Sdz(B):16:1 καὶ ἐπορεύθη Σαμψων εἰς Γάζαν· καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.
Sdz(B):16:1 And Sampson went to Gaza, and saw there a harlot, and went in to her. (Judges 16:1 Brenton)
Sdz(B):16:1 Następnie udał się Samson do Gazy, gdzie ujrzawszy nierządnicę, poszedł do niej. (Sdz 16:1 BT_4)
Sdz(B):16:1 Καὶ ἐπορεύθη Σαμψων εἰς Γάζαν· καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.
Sdz(B):16:1 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Σαμψών, ὁ εἰς[1] γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πόρνη, -ης, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):16:1 I też, nawet, mianowicie By iść Samson Do (+przyspieszenie) Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam Kobiety/żona Prostytuuj I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:1 *kai\ e)poreu/TE *samPSOn ei)s *ga/DZan· kai\ ei)=den e)kei= gunai=ka po/rnEn kai\ ei)sE=lTen pro\s au)tE/n.
Sdz(B):16:1 kai eporeuTE samPSOn eis gaDZan· kai eiden ekei gynaika pornEn kai eisElTen pros autEn.
Sdz(B):16:1 C VCI_API3S N_NSM P N1A_ASF C VBI_AAI3S D N3K_ASF N1_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASF
Sdz(B):16:1 and also, even, namely to go Samson into (+acc) treasure; Gaza and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), there woman/wife prostitute and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Sdz(B):16:1 and he/she/it-was-GO-ed Samson (indecl) into (+acc) treasure (acc); Gaza (acc) and he/she/it-SEE-ed there woman/wife (acc) prostitute (acc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Sdz(B):16:1 Sdz(B)_16:1_1 Sdz(B)_16:1_2 Sdz(B)_16:1_3 Sdz(B)_16:1_4 Sdz(B)_16:1_5 Sdz(B)_16:1_6 Sdz(B)_16:1_7 Sdz(B)_16:1_8 Sdz(B)_16:1_9 Sdz(B)_16:1_10 Sdz(B)_16:1_11 Sdz(B)_16:1_12 Sdz(B)_16:1_13 Sdz(B)_16:1_14
Sdz(B):16:1 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:2 καὶ ἀνηγγέλη τοῖς Γαζαίοις λέγοντες Ἥκει Σαμψων ὧδε. καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντες Ἕως διαφαύσῃ ὁ ὄρθρος, καὶ φονεύσωμεν αὐτόν.
Sdz(B):16:2 And it was reported to the Gazites, saying, Sampson is come hither: and they compassed him and laid wait for him all night in the gate of the city, and they were quiet all the night, saying, Let us wait till the dawn appear, and we will slay him. (Judges 16:2 Brenton)
Sdz(B):16:2 Powiadomiono o tym mieszkańców Gazy: «Samson tu przyszedł». Otoczyli go więc i czekali na niego całą noc przy bramie miejskiej. Przez całą tę noc zachowywali się cicho, mówiąc: «Zabijemy go, gdy zacznie dnieć». (Sdz 16:2 BT_4)
Sdz(B):16:2 καὶ ἀνηγγέλη τοῖς Γαζαίοις λέγοντες Ἥκει Σαμψων ὧδε. καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντες Ἕως διαφαύσῃ ὄρθρος, καὶ φονεύσωμεν αὐτόν.
Sdz(B):16:2 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) Σαμψών, ὁ ὧδε καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) καί ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί κωφεύω [LXX] (κωφευ-, κωφευ·σ-, κωφευ·σ-, -, -, -) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὁ ἡ τό ὄρθρος, -ου, ὁ καί φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):16:2 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj By mówić/opowiadaj By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Samson Tutaj I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło I też, nawet, mianowicie By czatować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Cały Noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Miasto I też, nawet, mianowicie By trzymać swój pokój Cały Noc By mówić/opowiadaj Aż; świtaj Świtaj I też, nawet, mianowicie By mordować On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:2 kai\ a)nEgge/lE toi=s *gaDZai/ois le/gontes *(/Ekei *samPSOn O(=de. kai\ e)ku/klOsan kai\ e)nE/dreusan e)p’ au)to\n o(/lEn tE\n nu/kta e)n tE=| pu/lE| tE=s po/leOs kai\ e)kO/feusan o(/lEn tE\n nu/kta le/gontes *(/eOs diafau/sE| o( o)/rTros, kai\ foneu/sOmen au)to/n.
Sdz(B):16:2 kai anEngelE tois gaDZaiois legontes hEkei samPSOn hOde. kai ekyklOsan kai enEdreusan ep’ auton holEn tEn nykta en tE pylE tEs poleOs kai ekOfeusan holEn tEn nykta legontes eOs diafausE ho orTros, kai foneusOmen auton.
Sdz(B):16:2 C VDI_API3S RA_DPM N2_DPM V1_PAPNPM V1_PAI3S N_NSM D C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P P RD_ASM A1_ASF RA_ASF N3_ASF P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3P A1_ASF RA_ASF N3_ASF V1_PAPNPM D VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM C VA_AAS1P RD_ASM
Sdz(B):16:2 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the ć to say/tell to have come I have come. I have arrived. Samson here and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle and also, even, namely to lie in wait upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same whole the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the city and also, even, namely to hold one's peace whole the night to say/tell until; dawn ć the dawn and also, even, namely to murder he/she/it/same
Sdz(B):16:2 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed the (dat)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed Samson (indecl) here and they-ENCIRCLE-ed and they-LIE-ed-IN-WAIT upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) whole (acc) the (acc) night (acc) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) the (gen) city (gen) and they-HOLD-ed-ONE'S-PEACE whole (acc) the (acc) night (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   the (nom) dawn (nom) and we-should-MURDER him/it/same (acc)
Sdz(B):16:2 Sdz(B)_16:2_1 Sdz(B)_16:2_2 Sdz(B)_16:2_3 Sdz(B)_16:2_4 Sdz(B)_16:2_5 Sdz(B)_16:2_6 Sdz(B)_16:2_7 Sdz(B)_16:2_8 Sdz(B)_16:2_9 Sdz(B)_16:2_10 Sdz(B)_16:2_11 Sdz(B)_16:2_12 Sdz(B)_16:2_13 Sdz(B)_16:2_14 Sdz(B)_16:2_15 Sdz(B)_16:2_16 Sdz(B)_16:2_17 Sdz(B)_16:2_18 Sdz(B)_16:2_19 Sdz(B)_16:2_20 Sdz(B)_16:2_21 Sdz(B)_16:2_22 Sdz(B)_16:2_23 Sdz(B)_16:2_24 Sdz(B)_16:2_25 Sdz(B)_16:2_26 Sdz(B)_16:2_27 Sdz(B)_16:2_28 Sdz(B)_16:2_29 Sdz(B)_16:2_30 Sdz(B)_16:2_31 Sdz(B)_16:2_32 Sdz(B)_16:2_33 Sdz(B)_16:2_34 Sdz(B)_16:2_35
Sdz(B):16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:3 καὶ ἐκοιμήθη Σαμψων ἕως μεσονυκτίου· καὶ ἀνέστη ἐν ἡμίσει τῆς νυκτὸς καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως σὺν τοῖς δυσὶ σταθμοῖς καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἔθηκεν ἐπ’ ὤμων αὐτοῦ καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους τοῦ ἐπὶ προσώπου Χεβρων καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ.
Sdz(B):16:3 And Sampson slept till midnight, and rose up at midnight, and took hold of the doors of the gate of the city with the two posts, and lifted them up with the bar, and laid them on his shoulders, and he went up to the top of the mountain that is before Chebron, and laid them there. (Judges 16:3 Brenton)
Sdz(B):16:3 Samson spał aż do północy, a kiedy wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami i wyrwał je z zaworą, następnie włożył na swe barki i zaniósł na wierzch góry, znajdującej się naprzeciw Hebronu. (Sdz 16:3 BT_4)
Sdz(B):16:3 καὶ ἐκοιμήθη Σαμψων ἕως μεσονυκτίου· καὶ ἀνέστη ἐν ἡμίσει τῆς νυκτὸς καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως σὺν τοῖς δυσὶ σταθμοῖς καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἔθηκεν ἐπ’ ὤμων αὐτοῦ καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους τοῦ ἐπὶ προσώπου Χεβρων καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ.
Sdz(B):16:3 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Σαμψών, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μεσο·νύκτιον, -ου, τό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐν ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύν ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -)   καί   αὐτός αὐτή αὐτό σύν ὁ ἡ τό   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Sdz(B):16:3 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Samson Aż; świtaj Północ I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pół Noc I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Drzwi brama Brama Miasto Razem z/włączając (+dat) Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Tam
Sdz(B):16:3 kai\ e)koimE/TE *samPSOn e(/Os mesonukti/ou· kai\ a)ne/stE e)n E(mi/sei tE=s nukto\s kai\ e)pela/beto tO=n TurO=n tE=s pu/lEs tE=s po/leOs su\n toi=s dusi\ staTmoi=s kai\ a)neba/stasen au)ta\s su\n tO=| moCHlO=| kai\ e)/TEken e)p’ O)/mOn au)tou= kai\ a)ne/bE e)pi\ tE\n korufE\n tou= o)/rous tou= e)pi\ prosO/pou *CHebrOn kai\ e)/TEken au)ta\ e)kei=.
Sdz(B):16:3 kai ekoimETE samPSOn heOs mesonyktiu· kai anestE en hEmisei tEs nyktos kai epelabeto tOn TyrOn tEs pylEs tEs poleOs syn tois dysi staTmois kai anebastasen autas syn tO moCHlO kai eTEken ep’ OmOn autu kai anebE epi tEn koryfEn tu orus tu epi prosOpu CHebrOn kai eTEken auta ekei.
