Tb(S):6:1 καὶ ἐξῆλθεν τὸ παιδίον καὶ ὁ ἄγγελος μετ’ αὐτοῦ, καὶ ὁ κύων ἐξῆλθεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτῶν· καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι, καὶ ἔτυχεν αὐτοῖς νὺξ μία, καὶ ηὐλίσθησαν ἐπὶ τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ.
Tb(S):6:1 And as they went on their journey, they came in the evening to the river Tigris, and they lodged there. (Tobit 6:1 Brenton)
Tb(S):6:1 I poszedł chłopiec, a razem z nim anioł, a także i pies wyszedł z nim i podróżował razem z nimi. Tak podróżowali obaj i zastała ich pierwsza noc, i przenocowali nad rzeką Tygrys. (Tb 6:1 BT_4)
Tb(S):6:1 Καὶ ἐξῆλθεν τὸ παιδίον καὶ ἄγγελος μετ’ αὐτοῦ, καὶ κύων ἐξῆλθεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτῶν· καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι, καὶ ἔτυχεν αὐτοῖς νὺξ μία, καὶ ηὐλίσθησαν ἐπὶ τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ.
Tb(S):6:1 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α καί τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό νύξ, -υκτός, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ποταμός, -οῦ, ὁ
Tb(S):6:1 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Dziecko I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła By wychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Obaj I też, nawet, mianowicie By natykać się na On/ona/to/to samo Noc Jeden I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka
Tb(S):6:1 *kai\ e)XE=lTen to\ paidi/on kai\ o( a)/ggelos met’ au)tou=, kai\ o( ku/On e)XE=lTen met’ au)tou= kai\ e)poreu/TE met’ au)tO=n· kai\ e)poreu/TEsan a)mfo/teroi, kai\ e)/tuCHen au)toi=s nu\X mi/a, kai\ Eu)li/sTEsan e)pi\ tou= *ti/gridos potamou=.
Tb(S):6:1 kai eXElTen to paidion kai ho angelos met’ autu, kai ho kyOn eXElTen met’ autu kai eporeuTE met’ autOn· kai eporeuTEsan amfoteroi, kai etyCHen autois nyX mia, kai EulisTEsan epi tu tigridos potamu.
Tb(S):6:1 C VBI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN C RA_NSM N2_NSM P RD_GSM C RA_NSM N3_NSM VBI_AAI3S P RD_GSM C VCI_API3S P RD_GPM C VCI_API3P A1A_NPM C VBI_AAI3S RD_DPM N3_NSF A1A_NSF C VCI_API3P P RA_GSM N3D_GSM N2_GSM C
Tb(S):6:1 and also, even, namely to come out the child and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle to come out after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to go both and also, even, namely to chance upon he/she/it/same night one and also, even, namely to spend the night upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć river
Tb(S):6:1 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom|acc) child (nom|acc|voc) and the (nom) messenger/angel (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and the (nom) watch-dog (nom) he/she/it-COME-ed-OUT after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GO-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and they-were-GO-ed both (nom|voc) and he/she/it-CHANCE-ed-UPON them/same (dat) night (nom|voc) one (nom) and they-were-SPEND-ed-THE-NIGHT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   river (gen)
Tb(S):6:1 Tb(S)_6:1_1 Tb(S)_6:1_2 Tb(S)_6:1_3 Tb(S)_6:1_4 Tb(S)_6:1_5 Tb(S)_6:1_6 Tb(S)_6:1_7 Tb(S)_6:1_8 Tb(S)_6:1_9 Tb(S)_6:1_10 Tb(S)_6:1_11 Tb(S)_6:1_12 Tb(S)_6:1_13 Tb(S)_6:1_14 Tb(S)_6:1_15 Tb(S)_6:1_16 Tb(S)_6:1_17 Tb(S)_6:1_18 Tb(S)_6:1_19 Tb(S)_6:1_20 Tb(S)_6:1_21 Tb(S)_6:1_22 Tb(S)_6:1_23 Tb(S)_6:1_24 Tb(S)_6:1_25 Tb(S)_6:1_26 Tb(S)_6:1_27 Tb(S)_6:1_28 Tb(S)_6:1_29 Tb(S)_6:1_30 Tb(S)_6:1_31 Tb(S)_6:1_32 Tb(S)_6:1_33
Tb(S):6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:2 καὶ κατέβη τὸ παιδίον περινίψασθαι τοὺς πόδας εἰς τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ ἀναπηδήσας ἰχθὺς μέγας ἐκ τοῦ ὕδατος ἐβούλετο καταπιεῖν τὸν πόδα τοῦ παιδαρίου, καὶ ἔκραξεν.
Tb(S):6:2 And when the young man went down to wash himself, a fish leaped out of the river, and would have devoured him. (Tobit 6:2 Brenton)
Tb(S):6:2 Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć sobie nogi. Wtedy wynurzyła się z wody wielka ryba i chciała odgryźć nogę chłopca. Na to on krzyknął. (Tb 6:2 BT_4)
Tb(S):6:2 καὶ κατέβη τὸ παιδίον περινίψασθαι τοὺς πόδας εἰς τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ ἀναπηδήσας ἰχθὺς μέγας ἐκ τοῦ ὕδατος ἐβούλετο καταπιεῖν τὸν πόδα τοῦ παιδαρίου, καὶ ἔκραξεν.
Tb(S):6:2 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)   ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ποταμός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·πηδάω (-, -, ανα+πηδη·σ-, -, -, -) ἰχθύς, -ύος, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐκ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -)
Tb(S):6:2 I też, nawet, mianowicie By schodzić Dziecko Stopa Do (+przyspieszenie) Rzeka I też, nawet, mianowicie By stawać Ryba Wielki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Woda By planować/decyduj się/zamierzaj By przełykać Stopa Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By krzyknąć
Tb(S):6:2 kai\ kate/bE to\ paidi/on perini/PSasTai tou\s po/das ei)s to\n *ti/grin potamo/n, kai\ a)napEdE/sas i)CHTu\s me/gas e)k tou= u(/datos e)bou/leto katapiei=n to\n po/da tou= paidari/ou, kai\ e)/kraXen.
Tb(S):6:2 kai katebE to paidion periniPSasTai tus podas eis ton tigrin potamon, kai anapEdEsas iCHTys megas ek tu hydatos ebuleto katapiein ton poda tu paidariu, kai ekraXen.
Tb(S):6:2 C VZI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN VA_AMN RA_APM N3D_APM P RA_ASM N3D_ASM N2_ASM C VA_AAPNSM N3U_NSM A1P_NSM P RA_GSN N3T_GSN V1I_IMI3S VB_AAN RA_ASM N3D_ASM RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S C
Tb(S):6:2 and also, even, namely to go down the child ć the foot into (+acc) the ć river and also, even, namely to stand up fish great out of (+gen) ἐξ before vowels the water to plan/determine/intend to swallow the foot the child/young slave and also, even, namely to cry out
Tb(S):6:2 and he/she/it-GO DOWN-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc)   the (acc) feet (acc) into (+acc) the (acc)   river (acc) and upon STand-ing-UP (nom|voc) fish (nom) great ([Adj] nom) out of (+gen) the (gen) water (gen) he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-will-SWALLOW, to-SWALLOW the (acc) foot (acc) the (gen) child/young slave (gen) and he/she/it-CRY-ed-OUT
Tb(S):6:2 Tb(S)_6:2_1 Tb(S)_6:2_2 Tb(S)_6:2_3 Tb(S)_6:2_4 Tb(S)_6:2_5 Tb(S)_6:2_6 Tb(S)_6:2_7 Tb(S)_6:2_8 Tb(S)_6:2_9 Tb(S)_6:2_10 Tb(S)_6:2_11 Tb(S)_6:2_12 Tb(S)_6:2_13 Tb(S)_6:2_14 Tb(S)_6:2_15 Tb(S)_6:2_16 Tb(S)_6:2_17 Tb(S)_6:2_18 Tb(S)_6:2_19 Tb(S)_6:2_20 Tb(S)_6:2_21 Tb(S)_6:2_22 Tb(S)_6:2_23 Tb(S)_6:2_24 Tb(S)_6:2_25 Tb(S)_6:2_26
Tb(S):6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:3 καὶ ὁ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ εἶπεν Ἐπιλαβοῦ καὶ ἐγκρατὴς τοῦ ἰχθύος γενοῦ. καὶ ἐκράτησεν τὸ παιδάριον τοῦ ἰχθύος καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν.
Tb(S):6:3 Then the angel said unto him, Take the fish. And the young man laid hold of the fish, and drew it to land. (Tobit 6:3 Brenton)
Tb(S):6:3 A anioł rzekł chłopcu: «Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby!» I uchwycił chłopiec mocno rybę i wyciągnął ją na ląd. (Tb 6:3 BT_4)
Tb(S):6:3 καὶ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ εἶπεν Ἐπιλαβοῦ καὶ ἐγκρατὴς τοῦ ἰχθύος γενοῦ. καὶ ἐκράτησεν τὸ παιδάριον τοῦ ἰχθύος καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν.
