Tb(BA):13:1 καὶ Τωβιτ ἔγραψεν προσευχὴν εἰς ἀγαλλίασιν καὶ εἶπεν
Tb(BA):13:1 Then Tobit wrote a prayer of rejoicing, and said, Blessed be God that liveth for ever, and blessed be his kingdom. (Tobit 13:1 Brenton)
Tb(BA):13:1 I rzekł Tobiasz starszy: (Tb 13:1 BT_4)
Tb(BA):13:1 Καὶ Τωβιτ ἔγραψεν προσευχὴν εἰς ἀγαλλίασιν καὶ εἶπεν
Tb(BA):13:1 καί   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) προσ·ευχή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ἀγαλλίασις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Tb(BA):13:1 I też, nawet, mianowicie By pisać Modlitwa Do (+przyspieszenie) Uniesienie radości radują się, są zadowolone I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Tb(BA):13:1 *kai\ *tObit e)/graPSen proseuCHE\n ei)s a)galli/asin kai\ ei)=pen
Tb(BA):13:1 kai tObit egraPSen proseuCHEn eis agalliasin kai eipen
Tb(BA):13:1 C N_NSM VAI_AAI3S N1_ASF P N3I_ASF C VBI_AAI3S
Tb(BA):13:1 and also, even, namely ć to write prayer into (+acc) exultation rejoice, be glad and also, even, namely to say/tell
Tb(BA):13:1 and   he/she/it-WRITE-ed prayer (acc) into (+acc) exultation (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed
Tb(BA):13:1 Tb(BA)_13:1_1 Tb(BA)_13:1_2 Tb(BA)_13:1_3 Tb(BA)_13:1_4 Tb(BA)_13:1_5 Tb(BA)_13:1_6 Tb(BA)_13:1_7 Tb(BA)_13:1_8
Tb(BA):13:1 x x x x x x x x
Tb(BA):13:2 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ, κατάγει εἰς ᾅδην καὶ ἀνάγει, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
Tb(BA):13:2 For he doth scourge, and hath mercy: he leadeth down to hell, and bringeth up again: neither is there any that can avoid his hand. (Tobit 13:2 Brenton)
Tb(BA):13:2 «Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i królestwo Jego. Ponieważ On karze i okazuje miłosierdzie, posyła do Otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zagłady. I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki. (Tb 13:2 BT_4)
Tb(BA):13:2 Εὐλογητὸς θεὸς ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ βασιλεία αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ, κατάγει εἰς ᾅδην καὶ ἀνάγει, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
Tb(BA):13:2 εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) καί ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):13:2 Błogosławiony Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Królestwo; królewski On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić I też, nawet, mianowicie By mieć litość By zniżać przywracał Do (+przyspieszenie) Hades I też, nawet, mianowicie By prowadzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który Do poza uciekaj Ręka On/ona/to/to samo
Tb(BA):13:2 *eu)logEto\s o( Teo\s o( DZO=n ei)s tou\s ai)O=nas kai\ E( basilei/a au)tou=, o(/ti au)to\s mastigoi= kai\ e)lea=|, kata/gei ei)s a(/|dEn kai\ a)na/gei, kai\ ou)k e)/stin o(\s e)kfeu/Xetai tE\n CHei=ra au)tou=.
Tb(BA):13:2 eulogEtos ho Teos ho DZOn eis tus aiOnas kai hE basileia autu, hoti autos mastigoi kai elea, katagei eis hadEn kai anagei, kai uk estin hos ekfeuXetai tEn CHeira autu.
Tb(BA):13:2 A1_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V3_PAPNSM P RA_APM N3W_APM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C RD_NSM V4_PAI3S C V3_PAI3S V1_PAI3S P N1M_ASM C V1_PAI3S C D V9_PAI3S RR_NSM VF_FMI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM
Tb(BA):13:2 blessed the god [see theology] the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the kingdom; royal he/she/it/same because/that he/she/it/same to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste and also, even, namely to have mercy to bring down brought back into (+acc) Hades and also, even, namely to lead up and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be who/whom/which to out-flee the hand he/she/it/same
Tb(BA):13:2 blessed ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) eons (acc) and the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that he/it/same (nom) he/she/it-is-CASTIGATE-ing, you(sg)-are-being-CASTIGATE-ed, you(sg)-are-being-CASTIGATE-ed (classical), he/she/it-should-be-CASTIGATE-ing, you(sg)-should-be-being-CASTIGATE-ed, he/she/it-happens-to-be-CASTIGATE-ing (opt) and he/she/it-is-HAVE MERCY-ing, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed (classical), he/she/it-should-be-HAVE MERCY-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE MERCY-ed he/she/it-is-BRING DOWN-ing, you(sg)-are-being-BRING DOWN-ed (classical) into (+acc) Hades (acc) and he/she/it-is-LEAD-ing-UP, you(sg)-are-being-LEAD-ed-UP (classical) and not he/she/it-is who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-OUT-FLEE-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen)
Tb(BA):13:2 Tb(BA)_13:2_1 Tb(BA)_13:2_2 Tb(BA)_13:2_3 Tb(BA)_13:2_4 Tb(BA)_13:2_5 Tb(BA)_13:2_6 Tb(BA)_13:2_7 Tb(BA)_13:2_8 Tb(BA)_13:2_9 Tb(BA)_13:2_10 Tb(BA)_13:2_11 Tb(BA)_13:2_12 Tb(BA)_13:2_13 Tb(BA)_13:2_14 Tb(BA)_13:2_15 Tb(BA)_13:2_16 Tb(BA)_13:2_17 Tb(BA)_13:2_18 Tb(BA)_13:2_19 Tb(BA)_13:2_20 Tb(BA)_13:2_21 Tb(BA)_13:2_22 Tb(BA)_13:2_23 Tb(BA)_13:2_24 Tb(BA)_13:2_25 Tb(BA)_13:2_26 Tb(BA)_13:2_27 Tb(BA)_13:2_28 Tb(BA)_13:2_29 Tb(BA)_13:2_30
Tb(BA):13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:3 ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, οἱ υἱοὶ Ισραηλ, ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς·
Tb(BA):13:3 Confess him before the Gentiles, ye children of Israel: for he hath scattered us among them. (Tobit 13:3 Brenton)
Tb(BA):13:3 Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami, ponieważ On was rozproszył między nimi. (Tb 13:3 BT_4)
Tb(BA):13:3 ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, οἱ υἱοὶ Ισραηλ, ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς·
Tb(BA):13:3 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):13:3 By przyznawać On/ona/to/to samo Syn Izrael W obecności z (+informacja); ??? Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By rozpraszać się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Tb(BA):13:3 e)Xomologei=sTe au)tO=|, oi( ui(oi\ *israEl, e)nO/pion tO=n e)TnO=n, o(/ti au)to\s die/speiren E(ma=s e)n au)toi=s·
Tb(BA):13:3 eXomologeisTe autO, hoi hyioi israEl, enOpion tOn eTnOn, hoti autos diespeiren hEmas en autois·
Tb(BA):13:3 V2_PMD2P RD_DSM RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GPN N3E_GPN C RD_NSM VAI_AAI3S RP_AP P RD_DPM
Tb(BA):13:3 to confess he/she/it/same the son Israel in the presence of (+gen); ??? the nation [see ethnic] because/that he/she/it/same to scatter I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Tb(BA):13:3 you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! him/it/same (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) because/that he/it/same (nom) he/she/it-was-SCATTER-ing, he/she/it-SCATTER-ed us (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Tb(BA):13:3 Tb(BA)_13:3_1 Tb(BA)_13:3_2 Tb(BA)_13:3_3 Tb(BA)_13:3_4 Tb(BA)_13:3_5 Tb(BA)_13:3_6 Tb(BA)_13:3_7 Tb(BA)_13:3_8 Tb(BA)_13:3_9 Tb(BA)_13:3_10 Tb(BA)_13:3_11 Tb(BA)_13:3_12 Tb(BA)_13:3_13 Tb(BA)_13:3_14
Tb(BA):13:3 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:4 ἐκεῖ ὑποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος, καθότι αὐτὸς κύριος ἡμῶν καὶ θεός, αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(BA):13:4 There declare his greatness, and extol him before all the living: for he is our Lord, and he is the God our Father for ever. (Tobit 13:4 Brenton)
Tb(BA):13:4 I tam okazywał wam swoją wielkość, wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym. On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. (Tb 13:4 BT_4)
Tb(BA):13:4 ἐκεῖ ὑποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος, καθότι αὐτὸς κύριος ἡμῶν καὶ θεός, αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(BA):13:4 ἐκεῖ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καθότι αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):13:4 Tam By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Wielkość On/ona/to/to samo By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Jak On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie Bóg  On/ona/to/to samo Ojciec Ja Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):13:4 e)kei= u(podei/Xate tE\n megalOsu/nEn au)tou=, u(PSou=te au)to\n e)nO/pion panto\s DZO=ntos, kaTo/ti au)to\s ku/rios E(mO=n kai\ Teo/s, au)to\s patE\r E(mO=n ei)s pa/ntas tou\s ai)O=nas.