Sdz(B):16:3 C VCI_API3S N_NSM P N2N_GSN C VHI_AAI3S P A3U_DSM RA_GSF N3_GSF C VBI_AMI3S RA_GPF N1A_GPF RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF P RA_DPM M_DPM N2_DPM C VAI_AAI3S RD_APF P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S P N2_GPM RD_GSM C VZI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N3E_GSN RA_GSN P N2N_GSN N_GSF C VAI_AAI3S RD_APN D
Sdz(B):16:3 and also, even, namely to repose/sleep Samson until; dawn midnight and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among half the night and also, even, namely to take hold of the door gate the gate the city together with/including (+dat) the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. ć and also, even, namely ć he/she/it/same together with/including (+dat) the ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder he/she/it/same and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same there
Sdz(B):16:3 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Samson (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) midnight (gen) and he/she/it-STand-ed-UP in/among/by (+dat) half (dat) the (gen) night (gen) and he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) doors (gen) the (gen) gate (gen) the (gen) city (gen) together with/including (+dat) the (dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat)   and   them/same (acc) together with/including (+dat) the (dat)   and he/she/it-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) mount (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen)   and he/she/it-PLACE-ed they/them/same (nom|acc) there
Sdz(B):16:3 Sdz(B)_16:3_1 Sdz(B)_16:3_2 Sdz(B)_16:3_3 Sdz(B)_16:3_4 Sdz(B)_16:3_5 Sdz(B)_16:3_6 Sdz(B)_16:3_7 Sdz(B)_16:3_8 Sdz(B)_16:3_9 Sdz(B)_16:3_10 Sdz(B)_16:3_11 Sdz(B)_16:3_12 Sdz(B)_16:3_13 Sdz(B)_16:3_14 Sdz(B)_16:3_15 Sdz(B)_16:3_16 Sdz(B)_16:3_17 Sdz(B)_16:3_18 Sdz(B)_16:3_19 Sdz(B)_16:3_20 Sdz(B)_16:3_21 Sdz(B)_16:3_22 Sdz(B)_16:3_23 Sdz(B)_16:3_24 Sdz(B)_16:3_25 Sdz(B)_16:3_26 Sdz(B)_16:3_27 Sdz(B)_16:3_28 Sdz(B)_16:3_29 Sdz(B)_16:3_30 Sdz(B)_16:3_31 Sdz(B)_16:3_32 Sdz(B)_16:3_33 Sdz(B)_16:3_34 Sdz(B)_16:3_35 Sdz(B)_16:3_36 Sdz(B)_16:3_37 Sdz(B)_16:3_38 Sdz(B)_16:3_39 Sdz(B)_16:3_40 Sdz(B)_16:3_41 Sdz(B)_16:3_42 Sdz(B)_16:3_43 Sdz(B)_16:3_44 Sdz(B)_16:3_45 Sdz(B)_16:3_46 Sdz(B)_16:3_47 Sdz(B)_16:3_48 Sdz(B)_16:3_49
Sdz(B):16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:4 καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦτο καὶ ἠγάπησεν γυναῖκα ἐν Αλσωρηχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Δαλιδα.
Sdz(B):16:4 And it came to pass after this that he loved a woman in Alsorech, and her name was Dalida. (Judges 16:4 Brenton)
Sdz(B):16:4 Później zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszkała w dolinie Sorek. (Sdz 16:4 BT_4)
Sdz(B):16:4 Καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦτο καὶ ἠγάπησεν γυναῖκα ἐν Αλσωρηχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Δαλιδα.
Sdz(B):16:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Sdz(B):16:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By kochać Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:4 *kai\ e)ge/neto meta\ tou=to kai\ E)ga/pEsen gunai=ka e)n *alsOrECH, kai\ o)/noma au)tE=| *dalida.
Sdz(B):16:4 kai egeneto meta tuto kai EgapEsen gynaika en alsOrECH, kai onoma autE dalida.
Sdz(B):16:4 C VBI_AMI3S P RD_ASN C VAI_AAI3S N3K_ASF P N_DS C N3M_NSN RD_DSF N_NSF
Sdz(B):16:4 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to love woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć
Sdz(B):16:4 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) and he/she/it-LOVE-ed woman/wife (acc) in/among/by (+dat)   and name (nom|acc|voc) her/it/same (dat)  
Sdz(B):16:4 Sdz(B)_16:4_1 Sdz(B)_16:4_2 Sdz(B)_16:4_3 Sdz(B)_16:4_4 Sdz(B)_16:4_5 Sdz(B)_16:4_6 Sdz(B)_16:4_7 Sdz(B)_16:4_8 Sdz(B)_16:4_9 Sdz(B)_16:4_10 Sdz(B)_16:4_11 Sdz(B)_16:4_12 Sdz(B)_16:4_13
Sdz(B):16:4 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:5 καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ Ἀπάτησον αὐτὸν καὶ ἰδὲ ἐν τίνι ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου.
Sdz(B):16:5 And the princess of the Philistines came up to her, and said to her, Beguile him, and see wherein his great strength is, and wherewith we shall prevail against him, and bind him to humble him; and we will give thee each eleven hundred pieces of silver. (Judges 16:5 Brenton)
Sdz(B):16:5 Przyszli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli: «Oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić. Każdy z nas da ci za to tysiąc srebrników». (Sdz 16:5 BT_4)
Sdz(B):16:5 καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ Ἀπάτησον αὐτὸν καὶ ἰδὲ ἐν τίνι ἰσχὺς αὐτοῦ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου.
Sdz(B):16:5 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ χίλιοι -αι -α καί ἑκατόν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Sdz(B):16:5 I też, nawet, mianowicie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Obcy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By oszukiwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Siła On/ona/to/to samo Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do zdolnego On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo Do niżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tysiąc I też, nawet, mianowicie Sto Kawałek srebra
Sdz(B):16:5 kai\ a)ne/bEsan pro\s au)tE\n oi( a)/rCHontes tO=n a)llofu/lOn kai\ ei)=pan au)tE=| *)apa/tEson au)to\n kai\ i)de\ e)n ti/ni E( i)sCHu\s au)tou= E( mega/lE kai\ e)n ti/ni dunEso/meTa au)tO=| kai\ dE/somen au)to\n tou= tapeinO=sai au)to/n, kai\ E(mei=s dO/some/n soi a)nE\r CHili/ous kai\ e(kato\n a)rguri/ou.
Sdz(B):16:5 kai anebEsan pros autEn hoi arCHontes tOn allofylOn kai eipan autE apatEson auton kai ide en tini hE isCHys autu hE megalE kai en tini dynEsomeTa autO kai dEsomen auton tu tapeinOsai auton, kai hEmeis dOsomen soi anEr CHilius kai hekaton argyriu.
Sdz(B):16:5 C VZI_AAI3P P RD_ASF RA_NPM N3_NPM RA_GPM A1B_GPM C VAI_AAI3P RD_DSF VA_AAD2S RD_ASM C VB_AAD2S P RI_DSN RA_NSF N3_NSF RD_GSM RA_NSF A1_NSF C P RI_DSN VF_FMI1P RD_DSM C VF_FAI1P RD_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM C RP_NP VF_FAI1P RP_DS N3_NSM A1A_APM C M N2N_GSN
Sdz(B):16:5 and also, even, namely to ascend toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the ruler; to begin the foreign and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to deceive he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the strength he/she/it/same the great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to able he/she/it/same and also, even, namely to bind he/she/it/same the to lower he/she/it/same and also, even, namely I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". thousand and also, even, namely hundred piece of silver
Sdz(B):16:5 and they-ASCEND-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) her/it/same (dat) do-DECEIVE-you(sg)!, going-to-DECEIVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) and do-SEE-you(sg)! in/among/by (+dat) who/what/why (dat) the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) the (nom) great ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) who/what/why (dat) we-will-be-ABLE-ed him/it/same (dat) and we-will-BIND him/it/same (acc) the (gen) to-LOWER, be-you(sg)-LOWER-ed!, he/she/it-happens-to-LOWER (opt) him/it/same (acc) and we (nom) we-will-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (nom) thousand (acc) and hundred piece of silver (gen)
Sdz(B):16:5 Sdz(B)_16:5_1 Sdz(B)_16:5_2 Sdz(B)_16:5_3 Sdz(B)_16:5_4 Sdz(B)_16:5_5 Sdz(B)_16:5_6 Sdz(B)_16:5_7 Sdz(B)_16:5_8 Sdz(B)_16:5_9 Sdz(B)_16:5_10 Sdz(B)_16:5_11 Sdz(B)_16:5_12 Sdz(B)_16:5_13 Sdz(B)_16:5_14 Sdz(B)_16:5_15 Sdz(B)_16:5_16 Sdz(B)_16:5_17 Sdz(B)_16:5_18 Sdz(B)_16:5_19 Sdz(B)_16:5_20 Sdz(B)_16:5_21 Sdz(B)_16:5_22 Sdz(B)_16:5_23 Sdz(B)_16:5_24 Sdz(B)_16:5_25 Sdz(B)_16:5_26 Sdz(B)_16:5_27 Sdz(B)_16:5_28 Sdz(B)_16:5_29 Sdz(B)_16:5_30 Sdz(B)_16:5_31 Sdz(B)_16:5_32 Sdz(B)_16:5_33 Sdz(B)_16:5_34 Sdz(B)_16:5_35 Sdz(B)_16:5_36 Sdz(B)_16:5_37 Sdz(B)_16:5_38 Sdz(B)_16:5_39 Sdz(B)_16:5_40 Sdz(B)_16:5_41 Sdz(B)_16:5_42
Sdz(B):16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:6 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δεθήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε.
Sdz(B):16:6 And Dalida said to Sampson, Tell me, I pray thee, wherein is thy great strength, and wherewith thou shalt be bound that thou mayest be humbled. (Judges 16:6 Brenton)
Sdz(B):16:6 Rzekła więc Dalila do Samsona: «Powiedz mi, proszę cię, gdzie tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać i obezwładnić». (Sdz 16:6 BT_4)
Sdz(B):16:6 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι ἰσχύς σου μεγάλη καὶ ἐν τίνι δεθήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε.
Sdz(B):16:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Σαμψών, ὁ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(B):16:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samson By informować – informować albo opowiadać. Naprawdę Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Siła Ty; twój/twój(sg) Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać Do niżej Ty; twój/twój(sg)
Sdz(B):16:6 kai\ ei)=pen *dalida pro\s *samPSOn *)apa/ggeilon dE/ moi e)n ti/ni E( i)sCHu/s sou E( mega/lE kai\ e)n ti/ni deTE/sE| tou= tapeinOTE=nai/ se.
Sdz(B):16:6 kai eipen dalida pros samPSOn apangeilon dE moi en tini hE isCHys su hE megalE kai en tini deTEsE tu tapeinOTEnai se.
Sdz(B):16:6 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM VA_AAD2S x RP_DS P RI_DSN RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSF A1_NSF C P RI_DSN VC_FPI2S RA_GSN VC_APN RP_AS
Sdz(B):16:6 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Samson to report – to report or tell. indeed I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the strength you; your/yours(sg) the great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind the to lower you; your/yours(sg)
Sdz(B):16:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Samson (indecl) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! indeed me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) great ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(sg)-will-be-BIND-ed the (gen) to-be-LOWER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Sdz(B):16:6 Sdz(B)_16:6_1 Sdz(B)_16:6_2 Sdz(B)_16:6_3 Sdz(B)_16:6_4 Sdz(B)_16:6_5 Sdz(B)_16:6_6 Sdz(B)_16:6_7 Sdz(B)_16:6_8 Sdz(B)_16:6_9 Sdz(B)_16:6_10 Sdz(B)_16:6_11 Sdz(B)_16:6_12 Sdz(B)_16:6_13 Sdz(B)_16:6_14 Sdz(B)_16:6_15 Sdz(B)_16:6_16 Sdz(B)_16:6_17 Sdz(B)_16:6_18 Sdz(B)_16:6_19 Sdz(B)_16:6_20 Sdz(B)_16:6_21 Sdz(B)_16:6_22
Sdz(B):16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:7 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψων Ἐὰν δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ νευρέαις ὑγραῖς μὴ διεφθαρμέναις, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(B):16:7 And Sampson said to her, If they bind me with seven moist cords that have not been spoiled, then shall I be weak and be as one of ordinary men. (Judges 16:7 Brenton)
Sdz(B):16:7 Samson dał jej taką odpowiedź: «Gdyby mnie związano siedmioma surowymi linami jeszcze nie wyschłymi, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:7 BT_4)
Sdz(B):16:7 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψων Ἐὰν δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ νευρέαις ὑγραῖς μὴ διεφθαρμέναις, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(B):16:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἑπτά   ὑγρός -ά -όν μή δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Sdz(B):16:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Samson Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wiązać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Giętki Nie By rujnować I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Jeden Ludzki
Sdz(B):16:7 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *samPSOn *)ea\n dE/sOsi/n me e)n e(pta\ neure/ais u(grai=s mE\ diefTarme/nais, kai\ a)sTenE/sO kai\ e)/somai O(s ei(=s tO=n a)nTrO/pOn.
