Tb(BA):4:1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐμνήσθη Τωβιτ περὶ τοῦ ἀργυρίου, οὗ παρέθετο Γαβαηλ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας,
Tb(BA):4:1 In that day Tobit remembered the money which he had committed to Gabael in Rages of Media, (Tobit 4:1 Brenton)
Tb(BA):4:1 Tego dnia Tobiasz przypomniał sobie o pieniądzach, które złożył u Gabaela w Raga w Medii. (Tb 4:1 BT_4)
Tb(BA):4:1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐμνήσθη Τωβιτ περὶ τοῦ ἀργυρίου, οὗ παρέθετο Γαβαηλ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας,
Tb(BA):4:1 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)   περί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)   ἐν   ὁ ἡ τό  
Tb(BA):4:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By pamiętać/stawaj się uważającym z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kawałek srebra Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Tb(BA):4:1 *)en tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)mnE/sTE *tObit peri\ tou= a)rguri/ou, ou(= pare/Teto *gabaEl e)n *(ra/gois tE=s *mEdi/as,
Tb(BA):4:1 en tE hEmera ekeinE emnEsTE tObit peri tu argyriu, hu pareTeto gabaEl en ragois tEs mEdias,
Tb(BA):4:1 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VSI_API3S N_NSM P RA_GSN N2N_GSN RR_GSN VEI_AMI3S N_DSM P N_DS RA_GSF N_GSF
Tb(BA):4:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to remember/become mindful of ć about (+acc,+gen) the piece of silver where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to submit for-consideration ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć
Tb(BA):4:1 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF   about (+acc,+gen) the (gen) piece of silver (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION   in/among/by (+dat)   the (gen)  
Tb(BA):4:1 Tb(BA)_4:1_1 Tb(BA)_4:1_2 Tb(BA)_4:1_3 Tb(BA)_4:1_4 Tb(BA)_4:1_5 Tb(BA)_4:1_6 Tb(BA)_4:1_7 Tb(BA)_4:1_8 Tb(BA)_4:1_9 Tb(BA)_4:1_10 Tb(BA)_4:1_11 Tb(BA)_4:1_12 Tb(BA)_4:1_13 Tb(BA)_4:1_14 Tb(BA)_4:1_15 Tb(BA)_4:1_16
Tb(BA):4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:2 καὶ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Ἐγὼ ᾐτησάμην θάνατον· τί οὐ καλῶ Τωβιαν τὸν υἱόν μου, ἵνα αὐτῷ ὑποδείξω πρὶν ἀποθανεῖν με;
Tb(BA):4:2 And said with himself, I have wished for death; wherefore do I not call for my son Tobias that I may signify to him of the money before I die? (Tobit 4:2 Brenton)
Tb(BA):4:2 I mówił do siebie: «Przecież ja prosiłem o śmierć. Dlaczego nie mam zawołać mego syna i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach, zanim umrę?» (Tb 4:2 BT_4)
Tb(BA):4:2 καὶ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Ἐγὼ ᾐτησάμην θάνατον· τί οὐ καλῶ Τωβιαν τὸν υἱόν μου, ἵνα αὐτῷ ὑποδείξω πρὶν ἀποθανεῖν με;
Tb(BA):4:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) θάνατος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) πρίν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):4:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Ja By prosić {By pytać} Śmierć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Syn Ja żeby / ażeby / bo On/ona/to/to samo By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Wcześniejszy By umierać Ja
Tb(BA):4:2 kai\ ei)=pen e)n e(autO=| *)egO\ E)|tEsa/mEn Ta/naton· ti/ ou) kalO= *tObian to\n ui(o/n mou, i(/na au)tO=| u(podei/XO pri\n a)poTanei=n me;
Tb(BA):4:2 kai eipen en heautO egO EtEsamEn Tanaton· ti u kalO tObian ton hyion mu, hina autO hypodeiXO prin apoTanein me;
Tb(BA):4:2 C VBI_AAI3S P RD_DSM RP_NS VAI_AMI1S N2_ASM RI_ASN D V2_PAI1S N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C RD_DSM VF_FAI1S D VB_AAN RP_AS
Tb(BA):4:2 and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves I to ask death who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to call call ć the son I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell he/she/it/same to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove prior to die I
Tb(BA):4:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) self (dat) I (nom) I-was-ASK-ed death (acc) who/what/why (nom|acc) not I-am-CALL-ing, I-should-be-CALL-ing   the (acc) son (acc) me (gen) so that / in order to /because him/it/same (dat) I-will-MAKE KNOWN, I-should-MAKE KNOWN prior to-will-DIE, to-DIE me (acc)
Tb(BA):4:2 Tb(BA)_4:2_1 Tb(BA)_4:2_2 Tb(BA)_4:2_3 Tb(BA)_4:2_4 Tb(BA)_4:2_5 Tb(BA)_4:2_6 Tb(BA)_4:2_7 Tb(BA)_4:2_8 Tb(BA)_4:2_9 Tb(BA)_4:2_10 Tb(BA)_4:2_11 Tb(BA)_4:2_12 Tb(BA)_4:2_13 Tb(BA)_4:2_14 Tb(BA)_4:2_15 Tb(BA)_4:2_16 Tb(BA)_4:2_17 Tb(BA)_4:2_18 Tb(BA)_4:2_19 Tb(BA)_4:2_20
Tb(BA):4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:3 καὶ καλέσας αὐτὸν εἶπεν Παιδίον, ἐὰν ἀποθάνω, θάψον με· καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν μητέρα σου, τίμα αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν αὐτῇ καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτήν.
Tb(BA):4:3 And when he had called him, he said, My son, when I am dead, bury me; and despise not thy mother, but honour her all the days of thy life, and do that which shall please her, and grieve her not. (Tobit 4:3 Brenton)
Tb(BA):4:3 I zawołał swego syna Tobiasza, który przyszedł do niego. I rzekł mu: «Spraw mi piękny pogrzeb! Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia! Czyń to, co jej się będzie podobać, i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem! (Tb 4:3 BT_4)
Tb(BA):4:3 καὶ καλέσας αὐτὸν εἶπεν Παιδίον, ἐὰν ἀποθάνω, θάψον με· καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν μητέρα σου, τίμα αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν αὐτῇ καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτήν.
Tb(BA):4:3 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):4:3 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Dziecko Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umierać By grzebać Ja I też, nawet, mianowicie Nie By przeoczać {By górować} Matka Ty; twój/twój(sg) By zaszczycać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Podobanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By smucić się On/ona/to/to samo
Tb(BA):4:3 kai\ kale/sas au)to\n ei)=pen *paidi/on, e)a\n a)poTa/nO, Ta/PSon me· kai\ mE\ u(peri/dE|s tE\n mEte/ra sou, ti/ma au)tE\n pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou kai\ poi/ei to\ a)resto\n au)tE=| kai\ mE\ lupE/sE|s au)tE/n.
Tb(BA):4:3 kai kalesas auton eipen paidion, ean apoTanO, TaPSon me· kai mE hyperidEs tEn mEtera su, tima autEn pasas tas hEmeras tEs DZOEs su kai poiei to areston autE kai mE lypEsEs autEn.
Tb(BA):4:3 C VA_AAPNSM RD_ASM VBI_AAI3S N2N_VSN C VB_AAS1S VA_AAD2S RP_AS C D VB_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS V3_PAD2S RD_ASF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C V2_PAD2S RA_ASN A1_ASN RD_DSF C D VA_AAS2S RD_ASF
Tb(BA):4:3 and also, even, namely to call call he/she/it/same to say/tell child if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to die to bury I and also, even, namely not to overlook the mother you; your/yours(sg) to honor he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make the pleasing he/she/it/same and also, even, namely not to sorrow he/she/it/same
Tb(BA):4:3 and upon CALL-ing (nom|voc) him/it/same (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed child (nom|acc|voc) if-ever I-will-DIE, I-should-DIE do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) and not you(sg)-should-OVERLOOK the (acc) mother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-HONOR-ing! her/it/same (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (dat) and not you(sg)-should-SORROW her/it/same (acc)
Tb(BA):4:3 Tb(BA)_4:3_1 Tb(BA)_4:3_2 Tb(BA)_4:3_3 Tb(BA)_4:3_4 Tb(BA)_4:3_5 Tb(BA)_4:3_6 Tb(BA)_4:3_7 Tb(BA)_4:3_8 Tb(BA)_4:3_9 Tb(BA)_4:3_10 Tb(BA)_4:3_11 Tb(BA)_4:3_12 Tb(BA)_4:3_13 Tb(BA)_4:3_14 Tb(BA)_4:3_15 Tb(BA)_4:3_16 Tb(BA)_4:3_17 Tb(BA)_4:3_18 Tb(BA)_4:3_19 Tb(BA)_4:3_20 Tb(BA)_4:3_21 Tb(BA)_4:3_22 Tb(BA)_4:3_23 Tb(BA)_4:3_24 Tb(BA)_4:3_25 Tb(BA)_4:3_26 Tb(BA)_4:3_27 Tb(BA)_4:3_28 Tb(BA)_4:3_29 Tb(BA)_4:3_30 Tb(BA)_4:3_31 Tb(BA)_4:3_32
Tb(BA):4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:4 μνήσθητι, παιδίον, ὅτι πολλοὺς κινδύνους ἑόρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ· ὅταν ἀποθάνῃ, θάψον αὐτὴν παρ’ ἐμοὶ ἐν ἑνὶ τάφῳ.