Tb(BA):13:4 ekei hypodeiXate tEn megalOsynEn autu, hyPSute auton enOpion pantos DZOntos, kaToti autos kyrios hEmOn kai Teos, autos patEr hEmOn eis pantas tus aiOnas.
Tb(BA):13:4 D VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF RD_GSM V4_PAD2P RD_ASM P A3_GSN V3_PAPGSN C RD_NSM N2_NSM RP_GP C N2_NSM RD_NSM N3_NSM RP_GP P A3_APM RA_APM N3W_APM
Tb(BA):13:4 there to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the greatness he/she/it/same to elevate/set high he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) as he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely god [see theology] he/she/it/same father I into (+acc) every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):13:4 there do-MAKE KNOWN-you(pl)! the (acc) greatness (acc) him/it/same (gen) you(pl)-are-ELEVATE/SET-ing-HIGH, be-you(pl)-ELEVATE/SET-ing-HIGH!, you(pl)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH him/it/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) while EXISTS-ing (gen) as he/it/same (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (gen) and god (nom) he/it/same (nom) father (nom) us (gen) into (+acc) all (acc) the (acc) eons (acc)
Tb(BA):13:4 Tb(BA)_13:4_1 Tb(BA)_13:4_2 Tb(BA)_13:4_3 Tb(BA)_13:4_4 Tb(BA)_13:4_5 Tb(BA)_13:4_6 Tb(BA)_13:4_7 Tb(BA)_13:4_8 Tb(BA)_13:4_9 Tb(BA)_13:4_10 Tb(BA)_13:4_11 Tb(BA)_13:4_12 Tb(BA)_13:4_13 Tb(BA)_13:4_14 Tb(BA)_13:4_15 Tb(BA)_13:4_16 Tb(BA)_13:4_17 Tb(BA)_13:4_18 Tb(BA)_13:4_19 Tb(BA)_13:4_20 Tb(BA)_13:4_21 Tb(BA)_13:4_22 Tb(BA)_13:4_23
Tb(BA):13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:5 καὶ μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν καὶ πάλιν ἐλεήσει καὶ συνάξει ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, οὗ ἐὰν σκορπισθῆτε ἐν αὐτοῖς.
Tb(BA):13:5 And he will scourge us for our iniquities, and will have mercy again, and will gather us out of all nations, among whom he hath scattered us. (Tobit 13:5 Brenton)
Tb(BA):13:5 On karci was za wasze nieprawości, ale zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was spośród wszystkich narodów, między którym zostaliście rozproszeni. (Tb 13:5 BT_4)
Tb(BA):13:5 καὶ μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν καὶ πάλιν ἐλεήσει καὶ συνάξει ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, οὗ ἐὰν σκορπισθῆτε ἐν αὐτοῖς.
Tb(BA):13:5 καί μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πάλιν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):13:5 I też, nawet, mianowicie By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki Ja I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By rozpraszać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Tb(BA):13:5 kai\ mastigO/sei E(ma=s e)n tai=s a)diki/ais E(mO=n kai\ pa/lin e)leE/sei kai\ suna/Xei E(ma=s e)k pa/ntOn tO=n e)TnO=n, ou(= e)a\n skorpisTE=te e)n au)toi=s.
Tb(BA):13:5 kai mastigOsei hEmas en tais adikiais hEmOn kai palin eleEsei kai synaXei hEmas ek pantOn tOn eTnOn, hu ean skorpisTEte en autois.
Tb(BA):13:5 C VF_FAI3S RP_AP P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C D VF_FAI3S C VF_FAI3S RP_AP P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RR_GSN C VC_APS2P P RD_DPM
Tb(BA):13:5 and also, even, namely to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing I and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to show mercy and also, even, namely to gather together I out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to scatter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Tb(BA):13:5 and he/she/it-will-CASTIGATE, you(sg)-will-be-CASTIGATE-ed (classical) us (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) us (gen) and again he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) us (acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) nations (gen) where; who/whom/which (gen) if-ever be-you(pl)-SCATTER-ed!, you(pl)-should-be-SCATTER-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Tb(BA):13:5 Tb(BA)_13:5_1 Tb(BA)_13:5_2 Tb(BA)_13:5_3 Tb(BA)_13:5_4 Tb(BA)_13:5_5 Tb(BA)_13:5_6 Tb(BA)_13:5_7 Tb(BA)_13:5_8 Tb(BA)_13:5_9 Tb(BA)_13:5_10 Tb(BA)_13:5_11 Tb(BA)_13:5_12 Tb(BA)_13:5_13 Tb(BA)_13:5_14 Tb(BA)_13:5_15 Tb(BA)_13:5_16 Tb(BA)_13:5_17 Tb(BA)_13:5_18 Tb(BA)_13:5_19 Tb(BA)_13:5_20 Tb(BA)_13:5_21 Tb(BA)_13:5_22
Tb(BA):13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:6 ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλήθειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ κρύψῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ’ ὑμῶν.
Tb(BA):13:6 If ye turn to him with your whole heart, and with your whole mind, and deal uprightly before him, then will he turn unto you, and will not hide his face from you. Therefore see what he will do with you, and confess him with your whole mouth, and praise the Lord of might, and extol the everlasting King. In the land of my captivity do I praise him, and declare his might and majesty to a sinful nation. O ye sinners, turn and do justice before him: who can tell if he will accept you, and have mercy on you? (Tobit 13:6 Brenton)
Tb(BA):13:6 A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie, wtedy On zwróci się do was i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami. (Tb 13:6 BT_4)
Tb(BA):13:6 ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλήθειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ κρύψῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ’ ὑμῶν.
