Tb(BA):5:1 καὶ ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, ποιήσω πάντα, ὅσα ἐντέταλσαί μοι·
Tb(BA):5:1 Tobias then answered and said, Father, I will do all things which thou hast commanded me: (Tobit 5:1 Brenton)
Tb(BA):5:1 Na to odpowiedział Tobiasz ojcu swemu Tobiaszowi i rzekł: «Wszystko, coś mi polecił, ojcze, uczynię. (Tb 5:1 BT_4)
Tb(BA):5:1 Καὶ ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, ποιήσω πάντα, ὅσα ἐντέταλσαί μοι·
Tb(BA):5:1 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):5:1 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ojciec By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Ja
Tb(BA):5:1 *kai\ a)pokriTei\s *tObias ei)=pen au)tO=| *pa/ter, poiE/sO pa/nta, o(/sa e)nte/talsai/ moi·
Tb(BA):5:1 kai apokriTeis tObias eipen autO pater, poiEsO panta, hosa entetalsai moi·
Tb(BA):5:1 C VC_APPNSM N1T_NSM VBI_AAI3S RD_DSM N3_VSM VF_FAI1S A1S_APN A1_APN VM_XMI2S RP_DS
Tb(BA):5:1 and also, even, namely to answer ć to say/tell he/she/it/same father to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command I
Tb(BA):5:1 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc)   he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) father (voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) you(sg)-have-been-ENJOIN-ed me (dat)
Tb(BA):5:1 Tb(BA)_5:1_1 Tb(BA)_5:1_2 Tb(BA)_5:1_3 Tb(BA)_5:1_4 Tb(BA)_5:1_5 Tb(BA)_5:1_6 Tb(BA)_5:1_7 Tb(BA)_5:1_8 Tb(BA)_5:1_9 Tb(BA)_5:1_10 Tb(BA)_5:1_11
Tb(BA):5:1 x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:2 ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ οὐ γινώσκω αὐτόν;
Tb(BA):5:2 But how can I receive the money, seeing I know him not? (Tobit 5:2 Brenton)
Tb(BA):5:2 Ale jak ja będę mógł od niego odebrać pieniądze? Przecież ani on mnie nie zna, ani ja jego nie znam. Jaki dam mu znak, aby mnie rozpoznał i uwierzył mi, i dał mi te pieniądze? Zresztą nie znam dróg wiodących do Medii, aby się tam dostać». (Tb 5:2 BT_4)
Tb(BA):5:2 ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ οὐ γινώσκω αὐτόν;
Tb(BA):5:2 ἀλλά πῶς[1] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):5:2 Ale Jak Do zdolnego By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Tb(BA):5:2 a)lla\ pO=s dunE/somai labei=n to\ a)rgu/rion kai\ ou) ginO/skO au)to/n;
Tb(BA):5:2 alla pOs dynEsomai labein to argyrion kai u ginOskO auton;
Tb(BA):5:2 C D VF_FMI1S VB_AAN RA_ASN N2N_ASN C D V1_PAI1S RD_ASM
Tb(BA):5:2 but how to able to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the piece of silver and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same
Tb(BA):5:2 but how I-will-be-ABLE-ed to-TAKE HOLD OF the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and not I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing him/it/same (acc)
Tb(BA):5:2 Tb(BA)_5:2_1 Tb(BA)_5:2_2 Tb(BA)_5:2_3 Tb(BA)_5:2_4 Tb(BA)_5:2_5 Tb(BA)_5:2_6 Tb(BA)_5:2_7 Tb(BA)_5:2_8 Tb(BA)_5:2_9 Tb(BA)_5:2_10
Tb(BA):5:2 x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:3 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον, ὃς συμπορεύσεταί σοι, καὶ δώσω αὐτῷ μισθόν, ἕως ζῶ· καὶ λαβὲ πορευθεὶς τὸ ἀργύριον.
Tb(BA):5:3 Then he gave him the handwriting, and said unto him, Seek thee a man which may go with thee, whiles I yet live, and I will give him wages: and go and receive the money. (Tobit 5:3 Brenton)
Tb(BA):5:3 Odpowiadając na to Tobiasz powiedział do swego syna Tobiasza: «On złożył swój podpis na dokumencie, a ja złożyłem podpis mój. I podzieliłem dokument na dwie części i wzięliśmy każdy po jednej z nich. Ja dałem mu jedną część z pieniędzmi. A oto teraz już mija dwadzieścia lat, odkąd złożyłem u niego te pieniądze. A teraz, dziecko, poszukaj sobie człowieka zaufanego, który pójdzie z tobą. Damy mu zapłatę, skoro powrócisz. I odbierz od niego te pieniądze». (Tb 5:3 BT_4)
Tb(BA):5:3 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον, ὃς συμπορεύσεταί σοι, καὶ δώσω αὐτῷ μισθόν, ἕως ζῶ· καὶ λαβὲ πορευθεὶς τὸ ἀργύριον.
Tb(BA):5:3 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χειρό·γραφον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μισθός, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Tb(BA):5:3 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Świadectwo obligacji długu pisanej I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By szukać Siebie Ludzki Kto/, który/, który Do przychodził razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Aż; świtaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By iść Kawałek srebra
Tb(BA):5:3 kai\ e)/dOken au)tO=| to\ CHeiro/grafon kai\ ei)=pen au)tO=| *DZE/tEson seautO=| a)/nTrOpon, o(\s sumporeu/setai/ soi, kai\ dO/sO au)tO=| misTo/n, e(/Os DZO=· kai\ labe\ poreuTei\s to\ a)rgu/rion.
Tb(BA):5:3 kai edOken autO to CHeirografon kai eipen autO DZEtEson seautO anTrOpon, hos symporeusetai soi, kai dOsO autO misTon, heOs DZO· kai labe poreuTeis to argyrion.
Tb(BA):5:3 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S RD_DSM V2_AAD2S RD_DSM N2_ASM RR_NSM VF_FMI3S RP_DS C VF_FAI1S RD_DSM N2_ASM C V3_PAI1S C VB_AAD2S VC_APPNSM RA_ASN N2N_ASN
Tb(BA):5:3 and also, even, namely to give he/she/it/same the certificate of debt bond written and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to seek yourself human who/whom/which to came together you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to give he/she/it/same just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense until; dawn to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to go the piece of silver
Tb(BA):5:3 and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) certificate of debt (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-SEEK-you(sg)!, going-to-SEEK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) human (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-CAME TOGETHER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-will-GIVE, I-should-GIVE him/it/same (dat) just recompense (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing and do-TAKE HOLD OF-you(sg)! upon being-GO-ed (nom|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc)
Tb(BA):5:3 Tb(BA)_5:3_1 Tb(BA)_5:3_2 Tb(BA)_5:3_3 Tb(BA)_5:3_4 Tb(BA)_5:3_5 Tb(BA)_5:3_6 Tb(BA)_5:3_7 Tb(BA)_5:3_8 Tb(BA)_5:3_9 Tb(BA)_5:3_10 Tb(BA)_5:3_11 Tb(BA)_5:3_12 Tb(BA)_5:3_13 Tb(BA)_5:3_14 Tb(BA)_5:3_15 Tb(BA)_5:3_16 Tb(BA)_5:3_17 Tb(BA)_5:3_18 Tb(BA)_5:3_19 Tb(BA)_5:3_20 Tb(BA)_5:3_21 Tb(BA)_5:3_22 Tb(BA)_5:3_23 Tb(BA)_5:3_24 Tb(BA)_5:3_25
Tb(BA):5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:4 καὶ ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον καὶ εὗρεν τὸν Ραφαηλ, ὃς ἦν ἄγγελος, καὶ οὐκ ᾔδει·
Tb(BA):5:4 Therefore when he went to seek a man, he found Raphael that was an angel. (Tobit 5:4 Brenton)
Tb(BA):5:4 I poszedł Tobiasz poszukać człowieka, który wyruszy razem z nim do Medii, a będzie znał drogę. A gdy wyszedł, spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że jest to anioł Boży. (Tb 5:4 BT_4)
Tb(BA):5:4 καὶ ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον καὶ εὗρεν τὸν Ραφαηλ, ὃς ἦν ἄγγελος, καὶ οὐκ ᾔδει·
Tb(BA):5:4 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄγγελος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Tb(BA):5:4 I też, nawet, mianowicie By iść By szukać Ludzki I też, nawet, mianowicie By znajdować Kto/, który/, który By być Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Tb(BA):5:4 kai\ e)poreu/TE DZEtE=sai a)/nTrOpon kai\ eu(=ren to\n *rafaEl, o(\s E)=n a)/ggelos, kai\ ou)k E)/|dei·
