Tb(S):7:1 καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς Ἐκβάτανα, λέγει αὐτῷ Αζαρια ἄδελφε, ἀπάγαγέ με εὐθεῖαν πρὸς Ραγουηλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν. καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον Ραγουήλου, καὶ εὗρον αὐτὸν καθήμενον παρὰ τὴν θύραν τῆς αὐλῆς καὶ ἐχαιρέτισαν αὐτὸν πρῶτοι, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Χαίρετε πολλά, ἀδελφοί, καὶ καλῶς ἤλθατε ὑγιαίνοντες. καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Tb(S):7:1 And when they were come to Ecbatane, they came to the house of Raguel, and Sara met them: and after they had saluted one another, she brought them into the house. (Tobit 7:1 Brenton)
Tb(S):7:1 A kiedy Tobiasz wszedł do Ekbatany, rzekł do niego: «Bracie Azariaszu, zaprowadź mnie prosto do naszego brata Raguela!» I przyprowadził go do domu Raguela, i zastali go, jak siedział w bramie dziedzińca, i pierwsi go pozdrowili. A on im odpowiedział: «Serdecznie was pozdrawiam, bracia, i mile witam zdrowych». I wprowadził ich do swego domu. (Tb 7:1 BT_4)
Tb(S):7:1 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς Ἐκβάτανα, λέγει αὐτῷ Αζαρια ἄδελφε, ἀπάγαγέ με εὐθεῖαν πρὸς Ραγουηλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν. καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον Ραγουήλου, καὶ εὗρον αὐτὸν καθήμενον παρὰ τὴν θύραν τῆς αὐλῆς καὶ ἐχαιρέτισαν αὐτὸν πρῶτοι, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Χαίρετε πολλά, ἀδελφοί, καὶ καλῶς ἤλθατε ὑγιαίνοντες. καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Tb(S):7:1 καί ὅτε εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πρός   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό πρῶτος -η -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί καλῶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):7:1 I też, nawet, mianowicie Kiedy By wchodzić Do (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Brat By odciągać Ja Prosto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat Ja I też, nawet, mianowicie By odciągać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo By siedzieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By radować pozdrowienie, pozdrowienie Dużo Brat I też, nawet, mianowicie Dobrze/słusznie By przychodzić By być zdrowy I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
Tb(S):7:1 *kai\ o(/te ei)sE=lTen ei)s *)ekba/tana, le/gei au)tO=| *aDZaria a)/delfe, a)pa/gage/ me eu)Tei=an pro\s *ragouEl to\n a)delfo\n E(mO=n. kai\ a)pE/gagen au)to\n ei)s to\n oi)=kon *ragouE/lou, kai\ eu(=ron au)to\n kaTE/menon para\ tE\n Tu/ran tE=s au)lE=s kai\ e)CHaire/tisan au)to\n prO=toi, kai\ ei)=pen au)toi=s *CHai/rete polla/, a)delfoi/, kai\ kalO=s E)/lTate u(giai/nontes. kai\ E)/gagen au)tou\s ei)s to\n oi)=kon au)tou=.
Tb(S):7:1 kai hote eisElTen eis ekbatana, legei autO aDZaria adelfe, apagage me euTeian pros raguEl ton adelfon hEmOn. kai apEgagen auton eis ton oikon raguElu, kai heuron auton kaTEmenon para tEn Tyran tEs aulEs kai eCHairetisan auton prOtoi, kai eipen autois CHairete polla, adelfoi, kai kalOs ElTate hygiainontes. kai Egagen autus eis ton oikon autu.
Tb(S):7:1 C D VBI_AAI3S P N_AS V1_PAI3S RD_DSM N1T_DSM N2_VSM VB_AAD2S RP_AS A3U_ASF P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM C VB_AAI3P RD_ASM V5_PMPASM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P RD_ASM A1_NPMS C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAI2P A1_APN N2_NPM C D VAI_AAI2P V1_PAPNPM C VBI_AAI3S RD_APM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Tb(S):7:1 and also, even, namely when to enter into (+acc) ć to say/tell he/she/it/same ć brother to lead away I straight toward (+acc,+gen,+dat) ć the brother I and also, even, namely to lead away he/she/it/same into (+acc) the house ć and also, even, namely to find he/she/it/same to sit frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely ć he/she/it/same first and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to rejoice salute, salutation much brother and also, even, namely well/rightly to come to be healthy and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) the house he/she/it/same
Tb(S):7:1 and when he/she/it-ENTER-ed into (+acc)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) him/it/same (dat)   brother (voc) do-LEAD-you(sg)-AWAY! me (acc) straight ([Adj] acc) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) brother (acc) us (gen) and he/she/it-LEAD-ed-AWAY him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc)   and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) while being-SIT-ed (acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) courtyard (gen) and   him/it/same (acc) first (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-REJOICE-ing, be-you(pl)-REJOICE-ing! many (nom|acc) brothers (nom|voc) and well/rightly you(pl)-COME-ed while BE-ing-HEALTHY (nom|voc) and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Tb(S):7:1 Tb(S)_7:1_1 Tb(S)_7:1_2 Tb(S)_7:1_3 Tb(S)_7:1_4 Tb(S)_7:1_5 Tb(S)_7:1_6 Tb(S)_7:1_7 Tb(S)_7:1_8 Tb(S)_7:1_9 Tb(S)_7:1_10 Tb(S)_7:1_11 Tb(S)_7:1_12 Tb(S)_7:1_13 Tb(S)_7:1_14 Tb(S)_7:1_15 Tb(S)_7:1_16 Tb(S)_7:1_17 Tb(S)_7:1_18 Tb(S)_7:1_19 Tb(S)_7:1_20 Tb(S)_7:1_21 Tb(S)_7:1_22 Tb(S)_7:1_23 Tb(S)_7:1_24 Tb(S)_7:1_25 Tb(S)_7:1_26 Tb(S)_7:1_27 Tb(S)_7:1_28 Tb(S)_7:1_29 Tb(S)_7:1_30 Tb(S)_7:1_31 Tb(S)_7:1_32 Tb(S)_7:1_33 Tb(S)_7:1_34 Tb(S)_7:1_35 Tb(S)_7:1_36 Tb(S)_7:1_37 Tb(S)_7:1_38 Tb(S)_7:1_39 Tb(S)_7:1_40 Tb(S)_7:1_41 Tb(S)_7:1_42 Tb(S)_7:1_43 Tb(S)_7:1_44 Tb(S)_7:1_45 Tb(S)_7:1_46 Tb(S)_7:1_47 Tb(S)_7:1_48 Tb(S)_7:1_49 Tb(S)_7:1_50 Tb(S)_7:1_51 Tb(S)_7:1_52 Tb(S)_7:1_53 Tb(S)_7:1_54
Tb(S):7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:2 καὶ εἶπεν Εδνα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ὡς ὅμοιος ὁ νεανίσκος οὗτος Τωβει τῷ ἀδελφῷ μου.
Tb(S):7:2 Then said Raguel to Edna his wife, How like is this young man to Tobit my cousin! (Tobit 7:2 Brenton)
Tb(S):7:2 I rzekł do swej żony, Edny: «O, jak podobny jest ten młodzieniec do brata mego, Tobiasza». (Tb 7:2 BT_4)
Tb(S):7:2 καὶ εἶπεν Εδνα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ὡς ὅμοιος νεανίσκος οὗτος Τωβει τῷ ἀδελφῷ μου.
Tb(S):7:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):7:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona On/ona/to/to samo Jak/jak Podobny Młody człowiek To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Brat Ja
Tb(S):7:2 kai\ ei)=pen *edna tE=| gunaiki\ au)tou= *(Os o(/moios o( neani/skos ou(=tos *tObei tO=| a)delfO=| mou.
Tb(S):7:2 kai eipen edna tE gynaiki autu Os homoios ho neaniskos hutos tObei tO adelfO mu.
Tb(S):7:2 C VBI_AAI3S N_DSF RA_DSF N3K_DSF RD_GSM x A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM N_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Tb(S):7:2 and also, even, namely to say/tell ć the woman/wife he/she/it/same as/like similar the young man this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the brother I
Tb(S):7:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) woman/wife (dat) him/it/same (gen) as/like similar ([Adj] nom) the (nom) young man (nom) this (nom)   the (dat) brother (dat) me (gen)
Tb(S):7:2 Tb(S)_7:2_1 Tb(S)_7:2_2 Tb(S)_7:2_3 Tb(S)_7:2_4 Tb(S)_7:2_5 Tb(S)_7:2_6 Tb(S)_7:2_7 Tb(S)_7:2_8 Tb(S)_7:2_9 Tb(S)_7:2_10 Tb(S)_7:2_11 Tb(S)_7:2_12 Tb(S)_7:2_13 Tb(S)_7:2_14 Tb(S)_7:2_15
Tb(S):7:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:3 καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Εδνα καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πόθεν ἐστέ, ἀδελφοί; καὶ εἶπαν αὐτῇ Ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλιμ ἡμεῖς τῶν αἰχμαλωτισθέντων ἐν Νινευη.