Sdz(B):16:7 kai eipen pros autEn samPSOn ean dEsOsin me en hepta neureais hygrais mE diefTarmenais, kai asTenEsO kai esomai hOs heis tOn anTrOpOn.
Sdz(B):16:7 C VBI_AAI3S P RD_ASF N_NSM C VA_AAS3P RP_AS P M N1A_DPF A1A_DPF D VM_XMPDPF C VA_AAS1S C VF_FMI1S C A3_NSM RA_GPM N2_GPM
Sdz(B):16:7 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Samson if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bind I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seven ć pliant not to ruin and also, even, namely to ail and also, even, namely to be as/like one the human
Sdz(B):16:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) Samson (indecl) if-ever they-should-BIND me (acc) in/among/by (+dat) seven   pliant ([Adj] dat) not having-been-RUIN-ed (dat) and I-will-AIL, I-should-AIL and I-will-be as/like one (nom) the (gen) humans (gen)
Sdz(B):16:7 Sdz(B)_16:7_1 Sdz(B)_16:7_2 Sdz(B)_16:7_3 Sdz(B)_16:7_4 Sdz(B)_16:7_5 Sdz(B)_16:7_6 Sdz(B)_16:7_7 Sdz(B)_16:7_8 Sdz(B)_16:7_9 Sdz(B)_16:7_10 Sdz(B)_16:7_11 Sdz(B)_16:7_12 Sdz(B)_16:7_13 Sdz(B)_16:7_14 Sdz(B)_16:7_15 Sdz(B)_16:7_16 Sdz(B)_16:7_17 Sdz(B)_16:7_18 Sdz(B)_16:7_19 Sdz(B)_16:7_20 Sdz(B)_16:7_21 Sdz(B)_16:7_22
Sdz(B):16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:8 καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ νευρὰς ὑγρὰς μὴ διεφθαρμένας, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς·
Sdz(B):16:8 And the princess of the Philistines brought to her seven moist cords that had not been spoiled, and she bound him with them. (Judges 16:8 Brenton)
Sdz(B):16:8 Wtedy przynieśli jej władcy filistyńscy siedem surowych lin jeszcze nie wyschłych i związała go nimi. (Sdz 16:8 BT_4)
Sdz(B):16:8 καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ νευρὰς ὑγρὰς μὴ διεφθαρμένας, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς·
Sdz(B):16:8 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἑπτά νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] ὑγρός -ά -όν μή δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):16:8 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Obcy Siedem Cięciwa Giętki Nie By rujnować I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:8 kai\ a)nE/negkan au)tE=| oi( a)/rCHontes tO=n a)llofu/lOn e(pta\ neura\s u(gra\s mE\ diefTarme/nas, kai\ e)/dEsen au)to\n e)n au)tai=s·
Sdz(B):16:8 kai anEnenkan autE hoi arCHontes tOn allofylOn hepta neuras hygras mE diefTarmenas, kai edEsen auton en autais·
Sdz(B):16:8 C VAI_AAI3P RD_DSF RA_NPM N3_NPM RA_GPM A1B_GPM M N1A_APF A1A_APF D VM_XMPAPF C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_DPF
Sdz(B):16:8 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same the ruler; to begin the foreign seven bowstring pliant not to ruin and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Sdz(B):16:8 and they-BRING UP-ed her/it/same (dat) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) seven bowstring (gen), bowstrings (acc) pliant ([Adj] acc, gen) not having-been-RUIN-ed (acc) and he/she/it-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Sdz(B):16:8 Sdz(B)_16:8_1 Sdz(B)_16:8_2 Sdz(B)_16:8_3 Sdz(B)_16:8_4 Sdz(B)_16:8_5 Sdz(B)_16:8_6 Sdz(B)_16:8_7 Sdz(B)_16:8_8 Sdz(B)_16:8_9 Sdz(B)_16:8_10 Sdz(B)_16:8_11 Sdz(B)_16:8_12 Sdz(B)_16:8_13 Sdz(B)_16:8_14 Sdz(B)_16:8_15 Sdz(B)_16:8_16 Sdz(B)_16:8_17
Sdz(B):16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:9 καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτῇ ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ· καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέσπασεν τὰς νευρέας, ὡς εἴ τις ἀποσπάσοι στρέμμα στιππύου ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι αὐτὸ πυρός· καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.
Sdz(B):16:9 And the liers in wait remained with her in the chamber; and she said to him, the Philistines are upon thee, Sampson: and he broke the cords as if any one should break a thread of tow when it has touched the fire, and his strength was not known. (Judges 16:9 Brenton)
Sdz(B):16:9 Oni tymczasem uczynili na niego zasadzkę w pokoju, a ona krzyknęła: «Samsonie, Filistyni są nad tobą!» On jednak pozrywał liny, tak jak rwie się nitka zgrzebna, nadpalona przez ogień. Nie poznano więc, w czym tkwi jego siła. (Sdz 16:9 BT_4)
Sdz(B):16:9 καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτῇ ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ· καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέσπασεν τὰς νευρέας, ὡς εἴ τις ἀποσπάσοι στρέμμα στιππύου ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι αὐτὸ πυρός· καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἰσχὺς αὐτοῦ.
Sdz(B):16:9 καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό   ὡς εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπο·σπάω (απο+σπ(α)-, απο+σπα·σ-, απο+σπα·σ-, -, απο+εσπασ-, απο+σπασ·θ-)     ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):16:9 I też, nawet, mianowicie Zasadzka On/ona/to/to samo By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie Do ??? Jak/jak Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ogień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Siła On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:9 kai\ to\ e)/nedron au)tE=| e)ka/TEto e)n tO=| tamiei/O|· kai\ ei)=pen au)tO=| *)allo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn· kai\ die/spasen ta\s neure/as, O(s ei)/ tis a)pospa/soi stre/mma stippu/ou e)n tO=| o)sfranTE=nai au)to\ puro/s· kai\ ou)k e)gnO/sTE E( i)sCHu\s au)tou=.
Sdz(B):16:9 kai to enedron autE ekaTEto en tO tamieiO· kai eipen autO allofyloi epi se, samPSOn· kai diespasen tas neureas, hOs ei tis apospasoi stremma stippyu en tO osfranTEnai auto pyros· kai uk egnOsTE hE isCHys autu.
Sdz(B):16:9 C RA_ASN N2N_ASN RD_DSF V5I_IMI3S P RA_DSN N2N_DSN C VBI_AAI3S RD_DSM A1B_NPM P RP_AS N_VSM C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF C x RI_NSM VB_AAO3S N3M_NSN N2N_GSN P RA_DSN VC_APN RD_ASN N3_GSM C D VSI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM
Sdz(B):16:9 and also, even, namely the ambush he/she/it/same to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom and also, even, namely to say/tell he/she/it/same foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely to ??? the ć as/like if some/any to ??? ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same fire and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the strength he/she/it/same
Sdz(B):16:9 and the (nom|acc) ambush (nom|acc|voc) her/it/same (dat) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) storeroom (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and he/she/it-???-ed the (acc)   as/like if some/any (nom) (fut opt)     in/among/by (+dat) the (dat)   it/same (nom|acc) fire (gen) and not he/she/it-was-KNOW-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen)
Sdz(B):16:9 Sdz(B)_16:9_1 Sdz(B)_16:9_2 Sdz(B)_16:9_3 Sdz(B)_16:9_4 Sdz(B)_16:9_5 Sdz(B)_16:9_6 Sdz(B)_16:9_7 Sdz(B)_16:9_8 Sdz(B)_16:9_9 Sdz(B)_16:9_10 Sdz(B)_16:9_11 Sdz(B)_16:9_12 Sdz(B)_16:9_13 Sdz(B)_16:9_14 Sdz(B)_16:9_15 Sdz(B)_16:9_16 Sdz(B)_16:9_17 Sdz(B)_16:9_18 Sdz(B)_16:9_19 Sdz(B)_16:9_20 Sdz(B)_16:9_21 Sdz(B)_16:9_22 Sdz(B)_16:9_23 Sdz(B)_16:9_24 Sdz(B)_16:9_25 Sdz(B)_16:9_26 Sdz(B)_16:9_27 Sdz(B)_16:9_28 Sdz(B)_16:9_29 Sdz(B)_16:9_30 Sdz(B)_16:9_31 Sdz(B)_16:9_32 Sdz(B)_16:9_33 Sdz(B)_16:9_34 Sdz(B)_16:9_35 Sdz(B)_16:9_36
Sdz(B):16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:10 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Ἰδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλάλησας πρός με ψευδῆ· νῦν οὖν ἀνάγγειλόν μοι ἐν τίνι δεθήσῃ.
Sdz(B):16:10 And Dalida said to Sampson, Behold, thou hast cheated me, and told me lies; now then tell me wherewith thou shalt be bound. (Judges 16:10 Brenton)
Sdz(B):16:10 Po jakimś czasie rzekła Dalila do Samsona: «Oszukałeś mnie, skłamałeś przede mną. Teraz powiedz mi, proszę cię, czym by cię można związać?» (Sdz 16:10 BT_4)
Sdz(B):16:10 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Ἰδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλάλησας πρός με ψευδῆ· νῦν οὖν ἀνάγγειλόν μοι ἐν τίνι δεθήσῃ.
Sdz(B):16:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Σαμψών, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές νῦν οὖν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)
Sdz(B):16:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samson By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ja I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Teraz Dlatego/wtedy By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać
Sdz(B):16:10 kai\ ei)=pen *dalida pro\s *samPSOn *)idou\ e)pla/nEsa/s me kai\ e)la/lEsas pro/s me PSeudE=· nu=n ou)=n a)na/ggeilo/n moi e)n ti/ni deTE/sE|.
Sdz(B):16:10 kai eipen dalida pros samPSOn idu eplanEsas me kai elalEsas pros me PSeudE· nyn un anangeilon moi en tini deTEsE.
Sdz(B):16:10 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM I VAI_AAI2S RP_AS C VAI_AAI2S P RP_AS A3H_APN D x VA_AAD2S RP_DS P RI_DSN VC_FPI2S
Sdz(B):16:10 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Samson to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to wander/cause to stray [see planet] I and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) I lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying now therefore/then to proclaim proclaim, report I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind
Sdz(B):16:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Samson (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY me (acc) and you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) now therefore/then do-PROCLAIM-you(sg)! me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(sg)-will-be-BIND-ed
Sdz(B):16:10 Sdz(B)_16:10_1 Sdz(B)_16:10_2 Sdz(B)_16:10_3 Sdz(B)_16:10_4 Sdz(B)_16:10_5 Sdz(B)_16:10_6 Sdz(B)_16:10_7 Sdz(B)_16:10_8 Sdz(B)_16:10_9 Sdz(B)_16:10_10 Sdz(B)_16:10_11 Sdz(B)_16:10_12 Sdz(B)_16:10_13 Sdz(B)_16:10_14 Sdz(B)_16:10_15 Sdz(B)_16:10_16 Sdz(B)_16:10_17 Sdz(B)_16:10_18 Sdz(B)_16:10_19 Sdz(B)_16:10_20
Sdz(B):16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:11 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν δεσμεύοντες δήσωσίν με ἐν καλωδίοις καινοῖς, οἷς οὐκ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(B):16:11 And he said to her, If they should bind me fast with new ropes with which work has not been done, then shall I be weak, and shall be as another man. (Judges 16:11 Brenton)
Sdz(B):16:11 Odpowiedział jej: «Gdyby mnie mocno związano nowymi powrozami, takimi, jakich jeszcze nie używano, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:11 BT_4)
Sdz(B):16:11 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν δεσμεύοντες δήσωσίν με ἐν καλωδίοις καινοῖς, οἷς οὐκ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.
