Syr:3:1 Ἐμοῦ τοῦ πατρὸς ἀκούσατε, τέκνα, καὶ οὕτως ποιήσατε, ἵνα σωθῆτε·
Syr:3:1 Hear me your father, O children, and do thereafter, that ye may be safe. (Sirach 3:1 Brenton)
Syr:3:1 Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci, i tak postępujcie, abyście były zbawione. (Syr 3:1 BT_4)
Syr:3:1 Ἐμοῦ τοῦ πατρὸς ἀκούσατε, τέκνα, καὶ οὕτως ποιήσατε, ἵνα σωθῆτε·
Syr:3:1 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἵνα σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Syr:3:1 Ja; mój/mój Ojciec By słyszeć Dziecko I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób żeby / ażeby / bo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Syr:3:1 *)emou= tou= patro\s a)kou/sate, te/kna, kai\ ou(/tOs poiE/sate, i(/na sOTE=te·
Syr:3:1 emu tu patros akusate, tekna, kai hutOs poiEsate, hina sOTEte·
Syr:3:1 RP_GS RA_GSM N3_GSM VA_AAD2P N2N_VPN C D VA_AAD2P C VC_APS2P
Syr:3:1 I; my/mine the father to hear child and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Syr:3:1 me (gen); my/mine (gen) the (gen) father (gen) do-HEAR-you(pl)! children (nom|acc|voc) and thusly/like this do-DO/MAKE-you(pl)! so that / in order to /because be-you(pl)-SAVE-ed!, you(pl)-should-be-SAVE-ed
Syr:3:1 Syr_3:1_1 Syr_3:1_2 Syr_3:1_3 Syr_3:1_4 Syr_3:1_5 Syr_3:1_6 Syr_3:1_7 Syr_3:1_8 Syr_3:1_9 Syr_3:1_10
Syr:3:1 x x x x x x x x x x
Syr:3:2 ὁ γὰρ κύριος ἐδόξασεν πατέρα ἐπὶ τέκνοις καὶ κρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν ἐφ’ υἱοῖς.
Syr:3:2 For the Lord hath given the father honour over the children, and hath confirmed the authority of the mother over the sons. (Sirach 3:2 Brenton)
Syr:3:2 Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. (Syr 3:2 BT_4)
Syr:3:2 γὰρ κύριος ἐδόξασεν πατέρα ἐπὶ τέκνοις καὶ κρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν ἐφ’ υἱοῖς.
Syr:3:2 ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί κρίσις, -εως, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Syr:3:2 Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić/wychwalaj/chwałę Ojciec Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Matka By stężać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn
Syr:3:2 o( ga\r ku/rios e)do/Xasen pate/ra e)pi\ te/knois kai\ kri/sin mEtro\s e)stere/Osen e)f’ ui(oi=s.
Syr:3:2 ho gar kyrios edoXasen patera epi teknois kai krisin mEtros estereOsen ef’ hyiois.
Syr:3:2 RA_NSM x N2_NSM VAI_AAI3S N3_ASM P N2N_DPN C N3I_ASF N3_GSF VAI_AAI3S P N2_DPM
Syr:3:2 the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to glorify/extol/praise father upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit mother to solidify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son
Syr:3:2 the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed father (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) children (dat) and judgment (acc) mother (gen) he/she/it-SOLIDIFY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (dat)
Syr:3:2 Syr_3:2_1 Syr_3:2_2 Syr_3:2_3 Syr_3:2_4 Syr_3:2_5 Syr_3:2_6 Syr_3:2_7 Syr_3:2_8 Syr_3:2_9 Syr_3:2_10 Syr_3:2_11 Syr_3:2_12 Syr_3:2_13
Syr:3:2 x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:3 ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας,
Syr:3:3 Whoso honoureth his father maketh an atonement for his sins: (Sirach 3:3 Brenton)
Syr:3:3 Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, (Syr 3:3 BT_4)
Syr:3:3 τιμῶν πατέρα ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας,
Syr:3:3 ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ; Τίμων, -ωνος, ὁ; τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:3:3 Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość; Timon; by zaszczycać Ojciec By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:3:3 o( timO=n pate/ra e)Xila/sketai a(marti/as,
Syr:3:3 ho timOn patera eXilasketai hamartias,
Syr:3:3 RA_NSM V3_PAPNSM N3_ASM V1_PMI3S N1A_APF
Syr:3:3 the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value; Timon; to honor father to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:3:3 the (nom) honors (gen); Timon (nom|voc); while HONOR-ing (nom, nom|acc|voc, voc) father (acc) he/she/it-is-being-ATONE-ed sin (gen), sins (acc)
Syr:3:3 Syr_3:3_1 Syr_3:3_2 Syr_3:3_3 Syr_3:3_4 Syr_3:3_5
Syr:3:3 x x x x x
Syr:3:4 καὶ ὡς ὁ ἀποθησαυρίζων ὁ δοξάζων μητέρα αὐτοῦ.
Syr:3:4 And he that honoureth his mother is as one that layeth up treasure. (Sirach 3:4 Brenton)
Syr:3:4 a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. (Syr 3:4 BT_4)
Syr:3:4 καὶ ὡς ἀποθησαυρίζων δοξάζων μητέρα αὐτοῦ.
Syr:3:4 καί ὡς ὁ ἡ τό ἀπο·θησαυρίζω (απο+θησαυριζ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:4 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do ??? By chwalić/wychwalaj/chwałę Matka On/ona/to/to samo
Syr:3:4 kai\ O(s o( a)poTEsauri/DZOn o( doXa/DZOn mEte/ra au)tou=.
Syr:3:4 kai hOs ho apoTEsauriDZOn ho doXaDZOn mEtera autu.
Syr:3:4 C C RA_NSM V1_PAPNSM RA_NSM V1_PAPNSM N3_ASF RD_GSM
Syr:3:4 and also, even, namely as/like the to ??? the to glorify/extol/praise mother he/she/it/same
Syr:3:4 and as/like the (nom) while ???-ing (nom) the (nom) while GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing (nom) mother (acc) him/it/same (gen)
Syr:3:4 Syr_3:4_1 Syr_3:4_2 Syr_3:4_3 Syr_3:4_4 Syr_3:4_5 Syr_3:4_6 Syr_3:4_7 Syr_3:4_8
Syr:3:4 x x x x x x x x
Syr:3:5 ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται ὑπὸ τέκνων καὶ ἐν ἡμέρᾳ προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεται.