Tb(S):6:3 καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) καί ἐγ·κρατής -ές ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Tb(S):6:3 I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Dziecka/młody niewolnik By mówić/opowiadaj By brać uchwyt z I też, nawet, mianowicie Samo-kontrolowany Ryba By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Dziecka/młody niewolnik Ryba I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Tb(S):6:3 kai\ o( a)/ggelos tO=| paidari/O| ei)=pen *)epilabou= kai\ e)gkratE\s tou= i)CHTu/os genou=. kai\ e)kra/tEsen to\ paida/rion tou= i)CHTu/os kai\ a)nE/negken au)to\n e)pi\ tE\n gE=n.
Tb(S):6:3 kai ho angelos tO paidariO eipen epilabu kai enkratEs tu iCHTyos genu. kai ekratEsen to paidarion tu iCHTyos kai anEnenken auton epi tEn gEn.
Tb(S):6:3 C RA_NSM N2_NSM RA_DSN N2N_DSN VBI_AAI3S V1_PAD2S C A3H_B RA_GSM N3U_GSM VB_AMD2S C VAI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN RA_GSM N3U_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASF N1_ASF C
Tb(S):6:3 and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the child/young slave to say/tell to take hold of and also, even, namely self-controlled the fish to become become, happen and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the child/young slave the fish and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Tb(S):6:3 and the (nom) messenger/angel (nom) the (dat) child/young slave (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-TAKE-ed-HOLD-OF! and self-controlled ([Adj] nom) the (gen) fish (gen) be-you(sg)-BECOME-ed! and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (gen) fish (gen) and he/she/it-BRING UP-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Tb(S):6:3 Tb(S)_6:3_1 Tb(S)_6:3_2 Tb(S)_6:3_3 Tb(S)_6:3_4 Tb(S)_6:3_5 Tb(S)_6:3_6 Tb(S)_6:3_7 Tb(S)_6:3_8 Tb(S)_6:3_9 Tb(S)_6:3_10 Tb(S)_6:3_11 Tb(S)_6:3_12 Tb(S)_6:3_13 Tb(S)_6:3_14 Tb(S)_6:3_15 Tb(S)_6:3_16 Tb(S)_6:3_17 Tb(S)_6:3_18 Tb(S)_6:3_19 Tb(S)_6:3_20 Tb(S)_6:3_21 Tb(S)_6:3_22 Tb(S)_6:3_23 Tb(S)_6:3_24
Tb(S):6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:4 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Ἀνάσχισον τὸν ἰχθὺν καὶ ἔξελε τὴν χολὴν καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ καὶ ἀπόθες αὐτὰ μετὰ σαυτοῦ καὶ τὰ ἔγκατα ἔκβαλε· ἔστιν γὰρ εἰς φάρμακον χρήσιμον ἡ χολὴ καὶ ἡ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ.
Tb(S):6:4 To whom the angel said, Open the fish, and take the heart and the liver and the gall, and put them up safely. (Tobit 6:4 Brenton)
Tb(S):6:4 Wtedy powiedział mu znowu anioł: «Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie, a wnętrzności odrzuć! Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem». (Tb 6:4 BT_4)
Tb(S):6:4 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἄγγελος Ἀνάσχισον τὸν ἰχθὺν καὶ ἔξελε τὴν χολὴν καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ καὶ ἀπόθες αὐτὰ μετὰ σαυτοῦ καὶ τὰ ἔγκατα ἔκβαλε· ἔστιν γὰρ εἰς φάρμακον χρήσιμον χολὴ καὶ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ.
Tb(S):6:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό ἔγκατα, -άτων, τά [LXX] ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ εἰς[1] φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό χρήσιμος -η -ον ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):6:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ryba I też, nawet, mianowicie By wyjmować Żółć I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Wątroba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uprzątać unikać, uciekać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie I też, nawet, mianowicie Wnętrzności By rozpraszać/ekstrakt By być Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka Zdolny by być pomagany Żółć I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Wątroba On/ona/to/to samo
Tb(S):6:4 kai\ ei)=pen au)tO=| o( a)/ggelos *)ana/sCHison to\n i)CHTu\n kai\ e)/Xele tE\n CHolE\n kai\ tE\n kardi/an kai\ to\ E(=par au)tou= kai\ a)po/Tes au)ta\ meta\ sautou= kai\ ta\ e)/gkata e)/kbale· e)/stin ga\r ei)s fa/rmakon CHrE/simon E( CHolE\ kai\ E( kardi/a kai\ to\ E(=par au)tou=.
Tb(S):6:4 kai eipen autO ho angelos anasCHison ton iCHTyn kai eXele tEn CHolEn kai tEn kardian kai to hEpar autu kai apoTes auta meta sautu kai ta enkata ekbale· estin gar eis farmakon CHrEsimon hE CHolE kai hE kardia kai to hEpar autu.
Tb(S):6:4 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM VA_AAD2S RA_ASM N3U_ASM C VB_AAD2S RA_ASF N1_ASF C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASN N3T_ASN RD_GSM C VE_AAD2S RD_APN P RD_GSM C RA_APN P VB_AAD2S V9_PAI3S x P N2N_NSN A1_NSN RA_NSF N1_NSF C RA_NSF N1A_NSF C RA_NSN N3T_NSN RD_GSM C
Tb(S):6:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) ć the fish and also, even, namely to take out the gall and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the liver he/she/it/same and also, even, namely to put away to avoid, escape he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself and also, even, namely the innards to disperse/extract to be for since, as into (+acc) potion maker [see pharmacist]; potion able to be availed the gall and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the liver he/she/it/same
Tb(S):6:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) messenger/angel (nom)   the (acc) fish (acc) and do-TAKE OUT-you(sg)! the (acc) gall (acc) and the (acc) heart (acc) and the (nom|acc) liver (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and do-TO PUT AWAY-you(sg)! they/them/same (nom|acc) after (+acc), with (+gen) yourself (gen) and the (nom|acc) innards (nom|acc|voc) do-DISPERSE/EXTRACT-you(sg)! he/she/it-is for into (+acc) potion maker (acc); potion (nom|acc|voc) able to be availed ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) gall (nom|voc) and the (nom) heart (nom|voc) and the (nom|acc) liver (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Tb(S):6:4 Tb(S)_6:4_1 Tb(S)_6:4_2 Tb(S)_6:4_3 Tb(S)_6:4_4 Tb(S)_6:4_5 Tb(S)_6:4_6 Tb(S)_6:4_7 Tb(S)_6:4_8 Tb(S)_6:4_9 Tb(S)_6:4_10 Tb(S)_6:4_11 Tb(S)_6:4_12 Tb(S)_6:4_13 Tb(S)_6:4_14 Tb(S)_6:4_15 Tb(S)_6:4_16 Tb(S)_6:4_17 Tb(S)_6:4_18 Tb(S)_6:4_19 Tb(S)_6:4_20 Tb(S)_6:4_21 Tb(S)_6:4_22 Tb(S)_6:4_23 Tb(S)_6:4_24 Tb(S)_6:4_25 Tb(S)_6:4_26 Tb(S)_6:4_27 Tb(S)_6:4_28 Tb(S)_6:4_29 Tb(S)_6:4_30 Tb(S)_6:4_31 Tb(S)_6:4_32 Tb(S)_6:4_33 Tb(S)_6:4_34 Tb(S)_6:4_35 Tb(S)_6:4_36 Tb(S)_6:4_37 Tb(S)_6:4_38 Tb(S)_6:4_39 Tb(S)_6:4_40 Tb(S)_6:4_41 Tb(S)_6:4_42
Tb(S):6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:5 καὶ ἀνασχίσας τὸ παιδάριον τὸν ἰχθὺν συνήγαγεν τὴν χολὴν καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ καὶ ὤπτησεν τοῦ ἰχθύος καὶ ἔφαγεν καὶ ἀφῆκεν ἐξ αὐτοῦ ἡλισμένον. –
Tb(S):6:5 So the young man did as the angel commanded him; and when they had roasted the fish, they did eat it: then they both went on their way, till they drew near to Ecbatane. (Tobit 6:5 Brenton)
Tb(S):6:5 Młodzieniec rozpłatał rybę i położył razem żółć, serce i wątrobę. Część ryby upiekli i zjedli, a resztę z niej zachował zasoloną. (Tb 6:5 BT_4)
Tb(S):6:5 καὶ ἀνασχίσας τὸ παιδάριον τὸν ἰχθὺν συνήγαγεν τὴν χολὴν καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ καὶ ὤπτησεν τοῦ ἰχθύος καὶ ἔφαγεν καὶ ἀφῆκεν ἐξ αὐτοῦ ἡλισμένον.
Tb(S):6:5 καί   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] καί     ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἁλίζω (-, -, -, -, ηλισ-, αλισ·θ-)
Tb(S):6:5 I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik Ryba By zbierać się razem Żółć I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Wątroba I też, nawet, mianowicie Ryba I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By solić  
Tb(S):6:5 kai\ a)nasCHi/sas to\ paida/rion to\n i)CHTu\n sunE/gagen tE\n CHolE\n kai\ tE\n kardi/an kai\ to\ E(=par kai\ O)/ptEsen tou= i)CHTu/os kai\ e)/fagen kai\ a)fE=ken e)X au)tou= E(lisme/non.
Tb(S):6:5 kai anasCHisas to paidarion ton iCHTyn synEgagen tEn CHolEn kai tEn kardian kai to hEpar kai OptEsen tu iCHTyos kai efagen kai afEken eX autu hElismenon.