Tb(S):7:3 And Raguel asked them, From whence are ye, brethren? To whom they said, We are of the sons of Nephthalim, which are captives in Nineve. (Tobit 7:3 Brenton)
Tb(S):7:3 A Edna zapytała go i rzekła do nich: «Skąd jesteście, bracia?» A oni jej odpowiedzieli: «Jesteśmy z synów Neftalego, uprowadzonych do Niniwy». (Tb 7:3 BT_4)
Tb(S):7:3 καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Εδνα καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πόθεν ἐστέ, ἀδελφοί; καὶ εἶπαν αὐτῇ Ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλιμ ἡμεῖς τῶν αἰχμαλωτισθέντων ἐν Νινευη.
Tb(S):7:3 καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(S):7:3 I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Skąd; by pić By być Brat I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Naftali Ja By robić pojmany (bierz jako więźnia) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali
Tb(S):7:3 kai\ E)rO/tEsen au)tou\s *edna kai\ ei)=pen au)toi=s *po/Ten e)ste/, a)delfoi/; kai\ ei)=pan au)tE=| *)ek tO=n ui(O=n *nefTalim E(mei=s tO=n ai)CHmalOtisTe/ntOn e)n *nineuE.
Tb(S):7:3 kai ErOtEsen autus edna kai eipen autois poTen este, adelfoi; kai eipan autE ek tOn hyiOn nefTalim hEmeis tOn aiCHmalOtisTentOn en nineuE.
Tb(S):7:3 C VAI_AAI3S RD_APM N_NSF C VBI_AAI3S RD_DPM D V9_PAI2P N2_VPM C VAI_AAI3P RD_DSF P RA_GPM N2_GPM N_GSF RP_NP RA_GPM VC_APPGPM P N_DSF
Tb(S):7:3 and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same from where; to drink to be brother and also, even, namely to say/tell he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son Naphtali I the to make captive (take prisoner) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali
Tb(S):7:3 and he/she/it-ASK-ed them/same (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(pl)-are, be-you(pl)! brothers (nom|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) her/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Naphtali (indecl) we (nom) the (gen) let-them-be-MAKE-ed-CAPTIVE! (classical), upon being-MAKE-ed-CAPTIVE (gen) in/among/by (+dat) Nineveh (indecl)
Tb(S):7:3 Tb(S)_7:3_1 Tb(S)_7:3_2 Tb(S)_7:3_3 Tb(S)_7:3_4 Tb(S)_7:3_5 Tb(S)_7:3_6 Tb(S)_7:3_7 Tb(S)_7:3_8 Tb(S)_7:3_9 Tb(S)_7:3_10 Tb(S)_7:3_11 Tb(S)_7:3_12 Tb(S)_7:3_13 Tb(S)_7:3_14 Tb(S)_7:3_15 Tb(S)_7:3_16 Tb(S)_7:3_17 Tb(S)_7:3_18 Tb(S)_7:3_19 Tb(S)_7:3_20 Tb(S)_7:3_21 Tb(S)_7:3_22
Tb(S):7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε Τωβιν τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν; καὶ εἶπαν αὐτῇ Γινώσκομεν ἡμεῖς αὐτόν.
Tb(S):7:4 Then he said to them, Do ye know Tobit our kinsman? And they said, We know him. Then said he, Is he in good health? (Tobit 7:4 Brenton)
Tb(S):7:4 A ona im na to: «Czy nie znacie wy naszego brata Tobiasza?» I odpowiedzieli jej: «Znamy go». (Tb 7:4 BT_4)
Tb(S):7:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε Τωβιν τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν; καὶ εἶπαν αὐτῇ Γινώσκομεν ἡμεῖς αὐτόν.
Tb(S):7:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):7:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Brat Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja On/ona/to/to samo
Tb(S):7:4 kai\ ei)=pen au)toi=s *ginO/skete *tObin to\n a)delfo\n E(mO=n; kai\ ei)=pan au)tE=| *ginO/skomen E(mei=s au)to/n.
Tb(S):7:4 kai eipen autois ginOskete tObin ton adelfon hEmOn; kai eipan autE ginOskomen hEmeis auton.
Tb(S):7:4 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAI2P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP C VAI_AAI3P RD_DSF V1_PAI1P RP_NP RD_ASM
Tb(S):7:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to know i.e. recognize. ć the brother I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to know i.e. recognize. I he/she/it/same
Tb(S):7:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-KNOW-ing, be-you(pl)-KNOW-ing!   the (acc) brother (acc) us (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) her/it/same (dat) we-are-KNOW-ing we (nom) him/it/same (acc)
Tb(S):7:4 Tb(S)_7:4_1 Tb(S)_7:4_2 Tb(S)_7:4_3 Tb(S)_7:4_4 Tb(S)_7:4_5 Tb(S)_7:4_6 Tb(S)_7:4_7 Tb(S)_7:4_8 Tb(S)_7:4_9 Tb(S)_7:4_10 Tb(S)_7:4_11 Tb(S)_7:4_12 Tb(S)_7:4_13 Tb(S)_7:4_14
Tb(S):7:4 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑγιαίνει; καὶ εἶπαν αὐτῇ Ὑγιαίνει καὶ ζῇ· καὶ εἶπεν Τωβιας Ὁ πατήρ μού ἐστιν.
Tb(S):7:5 And they said, He is both alive, and in good health: and Tobias said, He is my father. (Tobit 7:5 Brenton)
Tb(S):7:5 I zapytała ich znowu: «Czy jest on zdrów?» I odpowiedzieli jej: «Zdrów i żyje». I rzekł jej Tobiasz: «On jest ojcem moim». (Tb 7:5 BT_4)
Tb(S):7:5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑγιαίνει; καὶ εἶπαν αὐτῇ Ὑγιαίνει καὶ ζῇ· καὶ εἶπεν Τωβιας πατήρ μού ἐστιν.
Tb(S):7:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(S):7:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być zdrowy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być zdrowy I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec Ja By być
Tb(S):7:5 kai\ ei)=pen au)toi=s *(ugiai/nei; kai\ ei)=pan au)tE=| *(ugiai/nei kai\ DZE=|· kai\ ei)=pen *tObias *(o patE/r mou/ e)stin.
Tb(S):7:5 kai eipen autois ygiainei; kai eipan autE ygiainei kai DZE· kai eipen tObias o patEr mu estin.
Tb(S):7:5 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAI3S C VAI_AAI3P RD_DSF V1_PAI3S C V3_PAI3S C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS V9_PAI3S
Tb(S):7:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to be healthy and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to be healthy and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to say/tell ć the father I to be
Tb(S):7:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) her/it/same (dat) he/she/it-is-BE-ing-HEALTHY, you(sg)-are-being-BE-ed-HEALTHY (classical) and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-is
Tb(S):7:5 Tb(S)_7:5_1 Tb(S)_7:5_2 Tb(S)_7:5_3 Tb(S)_7:5_4 Tb(S)_7:5_5 Tb(S)_7:5_6 Tb(S)_7:5_7 Tb(S)_7:5_8 Tb(S)_7:5_9 Tb(S)_7:5_10 Tb(S)_7:5_11 Tb(S)_7:5_12 Tb(S)_7:5_13 Tb(S)_7:5_14 Tb(S)_7:5_15 Tb(S)_7:5_16 Tb(S)_7:5_17
Tb(S):7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:6 καὶ ἀνεπήδησεν Ραγουηλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἐλάλησεν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὐλογία σοι γένοιτο, παιδίον, ὁ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ πατρός· ὦ ταλαιπώρων κακῶν, ὅτι ἐτυφλώθη ἀνὴρ δίκαιος καὶ ποιῶν ἐλεημοσύνας. καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Τωβια τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν.
Tb(S):7:6 Then Raguel leaped up, and kissed him, and wept, (Tobit 7:6 Brenton)
Tb(S):7:6 Wtedy Raguel zerwał się, ucałował go i zaczął płakać. Potem odezwał się i przemówił do niego: «Bądź błogosławiony, chłopcze, synu tak szlachetnego i dobrego ojca! O jakże wielkie nieszczęście, że oślepł, on mąż tak sprawiedliwy i czyniący miłosierdzie». I rzucił się na szyję Tobiasza, syna brata swego, i zaczął płakać. (Tb 7:6 BT_4)
Tb(S):7:6 καὶ ἀνεπήδησεν Ραγουηλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἐλάλησεν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὐλογία σοι γένοιτο, παιδίον, τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ πατρός· ταλαιπώρων κακῶν, ὅτι ἐτυφλώθη ἀνὴρ δίκαιος καὶ ποιῶν ἐλεημοσύνας. καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Τωβια τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν.