Tb(BA):13:6 ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ τότε ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Tb(BA):13:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By czynić/rób W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo PRAWDA Wtedy By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Tb(BA):13:6 e)a\n e)pistre/PSEte pro\s au)to\n e)n o(/lE| kardi/a| u(mO=n kai\ e)n o(/lE| tE=| PSuCHE=| poiE=sai e)nO/pion au)tou= a)lE/Teian, to/te e)pistre/PSei pro\s u(ma=s kai\ ou) mE\ kru/PSE| to\ pro/sOpon au)tou= a)f’ u(mO=n.
Tb(BA):13:6 ean epistrePSEte pros auton en holE kardia hymOn kai en holE tE PSyCHE poiEsai enOpion autu alETeian, tote epistrePSei pros hymas kai u mE kryPSE to prosOpon autu af’ hymOn.
Tb(BA):13:6 C VA_AAS2P P RD_ASM P A1_DSF N1A_DSF RP_GP C P A1_DSF RA_DSF N1_DSF VA_AAN P RD_GSM N1A_ASF D VF_FAI3S P RP_AP C D D VF_FMI2S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RP_GP
Tb(BA):13:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn around toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to do/make in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same truth then to turn around toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to hide conceal, skulk the face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you
Tb(BA):13:6 if-ever you(pl)-should-TURN-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) you(pl) (gen) and in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) truth (acc) then he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and not not you(sg)-will-be-HIDE-ed, he/she/it-should-HIDE, you(sg)-should-be-HIDE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) you(pl) (gen)
Tb(BA):13:6 Tb(BA)_13:6_1 Tb(BA)_13:6_2 Tb(BA)_13:6_3 Tb(BA)_13:6_4 Tb(BA)_13:6_5 Tb(BA)_13:6_6 Tb(BA)_13:6_7 Tb(BA)_13:6_8 Tb(BA)_13:6_9 Tb(BA)_13:6_10 Tb(BA)_13:6_11 Tb(BA)_13:6_12 Tb(BA)_13:6_13 Tb(BA)_13:6_14 Tb(BA)_13:6_15 Tb(BA)_13:6_16 Tb(BA)_13:6_17 Tb(BA)_13:6_18 Tb(BA)_13:6_19 Tb(BA)_13:6_20 Tb(BA)_13:6_21 Tb(BA)_13:6_22 Tb(BA)_13:6_23 Tb(BA)_13:6_24 Tb(BA)_13:6_25 Tb(BA)_13:6_26 Tb(BA)_13:6_27 Tb(BA)_13:6_28 Tb(BA)_13:6_29 Tb(BA)_13:6_30
Tb(BA):13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:7 καὶ θεάσασθε ἃ ποιήσει μεθ’ ὑμῶν, καὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν· καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων.
Tb(BA):13:7 I will extol my God, and my soul shall praise the King of heaven, and shall rejoice in his greatness. (Tobit 13:7 Brenton)
Tb(BA):13:7 A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym głosem, uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków! (Tb 13:7 BT_4)
Tb(BA):13:7 καὶ θεάσασθε ποιήσει μεθ’ ὑμῶν, καὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν· καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων.
Tb(BA):13:7 καί θεάομαι (-, -, θεα·σ-, -, τεθεα-, θεα·θ-) ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):13:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć spojrzenie na (TORBA) Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By przyznawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Ust/żołądka por Ty I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Król Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):13:7 kai\ Tea/sasTe a(/ poiE/sei meT’ u(mO=n, kai\ e)XomologE/sasTe au)tO=| e)n o(/lO| tO=| sto/mati u(mO=n· kai\ eu)logE/sate to\n ku/rion tE=s dikaiosu/nEs kai\ u(PSO/sate to\n basile/a tO=n ai)O/nOn.
Tb(BA):13:7 kai TeasasTe ha poiEsei meT’ hymOn, kai eXomologEsasTe autO en holO tO stomati hymOn· kai eulogEsate ton kyrion tEs dikaiosynEs kai hyPSOsate ton basilea tOn aiOnOn.
Tb(BA):13:7 C VA_AMD2P RR_APN VF_FAI3S P RP_GP C VA_AMD2P RD_DSM P A1_DSN RA_DSN N3M_DSN RP_GP C VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C VA_AAD2P RA_ASM N3V_ASM RA_GPM N3W_GPM
Tb(BA):13:7 and also, even, namely to see look upon (BAG) who/whom/which doing/making; to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you and also, even, namely to confess he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the mouth/maw stoma you and also, even, namely to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to elevate/set high the king the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):13:7 and be-you(pl)-SEE-ed! who/whom/which (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) and be-you(pl)-CONFESS-ed! him/it/same (dat) in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) mouth/maw (dat) you(pl) (gen) and you(pl)-BLESS-ed, do-BLESS-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) righteousness (gen) and you(pl)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, do-ELEVATE/SET-you(pl)-HIGH! the (acc) king (acc) the (gen) eons (gen)
Tb(BA):13:7 Tb(BA)_13:7_1 Tb(BA)_13:7_2 Tb(BA)_13:7_3 Tb(BA)_13:7_4 Tb(BA)_13:7_5 Tb(BA)_13:7_6 Tb(BA)_13:7_7 Tb(BA)_13:7_8 Tb(BA)_13:7_9 Tb(BA)_13:7_10 Tb(BA)_13:7_11 Tb(BA)_13:7_12 Tb(BA)_13:7_13 Tb(BA)_13:7_14 Tb(BA)_13:7_15 Tb(BA)_13:7_16 Tb(BA)_13:7_17 Tb(BA)_13:7_18 Tb(BA)_13:7_19 Tb(BA)_13:7_20 Tb(BA)_13:7_21 Tb(BA)_13:7_22 Tb(BA)_13:7_23 Tb(BA)_13:7_24 Tb(BA)_13:7_25 Tb(BA)_13:7_26
Tb(BA):13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:8 ἐγὼ ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου ἐξομολογοῦμαι αὐτῷ καὶ δεικνύω τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἔθνει ἁμαρτωλῶν Ἐπιστρέψατε, ἁμαρτωλοί, καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ· τίς γινώσκει εἰ θελήσει ὑμᾶς καὶ ποιήσει ἐλεημοσύνην ὑμῖν;
Tb(BA):13:8 Let all men speak, and let all praise him for his righteousness. (Tobit 13:8 Brenton)
Tb(BA):13:8 Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie? (Tb 13:8 BT_4)
Tb(BA):13:8 ἐγὼ ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου ἐξομολογοῦμαι αὐτῷ καὶ δεικνύω τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἔθνει ἁμαρτωλῶν Ἐπιστρέψατε, ἁμαρτωλοί, καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ· τίς γινώσκει εἰ θελήσει ὑμᾶς καὶ ποιήσει ἐλεημοσύνην ὑμῖν;
Tb(BA):13:8 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἁ·μαρτωλός -όν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἁ·μαρτωλός -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) εἰ θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Tb(BA):13:8 Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Jeńcy Ja By przyznawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być widocznym Siła I też, nawet, mianowicie Wielkość On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] Grzeszny By odwracać się dookoła Grzeszny I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jeżeli Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ty I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Jałmużny/miłosierność Ty