Tb(S):6:5 C VA_AAPNSM RA_NSN N2N_NSN RA_ASM N3U_ASM VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASN N3T_ASN C VAI_AAI3S RA_GSM N3U_GSM C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S P RD_GSM VM_XMPASM C
Tb(S):6:5 and also, even, namely ć the child/young slave the fish to gather together the gall and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the liver and also, even, namely ć the fish and also, even, namely to eat and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to salt  
Tb(S):6:5 and   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (acc) fish (acc) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (acc) gall (acc) and the (acc) heart (acc) and the (nom|acc) liver (nom|acc|voc) and   the (gen) fish (gen) and he/she/it-EAT-ed and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing out of (+gen) him/it/same (gen) having-been-TO SALT-ed (acc, nom|acc|voc)  
Tb(S):6:5 Tb(S)_6:5_1 Tb(S)_6:5_2 Tb(S)_6:5_3 Tb(S)_6:5_4 Tb(S)_6:5_5 Tb(S)_6:5_6 Tb(S)_6:5_7 Tb(S)_6:5_8 Tb(S)_6:5_9 Tb(S)_6:5_10 Tb(S)_6:5_11 Tb(S)_6:5_12 Tb(S)_6:5_13 Tb(S)_6:5_14 Tb(S)_6:5_15 Tb(S)_6:5_16 Tb(S)_6:5_17 Tb(S)_6:5_18 Tb(S)_6:5_19 Tb(S)_6:5_20 Tb(S)_6:5_21 Tb(S)_6:5_22 Tb(S)_6:5_23 Tb(S)_6:5_24 Tb(S)_6:5_25 Tb(S)_6:5_26 Tb(S)_6:5_27
Tb(S):6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:6 καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι κοινῶς, ἕως ἤγγισαν εἰς Μηδίαν.
Tb(S):6:6 Then the young man said to the angel, Brother Azarias, to what use is the heart and the liver and the gal of the fish? (Tobit 6:6 Brenton)
Tb(S):6:6 Potem poszli obaj dalej, aż przyszli do Medii. (Tb 6:6 BT_4)
Tb(S):6:6 καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι κοινῶς, ἕως ἤγγισαν εἰς Μηδίαν.
Tb(S):6:6 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) εἰς[1]  
Tb(S):6:6 I też, nawet, mianowicie By iść Obaj Aż; świtaj Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Do (+przyspieszenie)
Tb(S):6:6 kai\ e)poreu/TEsan a)mfo/teroi koinO=s, e(/Os E)/ggisan ei)s *mEdi/an.
Tb(S):6:6 kai eporeuTEsan amfoteroi koinOs, heOs Engisan eis mEdian.
Tb(S):6:6 C VCI_API3P A1A_NPM D P VAI_AAI3P P N1A_ASF C
Tb(S):6:6 and also, even, namely to go both ć until; dawn to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) into (+acc) ć
Tb(S):6:6 and they-were-GO-ed both (nom|voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) they-NEAR-ed into (+acc)  
Tb(S):6:6 Tb(S)_6:6_1 Tb(S)_6:6_2 Tb(S)_6:6_3 Tb(S)_6:6_4 Tb(S)_6:6_5 Tb(S)_6:6_6 Tb(S)_6:6_7 Tb(S)_6:6_8
Tb(S):6:6 x x x x x x x x
Tb(S):6:7 καὶ τότε ἠρώτησεν τὸ παιδάριον τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ Αζαρια ἄδελφε, τί τὸ φάρμακον ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ ἥπατι τοῦ ἰχθύος καὶ ἐν τῇ χολῇ;
Tb(S):6:7 And he said unto him, Touching the heart and the liver, if a devil or an evil spirit trouble any, we must make a smoke thereof before the man or the woman, and the party shall be no more vexed. (Tobit 6:7 Brenton)
Tb(S):6:7 A młodzieniec zapytał anioła i rzekł mu: «Bracie Azariaszu, co za lekarstwo jest w sercu, w wątrobie i w żółci ryby?» (Tb 6:7 BT_4)
Tb(S):6:7 καὶ τότε ἠρώτησεν τὸ παιδάριον τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ Αζαρια ἄδελφε, τί τὸ φάρμακον ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ ἥπατι τοῦ ἰχθύος καὶ ἐν τῇ χολῇ;
Tb(S):6:7 καί τότε ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ
Tb(S):6:7 I też, nawet, mianowicie Wtedy By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Dziecka/młody niewolnik Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Brat Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Wątroba Ryba I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żółć
Tb(S):6:7 kai\ to/te E)rO/tEsen to\ paida/rion to\n a)/ggelon kai\ ei)=pen au)tO=| *aDZaria a)/delfe, ti/ to\ fa/rmakon e)n tE=| kardi/a| kai\ tO=| E(/pati tou= i)CHTu/os kai\ e)n tE=| CHolE=|;
Tb(S):6:7 kai tote ErOtEsen to paidarion ton angelon kai eipen autO aDZaria adelfe, ti to farmakon en tE kardia kai tO hEpati tu iCHTyos kai en tE CHolE;
Tb(S):6:7 C D VAI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM N1T_VSM N2_VSM RI_NSN RA_NSN N2N_NSN P RA_DSF N1A_DSF C RA_DSN N3T_DSN RA_GSM N3U_GSM C P RA_DSF N1_DSF C
Tb(S):6:7 and also, even, namely then to ask interrogate, question inquire,query, quest the child/young slave the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć brother who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the potion maker [see pharmacist]; potion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the liver the fish and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gall
Tb(S):6:7 and then he/she/it-ASK-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (acc) messenger/angel (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   brother (voc) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) potion maker (acc); potion (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) and the (dat) liver (dat) the (gen) fish (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) gall (dat)
Tb(S):6:7 Tb(S)_6:7_1 Tb(S)_6:7_2 Tb(S)_6:7_3 Tb(S)_6:7_4 Tb(S)_6:7_5 Tb(S)_6:7_6 Tb(S)_6:7_7 Tb(S)_6:7_8 Tb(S)_6:7_9 Tb(S)_6:7_10 Tb(S)_6:7_11 Tb(S)_6:7_12 Tb(S)_6:7_13 Tb(S)_6:7_14 Tb(S)_6:7_15 Tb(S)_6:7_16 Tb(S)_6:7_17 Tb(S)_6:7_18 Tb(S)_6:7_19 Tb(S)_6:7_20 Tb(S)_6:7_21 Tb(S)_6:7_22 Tb(S)_6:7_23 Tb(S)_6:7_24 Tb(S)_6:7_25 Tb(S)_6:7_26 Tb(S)_6:7_27
Tb(S):6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:8 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἡ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος, κάπνισον ἐνώπιον ἀνθρώπου ἢ γυναικός, ᾧ ἀπάντημα δαιμονίου ἢ πνεύματος πονηροῦ, καὶ φεύξεται ἀπ’ αὐτοῦ πᾶν ἀπάντημα καὶ οὐ μὴ μείνωσιν μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα·
Tb(S):6:8 As for the gall, it is good to anoint a man that hath whiteness in his eyes, and he shall be healed. (Tobit 6:8 Brenton)
Tb(S):6:8 A ten mu odpowiedział: «Serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim. (Tb 6:8 BT_4)
Tb(S):6:8 καὶ εἶπεν αὐτῷ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος, κάπνισον ἐνώπιον ἀνθρώπου γυναικός, ἀπάντημα δαιμονίου πνεύματος πονηροῦ, καὶ φεύξεται ἀπ’ αὐτοῦ πᾶν ἀπάντημα καὶ οὐ μὴ μείνωσιν μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα·
Tb(S):6:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ   δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ἤ[1] πνεῦμα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):6:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Wątroba Ryba W obecności z (+informacja); ??? Ludzki Albo Kobiety/żona Kto/, który/, który Demon Albo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawać (mieszkaj) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):6:8 kai\ ei)=pen au)tO=| *(E kardi/a kai\ to\ E(=par tou= i)CHTu/os, ka/pnison e)nO/pion a)nTrO/pou E)\ gunaiko/s, O(=| a)pa/ntEma daimoni/ou E)\ pneu/matos ponErou=, kai\ feu/Xetai a)p’ au)tou= pa=n a)pa/ntEma kai\ ou) mE\ mei/nOsin met’ au)tou= ei)s to\n ai)O=na·
Tb(S):6:8 kai eipen autO hE kardia kai to hEpar tu iCHTyos, kapnison enOpion anTrOpu E gynaikos, hO apantEma daimoniu E pneumatos ponEru, kai feuXetai ap’ autu pan apantEma kai u mE meinOsin met’ autu eis ton aiOna·
Tb(S):6:8 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSF N1A_NSF C RA_NSN N3T_NSN RA_GSM N3U_GSM VA_AAD2S P N2_GSM C N3K_GSF RR_DSM N3M_NSN N2N_GSN C N3M_GSN A1A_GSN C VF_FMI3S P RD_GSM A3_NSN N3M_NSN C D D VA_AAS3P P RD_GSM P RA_ASM N3W_ASM C
Tb(S):6:8 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the liver the fish ć in the presence of (+gen); ??? human or woman/wife who/whom/which ć demon or spirit breath, spiritual utterance, wind wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remain (dwell) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):6:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) heart (nom|voc) and the (nom|acc) liver (nom|acc|voc) the (gen) fish (gen)   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) human (gen) or woman/wife (gen) who/whom/which (dat)   demon (gen) or spirit (gen) wicked ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-FLEE-ed away from (+gen) him/it/same (gen) every (nom|acc|voc)   and not not they-should-REMAIN after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(S):6:8 Tb(S)_6:8_1 Tb(S)_6:8_2 Tb(S)_6:8_3 Tb(S)_6:8_4 Tb(S)_6:8_5 Tb(S)_6:8_6 Tb(S)_6:8_7 Tb(S)_6:8_8 Tb(S)_6:8_9 Tb(S)_6:8_10 Tb(S)_6:8_11 Tb(S)_6:8_12 Tb(S)_6:8_13 Tb(S)_6:8_14 Tb(S)_6:8_15 Tb(S)_6:8_16 Tb(S)_6:8_17 Tb(S)_6:8_18 Tb(S)_6:8_19 Tb(S)_6:8_20 Tb(S)_6:8_21 Tb(S)_6:8_22 Tb(S)_6:8_23 Tb(S)_6:8_24 Tb(S)_6:8_25 Tb(S)_6:8_26 Tb(S)_6:8_27 Tb(S)_6:8_28 Tb(S)_6:8_29 Tb(S)_6:8_30 Tb(S)_6:8_31 Tb(S)_6:8_32 Tb(S)_6:8_33 Tb(S)_6:8_34 Tb(S)_6:8_35 Tb(S)_6:8_36
Tb(S):6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:9 καὶ ἡ χολή, ἐγχρῖσαι ἀνθρώπου ὀφθαλμούς, οὗ λευκώματα ἀνέβησαν ἐπ’ αὐτῶν, ἐμφυσῆσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἐπὶ τῶν λευκωμάτων, καὶ ὑγιαίνουσιν.