Tb(BA):4:4 Remember, my son, that she saw many dangers for thee, when thou wast in her womb: and when she is dead, bury her by me in one grave. (Tobit 4:4 Brenton)
Tb(BA):4:4 Przypomnij sobie, dziecko, na jakie liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie, gdy cię w łonie swoim nosiła. A kiedy umrze, pogrzeb ją obok mnie w jednym grobie! (Tb 4:4 BT_4)
Tb(BA):4:4 μνήσθητι, παιδίον, ὅτι πολλοὺς κινδύνους ἑόρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ· ὅταν ἀποθάνῃ, θάψον αὐτὴν παρ’ ἐμοὶ ἐν ἑνὶ τάφῳ.
Tb(BA):4:4 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κίνδυνος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τάφος, -ου, ὁ
Tb(BA):4:4 By pamiętać/stawaj się uważającym z Dziecko Ponieważ/tamto Dużo Niebezpieczeństwo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch Ilekroć By umierać By grzebać On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Poważny
Tb(BA):4:4 mnE/sTEti, paidi/on, o(/ti pollou\s kindu/nous e(o/raken e)pi\ soi\ e)n tE=| koili/a|· o(/tan a)poTa/nE|, Ta/PSon au)tE\n par’ e)moi\ e)n e(ni\ ta/fO|.
Tb(BA):4:4 mnEsTEti, paidion, hoti pollus kindynus heoraken epi soi en tE koilia· hotan apoTanE, TaPSon autEn par’ emoi en heni tafO.
Tb(BA):4:4 VS_APD2S N2N_VSN C A1_APM N2_APM VX_XAI3S P RP_DS P RA_DSF N1A_DSF D VB_AAS3S VA_AAD2S RD_ASF P RP_DS P A3_DSM N2_DSM
Tb(BA):4:4 to remember/become mindful of child because/that much danger to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the belly whenever to die to bury he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one grave
Tb(BA):4:4 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! child (nom|acc|voc) because/that many (acc) dangers (acc) he/she/it-has-SEE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) the (dat) belly (dat) whenever you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) in/among/by (+dat) one (dat) grave (dat)
Tb(BA):4:4 Tb(BA)_4:4_1 Tb(BA)_4:4_2 Tb(BA)_4:4_3 Tb(BA)_4:4_4 Tb(BA)_4:4_5 Tb(BA)_4:4_6 Tb(BA)_4:4_7 Tb(BA)_4:4_8 Tb(BA)_4:4_9 Tb(BA)_4:4_10 Tb(BA)_4:4_11 Tb(BA)_4:4_12 Tb(BA)_4:4_13 Tb(BA)_4:4_14 Tb(BA)_4:4_15 Tb(BA)_4:4_16 Tb(BA)_4:4_17 Tb(BA)_4:4_18 Tb(BA)_4:4_19 Tb(BA)_4:4_20
Tb(BA):4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:5 πάσας τὰς ἡμέρας, παιδίον, κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν μνημόνευε καὶ μὴ θελήσῃς ἁμαρτάνειν καὶ παραβῆναι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· δικαιοσύνην ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ μὴ πορευθῇς ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας·
Tb(BA):4:5 My son, be mindful of the Lord our God all thy days, and let not thy will be set to sin, or to transgress his commandments: do uprightly all thy life long, and follow not the ways of unrighteousness. (Tobit 4:5 Brenton)
Tb(BA):4:5 Pamiętaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie popełniaj dobrowolnie grzechu i nie przestępuj nigdy Jego przykazań! Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości, (Tb 4:5 BT_4)
Tb(BA):4:5 πάσας τὰς ἡμέρας, παιδίον, κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν μνημόνευε καὶ μὴ θελήσῃς ἁμαρτάνειν καὶ παραβῆναι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· δικαιοσύνην ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ μὴ πορευθῇς ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας·
Tb(BA):4:5 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) καί μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ
Tb(BA):4:5 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Dziecko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By pamiętać I też, nawet, mianowicie Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By iść Drogi {Sposobu}/droga Zły uczynki
Tb(BA):4:5 pa/sas ta\s E(me/ras, paidi/on, kuri/ou tou= Teou= E(mO=n mnEmo/neue kai\ mE\ TelE/sE|s a(marta/nein kai\ parabE=nai ta\s e)ntola\s au)tou=· dikaiosu/nEn poi/ei pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou kai\ mE\ poreuTE=|s tai=s o(doi=s tE=s a)diki/as·
Tb(BA):4:5 pasas tas hEmeras, paidion, kyriu tu Teu hEmOn mnEmoneue kai mE TelEsEs hamartanein kai parabEnai tas entolas autu· dikaiosynEn poiei pasas tas hEmeras tEs DZOEs su kai mE poreuTEs tais hodois tEs adikias·
Tb(BA):4:5 A1S_APF RA_APF N1A_APF N2N_VSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP V1_PAD2S C D VA_AAS2S V1_PAN C VZ_AAN RA_APF N1A_APF RD_GSM N1_ASF V2_PAD2S A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C D VC_APS2S RA_DPF N2_DPF RA_GSF N1A_GSF
Tb(BA):4:5 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day child lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to remember and also, even, namely not to want want, wish, desire to sin and also, even, namely to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely not to go the way/road the wrongdoing
Tb(BA):4:5 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) child (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) be-you(sg)-REMEMBER-ing! and not you(sg)-should-WANT to-be-SIN-ing and to-TRANSGRESS the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) righteousness (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-be-GO-ed the (dat) ways/roads (dat) the (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Tb(BA):4:5 Tb(BA)_4:5_1 Tb(BA)_4:5_2 Tb(BA)_4:5_3 Tb(BA)_4:5_4 Tb(BA)_4:5_5 Tb(BA)_4:5_6 Tb(BA)_4:5_7 Tb(BA)_4:5_8 Tb(BA)_4:5_9 Tb(BA)_4:5_10 Tb(BA)_4:5_11 Tb(BA)_4:5_12 Tb(BA)_4:5_13 Tb(BA)_4:5_14 Tb(BA)_4:5_15 Tb(BA)_4:5_16 Tb(BA)_4:5_17 Tb(BA)_4:5_18 Tb(BA)_4:5_19 Tb(BA)_4:5_20 Tb(BA)_4:5_21 Tb(BA)_4:5_22 Tb(BA)_4:5_23 Tb(BA)_4:5_24 Tb(BA)_4:5_25 Tb(BA)_4:5_26 Tb(BA)_4:5_27 Tb(BA)_4:5_28 Tb(BA)_4:5_29 Tb(BA)_4:5_30 Tb(BA)_4:5_31 Tb(BA)_4:5_32 Tb(BA)_4:5_33
Tb(BA):4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:6 διότι ποιοῦντός σου τὴν ἀλήθειαν εὐοδίαι ἔσονται ἐν τοῖς ἔργοις σου.
Tb(BA):4:6 For if thou deal truly, thy doings shall prosperously succeed to thee, and to all them that live justly. (Tobit 4:6 Brenton)
Tb(BA):4:6 ponieważ ci, którzy właściwie postępują, doznają powodzenia we wszystkich swych czynach. (Tb 4:6 BT_4)
Tb(BA):4:6 διότι ποιοῦντός σου τὴν ἀλήθειαν εὐοδίαι ἔσονται ἐν τοῖς ἔργοις σου.
Tb(BA):4:6 δι·ότι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ Εὐοδία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):4:6 Z powodu tego: Tamto By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) PRAWDA Euodia By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):4:6 dio/ti poiou=nto/s sou tE\n a)lE/Teian eu)odi/ai e)/sontai e)n toi=s e)/rgois sou.
Tb(BA):4:6 dioti poiuntos su tEn alETeian euodiai esontai en tois ergois su.
Tb(BA):4:6 C V2_PAPGSM RP_GS RA_ASF N1A_ASF N1A_NPF VF_FMI3P P RA_DPM N2N_DPN RP_GS
Tb(BA):4:6 because of this: that to do/make you; your/yours(sg) the truth Euodia to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work you; your/yours(sg)
Tb(BA):4:6 because of this: that while DO/MAKE-ing (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) truth (acc) Euodias (nom|voc) they-will-be in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):4:6 Tb(BA)_4:6_1 Tb(BA)_4:6_2 Tb(BA)_4:6_3 Tb(BA)_4:6_4 Tb(BA)_4:6_5 Tb(BA)_4:6_6 Tb(BA)_4:6_7 Tb(BA)_4:6_8 Tb(BA)_4:6_9 Tb(BA)_4:6_10 Tb(BA)_4:6_11
Tb(BA):4:6 x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:7 καὶ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι τὴν δικαιοσύνην ἐκ τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὁ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῇ τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ.
Tb(BA):4:7 Give alms of thy substance; and when thou givest alms, let not thine eye be envious, neither turn thy face from any poor, and the face of God shall not be turned away from thee. (Tobit 4:7 Brenton)
Tb(BA):4:7 A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. (Tb 4:7 BT_4)
Tb(BA):4:7 καὶ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι τὴν δικαιοσύνην ἐκ τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῇ τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ.
Tb(BA):4:7 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί μή φθονέω (φθον(ε)-, -, φθονε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πτωχός -ή -όν καί ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Tb(BA):4:7 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Nie By zazdrościć [obrażaj się?] Ty; twój/twój(sg) Oko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Jałmużny/miłosierność Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Biedny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By odwracać się od Twarz Bóg 
Tb(BA):4:7 kai\ pa=si toi=s poiou=si tE\n dikaiosu/nEn e)k tO=n u(parCHo/ntOn soi poi/ei e)leEmosu/nEn, kai\ mE\ fTonesa/tO sou o( o)fTalmo\s e)n tO=| poiei=n se e)leEmosu/nEn· mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou a)po\ panto\s ptOCHou=, kai\ a)po\ sou= ou) mE\ a)postrafE=| to\ pro/sOpon tou= Teou=.
