Syr:47:1 καὶ μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ναθαν προφητεύειν ἐν ἡμέραις Δαυιδ.
Syr:47:1 And after him rose up Nathan to prophesy in the time of David. (Sirach 47:1 Brenton)
Syr:47:1 Po nim powstał Natan, aby być prorokiem za dni Dawida. (Syr 47:1 BT_4)
Syr:47:1 Καὶ μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ναθαν προφητεύειν ἐν ἡμέραις Δαυιδ.
Syr:47:1 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Syr:47:1 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Nathan By prorokować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień David
Syr:47:1 *kai\ meta\ tou=ton a)ne/stE *naTan profEteu/ein e)n E(me/rais *dauid.
Syr:47:1 kai meta tuton anestE naTan profEteuein en hEmerais dauid.
Syr:47:1 C P RD_ASM VHI_AAI3S N_NSM V1_PAN P N1A_DPF N_GSM
Syr:47:1 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to stand up put up, raise, resurrect Nathan to prophesy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day David
Syr:47:1 and after (+acc), with (+gen) this (acc) he/she/it-STand-ed-UP Nathan (indecl) to-be-PROPHESY-ing in/among/by (+dat) days (dat) David (indecl)
Syr:47:1 Syr_47:1_1 Syr_47:1_2 Syr_47:1_3 Syr_47:1_4 Syr_47:1_5 Syr_47:1_6 Syr_47:1_7 Syr_47:1_8 Syr_47:1_9
Syr:47:1 x x x x x x x x x
Syr:47:2 ὥσπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου, οὕτως Δαυιδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Syr:47:2 As is the fat taken away from the peace offering, so was David chosen out of the children of Israel. (Sirach 47:2 Brenton)
Syr:47:2 Jak tłuszcz się oddziela od ofiar dziękczynnych, tak Dawid - od synów Izraela. (Syr 47:2 BT_4)
Syr:47:2 ὥσπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου, οὕτως Δαυιδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Syr:47:2 ὥσ·περ στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ἀπό σωτήριος -ον οὕτως/οὕτω Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Syr:47:2 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Łój By wykląć ustalony na boku, wyklinać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oszczędność thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] David Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael
Syr:47:2 O(/sper ste/ar a)fOrisme/non a)po\ sOtEri/ou, ou(/tOs *dauid a)po\ tO=n ui(O=n *israEl.
Syr:47:2 hOsper stear afOrismenon apo sOtEriu, hutOs dauid apo tOn hyiOn israEl.
Syr:47:2 D N3T_NSN VT_XMPNSN P N2N_GSN D N_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GS
Syr:47:2 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" suet to excommunicate set apart, unchurch from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing saving thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] David from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel
Syr:47:2 just as suet (nom|acc|voc) having-been-EXCOMMUNICATE-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) saving ([Adj] gen) thusly/like this David (indecl) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Syr:47:2 Syr_47:2_1 Syr_47:2_2 Syr_47:2_3 Syr_47:2_4 Syr_47:2_5 Syr_47:2_6 Syr_47:2_7 Syr_47:2_8 Syr_47:2_9 Syr_47:2_10 Syr_47:2_11
Syr:47:2 x x x x x x x x x x x
Syr:47:3 ἐν λέουσιν ἔπαιξεν ὡς ἐν ἐρίφοις καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἐν ἄρνασι προβάτων.
Syr:47:3 He played with lions as with kids, and with bears as with lambs. (Sirach 47:3 Brenton)
Syr:47:3 Z lwami igrał jakby z koźlętami i z niedźwiedziami jak z jagniętami owiec. (Syr 47:3 BT_4)
Syr:47:3 ἐν λέουσιν ἔπαιξεν ὡς ἐν ἐρίφοις καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἐν ἄρνασι προβάτων.
Syr:47:3 ἐν λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) ὡς ἐν ἔριφος, -ου, ὁ καί ἐν ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ; ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) ὡς ἐν ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Syr:47:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lew By bawić się Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kozioł I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niedźwiedź; by być dość Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jagnię Owca (sheepfold)
Syr:47:3 e)n le/ousin e)/paiXen O(s e)n e)ri/fois kai\ e)n a)/rkois O(s e)n a)/rnasi proba/tOn.
Syr:47:3 en leusin epaiXen hOs en erifois kai en arkois hOs en arnasi probatOn.
Syr:47:3 P N3T_DPM VAI_AAI3S C P N2_DPM C P N2_DPM C P N3_DPM N2N_GPN
Syr:47:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lion to play as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among goat and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bear; to be enough as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lamb sheep (sheepfold)
Syr:47:3 in/among/by (+dat) lions (dat) he/she/it-PLAY-ed as/like in/among/by (+dat) goats (dat) and in/among/by (+dat) bears (dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-ENOUGH (opt) as/like in/among/by (+dat) lambs (dat) sheep (gen)
Syr:47:3 Syr_47:3_1 Syr_47:3_2 Syr_47:3_3 Syr_47:3_4 Syr_47:3_5 Syr_47:3_6 Syr_47:3_7 Syr_47:3_8 Syr_47:3_9 Syr_47:3_10 Syr_47:3_11 Syr_47:3_12 Syr_47:3_13
Syr:47:3 x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:4 ἐν νεότητι αὐτοῦ οὐχὶ ἀπέκτεινεν γίγαντα καὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ Γολιαθ;
Syr:47:4 Slew he not a giant, when he was yet but young? and did he not take away reproach from the people, when he lifted up his hand with the stone in the sling, and beat down the boasting of Goliath? (Sirach 47:4 Brenton)
Syr:47:4 Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma i nie usunął hańby ludu, gdy podniósł rękę i kamieniem z procy obalił pychę Goliata? (Syr 47:4 BT_4)
Syr:47:4 ἐν νεότητι αὐτοῦ οὐχὶ ἀπέκτεινεν γίγαντα καὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ Γολιαθ;
Syr:47:4 ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐκ λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐν λίθος, -ου, ὁ   καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-)   ὁ ἡ τό  
Syr:47:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By zabijać I też, nawet, mianowicie By usuwać Obrażaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie Do ???
Syr:47:4 e)n neo/tEti au)tou= ou)CHi\ a)pe/kteinen gi/ganta kai\ e)XE=ren o)neidismo\n e)k laou= e)n tO=| e)pa=rai CHei=ra e)n li/TO| sfendo/nEs kai\ katabalei=n gauri/ama tou= *goliaT;
Syr:47:4 en neotEti autu uCHi apekteinen giganta kai eXEren oneidismon ek lau en tO eparai CHeira en liTO sfendonEs kai katabalein gauriama tu goliaT;
Syr:47:4 P N3T_DSF RD_GSM D VAI_AAI3S N3_ASM C VAI_AAI3S A1_NSN P N2_GSM P RA_DSN VA_AAN N3_ASF P N2_DSM N1_GSF C VB_AAN N3M_ASN RA_GSM N_GSM
Syr:47:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to kill ć and also, even, namely to remove insult out of (+gen) ἐξ before vowels people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to raise hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone ć and also, even, namely to ??? ć the ć
Syr:47:4 in/among/by (+dat) youth (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed   and he/she/it-REMOVE-ed insult (acc) out of (+gen) people (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-RAISE, be-you(sg)-RAISE-ed!, he/she/it-happens-to-RAISE (opt) hand (acc) in/among/by (+dat) stone (dat)   and to-will-???, to-???   the (gen)  
Syr:47:4 Syr_47:4_1 Syr_47:4_2 Syr_47:4_3 Syr_47:4_4 Syr_47:4_5 Syr_47:4_6 Syr_47:4_7 Syr_47:4_8 Syr_47:4_9 Syr_47:4_10 Syr_47:4_11 Syr_47:4_12 Syr_47:4_13 Syr_47:4_14 Syr_47:4_15 Syr_47:4_16 Syr_47:4_17 Syr_47:4_18 Syr_47:4_19 Syr_47:4_20 Syr_47:4_21 Syr_47:4_22 Syr_47:4_23
Syr:47:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:5 ἐπεκαλέσατο γὰρ κύριον τὸν ὕψιστον, καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ ἀνυψῶσαι κέρας λαοῦ αὐτοῦ.