Tb(S):6:9 And when they were come near to Rages, (Tobit 6:9 Brenton)
Tb(S):6:9 A żółcią trzeba potrzeć oczy człowieka, które pokryło bielmo, dmuchnąć potem na nie, na to bielmo, a oczy będą zdrowe». (Tb 6:9 BT_4)
Tb(S):6:9 καὶ χολή, ἐγχρῖσαι ἀνθρώπου ὀφθαλμούς, οὗ λευκώματα ἀνέβησαν ἐπ’ αὐτῶν, ἐμφυσῆσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἐπὶ τῶν λευκωμάτων, καὶ ὑγιαίνουσιν.
Tb(S):6:9 καί ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ ἐγ·χρίω (εν+χρι-, εν+χρι·σ-, εν+χρι·σ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·φυσάω (εν+φυσ(α)-, εν+φυση·σ-, εν+φυση·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
Tb(S):6:9 I też, nawet, mianowicie Żółć By trzeć się dalej Ludzki Oko Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do oddechu dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By być zdrowy
Tb(S):6:9 kai\ E( CHolE/, e)gCHri=sai a)nTrO/pou o)fTalmou/s, ou(= leukO/mata a)ne/bEsan e)p’ au)tO=n, e)mfusE=sai e)p’ au)tou\s e)pi\ tO=n leukOma/tOn, kai\ u(giai/nousin.
Tb(S):6:9 kai hE CHolE, enCHrisai anTrOpu ofTalmus, hu leukOmata anebEsan ep’ autOn, emfysEsai ep’ autus epi tOn leukOmatOn, kai hygiainusin.
Tb(S):6:9 C RA_NSF N1_NSF VA_AMD2S N2_GSM N2_APM RR_GSM N3M_APN VZI_AAI3P P RD_GPM VA_AMD2S P RD_APM P RA_GPN N3M_GPN C V1_PAI3P C
Tb(S):6:9 and also, even, namely the gall to rub on human eye where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to breath on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to be healthy
Tb(S):6:9 and the (nom) gall (nom|voc) to-RUB-ON, be-you(sg)-RUB-ed-ON!, he/she/it-happens-to-RUB-ON (opt) human (gen) eyes (acc) where; who/whom/which (gen)   they-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) to-BREATH-ON, be-you(sg)-BREATH-ed-ON!, he/she/it-happens-to-BREATH-ON (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and they-are-BE-ing-HEALTHY, while BE-ing-HEALTHY (dat)
Tb(S):6:9 Tb(S)_6:9_1 Tb(S)_6:9_2 Tb(S)_6:9_3 Tb(S)_6:9_4 Tb(S)_6:9_5 Tb(S)_6:9_6 Tb(S)_6:9_7 Tb(S)_6:9_8 Tb(S)_6:9_9 Tb(S)_6:9_10 Tb(S)_6:9_11 Tb(S)_6:9_12 Tb(S)_6:9_13 Tb(S)_6:9_14 Tb(S)_6:9_15 Tb(S)_6:9_16 Tb(S)_6:9_17 Tb(S)_6:9_18 Tb(S)_6:9_19
Tb(S):6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:10 καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς Μηδίαν καὶ ἤδη ἤγγιζεν εἰς Ἐκβάτανα,
Tb(S):6:10 The angel said to the young man, Brother, to day we shall lodge with Raguel, who is thy cousin; he also hath one only daughter, named Sara; I will speak for her, that she may be given thee for a wife. (Tobit 6:10 Brenton)
Tb(S):6:10 A kiedy przybyli do Medii i zbliżyli się do Ekbatany, (Tb 6:10 BT_4)
Tb(S):6:10 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς Μηδίαν καὶ ἤδη ἤγγιζεν εἰς Ἐκβάτανα,
Tb(S):6:10 καί ὅτε εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί ἤδη ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) εἰς[1]  
Tb(S):6:10 I też, nawet, mianowicie Kiedy By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Już do teraz, do wtedy Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Do (+przyspieszenie)
Tb(S):6:10 *kai\ o(/te ei)sE=lTen ei)s *mEdi/an kai\ E)/dE E)/ggiDZen ei)s *)ekba/tana,
Tb(S):6:10 kai hote eisElTen eis mEdian kai EdE EngiDZen eis ekbatana,
Tb(S):6:10 C D VBI_AAI3S P N1A_ASF C D V1I_IAI3S P N_AS C
Tb(S):6:10 and also, even, namely when to enter into (+acc) ć and also, even, namely already by now, by then to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) into (+acc) ć
Tb(S):6:10 and when he/she/it-ENTER-ed into (+acc)   and already he/she/it-was-NEAR-ing into (+acc)  
Tb(S):6:10 Tb(S)_6:10_1 Tb(S)_6:10_2 Tb(S)_6:10_3 Tb(S)_6:10_4 Tb(S)_6:10_5 Tb(S)_6:10_6 Tb(S)_6:10_7 Tb(S)_6:10_8 Tb(S)_6:10_9 Tb(S)_6:10_10
Tb(S):6:10 x x x x x x x x x x
Tb(S):6:11 λέγει Ραφαηλ τῷ παιδαρίῳ Τωβια ἄδελφε. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐν τοῖς Ραγουήλου τὴν νύκτα ταύτην δεῖ ἡμᾶς αὐλισθῆναι, καὶ ὁ ἄνθρωπος συγγενής σού ἐστιν, καὶ ἔστιν αὐτῷ θυγάτηρ, ᾗ ὄνομα Σαρρα·
Tb(S):6:11 For to thee doth the right of her appertain, seeing thou only art of her kindred. (Tobit 6:11 Brenton)
Tb(S):6:11 odezwał się Rafał do młodzieńca: «Bracie Tobiaszu!» On mu odpowiedział: «Oto jestem», a ten oświadczył. «Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Jest to człowiek z twojego rodu i ma córkę imieniem Sara. (Tb 6:11 BT_4)
Tb(S):6:11 λέγει Ραφαηλ τῷ παιδαρίῳ Τωβια ἄδελφε. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐν τοῖς Ραγουήλου τὴν νύκτα ταύτην δεῖ ἡμᾶς αὐλισθῆναι, καὶ ἄνθρωπος συγγενής σού ἐστιν, καὶ ἔστιν αὐτῷ θυγάτηρ, ὄνομα Σαρρα·
Tb(S):6:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό Σάρρα, -ας, ἡ
Tb(S):6:11 By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik Brat I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wiązać; by potrzebować/wymagać Ja By spędzać {By wydawać} noc I też, nawet, mianowicie Ludzki Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) Ty; twój/twój(sg) By być I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Córka Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Sarah
Tb(S):6:11 le/gei *rafaEl tO=| paidari/O| *tObia a)/delfe. kai\ ei)=pen au)tO=| *)idou\ e)gO/. kai\ ei)=pen au)tO=| *)en toi=s *ragouE/lou tE\n nu/kta tau/tEn dei= E(ma=s au)lisTE=nai, kai\ o( a)/nTrOpos suggenE/s sou/ e)stin, kai\ e)/stin au)tO=| Tuga/tEr, E(=| o)/noma *sarra·
Tb(S):6:11 legei rafaEl tO paidariO tObia adelfe. kai eipen autO idu egO. kai eipen autO en tois raguElu tEn nykta tautEn dei hEmas aulisTEnai, kai ho anTrOpos syngenEs su estin, kai estin autO TygatEr, hE onoma sarra·
Tb(S):6:11 V1_PAI3S N_NSM RA_DSN N2N_DSN N_DSM N2_VSM C VBI_AAI3S RD_DSM I RP_NS C VBI_AAI3S RD_DSM P RA_DPM N2_GSM RA_ASF N3_ASF RD_ASF V2_PAI3S RP_AP VC_APN C RA_NSM N2_NSM A3H_NSM RP_GS V9_PAI3S C V9_PAI3S RD_DSM N3_NSF RR_DSF N3M_ASN N1A_NSF V1_PAI3S
Tb(S):6:11 to say/tell ć the child/young slave ć brother and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bind; to need/require I to spend the night and also, even, namely the human friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) you; your/yours(sg) to be and also, even, namely to be he/she/it/same daughter who/whom/which name with regard to Sarah
Tb(S):6:11 he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)   the (dat) child/young slave (dat)   brother (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   the (acc) night (acc) this (acc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) us (acc) to-be-SPEND-ed-THE-NIGHT and the (nom) human (nom) friend ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is and he/she/it-is him/it/same (dat) daughter (nom) who/whom/which (dat) name (nom|acc|voc) Sarah (nom|voc)