Tb(S):7:6 καί ἀνα·πηδάω (-, -, ανα+πηδη·σ-, -, -, -)   καί κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ταλαίπωρος -ον; ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅτι τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίκαιος -αία -ον καί ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Tb(S):7:6 I też, nawet, mianowicie By stawać I też, nawet, mianowicie By całować pieszczotę, zakochany pocałunek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By mówić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziecko W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ojciec Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Marny; by cierpieć Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Ponieważ/tamto By oślepiać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj; by czynić/rób Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Brat On/ona/to/to samo By płakać
Tb(S):7:6 kai\ a)nepE/dEsen *ragouEl kai\ katefi/lEsen au)to\n kai\ e)/klausen kai\ e)la/lEsen kai\ ei)=pen au)tO=| *eu)logi/a soi ge/noito, paidi/on, o( tou= kalou= kai\ a)gaTou= patro/s· O)= talaipO/rOn kakO=n, o(/ti e)tuflO/TE a)nE\r di/kaios kai\ poiO=n e)leEmosu/nas. kai\ e)pipesO\n e)pi\ to\n tra/CHElon *tObia tou= a)delfou= au)tou= e)/klausen.
Tb(S):7:6 kai anepEdEsen raguEl kai katefilEsen auton kai eklausen kai elalEsen kai eipen autO eulogia soi genoito, paidion, ho tu kalu kai agaTu patros· O talaipOrOn kakOn, hoti etyflOTE anEr dikaios kai poiOn eleEmosynas. kai epipesOn epi ton traCHElon tObia tu adelfu autu eklausen.
Tb(S):7:6 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_DSM N1A_NSF RP_DS VB_AMO3S N2N_VSN RA_NSM RA_GSM A1_GSM C A1_GSM N3_GSM I A1B_GPM A1_GPM C VCI_API3S N3_NSM A1A_NSM C V2_PAPNSM N1_APF C VB_AAPNSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM VAI_AAI3S
Tb(S):7:6 and also, even, namely to stand up ć and also, even, namely to kiss caress, amorous kiss he/she/it/same and also, even, namely to weep and also, even, namely to speak and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub to become become, happen child the the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. father O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be miserable; to suffer wickedly to do evil; to make things difficult for because/that to blind man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". just righteous, just and also, even, namely what kind; to do/make alms/mercifulness and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat ć the brother he/she/it/same to weep
Tb(S):7:6 and he/she/it-STand-ed-UP   and he/she/it-KISS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-WEEP-ed and he/she/it-SPEAK-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) ??? (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) child (nom|acc|voc) the (nom) the (gen) right ([Adj] gen); be-you(sg)-being-CALL-ed! and good ([Adj] gen) father (gen) O!; omega; I-should-be miserable ([Adj] gen); while SUFFER-ing (nom) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) because/that he/she/it-was-BLIND-ed man, husband (nom) just ([Adj] nom) and what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) alms/mercifulnesses (acc) and going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing-UPON (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc)   the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) he/she/it-WEEP-ed
Tb(S):7:6 Tb(S)_7:6_1 Tb(S)_7:6_2 Tb(S)_7:6_3 Tb(S)_7:6_4 Tb(S)_7:6_5 Tb(S)_7:6_6 Tb(S)_7:6_7 Tb(S)_7:6_8 Tb(S)_7:6_9 Tb(S)_7:6_10 Tb(S)_7:6_11 Tb(S)_7:6_12 Tb(S)_7:6_13 Tb(S)_7:6_14 Tb(S)_7:6_15 Tb(S)_7:6_16 Tb(S)_7:6_17 Tb(S)_7:6_18 Tb(S)_7:6_19 Tb(S)_7:6_20 Tb(S)_7:6_21 Tb(S)_7:6_22 Tb(S)_7:6_23 Tb(S)_7:6_24 Tb(S)_7:6_25 Tb(S)_7:6_26 Tb(S)_7:6_27 Tb(S)_7:6_28 Tb(S)_7:6_29 Tb(S)_7:6_30 Tb(S)_7:6_31 Tb(S)_7:6_32 Tb(S)_7:6_33 Tb(S)_7:6_34 Tb(S)_7:6_35 Tb(S)_7:6_36 Tb(S)_7:6_37 Tb(S)_7:6_38 Tb(S)_7:6_39 Tb(S)_7:6_40 Tb(S)_7:6_41 Tb(S)_7:6_42 Tb(S)_7:6_43
Tb(S):7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:7 καὶ Εδνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἔκλαυσεν αὐτόν, καὶ Σαρρα ἡ θυγάτηρ αὐτῶν ἔκλαυσεν καὶ αὐτή.
Tb(S):7:7 And blessed him, and said unto him, Thou art the son of an honest and good man. But when he had heard that Tobit was blind, he was sorrowful, and wept. (Tobit 7:7 Brenton)
Tb(S):7:7 I żona Edna zapłakała, a także płakała ich córka Sara. (Tb 7:7 BT_4)
Tb(S):7:7 καὶ Εδνα γυνὴ αὐτοῦ ἔκλαυσεν αὐτόν, καὶ Σαρρα θυγάτηρ αὐτῶν ἔκλαυσεν καὶ αὐτή.
Tb(S):7:7 καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):7:7 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo By płakać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sarah Córka On/ona/to/to samo By płakać I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Tb(S):7:7 kai\ *edna E( gunE\ au)tou= e)/klausen au)to/n, kai\ *sarra E( Tuga/tEr au)tO=n e)/klausen kai\ au)tE/.
Tb(S):7:7 kai edna hE gynE autu eklausen auton, kai sarra hE TygatEr autOn eklausen kai autE.
Tb(S):7:7 C N_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM VAI_AAI3S RD_ASM C N1A_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GPM VAI_AAI3S C RD_NSF
Tb(S):7:7 and also, even, namely ć the woman/wife he/she/it/same to weep he/she/it/same and also, even, namely Sarah the daughter he/she/it/same to weep and also, even, namely he/she/it/same
Tb(S):7:7 and   the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) he/she/it-WEEP-ed him/it/same (acc) and Sarah (nom|voc) the (nom) daughter (nom) them/same (gen) he/she/it-WEEP-ed and she/it/same (nom)
Tb(S):7:7 Tb(S)_7:7_1 Tb(S)_7:7_2 Tb(S)_7:7_3 Tb(S)_7:7_4 Tb(S)_7:7_5 Tb(S)_7:7_6 Tb(S)_7:7_7 Tb(S)_7:7_8 Tb(S)_7:7_9 Tb(S)_7:7_10 Tb(S)_7:7_11 Tb(S)_7:7_12 Tb(S)_7:7_13 Tb(S)_7:7_14 Tb(S)_7:7_15
Tb(S):7:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:8 καὶ ἔθυσεν κριὸν ἐκ προβάτων καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς προθύμως.
Tb(S):7:8 And likewise Edna his wife and Sara his daughter wept. Moreover they entertained them cheerfully; and after that they had killed a ram of the flock, they set store of meat on the table. Then said Tobias to Raphael, Brother Azarias, speak of those things of which thou didst talk in the way, and let this business be dispatched. (Tobit 7:8 Brenton)
Tb(S):7:8 I zabili baranka z trzody, i urządzili im gościnne przyjęcie. (Tb 7:8 BT_4)
Tb(S):7:8 καὶ ἔθυσεν κριὸν ἐκ προβάτων καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς προθύμως.
Tb(S):7:8 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)   ἐκ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὑπο·δέχομαι (-, υπο+δεξ-, υπο+δεξ-, -, υπο+δεδεχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό προ·θύμως
Tb(S):7:8 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Z skłonnością
Tb(S):7:8 kai\ e)/Tusen krio\n e)k proba/tOn kai\ u(pede/Xato au)tou\s proTu/mOs.
Tb(S):7:8 kai eTysen krion ek probatOn kai hypedeXato autus proTymOs.
Tb(S):7:8 C VAI_AAI3S N2_ASM P N2N_GPN C VAI_AMI3S RD_APM D
Tb(S):7:8 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] ć out of (+gen) ἐξ before vowels sheep (sheepfold) and also, even, namely to ??? he/she/it/same with propensity
Tb(S):7:8 and he/she/it-SACRIFICE-ed   out of (+gen) sheep (gen) and he/she/it-was-???-ed them/same (acc) with propensity
Tb(S):7:8 Tb(S)_7:8_1 Tb(S)_7:8_2 Tb(S)_7:8_3 Tb(S)_7:8_4 Tb(S)_7:8_5 Tb(S)_7:8_6 Tb(S)_7:8_7 Tb(S)_7:8_8 Tb(S)_7:8_9
Tb(S):7:8 x x x x x x x x x
Tb(S):7:9 καὶ ὅτε ἐλούσαντο καὶ ἐνίψαντο καὶ ἀνέπεσαν δειπνῆσαι, εἶπεν Τωβιας τῷ Ραφαηλ Αζαρια ἄδελφε, εἰπὸν Ραγουηλ ὅπως δῷ μοι Σαρραν τὴν ἀδελφήν μου.
