1Krl:12:1 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς πάντα ἄνδρα Ισραηλ Ἰδοὺ ἤκουσα φωνῆς ὑμῶν εἰς πάντα, ὅσα εἴπατέ μοι, καὶ ἐβασίλευσα ἐφ’ ὑμᾶς βασιλέα.
1Krl:12:1 And Samuel said to all Israel, Behold, I have hearkened to your voice in all things that ye have said to me, and I have set a king over you. (1 Samuel 12:1 Brenton)
1Krl:12:1 Przemówił Samuel do wszystkich Izraelitów: «Oto posłuchałem waszego głosu we wszystkim, coście do mnie mówili, i ustanowiłem króla nad wami. (1 Sm 12:1 BT_4)
1Krl:12:1 Καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς πάντα ἄνδρα Ισραηλ Ἰδοὺ ἤκουσα φωνῆς ὑμῶν εἰς πάντα, ὅσα εἴπατέ μοι, καὶ ἐβασίλευσα ἐφ’ ὑμᾶς βασιλέα.
1Krl:12:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krl:12:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Ty Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By mówić/opowiadaj Ja I też, nawet, mianowicie By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Król
1Krl:12:1 *kai\ ei)=pen *samouEl pro\s pa/nta a)/ndra *israEl *)idou\ E)/kousa fOnE=s u(mO=n ei)s pa/nta, o(/sa ei)/pate/ moi, kai\ e)basi/leusa e)f’ u(ma=s basile/a.
1Krl:12:1 kai eipen samuEl pros panta andra israEl idu Ekusa fOnEs hymOn eis panta, hosa eipate moi, kai ebasileusa ef’ hymas basilea.
1Krl:12:1 C VBI_AAI3S N_NSM P A3_ASM N3_ASM N_ASM I VAI_AAI1S N1_GSF RP_GP P A3_APN A1_APN VAI_AAI2P RP_DS C VAI_AAI1S P RP_AP N3V_ASM
1Krl:12:1 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived.; to hear sound/voice cries you into (+acc) every all, each, every, the whole of as much/many as to say/tell I and also, even, namely to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you king
1Krl:12:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed sound/voice (gen) you(pl) (gen) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! me (dat) and I-REIGN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) king (acc)
1Krl:12:1 1Krl_12:1_1 1Krl_12:1_2 1Krl_12:1_3 1Krl_12:1_4 1Krl_12:1_5 1Krl_12:1_6 1Krl_12:1_7 1Krl_12:1_8 1Krl_12:1_9 1Krl_12:1_10 1Krl_12:1_11 1Krl_12:1_12 1Krl_12:1_13 1Krl_12:1_14 1Krl_12:1_15 1Krl_12:1_16 1Krl_12:1_17 1Krl_12:1_18 1Krl_12:1_19 1Krl_12:1_20 1Krl_12:1_21
1Krl:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:2 καὶ νῦν ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς διαπορεύεται ἐνώπιον ὑμῶν, κἀγὼ γεγήρακα καὶ καθήσομαι, καὶ οἱ υἱοί μου ἰδοὺ ἐν ὑμῖν· κἀγὼ ἰδοὺ διελήλυθα ἐνώπιον ὑμῶν ἐκ νεότητός μου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krl:12:2 And now, behold, the king goes before you; and I am grown old and shall rest; and, behold, my sons are among you; and, behold, I have gone about before you from my youth to this day. (1 Samuel 12:2 Brenton)
1Krl:12:2 Dlatego też jest to król, który przewodzić wam będzie, ja tymczasem zestarzałem się i osiwiałem, a synowie moi: oto są z wami. Ja przewodziłem wam od młodości aż do dziś. (1 Sm 12:2 BT_4)
1Krl:12:2 καὶ νῦν ἰδοὺ βασιλεὺς διαπορεύεται ἐνώπιον ὑμῶν, κἀγὼ γεγήρακα καὶ καθήσομαι, καὶ οἱ υἱοί μου ἰδοὺ ἐν ὑμῖν· κἀγὼ ἰδοὺ διελήλυθα ἐνώπιον ὑμῶν ἐκ νεότητός μου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krl:12:2 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κἀγώ (καὶ ἐγώ) γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) καί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κἀγώ (καὶ ἐγώ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:12:2 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król By przechodzić W obecności z (+informacja); ??? Ty I/też ja By stawać się stary (starzenie) I też, nawet, mianowicie By siedzieć; by umieszczać I też, nawet, mianowicie Syn Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I/też ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W obecności z (+informacja); ??? Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:12:2 kai\ nu=n i)dou\ o( basileu\s diaporeu/etai e)nO/pion u(mO=n, ka)gO\ gegE/raka kai\ kaTE/somai, kai\ oi( ui(oi/ mou i)dou\ e)n u(mi=n· ka)gO\ i)dou\ dielE/luTa e)nO/pion u(mO=n e)k neo/tEto/s mou kai\ e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
1Krl:12:2 kai nyn idu ho basileus diaporeuetai enOpion hymOn, kagO gegEraka kai kaTEsomai, kai hoi hyioi mu idu en hymin· kagO idu dielElyTa enOpion hymOn ek neotEtos mu kai heOs tEs hEmeras tautEs.
1Krl:12:2 C D I RA_NSM N3V_NSM V1_PMI3S P RP_GP C+RPNS VX_XAI1S C VF_FMI1S C RA_NPM N2_NPM RP_GS I P RP_DP C+RPNS I VX_XAI1S P RP_GP P N3T_GSF RP_GS C P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
1Krl:12:2 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king to pass through in the presence of (+gen); ??? you and/also I to grow old (aging) and also, even, namely to sit; to set and also, even, namely the son I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and/also I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go through pass through in the presence of (+gen); ??? you out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I and also, even, namely until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:12:2 and now be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) king (nom) he/she/it-is-being-PASS-ed-THROUGH in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) and/also I (nom) I-have-GROW-ed-OLD and I-will-be-SIT-ed; I-will-be-SET-ed and the (nom) sons (nom|voc) me (gen) be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and/also I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GO THROUGH-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) out of (+gen) youth (gen) me (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
1Krl:12:2 1Krl_12:2_1 1Krl_12:2_2 1Krl_12:2_3 1Krl_12:2_4 1Krl_12:2_5 1Krl_12:2_6 1Krl_12:2_7 1Krl_12:2_8 1Krl_12:2_9 1Krl_12:2_10 1Krl_12:2_11 1Krl_12:2_12 1Krl_12:2_13 1Krl_12:2_14 1Krl_12:2_15 1Krl_12:2_16 1Krl_12:2_17 1Krl_12:2_18 1Krl_12:2_19 1Krl_12:2_20 1Krl_12:2_21 1Krl_12:2_22 1Krl_12:2_23 1Krl_12:2_24 1Krl_12:2_25 1Krl_12:2_26 1Krl_12:2_27 1Krl_12:2_28 1Krl_12:2_29 1Krl_12:2_30 1Krl_12:2_31 1Krl_12:2_32
1Krl:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:3 ἰδοὺ ἐγώ, ἀποκρίθητε κατ’ ἐμοῦ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνώπιον χριστοῦ αὐτοῦ· μόσχον τίνος εἴληφα ἢ ὄνον τίνος εἴληφα ἢ τίνα κατεδυνάστευσα ὑμῶν ἢ τίνα ἐξεπίεσα ἢ ἐκ χειρὸς τίνος εἴληφα ἐξίλασμα καὶ ὑπόδημα; ἀποκρίθητε κατ’ ἐμοῦ, καὶ ἀποδώσω ὑμῖν.