Tb(S):6:11 Tb(S)_6:11_1 Tb(S)_6:11_2 Tb(S)_6:11_3 Tb(S)_6:11_4 Tb(S)_6:11_5 Tb(S)_6:11_6 Tb(S)_6:11_7 Tb(S)_6:11_8 Tb(S)_6:11_9 Tb(S)_6:11_10 Tb(S)_6:11_11 Tb(S)_6:11_12 Tb(S)_6:11_13 Tb(S)_6:11_14 Tb(S)_6:11_15 Tb(S)_6:11_16 Tb(S)_6:11_17 Tb(S)_6:11_18 Tb(S)_6:11_19 Tb(S)_6:11_20 Tb(S)_6:11_21 Tb(S)_6:11_22 Tb(S)_6:11_23 Tb(S)_6:11_24 Tb(S)_6:11_25 Tb(S)_6:11_26 Tb(S)_6:11_27 Tb(S)_6:11_28 Tb(S)_6:11_29 Tb(S)_6:11_30 Tb(S)_6:11_31 Tb(S)_6:11_32 Tb(S)_6:11_33 Tb(S)_6:11_34 Tb(S)_6:11_35 Tb(S)_6:11_36
Tb(S):6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:12 καὶ υἱὸς ἄρσην οὐδὲ θυγάτηρ ὑπάρχει αὐτῷ πλὴν Σαρρας μόνης, καὶ σὺ ἔγγιστα αὐτῆς εἶ παρὰ πάντας ἀνθρώπους κληρονομῆσαι αὐτήν, καὶ τὰ ὄντα τῷ πατρὶ αὐτῆς σοὶ δικαιοῦται κληρονομῆσαι· καὶ τὸ κοράσιον φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖον καὶ καλὸν λίαν, καὶ ὁ πατὴρ αὐτῆς καλός.
Tb(S):6:12 And the maid is fair and wise: now therefore hear me, and I will speak to her father; and when we return from Rages we will celebrate the marriage: for I know that Raguel cannot marry her to another according to the law of Moses, but he shall be guilty of death, because the right of inheritance doth rather appertain to thee than to any other. (Tobit 6:12 Brenton)
Tb(S):6:12 A oprócz jedynaczki Sary nie posiada on ani syna, ani córki. Ty między wszystkimi ludźmi jesteś najbliższy jej krewny, ona należy się tobie i cały majątek jej ojca słusznie przypadnie tobie jako dziedzictwo. Jest to dziewczę rozsądne, mężne i bardzo piękne, a i ojca ma dobrego». (Tb 6:12 BT_4)
Tb(S):6:12 καὶ υἱὸς ἄρσην οὐδὲ θυγάτηρ ὑπάρχει αὐτῷ πλὴν Σαρρας μόνης, καὶ σὺ ἔγγιστα αὐτῆς εἶ παρὰ πάντας ἀνθρώπους κληρονομῆσαι αὐτήν, καὶ τὰ ὄντα τῷ πατρὶ αὐτῆς σοὶ δικαιοῦται κληρονομῆσαι· καὶ τὸ κοράσιον φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖον καὶ καλὸν λίαν, καὶ πατὴρ αὐτῆς καλός.
Tb(S):6:12 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος οὐδέ (οὐ δέ) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πλήν Σάρρα, -ας, ἡ μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό φρόνιμος (-η) -ον καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) λίαν καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Tb(S):6:12 I też, nawet, mianowicie Syn Męski ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Córka By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Z wyjątkiem Sarah Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Ty Najbliższy On/ona/to/to samo By iść; by być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By dziedziczyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny I też, nawet, mianowicie Mężny I też, nawet, mianowicie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Bardzo I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).
Tb(S):6:12 kai\ ui(o\s a)/rsEn ou)de\ Tuga/tEr u(pa/rCHei au)tO=| plE\n *sarras mo/nEs, kai\ su\ e)/ggista au)tE=s ei)= para\ pa/ntas a)nTrO/pous klEronomE=sai au)tE/n, kai\ ta\ o)/nta tO=| patri\ au)tE=s soi\ dikaiou=tai klEronomE=sai· kai\ to\ kora/sion fro/nimon kai\ a)ndrei=on kai\ kalo\n li/an, kai\ o( patE\r au)tE=s kalo/s.
Tb(S):6:12 kai hyios arsEn ude TygatEr hyparCHei autO plEn sarras monEs, kai sy engista autEs ei para pantas anTrOpus klEronomEsai autEn, kai ta onta tO patri autEs soi dikaiutai klEronomEsai· kai to korasion fronimon kai andreion kai kalon lian, kai ho patEr autEs kalos.
Tb(S):6:12 C N2_NSM A3_NSM C N3_NSF V1_PAI3S RD_DSM D N1A_GSF A1_GSF C RP_NS D RD_GSF V9_PAI2S P A3_APM N2_APM VA_AAN RD_ASF C RA_APN V9_PAPAPN RA_DSM N3_DSM RD_GSF RP_DS V4_PMI3S VA_AAN C RA_NSN N2N_NSN A1B_NSN C A1A_NSN C A1_NSN D C RA_NSM N3_NSM RD_GSF A1_NSM C
Tb(S):6:12 and also, even, namely son male οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) daughter to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same except Sarah place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely you nearest he/she/it/same to go; to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of human to inherit he/she/it/same and also, even, namely the to be the father; fatherland he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to inherit and also, even, namely the girl lass, lassie prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious and also, even, namely manly and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). very and also, even, namely the father he/she/it/same right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Tb(S):6:12 and son (nom) male ([Adj] nom) neither/nor daughter (nom) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) him/it/same (dat) except Sarah (gen) place to stay (gen); sole ([Adj] gen) and you(sg) (nom) nearest ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) humans (acc) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc) and the (nom|acc) while being (acc, nom|acc|voc) the (dat) father (dat); fatherland (voc) her/it/same (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-being-MAKE RIGHTEOUS-ed to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) and the (nom|acc) girl (nom|acc|voc) prudent ([Adj] acc, nom|acc|voc) and manly ([Adj] acc, nom|acc|voc) and right ([Adj] acc, nom|acc|voc) very and the (nom) father (nom) her/it/same (gen) right ([Adj] nom)
Tb(S):6:12 Tb(S)_6:12_1 Tb(S)_6:12_2 Tb(S)_6:12_3 Tb(S)_6:12_4 Tb(S)_6:12_5 Tb(S)_6:12_6 Tb(S)_6:12_7 Tb(S)_6:12_8 Tb(S)_6:12_9 Tb(S)_6:12_10 Tb(S)_6:12_11 Tb(S)_6:12_12 Tb(S)_6:12_13 Tb(S)_6:12_14 Tb(S)_6:12_15 Tb(S)_6:12_16 Tb(S)_6:12_17 Tb(S)_6:12_18 Tb(S)_6:12_19 Tb(S)_6:12_20 Tb(S)_6:12_21 Tb(S)_6:12_22 Tb(S)_6:12_23 Tb(S)_6:12_24 Tb(S)_6:12_25 Tb(S)_6:12_26 Tb(S)_6:12_27 Tb(S)_6:12_28 Tb(S)_6:12_29 Tb(S)_6:12_30 Tb(S)_6:12_31 Tb(S)_6:12_32 Tb(S)_6:12_33 Tb(S)_6:12_34 Tb(S)_6:12_35 Tb(S)_6:12_36 Tb(S)_6:12_37 Tb(S)_6:12_38 Tb(S)_6:12_39 Tb(S)_6:12_40 Tb(S)_6:12_41 Tb(S)_6:12_42 Tb(S)_6:12_43
Tb(S):6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:13 καὶ εἶπεν Δεδικαίωταί σοι λαβεῖν αὐτήν· καὶ ἄκουσόν μου, ἄδελφε, καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ περὶ τοῦ κορασίου τὴν νύκτα ταύτην, ἵνα λημψόμεθά σοι αὐτὴν νύμφην· καὶ ὅταν ἐπιστρέψωμεν ἐκ Ῥάγων, ποιήσομεν τὸν γάμον αὐτῆς. καὶ ἐπίσταμαι ὅτι οὐ μὴ δυνηθῇ Ραγουηλ κωλῦσαι αὐτὴν ἀπὸ σοῦ ἢ ἐγγυᾶσθαι ἑτέρῳ, ὀφειλήσειν θάνατον κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως διὰ τὸ γινώσκειν ὅτι σοὶ κληρονομία καθήκει λαβεῖν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ παρὰ πάντα ἄνθρωπον. καὶ νῦν ἄκουσόν μου, ἄδελφε, καὶ λαλήσομεν περὶ τοῦ κορασίου τὴν νύκτα ταύτην καὶ μνηστευσόμεθά σοι αὐτήν· καὶ ὅταν ἐπιστρέψωμεν ἐκ Ῥάγων, λημψόμεθα αὐτὴν καὶ ἀπάξομεν αὐτὴν μεθ’
Tb(S):6:13 Then the young man answered the angel, I have heard, brother Azarias that this maid hath been given to seven men, who all died in the marriage chamber. (Tobit 6:13 Brenton)
