1Krl:11:1 καὶ ἐγενήθη ὡς μετὰ μῆνα καὶ ἀνέβη Ναας ὁ Αμμανίτης καὶ παρεμβάλλει ἐπὶ Ιαβις Γαλααδ. καὶ εἶπον πάντες οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην Διάθου ἡμῖν διαθήκην, καὶ δουλεύσομέν σοι.
1Krl:11:1 And it came to pass about a month after this, that Naas the Ammanite went up, and encamped against Jabis Galaad: and all the men of Jabis said to Naas the Ammanite, Make a covenant with us, and we will serve thee. (1 Samuel 11:1 Brenton)
1Krl:11:1 Nadciągnął Nachasz Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz: «Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć». (1 Sm 11:1 BT_4)
1Krl:11:1 Καὶ ἐγενήθη ὡς μετὰ μῆνα καὶ ἀνέβη Ναας Αμμανίτης καὶ παρεμβάλλει ἐπὶ Ιαβις Γαλααδ. καὶ εἶπον πάντες οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην Διάθου ἡμῖν διαθήκην, καὶ δουλεύσομέν σοι.
1Krl:11:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς μετά μήν[2], μηνός, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί     καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πρός   ὁ ἡ τό   δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·θήκη, -ης, ἡ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:11:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Miesiąc I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By robić konwencję Ja Konwencja I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:11:1 *kai\ e)genE/TE O(s meta\ mE=na kai\ a)ne/bE *naas o( *ammani/tEs kai\ paremba/llei e)pi\ *iabis *galaad. kai\ ei)=pon pa/ntes oi( a)/ndres *iabis pro\s *naas to\n *ammani/tEn *dia/Tou E(mi=n diaTE/kEn, kai\ douleu/some/n soi.
1Krl:11:1 kai egenETE hOs meta mEna kai anebE naas ho ammanitEs kai paremballei epi iabis galaad. kai eipon pantes hoi andres iabis pros naas ton ammanitEn diaTu hEmin diaTEkEn, kai duleusomen soi.
1Krl:11:1 C VCI_API3S C P N3_ASM C VZI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM C V1_PAI3S P N_AS N_AS C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N3_NPM N_GS P N_ASM RA_ASM N1M_ASM VE_AMD2S RP_DP N1_ASF C VF_FAI1P RP_DS
1Krl:11:1 and also, even, namely to become become, happen as/like after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing month and also, even, namely to ascend ć the ć and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć toward (+acc,+gen,+dat) ć the ć to make covenant I covenant and also, even, namely to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:11:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like after (+acc), with (+gen) month (acc) and he/she/it-ASCEND-ed   the (nom)   and he/she/it-is-ENCAMP-ing, you(sg)-are-being-ENCAMP-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat)     and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc)   be-you(sg)-MAKE COVENANT-ed! us (dat) covenant (acc) and we-will-OBEY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:11:1 1Krl_11:1_1 1Krl_11:1_2 1Krl_11:1_3 1Krl_11:1_4 1Krl_11:1_5 1Krl_11:1_6 1Krl_11:1_7 1Krl_11:1_8 1Krl_11:1_9 1Krl_11:1_10 1Krl_11:1_11 1Krl_11:1_12 1Krl_11:1_13 1Krl_11:1_14 1Krl_11:1_15 1Krl_11:1_16 1Krl_11:1_17 1Krl_11:1_18 1Krl_11:1_19 1Krl_11:1_20 1Krl_11:1_21 1Krl_11:1_22 1Krl_11:1_23 1Krl_11:1_24 1Krl_11:1_25 1Krl_11:1_26 1Krl_11:1_27 1Krl_11:1_28 1Krl_11:1_29 1Krl_11:1_30 1Krl_11:1_31
1Krl:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:2 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ναας ὁ Αμμανίτης Ἐν ταύτῃ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην, ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν πάντα ὀφθαλμὸν δεξιόν, καὶ θήσομαι ὄνειδος ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:11:2 Naas the Ammanite said to them, On these terms will I make a covenant with you, that I should put out all your right eyes, and I will lay a reproach upon Israel. (1 Samuel 11:2 Brenton)
1Krl:11:2 Odrzekł im Nachasz Ammonita: «Zawrę z wami przymierze pod warunkiem, że każdemu z was wyłupię prawe oko: tak okryję hańbą całego Izraela». (1 Sm 11:2 BT_4)
1Krl:11:2 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ναας Αμμανίτης Ἐν ταύτῃ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην, ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν πάντα ὀφθαλμὸν δεξιόν, καὶ θήσομαι ὄνειδος ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:11:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·θήκη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·ορύσσω (-, -, εξ+ορυξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ δεξιός -ά -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὄνειδο·ς, -ους, τό ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:11:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By robić konwencję Ty Konwencja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wykopywać/szturchnięcie poza Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oko W prawo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Gań Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krl:11:2 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *naas o( *ammani/tEs *)en tau/tE| diaTE/somai u(mi=n diaTE/kEn, e)n tO=| e)Xoru/Xai u(mO=n pa/nta o)fTalmo\n deXio/n, kai\ TE/somai o)/neidos e)pi\ *israEl.
1Krl:11:2 kai eipen pros autus naas ho ammanitEs en tautE diaTEsomai hymin diaTEkEn, en tO eXoryXai hymOn panta ofTalmon deXion, kai TEsomai oneidos epi israEl.
1Krl:11:2 C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM RA_NSM N1M_NSM P RD_DSF VF_FMI1S RP_DP N1_ASF P RA_DSN VA_AAN RP_GP A3_ASM N2_ASM A1A_ASM C VF_FMI1S N3E_ASN P N_ASM
1Krl:11:2 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to make covenant you covenant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to excavate/dig out you every all, each, every, the whole of eye right and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station reproach upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krl:11:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   the (nom)   in/among/by (+dat) this (dat) I-will-be-MAKE COVENANT-ed you(pl) (dat) covenant (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-EXCAVATE/DIG-OUT, be-you(sg)-EXCAVATE/DIG-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-EXCAVATE/DIG-OUT (opt) you(pl) (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) eye (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-be-PLACE-ed reproach (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krl:11:2 1Krl_11:2_1 1Krl_11:2_2 1Krl_11:2_3 1Krl_11:2_4 1Krl_11:2_5 1Krl_11:2_6 1Krl_11:2_7 1Krl_11:2_8 1Krl_11:2_9 1Krl_11:2_10 1Krl_11:2_11 1Krl_11:2_12 1Krl_11:2_13 1Krl_11:2_14 1Krl_11:2_15 1Krl_11:2_16 1Krl_11:2_17 1Krl_11:2_18 1Krl_11:2_19 1Krl_11:2_20 1Krl_11:2_21 1Krl_11:2_22 1Krl_11:2_23 1Krl_11:2_24
1Krl:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:3 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Ιαβις Ἄνες ἡμῖν ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ ἀποστελοῦμεν ἀγγέλους εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ· ἐὰν μὴ ᾖ ὁ σῴζων ἡμᾶς, ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμᾶς.