Syr:3:5 Whoso honoureth his father shall have joy of his own children; and when he maketh his prayer, he shall be heard. (Sirach 3:5 Brenton)
Syr:3:5 Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. (Syr 3:5 BT_4)
Syr:3:5 τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται ὑπὸ τέκνων καὶ ἐν ἡμέρᾳ προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεται.
Syr:3:5 ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ; Τίμων, -ωνος, ὁ; τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὑπό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ προσ·ευχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
Syr:3:5 Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość; Timon; by zaszczycać Ojciec By celebrować/bądź wesoły Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Modlitwa On/ona/to/to samo Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj)
Syr:3:5 o( timO=n pate/ra eu)franTE/setai u(po\ te/knOn kai\ e)n E(me/ra| proseuCHE=s au)tou= ei)sakousTE/setai.
Syr:3:5 ho timOn patera eufranTEsetai hypo teknOn kai en hEmera proseuCHEs autu eisakusTEsetai.
Syr:3:5 RA_NSM V3_PAPNSM N3_ASM VC_FPI3S P N2N_GPN C P N1A_DSF N1_GSF RD_GSM VS_FPI3S
Syr:3:5 the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value; Timon; to honor father to celebrate/be merry under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing child and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day prayer he/she/it/same to heard (being heard, listen into, hearken)
Syr:3:5 the (nom) honors (gen); Timon (nom|voc); while HONOR-ing (nom, nom|acc|voc, voc) father (acc) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY under (+acc), by (+gen) children (gen) and in/among/by (+dat) day (dat) prayer (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-HEARD-ed
Syr:3:5 Syr_3:5_1 Syr_3:5_2 Syr_3:5_3 Syr_3:5_4 Syr_3:5_5 Syr_3:5_6 Syr_3:5_7 Syr_3:5_8 Syr_3:5_9 Syr_3:5_10 Syr_3:5_11 Syr_3:5_12
Syr:3:5 x x x x x x x x x x x x
Syr:3:6 ὁ δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει, καὶ ὁ εἰσακούων κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτοῦ·
Syr:3:6 He that honoureth his father shall have a long life; and he that is obedient unto the Lord shall be a comfort to his mother. (Sirach 3:6 Brenton)
Syr:3:6 Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: (Syr 3:6 BT_4)
Syr:3:6 δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει, καὶ εἰσακούων κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτοῦ·
Syr:3:6 ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί ὁ ἡ τό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:6 By chwalić/wychwalaj/chwałę Ojciec I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia Matka On/ona/to/to samo
Syr:3:6 o( doXa/DZOn pate/ra makroEmereu/sei, kai\ o( ei)sakou/On kuri/ou a)napau/sei mEte/ra au)tou=·
Syr:3:6 ho doXaDZOn patera makroEmereusei, kai ho eisakuOn kyriu anapausei mEtera autu·
Syr:3:6 RA_NSM V1_PAPNSM N3_ASM VF_FAI3S C RA_NSM V1_PAPNSM N2_GSM VF_FAI3S N3_ASF RD_GSM
Syr:3:6 the to glorify/extol/praise father ć and also, even, namely the to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. rest; to refresh revive mother he/she/it/same
Syr:3:6 the (nom) while GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing (nom) father (acc)   and the (nom) while HEARD-ing (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) mother (acc) him/it/same (gen)
Syr:3:6 Syr_3:6_1 Syr_3:6_2 Syr_3:6_3 Syr_3:6_4 Syr_3:6_5 Syr_3:6_6 Syr_3:6_7 Syr_3:6_8 Syr_3:6_9 Syr_3:6_10 Syr_3:6_11
Syr:3:6 x x x x x x x x x x x
Syr:3:7 καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόν.
Syr:3:7 He that feareth the Lord will honour his father, and will do service unto his parents, as to his masters. (Sirach 3:7 Brenton)
Syr:3:7 jak panom służy tym, co go zrodzili. (Syr 3:7 BT_4)
Syr:3:7 καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόν.
Syr:3:7 καί ὡς δεσπότης, -ου, ὁ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:7 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Despota By być posłusznym być niewolnik, zasiadać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z On/ona/to/to samo
Syr:3:7 kai\ O(s despo/tais douleu/sei e)n toi=s gennE/sasin au)to/n.
Syr:3:7 kai hOs despotais duleusei en tois gennEsasin auton.
Syr:3:7 C C N1M_DPM VF_FAI3S P RA_DPM VA_AAPDPM RD_ASM
Syr:3:7 and also, even, namely as/like despot to obey to be a slave, serve in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same
Syr:3:7 and as/like despots (dat) he/she/it-will-OBEY, you(sg)-will-be-OBEY-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) upon FATHER-ing (dat) him/it/same (acc)
Syr:3:7 Syr_3:7_1 Syr_3:7_2 Syr_3:7_3 Syr_3:7_4 Syr_3:7_5 Syr_3:7_6 Syr_3:7_7 Syr_3:7_8
Syr:3:7 x x x x x x x x
Syr:3:8 ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου, ἵνα ἐπέλθῃ σοι εὐλογία παρ’ αὐτοῦ·
Syr:3:8 Honour thy father and mother both in word and deed, that a blessing may come upon thee from them. (Sirach 3:8 Brenton)
Syr:3:8 Czynem i słowem czcij ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo. (Syr 3:8 BT_4)
Syr:3:8 ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου, ἵνα ἐπέλθῃ σοι εὐλογία παρ’ αὐτοῦ·
Syr:3:8 ἐν ἔργον, -ου, τό καί λόγος, -ου, ὁ τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εὐ·λογία, -ας, ἡ παρά αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By zaszczycać Ojciec Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Do zbliżanie siebie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
Syr:3:8 e)n e)/rgO| kai\ lo/gO| ti/ma to\n pate/ra sou, i(/na e)pe/lTE| soi eu)logi/a par’ au)tou=·
Syr:3:8 en ergO kai logO tima ton patera su, hina epelTE soi eulogia par’ autu·
Syr:3:8 P N2N_DSN C N2_DSM V3_PAD2S RA_ASM N3_ASM RP_GS C VB_AAS3S RP_DS N1A_NSF P RD_GSM
Syr:3:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to honor the father you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to oncoming you; your/yours(sg); to rub worn, rub ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Syr:3:8 in/among/by (+dat) work (dat) and word (dat) be-you(sg)-HONOR-ing! the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-ONCOMING you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) ??? (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
Syr:3:8 Syr_3:8_1 Syr_3:8_2 Syr_3:8_3 Syr_3:8_4 Syr_3:8_5 Syr_3:8_6 Syr_3:8_7 Syr_3:8_8 Syr_3:8_9 Syr_3:8_10 Syr_3:8_11 Syr_3:8_12 Syr_3:8_13 Syr_3:8_14
Syr:3:8 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:9 εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων, κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια.