1Krl:12:3 Behold, here am I, answer against me before the Lord and before his anointed: whose calf have I taken? or whose ass have I taken? or whom of you have I oppressed? or from whose hand have I taken a bribe, even to a sandal? bear witness against me, and I will make restitution to you. (1 Samuel 12:3 Brenton)
1Krl:12:3 Oto jestem. Oskarżajcie mnie przed Panem i przed Jego pomazańcem. Czy wziąłem komu wołu, czy zabrałem czyjego osła, czy komu wyrządziłem krzywdę lub gnębiłem, albo z czyjej ręki przyjąłem dar, aby zakryć oczy na jego sprawę? Zwrócę wam wszystko». (1 Sm 12:3 BT_4)
1Krl:12:3 ἰδοὺ ἐγώ, ἀποκρίθητε κατ’ ἐμοῦ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνώπιον χριστοῦ αὐτοῦ· μόσχον τίνος εἴληφα ὄνον τίνος εἴληφα τίνα κατεδυνάστευσα ὑμῶν τίνα ἐξεπίεσα ἐκ χειρὸς τίνος εἴληφα ἐξίλασμα καὶ ὑπόδημα; ἀποκρίθητε κατ’ ἐμοῦ, καὶ ἀποδώσω ὑμῖν.
1Krl:12:3 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό μόσχος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἤ[1] ὄνος, -ου, ὁ and ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ·πιέζω/-πιεζέω [LXX] (εκ+πιεζ-/εκ+πιεζ(ε)-, -, εκ+πιε·σ-, -, εκ+πεπιεσ-, -) ἤ[1] ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   καί ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:12:3 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By odpowiadać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W obecności z (+informacja); ??? Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo Cielęcia/wół Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Albo Osła/osioł Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By eksploatować Ty Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Sandał By odpowiadać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty
1Krl:12:3 i)dou\ e)gO/, a)pokri/TEte kat’ e)mou= e)nO/pion kuri/ou kai\ e)nO/pion CHristou= au)tou=· mo/sCHon ti/nos ei)/lEfa E)\ o)/non ti/nos ei)/lEfa E)\ ti/na kateduna/steusa u(mO=n E)\ ti/na e)Xepi/esa E)\ e)k CHeiro\s ti/nos ei)/lEfa e)Xi/lasma kai\ u(po/dEma; a)pokri/TEte kat’ e)mou=, kai\ a)podO/sO u(mi=n.
1Krl:12:3 idu egO, apokriTEte kat’ emu enOpion kyriu kai enOpion CHristu autu· mosCHon tinos eilEfa E onon tinos eilEfa E tina katedynasteusa hymOn E tina eXepiesa E ek CHeiros tinos eilEfa eXilasma kai hypodEma; apokriTEte kat’ emu, kai apodOsO hymin.
1Krl:12:3 I RP_NS VC_APS2P P RP_GS P N2_GSM C P A1_GSM RD_GSM N2_ASM RI_GSM VX_XAI1S C N2_ASF RI_GSM VX_XAI1S C RI_ASM VAI_AAI1S RP_GP C RI_ASM VAI_AAI1S C P N3_GSF RI_GSN VX_XAI1S N3M_ASN C N3M_ASN VC_APS2P P RP_GS C VF_FAI1S RP_DP
1Krl:12:3 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to answer down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in the presence of (+gen); ??? Christ lit. 'anointed' he/she/it/same calf/ox who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand or ass/donkey who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to exploit you or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? or out of (+gen) ἐξ before vowels hand who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć and also, even, namely sandal to answer down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer you
1Krl:12:3 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) be-you(pl)-ANSWER-ed!, you(pl)-should-be-ANSWER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Christ (gen) him/it/same (gen) calf/ox (acc) who/what/why (gen) I-have-TAKE HOLD OF-ed or ass/donkey (acc) who/what/why (gen) I-have-TAKE HOLD OF-ed or who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) I-EXPLOIT-ed you(pl) (gen) or who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) I-???-ed or out of (+gen) hand (gen) who/what/why (gen) I-have-TAKE HOLD OF-ed   and sandal (nom|acc|voc) be-you(pl)-ANSWER-ed!, you(pl)-should-be-ANSWER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) and I-will-GIVE BACK, I-should-GIVE BACK you(pl) (dat)
1Krl:12:3 1Krl_12:3_1 1Krl_12:3_2 1Krl_12:3_3 1Krl_12:3_4 1Krl_12:3_5 1Krl_12:3_6 1Krl_12:3_7 1Krl_12:3_8 1Krl_12:3_9 1Krl_12:3_10 1Krl_12:3_11 1Krl_12:3_12 1Krl_12:3_13 1Krl_12:3_14 1Krl_12:3_15 1Krl_12:3_16 1Krl_12:3_17 1Krl_12:3_18 1Krl_12:3_19 1Krl_12:3_20 1Krl_12:3_21 1Krl_12:3_22 1Krl_12:3_23 1Krl_12:3_24 1Krl_12:3_25 1Krl_12:3_26 1Krl_12:3_27 1Krl_12:3_28 1Krl_12:3_29 1Krl_12:3_30 1Krl_12:3_31 1Krl_12:3_32 1Krl_12:3_33 1Krl_12:3_34 1Krl_12:3_35 1Krl_12:3_36 1Krl_12:3_37 1Krl_12:3_38 1Krl_12:3_39
1Krl:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:4 καὶ εἶπαν πρὸς Σαμουηλ Οὐκ ἠδίκησας ἡμᾶς καὶ οὐ κατεδυνάστευσας καὶ οὐκ ἔθλασας ἡμᾶς καὶ οὐκ εἴληφας ἐκ χειρὸς οὐδενὸς οὐδέν.
1Krl:12:4 And they said to Samuel, Thou hast not injured us, and thou hast not oppressed us; and thou hast not afflicted us, and thou hast not taken anything from any one's hand. (1 Samuel 12:4 Brenton)
1Krl:12:4 Odpowiedzieli na to: «Nie byliśmy krzywdzeni ani gnębieni, nie wziąłeś też niczego z niczyjej ręki». (1 Sm 12:4 BT_4)
1Krl:12:4 καὶ εἶπαν πρὸς Σαμουηλ Οὐκ ἠδίκησας ἡμᾶς καὶ οὐ κατεδυνάστευσας καὶ οὐκ ἔθλασας ἡμᾶς καὶ οὐκ εἴληφας ἐκ χειρὸς οὐδενὸς οὐδέν.
1Krl:12:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Σαμουήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
1Krl:12:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel ??? Przed przydechem mocnym Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By eksploatować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gnieść się Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Nie jeden (nic, nikt) Nie jeden (nic, nikt)
1Krl:12:4 kai\ ei)=pan pro\s *samouEl *ou)k E)di/kEsas E(ma=s kai\ ou) kateduna/steusas kai\ ou)k e)/Tlasas E(ma=s kai\ ou)k ei)/lEfas e)k CHeiro\s ou)deno\s ou)de/n.
1Krl:12:4 kai eipan pros samuEl uk EdikEsas hEmas kai u katedynasteusas kai uk eTlasas hEmas kai uk eilEfas ek CHeiros udenos uden.
1Krl:12:4 C VAI_AAI3P P N_ASM D VAI_AAI2S RP_AP C D VAI_AAI2S C D VAI_AAI2S RP_AP C D VX_XAI2S P N3_GSF A3_GSM A3_ASN
1Krl:12:4 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Samuel οὐχ before rough breathing to harm/do wrong to I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to exploit and also, even, namely οὐχ before rough breathing to crush I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels hand not one (nothing, no one) not one (nothing, no one)
1Krl:12:4 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl) not you(sg)-WRONG-ed us (acc) and not you(sg)-EXPLOIT-ed and not you(sg)-CRUSH-ed us (acc) and not you(sg)-have-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) hand (gen) not one (gen) not one (nom|acc)
1Krl:12:4 1Krl_12:4_1 1Krl_12:4_2 1Krl_12:4_3 1Krl_12:4_4 1Krl_12:4_5 1Krl_12:4_6 1Krl_12:4_7 1Krl_12:4_8 1Krl_12:4_9 1Krl_12:4_10 1Krl_12:4_11 1Krl_12:4_12 1Krl_12:4_13 1Krl_12:4_14 1Krl_12:4_15 1Krl_12:4_16 1Krl_12:4_17 1Krl_12:4_18 1Krl_12:4_19 1Krl_12:4_20 1Krl_12:4_21
1Krl:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:5 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν Μάρτυς κύριος ἐν ὑμῖν καὶ μάρτυς χριστὸς αὐτοῦ σήμερον ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ὅτι οὐχ εὑρήκατε ἐν χειρί μου οὐθέν· καὶ εἶπαν Μάρτυς.