1Krl:11:3 And the men of Jabis say to him, Allow us seven days, and we will send messengers into all the coasts of Israel: if there should be no one to deliver us, we will come out to you. (1 Samuel 11:3 Brenton)
1Krl:11:3 Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź: «Zostaw nam siedem dni na rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto nam pomoże, poddamy się tobie». (1 Sm 11:3 BT_4)
1Krl:11:3 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Ιαβις Ἄνες ἡμῖν ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ ἀποστελοῦμεν ἀγγέλους εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ· ἐὰν μὴ σῴζων ἡμᾶς, ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμᾶς.
1Krl:11:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:11:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By pozwalać iść z Ja Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Izrael Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty
1Krl:11:3 kai\ le/gousin au)tO=| oi( a)/ndres *iabis *)/anes E(mi=n e(pta\ E(me/ras, kai\ a)postelou=men a)gge/lous ei)s pa=n o(/rion *israEl· e)a\n mE\ E)=| o( sO/|DZOn E(ma=s, e)Xeleuso/meTa pro\s u(ma=s.
1Krl:11:3 kai legusin autO hoi andres iabis anes hEmin hepta hEmeras, kai apostelumen angelus eis pan horion israEl· ean mE E ho sODZOn hEmas, eXeleusomeTa pros hymas.
1Krl:11:3 C V1_PAI3P RD_DSM RA_NPM N3_NPM N_GS VB_AAD2S RP_DP M N1A_APF C VF2_FAI1P N2_APM P A3_ASN N2N_ASN N_GSM C D V9_PAS3S RA_NSM V1_PAPNSM RP_AP VF_FMI1P P RP_AP
1Krl:11:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to let go of I seven day and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) into (+acc) every all, each, every, the whole of boundary Israel if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to be the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I to come out toward (+acc,+gen,+dat) you
1Krl:11:3 and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) him/it/same (dat) the (nom) men, husbands (nom|voc)   do-LET-you(sg)-GO-OF! us (dat) seven day (gen), days (acc) and we-will-ORDER FORTH messengers/angels (acc) into (+acc) every (nom|acc|voc) boundary (nom|acc|voc) Israel (indecl) if-ever not he/she/it-should-be the (nom) while SAVE-ing (nom) us (acc) we-will-be-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
1Krl:11:3 1Krl_11:3_1 1Krl_11:3_2 1Krl_11:3_3 1Krl_11:3_4 1Krl_11:3_5 1Krl_11:3_6 1Krl_11:3_7 1Krl_11:3_8 1Krl_11:3_9 1Krl_11:3_10 1Krl_11:3_11 1Krl_11:3_12 1Krl_11:3_13 1Krl_11:3_14 1Krl_11:3_15 1Krl_11:3_16 1Krl_11:3_17 1Krl_11:3_18 1Krl_11:3_19 1Krl_11:3_20 1Krl_11:3_21 1Krl_11:3_22 1Krl_11:3_23 1Krl_11:3_24 1Krl_11:3_25 1Krl_11:3_26
1Krl:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:4 καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι εἰς Γαβαα πρὸς Σαουλ καὶ λαλοῦσιν τοὺς λόγους εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ ἦραν πᾶς ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.
1Krl:11:4 And the messengers came to Gabaa to Saul, and they speak the words into the ears of the people; and all the people lifted up their voice, and wept. (1 Samuel 11:4 Brenton)
1Krl:11:4 Kiedy przybyli posłowie do Gibea, miasta Saula, i przedstawili te sprawy ludziom, podnieśli wszyscy głos i płakali. (1 Sm 11:4 BT_4)
1Krl:11:4 καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι εἰς Γαβαα πρὸς Σαουλ καὶ λαλοῦσιν τοὺς λόγους εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ ἦραν πᾶς λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.
1Krl:11:4 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ εἰς[1]   πρός Σαούλ, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
1Krl:11:4 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul I też, nawet, mianowicie By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do (+przyspieszenie) Ucho Ludzie I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać
1Krl:11:4 kai\ e)/rCHontai oi( a)/ggeloi ei)s *gabaa pro\s *saoul kai\ lalou=sin tou\s lo/gous ei)s ta\ O)=ta tou= laou=, kai\ E)=ran pa=s o( lao\s tE\n fOnE\n au)tO=n kai\ e)/klausan.
1Krl:11:4 kai erCHontai hoi angeloi eis gabaa pros saul kai lalusin tus logus eis ta Ota tu lau, kai Eran pas ho laos tEn fOnEn autOn kai eklausan.
1Krl:11:4 C V1_PMI3P RA_NPM N2_NPM P N_AS P N_ASM C V2_PAI3P RA_APM N2_APM P RA_APN N3T_APN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI3P
1Krl:11:4 and also, even, namely to come the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) Saul and also, even, namely to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. into (+acc) the ear the people and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise every all, each, every, the whole of the people the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to weep
1Krl:11:4 and they-are-being-COME-ed the (nom) messengers/angels (nom|voc) into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and they-are-SPEAK-ing, while SPEAK-ing (dat) the (acc) words (acc) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) and they-LIFT/PICK-ed-UP every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (acc) sound/voice (acc) them/same (gen) and they-WEEP-ed
1Krl:11:4 1Krl_11:4_1 1Krl_11:4_2 1Krl_11:4_3 1Krl_11:4_4 1Krl_11:4_5 1Krl_11:4_6 1Krl_11:4_7 1Krl_11:4_8 1Krl_11:4_9 1Krl_11:4_10 1Krl_11:4_11 1Krl_11:4_12 1Krl_11:4_13 1Krl_11:4_14 1Krl_11:4_15 1Krl_11:4_16 1Krl_11:4_17 1Krl_11:4_18 1Krl_11:4_19 1Krl_11:4_20 1Krl_11:4_21 1Krl_11:4_22 1Krl_11:4_23 1Krl_11:4_24 1Krl_11:4_25 1Krl_11:4_26 1Krl_11:4_27
1Krl:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:5 καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἤρχετο μετὰ τὸ πρωῒ ἐξ ἀγροῦ, καὶ εἶπεν Σαουλ Τί ὅτι κλαίει ὁ λαός; καὶ διηγοῦνται αὐτῷ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Ιαβις.
