Sdz(B):15:1 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαμψων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν καὶ εἶπεν Εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκά μου εἰς τὸ ταμιεῖον· καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτῆς εἰσελθεῖν.
Sdz(B):15:1 And it came to pass after a time, in the days of wheat harvest, that Sampson visited his wife with a kid, and said, I will go in to my wife even into the chamber: but her father did not suffer him to go in. (Judges 15:1 Brenton)
Sdz(B):15:1 Po kilku dniach w czasie żniw pszenicy Samson odwiedził swoją żonę. Przyniósł jej koźlę i oświadczył: «Chcę wejść do mojej żony, do jej pokoju». Ojciec jej jednak zabronił mu wejścia. (Sdz 15:1 BT_4)
Sdz(B):15:1 Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαμψων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν καὶ εἶπεν Εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκά μου εἰς τὸ ταμιεῖον· καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν πατὴρ αὐτῆς εἰσελθεῖν.
Sdz(B):15:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) Σαμψών, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἔριφος, -ου, ὁ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Sdz(B):15:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Żniwa Ogień; by palić się I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Samson Kobiety/żona On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kozioł Kozioł I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona Ja Do (+przyspieszenie) Magazyn I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo By wchodzić
Sdz(B):15:1 *kai\ e)ge/neto meT’ E(me/ras e)n E(me/rais Terismou= purO=n kai\ e)peske/PSato *samPSOn tE\n gunai=ka au)tou= e)n e)ri/fO| ai)gO=n kai\ ei)=pen *ei)seleu/somai pro\s tE\n gunai=ka/ mou ei)s to\ tamiei=on· kai\ ou)k e)/dOken au)to\n o( patE\r au)tE=s ei)selTei=n.
Sdz(B):15:1 kai egeneto meT’ hEmeras en hEmerais Terismu pyrOn kai epeskePSato samPSOn tEn gynaika autu en erifO aigOn kai eipen eiseleusomai pros tEn gynaika mu eis to tamieion· kai uk edOken auton ho patEr autEs eiselTein.
Sdz(B):15:1 C VBI_AMI3S P N1A_APF P N1A_DPF N2_GSM N1A_GPF C VAI_AMI3S N_NSM RA_ASF N3K_ASF RD_GSM P N2_DSM N3G_GPM C VBI_AAI3S VF_FMI1S P RA_ASF N3K_ASF RP_GS P RA_ASN N2N_ASN C D VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N3_NSM RD_GSF VB_AAN
Sdz(B):15:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day harvest fire; to burn and also, even, namely to visit [see skeptical] Samson the woman/wife he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among goat goat and also, even, namely to say/tell to enter toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife I into (+acc) the storeroom and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same the father he/she/it/same to enter
Sdz(B):15:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) days (dat) harvest (gen) fires (gen); while BURN-ing (nom) and he/she/it-was-VISIT-ed Samson (indecl) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) goat (dat) goats (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) storeroom (nom|acc|voc) and not he/she/it-GIVE-ed him/it/same (acc) the (nom) father (nom) her/it/same (gen) to-ENTER
Sdz(B):15:1 Sdz(B)_15:1_1 Sdz(B)_15:1_2 Sdz(B)_15:1_3 Sdz(B)_15:1_4 Sdz(B)_15:1_5 Sdz(B)_15:1_6 Sdz(B)_15:1_7 Sdz(B)_15:1_8 Sdz(B)_15:1_9 Sdz(B)_15:1_10 Sdz(B)_15:1_11 Sdz(B)_15:1_12 Sdz(B)_15:1_13 Sdz(B)_15:1_14 Sdz(B)_15:1_15 Sdz(B)_15:1_16 Sdz(B)_15:1_17 Sdz(B)_15:1_18 Sdz(B)_15:1_19 Sdz(B)_15:1_20 Sdz(B)_15:1_21 Sdz(B)_15:1_22 Sdz(B)_15:1_23 Sdz(B)_15:1_24 Sdz(B)_15:1_25 Sdz(B)_15:1_26 Sdz(B)_15:1_27 Sdz(B)_15:1_28 Sdz(B)_15:1_29 Sdz(B)_15:1_30 Sdz(B)_15:1_31 Sdz(B)_15:1_32 Sdz(B)_15:1_33 Sdz(B)_15:1_34 Sdz(B)_15:1_35
Sdz(B):15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:2 καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ αὐτῆς Λέγων εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν φίλων σου· μὴ οὐχὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς ἡ νεωτέρα αὐτῆς ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν; ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς.
Sdz(B):15:2 And her father spoke, saying, I said that thou didst surely hate her, and I gave her to one of thy friends: is not her younger sister better than she? let her be to thee instead of her. (Judges 15:2 Brenton)
Sdz(B):15:2 I powiedział mu jej ojciec: «Pomyślałem sobie, żeś ją znienawidził i dlatego dałem ją twojemu towarzyszowi, ale czyż młodsza jej siostra nie jest piękniejsza niż ona? Weź sobie ją zamiast tamtej». (Sdz 15:2 BT_4)
Sdz(B):15:2 καὶ εἶπεν πατὴρ αὐτῆς Λέγων εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν φίλων σου· μὴ οὐχὶ ἀδελφὴ αὐτῆς νεωτέρα αὐτῆς ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν; ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς.
Sdz(B):15:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή οὐχί ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἀγαθός) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):15:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) Nie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Siostra On/ona/to/to samo Bardziej nowy/młodszy On/ona/to/to samo Lepiej Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo By powodować stać; by być Naprawdę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
Sdz(B):15:2 kai\ ei)=pen o( patE\r au)tE=s *le/gOn ei)=pa o(/ti misO=n e)mi/sEsas au)tE/n, kai\ e)/dOka au)tE\n e(ni\ tO=n e)k tO=n fi/lOn sou· mE\ ou)CHi\ E( a)delfE\ au)tE=s E( neOte/ra au)tE=s a)gaTOte/ra u(pe\r au)tE/n; e)/stO dE/ soi a)nti\ au)tE=s.
Sdz(B):15:2 kai eipen ho patEr autEs legOn eipa hoti misOn emisEsas autEn, kai edOka autEn heni tOn ek tOn filOn su· mE uCHi hE adelfE autEs hE neOtera autEs agaTOtera hyper autEn; estO dE soi anti autEs.
Sdz(B):15:2 C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF V1_PAPNSM VAI_AAI1S C V2_PAPNSM VAI_AAI2S RD_ASF C VAI_AAI1S RD_ASF A3_DSM RA_GPM P RA_GPM A1_GPM RP_GS D D RA_NSF N1_NSF RD_GSF RA_NSF A1A_APNC RD_GSF A1_APNC P RD_ASF V9_PAD3S x RP_DS P RD_GSF
Sdz(B):15:2 and also, even, namely to say/tell the father he/she/it/same to say/tell to say/tell because/that to destest dislike, detest, hate, abominate to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same one the out of (+gen) ἐξ before vowels the friend companion; to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) not not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the sister he/she/it/same the newer/younger he/she/it/same better above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same to cause to stand; to be indeed you; your/yours(sg); to rub worn, rub against (+gen) he/she/it/same
Sdz(B):15:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) father (nom) her/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) I-SAY/TELL-ed because/that while DESTEST-ing (nom) you(sg)-DESTEST-ed her/it/same (acc) and I-GIVE-ed her/it/same (acc) one (dat) the (gen) out of (+gen) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not the (nom) sister (nom|voc) her/it/same (gen) the (nom) newer/younger ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) her/it/same (gen) better ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) her/it/same (acc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! indeed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) against (+gen) her/it/same (gen)
Sdz(B):15:2 Sdz(B)_15:2_1 Sdz(B)_15:2_2 Sdz(B)_15:2_3 Sdz(B)_15:2_4 Sdz(B)_15:2_5 Sdz(B)_15:2_6 Sdz(B)_15:2_7 Sdz(B)_15:2_8 Sdz(B)_15:2_9 Sdz(B)_15:2_10 Sdz(B)_15:2_11 Sdz(B)_15:2_12 Sdz(B)_15:2_13 Sdz(B)_15:2_14 Sdz(B)_15:2_15 Sdz(B)_15:2_16 Sdz(B)_15:2_17 Sdz(B)_15:2_18 Sdz(B)_15:2_19 Sdz(B)_15:2_20 Sdz(B)_15:2_21 Sdz(B)_15:2_22 Sdz(B)_15:2_23 Sdz(B)_15:2_24 Sdz(B)_15:2_25 Sdz(B)_15:2_26 Sdz(B)_15:2_27 Sdz(B)_15:2_28 Sdz(B)_15:2_29 Sdz(B)_15:2_30 Sdz(B)_15:2_31 Sdz(B)_15:2_32 Sdz(B)_15:2_33 Sdz(B)_15:2_34 Sdz(B)_15:2_35 Sdz(B)_15:2_36
Sdz(B):15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ἠθῴωμαι καὶ τὸ ἅπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ’ αὐτῶν πονηρίαν.