1Krl:12:5 And Samuel said to the people, The Lord is witness among you, and his anointed is witness this day, that ye have not found anything in my hand: and they said, He is witness. (1 Samuel 12:5 Brenton)
1Krl:12:5 Rzekł więc znowu: «Pan mi świadkiem i dzisiejszy Jego pomazaniec wobec was, że nic nie znaleźliście w moim ręku». Odpowiedzieli: «On świadkiem». (1 Sm 12:5 BT_4)
1Krl:12:5 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν Μάρτυς κύριος ἐν ὑμῖν καὶ μάρτυς χριστὸς αὐτοῦ σήμερον ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ὅτι οὐχ εὑρήκατε ἐν χειρί μου οὐθέν· καὶ εἶπαν Μάρτυς.
1Krl:12:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό σήμερον ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν
1Krl:12:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Dowód Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie Dowód Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo Dzisiaj dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dowód
1Krl:12:5 kai\ ei)=pen *samouEl pro\s to\n lao/n *ma/rtus ku/rios e)n u(mi=n kai\ ma/rtus CHristo\s au)tou= sE/meron e)n tau/tE| tE=| E(me/ra| o(/ti ou)CH eu(rE/kate e)n CHeiri/ mou ou)Te/n· kai\ ei)=pan *ma/rtus.
1Krl:12:5 kai eipen samuEl pros ton laon martys kyrios en hymin kai martys CHristos autu sEmeron en tautE tE hEmera hoti uCH heurEkate en CHeiri mu uTen· kai eipan martys.
1Krl:12:5 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N3_NSM N2_NSM P RP_DP C N3_NSM A1_NSM RD_GSM D P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF C D VX_XAI2P P N3_DSF RP_GS A3_ASN C VAI_AAI3P N3_NSM
1Krl:12:5 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) the people witness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely witness Christ lit. 'anointed' he/she/it/same today day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the day because/that οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I not one (nothing, no one) and also, even, namely to say/tell witness
1Krl:12:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) witness (nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and witness (nom|voc) Christ (nom) him/it/same (gen) today in/among/by (+dat) this (dat) the (dat) day (dat) because/that not you(pl)-have-FIND-ed in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) not one (nom|acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) witness (nom|voc)
1Krl:12:5 1Krl_12:5_1 1Krl_12:5_2 1Krl_12:5_3 1Krl_12:5_4 1Krl_12:5_5 1Krl_12:5_6 1Krl_12:5_7 1Krl_12:5_8 1Krl_12:5_9 1Krl_12:5_10 1Krl_12:5_11 1Krl_12:5_12 1Krl_12:5_13 1Krl_12:5_14 1Krl_12:5_15 1Krl_12:5_16 1Krl_12:5_17 1Krl_12:5_18 1Krl_12:5_19 1Krl_12:5_20 1Krl_12:5_21 1Krl_12:5_22 1Krl_12:5_23 1Krl_12:5_24 1Krl_12:5_25 1Krl_12:5_26 1Krl_12:5_27 1Krl_12:5_28 1Krl_12:5_29
1Krl:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:6 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων Μάρτυς κύριος ὁ ποιήσας τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ααρων, ὁ ἀναγαγὼν τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου.
1Krl:12:6 And Samuel spoke to the people, saying, The Lord who appointed Moses and Aaron is witness, who brought our fathers up out of Egypt. (1 Samuel 12:6 Brenton)
1Krl:12:6 Odezwał się znów Samuel do ludu: «Świadkiem jest Pan, który ustanowił Mojżesza i Aarona i który przodków waszych wyprowadził z ziemi egipskiej. (1 Sm 12:6 BT_4)
1Krl:12:6 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων Μάρτυς κύριος ποιήσας τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ααρων, ἀναγαγὼν τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου.
1Krl:12:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
1Krl:12:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By mówić/opowiadaj Dowód Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By prowadzić Ojciec Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
1Krl:12:6 kai\ ei)=pen *samouEl pro\s to\n lao\n le/gOn *ma/rtus ku/rios o( poiE/sas to\n *mousE=n kai\ to\n *aarOn, o( a)nagagO\n tou\s pate/ras E(mO=n e)X *ai)gu/ptou.
1Krl:12:6 kai eipen samuEl pros ton laon legOn martys kyrios ho poiEsas ton musEn kai ton aarOn, ho anagagOn tus pateras hEmOn eX aigyptu.
1Krl:12:6 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNSM N3_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N1M_ASM C RA_ASM N_ASM RA_NSM VB_AAPNSM RA_APM N3_APM RP_GP P N2_GSF
1Krl:12:6 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) the people to say/tell witness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make the Moses and also, even, namely the Aaron the to lead up the father I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
1Krl:12:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) while SAY/TELL-ing (nom) witness (nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) Moses (acc) and the (acc) Aaron (indecl) the (nom) upon LEAD-ing-UP (nom) the (acc) fathers (acc) us (gen) out of (+gen) Egypt (gen)
1Krl:12:6 1Krl_12:6_1 1Krl_12:6_2 1Krl_12:6_3 1Krl_12:6_4 1Krl_12:6_5 1Krl_12:6_6 1Krl_12:6_7 1Krl_12:6_8 1Krl_12:6_9 1Krl_12:6_10 1Krl_12:6_11 1Krl_12:6_12 1Krl_12:6_13 1Krl_12:6_14 1Krl_12:6_15 1Krl_12:6_16 1Krl_12:6_17 1Krl_12:6_18 1Krl_12:6_19 1Krl_12:6_20 1Krl_12:6_21 1Krl_12:6_22 1Krl_12:6_23
1Krl:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:7 καὶ νῦν κατάστητε, καὶ δικάσω ὑμᾶς ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀπαγγελῶ ὑμῖν τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην κυρίου, ἃ ἐποίησεν ἐν ὑμῖν καὶ ἐν τοῖς πατράσιν ὑμῶν·
1Krl:12:7 And now stand still, and I will judge you before the Lord; and I will relate to you all the righteousness of the Lord, the things which he has wrought among you and your fathers. (1 Samuel 12:7 Brenton)
1Krl:12:7 Podejdźcie więc teraz, a będę wiódł z wami spór w obecności Pana, w sprawie dobrodziejstw Pana, jakie świadczył wam i waszym przodkom. (1 Sm 12:7 BT_4)
1Krl:12:7 καὶ νῦν κατάστητε, καὶ δικάσω ὑμᾶς ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀπαγγελῶ ὑμῖν τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην κυρίου, ἐποίησεν ἐν ὑμῖν καὶ ἐν τοῖς πατράσιν ὑμῶν·
1Krl:12:7 καί νῦν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) καί δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:12:7 I też, nawet, mianowicie Teraz By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ojciec Ty
1Krl:12:7 kai\ nu=n kata/stEte, kai\ dika/sO u(ma=s e)nO/pion kuri/ou kai\ a)paggelO= u(mi=n tE\n pa=san dikaiosu/nEn kuri/ou, a(/ e)poi/Esen e)n u(mi=n kai\ e)n toi=s patra/sin u(mO=n·
1Krl:12:7 kai nyn katastEte, kai dikasO hymas enOpion kyriu kai apangelO hymin tEn pasan dikaiosynEn kyriu, ha epoiEsen en hymin kai en tois patrasin hymOn·
1Krl:12:7 C D VH_AAS2P C VF_FAI1S RP_AP P N2_GSM C VF2_FAI1S RP_DP RA_ASF A1S_ASF N1_ASF N2_GSM RR_APN VAI_AAI3S P RP_DP C P RA_DPM N3_DPM RP_GP