1Krl:11:5 And, behold, Saul came after the early morning out of the field: and Saul said, Why does the people week? and they tell him the words of the men of Jabis. (1 Samuel 11:5 Brenton)
1Krl:11:5 Ale właśnie Saul wracał za wołami z pola i pytał się: «Co się stało ludziom, że płaczą?» Opowiedziano mu sprawy mieszkańców Jabesz. (1 Sm 11:5 BT_4)
1Krl:11:5 καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἤρχετο μετὰ τὸ πρωῒ ἐξ ἀγροῦ, καὶ εἶπεν Σαουλ Τί ὅτι κλαίει λαός; καὶ διηγοῦνται αὐτῷ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Ιαβις.
1Krl:11:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σαούλ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) μετά ὁ ἡ τό πρωΐ ἐκ ἀγρός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krl:11:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul By przychodzić; by zaczynać się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wcześnie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pole I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By płakać Ludzie I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Syn
1Krl:11:5 kai\ i)dou\ *saoul E)/rCHeto meta\ to\ prOi\+ e)X a)grou=, kai\ ei)=pen *saoul *ti/ o(/ti klai/ei o( lao/s; kai\ diEgou=ntai au)tO=| ta\ r(E/mata tO=n ui(O=n *iabis.
1Krl:11:5 kai idu saul ErCHeto meta to prO+i eX agru, kai eipen saul ti hoti klaiei ho laos; kai diEguntai autO ta rEmata tOn hyiOn iabis.
1Krl:11:5 C I N_NSM V1I_IMI3S P RA_ASN D P N2_GSM C VBI_AAI3S N_NSM RI_ASN C V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM C V2_PMI3P RD_DSM RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM
1Krl:11:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul to come; to begin after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the early out of (+gen) ἐξ before vowels field and also, even, namely to say/tell Saul who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to weep the people and also, even, namely to exposit he/she/it/same the declaration statement, utterance the son ć
1Krl:11:5 and be-you(sg)-SEE-ed! Saul (indecl) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) early out of (+gen) field (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) who/what/why (nom|acc) because/that he/she/it-is-WEEP-ing, you(sg)-are-being-WEEP-ed (classical) the (nom) people (nom) and they-are-being-EXPOSIT-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen)  
1Krl:11:5 1Krl_11:5_1 1Krl_11:5_2 1Krl_11:5_3 1Krl_11:5_4 1Krl_11:5_5 1Krl_11:5_6 1Krl_11:5_7 1Krl_11:5_8 1Krl_11:5_9 1Krl_11:5_10 1Krl_11:5_11 1Krl_11:5_12 1Krl_11:5_13 1Krl_11:5_14 1Krl_11:5_15 1Krl_11:5_16 1Krl_11:5_17 1Krl_11:5_18 1Krl_11:5_19 1Krl_11:5_20 1Krl_11:5_21 1Krl_11:5_22 1Krl_11:5_23 1Krl_11:5_24 1Krl_11:5_25
1Krl:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:6 καὶ ἐφήλατο πνεῦμα κυρίου ἐπὶ Σαουλ, ὡς ἤκουσεν τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἐθυμώθη ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴ αὐτοῦ σφόδρα.
1Krl:11:6 And the Spirit of the Lord came upon Saul when he heard these words, and his anger was greatly kindled against them. (1 Samuel 11:6 Brenton)
1Krl:11:6 Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów, i wpadł w wielki gniew. (1 Sm 11:6 BT_4)
1Krl:11:6 καὶ ἐφήλατο πνεῦμα κυρίου ἐπὶ Σαουλ, ὡς ἤκουσεν τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἐθυμώθη ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴ αὐτοῦ σφόδρα.
1Krl:11:6 καί ἐφ·άλλομαι (εφ+αλλ-, εφ+αλ(ε)·[σ]-, εφ+αλ·[σ]- or 2nd εφ+αλ-, -, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Σαούλ, ὁ ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα
1Krl:11:6 I też, nawet, mianowicie By skakać na Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul Jak/jak By słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Krl:11:6 kai\ e)fE/lato pneu=ma kuri/ou e)pi\ *saoul, O(s E)/kousen ta\ r(E/mata tau=ta, kai\ e)TumO/TE e)p’ au)tou\s o)rgE\ au)tou= sfo/dra.
1Krl:11:6 kai efElato pneuma kyriu epi saul, hOs Ekusen ta rEmata tauta, kai eTymOTE ep’ autus orgE autu sfodra.
1Krl:11:6 C VBI_AMI3S N3M_NSN N2_GSM P N_ASM C VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RD_APN C VCI_API3S P RD_APM N1_NSF RD_GSM D
1Krl:11:6 and also, even, namely to leap upon spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul as/like to hear the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to anger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same wrath fume, anger, rage he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Krl:11:6 and he/she/it-was-LEAP-ed-UPON spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) as/like he/she/it-HEAR-ed the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) and he/she/it-was-ANGER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) wrath (nom|voc) him/it/same (gen) vehement,
1Krl:11:6 1Krl_11:6_1 1Krl_11:6_2 1Krl_11:6_3 1Krl_11:6_4 1Krl_11:6_5 1Krl_11:6_6 1Krl_11:6_7 1Krl_11:6_8 1Krl_11:6_9 1Krl_11:6_10 1Krl_11:6_11 1Krl_11:6_12 1Krl_11:6_13 1Krl_11:6_14 1Krl_11:6_15 1Krl_11:6_16 1Krl_11:6_17 1Krl_11:6_18
1Krl:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:7 καὶ ἔλαβεν δύο βόας καὶ ἐμέλισεν αὐτὰς καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων λέγων Ὃς οὐκ ἔστιν ἐκπορευόμενος ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω Σαμουηλ, κατὰ τάδε ποιήσουσιν τοῖς βουσὶν αὐτοῦ. καὶ ἐπῆλθεν ἔκστασις κυρίου ἐπὶ τὸν λαὸν Ισραηλ, καὶ ἐβόησαν ὡς ἀνὴρ εἷς.
