Tb(BA):7:1 καὶ ἦλθον εἰς Ἐκβάτανα καὶ παρεγένοντο εἰς τὴν οἰκίαν Ραγουηλ, Σαρρα δὲ ὑπήντησεν αὐτοῖς καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ αὐτήν, καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν.
Tb(BA):7:1 And when they were come to Ecbatane, they came to the house of Raguel, and Sara met them: and after they had saluted one another, she brought them into the house. (Tobit 7:1 Brenton)
Tb(BA):7:1 A kiedy Tobiasz wszedł do Ekbatany, rzekł do niego: «Bracie Azariaszu, zaprowadź mnie prosto do naszego brata Raguela!» I przyprowadził go do domu Raguela, i zastali go, jak siedział w bramie dziedzińca, i pierwsi go pozdrowili. A on im odpowiedział: «Serdecznie was pozdrawiam, bracia, i mile witam zdrowych». I wprowadził ich do swego domu. (Tb 7:1 BT_4)
Tb(BA):7:1 Καὶ ἦλθον εἰς Ἐκβάτανα καὶ παρεγένοντο εἰς τὴν οἰκίαν Ραγουηλ, Σαρρα δὲ ὑπήντησεν αὐτοῖς καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ αὐτήν, καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν.
Tb(BA):7:1 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)   Σάρρα, -ας, ἡ δέ ὑπ·αντάω (υπ+αντ(α)-, υπ+αντη·σ-, υπ+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Tb(BA):7:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Dom Sarah zaś By spotykać się idź spotykać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom
Tb(BA):7:1 *kai\ E)=lTon ei)s *)ekba/tana kai\ parege/nonto ei)s tE\n oi)ki/an *ragouEl, *sarra de\ u(pE/ntEsen au)toi=s kai\ e)CHaire/tisen au)tou\s kai\ au)toi\ au)tE/n, kai\ ei)sE/gagen au)tou\s ei)s tE\n oi)ki/an.
Tb(BA):7:1 kai ElTon eis ekbatana kai paregenonto eis tEn oikian raguEl, sarra de hypEntEsen autois kai eCHairetisen autus kai autoi autEn, kai eisEgagen autus eis tEn oikian.
Tb(BA):7:1 C VBI_AAI3P P N_AS C VBI_AMI3P P RA_ASF N1A_ASF N_GSM N_NSM x VAI_AAI3S RD_DPM C VAI_AAI3S RD_APM C RD_NPM RD_ASF C VBI_AAI3S RD_APM P RA_ASF N1A_ASF
Tb(BA):7:1 and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) the house ć Sarah δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to meet go to meet he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the house
Tb(BA):7:1 and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc)   and they-were-COME-ed-INTO-BEING into (+acc) the (acc) house (acc)   Sarah (nom|voc) Yet he/she/it-MEET-ed them/same (dat) and   them/same (acc) and they/same (nom) her/it/same (acc) and he/she/it-LEAD-ed-INTO them/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc)
Tb(BA):7:1 Tb(BA)_7:1_1 Tb(BA)_7:1_2 Tb(BA)_7:1_3 Tb(BA)_7:1_4 Tb(BA)_7:1_5 Tb(BA)_7:1_6 Tb(BA)_7:1_7 Tb(BA)_7:1_8 Tb(BA)_7:1_9 Tb(BA)_7:1_10 Tb(BA)_7:1_11 Tb(BA)_7:1_12 Tb(BA)_7:1_13 Tb(BA)_7:1_14 Tb(BA)_7:1_15 Tb(BA)_7:1_16 Tb(BA)_7:1_17 Tb(BA)_7:1_18 Tb(BA)_7:1_19 Tb(BA)_7:1_20 Tb(BA)_7:1_21 Tb(BA)_7:1_22 Tb(BA)_7:1_23 Tb(BA)_7:1_24 Tb(BA)_7:1_25 Tb(BA)_7:1_26
Tb(BA):7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:2 καὶ εἶπεν Ραγουηλ Εδνα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ὡς ὅμοιος ὁ νεανίσκος Τωβιτ τῷ ἀνεψιῷ μου.
Tb(BA):7:2 Then said Raguel to Edna his wife, How like is this young man to Tobit my cousin! (Tobit 7:2 Brenton)
Tb(BA):7:2 I rzekł do swej żony, Edny: «O, jak podobny jest ten młodzieniec do brata mego, Tobiasza». (Tb 7:2 BT_4)
Tb(BA):7:2 καὶ εἶπεν Ραγουηλ Εδνα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ὡς ὅμοιος νεανίσκος Τωβιτ τῷ ἀνεψιῷ μου.
Tb(BA):7:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)     ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι   ὁ ἡ τό ἀνεψιός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):7:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona On/ona/to/to samo Jak/jak Podobny Młody człowiek Kuzyn Ja
Tb(BA):7:2 kai\ ei)=pen *ragouEl *edna tE=| gunaiki\ au)tou= *(Os o(/moios o( neani/skos *tObit tO=| a)nePSiO=| mou.
Tb(BA):7:2 kai eipen raguEl edna tE gynaiki autu Os homoios ho neaniskos tObit tO anePSiO mu.
Tb(BA):7:2 C VBI_AAI3S N_NSM N_DSF RA_DSF N3K_DSF RD_GSM D A1A_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Tb(BA):7:2 and also, even, namely to say/tell ć ć the woman/wife he/she/it/same as/like similar the young man ć the cousin I
Tb(BA):7:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed     the (dat) woman/wife (dat) him/it/same (gen) as/like similar ([Adj] nom) the (nom) young man (nom)   the (dat) cousin (dat) me (gen)
Tb(BA):7:2 Tb(BA)_7:2_1 Tb(BA)_7:2_2 Tb(BA)_7:2_3 Tb(BA)_7:2_4 Tb(BA)_7:2_5 Tb(BA)_7:2_6 Tb(BA)_7:2_7 Tb(BA)_7:2_8 Tb(BA)_7:2_9 Tb(BA)_7:2_10 Tb(BA)_7:2_11 Tb(BA)_7:2_12 Tb(BA)_7:2_13 Tb(BA)_7:2_14 Tb(BA)_7:2_15
Tb(BA):7:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:3 καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ραγουηλ Πόθεν ἐστέ, ἀδελφοί; καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλι τῶν αἰχμαλώτων ἐν Νινευη.
Tb(BA):7:3 And Raguel asked them, From whence are ye, brethren? To whom they said, We are of the sons of Nephthalim, which are captives in Nineve. (Tobit 7:3 Brenton)
Tb(BA):7:3 A Edna zapytała go i rzekła do nich: «Skąd jesteście, bracia?» A oni jej odpowiedzieli: «Jesteśmy z synów Neftalego, uprowadzonych do Niniwy». (Tb 7:3 BT_4)
Tb(BA):7:3 καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ραγουηλ Πόθεν ἐστέ, ἀδελφοί; καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλι τῶν αἰχμαλώτων ἐν Νινευη.
