Sdz(B):17:1 καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἀπὸ ὄρους Εφραιμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχαιας.
Sdz(B):17:1 And there was a man of mount Ephraim, and his name was Michaias. (Judges 17:1 Brenton)
Sdz(B):17:1 W górach Efraima był człowiek imieniem Mikajehu. (Sdz 17:1 BT_4)
Sdz(B):17:1 Καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἀπὸ ὄρους Εφραιμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχαιας.
Sdz(B):17:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Sdz(B):17:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Sdz(B):17:1 *kai\ e)ge/neto a)nE\r a)po\ o)/rous *efraim, kai\ o)/noma au)tO=| *miCHaias.
Sdz(B):17:1 kai egeneto anEr apo orus efraim, kai onoma autO miCHaias.
Sdz(B):17:1 C VBI_AMI3S N3_NSM P N3E_GSN N_GSM C N3M_ASN RD_DSM N_NSM
Sdz(B):17:1 and also, even, namely to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mount Ephraim and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć
Sdz(B):17:1 and he/she/it-was-BECOME-ed man, husband (nom) away from (+gen) mount (gen) Ephraim (indecl) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)  
Sdz(B):17:1 Sdz(B)_17:1_1 Sdz(B)_17:1_2 Sdz(B)_17:1_3 Sdz(B)_17:1_4 Sdz(B)_17:1_5 Sdz(B)_17:1_6 Sdz(B)_17:1_7 Sdz(B)_17:1_8 Sdz(B)_17:1_9 Sdz(B)_17:1_10
Sdz(B):17:1 x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:2 καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Οἱ χίλιοι καὶ ἑκατόν, οὓς ἔλαβες ἀργυρίου σεαυτῇ καί με ἠράσω καὶ προσεῖπας ἐν ὠσί μου, ἰδοὺ τὸ ἀργύριον παρ’ ἐμοί, ἐγὼ ἔλαβον αὐτό. καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Εὐλογητὸς ὁ υἱός μου τῷ κυρίῳ.
Sdz(B):17:2 And he said to his mother, The eleven hundred pieces of silver which thou tookest of thyself, and about which thou cursedst me, and spokest in my ears, behold, the silver is with me; I took it: and his mother said, Blessed be my son of the Lord. (Judges 17:2 Brenton)
Sdz(B):17:2 Rzekł on do swojej matki: «Tysiąc sto syklów srebra, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem - oto srebro to jest u mnie, to ja właśnie je wziąłem». I rzekła jego matka: «Niech syn mój będzie błogosławiony przez Pana!» (Sdz 17:2 BT_4)
Sdz(B):17:2 καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Οἱ χίλιοι καὶ ἑκατόν, οὓς ἔλαβες ἀργυρίου σεαυτῇ καί με ἠράσω καὶ προσεῖπας ἐν ὠσί μου, ἰδοὺ τὸ ἀργύριον παρ’ ἐμοί, ἐγὼ ἔλαβον αὐτό. καὶ εἶπεν μήτηρ αὐτοῦ Εὐλογητὸς υἱός μου τῷ κυρίῳ.
Sdz(B):17:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α καί ἑκατόν ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -) καί   ἐν οὖς, ὠτός, τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(B):17:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matka On/ona/to/to samo Tysiąc I też, nawet, mianowicie Sto Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra Siebie I też, nawet, mianowicie Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho; by być Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kawałek srebra fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matka On/ona/to/to samo Błogosławiony Syn Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(B):17:2 kai\ ei)=pen tE=| mEtri\ au)tou= *oi( CHi/lioi kai\ e(kato/n, ou(\s e)/labes a)rguri/ou seautE=| kai/ me E)ra/sO kai\ prosei=pas e)n O)si/ mou, i)dou\ to\ a)rgu/rion par’ e)moi/, e)gO\ e)/labon au)to/. kai\ ei)=pen E( mE/tEr au)tou= *eu)logEto\s o( ui(o/s mou tO=| kuri/O|.
Sdz(B):17:2 kai eipen tE mEtri autu hoi CHilioi kai hekaton, hus elabes argyriu seautE kai me ErasO kai proseipas en Osi mu, idu to argyrion par’ emoi, egO elabon auto. kai eipen hE mEtEr autu eulogEtos ho hyios mu tO kyriO.