Syr:47:5 For he called upon the most high Lord; and he gave him strength in his right hand to slay that mighty warrior, and set up the horn of his people. (Sirach 47:5 Brenton)
Syr:47:5 Wezwał bowiem Pana Najwyższego, który dał prawicy jego taką siłę, że zgładził człowieka potężnego w walce i wywyższył moc swego ludu. (Syr 47:5 BT_4)
Syr:47:5 ἐπεκαλέσατο γὰρ κύριον τὸν ὕψιστον, καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ ἀνυψῶσαι κέρας λαοῦ αὐτοῦ.
Syr:47:5 ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό κράτο·ς, -ους, τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ δυνατός -ή -όν ἐν πόλεμος, -ου, ὁ   κέρα[τ]ς, -ατος, τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:47:5 By odwiedzać Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy I też, nawet, mianowicie By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W prawo On/ona/to/to samo Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną By usuwać Ludzki Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] Róg Ludzie On/ona/to/to samo
Syr:47:5 e)pekale/sato ga\r ku/rion to\n u(/PSiston, kai\ e)/dOken e)n tE=| deXia=| au)tou= kra/tos e)Xa=rai a)/nTrOpon dunato\n e)n pole/mO| a)nuPSO=sai ke/ras laou= au)tou=.
Syr:47:5 epekalesato gar kyrion ton hyPSiston, kai edOken en tE deXia autu kratos eXarai anTrOpon dynaton en polemO anyPSOsai keras lau autu.
Syr:47:5 VAI_AMI3S x N2_ASM RA_ASM A1_ASM C VAI_AAI3S P RA_DSF A1A_DSF RD_GSM N3E_ASN VA_AAN N2_ASM A1_ASM P N2_DSM VA_AAN N3T_ASN N2_GSM RD_GSM
Syr:47:5 to call upon for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the highest and also, even, namely to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the right he/she/it/same sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power to remove human capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] ć horn people he/she/it/same
Syr:47:5 he/she/it-was-CALL-ed-UPON for lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) highest ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) right ([Adj] dat) him/it/same (gen) sway (nom|acc|voc) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) human (acc) capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) war (dat)   horn (nom|acc|voc) people (gen) him/it/same (gen)
Syr:47:5 Syr_47:5_1 Syr_47:5_2 Syr_47:5_3 Syr_47:5_4 Syr_47:5_5 Syr_47:5_6 Syr_47:5_7 Syr_47:5_8 Syr_47:5_9 Syr_47:5_10 Syr_47:5_11 Syr_47:5_12 Syr_47:5_13 Syr_47:5_14 Syr_47:5_15 Syr_47:5_16 Syr_47:5_17 Syr_47:5_18 Syr_47:5_19 Syr_47:5_20 Syr_47:5_21
Syr:47:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:6 οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασαν αὐτὸν καὶ ᾔνεσαν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις κυρίου ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης·
Syr:47:6 So the people honoured him with ten thousands, and praised him in the blessings of the Lord, in that he gave him a crown of glory. (Sirach 47:6 Brenton)
Syr:47:6 Tak wysławiano go po dziesięć tysięcy razy i wychwalano z powodu błogosławieństw Pana, przynosząc mu koronę chwały. (Syr 47:6 BT_4)
Syr:47:6 οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασαν αὐτὸν καὶ ᾔνεσαν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις κυρίου ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης·
Syr:47:6 οὕτως/οὕτω ἐν μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά·δημα[τ], -ατος, τό δόξα, -ης, ἡ
Syr:47:6 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] By chwalić/wychwalaj/chwałę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwalić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Diadem Sławy/wzbudzanie grozy
Syr:47:6 ou(/tOs e)n muria/sin e)do/Xasan au)to\n kai\ E)/|nesan au)to\n e)n eu)logi/ais kuri/ou e)n tO=| fe/resTai au)tO=| dia/dEma do/XEs·
Syr:47:6 hutOs en myriasin edoXasan auton kai Enesan auton en eulogiais kyriu en tO feresTai autO diadEma doXEs·
Syr:47:6 D P N3D_DPF VAI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3P RD_ASM P N1A_DPF N2_GSM P RA_DSN V1_PMN RD_DSM N3T_ASN N1S_GSF
Syr:47:6 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among myriad [unit of ten thousand] to glorify/extol/praise he/she/it/same and also, even, namely to praise he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same diadem glory/awesomeness
Syr:47:6 thusly/like this in/among/by (+dat) myriads (dat) they-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed him/it/same (acc) and they-PRAISE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) ???s (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-BRING-ed him/it/same (dat) diadem (nom|acc|voc) glory/awesomeness (gen)
Syr:47:6 Syr_47:6_1 Syr_47:6_2 Syr_47:6_3 Syr_47:6_4 Syr_47:6_5 Syr_47:6_6 Syr_47:6_7 Syr_47:6_8 Syr_47:6_9 Syr_47:6_10 Syr_47:6_11 Syr_47:6_12 Syr_47:6_13 Syr_47:6_14 Syr_47:6_15 Syr_47:6_16 Syr_47:6_17
Syr:47:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:7 ἐξέτριψεν γὰρ ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐξουδένωσεν Φυλιστιιμ τοὺς ὑπεναντίους, ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν κέρας.
Syr:47:7 For he destroyed the enemies on every side, and brought to nought the Philistines his adversaries, and brake their horn in sunder unto this day. (Sirach 47:7 Brenton)
Syr:47:7 Albowiem starł nieprzyjaciół znajdujących się wokół, zniszczył wrogich Filistynów i złamał ich moc aż do dnia dzisiejszego. (Syr 47:7 BT_4)
Syr:47:7 ἐξέτριψεν γὰρ ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐξουδένωσεν Φυλιστιιμ τοὺς ὑπεναντίους, ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν κέρας.
Syr:47:7 ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) γάρ ἐχθρός -ά -όν κυκλό·θεν καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-)   ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σήμερον συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κέρα[τ]ς, -ατος, τό
Syr:47:7 Do ??? Dla odtąd, jak Wrogi Dookoła I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) Aż; świtaj Dzisiaj dzień By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Róg
Syr:47:7 e)Xe/triPSen ga\r e)CHTrou\s kuklo/Ten kai\ e)Xoude/nOsen *fulistiim tou\s u(penanti/ous, e(/Os sE/meron sune/triPSen au)tO=n ke/ras.
Syr:47:7 eXetriPSen gar eCHTrus kykloTen kai eXudenOsen fylistiim tus hypenantius, heOs sEmeron synetriPSen autOn keras.