Tb(BA):7:3 καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(BA):7:3 I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo Skąd; by pić By być Brat I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Pojmany; pojmany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali
Tb(BA):7:3 kai\ E)rO/tEsen au)tou\s *ragouEl *po/Ten e)ste/, a)delfoi/; kai\ ei)=pan au)tO=| *)ek tO=n ui(O=n *nefTali tO=n ai)CHmalO/tOn e)n *nineuE.
Tb(BA):7:3 kai ErOtEsen autus raguEl poTen este, adelfoi; kai eipan autO ek tOn hyiOn nefTali tOn aiCHmalOtOn en nineuE.
Tb(BA):7:3 C VAI_AAI3S RD_APM N_NSM P V9_PAI2P N2_NPM C VAI_AAI3P RD_DSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GPM A1B_GPM P N_DSF
Tb(BA):7:3 and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same ć from where; to drink to be brother and also, even, namely to say/tell he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć the captive; captive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali
Tb(BA):7:3 and he/she/it-ASK-ed them/same (acc)   from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(pl)-are, be-you(pl)! brothers (nom|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) sons (gen)   the (gen) captives (gen); captive ([Adj] gen) in/among/by (+dat) Nineveh (indecl)
Tb(BA):7:3 Tb(BA)_7:3_1 Tb(BA)_7:3_2 Tb(BA)_7:3_3 Tb(BA)_7:3_4 Tb(BA)_7:3_5 Tb(BA)_7:3_6 Tb(BA)_7:3_7 Tb(BA)_7:3_8 Tb(BA)_7:3_9 Tb(BA)_7:3_10 Tb(BA)_7:3_11 Tb(BA)_7:3_12 Tb(BA)_7:3_13 Tb(BA)_7:3_14 Tb(BA)_7:3_15 Tb(BA)_7:3_16 Tb(BA)_7:3_17 Tb(BA)_7:3_18
Tb(BA):7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε Τωβιτ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν; οἱ δὲ εἶπαν Γινώσκομεν.
Tb(BA):7:4 Then he said to them, Do ye know Tobit our kinsman? And they said, We know him. Then said he, Is he in good health? (Tobit 7:4 Brenton)
Tb(BA):7:4 A ona im na to: «Czy nie znacie wy naszego brata Tobiasza?» I odpowiedzieli jej: «Znamy go». (Tb 7:4 BT_4)
Tb(BA):7:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε Τωβιτ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν; οἱ δὲ εἶπαν Γινώσκομεν.
Tb(BA):7:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Tb(BA):7:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Brat Ja zaś By mówić/opowiadaj By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Tb(BA):7:4 kai\ ei)=pen au)toi=s *ginO/skete *tObit to\n a)delfo\n E(mO=n; oi( de\ ei)=pan *ginO/skomen.
Tb(BA):7:4 kai eipen autois ginOskete tObit ton adelfon hEmOn; hoi de eipan ginOskomen.
Tb(BA):7:4 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAI2P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP RA_NPM x VAI_AAI3P V1_PAI1P
Tb(BA):7:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to know i.e. recognize. ć the brother I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to know i.e. recognize.
Tb(BA):7:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-KNOW-ing, be-you(pl)-KNOW-ing!   the (acc) brother (acc) us (gen) the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we-are-KNOW-ing
Tb(BA):7:4 Tb(BA)_7:4_1 Tb(BA)_7:4_2 Tb(BA)_7:4_3 Tb(BA)_7:4_4 Tb(BA)_7:4_5 Tb(BA)_7:4_6 Tb(BA)_7:4_7 Tb(BA)_7:4_8 Tb(BA)_7:4_9 Tb(BA)_7:4_10 Tb(BA)_7:4_11 Tb(BA)_7:4_12
Tb(BA):7:4 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑγιαίνει; οἱ δὲ εἶπαν καὶ ζῇ καὶ ὑγιαίνει· καὶ εἶπεν Τωβιας Πατήρ μού ἐστιν.
Tb(BA):7:5 And they said, He is both alive, and in good health: and Tobias said, He is my father. (Tobit 7:5 Brenton)
Tb(BA):7:5 I zapytała ich znowu: «Czy jest on zdrów?» I odpowiedzieli jej: «Zdrów i żyje». I rzekł jej Tobiasz: «On jest ojcem moim». (Tb 7:5 BT_4)
Tb(BA):7:5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑγιαίνει; οἱ δὲ εἶπαν Καὶ ζῇ καὶ ὑγιαίνει· καὶ εἶπεν Τωβιας Πατήρ μού ἐστιν.
Tb(BA):7:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(BA):7:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być zdrowy zaś By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By być zdrowy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec Ja By być
Tb(BA):7:5 kai\ ei)=pen au)toi=s *(ugiai/nei; oi( de\ ei)=pan *kai\ DZE=| kai\ u(giai/nei· kai\ ei)=pen *tObias *patE/r mou/ e)stin.
Tb(BA):7:5 kai eipen autois ygiainei; hoi de eipan kai DZE kai hygiainei· kai eipen tObias patEr mu estin.
Tb(BA):7:5 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAI3S RA_NPM x VAI_AAI3P D V3_PAI3S C V1_PAI3S C VBI_AAI3S N_NSM N3_NSM RP_GS V9_PAI3S
Tb(BA):7:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to be healthy the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to be healthy and also, even, namely to say/tell ć father I to be
Tb(BA):7:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) and he/she/it-SAY/TELL-ed   father (nom) me (gen) he/she/it-is
Tb(BA):7:5 Tb(BA)_7:5_1 Tb(BA)_7:5_2 Tb(BA)_7:5_3 Tb(BA)_7:5_4 Tb(BA)_7:5_5 Tb(BA)_7:5_6 Tb(BA)_7:5_7 Tb(BA)_7:5_8 Tb(BA)_7:5_9 Tb(BA)_7:5_10 Tb(BA)_7:5_11 Tb(BA)_7:5_12 Tb(BA)_7:5_13 Tb(BA)_7:5_14 Tb(BA)_7:5_15 Tb(BA)_7:5_16 Tb(BA)_7:5_17
Tb(BA):7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:6 καὶ ἀνεπήδησεν Ραγουηλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσε καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὁ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου· καὶ ἀκούσας ὅτι Τωβιτ ἀπώλεσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἐλυπήθη καὶ ἔκλαυσεν.