Tb(S):6:13 I dodał: «Prawnie ci się należy wziąć ją za żonę. Ale słuchaj mnie, bracie: Ja chcę tej nocy pomówić z ojcem o córce, abyśmy ją dostali dla ciebie jako narzeczoną. A kiedy powrócimy z Raga, wyprawimy z nią wesele. Wiem, że Raguel nie będzie mógł ci jej odmówić lub zaręczyć z innym. Narazi się on na śmierć, według wyroku księgi Prawa Mojżeszowego, bo on wie, że tobie przed innym jakimkolwiek mężczyzną należy się wziąć w dziedzictwie jego córkę. A więc słuchaj mnie, bracie! Pomówimy tej nocy o dziewczynie i zaręczymy ją z tobą. A kiedy powrócimy z Raga, zabierzemy ją i przyprowadzimy ze sobą do twego domu». (Tb 6:13 BT_4)
Tb(S):6:13 μεθ’ εἶπεν Δεδικαίωταί σοι λαβεῖν αὐτήν· καὶ ἄκουσόν μου, ἄδελφε, καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ περὶ τοῦ κορασίου τὴν νύκτα ταύτην, ἵνα λημψόμεθά σοι αὐτὴν νύμφην· καὶ ὅταν ἐπιστρέψωμεν ἐκ Ῥάγων, ποιήσομεν τὸν γάμον αὐτῆς. καὶ ἐπίσταμαι ὅτι οὐ μὴ δυνηθῇ Ραγουηλ κωλῦσαι αὐτὴν ἀπὸ σοῦ ἐγγυᾶσθαι ἑτέρῳ, ὀφειλήσειν θάνατον κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως διὰ τὸ γινώσκειν ὅτι σοὶ κληρονομία καθήκει λαβεῖν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ παρὰ πάντα ἄνθρωπον. καὶ νῦν ἄκουσόν μου, ἄδελφε, καὶ λαλήσομεν περὶ τοῦ κορασίου τὴν νύκτα ταύτην καὶ μνηστευσόμεθά σοι αὐτήν· καὶ ὅταν ἐπιστρέψωμεν ἐκ Ῥάγων, λημψόμεθα αὐτὴν καὶ ἀπάξομεν αὐτὴν μεθ’
Tb(S):6:13 περί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ περί ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἵνα λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό νύμφη, -ης, ἡ καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)   κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1]   ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ διά ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κληρο·νομία, -ας, ἡ καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί νῦν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)                                         ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί
Tb(S):6:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja Brat I też, nawet, mianowicie By mówić Ojciec; ojczyzna Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] żeby / ażeby / bo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo Panny młodej/synowa I też, nawet, mianowicie Ilekroć By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By czynić/rób Poślubiające celebrowanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie Do zdolnego By przeszkadzać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Albo Inny By być winnym Śmierć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Książka Mojżesz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziedzictwo By siedzieć/zasięg By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie Teraz By słyszeć Ja Brat I też, nawet, mianowicie By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]                              
Tb(S):6:13 meT’ ei)=pen *dedikai/Otai/ soi labei=n au)tE/n· kai\ a)/kouso/n mou, a)/delfe, kai\ lalE/sO tO=| patri\ peri\ tou= korasi/ou tE\n nu/kta tau/tEn, i(/na lEmPSo/meTa/ soi au)tE\n nu/mfEn· kai\ o(/tan e)pistre/PSOmen e)k *(ra/gOn, poiE/somen to\n ga/mon au)tE=s. kai\ e)pi/stamai o(/ti ou) mE\ dunETE=| *ragouEl kOlu=sai au)tE\n a)po\ sou= E)\ e)ggua=sTai e(te/rO|, o)feilE/sein Ta/naton kata\ tE\n kri/sin tE=s bi/blou *mouse/Os dia\ to\ ginO/skein o(/ti soi\ klEronomi/a kaTE/kei labei=n tE\n Tugate/ra au)tou= para\ pa/nta a)/nTrOpon. kai\ nu=n a)/kouso/n mou, a)/delfe, kai\ lalE/somen peri\ tou= korasi/ou tE\n nu/kta tau/tEn kai\ mnEsteuso/meTa/ soi au)tE/n· kai\ o(/tan e)pistre/PSOmen e)k *(ra/gOn, lEmPSo/meTa au)tE\n kai\ a)pa/Xomen au)tE\n meT’
Tb(S):6:13 meT’ eipen dedikaiOtai soi labein autEn· kai akuson mu, adelfe, kai lalEsO tO patri peri tu korasiu tEn nykta tautEn, hina lEmPSomeTa soi autEn nymfEn· kai hotan epistrePSOmen ek ragOn, poiEsomen ton gamon autEs. kai epistamai hoti u mE dynETE raguEl kOlysai autEn apo su E engyasTai heterO, ofeilEsein Tanaton kata tEn krisin tEs biblu museOs dia to ginOskein hoti soi klEronomia kaTEkei labein tEn Tygatera autu para panta anTrOpon. kai nyn akuson mu, adelfe, kai lalEsomen peri tu korasiu tEn nykta tautEn kai mnEsteusomeTa soi autEn· kai hotan epistrePSOmen ek ragOn, lEmPSomeTa autEn kai apaXomen autEn meT’
Tb(S):6:13 C VBI_AAI3S VM_XMI3S RP_DS VB_AAN RD_ASF C VA_AAD2S RP_GS N2_VSM C VF_FAI1S RA_DSM N3_DSM P RA_GSN N2N_GSN RA_ASF N3_ASF RD_ASF C VF_FMI1P RP_DS RD_ASF N1_ASF C D VA_AAS1P P N2_GPM VF_FAI1P RA_ASM N2_ASM RD_GSF C V6_PMI1S C D D VC_APS3S N_NSM VA_AAN RD_ASF P RP_GS C V3_PMN A1A_DSM VF_FAI3S N2_ASM P RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N2_GSF N1M_GSM P RA_ASN V1_PAN C RP_DS N1A_NSF V1_PAI3S VB_AAN RA_ASF N3_ASF RD_GSM P A3_ASM N2_ASM C D VA_AAD2S RP_GS N2_VSM C VF_FAI1P P RA_GSN N2N_GSN RA_ASF N3_ASF RD_ASF C VF_FMI1P RP_DS RD_ASF C D VA_AAS1P P N2_GPM VF_FMI1P RD_ASF C VF_FAI1P RD_ASF C
Tb(S):6:13 and also, even, namely to say/tell to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous you; your/yours(sg); to rub worn, rub to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to hear I brother and also, even, namely to speak the father; fatherland about (+acc,+gen) the girl lass, lassie the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same bride/daughter-in-law and also, even, namely whenever to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels ć to do/make the wedding celebration he/she/it/same and also, even, namely to know because/that οὐχ before rough breathing not to able ć to hinder he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) or ć other to owe death down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the book Moses because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to know i.e. recognize. because/that you; your/yours(sg); to rub worn, rub inheritance to sit/reach to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the daughter he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of human and also, even, namely now to hear I brother and also, even, namely to speak about (+acc,+gen) the girl lass, lassie the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]                              
Tb(S):6:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-has-been-MAKE RIGHTEOUS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-TAKE HOLD OF her/it/same (acc) and do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) brother (voc) and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK the (dat) father (dat); fatherland (voc) about (+acc,+gen) the (gen) girl (gen) the (acc) night (acc) this (acc) so that / in order to /because we-will-be-TAKE HOLD OF-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) her/it/same (acc) bride/daughter-in-law (acc) and whenever we-should-TURN-AROUND out of (+gen)   we-will-DO/MAKE the (acc) wedding celebration (acc) her/it/same (gen) and I-am-being-KNOW-ed because/that not not he/she/it-should-be-ABLE-ed   to-HINDER, be-you(sg)-HINDER-ed!, he/she/it-happens-to-HINDER (opt) her/it/same (acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or   other (dat) to-will-OWE death (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) the (gen) book (gen) Moses (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be-KNOW-ing because/that you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) inheritance (nom|voc) he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) to-TAKE HOLD OF the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) human (acc) and now do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) brother (voc) and we-will-SPEAK                                          