Tb(BA):4:7 kai pasi tois poiusi tEn dikaiosynEn ek tOn hyparCHontOn soi poiei eleEmosynEn, kai mE fTonesatO su ho ofTalmos en tO poiein se eleEmosynEn· mE apostrePSEs to prosOpon su apo pantos ptOCHu, kai apo su u mE apostrafE to prosOpon tu Teu.
Tb(BA):4:7 C A3_DPM RA_DPM V2_PAPDPM RA_ASF N1_ASF P RA_GPM V1_PAPGPM RP_DS V2_PAD2S N1_ASF C D VA_AAD3S RP_GS RA_NSM N2_NSM P RA_DSN V2_PAN RP_AS N1_ASF D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P A3_GSM N2_GSM C P RP_GS D D VD_APS3S RA_NSN N2N_NSN RA_GSM N2_GSM
Tb(BA):4:7 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to do/make the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law out of (+gen) ἐξ before vowels the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make alms/mercifulness and also, even, namely not to envy [resent?] you; your/yours(sg) the eye in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to do/make you; your/yours(sg) alms/mercifulness not to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of poor and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to turn away from the face the god [see theology]
Tb(BA):4:7 and all (dat) the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) the (acc) righteousness (acc) out of (+gen) the (gen) let-them-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF! (classical), while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! alms/mercifulness (acc) and not let-him/her/it-ENVY! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) eye (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-DO/MAKE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) alms/mercifulness (acc) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) every (gen) poor ([Adj] gen) and away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not he/she/it-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Tb(BA):4:7 Tb(BA)_4:7_1 Tb(BA)_4:7_2 Tb(BA)_4:7_3 Tb(BA)_4:7_4 Tb(BA)_4:7_5 Tb(BA)_4:7_6 Tb(BA)_4:7_7 Tb(BA)_4:7_8 Tb(BA)_4:7_9 Tb(BA)_4:7_10 Tb(BA)_4:7_11 Tb(BA)_4:7_12 Tb(BA)_4:7_13 Tb(BA)_4:7_14 Tb(BA)_4:7_15 Tb(BA)_4:7_16 Tb(BA)_4:7_17 Tb(BA)_4:7_18 Tb(BA)_4:7_19 Tb(BA)_4:7_20 Tb(BA)_4:7_21 Tb(BA)_4:7_22 Tb(BA)_4:7_23 Tb(BA)_4:7_24 Tb(BA)_4:7_25 Tb(BA)_4:7_26 Tb(BA)_4:7_27 Tb(BA)_4:7_28 Tb(BA)_4:7_29 Tb(BA)_4:7_30 Tb(BA)_4:7_31 Tb(BA)_4:7_32 Tb(BA)_4:7_33 Tb(BA)_4:7_34 Tb(BA)_4:7_35 Tb(BA)_4:7_36 Tb(BA)_4:7_37 Tb(BA)_4:7_38 Tb(BA)_4:7_39 Tb(BA)_4:7_40 Tb(BA)_4:7_41
Tb(BA):4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:8 ὡς σοὶ ὑπάρχει, κατὰ τὸ πλῆθος ποίησον ἐξ αὐτῶν ἐλεημοσύνην· ἐὰν ὀλίγον σοι ὑπάρχῃ, κατὰ τὸ ὀλίγον μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην·
Tb(BA):4:8 If thou hast abundance give alms accordingly: if thou have but a little, be not afraid to give according to that little: (Tobit 4:8 Brenton)
Tb(BA):4:8 Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! (Tb 4:8 BT_4)
Tb(BA):4:8 ὡς σοὶ ὑπάρχει, κατὰ τὸ πλῆθος ποίησον ἐξ αὐτῶν ἐλεημοσύνην· ἐὰν ὀλίγον σοι ὑπάρχῃ, κατὰ τὸ ὀλίγον μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην·
Tb(BA):4:8 ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) ὀλίγος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό ὀλίγος -η -ον μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
Tb(BA):4:8 Jak/jak Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Jałmużny/miłosierność Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Mało [zobacz oligarchię] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się By czynić/rób Jałmużny/miłosierność
Tb(BA):4:8 O(s soi\ u(pa/rCHei, kata\ to\ plE=Tos poi/Eson e)X au)tO=n e)leEmosu/nEn· e)a\n o)li/gon soi u(pa/rCHE|, kata\ to\ o)li/gon mE\ fobou= poiei=n e)leEmosu/nEn·
Tb(BA):4:8 hOs soi hyparCHei, kata to plETos poiEson eX autOn eleEmosynEn· ean oligon soi hyparCHE, kata to oligon mE fobu poiein eleEmosynEn·
Tb(BA):4:8 C RP_DS V1_PAI3S P RA_ASN N3E_ASN VA_AAD2S P RD_GPN N1_ASF C A1_ASN RP_DS V1_PAS3S P RA_ASN A1_ASN D V2_PMD2S V2_PAN N1_ASF
Tb(BA):4:8 as/like you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same alms/mercifulness if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] little [see oligarchy] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the little [see oligarchy] not fear [see phobia]; to fear to do/make alms/mercifulness
Tb(BA):4:8 as/like you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) them/same (gen) alms/mercifulness (acc) if-ever little (acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF, he/she/it-should-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-should-be-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) little (acc, nom|acc|voc) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! to-be-DO/MAKE-ing alms/mercifulness (acc)
Tb(BA):4:8 Tb(BA)_4:8_1 Tb(BA)_4:8_2 Tb(BA)_4:8_3 Tb(BA)_4:8_4 Tb(BA)_4:8_5 Tb(BA)_4:8_6 Tb(BA)_4:8_7 Tb(BA)_4:8_8 Tb(BA)_4:8_9 Tb(BA)_4:8_10 Tb(BA)_4:8_11 Tb(BA)_4:8_12 Tb(BA)_4:8_13 Tb(BA)_4:8_14 Tb(BA)_4:8_15 Tb(BA)_4:8_16 Tb(BA)_4:8_17 Tb(BA)_4:8_18 Tb(BA)_4:8_19 Tb(BA)_4:8_20 Tb(BA)_4:8_21
Tb(BA):4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:9 θέμα γὰρ ἀγαθὸν θησαυρίζεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγκης·
Tb(BA):4:9 For thou layest up a good treasure for thyself against the day of necessity. (Tobit 4:9 Brenton)
Tb(BA):4:9 Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, (Tb 4:9 BT_4)
Tb(BA):4:9 θέμα γὰρ ἀγαθὸν θησαυρίζεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγκης·
Tb(BA):4:9   γάρ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἀνάγκη, -ης, ἡ
Tb(BA):4:9 Dla odtąd, jak Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Siebie Do (+przyspieszenie) Dzień Przymusu/potrzeba
Tb(BA):4:9 Te/ma ga\r a)gaTo\n TEsauri/DZeis seautO=| ei)s E(me/ran a)na/gkEs·
Tb(BA):4:9 Tema gar agaTon TEsauriDZeis seautO eis hEmeran anankEs·
Tb(BA):4:9 N3M_ASN x A1_ASN V1_PAI2S RD_DSM P N1A_ASF N1_GSF
Tb(BA):4:9 ć for since, as good inherently good, i.e. God-wrought. to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle yourself into (+acc) day compulsion/necessity
Tb(BA):4:9   for good ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-are-TREASURE UP-ing yourself (dat) into (+acc) day (acc) compulsion/necessity (gen)
Tb(BA):4:9 Tb(BA)_4:9_1 Tb(BA)_4:9_2 Tb(BA)_4:9_3 Tb(BA)_4:9_4 Tb(BA)_4:9_5 Tb(BA)_4:9_6 Tb(BA)_4:9_7 Tb(BA)_4:9_8
Tb(BA):4:9 x x x x x x x x
Tb(BA):4:10 διότι ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ῥύεται καὶ οὐκ ἐᾷ εἰσελθεῖν εἰς τὸ σκότος·
Tb(BA):4:10 Because that alms do deliver from death, and suffereth not to come into darkness. (Tobit 4:10 Brenton)
Tb(BA):4:10 ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. (Tb 4:10 BT_4)
Tb(BA):4:10 διότι ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ῥύεται καὶ οὐκ ἐᾷ εἰσελθεῖν εἰς τὸ σκότος·
Tb(BA):4:10 δι·ότι ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό
Tb(BA):4:10 Z powodu tego: Tamto Jałmużny/miłosierność Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność
Tb(BA):4:10 dio/ti e)leEmosu/nE e)k Tana/tou r(u/etai kai\ ou)k e)a=| ei)selTei=n ei)s to\ sko/tos·
Tb(BA):4:10 dioti eleEmosynE ek Tanatu ryetai kai uk ea eiselTein eis to skotos·
Tb(BA):4:10 C N1_NSF P N2_GSM V1_PMI3S C D V3_PAI3S VB_AAN P RA_ASN N3E_ASN
Tb(BA):4:10 because of this: that alms/mercifulness out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon and also, even, namely οὐχ before rough breathing to allow to enter into (+acc) the darkness gloom, darkness
Tb(BA):4:10 because of this: that alms/mercifulness (nom|voc) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! he/she/it-is-being-DELIVER-ed and not he/she/it-is-ALLOW-ing, you(sg)-are-being-ALLOW-ed, you(sg)-are-being-ALLOW-ed (classical), he/she/it-should-be-ALLOW-ing, you(sg)-should-be-being-ALLOW-ed to-ENTER into (+acc) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc)
Tb(BA):4:10 Tb(BA)_4:10_1 Tb(BA)_4:10_2 Tb(BA)_4:10_3 Tb(BA)_4:10_4 Tb(BA)_4:10_5 Tb(BA)_4:10_6 Tb(BA)_4:10_7 Tb(BA)_4:10_8 Tb(BA)_4:10_9 Tb(BA)_4:10_10 Tb(BA)_4:10_11 Tb(BA)_4:10_12
Tb(BA):4:10 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:11 δῶρον γὰρ ἀγαθόν ἐστιν ἐλεημοσύνη πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτὴν ἐνώπιον τοῦ ὑψίστου.