Sdz(B):17:2 C VBI_AAI3S RA_DSF N3_DSF RD_GSM RA_NPM A1A_NPM C M RR_APM VBI_AAI2S N2N_GSN RD_DSF C RP_AS VAI_AMI2S C VAI_AAI2S P N3_DPN RP_GS I RA_NSN N2N_NSN P RP_DS RP_NS VBI_AAI3P RD_ASN C VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM A1_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_DSM N2_DSM
Sdz(B):17:2 and also, even, namely to say/tell the mother he/she/it/same the thousand and also, even, namely hundred who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand piece of silver yourself and also, even, namely I to ??? and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear; to be I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the piece of silver frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the mother he/she/it/same blessed the son I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(B):17:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) the (nom) thousand (nom|voc) and hundred who/whom/which (acc) you(sg)-TAKE HOLD OF-ed piece of silver (gen) yourself (dat) and me (acc) you(sg)-were-???-ed and   in/among/by (+dat) ears (dat); they-should-be me (gen) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) I (nom) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed it/same (nom|acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) blessed ([Adj] nom) the (nom) son (nom) me (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Sdz(B):17:2 Sdz(B)_17:2_1 Sdz(B)_17:2_2 Sdz(B)_17:2_3 Sdz(B)_17:2_4 Sdz(B)_17:2_5 Sdz(B)_17:2_6 Sdz(B)_17:2_7 Sdz(B)_17:2_8 Sdz(B)_17:2_9 Sdz(B)_17:2_10 Sdz(B)_17:2_11 Sdz(B)_17:2_12 Sdz(B)_17:2_13 Sdz(B)_17:2_14 Sdz(B)_17:2_15 Sdz(B)_17:2_16 Sdz(B)_17:2_17 Sdz(B)_17:2_18 Sdz(B)_17:2_19 Sdz(B)_17:2_20 Sdz(B)_17:2_21 Sdz(B)_17:2_22 Sdz(B)_17:2_23 Sdz(B)_17:2_24 Sdz(B)_17:2_25 Sdz(B)_17:2_26 Sdz(B)_17:2_27 Sdz(B)_17:2_28 Sdz(B)_17:2_29 Sdz(B)_17:2_30 Sdz(B)_17:2_31 Sdz(B)_17:2_32 Sdz(B)_17:2_33 Sdz(B)_17:2_34 Sdz(B)_17:2_35 Sdz(B)_17:2_36 Sdz(B)_17:2_37 Sdz(B)_17:2_38 Sdz(B)_17:2_39 Sdz(B)_17:2_40
Sdz(B):17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:3 καὶ ἀπέδωκεν τοὺς χιλίους καὶ ἑκατὸν τοῦ ἀργυρίου τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἁγιάζουσα ἡγίακα τὸ ἀργύριον τῷ κυρίῳ ἐκ χειρός μου τῷ υἱῷ μου τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ νῦν ἀποδώσω σοι αὐτό.
Sdz(B):17:3 And he restored the eleven hundred pieces of silver to his mother; and his mother said, I had wholly consecrated the money to the Lord out of my hand for my son, to make a graven and a molten image, and now I will restore it to thee. (Judges 17:3 Brenton)
Sdz(B):17:3 Zwrócił więc swej matce tysiąc sto syklów srebra, na co rzekła matka: «Zaprawdę, srebro to poświęciłam Panu; z ręki mojej jest ono przeznaczone dla mego syna, aby z niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję». (Sdz 17:3 BT_4)
Sdz(B):17:3 καὶ ἀπέδωκεν τοὺς χιλίους καὶ ἑκατὸν τοῦ ἀργυρίου τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν μήτηρ αὐτοῦ Ἁγιάζουσα ἡγίακα τὸ ἀργύριον τῷ κυρίῳ ἐκ χειρός μου τῷ υἱῷ μου τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ νῦν ἀποδώσω σοι αὐτό.
Sdz(B):17:3 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α καί ἑκατόν ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   καί νῦν ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):17:3 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Tysiąc I też, nawet, mianowicie Sto Kawałek srebra Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matka On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Kawałek srebra Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja Syn Ja By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Teraz By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo
Sdz(B):17:3 kai\ a)pe/dOken tou\s CHili/ous kai\ e(kato\n tou= a)rguri/ou tE=| mEtri\ au)tou=· kai\ ei)=pen E( mE/tEr au)tou= *(agia/DZousa E(gi/aka to\ a)rgu/rion tO=| kuri/O| e)k CHeiro/s mou tO=| ui(O=| mou tou= poiE=sai glupto\n kai\ CHOneuto/n, kai\ nu=n a)podO/sO soi au)to/.
Sdz(B):17:3 kai apedOken tus CHilius kai hekaton tu argyriu tE mEtri autu· kai eipen hE mEtEr autu agiaDZusa hEgiaka to argyrion tO kyriO ek CHeiros mu tO hyiO mu tu poiEsai glypton kai CHOneuton, kai nyn apodOsO soi auto.
Sdz(B):17:3 C VAI_AAI3S RA_APM A1A_APM C M RA_GSN N2N_GSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM V1_PAPNSF VX_XAI1S RA_ASN N2N_ASN RA_DSM N2_DSM P N3_GSF RP_GS RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_GSN VA_AAN A1_ASN C A1_ASN C D VF_FAI1S RP_DS RD_ASN
Sdz(B):17:3 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the thousand and also, even, namely hundred the piece of silver the mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the mother he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy to consecrate sanctify, hallow, become holy the piece of silver the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels hand I the son I the to do/make ć and also, even, namely ć and also, even, namely now to give back restore, assign, impute, convey, refer you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same
Sdz(B):17:3 and he/she/it-GIVE BACK-ed the (acc) thousand (acc) and hundred the (gen) piece of silver (gen) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) while CONSECRATE-ing (nom|voc) I-have-CONSECRATE-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) out of (+gen) hand (gen) me (gen) the (dat) son (dat) me (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)   and   and now I-will-GIVE BACK, I-should-GIVE BACK you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) it/same (nom|acc)
Sdz(B):17:3 Sdz(B)_17:3_1 Sdz(B)_17:3_2 Sdz(B)_17:3_3 Sdz(B)_17:3_4 Sdz(B)_17:3_5 Sdz(B)_17:3_6 Sdz(B)_17:3_7 Sdz(B)_17:3_8 Sdz(B)_17:3_9 Sdz(B)_17:3_10 Sdz(B)_17:3_11 Sdz(B)_17:3_12 Sdz(B)_17:3_13 Sdz(B)_17:3_14 Sdz(B)_17:3_15 Sdz(B)_17:3_16 Sdz(B)_17:3_17 Sdz(B)_17:3_18 Sdz(B)_17:3_19 Sdz(B)_17:3_20 Sdz(B)_17:3_21 Sdz(B)_17:3_22 Sdz(B)_17:3_23 Sdz(B)_17:3_24 Sdz(B)_17:3_25 Sdz(B)_17:3_26 Sdz(B)_17:3_27 Sdz(B)_17:3_28 Sdz(B)_17:3_29 Sdz(B)_17:3_30 Sdz(B)_17:3_31 Sdz(B)_17:3_32 Sdz(B)_17:3_33 Sdz(B)_17:3_34 Sdz(B)_17:3_35 Sdz(B)_17:3_36 Sdz(B)_17:3_37 Sdz(B)_17:3_38
Sdz(B):17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:4 καὶ ἀπέδωκεν τὸ ἀργύριον τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ ἔλαβεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ διακοσίους ἀργυρίου καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ἀργυροκόπῳ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν· καὶ ἐγενήθη ἐν οἴκῳ Μιχαια.