Tb(BA):5:4 kai eporeuTE DZEtEsai anTrOpon kai heuren ton rafaEl, hos En angelos, kai uk Edei·
Tb(BA):5:4 C VCI_API3S VA_AAN N2_ASM C VB_AAI3S RA_ASM N_ASM RR_NSM V9_IAI3S N2_NSM C D VXI_YAI3S
Tb(BA):5:4 and also, even, namely to go to seek human and also, even, namely to find the ć who/whom/which to be agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Tb(BA):5:4 and he/she/it-was-GO-ed to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) human (acc) and he/she/it-FIND-ed the (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-was messenger/angel (nom) and not he/she/it-had-PERCEIVE-ed
Tb(BA):5:4 Tb(BA)_5:4_1 Tb(BA)_5:4_2 Tb(BA)_5:4_3 Tb(BA)_5:4_4 Tb(BA)_5:4_5 Tb(BA)_5:4_6 Tb(BA)_5:4_7 Tb(BA)_5:4_8 Tb(BA)_5:4_9 Tb(BA)_5:4_10 Tb(BA)_5:4_11 Tb(BA)_5:4_12 Tb(BA)_5:4_13 Tb(BA)_5:4_14
Tb(BA):5:4 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ δύναμαι πορευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας, καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπων;
Tb(BA):5:5 But he knew not; and he said unto him, Canst thou go with me to Rages? and knowest thou those places well? (Tobit 5:5 Brenton)
Tb(BA):5:5 I odezwał się do niego: «Skąd jesteś, młodzieńcze?» A ten mu odpowiedział: «Jestem spośród synów Izraela, twoich braci, a przyszedłem tu, aby nająć się do pracy». I rzekł mu Tobiasz: «Czy wiesz ty, jaką drogą udać się do Medii?» (Tb 5:5 BT_4)
Tb(BA):5:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ δύναμαι πορευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας, καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπων;
Tb(BA):5:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν   ὁ ἡ τό   καί εἰ   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
Tb(BA):5:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Do zdolnego By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Jeżeli By iść; by być Miejsce
Tb(BA):5:5 kai\ ei)=pen au)tO=| *ei) du/namai poreuTE=nai meta\ sou= e)n *(ra/gois tE=s *mEdi/as, kai\ ei) e)/mpeiros ei)= tO=n to/pOn;
Tb(BA):5:5 kai eipen autO ei dynamai poreuTEnai meta su en ragois tEs mEdias, kai ei empeiros ei tOn topOn;
Tb(BA):5:5 C VBI_AAI3S RD_DSM C V6_PMI1S VC_APN P RP_GS P N_DS RA_GSF N_GSF C C A1B_NSM V9_PAI2S RA_GPM N2_GPM
Tb(BA):5:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if to able to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć and also, even, namely if ć to go; to be the place
Tb(BA):5:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) if I-am-being-ABLE-ed to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat)   the (gen)   and if   you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (gen) places (gen)
Tb(BA):5:5 Tb(BA)_5:5_1 Tb(BA)_5:5_2 Tb(BA)_5:5_3 Tb(BA)_5:5_4 Tb(BA)_5:5_5 Tb(BA)_5:5_6 Tb(BA)_5:5_7 Tb(BA)_5:5_8 Tb(BA)_5:5_9 Tb(BA)_5:5_10 Tb(BA)_5:5_11 Tb(BA)_5:5_12 Tb(BA)_5:5_13 Tb(BA)_5:5_14 Tb(BA)_5:5_15 Tb(BA)_5:5_16 Tb(BA)_5:5_17 Tb(BA)_5:5_18
Tb(BA):5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Πορεύσομαι μετὰ σοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ καὶ παρὰ Γαβαηλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσθην.
Tb(BA):5:6 To whom the angel said, I will go with thee, and I know the way well: for I have lodged with our brother Gabael. (Tobit 5:6 Brenton)
Tb(BA):5:6 On zaś odpowiedział: «Oczywiście, często tam bywałem i znam z doświadczenia wszystkie drogi. Nieraz podróżowałem do Medii, przebywałem u Gabaela, brata naszego, który mieszka w Raga w Medii. Od Ekbatany do Raga jest dobre dwa dni drogi. Leży bowiem ono na górze». (Tb 5:6 BT_4)
Tb(BA):5:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἄγγελος Πορεύσομαι μετὰ σοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ καὶ παρὰ Γαβαηλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσθην.
Tb(BA):5:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐμ·πειρέω [LXX] (εν+πειρ(ε)-, -, -, -, -, -) καί παρά   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-)
Tb(BA):5:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Do ??? I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Brat Ja By spędzać {By wydawać} noc
Tb(BA):5:6 kai\ ei)=pen au)tO=| o( a)/ggelos *poreu/somai meta\ sou= kai\ tE=s o(dou= e)mpeirO= kai\ para\ *gabaEl to\n a)delfo\n E(mO=n Eu)li/sTEn.
Tb(BA):5:6 kai eipen autO ho angelos poreusomai meta su kai tEs hodu empeirO kai para gabaEl ton adelfon hEmOn EulisTEn.
Tb(BA):5:6 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM VF_FMI1S P RP_GS C RA_GSF N2_GSF V3_PAI1S C P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP VSI_API1S
Tb(BA):5:6 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely the way/road to ??? and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć the brother I to spend the night
Tb(BA):5:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) messenger/angel (nom) I-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) way/road (gen) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing and frοm beside (+acc,+gen,+dat)   the (acc) brother (acc) us (gen) I-was-SPEND-ed-THE-NIGHT
Tb(BA):5:6 Tb(BA)_5:6_1 Tb(BA)_5:6_2 Tb(BA)_5:6_3 Tb(BA)_5:6_4 Tb(BA)_5:6_5 Tb(BA)_5:6_6 Tb(BA)_5:6_7 Tb(BA)_5:6_8 Tb(BA)_5:6_9 Tb(BA)_5:6_10 Tb(BA)_5:6_11 Tb(BA)_5:6_12 Tb(BA)_5:6_13 Tb(BA)_5:6_14 Tb(BA)_5:6_15 Tb(BA)_5:6_16 Tb(BA)_5:6_17 Tb(BA)_5:6_18 Tb(BA)_5:6_19
Tb(BA):5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιας Ὑπόμεινόν με, καὶ ἐρῶ τῷ πατρί μου.
Tb(BA):5:7 Then Tobias said unto him, Tarry for me, till I tell my father. (Tobit 5:7 Brenton)
Tb(BA):5:7 I rzekł do niego Tobiasz: «Zaczekaj tu na mnie, młodzieńcze, dopóki nie pójdę i nie opowiem tego memu ojcu. Albowiem jesteś mi potrzebny, aby iść ze mną, a ja dam ci należną zapłatę». (Tb 5:7 BT_4)
Tb(BA):5:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιας Ὑπόμεινόν με, καὶ ἐρῶ τῷ πατρί μου.
Tb(BA):5:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):5:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ja I też, nawet, mianowicie By kochać; by mówić/opowiadaj Ojciec; ojczyzna Ja
Tb(BA):5:7 kai\ ei)=pen au)tO=| *tObias *(upo/meino/n me, kai\ e)rO= tO=| patri/ mou.
Tb(BA):5:7 kai eipen autO tObias ypomeinon me, kai erO tO patri mu.
Tb(BA):5:7 C VBI_AAI3S RD_DSM N1T_NSM VB_AAD2S RP_AS C VF2_FAI1S RA_DSM N3_DSM RP_GS
Tb(BA):5:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain I and also, even, namely to love; to say/tell the father; fatherland I
Tb(BA):5:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   do-ENDURE-you(sg)! me (acc) and I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen)
Tb(BA):5:7 Tb(BA)_5:7_1 Tb(BA)_5:7_2 Tb(BA)_5:7_3 Tb(BA)_5:7_4 Tb(BA)_5:7_5 Tb(BA)_5:7_6 Tb(BA)_5:7_7 Tb(BA)_5:7_8 Tb(BA)_5:7_9 Tb(BA)_5:7_10 Tb(BA)_5:7_11
Tb(BA):5:7 x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:8 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου καὶ μὴ χρονίσῃς.
Tb(BA):5:8 Then he said unto him, Go and tarry not. So he went in and said to his father, Behold, I have found one which will go with me. Then he said, Call him unto me, that I may know of what tribe he is, and whether he be a trusty man to go with thee. (Tobit 5:8 Brenton)
Tb(BA):5:8 A ten mu odpowiedział: «Ja poczekam, tylko nie bądź tam długo!» (Tb 5:8 BT_4)
Tb(BA):5:8 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου καὶ μὴ χρονίσῃς.