1Krl:12:7 and also, even, namely now to enable lay, render widowed and also, even, namely to ??? you in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to report – to report or tell. you the every all, each, every, the whole of; to sprinkle righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the father you
1Krl:12:7 and now do-ENABLE-you(pl)!, you(pl)-should-ENABLE and I-will-???, I-should-??? you(pl) (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed you(pl) (dat) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) righteousness (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen)
1Krl:12:7 1Krl_12:7_1 1Krl_12:7_2 1Krl_12:7_3 1Krl_12:7_4 1Krl_12:7_5 1Krl_12:7_6 1Krl_12:7_7 1Krl_12:7_8 1Krl_12:7_9 1Krl_12:7_10 1Krl_12:7_11 1Krl_12:7_12 1Krl_12:7_13 1Krl_12:7_14 1Krl_12:7_15 1Krl_12:7_16 1Krl_12:7_17 1Krl_12:7_18 1Krl_12:7_19 1Krl_12:7_20 1Krl_12:7_21 1Krl_12:7_22 1Krl_12:7_23 1Krl_12:7_24
1Krl:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:8 ὡς εἰσῆλθεν Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺς Αἴγυπτος, καὶ ἐβόησαν οἱ πατέρες ἡμῶν πρὸς κύριον, καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ααρων καὶ ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
1Krl:12:8 When Jacob and his sons went into Egypt, and Egypt humbled them, then our fathers cried to the Lord, and the Lord sent Moses and Aaron; and they brought our fathers out of Egypt, and he made them to dwell in this place. (1 Samuel 12:8 Brenton)
1Krl:12:8 Gdy Jakub przybył do Egiptu, a Egipcjanie ich uciemiężyli, przodkowie wasi wołali do Pana. Pan posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu. (1 Sm 12:8 BT_4)
1Krl:12:8 ὡς εἰσῆλθεν Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺς Αἴγυπτος, καὶ ἐβόησαν οἱ πατέρες ἡμῶν πρὸς κύριον, καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ααρων καὶ ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
1Krl:12:8 ὡς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:12:8 Jak/jak By wchodzić Jacob I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Do niżej On/ona/to/to samo Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By ryczeć Ojciec Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ojciec Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By osiedlać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:12:8 O(s ei)sE=lTen *iakOb kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ei)s *ai)/gupton, kai\ e)tapei/nOsen au)tou\s *ai)/guptos, kai\ e)bo/Esan oi( pate/res E(mO=n pro\s ku/rion, kai\ a)pe/steilen ku/rios to\n *mousE=n kai\ to\n *aarOn kai\ e)XE/gagen tou\s pate/ras E(mO=n e)X *ai)gu/ptou kai\ katO/|kisen au)tou\s e)n tO=| to/pO| tou/tO|.
1Krl:12:8 hOs eisElTen iakOb kai hoi hyioi autu eis aigypton, kai etapeinOsen autus aigyptos, kai eboEsan hoi pateres hEmOn pros kyrion, kai apesteilen kyrios ton musEn kai ton aarOn kai eXEgagen tus pateras hEmOn eX aigyptu kai katOkisen autus en tO topO tutO.
1Krl:12:8 C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N2_ASF C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSF C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP P N2_ASM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N1M_ASM C RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S RA_APM N3_APM RP_GP P N2_GSF C VAI_AAI3S RD_APM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
1Krl:12:8 as/like to enter Jacob and also, even, namely the son he/she/it/same into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to lower he/she/it/same Egypt [country of] and also, even, namely to bellow the father I toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses and also, even, namely the Aaron and also, even, namely to lead out the father I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to domicile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:12:8 as/like he/she/it-ENTER-ed Jacob (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) Egypt (acc) and he/she/it-LOWER-ed them/same (acc) Egypt (nom) and they-BELLOW-ed the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Moses (acc) and the (acc) Aaron (indecl) and he/she/it-LEAD-ed-OUT the (acc) fathers (acc) us (gen) out of (+gen) Egypt (gen) and he/she/it-DOMICILE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat)
1Krl:12:8 1Krl_12:8_1 1Krl_12:8_2 1Krl_12:8_3 1Krl_12:8_4 1Krl_12:8_5 1Krl_12:8_6 1Krl_12:8_7 1Krl_12:8_8 1Krl_12:8_9 1Krl_12:8_10 1Krl_12:8_11 1Krl_12:8_12 1Krl_12:8_13 1Krl_12:8_14 1Krl_12:8_15 1Krl_12:8_16 1Krl_12:8_17 1Krl_12:8_18 1Krl_12:8_19 1Krl_12:8_20 1Krl_12:8_21 1Krl_12:8_22 1Krl_12:8_23 1Krl_12:8_24 1Krl_12:8_25 1Krl_12:8_26 1Krl_12:8_27 1Krl_12:8_28 1Krl_12:8_29 1Krl_12:8_30 1Krl_12:8_31 1Krl_12:8_32 1Krl_12:8_33 1Krl_12:8_34 1Krl_12:8_35 1Krl_12:8_36 1Krl_12:8_37 1Krl_12:8_38 1Krl_12:8_39 1Krl_12:8_40 1Krl_12:8_41 1Krl_12:8_42
1Krl:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:9 καὶ ἐπελάθοντο κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς χεῖρας Σισαρα ἀρχιστρατήγου Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων καὶ εἰς χεῖρας βασιλέως Μωαβ, καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτοῖς.
1Krl:12:9 And they forgot the Lord their God, and he sold them into the hands of Sisara captain of the host of Jabis king of Asor, and into the hands of the Philistines, and into the hands of the king of Moab; and he fought with them. (1 Samuel 12:9 Brenton)
1Krl:12:9 Potem zapomnieli o Panu, Bogu swoim. Wtedy oddał ich w ręce Sisery, dowódcy wojsk Chasoru, i w ręce Filistynów, i w ręce króla Moabu i prowadzili z nim wojnę. (1 Sm 12:9 BT_4)
1Krl:12:9 καὶ ἐπελάθοντο κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς χεῖρας Σισαρα ἀρχιστρατήγου Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων καὶ εἰς χεῖρας βασιλέως Μωαβ, καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτοῖς.
1Krl:12:9 καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν       βασιλεύς, -έως, ὁ   καί εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον καί εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:12:9 I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Król I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ręka Obcy I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ręka Król I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
1Krl:12:9 kai\ e)pela/Tonto kuri/ou tou= Teou= au)tO=n, kai\ a)pe/doto au)tou\s ei)s CHei=ras *sisara a)rCHistratE/gou *iabin basile/Os *asOr kai\ ei)s CHei=ras a)llofu/lOn kai\ ei)s CHei=ras basile/Os *mOab, kai\ e)pole/mEsan e)n au)toi=s.
1Krl:12:9 kai epelaTonto kyriu tu Teu autOn, kai apedoto autus eis CHeiras sisara arCHistratEgu iabin basileOs asOr kai eis CHeiras allofylOn kai eis CHeiras basileOs mOab, kai epolemEsan en autois.