Syr:3:9 For the blessing of the father establisheth the houses of children; but the curse of the mother rooteth out foundations. (Sirach 3:9 Brenton)
Syr:3:9 Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty. (Syr 3:9 BT_4)
Syr:3:9 εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων, κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια.
Syr:3:9 εὐ·λογία, -ας, ἡ γάρ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα κατ·άρα, -ας, ἡ δέ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-) θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό
Syr:3:9 ??? Dla odtąd, jak Ojciec Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Dom Dziecko Klnij zaś Matka By wyrywać z korzeniami Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie
Syr:3:9 eu)logi/a ga\r patro\s stEri/DZei oi)/kous te/knOn, kata/ra de\ mEtro\s e)kriDZoi= Teme/lia.
Syr:3:9 eulogia gar patros stEriDZei oikus teknOn, katara de mEtros ekriDZoi Temelia.
Syr:3:9 N1A_NSF x N3_GSM V1_PAI3S N2_APM N2N_GPN N1A_NSF x N3_GSF V4_PAI3S A1B_APN
Syr:3:9 ??? for since, as father to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated house child curse δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mother to uproot foundation establishing, base, substructure; founding
Syr:3:9 ??? (nom|voc) for father (gen) he/she/it-is-SUPPORTED-ing, you(sg)-are-being-SUPPORTED-ed (classical) houses (acc) children (gen) curse (nom|voc) Yet mother (gen) he/she/it-is-UPROOT-ing, you(sg)-are-being-UPROOT-ed, you(sg)-are-being-UPROOT-ed (classical), he/she/it-should-be-UPROOT-ing, you(sg)-should-be-being-UPROOT-ed, he/she/it-happens-to-be-UPROOT-ing (opt) foundations (nom|acc|voc)
Syr:3:9 Syr_3:9_1 Syr_3:9_2 Syr_3:9_3 Syr_3:9_4 Syr_3:9_5 Syr_3:9_6 Syr_3:9_7 Syr_3:9_8 Syr_3:9_9 Syr_3:9_10 Syr_3:9_11
Syr:3:9 x x x x x x x x x x x
Syr:3:10 μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου, οὐ γάρ ἐστίν σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία·
Syr:3:10 Glory not in the dishonour of thy father; for thy father's dishonour is no glory unto thee. (Sirach 3:10 Brenton)
Syr:3:10 Nie przechwalaj się niesławą ojca, albowiem hańba ojca nie jest dla ciebie chwałą. (Syr 3:10 BT_4)
Syr:3:10 μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου, οὐ γάρ ἐστίν σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία·
Syr:3:10 μή δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν ἀ·τιμία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δόξα, -ης, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἀ·τιμία, -ας, ἡ
Syr:3:10 Nie By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hańba Ojciec Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sławy/wzbudzanie grozy Ojciec Hańba
Syr:3:10 mE\ doXa/DZou e)n a)timi/a| patro/s sou, ou) ga/r e)sti/n soi do/Xa patro\s a)timi/a·
Syr:3:10 mE doXaDZu en atimia patros su, u gar estin soi doXa patros atimia·
Syr:3:10 D V1_PMD2S P N1A_DSF N3_GSM RP_GS D x V9_PAI3S RP_DS N1S_NSF N3_GSM N1A_NSF
Syr:3:10 not to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dishonor father you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing for since, as to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub glory/awesomeness father dishonor
Syr:3:10 not be-you(sg)-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed! in/among/by (+dat) dishonor (dat) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not for he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) glory/awesomeness (nom|voc) father (gen) dishonor (nom|voc)
Syr:3:10 Syr_3:10_1 Syr_3:10_2 Syr_3:10_3 Syr_3:10_4 Syr_3:10_5 Syr_3:10_6 Syr_3:10_7 Syr_3:10_8 Syr_3:10_9 Syr_3:10_10 Syr_3:10_11 Syr_3:10_12 Syr_3:10_13
Syr:3:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:11 ἡ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνειδος τέκνοις μήτηρ ἐν ἀδοξίᾳ.
Syr:3:11 For the glory of a man is from the honour of his father; and a mother in dishonour is a reproach to the children. (Sirach 3:11 Brenton)
Syr:3:11 Chwała dla każdego człowieka płynie ze czci ojca, a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci. (Syr 3:11 BT_4)
Syr:3:11 γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνειδος τέκνοις μήτηρ ἐν ἀδοξίᾳ.
Syr:3:11 ὁ ἡ τό γάρ δόξα, -ης, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ τιμή, -ῆς, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὄνειδο·ς, -ους, τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐν  
Syr:3:11 Dla odtąd, jak Sławy/wzbudzanie grozy Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Gań Dziecko Matka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Syr:3:11 E( ga\r do/Xa a)nTrO/pou e)k timE=s patro\s au)tou=, kai\ o)/neidos te/knois mE/tEr e)n a)doXi/a|.
Syr:3:11 hE gar doXa anTrOpu ek timEs patros autu, kai oneidos teknois mEtEr en adoXia.