Tb(BA):13:8 e)gO\ e)n tE=| gE=| tE=s ai)CHmalOsi/as mou e)Xomologou=mai au)tO=| kai\ deiknu/O tE\n i)sCHu\n kai\ tE\n megalOsu/nEn au)tou= e)/Tnei a(martOlO=n *)epistre/PSate, a(martOloi/, kai\ poiE/sate dikaiosu/nEn e)nO/pion au)tou=· ti/s ginO/skei ei) TelE/sei u(ma=s kai\ poiE/sei e)leEmosu/nEn u(mi=n;
Tb(BA):13:8 egO en tE gE tEs aiCHmalOsias mu eXomologumai autO kai deiknyO tEn isCHyn kai tEn megalOsynEn autu eTnei hamartOlOn epistrePSate, hamartOloi, kai poiEsate dikaiosynEn enOpion autu· tis ginOskei ei TelEsei hymas kai poiEsei eleEmosynEn hymin;
Tb(BA):13:8 RP_NS P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS V2_PMI1S RD_DSM C V1_PAS1S RA_ASF N3_ASF C RA_ASF N1_ASF RD_GSM N3E_DSN A1B_GPM VA_AAD2P A1B_VPM C VA_AAD2P N1_ASF P RD_GSM RI_NSM V1_PAI3S C VF_FAI3S RP_AP C VF_FAI3S N1_ASF RP_DP
Tb(BA):13:8 I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the captives I to confess he/she/it/same and also, even, namely to show the strength and also, even, namely the greatness he/she/it/same nation [see ethnic] sinful to turn around sinful and also, even, namely to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. if wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire you and also, even, namely doing/making; to do/make alms/mercifulness you
Tb(BA):13:8 I (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (gen) captives (gen), captivess (acc) me (gen) I-am-being-CONFESS-ed him/it/same (dat) and I-am-SHOW-ing, I-should-be-SHOW-ing the (acc) strength (acc) and the (acc) greatness (acc) him/it/same (gen) nation (dat) sinful ([Adj] gen) do-TURN-you(pl)-AROUND! sinful ([Adj] nom|voc) and do-DO/MAKE-you(pl)! righteousness (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) if wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) you(pl) (acc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) alms/mercifulness (acc) you(pl) (dat)
Tb(BA):13:8 Tb(BA)_13:8_1 Tb(BA)_13:8_2 Tb(BA)_13:8_3 Tb(BA)_13:8_4 Tb(BA)_13:8_5 Tb(BA)_13:8_6 Tb(BA)_13:8_7 Tb(BA)_13:8_8 Tb(BA)_13:8_9 Tb(BA)_13:8_10 Tb(BA)_13:8_11 Tb(BA)_13:8_12 Tb(BA)_13:8_13 Tb(BA)_13:8_14 Tb(BA)_13:8_15 Tb(BA)_13:8_16 Tb(BA)_13:8_17 Tb(BA)_13:8_18 Tb(BA)_13:8_19 Tb(BA)_13:8_20 Tb(BA)_13:8_21 Tb(BA)_13:8_22 Tb(BA)_13:8_23 Tb(BA)_13:8_24 Tb(BA)_13:8_25 Tb(BA)_13:8_26 Tb(BA)_13:8_27 Tb(BA)_13:8_28 Tb(BA)_13:8_29 Tb(BA)_13:8_30 Tb(BA)_13:8_31 Tb(BA)_13:8_32 Tb(BA)_13:8_33 Tb(BA)_13:8_34 Tb(BA)_13:8_35
Tb(BA):13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:9 τὸν θεόν μου ὑψῶ καὶ ἡ ψυχή μου τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ.
Tb(BA):13:9 O Jerusalem, the holy city, he will scourge thee for thy children's works, and will have mercy again on the sons of the righteous. (Tobit 13:9 Brenton)
Tb(BA):13:9 Uwielbiam Boga mego, a dusza moja - Króla Niebios, i będzie się radować z majestatu Jego. (Tb 13:9 BT_4)
Tb(BA):13:9 τὸν θεόν μου ὑψῶ καὶ ψυχή μου τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ.
Tb(BA):13:9 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):13:9 Bóg  Ja By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Król Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Wielkość On/ona/to/to samo
Tb(BA):13:9 to\n Teo/n mou u(PSO= kai\ E( PSuCHE/ mou to\n basile/a tou= ou)ranou= kai\ a)gallia/setai tE\n megalOsu/nEn au)tou=.
Tb(BA):13:9 ton Teon mu hyPSO kai hE PSyCHE mu ton basilea tu uranu kai agalliasetai tEn megalOsynEn autu.
Tb(BA):13:9 RA_ASM N2_ASM RP_GS V4_PAI1S C RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_ASM N3V_ASM RA_GSM N2_GSM C VF_FMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Tb(BA):13:9 the god [see theology] I to elevate/set high and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the king the sky/heaven and also, even, namely to exult (glad, great joy) the greatness he/she/it/same
Tb(BA):13:9 the (acc) god (acc) me (gen) I-am-ELEVATE/SET-ing-HIGH, I-should-be-ELEVATE/SET-ing-HIGH and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (acc) king (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-will-be-EXULT-ed the (acc) greatness (acc) him/it/same (gen)
Tb(BA):13:9 Tb(BA)_13:9_1 Tb(BA)_13:9_2 Tb(BA)_13:9_3 Tb(BA)_13:9_4 Tb(BA)_13:9_5 Tb(BA)_13:9_6 Tb(BA)_13:9_7 Tb(BA)_13:9_8 Tb(BA)_13:9_9 Tb(BA)_13:9_10 Tb(BA)_13:9_11 Tb(BA)_13:9_12 Tb(BA)_13:9_13 Tb(BA)_13:9_14 Tb(BA)_13:9_15 Tb(BA)_13:9_16 Tb(BA)_13:9_17
Tb(BA):13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:10 λεγέτωσαν πάντες καὶ ἐξομολογείσθωσαν αὐτῷ ἐν Ιεροσολύμοις Ιεροσόλυμα πόλις ἁγία, μαστιγώσει ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν υἱῶν σου καὶ πάλιν ἐλεήσει τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων.
Tb(BA):13:10 Give praise to the Lord, for he is good: and praise the everlasting King, that his tabernacle may be builded in thee again with joy, and let him make joyful there in thee those that are captives, and love in thee for ever those that are miserable. (Tobit 13:10 Brenton)
Tb(BA):13:10 Niech wszyscy wołają i wysławiają Go w Jerozolimie; Jerozolimo - miasto święto! On ześle karę za czyny twych synów i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych. (Tb 13:10 BT_4)
Tb(BA):13:10 λεγέτωσαν πάντες καὶ ἐξομολογείσθωσαν αὐτῷ ἐν Ιεροσολύμοις Ιεροσόλυμα πόλις ἁγία, μαστιγώσει ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν υἱῶν σου καὶ πάλιν ἐλεήσει τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων.
Tb(BA):13:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πάλιν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Tb(BA):13:10 By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By przyznawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Jerozolima [miasto z] Miasto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By okazać miłosierdzie Syn Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Tb(BA):13:10 lege/tOsan pa/ntes kai\ e)Xomologei/sTOsan au)tO=| e)n *ierosolu/mois *ieroso/luma po/lis a(gi/a, mastigO/sei e)pi\ ta\ e)/rga tO=n ui(O=n sou kai\ pa/lin e)leE/sei tou\s ui(ou\s tO=n dikai/On.