Syr:47:7 VAI_AAI3S x A1A_APM D C VA_AAI3S N_APM RA_APM A1A_APM C D VAI_AAI3S RD_GPM N3T_ASN
Syr:47:7 to ??? for since, as hostile around and also, even, namely to set [apart] from nobody ć the adversarial (set against, contrary, hostile) until; dawn today day to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same horn
Syr:47:7 he/she/it-???-ed for hostile ([Adj] acc) around and he/she/it-SET [APART] FROM NOBODY-ed   the (acc) adversarial ([Adj] acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) today he/she/it-BREAK-ed them/same (gen) horn (nom|acc|voc)
Syr:47:7 Syr_47:7_1 Syr_47:7_2 Syr_47:7_3 Syr_47:7_4 Syr_47:7_5 Syr_47:7_6 Syr_47:7_7 Syr_47:7_8 Syr_47:7_9 Syr_47:7_10 Syr_47:7_11 Syr_47:7_12 Syr_47:7_13 Syr_47:7_14
Syr:47:7 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:8 ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν ἁγίῳ ὑψίστῳ ῥήματι δόξης· ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησεν καὶ ἠγάπησεν τὸν ποιήσαντα αὐτόν.
Syr:47:8 In all his works he praised the Holy One most high with words of glory; with his whole heart he sung songs, and loved him that made him. (Sirach 47:8 Brenton)
Syr:47:8 Każdym swym czynem oddał chwałę Świętemu i Najwyższemu; słowami uwielbienia z całego serca swego śpiewał hymny i umiłował Tego, który go stworzył. (Syr 47:8 BT_4)
Syr:47:8 ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν ἁγίῳ ὑψίστῳ ῥήματι δόξης· ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησεν καὶ ἠγάπησεν τὸν ποιήσαντα αὐτόν.
Syr:47:8 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ῥῆμα[τ], -ατος, τό δόξα, -ης, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:47:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo By dawać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Najwyższy Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Sławy/wzbudzanie grozy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By wysławiać I też, nawet, mianowicie By kochać By czynić/rób On/ona/to/to samo
Syr:47:8 e)n panti\ e)/rgO| au)tou= e)/dOken e)Xomolo/gEsin a(gi/O| u(PSi/stO| r(E/mati do/XEs· e)n pa/sE| kardi/a| au)tou= u(/mnEsen kai\ E)ga/pEsen to\n poiE/santa au)to/n.
Syr:47:8 en panti ergO autu edOken eXomologEsin hagiO hyPSistO rEmati doXEs· en pasE kardia autu hymnEsen kai EgapEsen ton poiEsanta auton.
Syr:47:8 P A3_DSN N2N_DSN RD_GSM VAI_AAI3S N3I_DPF A1A_DSM A1_DSM N3M_DSN N1S_GSF P A1S_DSF N1A_DSF RD_GSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM VA_AAPASM RD_ASM
Syr:47:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of work he/she/it/same to give ć dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) highest declaration statement, utterance glory/awesomeness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to hymn and also, even, namely to love the to do/make he/she/it/same
Syr:47:8 in/among/by (+dat) every (dat) work (dat) him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed   holy ([Adj] dat) highest ([Adj] dat) declaration (dat) glory/awesomeness (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed heart (dat) him/it/same (gen) he/she/it-HYMN-ed and he/she/it-LOVE-ed the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc)
Syr:47:8 Syr_47:8_1 Syr_47:8_2 Syr_47:8_3 Syr_47:8_4 Syr_47:8_5 Syr_47:8_6 Syr_47:8_7 Syr_47:8_8 Syr_47:8_9 Syr_47:8_10 Syr_47:8_11 Syr_47:8_12 Syr_47:8_13 Syr_47:8_14 Syr_47:8_15 Syr_47:8_16 Syr_47:8_17 Syr_47:8_18 Syr_47:8_19 Syr_47:8_20
Syr:47:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:9 καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐξ ἠχοῦς αὐτῶν γλυκαίνειν μέλη·
Syr:47:9 He set singers also before the altar, that by their voices they might make sweet melody, and daily sing praises in their songs. (Sirach 47:9 Brenton)
Syr:47:9 Postawił przed ołtarzem śpiewających psalmy i mile płynął dźwięk ich głosów; (Syr 47:9 BT_4)
Syr:47:9 καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐξ ἠχοῦς αὐτῶν γλυκαίνειν μέλη·
Syr:47:9 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐκ ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό   μέλο·ς, -ους, τό
Syr:47:9 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dźwięku szczelina, ton, pierścień On/ona/to/to samo Członek
Syr:47:9 kai\ e)/stEsen PSaltO|dou\s kate/nanti tou= TusiastEri/ou kai\ e)X E)CHou=s au)tO=n glukai/nein me/lE·
Syr:47:9 kai estEsen PSaltOdus katenanti tu TysiastEriu kai eX ECHus autOn glykainein melE·
Syr:47:9 C VAI_AAI3S N2_APM D RA_GSN N2N_GSN C P N3E_GSN RD_GPM V1_PAN N3E_APN
Syr:47:9 and also, even, namely to cause to stand ć opposite/in the presence of (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels sound chink, tune, ring he/she/it/same ć member
Syr:47:9 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand   opposite/in the presence of (+gen) the (gen) sanctuary (gen) and out of (+gen) sounds (acc), sound (gen) them/same (gen)   members (nom|acc|voc)
Syr:47:9 Syr_47:9_1 Syr_47:9_2 Syr_47:9_3 Syr_47:9_4 Syr_47:9_5 Syr_47:9_6 Syr_47:9_7 Syr_47:9_8 Syr_47:9_9 Syr_47:9_10 Syr_47:9_11 Syr_47:9_12
Syr:47:9 x x x x x x x x x x x x
Syr:47:10 ἔδωκεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν καὶ ἐκόσμησεν καιροὺς μέχρι συντελείας ἐν τῷ αἰνεῖν αὐτοὺς τὸ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πρωίας ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα.
Syr:47:10 He beautified their feasts, and set in order the solemn times until the end, that they might praise his holy name, and that the temple might sound from morning. (Sirach 47:10 Brenton)
Syr:47:10 świętom nadał przepych i upiększył doskonale uroczystości, aby wychwalano święte imię Pana i by przybytek już od rana rozbrzmiewał echem. (Syr 47:10 BT_4)
Syr:47:10 ἔδωκεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν καὶ ἐκόσμησεν καιροὺς μέχρι συντελείας ἐν τῷ αἰνεῖν αὐτοὺς τὸ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πρωίας ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα.
Syr:47:10 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν ἑορτή, -ῆς, ἡ εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ καί κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) μέχρι/μέχρις συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό πρωΐα, -ας, ἡ ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό  
Syr:47:10 By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Dobrze wypadany I też, nawet, mianowicie By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Okres czasu Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Zakończenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By chwalić On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ranek By rozbrzmiewać [zobacz echo]
Syr:47:10 e)/dOken e)n e(ortai=s eu)pre/peian kai\ e)ko/smEsen kairou\s me/CHri suntelei/as e)n tO=| ai)nei=n au)tou\s to\ a(/gion o)/noma au)tou= kai\ a)po\ prOi/as E)CHei=n to\ a(gi/asma.
Syr:47:10 edOken en heortais euprepeian kai ekosmEsen kairus meCHri synteleias en tO ainein autus to hagion onoma autu kai apo prOias ECHein to hagiasma.