Sdz(B):17:4 But he returned the silver to his mother, and his mother took two hundred pieces of silver, and gave them to a silversmith, and he made it a graven and a molten image; and it was in the house of Michaias. (Judges 17:4 Brenton)
Sdz(B):17:4 Ale on zwrócił owo srebro swojej matce. Matka zaś wziąwszy dwieście syklów srebra, dała je złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mikajehu. (Sdz 17:4 BT_4)
Sdz(B):17:4 καὶ ἀπέδωκεν τὸ ἀργύριον τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ ἔλαβεν μήτηρ αὐτοῦ διακοσίους ἀργυρίου καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ἀργυροκόπῳ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν· καὶ ἐγενήθη ἐν οἴκῳ Μιχαια.
Sdz(B):17:4 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δια·κόσιοι -αι -α ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυρο·κόπος, -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
Sdz(B):17:4 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Kawałek srebra Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Matka On/ona/to/to samo Dwieście Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Złotnik I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
Sdz(B):17:4 kai\ a)pe/dOken to\ a)rgu/rion tE=| mEtri\ au)tou=· kai\ e)/laben E( mE/tEr au)tou= diakosi/ous a)rguri/ou kai\ e)/dOken au)to\ a)rguroko/pO|, kai\ e)poi/Esen au)to\ glupto\n kai\ CHOneuto/n· kai\ e)genE/TE e)n oi)/kO| *miCHaia.
Sdz(B):17:4 kai apedOken to argyrion tE mEtri autu· kai elaben hE mEtEr autu diakosius argyriu kai edOken auto argyrokopO, kai epoiEsen auto glypton kai CHOneuton· kai egenETE en oikO miCHaia.
Sdz(B):17:4 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM A1A_APM N2N_GSN C VAI_AAI3S RD_ASN N2_DSM C VAI_AAI3S RD_ASN A1_ASN C A1_ASN C VCI_API3S P N2_DSM N_GSM
Sdz(B):17:4 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the piece of silver the mother he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the mother he/she/it/same two hundred piece of silver and also, even, namely to give he/she/it/same silversmith and also, even, namely to do/make he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć
Sdz(B):17:4 and he/she/it-GIVE BACK-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) two hundred (acc) piece of silver (gen) and he/she/it-GIVE-ed it/same (nom|acc) silversmith (dat) and he/she/it-DO/MAKE-ed it/same (nom|acc)   and   and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) house (dat)  
Sdz(B):17:4 Sdz(B)_17:4_1 Sdz(B)_17:4_2 Sdz(B)_17:4_3 Sdz(B)_17:4_4 Sdz(B)_17:4_5 Sdz(B)_17:4_6 Sdz(B)_17:4_7 Sdz(B)_17:4_8 Sdz(B)_17:4_9 Sdz(B)_17:4_10 Sdz(B)_17:4_11 Sdz(B)_17:4_12 Sdz(B)_17:4_13 Sdz(B)_17:4_14 Sdz(B)_17:4_15 Sdz(B)_17:4_16 Sdz(B)_17:4_17 Sdz(B)_17:4_18 Sdz(B)_17:4_19 Sdz(B)_17:4_20 Sdz(B)_17:4_21 Sdz(B)_17:4_22 Sdz(B)_17:4_23 Sdz(B)_17:4_24 Sdz(B)_17:4_25 Sdz(B)_17:4_26 Sdz(B)_17:4_27 Sdz(B)_17:4_28 Sdz(B)_17:4_29
Sdz(B):17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:5 καὶ ὁ οἶκος Μιχαια, αὐτῷ οἶκος θεοῦ· καὶ ἐποίησεν εφωδ καὶ θαραφιν καὶ ἐπλήρωσεν τὴν χεῖρα ἀπὸ ἑνὸς υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἱερέα. –
Sdz(B):17:5 And the house of Michaias was to him the house of God, and he made an ephod and theraphin, and he consecrated one of his sons, and he became to him a priest. (Judges 17:5 Brenton)
Sdz(B):17:5 Mika miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił efod i terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, tak że był dla niego kapłanem. (Sdz 17:5 BT_4)
Sdz(B):17:5 καὶ οἶκος Μιχαια, αὐτῷ οἶκος θεοῦ· καὶ ἐποίησεν εφωδ καὶ θαραφιν καὶ ἐπλήρωσεν τὴν χεῖρα ἀπὸ ἑνὸς υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἱερέα.