Tb(S):6:13 Tb(S)_6:13_98 Tb(S)_6:13_2 Tb(S)_6:13_3 Tb(S)_6:13_4 Tb(S)_6:13_5 Tb(S)_6:13_6 Tb(S)_6:13_7 Tb(S)_6:13_8 Tb(S)_6:13_9 Tb(S)_6:13_10 Tb(S)_6:13_11 Tb(S)_6:13_12 Tb(S)_6:13_13 Tb(S)_6:13_14 Tb(S)_6:13_15 Tb(S)_6:13_16 Tb(S)_6:13_17 Tb(S)_6:13_18 Tb(S)_6:13_19 Tb(S)_6:13_20 Tb(S)_6:13_21 Tb(S)_6:13_22 Tb(S)_6:13_23 Tb(S)_6:13_24 Tb(S)_6:13_25 Tb(S)_6:13_26 Tb(S)_6:13_27 Tb(S)_6:13_28 Tb(S)_6:13_29 Tb(S)_6:13_30 Tb(S)_6:13_31 Tb(S)_6:13_32 Tb(S)_6:13_33 Tb(S)_6:13_34 Tb(S)_6:13_35 Tb(S)_6:13_36 Tb(S)_6:13_37 Tb(S)_6:13_38 Tb(S)_6:13_39 Tb(S)_6:13_40 Tb(S)_6:13_41 Tb(S)_6:13_42 Tb(S)_6:13_43 Tb(S)_6:13_44 Tb(S)_6:13_45 Tb(S)_6:13_46 Tb(S)_6:13_47 Tb(S)_6:13_48 Tb(S)_6:13_49 Tb(S)_6:13_50 Tb(S)_6:13_51 Tb(S)_6:13_52 Tb(S)_6:13_53 Tb(S)_6:13_54 Tb(S)_6:13_55 Tb(S)_6:13_56 Tb(S)_6:13_57 Tb(S)_6:13_58 Tb(S)_6:13_59 Tb(S)_6:13_60 Tb(S)_6:13_61 Tb(S)_6:13_62 Tb(S)_6:13_63 Tb(S)_6:13_64 Tb(S)_6:13_65 Tb(S)_6:13_66 Tb(S)_6:13_67 Tb(S)_6:13_68 Tb(S)_6:13_69 Tb(S)_6:13_70 Tb(S)_6:13_71 Tb(S)_6:13_72 Tb(S)_6:13_73 Tb(S)_6:13_74 Tb(S)_6:13_75 Tb(S)_6:13_76 Tb(S)_6:13_77 Tb(S)_6:13_78 Tb(S)_6:13_79 Tb(S)_6:13_80 Tb(S)_6:13_81 Tb(S)_6:13_82 Tb(S)_6:13_83 Tb(S)_6:13_84 Tb(S)_6:13_85 Tb(S)_6:13_86 Tb(S)_6:13_87 Tb(S)_6:13_88 Tb(S)_6:13_89 Tb(S)_6:13_90 Tb(S)_6:13_91 Tb(S)_6:13_92 Tb(S)_6:13_93 Tb(S)_6:13_94 Tb(S)_6:13_95 Tb(S)_6:13_96 Tb(S)_6:13_97 Tb(S)_6:13_98
Tb(S):6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:14 τότε ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν τῷ Ραφαηλ Αζαρια ἄδελφε, ἤκουσα ὅτι ἑπτὰ ἤδη ἐδόθη ἀνδράσιν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς νυμφῶσιν αὐτῶν τὴν νύκτα, ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν, καὶ ἀπέθνῃσκον. καὶ ἤκουσα λεγόντων αὐτῶν ὅτι δαιμόνιον ἀποκτέννει αὐτούς.
Tb(S):6:14 And now I am the only son of my father, and I am afraid, lest if I go in unto her, I die, as the other before: for a wicked spirit loveth her, which hurteth no body, but those which come unto her; wherefore I also fear lest I die, and bring my father's and my mother's life because of me to the grave with sorrow: for they have no other son to bury them. (Tobit 6:14 Brenton)
Tb(S):6:14 A Tobiasz w odpowiedzi rzekł Rafałowi: «Bracie Azariaszu, ja słyszałem, że ona była wydawana już za siedmiu mężów i że oni zmarli w swych komnatach małżeńskich tej nocy, kiedy zbliżali się do niej. Słyszałem także, jak niektórzy mówili, że zabija ich demon. (Tb 6:14 BT_4)
Tb(S):6:14 τότε ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν τῷ Ραφαηλ Αζαρια ἄδελφε, ἤκουσα ὅτι ἑπτὰ ἤδη ἐδόθη ἀνδράσιν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς νυμφῶσιν αὐτῶν τὴν νύκτα, ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν, καὶ ἀπέθνῃσκον. καὶ ἤκουσα λεγόντων αὐτῶν ὅτι δαιμόνιον ἀποκτέννει αὐτούς.
Tb(S):6:14 τότε ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό     ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι ἑπτά ἤδη δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό νυμφών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὁπότε εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
Tb(S):6:14 Wtedy By odpowiadać By mówić/opowiadaj Brat By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ponieważ/tamto Siedem Już do teraz, do wtedy By dawać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród bridechamber On/ona/to/to samo Noc Kiedy By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Demon By zabijać On/ona/to/to samo
Tb(S):6:14 to/te a)pokriTei\s *tObias ei)=pen tO=| *rafaEl *aDZaria a)/delfe, E)/kousa o(/ti e(pta\ E)/dE e)do/TE a)ndra/sin, kai\ a)pe/Tanon e)n toi=s numfO=sin au)tO=n tE\n nu/kta, o(po/te ei)seporeu/onto pro\s au)tE/n, kai\ a)pe/TnE|skon. kai\ E)/kousa lego/ntOn au)tO=n o(/ti daimo/nion a)pokte/nnei au)tou/s.
Tb(S):6:14 tote apokriTeis tObias eipen tO rafaEl aDZaria adelfe, Ekusa hoti hepta EdE edoTE andrasin, kai apeTanon en tois nymfOsin autOn tEn nykta, hopote eiseporeuonto pros autEn, kai apeTnEskon. kai Ekusa legontOn autOn hoti daimonion apoktennei autus.
Tb(S):6:14 D VC_APPNSM N1T_NSM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM N1T_VSM N2_VSM VAI_AAI1S C M D VCI_API3S N3_DPM C VBI_AAI3P P RA_DPM N3W_DPM RD_GPM RA_ASF N3_ASF D V1I_IMI3P P RD_ASF C V1I_IAI3P C VAI_AAI1S V1_PAPGPM RD_GPM C N2N_NSN V1_PAI3S RD_APM D
Tb(S):6:14 then to answer ć to say/tell the ć ć brother to have come I have come. I have arrived.; to hear because/that seven already by now, by then to give man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bridechamber he/she/it/same the night when to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to die and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear to say/tell he/she/it/same because/that demon to kill he/she/it/same
Tb(S):6:14 then upon being-ANSWER-ed (nom|voc)   he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat)     brother (voc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed because/that seven already he/she/it-was-GIVE-ed men, husbands (dat) and I-DIE-ed, they-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) bridechambers (dat) them/same (gen) the (acc) night (acc) when they-were-being-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and I-was-DIE-ing, they-were-DIE-ing and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) them/same (gen) because/that demon (nom|acc|voc) he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) them/same (acc)
Tb(S):6:14 Tb(S)_6:14_1 Tb(S)_6:14_2 Tb(S)_6:14_3 Tb(S)_6:14_4 Tb(S)_6:14_5 Tb(S)_6:14_6 Tb(S)_6:14_7 Tb(S)_6:14_8 Tb(S)_6:14_9 Tb(S)_6:14_10 Tb(S)_6:14_11 Tb(S)_6:14_12 Tb(S)_6:14_13 Tb(S)_6:14_14 Tb(S)_6:14_15 Tb(S)_6:14_16 Tb(S)_6:14_17 Tb(S)_6:14_18 Tb(S)_6:14_19 Tb(S)_6:14_20 Tb(S)_6:14_21 Tb(S)_6:14_22 Tb(S)_6:14_23 Tb(S)_6:14_24 Tb(S)_6:14_25 Tb(S)_6:14_26 Tb(S)_6:14_27 Tb(S)_6:14_28 Tb(S)_6:14_29 Tb(S)_6:14_30 Tb(S)_6:14_31 Tb(S)_6:14_32 Tb(S)_6:14_33 Tb(S)_6:14_34 Tb(S)_6:14_35 Tb(S)_6:14_36
Tb(S):6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:15 καὶ νῦν φοβοῦμαι ἐγώ – ὅτι αὐτὴν οὐκ ἀδικεῖ, ἀλλ’ ὃς ἂν θελήσῃ ἐγγίσαι αὐτῆς, ἀποκτέννει αὐτόν· μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου – μὴ ἀποθάνω καὶ κατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρός μου καὶ τῆς μητρός μου μετ’ ὀδύνης ἐπ’ ἐμοὶ εἰς τὸν τάφον αὐτῶν· καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει αὐτοῖς, ἵνα θάψῃ αὐτούς.