Syr:47:10 VAI_AAI3S P N1_DPF N1A_ASF C VAI_AAI3S N2_APM P N1A_GSF P RA_DSN V2_PAN RD_APM RA_ASN A1A_ASM N3M_ASN RD_GSM C P A1A_GSF V2_PAN RA_ASN N3M_ASN
Syr:47:10 to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among festival well-befittedness and also, even, namely to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) period of time until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] completion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to praise he/she/it/same the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) name with regard to he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing morning to resound [see echo] the ć
Syr:47:10 he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) festivals (dat) well-befittedness (acc) and he/she/it-SET IN ORDER-ed periods of time (acc) until completion (gen), completions (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-PRAISE-ing them/same (acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and away from (+gen) morning (gen), mornings (acc) to-be-RESOUND-ing the (nom|acc)  
Syr:47:10 Syr_47:10_1 Syr_47:10_2 Syr_47:10_3 Syr_47:10_4 Syr_47:10_5 Syr_47:10_6 Syr_47:10_7 Syr_47:10_8 Syr_47:10_9 Syr_47:10_10 Syr_47:10_11 Syr_47:10_12 Syr_47:10_13 Syr_47:10_14 Syr_47:10_15 Syr_47:10_16 Syr_47:10_17 Syr_47:10_18 Syr_47:10_19 Syr_47:10_20 Syr_47:10_21 Syr_47:10_22 Syr_47:10_23
Syr:47:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:11 κύριος ἀφεῖλεν τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ κέρας αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην βασιλέων καὶ θρόνον δόξης ἐν τῷ Ισραηλ.
Syr:47:11 The Lord took away his sins, and exalted his horn for ever: he gave him a covenant of kings, and a throne of glory in Israel. (Sirach 47:11 Brenton)
Syr:47:11 Pan darował mu grzechy, moc jego podniósł na wieki, zawarł z nim przymierze królewskie i dał tron chwały w Izraelu. (Syr 47:11 BT_4)
Syr:47:11 κύριος ἀφεῖλεν τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ κέρας αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην βασιλέων καὶ θρόνον δόξης ἐν τῷ Ισραηλ.
Syr:47:11 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ καί θρόνος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Syr:47:11 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pozbawiać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Róg On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Konwencja Król I też, nawet, mianowicie Tron Sławy/wzbudzanie grozy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Syr:47:11 ku/rios a)fei=len ta\s a(marti/as au)tou= kai\ a)nu/PSOsen ei)s ai)O=na to\ ke/ras au)tou= kai\ e)/dOken au)tO=| diaTE/kEn basile/On kai\ Tro/non do/XEs e)n tO=| *israEl.
Syr:47:11 kyrios afeilen tas hamartias autu kai anyPSOsen eis aiOna to keras autu kai edOken autO diaTEkEn basileOn kai Tronon doXEs en tO israEl.
Syr:47:11 N2_NSM VBI_AAI3S RA_APF N1A_APF RD_GSM C VAI_AAI3S P N3W_ASM RA_ASN N3T_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM N1_ASF N3V_GPM C N2_ASM N1S_GSF P RA_DSM N_ASM
Syr:47:11 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deprive the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely ć into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the horn he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same covenant king and also, even, namely throne glory/awesomeness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel
Syr:47:11 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DEPRIVE-ed the (acc) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) and   into (+acc) eon (acc) the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) covenant (acc) kings (gen) and throne (acc) glory/awesomeness (gen) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl)
Syr:47:11 Syr_47:11_1 Syr_47:11_2 Syr_47:11_3 Syr_47:11_4 Syr_47:11_5 Syr_47:11_6 Syr_47:11_7 Syr_47:11_8 Syr_47:11_9 Syr_47:11_10 Syr_47:11_11 Syr_47:11_12 Syr_47:11_13 Syr_47:11_14 Syr_47:11_15 Syr_47:11_16 Syr_47:11_17 Syr_47:11_18 Syr_47:11_19 Syr_47:11_20 Syr_47:11_21 Syr_47:11_22 Syr_47:11_23
Syr:47:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:12 Μετὰ τοῦτον ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων καὶ δι’ αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ·
Syr:47:12 After him rose up a wise son, and for his sake he dwelt at large. (Sirach 47:12 Brenton)
Syr:47:12 Po nim nastał syn rozumny, który dzięki niemu mógł mieszkać bezpiecznie. (Syr 47:12 BT_4)
Syr:47:12 Μετὰ τοῦτον ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων καὶ δι’ αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ·
Syr:47:12 μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος καί διά αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐν  
Syr:47:12 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Syn Biegły I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Syr:47:12 *meta\ tou=ton a)ne/stE ui(o\s e)pistE/mOn kai\ di’ au)to\n kate/lusen e)n platusmO=|·
Syr:47:12 meta tuton anestE hyios epistEmOn kai di’ auton katelysen en platysmO·
Syr:47:12 P RD_ASM VHI_AAI3S N2_NSM A3N_NSM C P RD_ASM VAI_AAI3S P N2_DSM
Syr:47:12 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to stand up put up, raise, resurrect son expert and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Syr:47:12 after (+acc), with (+gen) this (acc) he/she/it-STand-ed-UP son (nom) expert ([Adj] nom) and because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-ABOLISH-ed in/among/by (+dat)  
Syr:47:12 Syr_47:12_1 Syr_47:12_2 Syr_47:12_3 Syr_47:12_4 Syr_47:12_5 Syr_47:12_6 Syr_47:12_7 Syr_47:12_8 Syr_47:12_9 Syr_47:12_10 Syr_47:12_11
Syr:47:12 x x x x x x x x x x x
Syr:47:13 Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης, ᾧ ὁ θεὸς κατέπαυσεν κυκλόθεν, ἵνα στήσῃ οἶκον ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ καὶ ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα.
Syr:47:13 Solomon reigned in a peaceable time, and was honoured; for God made all quiet round about him, that he might build an house in his name, and prepare his sanctuary for ever. (Sirach 47:13 Brenton)
Syr:47:13 Salomon królował w czasie spokojnym, Bóg dał mu wokoło pokój, aby postawił dom Jego imieniu i przygotował przybytek na wieki. (Syr 47:13 BT_4)
Syr:47:13 Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης, θεὸς κατέπαυσεν κυκλόθεν, ἵνα στήσῃ οἶκον ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ καὶ ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα.
Syr:47:13 Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) κυκλό·θεν ἵνα ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐπί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:47:13 Salomon By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Pokój Kto/, który/, który Bóg  Do ??? Dookoła żeby / ażeby / bo By powodować stać Dom Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do gotowy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:47:13 *salOmOn e)basi/leusen e)n E(me/rais ei)rE/nEs, O(=| o( Teo\s kate/pausen kuklo/Ten, i(/na stE/sE| oi)=kon e)p’ o)no/mati au)tou= kai\ e(toima/sE| a(gi/asma ei)s to\n ai)O=na.
Syr:47:13 salOmOn ebasileusen en hEmerais eirEnEs, hO ho Teos katepausen kykloTen, hina stEsE oikon ep’ onomati autu kai hetoimasE hagiasma eis ton aiOna.