1Krl:11:7 And he took two cows, and cut them in pieces, and sent them into all the coasts of Israel by the hand of messengers, saying, Whoso comes not forth after Saul and after Samuel, so shall they do to his oxen: and a transport from the Lord came upon the people of Israel, and they came out to battle as one man. (1 Samuel 11:7 Brenton)
1Krl:11:7 Wziął parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie Izraela z wyzwaniem: «Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem». Na cały lud padła bojaźń Pańska i wyruszyli jak jeden mąż. (1 Sm 11:7 BT_4)
1Krl:11:7 καὶ ἔλαβεν δύο βόας καὶ ἐμέλισεν αὐτὰς καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων λέγων Ὃς οὐκ ἔστιν ἐκπορευόμενος ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω Σαμουηλ, κατὰ τάδε ποιήσουσιν τοῖς βουσὶν αὐτοῦ. καὶ ἐπῆλθεν ἔκστασις κυρίου ἐπὶ τὸν λαὸν Ισραηλ, καὶ ἐβόησαν ὡς ἀνὴρ εἷς.
1Krl:11:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄγγελος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὀπίσω Σαούλ, ὁ καί ὀπίσω Σαμουήλ, ὁ κατά ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔκ·στασις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
1Krl:11:7 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dwa Wół; krzyk {aukcja} I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić/opowiadaj Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być By wychodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem Saul I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Samuel W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By czynić/rób Wół On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Zdziwienia/zachwyt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Izrael I też, nawet, mianowicie By ryczeć Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden
1Krl:11:7 kai\ e)/laben du/o bo/as kai\ e)me/lisen au)ta\s kai\ a)pe/steilen ei)s pa=n o(/rion *israEl e)n CHeiri\ a)gge/lOn le/gOn *(\os ou)k e)/stin e)kporeuo/menos o)pi/sO *saoul kai\ o)pi/sO *samouEl, kata\ ta/de poiE/sousin toi=s bousi\n au)tou=. kai\ e)pE=lTen e)/kstasis kuri/ou e)pi\ to\n lao\n *israEl, kai\ e)bo/Esan O(s a)nE\r ei(=s.
1Krl:11:7 kai elaben dyo boas kai emelisen autas kai apesteilen eis pan horion israEl en CHeiri angelOn legOn os uk estin ekporeuomenos opisO saul kai opisO samuEl, kata tade poiEsusin tois busin autu. kai epElTen ekstasis kyriu epi ton laon israEl, kai eboEsan hOs anEr heis.
1Krl:11:7 C VBI_AAI3S M N3_APM C VAI_AAI3S RD_APF C VAI_AAI3S P A3_ASN N2N_ASN N_GSM P N3_DSF N2_GPM V1_PAPNSM RR_NSM D V9_PAI3S V1_PMPNSM P N_GSM C P N_GSM P RD_APN VF_FAI3P RA_DPM N3E_DPM RD_GSM C VBI_AAI3S N3I_NSF N2_GSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3P C N3_NSM A3_NSM
1Krl:11:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand two ox; outcry and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) every all, each, every, the whole of boundary Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to say/tell who/whom/which οὐχ before rough breathing to be to go out behind back, behind, after Saul and also, even, namely behind back, behind, after Samuel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing such things [definite article + δέ] to do/make the ox he/she/it/same and also, even, namely to oncoming astoundment/ecstasy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people Israel and also, even, namely to bellow as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one
1Krl:11:7 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed two (nom, acc, gen) oxen (acc); outcries (acc) and   them/same (acc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed into (+acc) every (nom|acc|voc) boundary (nom|acc|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) hand (dat) messengers/angels (gen) while SAY/TELL-ing (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-is while being-GO-ed-OUT (nom) behind Saul (indecl) and behind Samuel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) the (dat) oxen (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-ONCOMING-ed astoundment/ecstasy (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) Israel (indecl) and they-BELLOW-ed as/like man, husband (nom) one (nom)
1Krl:11:7 1Krl_11:7_1 1Krl_11:7_2 1Krl_11:7_3 1Krl_11:7_4 1Krl_11:7_5 1Krl_11:7_6 1Krl_11:7_7 1Krl_11:7_8 1Krl_11:7_9 1Krl_11:7_10 1Krl_11:7_11 1Krl_11:7_12 1Krl_11:7_13 1Krl_11:7_14 1Krl_11:7_15 1Krl_11:7_16 1Krl_11:7_17 1Krl_11:7_18 1Krl_11:7_19 1Krl_11:7_20 1Krl_11:7_21 1Krl_11:7_22 1Krl_11:7_23 1Krl_11:7_24 1Krl_11:7_25 1Krl_11:7_26 1Krl_11:7_27 1Krl_11:7_28 1Krl_11:7_29 1Krl_11:7_30 1Krl_11:7_31 1Krl_11:7_32 1Krl_11:7_33 1Krl_11:7_34 1Krl_11:7_35 1Krl_11:7_36 1Krl_11:7_37 1Krl_11:7_38 1Krl_11:7_39 1Krl_11:7_40 1Krl_11:7_41 1Krl_11:7_42 1Krl_11:7_43 1Krl_11:7_44 1Krl_11:7_45
1Krl:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:8 καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς Αβιεζεκ ἐν Βαμα, πᾶν ἄνδρα Ισραηλ ἑξακοσίας χιλιάδας καὶ ἄνδρας Ιουδα ἑβδομήκοντα χιλιάδας.
1Krl:11:8 And he reviews them at Bezec in Bama, every man of Israel six hundred thousand, and the men of Juda seventy thousand. (1 Samuel 11:8 Brenton)
1Krl:11:8 Saul dokonał ich przeglądu w Bezek i było trzysta tysięcy z Izraela i trzydzieści tysięcy z Judy. (1 Sm 11:8 BT_4)
1Krl:11:8 καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς Αβιεζεκ ἐν Βαμα, πᾶν ἄνδρα Ισραηλ ἑξακοσίας χιλιάδας καὶ ἄνδρας Ιουδα ἑβδομήκοντα χιλιάδας.
1Krl:11:8 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἑξα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἑβδομή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krl:11:8 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Sześćset Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda Siedemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc]
1Krl:11:8 kai\ e)piske/ptetai au)tou\s *abieDZek e)n *bama, pa=n a)/ndra *israEl e(Xakosi/as CHilia/das kai\ a)/ndras *iouda e(bdomE/konta CHilia/das.