Tb(BA):7:6 Then Raguel leaped up, and kissed him, and wept, (Tobit 7:6 Brenton)
Tb(BA):7:6 Wtedy Raguel zerwał się, ucałował go i zaczął płakać. Potem odezwał się i przemówił do niego: «Bądź błogosławiony, chłopcze, synu tak szlachetnego i dobrego ojca! O jakże wielkie nieszczęście, że oślepł, on mąż tak sprawiedliwy i czyniący miłosierdzie». I rzucił się na szyję Tobiasza, syna brata swego, i zaczął płakać. (Tb 7:6 BT_4)
Tb(BA):7:6 καὶ ἀνεπήδησεν Ραγουηλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσε καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου· καὶ ἀκούσας ὅτι Τωβιτ ἀπώλεσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἐλυπήθη καὶ ἔκλαυσεν.
Tb(BA):7:6 καί ἀνα·πηδάω (-, -, ανα+πηδη·σ-, -, -, -)   καί κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι   ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Tb(BA):7:6 I też, nawet, mianowicie By stawać I też, nawet, mianowicie By całować pieszczotę, zakochany pocałunek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ludzki I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Ponieważ/tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Oko On/ona/to/to samo By smucić się I też, nawet, mianowicie By płakać
Tb(BA):7:6 kai\ a)nepE/dEsen *ragouEl kai\ katefi/lEsen au)to\n kai\ e)/klause kai\ eu)lo/gEsen au)to\n kai\ ei)=pen au)tO=| *(o tou= kalou= kai\ a)gaTou= a)nTrO/pou· kai\ a)kou/sas o(/ti *tObit a)pO/lesen tou\s o)fTalmou\s au)tou=, e)lupE/TE kai\ e)/klausen.
Tb(BA):7:6 kai anepEdEsen raguEl kai katefilEsen auton kai eklause kai eulogEsen auton kai eipen autO o tu kalu kai agaTu anTrOpu· kai akusas hoti tObit apOlesen tus ofTalmus autu, elypETE kai eklausen.
Tb(BA):7:6 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S C VA_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM RA_GSM A1_GSM C A1_GSM N2_GSM C VA_AAPNSM C N_NSM VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM VCI_API3S C VAI_AAI3S
Tb(BA):7:6 and also, even, namely to stand up ć and also, even, namely to kiss caress, amorous kiss he/she/it/same and also, even, namely to weep and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. human and also, even, namely unwilling; to hear because/that ć to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the eye he/she/it/same to sorrow and also, even, namely to weep
Tb(BA):7:6 and he/she/it-STand-ed-UP   and he/she/it-KISS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-WEEP-ed and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) the (gen) right ([Adj] gen); be-you(sg)-being-CALL-ed! and good ([Adj] gen) human (gen) and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) because/that   he/she/it-LOSE/DESTROY-ed the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-SORROW-ed and he/she/it-WEEP-ed
Tb(BA):7:6 Tb(BA)_7:6_1 Tb(BA)_7:6_2 Tb(BA)_7:6_3 Tb(BA)_7:6_4 Tb(BA)_7:6_5 Tb(BA)_7:6_6 Tb(BA)_7:6_7 Tb(BA)_7:6_8 Tb(BA)_7:6_9 Tb(BA)_7:6_10 Tb(BA)_7:6_11 Tb(BA)_7:6_12 Tb(BA)_7:6_13 Tb(BA)_7:6_14 Tb(BA)_7:6_15 Tb(BA)_7:6_16 Tb(BA)_7:6_17 Tb(BA)_7:6_18 Tb(BA)_7:6_19 Tb(BA)_7:6_20 Tb(BA)_7:6_21 Tb(BA)_7:6_22 Tb(BA)_7:6_23 Tb(BA)_7:6_24 Tb(BA)_7:6_25 Tb(BA)_7:6_26 Tb(BA)_7:6_27 Tb(BA)_7:6_28 Tb(BA)_7:6_29 Tb(BA)_7:6_30 Tb(BA)_7:6_31
Tb(BA):7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:7 καὶ Εδνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν καὶ ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προθύμως.
Tb(BA):7:7 And blessed him, and said unto him, Thou art the son of an honest and good man. But when he had heard that Tobit was blind, he was sorrowful, and wept. (Tobit 7:7 Brenton)
Tb(BA):7:7 I żona Edna zapłakała, a także płakała ich córka Sara. (Tb 7:7 BT_4)
Tb(BA):7:7 καὶ Εδνα γυνὴ αὐτοῦ καὶ Σαρρα θυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν καὶ ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προθύμως.
Tb(BA):7:7 καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί ὑπο·δέχομαι (-, υπο+δεξ-, υπο+δεξ-, -, υπο+δεδεχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό προ·θύμως
Tb(BA):7:7 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sarah Córka On/ona/to/to samo By płakać I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Z skłonnością
Tb(BA):7:7 kai\ *edna E( gunE\ au)tou= kai\ *sarra E( Tuga/tEr au)tou= e)/klausan kai\ u(pede/Xanto au)tou\s proTu/mOs.
Tb(BA):7:7 kai edna hE gynE autu kai sarra hE TygatEr autu eklausan kai hypedeXanto autus proTymOs.
Tb(BA):7:7 C N_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM C N_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSM VAI_AAI3P C VAI_AMI3P RD_APM D
Tb(BA):7:7 and also, even, namely ć the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely Sarah the daughter he/she/it/same to weep and also, even, namely to ??? he/she/it/same with propensity
Tb(BA):7:7 and   the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) and Sarah (nom|voc) the (nom) daughter (nom) him/it/same (gen) they-WEEP-ed and they-were-???-ed them/same (acc) with propensity
Tb(BA):7:7 Tb(BA)_7:7_1 Tb(BA)_7:7_2 Tb(BA)_7:7_3 Tb(BA)_7:7_4 Tb(BA)_7:7_5 Tb(BA)_7:7_6 Tb(BA)_7:7_7 Tb(BA)_7:7_8 Tb(BA)_7:7_9 Tb(BA)_7:7_10 Tb(BA)_7:7_11 Tb(BA)_7:7_12 Tb(BA)_7:7_13 Tb(BA)_7:7_14 Tb(BA)_7:7_15
Tb(BA):7:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:8 καὶ ἔθυσαν κριὸν προβάτων καὶ παρέθηκαν ὄψα πλείονα.
Tb(BA):7:8 And likewise Edna his wife and Sara his daughter wept. Moreover they entertained them cheerfully; and after that they had killed a ram of the flock, they set store of meat on the table. Then said Tobias to Raphael, Brother Azarias, speak of those things of which thou didst talk in the way, and let this business be dispatched. (Tobit 7:8 Brenton)
Tb(BA):7:8 I zabili baranka z trzody, i urządzili im gościnne przyjęcie. (Tb 7:8 BT_4)
Tb(BA):7:8 καὶ ἔθυσαν κριὸν προβάτων καὶ παρέθηκαν ὄψα πλείονα.