1Krl:12:9 C VBI_AMI3P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM C VOI_AMI3S RD_APM P N3_APF N_GSM N2_GSM M_GSM N3V_GSM N_GS C P N3_APF N2_GPM C P N3_APF N3V_GSM N_GSM C VAI_AAI3P P RD_DPM
1Krl:12:9 and also, even, namely to neglect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same into (+acc) hand ć ć ć king ć and also, even, namely into (+acc) hand foreign and also, even, namely into (+acc) hand king ć and also, even, namely to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
1Krl:12:9 and they-were-NEGLECT-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) them/same (gen) and he/she/it-was-GIVE BACK-ed them/same (acc) into (+acc) hands (acc)       king (gen)   and into (+acc) hands (acc) foreign ([Adj] gen) and into (+acc) hands (acc) king (gen)   and they-FIGHT-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
1Krl:12:9 1Krl_12:9_1 1Krl_12:9_2 1Krl_12:9_3 1Krl_12:9_4 1Krl_12:9_5 1Krl_12:9_6 1Krl_12:9_7 1Krl_12:9_8 1Krl_12:9_9 1Krl_12:9_10 1Krl_12:9_11 1Krl_12:9_12 1Krl_12:9_13 1Krl_12:9_14 1Krl_12:9_15 1Krl_12:9_16 1Krl_12:9_17 1Krl_12:9_18 1Krl_12:9_19 1Krl_12:9_20 1Krl_12:9_21 1Krl_12:9_22 1Krl_12:9_23 1Krl_12:9_24 1Krl_12:9_25 1Krl_12:9_26 1Krl_12:9_27 1Krl_12:9_28 1Krl_12:9_29
1Krl:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:10 καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον καὶ ἔλεγον Ἡμάρτομεν, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν κύριον καὶ ἐδουλεύσαμεν τοῖς Βααλιμ καὶ τοῖς ἄλσεσιν· καὶ νῦν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ δουλεύσομέν σοι.
1Krl:12:10 And they cried to the Lord, and said, We have sinned, for we have forsaken the Lord, and have served Baalim and the groves: and now deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve thee. (1 Samuel 12:10 Brenton)
1Krl:12:10 Wołali wtedy do Pana: "Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Pana, służąc Baalom i Asztartom. Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów, a będziemy Tobie służyli". (1 Sm 12:10 BT_4)
1Krl:12:10 καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον καὶ ἔλεγον Ἡμάρτομεν, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν κύριον καὶ ἐδουλεύσαμεν τοῖς Βααλιμ καὶ τοῖς ἄλσεσιν· καὶ νῦν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ δουλεύσομέν σοι.
1Krl:12:10 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί νῦν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:12:10 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By grzeszyć Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Teraz By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:12:10 kai\ e)bo/Esan pro\s ku/rion kai\ e)/legon *(Ema/rtomen, o(/ti e)gkateli/pomen to\n ku/rion kai\ e)douleu/samen toi=s *baalim kai\ toi=s a)/lsesin· kai\ nu=n e)Xelou= E(ma=s e)k CHeiro\s e)CHTrO=n E(mO=n, kai\ douleu/some/n soi.
1Krl:12:10 kai eboEsan pros kyrion kai elegon hEmartomen, hoti enkatelipomen ton kyrion kai eduleusamen tois baalim kai tois alsesin· kai nyn eXelu hEmas ek CHeiros eCHTrOn hEmOn, kai duleusomen soi.
1Krl:12:10 C VAI_AAI3P P N2_ASM C V1I_IAI3P VBI_AAI1P C VBI_AAI1P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI1P RA_DPM N_DPM C RA_DPM N3E_DPN C D VB_AMD2S RP_AP P N3_GSF N2_GPM RP_GP C VF_FAI1P RP_DS
1Krl:12:10 and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell to sin because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to obey to be a slave, serve the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely now to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile I and also, even, namely to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:12:10 and they-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing we-SIN-ed because/that we-GIVE UP-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and we-OBEY-ed the (dat)   and the (dat)   and now be-you(sg)-TAKE OUT-ed! us (acc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen) and we-will-OBEY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:12:10 1Krl_12:10_1 1Krl_12:10_2 1Krl_12:10_3 1Krl_12:10_4 1Krl_12:10_5 1Krl_12:10_6 1Krl_12:10_7 1Krl_12:10_8 1Krl_12:10_9 1Krl_12:10_10 1Krl_12:10_11 1Krl_12:10_12 1Krl_12:10_13 1Krl_12:10_14 1Krl_12:10_15 1Krl_12:10_16 1Krl_12:10_17 1Krl_12:10_18 1Krl_12:10_19 1Krl_12:10_20 1Krl_12:10_21 1Krl_12:10_22 1Krl_12:10_23 1Krl_12:10_24 1Krl_12:10_25 1Krl_12:10_26 1Krl_12:10_27 1Krl_12:10_28 1Krl_12:10_29
1Krl:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:11 καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Ιεροβααλ καὶ τὸν Βαρακ καὶ τὸν Ιεφθαε καὶ τὸν Σαμουηλ καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶν τῶν κυκλόθεν, καὶ κατῳκεῖτε πεποιθότες.
1Krl:12:11 And he sent Jerobaal, and Barac, and Jephthae, and Samuel, and rescued us out of the hand of our enemies round about, and ye dwelt in security. (1 Samuel 12:11 Brenton)
1Krl:12:11 Pan wysłał wtedy Jerubbaala, Bedana, Jeftego i Samuela. Uwolnił was z ręki wrogów okolicznych, tak iż mieszkaliście bezpieczni. (1 Sm 12:11 BT_4)
1Krl:12:11 καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Ιεροβααλ καὶ τὸν Βαρακ καὶ τὸν Ιεφθαε καὶ τὸν Σαμουηλ καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶν τῶν κυκλόθεν, καὶ κατῳκεῖτε πεποιθότες.
1Krl:12:11 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Βαράκ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰεφθάε, ὁ καί ὁ ἡ τό Σαμουήλ, ὁ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κυκλό·θεν καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
1Krl:12:11 I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Barak I też, nawet, mianowicie Jefte I też, nawet, mianowicie Samuel I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi Ty Dookoła I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
1Krl:12:11 kai\ a)pe/steilen ku/rios to\n *ierobaal kai\ to\n *barak kai\ to\n *iefTae kai\ to\n *samouEl kai\ e)Xei/lato u(ma=s e)k CHeiro\s e)CHTrO=n u(mO=n tO=n kuklo/Ten, kai\ katO|kei=te pepoiTo/tes.
1Krl:12:11 kai apesteilen kyrios ton ierobaal kai ton barak kai ton iefTae kai ton samuEl kai eXeilato hymas ek CHeiros eCHTrOn hymOn tOn kykloTen, kai katOkeite pepoiTotes.
1Krl:12:11 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C VB_AMI3S RP_AP P N3_GSF N2_GPM RP_GP RA_GPM D C V2I_IAI2P VX_XAPNPM
1Krl:12:11 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely the Barak and also, even, namely the Jephthah and also, even, namely the Samuel and also, even, namely to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile you the around and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
1Krl:12:11 and he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   and the (acc) Barak (indecl) and the (acc) Jephthah (indecl) and the (acc) Samuel (indecl) and he/she/it-was-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(pl) (gen) the (gen) around and you(pl)-were-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc)
1Krl:12:11 1Krl_12:11_1 1Krl_12:11_2 1Krl_12:11_3 1Krl_12:11_4 1Krl_12:11_5 1Krl_12:11_6 1Krl_12:11_7 1Krl_12:11_8 1Krl_12:11_9 1Krl_12:11_10 1Krl_12:11_11 1Krl_12:11_12 1Krl_12:11_13 1Krl_12:11_14 1Krl_12:11_15 1Krl_12:11_16 1Krl_12:11_17 1Krl_12:11_18 1Krl_12:11_19 1Krl_12:11_20 1Krl_12:11_21 1Krl_12:11_22 1Krl_12:11_23 1Krl_12:11_24 1Krl_12:11_25 1Krl_12:11_26
1Krl:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:12 καὶ εἴδετε ὅτι Ναας βασιλεὺς υἱῶν Αμμων ἦλθεν ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ εἴπατε Οὐχί, ἀλλ’ ἢ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει ἐφ’ ἡμῶν· καὶ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν βασιλεὺς ἡμῶν.