Sdz(B):17:5 καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀπό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ  
Sdz(B):17:5 I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By napełniać pełność, spełniać Ręka Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Duchowny  
Sdz(B):17:5 kai\ o( oi)=kos *miCHaia, au)tO=| oi)=kos Teou=· kai\ e)poi/Esen efOd kai\ Tarafin kai\ e)plE/rOsen tE\n CHei=ra a)po\ e(no\s ui(O=n au)tou=, kai\ e)ge/neto au)tO=| ei)s i(ere/a.
Sdz(B):17:5 kai ho oikos miCHaia, autO oikos Teu· kai epoiEsen efOd kai Tarafin kai eplErOsen tEn CHeira apo henos hyiOn autu, kai egeneto autO eis hierea.
Sdz(B):17:5 C RA_NSM N2_NSM N_GSM RD_DSM N2_NSM N2_GSM C VAI_AAI3S N_ASN C N_ASN C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF P A3_GSM N2_GPM RD_GSM C VBI_AMI3S RD_DSM P N3V_ASM
Sdz(B):17:5 and also, even, namely the house ć he/she/it/same house god [see theology] and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely ć and also, even, namely to fill fill, fulfill the hand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing one son he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) priest  
Sdz(B):17:5 and the (nom) house (nom)   him/it/same (dat) house (nom) god (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed   and   and he/she/it-FILL-ed the (acc) hand (acc) away from (+gen) one (gen) sons (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc) priest (acc)  
Sdz(B):17:5 Sdz(B)_17:5_1 Sdz(B)_17:5_2 Sdz(B)_17:5_3 Sdz(B)_17:5_4 Sdz(B)_17:5_5 Sdz(B)_17:5_6 Sdz(B)_17:5_7 Sdz(B)_17:5_8 Sdz(B)_17:5_9 Sdz(B)_17:5_10 Sdz(B)_17:5_11 Sdz(B)_17:5_12 Sdz(B)_17:5_13 Sdz(B)_17:5_14 Sdz(B)_17:5_15 Sdz(B)_17:5_16 Sdz(B)_17:5_17 Sdz(B)_17:5_18 Sdz(B)_17:5_19 Sdz(B)_17:5_20 Sdz(B)_17:5_21 Sdz(B)_17:5_22 Sdz(B)_17:5_23 Sdz(B)_17:5_24 Sdz(B)_17:5_25 Sdz(B)_17:5_26
Sdz(B):17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:6 ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει.
Sdz(B):17:6 And in those days there was no king in Israel; every man did that which was right in his own eyes. (Judges 17:6 Brenton)
Sdz(B):17:6 Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. (Sdz 17:6 BT_4)
Sdz(B):17:6 ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει.
Sdz(B):17:6 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(B):17:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Dzień Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo By czynić/rób
Sdz(B):17:6 e)n de\ tai=s E(me/rais e)kei/nais ou)k E)=n basileu\s e)n *israEl· a)nE\r to\ eu)Te\s e)n o)fTalmoi=s au)tou= e)poi/ei.
Sdz(B):17:6 en de tais hEmerais ekeinais uk En basileus en israEl· anEr to euTes en ofTalmois autu epoiei.
Sdz(B):17:6 P x RA_DPF N1A_DPF RD_DPF D V9_IAI3S N3V_NSM P N_DSM N3_NSM RA_ASN A3H_ASN P N2_DPM RD_GSM V2I_IAI3S
Sdz(B):17:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day that οὐχ before rough breathing to be king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same to do/make
Sdz(B):17:6 in/among/by (+dat) Yet the (dat) days (dat) those (dat) not he/she/it-was king (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) man, husband (nom) the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-DO/MAKE-ing
Sdz(B):17:6 Sdz(B)_17:6_1 Sdz(B)_17:6_2 Sdz(B)_17:6_3 Sdz(B)_17:6_4 Sdz(B)_17:6_5 Sdz(B)_17:6_6 Sdz(B)_17:6_7 Sdz(B)_17:6_8 Sdz(B)_17:6_9 Sdz(B)_17:6_10 Sdz(B)_17:6_11 Sdz(B)_17:6_12 Sdz(B)_17:6_13 Sdz(B)_17:6_14 Sdz(B)_17:6_15 Sdz(B)_17:6_16 Sdz(B)_17:6_17
Sdz(B):17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:7 καὶ ἐγενήθη νεανίας ἐκ Βηθλεεμ δήμου Ιουδα, καὶ αὐτὸς Λευίτης, καὶ οὗτος παρῴκει ἐκεῖ.
Sdz(B):17:7 And there was a young man in Bethleem of the tribe of Juda, and he was a Levite, and he was sojourning there. (Judges 17:7 Brenton)
Sdz(B):17:7 Był pewien młody człowiek w Betlejem judzkim, z pokolenia Judy. Był on lewitą i mieszkał tam jako przybysz. (Sdz 17:7 BT_4)
Sdz(B):17:7 Καὶ ἐγενήθη νεανίας ἐκ Βηθλεεμ δήμου Ιουδα, καὶ αὐτὸς Λευίτης, καὶ οὗτος παρῴκει ἐκεῖ.