Sdz(B):15:3 And Sampson said to them, Even for once am I guiltless with regard to the Philistines, in that I do mischief among them. (Judges 15:3 Brenton)
Sdz(B):15:3 Odpowiedział Samson: «W takim razie nie będę już miał żadnej winy wobec Filistynów, gdy im uczynię co złego». (Sdz 15:3 BT_4)
Sdz(B):15:3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ἠθῴωμαι καὶ τὸ ἅπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ’ αὐτῶν πονηρίαν.
Sdz(B):15:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ   καί ὁ ἡ τό ἅπαξ ἀπό ἀλλό·φυλος -ον ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά αὐτός αὐτή αὐτό πονηρία, -ας, ἡ
Sdz(B):15:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Samson I też, nawet, mianowicie Raz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obcy Ponieważ/tamto By czynić/rób Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bezeceństwo
Sdz(B):15:3 kai\ ei)=pen au)toi=s *samPSOn *)ETO/|Omai kai\ to\ a(/paX a)po\ a)llofu/lOn, o(/ti poiO= e)gO\ met’ au)tO=n ponEri/an.
Sdz(B):15:3 kai eipen autois samPSOn ETOOmai kai to hapaX apo allofylOn, hoti poiO egO met’ autOn ponErian.
Sdz(B):15:3 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM VXI_XMI1S C RA_ASN D P A1B_GPM C V2_PAI1S RP_NS P RD_GPM N1A_ASF
Sdz(B):15:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Samson ć and also, even, namely the once from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing foreign because/that to do/make I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same wickedness
Sdz(B):15:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Samson (indecl)   and the (nom|acc) once away from (+gen) foreign ([Adj] gen) because/that I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing I (nom) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) wickedness (acc)
Sdz(B):15:3 Sdz(B)_15:3_1 Sdz(B)_15:3_2 Sdz(B)_15:3_3 Sdz(B)_15:3_4 Sdz(B)_15:3_5 Sdz(B)_15:3_6 Sdz(B)_15:3_7 Sdz(B)_15:3_8 Sdz(B)_15:3_9 Sdz(B)_15:3_10 Sdz(B)_15:3_11 Sdz(B)_15:3_12 Sdz(B)_15:3_13 Sdz(B)_15:3_14 Sdz(B)_15:3_15 Sdz(B)_15:3_16
Sdz(B):15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:4 καὶ ἐπορεύθη Σαμψων καὶ συνέλαβεν τριακοσίας ἀλώπεκας καὶ ἔλαβεν λαμπάδας καὶ ἐπέστρεψεν κέρκον πρὸς κέρκον καὶ ἔθηκεν λαμπάδα μίαν ἀνὰ μέσον τῶν δύο κέρκων καὶ ἔδησεν·
Sdz(B):15:4 And Sampson went and caught three hundred foxes, and took torches, and turned tail to tail, and put a torch between two tails, and fastened it. (Judges 15:4 Brenton)
Sdz(B):15:4 Samson odszedł, schwytał trzysta lisów, a wziąwszy pochodnie przywiązał ogon do ogona, a pośrodku między dwoma ogonami poprzyczepiał po jednej pochodni. (Sdz 15:4 BT_4)
Sdz(B):15:4 καὶ ἐπορεύθη Σαμψων καὶ συνέλαβεν τριακοσίας ἀλώπεκας καὶ ἔλαβεν λαμπάδας καὶ ἐπέστρεψεν κέρκον πρὸς κέρκον καὶ ἔθηκεν λαμπάδα μίαν ἀνὰ μέσον τῶν δύο κέρκων καὶ ἔδησεν·
Sdz(B):15:4 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Σαμψών, ὁ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) τρια·κόσιοι -αι -α ἀλώπηξ, -εκος, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κέρκος, -ου, ἡ [LXX] πρός κέρκος, -ου, ἡ [LXX] καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κέρκος, -ου, ἡ [LXX] καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)
Sdz(B):15:4 I też, nawet, mianowicie By iść Samson I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Trzysta Lis I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lampa I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Rodos Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rodos I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Lampa Jeden W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Dwa Rodos I też, nawet, mianowicie By wiązać
Sdz(B):15:4 kai\ e)poreu/TE *samPSOn kai\ sune/laben triakosi/as a)lO/pekas kai\ e)/laben lampa/das kai\ e)pe/strePSen ke/rkon pro\s ke/rkon kai\ e)/TEken lampa/da mi/an a)na\ me/son tO=n du/o ke/rkOn kai\ e)/dEsen·
Sdz(B):15:4 kai eporeuTE samPSOn kai synelaben triakosias alOpekas kai elaben lampadas kai epestrePSen kerkon pros kerkon kai eTEken lampada mian ana meson tOn dyo kerkOn kai edEsen·
Sdz(B):15:4 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S A1A_APF N3K_APF C VBI_AAI3S N3D_APF C VAI_AAI3S N2_ASF P N2_ASF C VAI_AAI3S N3D_ASF A1A_ASF P A1_ASM RA_GPM M N2_GPF C VAI_AAI3S
Sdz(B):15:4 and also, even, namely to go Samson and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture three hundred fox and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand lamp and also, even, namely to turn around Rhodes toward (+acc,+gen,+dat) Rhodes and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station lamp one up/each/by (+acc) middle the two Rhodes and also, even, namely to bind
Sdz(B):15:4 and he/she/it-was-GO-ed Samson (indecl) and he/she/it-SEIZING-ed three hundred (acc) foxes (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed lamps (acc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND Rhodes (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Rhodes (acc) and he/she/it-PLACE-ed lamp (acc) one (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) two (nom, acc, gen) tail (gen) and he/she/it-BIND-ed
Sdz(B):15:4 Sdz(B)_15:4_1 Sdz(B)_15:4_2 Sdz(B)_15:4_3 Sdz(B)_15:4_4 Sdz(B)_15:4_5 Sdz(B)_15:4_6 Sdz(B)_15:4_7 Sdz(B)_15:4_8 Sdz(B)_15:4_9 Sdz(B)_15:4_10 Sdz(B)_15:4_11 Sdz(B)_15:4_12 Sdz(B)_15:4_13 Sdz(B)_15:4_14 Sdz(B)_15:4_15 Sdz(B)_15:4_16 Sdz(B)_15:4_17 Sdz(B)_15:4_18 Sdz(B)_15:4_19 Sdz(B)_15:4_20 Sdz(B)_15:4_21 Sdz(B)_15:4_22 Sdz(B)_15:4_23 Sdz(B)_15:4_24 Sdz(B)_15:4_25 Sdz(B)_15:4_26
Sdz(B):15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:5 καὶ ἐξέκαυσεν πῦρ ἐν ταῖς λαμπάσιν καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖς στάχυσιν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνος καὶ ἕως σταχύων ὀρθῶν καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας.
Sdz(B):15:5 And he set fire to the torches, and sent the foxes into the corn of the Philistines; and every thing was burnt from the threshing floor to the standing corn, and even to the vineyard and olives. (Judges 15:5 Brenton)
Sdz(B):15:5 Następnie podpalił pochodnie, a rozpuściwszy lisy między zboża filistyńskie spalił sterty i zboża na pniu oraz winnice wraz z oliwkami. (Sdz 15:5 BT_4)
Sdz(B):15:5 καὶ ἐξέκαυσεν πῦρ ἐν ταῖς λαμπάσιν καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖς στάχυσιν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνος καὶ ἕως σταχύων ὀρθῶν καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας.
Sdz(B):15:5 καί ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἐν ὁ ἡ τό λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό στάχυς[1], -υος, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἀπό ἅλων, -ωνος, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω στάχυς[1], -υος, ὁ ὀρθός -ή -όν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ἐλαία, -ας, ἡ
Sdz(B):15:5 I też, nawet, mianowicie By zapłonąć Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lampa I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Obcy I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młócąca zboże podłoga I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj ??? Prosto I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Winnica I też, nawet, mianowicie Oliwne albo oliwne drzewo
Sdz(B):15:5 kai\ e)Xe/kausen pu=r e)n tai=s lampa/sin kai\ e)Xape/steilen e)n toi=s sta/CHusin tO=n a)llofu/lOn, kai\ e)ka/Esan a)po\ a(/lOnos kai\ e(/Os staCHu/On o)rTO=n kai\ e(/Os a)mpelO=nos kai\ e)lai/as.
Sdz(B):15:5 kai eXekausen pyr en tais lampasin kai eXapesteilen en tois staCHysin tOn allofylOn, kai ekaEsan apo halOnos kai heOs staCHyOn orTOn kai heOs ampelOnos kai elaias.