Sdz(B):16:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   καινός -ή -όν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔργον, -ου, τό καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Sdz(B):16:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wiązać By wiązać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nowy Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Praca I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Jeden Ludzki
Sdz(B):16:11 kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *)ea\n desmeu/ontes dE/sOsi/n me e)n kalOdi/ois kainoi=s, oi(=s ou)k e)ge/neto e)n au)toi=s e)/rgon, kai\ a)sTenE/sO kai\ e)/somai O(s ei(=s tO=n a)nTrO/pOn.
Sdz(B):16:11 kai eipen pros autEn ean desmeuontes dEsOsin me en kalOdiois kainois, hois uk egeneto en autois ergon, kai asTenEsO kai esomai hOs heis tOn anTrOpOn.
Sdz(B):16:11 C VBI_AAI3S P RD_ASF C V1_PAPNPM VA_AAS3P RP_AS P N2N_DPN A1_DPN RR_DPN D VBI_AMI3S P RD_DPN N2N_ASN C VA_AAS1S C VF_FMI1S C A3_NSM RA_GPM N2_GPM
Sdz(B):16:11 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bind to bind I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć new who/whom/which οὐχ before rough breathing to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same work and also, even, namely to ail and also, even, namely to be as/like one the human
Sdz(B):16:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) if-ever while BIND-ing (nom|voc) they-should-BIND me (acc) in/among/by (+dat)   new ([Adj] dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) work (nom|acc|voc) and I-will-AIL, I-should-AIL and I-will-be as/like one (nom) the (gen) humans (gen)
Sdz(B):16:11 Sdz(B)_16:11_1 Sdz(B)_16:11_2 Sdz(B)_16:11_3 Sdz(B)_16:11_4 Sdz(B)_16:11_5 Sdz(B)_16:11_6 Sdz(B)_16:11_7 Sdz(B)_16:11_8 Sdz(B)_16:11_9 Sdz(B)_16:11_10 Sdz(B)_16:11_11 Sdz(B)_16:11_12 Sdz(B)_16:11_13 Sdz(B)_16:11_14 Sdz(B)_16:11_15 Sdz(B)_16:11_16 Sdz(B)_16:11_17 Sdz(B)_16:11_18 Sdz(B)_16:11_19 Sdz(B)_16:11_20 Sdz(B)_16:11_21 Sdz(B)_16:11_22 Sdz(B)_16:11_23 Sdz(B)_16:11_24 Sdz(B)_16:11_25
Sdz(B):16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:12 καὶ ἔλαβεν Δαλιδα καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς· καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ταμιείου· καὶ εἶπεν Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡς σπαρτίον.
Sdz(B):16:12 And Dalida took new ropes, and bound him with them, and the liers in wait came out of the chamber, and she said, The Philistines are upon thee, Sampson: and he broke them off his arms like a thread. (Judges 16:12 Brenton)
Sdz(B):16:12 Wzięła więc Dalila świeże powrozy, jeszcze nie używane, a gdy go nimi związała, rzekła do niego: «Filistyni nad tobą, Samsonie!» A uczynili na niego zasadzkę w pokoju, ale on pozrywał je na swoich barkach jak nici. (Sdz 16:12 BT_4)
Sdz(B):16:12 καὶ ἔλαβεν Δαλιδα καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς· καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ταμιείου· καὶ εἶπεν Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡς σπαρτίον.
Sdz(B):16:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)     καινός -ή -όν καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς  
Sdz(B):16:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Nowy I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zasadzka; zasadzka By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Magazyn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Jak/jak
Sdz(B):16:12 kai\ e)/laben *dalida kalO/dia kaina\ kai\ e)/dEsen au)to\n e)n au)toi=s· kai\ ta\ e)/nedra e)XE=lTen e)k tou= tamiei/ou· kai\ ei)=pen *)allo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn· kai\ die/spasen au)ta\ a)po\ braCHio/nOn au)tou= O(s sparti/on.
Sdz(B):16:12 kai elaben dalida kalOdia kaina kai edEsen auton en autois· kai ta enedra eXElTen ek tu tamieiu· kai eipen allofyloi epi se, samPSOn· kai diespasen auta apo braCHionOn autu hOs spartion.
Sdz(B):16:12 C VBI_AAI3S N_NSF N2N_APN A1_APN C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_DPM C RA_APN N2N_APN VBI_AAI3S P RA_GSN N2N_GSN C VBI_AAI3S A1B_NPM P RP_AS N_VSM C VAI_AAI3S RD_APN P N3N_GPM RD_GSM C N2N_ASN
Sdz(B):16:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć ć new and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the ambush; ambush to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the storeroom and also, even, namely to say/tell foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing arm he/she/it/same as/like ć
Sdz(B):16:12 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed     new ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom|acc) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) storeroom (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and he/she/it-???-ed they/them/same (nom|acc) away from (+gen) arms (gen) him/it/same (gen) as/like  
Sdz(B):16:12 Sdz(B)_16:12_1 Sdz(B)_16:12_2 Sdz(B)_16:12_3 Sdz(B)_16:12_4 Sdz(B)_16:12_5 Sdz(B)_16:12_6 Sdz(B)_16:12_7 Sdz(B)_16:12_8 Sdz(B)_16:12_9 Sdz(B)_16:12_10 Sdz(B)_16:12_11 Sdz(B)_16:12_12 Sdz(B)_16:12_13 Sdz(B)_16:12_14 Sdz(B)_16:12_15 Sdz(B)_16:12_16 Sdz(B)_16:12_17 Sdz(B)_16:12_18 Sdz(B)_16:12_19 Sdz(B)_16:12_20 Sdz(B)_16:12_21 Sdz(B)_16:12_22 Sdz(B)_16:12_23 Sdz(B)_16:12_24 Sdz(B)_16:12_25 Sdz(B)_16:12_26 Sdz(B)_16:12_27 Sdz(B)_16:12_28 Sdz(B)_16:12_29 Sdz(B)_16:12_30 Sdz(B)_16:12_31
Sdz(B):16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:13 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Ἰδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ ψευδῆ· ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς μου σὺν τῷ διάσματι καὶ ἐγκρούσῃς τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσθενής.
Sdz(B):16:13 And Dalida said to Sampson, Behold, thou hast deceived me, and told me lies; tell me, I intreat thee, wherewith thou mayest be bound: and he said to her, If thou shouldest weave the seven locks of my head with the web, and shouldest fasten them with the pin into the wall, then shall I be weak as another man. (Judges 16:13 Brenton)
Sdz(B):16:13 Wówczas rzekła Dalila do Samsona: «Aż dotąd oszukiwałeś mnie i kłamałeś przede mną? Powiedzże mi wreszcie, czym cię można związać?» Odpowiedział jej: «Gdybyś związała siedem splotów mojej głowy z motkiem nici, a wpleciony w nić palik wbiła w ziemię, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:13 BT_4)
Sdz(B):16:13 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Ἰδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ ψευδῆ· ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς μου σὺν τῷ διάσματι καὶ ἐγκρούσῃς τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσθενής.
Sdz(B):16:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Σαμψών, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) ὁ ἡ τό ἑπτά σειρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·σθενής -ές
Sdz(B):16:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samson By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ja I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja; mój/mój Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By informować – informować albo opowiadać. Naprawdę Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Siedem Linia kradną, przelatują, sprzęty zboża, linia, sięgają, szereg, pociąg, rząd, odwracają się, następstwo, seria, umieszczają, struna {sznur}, następstwo, prośba Głowa Ja Razem z/włączając (+dat) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ściana I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Jeden Ludzki Słaby
Sdz(B):16:13 kai\ ei)=pen *dalida pro\s *samPSOn *)idou\ e)pla/nEsa/s me kai\ e)la/lEsas pro\s e)me\ PSeudE=· a)pa/ggeilon dE/ moi e)n ti/ni deTE/sE|. kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *)ea\n u(fa/nE|s ta\s e(pta\ seira\s tE=s kefalE=s mou su\n tO=| dia/smati kai\ e)gkrou/sE|s tO=| passa/lO| ei)s to\n toi=CHon, kai\ e)/somai O(s ei(=s tO=n a)nTrO/pOn a)sTenE/s.
Sdz(B):16:13 kai eipen dalida pros samPSOn idu eplanEsas me kai elalEsas pros eme PSeudE· apangeilon dE moi en tini deTEsE. kai eipen pros autEn ean hyfanEs tas hepta seiras tEs kefalEs mu syn tO diasmati kai enkrusEs tO passalO eis ton toiCHon, kai esomai hOs heis tOn anTrOpOn asTenEs.
Sdz(B):16:13 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM I VAI_AAI2S RP_AS C VAI_AAI2S P RP_AS A3H_APN VA_AAD2S x RP_DS P RI_DSN VC_FPI2S C VBI_AAI3S P RD_ASF C VA_AAS2S RA_APF M N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_DSN N3M_DSN C VA_AAS2S RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM C VF_FMI1S C A3_NSM RA_GPM N2_GPM A3H_NSM
Sdz(B):16:13 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Samson to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to wander/cause to stray [see planet] I and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to report – to report or tell. indeed I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? the seven line filch, flight, inning, line, range, rank, train, row, turn, sequence, series, set, string, succession, suit the head I together with/including (+dat) the ć and also, even, namely ć the ć into (+acc) the wall and also, even, namely to be as/like one the human weak
Sdz(B):16:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Samson (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY me (acc) and you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! indeed me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(sg)-will-be-BIND-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) if-ever you(sg)-should-??? the (acc) seven line (gen), lines (acc) the (gen) head (gen) me (gen) together with/including (+dat) the (dat)   and   the (dat)   into (+acc) the (acc) wall (acc) and I-will-be as/like one (nom) the (gen) humans (gen) weak ([Adj] nom)
Sdz(B):16:13 Sdz(B)_16:13_1 Sdz(B)_16:13_2 Sdz(B)_16:13_3 Sdz(B)_16:13_4 Sdz(B)_16:13_5 Sdz(B)_16:13_6 Sdz(B)_16:13_7 Sdz(B)_16:13_8 Sdz(B)_16:13_9 Sdz(B)_16:13_10 Sdz(B)_16:13_11 Sdz(B)_16:13_12 Sdz(B)_16:13_13 Sdz(B)_16:13_14 Sdz(B)_16:13_15 Sdz(B)_16:13_16 Sdz(B)_16:13_17 Sdz(B)_16:13_18 Sdz(B)_16:13_19 Sdz(B)_16:13_20 Sdz(B)_16:13_21 Sdz(B)_16:13_22 Sdz(B)_16:13_23 Sdz(B)_16:13_24 Sdz(B)_16:13_25 Sdz(B)_16:13_26 Sdz(B)_16:13_27 Sdz(B)_16:13_28 Sdz(B)_16:13_29 Sdz(B)_16:13_30 Sdz(B)_16:13_31 Sdz(B)_16:13_32 Sdz(B)_16:13_33 Sdz(B)_16:13_34 Sdz(B)_16:13_35 Sdz(B)_16:13_36 Sdz(B)_16:13_37 Sdz(B)_16:13_38 Sdz(B)_16:13_39 Sdz(B)_16:13_40 Sdz(B)_16:13_41 Sdz(B)_16:13_42 Sdz(B)_16:13_43 Sdz(B)_16:13_44 Sdz(B)_16:13_45 Sdz(B)_16:13_46 Sdz(B)_16:13_47 Sdz(B)_16:13_48
Sdz(B):16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:14 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Δαλιδα τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι καὶ ἔπηξεν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ἐξῆρεν τὸν πάσσαλον τοῦ ὑφάσματος ἐκ τοῦ τοίχου.