Syr:47:13 N_NSM VAI_AAI3S P N1A_DPF N1_GSF RR_DSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S D C VA_AAS3S N2_ASM P N3M_DSN RD_GSM C VA_AAS3S N3M_ASN P RA_ASM N3W_ASM
Syr:47:13 Solomon to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day peace who/whom/which the god [see theology] to ??? around so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cause to stand house upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to ready ć into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:47:13 Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) days (dat) peace (gen) who/whom/which (dat) the (nom) god (nom) he/she/it-???-ed around so that / in order to /because you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand house (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) name (dat) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-READY-ed, he/she/it-should-READY, you(sg)-should-be-READY-ed   into (+acc) the (acc) eon (acc)
Syr:47:13 Syr_47:13_1 Syr_47:13_2 Syr_47:13_3 Syr_47:13_4 Syr_47:13_5 Syr_47:13_6 Syr_47:13_7 Syr_47:13_8 Syr_47:13_9 Syr_47:13_10 Syr_47:13_11 Syr_47:13_12 Syr_47:13_13 Syr_47:13_14 Syr_47:13_15 Syr_47:13_16 Syr_47:13_17 Syr_47:13_18 Syr_47:13_19 Syr_47:13_20 Syr_47:13_21 Syr_47:13_22
Syr:47:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:14 ὡς ἐσοφίσθης ἐν νεότητί σου καὶ ἐνεπλήσθης ὡς ποταμὸς συνέσεως.
Syr:47:14 How wise wast thou in thy youth and, as a flood, filled with understanding! (Sirach 47:14 Brenton)
Syr:47:14 Jakże byłeś mądry w swojej młodości i napełniony rozumem, jakby rzeką! (Syr 47:14 BT_4)
Syr:47:14 ὡς ἐσοφίσθης ἐν νεότητί σου καὶ ἐνεπλήσθης ὡς ποταμὸς συνέσεως.
Syr:47:14 ὡς σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-) ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ σύν·εσις, -εως, ἡ
Syr:47:14 Jak/jak By nauczać rób mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Jak/jak Rzeka Wglądu/orientacja
Syr:47:14 O(s e)sofi/sTEs e)n neo/tEti/ sou kai\ e)neplE/sTEs O(s potamo\s sune/seOs.
Syr:47:14 hOs esofisTEs en neotEti su kai eneplEsTEs hOs potamos syneseOs.
Syr:47:14 C VCI_API2S P N3T_DSF RP_GS C VSI_API2S C N2_NSM N3I_GSF
Syr:47:14 as/like to instruct make wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] you; your/yours(sg) and also, even, namely to satisfy fill up as/like river insight/discernment
Syr:47:14 as/like you(sg)-were-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE in/among/by (+dat) youth (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-SATISFY-ed as/like river (nom) insight/discernment (gen)
Syr:47:14 Syr_47:14_1 Syr_47:14_2 Syr_47:14_3 Syr_47:14_4 Syr_47:14_5 Syr_47:14_6 Syr_47:14_7 Syr_47:14_8 Syr_47:14_9 Syr_47:14_10
Syr:47:14 x x x x x x x x x x
Syr:47:15 γῆν ἐπεκάλυψεν ἡ ψυχή σου, καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτων·
Syr:47:15 Thy soul covered the whole earth, and thou filledst it with dark parables. (Sirach 47:15 Brenton)
Syr:47:15 Dusza twa okryła ziemię i zasypałeś ją zagadkowymi przypowieściami. (Syr 47:15 BT_4)
Syr:47:15 γῆν ἐπεκάλυψεν ψυχή σου, καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτων·
Syr:47:15 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἐν παρα·βολή, -ῆς, ἡ αἴνιγμα[τ], -ατος, τό
Syr:47:15 Ziemi/ziemia By pokrywać wszędzie {skończony} Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask Zagadka [zobacz zagadkę]
Syr:47:15 gE=n e)peka/luPSen E( PSuCHE/ sou, kai\ e)ne/plEsas e)n parabolai=s ai)nigma/tOn·
Syr:47:15 gEn epekalyPSen hE PSyCHE su, kai eneplEsas en parabolais ainigmatOn·
Syr:47:15 N1_ASF VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C VAI_AAI2S P N1_DPF N3M_GPN
Syr:47:15 earth/land to cover over the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to satisfy fill up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance riddle [see enigma]
Syr:47:15 earth/land (acc) he/she/it-COVER-ed-OVER the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-SATISFY-ed in/among/by (+dat) parables (dat) riddles (gen)
Syr:47:15 Syr_47:15_1 Syr_47:15_2 Syr_47:15_3 Syr_47:15_4 Syr_47:15_5 Syr_47:15_6 Syr_47:15_7 Syr_47:15_8 Syr_47:15_9 Syr_47:15_10
Syr:47:15 x x x x x x x x x x
Syr:47:16 εἰς νήσους πόρρω ἀφίκετο τὸ ὄνομά σου, καὶ ἠγαπήθης ἐν τῇ εἰρήνῃ σου·
Syr:47:16 Thy name went far unto the islands; and for thy peace thou wast beloved. (Sirach 47:16 Brenton)
Syr:47:16 Do odległych wysp doszło twe imię, przez swój pokój byłeś umiłowany; (Syr 47:16 BT_4)
Syr:47:16 εἰς νήσους πόρρω ἀφίκετο τὸ ὄνομά σου, καὶ ἠγαπήθης ἐν τῇ εἰρήνῃ σου·
Syr:47:16 εἰς[1] νῆσος, -ου, ἡ πόρρω ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:47:16 Do (+przyspieszenie) Wyspa ??? By sięgać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kochać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Ty; twój/twój(sg)
Syr:47:16 ei)s nE/sous po/rrO a)fi/keto to\ o)/noma/ sou, kai\ E)gapE/TEs e)n tE=| ei)rE/nE| sou·
Syr:47:16 eis nEsus porrO afiketo to onoma su, kai EgapETEs en tE eirEnE su·
Syr:47:16 P N2_APF D VBI_AMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C VCI_API2S P RA_DSF N1_DSF RP_GS
Syr:47:16 into (+acc) island ??? to reach the name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely to love in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the peace you; your/yours(sg)
Syr:47:16 into (+acc) islands (acc) ??? he/she/it-was-REACH-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-LOVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) peace (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:47:16 Syr_47:16_1 Syr_47:16_2 Syr_47:16_3 Syr_47:16_4 Syr_47:16_5 Syr_47:16_6 Syr_47:16_7 Syr_47:16_8 Syr_47:16_9 Syr_47:16_10 Syr_47:16_11 Syr_47:16_12 Syr_47:16_13
Syr:47:16 x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:17 ἐν ᾠδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραβολαῖς καὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεθαύμασάν σε χῶραι.
Syr:47:17 The countries marvelled at thee for thy songs, and proverbs, and parables, and interpretations. (Sirach 47:17 Brenton)
Syr:47:17 z powodu hymnów, przysłów, przypowieści i odpowiedzi podziwiały cię kraje. (Syr 47:17 BT_4)
Syr:47:17 ἐν ᾠδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραβολαῖς καὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεθαύμασάν σε χῶραι.
Syr:47:17 ἐν ᾠδή, -ῆς, ἡ καί παρ·οιμία, -ας, ἡ καί παρα·βολή, -ῆς, ἡ καί ἐν ἑρμηνεία, -ας, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χώρα, -ας, ἡ
Syr:47:17 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda I też, nawet, mianowicie Przysłowie I też, nawet, mianowicie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłumaczenie Ty; twój/twój(sg) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Syr:47:17 e)n O)|dai=s kai\ paroimi/ais kai\ parabolai=s kai\ e)n e(rmEnei/ais a)peTau/masa/n se CHO=rai.
