Syr:46:1 Κραταιὸς ἐν πολέμῳ Ἰησοῦς Ναυη καὶ διάδοχος Μωυσῆ ἐν προφητείαις, ὃς ἐγένετο κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ἐκδικῆσαι ἐπεγειρομένους ἐχθρούς, ὅπως κατακληρονομήσῃ τὸν Ισραηλ.
Syr:46:1 Jesus the son a Nave was valiant in the wars, and was the successor of Moses in prophecies, who according to his name was made great for the saving of the elect of God, and taking vengeance of the enemies that rose up against them, that he might set Israel in their inheritance. (Sirach 46:1 Brenton)
Syr:46:1 Dzielny w bitwie Jozue, syn Nuna, następca Mojżesza na urzędzie prorockim, stał się, stosownie do swego imienia, wielkim przez to, że ocalił Jego wybranych, że wywarł pomstę na opornych wrogach, by wprowadzić Izraela w jego dziedzictwo. (Syr 46:1 BT_4)
Syr:46:1 Κραταιὸς ἐν πολέμῳ Ἰησοῦς Ναυη καὶ διάδοχος Μωυσῆ ἐν προφητείαις, ὃς ἐγένετο κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ἐκδικῆσαι ἐπεγειρομένους ἐχθρούς, ὅπως κατακληρονομήσῃ τὸν Ισραηλ.
Syr:46:1 κραταιός -ά -όν ἐν πόλεμος, -ου, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ   καί διά·δοχος, -οῦ, ὁ and ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν προφητεία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί σωτηρία, -ας, ἡ ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) ἐχθρός -ά -όν ὅπως κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Syr:46:1 Poruszaj się kołysać berło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Następca doznają powodzenia Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorokuj Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo By pomścić/poprawiaj By prowokować Wrogi Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By przenosić tytuł Izrael
Syr:46:1 *krataio\s e)n pole/mO| *)iEsou=s *nauE kai\ dia/doCHos *mousE= e)n profEtei/ais, o(\s e)ge/neto kata\ to\ o)/noma au)tou= me/gas e)pi\ sOtEri/a| e)klektO=n au)tou= e)kdikE=sai e)pegeirome/nous e)CHTrou/s, o(/pOs kataklEronomE/sE| to\n *israEl.
Syr:46:1 krataios en polemO iEsus nauE kai diadoCHos musE en profEteiais, hos egeneto kata to onoma autu megas epi sOtEria eklektOn autu ekdikEsai epegeiromenus eCHTrus, hopOs kataklEronomEsE ton israEl.
Syr:46:1 A1A_NSM P N2_DSM N_NSM N_GSM C N2_NSM N1M_GSM P N1A_DPF RR_NSM VBI_AMI3S P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM A1P_NSM P N1A_DSF A1_GPM RD_GSM VA_AAN V1_PMPAPM A1A_APM C VA_AAS3S RA_ASM N_ASM
Syr:46:1 sway to sway the scepter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] Jesus [Joshua or Jesus] ć and also, even, namely successor succeed Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prophesy who/whom/which to become become, happen down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing salvation/deliverance selected [see eclectic] he/she/it/same to avenge/rectify to provoke hostile so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to transfer title the Israel
Syr:46:1 sway ([Adj] nom) in/among/by (+dat) war (dat) Jesus (nom)   and successor (nom) Moses (gen, voc) in/among/by (+dat) prophesies (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-was-BECOME-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) great ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) salvation/deliverance (dat) selected ([Adj] gen) him/it/same (gen) to-AVENGE/RECTIFY, be-you(sg)-AVENGE/RECTIFY-ed!, he/she/it-happens-to-AVENGE/RECTIFY (opt) while being-PROVOKE-ed (acc) hostile ([Adj] acc) this is how you(sg)-will-be-TRANSFER-ed-TITLE, he/she/it-should-TRANSFER-TITLE, you(sg)-should-be-TRANSFER-ed-TITLE the (acc) Israel (indecl)
Syr:46:1 Syr_46:1_1 Syr_46:1_2 Syr_46:1_3 Syr_46:1_4 Syr_46:1_5 Syr_46:1_6 Syr_46:1_7 Syr_46:1_8 Syr_46:1_9 Syr_46:1_10 Syr_46:1_11 Syr_46:1_12 Syr_46:1_13 Syr_46:1_14 Syr_46:1_15 Syr_46:1_16 Syr_46:1_17 Syr_46:1_18 Syr_46:1_19 Syr_46:1_20 Syr_46:1_21 Syr_46:1_22 Syr_46:1_23 Syr_46:1_24 Syr_46:1_25 Syr_46:1_26 Syr_46:1_27 Syr_46:1_28
Syr:46:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:2 ὡς ἐδοξάσθη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἐκτεῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλεις.
Syr:46:2 How great glory gat he, when he did lift up his hands, and stretched out his sword against the cities! (Sirach 46:2 Brenton)
Syr:46:2 Jakże się wsławił, gdy podniósł swoje ręce i gdy wyciągnął miecz przeciw miastom! (Syr 46:2 BT_4)
Syr:46:2 ὡς ἐδοξάσθη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἐκτεῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλεις.
Syr:46:2 ὡς δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπί πόλις, -εως, ἡ
Syr:46:2 Jak/jak By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By rozszerzać się Szpada Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto
Syr:46:2 O(s e)doXa/sTE e)n tO=| e)pa=rai CHei=ras au)tou= kai\ e)n tO=| e)ktei=nai r(omfai/an e)pi\ po/leis.
Syr:46:2 hOs edoXasTE en tO eparai CHeiras autu kai en tO ekteinai romfaian epi poleis.
Syr:46:2 C VSI_API3S P RA_DSM VA_AAN N3_APF RD_GSM C P RA_DSN VA_AAN N1A_ASF P N3I_APF
Syr:46:2 as/like to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to raise hand he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to extend sword upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city
Syr:46:2 as/like he/she/it-was-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-RAISE, be-you(sg)-RAISE-ed!, he/she/it-happens-to-RAISE (opt) hands (acc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) to-EXTEND, be-you(sg)-EXTEND-ed!, he/she/it-happens-to-EXTEND (opt) sword (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) cities (acc, nom|voc)
Syr:46:2 Syr_46:2_1 Syr_46:2_2 Syr_46:2_3 Syr_46:2_4 Syr_46:2_5 Syr_46:2_6 Syr_46:2_7 Syr_46:2_8 Syr_46:2_9 Syr_46:2_10 Syr_46:2_11 Syr_46:2_12 Syr_46:2_13 Syr_46:2_14
Syr:46:2 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:3 τίς πρότερος αὐτοῦ οὕτως ἔστη; τοὺς γὰρ πολέμους κυρίου αὐτὸς ἐπήγαγεν.