Tb(BA):13:10 legetOsan pantes kai eXomologeisTOsan autO en ierosolymois ierosolyma polis hagia, mastigOsei epi ta erga tOn hyiOn su kai palin eleEsei tus hyius tOn dikaiOn.
Tb(BA):13:10 V1_PAD3P A3_NPM C V2_PMD3P RD_DSM P N_DS N_VSM N3I_VSF A1A_VSF VF_FAI3S P RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM RP_GS C D VF_FAI3S RA_APM N2_APM RA_GPM A1A_GPM
Tb(BA):13:10 to say/tell every all, each, every, the whole of and also, even, namely to confess he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] Jerusalem [city of] city dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work the son you; your/yours(sg) and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to show mercy the son the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Tb(BA):13:10 let-them-be-SAY/TELL-ing! all (nom|voc) and let-them-be-being-CONFESS-ed! him/it/same (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (dat) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) city (nom) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-CASTIGATE, you(sg)-will-be-CASTIGATE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and again he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) the (acc) sons (acc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
Tb(BA):13:10 Tb(BA)_13:10_1 Tb(BA)_13:10_2 Tb(BA)_13:10_3 Tb(BA)_13:10_4 Tb(BA)_13:10_5 Tb(BA)_13:10_6 Tb(BA)_13:10_7 Tb(BA)_13:10_8 Tb(BA)_13:10_9 Tb(BA)_13:10_10 Tb(BA)_13:10_11 Tb(BA)_13:10_12 Tb(BA)_13:10_13 Tb(BA)_13:10_14 Tb(BA)_13:10_15 Tb(BA)_13:10_16 Tb(BA)_13:10_17 Tb(BA)_13:10_18 Tb(BA)_13:10_19 Tb(BA)_13:10_20 Tb(BA)_13:10_21 Tb(BA)_13:10_22 Tb(BA)_13:10_23 Tb(BA)_13:10_24
Tb(BA):13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:11 ἐξομολογοῦ τῷ κυρίῳ ἀγαθῶς καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων, ἵνα πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηθῇ σοι μετὰ χαρᾶς.
Tb(BA):13:11 Many nations shall come from far to the name of the Lord God with gifts in their hands, even gifts to the King of heaven; all generations shall praise thee with great joy. (Tobit 13:11 Brenton)
Tb(BA):13:11 Wysławiaj Pana godnie i chwal Króla wieków, aby znów odbudował twój namiot z radością. (Tb 13:11 BT_4)
Tb(BA):13:11 ἐξομολογοῦ τῷ κυρίῳ ἀγαθῶς καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων, ἵνα πάλιν σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηθῇ σοι μετὰ χαρᾶς.
Tb(BA):13:11 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἵνα πάλιν ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μετά χαρά, -ᾶς, ἡ
Tb(BA):13:11 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By błogosławić Król Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze żeby / ażeby / bo Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Radość
Tb(BA):13:11 e)Xomologou= tO=| kuri/O| a)gaTO=s kai\ eu)lo/gei to\n basile/a tO=n ai)O/nOn, i(/na pa/lin E( skEnE\ au)tou= oi)kodomETE=| soi meta\ CHara=s.
Tb(BA):13:11 eXomologu tO kyriO agaTOs kai eulogei ton basilea tOn aiOnOn, hina palin hE skEnE autu oikodomETE soi meta CHaras.
Tb(BA):13:11 V2_PMD2S RA_DSM N2_DSM D C V2_PAD2S RA_ASM N3V_ASM RA_GPM N3W_GPM C D RA_NSF N1_NSF RD_GSM VC_APS3S RP_DS P N1A_GSF
Tb(BA):13:11 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć and also, even, namely to bless the king the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same to build/edify you; your/yours(sg); to rub worn, rub after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing joy
Tb(BA):13:11 be-you(sg)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   and he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing the (acc) king (acc) the (gen) eons (gen) so that / in order to /because again the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-should-be-BUILD/EDIFY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) after (+acc), with (+gen) joy (gen)
Tb(BA):13:11 Tb(BA)_13:11_1 Tb(BA)_13:11_2 Tb(BA)_13:11_3 Tb(BA)_13:11_4 Tb(BA)_13:11_5 Tb(BA)_13:11_6 Tb(BA)_13:11_7 Tb(BA)_13:11_8 Tb(BA)_13:11_9 Tb(BA)_13:11_10 Tb(BA)_13:11_11 Tb(BA)_13:11_12 Tb(BA)_13:11_13 Tb(BA)_13:11_14 Tb(BA)_13:11_15 Tb(BA)_13:11_16 Tb(BA)_13:11_17 Tb(BA)_13:11_18 Tb(BA)_13:11_19
Tb(BA):13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:12 καὶ εὐφράναι ἐν σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἀγαπήσαι ἐν σοὶ τοὺς ταλαιπώρους εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.
Tb(BA):13:12 Cursed are all they which hate thee, and blessed shall all be which love thee for ever. (Tobit 13:12 Brenton)
Tb(BA):13:12 Oby rozradował w tobie pojmanych i umiłował w tobie wszystkich nieszczęśliwych we wszystkich pokoleniach na wieki. (Tb 13:12 BT_4)
Tb(BA):13:12 καὶ εὐφράναι ἐν σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἀγαπήσαι ἐν σοὶ τοὺς ταλαιπώρους εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.
Tb(BA):13:12 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ταλαίπωρος -ον εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):13:12 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pojmany; pojmany I też, nawet, mianowicie By kochać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Marny Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):13:12 kai\ eu)fra/nai e)n soi\ tou\s ai)CHmalO/tous kai\ a)gapE/sai e)n soi\ tou\s talaipO/rous ei)s pa/sas ta\s genea\s tou= ai)O=nos.
Tb(BA):13:12 kai eufranai en soi tus aiCHmalOtus kai agapEsai en soi tus talaipOrus eis pasas tas geneas tu aiOnos.
Tb(BA):13:12 C VA_AAO3S P RP_DS RA_APM A1B_APM C VA_AAN P RP_DS RA_APM A1_APM P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSM N3W_GSM
Tb(BA):13:12 and also, even, namely to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub the captive; captive and also, even, namely to love in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub the miserable into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the generation Race, Nation; sometimes "generation" the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):13:12 and to-CELEBRATE/BE-MERRY, be-you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, he/she/it-happens-to-CELEBRATE/BE-MERRY (opt) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) captives (acc); captive ([Adj] acc) and to-LOVE, be-you(sg)-LOVE-ed!, he/she/it-happens-to-LOVE (opt) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) miserable ([Adj] acc) into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) generation (gen), generations (acc) the (gen) eon (gen)
Tb(BA):13:12 Tb(BA)_13:12_1 Tb(BA)_13:12_2 Tb(BA)_13:12_3 Tb(BA)_13:12_4 Tb(BA)_13:12_5 Tb(BA)_13:12_6 Tb(BA)_13:12_7 Tb(BA)_13:12_8 Tb(BA)_13:12_9 Tb(BA)_13:12_10 Tb(BA)_13:12_11 Tb(BA)_13:12_12 Tb(BA)_13:12_13 Tb(BA)_13:12_14 Tb(BA)_13:12_15 Tb(BA)_13:12_16 Tb(BA)_13:12_17 Tb(BA)_13:12_18
Tb(BA):13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:13 ἔθνη πολλὰ μακρόθεν ἥξει πρὸς τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ δῶρα ἐν χερσὶν ἔχοντες καὶ δῶρα τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, γενεαὶ γενεῶν δώσουσίν σοι ἀγαλλίαμα.