Syr:47:17 en Odais kai paroimiais kai parabolais kai en hermEneiais apeTaumasan se CHOrai.
Syr:47:17 P N1_DPF C N1A_DPF C N1_DPF C P N1A_DPF VAI_AAI3P RP_AS N1A_NPF
Syr:47:17 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ode and also, even, namely proverb and also, even, namely parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among translation ć you; your/yours(sg) region realm (clίme); land, country, territory, tract
Syr:47:17 in/among/by (+dat) odes (dat) and proverbs (dat) and parables (dat) and in/among/by (+dat) translations (dat)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) regions (nom|voc)
Syr:47:17 Syr_47:17_1 Syr_47:17_2 Syr_47:17_3 Syr_47:17_4 Syr_47:17_5 Syr_47:17_6 Syr_47:17_7 Syr_47:17_8 Syr_47:17_9 Syr_47:17_10 Syr_47:17_11 Syr_47:17_12
Syr:47:17 x x x x x x x x x x x x
Syr:47:18 ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικεκλημένου θεοῦ Ισραηλ συνήγαγες ὡς κασσίτερον τὸ χρυσίον καὶ ὡς μόλιβον ἐπλήθυνας ἀργύριον.
Syr:47:18 By the name of the Lord God, which is called the Lord God of Israel, thou didst gather gold as tin and didst multiply silver as lead. (Sirach 47:18 Brenton)
Syr:47:18 W imię Pana Boga, który jest nazwany Bogiem Izraela, nazbierałeś złota jak cyny i jak ołowiu nagromadziłeś srebra. (Syr 47:18 BT_4)
Syr:47:18 ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικεκλημένου θεοῦ Ισραηλ συνήγαγες ὡς κασσίτερον τὸ χρυσίον καὶ ὡς μόλιβον ἐπλήθυνας ἀργύριον.
Syr:47:18 ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὡς   ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὡς   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Syr:47:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By odwiedzać Bóg  Izrael By zbierać się razem Jak/jak Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Jak/jak By wzrastać/mnóż się Kawałek srebra
Syr:47:18 e)n o)no/mati kuri/ou tou= Teou= tou= e)pikeklEme/nou Teou= *israEl sunE/gages O(s kassi/teron to\ CHrusi/on kai\ O(s mo/libon e)plE/Tunas a)rgu/rion.
Syr:47:18 en onomati kyriu tu Teu tu epikeklEmenu Teu israEl synEgages hOs kassiteron to CHrysion kai hOs molibon eplETynas argyrion.
Syr:47:18 P N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM VM_XMPGSM N2_GSM N_GS VBI_AAI2S C N2_ASM RA_ASN N2N_ASN C C N2_ASM VAI_AAI2S N2N_ASN
Syr:47:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to call upon god [see theology] Israel to gather together as/like ć the piece of gold and also, even, namely as/like ć to increase/multiply piece of silver
Syr:47:18 in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) the (gen) having-been-CALL-ed-UPON (gen) god (gen) Israel (indecl) you(sg)-GATHER TOGETHER-ed as/like   the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and as/like   you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed piece of silver (nom|acc|voc)
Syr:47:18 Syr_47:18_1 Syr_47:18_2 Syr_47:18_3 Syr_47:18_4 Syr_47:18_5 Syr_47:18_6 Syr_47:18_7 Syr_47:18_8 Syr_47:18_9 Syr_47:18_10 Syr_47:18_11 Syr_47:18_12 Syr_47:18_13 Syr_47:18_14 Syr_47:18_15 Syr_47:18_16 Syr_47:18_17 Syr_47:18_18 Syr_47:18_19
Syr:47:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:19 παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶν καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σου·
Syr:47:19 Thou didst bow thy loins unto women, and by thy body thou wast brought into subjection. (Sirach 47:19 Brenton)
Syr:47:19 Niestety, kobietom wydałeś swe lędźwie i wyuzdaniu oddałeś władzę nad swym ciałem. (Syr 47:19 BT_4)
Syr:47:19 παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶν καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σου·
Syr:47:19   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἐν·εξ·ουσιάζω [LXX] (ενεξ+ουσιαζ-, -, -, -, -, ενεξ+ουσιασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:47:19 Ty; twój/twój(sg) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało Ty; twój/twój(sg)
Syr:47:19 parane/klinas ta\s lago/nas sou gunaiXi\n kai\ e)neXousia/sTEs e)n tO=| sO/mati/ sou·
Syr:47:19 paraneklinas tas lagonas su gynaiXin kai eneXusiasTEs en tO sOmati su·
Syr:47:19 VAI_AAI2S RA_APF N3N_APF RP_GS N3K_DPF C VC_API2S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Syr:47:19 ć the ć you; your/yours(sg) woman/wife and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the body you; your/yours(sg)
Syr:47:19   the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) women/wives (dat) and you(sg)-were-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) body (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:47:19 Syr_47:19_1 Syr_47:19_2 Syr_47:19_3 Syr_47:19_4 Syr_47:19_5 Syr_47:19_6 Syr_47:19_7 Syr_47:19_8 Syr_47:19_9 Syr_47:19_10 Syr_47:19_11
Syr:47:19 x x x x x x x x x x x
Syr:47:20 ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου καὶ ἐβεβήλωσας τὸ σπέρμα σου ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου καὶ κατανυγῆναι ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου
Syr:47:20 Thou didst stain thy honour, and pollute thy seed: so that thou broughtest wrath upon thy children, and wast grieved for thy folly. (Sirach 47:20 Brenton)
Syr:47:20 Splamiłeś swą chwałę, zhańbiłeś swoje potomstwo, sprowadzając gniew na dzieci i napełniając je smutkiem z powodu twojej głupoty: (Syr 47:20 BT_4)
Syr:47:20 ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου καὶ ἐβεβήλωσας τὸ σπέρμα σου ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου καὶ κατανυγῆναι ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου
Syr:47:20 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μῶμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:47:20 By dawać Wada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) Do na prowadź Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Ty; twój/twój(sg)
Syr:47:20 e)/dOkas mO=mon e)n tE=| do/XE| sou kai\ e)bebE/lOsas to\ spe/rma sou e)pagagei=n o)rgE\n e)pi\ ta\ te/kna sou kai\ katanugE=nai e)pi\ tE=| a)frosu/nE| sou
Syr:47:20 edOkas mOmon en tE doXE su kai ebebElOsas to sperma su epagagein orgEn epi ta tekna su kai katanygEnai epi tE afrosynE su
Syr:47:20 VAI_AAI2S N2_ASM P RA_DSF N1S_DSF RP_GS C VAI_AAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS VB_AAN N1_ASF P RA_APN N2N_APN RP_GS C VA_AAN P RA_DSF N1_DSF RP_GS
Syr:47:20 to give blemish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg) and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) to upon-lead wrath fume, anger, rage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle you; your/yours(sg)
Syr:47:20 you(sg)-GIVE-ed blemish (acc) in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-DEFILE-ed the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-UPON-LEAD wrath (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mindlessness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:47:20 Syr_47:20_1 Syr_47:20_2 Syr_47:20_3 Syr_47:20_4 Syr_47:20_5 Syr_47:20_6 Syr_47:20_7 Syr_47:20_8 Syr_47:20_9 Syr_47:20_10 Syr_47:20_11 Syr_47:20_12 Syr_47:20_13 Syr_47:20_14 Syr_47:20_15 Syr_47:20_16 Syr_47:20_17 Syr_47:20_18 Syr_47:20_19 Syr_47:20_20 Syr_47:20_21 Syr_47:20_22 Syr_47:20_23
Syr:47:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:21 γενέσθαι δίχα τυραννίδα καὶ ἐξ Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ.