Syr:46:3 Who before him so stood to it? for the Lord himself brought his enemies unto him. (Sirach 46:3 Brenton)
Syr:46:3 Któż pierwszy przed nim takim się okazał? On bowiem prowadził wojny Pana! (Syr 46:3 BT_4)
Syr:46:3 τίς πρότερος αὐτοῦ οὕτως ἔστη; τοὺς γὰρ πολέμους κυρίου αὐτὸς ἐπήγαγεν.
Syr:46:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό γάρ πόλεμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-)
Syr:46:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Wcześniej On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By powodować stać Dla odtąd, jak Wojna [zobacz polemiczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Do na prowadź
Syr:46:3 ti/s pro/teros au)tou= ou(/tOs e)/stE; tou\s ga\r pole/mous kuri/ou au)to\s e)pE/gagen.
Syr:46:3 tis proteros autu hutOs estE; tus gar polemus kyriu autos epEgagen.
Syr:46:3 RI_NSM A1A_NSM RD_GSM D VHI_AAI3S RA_APM x N2_APM N2_GSM RD_NSM VBI_AAI3S
Syr:46:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. earlier he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to cause to stand the for since, as war [see polemic] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to upon-lead
Syr:46:3 who/what/why (nom) earlier ([Adj] nom) him/it/same (gen) thusly/like this he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) for wars (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/it/same (nom) he/she/it-UPON-LEAD-ed
Syr:46:3 Syr_46:3_1 Syr_46:3_2 Syr_46:3_3 Syr_46:3_4 Syr_46:3_5 Syr_46:3_6 Syr_46:3_7 Syr_46:3_8 Syr_46:3_9 Syr_46:3_10 Syr_46:3_11
Syr:46:3 x x x x x x x x x x x
Syr:46:4 οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο;
Syr:46:4 Did not the sun go back by his means? and was not one day as long as two? (Sirach 46:4 Brenton)
Syr:46:4 Czyż nie za jego sprawą zatrzymało się słońce i jeden dzień stał się jakby dwa? (Syr 46:4 BT_4)
Syr:46:4 οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο;
Syr:46:4 οὐχί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
Syr:46:4 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Jeden Dzień By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dwa
Syr:46:4 ou)CHi\ e)n CHeiri\ au)tou= e)nepodi/sTE o( E(/lios kai\ mi/a E(me/ra e)genE/TE pro\s du/o;
Syr:46:4 uCHi en CHeiri autu enepodisTE ho hElios kai mia hEmera egenETE pros dyo;
Syr:46:4 D P N3_DSF RD_GSM VSI_API3S RA_NSM N2_NSM C A1A_NSF N1A_NSF VCI_API3S P M
Syr:46:4 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same ć the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely one day to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) two
Syr:46:4 not in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen)   the (nom) sun (nom) and one (nom) day (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) two (nom, acc, gen)
Syr:46:4 Syr_46:4_1 Syr_46:4_2 Syr_46:4_3 Syr_46:4_4 Syr_46:4_5 Syr_46:4_6 Syr_46:4_7 Syr_46:4_8 Syr_46:4_9 Syr_46:4_10 Syr_46:4_11 Syr_46:4_12 Syr_46:4_13
Syr:46:4 x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:5 ἐπεκαλέσατο τὸν ὕψιστον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι αὐτὸν ἐχθροὺς κυκλόθεν, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ μέγας κύριος ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶς·
Syr:46:5 He called upon the most high Lord, when the enemies pressed upon him on every side; and the great Lord heard him. (Sirach 46:5 Brenton)
Syr:46:5 Wezwał Najwyższego Władcę, gdy wrogowie parli na niego zewsząd, i wysłuchał go Wielki Pan, bo zesłał grad kamienisty o wielkiej sile. (Syr 46:5 BT_4)
Syr:46:5 ἐπεκαλέσατο τὸν ὕψιστον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι αὐτὸν ἐχθροὺς κυκλόθεν, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ μέγας κύριος ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶς·
Syr:46:5 ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) δυνάστης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐχθρός -ά -όν κυκλό·θεν καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν λίθος, -ου, ὁ χάλαζα, -ης, ἡ δύναμις, -εως, ἡ κραταιός -ά -όν
Syr:46:5 By odwiedzać Najwyższy Najwyższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo Wrogi Dookoła I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień Grad {Pozdrowienie} Zdolność Poruszaj się kołysać berło
Syr:46:5 e)pekale/sato to\n u(/PSiston duna/stEn e)n tO=| Tli=PSai au)to\n e)CHTrou\s kuklo/Ten, kai\ e)pE/kousen au)tou= me/gas ku/rios e)n li/Tois CHala/DZEs duna/meOs krataia=s·
Syr:46:5 epekalesato ton hyPSiston dynastEn en tO TliPSai auton eCHTrus kykloTen, kai epEkusen autu megas kyrios en liTois CHalaDZEs dynameOs krataias·
Syr:46:5 VAI_AMI3S RA_ASM A1_ASM N1M_ASM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM A1A_APM D C VAI_AAI3S RD_GSM A1P_NSM N2_NSM P N2_DPM N1S_GSF N3I_GSF A1A_GSF
Syr:46:5 to call upon the highest sovereign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same hostile around and also, even, namely to hear he/she/it/same great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone hail ability sway to sway the scepter
Syr:46:5 he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (acc) highest ([Adj] acc, nom|acc|voc) sovereign (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-DISTRESS, be-you(sg)-DISTRESS-ed!, he/she/it-happens-to-DISTRESS (opt) him/it/same (acc) hostile ([Adj] acc) around and he/she/it-HEAR-ed him/it/same (gen) great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) stones (dat) hail (gen) ability (gen) sway ([Adj] acc, gen)
Syr:46:5 Syr_46:5_1 Syr_46:5_2 Syr_46:5_3 Syr_46:5_4 Syr_46:5_5 Syr_46:5_6 Syr_46:5_7 Syr_46:5_8 Syr_46:5_9 Syr_46:5_10 Syr_46:5_11 Syr_46:5_12 Syr_46:5_13 Syr_46:5_14 Syr_46:5_15 Syr_46:5_16 Syr_46:5_17 Syr_46:5_18 Syr_46:5_19 Syr_46:5_20
Syr:46:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:6 κατέρραξεν ἐπ’ ἔθνος πόλεμον καὶ ἐν καταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκότας, ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ ὅτι ἐναντίον κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦ.