Tb(BA):4:11 For alms is a good gift unto all that give it in the sight of the most High. (Tobit 4:11 Brenton)
Tb(BA):4:11 Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego. (Tb 4:11 BT_4)
Tb(BA):4:11 δῶρον γὰρ ἀγαθόν ἐστιν ἐλεημοσύνη πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτὴν ἐνώπιον τοῦ ὑψίστου.
Tb(BA):4:11 δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) γάρ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Tb(BA):4:11 Dar Dla odtąd, jak Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By być Jałmużny/miłosierność Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Najwyższy
Tb(BA):4:11 dO=ron ga\r a)gaTo/n e)stin e)leEmosu/nE pa=si toi=s poiou=sin au)tE\n e)nO/pion tou= u(PSi/stou.
Tb(BA):4:11 dOron gar agaTon estin eleEmosynE pasi tois poiusin autEn enOpion tu hyPSistu.
Tb(BA):4:11 N2N_NSN x A1_NSN V9_PAI3S N1_NSF A3_DPM RA_DPM V2_PAI3P RD_ASF P RA_GSM A1_GSM
Tb(BA):4:11 gift for since, as good inherently good, i.e. God-wrought. to be alms/mercifulness every all, each, every, the whole of the to do/make he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? the highest
Tb(BA):4:11 gift (nom|acc|voc) for good ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is alms/mercifulness (nom|voc) all (dat) the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) her/it/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) highest ([Adj] gen)
Tb(BA):4:11 Tb(BA)_4:11_1 Tb(BA)_4:11_2 Tb(BA)_4:11_3 Tb(BA)_4:11_4 Tb(BA)_4:11_5 Tb(BA)_4:11_6 Tb(BA)_4:11_7 Tb(BA)_4:11_8 Tb(BA)_4:11_9 Tb(BA)_4:11_10 Tb(BA)_4:11_11 Tb(BA)_4:11_12
Tb(BA):4:11 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:12 πρόσεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἀπὸ πάσης πορνείας καὶ γυναῖκα πρῶτον λαβὲ ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν πατέρων σου· μὴ λάβῃς γυναῖκα ἀλλοτρίαν, ἣ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ πατρός σου, διότι υἱοὶ προφητῶν ἐσμεν. Νωε, Αβρααμ, Ισαακ, Ιακωβ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος μνήσθητι, παιδίον, ὅτι οὗτοι πάντες ἔλαβον γυναῖκας ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν καὶ εὐλογήθησαν ἐν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν κληρονομήσει γῆν.
Tb(BA):4:12 Beware of all whoredom, my son, and chiefly take a wife of the seed of thy fathers, and take not a strange woman to wife, which is not of thy father's tribe: for we are the children of the prophets, Noe, Abraham, Isaac, and Jacob: remember, my son, that our fathers from the beginning, even that they all married wives of their own kindred, and were blessed in their children, and their seed shall inherit the land. (Tobit 4:12 Brenton)
Tb(BA):4:12 Strzeż się, dziecko, wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim weź sobie żonę z potomstwa twych przodków! Nie bierz żony obcej, która nie byłaby z pokolenia twojego ojca, ponieważ jesteśmy synami proroków. Wspomnij sobie, dziecko, z przeszłości, że Noe, Abraham, Izaak, Jakub, przodkowie nasi, wszyscy wzięli żony z pokrewieństwa swego i dlatego byli błogosławieni w dzieciach swoich, a ich potomstwo posiądzie ziemię. (Tb 4:12 BT_4)
Tb(BA):4:12 πρόσεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἀπὸ πάσης πορνείας καὶ γυναῖκα πρῶτον λαβὲ ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν πατέρων σου· μὴ λάβῃς γυναῖκα ἀλλοτρίαν, οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ πατρός σου, διότι υἱοὶ προφητῶν ἐσμεν. Νωε, Αβρααμ, Ισαακ, Ιακωβ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος μνήσθητι, παιδίον, ὅτι οὗτοι πάντες ἔλαβον γυναῖκας ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν καὶ εὐλογήθησαν ἐν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν κληρονομήσει γῆν.
Tb(BA):4:12 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πορνεία, -ας, ἡ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί προφήτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Νῶε, ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Tb(BA):4:12 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Dziecko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Przedni; po pierwsze By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ojciec Ty; twój/twój(sg) Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Innego/inni Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Ojciec Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto Syn Prorok By być Noah Abraham Izaak Jacob Ojciec Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pamiętać/stawaj się uważającym z Dziecko Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By dziedziczyć Ziemi/ziemia
Tb(BA):4:12 pro/seCHe seautO=|, paidi/on, a)po\ pa/sEs pornei/as kai\ gunai=ka prO=ton labe\ a)po\ tou= spe/rmatos tO=n pate/rOn sou· mE\ la/bE|s gunai=ka a)llotri/an, E(\ ou)k e)/stin e)k tE=s fulE=s tou= patro/s sou, dio/ti ui(oi\ profEtO=n e)smen. *nOe, *abraam, *isaak, *iakOb oi( pate/res E(mO=n a)po\ tou= ai)O=nos mnE/sTEti, paidi/on, o(/ti ou(=toi pa/ntes e)/labon gunai=kas e)k tO=n a)delfO=n au)tO=n kai\ eu)logE/TEsan e)n toi=s te/knois au)tO=n, kai\ to\ spe/rma au)tO=n klEronomE/sei gE=n.
Tb(BA):4:12 proseCHe seautO, paidion, apo pasEs porneias kai gynaika prOton labe apo tu spermatos tOn paterOn su· mE labEs gynaika allotrian, hE uk estin ek tEs fylEs tu patros su, dioti hyioi profEtOn esmen. nOe, abraam, isaak, iakOb hoi pateres hEmOn apo tu aiOnos mnEsTEti, paidion, hoti hutoi pantes elabon gynaikas ek tOn adelfOn autOn kai eulogETEsan en tois teknois autOn, kai to sperma autOn klEronomEsei gEn.
Tb(BA):4:12 V1_PAD2S RD_DSM N2N_VSN P A1S_GSF N1A_GSF C N3K_ASF D VB_AAD2S P RA_GSN N3M_GSN RA_GPM N3_GPM RP_GS D VB_AAS2S N3K_ASF A1A_ASF RR_NSF D V9_PAI3S P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS C N2_NPM N1M_GPM V9_PAI1P N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM RA_NPM N3_NPM RP_GP P RA_GSM N3W_GSM VS_APD2S N2N_VSN C RD_NPM A3_NPM VBI_AAI3P N3K_APF P RA_GPM N2_GPM RD_GPM C VC_FPI3P P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM C RA_ASN N3M_ASN RD_GPM VF_FAI3S N1_ASF
Tb(BA):4:12 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself child from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of promiscuity fornication, idolatry and also, even, namely woman/wife foremost; first to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the father you; your/yours(sg) not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife of another/others who/whom/which οὐχ before rough breathing to be out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe the father you; your/yours(sg) because of this: that son prophet to be Noah Abraham Isaac Jacob the father I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remember/become mindful of child because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister he/she/it/same and also, even, namely to bless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the child he/she/it/same and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to inherit earth/land
Tb(BA):4:12 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) child (nom|acc|voc) away from (+gen) every (gen) promiscuity (gen), promiscuities (acc) and woman/wife (acc) foremost; first (acc, nom|acc|voc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! away from (+gen) the (gen) seed (gen) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-TAKE HOLD OF woman/wife (acc) of another/others (acc) who/whom/which (nom) not he/she/it-is out of (+gen) the (gen) tribe (gen) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of this: that sons (nom|voc) prophets (gen) we-are Noah (indecl) Abraham (indecl) Isaac (indecl) Jacob (indecl) the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) away from (+gen) the (gen) eon (gen) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! child (nom|acc|voc) because/that these (nom) all (nom|voc) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed women/wives (acc) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) and they-were-BLESS-ed in/among/by (+dat) the (dat) children (dat) them/same (gen) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) earth/land (acc)
Tb(BA):4:12 Tb(BA)_4:12_1 Tb(BA)_4:12_2 Tb(BA)_4:12_3 Tb(BA)_4:12_4 Tb(BA)_4:12_5 Tb(BA)_4:12_6 Tb(BA)_4:12_7 Tb(BA)_4:12_8 Tb(BA)_4:12_9 Tb(BA)_4:12_10 Tb(BA)_4:12_11 Tb(BA)_4:12_12 Tb(BA)_4:12_13 Tb(BA)_4:12_14 Tb(BA)_4:12_15 Tb(BA)_4:12_16 Tb(BA)_4:12_17 Tb(BA)_4:12_18 Tb(BA)_4:12_19 Tb(BA)_4:12_20 Tb(BA)_4:12_21 Tb(BA)_4:12_22 Tb(BA)_4:12_23 Tb(BA)_4:12_24 Tb(BA)_4:12_25 Tb(BA)_4:12_26 Tb(BA)_4:12_27 Tb(BA)_4:12_28 Tb(BA)_4:12_29 Tb(BA)_4:12_30 Tb(BA)_4:12_31 Tb(BA)_4:12_32 Tb(BA)_4:12_33 Tb(BA)_4:12_34 Tb(BA)_4:12_35 Tb(BA)_4:12_36 Tb(BA)_4:12_37 Tb(BA)_4:12_38 Tb(BA)_4:12_39 Tb(BA)_4:12_40 Tb(BA)_4:12_41 Tb(BA)_4:12_42 Tb(BA)_4:12_43 Tb(BA)_4:12_44 Tb(BA)_4:12_45 Tb(BA)_4:12_46 Tb(BA)_4:12_47 Tb(BA)_4:12_48 Tb(BA)_4:12_49 Tb(BA)_4:12_50 Tb(BA)_4:12_51 Tb(BA)_4:12_52 Tb(BA)_4:12_53 Tb(BA)_4:12_54 Tb(BA)_4:12_55 Tb(BA)_4:12_56 Tb(BA)_4:12_57 Tb(BA)_4:12_58 Tb(BA)_4:12_59 Tb(BA)_4:12_60 Tb(BA)_4:12_61 Tb(BA)_4:12_62 Tb(BA)_4:12_63 Tb(BA)_4:12_64 Tb(BA)_4:12_65 Tb(BA)_4:12_66
Tb(BA):4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:13 καὶ νῦν, παιδίον, ἀγάπα τοὺς ἀδελφούς σου καὶ μὴ ὑπερηφανεύου τῇ καρδίᾳ σου ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ τῶν υἱῶν καὶ θυγατέρων τοῦ λαοῦ σου λαβεῖν σεαυτῷ ἐξ αὐτῶν γυναῖκα, διότι ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ἀπώλεια καὶ ἀκαταστασία πολλή, καὶ ἐν τῇ ἀχρειότητι ἐλάττωσις καὶ ἔνδεια μεγάλη· ἡ γὰρ ἀχρειότης μήτηρ ἐστὶν τοῦ λιμοῦ.