Tb(S):6:15 Then the angel said unto him, Dost thou not remember the precepts which thy father gave thee, that thou shouldest marry a wife of thine own kindred? wherefore hear me, O my brother; for she shall be given thee to wife; and make thou no reckoning of the evil spirit; for this same night shall she be given thee in marriage. (Tobit 6:15 Brenton)
Tb(S):6:15 Teraz to i ja się boję, ponieważ jej samej nie dzieje się krzywda, lecz ktokolwiek chce się zbliżyć do niej, zabija go demon. Jestem jedynakiem ojca mego. Nie mogę umrzeć i tak doprowadzić do grobu życia mojego ojca i matki skutkiem żałoby po mnie. A przecież nie mają drugiego syna, aby ich pogrzebał». (Tb 6:15 BT_4)
Tb(S):6:15 καὶ νῦν φοβοῦμαι ἐγώ ὅτι αὐτὴν οὐκ ἀδικεῖ, ἀλλ’ ὃς ἂν θελήσῃ ἐγγίσαι αὐτῆς, ἀποκτέννει αὐτόν· μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου μὴ ἀποθάνω καὶ κατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρός μου καὶ τῆς μητρός μου μετ’ ὀδύνης ἐπ’ ἐμοὶ εἰς τὸν τάφον αὐτῶν· καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει αὐτοῖς, ἵνα θάψῃ αὐτούς.
Tb(S):6:15 αὐτός αὐτή αὐτό καί νῦν φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἀλλά ὅς ἥ ὅ ἄν   θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μονο·γενής -ές εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὀδύνη, -ης, ἡ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):6:15 I też, nawet, mianowicie Teraz By bać się Ja   Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ale Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) On/ona/to/to samo By zabijać On/ona/to/to samo Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}] By iść; by być Ojciec; ojczyzna Ja   Nie By umierać I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał; by łamać się Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Matka Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ból Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Poważny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Inny ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By grzebać On/ona/to/to samo
Tb(S):6:15 kai\ nu=n fobou=mai e)gO/ o(/ti au)tE\n ou)k a)dikei=, a)ll’ o(\s a)/n TelE/sE| e)ggi/sai au)tE=s, a)pokte/nnei au)to/n· monogenE/s ei)mi tO=| patri/ mou mE\ a)poTa/nO kai\ kata/XO tE\n DZOE\n tou= patro/s mou kai\ tE=s mEtro/s mou met’ o)du/nEs e)p’ e)moi\ ei)s to\n ta/fon au)tO=n· kai\ ui(o\s e(/teros ou)CH u(pa/rCHei au)toi=s, i(/na Ta/PSE| au)tou/s.
Tb(S):6:15 kai nyn fobumai egO hoti autEn uk adikei, all’ hos an TelEsE engisai autEs, apoktennei auton· monogenEs eimi tO patri mu mE apoTanO kai kataXO tEn DZOEn tu patros mu kai tEs mEtros mu met’ odynEs ep’ emoi eis ton tafon autOn· kai hyios heteros uCH hyparCHei autois, hina TaPSE autus.
Tb(S):6:15 C D V2_PMI1S RP_NS C RD_ASF D V2_PAI3S C RR_NSM x VA_AAS3S VA_AAN RD_GSF V1_PAI3S RD_ASM A3H_NSM V9_PAI1S RA_DSM N3_DSM RP_GS D VB_AAS1S C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3_GSM RP_GS C RA_GSF N3_GSF RP_GS P N1_GSF P RP_DS P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C N2_NSM A1A_NSM D V1_PAI3S RD_DPM C VA_AAS3S RD_APM C
Tb(S):6:15 and also, even, namely now to fear I   because/that he/she/it/same οὐχ before rough breathing to harm/do wrong to but who/whom/which ever (if ever) to want want, wish, desire to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) he/she/it/same to kill he/she/it/same only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses] to go; to be the father; fatherland I   not to die and also, even, namely to bring down brought back; to break the life being, living, spirit; alive the father I and also, even, namely the mother I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing pain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) the grave he/she/it/same and also, even, namely son other οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to bury he/she/it/same
Tb(S):6:15 and now I-am-being-FEAR-ed I (nom)   because/that her/it/same (acc) not he/she/it-is-WRONG-ing, you(sg)-are-being-WRONG-ed (classical), be-you(sg)-WRONG-ing! but who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-WANT-ed, he/she/it-should-WANT, you(sg)-should-be-WANT-ed to-NEAR, be-you(sg)-NEAR-ed!, he/she/it-happens-to-NEAR (opt) her/it/same (gen) he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) him/it/same (acc) only born-in-kind ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen)   not I-will-DIE, I-should-DIE and I-will-BRING DOWN, I-should-BRING DOWN; I-will-BREAK, I-should-BREAK the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) the (gen) father (gen) me (gen) and the (gen) mother (gen) me (gen) after (+acc), with (+gen) pain (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) into (+acc) the (acc) grave (acc) them/same (gen) and son (nom) other (nom) not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) them/same (dat) so that / in order to /because you(sg)-will-be-BURY-ed, he/she/it-should-BURY, you(sg)-should-be-BURY-ed them/same (acc)
Tb(S):6:15 Tb(S)_6:15_1 Tb(S)_6:15_2 Tb(S)_6:15_3 Tb(S)_6:15_4 Tb(S)_6:15_5 Tb(S)_6:15_6 Tb(S)_6:15_7 Tb(S)_6:15_8 Tb(S)_6:15_9 Tb(S)_6:15_10 Tb(S)_6:15_11 Tb(S)_6:15_12 Tb(S)_6:15_13 Tb(S)_6:15_14 Tb(S)_6:15_15 Tb(S)_6:15_16 Tb(S)_6:15_17 Tb(S)_6:15_18 Tb(S)_6:15_19 Tb(S)_6:15_20 Tb(S)_6:15_21 Tb(S)_6:15_22 Tb(S)_6:15_23 Tb(S)_6:15_24 Tb(S)_6:15_25 Tb(S)_6:15_26 Tb(S)_6:15_27 Tb(S)_6:15_28 Tb(S)_6:15_29 Tb(S)_6:15_30 Tb(S)_6:15_31 Tb(S)_6:15_32 Tb(S)_6:15_33 Tb(S)_6:15_34 Tb(S)_6:15_35 Tb(S)_6:15_36 Tb(S)_6:15_37 Tb(S)_6:15_38 Tb(S)_6:15_39 Tb(S)_6:15_40 Tb(S)_6:15_41 Tb(S)_6:15_42 Tb(S)_6:15_43 Tb(S)_6:15_44 Tb(S)_6:15_45 Tb(S)_6:15_46 Tb(S)_6:15_47 Tb(S)_6:15_48 Tb(S)_6:15_49 Tb(S)_6:15_50 Tb(S)_6:15_51 Tb(S)_6:15_52 Tb(S)_6:15_53
Tb(S):6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):6:16 καὶ λέγει αὐτῷ Οὐ μέμνησαι τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός σου, ὅτι ἐνετείλατό σοι λαβεῖν γυναῖκα ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου; καὶ νῦν ἄκουσόν μου, ἄδελφε, καὶ μὴ λόγον ἔχε τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ λαβέ· καὶ γινώσκω ἐγὼ ὅτι τὴν νύκτα ταύτην δοθήσεταί σοι γυνή.
Tb(S):6:16 And when thou shalt come into the marriage chamber, thou shalt take the ashes of perfume, and shalt lay upon them some of the heart and liver of the fish, and shalt make a smoke with it: (Tobit 6:16 Brenton)
Tb(S):6:16 A on odpowiedział mu na to: «Nie przypominasz ty sobie polecenia twego ojca, który ci rozkazał wziąć żonę z domu ojca twego? A więc posłuchaj mnie teraz, bracie: nie martw się o tego demona, ale bierz ją za żonę. Jestem przekonany, że tej nocy ją otrzymasz jako żonę. (Tb 6:16 BT_4)
Tb(S):6:16 καὶ λέγει αὐτῷ Οὐ μέμνησαι τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός σου, ὅτι ἐνετείλατό σοι λαβεῖν γυναῖκα ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου; καὶ νῦν ἄκουσόν μου, ἄδελφε, καὶ μὴ λόγον ἔχε τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ λαβέ· καὶ γινώσκω ἐγὼ ὅτι τὴν νύκτα ταύτην δοθήσεταί σοι γυνή.
Tb(S):6:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νῦν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί μή λόγος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) οὗτος αὕτη τοῦτο καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Tb(S):6:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ojciec Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Teraz By słyszeć Ja Brat I też, nawet, mianowicie Nie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mieć Demon To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja Ponieważ/tamto Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kobiety/żona
Tb(S):6:16 kai\ le/gei au)tO=| *ou) me/mnEsai ta\s e)ntola\s tou= patro/s sou, o(/ti e)netei/lato/ soi labei=n gunai=ka e)k tou= oi)/kou tou= patro/s sou; kai\ nu=n a)/kouso/n mou, a)/delfe, kai\ mE\ lo/gon e)/CHe tou= daimoni/ou tou/tou kai\ labe/· kai\ ginO/skO e)gO\ o(/ti tE\n nu/kta tau/tEn doTE/setai/ soi gunE/.
Tb(S):6:16 kai legei autO u memnEsai tas entolas tu patros su, hoti eneteilato soi labein gynaika ek tu oiku tu patros su; kai nyn akuson mu, adelfe, kai mE logon eCHe tu daimoniu tutu kai labe· kai ginOskO egO hoti tEn nykta tautEn doTEsetai soi gynE.
Tb(S):6:16 C V1_PAI3S RD_DSM D VM_XMI2S RA_APF N1_APF RA_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AMI3S RP_DS VB_AAN N3K_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C D VA_AAD2S RP_GS N2_VSM C D