Sdz(B):17:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) νεανίας, -ου, ὁ ἐκ Βηθλέεμ, ἡ δῆμος, -ου, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ
Sdz(B):17:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Młody człowiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Betlejem Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Lewita I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Tam
Sdz(B):17:7 *kai\ e)genE/TE neani/as e)k *bETleem dE/mou *iouda, kai\ au)to\s *leui/tEs, kai\ ou(=tos parO/|kei e)kei=.
Sdz(B):17:7 kai egenETE neanias ek bETleem dEmu iuda, kai autos leuitEs, kai hutos parOkei ekei.
Sdz(B):17:7 C VCI_API3S N1T_NSM P N_DS N2_GSM N_GSM C RD_NSM N1M_NSM C RD_NSM V2I_IAI3S D
Sdz(B):17:7 and also, even, namely to become become, happen young man out of (+gen) ἐξ before vowels Bethlehem assembly district, country, land, township, inhabitants, Judas/Judah and also, even, namely he/she/it/same Levite and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there
Sdz(B):17:7 and he/she/it-was-BECOME-ed young man (nom), young men (acc) out of (+gen) Bethlehem (indecl) assembly (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/it/same (nom) Levite (nom) and this (nom) he/she/it-was-DWELL-ing--NEAR there
Sdz(B):17:7 Sdz(B)_17:7_1 Sdz(B)_17:7_2 Sdz(B)_17:7_3 Sdz(B)_17:7_4 Sdz(B)_17:7_5 Sdz(B)_17:7_6 Sdz(B)_17:7_7 Sdz(B)_17:7_8 Sdz(B)_17:7_9 Sdz(B)_17:7_10 Sdz(B)_17:7_11 Sdz(B)_17:7_12 Sdz(B)_17:7_13 Sdz(B)_17:7_14
Sdz(B):17:7 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:8 καὶ ἐπορεύθη ὁ ἀνὴρ ἀπὸ Βηθλεεμ τῆς πόλεως Ιουδα παροικῆσαι ἐν ᾧ ἐὰν εὕρῃ τόπῳ, καὶ ἦλθεν ἕως ὄρους Εφραιμ καὶ ἕως οἴκου Μιχαια τοῦ ποιῆσαι ὁδὸν αὐτοῦ.
Sdz(B):17:8 And the man departed from Bethleem the city of Juda to sojourn in whatever place he might find; and he came as far as mount Ephraim, and to the house of Michaias to accomplish his journey. (Judges 17:8 Brenton)
Sdz(B):17:8 Człowiek ten opuścił miasto Betlejem w Judzie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. (Sdz 17:8 BT_4)
Sdz(B):17:8 καὶ ἐπορεύθη ἀνὴρ ἀπὸ Βηθλεεμ τῆς πόλεως Ιουδα παροικῆσαι ἐν ἐὰν εὕρῃ τόπῳ, καὶ ἦλθεν ἕως ὄρους Εφραιμ καὶ ἕως οἴκου Μιχαια τοῦ ποιῆσαι ὁδὸν αὐτοῦ.
Sdz(B):17:8 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό Βηθλέεμ, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) τόπος, -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):17:8 I też, nawet, mianowicie By iść Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Betlejem Miasto Judasz/Juda By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Miejsce I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dom; by mieszkać By czynić/rób Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Sdz(B):17:8 kai\ e)poreu/TE o( a)nE\r a)po\ *bETleem tE=s po/leOs *iouda paroikE=sai e)n O(=| e)a\n eu(/rE| to/pO|, kai\ E)=lTen e(/Os o)/rous *efraim kai\ e(/Os oi)/kou *miCHaia tou= poiE=sai o(do\n au)tou=.
Sdz(B):17:8 kai eporeuTE ho anEr apo bETleem tEs poleOs iuda paroikEsai en hO ean heurE topO, kai ElTen heOs orus efraim kai heOs oiku miCHaia tu poiEsai hodon autu.
Sdz(B):17:8 C VCI_API3S RA_NSM N3_NSM P N_DS RA_GSF N3I_GSF N_GSM VA_AAN P RR_DSM C VB_AAS3S N2_DSM C VBI_AAI3S P N3E_GSN N_GSM C P N2_GSM N_GSM RA_GSN VA_AAN N2_ASF RD_GSM
Sdz(B):17:8 and also, even, namely to go the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Bethlehem the city Judas/Judah to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find place and also, even, namely to come until; dawn mount Ephraim and also, even, namely until; dawn house; to dwell ć the to do/make way/road he/she/it/same
Sdz(B):17:8 and he/she/it-was-GO-ed the (nom) man, husband (nom) away from (+gen) Bethlehem (indecl) the (gen) city (gen) Judas/Judah (gen, voc) to-DWELL--NEAR, be-you(sg)-DWELL-ed--NEAR!, he/she/it-happens-to-DWELL--NEAR (opt) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed place (dat) and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) mount (gen) Ephraim (indecl) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) way/road (acc) him/it/same (gen)
Sdz(B):17:8 Sdz(B)_17:8_1 Sdz(B)_17:8_2 Sdz(B)_17:8_3 Sdz(B)_17:8_4 Sdz(B)_17:8_5 Sdz(B)_17:8_6 Sdz(B)_17:8_7 Sdz(B)_17:8_8 Sdz(B)_17:8_9 Sdz(B)_17:8_10 Sdz(B)_17:8_11 Sdz(B)_17:8_12 Sdz(B)_17:8_13 Sdz(B)_17:8_14 Sdz(B)_17:8_15 Sdz(B)_17:8_16 Sdz(B)_17:8_17 Sdz(B)_17:8_18 Sdz(B)_17:8_19 Sdz(B)_17:8_20 Sdz(B)_17:8_21 Sdz(B)_17:8_22 Sdz(B)_17:8_23 Sdz(B)_17:8_24 Sdz(B)_17:8_25 Sdz(B)_17:8_26 Sdz(B)_17:8_27 Sdz(B)_17:8_28
Sdz(B):17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:9 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαιας Πόθεν ἔρχῃ; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Λευίτης εἰμὶ ἀπὸ Βαιθλεεμ Ιουδα, καὶ ἐγὼ πορεύομαι παροικῆσαι ἐν ᾧ ἐὰν εὕρω τόπῳ.