1Krl:11:8 kai episkeptetai autus abieDZek en bama, pan andra israEl heXakosias CHiliadas kai andras iuda hebdomEkonta CHiliadas.
1Krl:11:8 C V1_PMI3S RD_APM N_NSM P N_DSF A3_NSN N3_ASM N_GSM A1A_APF N3D_APF C N3_APM N_GSM M N3D_APF
1Krl:11:8 and also, even, namely to visit [see skeptical] he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel six hundred kilo [unit of one thousand] and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah seventy kilo [unit of one thousand]
1Krl:11:8 and he/she/it-is-being-VISIT-ed them/same (acc)   in/among/by (+dat)   every (nom|acc|voc) man, husband (acc) Israel (indecl) six hundred (acc) kilos (acc) and men, husbands (acc) Judas/Judah (gen, voc) seventy kilos (acc)
1Krl:11:8 1Krl_11:8_1 1Krl_11:8_2 1Krl_11:8_3 1Krl_11:8_4 1Krl_11:8_5 1Krl_11:8_6 1Krl_11:8_7 1Krl_11:8_8 1Krl_11:8_9 1Krl_11:8_10 1Krl_11:8_11 1Krl_11:8_12 1Krl_11:8_13 1Krl_11:8_14 1Krl_11:8_15 1Krl_11:8_16
1Krl:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:9 καὶ εἶπεν τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐρχομένοις Τάδε ἐρεῖτε τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις Αὔριον ὑμῖν ἡ σωτηρία διαθερμάναντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαγγέλλουσιν τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις, καὶ εὐφράνθησαν.
1Krl:11:9 And he said to the messengers that came, Thus shall ye say to the men of Jabis, To-morrow ye shall have deliverance when the sun is hot; and the messengers came to the city, and told the men of Jabis, and they rejoiced. (1 Samuel 11:9 Brenton)
1Krl:11:9 Powiedzieli więc do przybyłych posłańców: «Donieście mężom z Jabesz w Gileadzie: Jutro, gdy słońce będzie gorące, nadciągnie wam pomoc». Posłowie wrócili, a gdy oznajmili to mieszkańcom Jabesz, ci ucieszyli się. (1 Sm 11:9 BT_4)
1Krl:11:9 καὶ εἶπεν τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐρχομένοις Τάδε ἐρεῖτε τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις Αὔριον ὑμῖν σωτηρία διαθερμάναντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαγγέλλουσιν τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις, καὶ εὐφράνθησαν.
1Krl:11:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   αὔριον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον   ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
1Krl:11:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By przychodzić Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Następny dnia/jutro Ty Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By przychodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły
1Krl:11:9 kai\ ei)=pen toi=s a)gge/lois toi=s e)rCHome/nois *ta/de e)rei=te toi=s a)ndra/sin *iabis *au)/rion u(mi=n E( sOtEri/a diaTerma/nantos tou= E(li/ou. kai\ E)=lTon oi( a)/ggeloi ei)s tE\n po/lin kai\ a)pagge/llousin toi=s a)ndra/sin *iabis, kai\ eu)fra/nTEsan.
1Krl:11:9 kai eipen tois angelois tois erCHomenois tade ereite tois andrasin iabis aurion hymin hE sOtEria diaTermanantos tu hEliu. kai ElTon hoi angeloi eis tEn polin kai apangellusin tois andrasin iabis, kai eufranTEsan.
1Krl:11:9 C VBI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RA_DPM V1_PMPDPM RI_APN VF2_FAI2P RA_DPM N3_DPM N_GS D RP_DP RA_NSF N1A_NSF VA_AAPGSM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P RA_ASF N3I_ASF C V1_PAI3P RA_DPM N3_DPM N_GS C VC_API3P
1Krl:11:9 and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to come such things [definite article + δέ] to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć next day/tomorrow you the salvation/deliverance; saving ć the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to come the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) into (+acc) the city and also, even, namely to report – to report or tell. the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to celebrate/be merry
1Krl:11:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) messengers/angels (dat) the (dat) while being-COME-ed (dat) these (nom|acc) you(pl)-will-SAY/TELL the (dat) men, husbands (dat)   next day/tomorrow you(pl) (dat) the (nom) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc)   the (gen) Elijah (gen); sun (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) messengers/angels (nom|voc) into (+acc) the (acc) city (acc) and they-are-DELIVER A MESSAGE-ing, while DELIVER A MESSAGE-ing (dat) the (dat) men, husbands (dat)   and they-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY
1Krl:11:9 1Krl_11:9_1 1Krl_11:9_2 1Krl_11:9_3 1Krl_11:9_4 1Krl_11:9_5 1Krl_11:9_6 1Krl_11:9_7 1Krl_11:9_8 1Krl_11:9_9 1Krl_11:9_10 1Krl_11:9_11 1Krl_11:9_12 1Krl_11:9_13 1Krl_11:9_14 1Krl_11:9_15 1Krl_11:9_16 1Krl_11:9_17 1Krl_11:9_18 1Krl_11:9_19 1Krl_11:9_20 1Krl_11:9_21 1Krl_11:9_22 1Krl_11:9_23 1Krl_11:9_24 1Krl_11:9_25 1Krl_11:9_26 1Krl_11:9_27 1Krl_11:9_28 1Krl_11:9_29 1Krl_11:9_30 1Krl_11:9_31 1Krl_11:9_32
1Krl:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:10 καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην Αὔριον ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμᾶς, καὶ ποιήσετε ἡμῖν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον ὑμῶν.
1Krl:11:10 And the men of Jabis said to Naas the Ammanite, To-morrow we will come forth to you, and ye shall do to us what seems good in your sight. (1 Samuel 11:10 Brenton)
1Krl:11:10 Mieszkańcy Jabesz powiedzieli: «Jutro zejdziemy do was i uczynicie z nami wszystko, co wam się wyda słuszne». (1 Sm 11:10 BT_4)
1Krl:11:10 καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην Αὔριον ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμᾶς, καὶ ποιήσετε ἡμῖν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον ὑμῶν.
1Krl:11:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πρός   ὁ ἡ τό   αὔριον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:11:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Następny dnia/jutro By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W obecności z (+informacja); ??? Ty
1Krl:11:10 kai\ ei)=pan oi( a)/ndres *iabis pro\s *naas to\n *ammani/tEn *au)/rion e)Xeleuso/meTa pro\s u(ma=s, kai\ poiE/sete E(mi=n to\ a)gaTo\n e)nO/pion u(mO=n.