Syr:46:6 And with hailstones of mighty power he made the battle to fall violently upon the nations, and in the descent of Beth-horon he destroyed them that resisted, that the nations might know all their strength, because he fought in the sight of the Lord, and he followed the Mighty One. (Sirach 46:6 Brenton)
Syr:46:6 Uderzył na wrogi naród i rozgromił przeciwników na pochyłości, aby poznały narody jego oręż, że wojnę toczy wobec Pana. (Syr 46:6 BT_4)
Syr:46:6 κατέρραξεν ἐπ’ ἔθνος πόλεμον καὶ ἐν καταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκότας, ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ ὅτι ἐναντίον κυρίου πόλεμος αὐτοῦ.
Syr:46:6 κατα·ρράσσω [LXX] (-, -, κατα+ρραξ-, -, κατ+ερρασσ-, -) ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πόλεμος, -ου, ὁ καί ἐν κατά·βασις, -εως, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἵνα γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πανοπλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:46:6 Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schodzenie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By przeciwstawiać żeby / ażeby / bo Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] Pełna zbroja On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wojna [zobacz polemiczny] On/ona/to/to samo
Syr:46:6 kate/rraXen e)p’ e)/Tnos po/lemon kai\ e)n kataba/sei a)pO/lesen a)nTestEko/tas, i(/na gnO=sin e)/TnE panopli/an au)tou= o(/ti e)nanti/on kuri/ou o( po/lemos au)tou=.
Syr:46:6 katerraXen ep’ eTnos polemon kai en katabasei apOlesen anTestEkotas, hina gnOsin eTnE panoplian autu hoti enantion kyriu ho polemos autu.
Syr:46:6 VAI_AAI3S P N3E_ASN N2_ASM C P N3I_DSF VAI_AAI3S VXI_XAPAPM C VZ_AAS3P N3E_NPN N1A_ASF RD_GSM C P N2_GSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Syr:46:6 to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] war [see polemic] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among descent to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to oppose so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. nation [see ethnic] panoply he/she/it/same because/that in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the war [see polemic] he/she/it/same
Syr:46:6 he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) war (acc) and in/among/by (+dat) descent (dat) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed having OPPOSE-ed (acc) so that / in order to /because knowledge (acc); they-should-KNOW nations (nom|acc|voc) panoply (acc) him/it/same (gen) because/that in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) war (nom) him/it/same (gen)
Syr:46:6 Syr_46:6_1 Syr_46:6_2 Syr_46:6_3 Syr_46:6_4 Syr_46:6_5 Syr_46:6_6 Syr_46:6_7 Syr_46:6_8 Syr_46:6_9 Syr_46:6_10 Syr_46:6_11 Syr_46:6_12 Syr_46:6_13 Syr_46:6_14 Syr_46:6_15 Syr_46:6_16 Syr_46:6_17 Syr_46:6_18 Syr_46:6_19 Syr_46:6_20
Syr:46:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:7 καὶ γὰρ ἐπηκολούθησεν ὀπίσω δυνάστου καὶ ἐν ἡμέραις Μωυσέως ἐποίησεν ἔλεος αὐτὸς καὶ Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη ἀντιστῆναι ἔναντι ἐκκλησίας κωλῦσαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας καὶ κοπάσαι γογγυσμὸν πονηρίας.
Syr:46:7 In the time of Moses also he did a work of mercy, he and Caleb the son of Jephunne, in that they withstood the congregation, and withheld the people from sin, and appeased the wicked murmuring. (Sirach 46:7 Brenton)
Syr:46:7 I dlatego jeszcze, że Panu był doskonale posłuszny, a za dni Mojżesza okazał swą dobroć, on i Kaleb, syn Jefunnego, przez to, że stanęli przeciw zgromadzeniu, powstrzymali lud przed grzechami i uspokoili niegodziwe szemranie. (Syr 46:7 BT_4)
Syr:46:7 Καὶ γὰρ ἐπηκολούθησεν ὀπίσω δυνάστου καὶ ἐν ἡμέραις Μωυσέως ἐποίησεν ἔλεος αὐτὸς καὶ Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη ἀντιστῆναι ἔναντι ἐκκλησίας κωλῦσαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας καὶ κοπάσαι γογγυσμὸν πονηρίας.
Syr:46:7 καί γάρ ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὀπίσω δυνάστης, -ου, ὁ καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἔν·αντι ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) γογγυσμός, -οῦ, ὁ πονηρία, -ας, ἡ
Syr:46:7 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Z tyłu w tył, z tyłu, potem Najwyższy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Mojżesz By czynić/rób Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn By przeciwstawiać Przedtem (+informacja) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół By przeszkadzać Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Do zmniejszanego trudu, opadany Tajna rozmowa Bezeceństwo
Syr:46:7 *kai\ ga\r e)pEkolou/TEsen o)pi/sO duna/stou kai\ e)n E(me/rais *mouse/Os e)poi/Esen e)/leos au)to\s kai\ *CHaleb ui(o\s *iefonnE a)ntistE=nai e)/nanti e)kklEsi/as kOlu=sai lao\n a)po\ a(marti/as kai\ kopa/sai goggusmo\n ponEri/as.
Syr:46:7 kai gar epEkoluTEsen opisO dynastu kai en hEmerais museOs epoiEsen eleos autos kai CHaleb hyios iefonnE antistEnai enanti ekklEsias kOlysai laon apo hamartias kai kopasai gongysmon ponErias.