Tb(BA):5:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί μή χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
Tb(BA):5:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie Nie By ociągać się
Tb(BA):5:8 kai\ ei)=pen au)tO=| *poreu/ou kai\ mE\ CHroni/sE|s.
Tb(BA):5:8 kai eipen autO poreuu kai mE CHronisEs.
Tb(BA):5:8 C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PMD2S C D VA_AAS2S
Tb(BA):5:8 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to go and also, even, namely not to linger
Tb(BA):5:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-being-GO-ed! and not you(sg)-should-LINGER
Tb(BA):5:8 Tb(BA)_5:8_1 Tb(BA)_5:8_2 Tb(BA)_5:8_3 Tb(BA)_5:8_4 Tb(BA)_5:8_5 Tb(BA)_5:8_6 Tb(BA)_5:8_7
Tb(BA):5:8 x x x x x x x
Tb(BA):5:9 καὶ εἰσελθὼν εἶπεν τῷ πατρί Ἰδοὺ εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί μοι. ὁ δὲ εἶπεν Φώνησον αὐτὸν πρός με, ἵνα ἐπιγνῶ ποίας φυλῆς ἐστιν καὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευθῆναι μετὰ σοῦ.
Tb(BA):5:9 So he called him, and he came in, and they saluted one another. (Tobit 5:9 Brenton)
Tb(BA):5:9 I poszedł Tobiasz, i powiedział ojcu swemu, i rzekł do niego: «Oto znalazłem człowieka spośród braci naszych, z synów Izraela». I odpowiedział mu ojciec: «Zawołaj mi tego człowieka, abym dokładnie poznał, z jakiego to on jest rodu i z którego pokolenia pochodzi, i czy jest godny zaufania, aby ci towarzyszyć, dziecko moje». (Tb 5:9 BT_4)
Tb(BA):5:9 καὶ εἰσελθὼν εἶπεν τῷ πατρί Ἰδοὺ εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί μοι. δὲ εἶπεν Φώνησον αὐτὸν πρός με, ἵνα ἐπιγνῶ ποίας φυλῆς ἐστιν καὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευθῆναι μετὰ σοῦ.
Tb(BA):5:9 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὅς ἥ ὅ συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ποῖος -α -ον φυλή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰ πιστός -ή -όν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):5:9 I też, nawet, mianowicie By wchodzić By mówić/opowiadaj Ojciec; ojczyzna By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By znajdować Kto/, który/, który Do przychodził razem Ja zaś By mówić/opowiadaj By brzmieć On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja żeby / ażeby / bo By rozpoznawać wgląd, consciousnes Jaki rodzaj Szczep By być I też, nawet, mianowicie Jeżeli Wierny trusthworthy By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):5:9 kai\ ei)selTO\n ei)=pen tO=| patri/ *)idou\ eu(/rEka o(\s sumporeu/setai/ moi. o( de\ ei)=pen *fO/nEson au)to\n pro/s me, i(/na e)pignO= poi/as fulE=s e)stin kai\ ei) pisto\s tou= poreuTE=nai meta\ sou=.
Tb(BA):5:9 kai eiselTOn eipen tO patri idu heurEka hos symporeusetai moi. ho de eipen fOnEson auton pros me, hina epignO poias fylEs estin kai ei pistos tu poreuTEnai meta su.
Tb(BA):5:9 C VB_AAPNSM VBI_AAI3S RA_DSM N3_DSM VB_AMD2S VX_XAI1S RR_NSM VF_FMI3S RP_DS RA_NSM x VBI_AAI3S VA_AAD2S RD_ASM P RP_AS C VZ_AAS3S A1A_GSF N1_GSF V9_PAI3S C C A1_NSM RA_GSN VC_APN P RP_GS
Tb(BA):5:9 and also, even, namely to enter to say/tell the father; fatherland to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to find who/whom/which to came together I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to sound he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to recognize insight, consciousnes what kind tribe to be and also, even, namely if faithful trusthworthy the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Tb(BA):5:9 and upon ENTER-ing (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-FIND-ed who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-CAME TOGETHER-ed me (dat) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed do-SOUND-you(sg)!, going-to-SOUND (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) so that / in order to /because I-should-RECOGNIZE what kind (acc) tribe (gen) he/she/it-is and if faithful ([Adj] nom) the (gen) to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):5:9 Tb(BA)_5:9_1 Tb(BA)_5:9_2 Tb(BA)_5:9_3 Tb(BA)_5:9_4 Tb(BA)_5:9_5 Tb(BA)_5:9_6 Tb(BA)_5:9_7 Tb(BA)_5:9_8 Tb(BA)_5:9_9 Tb(BA)_5:9_10 Tb(BA)_5:9_11 Tb(BA)_5:9_12 Tb(BA)_5:9_13 Tb(BA)_5:9_14 Tb(BA)_5:9_15 Tb(BA)_5:9_16 Tb(BA)_5:9_17 Tb(BA)_5:9_18 Tb(BA)_5:9_19 Tb(BA)_5:9_20 Tb(BA)_5:9_21 Tb(BA)_5:9_22 Tb(BA)_5:9_23 Tb(BA)_5:9_24 Tb(BA)_5:9_25 Tb(BA)_5:9_26 Tb(BA)_5:9_27 Tb(BA)_5:9_28 Tb(BA)_5:9_29
Tb(BA):5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:10 καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν, καὶ εἰσῆλθεν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους.
Tb(BA):5:10 Then Tobit said unto him, Brother, shew me of what tribe and family thou art. (Tobit 5:10 Brenton)
Tb(BA):5:10 Wtedy Tobiasz wyszedł, zawołał go i rzekł do niego: «Młodzieńcze, ojciec cię woła». I przyszedł do niego, a Tobiasz pozdrowił go pierwszy. A Rafał rzekł do niego: «Niech cię spotka wiele radości!» Odpowiadając na to Tobiasz powiedział do niego: «Z czego mam się radować? Jestem człowiekiem pozbawionym wzroku i nie widzę światła nieba, ale siedzę w ciemnościach, jak umarli, którzy już nie oglądają światła. Żyjąc, przebywam wśród umarłych, słyszę głosy ludzi, ale żadnego nie widzę». A ten mu odpowiada: «Ufaj, bliska jest już u Boga chwila, aby cię uzdrowić, ufaj!» Na to odezwał się do niego Tobiasz: «Mój syn Tobiasz ma zamiar odbyć podróż do Medii. Czy mógłbyś iść razem z nim i poprowadzić go? Dam ci za to należną zapłatę, bracie». I odpowiedział mu: «Mogę z nim wyruszyć, znam wszystkie drogi i często chodziłem do Medii. Przeszedłem wszystkie doliny i góry i znam wszystkie jej szlaki». (Tb 5:10 BT_4)
Tb(BA):5:10 καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν, καὶ εἰσῆλθεν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους.
Tb(BA):5:10 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.)
Tb(BA):5:10 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By witać (mile widziany, salutuj) Jeden inny
Tb(BA):5:10 kai\ e)ka/lesen au)to/n, kai\ ei)sE=lTen, kai\ E)spa/santo a)llE/lous.
Tb(BA):5:10 kai ekalesen auton, kai eisElTen, kai Espasanto allElus.
Tb(BA):5:10 C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S C VAI_AMI3P RD_APM
Tb(BA):5:10 and also, even, namely to call call he/she/it/same and also, even, namely to enter and also, even, namely to greet (welcome, salute) one another
Tb(BA):5:10 and he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc) and he/she/it-ENTER-ed and they-were-GREET-ed one another (acc)
Tb(BA):5:10 Tb(BA)_5:10_1 Tb(BA)_5:10_2 Tb(BA)_5:10_3 Tb(BA)_5:10_4 Tb(BA)_5:10_5 Tb(BA)_5:10_6 Tb(BA)_5:10_7 Tb(BA)_5:10_8
Tb(BA):5:10 x x x x x x x x
Tb(BA):5:11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ Ἄδελφε, ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατρίδος σὺ εἶ; ὑπόδειξόν μοι.
Tb(BA):5:11 To whom he said, Dost thou seek for a tribe or family, or an hired man to go with thy son? Then Tobit said unto him, I would know, brother, thy kindred and name. (Tobit 5:11 Brenton)
Tb(BA):5:11 I rzekł mu Tobiasz: «Z jakiej rodziny ty jesteś i z którego pokolenia, powiedz mi to, bracie!» (Tb 5:11 BT_4)
Tb(BA):5:11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ Ἄδελφε, ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατρίδος σὺ εἶ; ὑπόδειξόν μοι.