1Krl:11:10 kai eipan hoi andres iabis pros naas ton ammanitEn aurion eXeleusomeTa pros hymas, kai poiEsete hEmin to agaTon enOpion hymOn.
1Krl:11:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N_GS P N_AS RA_ASM N1M_ASM D VF_FMI1P P RP_AP C VF_FAI2P RP_DP RA_ASN A1_ASN P RP_GP
1Krl:11:10 and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć toward (+acc,+gen,+dat) ć the ć next day/tomorrow to come out toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely to do/make I the good inherently good, i.e. God-wrought. in the presence of (+gen); ??? you
1Krl:11:10 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc)   next day/tomorrow we-will-be-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and you(pl)-will-DO/MAKE us (dat) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen)
1Krl:11:10 1Krl_11:10_1 1Krl_11:10_2 1Krl_11:10_3 1Krl_11:10_4 1Krl_11:10_5 1Krl_11:10_6 1Krl_11:10_7 1Krl_11:10_8 1Krl_11:10_9 1Krl_11:10_10 1Krl_11:10_11 1Krl_11:10_12 1Krl_11:10_13 1Krl_11:10_14 1Krl_11:10_15 1Krl_11:10_16 1Krl_11:10_17 1Krl_11:10_18 1Krl_11:10_19 1Krl_11:10_20
1Krl:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:11 καὶ ἐγενήθη μετὰ τὴν αὔριον καὶ ἔθετο Σαουλ τὸν λαὸν εἰς τρεῖς ἀρχάς, καὶ εἰσπορεύονται μέσον τῆς παρεμβολῆς ἐν φυλακῇ τῇ πρωινῇ καὶ ἔτυπτον τοὺς υἱοὺς Αμμων, ἕως διεθερμάνθη ἡ ἡμέρα, καὶ ἐγενήθησαν οἱ ὑπολελειμμένοι διεσπάρησαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθησαν ἐν αὐτοῖς δύο κατὰ τὸ αὐτό.
1Krl:11:11 And it came to pass on the morrow, that Saul divided the people into three companies, and they go into the midst of the camp in the morning watch, and they smote the children of Ammon until the day was hot; at it came to pass that those who were left were scattered, and there were not left among them two together. (1 Samuel 11:11 Brenton)
1Krl:11:11 Nazajutrz Saul podzielił lud na trzy oddziały, które w czasie porannej straży wdarły się w środek obozu. I zabijali Ammonitów aż do dziennej spiekoty; pozostali rozpierzchli się tak, że dwóch razem nie zostało. (1 Sm 11:11 BT_4)
1Krl:11:11 καὶ ἐγενήθη μετὰ τὴν αὔριον καὶ ἔθετο Σαουλ τὸν λαὸν εἰς τρεῖς ἀρχάς, καὶ εἰσπορεύονται μέσον τῆς παρεμβολῆς ἐν φυλακῇ τῇ πρωινῇ καὶ ἔτυπτον τοὺς υἱοὺς Αμμων, ἕως διεθερμάνθη ἡμέρα, καὶ ἐγενήθησαν οἱ ὑπολελειμμένοι διεσπάρησαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθησαν ἐν αὐτοῖς δύο κατὰ τὸ αὐτό.
1Krl:11:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό αὔριον καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀρχή, -ῆς, ἡ καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐν φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρωϊνός -ή -όν καί τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:11:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Następny dnia/jutro I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Saul Ludzie Do (+przyspieszenie) Trzy Początek I też, nawet, mianowicie By wchodzić Średni Obozu obóz, koszary, armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Więzienie zabezpieczają się Wcześnie I też, nawet, mianowicie Do niech bije Syn Piasek Aż; świtaj Dzień I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) By rozpraszać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dwa W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krl:11:11 kai\ e)genE/TE meta\ tE\n au)/rion kai\ e)/Teto *saoul to\n lao\n ei)s trei=s a)rCHa/s, kai\ ei)sporeu/ontai me/son tE=s parembolE=s e)n fulakE=| tE=| prOinE=| kai\ e)/tupton tou\s ui(ou\s *ammOn, e(/Os dieTerma/nTE E( E(me/ra, kai\ e)genE/TEsan oi( u(poleleimme/noi diespa/rEsan, kai\ ou)CH u(pelei/fTEsan e)n au)toi=s du/o kata\ to\ au)to/.
1Krl:11:11 kai egenETE meta tEn aurion kai eTeto saul ton laon eis treis arCHas, kai eisporeuontai meson tEs parembolEs en fylakE tE prOinE kai etypton tus hyius ammOn, heOs dieTermanTE hE hEmera, kai egenETEsan hoi hypoleleimmenoi diesparEsan, kai uCH hypeleifTEsan en autois dyo kata to auto.
1Krl:11:11 C VCI_API3S P RA_ASF D C VEI_AMI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM P A3_APF N1_APF C V1_PMI3P A1_ASN RA_GSF N1_GSF P N1_DSF RA_DSF A1_DSF C V1I_IAI3P RA_APM N2_APM N_GSM P VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF C VCI_API3P RA_NPM VP_XMPNPM VDI_API3P C D VVI_API3P P RD_DPM M P RA_ASN RD_ASN
1Krl:11:11 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the next day/tomorrow and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station Saul the people into (+acc) three beginning and also, even, namely to enter middle the camp camp, barracks, army in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prison guard the early and also, even, namely to beat the son sand until; dawn ć the day and also, even, namely to become become, happen the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) to scatter and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same two down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same
1Krl:11:11 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) next day/tomorrow and he/she/it-was-PLACE-ed Saul (indecl) the (acc) people (acc) into (+acc) three (acc, nom) beginnings (acc) and they-are-being-ENTER-ed middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) camp (gen) in/among/by (+dat) prison (dat) the (dat) early ([Adj] dat) and I-was-BEAT-ing, they-were-BEAT-ing the (acc) sons (acc) sands (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   the (nom) day (nom|voc) and they-were-BECOME-ed the (nom) having-been-REMAIN-ed (nom|voc) they-were-SCATTER-ed and not they-were-REMAIN-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) two (nom, acc, gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
1Krl:11:11 1Krl_11:11_1 1Krl_11:11_2 1Krl_11:11_3 1Krl_11:11_4 1Krl_11:11_5 1Krl_11:11_6 1Krl_11:11_7 1Krl_11:11_8 1Krl_11:11_9 1Krl_11:11_10 1Krl_11:11_11 1Krl_11:11_12 1Krl_11:11_13 1Krl_11:11_14 1Krl_11:11_15 1Krl_11:11_16 1Krl_11:11_17 1Krl_11:11_18 1Krl_11:11_19 1Krl_11:11_20 1Krl_11:11_21 1Krl_11:11_22 1Krl_11:11_23 1Krl_11:11_24 1Krl_11:11_25 1Krl_11:11_26 1Krl_11:11_27 1Krl_11:11_28 1Krl_11:11_29 1Krl_11:11_30 1Krl_11:11_31 1Krl_11:11_32 1Krl_11:11_33 1Krl_11:11_34 1Krl_11:11_35 1Krl_11:11_36 1Krl_11:11_37 1Krl_11:11_38 1Krl_11:11_39 1Krl_11:11_40 1Krl_11:11_41 1Krl_11:11_42 1Krl_11:11_43 1Krl_11:11_44 1Krl_11:11_45
1Krl:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:12 καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαμουηλ Τίς ὁ εἴπας ὅτι Σαουλ οὐ βασιλεύσει ἡμῶν; παράδος τοὺς ἄνδρας, καὶ θανατώσομεν αὐτούς.