Sdz(B):15:5 C VAI_AAI3S N3_ASN P RA_DPF N3D_DPF C VAI_AAI3S P RA_DPM N3U_DPM RA_GPM A1B_GPM C VAI_AAI3P P N3W_GSF C P N3U_GPM A1_GPM C P N3W_GSM C N1A_GSF
Sdz(B):15:5 and also, even, namely to inflame fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lamp and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? the foreign and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing threshing floor and also, even, namely until; dawn ??? straight and also, even, namely until; dawn vineyard and also, even, namely olive or olive tree
Sdz(B):15:5 and he/she/it-INFLAME-ed fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) lamps (dat) and he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) the (gen) foreign ([Adj] gen) and they-were-CALCINATED-ed away from (+gen) threshing floor (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ???s (gen) straight ([Adj] gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vineyard (gen) and olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc)
Sdz(B):15:5 Sdz(B)_15:5_1 Sdz(B)_15:5_2 Sdz(B)_15:5_3 Sdz(B)_15:5_4 Sdz(B)_15:5_5 Sdz(B)_15:5_6 Sdz(B)_15:5_7 Sdz(B)_15:5_8 Sdz(B)_15:5_9 Sdz(B)_15:5_10 Sdz(B)_15:5_11 Sdz(B)_15:5_12 Sdz(B)_15:5_13 Sdz(B)_15:5_14 Sdz(B)_15:5_15 Sdz(B)_15:5_16 Sdz(B)_15:5_17 Sdz(B)_15:5_18 Sdz(B)_15:5_19 Sdz(B)_15:5_20 Sdz(B)_15:5_21 Sdz(B)_15:5_22 Sdz(B)_15:5_23 Sdz(B)_15:5_24 Sdz(B)_15:5_25 Sdz(B)_15:5_26
Sdz(B):15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:6 καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόφυλοι Τίς ἐποίησεν ταῦτα; καὶ εἶπαν Σαμψων ὁ νυμφίος τοῦ Θαμνι, ὅτι ἔλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ἐκ τῶν φίλων αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν πυρί.
Sdz(B):15:6 And the Philistines said, Who has done these things? and they said, Sampson the son-in-law of the Thamnite, because he has taken his wife, and given her to one of his friends; and the Philistines went up, and burnt her and her father's house with fire. (Judges 15:6 Brenton)
Sdz(B):15:6 Rzekli więc Filistyni: «Kto to uczynił?» Odpowiedziano: «Samson, zięć Timnity, ponieważ ten odebrał mu żonę i dał ją jego towarzyszowi». Poszli wówczas Filistyni i spalili ogniem ją i jej ojca. (Sdz 15:6 BT_4)
Sdz(B):15:6 καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόφυλοι Τίς ἐποίησεν ταῦτα; καὶ εἶπαν Σαμψων νυμφίος τοῦ Θαμνι, ὅτι ἔλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ἐκ τῶν φίλων αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν πυρί.
Sdz(B):15:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμψών, ὁ ὁ ἡ τό νυμφίος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό
Sdz(B):15:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samson Stajenny Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Obcy I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Sdz(B):15:6 kai\ ei)=pan oi( a)llo/fuloi *ti/s e)poi/Esen tau=ta; kai\ ei)=pan *samPSOn o( numfi/os tou= *Tamni, o(/ti e)/laben tE\n gunai=ka au)tou= kai\ e)/dOken au)tE\n tO=| e)k tO=n fi/lOn au)tou=· kai\ a)ne/bEsan oi( a)llo/fuloi kai\ e)ne/prEsan au)tE\n kai\ to\n pate/ra au)tE=s e)n puri/.
Sdz(B):15:6 kai eipan hoi allofyloi tis epoiEsen tauta; kai eipan samPSOn ho nymfios tu Tamni, hoti elaben tEn gynaika autu kai edOken autEn tO ek tOn filOn autu· kai anebEsan hoi allofyloi kai eneprEsan autEn kai ton patera autEs en pyri.
Sdz(B):15:6 C VAI_AAI3P RA_NPM A1B_NPM RI_NSM VAI_AAI3S RD_APN C VAI_AAI3P N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3S RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM P RA_GPM A1_GPM RD_GSM C VZI_AAI3P RA_NPM A1B_NPM C VAI_AAI3P RD_ASF C RA_ASM N3_ASM RD_GSF P N3_DSN
Sdz(B):15:6 and also, even, namely to say/tell the foreign who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell Samson the groom the ć because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same the out of (+gen) ἐξ before vowels the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same and also, even, namely to ascend the foreign and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Sdz(B):15:6 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) who/what/why (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed these (nom|acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Samson (indecl) the (nom) groom (nom) the (gen)   because/that he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (acc) the (dat) out of (+gen) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) him/it/same (gen) and they-ASCEND-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and they-???-ed her/it/same (acc) and the (acc) father (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) fire (dat)
Sdz(B):15:6 Sdz(B)_15:6_1 Sdz(B)_15:6_2 Sdz(B)_15:6_3 Sdz(B)_15:6_4 Sdz(B)_15:6_5 Sdz(B)_15:6_6 Sdz(B)_15:6_7 Sdz(B)_15:6_8 Sdz(B)_15:6_9 Sdz(B)_15:6_10 Sdz(B)_15:6_11 Sdz(B)_15:6_12 Sdz(B)_15:6_13 Sdz(B)_15:6_14 Sdz(B)_15:6_15 Sdz(B)_15:6_16 Sdz(B)_15:6_17 Sdz(B)_15:6_18 Sdz(B)_15:6_19 Sdz(B)_15:6_20 Sdz(B)_15:6_21 Sdz(B)_15:6_22 Sdz(B)_15:6_23 Sdz(B)_15:6_24 Sdz(B)_15:6_25 Sdz(B)_15:6_26 Sdz(B)_15:6_27 Sdz(B)_15:6_28 Sdz(B)_15:6_29 Sdz(B)_15:6_30 Sdz(B)_15:6_31 Sdz(B)_15:6_32 Sdz(B)_15:6_33 Sdz(B)_15:6_34 Sdz(B)_15:6_35 Sdz(B)_15:6_36 Sdz(B)_15:6_37 Sdz(B)_15:6_38 Sdz(B)_15:6_39 Sdz(B)_15:6_40
Sdz(B):15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:7 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ἐὰν ποιήσητε οὕτως ταύτην, ὅτι εἰ μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν καὶ ἔσχατον κοπάσω.
Sdz(B):15:7 And Sampson said to them, Though ye may have dealt thus with her, verily I will be avenged of you, and afterwards I will cease. (Judges 15:7 Brenton)
Sdz(B):15:7 Samson dał im taką odpowiedź: «Ponieważ w ten sposób postąpiliście, dlatego nie spocznę, dopóki się nad wami nie zemszczę». (Sdz 15:7 BT_4)
Sdz(B):15:7 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ἐὰν ποιήσητε οὕτως ταύτην, ὅτι εἰ μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν καὶ ἔσχατον κοπάσω.
Sdz(B):15:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἔσχατος -η -ον κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -)
Sdz(B):15:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Samson Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Jeżeli ???; miesiąc By pomścić/poprawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie Ostatni Do zmniejszanego trudu, opadany
Sdz(B):15:7 kai\ ei)=pen au)toi=s *samPSOn *)ea\n poiE/sEte ou(/tOs tau/tEn, o(/ti ei) mE\n e)kdikE/sO e)n u(mi=n kai\ e)/sCHaton kopa/sO.
Sdz(B):15:7 kai eipen autois samPSOn ean poiEsEte hutOs tautEn, hoti ei mEn ekdikEsO en hymin kai esCHaton kopasO.
Sdz(B):15:7 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM C VA_AAS2P D RD_ASF C x x VF_FAI1S P RP_DP C A1_ASM VF_FAI1S
Sdz(B):15:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Samson if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that if ???; month to avenge/rectify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely last to abated toil, subsided
Sdz(B):15:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Samson (indecl) if-ever you(pl)-should-DO/MAKE thusly/like this this (acc) because/that if ???; month (nom|voc) I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and last (acc, nom|acc|voc) I-will-ABATED, I-should-ABATED
Sdz(B):15:7 Sdz(B)_15:7_1 Sdz(B)_15:7_2 Sdz(B)_15:7_3 Sdz(B)_15:7_4 Sdz(B)_15:7_5 Sdz(B)_15:7_6 Sdz(B)_15:7_7 Sdz(B)_15:7_8 Sdz(B)_15:7_9 Sdz(B)_15:7_10 Sdz(B)_15:7_11 Sdz(B)_15:7_12 Sdz(B)_15:7_13 Sdz(B)_15:7_14 Sdz(B)_15:7_15 Sdz(B)_15:7_16 Sdz(B)_15:7_17
Sdz(B):15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:8 καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς κνήμην ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγάλην· καὶ κατέβη καὶ ἐκάθισεν ἐν τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας Ηταμ.