Tb(BA):5:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐκ ποῖος -α -ον φυλή, -ῆς, ἡ καί ἐκ ποῖος -α -ον πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):5:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Brat Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jaki rodzaj Szczep I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jaki rodzaj Ojczyzna Ty By iść; by być By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ja
Tb(BA):5:11 kai\ ei)=pen au)tO=| *tObit *)/adelfe, e)k poi/as fulE=s kai\ e)k poi/as patri/dos su\ ei)=; u(po/deiXo/n moi.
Tb(BA):5:11 kai eipen autO tObit adelfe, ek poias fylEs kai ek poias patridos sy ei; hypodeiXon moi.
Tb(BA):5:11 C VBI_AAI3S RD_DSM N_VSM N2_VSM P A1A_GSF N1_GSF C P A1A_GSF N3D_GSF RP_NS V9_PAI2S VA_AAD2S RP_DS
Tb(BA):5:11 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć brother out of (+gen) ἐξ before vowels what kind tribe and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels what kind fatherland you to go; to be to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove I
Tb(BA):5:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   brother (voc) out of (+gen) what kind (acc) tribe (gen) and out of (+gen) what kind (acc) fatherland (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are do-MAKE KNOWN-you(sg)!, going-to-MAKE KNOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat)
Tb(BA):5:11 Tb(BA)_5:11_1 Tb(BA)_5:11_2 Tb(BA)_5:11_3 Tb(BA)_5:11_4 Tb(BA)_5:11_5 Tb(BA)_5:11_6 Tb(BA)_5:11_7 Tb(BA)_5:11_8 Tb(BA)_5:11_9 Tb(BA)_5:11_10 Tb(BA)_5:11_11 Tb(BA)_5:11_12 Tb(BA)_5:11_13 Tb(BA)_5:11_14 Tb(BA)_5:11_15 Tb(BA)_5:11_16
Tb(BA):5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:12 καὶ εἶπεν αὐτῷ Φυλὴν καὶ πατριὰν σὺ ζητεῖς ἢ μίσθιον, ὃς συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου; καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ Βούλομαι, ἄδελφε, ἐπιγνῶναι τὸ γένος σου καὶ τὸ ὄνομα.
Tb(BA):5:12 Then he said, I am Azarias, the son of Ananias the great, and of thy brethren. (Tobit 5:12 Brenton)
Tb(BA):5:12 Odpowiedział: «Na co ci jest potrzebne pokolenie?» A ten odrzekł: «Chcę poznać naprawdę, czyim synem jesteś, bracie, i jakie jest twoje imię». (Tb 5:12 BT_4)
Tb(BA):5:12 καὶ εἶπεν αὐτῷ Φυλὴν καὶ πατριὰν σὺ ζητεῖς μίσθιον, ὃς συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου; καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ Βούλομαι, ἄδελφε, ἐπιγνῶναι τὸ γένος σου καὶ τὸ ὄνομα.
Tb(BA):5:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φυλή, -ῆς, ἡ καί πατριά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἤ[1] μίσθιος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) μετά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό
Tb(BA):5:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Szczep I też, nawet, mianowicie patrilineage Ty By szukać Albo ??? Kto/, który/, który Do przychodził razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By planować/decyduj się/zamierzaj Brat By rozpoznawać wgląd, consciousnes Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do
Tb(BA):5:12 kai\ ei)=pen au)tO=| *fulE\n kai\ patria\n su\ DZEtei=s E)\ mi/sTion, o(\s sumporeu/setai meta\ tou= ui(ou= sou; kai\ ei)=pen au)tO=| *tObit *bou/lomai, a)/delfe, e)pignO=nai to\ ge/nos sou kai\ to\ o)/noma.
Tb(BA):5:12 kai eipen autO fylEn kai patrian sy DZEteis E misTion, hos symporeusetai meta tu hyiu su; kai eipen autO tObit bulomai, adelfe, epignOnai to genos su kai to onoma.
Tb(BA):5:12 C VBI_AAI3S RD_DSM N1_ASF C N1A_ASF RP_NS V2_PAI2S C A1A_ASM RR_NSM VF_FMI3S P RA_GSM N2_GSM RP_GS C VBI_AAI3S RD_DSM N_VSM V1_PMI1S N2_VSM VZ_AAN RA_ASN N3E_ASN RP_GS C RA_ASN N3M_ASN
Tb(BA):5:12 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same tribe and also, even, namely patrilineage you to seek or ??? who/whom/which to came together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the son you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to plan/determine/intend brother to recognize insight, consciousnes the race race, class, kind you; your/yours(sg) and also, even, namely the name with regard to
Tb(BA):5:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) tribe (acc) and patrilineage (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEEK-ing or ??? (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-CAME TOGETHER-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   I-am-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed brother (voc) to-RECOGNIZE the (nom|acc) race (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc)
Tb(BA):5:12 Tb(BA)_5:12_1 Tb(BA)_5:12_2 Tb(BA)_5:12_3 Tb(BA)_5:12_4 Tb(BA)_5:12_5 Tb(BA)_5:12_6 Tb(BA)_5:12_7 Tb(BA)_5:12_8 Tb(BA)_5:12_9 Tb(BA)_5:12_10 Tb(BA)_5:12_11 Tb(BA)_5:12_12 Tb(BA)_5:12_13 Tb(BA)_5:12_14 Tb(BA)_5:12_15 Tb(BA)_5:12_16 Tb(BA)_5:12_17 Tb(BA)_5:12_18 Tb(BA)_5:12_19 Tb(BA)_5:12_20 Tb(BA)_5:12_21 Tb(BA)_5:12_22 Tb(BA)_5:12_23 Tb(BA)_5:12_24 Tb(BA)_5:12_25 Tb(BA)_5:12_26 Tb(BA)_5:12_27 Tb(BA)_5:12_28 Tb(BA)_5:12_29
Tb(BA):5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:13 ὁ δὲ εἶπεν Ἐγὼ Αζαριας Ανανιου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν σου.
Tb(BA):5:13 Then Tobit said, Thou art welcome, brother; be not now angry with me, because I have enquired to know thy tribe and thy family; for thou art my brother, of an honest and good stock: for I know Ananias and Jonathas, sons of that great Samaias, as we went together to Jerusalem to worship, and offered the firstborn, and the tenths of the fruits; and they were not seduced with the error of our brethren: my brother, thou art of a good stock. (Tobit 5:13 Brenton)
Tb(BA):5:13 Na co otrzymał odpowiedź: «Jestem Azariasz, syn wielkiego Ananiasza, spośród twoich braci». (Tb 5:13 BT_4)
Tb(BA):5:13 δὲ εἶπεν Ἐγὼ Αζαριας Ανανιου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν σου.
Tb(BA):5:13 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):5:13 zaś By mówić/opowiadaj Ja Ananiasz Wielki Brat; siostra Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):5:13 o( de\ ei)=pen *)egO\ *aDZarias *ananiou tou= mega/lou, tO=n a)delfO=n sou.
Tb(BA):5:13 ho de eipen egO aDZarias ananiu tu megalu, tOn adelfOn su.
Tb(BA):5:13 RA_NSM x VBI_AAI3S RP_NS N_NSM N_GSM RA_GSM A1_GSM RA_GPM N2_GPM RP_GS
Tb(BA):5:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell I ć Ananias the great the brother; sister you; your/yours(sg)
Tb(BA):5:13 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom)   Ananias (gen) the (gen) great ([Adj] gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):5:13 Tb(BA)_5:13_1 Tb(BA)_5:13_2 Tb(BA)_5:13_3 Tb(BA)_5:13_4 Tb(BA)_5:13_5 Tb(BA)_5:13_6 Tb(BA)_5:13_7 Tb(BA)_5:13_8 Tb(BA)_5:13_9 Tb(BA)_5:13_10 Tb(BA)_5:13_11
Tb(BA):5:13 x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὑγιαίνων ἔλθοις, ἄδελφε· καὶ μή μοι ὀργισθῇς ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν σου καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι. καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφός μου ἐκ τῆς καλῆς καὶ ἀγαθῆς γενεᾶς· ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ Ανανιαν καὶ Ιαθαν τοὺς υἱοὺς Σεμειου τοῦ μεγάλου, ὡς ἐπορευόμεθα κοινῶς εἰς Ιεροσόλυμα προσκυνεῖν ἀναφέροντες τὰ πρωτότοκα καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων, καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλάνῃ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. ἐκ ῥίζης καλῆς εἶ, ἄδελφε.