Tb(S):7:9 So he communicated the matter with Raguel: and Raguel said to Tobias, Eat and drink, and make merry: (Tobit 7:9 Brenton)
Tb(S):7:9 A kiedy się wykąpali i umyli, i zasiedli do uczty, rzekł Tobiasz do Rafała: «Bracie Azariaszu, powiedz Raguelowi, aby mi dał moją siostrę Sarę za żonę». (Tb 7:9 BT_4)
Tb(S):7:9 Καὶ ὅτε ἐλούσαντο καὶ ἐνίψαντο καὶ ἀνέπεσαν δειπνῆσαι, εἶπεν Τωβιας τῷ Ραφαηλ Αζαρια ἄδελφε, εἰπὸν Ραγουηλ ὅπως δῷ μοι Σαρραν τὴν ἀδελφήν μου.
Tb(S):7:9 καί ὅτε λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) καί νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) καί ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -) δειπνέω (δειπν(ε)-, δειπνη·σ-, δειπνη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό     ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὅπως δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):7:9 I też, nawet, mianowicie Kiedy By kąpać się I też, nawet, mianowicie By myć się I też, nawet, mianowicie By kłaść się leż, cofaj się na By jeść obiad By mówić/opowiadaj Brat By mówić/opowiadaj Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By dawać Ja Sarah Siostra Ja
Tb(S):7:9 *kai\ o(/te e)lou/santo kai\ e)ni/PSanto kai\ a)ne/pesan deipnE=sai, ei)=pen *tObias tO=| *rafaEl *aDZaria a)/delfe, ei)po\n *ragouEl o(/pOs dO=| moi *sarran tE\n a)delfE/n mou.
Tb(S):7:9 kai hote elusanto kai eniPSanto kai anepesan deipnEsai, eipen tObias tO rafaEl aDZaria adelfe, eipon raguEl hopOs dO moi sarran tEn adelfEn mu.
Tb(S):7:9 C D VAI_AMI3P C VAI_AMI3P C VAI_AAI3P VA_AAN VBI_AAI3S N1T_NSM RA_DSM N_DSM N1T_VSM N2_VSM VBI_AAD2S N_ASM C VO_AAS3S RP_DS N1A_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS
Tb(S):7:9 and also, even, namely when to bathe and also, even, namely to wash and also, even, namely to lie down recline, fall back upon to dine to say/tell ć the ć ć brother to say/tell ć so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to give I Sarah the sister I
Tb(S):7:9 and when they-were-BATHE-ed and they-were-WASH-ed and they-LIE DOWN-ed to-DINE, be-you(sg)-DINE-ed!, he/she/it-happens-to-DINE (opt) he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat)     brother (voc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc)   this is how he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed me (dat) Sarah (acc) the (acc) sister (acc) me (gen)
Tb(S):7:9 Tb(S)_7:9_1 Tb(S)_7:9_2 Tb(S)_7:9_3 Tb(S)_7:9_4 Tb(S)_7:9_5 Tb(S)_7:9_6 Tb(S)_7:9_7 Tb(S)_7:9_8 Tb(S)_7:9_9 Tb(S)_7:9_10 Tb(S)_7:9_11 Tb(S)_7:9_12 Tb(S)_7:9_13 Tb(S)_7:9_14 Tb(S)_7:9_15 Tb(S)_7:9_16 Tb(S)_7:9_17 Tb(S)_7:9_18 Tb(S)_7:9_19 Tb(S)_7:9_20 Tb(S)_7:9_21 Tb(S)_7:9_22 Tb(S)_7:9_23
Tb(S):7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:10 καὶ ἤκουσεν Ραγουηλ τὸν λόγον καὶ εἶπεν τῷ παιδί Φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γενοῦ τὴν νύκτα ταύτην· οὐ γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ᾧ καθήκει λαβεῖν Σαρραν τὴν θυγατέρα μου πλὴν σοῦ, ἄδελφε, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐγὼ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν δοῦναι αὐτὴν ἑτέρῳ ἀνδρὶ πλὴν σοῦ, ὅτι σὺ ἔγγιστά μου· καὶ μάλα τὴν ἀλήθειάν σοι ὑποδείξω, παιδίον.
Tb(S):7:10 For it is meet that thou shouldest marry my daughter: nevertheless I will declare unto thee the truth. (Tobit 7:10 Brenton)
Tb(S):7:10 A Raguel posłyszał te słowa i rzekł do młodzieńca: «Jedz i pij, i niech ci będzie dobrze tej nocy! Nie ma bowiem żadnego człowieka, oprócz ciebie, który by miał prawo wziąć Sarę, córkę moją, za żonę, bracie. Także i ja nie mam władzy dać jej innemu mężowi oprócz ciebie, ponieważ ty jesteś najbliższym krewnym. Ale teraz, moje dziecko, muszę ci powiedzieć prawdę: (Tb 7:10 BT_4)
Tb(S):7:10 καὶ ἤκουσεν Ραγουηλ τὸν λόγον καὶ εἶπεν τῷ παιδί Φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γενοῦ τὴν νύκτα ταύτην· οὐ γάρ ἐστιν ἄνθρωπος καθήκει λαβεῖν Σαρραν τὴν θυγατέρα μου πλὴν σοῦ, ἄδελφε, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐγὼ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν δοῦναι αὐτὴν ἑτέρῳ ἀνδρὶ πλὴν σοῦ, ὅτι σὺ ἔγγιστά μου· καὶ μάλα τὴν ἀλήθειάν σοι ὑποδείξω, παιδίον.
Tb(S):7:10 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) δέ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐξ·ουσία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Tb(S):7:10 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/służący Żarłok; by jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły By stawać się stawaj się, zdarzaj się Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Ludzki Kto/, który/, który By siedzieć/zasięg By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Sarah Córka Ja Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) Brat Podobnie zaś I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By mieć Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By dawać On/ona/to/to samo Inny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ty Najbliższy Ja I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Dziecko
Tb(S):7:10 kai\ E)/kousen *ragouEl to\n lo/gon kai\ ei)=pen tO=| paidi/ *fa/ge kai\ pi/e kai\ E(de/Os genou= tE\n nu/kta tau/tEn· ou) ga/r e)stin a)/nTrOpos O(=| kaTE/kei labei=n *sarran tE\n Tugate/ra mou plE\n sou=, a)/delfe, O(sau/tOs de\ kai\ e)gO\ ou)k e)/CHO e)Xousi/an dou=nai au)tE\n e(te/rO| a)ndri\ plE\n sou=, o(/ti su\ e)/ggista/ mou· kai\ ma/la tE\n a)lE/Teia/n soi u(podei/XO, paidi/on.
Tb(S):7:10 kai Ekusen raguEl ton logon kai eipen tO paidi fage kai pie kai hEdeOs genu tEn nykta tautEn· u gar estin anTrOpos hO kaTEkei labein sarran tEn Tygatera mu plEn su, adelfe, hOsautOs de kai egO uk eCHO eXusian dunai autEn heterO andri plEn su, hoti sy engista mu· kai mala tEn alETeian soi hypodeiXO, paidion.