Tb(BA):7:8 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)   πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)   πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)
Tb(BA):7:8 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Więcej
Tb(BA):7:8 kai\ e)/Tusan krio\n proba/tOn kai\ pare/TEkan o)/PSa plei/ona.
Tb(BA):7:8 kai eTysan krion probatOn kai pareTEkan oPSa pleiona.
Tb(BA):7:8 C VAI_AAI3P N2_ASM N2N_GPN C VAI_AAI3P N2N_APN A3C_APN
Tb(BA):7:8 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] ć sheep (sheepfold) and also, even, namely to submit for-consideration ć more
Tb(BA):7:8 and they-SACRIFICE-ed   sheep (gen) and they-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION   more (nom|acc|voc), more (acc)
Tb(BA):7:8 Tb(BA)_7:8_1 Tb(BA)_7:8_2 Tb(BA)_7:8_3 Tb(BA)_7:8_4 Tb(BA)_7:8_5 Tb(BA)_7:8_6 Tb(BA)_7:8_7 Tb(BA)_7:8_8
Tb(BA):7:8 x x x x x x x x
Tb(BA):7:9 Εἶπεν δὲ Τωβιας τῷ Ραφαηλ Αζαρια ἄδελφε, λάλησον ὑπὲρ ὧν ἔλεγες ἐν τῇ πορείᾳ, καὶ τελεσθήτω τὸ πρᾶγμα.
Tb(BA):7:9 So he communicated the matter with Raguel: and Raguel said to Tobias, Eat and drink, and make merry: (Tobit 7:9 Brenton)
Tb(BA):7:9 A kiedy się wykąpali i umyli, i zasiedli do uczty, rzekł Tobiasz do Rafała: «Bracie Azariaszu, powiedz Raguelowi, aby mi dał moją siostrę Sarę za żonę». (Tb 7:9 BT_4)
Tb(BA):7:9 Εἶπεν δὲ Τωβιας τῷ Ραφαηλ Αζαρια ἄδελφε, λάλησον ὑπὲρ ὧν ἔλεγες ἐν τῇ πορείᾳ, καὶ τελεσθήτω τὸ πρᾶγμα.
Tb(BA):7:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   ὁ ἡ τό     ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὑπέρ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πορεία, -ας, ἡ καί τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
Tb(BA):7:9 By mówić/opowiadaj zaś Brat By mówić Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chodzenie I też, nawet, mianowicie By kończyć koniec Sprawa [zobacz pragmatyczny]
Tb(BA):7:9 *ei)=pen de\ *tObias tO=| *rafaEl *aDZaria a)/delfe, la/lEson u(pe\r O(=n e)/leges e)n tE=| porei/a|, kai\ telesTE/tO to\ pra=gma.
Tb(BA):7:9 eipen de tObias tO rafaEl aDZaria adelfe, lalEson hyper hOn eleges en tE poreia, kai telesTEtO to pragma.
Tb(BA):7:9 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM N_VSM N2_VSM VA_AAD2S P RR_GPN V1I_IAI2S P RA_DSF N1A_DSF C VC_APD3S RA_NSN N3M_NSN
Tb(BA):7:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć ć brother to speak above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the going and also, even, namely to end finish the matter [see pragmatic]
Tb(BA):7:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   the (dat)     brother (voc) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-SAY/TELL-ing in/among/by (+dat) the (dat) going (dat) and let-him/her/it-be-END-ed! the (nom|acc) matter (nom|acc|voc)
Tb(BA):7:9 Tb(BA)_7:9_1 Tb(BA)_7:9_2 Tb(BA)_7:9_3 Tb(BA)_7:9_4 Tb(BA)_7:9_5 Tb(BA)_7:9_6 Tb(BA)_7:9_7 Tb(BA)_7:9_8 Tb(BA)_7:9_9 Tb(BA)_7:9_10 Tb(BA)_7:9_11 Tb(BA)_7:9_12 Tb(BA)_7:9_13 Tb(BA)_7:9_14 Tb(BA)_7:9_15 Tb(BA)_7:9_16 Tb(BA)_7:9_17 Tb(BA)_7:9_18
Tb(BA):7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:10 καὶ μετέδωκεν τὸν λόγον τῷ Ραγουηλ. καὶ εἶπεν Ραγουηλ πρὸς Τωβιαν Φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γίνου· σοὶ γὰρ καθήκει τὸ παιδίον μου λαβεῖν· πλὴν ὑποδείξω σοι τὴν ἀλήθειαν.
Tb(BA):7:10 For it is meet that thou shouldest marry my daughter: nevertheless I will declare unto thee the truth. (Tobit 7:10 Brenton)
Tb(BA):7:10 A Raguel posłyszał te słowa i rzekł do młodzieńca: «Jedz i pij, i niech ci będzie dobrze tej nocy! Nie ma bowiem żadnego człowieka, oprócz ciebie, który by miał prawo wziąć Sarę, córkę moją, za żonę, bracie. Także i ja nie mam władzy dać jej innemu mężowi oprócz ciebie, ponieważ ty jesteś najbliższym krewnym. Ale teraz, moje dziecko, muszę ci powiedzieć prawdę: (Tb 7:10 BT_4)
Tb(BA):7:10 καὶ μετέδωκεν τὸν λόγον τῷ Ραγουηλ. καὶ εἶπεν Ραγουηλ πρὸς Τωβιαν Φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γίνου· σοὶ γὰρ καθήκει τὸ παιδίον μου λαβεῖν· πλὴν ὑποδείξω σοι τὴν ἀλήθειαν.
Tb(BA):7:10 καί μετα·δίδωμι (ath. μετα+διδ(ο)-/ath. μετα+διδ(ω)-, -, μετα+δω·κ- or 2nd ath. μετα+δ(ο)-/ath. μετα+δ(ω)-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός   φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γάρ καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πλήν ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Tb(BA):7:10 I też, nawet, mianowicie By udzielać/przyznania udział {akcję} z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Żarłok; by jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dla odtąd, jak By siedzieć/zasięg Dziecko Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z wyjątkiem By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się PRAWDA
Tb(BA):7:10 kai\ mete/dOken to\n lo/gon tO=| *ragouEl. kai\ ei)=pen *ragouEl pro\s *tObian *fa/ge kai\ pi/e kai\ E(de/Os gi/nou· soi\ ga\r kaTE/kei to\ paidi/on mou labei=n· plE\n u(podei/XO soi tE\n a)lE/Teian.
Tb(BA):7:10 kai metedOken ton logon tO raguEl. kai eipen raguEl pros tObian fage kai pie kai hEdeOs ginu· soi gar kaTEkei to paidion mu labein· plEn hypodeiXO soi tEn alETeian.