Tb(BA):5:14 But tell me, what wages shall I give thee? wilt thou a drachm a day, and things necessary, as to mine own son? (Tobit 5:14 Brenton)
Tb(BA):5:14 I powiedział mu Tobiasz: «Witaj i bądź pozdrowiony, bracie! Nie gniewaj się na mnie, bracie, ale chciałem wiedzieć prawdę i poznać twoją rodzinę. Okazuje się, że jesteś moim krewnym i pochodzisz z pięknego i dobrego rodu. Znałem Ananiasza i Natana, dwóch synów wielkiego Szemajasza. Oni obaj chodzili ze mną do Jerozolimy i tam ze mną pokłon Bogu oddawali, i nie zeszli na bezdroża. Twoi bracia są dobrymi ludźmi. Ze szlachetnego rodu ty jesteś, dlatego radośnie przybywaj!» (Tb 5:14 BT_4)
Tb(BA):5:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὑγιαίνων ἔλθοις, ἄδελφε· καὶ μή μοι ὀργισθῇς ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν σου καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι. καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφός μου ἐκ τῆς καλῆς καὶ ἀγαθῆς γενεᾶς· ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ Ανανιαν καὶ Ιαθαν τοὺς υἱοὺς Σεμειου τοῦ μεγάλου, ὡς ἐπορευόμεθα κοινῶς εἰς Ιεροσόλυμα προσκυνεῖν ἀναφέροντες τὰ πρωτότοκα καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων, καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλάνῃ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. ἐκ ῥίζης καλῆς εἶ, ἄδελφε.
Tb(BA):5:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) γενεά, -ᾶς, ἡ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὡς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πλάνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ῥίζα, -ης, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
Tb(BA):5:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być zdrowy By przychodzić Brat I też, nawet, mianowicie Nie Ja By robić zły Ponieważ/tamto By szukać Szczep Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie patrilineage Ty; twój/twój(sg) By rozpoznawać wgląd, consciousnes I też, nawet, mianowicie Ty By natykać się na Brat Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By rozpoznawać wgląd, consciousnes Dla odtąd, jak Ja Ananiasz I też, nawet, mianowicie Syn Wielki Jak/jak By iść Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj firstborn I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Owocu owoc z I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fałszywy krok Brat; siostra Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By iść; by być Brat
Tb(BA):5:14 kai\ ei)=pen au)tO=| *(ugiai/nOn e)/lTois, a)/delfe· kai\ mE/ moi o)rgisTE=|s o(/ti e)DZE/tEsa tE\n fulE/n sou kai\ tE\n patria/n sou e)pignO=nai. kai\ su\ tugCHa/neis a)delfo/s mou e)k tE=s kalE=s kai\ a)gaTE=s genea=s· e)pegi/nOskon ga\r e)gO\ *ananian kai\ *iaTan tou\s ui(ou\s *semeiou tou= mega/lou, O(s e)poreuo/meTa koinO=s ei)s *ieroso/luma proskunei=n a)nafe/rontes ta\ prOto/toka kai\ ta\s deka/tas tO=n genEma/tOn, kai\ ou)k e)planE/TEsan e)n tE=| pla/nE| tO=n a)delfO=n E(mO=n. e)k r(i/DZEs kalE=s ei)=, a)/delfe.
Tb(BA):5:14 kai eipen autO ygiainOn elTois, adelfe· kai mE moi orgisTEs hoti eDZEtEsa tEn fylEn su kai tEn patrian su epignOnai. kai sy tynCHaneis adelfos mu ek tEs kalEs kai agaTEs geneas· epeginOskon gar egO ananian kai iaTan tus hyius semeiu tu megalu, hOs eporeuomeTa koinOs eis ierosolyma proskynein anaferontes ta prOtotoka kai tas dekatas tOn genEmatOn, kai uk eplanETEsan en tE planE tOn adelfOn hEmOn. ek riDZEs kalEs ei, adelfe.
Tb(BA):5:14 C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PAPNSM VB_AAO2S N2_VSM C D RP_DS VS_APS2S C VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RP_GS VZ_AAN C RP_NS V1_PAI2S N2_NSM RP_GS P RA_GSF A1_GSF C A1_GSF N1A_GSF V1I_IAI1S x RP_NS N_ASM C N_ASM RA_APM N2_APM N_GSM RA_GSM A1_GSM D V1I_IMI1P D P N_AS V2_PAN V1_PAPNPM RA_APN A1B_APN C RA_APF A1_APF RA_GPN N3M_GPN C D VCI_API3P P RA_DSF N1_DSF RA_GPM N2_GPM RP_GP P N1_GSF A1_GSF V9_PAI2S N2_VSM
Tb(BA):5:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to be healthy to come brother and also, even, namely not I to make angry because/that to seek the tribe you; your/yours(sg) and also, even, namely the patrilineage you; your/yours(sg) to recognize insight, consciousnes and also, even, namely you to chance upon brother I out of (+gen) ἐξ before vowels the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. generation Race, Nation; sometimes "generation" to recognize insight, consciousnes for since, as I Ananias and also, even, namely ć the son ć the great as/like to go ć into (+acc) Jerusalem [city of] to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the firstborn and also, even, namely the tenth the fruit fruit of and also, even, namely οὐχ before rough breathing to wander/cause to stray [see planet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the misstep the brother; sister I out of (+gen) ἐξ before vowels root right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to go; to be brother
Tb(BA):5:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) while BE-ing-HEALTHY (nom) you(sg)-happen-to-COME (opt) brother (voc) and not me (dat) you(sg)-should-be-MAKE-ed-ANGRY because/that I-SEEK-ed the (acc) tribe (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) patrilineage (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-RECOGNIZE and you(sg) (nom) you(sg)-are-CHANCE-ing-UPON brother (nom) me (gen) out of (+gen) the (gen) right ([Adj] gen) and good ([Adj] gen) generation (gen), generations (acc) I-was-RECOGNIZE-ing, they-were-RECOGNIZE-ing for I (nom) Ananias (acc) and   the (acc) sons (acc)   the (gen) great ([Adj] gen) as/like we-were-being-GO-ed   into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE while BRING UP-ing (nom|voc) the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) and the (acc) tenth (acc) the (gen) fruits (gen) and not they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY in/among/by (+dat) the (dat) misstep (dat) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) out of (+gen) root (gen) right ([Adj] gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are brother (voc)
Tb(BA):5:14 Tb(BA)_5:14_1 Tb(BA)_5:14_2 Tb(BA)_5:14_3 Tb(BA)_5:14_4 Tb(BA)_5:14_5 Tb(BA)_5:14_6 Tb(BA)_5:14_7 Tb(BA)_5:14_8 Tb(BA)_5:14_9 Tb(BA)_5:14_10 Tb(BA)_5:14_11 Tb(BA)_5:14_12 Tb(BA)_5:14_13 Tb(BA)_5:14_14 Tb(BA)_5:14_15 Tb(BA)_5:14_16 Tb(BA)_5:14_17 Tb(BA)_5:14_18 Tb(BA)_5:14_19 Tb(BA)_5:14_20 Tb(BA)_5:14_21 Tb(BA)_5:14_22 Tb(BA)_5:14_23 Tb(BA)_5:14_24 Tb(BA)_5:14_25 Tb(BA)_5:14_26 Tb(BA)_5:14_27 Tb(BA)_5:14_28 Tb(BA)_5:14_29 Tb(BA)_5:14_30 Tb(BA)_5:14_31 Tb(BA)_5:14_32 Tb(BA)_5:14_33 Tb(BA)_5:14_34 Tb(BA)_5:14_35 Tb(BA)_5:14_36 Tb(BA)_5:14_37 Tb(BA)_5:14_38 Tb(BA)_5:14_39 Tb(BA)_5:14_40 Tb(BA)_5:14_41 Tb(BA)_5:14_42 Tb(BA)_5:14_43 Tb(BA)_5:14_44 Tb(BA)_5:14_45 Tb(BA)_5:14_46 Tb(BA)_5:14_47 Tb(BA)_5:14_48 Tb(BA)_5:14_49 Tb(BA)_5:14_50 Tb(BA)_5:14_51 Tb(BA)_5:14_52 Tb(BA)_5:14_53 Tb(BA)_5:14_54 Tb(BA)_5:14_55 Tb(BA)_5:14_56 Tb(BA)_5:14_57 Tb(BA)_5:14_58 Tb(BA)_5:14_59 Tb(BA)_5:14_60 Tb(BA)_5:14_61 Tb(BA)_5:14_62 Tb(BA)_5:14_63 Tb(BA)_5:14_64 Tb(BA)_5:14_65 Tb(BA)_5:14_66 Tb(BA)_5:14_67 Tb(BA)_5:14_68 Tb(BA)_5:14_69 Tb(BA)_5:14_70
Tb(BA):5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:15 ἀλλ’ εἰπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι· δραχμὴν τῆς ἡμέρας καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ υἱῷ μου;
Tb(BA):5:15 Yea, moreover, if ye return safe, I will add something to thy wages. (Tobit 5:15 Brenton)