1Krl:11:12 And the people said to Samuel, Who has said that Saul shall not reign over us? Give up the men, and we will put them to death. (1 Samuel 11:12 Brenton)
1Krl:11:12 I mówił lud do Samuela: «Kto to mówił: Czy Saul może nad nami królować? Oddajcie nam tych mężów, abyśmy im śmierć zadali». (1 Sm 11:12 BT_4)
1Krl:11:12 καὶ εἶπεν λαὸς πρὸς Σαμουηλ Τίς εἴπας ὅτι Σαουλ οὐ βασιλεύσει ἡμῶν; παράδος τοὺς ἄνδρας, καὶ θανατώσομεν αὐτούς.
1Krl:11:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Σαμουήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι Σαούλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:11:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Saul ??? Przed przydechem mocnym By panować Ja By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo
1Krl:11:12 kai\ ei)=pen o( lao\s pro\s *samouEl *ti/s o( ei)/pas o(/ti *saoul ou) basileu/sei E(mO=n; para/dos tou\s a)/ndras, kai\ TanatO/somen au)tou/s.
1Krl:11:12 kai eipen ho laos pros samuEl tis ho eipas hoti saul u basileusei hEmOn; parados tus andras, kai TanatOsomen autus.
1Krl:11:12 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM RI_ASN RA_NSM VAI_AAI2S C N_NSM D VF_FAI3S RP_GP VO_AAD2S RA_APM N3_APM C VF_FAI1P RD_APM
1Krl:11:12 and also, even, namely to say/tell the people toward (+acc,+gen,+dat) Samuel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to say/tell because/that Saul οὐχ before rough breathing to reign I to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to put to death he/she/it/same
1Krl:11:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl) who/what/why (nom) the (nom) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that Saul (indecl) not he/she/it-will-REIGN, you(sg)-will-be-REIGN-ed (classical) us (gen) do-Hand OVER-you(sg)! the (acc) men, husbands (acc) and we-will-PUT-TO-DEATH them/same (acc)
1Krl:11:12 1Krl_11:12_1 1Krl_11:12_2 1Krl_11:12_3 1Krl_11:12_4 1Krl_11:12_5 1Krl_11:12_6 1Krl_11:12_7 1Krl_11:12_8 1Krl_11:12_9 1Krl_11:12_10 1Krl_11:12_11 1Krl_11:12_12 1Krl_11:12_13 1Krl_11:12_14 1Krl_11:12_15 1Krl_11:12_16 1Krl_11:12_17 1Krl_11:12_18 1Krl_11:12_19 1Krl_11:12_20
1Krl:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:13 καὶ εἶπεν Σαουλ Οὐκ ἀποθανεῖται οὐδεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὅτι σήμερον κύριος ἐποίησεν σωτηρίαν ἐν Ισραηλ.
1Krl:11:13 And Saul said, No man shall die this day, for to-day the Lord has wrought deliverance in Israel. (1 Samuel 11:13 Brenton)
1Krl:11:13 Saul na to odrzekł: «W tym dniu nikt nie umrze, gdyż dzisiaj sprawił Pan, że Izraelici zwyciężyli». (1 Sm 11:13 BT_4)
1Krl:11:13 καὶ εἶπεν Σαουλ Οὐκ ἀποθανεῖται οὐδεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὅτι σήμερον κύριος ἐποίησεν σωτηρίαν ἐν Ισραηλ.
1Krl:11:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι σήμερον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σωτηρία, -ας, ἡ ἐν Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:11:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul ??? Przed przydechem mocnym By umierać Nie jeden (nic, nikt) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Dzisiaj dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Zbawienia/wyzwolenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
1Krl:11:13 kai\ ei)=pen *saoul *ou)k a)poTanei=tai ou)dei\s e)n tE=| E(me/ra| tau/tE|, o(/ti sE/meron ku/rios e)poi/Esen sOtEri/an e)n *israEl.
1Krl:11:13 kai eipen saul uk apoTaneitai udeis en tE hEmera tautE, hoti sEmeron kyrios epoiEsen sOtErian en israEl.
1Krl:11:13 C VBI_AAI3S N_NSM D VF2_FMI3S A3_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C D N2_NSM VAI_AAI3S N1A_ASF P N_DSM
1Krl:11:13 and also, even, namely to say/tell Saul οὐχ before rough breathing to die not one (nothing, no one) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that today day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make salvation/deliverance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
1Krl:11:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) not he/she/it-will-be-DIE-ed not one (nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) because/that today lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DO/MAKE-ed salvation/deliverance (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
1Krl:11:13 1Krl_11:13_1 1Krl_11:13_2 1Krl_11:13_3 1Krl_11:13_4 1Krl_11:13_5 1Krl_11:13_6 1Krl_11:13_7 1Krl_11:13_8 1Krl_11:13_9 1Krl_11:13_10 1Krl_11:13_11 1Krl_11:13_12 1Krl_11:13_13 1Krl_11:13_14 1Krl_11:13_15 1Krl_11:13_16 1Krl_11:13_17
1Krl:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:14 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων Πορευθῶμεν εἰς Γαλγαλα καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκεῖ τὴν βασιλείαν.