Syr:46:7 D x VAI_AAI3S D N1M_GSM C P N1A_DPF N1M_GSM VAI_AAI3S N3E_ASN RD_NSM C N_NSM N2_NSM N_GSM VH_AAN P N1A_GSF VA_AAN N2_ASM P N1A_GSF C VA_AAN N2_ASM N1A_GSF
Syr:46:7 and also, even, namely for since, as to follow in succession [succeed] behind back, behind, after sovereign and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Moses to do/make mercy he/she/it/same and also, even, namely ć son ć to oppose before (+gen) assembly assembly, gathering, congregation, church to hinder people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to abated toil, subsided secret talk wickedness
Syr:46:7 and for he/she/it-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION behind sovereign (gen) and in/among/by (+dat) days (dat) Moses (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed mercy (nom, nom|acc|voc) he/it/same (nom) and   son (nom)   to-OPPOSE before (+gen) assembly (gen), assemblies (acc) to-HINDER, be-you(sg)-HINDER-ed!, he/she/it-happens-to-HINDER (opt) people (acc) away from (+gen) sin (gen), sins (acc) and to-ABATED, be-you(sg)-ABATED-ed!, he/she/it-happens-to-ABATED (opt) secret talk (acc) wickedness (gen), wickednesss (acc)
Syr:46:7 Syr_46:7_1 Syr_46:7_2 Syr_46:7_3 Syr_46:7_4 Syr_46:7_5 Syr_46:7_6 Syr_46:7_7 Syr_46:7_8 Syr_46:7_9 Syr_46:7_10 Syr_46:7_11 Syr_46:7_12 Syr_46:7_13 Syr_46:7_14 Syr_46:7_15 Syr_46:7_16 Syr_46:7_17 Syr_46:7_18 Syr_46:7_19 Syr_46:7_20 Syr_46:7_21 Syr_46:7_22 Syr_46:7_23 Syr_46:7_24 Syr_46:7_25 Syr_46:7_26 Syr_46:7_27
Syr:46:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:8 καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Syr:46:8 And of six hundred thousand people on foot, they two were preserved to bring them in to the heritage, even unto the land that floweth with milk and honey. (Sirach 46:8 Brenton)
Syr:46:8 Oni dwaj tylko ocaleli z sześciuset tysięcy pieszych i zostali wprowadzeni do dziedzictwa, do ziemi opływającej w mleko i miód. (Syr 46:8 BT_4)
Syr:46:8 καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Syr:46:8 καί αὐτός αὐτή αὐτό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἀπό ἑξα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πεζός -ή -όν εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κληρο·νομία, -ας, ἡ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Syr:46:8 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Dwa By być Do chronionego Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sześćset Kilo [jednostka tysiąc] Chodzenie lądem By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód
Syr:46:8 kai\ au)toi\ du/o o)/ntes diesO/TEsan a)po\ e(Xakosi/On CHilia/dOn peDZO=n ei)sagagei=n au)tou\s ei)s klEronomi/an ei)s gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li.
Syr:46:8 kai autoi dyo ontes diesOTEsan apo heXakosiOn CHiliadOn peDZOn eisagagein autus eis klEronomian eis gEn reusan gala kai meli.
Syr:46:8 C RD_NPM M V9_PAPNPM VCI_API3P P A1A_GPM N3D_GPF A1_GPM VB_AAN RD_APM P N1A_ASF P N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN
Syr:46:8 and also, even, namely he/she/it/same two to be to preserved from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing six hundred kilo [unit of one thousand] going by land to lead into he/she/it/same into (+acc) inheritance into (+acc) earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey
Syr:46:8 and they/same (nom) two (nom, acc, gen) while being (nom|voc) they-were-PRESERVED-ed away from (+gen) six hundred (gen) kilos (gen) going by land ([Adj] gen) to-LEAD-INTO them/same (acc) into (+acc) inheritance (acc) into (+acc) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc)
Syr:46:8 Syr_46:8_1 Syr_46:8_2 Syr_46:8_3 Syr_46:8_4 Syr_46:8_5 Syr_46:8_6 Syr_46:8_7 Syr_46:8_8 Syr_46:8_9 Syr_46:8_10 Syr_46:8_11 Syr_46:8_12 Syr_46:8_13 Syr_46:8_14 Syr_46:8_15 Syr_46:8_16 Syr_46:8_17 Syr_46:8_18 Syr_46:8_19
Syr:46:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:9 καὶ ἔδωκεν ὁ κύριος τῷ Χαλεβ ἰσχύν, καὶ ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ, ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχεν κληρονομίαν,
Syr:46:9 The Lord gave strength also unto Caleb, which remained with him unto his old age: so that he entered upon the high places of the land, and his seed obtained it for an heritage: (Sirach 46:9 Brenton)
Syr:46:9 Pan dał Kalebowi siły, które aż do starości z nim pozostały, mógł bowiem wstąpić na góry kraju, gdzie jego potomstwo otrzymało dziedzictwo, (Syr 46:9 BT_4)
Syr:46:9 καὶ ἔδωκεν κύριος τῷ Χαλεβ ἰσχύν, καὶ ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ, ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχεν κληρονομίαν,
Syr:46:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) κληρο·νομία, -ας, ἡ
Syr:46:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Siła I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Starość By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Dziedzictwo
Syr:46:9 kai\ e)/dOken o( ku/rios tO=| *CHaleb i)sCHu/n, kai\ e(/Os gE/rous die/meinen au)tO=|, e)pibE=nai au)to\n e)pi\ to\ u(/PSos tE=s gE=s, kai\ to\ spe/rma au)tou= kate/sCHen klEronomi/an,
Syr:46:9 kai edOken ho kyrios tO CHaleb isCHyn, kai heOs gErus diemeinen autO, epibEnai auton epi to hyPSos tEs gEs, kai to sperma autu katesCHen klEronomian,
Syr:46:9 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM N3_ASF C P N3_GSN VAI_AAI3S RD_DSM VB_AAN RD_ASM P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM VBI_AAI3S N1A_ASF
Syr:46:9 and also, even, namely to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć strength and also, even, namely until; dawn old age to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live he/she/it/same to ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the earth/land and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of inheritance
Syr:46:9 and he/she/it-GIVE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat)   strength (acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) old age (gen) he/she/it-REMAIN-ed him/it/same (dat) to-??? him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-HOLD FAST-ed inheritance (acc)
Syr:46:9 Syr_46:9_1 Syr_46:9_2 Syr_46:9_3 Syr_46:9_4 Syr_46:9_5 Syr_46:9_6 Syr_46:9_7 Syr_46:9_8 Syr_46:9_9 Syr_46:9_10 Syr_46:9_11 Syr_46:9_12 Syr_46:9_13 Syr_46:9_14 Syr_46:9_15 Syr_46:9_16 Syr_46:9_17 Syr_46:9_18 Syr_46:9_19 Syr_46:9_20 Syr_46:9_21 Syr_46:9_22 Syr_46:9_23 Syr_46:9_24 Syr_46:9_25
Syr:46:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:10 ὅπως ἴδωσιν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὅτι καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίου.