Tb(BA):4:13 Now therefore, my son, love thy brethren, and despise not in thy heart thy brethren, the sons and daughters of thy people, in not taking a wife of them: for in pride is destruction and much trouble, and in lewdness is decay and great want: for lewdness is the mother of famine. (Tobit 4:13 Brenton)
Tb(BA):4:13 A teraz, dziecko, kochaj twoich braci i nie wynoś się w sercu swoim nad twych krewnych ani nad synów, ani nad córki twego narodu i wybierz sobie z nich żonę, ponieważ w pysze jest wiele zepsucia i niegodziwości, a w próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu. (Tb 4:13 BT_4)
Tb(BA):4:13 καὶ νῦν, παιδίον, ἀγάπα τοὺς ἀδελφούς σου καὶ μὴ ὑπερηφανεύου τῇ καρδίᾳ σου ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ τῶν υἱῶν καὶ θυγατέρων τοῦ λαοῦ σου λαβεῖν σεαυτῷ ἐξ αὐτῶν γυναῖκα, διότι ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ἀπώλεια καὶ ἀκαταστασία πολλή, καὶ ἐν τῇ ἀχρειότητι ἐλάττωσις καὶ ἔνδεια μεγάλη· γὰρ ἀχρειότης μήτηρ ἐστὶν τοῦ λιμοῦ.
Tb(BA):4:13 καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δι·ότι ἐν ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί ἀ·κατα·στασία, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐν ὁ ἡ τό     καί   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό γάρ   μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ
Tb(BA):4:13 I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko By kochać Brat Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat; siostra Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Córka Ludzie Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Kobiety/żona Z powodu tego: Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Wyniesienie Dużo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Wielki Dla odtąd, jak Matka By być Głodu głód
Tb(BA):4:13 kai\ nu=n, paidi/on, a)ga/pa tou\s a)delfou/s sou kai\ mE\ u(perEfaneu/ou tE=| kardi/a| sou a)po\ tO=n a)delfO=n sou kai\ tO=n ui(O=n kai\ Tugate/rOn tou= laou= sou labei=n seautO=| e)X au)tO=n gunai=ka, dio/ti e)n tE=| u(perEfani/a| a)pO/leia kai\ a)katastasi/a pollE/, kai\ e)n tE=| a)CHreio/tEti e)la/ttOsis kai\ e)/ndeia mega/lE· E( ga\r a)CHreio/tEs mE/tEr e)sti\n tou= limou=.
Tb(BA):4:13 kai nyn, paidion, agapa tus adelfus su kai mE hyperEfaneuu tE kardia su apo tOn adelfOn su kai tOn hyiOn kai TygaterOn tu lau su labein seautO eX autOn gynaika, dioti en tE hyperEfania apOleia kai akatastasia pollE, kai en tE aCHreiotEti elattOsis kai endeia megalE· hE gar aCHreiotEs mEtEr estin tu limu.
Tb(BA):4:13 C D N2N_VSN V3_PAD2S RA_APM N2_APM RP_GS C D VB_AMD2S RA_DSF N1A_DSF RP_GS P RA_GPM N2_GPM RP_GS C RA_GPM N2_GPM C N3_GPF RA_GSM N2_GSM RP_GS VB_AAN RD_DSM P RD_GPF N3K_ASF C P RA_DSF N1A_DSF N1A_NSF C N1A_NSF A1_NSF C P RA_DSF N3_DSF N3I_NSF C N1A_NSF A1_NSF RA_NSF x N3T_NSF N3_NSF V9_PAI3S RA_GSM N2_GSM
Tb(BA):4:13 and also, even, namely now child to love the brother you; your/yours(sg) and also, even, namely not ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the brother; sister you; your/yours(sg) and also, even, namely the son and also, even, namely daughter the people you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same woman/wife because of this: that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pride annihilation, destruction and also, even, namely upheaval much and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć and also, even, namely ć great the for since, as ć mother to be the famine hunger
Tb(BA):4:13 and now child (nom|acc|voc) be-you(sg)-LOVE-ing! the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not   the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) sons (gen) and daughters (gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-TAKE HOLD OF yourself (dat) out of (+gen) them/same (gen) woman/wife (acc) because of this: that in/among/by (+dat) the (dat) pride (dat) annihilation, destruction (nom|voc) and upheaval (nom|voc) much (nom) and in/among/by (+dat) the (dat)     and   great ([Adj] nom|voc) the (nom) for   mother (nom) he/she/it-is the (gen) famine (gen)
Tb(BA):4:13 Tb(BA)_4:13_1 Tb(BA)_4:13_2 Tb(BA)_4:13_3 Tb(BA)_4:13_4 Tb(BA)_4:13_5 Tb(BA)_4:13_6 Tb(BA)_4:13_7 Tb(BA)_4:13_8 Tb(BA)_4:13_9 Tb(BA)_4:13_10 Tb(BA)_4:13_11 Tb(BA)_4:13_12 Tb(BA)_4:13_13 Tb(BA)_4:13_14 Tb(BA)_4:13_15 Tb(BA)_4:13_16 Tb(BA)_4:13_17 Tb(BA)_4:13_18 Tb(BA)_4:13_19 Tb(BA)_4:13_20 Tb(BA)_4:13_21 Tb(BA)_4:13_22 Tb(BA)_4:13_23 Tb(BA)_4:13_24 Tb(BA)_4:13_25 Tb(BA)_4:13_26 Tb(BA)_4:13_27 Tb(BA)_4:13_28 Tb(BA)_4:13_29 Tb(BA)_4:13_30 Tb(BA)_4:13_31 Tb(BA)_4:13_32 Tb(BA)_4:13_33 Tb(BA)_4:13_34 Tb(BA)_4:13_35 Tb(BA)_4:13_36 Tb(BA)_4:13_37 Tb(BA)_4:13_38 Tb(BA)_4:13_39 Tb(BA)_4:13_40 Tb(BA)_4:13_41 Tb(BA)_4:13_42 Tb(BA)_4:13_43 Tb(BA)_4:13_44 Tb(BA)_4:13_45 Tb(BA)_4:13_46 Tb(BA)_4:13_47 Tb(BA)_4:13_48 Tb(BA)_4:13_49 Tb(BA)_4:13_50 Tb(BA)_4:13_51 Tb(BA)_4:13_52 Tb(BA)_4:13_53
Tb(BA):4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:14 μισθὸς παντὸς ἀνθρώπου, ὃς ἐὰν ἐργάσηται, παρὰ σοὶ μὴ αὐλισθήτω, ἀλλὰ ἀπόδος αὐτῷ παραυτίκα, καὶ ἐὰν δουλεύσῃς τῷ θεῷ, ἀποδοθήσεταί σοι. πρόσεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου καὶ ἴσθι πεπαιδευμένος ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου.
Tb(BA):4:14 Let not the wages of any man, which hath wrought for thee, tarry with thee, but give him it out of hand: for if thou serve God, he will also repay thee: be circumspect my son, in all things thou doest, and be wise in all thy conversation. (Tobit 4:14 Brenton)
Tb(BA):4:14 Zarobku jakiegokolwiek człowieka, który by pracował u ciebie, nie zatrzymuj do jutra, a wypłacaj natychmiast. A jeśli będziesz służył Bogu, On tobie odpłaci. Uważaj na siebie, dziecko, we wszystkich swoich uczynkach i bądź dobrze wychowany w całym swoim postępowaniu! (Tb 4:14 BT_4)
Tb(BA):4:14 μισθὸς παντὸς ἀνθρώπου, ὃς ἐὰν ἐργάσηται, παρὰ σοὶ μὴ αὐλισθήτω, ἀλλὰ ἀπόδος αὐτῷ παραυτίκα, καὶ ἐὰν δουλεύσῃς τῷ θεῷ, ἀποδοθήσεταί σοι. πρόσεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου καὶ ἴσθι πεπαιδευμένος ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου.