Sdz(B):16:14 And it came to pass when he was asleep, that Dalida took the seven locks of his head, and wove them with the web, and fastened them with the pin into the wall, and she said, The Philistines are upon thee, Sampson: and he awoke out of his sleep, and carried away the pin of the web out of the wall. (Judges 16:14 Brenton)
Sdz(B):16:14 Uśpiła go więc, następnie przywiązała siedem splotów włosów do motka nici, przybiła palikiem i zawołała na niego: «Filistyni nad tobą, Samsonie!» Ale on, ocknąwszy się ze snu, wyrwał palik, czółenko tkackie i motek nici. (Sdz 16:14 BT_4)
Sdz(B):16:14 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Δαλιδα τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι καὶ ἔπηξεν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ἐξῆρεν τὸν πάσσαλον τοῦ ὑφάσματος ἐκ τοῦ τοίχου.
Sdz(B):16:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό ἑπτά σειρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί ἐξ·υπνίζω (-, -, εξ+υπνι·σ-, -, -, εξ+υπνισ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ
Sdz(B):16:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By dawać wytchnienie/snowi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siedem Linia kradną, przelatują, sprzęty zboża, linia, sięgają, szereg, pociąg, rząd, odwracają się, następstwo, seria, umieszczają, struna {sznur}, następstwo, prośba Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do na prowadź; by upadać Do (+przyspieszenie) Ściana I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie By budzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śpij; by spać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściana
Sdz(B):16:14 kai\ e)ge/neto e)n tO=| koima=sTai au)to\n kai\ e)/laben *dalida ta\s e(pta\ seira\s tE=s kefalE=s au)tou= kai\ u(/fanen e)n tO=| dia/smati kai\ e)/pEXen tO=| passa/lO| ei)s to\n toi=CHon kai\ ei)=pen *)allo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn· kai\ e)Xupni/sTE e)k tou= u(/pnou au)tou= kai\ e)XE=ren to\n pa/ssalon tou= u(fa/smatos e)k tou= toi/CHou.
Sdz(B):16:14 kai egeneto en tO koimasTai auton kai elaben dalida tas hepta seiras tEs kefalEs autu kai hyfanen en tO diasmati kai epEXen tO passalO eis ton toiCHon kai eipen allofyloi epi se, samPSOn· kai eXypnisTE ek tu hypnu autu kai eXEren ton passalon tu hyfasmatos ek tu toiCHu.
Sdz(B):16:14 C VBI_AMI3S P RA_DSN V3_PMN RD_ASM C VBI_AAI3S N_NSF RA_APF M N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_DSN N3M_DSN C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S A1B_NPM P RP_AS N_VSM C VC_API3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3M_GSN P RA_GSM N2_GSM
Sdz(B):16:14 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to repose/sleep he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the seven line filch, flight, inning, line, range, rank, train, row, turn, sequence, series, set, string, succession, suit the head he/she/it/same and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to upon-lead; to pitch the ć into (+acc) the wall and also, even, namely to say/tell foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely to awaken out of (+gen) ἐξ before vowels the sleep; to sleep he/she/it/same and also, even, namely to remove the ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the wall
Sdz(B):16:14 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-REPOSE/SLEEP-ed him/it/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (acc) seven line (gen), lines (acc) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed the (dat)   into (+acc) the (acc) wall (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and he/she/it-was-AWAKEN-ed out of (+gen) the (gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed him/it/same (gen) and he/she/it-REMOVE-ed the (acc)   the (gen)   out of (+gen) the (gen) wall (gen)
Sdz(B):16:14 Sdz(B)_16:14_1 Sdz(B)_16:14_2 Sdz(B)_16:14_3 Sdz(B)_16:14_4 Sdz(B)_16:14_5 Sdz(B)_16:14_6 Sdz(B)_16:14_7 Sdz(B)_16:14_8 Sdz(B)_16:14_9 Sdz(B)_16:14_10 Sdz(B)_16:14_11 Sdz(B)_16:14_12 Sdz(B)_16:14_13 Sdz(B)_16:14_14 Sdz(B)_16:14_15 Sdz(B)_16:14_16 Sdz(B)_16:14_17 Sdz(B)_16:14_18 Sdz(B)_16:14_19 Sdz(B)_16:14_20 Sdz(B)_16:14_21 Sdz(B)_16:14_22 Sdz(B)_16:14_23 Sdz(B)_16:14_24 Sdz(B)_16:14_25 Sdz(B)_16:14_26 Sdz(B)_16:14_27 Sdz(B)_16:14_28 Sdz(B)_16:14_29 Sdz(B)_16:14_30 Sdz(B)_16:14_31 Sdz(B)_16:14_32 Sdz(B)_16:14_33 Sdz(B)_16:14_34 Sdz(B)_16:14_35 Sdz(B)_16:14_36 Sdz(B)_16:14_37 Sdz(B)_16:14_38 Sdz(B)_16:14_39 Sdz(B)_16:14_40 Sdz(B)_16:14_41 Sdz(B)_16:14_42 Sdz(B)_16:14_43 Sdz(B)_16:14_44 Sdz(B)_16:14_45 Sdz(B)_16:14_46 Sdz(B)_16:14_47 Sdz(B)_16:14_48
Sdz(B):16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:15 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Πῶς λέγεις Ἠγάπηκά σε, καὶ οὐκ ἔστιν ἡ καρδία σου μετ’ ἐμοῦ; τοῦτο τρίτον ἐπλάνησάς με καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη.
Sdz(B):16:15 And Dalida said to Sampson, How sayest thou, I love thee, when thy heart is not with me? this third time thou hast deceived me, and hast not told me wherein is thy great strength. (Judges 16:15 Brenton)
Sdz(B):16:15 Po jakimś czasie rzekła znów do niego: «Jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną złączone? Oszukałeś mnie już trzy razy nie wyjaśniwszy mi, w czym tkwi twoja wielka siła». (Sdz 16:15 BT_4)
Sdz(B):16:15 καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Πῶς λέγεις Ἠγάπηκά σε, καὶ οὐκ ἔστιν καρδία σου μετ’ ἐμοῦ; τοῦτο τρίτον ἐπλάνησάς με καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι ἰσχύς σου μεγάλη.
Sdz(B):16:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Σαμψών, ὁ πῶς[1] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο τρίτος -η -ον πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Sdz(B):16:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samson Jak By mówić/opowiadaj By kochać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Trzeci By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Siła Ty; twój/twój(sg) Wielki
Sdz(B):16:15 kai\ ei)=pen *dalida pro\s *samPSOn *pO=s le/geis *)Ega/pEka/ se, kai\ ou)k e)/stin E( kardi/a sou met’ e)mou=; tou=to tri/ton e)pla/nEsa/s me kai\ ou)k a)pE/ggeila/s moi e)n ti/ni E( i)sCHu/s sou E( mega/lE.
Sdz(B):16:15 kai eipen dalida pros samPSOn pOs legeis EgapEka se, kai uk estin hE kardia su met’ emu; tuto triton eplanEsas me kai uk apEngeilas moi en tini hE isCHys su hE megalE.
Sdz(B):16:15 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM D V1_PAI2S VXI_XAI1S RP_AS C D V9_PAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RP_GS RD_ASN A1_ASM VAI_AAI2S RP_AS C D VAI_AAI2S RP_DS P RI_DSN RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSF A1_NSF
Sdz(B):16:15 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Samson how to say/tell to love you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] third to wander/cause to stray [see planet] I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the strength you; your/yours(sg) the great
Sdz(B):16:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Samson (indecl) how you(sg)-are-SAY/TELL-ing I-have-LOVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not he/she/it-is the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) this (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) you(sg)-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY me (acc) and not you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) great ([Adj] nom|voc)
Sdz(B):16:15 Sdz(B)_16:15_1 Sdz(B)_16:15_2 Sdz(B)_16:15_3 Sdz(B)_16:15_4 Sdz(B)_16:15_5 Sdz(B)_16:15_6 Sdz(B)_16:15_7 Sdz(B)_16:15_8 Sdz(B)_16:15_9 Sdz(B)_16:15_10 Sdz(B)_16:15_11 Sdz(B)_16:15_12 Sdz(B)_16:15_13 Sdz(B)_16:15_14 Sdz(B)_16:15_15 Sdz(B)_16:15_16 Sdz(B)_16:15_17 Sdz(B)_16:15_18 Sdz(B)_16:15_19 Sdz(B)_16:15_20 Sdz(B)_16:15_21 Sdz(B)_16:15_22 Sdz(B)_16:15_23 Sdz(B)_16:15_24 Sdz(B)_16:15_25 Sdz(B)_16:15_26 Sdz(B)_16:15_27 Sdz(B)_16:15_28 Sdz(B)_16:15_29 Sdz(B)_16:15_30 Sdz(B)_16:15_31 Sdz(B)_16:15_32
Sdz(B):16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:16 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέθλιψεν αὐτὸν ἐν λόγοις αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἐστενοχώρησεν αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως τοῦ ἀποθανεῖν·
Sdz(B):16:16 And it came to pass as she pressed him sore with her words continually, and straitened him, that his spirit failed almost to death. (Judges 16:16 Brenton)
Sdz(B):16:16 I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, (Sdz 16:16 BT_4)
Sdz(B):16:16 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέθλιψεν αὐτὸν ἐν λόγοις αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἐστενοχώρησεν αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως τοῦ ἀποθανεῖν·
Sdz(B):16:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί στενο·χωρέω (στενοχωρ(ε)-, στενοχωρη·σ-, στενοχωρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Sdz(B):16:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień I też, nawet, mianowicie By ograniczać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj By umierać
Sdz(B):16:16 kai\ e)ge/neto o(/te e)Xe/TliPSen au)to\n e)n lo/gois au)tE=s pa/sas ta\s E(me/ras kai\ e)stenoCHO/rEsen au)to/n, kai\ O)ligoPSu/CHEsen e(/Os tou= a)poTanei=n·
Sdz(B):16:16 kai egeneto hote eXeTliPSen auton en logois autEs pasas tas hEmeras kai estenoCHOrEsen auton, kai OligoPSyCHEsen heOs tu apoTanein·
Sdz(B):16:16 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S RD_ASM P N2_DPM RD_GSF A1S_APF RA_APF N1A_APF C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S P RA_GSN VB_AAN
Sdz(B):16:16 and also, even, namely to become become, happen when ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day and also, even, namely to restrict he/she/it/same and also, even, namely ć until; dawn the to die
Sdz(B):16:16 and he/she/it-was-BECOME-ed when   him/it/same (acc) in/among/by (+dat) words (dat) her/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) and he/she/it-RESTRICT-ed him/it/same (acc) and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-will-DIE, to-DIE
Sdz(B):16:16 Sdz(B)_16:16_1 Sdz(B)_16:16_2 Sdz(B)_16:16_3 Sdz(B)_16:16_4 Sdz(B)_16:16_5 Sdz(B)_16:16_6 Sdz(B)_16:16_7 Sdz(B)_16:16_8 Sdz(B)_16:16_9 Sdz(B)_16:16_10 Sdz(B)_16:16_11 Sdz(B)_16:16_12 Sdz(B)_16:16_13 Sdz(B)_16:16_14 Sdz(B)_16:16_15 Sdz(B)_16:16_16 Sdz(B)_16:16_17 Sdz(B)_16:16_18 Sdz(B)_16:16_19
Sdz(B):16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:17 καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Σίδηρος οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ἅγιος θεοῦ ἐγώ εἰμι ἀπὸ κοιλίας μητρός μου· ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, ἀποστήσεται ἀπ’ ἐμοῦ ἡ ἰσχύς μου, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς πάντες οἱ ἄνθρωποι.