Syr:46:10 That all the children of Israel might see that it is good to follow the Lord. (Sirach 46:10 Brenton)
Syr:46:10 tak że widzieli wszyscy synowie Izraela, iż dobrze być Panu posłusznym. (Syr 46:10 BT_4)
Syr:46:10 ὅπως ἴδωσιν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὅτι καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίου.
Syr:46:10 ὅπως ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:46:10 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:46:10 o(/pOs i)/dOsin pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl o(/ti kalo\n to\ poreu/esTai o)pi/sO kuri/ou.
Syr:46:10 hopOs idOsin pantes hoi hyioi israEl hoti kalon to poreuesTai opisO kyriu.
Syr:46:10 C VB_AAS3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GS C A1_NSN RA_NSN V1_PMN D N2_GSM
Syr:46:10 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the son Israel because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the to go behind back, behind, after lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:46:10 this is how they-should-SEE all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) because/that right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) to-be-being-GO-ed behind lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:46:10 Syr_46:10_1 Syr_46:10_2 Syr_46:10_3 Syr_46:10_4 Syr_46:10_5 Syr_46:10_6 Syr_46:10_7 Syr_46:10_8 Syr_46:10_9 Syr_46:10_10 Syr_46:10_11 Syr_46:10_12
Syr:46:10 x x x x x x x x x x x x
Syr:46:11 καὶ οἱ κριταί, ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι, ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ κυρίου, εἴη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαις·
Syr:46:11 And concerning the judges, every one by name, whose heart went not a whoring, nor departed from the Lord, let their memory be blessed. (Sirach 46:11 Brenton)
Syr:46:11 I sędziowie - każdy według swego imienia - których serce nie było niewierne i którzy nie odwrócili się od Pana, pamięć ich niech będzie błogosławiona, (Syr 46:11 BT_4)
Syr:46:11 Καὶ οἱ κριταί, ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι, ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν καρδία καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ κυρίου, εἴη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαις·
Syr:46:11 καί ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὅσος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὅσος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ
Syr:46:11 I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] Każdy On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Tyleż/wiele jak ??? Przed przydechem mocnym By prostytuować się poza Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Pamięć On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???
Syr:46:11 *kai\ oi( kritai/, e(/kastos tO=| au)tou= o)no/mati, o(/sOn ou)k e)Xepo/rneusen E( kardi/a kai\ o(/soi ou)k a)pestra/fEsan a)po\ kuri/ou, ei)/E to\ mnEmo/sunon au)tO=n e)n eu)logi/ais·
Syr:46:11 kai hoi kritai, hekastos tO autu onomati, hosOn uk eXeporneusen hE kardia kai hosoi uk apestrafEsan apo kyriu, eiE to mnEmosynon autOn en eulogiais·
Syr:46:11 C RA_NPM N1M_NPM A1_NSM RA_DSM RD_GSM N3M_DSN A1_GPM D VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF C A1_NPM D VDI_API3P P N2_GSM V9_PAO3S RA_NSN N2N_NSN RD_GPM P N1A_DPF
Syr:46:11 and also, even, namely the judge [see critic] each the he/she/it/same name with regard to as much/many as οὐχ before rough breathing to prostitute oneself out the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely as much/many as οὐχ before rough breathing to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be the memory he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???
Syr:46:11 and the (nom) judges (nom|voc) each (of two) (nom) the (dat) him/it/same (gen) name (dat) as much/many as (gen) not he/she/it-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT the (nom) heart (nom|voc) and as much/many as (nom) not they-were-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-happens-to-be (opt) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) ???s (dat)
Syr:46:11 Syr_46:11_1 Syr_46:11_2 Syr_46:11_3 Syr_46:11_4 Syr_46:11_5 Syr_46:11_6 Syr_46:11_7 Syr_46:11_8 Syr_46:11_9 Syr_46:11_10 Syr_46:11_11 Syr_46:11_12 Syr_46:11_13 Syr_46:11_14 Syr_46:11_15 Syr_46:11_16 Syr_46:11_17 Syr_46:11_18 Syr_46:11_19 Syr_46:11_20 Syr_46:11_21 Syr_46:11_22 Syr_46:11_23 Syr_46:11_24
Syr:46:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:12 τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐφ’ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν.
Syr:46:12 Let their bones flourish out of their place, and let the name of them that were honoured be continued upon their children. (Sirach 46:12 Brenton)
Syr:46:12 kości ich niech wypuszczą pędy ze swego miejsca, aby byli wsławieni przez swoich synów. (Syr 46:12 BT_4)
Syr:46:12 τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐφ’ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν.
Syr:46:12 ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:46:12 Kość On/ona/to/to samo By powracać do życia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn By chwalić/wychwalaj/chwałę On/ona/to/to samo
Syr:46:12 ta\ o)sta= au)tO=n a)naTa/loi e)k tou= to/pou au)tO=n kai\ to\ o)/noma au)tO=n a)ntikatallasso/menon e)f’ ui(oi=s dedoXasme/nOn au)tO=n.
Syr:46:12 ta osta autOn anaTaloi ek tu topu autOn kai to onoma autOn antikatallassomenon ef’ hyiois dedoXasmenOn autOn.