Sdz(B):17:9 And Michaias said to him, Whence comest thou? and he said to him, I am a Levite of Bethleem Juda, and I go to sojourn in any place I may find. (Judges 17:9 Brenton)
Sdz(B):17:9 Wtedy Mika rzekł do niego: «Skąd przychodzisz?» Odpowiedział mu: «Jestem lewitą z Betlejem judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać». (Sdz 17:9 BT_4)
Sdz(B):17:9 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαιας Πόθεν ἔρχῃ; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Λευίτης εἰμὶ ἀπὸ Βαιθλεεμ Ιουδα, καὶ ἐγὼ πορεύομαι παροικῆσαι ἐν ἐὰν εὕρω τόπῳ.
Sdz(B):17:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό   Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) τόπος, -ου, ὁ
Sdz(B):17:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Skąd; by pić By przychodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Lewita By iść; by być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Ja By iść By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Miejsce
Sdz(B):17:9 kai\ ei)=pen au)tO=| *miCHaias *po/Ten e)/rCHE|; kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *leui/tEs ei)mi\ a)po\ *baiTleem *iouda, kai\ e)gO\ poreu/omai paroikE=sai e)n O(=| e)a\n eu(/rO to/pO|.
Sdz(B):17:9 kai eipen autO miCHaias poTen erCHE; kai eipen pros auton leuitEs eimi apo baiTleem iuda, kai egO poreuomai paroikEsai en hO ean heurO topO.
Sdz(B):17:9 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D V1_PMS2S C VBI_AAI3S P RD_ASM N1M_NSM V9_PAI1S P N_GS N_GSM C RP_NS V1_PMI1S VA_AAN P RR_DSM C VB_AAS1S N2_DSM
Sdz(B):17:9 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć from where; to drink to come and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Levite to go; to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć Judas/Judah and also, even, namely I to go to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find place
Sdz(B):17:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Levite (nom) I-am-GO-ing; I-am away from (+gen)   Judas/Judah (gen, voc) and I (nom) I-am-being-GO-ed to-DWELL--NEAR, be-you(sg)-DWELL-ed--NEAR!, he/she/it-happens-to-DWELL--NEAR (opt) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) if-ever you(sg)-were-FIND-ed, I-should-FIND place (dat)
Sdz(B):17:9 Sdz(B)_17:9_1 Sdz(B)_17:9_2 Sdz(B)_17:9_3 Sdz(B)_17:9_4 Sdz(B)_17:9_5 Sdz(B)_17:9_6 Sdz(B)_17:9_7 Sdz(B)_17:9_8 Sdz(B)_17:9_9 Sdz(B)_17:9_10 Sdz(B)_17:9_11 Sdz(B)_17:9_12 Sdz(B)_17:9_13 Sdz(B)_17:9_14 Sdz(B)_17:9_15 Sdz(B)_17:9_16 Sdz(B)_17:9_17 Sdz(B)_17:9_18 Sdz(B)_17:9_19 Sdz(B)_17:9_20 Sdz(B)_17:9_21 Sdz(B)_17:9_22 Sdz(B)_17:9_23 Sdz(B)_17:9_24
Sdz(B):17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαιας Κάθου μετ’ ἐμοῦ καὶ γίνου μοι εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα, καὶ ἐγὼ δώσω σοι δέκα ἀργυρίου εἰς ἡμέραν καὶ στολὴν ἱματίων καὶ τὰ πρὸς ζωήν σου. καὶ ἐπορεύθη ὁ Λευίτης
Sdz(B):17:10 And Michaias said to him, Dwell with me, and be to me a father and a priest; and I will give thee ten pieces of silver by the year, and a change of raiment, and thy living. (Judges 17:10 Brenton)
Sdz(B):17:10 «Zostań u mnie - rzekł do niego Mika - i bądź mi ojcem i kapłanem, za to dam ci każdego roku dziesięć srebrników, gotowe szaty i wyżywienie». Lewita poszedł z nim. (Sdz 17:10 BT_4)
Sdz(B):17:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαιας Κάθου μετ’ ἐμοῦ καὶ γίνου μοι εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα, καὶ ἐγὼ δώσω σοι δέκα ἀργυρίου εἰς ἡμέραν καὶ στολὴν ἱματίων καὶ τὰ πρὸς ζωήν σου. καὶ ἐπορεύθη Λευίτης
Sdz(B):17:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δέκα ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ καί στολή, -ῆς, ἡ ἱμάτιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό πρός ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Sdz(B):17:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By siedzieć; by umieszczać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Do (+przyspieszenie) Ojciec I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Duchowny I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziesięć Kawałek srebra Do (+przyspieszenie) Dzień I też, nawet, mianowicie Szyku uniform, kostium, prośba Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Lewita
Sdz(B):17:10 kai\ ei)=pen au)tO=| *miCHaias *ka/Tou met’ e)mou= kai\ gi/nou moi ei)s pate/ra kai\ ei)s i(ere/a, kai\ e)gO\ dO/sO soi de/ka a)rguri/ou ei)s E(me/ran kai\ stolE\n i(mati/On kai\ ta\ pro\s DZOE/n sou. kai\ e)poreu/TE o( *leui/tEs