Tb(S):7:10 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S RA_DSM N3D_DSM VB_AAD2S C VB_AAD2S C D VB_AMD2S RA_ASF N3_ASF RD_ASF D x V9_PAI3S N2_NSM RR_DSM V1_PAI3S VB_AAN N1A_ASF RA_ASF N3_ASF RP_GS D RP_GS N2_VSM D x C RP_NS D V1_PAI1S N1A_ASF VO_AAN RD_ASF A1A_DSM N3_DSM D RP_GS C RP_NS D RP_GS C D RA_ASF N1A_ASF RP_DS VF_FAI1S N2N_ASN
Tb(S):7:10 and also, even, namely to hear ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to say/tell the child/servant glutton; to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant to become become, happen the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing for since, as to be human who/whom/which to sit/reach to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Sarah the daughter I except you; your/yours(sg) brother likewise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to have authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to give he/she/it/same other man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". except you; your/yours(sg) because/that you nearest I and also, even, namely ć the truth you; your/yours(sg); to rub worn, rub to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove child
Tb(S):7:10 and he/she/it-HEAR-ed   the (acc) word (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) child/servant (dat) glutton (voc); do-EAT-you(sg)! and do-DRINK-you(sg)! and well-pleased; pleasant ([Adj] gen) be-you(sg)-BECOME-ed! the (acc) night (acc) this (acc) not for he/she/it-is human (nom) who/whom/which (dat) he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) to-TAKE HOLD OF Sarah (acc) the (acc) daughter (acc) me (gen) except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) brother (voc) likewise Yet and I (nom) not I-am-HAVE-ing, I-should-be-HAVE-ing authority (acc) to-GIVE her/it/same (acc) other (dat) man, husband (dat) except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg) (nom) nearest ([Adj] nom|acc|voc) me (gen) and   the (acc) truth (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-MAKE KNOWN, I-should-MAKE KNOWN child (nom|acc|voc)
Tb(S):7:10 Tb(S)_7:10_1 Tb(S)_7:10_2 Tb(S)_7:10_3 Tb(S)_7:10_4 Tb(S)_7:10_5 Tb(S)_7:10_6 Tb(S)_7:10_7 Tb(S)_7:10_8 Tb(S)_7:10_9 Tb(S)_7:10_10 Tb(S)_7:10_11 Tb(S)_7:10_12 Tb(S)_7:10_13 Tb(S)_7:10_14 Tb(S)_7:10_15 Tb(S)_7:10_16 Tb(S)_7:10_17 Tb(S)_7:10_18 Tb(S)_7:10_19 Tb(S)_7:10_20 Tb(S)_7:10_21 Tb(S)_7:10_22 Tb(S)_7:10_23 Tb(S)_7:10_24 Tb(S)_7:10_25 Tb(S)_7:10_26 Tb(S)_7:10_27 Tb(S)_7:10_28 Tb(S)_7:10_29 Tb(S)_7:10_30 Tb(S)_7:10_31 Tb(S)_7:10_32 Tb(S)_7:10_33 Tb(S)_7:10_34 Tb(S)_7:10_35 Tb(S)_7:10_36 Tb(S)_7:10_37 Tb(S)_7:10_38 Tb(S)_7:10_39 Tb(S)_7:10_40 Tb(S)_7:10_41 Tb(S)_7:10_42 Tb(S)_7:10_43 Tb(S)_7:10_44 Tb(S)_7:10_45 Tb(S)_7:10_46 Tb(S)_7:10_47 Tb(S)_7:10_48 Tb(S)_7:10_49 Tb(S)_7:10_50 Tb(S)_7:10_51 Tb(S)_7:10_52 Tb(S)_7:10_53 Tb(S)_7:10_54 Tb(S)_7:10_55 Tb(S)_7:10_56
Tb(S):7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:11 ἔδωκα αὐτὴν ἑπτὰ ἀνδράσιν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ πάντες ἀπέθανον τὴν νύκτα ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν. καὶ νῦν, παιδίον, φάγε καὶ πίε, καὶ κύριος ποιήσει ἐν ὑμῖν.
Tb(S):7:11 I have given my daughter in marriage to seven men, who died that night they came in unto her: nevertheless for the present be merry. But Tobias said, I will eat nothing here, till we agree and swear one to another. (Tobit 7:11 Brenton)
Tb(S):7:11 Dałem ją już siedmiu mężom spośród naszych braci i wszyscy umarli tej nocy, w której zbliżali się do niej. A teraz, dziecko, jedz i pij, a Pan będzie działał przez was». (Tb 7:11 BT_4)
Tb(S):7:11 ἔδωκα αὐτὴν ἑπτὰ ἀνδράσιν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ πάντες ἀπέθανον τὴν νύκτα ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν. καὶ νῦν, παιδίον, φάγε καὶ πίε, καὶ κύριος ποιήσει ἐν ὑμῖν.
Tb(S):7:11 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὁπότε εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Tb(S):7:11 By dawać On/ona/to/to samo Siedem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Brat; siostra Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By umierać Noc Kiedy By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko Żarłok; by jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Tb(S):7:11 e)/dOka au)tE\n e(pta\ a)ndra/sin tO=n a)delfO=n E(mO=n, kai\ pa/ntes a)pe/Tanon tE\n nu/kta o(po/te ei)seporeu/onto pro\s au)tE/n. kai\ nu=n, paidi/on, fa/ge kai\ pi/e, kai\ ku/rios poiE/sei e)n u(mi=n.
Tb(S):7:11 edOka autEn hepta andrasin tOn adelfOn hEmOn, kai pantes apeTanon tEn nykta hopote eiseporeuonto pros autEn. kai nyn, paidion, fage kai pie, kai kyrios poiEsei en hymin.
Tb(S):7:11 VAI_AAI1S RD_ASF M N3_DPM RA_GPM N2_GPM RP_GP C A3_NPM VBI_AAI3P RA_ASF N3_ASF D V1I_IMI3P P RD_ASF C D N2N_VSN VB_AAD2S C VB_AAD2S C N2_NSM VF_FAI3S P RP_DP
Tb(S):7:11 to give he/she/it/same seven man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the brother; sister I and also, even, namely every all, each, every, the whole of to die the night when to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely now child glutton; to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Tb(S):7:11 I-GIVE-ed her/it/same (acc) seven men, husbands (dat) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) and all (nom|voc) I-DIE-ed, they-DIE-ed the (acc) night (acc) when they-were-being-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and now child (nom|acc|voc) glutton (voc); do-EAT-you(sg)! and do-DRINK-you(sg)! and lord (nom); a lord ([Adj] nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Tb(S):7:11 Tb(S)_7:11_1 Tb(S)_7:11_2 Tb(S)_7:11_3 Tb(S)_7:11_4 Tb(S)_7:11_5 Tb(S)_7:11_6 Tb(S)_7:11_7 Tb(S)_7:11_8 Tb(S)_7:11_9 Tb(S)_7:11_10 Tb(S)_7:11_11 Tb(S)_7:11_12 Tb(S)_7:11_13 Tb(S)_7:11_14 Tb(S)_7:11_15 Tb(S)_7:11_16 Tb(S)_7:11_17 Tb(S)_7:11_18 Tb(S)_7:11_19 Tb(S)_7:11_20 Tb(S)_7:11_21 Tb(S)_7:11_22 Tb(S)_7:11_23 Tb(S)_7:11_24 Tb(S)_7:11_25 Tb(S)_7:11_26 Tb(S)_7:11_27
Tb(S):7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:12 καὶ εἶπεν Τωβιας Οὐ μὴ φάγω ἐντεῦθεν οὐδὲ μὴ πίω, ἕως ἂν διαστήσῃς τὰ πρὸς ἐμέ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ραγουηλ ὅτι Ποιῶ, καὶ αὐτὴ δίδοταί σοι κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως, καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κέκριταί σοι δοθῆναι· κομίζου τὴν ἀδελφήν σου. ἀπὸ τοῦ νῦν σὺ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς καὶ αὐτὴ ἀδελφή σου· δέδοταί σοι ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσει ὑμᾶς, παιδίον, τὴν νύκτα ταύτην καὶ ποιήσαι ἐφ’ ὑμᾶς ἔλεος καὶ εἰρήνην.
Tb(S):7:12 Raguel said, Then take her from henceforth according to the manner, for thou art her cousin, and she is thine, and the merciful God give you good success in all things. (Tobit 7:12 Brenton)
Tb(S):7:12 I rzekł Tobiasz: «Nie będę jadł i pił tak długo, dopóki ty nie rozstrzygniesz mojej sprawy». I rzekł mu Raguel: «Ja to robię. Ona jest dana tobie zgodnie z postanowieniem księgi Prawa Mojżesza i niebo też postanowiło, abym ci ją dał. Weź więc swoją siostrę! Od teraz ty jesteś jej bratem, a ona twoją siostrą. Jest ona dana tobie od dziś na zawsze. Niech Pan nieba będzie, dziecko, łaskawy dla was tej nocy i niech okaże wam miłosierdzie i da pokój!» (Tb 7:12 BT_4)
Tb(S):7:12 καὶ εἶπεν Τωβιας Οὐ μὴ φάγω ἐντεῦθεν οὐδὲ μὴ πίω, ἕως ἂν διαστήσῃς τὰ πρὸς ἐμέ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ραγουηλ ὅτι Ποιῶ, καὶ αὐτὴ δίδοταί σοι κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως, καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κέκριταί σοι δοθῆναι· κομίζου τὴν ἀδελφήν σου. ἀπὸ τοῦ νῦν σὺ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς καὶ αὐτὴ ἀδελφή σου· δέδοταί σοι ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσει ὑμᾶς, παιδίον, τὴν νύκτα ταύτην καὶ ποιήσαι ἐφ’ ὑμᾶς ἔλεος καὶ εἰρήνην.