Syr:46:12 RA_NPN N2N_NPN RD_GPM VB_AAO3S P RA_GSM N2_GSM RD_GPM C RA_NSN N3M_NSN RD_GPM V1_PPPNSN P N2_DPM VT_XMPGPM RD_GPM
Syr:46:12 the bone he/she/it/same to revive out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son to glorify/extol/praise he/she/it/same
Syr:46:12 the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-happens-to-REVIVE (opt) out of (+gen) the (gen) place (gen) them/same (gen) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (dat) having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (gen) them/same (gen)
Syr:46:12 Syr_46:12_1 Syr_46:12_2 Syr_46:12_3 Syr_46:12_4 Syr_46:12_5 Syr_46:12_6 Syr_46:12_7 Syr_46:12_8 Syr_46:12_9 Syr_46:12_10 Syr_46:12_11 Syr_46:12_12 Syr_46:12_13 Syr_46:12_14 Syr_46:12_15 Syr_46:12_16 Syr_46:12_17
Syr:46:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:13 Ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου αὐτοῦ Σαμουηλ προφήτης κυρίου κατέστησεν βασιλείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ·
Syr:46:13 Samuel, the prophet of the Lord, beloved of his Lord, established a kingdom, and anointed princes over his people. (Sirach 46:13 Brenton)
Syr:46:13 Umiłowany przez swego Pana, Samuel, prorok Pański, ustanowił królestwo i namaścił władców nad Jego ludem. (Syr 46:13 BT_4)
Syr:46:13 Ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου αὐτοῦ Σαμουηλ προφήτης κυρίου κατέστησεν βασιλείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ·
Syr:46:13 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό Σαμουήλ, ὁ προφήτης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βασιλεία, -ας, ἡ καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:46:13 By kochać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Samuel Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Królestwo I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Władca; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo
Syr:46:13 *)EgapEme/nos u(po\ kuri/ou au)tou= *samouEl profE/tEs kuri/ou kate/stEsen basilei/an kai\ e)/CHrisen a)/rCHontas e)pi\ to\n lao\n au)tou=·
Syr:46:13 EgapEmenos hypo kyriu autu samuEl profEtEs kyriu katestEsen basileian kai eCHrisen arCHontas epi ton laon autu·
Syr:46:13 VM_XMPNSM P N2_GSM RD_GSM N_NSM N1M_NSM N2_GSM VAI_AAI3S N1A_ASF C VAI_AAI3S N3_APM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Syr:46:13 to love under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same Samuel prophet lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to enable lay, render widowed kingdom and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. ruler; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people he/she/it/same
Syr:46:13 having-been-LOVE-ed (nom) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) Samuel (indecl) prophet (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-ENABLE-ed kingdom (acc) and he/she/it-CHRISEN-ed rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
Syr:46:13 Syr_46:13_1 Syr_46:13_2 Syr_46:13_3 Syr_46:13_4 Syr_46:13_5 Syr_46:13_6 Syr_46:13_7 Syr_46:13_8 Syr_46:13_9 Syr_46:13_10 Syr_46:13_11 Syr_46:13_12 Syr_46:13_13 Syr_46:13_14 Syr_46:13_15 Syr_46:13_16
Syr:46:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:14 ἐν νόμῳ κυρίου ἔκρινεν συναγωγήν, καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὸν Ιακωβ·
Syr:46:14 By the law of the Lord he judged the congregation, and the Lord had respect unto Jacob. (Sirach 46:14 Brenton)
Syr:46:14 Według Prawa Pańskiego sądził zgromadzenie, nawiedził bowiem Pan Jakuba. (Syr 46:14 BT_4)
Syr:46:14 ἐν νόμῳ κυρίου ἔκρινεν συναγωγήν, καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὸν Ιακωβ·
Syr:46:14 ἐν νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Syr:46:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Zebranie I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jacob
Syr:46:14 e)n no/mO| kuri/ou e)/krinen sunagOgE/n, kai\ e)peske/PSato ku/rios to\n *iakOb·
Syr:46:14 en nomO kyriu ekrinen synagOgEn, kai epeskePSato kyrios ton iakOb·
Syr:46:14 P N2_DSM N2_GSM VAI_AAI3S N1_ASF C VAI_AMI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM
Syr:46:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn gathering and also, even, namely to visit [see skeptical] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jacob
Syr:46:14 in/among/by (+dat) law (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed gathering (acc) and he/she/it-was-VISIT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Jacob (indecl)
Syr:46:14 Syr_46:14_1 Syr_46:14_2 Syr_46:14_3 Syr_46:14_4 Syr_46:14_5 Syr_46:14_6 Syr_46:14_7 Syr_46:14_8 Syr_46:14_9 Syr_46:14_10
Syr:46:14 x x x x x x x x x x
Syr:46:15 ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη προφήτης καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως.
Syr:46:15 By his faithfulness he was found a true prophet, and by his word he was known to be faithful in vision. (Sirach 46:15 Brenton)
Syr:46:15 Przez swą prawdomówność okazał się rzeczywiście prorokiem, a prawdziwość widzenia uznana została dzięki jego słowom. (Syr 46:15 BT_4)
Syr:46:15 ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη προφήτης καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως.
Syr:46:15 ἐν πίστις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   προφήτης, -ου, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πιστός -ή -όν ὅρασις, -εως, ἡ
Syr:46:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) On/ona/to/to samo Prorok I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Wierny trusthworthy Wizja {Wyobrażenie}
Syr:46:15 e)n pi/stei au)tou= E)kriba/sTE profE/tEs kai\ e)gnO/sTE e)n r(E/masin au)tou= pisto\s o(ra/seOs.
Syr:46:15 en pistei autu EkribasTE profEtEs kai egnOsTE en rEmasin autu pistos horaseOs.