Syr:3:11 RA_NSF x N1S_NSF N2_GSM P N1_GSF N3_GSM RD_GSM C N3E_ASN N2N_DPN N3_NSF P N1A_DSF
Syr:3:11 the for since, as glory/awesomeness human out of (+gen) ἐξ before vowels honor honor, esteem, worship; of things: worth, value father he/she/it/same and also, even, namely reproach child mother in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Syr:3:11 the (nom) for glory/awesomeness (nom|voc) human (gen) out of (+gen) honor (gen) father (gen) him/it/same (gen) and reproach (nom|acc|voc) children (dat) mother (nom) in/among/by (+dat)  
Syr:3:11 Syr_3:11_1 Syr_3:11_2 Syr_3:11_3 Syr_3:11_4 Syr_3:11_5 Syr_3:11_6 Syr_3:11_7 Syr_3:11_8 Syr_3:11_9 Syr_3:11_10 Syr_3:11_11 Syr_3:11_12 Syr_3:11_13 Syr_3:11_14
Syr:3:11 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:12 τέκνον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·
Syr:3:12 My son, help thy father in his age, and grieve him not as long as he liveth. (Sirach 3:12 Brenton)
Syr:3:12 Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. (Syr 3:12 BT_4)
Syr:3:12 τέκνον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·
Syr:3:12 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐν γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:12 Dziecko By zbaczać bliski [anty biorą] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Starość Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By smucić się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
Syr:3:12 te/knon, a)ntilabou= e)n gE/ra| patro/s sou kai\ mE\ lupE/sE|s au)to\n e)n tE=| DZOE=| au)tou=·
Syr:3:12 teknon, antilabu en gEra patros su kai mE lypEsEs auton en tE DZOE autu·
Syr:3:12 N2N_VSN VB_AMD2S P N3_DSN N3_GSM RP_GS C D VA_AAS2S RD_ASM P RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Syr:3:12 child to deflect toward [anti-take] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among old age father you; your/yours(sg) and also, even, namely not to sorrow he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive he/she/it/same
Syr:3:12 child (nom|acc|voc) be-you(sg)-DEFLECT-ed-TOWARD! in/among/by (+dat) old age (dat) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-SORROW him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Syr:3:12 Syr_3:12_1 Syr_3:12_2 Syr_3:12_3 Syr_3:12_4 Syr_3:12_5 Syr_3:12_6 Syr_3:12_7 Syr_3:12_8 Syr_3:12_9 Syr_3:12_10 Syr_3:12_11 Syr_3:12_12 Syr_3:12_13 Syr_3:12_14
Syr:3:12 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:13 κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν, συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σου.
Syr:3:13 And if his understanding fail, have patience with him; and despise him not when thou art in thy full strength. (Sirach 3:13 Brenton)
Syr:3:13 A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. (Syr 3:13 BT_4)
Syr:3:13 κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν, συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σου.
Syr:3:13 κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ συγ·γνώμη, -ης, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί μή ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:3:13 I/też (jeżeli) kiedykolwiek By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Wglądu/orientacja ??? By mieć I też, nawet, mianowicie Nie Do hańby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Siła Ty; twój/twój(sg)
Syr:3:13 ka)/n a)polei/pE| su/nesin, suggnO/mEn e)/CHe kai\ mE\ a)tima/sE|s au)to\n e)n pa/sE| i)sCHu/i sou.
Syr:3:13 kan apoleipE synesin, syngnOmEn eCHe kai mE atimasEs auton en pasE isCHyi su.
Syr:3:13 C+X V1_PAS3S N3I_ASF N1_ASF V1_PAD2S C D VA_AAS2S RD_ASM P A1S_DSF N3U_DSF RP_GS
Syr:3:13 and/also (if) ever to Remain [from] (left behind, deserted) insight/discernment ??? to have and also, even, namely not to dishonor he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle strength you; your/yours(sg)
Syr:3:13 and/also (if) ever you(sg)-are-being-REMAIN [FROM]-ed, he/she/it-should-be-REMAIN [FROM]-ing, you(sg)-should-be-being-REMAIN [FROM]-ed insight/discernment (acc) ??? (acc) be-you(sg)-HAVE-ing! and not you(sg)-should-DISHONOR him/it/same (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed strength (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:3:13 Syr_3:13_1 Syr_3:13_2 Syr_3:13_3 Syr_3:13_4 Syr_3:13_5 Syr_3:13_6 Syr_3:13_7 Syr_3:13_8 Syr_3:13_9 Syr_3:13_10 Syr_3:13_11 Syr_3:13_12 Syr_3:13_13
Syr:3:13 x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:14 ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησθήσεται καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσανοικοδομηθήσεταί σοι.
Syr:3:14 For the relieving of thy father shall not be forgotten: and instead of sins it shall be added to build thee up. (Sirach 3:14 Brenton)
Syr:3:14 Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. (Syr 3:14 BT_4)
Syr:3:14 ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησθήσεται καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσανοικοδομηθήσεταί σοι.
Syr:3:14 ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ γάρ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) καί ἀντί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:3:14 Jałmużny/miłosierność Dla odtąd, jak Ojciec ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:3:14 e)leEmosu/nE ga\r patro\s ou)k e)pilEsTE/setai kai\ a)nti\ a(martiO=n prosanoikodomETE/setai/ soi.
Syr:3:14 eleEmosynE gar patros uk epilEsTEsetai kai anti hamartiOn prosanoikodomETEsetai soi.
Syr:3:14 N1_NSF x N3_GSM D VS_FPI3S C P N1A_GPF VC_FPI3S RP_DS
Syr:3:14 alms/mercifulness for since, as father οὐχ before rough breathing to neglect and also, even, namely against (+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:3:14 alms/mercifulness (nom|voc) for father (gen) not he/she/it-will-be-NEGLECT-ed and against (+gen) sins (gen)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:3:14 Syr_3:14_1 Syr_3:14_2 Syr_3:14_3 Syr_3:14_4 Syr_3:14_5 Syr_3:14_6 Syr_3:14_7 Syr_3:14_8 Syr_3:14_9 Syr_3:14_10
Syr:3:14 x x x x x x x x x x
Syr:3:15 ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου ἀναμνησθήσεταί σου· ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ, οὕτως ἀναλυθήσονταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
Syr:3:15 In the day of thine affliction it shall be remembered; thy sins also shall melt away, as the ice in the fair warm weather. (Sirach 3:15 Brenton)
Syr:3:15 W dzień utrapienia wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. (Syr 3:15 BT_4)
Syr:3:15 ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου ἀναμνησθήσεταί σου· ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ, οὕτως ἀναλυθήσονταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
Syr:3:15 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς εὐδία, -ας, ἡ ἐπί   οὕτως/οὕτω ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:3:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ty; twój/twój(sg) By przypominać Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Dobra pogoda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] Ty; twój/twój(sg) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:3:15 e)n E(me/ra| Tli/PSeO/s sou a)namnEsTE/setai/ sou· O(s eu)di/a e)pi\ pagetO=|, ou(/tOs a)naluTE/sontai/ sou ai( a(marti/ai.
Syr:3:15 en hEmera TliPSeOs su anamnEsTEsetai su· hOs eudia epi pagetO, hutOs analyTEsontai su hai hamartiai.