Tb(BA):13:13 Rejoice and be glad for the children of the just: for they shall be gathered together, and shall bless the Lord of the just. (Tobit 13:13 Brenton)
Tb(BA):13:13 Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia. Dary mają w swych rękach dla Króla niebios. Z pokolenia na pokolenie oddawać ci będą chwałę, a imię "Wybranej" przejdzie na przyszłe pokolenia. (Tb 13:13 BT_4)
Tb(BA):13:13 ἔθνη πολλὰ μακρόθεν ἥξει πρὸς τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ δῶρα ἐν χερσὶν ἔχοντες καὶ δῶρα τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, γενεαὶ γενεῶν δώσουσίν σοι ἀγαλλίαμα.
Tb(BA):13:13 ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μακρό·θεν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Tb(BA):13:13 Naród [zobacz etniczny] Dużo Z dala By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Dar W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By mieć I też, nawet, mianowicie Dar Król Nieba/niebo Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się exhultation
Tb(BA):13:13 e)/TnE polla\ makro/Ten E(/Xei pro\s to\ o)/noma kuri/ou tou= Teou= dO=ra e)n Hersi\n e)/CHontes kai\ dO=ra tO=| basilei= tou= ou)ranou=, geneai\ geneO=n dO/sousi/n soi a)galli/ama.
Tb(BA):13:13 eTnE polla makroTen hEXei pros to onoma kyriu tu Teu dOra en Hersin eCHontes kai dOra tO basilei tu uranu, geneai geneOn dOsusin soi agalliama.
Tb(BA):13:13 N3E_NPN A1_NPN P VF_FAI3S P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM N2N_APN P N3_DPF V1_PAPNPM C N2N_APN RA_DSM N3V_DSM RA_GSM N2_GSM N1A_NPF N1A_GPF VF_FAI3P RP_DS N3M_ASN
Tb(BA):13:13 nation [see ethnic] much from afar to have come I have come. I have arrived.; to lead toward (+acc,+gen,+dat) the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] gift in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand to have and also, even, namely gift the king the sky/heaven generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation" to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub exhultation
Tb(BA):13:13 nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) from afar he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) gifts (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hands (dat) while HAVE-ing (nom|voc) and gifts (nom|acc|voc) the (dat) king (dat) the (gen) sky/heaven (gen) generations (nom|voc) generations (gen) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) exhultation (nom|acc|voc)
Tb(BA):13:13 Tb(BA)_13:13_1 Tb(BA)_13:13_2 Tb(BA)_13:13_3 Tb(BA)_13:13_4 Tb(BA)_13:13_5 Tb(BA)_13:13_6 Tb(BA)_13:13_7 Tb(BA)_13:13_8 Tb(BA)_13:13_9 Tb(BA)_13:13_10 Tb(BA)_13:13_11 Tb(BA)_13:13_12 Tb(BA)_13:13_13 Tb(BA)_13:13_14 Tb(BA)_13:13_15 Tb(BA)_13:13_16 Tb(BA)_13:13_17 Tb(BA)_13:13_18 Tb(BA)_13:13_19 Tb(BA)_13:13_20 Tb(BA)_13:13_21 Tb(BA)_13:13_22 Tb(BA)_13:13_23 Tb(BA)_13:13_24 Tb(BA)_13:13_25
Tb(BA):13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:14 ἐπικατάρατοι πάντες οἱ μισοῦντές σε· εὐλογημένοι ἔσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντές σε εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):13:14 O blessed are they which love thee, for they shall rejoice in thy peace: blessed are they which have been sorrowful for all thy scourges; for they shall rejoice for thee, when they have seen all thy glory, and shall be glad for ever. (Tobit 13:14 Brenton)
Tb(BA):13:14 Przeklęci niech będą wszyscy, którzy mówią przeciw tobie obraźliwie, przeklęci niech będą wszyscy, którzy cię burzą i wywracają mury twoje, i ci wszyscy, którzy wieże twoje obalają i palą twoje mieszkania. A błogosławieni niech będą na wieki ci wszyscy, którzy czczą ciebie. (Tb 13:14 BT_4)
Tb(BA):13:14 ἐπικατάρατοι πάντες οἱ μισοῦντές σε· εὐλογημένοι ἔσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντές σε εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):13:14 ἐπι·κατ·άρατος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):13:14 Przeklęty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg) By błogosławić By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kochać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):13:14 e)pikata/ratoi pa/ntes oi( misou=nte/s se· eu)logEme/noi e)/sontai pa/ntes oi( a)gapO=nte/s se ei)s to\n ai)O=na.
Tb(BA):13:14 epikataratoi pantes hoi misuntes se· eulogEmenoi esontai pantes hoi agapOntes se eis ton aiOna.
Tb(BA):13:14 A1B_NPM A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS VM_XMPNPM VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM V3_PAPNPM RP_AS P RA_ASM N3W_ASM
Tb(BA):13:14 cursed every all, each, every, the whole of the to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg) to bless to be every all, each, every, the whole of the to love you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):13:14 cursed ([Adj] nom|voc) all (nom|voc) the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) having-been-BLESS-ed (nom|voc) they-will-be all (nom|voc) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(BA):13:14 Tb(BA)_13:14_1 Tb(BA)_13:14_2 Tb(BA)_13:14_3 Tb(BA)_13:14_4 Tb(BA)_13:14_5 Tb(BA)_13:14_6 Tb(BA)_13:14_7 Tb(BA)_13:14_8 Tb(BA)_13:14_9 Tb(BA)_13:14_10 Tb(BA)_13:14_11 Tb(BA)_13:14_12 Tb(BA)_13:14_13 Tb(BA)_13:14_14
Tb(BA):13:14 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:15 χάρηθι καὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς τῶν δικαίων, ὅτι συναχθήσονται καὶ εὐλογήσουσιν τὸν κύριον τῶν δικαίων· ὦ μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε, χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ σου.
Tb(BA):13:15 Let my soul bless God the great King. (Tobit 13:15 Brenton)
Tb(BA):13:15 A więc raduj się, wesel z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą Pana wieków, szczęśliwi, którzy cię miłują, i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju. (Tb 13:15 BT_4)
Tb(BA):13:15 χάρηθι καὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς τῶν δικαίων, ὅτι συναχθήσονται καὶ εὐλογήσουσιν τὸν κύριον τῶν δικαίων· μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε, χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ σου.
Tb(BA):13:15 χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὅτι συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):13:15 By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Ponieważ/tamto By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Szczęśliwy; do ??? By kochać Ty; twój/twój(sg) By radować pozdrowienie, pozdrowienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):13:15 CHa/rETi kai\ a)galli/asai e)pi\ toi=s ui(oi=s tO=n dikai/On, o(/ti sunaCHTE/sontai kai\ eu)logE/sousin to\n ku/rion tO=n dikai/On· O)= maka/rioi oi( a)gapO=nte/s se, CHarE/sontai e)pi\ tE=| ei)rE/nE| sou.
Tb(BA):13:15 CHarETi kai agalliasai epi tois hyiois tOn dikaiOn, hoti synaCHTEsontai kai eulogEsusin ton kyrion tOn dikaiOn· O makarioi hoi agapOntes se, CHarEsontai epi tE eirEnE su.