Sdz(B):17:10 kai eipen autO miCHaias kaTu met’ emu kai ginu moi eis patera kai eis hierea, kai egO dOsO soi deka argyriu eis hEmeran kai stolEn himatiOn kai ta pros DZOEn su. kai eporeuTE ho leuitEs
Sdz(B):17:10 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM V1_PMD2S P RP_GS C V1_PMD2S RP_DS P N3_ASM C P N3V_ASM C RP_NS VF_FAI1S RP_DS M N2N_GSN P N1A_ASF C N1_ASF N2N_GPN C RA_APN P N1_ASF RP_GS C VCI_API3S RA_NSM N1M_NSM
Sdz(B):17:10 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to sit; to set after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to become become, happen I into (+acc) father and also, even, namely into (+acc) priest and also, even, namely I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub ten piece of silver into (+acc) day and also, even, namely array uniform, costume, suit clothing garment, cloak and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely to go the Levite
Sdz(B):17:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   be-you(sg)-being-SIT-ed!; be-you(sg)-SET-ed! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and be-you(sg)-being-BECOME-ed! me (dat) into (+acc) father (acc) and into (+acc) priest (acc) and I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) ten piece of silver (gen) into (+acc) day (acc) and array (acc) clothings (gen) and the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) life (acc); alive ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-was-GO-ed the (nom) Levite (nom)
Sdz(B):17:10 Sdz(B)_17:10_1 Sdz(B)_17:10_2 Sdz(B)_17:10_3 Sdz(B)_17:10_4 Sdz(B)_17:10_5 Sdz(B)_17:10_6 Sdz(B)_17:10_7 Sdz(B)_17:10_8 Sdz(B)_17:10_9 Sdz(B)_17:10_10 Sdz(B)_17:10_11 Sdz(B)_17:10_12 Sdz(B)_17:10_13 Sdz(B)_17:10_14 Sdz(B)_17:10_15 Sdz(B)_17:10_16 Sdz(B)_17:10_17 Sdz(B)_17:10_18 Sdz(B)_17:10_19 Sdz(B)_17:10_20 Sdz(B)_17:10_21 Sdz(B)_17:10_22 Sdz(B)_17:10_23 Sdz(B)_17:10_24 Sdz(B)_17:10_25 Sdz(B)_17:10_26 Sdz(B)_17:10_27 Sdz(B)_17:10_28 Sdz(B)_17:10_29 Sdz(B)_17:10_30 Sdz(B)_17:10_31 Sdz(B)_17:10_32 Sdz(B)_17:10_33 Sdz(B)_17:10_34 Sdz(B)_17:10_35
Sdz(B):17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:11 καὶ ἤρξατο παροικεῖν παρὰ τῷ ἀνδρί, καὶ ἐγενήθη ὁ νεανίας παρ’ αὐτῷ ὡς εἷς ἀπὸ υἱῶν αὐτοῦ.
Sdz(B):17:11 And the Levite went and began to dwell with the man; and the young man was to him as one of his sons. (Judges 17:11 Brenton)
Sdz(B):17:11 Spodobało się owemu lewicie zamieszkać z tym mężem i młody ów człowiek stał się dla niego jakby jednym z jego synów. (Sdz 17:11 BT_4)
Sdz(B):17:11 καὶ ἤρξατο παροικεῖν παρὰ τῷ ἀνδρί, καὶ ἐγενήθη νεανίας παρ’ αὐτῷ ὡς εἷς ἀπὸ υἱῶν αὐτοῦ.
Sdz(B):17:11 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) παρά ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό νεανίας, -ου, ὁ παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):17:11 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Młody człowiek fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Jak/jak Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn On/ona/to/to samo
Sdz(B):17:11 kai\ E)/rXato paroikei=n para\ tO=| a)ndri/, kai\ e)genE/TE o( neani/as par’ au)tO=| O(s ei(=s a)po\ ui(O=n au)tou=.
Sdz(B):17:11 kai ErXato paroikein para tO andri, kai egenETE ho neanias par’ autO hOs heis apo hyiOn autu.
Sdz(B):17:11 C VAI_AMI3S V2_PAN P RA_DSM N3_DSM C VCI_API3S RA_NSM N1T_NSM P RD_DSM C A3_NSM P N2_GPM RD_GSM
Sdz(B):17:11 and also, even, namely to begin to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to become become, happen the young man frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same as/like one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son he/she/it/same
Sdz(B):17:11 and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-DWELL-ing--NEAR frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) man, husband (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) young man (nom), young men (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) as/like one (nom) away from (+gen) sons (gen) him/it/same (gen)
Sdz(B):17:11 Sdz(B)_17:11_1 Sdz(B)_17:11_2 Sdz(B)_17:11_3 Sdz(B)_17:11_4 Sdz(B)_17:11_5 Sdz(B)_17:11_6 Sdz(B)_17:11_7 Sdz(B)_17:11_8 Sdz(B)_17:11_9 Sdz(B)_17:11_10 Sdz(B)_17:11_11 Sdz(B)_17:11_12 Sdz(B)_17:11_13 Sdz(B)_17:11_14 Sdz(B)_17:11_15 Sdz(B)_17:11_16 Sdz(B)_17:11_17
Sdz(B):17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:12 καὶ ἐπλήρωσεν Μιχαιας τὴν χεῖρα τοῦ Λευίτου, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἱερέα καὶ ἐγένετο ἐν οἴκῳ Μιχαια.