Tb(BA):4:14 μισθός, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μή αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἀλλά ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρ·αυτίκα καί ἐάν (εἰ ἄν) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀνα·στροφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):4:14 Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pracować/dąż fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie By spędzać {By wydawać} noc Ale By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Chwilowy I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Bóg  By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Dziecko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zachowanie Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):4:14 misTo\s panto\s a)nTrO/pou, o(\s e)a\n e)rga/sEtai, para\ soi\ mE\ au)lisTE/tO, a)lla\ a)po/dos au)tO=| parauti/ka, kai\ e)a\n douleu/sE|s tO=| TeO=|, a)podoTE/setai/ soi. pro/seCHe seautO=|, paidi/on, e)n pa=si toi=s e)/rgois sou kai\ i)/sTi pepaideume/nos e)n pa/sE| a)nastrofE=| sou.
Tb(BA):4:14 misTos pantos anTrOpu, hos ean ergasEtai, para soi mE aulisTEtO, alla apodos autO parautika, kai ean duleusEs tO TeO, apodoTEsetai soi. proseCHe seautO, paidion, en pasi tois ergois su kai isTi pepaideumenos en pasE anastrofE su.
Tb(BA):4:14 N2_NSM A3_GSM N2_GSM RR_NSM C VA_AMS3S P RP_DS D VS_APD3S C VO_AAD2S RD_DSM D C C VA_AAS2S RA_DSM N2_DSM VC_FPI3S RP_DS V1_PAD2S RD_DSM N2N_VSN P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GS C VX_XAD2S VM_XMPNSM P A1S_DSF N1_DSF RP_GS
Tb(BA):4:14 just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense every all, each, every, the whole of human who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to work/strive frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub not to spend the night but to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same momentary and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to obey to be a slave, serve the god [see theology] to give back restore, assign, impute, convey, refer you; your/yours(sg); to rub worn, rub to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) and also, even, namely to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be to chastened correct, discipline, train, teach, educate, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle conduct you; your/yours(sg)
Tb(BA):4:14 just recompense (nom) every (gen) human (gen) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be-WORK/STRIVE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not let-him/her/it-be-SPEND-ed-THE-NIGHT! but do-GIVE BACK-you(sg)! him/it/same (dat) momentary and if-ever you(sg)-should-OBEY the (dat) god (dat) he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) child (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! having-been-CHASTENED-ed (nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed conduct (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):4:14 Tb(BA)_4:14_1 Tb(BA)_4:14_2 Tb(BA)_4:14_3 Tb(BA)_4:14_4 Tb(BA)_4:14_5 Tb(BA)_4:14_6 Tb(BA)_4:14_7 Tb(BA)_4:14_8 Tb(BA)_4:14_9 Tb(BA)_4:14_10 Tb(BA)_4:14_11 Tb(BA)_4:14_12 Tb(BA)_4:14_13 Tb(BA)_4:14_14 Tb(BA)_4:14_15 Tb(BA)_4:14_16 Tb(BA)_4:14_17 Tb(BA)_4:14_18 Tb(BA)_4:14_19 Tb(BA)_4:14_20 Tb(BA)_4:14_21 Tb(BA)_4:14_22 Tb(BA)_4:14_23 Tb(BA)_4:14_24 Tb(BA)_4:14_25 Tb(BA)_4:14_26 Tb(BA)_4:14_27 Tb(BA)_4:14_28 Tb(BA)_4:14_29 Tb(BA)_4:14_30 Tb(BA)_4:14_31 Tb(BA)_4:14_32 Tb(BA)_4:14_33 Tb(BA)_4:14_34 Tb(BA)_4:14_35 Tb(BA)_4:14_36
Tb(BA):4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:15 καὶ ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς. οἶνον εἰς μέθην μὴ πίῃς, καὶ μὴ πορευθήτω μετὰ σοῦ μέθη ἐν τῇ ὁδῷ σου.
Tb(BA):4:15 Do that to no man which thou hatest: drink not wine to make thee drunken: neither let drunkenness go with thee in thy journey. (Tobit 4:15 Brenton)
Tb(BA):4:15 Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego nikomu! Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie idzie z tobą w drogę! (Tb 4:15 BT_4)
Tb(BA):4:15 καὶ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς. οἶνον εἰς μέθην μὴ πίῃς, καὶ μὴ πορευθήτω μετὰ σοῦ μέθη ἐν τῇ ὁδῷ σου.
Tb(BA):4:15 καί ὅς ἥ ὅ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οἶνος, -ου, ὁ εἰς[1] μέθη, -ης, ἡ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μέθη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):4:15 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Nie jeden By czynić/rób Wino Do (+przyspieszenie) Zadurzenie alkoholem Nie By pić I też, nawet, mianowicie Nie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zadurzenie alkoholem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):4:15 kai\ o(\ misei=s, mEdeni\ poiE/sE|s. oi)=non ei)s me/TEn mE\ pi/E|s, kai\ mE\ poreuTE/tO meta\ sou= me/TE e)n tE=| o(dO=| sou.
Tb(BA):4:15 kai ho miseis, mEdeni poiEsEs. oinon eis meTEn mE piEs, kai mE poreuTEtO meta su meTE en tE hodO su.
Tb(BA):4:15 C RR_NSM V2_PAI2S A3_DSM VA_AAS2S N2_ASM P N1_ASF D VB_AAS2S C D VC_APD3S P RP_GS N1_NSF P RA_DSF N2_DSF RP_GS
Tb(BA):4:15 and also, even, namely who/whom/which to destest dislike, detest, hate, abominate not one to do/make wine into (+acc) intoxication not to drink and also, even, namely not to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) intoxication in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road you; your/yours(sg)
Tb(BA):4:15 and who/whom/which (nom|acc) you(sg)-are-DESTEST-ing not one (dat) you(sg)-should-DO/MAKE wine (acc) into (+acc) intoxication (acc) not you(sg)-should-DRINK and not let-him/her/it-be-GO-ed! after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) intoxication (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):4:15 Tb(BA)_4:15_1 Tb(BA)_4:15_2 Tb(BA)_4:15_3 Tb(BA)_4:15_4 Tb(BA)_4:15_5 Tb(BA)_4:15_6 Tb(BA)_4:15_7 Tb(BA)_4:15_8 Tb(BA)_4:15_9 Tb(BA)_4:15_10 Tb(BA)_4:15_11 Tb(BA)_4:15_12 Tb(BA)_4:15_13 Tb(BA)_4:15_14 Tb(BA)_4:15_15 Tb(BA)_4:15_16 Tb(BA)_4:15_17 Tb(BA)_4:15_18 Tb(BA)_4:15_19 Tb(BA)_4:15_20
Tb(BA):4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:16 ἐκ τοῦ ἄρτου σου δίδου πεινῶντι καὶ ἐκ τῶν ἱματίων σου τοῖς γυμνοῖς· πᾶν, ὃ ἐὰν περισσεύσῃ σοι, ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὁ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην.
Tb(BA):4:16 Give of thy bread to the hungry, and of thy garments to them that are naked; and according to thine abundance give alms: and let not thine eye be envious, when thou givest alms. (Tobit 4:16 Brenton)
Tb(BA):4:16 Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz. (Tb 4:16 BT_4)
Tb(BA):4:16 ἐκ τοῦ ἄρτου σου δίδου πεινῶντι καὶ ἐκ τῶν ἱματίων σου τοῖς γυμνοῖς· πᾶν, ἐὰν περισσεύσῃ σοι, ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην.
Tb(BA):4:16 ἐκ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ἐκ ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γυμνός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) περισσεύω (περισσευ-, -, περισσευ·σ-, -, -, περισσευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί μή φθονέω (φθον(ε)-, -, φθονε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
Tb(BA):4:16 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) By dawać By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) Nagi Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By robić obfitować pozostawaj wszędzie {skończony}, obfitość, przyczynowy, rób oszczędności, pozostałości, nadmiar, zbyteczny, nadwyżka Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Nie By zazdrościć [obrażaj się?] Ty; twój/twój(sg) Oko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Jałmużny/miłosierność
Tb(BA):4:16 e)k tou= a)/rtou sou di/dou peinO=nti kai\ e)k tO=n i(mati/On sou toi=s gumnoi=s· pa=n, o(\ e)a\n perisseu/sE| soi, poi/ei e)leEmosu/nEn, kai\ mE\ fTonesa/tO sou o( o)fTalmo\s e)n tO=| poiei=n se e)leEmosu/nEn.
Tb(BA):4:16 ek tu artu su didu peinOnti kai ek tOn himatiOn su tois gymnois· pan, ho ean perisseusE soi, poiei eleEmosynEn, kai mE fTonesatO su ho ofTalmos en tO poiein se eleEmosynEn.