Syr:46:15 P N3I_DSF RD_GSM VCI_API3S N1M_NSM C VSI_API3S P N3M_DPN RD_GSM A1_NSM N3I_GSF
Syr:46:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) he/she/it/same ć prophet and also, even, namely to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among declaration statement, utterance he/she/it/same faithful trusthworthy vision
Syr:46:15 in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) him/it/same (gen)   prophet (nom) and he/she/it-was-KNOW-ed in/among/by (+dat) declarations (dat) him/it/same (gen) faithful ([Adj] nom) vision (gen)
Syr:46:15 Syr_46:15_1 Syr_46:15_2 Syr_46:15_3 Syr_46:15_4 Syr_46:15_5 Syr_46:15_6 Syr_46:15_7 Syr_46:15_8 Syr_46:15_9 Syr_46:15_10 Syr_46:15_11 Syr_46:15_12
Syr:46:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:46:16 καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι ἐχθροὺς αὐτοῦ κυκλόθεν ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦ·
Syr:46:16 He called upon the mighty Lord, when his enemies pressed upon him on every side, when he offered the sucking lamb. (Sirach 46:16 Brenton)
Syr:46:16 Wezwał Pana Wszechmogącego, ofiarując Mu jagnię jeszcze ssące, gdy zewsząd na niego nacierali wrogowie. (Syr 46:16 BT_4)
Syr:46:16 καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι ἐχθροὺς αὐτοῦ κυκλόθεν ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦ·
Syr:46:16 καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δυνάστης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν ἐν προσ·φορά, -ᾶς, ἡ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον)  
Syr:46:16 I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Wrogi On/ona/to/to samo Dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oferowanie Jagnię
Syr:46:16 kai\ e)pekale/sato to\n ku/rion duna/stEn e)n tO=| Tli=PSai e)CHTrou\s au)tou= kuklo/Ten e)n prosfora=| a)rno\s galaTEnou=·
Syr:46:16 kai epekalesato ton kyrion dynastEn en tO TliPSai eCHTrus autu kykloTen en prosfora arnos galaTEnu·
Syr:46:16 C VAI_AMI3S RA_ASM N2_ASM N1M_ASM P RA_DSN VA_AAN A1A_APM RD_GSM D P N1A_DSF N3_GSM A1B_GSM
Syr:46:16 and also, even, namely to call upon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sovereign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief hostile he/she/it/same around in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among offering lamb ć
Syr:46:16 and he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) sovereign (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-DISTRESS, be-you(sg)-DISTRESS-ed!, he/she/it-happens-to-DISTRESS (opt) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen) around in/among/by (+dat) offering (dat) lamb (gen)  
Syr:46:16 Syr_46:16_1 Syr_46:16_2 Syr_46:16_3 Syr_46:16_4 Syr_46:16_5 Syr_46:16_6 Syr_46:16_7 Syr_46:16_8 Syr_46:16_9 Syr_46:16_10 Syr_46:16_11 Syr_46:16_12 Syr_46:16_13 Syr_46:16_14 Syr_46:16_15
Syr:46:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:17 καὶ ἐβρόντησεν ἀπ’ οὐρανοῦ ὁ κύριος καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ
Syr:46:17 And the Lord thundered from heaven, and with a great noise made his voice to be heard. (Sirach 46:17 Brenton)
Syr:46:17 I zagrzmiał Pan z nieba, a w potężnym echu dał słyszeć swój głos; (Syr 46:17 BT_4)
Syr:46:17 καὶ ἐβρόντησεν ἀπ’ οὐρανοῦ κύριος καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ
Syr:46:17 καί   ἀπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:46:17 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku szczelina, ton, pierścień Wielki By czynić/rób Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Syr:46:17 kai\ e)bro/ntEsen a)p’ ou)ranou= o( ku/rios kai\ e)n E)/CHO| mega/lO| a)koustE\n e)poi/Esen tE\n fOnE\n au)tou=
Syr:46:17 kai ebrontEsen ap’ uranu ho kyrios kai en ECHO megalO akustEn epoiEsen tEn fOnEn autu
Syr:46:17 C VAI_AAI3S P N2_GSM RA_NSM N2_NSM C P N2_DSM A1_DSM A1_ASF VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Syr:46:17 and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sky/heaven the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound chink, tune, ring great ć to do/make the sound/voice cries he/she/it/same
Syr:46:17 and   away from (+gen) sky/heaven (gen) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and in/among/by (+dat) sound (dat) great ([Adj] dat)   he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) sound/voice (acc) him/it/same (gen)
Syr:46:17 Syr_46:17_1 Syr_46:17_2 Syr_46:17_3 Syr_46:17_4 Syr_46:17_5 Syr_46:17_6 Syr_46:17_7 Syr_46:17_8 Syr_46:17_9 Syr_46:17_10 Syr_46:17_11 Syr_46:17_12 Syr_46:17_13 Syr_46:17_14 Syr_46:17_15
Syr:46:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:18 καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων καὶ πάντας ἄρχοντας Φυλιστιιμ.
Syr:46:18 And he destroyed the rulers of the Tyrians, and all the princes of the Philistines. (Sirach 46:18 Brenton)
Syr:46:18 starł zwierzchników nieprzyjacielskich i wszystkich książąt Filistynów. (Syr 46:18 BT_4)
Syr:46:18 καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων καὶ πάντας ἄρχοντας Φυλιστιιμ.
Syr:46:18 καί ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) Τύριος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)  
Syr:46:18 I też, nawet, mianowicie Do ??? By uważać Tyryjski I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się
Syr:46:18 kai\ e)Xe/triPSen E(goume/nous *turi/On kai\ pa/ntas a)/rCHontas *fulistiim.
Syr:46:18 kai eXetriPSen hEgumenus tyriOn kai pantas arCHontas fylistiim.
Syr:46:18 C VAI_AAI3S V2_PMPAPM N_GP C A3_APM N3_APM N_GPM
Syr:46:18 and also, even, namely to ??? to deem Tyrian and also, even, namely every all, each, every, the whole of ruler; to begin ć
Syr:46:18 and he/she/it-???-ed while being-DEEM-ed (acc) Tyrians (gen) and all (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc)  
Syr:46:18 Syr_46:18_1 Syr_46:18_2 Syr_46:18_3 Syr_46:18_4 Syr_46:18_5 Syr_46:18_6 Syr_46:18_7 Syr_46:18_8
Syr:46:18 x x x x x x x x
Syr:46:19 καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ αὐτοῦ Χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα· καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος.