Sdz(B):15:8 And he smote them leg on thigh with a great overthrow; and went down and dwelt in a cave of the rock Etam. (Judges 15:8 Brenton)
Sdz(B):15:8 I zadał im wielką klęskę, bijąc od bioder aż do goleni. Potem udał się do groty skalnej w Etam i tam przebywał. (Sdz 15:8 BT_4)
Sdz(B):15:8 καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς κνήμην ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγάλην· καὶ κατέβη καὶ ἐκάθισεν ἐν τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας Ηταμ.
Sdz(B):15:8 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί μηρός, -οῦ, ὁ πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν τρυμαλιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ  
Sdz(B):15:8 I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Udo Uderzaj/plagę Wielki I też, nawet, mianowicie By schodzić I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziura Skała
Sdz(B):15:8 kai\ e)pa/taXen au)tou\s knE/mEn e)pi\ mEro\n plEgE\n mega/lEn· kai\ kate/bE kai\ e)ka/Tisen e)n trumalia=| tE=s pe/tras *Etam.
Sdz(B):15:8 kai epataXen autus knEmEn epi mEron plEgEn megalEn· kai katebE kai ekaTisen en trymalia tEs petras Etam.
Sdz(B):15:8 C VAI_AAI3S RD_APM N1_ASF P N2_ASM N1_ASF A1_ASF C VZI_AAI3S C VAI_AAI3S P N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF N_GS
Sdz(B):15:8 and also, even, namely to smite he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing thigh strike/plague great and also, even, namely to go down and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hole the rock ć
Sdz(B):15:8 and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) thigh (acc) strike/plague (acc) great ([Adj] acc) and he/she/it-GO DOWN-ed and he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) hole (dat) the (gen) rock (gen), rocks (acc)  
Sdz(B):15:8 Sdz(B)_15:8_1 Sdz(B)_15:8_2 Sdz(B)_15:8_3 Sdz(B)_15:8_4 Sdz(B)_15:8_5 Sdz(B)_15:8_6 Sdz(B)_15:8_7 Sdz(B)_15:8_8 Sdz(B)_15:8_9 Sdz(B)_15:8_10 Sdz(B)_15:8_11 Sdz(B)_15:8_12 Sdz(B)_15:8_13 Sdz(B)_15:8_14 Sdz(B)_15:8_15 Sdz(B)_15:8_16 Sdz(B)_15:8_17
Sdz(B):15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:9 καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ παρενέβαλον ἐν Ιουδα καὶ ἐξερρίφησαν ἐν Λευι.
Sdz(B):15:9 And the Philistines went up, and encamped in Juda, and spread themselves abroad in Lechi. (Judges 15:9 Brenton)
Sdz(B):15:9 Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie, najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do Lechi. (Sdz 15:9 BT_4)
Sdz(B):15:9 Καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ παρενέβαλον ἐν Ιουδα καὶ ἐξερρίφησαν ἐν Λευι.
Sdz(B):15:9 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί   ἐν Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
Sdz(B):15:9 I też, nawet, mianowicie By podnosić Obcy I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lewi
Sdz(B):15:9 *kai\ a)ne/bEsan oi( a)llo/fuloi kai\ parene/balon e)n *iouda kai\ e)Xerri/fEsan e)n *leui.
Sdz(B):15:9 kai anebEsan hoi allofyloi kai parenebalon en iuda kai eXerrifEsan en leui.
Sdz(B):15:9 C VZI_AAI3P RA_NPM A1B_NPM C VBI_AAI3P P N_DSM C VAI_AAI3P P N_DSM
Sdz(B):15:9 and also, even, namely to ascend the foreign and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Levi
Sdz(B):15:9 and they-ASCEND-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and   in/among/by (+dat) Levi (indecl), Levi (voc)
Sdz(B):15:9 Sdz(B)_15:9_1 Sdz(B)_15:9_2 Sdz(B)_15:9_3 Sdz(B)_15:9_4 Sdz(B)_15:9_5 Sdz(B)_15:9_6 Sdz(B)_15:9_7 Sdz(B)_15:9_8 Sdz(B)_15:9_9 Sdz(B)_15:9_10 Sdz(B)_15:9_11 Sdz(B)_15:9_12
Sdz(B):15:9 x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:10 καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ιουδα Εἰς τί ἀνέβητε ἐφ’ ἡμᾶς; καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι Δῆσαι τὸν Σαμψων ἀνέβημεν καὶ ποιῆσαι αὐτῷ ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν.
Sdz(B):15:10 And the men of Juda said, Why are ye come up against us? and the Philistines said, We are come up to bind Sampson, and to do to him as he has done to us. (Judges 15:10 Brenton)
Sdz(B):15:10 Rzekli wtenczas do nich mieszkańcy Judy: «Dlaczego wystąpiliście przeciwko nam?» - «Przyszliśmy pojmać Samsona - odpowiedzieli - aby mu odpłacić za to, co nam uczynił». (Sdz 15:10 BT_4)
Sdz(B):15:10 καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ιουδα Εἰς τί ἀνέβητε ἐφ’ ἡμᾶς; καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι Δῆσαι τὸν Σαμψων ἀνέβημεν καὶ ποιῆσαι αὐτῷ ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν.
Sdz(B):15:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὁ ἡ τό Σαμψών, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):15:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy By wiązać Samson By podnosić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Ja
Sdz(B):15:10 kai\ ei)=pan a)nE\r *iouda *ei)s ti/ a)ne/bEte e)f’ E(ma=s; kai\ ei)=pon oi( a)llo/fuloi *dE=sai to\n *samPSOn a)ne/bEmen kai\ poiE=sai au)tO=| o(\n tro/pon e)poi/Esen E(mi=n.
Sdz(B):15:10 kai eipan anEr iuda eis ti anebEte ef’ hEmas; kai eipon hoi allofyloi dEsai ton samPSOn anebEmen kai poiEsai autO hon tropon epoiEsen hEmin.
Sdz(B):15:10 C VAI_AAI3P N3_NSM N_GSM P RI_ASN VZI_AAI2P P RP_AP C VBI_AAI3P RA_NPM A1B_NPM VA_AAN RA_ASM N_ASM VZI_AAI1P C VA_AAN RD_DSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RP_DP
Sdz(B):15:10 and also, even, namely to say/tell man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah into (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely to say/tell the foreign to bind the Samson to ascend and also, even, namely to do/make he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make I
Sdz(B):15:10 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) man, husband (nom) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) who/what/why (nom|acc) you(pl)-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) to-BIND, be-you(sg)-BIND-ed!, he/she/it-happens-to-BIND (opt) the (acc) Samson (indecl) we-ASCEND-ed and to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) him/it/same (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed us (dat)
Sdz(B):15:10 Sdz(B)_15:10_1 Sdz(B)_15:10_2 Sdz(B)_15:10_3 Sdz(B)_15:10_4 Sdz(B)_15:10_5 Sdz(B)_15:10_6 Sdz(B)_15:10_7 Sdz(B)_15:10_8 Sdz(B)_15:10_9 Sdz(B)_15:10_10 Sdz(B)_15:10_11 Sdz(B)_15:10_12 Sdz(B)_15:10_13 Sdz(B)_15:10_14 Sdz(B)_15:10_15 Sdz(B)_15:10_16 Sdz(B)_15:10_17 Sdz(B)_15:10_18 Sdz(B)_15:10_19 Sdz(B)_15:10_20 Sdz(B)_15:10_21 Sdz(B)_15:10_22 Sdz(B)_15:10_23 Sdz(B)_15:10_24
Sdz(B):15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:11 καὶ κατέβησαν τρισχίλιοι ἄνδρες ἀπὸ Ιουδα εἰς τρυμαλιὰν πέτρας Ηταμ καὶ εἶπαν τῷ Σαμψων Οὐκ οἶδας ὅτι κυριεύουσιν οἱ ἀλλόφυλοι ἡμῶν, καὶ τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ὃν τρόπον ἐποίησάν μοι, οὕτως ἐποίησα αὐτοῖς.
Sdz(B):15:11 And the three thousand men of Juda went down to the hole of the rock Etam, and they said to Sampson, Knowest thou not that the Philistines rule over us? and what is this that thou hast done to us? and Sampson said to them, As they did to me, so have I done to them. (Judges 15:11 Brenton)
Sdz(B):15:11 Trzy tysiące mieszkańców Judy udało się wówczas do Samsona na szczyt góry skalnej w Etam ze słowami: «Czy nie wiesz, że Filistyni zawładnęli nami? Cóżeś nam uczynił?» Odpowiedział im: «Uczyniłem im to samo, co oni mnie uczynili». (Sdz 15:11 BT_4)
Sdz(B):15:11 καὶ κατέβησαν τρισχίλιοι ἄνδρες ἀπὸ Ιουδα εἰς τρυμαλιὰν πέτρας Ηταμ καὶ εἶπαν τῷ Σαμψων Οὐκ οἶδας ὅτι κυριεύουσιν οἱ ἀλλόφυλοι ἡμῶν, καὶ τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ὃν τρόπον ἐποίησάν μοι, οὕτως ἐποίησα αὐτοῖς.