Tb(BA):7:10 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S N_NSM P N1T_ASM VB_AAD2S C VB_AAD2S C D V1_PMD2S RP_DS x V1_PAI3S RA_ASN N2N_ASN RP_GS VB_AAN D VF_FAI1S RP_DS RA_ASF N1A_ASF
Tb(BA):7:10 and also, even, namely to impart/grant a share of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the ć and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć glutton; to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant to become become, happen you; your/yours(sg); to rub worn, rub for since, as to sit/reach the child I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand except to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove you; your/yours(sg); to rub worn, rub the truth
Tb(BA):7:10 and he/she/it-IMPART/GRANT-ed-A-SHARE-OF the (acc) word (acc) the (dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   glutton (voc); do-EAT-you(sg)! and do-DRINK-you(sg)! and well-pleased; pleasant ([Adj] gen) be-you(sg)-being-BECOME-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) for he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) the (nom|acc) child (nom|acc|voc) me (gen) to-TAKE HOLD OF except I-will-MAKE KNOWN, I-should-MAKE KNOWN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) truth (acc)
Tb(BA):7:10 Tb(BA)_7:10_1 Tb(BA)_7:10_2 Tb(BA)_7:10_3 Tb(BA)_7:10_4 Tb(BA)_7:10_5 Tb(BA)_7:10_6 Tb(BA)_7:10_7 Tb(BA)_7:10_8 Tb(BA)_7:10_9 Tb(BA)_7:10_10 Tb(BA)_7:10_11 Tb(BA)_7:10_12 Tb(BA)_7:10_13 Tb(BA)_7:10_14 Tb(BA)_7:10_15 Tb(BA)_7:10_16 Tb(BA)_7:10_17 Tb(BA)_7:10_18 Tb(BA)_7:10_19 Tb(BA)_7:10_20 Tb(BA)_7:10_21 Tb(BA)_7:10_22 Tb(BA)_7:10_23 Tb(BA)_7:10_24 Tb(BA)_7:10_25 Tb(BA)_7:10_26 Tb(BA)_7:10_27 Tb(BA)_7:10_28 Tb(BA)_7:10_29
Tb(BA):7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:11 ἔδωκα τὸ παιδίον μου ἑπτὰ ἀνδράσιν, καὶ ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν, ἀπεθνῄσκοσαν ὑπὸ τὴν νύκτα. ἀλλὰ τὸ νῦν ἔχων ἡδέως γίνου.
Tb(BA):7:11 I have given my daughter in marriage to seven men, who died that night they came in unto her: nevertheless for the present be merry. But Tobias said, I will eat nothing here, till we agree and swear one to another. (Tobit 7:11 Brenton)
Tb(BA):7:11 Dałem ją już siedmiu mężom spośród naszych braci i wszyscy umarli tej nocy, w której zbliżali się do niej. A teraz, dziecko, jedz i pij, a Pan będzie działał przez was». (Tb 7:11 BT_4)
Tb(BA):7:11 ἔδωκα τὸ παιδίον μου ἑπτὰ ἀνδράσιν, καὶ ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν, ἀπεθνῄσκοσαν ὑπὸ τὴν νύκτα. ἀλλὰ τὸ νῦν ἔχων ἡδέως γίνου.
Tb(BA):7:11 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑπτά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁπότε ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἀλλά ὁ ἡ τό νῦν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Tb(BA):7:11 By dawać Dziecko Ja Siedem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kiedy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By umierać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Noc Ale Teraz By mieć Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Tb(BA):7:11 e)/dOka to\ paidi/on mou e(pta\ a)ndra/sin, kai\ o(po/te e)a\n ei)seporeu/onto pro\s au)tE/n, a)peTnE/|skosan u(po\ tE\n nu/kta. a)lla\ to\ nu=n e)/CHOn E(de/Os gi/nou.
Tb(BA):7:11 edOka to paidion mu hepta andrasin, kai hopote ean eiseporeuonto pros autEn, apeTnEskosan hypo tEn nykta. alla to nyn eCHOn hEdeOs ginu.
Tb(BA):7:11 VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS M N3_DPM C D C V1I_IMI3P P RD_ASF V1I_IMI3P P RA_ASF N3_ASF C RA_ASN D V1_PAPNSM D V1_PMD2S
Tb(BA):7:11 to give the child I seven man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely when if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to die under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the night but the now to have well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant to become become, happen
Tb(BA):7:11 I-GIVE-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) me (gen) seven men, husbands (dat) and when if-ever they-were-being-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) they-were-DIE-ing under (+acc), by (+gen) the (acc) night (acc) but the (nom|acc) now while HAVE-ing (nom) well-pleased; pleasant ([Adj] gen) be-you(sg)-being-BECOME-ed!
Tb(BA):7:11 Tb(BA)_7:11_1 Tb(BA)_7:11_2 Tb(BA)_7:11_3 Tb(BA)_7:11_4 Tb(BA)_7:11_5 Tb(BA)_7:11_6 Tb(BA)_7:11_7 Tb(BA)_7:11_8 Tb(BA)_7:11_9 Tb(BA)_7:11_10 Tb(BA)_7:11_11 Tb(BA)_7:11_12 Tb(BA)_7:11_13 Tb(BA)_7:11_14 Tb(BA)_7:11_15 Tb(BA)_7:11_16 Tb(BA)_7:11_17 Tb(BA)_7:11_18 Tb(BA)_7:11_19 Tb(BA)_7:11_20 Tb(BA)_7:11_21 Tb(BA)_7:11_22
Tb(BA):7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:12 καὶ εἶπεν Τωβιας Οὐ γεύσομαι οὐδὲν ὧδε, ἕως ἂν στήσητε καὶ σταθῆτε πρός με. καὶ εἶπεν Ραγουηλ Κομίζου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν κατὰ τὴν κρίσιν· σὺ δὲ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς, καὶ αὐτή σού ἐστιν· ὁ δὲ ἐλεήμων θεὸς εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα.
Tb(BA):7:12 Raguel said, Then take her from henceforth according to the manner, for thou art her cousin, and she is thine, and the merciful God give you good success in all things. (Tobit 7:12 Brenton)
Tb(BA):7:12 I rzekł Tobiasz: «Nie będę jadł i pił tak długo, dopóki ty nie rozstrzygniesz mojej sprawy». I rzekł mu Raguel: «Ja to robię. Ona jest dana tobie zgodnie z postanowieniem księgi Prawa Mojżesza i niebo też postanowiło, abym ci ją dał. Weź więc swoją siostrę! Od teraz ty jesteś jej bratem, a ona twoją siostrą. Jest ona dana tobie od dziś na zawsze. Niech Pan nieba będzie, dziecko, łaskawy dla was tej nocy i niech okaże wam miłosierdzie i da pokój!» (Tb 7:12 BT_4)
Tb(BA):7:12 καὶ εἶπεν Τωβιας Οὐ γεύσομαι οὐδὲν ὧδε, ἕως ἂν στήσητε καὶ σταθῆτε πρός με. καὶ εἶπεν Ραγουηλ Κομίζου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν κατὰ τὴν κρίσιν· σὺ δὲ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς, καὶ αὐτή σού ἐστιν· δὲ ἐλεήμων θεὸς εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα.