Tb(BA):13:15 VD_APD2S C VA_AMD2S P RA_DPM N2_DPM RA_GPM A1A_GPM C VQ_FPI3P C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GPM A1A_GPM I A1A_NPM RA_NPM V3_PAPNPM RP_AS VD_FPI3P P RA_DSF N1_DSF RP_GS
Tb(BA):13:15 to rejoice salute, salutation and also, even, namely to exult (glad, great joy) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous because/that to gather together and also, even, namely to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be fortunate; to ??? the to love you; your/yours(sg) to rejoice salute, salutation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the peace you; your/yours(sg)
Tb(BA):13:15 be-you(sg)-REJOICE-ed! and you(sg)-are-being-EXULT-ed, to-EXULT, be-you(sg)-EXULT-ed!, he/she/it-happens-to-EXULT (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sons (dat) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) because/that they-will-be-GATHER TOGETHER-ed and they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) O!; omega; I-should-be fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-be-REJOICE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) peace (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):13:15 Tb(BA)_13:15_1 Tb(BA)_13:15_2 Tb(BA)_13:15_3 Tb(BA)_13:15_4 Tb(BA)_13:15_5 Tb(BA)_13:15_6 Tb(BA)_13:15_7 Tb(BA)_13:15_8 Tb(BA)_13:15_9 Tb(BA)_13:15_10 Tb(BA)_13:15_11 Tb(BA)_13:15_12 Tb(BA)_13:15_13 Tb(BA)_13:15_14 Tb(BA)_13:15_15 Tb(BA)_13:15_16 Tb(BA)_13:15_17 Tb(BA)_13:15_18 Tb(BA)_13:15_19 Tb(BA)_13:15_20 Tb(BA)_13:15_21 Tb(BA)_13:15_22 Tb(BA)_13:15_23 Tb(BA)_13:15_24 Tb(BA)_13:15_25 Tb(BA)_13:15_26
Tb(BA):13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:16 μακάριοι ὅσοι ἐλυπήθησαν ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξίν σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται θεασάμενοι πᾶσαν τὴν δόξαν σου καὶ εὐφρανθήσονται εἰς τὸν αἰῶνα. ἡ ψυχή μου εὐλογείτω τὸν θεὸν τὸν βασιλέα τὸν μέγαν.
Tb(BA):13:16 For Jerusalem shall be built up with sapphires and emeralds, and precious stone: thy walls and towers and battlements with pure gold. (Tobit 13:16 Brenton)
Tb(BA):13:16 Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą wszystkimi plagami twymi, ponieważ w tobie cieszyć się będą i oglądać wszelką radość twoją na wieki. Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla. (Tb 13:16 BT_4)
Tb(BA):13:16 μακάριοι ὅσοι ἐλυπήθησαν ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξίν σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται θεασάμενοι πᾶσαν τὴν δόξαν σου καὶ εὐφρανθήσονται εἰς τὸν αἰῶνα. ψυχή μου εὐλογείτω τὸν θεὸν τὸν βασιλέα τὸν μέγαν.
Tb(BA):13:16 μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὅσος -η -ον λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό μάστιξ, -ιγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) θεάομαι (-, -, θεα·σ-, -, τεθεα-, θεα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Tb(BA):13:16 Szczęśliwy; do ??? Tyleż/wiele jak By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Smagająca/nieszczęścia/choroba Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By radować pozdrowienie, pozdrowienie By widzieć spojrzenie na (TORBA) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By błogosławić Bóg  Król Wielki
Tb(BA):13:16 maka/rioi o(/soi e)lupE/TEsan e)pi\ pa/sais tai=s ma/stiXi/n sou, o(/ti e)pi\ soi\ CHarE/sontai Teasa/menoi pa=san tE\n do/Xan sou kai\ eu)franTE/sontai ei)s to\n ai)O=na. E( PSuCHE/ mou eu)logei/tO to\n Teo\n to\n basile/a to\n me/gan.
Tb(BA):13:16 makarioi hosoi elypETEsan epi pasais tais mastiXin su, hoti epi soi CHarEsontai Teasamenoi pasan tEn doXan su kai eufranTEsontai eis ton aiOna. hE PSyCHE mu eulogeitO ton Teon ton basilea ton megan.
Tb(BA):13:16 A1A_NPM A1_NPM VCI_API3P P A1S_DPF RA_DPF N3G_DPF RP_GS C P RP_DS VD_FPI3P VA_AMPNPM A1S_ASF RA_ASF N1S_ASF RP_GS C VC_FPI3P P RA_ASM N3W_ASM RA_NSF N1_NSF RP_GS V2_PAD3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM N3V_ASM RA_ASM A1P_ASM
Tb(BA):13:16 fortunate; to ??? as much/many as to sorrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the scourging/affliction/malady you; your/yours(sg) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to rejoice salute, salutation to see look upon (BAG) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg) and also, even, namely to celebrate/be merry into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to bless the god [see theology] the king the great
Tb(BA):13:16 fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) as much/many as (nom) they-were-SORROW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-will-be-REJOICE-ed upon being-SEE-ed (nom|voc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) let-him/her/it-be-BLESS-ing! the (acc) god (acc) the (acc) king (acc) the (acc) great ([Adj] acc)
Tb(BA):13:16 Tb(BA)_13:16_1 Tb(BA)_13:16_2 Tb(BA)_13:16_3 Tb(BA)_13:16_4 Tb(BA)_13:16_5 Tb(BA)_13:16_6 Tb(BA)_13:16_7 Tb(BA)_13:16_8 Tb(BA)_13:16_9 Tb(BA)_13:16_10 Tb(BA)_13:16_11 Tb(BA)_13:16_12 Tb(BA)_13:16_13 Tb(BA)_13:16_14 Tb(BA)_13:16_15 Tb(BA)_13:16_16 Tb(BA)_13:16_17 Tb(BA)_13:16_18 Tb(BA)_13:16_19 Tb(BA)_13:16_20 Tb(BA)_13:16_21 Tb(BA)_13:16_22 Tb(BA)_13:16_23 Tb(BA)_13:16_24 Tb(BA)_13:16_25 Tb(BA)_13:16_26 Tb(BA)_13:16_27 Tb(BA)_13:16_28 Tb(BA)_13:16_29 Tb(BA)_13:16_30 Tb(BA)_13:16_31 Tb(BA)_13:16_32
Tb(BA):13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:17 ὅτι οἰκοδομηθήσεται Ιερουσαλημ σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ καὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη σου καὶ οἱ πύργοι καὶ οἱ προμαχῶνες ἐν χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ αἱ πλατεῖαι Ιερουσαλημ βηρύλλῳ καὶ ἄνθρακι καὶ λίθῳ ἐκ Σουφιρ ψηφολογηθήσονται.
Tb(BA):13:17 And the streets of Jerusalem shall be paved with beryl and carbuncle and stones of Ophir. (Tobit 13:17 Brenton)
Tb(BA):13:17 Ponieważ Jerozolima będzie odbudowana, w mieście dom Jego - na wszystkie wieki. Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego ujrzy twoją chwałę i uwielbiać będzie Króla niebios. Bramy Jerozolimy będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, a wszystkie mury twoje z drogich kamieni. Wieże Jerozolimy będą zbudowane ze złota, a wały ochronne ze szczerego złota. Ulice Jerozolimy wyłożone będą rubinami i kamieniami z Ofiru. (Tb 13:17 BT_4)
Tb(BA):13:17 ὅτι οἰκοδομηθήσεται Ιερουσαλημ σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ καὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη σου καὶ οἱ πύργοι καὶ οἱ προμαχῶνες ἐν χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ αἱ πλατεῖαι Ιερουσαλημ βηρύλλῳ καὶ ἄνθρακι καὶ λίθῳ ἐκ Σουφιρ ψηφολογηθήσονται.