1Krl:12:12 And ye saw that Naas king of the children of Ammon came against you, and ye said, Nay, none but a king shall reign over us; whereas the Lord our God is our king. (1 Samuel 12:12 Brenton)
1Krl:12:12 Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Ammonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi: "Nie! Król będzie nad nami panował!" Tymczasem Pan, wasz Bóg, jest królem waszym. (1 Sm 12:12 BT_4)
1Krl:12:12 καὶ εἴδετε ὅτι Ναας βασιλεὺς υἱῶν Αμμων ἦλθεν ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ εἴπατε Οὐχί, ἀλλ’ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει ἐφ’ ἡμῶν· καὶ κύριος θεὸς ἡμῶν βασιλεὺς ἡμῶν.
1Krl:12:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι   βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ἀλλά ἤ[1] ὅτι βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:12:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Król Syn Piasek By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Albo Ponieważ/tamto Król By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Król Ja
1Krl:12:12 kai\ ei)/dete o(/ti *naas basileu\s ui(O=n *ammOn E)=lTen e)f’ u(ma=s, kai\ ei)/pate *ou)CHi/, a)ll’ E)\ o(/ti basileu\s basileu/sei e)f’ E(mO=n· kai\ ku/rios o( Teo\s E(mO=n basileu\s E(mO=n.
1Krl:12:12 kai eidete hoti naas basileus hyiOn ammOn ElTen ef’ hymas, kai eipate uCHi, all’ E hoti basileus basileusei ef’ hEmOn· kai kyrios ho Teos hEmOn basileus hEmOn.
1Krl:12:12 C VBI_AAI2P C N_NSM N3V_NSM N2_GPM N_GPM VBI_AAI3S P RP_AP C VAI_AAI2P D C C C N3V_NSM VF_FAI3S P RP_GP C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP N3V_NSM RP_GP
1Krl:12:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that ć king son sand to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but or because/that king to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I king I
1Krl:12:12 and you(pl)-SEE-ed because/that   king (nom) sons (gen) sands (gen) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! not but or because/that king (nom) he/she/it-will-REIGN, you(sg)-will-be-REIGN-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) king (nom) us (gen)
1Krl:12:12 1Krl_12:12_1 1Krl_12:12_2 1Krl_12:12_3 1Krl_12:12_4 1Krl_12:12_5 1Krl_12:12_6 1Krl_12:12_7 1Krl_12:12_8 1Krl_12:12_9 1Krl_12:12_10 1Krl_12:12_11 1Krl_12:12_12 1Krl_12:12_13 1Krl_12:12_14 1Krl_12:12_15 1Krl_12:12_16 1Krl_12:12_17 1Krl_12:12_18 1Krl_12:12_19 1Krl_12:12_20 1Krl_12:12_21 1Krl_12:12_22 1Krl_12:12_23 1Krl_12:12_24 1Krl_12:12_25 1Krl_12:12_26 1Krl_12:12_27
1Krl:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:13 καὶ νῦν ἰδοὺ ὁ βασιλεύς, ὃν ἐξελέξασθε, καὶ ἰδοὺ δέδωκεν κύριος ἐφ’ ὑμᾶς βασιλέα.
1Krl:12:13 And now behold the king whom ye have chosen; and behold, the Lord has set a king over you. (1 Samuel 12:13 Brenton)
1Krl:12:13 Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego prosiliście. Oto Pan ustanowił nad wami króla. (1 Sm 12:13 BT_4)
1Krl:12:13 καὶ νῦν ἰδοὺ βασιλεύς, ὃν ἐξελέξασθε, καὶ ἰδοὺ δέδωκεν κύριος ἐφ’ ὑμᾶς βασιλέα.
1Krl:12:13 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krl:12:13 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król Kto/, który/, który; by być By wybierać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Król
1Krl:12:13 kai\ nu=n i)dou\ o( basileu/s, o(\n e)Xele/XasTe, kai\ i)dou\ de/dOken ku/rios e)f’ u(ma=s basile/a.
1Krl:12:13 kai nyn idu ho basileus, hon eXeleXasTe, kai idu dedOken kyrios ef’ hymas basilea.
1Krl:12:13 C D I RA_NSM N3V_NSM RR_ASM VAI_AMI2P C I VX_XAI3S N2_NSM P RP_AP N3V_ASM
1Krl:12:13 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king who/whom/which; to be to select and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you king
1Krl:12:13 and now be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) king (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-were-SELECT-ed and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) king (acc)
1Krl:12:13 1Krl_12:13_1 1Krl_12:13_2 1Krl_12:13_3 1Krl_12:13_4 1Krl_12:13_5 1Krl_12:13_6 1Krl_12:13_7 1Krl_12:13_8 1Krl_12:13_9 1Krl_12:13_10 1Krl_12:13_11 1Krl_12:13_12 1Krl_12:13_13 1Krl_12:13_14
1Krl:12:13 x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:14 ἐὰν φοβηθῆτε τὸν κύριον καὶ δουλεύσητε αὐτῷ καὶ ἀκούσητε τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ μὴ ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου καὶ ἦτε καὶ ὑμεῖς καὶ ὁ βασιλεὺς ὁ βασιλεύων ἐφ’ ὑμῶν ὀπίσω κυρίου πορευόμενοι·
1Krl:12:14 If ye should fear the Lord, and serve him, and hearken to his voice, and not resist the mouth of the Lord, and ye and your king that reigns over you should follow the Lord, well. (1 Samuel 12:14 Brenton)
1Krl:12:14 Jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom Pana, jeśli będziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem waszym wtedy Pan będzie z wami. (1 Sm 12:14 BT_4)
1Krl:12:14 ἐὰν φοβηθῆτε τὸν κύριον καὶ δουλεύσητε αὐτῷ καὶ ἀκούσητε τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ μὴ ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου καὶ ἦτε καὶ ὑμεῖς καὶ βασιλεὺς βασιλεύων ἐφ’ ὑμῶν ὀπίσω κυρίου πορευόμενοι·
1Krl:12:14 ἐάν (εἰ ἄν) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ἐρίζω (εριζ-, ερι·σ-, ερι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀπίσω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
1Krl:12:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By dążyć Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Król By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Z tyłu w tył, z tyłu, potem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść
1Krl:12:14 e)a\n fobETE=te to\n ku/rion kai\ douleu/sEte au)tO=| kai\ a)kou/sEte tE=s fOnE=s au)tou= kai\ mE\ e)ri/sEte tO=| sto/mati kuri/ou kai\ E)=te kai\ u(mei=s kai\ o( basileu\s o( basileu/On e)f’ u(mO=n o)pi/sO kuri/ou poreuo/menoi·
1Krl:12:14 ean fobETEte ton kyrion kai duleusEte autO kai akusEte tEs fOnEs autu kai mE erisEte tO stomati kyriu kai Ete kai hymeis kai ho basileus ho basileuOn ef’ hymOn opisO kyriu poreuomenoi·
1Krl:12:14 C VC_APS2P RA_ASM N2_ASM C VA_AAS2P RD_DSM C VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C D VA_AAS2P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM C V9_IAI2P C RP_NP C RA_NSM N3V_NSM RA_NSM V1_PAPNSM P RP_GP P N2_GSM V1_PMPNPM
1Krl:12:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely to hear the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely not to strive the mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be and also, even, namely you and also, even, namely the king the to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you behind back, behind, after lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go
1Krl:12:14 if-ever be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl)-should-OBEY him/it/same (dat) and you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen) and not you(pl)-should-STRIVE the (dat) mouth/maw (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(pl)-were, you(pl)-should-be and you(pl) (nom) and the (nom) king (nom) the (nom) while REIGN-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) behind lord (gen); a lord ([Adj] gen) while being-GO-ed (nom|voc)
1Krl:12:14 1Krl_12:14_1 1Krl_12:14_2 1Krl_12:14_3 1Krl_12:14_4 1Krl_12:14_5 1Krl_12:14_6 1Krl_12:14_7 1Krl_12:14_8 1Krl_12:14_9 1Krl_12:14_10 1Krl_12:14_11 1Krl_12:14_12 1Krl_12:14_13 1Krl_12:14_14 1Krl_12:14_15 1Krl_12:14_16 1Krl_12:14_17 1Krl_12:14_18 1Krl_12:14_19 1Krl_12:14_20 1Krl_12:14_21 1Krl_12:14_22 1Krl_12:14_23 1Krl_12:14_24 1Krl_12:14_25 1Krl_12:14_26 1Krl_12:14_27 1Krl_12:14_28 1Krl_12:14_29 1Krl_12:14_30 1Krl_12:14_31 1Krl_12:14_32
1Krl:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:15 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς κυρίου καὶ ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου, καὶ ἔσται χεὶρ κυρίου ἐπὶ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν.