Tb(BA):4:16 P RA_GSM N2_GSM RP_GS V8_PAD2S V3_PAPDSM C P RA_GPN N2N_GPN RP_GS RA_DPM A1_DPM A3_NSN RR_NSN C V1_PAD2S RP_DS V2_PAD2S N1_ASF C D VA_AAD3S RP_GS RA_NSM N2_NSM P RA_DSN V2_PAN RP_AS N1_ASF
Tb(BA):4:16 out of (+gen) ἐξ before vowels the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) to give to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the clothing garment, cloak you; your/yours(sg) the naked every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to make to abound remain over, abundance, causal, spare, leftover, excess, superfluous, surplus you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make alms/mercifulness and also, even, namely not to envy [resent?] you; your/yours(sg) the eye in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to do/make you; your/yours(sg) alms/mercifulness
Tb(BA):4:16 out of (+gen) the (gen) bread (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-GIVE-ing! while HUNGER-ing (dat) and out of (+gen) the (gen) clothings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) naked ([Adj] dat) every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-MAKE TO ABOUND, you(sg)-should-be-MAKE TO ABOUND-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! alms/mercifulness (acc) and not let-him/her/it-ENVY! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) eye (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-DO/MAKE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) alms/mercifulness (acc)
Tb(BA):4:16 Tb(BA)_4:16_1 Tb(BA)_4:16_2 Tb(BA)_4:16_3 Tb(BA)_4:16_4 Tb(BA)_4:16_5 Tb(BA)_4:16_6 Tb(BA)_4:16_7 Tb(BA)_4:16_8 Tb(BA)_4:16_9 Tb(BA)_4:16_10 Tb(BA)_4:16_11 Tb(BA)_4:16_12 Tb(BA)_4:16_13 Tb(BA)_4:16_14 Tb(BA)_4:16_15 Tb(BA)_4:16_16 Tb(BA)_4:16_17 Tb(BA)_4:16_18 Tb(BA)_4:16_19 Tb(BA)_4:16_20 Tb(BA)_4:16_21 Tb(BA)_4:16_22 Tb(BA)_4:16_23 Tb(BA)_4:16_24 Tb(BA)_4:16_25 Tb(BA)_4:16_26 Tb(BA)_4:16_27 Tb(BA)_4:16_28 Tb(BA)_4:16_29 Tb(BA)_4:16_30 Tb(BA)_4:16_31
Tb(BA):4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:17 ἔκχεον τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δικαίων καὶ μὴ δῷς τοῖς ἁμαρτωλοῖς.
Tb(BA):4:17 Pour out thy bread on the burial of the just, but give nothing to the wicked. (Tobit 4:17 Brenton)
Tb(BA):4:17 Kładź chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj. (Tb 4:17 BT_4)
Tb(BA):4:17 ἔκχεον τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δικαίων καὶ μὴ δῷς τοῖς ἁμαρτωλοῖς.
Tb(BA):4:17 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν
Tb(BA):4:17 By wylewać się Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poważny Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Nie By dawać Grzeszny
Tb(BA):4:17 e)/kCHeon tou\s a)/rtous sou e)pi\ to\n ta/fon tO=n dikai/On kai\ mE\ dO=|s toi=s a(martOloi=s.
Tb(BA):4:17 ekCHeon tus artus su epi ton tafon tOn dikaiOn kai mE dOs tois hamartOlois.
Tb(BA):4:17 VAI_AAD2S RA_APM N2_APM RP_GS P RA_ASM N2_ASM RA_GPM A1A_GPM C D VO_AAS2S RA_DPM A1B_DPM
Tb(BA):4:17 to pour out the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the grave the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely not to give the sinful
Tb(BA):4:17 do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) the (acc) [loaves of] bread (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) grave (acc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) and not you(sg)-should-GIVE the (dat) sinful ([Adj] dat)
Tb(BA):4:17 Tb(BA)_4:17_1 Tb(BA)_4:17_2 Tb(BA)_4:17_3 Tb(BA)_4:17_4 Tb(BA)_4:17_5 Tb(BA)_4:17_6 Tb(BA)_4:17_7 Tb(BA)_4:17_8 Tb(BA)_4:17_9 Tb(BA)_4:17_10 Tb(BA)_4:17_11 Tb(BA)_4:17_12 Tb(BA)_4:17_13 Tb(BA)_4:17_14
Tb(BA):4:17 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:18 συμβουλίαν παρὰ παντὸς φρονίμου ζήτησον καὶ μὴ καταφρονήσῃς ἐπὶ πάσης συμβουλίας χρησίμης.
Tb(BA):4:18 Ask counsel of all that are wise, and despise not any counsel that is profitable. (Tobit 4:18 Brenton)
Tb(BA):4:18 Szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą. (Tb 4:18 BT_4)
Tb(BA):4:18 συμβουλίαν παρὰ παντὸς φρονίμου ζήτησον καὶ μὴ καταφρονήσῃς ἐπὶ πάσης συμβουλίας χρησίμης.
Tb(BA):4:18   παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φρόνιμος (-η) -ον ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί μή κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   χρήσιμος -η -ον
Tb(BA):4:18 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny By szukać I też, nawet, mianowicie Nie By być łaskawym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny by być pomagany
Tb(BA):4:18 sumbouli/an para\ panto\s froni/mou DZE/tEson kai\ mE\ katafronE/sE|s e)pi\ pa/sEs sumbouli/as CHrEsi/mEs.
Tb(BA):4:18 symbulian para pantos fronimu DZEtEson kai mE katafronEsEs epi pasEs symbulias CHrEsimEs.
Tb(BA):4:18 N1A_ASF P A3_GSM A1B_GSM VA_AAD2S C D VA_AAS2S P A1S_GSF N1A_GSF A1_GSF
Tb(BA):4:18 ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious to seek and also, even, namely not to condescend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ć able to be availed
Tb(BA):4:18   frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (gen) prudent ([Adj] gen) do-SEEK-you(sg)!, going-to-SEEK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and not you(sg)-should-CONDESCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen)   able to be availed ([Adj] gen)
Tb(BA):4:18 Tb(BA)_4:18_1 Tb(BA)_4:18_2 Tb(BA)_4:18_3 Tb(BA)_4:18_4 Tb(BA)_4:18_5 Tb(BA)_4:18_6 Tb(BA)_4:18_7 Tb(BA)_4:18_8 Tb(BA)_4:18_9 Tb(BA)_4:18_10 Tb(BA)_4:18_11 Tb(BA)_4:18_12
Tb(BA):4:18 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:19 καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλόγει κύριον τὸν θεὸν καὶ παρ’ αὐτοῦ αἴτησον ὅπως αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι γένωνται, καὶ πᾶσαι αἱ τρίβοι καὶ βουλαὶ εὐοδωθῶσιν· διότι πᾶν ἔθνος οὐκ ἔχει βουλήν, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ κύριος δίδωσιν πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ ὃν ἐὰν θέλῃ, ταπεινοῖ, καθὼς βούλεται. καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τῶν ἐντολῶν μου, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ τῆς καρδίας σου.
Tb(BA):4:19 Bless the Lord thy God alway, and desire of him that thy ways may be directed, and that all thy paths and counsels may prosper: for every nation hath not counsel; but the Lord himself giveth all good things, and he humbleth whom he will, as he will; now therefore, my son, remember my commandments, neither let them be put out of thy mind. (Tobit 4:19 Brenton)
Tb(BA):4:19 W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia, ponieważ żaden naród nie posiada mądrości, lecz wszystko, co dobre, daje sam Pan i kogo Pan chce, tego upokarza, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj na moje zalecenia i nie wymazuj ich z serca! (Tb 4:19 BT_4)
Tb(BA):4:19 καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλόγει κύριον τὸν θεὸν καὶ παρ’ αὐτοῦ αἴτησον ὅπως αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι γένωνται, καὶ πᾶσαι αἱ τρίβοι καὶ βουλαὶ εὐοδωθῶσιν· διότι πᾶν ἔθνος οὐκ ἔχει βουλήν, ἀλλὰ αὐτὸς κύριος δίδωσιν πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ ὃν ἐὰν θέλῃ, ταπεινοῖ, καθὼς βούλεται. καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τῶν ἐντολῶν μου, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ τῆς καρδίας σου.
Tb(BA):4:19 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί παρά αὐτός αὐτή αὐτό αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ὅπως ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί βουλή, -ῆς, ἡ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) δι·ότι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ ἀλλά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καθ·ώς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):4:19 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By prosić {By pytać} Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Prosto By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Z powodu tego: Tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By mieć Planu/zamiar Ale On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By planować/decyduj się/zamierzaj I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko By pamiętać Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja I też, nawet, mianowicie Nie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):4:19 kai\ e)n panti\ kairO=| eu)lo/gei ku/rion to\n Teo\n kai\ par’ au)tou= ai)/tEson o(/pOs ai( o(doi/ sou eu)Tei=ai ge/nOntai, kai\ pa=sai ai( tri/boi kai\ boulai\ eu)odOTO=sin· dio/ti pa=n e)/Tnos ou)k e)/CHei boulE/n, a)lla\ au)to\s o( ku/rios di/dOsin pa/nta ta\ a)gaTa\ kai\ o(\n e)a\n Te/lE|, tapeinoi=, kaTO\s bou/letai. kai\ nu=n, paidi/on, mnEmo/neue tO=n e)ntolO=n mou, kai\ mE\ e)XaleifTE/tOsan e)k tE=s kardi/as sou.
Tb(BA):4:19 kai en panti kairO eulogei kyrion ton Teon kai par’ autu aitEson hopOs hai hodoi su euTeiai genOntai, kai pasai hai triboi kai bulai euodOTOsin· dioti pan eTnos uk eCHei bulEn, alla autos ho kyrios didOsin panta ta agaTa kai hon ean TelE, tapeinoi, kaTOs buletai. kai nyn, paidion, mnEmoneue tOn entolOn mu, kai mE eXaleifTEtOsan ek tEs kardias su.