Tb(BA):5:15 I mówił dalej do niego: «Ja ci daję jako zapłatę drachmę za dzień i utrzymanie takie samo, jak i mojemu synowi. (Tb 5:15 BT_4)
Tb(BA):5:15 ἀλλ’ εἰπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι· δραχμὴν τῆς ἡμέρας καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ υἱῷ μου;
Tb(BA):5:15 ἀλλά λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μισθός, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δραχμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὡς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):5:15 Ale By mówić/opowiadaj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają By dawać Drachma [Grecka jednostka pieniężna] Dzień I też, nawet, mianowicie By wiązać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jak/jak I też, nawet, mianowicie Syn Ja
Tb(BA):5:15 a)ll’ ei)po/n moi ti/na soi e)/somai misTo\n dido/nai· draCHmE\n tE=s E(me/ras kai\ ta\ de/onta/ soi O(s kai\ tO=| ui(O=| mou;
Tb(BA):5:15 all’ eipon moi tina soi esomai misTon didonai· draCHmEn tEs hEmeras kai ta deonta soi hOs kai tO hyiO mu;
Tb(BA):5:15 C VBI_AAD2S RP_DS RI_ASM RP_DS VF_FMI1S N2_ASM V8_PAN N1_ASF RA_GSF N1A_GSF C RA_APN V2_PAPAPN RP_DS D D RA_DSM N2_DSM RP_GS
Tb(BA):5:15 but to say/tell I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense to give drachma [Greek monetary unit] the day and also, even, namely the to bind you; your/yours(sg); to rub worn, rub as/like and also, even, namely the son I
Tb(BA):5:15 but do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) me (dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-be just recompense (acc) to-be-GIVE-ing drachma (acc) the (gen) day (gen), days (acc) and the (nom|acc) while BIND-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) as/like and the (dat) son (dat) me (gen)
Tb(BA):5:15 Tb(BA)_5:15_1 Tb(BA)_5:15_2 Tb(BA)_5:15_3 Tb(BA)_5:15_4 Tb(BA)_5:15_5 Tb(BA)_5:15_6 Tb(BA)_5:15_7 Tb(BA)_5:15_8 Tb(BA)_5:15_9 Tb(BA)_5:15_10 Tb(BA)_5:15_11 Tb(BA)_5:15_12 Tb(BA)_5:15_13 Tb(BA)_5:15_14 Tb(BA)_5:15_15 Tb(BA)_5:15_16 Tb(BA)_5:15_17 Tb(BA)_5:15_18 Tb(BA)_5:15_19 Tb(BA)_5:15_20
Tb(BA):5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:16 καὶ ἔτι προσθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθόν, ἐὰν ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψητε.
Tb(BA):5:16 So they were well pleased. Then said he to Tobias, Prepare thyself for the journey, and God send you a good journey. And when his son had prepared all things far the journey, his father said, Go thou with this man, and God, which dwelleth in heaven, prosper your journey, and the angel of God keep you company. So they went forth both, and the young man's dog with them. (Tobit 5:16 Brenton)
Tb(BA):5:16 Idźże więc z moim synem, a jeszcze dodam ci coś do zapłaty». (Tb 5:16 BT_4)
Tb(BA):5:16 καὶ ἔτι προσθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθόν, ἐὰν ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψητε.
Tb(BA):5:16 καί ἔτι προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Tb(BA):5:16 I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze By dodawać do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być zdrowy By odwracać się dookoła
Tb(BA):5:16 kai\ e)/ti prosTE/sO soi e)pi\ to\n misTo/n, e)a\n u(giai/nontes e)pistre/PSEte.
Tb(BA):5:16 kai eti prosTEsO soi epi ton misTon, ean hygiainontes epistrePSEte.
Tb(BA):5:16 C D VF_FAI1S RP_DS P RA_ASM N2_ASM C V1_PAPNPM VA_AAS2P
Tb(BA):5:16 and also, even, namely yet/still to add to you; your/yours(sg); to rub worn, rub upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be healthy to turn around
Tb(BA):5:16 and yet/still I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) just recompense (acc) if-ever while BE-ing-HEALTHY (nom|voc) you(pl)-should-TURN-AROUND
Tb(BA):5:16 Tb(BA)_5:16_1 Tb(BA)_5:16_2 Tb(BA)_5:16_3 Tb(BA)_5:16_4 Tb(BA)_5:16_5 Tb(BA)_5:16_6 Tb(BA)_5:16_7 Tb(BA)_5:16_8 Tb(BA)_5:16_9 Tb(BA)_5:16_10
Tb(BA):5:16 x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:17 καὶ εὐδόκησαν οὕτως. καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιαν Ἕτοιμος γίνου πρὸς τὴν ὁδόν· καὶ εὐοδωθείητε. καὶ ἡτοίμασεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδόν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου· ὁ δὲ ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκῶν θεὸς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευθήτω ὑμῖν. καὶ ἐξῆλθαν ἀμφότεροι ἀπελθεῖν καὶ ὁ κύων τοῦ παιδαρίου μετ’ αὐτῶν. –
Tb(BA):5:17 But Anna his mother wept, and said to Tobit, Why hast thou sent away our son? is he not the staff of our hand, in going in and out before us? (Tobit 5:17 Brenton)
Tb(BA):5:17 A on odpowiedział: «Wybiorę się z nim w drogę. Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna». I rzekł do niego Tobiasz: «Niech będzie z tobą błogosławieństwo, bracie!» A potem zawołał syna swego i rzekł do niego: «Dziecko, przygotuj się do drogi i idź razem z bratem twoim, a Bóg, który jest w niebie, niech was ma w swej opiece tam i niech was przyprowadzi do mnie zdrowych, a anioł Jego niech wam towarzyszy i zachowa cało, dziecko moje!» I Tobiasz wyszedł, aby wybrać się w drogę, i ucałował ojca swego i matkę. I rzekł mu Tobiasz starszy: «Idź zdrów!» (Tb 5:17 BT_4)
Tb(BA):5:17 καὶ εὐδόκησαν οὕτως. καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιαν Ἕτοιμος γίνου πρὸς τὴν ὁδόν· καὶ εὐοδωθείητε. καὶ ἡτοίμασεν υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδόν. καὶ εἶπεν αὐτῷ πατὴρ αὐτοῦ Πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου· δὲ ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκῶν θεὸς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευθήτω ὑμῖν. καὶ ἐξῆλθαν ἀμφότεροι ἀπελθεῖν καὶ κύων τοῦ παιδαρίου μετ’ αὐτῶν.
Tb(BA):5:17 καί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) οὕτως/οὕτω καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός   ἕτοιμος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀμφότεροι -αι -α ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):5:17 I też, nawet, mianowicie By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gotowy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie Do gotowy Syn On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ludzki zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Dom; by mieszkać Bóg  By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga Ty I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Do przychodził razem Ty I też, nawet, mianowicie By wychodzić Obaj By odchodzić I też, nawet, mianowicie Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Dziecka/młody niewolnik Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo  
Tb(BA):5:17 kai\ eu)do/kEsan ou(/tOs. kai\ ei)=pen pro\s *tObian *(/etoimos gi/nou pro\s tE\n o(do/n· kai\ eu)odOTei/Ete. kai\ E(toi/masen o( ui(o\s au)tou= ta\ pro\s tE\n o(do/n. kai\ ei)=pen au)tO=| o( patE\r au)tou= *poreu/ou meta\ tou= a)nTrO/pou· o( de\ e)n tO=| ou)ranO=| oi)kO=n Teo\s eu)odO/sei tE\n o(do\n u(mO=n, kai\ o( a)/ggelos au)tou= sumporeuTE/tO u(mi=n. kai\ e)XE=lTan a)mfo/teroi a)pelTei=n kai\ o( ku/On tou= paidari/ou met’ au)tO=n.
Tb(BA):5:17 kai eudokEsan hutOs. kai eipen pros tObian etoimos ginu pros tEn hodon· kai euodOTeiEte. kai hEtoimasen ho hyios autu ta pros tEn hodon. kai eipen autO ho patEr autu poreuu meta tu anTrOpu· ho de en tO uranO oikOn Teos euodOsei tEn hodon hymOn, kai ho angelos autu symporeuTEtO hymin. kai eXElTan amfoteroi apelTein kai ho kyOn tu paidariu met’ autOn.