1Krl:12:15 But if ye should not hearken to the voice of the Lord, and ye should resist the mouth of the Lord, then shall the hand of the Lord be upon you and upon your king. (1 Samuel 12:15 Brenton)
1Krl:12:15 Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym przodkom. (1 Sm 12:15 BT_4)
1Krl:12:15 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς κυρίου καὶ ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου, καὶ ἔσται χεὶρ κυρίου ἐπὶ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν.
1Krl:12:15 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐρίζω (εριζ-, ερι·σ-, ερι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:12:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dążyć Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Ty
1Krl:12:15 e)a\n de\ mE\ a)kou/sEte tE=s fOnE=s kuri/ou kai\ e)ri/sEte tO=| sto/mati kuri/ou, kai\ e)/stai CHei\r kuri/ou e)pi\ u(ma=s kai\ e)pi\ to\n basile/a u(mO=n.
1Krl:12:15 ean de mE akusEte tEs fOnEs kyriu kai erisEte tO stomati kyriu, kai estai CHeir kyriu epi hymas kai epi ton basilea hymOn.
1Krl:12:15 C x D VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM C VA_AAS2P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM C VF_FMI3S N3_NSF N2_GSM P RP_AP C P RA_ASM N3V_ASM RP_GP
1Krl:12:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to strive the mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king you
1Krl:12:15 if-ever Yet not you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(pl)-should-STRIVE the (dat) mouth/maw (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) you(pl) (gen)
1Krl:12:15 1Krl_12:15_1 1Krl_12:15_2 1Krl_12:15_3 1Krl_12:15_4 1Krl_12:15_5 1Krl_12:15_6 1Krl_12:15_7 1Krl_12:15_8 1Krl_12:15_9 1Krl_12:15_10 1Krl_12:15_11 1Krl_12:15_12 1Krl_12:15_13 1Krl_12:15_14 1Krl_12:15_15 1Krl_12:15_16 1Krl_12:15_17 1Krl_12:15_18 1Krl_12:15_19 1Krl_12:15_20 1Krl_12:15_21 1Krl_12:15_22 1Krl_12:15_23
1Krl:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:16 καὶ νῦν κατάστητε καὶ ἴδετε τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο, ὃ ὁ κύριος ποιήσει ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν.
1Krl:12:16 And now stand still, and see this great thing, which the Lord will do before your eyes. (1 Samuel 12:16 Brenton)
1Krl:12:16 Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Pan dokona na waszych oczach. (1 Sm 12:16 BT_4)
1Krl:12:16 καὶ νῦν κατάστητε καὶ ἴδετε τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο, κύριος ποιήσει ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν.
1Krl:12:16 καί νῦν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:12:16 I też, nawet, mianowicie Teraz By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty
1Krl:12:16 kai\ nu=n kata/stEte kai\ i)/dete to\ r(E=ma to\ me/ga tou=to, o(\ o( ku/rios poiE/sei e)n o)fTalmoi=s u(mO=n.
1Krl:12:16 kai nyn katastEte kai idete to rEma to mega tuto, ho ho kyrios poiEsei en ofTalmois hymOn.
1Krl:12:16 C D VH_AAD2P C VB_AAD2P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1P_ASN RD_ASN RR_ASN RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S P N2_DPM RP_GP
1Krl:12:16 and also, even, namely now to enable lay, render widowed and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the declaration statement, utterance the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you
1Krl:12:16 and now do-ENABLE-you(pl)!, you(pl)-should-ENABLE and do-SEE-you(pl)! the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) this (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(pl) (gen)
1Krl:12:16 1Krl_12:16_1 1Krl_12:16_2 1Krl_12:16_3 1Krl_12:16_4 1Krl_12:16_5 1Krl_12:16_6 1Krl_12:16_7 1Krl_12:16_8 1Krl_12:16_9 1Krl_12:16_10 1Krl_12:16_11 1Krl_12:16_12 1Krl_12:16_13 1Krl_12:16_14 1Krl_12:16_15 1Krl_12:16_16 1Krl_12:16_17
1Krl:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:17 οὐχὶ θερισμὸς πυρῶν σήμερον; ἐπικαλέσομαι κύριον, καὶ δώσει φωνὰς καὶ ὑετόν, καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι ἡ κακία ὑμῶν μεγάλη, ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον κυρίου αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα.
1Krl:12:17 Is it not wheat-harvest to-day? I will call upon the Lord, and he shall send thunder and rain; and know ye and see, that your wickedness is great which ye have wrought before the Lord, having asked for yourselves a king. (1 Samuel 12:17 Brenton)
1Krl:12:17 Czy to nie teraz są żniwa pszeniczne? Zawołam do Pana, a ześle grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, że wielkie jest wasze wykroczenie, którego dopuściliście się wobec Pana domagając się króla dla siebie». (1 Sm 12:17 BT_4)
1Krl:12:17 οὐχὶ θερισμὸς πυρῶν σήμερον; ἐπικαλέσομαι κύριον, καὶ δώσει φωνὰς καὶ ὑετόν, καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι κακία ὑμῶν μεγάλη, ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον κυρίου αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα.
1Krl:12:17 οὐχί θερισμός, -οῦ, ὁ πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) σήμερον ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ καί ὑετός, -ου, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krl:12:17 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Żniwa Ogień; by palić się Dzisiaj dzień By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie Deszcz I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Źle źle, złośliwość Ty Wielki Kto/, który/, który By czynić/rób W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prosić {By pytać} Samo /nasz /twój /siebie Król
1Krl:12:17 ou)CHi\ Terismo\s purO=n sE/meron; e)pikale/somai ku/rion, kai\ dO/sei fOna\s kai\ u(eto/n, kai\ gnO=te kai\ i)/dete o(/ti E( kaki/a u(mO=n mega/lE, E(\n e)poiE/sate e)nO/pion kuri/ou ai)tE/santes e(autoi=s basile/a.
1Krl:12:17 uCHi Terismos pyrOn sEmeron; epikalesomai kyrion, kai dOsei fOnas kai hyeton, kai gnOte kai idete hoti hE kakia hymOn megalE, hEn epoiEsate enOpion kyriu aitEsantes heautois basilea.
1Krl:12:17 D N2_NSM N1A_GPF D VF_FMI1S N2_ASM C VF_FAI3S N1_APF C N2_ASM C VZ_AAD2P C VB_AAD2P C RA_NSF N1A_NSF RP_GP A1_NSF RR_ASF VAI_AAI2P P N2_GSM VA_AAPNPM RD_DPM N3V_ASM
1Krl:12:17 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] harvest fire; to burn today day to call upon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give sound/voice cries and also, even, namely rain and also, even, namely to know i.e. recognize. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that the evil evil, malice you great who/whom/which to do/make in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ask self /our-/your-/themselves king
1Krl:12:17 not harvest (nom) fires (gen); while BURN-ing (nom) today I-will-be-CALL-ed-UPON lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) sounds/voices (acc) and rain (acc) and do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW and do-SEE-you(pl)! because/that the (nom) evil (nom|voc) you(pl) (gen) great ([Adj] nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-DO/MAKE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon ASK-ing (nom|voc) selves (dat) king (acc)
1Krl:12:17 1Krl_12:17_1 1Krl_12:17_2 1Krl_12:17_3 1Krl_12:17_4 1Krl_12:17_5 1Krl_12:17_6 1Krl_12:17_7 1Krl_12:17_8 1Krl_12:17_9 1Krl_12:17_10 1Krl_12:17_11 1Krl_12:17_12 1Krl_12:17_13 1Krl_12:17_14 1Krl_12:17_15 1Krl_12:17_16 1Krl_12:17_17 1Krl_12:17_18 1Krl_12:17_19 1Krl_12:17_20 1Krl_12:17_21 1Krl_12:17_22 1Krl_12:17_23 1Krl_12:17_24 1Krl_12:17_25 1Krl_12:17_26 1Krl_12:17_27
1Krl:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:18 καὶ ἐπεκαλέσατο Σαμουηλ τὸν κύριον, καὶ ἔδωκεν κύριος φωνὰς καὶ ὑετὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καὶ ἐφοβήθησαν πᾶς ὁ λαὸς τὸν κύριον σφόδρα καὶ τὸν Σαμουηλ.
