuro/teron le/ontos; kai\ ei)=pen au)toi=s *samPSOn *ei) mE\ E)rotria/sate e)n tE=| dama/lei mou, ou)k a)/n e)/gnOte to\ pro/blEma/ mou.
Sdz(B):14:18 kai eipan autO hoi andres tEs poleOs en tE hEmera tE hebdomE pro tu anateilai ton hElion ti glykyteron melitos, kai ti isCHyroteron leontos; kai eipen autois samPSOn ei mE Erotriasate en tE damalei mu, uk an egnOte to problEma mu.
Sdz(B):14:18 C VAI_AAI3P RD_DSM RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF P RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RI_NSN A3U_NSNC N3T_GSN C RI_ASN A1A_ASNC N3_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM x D VAI_AAI2P P RA_DSF N3I_DSF RP_GS D x VZI_AAI2P RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Sdz(B):14:18 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the seventh before (+gen) the to rise spring up the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. sweeter honey and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. stronger lion and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Samson if not to plow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heifer I οὐχ before rough breathing ever (if ever) to know i.e. recognize. the ć I
Sdz(B):14:18 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) before (+gen) the (gen) to-TO RISE, be-you(sg)-TO RISE-ed!, he/she/it-happens-to-TO RISE (opt) the (acc) sun (acc) who/what/why (nom|acc) sweeter ([Adj] acc, nom|acc|voc) honey (gen) and who/what/why (nom|acc) stronger ([Adj] acc, nom|acc|voc) lion (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Samson (indecl) if not you(pl)-PLOW-ed in/among/by (+dat) the (dat) heifer (dat) me (gen) not ever you(pl)-KNOW-ed the (nom|acc)   me (gen)
Sdz(B):14:18 Sdz(B)_14:18_1 Sdz(B)_14:18_2 Sdz(B)_14:18_3 Sdz(B)_14:18_4 Sdz(B)_14:18_5 Sdz(B)_14:18_6 Sdz(B)_14:18_7 Sdz(B)_14:18_8 Sdz(B)_14:18_9 Sdz(B)_14:18_10 Sdz(B)_14:18_11 Sdz(B)_14:18_12 Sdz(B)_14:18_13 Sdz(B)_14:18_14 Sdz(B)_14:18_15 Sdz(B)_14:18_16 Sdz(B)_14:18_17 Sdz(B)_14:18_18 Sdz(B)_14:18_19 Sdz(B)_14:18_20 Sdz(B)_14:18_21 Sdz(B)_14:18_22 Sdz(B)_14:18_23 Sdz(B)_14:18_24 Sdz(B)_14:18_25 Sdz(B)_14:18_26 Sdz(B)_14:18_27 Sdz(B)_14:18_28 Sdz(B)_14:18_29 Sdz(B)_14:18_30 Sdz(B)_14:18_31 Sdz(B)_14:18_32 Sdz(B)_14:18_33 Sdz(B)_14:18_34 Sdz(B)_14:18_35 Sdz(B)_14:18_36 Sdz(B)_14:18_37 Sdz(B)_14:18_38 Sdz(B)_14:18_39 Sdz(B)_14:18_40 Sdz(B)_14:18_41
Sdz(B):14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:19 καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ κατέβη εἰς Ἀσκαλῶνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρας καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἔδωκεν τὰς στολὰς τοῖς ἀπαγγείλασιν τὸ πρόβλημα. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψων καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Sdz(B):14:19 And the Spirit of the Lord came upon him powerfully, and he went down to Ascalon, and destroyed of the inhabitants thirty men, and took their garments, and gave the changes of raiment to them that told the riddle; and Sampson was very angry, and went up to the house of his father. (Judges 14:19 Brenton)
Sdz(B):14:19 Opanował go wówczas duch Pana i przyszedłszy do Aszkelonu zabił trzydziestu mężów, a ściągnąwszy z nich łup, dał szaty ozdobne tym, którzy mu rozwiązali zagadkę. Potem uniesiony strasznym gniewem wrócił do domu swego ojca. (Sdz 14:19 BT_4)
Sdz(B):14:19 καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ κατέβη εἰς Ἀσκαλῶνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρας καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἔδωκεν τὰς στολὰς τοῖς ἀπαγγείλασιν τὸ πρόβλημα. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψων καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Sdz(B):14:19 καί ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό τριά·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) Σαμψών, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):14:19 I też, nawet, mianowicie By skakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By uderzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Trzydzieści Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Szyku uniform, kostium, prośba By informować – informować albo opowiadać. I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Samson I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Dom Ojciec On/ona/to/to samo
Sdz(B):14:19 kai\ E(/lato e)p’ au)to\n pneu=ma kuri/ou, kai\ kate/bE ei)s *)askalO=na kai\ e)pa/taXen e)X au)tO=n tria/konta a)/ndras kai\ e)/laben ta\ i(ma/tia au)tO=n kai\ e)/dOken ta\s stola\s toi=s a)paggei/lasin to\ pro/blEma. kai\ O)rgi/sTE TumO=| *samPSOn kai\ a)ne/bE ei)s to\n oi)=kon tou= patro\s au)tou=.