Sdz(B):15:11 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) τρισ·χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] τρυμαλιά, -ᾶς, ἡ πέτρα, -ας, ἡ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Σαμψών, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):15:11 I też, nawet, mianowicie By schodzić Trzy tysiące Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Dziura Skała I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samson ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Obcy Ja I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Samson Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób On/ona/to/to samo
Sdz(B):15:11 kai\ kate/bEsan trisCHi/lioi a)/ndres a)po\ *iouda ei)s trumalia\n pe/tras *Etam kai\ ei)=pan tO=| *samPSOn *ou)k oi)=das o(/ti kurieu/ousin oi( a)llo/fuloi E(mO=n, kai\ ti/ tou=to e)poi/Esas E(mi=n; kai\ ei)=pen au)toi=s *samPSOn *(\on tro/pon e)poi/Esa/n moi, ou(/tOs e)poi/Esa au)toi=s.
Sdz(B):15:11 kai katebEsan trisCHilioi andres apo iuda eis trymalian petras Etam kai eipan tO samPSOn uk oidas hoti kyrieuusin hoi allofyloi hEmOn, kai ti tuto epoiEsas hEmin; kai eipen autois samPSOn on tropon epoiEsan moi, hutOs epoiEsa autois.
Sdz(B):15:11 C VZI_AAI3P A1A_NPM N3_NPM P N_GSM P N1A_ASF N1A_GSF N_GS C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM D VX_XAI2S C V1_PAI3P RA_NPM A1B_NPM RP_GP C RI_ASN RD_ASN VAI_AAI2S RP_DP C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3P RP_DS D VAI_AAI1S RD_DPM
Sdz(B):15:11 and also, even, namely to go down three thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Judas/Judah into (+acc) hole rock ć and also, even, namely to say/tell the Samson οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the foreign I and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Samson who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make he/she/it/same
Sdz(B):15:11 and they-GO DOWN-ed three thousand (nom|voc) men, husbands (nom|voc) away from (+gen) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) hole (acc) rock (gen), rocks (acc)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) Samson (indecl) not you(sg)-have-PERCEIVE-ed because/that they-are-BE-ing-LORD-OF/OVER, while BE-ing-LORD-OF/OVER (dat) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) us (gen) and who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed us (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Samson (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) they-DO/MAKE-ed me (dat) thusly/like this I-DO/MAKE-ed them/same (dat)
Sdz(B):15:11 Sdz(B)_15:11_1 Sdz(B)_15:11_2 Sdz(B)_15:11_3 Sdz(B)_15:11_4 Sdz(B)_15:11_5 Sdz(B)_15:11_6 Sdz(B)_15:11_7 Sdz(B)_15:11_8 Sdz(B)_15:11_9 Sdz(B)_15:11_10 Sdz(B)_15:11_11 Sdz(B)_15:11_12 Sdz(B)_15:11_13 Sdz(B)_15:11_14 Sdz(B)_15:11_15 Sdz(B)_15:11_16 Sdz(B)_15:11_17 Sdz(B)_15:11_18 Sdz(B)_15:11_19 Sdz(B)_15:11_20 Sdz(B)_15:11_21 Sdz(B)_15:11_22 Sdz(B)_15:11_23 Sdz(B)_15:11_24 Sdz(B)_15:11_25 Sdz(B)_15:11_26 Sdz(B)_15:11_27 Sdz(B)_15:11_28 Sdz(B)_15:11_29 Sdz(B)_15:11_30 Sdz(B)_15:11_31 Sdz(B)_15:11_32 Sdz(B)_15:11_33 Sdz(B)_15:11_34 Sdz(B)_15:11_35 Sdz(B)_15:11_36 Sdz(B)_15:11_37
Sdz(B):15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:12 καὶ εἶπαν αὐτῷ Δῆσαί σε κατέβημεν τοῦ δοῦναί σε ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ὀμόσατέ μοι μήποτε συναντήσητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς.
Sdz(B):15:12 And they said to him, We are come down to bind thee to deliver thee into the hand of the Philistines: and Sampson said to them, Swear to me that ye will not fall upon me yourselves. (Judges 15:12 Brenton)
Sdz(B):15:12 «Przyszliśmy cię związać - rzekli do niego - i oddać w ręce Filistynów». Odparł na to Samson: «Przyrzeknijcie mi, że sami nie targniecie się na mnie». (Sdz 15:12 BT_4)
Sdz(B):15:12 καὶ εἶπαν αὐτῷ Δῆσαί σε κατέβημεν τοῦ δοῦναί σε ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Ὀμόσατέ μοι μήποτε συναντήσητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς.
Sdz(B):15:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μήποτε (μή ποτέ) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Sdz(B):15:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wiązać Ty; twój/twój(sg) By schodzić By dawać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Obcy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Samson By przysięgać Ja Nigdy By spotykać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Ty
Sdz(B):15:12 kai\ ei)=pan au)tO=| *dE=sai/ se kate/bEmen tou= dou=nai/ se e)n CHeiri\ a)llofu/lOn. kai\ ei)=pen au)toi=s *samPSOn *)omo/sate/ moi mE/pote sunantE/sEte e)n e)moi\ u(mei=s.
Sdz(B):15:12 kai eipan autO dEsai se katebEmen tu dunai se en CHeiri allofylOn. kai eipen autois samPSOn omosate moi mEpote synantEsEte en emoi hymeis.
Sdz(B):15:12 C VAI_AAI3P RD_DSM VA_AAN RP_AS VZI_AAI1P RA_GSN VO_AAN RP_AS P N3_DSF A1B_GPM C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM VA_AAI2P RP_DS D VA_AAS2P P RP_DS RP_NP
Sdz(B):15:12 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to bind you; your/yours(sg) to go down the to give you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand foreign and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Samson to swear I never to meet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine you
Sdz(B):15:12 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) to-BIND, be-you(sg)-BIND-ed!, he/she/it-happens-to-BIND (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) we-GO DOWN-ed the (gen) to-GIVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) hand (dat) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Samson (indecl) do-SWEAR-you(pl)! me (dat) never you(pl)-should-MEET in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) you(pl) (nom)
Sdz(B):15:12 Sdz(B)_15:12_1 Sdz(B)_15:12_2 Sdz(B)_15:12_3 Sdz(B)_15:12_4 Sdz(B)_15:12_5 Sdz(B)_15:12_6 Sdz(B)_15:12_7 Sdz(B)_15:12_8 Sdz(B)_15:12_9 Sdz(B)_15:12_10 Sdz(B)_15:12_11 Sdz(B)_15:12_12 Sdz(B)_15:12_13 Sdz(B)_15:12_14 Sdz(B)_15:12_15 Sdz(B)_15:12_16 Sdz(B)_15:12_17 Sdz(B)_15:12_18 Sdz(B)_15:12_19 Sdz(B)_15:12_20 Sdz(B)_15:12_21 Sdz(B)_15:12_22 Sdz(B)_15:12_23
Sdz(B):15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:13 καὶ εἶπον αὐτῷ λέγοντες Οὐχί, ὅτι ἀλλ’ ἢ δεσμῷ δήσομέν σε καὶ παραδώσομέν σε ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ θανάτῳ οὐ θανατώσομέν σε· καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοις καινοῖς καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἐκείνης.
Sdz(B):15:13 And they spoke to him, saying, Nay, but we will only bind thee fast, and deliver thee into their hand, and will by no means slay thee: and they bound him with two new ropes, and brought him from that rock. (Judges 15:13 Brenton)
Sdz(B):15:13 «Nie! - odrzekli - zwiążemy cię tylko i oddamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy». Związali go więc dwoma nowymi powrozami i sprowadzili ze skały. (Sdz 15:13 BT_4)
Sdz(B):15:13 καὶ εἶπον αὐτῷ λέγοντες Οὐχί, ὅτι ἀλλ’ δεσμῷ δήσομέν σε καὶ παραδώσομέν σε ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ θανάτῳ οὐ θανατώσομέν σε· καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοις καινοῖς καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἐκείνης.