Syr:47:21 So the kingdom was divided, and out of Ephraim ruled a rebellious kingdom. (Sirach 47:21 Brenton)
Syr:47:21 ponieważ powstała podwójna władza najwyższa i z Efraima poczęło się zbuntowane królestwo. (Syr 47:21 BT_4)
Syr:47:21 γενέσθαι δίχα τυραννίδα καὶ ἐξ Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ.
Syr:47:21 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   τυραννί[δ]ς, -ίδος, ἡ [LXX] καί ἐκ Ἐφραίμ, ὁ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ ἀ·πειθής -ές
Syr:47:21 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tyrania I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Efraim By zaczynać się Królestwo Nieprzekonywany
Syr:47:21 gene/sTai di/CHa turanni/da kai\ e)X *efraim a)/rXai basilei/an a)peiTE=.
Syr:47:21 genesTai diCHa tyrannida kai eX efraim arXai basileian apeiTE.
Syr:47:21 VB_AMN D N3D_ASF C P N_GSM VA_AAN N1A_ASF A3H_APF
Syr:47:21 to become become, happen ć tyranny and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Ephraim to begin kingdom unpersuaded
Syr:47:21 to-be-BECOME-ed   tyranny (acc) and out of (+gen) Ephraim (indecl) to-BEGIN, be-you(sg)-BEGIN-ed!, he/she/it-happens-to-BEGIN (opt) kingdom (acc) unpersuaded ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:47:21 Syr_47:21_1 Syr_47:21_2 Syr_47:21_3 Syr_47:21_4 Syr_47:21_5 Syr_47:21_6 Syr_47:21_7 Syr_47:21_8 Syr_47:21_9
Syr:47:21 x x x x x x x x x
Syr:47:22 ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἔκγονα καὶ σπέρμα τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτὸν οὐ μὴ ἐξάρῃ· καὶ τῷ Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν.
Syr:47:22 But the Lord will never leave off his mercy, neither shall any of his works perish, neither will he abolish the posterity of his elect, and the seed of him that loveth him he will not take away: wherefore he gave a remnant unto Jacob, and out of him a root unto David. (Sirach 47:22 Brenton)
Syr:47:22 Pan jednak nie pozbawił go miłosierdzia swego i nie cofnął żadnego słowa ani nie odmówił wybranemu swemu potomka, i nie zatracił potomstwa tego, który Go umiłował; Jakubowi zostawił Resztę, a korzeń z niej Dawidowi. (Syr 47:22 BT_4)
Syr:47:22 δὲ κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἔκγονα καὶ σπέρμα τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτὸν οὐ μὴ ἐξάρῃ· καὶ τῷ Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν.
Syr:47:22 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἔκ·γονος -ον καί σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) καί ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ῥίζα, -ης, ἡ
Syr:47:22 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By rujnować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo Wnuki I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) By kochać On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By usuwać I też, nawet, mianowicie Jacob By dawać Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. I też, nawet, mianowicie David Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Korzeń
Syr:47:22 o( de\ ku/rios ou) mE\ katali/pE| to\ e)/leos au)tou= kai\ ou) mE\ diafTei/rE| a)po\ tO=n lo/gOn au)tou= ou)de\ mE\ e)Xalei/PSE| e)klektou= au)tou= e)/kgona kai\ spe/rma tou= a)gapE/santos au)to\n ou) mE\ e)Xa/rE|· kai\ tO=| *iakOb e)/dOken kata/leimma kai\ tO=| *dauid e)X au)tou= r(i/DZan.
Syr:47:22 ho de kyrios u mE katalipE to eleos autu kai u mE diafTeirE apo tOn logOn autu ude mE eXaleiPSE eklektu autu ekgona kai sperma tu agapEsantos auton u mE eXarE· kai tO iakOb edOken kataleimma kai tO dauid eX autu riDZan.
Syr:47:22 RA_NSM x N2_NSM D D VB_AAS3S RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C D D V1_PAS3S P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C D VA_AAS3S A1_GSM RD_GSM A1B_APN C N3M_ASN RA_GSM VA_AAPGSM RD_ASM D D VA_AAS3S C RA_DSM N_DSM VAI_AAI3S N3M_ASN C RA_DSM N_DSM P RD_GSM N1S_ASF
Syr:47:22 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing not to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the mercy he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ruin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, selected [see eclectic] he/she/it/same grandchildren and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the to love he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to remove and also, even, namely the Jacob to give remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. and also, even, namely the David out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same root
Syr:47:22 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) not not he/she/it-should-LEAVE-BEHIND, you(sg)-should-be-LEAVE-ed-BEHIND the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not not you(sg)-are-being-RUIN-ed, he/she/it-should-be-RUIN-ing, you(sg)-should-be-being-RUIN-ed, he/she/it-should-RUIN, you(sg)-should-be-RUIN-ed away from (+gen) the (gen) words (gen) him/it/same (gen) neither/nor not you(sg)-will-be-OBLITERATION-ed, he/she/it-should-OBLITERATION, you(sg)-should-be-OBLITERATION-ed selected ([Adj] gen) him/it/same (gen) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) and seed (nom|acc|voc) the (gen) upon LOVE-ing (gen) him/it/same (acc) not not you(sg)-will-be-REMOVE-ed, he/she/it-should-REMOVE, you(sg)-should-be-REMOVE-ed and the (dat) Jacob (indecl) he/she/it-GIVE-ed remnant (nom|acc|voc) and the (dat) David (indecl) out of (+gen) him/it/same (gen) root (acc)
Syr:47:22 Syr_47:22_1 Syr_47:22_2 Syr_47:22_3 Syr_47:22_4 Syr_47:22_5 Syr_47:22_6 Syr_47:22_7 Syr_47:22_8 Syr_47:22_9 Syr_47:22_10 Syr_47:22_11 Syr_47:22_12 Syr_47:22_13 Syr_47:22_14 Syr_47:22_15 Syr_47:22_16 Syr_47:22_17 Syr_47:22_18 Syr_47:22_19 Syr_47:22_20 Syr_47:22_21 Syr_47:22_22 Syr_47:22_23 Syr_47:22_24 Syr_47:22_25 Syr_47:22_26 Syr_47:22_27 Syr_47:22_28 Syr_47:22_29 Syr_47:22_30 Syr_47:22_31 Syr_47:22_32 Syr_47:22_33 Syr_47:22_34 Syr_47:22_35 Syr_47:22_36 Syr_47:22_37 Syr_47:22_38 Syr_47:22_39 Syr_47:22_40 Syr_47:22_41 Syr_47:22_42
Syr:47:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:23 καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ κατέλιπεν μετ’ αὐτὸν ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ λαοῦ ἀφροσύνην καὶ ἐλασσούμενον συνέσει Ροβοαμ, ὃς ἀπέστησεν λαὸν ἐκ βουλῆς αὐτοῦ.