Tb(S):7:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐντεῦ·θεν οὐδέ (οὐ δέ) μή πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν δι·ΐστημι (ath. δι+ιστ(α)-/ath. δι+ιστ(η)-, δια+στη·σ-, δια+στη·σ- or 2nd ath. δια+στ(η)-/ath. δια+στ(α)-, δια+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό σήμερον καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί εἰρήνη, -ης, ἡ
Tb(S):7:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By jeść Stąd ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie Tłusty; by pić Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By rozdzielać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By czynić/rób I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Książka Mojżesz I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać By stręczyć do nierządu Siostra Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz Ty Brat By iść; by być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Siostra Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ty Dziecko Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Litość I też, nawet, mianowicie Pokój
Tb(S):7:12 kai\ ei)=pen *tObias *ou) mE\ fa/gO e)nteu=Ten ou)de\ mE\ pi/O, e(/Os a)/n diastE/sE|s ta\ pro\s e)me/. kai\ ei)=pen au)tO=| *ragouEl o(/ti *poiO=, kai\ au)tE\ di/dotai/ soi kata\ tE\n kri/sin tE=s bi/blou *mouse/Os, kai\ e)k tou= ou)ranou= ke/kritai/ soi doTE=nai· komi/DZou tE\n a)delfE/n sou. a)po\ tou= nu=n su\ a)delfo\s ei)= au)tE=s kai\ au)tE\ a)delfE/ sou· de/dotai/ soi a)po\ tE=s sE/meron kai\ ei)s to\n ai)O=na· kai\ o( ku/rios tou= ou)ranou= eu)odO/sei u(ma=s, paidi/on, tE\n nu/kta tau/tEn kai\ poiE/sai e)f’ u(ma=s e)/leos kai\ ei)rE/nEn.
Tb(S):7:12 kai eipen tObias u mE fagO enteuTen ude mE piO, heOs an diastEsEs ta pros eme. kai eipen autO raguEl hoti poiO, kai autE didotai soi kata tEn krisin tEs biblu museOs, kai ek tu uranu kekritai soi doTEnai· komiDZu tEn adelfEn su. apo tu nyn sy adelfos ei autEs kai autE adelfE su· dedotai soi apo tEs sEmeron kai eis ton aiOna· kai ho kyrios tu uranu euodOsei hymas, paidion, tEn nykta tautEn kai poiEsai ef’ hymas eleos kai eirEnEn.
Tb(S):7:12 C VBI_AAI3S N1T_NSM D D VB_AAS1S D C D VB_AAS1S P x VA_AAS2S RA_APN P RP_AS C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM C V2_PAS1S C RD_NSF V8_PMI3S RP_DS P RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N2_GSF N1M_GSM C P RA_GSM N2_GSM VM_XMI3S RP_DS VC_APN V1_PMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_GSM D RP_NS N2_NSM V9_PAI2S RD_GSF C RD_NSF N1_NSF RP_GS VM_XMI3S RP_DS P RA_GSF D C P RA_ASM N3W_ASM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S RP_AP N2N_ASN RA_ASF N3_ASF RD_ASF C VA_AAN P RP_AP N3E_ASN C N1_ASF
Tb(S):7:12 and also, even, namely to say/tell ć οὐχ before rough breathing not to eat from here οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not fat; to drink until; dawn ever (if ever) to separate the toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć because/that to do/make and also, even, namely he/she/it/same to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the book Moses and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give to procure the sister you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now you brother to go; to be he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same sister you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the today day and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed you child the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you mercy and also, even, namely peace
Tb(S):7:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   not not I-will-EAT, I-should-EAT from here neither/nor not fat ([Adj] acc, nom|acc|voc); I-will-DRINK, I-should-DRINK until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-should-SEPARATE the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   because/that I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing and she/it/same (nom) he/she/it-is-being-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) the (gen) book (gen) Moses (gen) and out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-has-been-JUDGE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-be-GIVE-ed be-you(sg)-being-PROCURE-ed! the (acc) sister (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) now you(sg) (nom) brother (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are her/it/same (gen) and she/it/same (nom) sister (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-has-been-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) away from (+gen) the (gen) today and into (+acc) the (acc) eon (acc) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-will-PROSPER, you(sg)-will-be-PROSPER-ed (classical) you(pl) (acc) child (nom|acc|voc) the (acc) night (acc) this (acc) and to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat)     and  
Tb(S):7:12 Tb(S)_7:12_1 Tb(S)_7:12_2 Tb(S)_7:12_3 Tb(S)_7:12_4 Tb(S)_7:12_5 Tb(S)_7:12_6 Tb(S)_7:12_7 Tb(S)_7:12_8 Tb(S)_7:12_9 Tb(S)_7:12_10 Tb(S)_7:12_11 Tb(S)_7:12_12 Tb(S)_7:12_13 Tb(S)_7:12_14 Tb(S)_7:12_15 Tb(S)_7:12_16 Tb(S)_7:12_17 Tb(S)_7:12_18 Tb(S)_7:12_19 Tb(S)_7:12_20 Tb(S)_7:12_21 Tb(S)_7:12_22 Tb(S)_7:12_23 Tb(S)_7:12_24 Tb(S)_7:12_25 Tb(S)_7:12_26 Tb(S)_7:12_27 Tb(S)_7:12_28 Tb(S)_7:12_29 Tb(S)_7:12_30 Tb(S)_7:12_31 Tb(S)_7:12_32 Tb(S)_7:12_33 Tb(S)_7:12_34 Tb(S)_7:12_35 Tb(S)_7:12_36 Tb(S)_7:12_37 Tb(S)_7:12_38 Tb(S)_7:12_39 Tb(S)_7:12_40 Tb(S)_7:12_41 Tb(S)_7:12_42 Tb(S)_7:12_43 Tb(S)_7:12_44 Tb(S)_7:12_45 Tb(S)_7:12_46 Tb(S)_7:12_47 Tb(S)_7:12_48 Tb(S)_7:12_49 Tb(S)_7:12_50 Tb(S)_7:12_51 Tb(S)_7:12_52 Tb(S)_7:12_53 Tb(S)_7:12_54 Tb(S)_7:12_55 Tb(S)_7:12_56 Tb(S)_7:12_57 Tb(S)_7:12_58 Tb(S)_7:12_59 Tb(S)_7:12_60 Tb(S)_7:12_61 Tb(S)_7:12_62 Tb(S)_7:12_63 Tb(S)_7:12_64 Tb(S)_7:12_65 Tb(S)_7:12_66 Tb(S)_7:12_67 Tb(S)_7:12_68 Tb(S)_7:12_69 Tb(S)_7:12_70 Tb(S)_7:12_71 Tb(S)_7:12_72 Tb(S)_7:12_73 Tb(S)_7:12_74 Tb(S)_7:12_75 Tb(S)_7:12_76 Tb(S)_7:12_77 Tb(S)_7:12_78 Tb(S)_7:12_79 Tb(S)_7:12_80 Tb(S)_7:12_81
Tb(S):7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:13 καὶ ἐκάλεσεν Ραγουηλ Σαρραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ λαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν αὐτῷ καὶ εἶπεν Κόμισαι κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τὴν γεγραμμένην ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως δοῦναί σοι τὴν γυναῖκα, ἔχε καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου ὑγιαίνων· καὶ ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμῖν εἰρήνην.
Tb(S):7:13 Then he called his daughter Sara, and she came to her father, and he took her by the hand, and gave her to be wife to Tobias, saying, Behold, take her after the law of Moses, and lead her away to thy father. And he blessed them; (Tobit 7:13 Brenton)
Tb(S):7:13 Potem zawołał Raguel córkę swoją Sarę, i przyszła do niego. A on ujął jej rękę i oddał ją Tobiaszowi, i rzekł: «Weź ją zgodnie z postanowieniem i wyrokiem zapisanym w księdze Prawa Mojżesza, że należy ci ją dać za żonę. Masz ją i zaprowadź ją w zdrowiu do swego ojca. A Bóg niebios niech was obdarzy pokojem!» (Tb 7:13 BT_4)
Tb(S):7:13 καὶ ἐκάλεσεν Ραγουηλ Σαρραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ λαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν αὐτῷ καὶ εἶπεν Κόμισαι κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τὴν γεγραμμένην ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως δοῦναί σοι τὴν γυναῖκα, ἔχε καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου ὑγιαίνων· καὶ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμῖν εἰρήνην.
Tb(S):7:13 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰρήνη, -ης, ἡ
Tb(S):7:13 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Sarah Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ręka On/ona/to/to samo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By stręczyć do nierządu W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Mojżesz By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kobiety/żona By mieć I też, nawet, mianowicie By odciągać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty; twój/twój(sg) By być zdrowy I też, nawet, mianowicie Bóg  Nieba/niebo By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ty Pokój
Tb(S):7:13 kai\ e)ka/lesen *ragouEl *sarran tE\n Tugate/ra au)tou=, kai\ E)=lTen pro\s au)to/n, kai\ labo/menos tE=s CHeiro\s au)tE=s pare/dOken au)tE\n au)tO=| kai\ ei)=pen *ko/misai kata\ to\n no/mon kai\ kata\ tE\n kri/sin tE\n gegramme/nEn e)n tE=| bi/blO| *mouse/Os dou=nai/ soi tE\n gunai=ka, e)/CHe kai\ a)/page pro\s to\n pate/ra sou u(giai/nOn· kai\ o( Teo\s tou= ou)ranou= eu)odO/sai u(mi=n ei)rE/nEn.