Sdz(B):15:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ὅτι ἀλλά ἤ[1] δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί θάνατος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -)   καινός -ή -όν καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Sdz(B):15:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ponieważ/tamto Ale Albo Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki By wiązać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Śmierć ??? Przed przydechem mocnym By zgładzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Nowy I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała Tamto
Sdz(B):15:13 kai\ ei)=pon au)tO=| le/gontes *ou)CHi/, o(/ti a)ll’ E)\ desmO=| dE/some/n se kai\ paradO/some/n se e)n CHeiri\ au)tO=n kai\ Tana/tO| ou) TanatO/some/n se· kai\ e)/dEsan au)to\n e)n dusi\ kalOdi/ois kainoi=s kai\ a)nE/negkan au)to\n a)po\ tE=s pe/tras e)kei/nEs.
Sdz(B):15:13 kai eipon autO legontes uCHi, hoti all’ E desmO dEsomen se kai paradOsomen se en CHeiri autOn kai TanatO u TanatOsomen se· kai edEsan auton en dysi kalOdiois kainois kai anEnenkan auton apo tEs petras ekeinEs.
Sdz(B):15:13 C VBI_AAI3P RD_DSM V1_PAPNPM D C C C N2_DSM VF_FAI1P RP_AS C VF_FAI1P RP_AS P N3_DSF RD_GPM C N2_DSM D VF_FAI1P RP_AS C VAI_AAI3P RD_ASM P M_DPN N2N_DPN A1_DPN C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Sdz(B):15:13 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] because/that but or restraint restraint, handcuff to bind you; your/yours(sg) and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely death οὐχ before rough breathing to put to death you; your/yours(sg) and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. ć new and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the rock that
Sdz(B):15:13 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not because/that but or restraint (dat) we-will-BIND you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and we-will-Hand OVER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) hand (dat) them/same (gen) and death (dat) not we-will-PUT-TO-DEATH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat)   new ([Adj] dat) and they-BRING UP-ed him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) rock (gen), rocks (acc) that (gen)
Sdz(B):15:13 Sdz(B)_15:13_1 Sdz(B)_15:13_2 Sdz(B)_15:13_3 Sdz(B)_15:13_4 Sdz(B)_15:13_5 Sdz(B)_15:13_6 Sdz(B)_15:13_7 Sdz(B)_15:13_8 Sdz(B)_15:13_9 Sdz(B)_15:13_10 Sdz(B)_15:13_11 Sdz(B)_15:13_12 Sdz(B)_15:13_13 Sdz(B)_15:13_14 Sdz(B)_15:13_15 Sdz(B)_15:13_16 Sdz(B)_15:13_17 Sdz(B)_15:13_18 Sdz(B)_15:13_19 Sdz(B)_15:13_20 Sdz(B)_15:13_21 Sdz(B)_15:13_22 Sdz(B)_15:13_23 Sdz(B)_15:13_24 Sdz(B)_15:13_25 Sdz(B)_15:13_26 Sdz(B)_15:13_27 Sdz(B)_15:13_28 Sdz(B)_15:13_29 Sdz(B)_15:13_30 Sdz(B)_15:13_31 Sdz(B)_15:13_32 Sdz(B)_15:13_33 Sdz(B)_15:13_34 Sdz(B)_15:13_35 Sdz(B)_15:13_36
Sdz(B):15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:14 καὶ ἦλθον ἕως Σιαγόνος· καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἐγενήθη τὰ καλώδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν αὐτοῦ ὡσεὶ στιππύον, ὃ ἐξεκαύθη ἐν πυρί, καὶ ἐτάκησαν δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ χειρῶν αὐτοῦ.
Sdz(B):15:14 And they came to Lechi: and the Philistines shouted, and ran to meet him: and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were upon his arms became as tow which is burnt with fire; and his bonds were consumed from off his hands. (Judges 15:14 Brenton)
Sdz(B):15:14 Gdy tak znalazł się w Lechi, Filistyni krzycząc w triumfie wyszli naprzeciw niego, ale jego opanował duch Pana, i powrozy, którymi był związany w ramionach, stały się tak słabe jak lniane włókna spalone ogniem, a więzy poczęły pękać na jego rękach. (Sdz 15:14 BT_4)
Sdz(B):15:14 καὶ ἦλθον ἕως Σιαγόνος· καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἐγενήθη τὰ καλώδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν αὐτοῦ ὡσεὶ στιππύον, ἐξεκαύθη ἐν πυρί, καὶ ἐτάκησαν δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ χειρῶν αὐτοῦ.
Sdz(B):15:14 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σιαγών, -όνος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ὅς ἥ ὅ ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):15:14 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Policzek I też, nawet, mianowicie Obcy By wyć I też, nawet, mianowicie By jechać Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By skakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Kto/, który/, który By zapłonąć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie By topnieć Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka; gorzej On/ona/to/to samo
Sdz(B):15:14 kai\ E)=lTon e(/Os *siago/nos· kai\ oi( a)llo/fuloi E)la/laXan kai\ e)/dramon ei)s suna/ntEsin au)tou=· kai\ E(/lato e)p’ au)to\n pneu=ma kuri/ou, kai\ e)genE/TE ta\ kalO/dia ta\ e)pi\ braCHi/osin au)tou= O(sei\ stippu/on, o(\ e)Xekau/TE e)n puri/, kai\ e)ta/kEsan desmoi\ au)tou= a)po\ CHeirO=n au)tou=.
Sdz(B):15:14 kai ElTon heOs siagonos· kai hoi allofyloi ElalaXan kai edramon eis synantEsin autu· kai hElato ep’ auton pneuma kyriu, kai egenETE ta kalOdia ta epi braCHiosin autu hOsei stippyon, ho eXekauTE en pyri, kai etakEsan desmoi autu apo CHeirOn autu.
Sdz(B):15:14 C VBI_AAI3P P N3N_GSF C RA_NPM A1B_NPM VAI_AAI3P C VBI_AAI3P P N3I_ASF RD_GSM C VAI_AMI3S P RD_ASM N3M_NSN N2_GSM C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RA_NPN P N3N_DPM RD_GSM D N2N_NSN RR_ASN VCI_API3S P N3_DSN C VAI_AAI3P N2_NPM RD_GSM P N3_GPF RD_GSM
Sdz(B):15:14 and also, even, namely to come until; dawn cheek and also, even, namely the foreign to ululate and also, even, namely to run into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to leap upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to become become, happen the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing arm he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push ć who/whom/which to inflame in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely to melt restraint restraint, handcuff; to bind he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hand; worse he/she/it/same
Sdz(B):15:14 and I-COME-ed, they-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) cheek (gen) and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-ULULATE-ed and I-RUN-ed, they-RUN-ed into (+acc) meeting (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-LEAP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc)   the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) arms (dat) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-INFLAME-ed in/among/by (+dat) fire (dat) and they-were-MELT-ed restraints (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BIND-ing (opt) him/it/same (gen) away from (+gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen)
Sdz(B):15:14 Sdz(B)_15:14_1 Sdz(B)_15:14_2 Sdz(B)_15:14_3 Sdz(B)_15:14_4 Sdz(B)_15:14_5 Sdz(B)_15:14_6 Sdz(B)_15:14_7 Sdz(B)_15:14_8 Sdz(B)_15:14_9 Sdz(B)_15:14_10 Sdz(B)_15:14_11 Sdz(B)_15:14_12 Sdz(B)_15:14_13 Sdz(B)_15:14_14 Sdz(B)_15:14_15 Sdz(B)_15:14_16 Sdz(B)_15:14_17 Sdz(B)_15:14_18 Sdz(B)_15:14_19 Sdz(B)_15:14_20 Sdz(B)_15:14_21 Sdz(B)_15:14_22 Sdz(B)_15:14_23 Sdz(B)_15:14_24 Sdz(B)_15:14_25 Sdz(B)_15:14_26 Sdz(B)_15:14_27 Sdz(B)_15:14_28 Sdz(B)_15:14_29 Sdz(B)_15:14_30 Sdz(B)_15:14_31 Sdz(B)_15:14_32 Sdz(B)_15:14_33 Sdz(B)_15:14_34 Sdz(B)_15:14_35 Sdz(B)_15:14_36 Sdz(B)_15:14_37 Sdz(B)_15:14_38 Sdz(B)_15:14_39 Sdz(B)_15:14_40
Sdz(B):15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:15 καὶ εὗρεν σιαγόνα ὄνου ἐκρεριμμένην καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ χιλίους ἄνδρας.
Sdz(B):15:15 And he found the jaw-bone of an ass that had been cast away, and he put forth his hand and took it, and smote with it a thousand men. (Judges 15:15 Brenton)
Sdz(B):15:15 Znalazłszy więc szczękę oślą jeszcze świeżą, wyciągnął po nią rękę, uchwycił i zabił nią tysiąc mężów. (Sdz 15:15 BT_4)
Sdz(B):15:15 καὶ εὗρεν σιαγόνα ὄνου ἐκρεριμμένην καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ χιλίους ἄνδρας.