Syr:3:15 P N1A_DSF N3I_GSF RP_GS VS_FPI3S RP_GS C N1A_NSF P N2_DSM D VC_FPI3P RP_GS RA_NPF N1A_NPF
Syr:3:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty you; your/yours(sg) to remind you; your/yours(sg) as/like good weather upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] you; your/yours(sg) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:3:15 in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-REMIND-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like good weather (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   thusly/like this they-will-be-DETACH/BREAK-ed-FREE you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) sins (nom|voc)
Syr:3:15 Syr_3:15_1 Syr_3:15_2 Syr_3:15_3 Syr_3:15_4 Syr_3:15_5 Syr_3:15_6 Syr_3:15_7 Syr_3:15_8 Syr_3:15_9 Syr_3:15_10 Syr_3:15_11 Syr_3:15_12 Syr_3:15_13 Syr_3:15_14 Syr_3:15_15
Syr:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:16 ὡς βλάσφημος ὁ ἐγκαταλιπὼν πατέρα, καὶ κεκατηραμένος ὑπὸ κυρίου ὁ παροργίζων μητέρα αὐτοῦ.
Syr:3:16 He that forsaketh his father is as a blasphemer; and he that angereth his mother is cursed: of God. (Sirach 3:16 Brenton)
Syr:3:16 Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. (Syr 3:16 BT_4)
Syr:3:16 ὡς βλάσφημος ἐγκαταλιπὼν πατέρα, καὶ κεκατηραμένος ὑπὸ κυρίου παροργίζων μητέρα αὐτοῦ.
Syr:3:16 ὡς βλάσ·φημος -ον ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:16 Jak/jak Bluźnienie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ojciec I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Matka On/ona/to/to samo
Syr:3:16 O(s bla/sfEmos o( e)gkatalipO\n pate/ra, kai\ kekatErame/nos u(po\ kuri/ou o( parorgi/DZOn mEte/ra au)tou=.
Syr:3:16 hOs blasfEmos ho enkatalipOn patera, kai kekatEramenos hypo kyriu ho parorgiDZOn mEtera autu.
Syr:3:16 C A1B_NSM RA_NSM VB_AAPNSM N3_ASM C VM_XMPNSM P N2_GSM RA_NSM V1_PAPNSM N3_ASF RD_GSM
Syr:3:16 as/like blaspheming the to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare father and also, even, namely to curse (curse down) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to ??? mother he/she/it/same
Syr:3:16 as/like blaspheming ([Adj] nom) the (nom) upon GIVE UP-ing (nom) father (acc) and having-been-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) while ???-ing (nom) mother (acc) him/it/same (gen)
Syr:3:16 Syr_3:16_1 Syr_3:16_2 Syr_3:16_3 Syr_3:16_4 Syr_3:16_5 Syr_3:16_6 Syr_3:16_7 Syr_3:16_8 Syr_3:16_9 Syr_3:16_10 Syr_3:16_11 Syr_3:16_12 Syr_3:16_13
Syr:3:16 x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:17 Τέκνον, ἐν πραύτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε, καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου δεκτοῦ ἀγαπηθήσῃ.
Syr:3:17 My son, go on with thy business in meekness; so shalt thou be beloved of him that is approved. (Sirach 3:17 Brenton)
Syr:3:17 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. (Syr 3:17 BT_4)
Syr:3:17 Τέκνον, ἐν πραύτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε, καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου δεκτοῦ ἀγαπηθήσῃ.
Syr:3:17 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐν πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί ὑπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ δεκτός -ή -όν ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
Syr:3:17 Dziecko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokora Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Dopuszczalny/miły By kochać
Syr:3:17 *te/knon, e)n prau/tEti ta\ e)/rga sou die/Xage, kai\ u(po\ a)nTrO/pou dektou= a)gapETE/sE|.
Syr:3:17 teknon, en prautEti ta erga su dieXage, kai hypo anTrOpu dektu agapETEsE.
Syr:3:17 N2N_NSN P N3T_DSF RA_APN N2N_APN RP_GS V1_PAD2S C P N2_GSM A1_GSM VC_FPI2S
Syr:3:17 child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among humility the work you; your/yours(sg) ć and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing human acceptable/agreeable to love
Syr:3:17 child (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) humility (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and under (+acc), by (+gen) human (gen) acceptable/agreeable ([Adj] gen) you(sg)-will-be-LOVE-ed
Syr:3:17 Syr_3:17_1 Syr_3:17_2 Syr_3:17_3 Syr_3:17_4 Syr_3:17_5 Syr_3:17_6 Syr_3:17_7 Syr_3:17_8 Syr_3:17_9 Syr_3:17_10 Syr_3:17_11 Syr_3:17_12
Syr:3:17 x x x x x x x x x x x x
Syr:3:18 ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν, καὶ ἔναντι κυρίου εὑρήσεις χάριν·
Syr:3:18 The greater thou art, the more humble thyself, and thou shalt find favour before the Lord. (Sirach 3:18 Brenton)
Syr:3:18 O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. (Syr 3:18 BT_4)
Syr:3:18 ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν, καὶ ἔναντι κυρίου εὑρήσεις χάριν·
Syr:3:18 ὅσος -η -ον μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Syr:3:18 Tyleż/wiele jak Wielki By iść; by być Taki jak Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Siebie I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Syr:3:18 o(/sO| me/gas ei)=, tosou/tO| tapei/nou seauto/n, kai\ e)/nanti kuri/ou eu(rE/seis CHa/rin·
Syr:3:18 hosO megas ei, tosutO tapeinu seauton, kai enanti kyriu heurEseis CHarin·
Syr:3:18 A1_DSM A1P_NSM V9_PAI2S A1_DSM A1_GSM RD_ASM C P N2_GSM VF_FAI2S N3_ASF
Syr:3:18 as much/many as great to go; to be such as poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower yourself and also, even, namely before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity]
Syr:3:18 as much/many as (dat) great ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are such as (dat) poor ([Adj] gen); be-you(sg)-LOWER-ing!, be-you(sg)-being-LOWER-ed! yourself (acc) and before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg)-will-FIND for; grace (acc)
Syr:3:18 Syr_3:18_1 Syr_3:18_2 Syr_3:18_3 Syr_3:18_4 Syr_3:18_5 Syr_3:18_6 Syr_3:18_7 Syr_3:18_8 Syr_3:18_9 Syr_3:18_10 Syr_3:18_11
Syr:3:18 x x x x x x x x x x x
Syr:3:20 ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται.
Syr:3:20 For the power of the Lord is great, and he is honoured of the lowly. (Sirach 3:20 Brenton)
Syr:3:20 Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. (Syr 3:20 BT_4)
Syr:3:20 ὅτι μεγάλη δυναστεία τοῦ κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται.