Tb(BA):7:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὧδε ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό νῦν κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος θεός, -οῦ, ὁ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός)
Tb(BA):7:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By smakować Nie jeden (nic, nikt) Tutaj Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By powodować stać I też, nawet, mianowicie By powodować stać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By stręczyć do nierządu On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty zaś Brat By iść; by być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg) By być zaś Miłosierny Bóg  By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ty Najlepiej
Tb(BA):7:12 kai\ ei)=pen *tObias *ou) geu/somai ou)de\n O(=de, e(/Os a)/n stE/sEte kai\ staTE=te pro/s me. kai\ ei)=pen *ragouEl *komi/DZou au)tE\n a)po\ tou= nu=n kata\ tE\n kri/sin· su\ de\ a)delfo\s ei)= au)tE=s, kai\ au)tE/ sou/ e)stin· o( de\ e)leE/mOn Teo\s eu)odO/sei u(mi=n ta\ ka/llista.
Tb(BA):7:12 kai eipen tObias u geusomai uden hOde, heOs an stEsEte kai staTEte pros me. kai eipen raguEl komiDZu autEn apo tu nyn kata tEn krisin· sy de adelfos ei autEs, kai autE su estin· ho de eleEmOn Teos euodOsei hymin ta kallista.
Tb(BA):7:12 C VBI_AAI3S N1T_NSM D VF_FMI1S A3_ASN D C x VA_AAS2P C VC_APS2P P RP_AS C VBI_AAI3S N_NSM V1_PMD2S RD_ASF P RA_GSN D P RA_ASF N3I_ASF RP_NS x N2_NSM V9_PAI2S RD_GSF C RD_NSF RP_GS V9_PAI3S RA_NSM x A3N_NSM N2_NSM VF_FAI3S RP_DP RA_APN A1_APNS
Tb(BA):7:12 and also, even, namely to say/tell ć οὐχ before rough breathing to taste not one (nothing, no one) here until; dawn ever (if ever) to cause to stand and also, even, namely to cause to stand toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to say/tell ć to procure he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] brother to go; to be he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same you; your/yours(sg) to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] merciful god [see theology] to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed you the best
Tb(BA):7:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   not I-will-be-TASTE-ed not one (nom|acc) here until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(pl)-should-CAUSE-TO-STand and be-you(pl)-CAUSE-ed-TO-STand!, you(pl)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed   be-you(sg)-being-PROCURE-ed! her/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) now down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) you(sg) (nom) Yet brother (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are her/it/same (gen) and she/it/same (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is the (nom) Yet merciful ([Adj] nom) god (nom) he/she/it-will-PROSPER, you(sg)-will-be-PROSPER-ed (classical) you(pl) (dat) the (nom|acc) best ([Adj] nom|acc|voc)
Tb(BA):7:12 Tb(BA)_7:12_1 Tb(BA)_7:12_2 Tb(BA)_7:12_3 Tb(BA)_7:12_4 Tb(BA)_7:12_5 Tb(BA)_7:12_6 Tb(BA)_7:12_7 Tb(BA)_7:12_8 Tb(BA)_7:12_9 Tb(BA)_7:12_10 Tb(BA)_7:12_11 Tb(BA)_7:12_12 Tb(BA)_7:12_13 Tb(BA)_7:12_14 Tb(BA)_7:12_15 Tb(BA)_7:12_16 Tb(BA)_7:12_17 Tb(BA)_7:12_18 Tb(BA)_7:12_19 Tb(BA)_7:12_20 Tb(BA)_7:12_21 Tb(BA)_7:12_22 Tb(BA)_7:12_23 Tb(BA)_7:12_24 Tb(BA)_7:12_25 Tb(BA)_7:12_26 Tb(BA)_7:12_27 Tb(BA)_7:12_28 Tb(BA)_7:12_29 Tb(BA)_7:12_30 Tb(BA)_7:12_31 Tb(BA)_7:12_32 Tb(BA)_7:12_33 Tb(BA)_7:12_34 Tb(BA)_7:12_35 Tb(BA)_7:12_36 Tb(BA)_7:12_37 Tb(BA)_7:12_38 Tb(BA)_7:12_39 Tb(BA)_7:12_40 Tb(BA)_7:12_41 Tb(BA)_7:12_42
Tb(BA):7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:13 καὶ ἐκάλεσεν Σαρραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ λαβὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν τῷ Τωβια γυναῖκα καὶ εἶπεν Ἰδοὺ κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως κομίζου αὐτὴν καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου· καὶ εὐλόγησεν αὐτούς.
Tb(BA):7:13 Then he called his daughter Sara, and she came to her father, and he took her by the hand, and gave her to be wife to Tobias, saying, Behold, take her after the law of Moses, and lead her away to thy father. And he blessed them; (Tobit 7:13 Brenton)
Tb(BA):7:13 Potem zawołał Raguel córkę swoją Sarę, i przyszła do niego. A on ujął jej rękę i oddał ją Tobiaszowi, i rzekł: «Weź ją zgodnie z postanowieniem i wyrokiem zapisanym w księdze Prawa Mojżesza, że należy ci ją dać za żonę. Masz ją i zaprowadź ją w zdrowiu do swego ojca. A Bóg niebios niech was obdarzy pokojem!» (Tb 7:13 BT_4)
Tb(BA):7:13 καὶ ἐκάλεσεν Σαρραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ λαβὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν τῷ Τωβια γυναῖκα καὶ εἶπεν Ἰδοὺ κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως κομίζου αὐτὴν καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου· καὶ εὐλόγησεν αὐτούς.
Tb(BA):7:13 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):7:13 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Sarah Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ręka On/ona/to/to samo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo Mojżesz By stręczyć do nierządu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odciągać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo
Tb(BA):7:13 kai\ e)ka/lesen *sarran tE\n Tugate/ra au)tou= kai\ labO\n tE=s CHeiro\s au)tE=s pare/dOken au)tE\n tO=| *tObia gunai=ka kai\ ei)=pen *)idou\ kata\ to\n no/mon *mouse/Os komi/DZou au)tE\n kai\ a)/page pro\s to\n pate/ra sou· kai\ eu)lo/gEsen au)tou/s.