Tb(S):7:13 kai ekalesen raguEl sarran tEn Tygatera autu, kai ElTen pros auton, kai labomenos tEs CHeiros autEs paredOken autEn autO kai eipen komisai kata ton nomon kai kata tEn krisin tEn gegrammenEn en tE biblO museOs dunai soi tEn gynaika, eCHe kai apage pros ton patera su hygiainOn· kai ho Teos tu uranu euodOsai hymin eirEnEn.
Tb(S):7:13 C VAI_AAI3S N_NSM N1A_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM C VB_AMPNSM RA_GSF N3_GSF RD_GSF VAI_AAI3S RD_ASF RD_DSM C VBI_AAI3S VA_AMD2S P RA_ASM N2_ASM C P RA_ASF N3I_ASF RA_ASF VP_XMPASF P RA_DSF N2_DSF N1M_GSM VO_AAN RP_DS RA_ASF N3K_ASF V1_PAD2S C V1_PAD2S P RA_ASM N3_ASM RP_GS V1_PAPNSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM VA_AAO3S RP_DP N1_ASF
Tb(S):7:13 and also, even, namely to call call ć Sarah the daughter he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the hand he/she/it/same to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to procure down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the law and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book Moses to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the woman/wife to have and also, even, namely to lead away toward (+acc,+gen,+dat) the father you; your/yours(sg) to be healthy and also, even, namely the god [see theology] the sky/heaven to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed you peace
Tb(S):7:13   he/she/it-CALL-ed   Sarah (acc) the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and upon being-TAKE HOLD OF-ed (nom) the (gen) hand (gen) her/it/same (gen) he/she/it-Hand OVER-ed her/it/same (acc) him/it/same (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed to-PROCURE, be-you(sg)-PROCURE-ed!, he/she/it-happens-to-PROCURE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) law (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) the (acc) having-been-WRITE-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) Moses (gen) to-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) woman/wife (acc) be-you(sg)-HAVE-ing! and be-you(sg)-LEAD-ing-AWAY! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while BE-ing-HEALTHY (nom) and the (nom) god (nom) the (gen) sky/heaven (gen) to-PROSPER, be-you(sg)-PROSPER-ed!, he/she/it-happens-to-PROSPER (opt) you(pl) (dat) peace (acc)
Tb(S):7:13 Tb(S)_7:13_1 Tb(S)_7:13_2 Tb(S)_7:13_3 Tb(S)_7:13_4 Tb(S)_7:13_5 Tb(S)_7:13_6 Tb(S)_7:13_7 Tb(S)_7:13_8 Tb(S)_7:13_9 Tb(S)_7:13_10 Tb(S)_7:13_11 Tb(S)_7:13_12 Tb(S)_7:13_13 Tb(S)_7:13_14 Tb(S)_7:13_15 Tb(S)_7:13_16 Tb(S)_7:13_17 Tb(S)_7:13_18 Tb(S)_7:13_19 Tb(S)_7:13_20 Tb(S)_7:13_21 Tb(S)_7:13_22 Tb(S)_7:13_23 Tb(S)_7:13_24 Tb(S)_7:13_25 Tb(S)_7:13_26 Tb(S)_7:13_27 Tb(S)_7:13_28 Tb(S)_7:13_29 Tb(S)_7:13_30 Tb(S)_7:13_31 Tb(S)_7:13_32 Tb(S)_7:13_33 Tb(S)_7:13_34 Tb(S)_7:13_35 Tb(S)_7:13_36 Tb(S)_7:13_37 Tb(S)_7:13_38 Tb(S)_7:13_39 Tb(S)_7:13_40 Tb(S)_7:13_41 Tb(S)_7:13_42 Tb(S)_7:13_43 Tb(S)_7:13_44 Tb(S)_7:13_45 Tb(S)_7:13_46 Tb(S)_7:13_47 Tb(S)_7:13_48 Tb(S)_7:13_49 Tb(S)_7:13_50 Tb(S)_7:13_51 Tb(S)_7:13_52 Tb(S)_7:13_53 Tb(S)_7:13_54 Tb(S)_7:13_55
Tb(S):7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:14 καὶ ἐκάλεσεν τὴν μητέρα αὐτῆς· καὶ εἶπεν ἐνεγκεῖν βιβλίον καὶ ἔγραψεν συγγραφὴν βιβλίου συνοικήσεως καὶ ὡς δίδωσιν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Μωυσέως νόμου. ἀπ’ ἐκείνου ἤρξαντο φαγεῖν καὶ πιεῖν.
Tb(S):7:14 And called Edna his wife, and took paper, and did write an instrument of covenants, and sealed it. (Tobit 7:14 Brenton)
Tb(S):7:14 I zawołał jej matkę, i polecił, aby przyniosła zwój papirusu i napisał na nim zaświadczenie o zawartym małżeństwie i to, że daje mu ją za żonę, zgodnie z wyrokiem Prawa Mojżesza. Teraz dopiero zaczęto jeść i pić. (Tb 7:14 BT_4)
Tb(S):7:14 καὶ ἐκάλεσεν τὴν μητέρα αὐτῆς· καὶ εἶπεν ἐνεγκεῖν βιβλίον καὶ ἔγραψεν συγγραφὴν βιβλίου συνοικήσεως καὶ ὡς δίδωσιν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Μωυσέως νόμου. ἀπ’ ἐκείνου ἤρξαντο φαγεῖν καὶ πιεῖν.
Tb(S):7:14 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)   καί ὡς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ νόμος, -ου, ὁ ἀπό ἐκεῖνος -η -ο ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Tb(S):7:14 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Książka I też, nawet, mianowicie By pisać Książka I też, nawet, mianowicie Jak/jak By dawać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Kobiety/żona W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Mojżesz Prawo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tamto By zaczynać się By jeść I też, nawet, mianowicie By pić
Tb(S):7:14 kai\ e)ka/lesen tE\n mEte/ra au)tE=s· kai\ ei)=pen e)negkei=n bibli/on kai\ e)/graPSen suggrafE\n bibli/ou sunoikE/seOs kai\ O(s di/dOsin au)tE\n au)tO=| gunai=ka kata\ tE\n kri/sin tou= *mouse/Os no/mou. a)p’ e)kei/nou E)/rXanto fagei=n kai\ piei=n.
Tb(S):7:14 kai ekalesen tEn mEtera autEs· kai eipen enenkein biblion kai egraPSen syngrafEn bibliu synoikEseOs kai hOs didOsin autEn autO gynaika kata tEn krisin tu museOs nomu. ap’ ekeinu ErXanto fagein kai piein.
Tb(S):7:14 C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSF C VBI_AAI3S VB_AAN N2N_ASN C VAI_AAI3S N1_ASF N2N_GSN N3I_GSF C C V8_PAI3S RD_ASF RD_DSM N3K_ASF P RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N1M_GSM N2_GSM P RD_GSM VAI_AMI3P VB_AAN C VB_AAN
Tb(S):7:14 and also, even, namely to call call the mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth book and also, even, namely to write ć book ć and also, even, namely as/like to give he/she/it/same he/she/it/same woman/wife down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the Moses law from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing that to begin to eat and also, even, namely to drink
Tb(S):7:14 and he/she/it-CALL-ed the (acc) mother (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed to-BRING book (nom|acc|voc) and he/she/it-WRITE-ed   book (gen)   and as/like he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing her/it/same (acc) him/it/same (dat) woman/wife (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) the (gen) Moses (gen) law (gen) away from (+gen) that (gen) they-were-BEGIN-ed to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK
Tb(S):7:14 Tb(S)_7:14_1 Tb(S)_7:14_2 Tb(S)_7:14_3 Tb(S)_7:14_4 Tb(S)_7:14_5 Tb(S)_7:14_6 Tb(S)_7:14_7 Tb(S)_7:14_8 Tb(S)_7:14_9 Tb(S)_7:14_10 Tb(S)_7:14_11 Tb(S)_7:14_12 Tb(S)_7:14_13 Tb(S)_7:14_14 Tb(S)_7:14_15 Tb(S)_7:14_16 Tb(S)_7:14_17 Tb(S)_7:14_18 Tb(S)_7:14_19 Tb(S)_7:14_20 Tb(S)_7:14_21 Tb(S)_7:14_22 Tb(S)_7:14_23 Tb(S)_7:14_24 Tb(S)_7:14_25 Tb(S)_7:14_26 Tb(S)_7:14_27 Tb(S)_7:14_28 Tb(S)_7:14_29 Tb(S)_7:14_30 Tb(S)_7:14_31 Tb(S)_7:14_32
Tb(S):7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:15 καὶ ἐκάλεσεν Ραγουηλ Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀδελφή, ἑτοίμασον τὸ ταμίειον τὸ ἕτερον καὶ εἰσάγαγε αὐτὴν ἐκεῖ.