Tb(BA):13:17 ὅτι οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. σάπφιρος v.l.σαπφειρ·ῳ καί σμάραγδος, -ου, ὁ καί λίθος, -ου, ὁ ἔν·τιμος -ον ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. βήρυλλος, -ου, ὁ and ἡ καί ἄνθραξ, -ακος, ὁ καί λίθος, -ου, ὁ ἐκ    
Tb(BA):13:17 Ponieważ/tamto By budować/buduj moralnie Jerozolima [miasto z] Szafirowy I też, nawet, mianowicie Szmaragd I też, nawet, mianowicie Kamień Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Ściana Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wieża I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota Czysty I też, nawet, mianowicie Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Jerozolima [miasto z] Beryl I też, nawet, mianowicie Węgiel drzewny I też, nawet, mianowicie Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Tb(BA):13:17 o(/ti oi)kodomETE/setai *ierousalEm sapfei/rO| kai\ smara/gdO| kai\ li/TO| e)nti/mO| ta\ tei/CHE sou kai\ oi( pu/rgoi kai\ oi( promaCHO=nes e)n CHrusi/O| kaTarO=|, kai\ ai( platei=ai *ierousalEm bEru/llO| kai\ a)/nTraki kai\ li/TO| e)k *soufir PSEfologETE/sontai.
Tb(BA):13:17 hoti oikodomETEsetai ierusalEm sapfeirO kai smaragdO kai liTO entimO ta teiCHE su kai hoi pyrgoi kai hoi promaCHOnes en CHrysiO kaTarO, kai hai plateiai ierusalEm bEryllO kai anTraki kai liTO ek sufir PSEfologETEsontai.
Tb(BA):13:17 C VC_FPI3S N_NS N2_DSF C N2_DSM C N2_DSM A1B_DSM RA_APN N3E_APN RP_GS C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N3W_NPM P N2N_DSN A1A_DSN C RA_NPF N1A_NPF N_GS N2_DSF C N3K_DSF C N2_DSM P N_GS VC_FPI3P
Tb(BA):13:17 because/that to build/edify Jerusalem [city of] sapphire and also, even, namely emerald and also, even, namely stone upright respectable, equitable, honest, honorable the wall you; your/yours(sg) and also, even, namely the tower and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold clean and also, even, namely the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide Jerusalem [city of] beryl and also, even, namely charcoal and also, even, namely stone out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć
Tb(BA):13:17 because/that he/she/it-will-be-BUILD/EDIFY-ed Jerusalem (indecl) sapphire (dat) and emerald (dat) and stone (dat) upright ([Adj] dat) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) towers (nom|voc) and the (nom)   in/among/by (+dat) piece of gold (dat) clean ([Adj] dat) and the (nom) broads (nom|voc); wide ([Adj] nom|voc) Jerusalem (indecl) beryl (dat) and charcoal (dat) and stone (dat) out of (+gen)    
Tb(BA):13:17 Tb(BA)_13:17_1 Tb(BA)_13:17_2 Tb(BA)_13:17_3 Tb(BA)_13:17_4 Tb(BA)_13:17_5 Tb(BA)_13:17_6 Tb(BA)_13:17_7 Tb(BA)_13:17_8 Tb(BA)_13:17_9 Tb(BA)_13:17_10 Tb(BA)_13:17_11 Tb(BA)_13:17_12 Tb(BA)_13:17_13 Tb(BA)_13:17_14 Tb(BA)_13:17_15 Tb(BA)_13:17_16 Tb(BA)_13:17_17 Tb(BA)_13:17_18 Tb(BA)_13:17_19 Tb(BA)_13:17_20 Tb(BA)_13:17_21 Tb(BA)_13:17_22 Tb(BA)_13:17_23 Tb(BA)_13:17_24 Tb(BA)_13:17_25 Tb(BA)_13:17_26 Tb(BA)_13:17_27 Tb(BA)_13:17_28 Tb(BA)_13:17_29 Tb(BA)_13:17_30 Tb(BA)_13:17_31 Tb(BA)_13:17_32 Tb(BA)_13:17_33
Tb(BA):13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):13:18 καὶ ἐροῦσιν πᾶσαι αἱ ῥῦμαι αὐτῆς Αλληλουια καὶ αἰνέσουσιν λέγοντες Εὐλογητὸς ὁ θεός, ὃς ὕψωσεν πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(BA):13:18 And all her streets shall say, Alleluia; and they shall praise him, saying, Blessed be God, which hath extolled it for ever. (Tobit 13:18 Brenton)
Tb(BA):13:18 Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: "Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!" I błogosławieni będą błogosławić Imię święte na wieki i na zawsze». (Tb 13:18 BT_4)
Tb(BA):13:18 καὶ ἐροῦσιν πᾶσαι αἱ ῥῦμαι αὐτῆς Αλληλουια καὶ αἰνέσουσιν λέγοντες Εὐλογητὸς θεός, ὃς ὕψωσεν πάντας τοὺς αἰῶνας.
Tb(BA):13:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ῥύμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἁλληλουϊά καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):13:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Aleja On/ona/to/to samo Alleluja [chwal Yahweh] I też, nawet, mianowicie By chwalić By mówić/opowiadaj Błogosławiony Bóg  Kto/, który/, który By podnosić/ustalony wysoko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):13:18 kai\ e)rou=sin pa=sai ai( r(u=mai au)tE=s *allElouia kai\ ai)ne/sousin le/gontes *eu)logEto\s o( Teo/s, o(\s u(/PSOsen pa/ntas tou\s ai)O=nas.
Tb(BA):13:18 kai erusin pasai hai rymai autEs allEluia kai ainesusin legontes eulogEtos ho Teos, hos hyPSOsen pantas tus aiOnas.
Tb(BA):13:18 C VF2_FAI3P A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSF I C VF_FAI3P V1_PAPNPM A1_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N3W_APM
Tb(BA):13:18 and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of; to sprinkle the alley he/she/it/same hallelujah [praise Yahweh] and also, even, namely to praise to say/tell blessed the god [see theology] who/whom/which to elevate/set high every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):13:18 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) alleies (nom|voc) her/it/same (gen) hallelujah and they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) blessed ([Adj] nom) the (nom) god (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH all (acc) the (acc) eons (acc)
Tb(BA):13:18 Tb(BA)_13:18_1 Tb(BA)_13:18_2 Tb(BA)_13:18_3 Tb(BA)_13:18_4 Tb(BA)_13:18_5 Tb(BA)_13:18_6 Tb(BA)_13:18_7 Tb(BA)_13:18_8 Tb(BA)_13:18_9 Tb(BA)_13:18_10 Tb(BA)_13:18_11 Tb(BA)_13:18_12 Tb(BA)_13:18_13 Tb(BA)_13:18_14 Tb(BA)_13:18_15 Tb(BA)_13:18_16 Tb(BA)_13:18_17 Tb(BA)_13:18_18
Tb(BA):13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x