Syr:3:20 ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὑπό ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
Syr:3:20 Ponieważ/tamto Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej By chwalić/wychwalaj/chwałę
Syr:3:20 o(/ti mega/lE E( dunastei/a tou= kuri/ou kai\ u(po\ tO=n tapeinO=n doXa/DZetai.
Syr:3:20 hoti megalE hE dynasteia tu kyriu kai hypo tOn tapeinOn doXaDZetai.
Syr:3:20 C A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM C P RA_GPM A1_GPM V1_PMI3S
Syr:3:20 because/that great the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower to glorify/extol/praise
Syr:3:20 because/that great ([Adj] nom|voc) the (nom)   the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and under (+acc), by (+gen) the (gen) poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom) he/she/it-is-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed
Syr:3:20 Syr_3:20_1 Syr_3:20_2 Syr_3:20_3 Syr_3:20_4 Syr_3:20_5 Syr_3:20_6 Syr_3:20_7 Syr_3:20_8 Syr_3:20_9 Syr_3:20_10 Syr_3:20_11
Syr:3:20 x x x x x x x x x x x
Syr:3:21 χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε·
Syr:3:21 Seek not out things that are too hard for thee, neither search the things that are above thy strength. (Sirach 3:21 Brenton)
Syr:3:21 Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie. (Syr 3:21 BT_4)
Syr:3:21 χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε·
Syr:3:21 χαλεπώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of χαλεπός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -)
Syr:3:21 Bardziej trudny Ty; twój/twój(sg) Nie By szukać I też, nawet, mianowicie Bardziej silny Ty; twój/twój(sg) Nie By prowadzić dochodzenie
Syr:3:21 CHalepO/tera/ sou mE\ DZE/tei kai\ i)sCHuro/tera/ sou mE\ e)Xe/taDZe·
Syr:3:21 CHalepOtera su mE DZEtei kai isCHyrotera su mE eXetaDZe·
Syr:3:21 A1_APNC RP_GS D V2_PAD2S C A1A_APNC RP_GS D V1_PAD2S
Syr:3:21 more difficult you; your/yours(sg) not to seek and also, even, namely stronger you; your/yours(sg) not to investigate
Syr:3:21 more difficult ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! and stronger ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not be-you(sg)-???-ing!
Syr:3:21 Syr_3:21_1 Syr_3:21_2 Syr_3:21_3 Syr_3:21_4 Syr_3:21_5 Syr_3:21_6 Syr_3:21_7 Syr_3:21_8 Syr_3:21_9
Syr:3:21 x x x x x x x x x
Syr:3:22 ἃ προσετάγη σοι, ταῦτα διανοοῦ, οὐ γάρ ἐστίν σοι χρεία τῶν κρυπτῶν.
Syr:3:22 But what is commanded thee, think thereupon with reverence, for it is not needful for thee to see with thine eyes the things that are in secret. (Sirach 3:22 Brenton)
Syr:3:22 O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne. (Syr 3:22 BT_4)
Syr:3:22 προσετάγη σοι, ταῦτα διανοοῦ, οὐ γάρ ἐστίν σοι χρεία τῶν κρυπτῶν.
Syr:3:22 ὅς ἥ ὅ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χρεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν; κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Syr:3:22 Kto/, który/, który By dawać dyrektywę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamierzać ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Potrzebuje Krypta; tajny; by ukrywać się ukrywaj, kryj się
Syr:3:22 a(/ proseta/gE soi, tau=ta dianoou=, ou) ga/r e)sti/n soi CHrei/a tO=n kruptO=n.
Syr:3:22 ha prosetagE soi, tauta dianou, u gar estin soi CHreia tOn kryptOn.
Syr:3:22 RR_NPN VDI_API3S RP_DS RD_APN V2_PMD2S D x V9_PAI3S RP_DS N1A_NSF RA_GPN A1_GPN
Syr:3:22 who/whom/which to give a directive you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to purpose οὐχ before rough breathing for since, as to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub need the crypt; secret; to hide conceal, skulk
Syr:3:22 who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-GIVE-ed-A-DIRECTIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) these (nom|acc) be-you(sg)-being-PURPOSE-ed! not for he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) need (nom|voc) the (gen) crypts (gen); secret ([Adj] gen); while HIDE-ing (nom)
Syr:3:22 Syr_3:22_1 Syr_3:22_2 Syr_3:22_3 Syr_3:22_4 Syr_3:22_5 Syr_3:22_6 Syr_3:22_7 Syr_3:22_8 Syr_3:22_9 Syr_3:22_10 Syr_3:22_11 Syr_3:22_12
Syr:3:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:3:23 ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου· πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι.
Syr:3:23 Be not curious in unnecessary matters: for more things are shewed unto thee than men understand. (Sirach 3:23 Brenton)
Syr:3:23 Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione. (Syr 3:23 BT_4)
Syr:3:23 ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου· πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι.
Syr:3:23 ἐν ὁ ἡ τό περισσός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή περι·εργάζομαι (περι+εργαζ-, -, -, -, -, -) πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) γάρ σύν·εσις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:3:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż Praca Ty; twój/twój(sg) Nie Do ??? Więcej Dla odtąd, jak Wglądu/orientacja Ludzki Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:3:23 e)n toi=s perissoi=s tO=n e)/rgOn sou mE\ perierga/DZou· plei/ona ga\r sune/seOs a)nTrO/pOn u(pedei/CHTE soi.
Syr:3:23 en tois perissois tOn ergOn su mE periergaDZu· pleiona gar syneseOs anTrOpOn hypedeiCHTE soi.
Syr:3:23 P RA_DPN A1_DPN RA_GPN N2N_GPN RP_GS D V1_PMD2S A3C_ASM x N3I_GSF N2_GPM VQI_API3S RP_DS
Syr:3:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than the work you; your/yours(sg) not to ??? more for since, as insight/discernment human ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:3:23 in/among/by (+dat) the (dat) excessively ([Adj] dat) the (gen) works (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not be-you(sg)-being-???-ed! more (nom|acc|voc), more (acc) for insight/discernment (gen) humans (gen)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:3:23 Syr_3:23_1 Syr_3:23_2 Syr_3:23_3 Syr_3:23_4 Syr_3:23_5 Syr_3:23_6 Syr_3:23_7 Syr_3:23_8 Syr_3:23_9 Syr_3:23_10 Syr_3:23_11 Syr_3:23_12 Syr_3:23_13 Syr_3:23_14
Syr:3:23 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:3:24 πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόλημψις αὐτῶν, καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησεν διανοίας αὐτῶν.