Sdz(B):16:17 Then he told her all his heart, and said to her, A razor has not come upon my head, because I have been a holy one of God from my mother's womb; if then I should be shaven, my strength will depart from me, and I shall be weak, and I shall be as all other men. (Judges 16:17 Brenton)
Sdz(B):16:17 wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej: «Głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem». (Sdz 16:17 BT_4)
Sdz(B):16:17 καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Σίδηρος οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ἅγιος θεοῦ ἐγώ εἰμι ἀπὸ κοιλίας μητρός μου· ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, ἀποστήσεται ἀπ’ ἐμοῦ ἰσχύς μου, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς πάντες οἱ ἄνθρωποι.
Sdz(B):16:17 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σίδηρος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό κοιλία, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) οὖν ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Sdz(B):16:17 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Żelazny ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ja Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  Ja By iść; by być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch Matka Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dlatego/wtedy By golić By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Siła Ja I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki
Sdz(B):16:17 kai\ a)nE/ggeilen au)tE=| tE\n pa=san kardi/an au)tou= kai\ ei)=pen au)tE=| *si/dEros ou)k a)ne/bE e)pi\ tE\n kefalE/n mou, o(/ti a(/gios Teou= e)gO/ ei)mi a)po\ koili/as mEtro/s mou· e)a\n ou)=n XurE/sOmai, a)postE/setai a)p’ e)mou= E( i)sCHu/s mou, kai\ a)sTenE/sO kai\ e)/somai O(s pa/ntes oi( a)/nTrOpoi.
Sdz(B):16:17 kai anEngeilen autE tEn pasan kardian autu kai eipen autE sidEros uk anebE epi tEn kefalEn mu, hoti hagios Teu egO eimi apo koilias mEtros mu· ean un XyrEsOmai, apostEsetai ap’ emu hE isCHys mu, kai asTenEsO kai esomai hOs pantes hoi anTrOpoi.
Sdz(B):16:17 C VAI_AAI3S RD_DSF RA_ASF A1S_ASF N1A_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSF N2_NSM D VZI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RP_GS C A1A_NSM N2_GSM RP_NS V9_PAI1S P N1A_GSF N3_GSF RP_GS C x VA_AMS1S VF_FMI3S P RP_GS RA_NSF N3_NSF RP_GS C VA_AAS1S C VF_FMI1S C A3_NPM RA_NPM N2_NPM
Sdz(B):16:17 and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same the every all, each, every, the whole of; to sprinkle heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same iron οὐχ before rough breathing to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head I because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) god [see theology] I to go; to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing belly mother I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] therefore/then to shave to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the strength I and also, even, namely to ail and also, even, namely to be as/like every all, each, every, the whole of the human
Sdz(B):16:17 and he/she/it-PROCLAIM-ed her/it/same (dat) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) heart (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) iron (nom) not he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) me (gen) because/that holy ([Adj] nom) god (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am away from (+gen) belly (gen), bellies (acc) mother (gen) me (gen) if-ever therefore/then I-should-be-SHAVE-ed he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) strength (nom) me (gen) and I-will-AIL, I-should-AIL and I-will-be as/like all (nom|voc) the (nom) humans (nom|voc)
Sdz(B):16:17 Sdz(B)_16:17_1 Sdz(B)_16:17_2 Sdz(B)_16:17_3 Sdz(B)_16:17_4 Sdz(B)_16:17_5 Sdz(B)_16:17_6 Sdz(B)_16:17_7 Sdz(B)_16:17_8 Sdz(B)_16:17_9 Sdz(B)_16:17_10 Sdz(B)_16:17_11 Sdz(B)_16:17_12 Sdz(B)_16:17_13 Sdz(B)_16:17_14 Sdz(B)_16:17_15 Sdz(B)_16:17_16 Sdz(B)_16:17_17 Sdz(B)_16:17_18 Sdz(B)_16:17_19 Sdz(B)_16:17_20 Sdz(B)_16:17_21 Sdz(B)_16:17_22 Sdz(B)_16:17_23 Sdz(B)_16:17_24 Sdz(B)_16:17_25 Sdz(B)_16:17_26 Sdz(B)_16:17_27 Sdz(B)_16:17_28 Sdz(B)_16:17_29 Sdz(B)_16:17_30 Sdz(B)_16:17_31 Sdz(B)_16:17_32 Sdz(B)_16:17_33 Sdz(B)_16:17_34 Sdz(B)_16:17_35 Sdz(B)_16:17_36 Sdz(B)_16:17_37 Sdz(B)_16:17_38 Sdz(B)_16:17_39 Sdz(B)_16:17_40 Sdz(B)_16:17_41 Sdz(B)_16:17_42 Sdz(B)_16:17_43
Sdz(B):16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:18 καὶ εἶδεν Δαλιδα ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀλλοφύλων λέγουσα Ἀνάβητε ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ἀπήγγειλέν μοι τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(B):16:18 And Dalida saw that he told her all his heart, and she sent and called the princess of the Philistines, saying, Come up yet this once; for he has told me all his heart. And the chiefs of the Philistines went up to her, and brought the money in their hands. (Judges 16:18 Brenton)
Sdz(B):16:18 Dalila zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: «Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce». Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. (Sdz 16:18 BT_4)
Sdz(B):16:18 καὶ εἶδεν Δαλιδα ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀλλοφύλων λέγουσα Ἀνάβητε ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ἀπήγγειλέν μοι τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(B):16:18 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἔτι ὁ ἡ τό ἅπαξ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):16:18 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Władca; by zaczynać się Obcy By mówić/opowiadaj By podnosić Jeszcze/jeszcze Raz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By informować – informować albo opowiadać. Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Obcy I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:18 kai\ ei)=den *dalida o(/ti a)pE/ggeilen au)tE=| pa=san tE\n kardi/an au)tou=, kai\ a)pe/steilen kai\ e)ka/lesen tou\s a)/rCHontas tO=n a)llofu/lOn le/gousa *)ana/bEte e)/ti to\ a(/paX tou=to, o(/ti a)pE/ggeile/n moi tE\n pa=san kardi/an au)tou=· kai\ a)ne/bEsan pro\s au)tE\n oi( a)/rCHontes tO=n a)llofu/lOn kai\ a)nE/negkan to\ a)rgu/rion e)n CHersi\n au)tO=n.
Sdz(B):16:18 kai eiden dalida hoti apEngeilen autE pasan tEn kardian autu, kai apesteilen kai ekalesen tus arCHontas tOn allofylOn legusa anabEte eti to hapaX tuto, hoti apEngeilen moi tEn pasan kardian autu· kai anebEsan pros autEn hoi arCHontes tOn allofylOn kai anEnenkan to argyrion en CHersin autOn.
Sdz(B):16:18 C VBI_AAI3S N_NSF C VAI_AAI3S RD_DSF A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_APM N3_APM RA_GPM A1B_GPM V1_PAPNSF VZ_AAD2P D RA_ASN D RD_ASN C VAI_AAI3S RP_DS RA_ASF A1S_ASF N1A_ASF RD_GSM C VZI_AAI3P P RD_ASF RA_NPM N3_NPM RA_GPM A1B_GPM C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN P N3_DPF RD_GPM
Sdz(B):16:18 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that to report – to report or tell. he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to call call the ruler; to begin the foreign to say/tell to ascend yet/still the once this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to report – to report or tell. I the every all, each, every, the whole of; to sprinkle heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to ascend toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the ruler; to begin the foreign and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
Sdz(B):16:18 and he/she/it-SEE-ed   because/that he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed her/it/same (dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed and he/she/it-CALL-ed the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND yet/still the (nom|acc) once this (nom|acc) because/that he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) heart (acc) him/it/same (gen) and they-ASCEND-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) and they-BRING UP-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen)
Sdz(B):16:18 Sdz(B)_16:18_1 Sdz(B)_16:18_2 Sdz(B)_16:18_3 Sdz(B)_16:18_4 Sdz(B)_16:18_5 Sdz(B)_16:18_6 Sdz(B)_16:18_7 Sdz(B)_16:18_8 Sdz(B)_16:18_9 Sdz(B)_16:18_10 Sdz(B)_16:18_11 Sdz(B)_16:18_12 Sdz(B)_16:18_13 Sdz(B)_16:18_14 Sdz(B)_16:18_15 Sdz(B)_16:18_16 Sdz(B)_16:18_17 Sdz(B)_16:18_18 Sdz(B)_16:18_19 Sdz(B)_16:18_20 Sdz(B)_16:18_21 Sdz(B)_16:18_22 Sdz(B)_16:18_23 Sdz(B)_16:18_24 Sdz(B)_16:18_25 Sdz(B)_16:18_26 Sdz(B)_16:18_27 Sdz(B)_16:18_28 Sdz(B)_16:18_29 Sdz(B)_16:18_30 Sdz(B)_16:18_31 Sdz(B)_16:18_32 Sdz(B)_16:18_33 Sdz(B)_16:18_34 Sdz(B)_16:18_35 Sdz(B)_16:18_36 Sdz(B)_16:18_37 Sdz(B)_16:18_38 Sdz(B)_16:18_39 Sdz(B)_16:18_40 Sdz(B)_16:18_41 Sdz(B)_16:18_42 Sdz(B)_16:18_43 Sdz(B)_16:18_44 Sdz(B)_16:18_45 Sdz(B)_16:18_46
Sdz(B):16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:19 καὶ ἐκοίμισεν Δαλιδα τὸν Σαμψων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς· καὶ ἐκάλεσεν ἄνδρα, καὶ ἐξύρησεν τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ ἤρξατο ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἀπέστη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Sdz(B):16:19 And Dalida made Sampson sleep upon her knees; and she called a man, and he shaved the seven locks of his head, and she began to humble him, and his strength departed from him. (Judges 16:19 Brenton)
Sdz(B):16:19 Tymczasem uśpiła go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił siedem splotów na głowie. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. (Sdz 16:19 BT_4)
Sdz(B):16:19 καὶ ἐκοίμισεν Δαλιδα τὸν Σαμψων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς· καὶ ἐκάλεσεν ἄνδρα, καὶ ἐξύρησεν τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ ἤρξατο ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἀπέστη ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Sdz(B):16:19 καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -)   ὁ ἡ τό Σαμψών, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό ἑπτά σειρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):16:19 I też, nawet, mianowicie Do ??? Samson Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By golić Siedem Linia kradną, przelatują, sprzęty zboża, linia, sięgają, szereg, pociąg, rząd, odwracają się, następstwo, seria, umieszczają, struna {sznur}, następstwo, prośba Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Do niżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uwalniać Siła On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:19 kai\ e)koi/misen *dalida to\n *samPSOn e)pi\ ta\ go/nata au)tE=s· kai\ e)ka/lesen a)/ndra, kai\ e)Xu/rEsen ta\s e(pta\ seira\s tE=s kefalE=s au)tou=· kai\ E)/rXato tapeinO=sai au)to/n, kai\ a)pe/stE E( i)sCHu\s au)tou= a)p’ au)tou=.