Tb(BA):5:17 C VA_AAI3P D C VBI_AAI3S P N1T_ASM A1_NSM V1_PMD2S P RA_ASF N2_ASF C VC_APO2P C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_APN P RA_ASF N2_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM V1_PMD2S P RA_GSM N2_GSM RA_NSM x P RA_DSM N2_DSM N2_GPM N2_NSM VF_FAI3S RA_ASF N2_ASF RP_GP C RA_NSM N2_NSM RD_GSM VC_APD3S RP_DP C VBI_AAI3P A1A_NPM VB_AAN C RA_NSM N3_NSM RA_GSN N2N_GSN P RD_GPM
Tb(BA):5:17 and also, even, namely to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) ć ready to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) the way/road and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely to ready the son he/she/it/same the toward (+acc,+gen,+dat) the way/road and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the father he/she/it/same to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the human the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven house; to dwell god [see theology] to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road you and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same to came together you and also, even, namely to come out both to depart and also, even, namely the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the child/young slave after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same  
Tb(BA):5:17 and they-THINK-ed-WELL, upon THINK-ing-WELL (nom|acc|voc) thusly/like this and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat)   ready ([Adj] nom) be-you(sg)-being-BECOME-ed! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) way/road (acc) and you(pl)-happen-to-be-PROSPER-ed (opt) and he/she/it-READY-ed the (nom) son (nom) him/it/same (gen) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) way/road (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) be-you(sg)-being-GO-ed! after (+acc), with (+gen) the (gen) human (gen) the (nom) Yet in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) houses (gen); while DWELL-ing (nom) god (nom) he/she/it-will-PROSPER, you(sg)-will-be-PROSPER-ed (classical) the (acc) way/road (acc) you(pl) (gen) and the (nom) messenger/angel (nom) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-CAME TOGETHER-ed! you(pl) (dat) and they-COME-ed-OUT both (nom|voc) to-DEPART and the (nom) watch-dog (nom) the (gen) child/young slave (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (gen)  
Tb(BA):5:17 Tb(BA)_5:17_1 Tb(BA)_5:17_2 Tb(BA)_5:17_3 Tb(BA)_5:17_4 Tb(BA)_5:17_5 Tb(BA)_5:17_6 Tb(BA)_5:17_7 Tb(BA)_5:17_8 Tb(BA)_5:17_9 Tb(BA)_5:17_10 Tb(BA)_5:17_11 Tb(BA)_5:17_12 Tb(BA)_5:17_13 Tb(BA)_5:17_14 Tb(BA)_5:17_15 Tb(BA)_5:17_16 Tb(BA)_5:17_17 Tb(BA)_5:17_18 Tb(BA)_5:17_19 Tb(BA)_5:17_20 Tb(BA)_5:17_21 Tb(BA)_5:17_22 Tb(BA)_5:17_23 Tb(BA)_5:17_24 Tb(BA)_5:17_25 Tb(BA)_5:17_26 Tb(BA)_5:17_27 Tb(BA)_5:17_28 Tb(BA)_5:17_29 Tb(BA)_5:17_30 Tb(BA)_5:17_31 Tb(BA)_5:17_32 Tb(BA)_5:17_33 Tb(BA)_5:17_34 Tb(BA)_5:17_35 Tb(BA)_5:17_36 Tb(BA)_5:17_37 Tb(BA)_5:17_38 Tb(BA)_5:17_39 Tb(BA)_5:17_40 Tb(BA)_5:17_41 Tb(BA)_5:17_42 Tb(BA)_5:17_43 Tb(BA)_5:17_44 Tb(BA)_5:17_45 Tb(BA)_5:17_46 Tb(BA)_5:17_47 Tb(BA)_5:17_48 Tb(BA)_5:17_49 Tb(BA)_5:17_50 Tb(BA)_5:17_51 Tb(BA)_5:17_52 Tb(BA)_5:17_53 Tb(BA)_5:17_54 Tb(BA)_5:17_55 Tb(BA)_5:17_56 Tb(BA)_5:17_57 Tb(BA)_5:17_58 Tb(BA)_5:17_59 Tb(BA)_5:17_60 Tb(BA)_5:17_61 Tb(BA)_5:17_62
Tb(BA):5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:18 ἔκλαυσεν δὲ Αννα ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιτ Τί ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν; ἢ οὐχὶ ἡ ῥάβδος τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐκπορεύεσθαι ἐνώπιον ἡμῶν;
Tb(BA):5:18 Be not greedy to add money to money: but let it be as refuse in respect of our child. (Tobit 5:18 Brenton)
Tb(BA):5:18 A matka jego zapłakała i powiedziała do Tobiasza: «Po coś ty właściwie wysłał moje dziecko? Czyż nie był on podporą naszą, będąc stale z nami? (Tb 5:18 BT_4)
Tb(BA):5:18 ἔκλαυσεν δὲ Αννα μήτηρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιτ Τί ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν; οὐχὶ ῥάβδος τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐκπορεύεσθαι ἐνώπιον ἡμῶν;
Tb(BA):5:18 κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) δέ Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] οὐχί ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):5:18 By płakać zaś Hannas/Anna; Hannah/Anna Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Dziecko Ja Albo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Ręka Ja By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić W obecności z (+informacja); ??? Ja
Tb(BA):5:18 e)/klausen de\ *anna E( mE/tEr au)tou= kai\ ei)=pen pro\s *tObit *ti/ e)Xape/steilas to\ paidi/on E(mO=n; E)\ ou)CHi\ E( r(a/bdos tE=s CHeiro\s E(mO=n e)stin e)n tO=| ei)sporeu/esTai au)to\n kai\ e)kporeu/esTai e)nO/pion E(mO=n;
Tb(BA):5:18 eklausen de anna hE mEtEr autu kai eipen pros tObit ti eXapesteilas to paidion hEmOn; E uCHi hE rabdos tEs CHeiros hEmOn estin en tO eisporeuesTai auton kai ekporeuesTai enOpion hEmOn;
Tb(BA):5:18 VAI_AAI3S x N_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSM C VBI_AAI3S P N_ASM RI_ASN VAI_AAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GP C D RA_NSF N2_NSF RA_GSF N3_GSF RP_GP V9_PAI3S P RA_DSN V1_PMN RD_ASM C V1_PMN P RP_GP
Tb(BA):5:18 to weep δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Hannas/Annas; Hannah/Anna the mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? the child I or not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the hand I to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same and also, even, namely to go out in the presence of (+gen); ??? I
Tb(BA):5:18 he/she/it-WEEP-ed Yet Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat)   who/what/why (nom|acc) you(sg)-???-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) us (gen) or not the (nom) hooked staff (nom) the (gen) hand (gen) us (gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed him/it/same (acc) and to-be-being-GO-ed-OUT in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen)
Tb(BA):5:18 Tb(BA)_5:18_1 Tb(BA)_5:18_2 Tb(BA)_5:18_3 Tb(BA)_5:18_4 Tb(BA)_5:18_5 Tb(BA)_5:18_6 Tb(BA)_5:18_7 Tb(BA)_5:18_8 Tb(BA)_5:18_9 Tb(BA)_5:18_10 Tb(BA)_5:18_11 Tb(BA)_5:18_12 Tb(BA)_5:18_13 Tb(BA)_5:18_14 Tb(BA)_5:18_15 Tb(BA)_5:18_16 Tb(BA)_5:18_17 Tb(BA)_5:18_18 Tb(BA)_5:18_19 Tb(BA)_5:18_20 Tb(BA)_5:18_21 Tb(BA)_5:18_22 Tb(BA)_5:18_23 Tb(BA)_5:18_24 Tb(BA)_5:18_25 Tb(BA)_5:18_26 Tb(BA)_5:18_27 Tb(BA)_5:18_28 Tb(BA)_5:18_29 Tb(BA)_5:18_30 Tb(BA)_5:18_31
Tb(BA):5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:19 ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι, ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο·
Tb(BA):5:19 For that which the Lord hath given us to live with doth suffice us. (Tobit 5:19 Brenton)
Tb(BA):5:19 Niechby pieniądze nie połączyły się z pieniędzmi, lecz stały się okupem za nasze dziecko. (Tb 5:19 BT_4)
Tb(BA):5:19 ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι, ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο·
Tb(BA):5:19 ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) μή φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ἀλλά περί·ψημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Tb(BA):5:19 Kawałek srebra Kawałek srebra Nie By iść przodem przybywać po pierwsze Ale Precz czyszczenie Dziecko Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Tb(BA):5:19 a)rgu/rion tO=| a)rguri/O| mE\ fTa/sai, a)lla\ peri/PSEma tou= paidi/ou E(mO=n ge/noito·
Tb(BA):5:19 argyrion tO argyriO mE fTasai, alla periPSEma tu paidiu hEmOn genoito·
Tb(BA):5:19 N2N_ASN RA_DSN N2N_DSN D VA_AAO3S C N3M_NSN RA_GSN N2N_GSN RP_GP VB_AMO3S
Tb(BA):5:19 piece of silver the piece of silver not to precede to arrive first but off-scouring the child I to become become, happen
Tb(BA):5:19 piece of silver (nom|acc|voc) the (dat) piece of silver (dat) not to-PRECEDE, be-you(sg)-PRECEDE-ed!, he/she/it-happens-to-PRECEDE (opt) but off-scouring (nom|acc|voc) the (gen) child (gen) us (gen) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Tb(BA):5:19 Tb(BA)_5:19_1 Tb(BA)_5:19_2 Tb(BA)_5:19_3 Tb(BA)_5:19_4 Tb(BA)_5:19_5 Tb(BA)_5:19_6 Tb(BA)_5:19_7 Tb(BA)_5:19_8 Tb(BA)_5:19_9 Tb(BA)_5:19_10 Tb(BA)_5:19_11
Tb(BA):5:19 x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:20 ὡς γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ τοῦ κυρίου, τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει.