Syr:3:24 For many are deceived by their own vain opinion; and an evil suspicion hath overthrown their judgment. (Sirach 3:24 Brenton)
Syr:3:24 Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy. (Syr 3:24 BT_4)
Syr:3:24 πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ὑπόλημψις αὐτῶν, καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησεν διανοίας αὐτῶν.
Syr:3:24 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπό·νοια, -ας, ἡ πονηρός -ά -όν   διά·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:24 Dużo Dla odtąd, jak By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Poznania umysł, umysłowość, cel, plan On/ona/to/to samo
Syr:3:24 pollou\s ga\r e)pla/nEsen E( u(po/lEmPSis au)tO=n, kai\ u(po/noia ponEra\ O)li/sTEsen dianoi/as au)tO=n.
Syr:3:24 pollus gar eplanEsen hE hypolEmPSis autOn, kai hyponoia ponEra OlisTEsen dianoias autOn.
Syr:3:24 A1_APM x VAI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF RD_GPM C N1A_NSF A1A_NSF VAI_AAI3S N1A_APF RD_GPM
Syr:3:24 much for since, as to wander/cause to stray [see planet] the ć he/she/it/same and also, even, namely ??? wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć cognition intellect, mentality, purpose, plan he/she/it/same
Syr:3:24 many (acc) for he/she/it-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (nom)   them/same (gen) and ??? (nom|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   cognition (gen), cognitions (acc) them/same (gen)
Syr:3:24 Syr_3:24_1 Syr_3:24_2 Syr_3:24_3 Syr_3:24_4 Syr_3:24_5 Syr_3:24_6 Syr_3:24_7 Syr_3:24_8 Syr_3:24_9 Syr_3:24_10 Syr_3:24_11 Syr_3:24_12
Syr:3:24 x x x x x x x x x x x x
Syr:3:26 καρδία σκληρὰ κακωθήσεται ἐπ’ ἐσχάτων, καὶ ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἀπολεῖται.
Syr:3:26 A stubborn heart shall fare evil at the last; and he that loveth danger shall perish therein. (Sirach 3:26 Brenton)
Syr:3:26 Serce twarde na końcu dozna klęski, a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie. (Syr 3:26 BT_4)
Syr:3:26 καρδία σκληρὰ κακωθήσεται ἐπ’ ἐσχάτων, καὶ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἀπολεῖται.
Syr:3:26 καρδία, -ας, ἡ σκληρός -ά -όν κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κίνδυνος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Syr:3:26 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By robić rzeczy trudne dla Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni I też, nawet, mianowicie Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Niebezpieczeństwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Syr:3:26 kardi/a sklEra\ kakOTE/setai e)p’ e)sCHa/tOn, kai\ o( a)gapO=n ki/ndunon e)n au)tO=| a)polei=tai.
Syr:3:26 kardia sklEra kakOTEsetai ep’ esCHatOn, kai ho agapOn kindynon en autO apoleitai.
Syr:3:26 N1A_NSF A1A_NSF VC_FPI3S P A1_GPN C RA_NSM V3_PAPNSM N2_ASM P RD_DSM VF2_FMI3S
Syr:3:26 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) hard rigid, stiff to make things difficult for upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last and also, even, namely the love especially love of God for man and of man for God; to love danger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Syr:3:26 heart (nom|voc) hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) and the (nom) loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) danger (acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Syr:3:26 Syr_3:26_1 Syr_3:26_2 Syr_3:26_3 Syr_3:26_4 Syr_3:26_5 Syr_3:26_6 Syr_3:26_7 Syr_3:26_8 Syr_3:26_9 Syr_3:26_10 Syr_3:26_11 Syr_3:26_12
Syr:3:26 x x x x x x x x x x x x
Syr:3:27 καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις, καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς προσθήσει ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαις.
Syr:3:27 An obstinate heart shall be laden with sorrows; and the wicked man shall heap sin upon sin. (Sirach 3:27 Brenton)
Syr:3:27 Serce twarde obciąży się utrapieniami, a zuchwalec będzie dodawał grzech do grzechu. (Syr 3:27 BT_4)
Syr:3:27 καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις, καὶ ἁμαρτωλὸς προσθήσει ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαις.
Syr:3:27 καρδία, -ας, ἡ σκληρός -ά -όν βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) πόνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:3:27 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By obciążać Praca I też, nawet, mianowicie Grzeszny By dodawać do Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:3:27 kardi/a sklEra\ barunTE/setai po/nois, kai\ o( a(martOlo\s prosTE/sei a(marti/an e)f’ a(marti/ais.
Syr:3:27 kardia sklEra barynTEsetai ponois, kai ho hamartOlos prosTEsei hamartian ef’ hamartiais.
Syr:3:27 N1A_NSF A1A_NSF VC_FPI3S N2_DPM C RA_NSM A1B_NSM VF_FAI3S N1A_ASF P N1A_DPF
Syr:3:27 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) hard rigid, stiff to weigh down labor and also, even, namely the sinful to add to sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:3:27 heart (nom|voc) hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be-WEIGH-ed-DOWN labors (dat) and the (nom) sinful ([Adj] nom) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) sin (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sins (dat)
Syr:3:27 Syr_3:27_1 Syr_3:27_2 Syr_3:27_3 Syr_3:27_4 Syr_3:27_5 Syr_3:27_6 Syr_3:27_7 Syr_3:27_8 Syr_3:27_9 Syr_3:27_10 Syr_3:27_11
Syr:3:27 x x x x x x x x x x x
Syr:3:28 ἐπαγωγῇ ὑπερηφάνου οὐκ ἔστιν ἴασις· φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐρρίζωκεν ἐν αὐτῷ.
Syr:3:28 In the punishment of the proud there is no remedy; for the plant of wickedness hath taken root in him. (Sirach 3:28 Brenton)
Syr:3:28 Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. (Syr 3:28 BT_4)
Syr:3:28 ἐπαγωγῇ ὑπερηφάνου οὐκ ἔστιν ἴασις· φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐρρίζωκεν ἐν αὐτῷ.
Syr:3:28   ὑπερή·φανος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴασις, -εως, ἡ   γάρ πονηρία, -ας, ἡ ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:3:28 Dumny ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się Dla odtąd, jak Bezeceństwo By zakorzeniać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:3:28 e)pagOgE=| u(perEfa/nou ou)k e)/stin i)/asis· futo\n ga\r ponEri/as e)rri/DZOken e)n au)tO=|.