Tb(S):7:15 Then they began to eat. (Tobit 7:15 Brenton)
Tb(S):7:15 A Raguel zawołał swoją żonę Ednę i rzekł do niej: «Siostro, przygotuj inną sypialnię i wprowadź ją tam!» (Tb 7:15 BT_4)
Tb(S):7:15 καὶ ἐκάλεσεν Ραγουηλ Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀδελφή, ἑτοίμασον τὸ ταμίειον τὸ ἕτερον καὶ εἰσάγαγε αὐτὴν ἐκεῖ.
Tb(S):7:15 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)     ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Tb(S):7:15 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Siostra Do gotowy Magazyn Inny I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Tam
Tb(S):7:15 kai\ e)ka/lesen *ragouEl *ednan tE\n gunai=ka au)tou= kai\ ei)=pen au)tE=| *)adelfE/, e(toi/mason to\ tami/eion to\ e(/teron kai\ ei)sa/gage au)tE\n e)kei=.
Tb(S):7:15 kai ekalesen raguEl ednan tEn gynaika autu kai eipen autE adelfE, hetoimason to tamieion to heteron kai eisagage autEn ekei.
Tb(S):7:15 C VAI_AAI3S N_NSM N1A_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSF N1_VSF VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1A_ASN C VB_AAD2S RD_ASF D
Tb(S):7:15 and also, even, namely to call call ć ć the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same sister to ready the storeroom the other and also, even, namely to lead into he/she/it/same there
Tb(S):7:15 and he/she/it-CALL-ed     the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) sister (nom|voc) do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) storeroom (nom|acc|voc) the (nom|acc) other (acc, nom|acc) and do-LEAD-you(sg)-INTO! her/it/same (acc) there
Tb(S):7:15 Tb(S)_7:15_1 Tb(S)_7:15_2 Tb(S)_7:15_3 Tb(S)_7:15_4 Tb(S)_7:15_5 Tb(S)_7:15_6 Tb(S)_7:15_7 Tb(S)_7:15_8 Tb(S)_7:15_9 Tb(S)_7:15_10 Tb(S)_7:15_11 Tb(S)_7:15_12 Tb(S)_7:15_13 Tb(S)_7:15_14 Tb(S)_7:15_15 Tb(S)_7:15_16 Tb(S)_7:15_17 Tb(S)_7:15_18 Tb(S)_7:15_19 Tb(S)_7:15_20
Tb(S):7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:16 καὶ βαδίσασα ἔστρωσεν εἰς τὸ ταμίειον, ὡς εἶπεν αὐτῇ, καὶ ἤγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ καὶ ἔκλαυσεν περὶ αὐτῆς καὶ ἀπεμάξατο τὰ δάκρυα καὶ εἶπεν αὐτῇ
Tb(S):7:16 After Raguel called his wife Edna, and said unto her, Sister, prepare another chamber, and bring her in thither. (Tobit 7:16 Brenton)
Tb(S):7:16 I udała się do sypialni, aby ją zasłać, jak jej polecił. I wprowadziła tam Sarę, i zaczęła płakać nad nią. Potem otarła łzy i rzekła do niej: «Ufaj, córko, Pan nieba obdarzy cię radością w miejsce twego smutku. Ufaj, córko!» I wyszła od niej. (Tb 7:16 BT_4)
Tb(S):7:16 καὶ βαδίσασα ἔστρωσεν εἰς τὸ ταμίειον, ὡς εἶπεν αὐτῇ, καὶ ἤγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ καὶ ἔκλαυσεν περὶ αὐτῆς καὶ ἀπεμάξατο τὰ δάκρυα καὶ εἶπεν αὐτῇ
Tb(S):7:16 καί   στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὡς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·μάσσω (απο+μασσ-, -, απο+μαξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):7:16 I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Magazyn Jak/jak By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By płakać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Łza I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
Tb(S):7:16 kai\ badi/sasa e)/strOsen ei)s to\ tami/eion, O(s ei)=pen au)tE=|, kai\ E)/gagen au)tE\n e)kei= kai\ e)/klausen peri\ au)tE=s kai\ a)pema/Xato ta\ da/krua kai\ ei)=pen au)tE=|
Tb(S):7:16 kai badisasa estrOsen eis to tamieion, hOs eipen autE, kai Egagen autEn ekei kai eklausen peri autEs kai apemaXato ta dakrya kai eipen autE
Tb(S):7:16 C VA_AAPNSF VAI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S RD_DSF C VBI_AAI3S RD_ASF D C VAI_AAI3S P RD_GSF C VAI_AMI3S RA_APN N2N_APN C VBI_AAI3S RD_DSF
Tb(S):7:16 and also, even, namely ć to ??? into (+acc) the storeroom as/like to say/tell he/she/it/same and also, even, namely to lead he/she/it/same there and also, even, namely to weep about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely to ??? the tear and also, even, namely to say/tell he/she/it/same
Tb(S):7:16 and   he/she/it-???-ed into (+acc) the (nom|acc) storeroom (nom|acc|voc) as/like he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) and he/she/it-LEAD-ed her/it/same (acc) there and he/she/it-WEEP-ed about (+acc,+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-was-???-ed the (nom|acc) tears (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat)
Tb(S):7:16 Tb(S)_7:16_1 Tb(S)_7:16_2 Tb(S)_7:16_3 Tb(S)_7:16_4 Tb(S)_7:16_5 Tb(S)_7:16_6 Tb(S)_7:16_7 Tb(S)_7:16_8 Tb(S)_7:16_9 Tb(S)_7:16_10 Tb(S)_7:16_11 Tb(S)_7:16_12 Tb(S)_7:16_13 Tb(S)_7:16_14 Tb(S)_7:16_15 Tb(S)_7:16_16 Tb(S)_7:16_17 Tb(S)_7:16_18 Tb(S)_7:16_19 Tb(S)_7:16_20 Tb(S)_7:16_21 Tb(S)_7:16_22 Tb(S)_7:16_23 Tb(S)_7:16_24
Tb(S):7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):7:17 Θάρσει, θύγατερ, ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ δῴη σοι χαρὰν ἀντὶ τῆς λύπης σου· θάρσει, θύγατερ. καὶ ἐξῆλθεν.
Tb(S):7:17 Which when she had done as he had bidden her, she brought her thither: and she wept, and she received the tears of her daughter, and said unto her, (Tobit 7:17 Brenton)
Tb(S):7:17  
Tb(S):7:17 Θάρσει, θύγατερ, κύριος τοῦ οὐρανοῦ δῴη σοι χαρὰν ἀντὶ τῆς λύπης σου· θάρσει, θύγατερ. καὶ ἐξῆλθεν.
Tb(S):7:17 θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χαρά, -ᾶς, ἡ ἀντί ὁ ἡ τό λύπη, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Tb(S):7:17 Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Córka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Radość Przeciw (+informacja) Smutek Ty; twój/twój(sg) Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Córka I też, nawet, mianowicie By wychodzić
Tb(S):7:17 *Ta/rsei, Tu/gater, o( ku/rios tou= ou)ranou= dO/|E soi CHara\n a)nti\ tE=s lu/pEs sou· Ta/rsei, Tu/gater. kai\ e)XE=lTen.
Tb(S):7:17 Tarsei, Tygater, ho kyrios tu uranu dOE soi CHaran anti tEs lypEs su· Tarsei, Tygater. kai eXElTen.
Tb(S):7:17 V2_PAD2S N3_VSF RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM VO_AAO3S RP_DS N1A_ASF P RA_GSF N1_GSF RP_GS V2_PAD2S N3_VSF C VBI_AAI3S
Tb(S):7:17 heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) daughter the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub joy against (+gen) the sorrow you; your/yours(sg) heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) daughter and also, even, namely to come out
Tb(S):7:17 heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! daughter (voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) joy (acc) against (+gen) the (gen) sorrow (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! daughter (voc) and he/she/it-COME-ed-OUT
Tb(S):7:17 Tb(S)_7:17_1 Tb(S)_7:17_2 Tb(S)_7:17_3 Tb(S)_7:17_4 Tb(S)_7:17_5 Tb(S)_7:17_6 Tb(S)_7:17_7 Tb(S)_7:17_8 Tb(S)_7:17_9 Tb(S)_7:17_10 Tb(S)_7:17_11 Tb(S)_7:17_12 Tb(S)_7:17_13 Tb(S)_7:17_14 Tb(S)_7:17_15 Tb(S)_7:17_16 Tb(S)_7:17_17
Tb(S):7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x