Tb(BA):5:20 Then said Tobit to her, Take no care, my sister; he shall return in safety, and thine eyes shall see him. (Tobit 5:20 Brenton)
Tb(BA):5:20 Co dane nam jest przez Pana do życia, to nam przecież wystarczy». (Tb 5:20 BT_4)
Tb(BA):5:20 ὡς γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ τοῦ κυρίου, τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει.
Tb(BA):5:20 ὡς γάρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ἱκανός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)
Tb(BA):5:20 Jak/jak Dla odtąd, jak By dawać Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Obszerny Ja By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli
Tb(BA):5:20 O(s ga\r de/dotai E(mi=n DZE=n para\ tou= kuri/ou, tou=to i(kano\n E(mi=n u(pa/rCHei.
Tb(BA):5:20 hOs gar dedotai hEmin DZEn para tu kyriu, tuto hikanon hEmin hyparCHei.
Tb(BA):5:20 C x VM_XMI3S RP_DP V3_PAN P RA_GSM N2_GSM RD_NSN A1_NSN RP_DP V1_PAI3S
Tb(BA):5:20 as/like for since, as to give I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ample I to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control
Tb(BA):5:20 as/like for he/she/it-has-been-GIVE-ed us (dat) to-be-EXISTS-ing frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) this (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (dat) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical)
Tb(BA):5:20 Tb(BA)_5:20_1 Tb(BA)_5:20_2 Tb(BA)_5:20_3 Tb(BA)_5:20_4 Tb(BA)_5:20_5 Tb(BA)_5:20_6 Tb(BA)_5:20_7 Tb(BA)_5:20_8 Tb(BA)_5:20_9 Tb(BA)_5:20_10 Tb(BA)_5:20_11 Tb(BA)_5:20_12
Tb(BA):5:20 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:21 καὶ εἶπεν αὐτῇ Τωβιτ Μὴ λόγον ἔχε, ἀδελφή· ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται αὐτόν·
Tb(BA):5:21 For the good angel will keep him company, and his journey shall be prosperous, and he shall return safe. (Tobit 5:21 Brenton)
Tb(BA):5:21 A on jej odpowiedział: «Nie martw się! Nasze dziecko pójdzie w drogę zdrowe i zdrowe powróci do nas, a oczy twoje zobaczą ten dzień, w którym on zdrów przyjdzie do ciebie. (Tb 5:21 BT_4)
Tb(BA):5:21 καὶ εἶπεν αὐτῇ Τωβιτ Μὴ λόγον ἔχε, ἀδελφή· ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται αὐτόν·
Tb(BA):5:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   μή λόγος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀδελφή, -ῆς, ἡ ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):5:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mieć Siostra By być zdrowy By przychodzić I też, nawet, mianowicie Oko Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Tb(BA):5:21 kai\ ei)=pen au)tE=| *tObit *mE\ lo/gon e)/CHe, a)delfE/· u(giai/nOn e)leu/setai, kai\ oi( o)fTalmoi/ sou o)/PSontai au)to/n·
Tb(BA):5:21 kai eipen autE tObit mE logon eCHe, adelfE· hygiainOn eleusetai, kai hoi ofTalmoi su oPSontai auton·
Tb(BA):5:21 C VBI_AAI3S RD_DSF N_NSM D N2_ASM V1_PAD2S N1_VSF V1_PAPNSM VF_FMI3S C RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI3P RD_ASM
Tb(BA):5:21 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć not word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to have sister to be healthy to come and also, even, namely the eye you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Tb(BA):5:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)   not word (acc) be-you(sg)-HAVE-ing! sister (nom|voc) while BE-ing-HEALTHY (nom) he/she/it-will-be-COME-ed and the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-SEE-ed him/it/same (acc)
Tb(BA):5:21 Tb(BA)_5:21_1 Tb(BA)_5:21_2 Tb(BA)_5:21_3 Tb(BA)_5:21_4 Tb(BA)_5:21_5 Tb(BA)_5:21_6 Tb(BA)_5:21_7 Tb(BA)_5:21_8 Tb(BA)_5:21_9 Tb(BA)_5:21_10 Tb(BA)_5:21_11 Tb(BA)_5:21_12 Tb(BA)_5:21_13 Tb(BA)_5:21_14 Tb(BA)_5:21_15 Tb(BA)_5:21_16
Tb(BA):5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:22 ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συμπορεύσεται αὐτῷ, καὶ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων.
Tb(BA):5:22 Then she made an end of weeping. (Tobit 5:22 Brenton)
Tb(BA):5:22 Nie martw się i nie lękaj o niego, siostro! Towarzyszy mu bowiem dobry anioł, więc będzie miał szczęśliwą podróż i wróci zdrowy». (Tb 5:22 BT_4)
Tb(BA):5:22 ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συμπορεύσεται αὐτῷ, καὶ εὐοδωθήσεται ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων.
Tb(BA):5:22 ἄγγελος, -ου, ὁ γάρ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
Tb(BA):5:22 Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Dla odtąd, jak Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do przychodził razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wracać By być zdrowy
Tb(BA):5:22 a)/ggelos ga\r a)gaTo\s sumporeu/setai au)tO=|, kai\ eu)odOTE/setai E( o(do\s au)tou=, kai\ u(postre/PSei u(giai/nOn.
Tb(BA):5:22 angelos gar agaTos symporeusetai autO, kai euodOTEsetai hE hodos autu, kai hypostrePSei hygiainOn.
Tb(BA):5:22 N2_NSM x A1_NSM VF_FMI3S RD_DSM C VC_FPI3S RA_NSF N2_NSF RD_GSM C VF_FAI3S V1_PAPNSM
Tb(BA):5:22 agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) for since, as good inherently good, i.e. God-wrought. to came together he/she/it/same and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road he/she/it/same and also, even, namely to return to be healthy
Tb(BA):5:22 messenger/angel (nom) for good ([Adj] nom) he/she/it-will-be-CAME TOGETHER-ed him/it/same (dat) and he/she/it-will-be-PROSPER-ed the (nom) way/road (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-will-RETURN, you(sg)-will-be-RETURN-ed (classical) while BE-ing-HEALTHY (nom)
Tb(BA):5:22 Tb(BA)_5:22_1 Tb(BA)_5:22_2 Tb(BA)_5:22_3 Tb(BA)_5:22_4 Tb(BA)_5:22_5 Tb(BA)_5:22_6 Tb(BA)_5:22_7 Tb(BA)_5:22_8 Tb(BA)_5:22_9 Tb(BA)_5:22_10 Tb(BA)_5:22_11 Tb(BA)_5:22_12 Tb(BA)_5:22_13
Tb(BA):5:22 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):5:23 καὶ ἐπαύσατο κλαίουσα.
Tb(BA):5:23  
Tb(BA):5:23 I przestała płakać. (Tb 5:23 BT_4)
Tb(BA):5:23 καὶ ἐπαύσατο κλαίουσα.
Tb(BA):5:23 καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Tb(BA):5:23 I też, nawet, mianowicie By przestawać By płakać
Tb(BA):5:23 kai\ e)pau/sato klai/ousa.
Tb(BA):5:23 kai epausato klaiusa.
Tb(BA):5:23 C VAI_AMI3S V1_PAPNSF
Tb(BA):5:23 and also, even, namely to cease to weep
Tb(BA):5:23 and he/she/it-was-CEASE-ed while WEEP-ing (nom|voc)
Tb(BA):5:23 Tb(BA)_5:23_1 Tb(BA)_5:23_2 Tb(BA)_5:23_3
Tb(BA):5:23 x x x