Sdz(B):14:19 kai hElato ep’ auton pneuma kyriu, kai katebE eis askalOna kai epataXen eX autOn triakonta andras kai elaben ta himatia autOn kai edOken tas stolas tois apangeilasin to problEma. kai OrgisTE TymO samPSOn kai anebE eis ton oikon tu patros autu.
Sdz(B):14:19 C VAI_AMI3S P RD_ASM N3M_ASN N2_GSM C VZI_AAI3S P N3W_ASM C VAI_AAI3S P RD_GPM M N3_APM C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GPM C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF RA_DPM VA_AAPDPM RA_ASN N3M_ASN C VSI_API3S N2_DSM N_NSM C VZI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RD_GSM
Sdz(B):14:19 and also, even, namely to leap upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go down into (+acc) ć and also, even, namely to smite out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same thirty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to give the array uniform, costume, suit the to report – to report or tell. the ć and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. Samson and also, even, namely to ascend into (+acc) the house the father he/she/it/same
Sdz(B):14:19 and he/she/it-was-LEAP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc)   and he/she/it-SMITE-ed out of (+gen) them/same (gen) thirty men, husbands (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed the (acc) arraies (acc) the (dat) upon DELIVER A MESSAGE-ing (dat) the (nom|acc)   and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) Samson (indecl) and he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen)
Sdz(B):14:19 Sdz(B)_14:19_1 Sdz(B)_14:19_2 Sdz(B)_14:19_3 Sdz(B)_14:19_4 Sdz(B)_14:19_5 Sdz(B)_14:19_6 Sdz(B)_14:19_7 Sdz(B)_14:19_8 Sdz(B)_14:19_9 Sdz(B)_14:19_10 Sdz(B)_14:19_11 Sdz(B)_14:19_12 Sdz(B)_14:19_13 Sdz(B)_14:19_14 Sdz(B)_14:19_15 Sdz(B)_14:19_16 Sdz(B)_14:19_17 Sdz(B)_14:19_18 Sdz(B)_14:19_19 Sdz(B)_14:19_20 Sdz(B)_14:19_21 Sdz(B)_14:19_22 Sdz(B)_14:19_23 Sdz(B)_14:19_24 Sdz(B)_14:19_25 Sdz(B)_14:19_26 Sdz(B)_14:19_27 Sdz(B)_14:19_28 Sdz(B)_14:19_29 Sdz(B)_14:19_30 Sdz(B)_14:19_31 Sdz(B)_14:19_32 Sdz(B)_14:19_33 Sdz(B)_14:19_34 Sdz(B)_14:19_35 Sdz(B)_14:19_36 Sdz(B)_14:19_37 Sdz(B)_14:19_38 Sdz(B)_14:19_39 Sdz(B)_14:19_40 Sdz(B)_14:19_41
Sdz(B):14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):14:20 καὶ ἐγένετο ἡ γυνὴ Σαμψων ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ὧν ἐφιλίασεν.
Sdz(B):14:20 And the wife of Sampson was given to one of his friends, with whom he was on terms of friendship. (Judges 14:20 Brenton)
Sdz(B):14:20 Żona zaś Samsona dostała się towarzyszowi, który był przy nim. (Sdz 14:20 BT_4)
Sdz(B):14:20 καὶ ἐγένετο γυνὴ Σαμψων ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ὧν ἐφιλίασεν.
Sdz(B):14:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Σαμψών, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ  
Sdz(B):14:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kobiety/żona Samson Jeden Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo Kto/, który/, który
Sdz(B):14:20 kai\ e)ge/neto E( gunE\ *samPSOn e(ni\ tO=n fi/lOn au)tou=, O(=n e)fili/asen.
Sdz(B):14:20 kai egeneto hE gynE samPSOn heni tOn filOn autu, hOn efiliasen.
Sdz(B):14:20 C VBI_AMI3S RA_NSF N3K_NSF N_GSM A3_DSM RA_GPM A1_GPM RD_GSM RR_GPM VAI_AAI3S
Sdz(B):14:20 and also, even, namely to become become, happen the woman/wife Samson one the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same who/whom/which ć
Sdz(B):14:20 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) woman/wife (nom) Samson (indecl) one (dat) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) him/it/same (gen) who/whom/which (gen)  
Sdz(B):14:20 Sdz(B)_14:20_1 Sdz(B)_14:20_2 Sdz(B)_14:20_3 Sdz(B)_14:20_4 Sdz(B)_14:20_5 Sdz(B)_14:20_6 Sdz(B)_14:20_7 Sdz(B)_14:20_8 Sdz(B)_14:20_9 Sdz(B)_14:20_10 Sdz(B)_14:20_11
Sdz(B):14:20 x x x x x x x x x x x