Tb(BA):7:13 kai ekalesen sarran tEn Tygatera autu kai labOn tEs CHeiros autEs paredOken autEn tO tObia gynaika kai eipen idu kata ton nomon museOs komiDZu autEn kai apage pros ton patera su· kai eulogEsen autus.
Tb(BA):7:13 C VAI_AAI3S N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VB_AAPNSM RA_GSF N3_GSF RD_GSF VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM N1T_DSM N3K_ASF C VBI_AAI3S VB_AMD2S P RA_ASM N2_ASM N1M_GSM V1_PMD2S RD_ASF C V1_PAD2S P RA_ASM N3_ASM RP_GS C VA_AAI3S RD_APM
Tb(BA):7:13 and also, even, namely to call call Sarah the daughter he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the hand he/she/it/same to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same the ć woman/wife and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the law Moses to procure he/she/it/same and also, even, namely to lead away toward (+acc,+gen,+dat) the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless he/she/it/same
Tb(BA):7:13 and he/she/it-CALL-ed Sarah (acc) the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (gen) hand (gen) her/it/same (gen) he/she/it-Hand OVER-ed her/it/same (acc) the (dat)   woman/wife (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) law (acc) Moses (gen) be-you(sg)-being-PROCURE-ed! her/it/same (acc) and be-you(sg)-LEAD-ing-AWAY! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-BLESS-ed them/same (acc)
Tb(BA):7:13 Tb(BA)_7:13_1 Tb(BA)_7:13_2 Tb(BA)_7:13_3 Tb(BA)_7:13_4 Tb(BA)_7:13_5 Tb(BA)_7:13_6 Tb(BA)_7:13_7 Tb(BA)_7:13_8 Tb(BA)_7:13_9 Tb(BA)_7:13_10 Tb(BA)_7:13_11 Tb(BA)_7:13_12 Tb(BA)_7:13_13 Tb(BA)_7:13_14 Tb(BA)_7:13_15 Tb(BA)_7:13_16 Tb(BA)_7:13_17 Tb(BA)_7:13_18 Tb(BA)_7:13_19 Tb(BA)_7:13_20 Tb(BA)_7:13_21 Tb(BA)_7:13_22 Tb(BA)_7:13_23 Tb(BA)_7:13_24 Tb(BA)_7:13_25 Tb(BA)_7:13_26 Tb(BA)_7:13_27 Tb(BA)_7:13_28 Tb(BA)_7:13_29 Tb(BA)_7:13_30 Tb(BA)_7:13_31 Tb(BA)_7:13_32 Tb(BA)_7:13_33 Tb(BA)_7:13_34
Tb(BA):7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:14 καὶ ἐκάλεσεν Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· καὶ λαβὼν βιβλίον ἔγραψεν συγγραφήν, καὶ ἐσφραγίσαντο. καὶ ἤρξαντο ἐσθίειν.
Tb(BA):7:14 And called Edna his wife, and took paper, and did write an instrument of covenants, and sealed it. (Tobit 7:14 Brenton)
Tb(BA):7:14 I zawołał jej matkę, i polecił, aby przyniosła zwój papirusu i napisał na nim zaświadczenie o zawartym małżeństwie i to, że daje mu ją za żonę, zgodnie z wyrokiem Prawa Mojżesza. Teraz dopiero zaczęto jeść i pić. (Tb 7:14 BT_4)
Tb(BA):7:14 καὶ ἐκάλεσεν Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· καὶ λαβὼν βιβλίον ἔγραψεν συγγραφήν, καὶ ἐσφραγίσαντο. καὶ ἤρξαντο ἐσθίειν.
Tb(BA):7:14 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Tb(BA):7:14 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Książka By pisać I też, nawet, mianowicie By pieczętować I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By jeść
Tb(BA):7:14 kai\ e)ka/lesen *ednan tE\n gunai=ka au)tou=· kai\ labO\n bibli/on e)/graPSen suggrafE/n, kai\ e)sfragi/santo. kai\ E)/rXanto e)sTi/ein.
Tb(BA):7:14 kai ekalesen ednan tEn gynaika autu· kai labOn biblion egraPSen syngrafEn, kai esfragisanto. kai ErXanto esTiein.
Tb(BA):7:14 C VAI_AAI3S N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VB_AAPNSM N2N_ASN VAI_AAI3S N1_NSF C VAI_AMI3P C VAI_AMI3P V1_PAN
Tb(BA):7:14 and also, even, namely to call call ć the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand book to write ć and also, even, namely to seal and also, even, namely to begin to eat
Tb(BA):7:14 and he/she/it-CALL-ed   the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) book (nom|acc|voc) he/she/it-WRITE-ed   and they-were-SEAL-ed and they-were-BEGIN-ed to-be-EAT-ing
Tb(BA):7:14 Tb(BA)_7:14_1 Tb(BA)_7:14_2 Tb(BA)_7:14_3 Tb(BA)_7:14_4 Tb(BA)_7:14_5 Tb(BA)_7:14_6 Tb(BA)_7:14_7 Tb(BA)_7:14_8 Tb(BA)_7:14_9 Tb(BA)_7:14_10 Tb(BA)_7:14_11 Tb(BA)_7:14_12 Tb(BA)_7:14_13 Tb(BA)_7:14_14 Tb(BA)_7:14_15 Tb(BA)_7:14_16
Tb(BA):7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:15 καὶ ἐκάλεσεν Ραγουηλ Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀδελφή, ἑτοίμασον τὸ ἕτερον ταμίειον καὶ εἰσάγαγε αὐτήν.
Tb(BA):7:15 Then they began to eat. (Tobit 7:15 Brenton)
Tb(BA):7:15 A Raguel zawołał swoją żonę Ednę i rzekł do niej: «Siostro, przygotuj inną sypialnię i wprowadź ją tam!» (Tb 7:15 BT_4)
Tb(BA):7:15 καὶ ἐκάλεσεν Ραγουηλ Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀδελφή, ἑτοίμασον τὸ ἕτερον ταμίειον καὶ εἰσάγαγε αὐτήν.
Tb(BA):7:15 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)     ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):7:15 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Siostra Do gotowy Inny Magazyn I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo
Tb(BA):7:15 kai\ e)ka/lesen *ragouEl *ednan tE\n gunai=ka au)tou= kai\ ei)=pen au)tE=| *)adelfE/, e(toi/mason to\ e(/teron tami/eion kai\ ei)sa/gage au)tE/n.
Tb(BA):7:15 kai ekalesen raguEl ednan tEn gynaika autu kai eipen autE adelfE, hetoimason to heteron tamieion kai eisagage autEn.