Syr:3:28 epagOgE hyperEfanu uk estin iasis· fyton gar ponErias erriDZOken en autO.
Syr:3:28 N1_DSF A1B_GSM D V9_PAI3S N3I_NSF N2N_NSN x N1A_GSF VX_XAI3S P RD_DSM
Syr:3:28 ć proud οὐχ before rough breathing to be healing ć for since, as wickedness to root in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Syr:3:28   proud ([Adj] gen) not he/she/it-is healing (nom)   for wickedness (gen), wickednesss (acc) he/she/it-has-ROOT-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Syr:3:28 Syr_3:28_1 Syr_3:28_2 Syr_3:28_3 Syr_3:28_4 Syr_3:28_5 Syr_3:28_6 Syr_3:28_7 Syr_3:28_8 Syr_3:28_9 Syr_3:28_10 Syr_3:28_11
Syr:3:28 x x x x x x x x x x x
Syr:3:29 καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν, καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοφοῦ.
Syr:3:29 The heart of the prudent will understand a parable; and an attentive ear is the desire of a wise man. (Sirach 3:29 Brenton)
Syr:3:29 Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. (Syr 3:29 BT_4)
Syr:3:29 καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν, καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοφοῦ.
Syr:3:29 καρδία, -ας, ἡ συν·ετός -ή -όν δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) παρα·βολή, -ῆς, ἡ καί οὖς, ὠτός, τό ἀκροατής, -οῦ, ὁ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ σοφός -ή -όν
Syr:3:29 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) insightful/bystry By zamierzać Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask I też, nawet, mianowicie Ucho Słuchacz Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Mądry
Syr:3:29 kardi/a sunetou= dianoETE/setai parabolE/n, kai\ ou)=s a)kroatou= e)piTumi/a sofou=.
Syr:3:29 kardia synetu dianoETEsetai parabolEn, kai us akroatu epiTymia sofu.
Syr:3:29 N1A_NSF A1_GSM VC_FPI3S N1_ASF C N3T_NSN N1M_GSM N1A_NSF A1_GSM
Syr:3:29 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) insightful/discerning to purpose parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance and also, even, namely ear hearer desire lust, appetite, yearning wise
Syr:3:29 heart (nom|voc) insightful/discerning ([Adj] gen) he/she/it-will-be-PURPOSE-ed parable (acc) and ear (nom|acc|voc) hearer (gen) desire (nom|voc) wise ([Adj] gen)
Syr:3:29 Syr_3:29_1 Syr_3:29_2 Syr_3:29_3 Syr_3:29_4 Syr_3:29_5 Syr_3:29_6 Syr_3:29_7 Syr_3:29_8 Syr_3:29_9
Syr:3:29 x x x x x x x x x
Syr:3:30 πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ, καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας.
Syr:3:30 Water will quench a flaming fire; and alms maketh an atonement for sins. (Sirach 3:30 Brenton)
Syr:3:30 Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. (Syr 3:30 BT_4)
Syr:3:30 πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ, καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας.
Syr:3:30 πῦρ, -ρός, τό φλογίζω (φλογιζ-, φλογι(ε)·[σ]-, φλογι·σ-, -, -, φλογισ·θ-)   ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:3:30 Ogień Do ??? Woda I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:3:30 pu=r flogiDZo/menon a)posbe/sei u(/dOr, kai\ e)leEmosu/nE e)Xila/setai a(marti/as.
Syr:3:30 pyr flogiDZomenon aposbesei hydOr, kai eleEmosynE eXilasetai hamartias.
Syr:3:30 N3_ASN V1_PMPASN VF_FAI3S N3_NSN C N1_NSF VF_FMI3S N1A_APF
Syr:3:30 fire to ??? ć water and also, even, namely alms/mercifulness to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:3:30 fire (nom|acc|voc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc)   water (nom|acc|voc) and alms/mercifulness (nom|voc) he/she/it-will-be-ATONE-ed sin (gen), sins (acc)
Syr:3:30 Syr_3:30_1 Syr_3:30_2 Syr_3:30_3 Syr_3:30_4 Syr_3:30_5 Syr_3:30_6 Syr_3:30_7 Syr_3:30_8
Syr:3:30 x x x x x x x x
Syr:3:31 ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως αὐτοῦ εὑρήσει στήριγμα.
Syr:3:31 And he that requiteth good turns is mindful of that which may come hereafter; and when he falleth, he shall find a stay. (Sirach 3:31 Brenton)
Syr:3:31 Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości, a w chwili potknięcia się znajdzie podporę. (Syr 3:31 BT_4)
Syr:3:31 ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως αὐτοῦ εὑρήσει στήριγμα.
Syr:3:31 ὁ ἡ τό ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πτῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)  
Syr:3:31 By spłacać nagrodę Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By pamiętać/stawaj się uważającym z Do (+przyspieszenie) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Spadaj On/ona/to/to samo By znajdować
Syr:3:31 o( a)ntapodidou\s CHa/ritas me/mnEtai ei)s ta\ meta\ tau=ta kai\ e)n kairO=| ptO/seOs au)tou= eu(rE/sei stE/rigma.
Syr:3:31 ho antapodidus CHaritas memnEtai eis ta meta tauta kai en kairO ptOseOs autu heurEsei stErigma.
Syr:3:31 RA_NSM V8_PAPNSM N3T_APF VM_XMI3S P RA_APN P RD_APN C P N2_DSM N3I_GSF RD_GSM VF_FAI3S N3M_ASN
Syr:3:31 the to pay back reward favor/grace [see charity] to remember/become mindful of into (+acc) the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time fall he/she/it/same to find ć
Syr:3:31 the (nom) while PAY BACK-ing--REWARD (nom|voc) graces (acc) he/she/it-has-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF into (+acc) the (nom|acc) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and in/among/by (+dat) period of time (dat) fall (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical)  
Syr:3:31 Syr_3:31_1 Syr_3:31_2 Syr_3:31_3 Syr_3:31_4 Syr_3:31_5 Syr_3:31_6 Syr_3:31_7 Syr_3:31_8 Syr_3:31_9 Syr_3:31_10 Syr_3:31_11 Syr_3:31_12 Syr_3:31_13 Syr_3:31_14 Syr_3:31_15
Syr:3:31 x x x x x x x x x x x x x x x