Syr:46:19 And before his long sleep he made protestations in the sight of the Lord and his anointed, I have not taken any man's goods, so much as a shoe: and no man did accuse him. (Sirach 46:19 Brenton)
Syr:46:19 Przed czasem spoczynku wiecznego oświadczył przed Panem i Jego pomazańcem: «Pieniędzy ani niczego, ani sandałów od nikogo nie wziąłem». I nikt go nie mógł oskarżyć. (Syr 46:19 BT_4)
Syr:46:19 καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ αὐτοῦ Χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα· καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος.
Syr:46:19 καί πρό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) κοίμησις, -εως, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ ἐπι·μαρτύρομαι [LXX] (-, -, επι+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό χρῆμα[τ], -ατος, τό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·καλέω (εν+καλ(ε)-, εν+καλε·σ-, εν+καλε·σ-, -, -, εν+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:46:19 I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Okres czasu Śpij przyjęcie Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do ??? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Sandał Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By oskarżać On/ona/to/to samo Ludzki
Syr:46:19 kai\ pro\ kairou= koimE/seOs ai)O=nos e)pemartu/rato e)/nanti kuri/ou kai\ CHristou= au)tou= *CHrE/mata kai\ e(/Os u(podEma/tOn a)po\ pa/sEs sarko\s ou)k ei)/lEfa· kai\ ou)k e)neka/lesen au)tO=| a)/nTrOpos.
Syr:46:19 kai pro kairu koimEseOs aiOnos epemartyrato enanti kyriu kai CHristu autu CHrEmata kai heOs hypodEmatOn apo pasEs sarkos uk eilEfa· kai uk enekalesen autO anTrOpos.
Syr:46:19 C P N2_GSM N3I_GSF N3W_GSM VAI_AMI3S P N2_GSM C A1_GSM RD_GSM N3M_APN C P N3M_GPN P A1S_GSF N3K_GSF D VX_XAI1S C D VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM
Syr:46:19 and also, even, namely before (+gen) period of time sleep assumption eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to ??? before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely Christ lit. 'anointed' he/she/it/same means (wealth, necessities, {time related, expose?}) and also, even, namely until; dawn sandal from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of flesh οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely οὐχ before rough breathing to accuse he/she/it/same human
Syr:46:19 and before (+gen) period of time (gen) sleep (gen) eon (gen) he/she/it-was-???-ed before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and Christ (gen) him/it/same (gen) meanses (nom|acc|voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sandals (gen) away from (+gen) every (gen) flesh (gen) not I-have-TAKE HOLD OF-ed and not he/she/it-ACCUSE-ed him/it/same (dat) human (nom)
Syr:46:19 Syr_46:19_1 Syr_46:19_2 Syr_46:19_3 Syr_46:19_4 Syr_46:19_5 Syr_46:19_6 Syr_46:19_7 Syr_46:19_8 Syr_46:19_9 Syr_46:19_10 Syr_46:19_11 Syr_46:19_12 Syr_46:19_13 Syr_46:19_14 Syr_46:19_15 Syr_46:19_16 Syr_46:19_17 Syr_46:19_18 Syr_46:19_19 Syr_46:19_20 Syr_46:19_21 Syr_46:19_22 Syr_46:19_23 Syr_46:19_24 Syr_46:19_25
Syr:46:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:46:20 καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσεν καὶ ὑπέδειξεν βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν ἐκ γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν προφητείᾳ ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν λαοῦ.
Syr:46:20 And after his death he prophesied, and shewed the king his end, and lifted up his voice from the earth in prophecy, to blot out the wickedness of the people. (Sirach 46:20 Brenton)
Syr:46:20 A nawet po swym zaśnięciu prorokował, oznajmił los królowi i z głębi ziemi głos swój podniósł w przepowiedni, by usunąć nieprawość ludu. (Syr 46:20 BT_4)
Syr:46:20 καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσεν καὶ ὑπέδειξεν βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν ἐκ γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν προφητείᾳ ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν λαοῦ.
Syr:46:20 καί μετά ὁ ἡ τό ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν προφητεία, -ας, ἡ ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ
Syr:46:20 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By spać On/ona/to/to samo By prorokować I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Król Koniec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorokuj Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Bezprawie Ludzie
Syr:46:20 kai\ meta\ to\ u(pnO=sai au)to\n proefE/teusen kai\ u(pe/deiXen basilei= tE\n teleutE\n au)tou= kai\ a)nu/PSOsen e)k gE=s tE\n fOnE\n au)tou= e)n profEtei/a| e)Xalei=PSai a)nomi/an laou=.
Syr:46:20 kai meta to hypnOsai auton proefEteusen kai hypedeiXen basilei tEn teleutEn autu kai anyPSOsen ek gEs tEn fOnEn autu en profEteia eXaleiPSai anomian lau.
Syr:46:20 C P RA_ASN VA_AAN RD_ASM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N3V_DSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S P N1_GSF RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N1A_DSF VA_AAN N1A_ASF N2_GSM
Syr:46:20 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to sleep he/she/it/same to prophesy and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove king the end he/she/it/same and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land the sound/voice cries he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prophesy to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, lawlessness people
Syr:46:20 and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SLEEP, be-you(sg)-SLEEP-ed!, he/she/it-happens-to-SLEEP (opt) him/it/same (acc) he/she/it-PROPHESY-ed and he/she/it-MAKE KNOWN-ed king (dat) the (acc) end (acc) him/it/same (gen) and   out of (+gen) earth/land (gen) the (acc) sound/voice (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) prophesy (dat) to-OBLITERATION, be-you(sg)-OBLITERATION-ed!, he/she/it-happens-to-OBLITERATION (opt) lawlessness (acc) people (gen)
Syr:46:20 Syr_46:20_1 Syr_46:20_2 Syr_46:20_3 Syr_46:20_4 Syr_46:20_5 Syr_46:20_6 Syr_46:20_7 Syr_46:20_8 Syr_46:20_9 Syr_46:20_10 Syr_46:20_11 Syr_46:20_12 Syr_46:20_13 Syr_46:20_14 Syr_46:20_15 Syr_46:20_16 Syr_46:20_17 Syr_46:20_18 Syr_46:20_19 Syr_46:20_20 Syr_46:20_21 Syr_46:20_22 Syr_46:20_23 Syr_46:20_24
Syr:46:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x