Sdz(B):15:15 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σιαγών, -όνος, ἡ ὄνος, -ου, ὁ and ἡ   καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Sdz(B):15:15 I też, nawet, mianowicie By znajdować Policzek Osła/osioł I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Tysiąc Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Sdz(B):15:15 kai\ eu(=ren siago/na o)/nou e)krerimme/nEn kai\ e)Xe/teinen tE\n CHei=ra au)tou= kai\ e)/laben au)tE\n kai\ e)pa/taXen e)n au)tE=| CHili/ous a)/ndras.
Sdz(B):15:15 kai heuren siagona onu ekrerimmenEn kai eXeteinen tEn CHeira autu kai elaben autEn kai epataXen en autE CHilius andras.
Sdz(B):15:15 C VB_AAI3S N3N_ASF N2_GSM VXI_XMPASF C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S P RD_DSF A1A_APM N3_APM
Sdz(B):15:15 and also, even, namely to find cheek ass/donkey ć and also, even, namely to extend the hand he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Sdz(B):15:15 and he/she/it-FIND-ed cheek (acc) ass/donkey (gen)   and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SMITE-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) thousand (acc) men, husbands (acc)
Sdz(B):15:15 Sdz(B)_15:15_1 Sdz(B)_15:15_2 Sdz(B)_15:15_3 Sdz(B)_15:15_4 Sdz(B)_15:15_5 Sdz(B)_15:15_6 Sdz(B)_15:15_7 Sdz(B)_15:15_8 Sdz(B)_15:15_9 Sdz(B)_15:15_10 Sdz(B)_15:15_11 Sdz(B)_15:15_12 Sdz(B)_15:15_13 Sdz(B)_15:15_14 Sdz(B)_15:15_15 Sdz(B)_15:15_16 Sdz(B)_15:15_17 Sdz(B)_15:15_18 Sdz(B)_15:15_19
Sdz(B):15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:16 καὶ εἶπεν Σαμψων Ἐν σιαγόνι ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλειψα αὐτούς, ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίους ἄνδρας.
Sdz(B):15:16 And Sampson said, With the jaw-bone of an ass I have utterly destroyed them, for with the jaw-bone of an ass I have smitten a thousand men. (Judges 15:16 Brenton)
Sdz(B):15:16 Rzekł wówczas Samson: «Szczęką oślą ich rozgromiłem. Szczęką oślą zabiłem ich tysiąc». (Sdz 15:16 BT_4)
Sdz(B):15:16 καὶ εἶπεν Σαμψων Ἐν σιαγόνι ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλειψα αὐτούς, ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίους ἄνδρας.
Sdz(B):15:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμψών, ὁ ἐν σιαγών, -όνος, ἡ ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Sdz(B):15:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samson W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Policzek Osła/osioł Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Policzek Osła/osioł By uderzać Tysiąc Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Sdz(B):15:16 kai\ ei)=pen *samPSOn *)en siago/ni o)/nou e)Xalei/fOn e)XE/leiPSa au)tou/s, o(/ti e)n tE=| siago/ni tou= o)/nou e)pa/taXa CHili/ous a)/ndras.
Sdz(B):15:16 kai eipen samPSOn en siagoni onu eXaleifOn eXEleiPSa autus, hoti en tE siagoni tu onu epataXa CHilius andras.
Sdz(B):15:16 C VBI_AAI3S N_NSM P N3N_DSF N2_GSM V1_PAPNSM VAI_AAI1S RD_APM C P RA_DSF N3N_DSF RA_GSM N2_GSM VAI_AAI1S A1A_APM N3_APM
Sdz(B):15:16 and also, even, namely to say/tell Samson in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheek ass/donkey to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cheek the ass/donkey to smite thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Sdz(B):15:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samson (indecl) in/among/by (+dat) cheek (dat) ass/donkey (gen) while OBLITERATION-ing (nom) I-OBLITERATION-ed them/same (acc) because/that in/among/by (+dat) the (dat) cheek (dat) the (gen) ass/donkey (gen) I-SMITE-ed thousand (acc) men, husbands (acc)
Sdz(B):15:16 Sdz(B)_15:16_1 Sdz(B)_15:16_2 Sdz(B)_15:16_3 Sdz(B)_15:16_4 Sdz(B)_15:16_5 Sdz(B)_15:16_6 Sdz(B)_15:16_7 Sdz(B)_15:16_8 Sdz(B)_15:16_9 Sdz(B)_15:16_10 Sdz(B)_15:16_11 Sdz(B)_15:16_12 Sdz(B)_15:16_13 Sdz(B)_15:16_14 Sdz(B)_15:16_15 Sdz(B)_15:16_16 Sdz(B)_15:16_17 Sdz(B)_15:16_18
Sdz(B):15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:17 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο λαλῶν, καὶ ἔρριψεν τὴν σιαγόνα ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον Ἀναίρεσις σιαγόνος.
Sdz(B):15:17 And it came to pass when he ceased speaking, that he cast the jaw-bone out of his hand; and he called that place the Lifting of the jaw-bone. (Judges 15:17 Brenton)
Sdz(B):15:17 Gdy przestał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat-Lechi. (Sdz 15:17 BT_4)
Sdz(B):15:17 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο λαλῶν, καὶ ἔρριψεν τὴν σιαγόνα ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον Ἀναίρεσις σιαγόνος.
Sdz(B):15:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἀν·αίρεσις, -εως, ἡ σιαγών, -όνος, ἡ
Sdz(B):15:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przestawać By mówić I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Policzek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Miejsce Tamto Morderstwo (śmierć, morderstwo, bycie zabijane, zabijając) Policzek
Sdz(B):15:17 kai\ e)ge/neto O(s e)pau/sato lalO=n, kai\ e)/rriPSen tE\n siago/na e)k tE=s CHeiro\s au)tou=· kai\ e)ka/lesen to\n to/pon e)kei=non *)anai/resis siago/nos.
Sdz(B):15:17 kai egeneto hOs epausato lalOn, kai erriPSen tEn siagona ek tEs CHeiros autu· kai ekalesen ton topon ekeinon anairesis siagonos.
Sdz(B):15:17 C VBI_AMI3S C VAI_AMI3S V2_PAPNSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3N_ASF P RA_GSF N3_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_ASM N3I_NSF N3N_GSF
Sdz(B):15:17 and also, even, namely to become become, happen as/like to cease to speak and also, even, namely to toss/fling/dump the cheek out of (+gen) ἐξ before vowels the hand he/she/it/same and also, even, namely to call call the place that murder (death, assassination, being killed, slaying) cheek
Sdz(B):15:17 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-CEASE-ed while SPEAK-ing (nom) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed the (acc) cheek (acc) out of (+gen) the (gen) hand (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-CALL-ed the (acc) place (acc) that (acc) murder (nom) cheek (gen)
Sdz(B):15:17 Sdz(B)_15:17_1 Sdz(B)_15:17_2 Sdz(B)_15:17_3 Sdz(B)_15:17_4 Sdz(B)_15:17_5 Sdz(B)_15:17_6 Sdz(B)_15:17_7 Sdz(B)_15:17_8 Sdz(B)_15:17_9 Sdz(B)_15:17_10 Sdz(B)_15:17_11 Sdz(B)_15:17_12 Sdz(B)_15:17_13 Sdz(B)_15:17_14 Sdz(B)_15:17_15 Sdz(B)_15:17_16 Sdz(B)_15:17_17 Sdz(B)_15:17_18 Sdz(B)_15:17_19 Sdz(B)_15:17_20
Sdz(B):15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:18 καὶ ἐδίψησεν σφόδρα· καὶ ἔκλαυσεν πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Σὺ εὐδόκησας ἐν χειρὶ δούλου σου τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι τῷ δίψει καὶ ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων.
Sdz(B):15:18 And he was very thirsty, and wept before the Lord, and said, Thou hast been well pleased to grant this great deliverance by the hand of thy servant, and new shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised? (Judges 15:18 Brenton)
Sdz(B):15:18 Następnie odczuł wielkie pragnienie i zwrócił się do Pana modląc się: «To Ty dokonałeś wielkiego ocalenia ręką swego sługi, a oto teraz albo przyjdzie mi umrzeć z pragnienia, albo wpaść w ręce nieobrzezanych». (Sdz 15:18 BT_4)
Sdz(B):15:18 καὶ ἐδίψησεν σφόδρα· καὶ ἔκλαυσεν πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Σὺ εὐδόκησας ἐν χειρὶ δούλου σου τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι τῷ δίψει καὶ ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων.