Sdz(B):17:12 And Michaias consecrated the Levite, and he became to him a priest, and he was in the house of Michaias. (Judges 17:12 Brenton)
Sdz(B):17:12 Mika wprowadził w czynności kapłańskie owego lewitę, tak że ów młodzieniec był dla niego kapłanem i mieszkał w domu Miki. (Sdz 17:12 BT_4)
Sdz(B):17:12 καὶ ἐπλήρωσεν Μιχαιας τὴν χεῖρα τοῦ Λευίτου, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἱερέα καὶ ἐγένετο ἐν οἴκῳ Μιχαια.
Sdz(B):17:12 καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
Sdz(B):17:12 I też, nawet, mianowicie By napełniać pełność, spełniać Ręka Lewita I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Duchowny I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
Sdz(B):17:12 kai\ e)plE/rOsen *miCHaias tE\n CHei=ra tou= *leui/tou, kai\ e)ge/neto au)tO=| ei)s i(ere/a kai\ e)ge/neto e)n oi)/kO| *miCHaia.
Sdz(B):17:12 kai eplErOsen miCHaias tEn CHeira tu leuitu, kai egeneto autO eis hierea kai egeneto en oikO miCHaia.
Sdz(B):17:12 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RA_GSM N1M_GSM C VBI_AMI3S RD_DSM P N3V_ASM C VBI_AMI3S P N2_DSM N_GSM
Sdz(B):17:12 and also, even, namely to fill fill, fulfill ć the hand the Levite and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) priest and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć
Sdz(B):17:12 and he/she/it-FILL-ed   the (acc) hand (acc) the (gen) Levite (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc) priest (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) house (dat)  
Sdz(B):17:12 Sdz(B)_17:12_1 Sdz(B)_17:12_2 Sdz(B)_17:12_3 Sdz(B)_17:12_4 Sdz(B)_17:12_5 Sdz(B)_17:12_6 Sdz(B)_17:12_7 Sdz(B)_17:12_8 Sdz(B)_17:12_9 Sdz(B)_17:12_10 Sdz(B)_17:12_11 Sdz(B)_17:12_12 Sdz(B)_17:12_13 Sdz(B)_17:12_14 Sdz(B)_17:12_15 Sdz(B)_17:12_16 Sdz(B)_17:12_17
Sdz(B):17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):17:13 καὶ εἶπεν Μιχαιας Νῦν ἔγνων ὅτι ἀγαθυνεῖ κύριος ἐμοί, ὅτι ἐγένετό μοι ὁ Λευίτης εἰς ἱερέα.
Sdz(B):17:13 And Michaias said, Now I know that the Lord will do me good, because a Levite has become my priest. (Judges 17:13 Brenton)
Sdz(B):17:13 Rzekł wówczas Mika: «Teraz wiem, że mi Pan będzie błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana». (Sdz 17:13 BT_4)
Sdz(B):17:13 καὶ εἶπεν Μιχαιας Νῦν ἔγνων ὅτι ἀγαθυνεῖ κύριος ἐμοί, ὅτι ἐγένετό μοι Λευίτης εἰς ἱερέα.
Sdz(B):17:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   νῦν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ
Sdz(B):17:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Teraz By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Lewita Do (+przyspieszenie) Duchowny
Sdz(B):17:13 kai\ ei)=pen *miCHaias *nu=n e)/gnOn o(/ti a)gaTunei= ku/rios e)moi/, o(/ti e)ge/neto/ moi o( *leui/tEs ei)s i(ere/a.
Sdz(B):17:13 kai eipen miCHaias nyn egnOn hoti agaTynei kyrios emoi, hoti egeneto moi ho leuitEs eis hierea.
Sdz(B):17:13 C VBI_AAI3S N_NSM D VZI_AAI1S C V1_PAI3S N2_NSM RP_DS C VBI_AMI3S RP_DS RA_NSM N1M_NSM P N3V_ASM
Sdz(B):17:13 and also, even, namely to say/tell ć now to know i.e. recognize. because/that to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine because/that to become become, happen I the Levite into (+acc) priest
Sdz(B):17:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   now I-KNOW-ed because/that he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (dat); my/mine (nom|voc) because/that he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) the (nom) Levite (nom) into (+acc) priest (acc)
Sdz(B):17:13 Sdz(B)_17:13_1 Sdz(B)_17:13_2 Sdz(B)_17:13_3 Sdz(B)_17:13_4 Sdz(B)_17:13_5 Sdz(B)_17:13_6 Sdz(B)_17:13_7 Sdz(B)_17:13_8 Sdz(B)_17:13_9 Sdz(B)_17:13_10 Sdz(B)_17:13_11 Sdz(B)_17:13_12 Sdz(B)_17:13_13 Sdz(B)_17:13_14 Sdz(B)_17:13_15 Sdz(B)_17:13_16
Sdz(B):17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x