Sdz(B):16:19 kai ekoimisen dalida ton samPSOn epi ta gonata autEs· kai ekalesen andra, kai eXyrEsen tas hepta seiras tEs kefalEs autu· kai ErXato tapeinOsai auton, kai apestE hE isCHys autu ap’ autu.
Sdz(B):16:19 C VAI_AAI3S N_NSF RA_ASM N_ASM P RA_APN N3_APN RD_GSF C VAI_AAI3S N3_ASM C VAI_AAI3S RA_APF M N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AMI3S VA_AAN RD_ASM C VHI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM P RD_GSM
Sdz(B):16:19 and also, even, namely to ??? ć the Samson upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee he/she/it/same and also, even, namely to call call man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to shave the seven line filch, flight, inning, line, range, rank, train, row, turn, sequence, series, set, string, succession, suit the head he/she/it/same and also, even, namely to begin to lower he/she/it/same and also, even, namely to disengage the strength he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(B):16:19 and he/she/it-???-ed   the (acc) Samson (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-CALL-ed man, husband (acc) and he/she/it-SHAVE-ed the (acc) seven line (gen), lines (acc) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BEGIN-ed to-LOWER, be-you(sg)-LOWER-ed!, he/she/it-happens-to-LOWER (opt) him/it/same (acc) and he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) him/it/same (gen)
Sdz(B):16:19 Sdz(B)_16:19_1 Sdz(B)_16:19_2 Sdz(B)_16:19_3 Sdz(B)_16:19_4 Sdz(B)_16:19_5 Sdz(B)_16:19_6 Sdz(B)_16:19_7 Sdz(B)_16:19_8 Sdz(B)_16:19_9 Sdz(B)_16:19_10 Sdz(B)_16:19_11 Sdz(B)_16:19_12 Sdz(B)_16:19_13 Sdz(B)_16:19_14 Sdz(B)_16:19_15 Sdz(B)_16:19_16 Sdz(B)_16:19_17 Sdz(B)_16:19_18 Sdz(B)_16:19_19 Sdz(B)_16:19_20 Sdz(B)_16:19_21 Sdz(B)_16:19_22 Sdz(B)_16:19_23 Sdz(B)_16:19_24 Sdz(B)_16:19_25 Sdz(B)_16:19_26 Sdz(B)_16:19_27 Sdz(B)_16:19_28 Sdz(B)_16:19_29 Sdz(B)_16:19_30 Sdz(B)_16:19_31
Sdz(B):16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:20 καὶ εἶπεν Δαλιδα Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων. καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἐξελεύσομαι ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ καὶ ἐκτιναχθήσομαι· καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι ἀπέστη ὁ κύριος ἀπάνωθεν αὐτοῦ.
Sdz(B):16:20 And Dalida said, The Philistines are upon thee, Sampson: and he awoke out of his sleep and said, I will go out as at former times, and shake myself; and he knew not that the Lord was departed from him. (Judges 16:20 Brenton)
Sdz(B):16:20 Zawołała więc: «Filistyni nad tobą, Samsonie!» On zaś ocknąwszy się rzekł: «Wyjdę jak poprzednio i wybawię się». Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. (Sdz 16:20 BT_4)
Sdz(B):16:20 καὶ εἶπεν Δαλιδα Ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων. καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἐξελεύσομαι ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ καὶ ἐκτιναχθήσομαι· καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι ἀπέστη κύριος ἀπάνωθεν αὐτοῦ.
Sdz(B):16:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἀλλό·φυλος -ον ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σαμψών, ὁ καί ἐξ·υπνίζω (-, -, εξ+υπνι·σ-, -, -, εξ+υπνισ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡς ἅπαξ καί ἅπαξ καί ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):16:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Samson I też, nawet, mianowicie By budzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śpij; by spać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wychodzić Jak/jak Raz I też, nawet, mianowicie Raz I też, nawet, mianowicie By wyrzucać I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By uwalniać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
Sdz(B):16:20 kai\ ei)=pen *dalida *)allo/fuloi e)pi\ se/, *samPSOn. kai\ e)Xupni/sTE e)k tou= u(/pnou au)tou= kai\ ei)=pen *)eXeleu/somai O(s a(/paX kai\ a(/paX kai\ e)ktinaCHTE/somai· kai\ au)to\s ou)k e)/gnO o(/ti a)pe/stE o( ku/rios a)pa/nOTen au)tou=.
Sdz(B):16:20 kai eipen dalida allofyloi epi se, samPSOn. kai eXypnisTE ek tu hypnu autu kai eipen eXeleusomai hOs hapaX kai hapaX kai ektinaCHTEsomai· kai autos uk egnO hoti apestE ho kyrios apanOTen autu.
Sdz(B):16:20 C VBI_AAI3S N_NSF A1B_NPM P RP_AS N_VSM C VC_API3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S VF_FMI1S C D C D C VC_FPI1S C RD_NSM D VZI_AAI3S C VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM D RD_GSM
Sdz(B):16:20 and also, even, namely to say/tell ć foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Samson and also, even, namely to awaken out of (+gen) ἐξ before vowels the sleep; to sleep he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to come out as/like once and also, even, namely once and also, even, namely to eject and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that to disengage the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć he/she/it/same
Sdz(B):16:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed   foreign ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Samson (indecl) and he/she/it-was-AWAKEN-ed out of (+gen) the (gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-be-COME-ed-OUT as/like once and once and I-will-be-EJECT-ed and he/it/same (nom) not he/she/it-KNOW-ed because/that he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   him/it/same (gen)
Sdz(B):16:20 Sdz(B)_16:20_1 Sdz(B)_16:20_2 Sdz(B)_16:20_3 Sdz(B)_16:20_4 Sdz(B)_16:20_5 Sdz(B)_16:20_6 Sdz(B)_16:20_7 Sdz(B)_16:20_8 Sdz(B)_16:20_9 Sdz(B)_16:20_10 Sdz(B)_16:20_11 Sdz(B)_16:20_12 Sdz(B)_16:20_13 Sdz(B)_16:20_14 Sdz(B)_16:20_15 Sdz(B)_16:20_16 Sdz(B)_16:20_17 Sdz(B)_16:20_18 Sdz(B)_16:20_19 Sdz(B)_16:20_20 Sdz(B)_16:20_21 Sdz(B)_16:20_22 Sdz(B)_16:20_23 Sdz(B)_16:20_24 Sdz(B)_16:20_25 Sdz(B)_16:20_26 Sdz(B)_16:20_27 Sdz(B)_16:20_28 Sdz(B)_16:20_29 Sdz(B)_16:20_30 Sdz(B)_16:20_31 Sdz(B)_16:20_32
Sdz(B):16:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:21 καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξέκοψαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκείαις, καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τοῦ δεσμωτηρίου.
Sdz(B):16:21 And the Philistines took him, and put out his eyes, and brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass; and he ground in the prison-house. (Judges 16:21 Brenton)
Sdz(B):16:21 Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. (Sdz 16:21 BT_4)
Sdz(B):16:21 καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξέκοψαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκείαις, καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τοῦ δεσμωτηρίου.
Sdz(B):16:21 καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ἐπι·δέω [LXX] (-, επι+δη·σ-, επι+δη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πέδη, -ης, ἡ   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·ληθής -ες; ἀλήθω (αληθ-, -, -, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό δεσμωτήριον, -ου, τό
Sdz(B):16:21 I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Obcy I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łącznik I też, nawet, mianowicie By być Prawdziwy/nieomylny; by mleć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pojmany bycie trzymany w niewoli
Sdz(B):16:21 kai\ e)kra/tEsan au)to\n oi( a)llo/fuloi kai\ e)Xe/koPSan tou\s o)fTalmou\s au)tou=· kai\ katE/negkan au)to\n ei)s *ga/DZan kai\ e)pe/dEsan au)to\n e)n pe/dais CHalkei/ais, kai\ E)=n a)lE/TOn e)n oi)/kO| tou= desmOtEri/ou.
Sdz(B):16:21 kai ekratEsan auton hoi allofyloi kai eXekoPSan tus ofTalmus autu· kai katEnenkan auton eis gaDZan kai epedEsan auton en pedais CHalkeiais, kai En alETOn en oikO tu desmOtEriu.
Sdz(B):16:21 C VAI_AAI3P RD_ASM RA_NPM A1B_NPM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P N1A_ASF C VAI_AAI3P RD_ASM P N1_DPF A1A_DPF C V9_IAI3S V1_PAPNSM P N2_DSM RA_GSN N2N_GSN
Sdz(B):16:21 and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same the foreign and also, even, namely to cut down/off extirpate the eye he/she/it/same and also, even, namely to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose he/she/it/same into (+acc) treasure; Gaza and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shackle ć and also, even, namely to be true/unerring; to grind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the captive being held captive
Sdz(B):16:21 and they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD him/it/same (acc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and they-EXTIRPATE-ed the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and they-CAST A VOTE AGAINST-ed him/it/same (acc) into (+acc) treasure (acc); Gaza (acc) and they-???-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) shackles (dat)   and he/she/it-was true/unerring ([Adj] gen); while GRIND-ing (nom) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) captive (gen)
Sdz(B):16:21 Sdz(B)_16:21_1 Sdz(B)_16:21_2 Sdz(B)_16:21_3 Sdz(B)_16:21_4 Sdz(B)_16:21_5 Sdz(B)_16:21_6 Sdz(B)_16:21_7 Sdz(B)_16:21_8 Sdz(B)_16:21_9 Sdz(B)_16:21_10 Sdz(B)_16:21_11 Sdz(B)_16:21_12 Sdz(B)_16:21_13 Sdz(B)_16:21_14 Sdz(B)_16:21_15 Sdz(B)_16:21_16 Sdz(B)_16:21_17 Sdz(B)_16:21_18 Sdz(B)_16:21_19 Sdz(B)_16:21_20 Sdz(B)_16:21_21 Sdz(B)_16:21_22 Sdz(B)_16:21_23 Sdz(B)_16:21_24 Sdz(B)_16:21_25 Sdz(B)_16:21_26 Sdz(B)_16:21_27 Sdz(B)_16:21_28
Sdz(B):16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:22 καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ βλαστάνειν, καθὼς ἐξυρήσατο.