Sdz(B):15:18 καί διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) σφόδρα καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο καί νῦν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό δίψο·ς, -ους, τό καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον
Sdz(B):15:18 I też, nawet, mianowicie By pragnąć Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By płakać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Zbawienia/wyzwolenie Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Teraz By umierać ??? I też, nawet, mianowicie By spadać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Nie obrzezany
Sdz(B):15:18 kai\ e)di/PSEsen sfo/dra· kai\ e)/klausen pro\s ku/rion kai\ ei)=pen *su\ eu)do/kEsas e)n CHeiri\ dou/lou sou tE\n sOtEri/an tE\n mega/lEn tau/tEn, kai\ nu=n a)poTanou=mai tO=| di/PSei kai\ e)mpesou=mai e)n CHeiri\ tO=n a)peritmE/tOn.
Sdz(B):15:18 kai ediPSEsen sfodra· kai eklausen pros kyrion kai eipen sy eudokEsas en CHeiri dulu su tEn sOtErian tEn megalEn tautEn, kai nyn apoTanumai tO diPSei kai empesumai en CHeiri tOn aperitmEtOn.
Sdz(B):15:18 C VAI_AAI3S D C VAI_AAI3S P N2_ASM C VBI_AAI3S RP_NS VA_AAI2S P N3_DSF N2_GSM RP_GS RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF C D VF2_FMI1S RA_DSN N3E_DSN C VF2_FMI1S P N3_DSF RA_GPM A1B_GPM
Sdz(B):15:18 and also, even, namely to thirst vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to weep toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell you to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) the salvation/deliverance the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely now to die the ??? and also, even, namely to fall in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the uncircumcised
Sdz(B):15:18 and he/she/it-THIRST-ed vehement, and he/she/it-WEEP-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg) (nom) you(sg)-THINK-ed-WELL, upon THINK-ing-WELL (nom|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) salvation/deliverance (acc) the (acc) great ([Adj] acc) this (acc) and now I-will-be-DIE-ed the (dat) ??? (dat) and I-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) uncircumcised ([Adj] gen)
Sdz(B):15:18 Sdz(B)_15:18_1 Sdz(B)_15:18_2 Sdz(B)_15:18_3 Sdz(B)_15:18_4 Sdz(B)_15:18_5 Sdz(B)_15:18_6 Sdz(B)_15:18_7 Sdz(B)_15:18_8 Sdz(B)_15:18_9 Sdz(B)_15:18_10 Sdz(B)_15:18_11 Sdz(B)_15:18_12 Sdz(B)_15:18_13 Sdz(B)_15:18_14 Sdz(B)_15:18_15 Sdz(B)_15:18_16 Sdz(B)_15:18_17 Sdz(B)_15:18_18 Sdz(B)_15:18_19 Sdz(B)_15:18_20 Sdz(B)_15:18_21 Sdz(B)_15:18_22 Sdz(B)_15:18_23 Sdz(B)_15:18_24 Sdz(B)_15:18_25 Sdz(B)_15:18_26 Sdz(B)_15:18_27 Sdz(B)_15:18_28 Sdz(B)_15:18_29 Sdz(B)_15:18_30 Sdz(B)_15:18_31
Sdz(B):15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:19 καὶ ἔρρηξεν ὁ θεὸς τὸν λάκκον τὸν ἐν τῇ σιαγόνι, καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ, καὶ ἔπιεν, καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ ἔζησεν. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου, ἥ ἐστιν ἐν Σιαγόνι, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. –
Sdz(B):15:19 And God broke open a hollow place in the jaw, and there came thence water, and he drank; and his spirit returned and he revived: therefore the name of the fountain was called 'The well of the invoker,' which is in Lechi, until this day. (Judges 15:19 Brenton)
Sdz(B):15:19 Wtenczas Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, tak że wyszła z niej woda. Samson napił się jej i wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło En-Hakkore. Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego. (Sdz 15:19 BT_4)
Sdz(B):15:19 καὶ ἔρρηξεν θεὸς τὸν λάκκον τὸν ἐν τῇ σιαγόνι, καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ, καὶ ἔπιεν, καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ ἔζησεν. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου, ἐστιν ἐν Σιαγόνι, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Sdz(B):15:19 καί ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σιαγών, -όνος, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο  
Sdz(B):15:19 I też, nawet, mianowicie By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Policzek I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Woda I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Wiosna {Sprężyna} By odwiedzać Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Policzek Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  
Sdz(B):15:19 kai\ e)/rrEXen o( Teo\s to\n la/kkon to\n e)n tE=| siago/ni, kai\ e)XE=lTen e)X au)tou= u(/dOr, kai\ e)/pien, kai\ e)pe/strePSen to\ pneu=ma au)tou=, kai\ e)/DZEsen. dia\ tou=to e)klE/TE to\ o)/noma au)tE=s *pEgE\ tou= e)pikaloume/nou, E(/ e)stin e)n *siago/ni, e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Sdz(B):15:19 kai errEXen ho Teos ton lakkon ton en tE siagoni, kai eXElTen eX autu hydOr, kai epien, kai epestrePSen to pneuma autu, kai eDZEsen. dia tuto eklETE to onoma autEs pEgE tu epikalumenu, hE estin en siagoni, heOs tEs hEmeras tautEs.
Sdz(B):15:19 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_DSF N3N_DSF C VBI_AAI3S P RD_GSM N3_NSN C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM C VAI_AAI3S P RD_ASN VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSF N1_NSF RA_GSM V2_PMPGSM RR_NSF V9_PAI3S P N3N_DSF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Sdz(B):15:19 and also, even, namely to rend; to strike dash, overthrow the god [see theology] the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cheek and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same water and also, even, namely to drink and also, even, namely to turn around the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to he/she/it/same spring the to call upon who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheek until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
Sdz(B):15:19 and he/she/it-REND-ed; he/she/it-???-ed the (nom) god (nom) the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) cheek (dat) and he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) him/it/same (gen) water (nom|acc|voc) and he/she/it-DRINK-ed and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-EXISTS-ed because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen) spring (nom|voc) the (gen) while being-CALL-ed-UPON (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) cheek (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)  
Sdz(B):15:19 Sdz(B)_15:19_1 Sdz(B)_15:19_2 Sdz(B)_15:19_3 Sdz(B)_15:19_4 Sdz(B)_15:19_5 Sdz(B)_15:19_6 Sdz(B)_15:19_7 Sdz(B)_15:19_8 Sdz(B)_15:19_9 Sdz(B)_15:19_10 Sdz(B)_15:19_11 Sdz(B)_15:19_12 Sdz(B)_15:19_13 Sdz(B)_15:19_14 Sdz(B)_15:19_15 Sdz(B)_15:19_16 Sdz(B)_15:19_17 Sdz(B)_15:19_18 Sdz(B)_15:19_19 Sdz(B)_15:19_20 Sdz(B)_15:19_21 Sdz(B)_15:19_22 Sdz(B)_15:19_23 Sdz(B)_15:19_24 Sdz(B)_15:19_25 Sdz(B)_15:19_26 Sdz(B)_15:19_27 Sdz(B)_15:19_28 Sdz(B)_15:19_29 Sdz(B)_15:19_30 Sdz(B)_15:19_31 Sdz(B)_15:19_32 Sdz(B)_15:19_33 Sdz(B)_15:19_34 Sdz(B)_15:19_35 Sdz(B)_15:19_36 Sdz(B)_15:19_37 Sdz(B)_15:19_38 Sdz(B)_15:19_39 Sdz(B)_15:19_40 Sdz(B)_15:19_41 Sdz(B)_15:19_42
Sdz(B):15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):15:20 καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν ἡμέραις ἀλλοφύλων εἴκοσι ἔτη.
Sdz(B):15:20 And he judged Israel in the days of the Philistines twenty years. (Judges 15:20 Brenton)
Sdz(B):15:20 I przez dwadzieścia lat sprawował sądy nad Izraelem za czasów Filistynów. (Sdz 15:20 BT_4)
Sdz(B):15:20 καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν ἡμέραις ἀλλοφύλων εἴκοσι ἔτη.
Sdz(B):15:20 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἀλλό·φυλος -ον εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(B):15:20 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Obcy Ikona; dwadzieścia Rok
Sdz(B):15:20 kai\ e)/krinen to\n *israEl e)n E(me/rais a)llofu/lOn ei)/kosi e)/tE.
Sdz(B):15:20 kai ekrinen ton israEl en hEmerais allofylOn eikosi etE.
Sdz(B):15:20 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P N1A_DPF A1B_GPM M N3E_APN
Sdz(B):15:20 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day foreign icon; twenty year
Sdz(B):15:20 and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) days (dat) foreign ([Adj] gen) icons (dat); twenty years (nom|acc|voc)
Sdz(B):15:20 Sdz(B)_15:20_1 Sdz(B)_15:20_2 Sdz(B)_15:20_3 Sdz(B)_15:20_4 Sdz(B)_15:20_5 Sdz(B)_15:20_6 Sdz(B)_15:20_7 Sdz(B)_15:20_8 Sdz(B)_15:20_9
Sdz(B):15:20 x x x x x x x x x