1Krl:11:14 And Samuel spoke to the people, saying, Let us go to Galgala, and there renew the kingdom. (1 Samuel 11:14 Brenton)
1Krl:11:14 Samuel odezwał się do ludu: «Chodźcie, udamy się do Gilgal, tam na nowo ustalona będzie władza królewska». (1 Sm 11:14 BT_4)
1Krl:11:14 Καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων Πορευθῶμεν εἰς Γαλγαλα καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκεῖ τὴν βασιλείαν.
1Krl:11:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]   καί ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ
1Krl:11:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By mówić/opowiadaj By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By inaugurować Tam Królestwo
1Krl:11:14 *kai\ ei)=pen *samouEl pro\s to\n lao\n le/gOn *poreuTO=men ei)s *galgala kai\ e)gkaini/sOmen e)kei= tE\n basilei/an.
1Krl:11:14 kai eipen samuEl pros ton laon legOn poreuTOmen eis galgala kai enkainisOmen ekei tEn basileian.
1Krl:11:14 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNSM V1_PAS1P P N_ASF C VA_AAS1P D RA_ASF N1A_ASF
1Krl:11:14 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) the people to say/tell to go into (+acc) ć and also, even, namely to inaugurate there the kingdom
1Krl:11:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) while SAY/TELL-ing (nom) we-should-be-GO-ed into (+acc)   and we-should-INAUGURATE there the (acc) kingdom (acc)
1Krl:11:14 1Krl_11:14_1 1Krl_11:14_2 1Krl_11:14_3 1Krl_11:14_4 1Krl_11:14_5 1Krl_11:14_6 1Krl_11:14_7 1Krl_11:14_8 1Krl_11:14_9 1Krl_11:14_10 1Krl_11:14_11 1Krl_11:14_12 1Krl_11:14_13 1Krl_11:14_14 1Krl_11:14_15
1Krl:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:11:15 καὶ ἐπορεύθη πᾶς ὁ λαὸς εἰς Γαλγαλα, καὶ ἔχρισεν Σαμουηλ ἐκεῖ τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλοις καὶ ἔθυσεν ἐκεῖ θυσίας καὶ εἰρηνικὰς ἐνώπιον κυρίου· καὶ εὐφράνθη Σαμουηλ καὶ πᾶς Ισραηλ ὥστε λίαν.
1Krl:11:15 And all the people went to Galgala, and Samuel anointed Saul there to be king before the Lord in Galgala, and there he offered meat-offerings and peace-offerings before the Lord: and Samuel and all Israel rejoiced exceedingly. (1 Samuel 11:15 Brenton)
1Krl:11:15 Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula, przed obliczem Pana w Gilgal. Tam też przed Panem złożyli ofiary biesiadne. Saul radował się bardzo wraz z całym ludem izraelskim. (1 Sm 11:15 BT_4)
1Krl:11:15 καὶ ἐπορεύθη πᾶς λαὸς εἰς Γαλγαλα, καὶ ἔχρισεν Σαμουηλ ἐκεῖ τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλοις καὶ ἔθυσεν ἐκεῖ θυσίας καὶ εἰρηνικὰς ἐνώπιον κυρίου· καὶ εὐφράνθη Σαμουηλ καὶ πᾶς Ισραηλ ὥστε λίαν.
1Krl:11:15 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ἐκεῖ ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐκεῖ θυσία, -ας, ἡ καί εἰρηνικός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) Σαμουήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὥστε λίαν
1Krl:11:15 I też, nawet, mianowicie By iść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Samuel Tam Saul Do (+przyspieszenie) Król W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Tam Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Spokojny W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Samuel I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Tak tamto Bardzo
1Krl:11:15 kai\ e)poreu/TE pa=s o( lao\s ei)s *galgala, kai\ e)/CHrisen *samouEl e)kei= to\n *saoul ei)s basile/a e)nO/pion kuri/ou e)n *galgalois kai\ e)/Tusen e)kei= Tusi/as kai\ ei)rEnika\s e)nO/pion kuri/ou· kai\ eu)fra/nTE *samouEl kai\ pa=s *israEl O(/ste li/an.
1Krl:11:15 kai eporeuTE pas ho laos eis galgala, kai eCHrisen samuEl ekei ton saul eis basilea enOpion kyriu en galgalois kai eTysen ekei Tysias kai eirEnikas enOpion kyriu· kai eufranTE samuEl kai pas israEl hOste lian.
1Krl:11:15 C VCI_API3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM P N_ASF C VAI_AAI3S N_NSM D RA_ASM N_ASM P N3V_ASM P N2_GSM P N_DPF C VAI_AAI3S D N1A_APF C A1_APF P N2_GSM C VC_API3S N_NSM C A3_NSM N_NSM C D
1Krl:11:15 and also, even, namely to go every all, each, every, the whole of the people into (+acc) ć and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. Samuel there the Saul into (+acc) king in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] there sacrifice victimize, immolate and also, even, namely peaceful in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to celebrate/be merry Samuel and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel so that very
1Krl:11:15 and he/she/it-was-GO-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) into (+acc)   and he/she/it-CHRISEN-ed Samuel (indecl) there the (acc) Saul (indecl) into (+acc) king (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)   and he/she/it-SACRIFICE-ed there sacrifice (gen), sacrificial (acc) and peaceful ([Adj] acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY Samuel (indecl) and every (nom|voc) Israel (indecl) so that very
1Krl:11:15 1Krl_11:15_1 1Krl_11:15_2 1Krl_11:15_3 1Krl_11:15_4 1Krl_11:15_5 1Krl_11:15_6 1Krl_11:15_7 1Krl_11:15_8 1Krl_11:15_9 1Krl_11:15_10 1Krl_11:15_11 1Krl_11:15_12 1Krl_11:15_13 1Krl_11:15_14 1Krl_11:15_15 1Krl_11:15_16 1Krl_11:15_17 1Krl_11:15_18 1Krl_11:15_19 1Krl_11:15_20 1Krl_11:15_21 1Krl_11:15_22 1Krl_11:15_23 1Krl_11:15_24 1Krl_11:15_25 1Krl_11:15_26 1Krl_11:15_27 1Krl_11:15_28 1Krl_11:15_29 1Krl_11:15_30 1Krl_11:15_31 1Krl_11:15_32 1Krl_11:15_33 1Krl_11:15_34 1Krl_11:15_35
1Krl:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x