Sdz(B):16:22 And the hair of his head began to grow as before it was shaven. (Judges 16:22 Brenton)
Sdz(B):16:22 Tymczasem włosy, niegdyś zgolone, poczęły mu odrastać na głowie. (Sdz 16:22 BT_4)
Sdz(B):16:22 Καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ βλαστάνειν, καθὼς ἐξυρήσατο.
Sdz(B):16:22 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βλαστάνω/βλαστάω (βλασταν-/βλαστ(α)-, βλαστη·σ-, βλαστη·σ-, βεβλαστη·κ-, -, -) καθ·ώς ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-)
Sdz(B):16:22 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Włosy Głowa On/ona/to/to samo By kiełkować Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By golić
Sdz(B):16:22 *kai\ E)/rXato Tri\X tE=s kefalE=s au)tou= blasta/nein, kaTO\s e)XurE/sato.
Sdz(B):16:22 kai ErXato TriX tEs kefalEs autu blastanein, kaTOs eXyrEsato.
Sdz(B):16:22 C VAI_AMI3S N3X_NSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM V1_PAN D VAI_AMI3S
Sdz(B):16:22 and also, even, namely to begin hair the head he/she/it/same to sprout as accordingly [according to how/in accordance with how] to shave
Sdz(B):16:22 and he/she/it-was-BEGIN-ed hair (nom|voc) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) to-be-SPROUT-ing as accordingly he/she/it-was-SHAVE-ed
Sdz(B):16:22 Sdz(B)_16:22_1 Sdz(B)_16:22_2 Sdz(B)_16:22_3 Sdz(B)_16:22_4 Sdz(B)_16:22_5 Sdz(B)_16:22_6 Sdz(B)_16:22_7 Sdz(B)_16:22_8 Sdz(B)_16:22_9
Sdz(B):16:22 x x x x x x x x x
Sdz(B):16:23 καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν θῦσαι θυσίασμα μέγα τῷ Δαγων θεῷ αὐτῶν καὶ εὐφρανθῆναι καὶ εἶπαν Ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψων τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν.
Sdz(B):16:23 And the chiefs of the Philistines met to offer a great sacrifice to their god Dagon, and to make merry; and they said, God has given into our hand our enemy Sampson. (Judges 16:23 Brenton)
Sdz(B):16:23 Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego boga Dagona złożyć wielkie ofiary. Oddawali się radości i mówili: «Oto bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego». (Sdz 16:23 BT_4)
Sdz(B):16:23 καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν θῦσαι θυσίασμα μέγα τῷ Δαγων θεῷ αὐτῶν καὶ εὐφρανθῆναι καὶ εἶπαν Ἔδωκεν θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψων τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν.
Sdz(B):16:23 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό   θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Σαμψών, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):16:23 I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Obcy By zbierać się razem By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Wielki Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By dawać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Samson Wrogi Ja
Sdz(B):16:23 kai\ oi( a)/rCHontes tO=n a)llofu/lOn sunE/CHTEsan Tu=sai Tusi/asma me/ga tO=| *dagOn TeO=| au)tO=n kai\ eu)franTE=nai kai\ ei)=pan *)/edOken o( Teo\s e)n CHeiri\ E(mO=n to\n *samPSOn to\n e)CHTro\n E(mO=n.
Sdz(B):16:23 kai hoi arCHontes tOn allofylOn synECHTEsan Tysai Tysiasma mega tO dagOn TeO autOn kai eufranTEnai kai eipan edOken ho Teos en CHeiri hEmOn ton samPSOn ton eCHTron hEmOn.
Sdz(B):16:23 C RA_NPM N3_NPM RA_GPM A1B_GPM VQI_API3P VA_AAN N3M_ASN A1P_ASN RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GPM C VC_APN C VAI_AAI3P VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N3_DSF RP_GP RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP
Sdz(B):16:23 and also, even, namely the ruler; to begin the foreign to gather together to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] ć great the ć god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to celebrate/be merry and also, even, namely to say/tell to give the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I the Samson the hostile I
Sdz(B):16:23 and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) they-were-GATHER TOGETHER-ed to-SACRIFICE, be-you(sg)-SACRIFICE-ed!, he/she/it-happens-to-SACRIFICE (opt)   great ([Adj] nom|acc|voc) the (dat)   god (dat) them/same (gen) and to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) hand (dat) us (gen) the (acc) Samson (indecl) the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen)
Sdz(B):16:23 Sdz(B)_16:23_1 Sdz(B)_16:23_2 Sdz(B)_16:23_3 Sdz(B)_16:23_4 Sdz(B)_16:23_5 Sdz(B)_16:23_6 Sdz(B)_16:23_7 Sdz(B)_16:23_8 Sdz(B)_16:23_9 Sdz(B)_16:23_10 Sdz(B)_16:23_11 Sdz(B)_16:23_12 Sdz(B)_16:23_13 Sdz(B)_16:23_14 Sdz(B)_16:23_15 Sdz(B)_16:23_16 Sdz(B)_16:23_17 Sdz(B)_16:23_18 Sdz(B)_16:23_19 Sdz(B)_16:23_20 Sdz(B)_16:23_21 Sdz(B)_16:23_22 Sdz(B)_16:23_23 Sdz(B)_16:23_24 Sdz(B)_16:23_25 Sdz(B)_16:23_26 Sdz(B)_16:23_27 Sdz(B)_16:23_28
Sdz(B):16:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:24 καὶ εἶδαν αὐτὸν ὁ λαὸς καὶ ὕμνησαν τὸν θεὸν αὐτῶν ὅτι Παρέδωκεν ὁ θεὸς ἡμῶν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν ἐρημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν καὶ ὃς ἐπλήθυνεν τοὺς τραυματίας ἡμῶν.
Sdz(B):16:24 And the people saw him, and sang praises to their god; for our god, said they, has delivered into our hand our enemy, who wasted our land, and who multiplied our slain. (Judges 16:24 Brenton)
Sdz(B):16:24 Widział to lud i sławił swego boga, wołając: «Oto bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego, tego, który pustoszył nasz kraj i wielu spośród nas pozabijał». (Sdz 16:24 BT_4)
Sdz(B):16:24 καὶ εἶδαν αὐτὸν λαὸς καὶ ὕμνησαν τὸν θεὸν αὐτῶν ὅτι Παρέδωκεν θεὸς ἡμῶν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν ἐρημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν καὶ ὃς ἐπλήθυνεν τοὺς τραυματίας ἡμῶν.
Sdz(B):16:24 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὅς ἥ ὅ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):16:24 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Ludzie I też, nawet, mianowicie By wysławiać Bóg  On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Bóg  Ja Wrogi Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja By leżeć odłogiem Ziemi/ziemia Ja I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By wzrastać/mnóż się Ja
Sdz(B):16:24 kai\ ei)=dan au)to\n o( lao\s kai\ u(/mnEsan to\n Teo\n au)tO=n o(/ti *pare/dOken o( Teo\s E(mO=n to\n e)CHTro\n E(mO=n e)n CHeiri\ E(mO=n to\n e)rEmou=nta tE\n gE=n E(mO=n kai\ o(\s e)plE/Tunen tou\s traumati/as E(mO=n.
Sdz(B):16:24 kai eidan auton ho laos kai hymnEsan ton Teon autOn hoti paredOken ho Teos hEmOn ton eCHTron hEmOn en CHeiri hEmOn ton erEmunta tEn gEn hEmOn kai hos eplETynen tus traumatias hEmOn.
Sdz(B):16:24 C VAI_AAI3P RD_ASM RA_NSM N2_NSM C VA_AAPASN RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_ASM N2_ASM RP_GP P N3_DSF RP_GP RA_ASM V4_PAPASM RA_ASF N1_ASF RP_GP C RR_NSM V1I_IAI3S RA_APM N1T_APM RP_GP
Sdz(B):16:24 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the people and also, even, namely to hymn the god [see theology] he/she/it/same because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the god [see theology] I the hostile I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I the to lay waste the earth/land I and also, even, namely who/whom/which to increase/multiply the ć I
Sdz(B):16:24 and they-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) people (nom) and they-HYMN-ed, upon HYMN-ing (nom|acc|voc) the (acc) god (acc) them/same (gen) because/that he/she/it-Hand OVER-ed the (nom) god (nom) us (gen) the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) us (gen) the (acc) while LAY-ing-WASTE (acc, nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) us (gen) and who/whom/which (nom) he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed the (acc)   us (gen)
Sdz(B):16:24 Sdz(B)_16:24_1 Sdz(B)_16:24_2 Sdz(B)_16:24_3 Sdz(B)_16:24_4 Sdz(B)_16:24_5 Sdz(B)_16:24_6 Sdz(B)_16:24_7 Sdz(B)_16:24_8 Sdz(B)_16:24_9 Sdz(B)_16:24_10 Sdz(B)_16:24_11 Sdz(B)_16:24_12 Sdz(B)_16:24_13 Sdz(B)_16:24_14 Sdz(B)_16:24_15 Sdz(B)_16:24_16 Sdz(B)_16:24_17 Sdz(B)_16:24_18 Sdz(B)_16:24_19 Sdz(B)_16:24_20 Sdz(B)_16:24_21 Sdz(B)_16:24_22 Sdz(B)_16:24_23 Sdz(B)_16:24_24 Sdz(B)_16:24_25 Sdz(B)_16:24_26 Sdz(B)_16:24_27 Sdz(B)_16:24_28 Sdz(B)_16:24_29 Sdz(B)_16:24_30 Sdz(B)_16:24_31 Sdz(B)_16:24_32
Sdz(B):16:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):16:25 καὶ ὅτε ἠγαθύνθη ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ εἶπαν Καλέσατε τὸν Σαμψων ἐξ οἴκου φυλακῆς, καὶ παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν. καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψων ἀπὸ οἴκου δεσμωτηρίου, καὶ ἔπαιζεν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ ἐρράπιζον αὐτὸν καὶ ἔστησαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν κιόνων.
Sdz(B):16:25 And when their heart was merry, then they said, Call Sampson out of the prison-house, and let him play before us: and they called Sampson out of the prison-house, and he played before them; and they smote him with the palms of their hands, and set him between the pillars. (Judges 16:25 Brenton)
Sdz(B):16:25 Gdy serca ich były pełne radości, powiedzieli: «Przywołajcie Samsona, niech nas zabawia!» Przyprowadzono więc Samsona z więzienia i zabawiał ich. Postawiono go potem między dwiema kolumnami. (Sdz 16:25 BT_4)
Sdz(B):16:25 καὶ ὅτε ἠγαθύνθη καρδία αὐτῶν, καὶ εἶπαν Καλέσατε τὸν Σαμψων ἐξ οἴκου φυλακῆς, καὶ παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν. καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψων ἀπὸ οἴκου δεσμωτηρίου, καὶ ἔπαιζεν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