Syr:47:23 Thus rested Solomon with his fathers, and of his seed he left behind him Roboam, even the foolishness of the people, and one that had no understanding, who turned away the people through his counsel. There was also Jeroboam the son of Nebat, who caused Israel to sin, and shewed Ephraim the way of sin: (Sirach 47:23 Brenton)
Syr:47:23 Salomon spoczął z przodkami swymi i pozostawił po sobie potomka, najgłupszego z ludu i pozbawionego rozumu, Roboama, który swym zamysłem wywołał odstępstwo narodu. (Syr 47:23 BT_4)
Syr:47:23 Καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ κατέλιπεν μετ’ αὐτὸν ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ λαοῦ ἀφροσύνην καὶ ἐλασσούμενον συνέσει Ροβοαμ, ὃς ἀπέστησεν λαὸν ἐκ βουλῆς αὐτοῦ.
Syr:47:23 καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ Ῥοβοάμ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐκ βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:47:23 I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Salomon Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Ludzie Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów I też, nawet, mianowicie By robić niższy Wglądu/orientacja Rehoboam Kto/, który/, który By uwalniać Ludzie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Planu/zamiar On/ona/to/to samo
Syr:47:23 *kai\ a)nepau/sato *salOmOn meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ kate/lipen met’ au)to\n e)k tou= spe/rmatos au)tou= laou= a)frosu/nEn kai\ e)lassou/menon sune/sei *roboam, o(\s a)pe/stEsen lao\n e)k boulE=s au)tou=.
Syr:47:23 kai anepausato salOmOn meta tOn paterOn autu kai katelipen met’ auton ek tu spermatos autu lau afrosynEn kai elassumenon synesei roboam, hos apestEsen laon ek bulEs autu.
Syr:47:23 C VAI_AMI3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM N2_GSM N1_ASF C V4_PMPASM N3I_DSF N_NSM RR_NSM VAI_AAI3S N2_ASM P N1_GSF RD_GSM
Syr:47:23 and also, even, namely to refresh revive Solomon after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same people mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle and also, even, namely to make inferior insight/discernment Rehoboam who/whom/which to disengage people out of (+gen) ἐξ before vowels plan/intention he/she/it/same
Syr:47:23 and he/she/it-was-REFRESH-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) seed (gen) him/it/same (gen) people (gen) mindlessness (acc) and while being-MAKE-ed-INFERIOR (acc, nom|acc|voc) insight/discernment (dat) Rehoboam (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-DISENGAGE-ed people (acc) out of (+gen) plan/intention (gen) him/it/same (gen)
Syr:47:23 Syr_47:23_1 Syr_47:23_2 Syr_47:23_3 Syr_47:23_4 Syr_47:23_5 Syr_47:23_6 Syr_47:23_7 Syr_47:23_8 Syr_47:23_9 Syr_47:23_10 Syr_47:23_11 Syr_47:23_12 Syr_47:23_13 Syr_47:23_14 Syr_47:23_15 Syr_47:23_16 Syr_47:23_17 Syr_47:23_18 Syr_47:23_19 Syr_47:23_20 Syr_47:23_21 Syr_47:23_22 Syr_47:23_23 Syr_47:23_24 Syr_47:23_25 Syr_47:23_26 Syr_47:23_27
Syr:47:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:24 καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ καὶ ἔδωκεν τῷ Εφραιμ ὁδὸν ἁμαρτίας· καὶ ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν σφόδρα ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν·
Syr:47:24 And their sins were multiplied exceedingly, that they were driven out of the land. (Sirach 47:24 Brenton)
Syr:47:24 Jeroboam, syn Nebata, sprawił, że Izrael zgrzeszył i wprowadził Efraima na drogę grzechu, a grzechy ich tak bardzo się mnożyły, że wypędziły ich z własnej ziemi. (Syr 47:24 BT_4)
Syr:47:24 καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ καὶ ἔδωκεν τῷ Εφραιμ ὁδὸν ἁμαρτίας· καὶ ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν σφόδρα ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν·
Syr:47:24 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:47:24 I też, nawet, mianowicie Syn Kto/, który/, który Izrael I też, nawet, mianowicie By dawać Efraim Drogi {Sposobu}/droga Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By uwalniać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Syr:47:24 kai\ *ieroboam ui(o\s *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl kai\ e)/dOken tO=| *efraim o(do\n a(marti/as· kai\ e)plETu/nTEsan ai( a(marti/ai au)tO=n sfo/dra a)postE=sai au)tou\s a)po\ tE=s gE=s au)tO=n·
Syr:47:24 kai ieroboam hyios nabat, hos eXEmarten ton israEl kai edOken tO efraim hodon hamartias· kai eplETynTEsan hai hamartiai autOn sfodra apostEsai autus apo tEs gEs autOn·
Syr:47:24 C N_NSM N2_NSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM N2_ASF N1A_GSF C VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM D VA_AAN RD_APM P RA_GSF N1_GSF RD_GPM
Syr:47:24 and also, even, namely ć son ć who/whom/which ć the Israel and also, even, namely to give the Ephraim way/road sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to increase/multiply the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager to disengage he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same
Syr:47:24 and   son (nom)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) Ephraim (indecl) way/road (acc) sin (gen), sins (acc) and they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) sins (nom|voc) them/same (gen) vehement, to-DISENGAGE, be-you(sg)-DISENGAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DISENGAGE (opt) them/same (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen)
Syr:47:24 Syr_47:24_1 Syr_47:24_2 Syr_47:24_3 Syr_47:24_4 Syr_47:24_5 Syr_47:24_6 Syr_47:24_7 Syr_47:24_8 Syr_47:24_9 Syr_47:24_10 Syr_47:24_11 Syr_47:24_12 Syr_47:24_13 Syr_47:24_14 Syr_47:24_15 Syr_47:24_16 Syr_47:24_17 Syr_47:24_18 Syr_47:24_19 Syr_47:24_20 Syr_47:24_21 Syr_47:24_22 Syr_47:24_23 Syr_47:24_24 Syr_47:24_25 Syr_47:24_26
Syr:47:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:47:25 καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν, ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ’ αὐτούς.
Syr:47:25 For they sought out all wickedness, till the vengeance came upon them. (Sirach 47:25 Brenton)
Syr:47:25 Oddawali się wszelkim niegodziwościom, aż przyszła na nich pomsta. (Syr 47:25 BT_4)
Syr:47:25 καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν, ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ’ αὐτούς.
Syr:47:25 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πονηρία, -ας, ἡ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:47:25 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezeceństwo By odszukiwać Aż; świtaj Zemsta By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:47:25 kai\ pa=san ponEri/an e)XeDZE/tEsan, e(/Os e)kdi/kEsis e)/lTE| e)p’ au)tou/s.
Syr:47:25 kai pasan ponErian eXeDZEtEsan, heOs ekdikEsis elTE ep’ autus.
Syr:47:25 C A1S_ASF N1A_ASF VAI_AAI3P C N3I_NSF VB_AAS3S P RD_APM
Syr:47:25 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle wickedness to seek out until; dawn vengeance to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:47:25 and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) wickedness (acc) they-SEEK-ed-OUT until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vengeance (nom) he/she/it-should-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Syr:47:25 Syr_47:25_1 Syr_47:25_2 Syr_47:25_3 Syr_47:25_4 Syr_47:25_5 Syr_47:25_6 Syr_47:25_7 Syr_47:25_8 Syr_47:25_9
Syr:47:25 x x x x x x x x x