Tb(BA):7:15 C VAI_AAI3S N_NSM N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSF N1_VSF VA_AAD2S RA_ASN A1A_ASN N2N_ASN C VB_AAD2S RD_ASF
Tb(BA):7:15 and also, even, namely to call call ć ć the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same sister to ready the other storeroom and also, even, namely to lead into he/she/it/same
Tb(BA):7:15 and he/she/it-CALL-ed     the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) sister (nom|voc) do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) other (acc, nom|acc) storeroom (nom|acc|voc) and do-LEAD-you(sg)-INTO! her/it/same (acc)
Tb(BA):7:15 Tb(BA)_7:15_1 Tb(BA)_7:15_2 Tb(BA)_7:15_3 Tb(BA)_7:15_4 Tb(BA)_7:15_5 Tb(BA)_7:15_6 Tb(BA)_7:15_7 Tb(BA)_7:15_8 Tb(BA)_7:15_9 Tb(BA)_7:15_10 Tb(BA)_7:15_11 Tb(BA)_7:15_12 Tb(BA)_7:15_13 Tb(BA)_7:15_14 Tb(BA)_7:15_15 Tb(BA)_7:15_16 Tb(BA)_7:15_17 Tb(BA)_7:15_18
Tb(BA):7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:16 καὶ ἐποίησεν ὡς εἶπεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ, καὶ ἔκλαυσεν· καὶ ἀπεδέξατο τὰ δάκρυα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῇ
Tb(BA):7:16 After Raguel called his wife Edna, and said unto her, Sister, prepare another chamber, and bring her in thither. (Tobit 7:16 Brenton)
Tb(BA):7:16 I udała się do sypialni, aby ją zasłać, jak jej polecił. I wprowadziła tam Sarę, i zaczęła płakać nad nią. Potem otarła łzy i rzekła do niej: «Ufaj, córko, Pan nieba obdarzy cię radością w miejsce twego smutku. Ufaj, córko!» I wyszła od niej. (Tb 7:16 BT_4)
Tb(BA):7:16 καὶ ἐποίησεν ὡς εἶπεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ, καὶ ἔκλαυσεν· καὶ ἀπεδέξατο τὰ δάκρυα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῇ
Tb(BA):7:16 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὡς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί ἀπο·δέχομαι (απο+δεχ-, -, απο+δεξ-, -, -, απο+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):7:16 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak/jak By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By witać Łza Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
Tb(BA):7:16 kai\ e)poi/Esen O(s ei)=pen kai\ ei)sE/gagen au)tE\n e)kei=, kai\ e)/klausen· kai\ a)pede/Xato ta\ da/krua tE=s Tugatro\s au)tE=s kai\ ei)=pen au)tE=|
Tb(BA):7:16 kai epoiEsen hOs eipen kai eisEgagen autEn ekei, kai eklausen· kai apedeXato ta dakrya tEs Tygatros autEs kai eipen autE
Tb(BA):7:16 C VAI_AAI3S D VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_ASF D C VAI_AAI3S C VAI_AMI3S RA_APN N2N_APN RA_GSF N3_GSF RD_GSF C VBI_AAI3S RD_DSF
Tb(BA):7:16 and also, even, namely to do/make as/like to say/tell and also, even, namely to lead into he/she/it/same there and also, even, namely to weep and also, even, namely to welcome the tear the daughter he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same
Tb(BA):7:16 and he/she/it-DO/MAKE-ed as/like he/she/it-SAY/TELL-ed and he/she/it-LEAD-ed-INTO her/it/same (acc) there and he/she/it-WEEP-ed and he/she/it-was-WELCOME-ed the (nom|acc) tears (nom|acc|voc) the (gen) daughter (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)
Tb(BA):7:16 Tb(BA)_7:16_1 Tb(BA)_7:16_2 Tb(BA)_7:16_3 Tb(BA)_7:16_4 Tb(BA)_7:16_5 Tb(BA)_7:16_6 Tb(BA)_7:16_7 Tb(BA)_7:16_8 Tb(BA)_7:16_9 Tb(BA)_7:16_10 Tb(BA)_7:16_11 Tb(BA)_7:16_12 Tb(BA)_7:16_13 Tb(BA)_7:16_14 Tb(BA)_7:16_15 Tb(BA)_7:16_16 Tb(BA)_7:16_17 Tb(BA)_7:16_18 Tb(BA)_7:16_19 Tb(BA)_7:16_20
Tb(BA):7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):7:17 Θάρσει, τέκνον, ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς δῴη σοι χάριν ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης θάρσει, θύγατερ.
Tb(BA):7:17 Which when she had done as he had bidden her, she brought her thither: and she wept, and she received the tears of her daughter, and said unto her, (Tobit 7:17 Brenton)
Tb(BA):7:17  
Tb(BA):7:17 Θάρσει, τέκνον, κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς δῴη σοι χάριν ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης θάρσει, θύγατερ.
Tb(BA):7:17 θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἀντί ὁ ἡ τό λύπη, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Tb(BA):7:17 Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Dziecko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Przeciw (+informacja) Smutek Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Córka
Tb(BA):7:17 *Ta/rsei, te/knon, o( ku/rios tou= ou)ranou= kai\ tE=s gE=s dO/|E soi CHa/rin a)nti\ tE=s lu/pEs sou tau/tEs Ta/rsei, Tu/gater.
Tb(BA):7:17 Tarsei, teknon, ho kyrios tu uranu kai tEs gEs dOE soi CHarin anti tEs lypEs su tautEs Tarsei, Tygater.
Tb(BA):7:17 V2_PAD2S N2N_VSN RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C RA_GSF N1_GSF VO_AAO3S RP_DS N3_ASF P RA_GSF N1_GSF RP_GS RD_GSF V2_PAD2S N3_VSF
Tb(BA):7:17 heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) child the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] against (+gen) the sorrow you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) daughter
Tb(BA):7:17 heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! child (nom|acc|voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sky/heaven (gen) and the (gen) earth/land (gen) he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) for; grace (acc) against (+gen) the (gen) sorrow (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (gen) heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! daughter (voc)
Tb(BA):7:17 Tb(BA)_7:17_1 Tb(BA)_7:17_2 Tb(BA)_7:17_3 Tb(BA)_7:17_4 Tb(BA)_7:17_5 Tb(BA)_7:17_6 Tb(BA)_7:17_7 Tb(BA)_7:17_8 Tb(BA)_7:17_9 Tb(BA)_7:17_10 Tb(BA)_7:17_11 Tb(BA)_7:17_12 Tb(BA)_7:17_13 Tb(BA)_7:17_14 Tb(BA)_7:17_15 Tb(BA)_7:17_16 Tb(BA)_7:17_17 Tb(BA)_7:17_18 Tb(BA)_7:17_19
Tb(BA):7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x