Tb(BA):4:19 C P A3_DSM N2_DSM V2_PAD2S N2_ASM RA_ASM N2_ASM C P RD_GSM VA_AAD2S C RA_NPF N2_NPF RP_GS A3U_NPF VB_AMS3P C A1S_NPF RA_NPF V1_PAO3S C N1_NPF VC_APS3P C A1S_NSN N3E_NSN D V1_PAI3S N1_ASF C RD_NSM RA_NSM N2_NSM V8_PAI3S A1S_APN RA_APN A1_APN C RR_ASM C V1_PAS3S V4_PAS3S D V1_PMI3S C D N2N_VSN V1_PAD2S RA_GPF N1A_GPF RP_GS C D VV_APD3P P RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Tb(BA):4:19 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to ask so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the way/road you; your/yours(sg) straight to become become, happen and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the path; to rub worn, rub and also, even, namely plan/intention to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed because of this: that every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to have plan/intention but he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to want want, wish, desire poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower as accordingly [according to how/in accordance with how] to plan/determine/intend and also, even, namely now child to remember the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely not to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, out of (+gen) ἐξ before vowels the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Tb(BA):4:19 and in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) do-ASK-you(sg)!, going-to-ASK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) this is how the (nom) ways/roads (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) straight ([Adj] nom|voc) they-should-be-BECOME-ed and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) paths (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RUB-ing (opt) and plans/intentions (nom|voc) they-should-be-PROSPER-ed because of this: that every (nom|acc|voc) nation (nom|acc|voc) not he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) plan/intention (acc) but he/it/same (nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever you(sg)-are-being-WANT-ed, he/she/it-should-be-WANT-ing, you(sg)-should-be-being-WANT-ed poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) as accordingly he/she/it-is-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed and now child (nom|acc|voc) be-you(sg)-REMEMBER-ing! the (gen) precepts (gen) me (gen) and not let-them-be-OBLITERATION-ed! out of (+gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):4:19 Tb(BA)_4:19_1 Tb(BA)_4:19_2 Tb(BA)_4:19_3 Tb(BA)_4:19_4 Tb(BA)_4:19_5 Tb(BA)_4:19_6 Tb(BA)_4:19_7 Tb(BA)_4:19_8 Tb(BA)_4:19_9 Tb(BA)_4:19_10 Tb(BA)_4:19_11 Tb(BA)_4:19_12 Tb(BA)_4:19_13 Tb(BA)_4:19_14 Tb(BA)_4:19_15 Tb(BA)_4:19_16 Tb(BA)_4:19_17 Tb(BA)_4:19_18 Tb(BA)_4:19_19 Tb(BA)_4:19_20 Tb(BA)_4:19_21 Tb(BA)_4:19_22 Tb(BA)_4:19_23 Tb(BA)_4:19_24 Tb(BA)_4:19_25 Tb(BA)_4:19_26 Tb(BA)_4:19_27 Tb(BA)_4:19_28 Tb(BA)_4:19_29 Tb(BA)_4:19_30 Tb(BA)_4:19_31 Tb(BA)_4:19_32 Tb(BA)_4:19_33 Tb(BA)_4:19_34 Tb(BA)_4:19_35 Tb(BA)_4:19_36 Tb(BA)_4:19_37 Tb(BA)_4:19_38 Tb(BA)_4:19_39 Tb(BA)_4:19_40 Tb(BA)_4:19_41 Tb(BA)_4:19_42 Tb(BA)_4:19_43 Tb(BA)_4:19_44 Tb(BA)_4:19_45 Tb(BA)_4:19_46 Tb(BA)_4:19_47 Tb(BA)_4:19_48 Tb(BA)_4:19_49 Tb(BA)_4:19_50 Tb(BA)_4:19_51 Tb(BA)_4:19_52 Tb(BA)_4:19_53 Tb(BA)_4:19_54 Tb(BA)_4:19_55 Tb(BA)_4:19_56 Tb(BA)_4:19_57 Tb(BA)_4:19_58 Tb(BA)_4:19_59 Tb(BA)_4:19_60
Tb(BA):4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:20 καὶ νῦν ὑποδεικνύω σοι τὰ δέκα τάλαντα τοῦ ἀργυρίου, ἃ παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ τοῦ Γαβρια ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας.
Tb(BA):4:20 And now I signify this to they that I committed ten talents to Gabael the son of Gabrias at Rages in Media. (Tobit 4:20 Brenton)
Tb(BA):4:20 Teraz powiadamiam cię, dziecko, że złożyłem dziesięć talentów srebra u Gabaela, syna Gabriego, w Raga w Medii. (Tb 4:20 BT_4)
Tb(BA):4:20 καὶ νῦν ὑποδεικνύω σοι τὰ δέκα τάλαντα τοῦ ἀργυρίου, παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ τοῦ Γαβρια ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας.
Tb(BA):4:20 καί νῦν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δέκα τάλαντον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὅς ἥ ὅ παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐν   ὁ ἡ τό  
Tb(BA):4:20 I też, nawet, mianowicie Teraz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziesięć Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra Kto/, który/, który By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Tb(BA):4:20 kai\ nu=n u(podeiknu/O soi ta\ de/ka ta/lanta tou= a)rguri/ou, a(/ pareTe/mEn *gabaE/lO| tO=| tou= *gabria e)n *(ra/gois tE=s *mEdi/as.
Tb(BA):4:20 kai nyn hypodeiknyO soi ta deka talanta tu argyriu, ha pareTemEn gabaElO tO tu gabria en ragois tEs mEdias.
Tb(BA):4:20 C D V1_PAS1S RP_DS RA_APN M N2N_APN RA_GSN N2N_GSN RR_APN VEI_IMI1S N2_DSM RA_DSM RA_GSM N_GSM P N_DS RA_GSF N_GSF
Tb(BA):4:20 and also, even, namely now ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ten talent [Greek monetary unit of weight] the piece of silver who/whom/which to submit for-consideration ć the the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć
Tb(BA):4:20 and now   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) ten talents (nom|acc|voc) the (gen) piece of silver (gen) who/whom/which (nom|acc) I-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION   the (dat) the (gen)   in/among/by (+dat)   the (gen)  
Tb(BA):4:20 Tb(BA)_4:20_1 Tb(BA)_4:20_2 Tb(BA)_4:20_3 Tb(BA)_4:20_4 Tb(BA)_4:20_5 Tb(BA)_4:20_6 Tb(BA)_4:20_7 Tb(BA)_4:20_8 Tb(BA)_4:20_9 Tb(BA)_4:20_10 Tb(BA)_4:20_11 Tb(BA)_4:20_12 Tb(BA)_4:20_13 Tb(BA)_4:20_14 Tb(BA)_4:20_15 Tb(BA)_4:20_16 Tb(BA)_4:20_17 Tb(BA)_4:20_18 Tb(BA)_4:20_19
Tb(BA):4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):4:21 καὶ μὴ φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν· ὑπάρχει σοι πολλά, ἐὰν φοβηθῇς τὸν θεὸν καὶ ἀποστῇς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καὶ ποιήσῃς τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ.
Tb(BA):4:21 And fear not, my son, that we are made poor: for thou hast much wealth, if thou fear God, and depart from all sin, and do that which is pleasing in his sight. (Tobit 4:21 Brenton)
Tb(BA):4:21 Nie bój się, dziecko, żeśmy zbiednieli. Ty masz wielkie bogactwa, jeśli ty Boga się będziesz bał i będziesz unikał każdego grzechu, i czynił, co dobre jest przed Panem, Bogiem twoim». (Tb 4:21 BT_4)
Tb(BA):4:21 καὶ μὴ φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν· ὑπάρχει σοι πολλά, ἐὰν φοβηθῇς τὸν θεὸν καὶ ἀποστῇς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καὶ ποιήσῃς τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ.
Tb(BA):4:21 καί μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅτι πτωχεύω (-, πτωχευ·σ-, πτωχευ·σ-, -, -, -) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐάν (εἰ ἄν) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):4:21 I też, nawet, mianowicie Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Dziecko Ponieważ/tamto By być biedny By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dużo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By bać się Bóg  I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Podobanie W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Tb(BA):4:21 kai\ mE\ fobou=, paidi/on, o(/ti e)ptOCHeu/samen· u(pa/rCHei soi polla/, e)a\n fobETE=|s to\n Teo\n kai\ a)postE=|s a)po\ pa/sEs a(marti/as kai\ poiE/sE|s to\ a)resto\n e)nO/pion au)tou=.
Tb(BA):4:21 kai mE fobu, paidion, hoti eptOCHeusamen· hyparCHei soi polla, ean fobETEs ton Teon kai apostEs apo pasEs hamartias kai poiEsEs to areston enOpion autu.
Tb(BA):4:21 C D V2_PMD2S N2N_VSN C VAI_AAI1P V1_PAI3S RP_DS A1_NPN C VC_APS2S RA_ASM N2_ASM C VH_AAS2S P A1S_GSF N1A_GSF C VA_AAS2S RA_ASN A1_ASN P RD_GSM
Tb(BA):4:21 and also, even, namely not fear [see phobia]; to fear child because/that to be poor to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control you; your/yours(sg); to rub worn, rub much if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fear the god [see theology] and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to do/make the pleasing in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Tb(BA):4:21 and not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! child (nom|acc|voc) because/that we-BE-ed-POOR he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) many (nom|acc) if-ever you(sg)-should-be-FEAR-ed the (acc) god (acc) and you(sg)-should-DISENGAGE away from (+gen) every (gen) sin (gen), sins (acc) and you(sg)-should-DO/MAKE the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Tb(BA):4:21 Tb(BA)_4:21_1 Tb(BA)_4:21_2 Tb(BA)_4:21_3 Tb(BA)_4:21_4 Tb(BA)_4:21_5 Tb(BA)_4:21_6 Tb(BA)_4:21_7 Tb(BA)_4:21_8 Tb(BA)_4:21_9 Tb(BA)_4:21_10 Tb(BA)_4:21_11 Tb(BA)_4:21_12 Tb(BA)_4:21_13 Tb(BA)_4:21_14 Tb(BA)_4:21_15 Tb(BA)_4:21_16 Tb(BA)_4:21_17 Tb(BA)_4:21_18 Tb(BA)_4:21_19 Tb(BA)_4:21_20 Tb(BA)_4:21_21 Tb(BA)_4:21_22 Tb(BA)_4:21_23 Tb(BA)_4:21_24
Tb(BA):4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x