1Krl:12:18 And Samuel called upon the Lord, and the Lord sent thunders and rain in that day; and all the people feared greatly the Lord and Samuel. (1 Samuel 12:18 Brenton)
1Krl:12:18 Samuel wołał więc do Pana, a Pan zesłał grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród bardzo się przeląkł tak Pana, jak i Samuela. (1 Sm 12:18 BT_4)
1Krl:12:18 καὶ ἐπεκαλέσατο Σαμουηλ τὸν κύριον, καὶ ἔδωκεν κύριος φωνὰς καὶ ὑετὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καὶ ἐφοβήθησαν πᾶς λαὸς τὸν κύριον σφόδρα καὶ τὸν Σαμουηλ.
1Krl:12:18 καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φωνή, -ῆς, ἡ καί ὑετός, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σφόδρα καί ὁ ἡ τό Σαμουήλ, ὁ
1Krl:12:18 I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Samuel Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie Deszcz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By bać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Samuel
1Krl:12:18 kai\ e)pekale/sato *samouEl to\n ku/rion, kai\ e)/dOken ku/rios fOna\s kai\ u(eto\n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|· kai\ e)fobE/TEsan pa=s o( lao\s to\n ku/rion sfo/dra kai\ to\n *samouEl.
1Krl:12:18 kai epekalesato samuEl ton kyrion, kai edOken kyrios fOnas kai hyeton en tE hEmera ekeinE· kai efobETEsan pas ho laos ton kyrion sfodra kai ton samuEl.
1Krl:12:18 C VAI_AMI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S N2_NSM N1_APF C N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VCI_API3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM D C RA_ASM N_ASM
1Krl:12:18 and also, even, namely to call upon Samuel the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sound/voice cries and also, even, namely rain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to fear every all, each, every, the whole of the people the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely the Samuel
1Krl:12:18 and he/she/it-was-CALL-ed-UPON Samuel (indecl) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) sounds/voices (acc) and rain (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and they-were-FEAR-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) vehement, and the (acc) Samuel (indecl)
1Krl:12:18 1Krl_12:18_1 1Krl_12:18_2 1Krl_12:18_3 1Krl_12:18_4 1Krl_12:18_5 1Krl_12:18_6 1Krl_12:18_7 1Krl_12:18_8 1Krl_12:18_9 1Krl_12:18_10 1Krl_12:18_11 1Krl_12:18_12 1Krl_12:18_13 1Krl_12:18_14 1Krl_12:18_15 1Krl_12:18_16 1Krl_12:18_17 1Krl_12:18_18 1Krl_12:18_19 1Krl_12:18_20 1Krl_12:18_21 1Krl_12:18_22 1Krl_12:18_23 1Krl_12:18_24 1Krl_12:18_25 1Krl_12:18_26
1Krl:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:19 καὶ εἶπαν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς Σαμουηλ Πρόσευξαι ὑπὲρ τῶν δούλων σου πρὸς κύριον θεόν σου, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν, ὅτι προστεθείκαμεν πρὸς πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν κακίαν αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα.
1Krl:12:19 And all the people said to Samuel, Pray for thy servants to the Lord thy God, and let us not die; for we have added to all our sins this iniquity, in asking for us a king. (1 Samuel 12:19 Brenton)
1Krl:12:19 Mówił cały naród do Samuela: «Módl się do Pana, Boga twego, za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla». (1 Sm 12:19 BT_4)
1Krl:12:19 καὶ εἶπαν πᾶς λαὸς πρὸς Σαμουηλ Πρόσευξαι ὑπὲρ τῶν δούλων σου πρὸς κύριον θεόν σου, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν, ὅτι προστεθείκαμεν πρὸς πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν κακίαν αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα.
1Krl:12:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Σαμουήλ, ὁ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακία, -ας, ἡ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krl:12:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel By modlić się się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać Ponieważ/tamto By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Źle źle, złośliwość By prosić {By pytać} Samo /nasz /twój /siebie Król
1Krl:12:19 kai\ ei)=pan pa=s o( lao\s pro\s *samouEl *pro/seuXai u(pe\r tO=n dou/lOn sou pro\s ku/rion Teo/n sou, kai\ ou) mE\ a)poTa/nOmen, o(/ti prosteTei/kamen pro\s pa/sas ta\s a(marti/as E(mO=n kaki/an ai)tE/santes e(autoi=s basile/a.
1Krl:12:19 kai eipan pas ho laos pros samuEl proseuXai hyper tOn dulOn su pros kyrion Teon su, kai u mE apoTanOmen, hoti prosteTeikamen pros pasas tas hamartias hEmOn kakian aitEsantes heautois basilea.
1Krl:12:19 C VAI_AAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM P N_ASM VA_AMD2S P RA_GPM N2_GPM RP_GS P N2_ASM N2_ASM RP_GS C D D VB_AAS1P C VX_XAI1P P A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GP N1A_ASF VA_AAPNPM RD_DPM N3V_ASM
1Krl:12:19 and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people toward (+acc,+gen,+dat) Samuel to pray above (+acc), on behalf of (+gen) the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to die because/that to add to toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I evil evil, malice to ask self /our-/your-/themselves king
1Krl:12:19 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) every (nom|voc) the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl) be-you(sg)-PRAY-ed! above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not not we-should-DIE because/that we-have-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen) evil (acc) upon ASK-ing (nom|voc) selves (dat) king (acc)
1Krl:12:19 1Krl_12:19_1 1Krl_12:19_2 1Krl_12:19_3 1Krl_12:19_4 1Krl_12:19_5 1Krl_12:19_6 1Krl_12:19_7 1Krl_12:19_8 1Krl_12:19_9 1Krl_12:19_10 1Krl_12:19_11 1Krl_12:19_12 1Krl_12:19_13 1Krl_12:19_14 1Krl_12:19_15 1Krl_12:19_16 1Krl_12:19_17 1Krl_12:19_18 1Krl_12:19_19 1Krl_12:19_20 1Krl_12:19_21 1Krl_12:19_22 1Krl_12:19_23 1Krl_12:19_24 1Krl_12:19_25 1Krl_12:19_26 1Krl_12:19_27 1Krl_12:19_28 1Krl_12:19_29 1Krl_12:19_30 1Krl_12:19_31
1Krl:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:20 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν Μὴ φοβεῖσθε· ὑμεῖς πεποιήκατε τὴν πᾶσαν κακίαν ταύτην, πλὴν μὴ ἐκκλίνητε ἀπὸ ὄπισθεν κυρίου καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν
1Krl:12:20 And Samuel said to the people, Fear not: ye have indeed wrought all this iniquity; only turn not from following the Lord, and serve the Lord with all your heart. (1 Samuel 12:20 Brenton)
1Krl:12:20 Na to Samuel dał ludowi odpowiedź: «Nie bójcie się! Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczajcie jednak Pana, lecz służcie Mu z całego serca! (1 Sm 12:20 BT_4)
1Krl:12:20 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν Μὴ φοβεῖσθε· ὑμεῖς πεποιήκατε τὴν πᾶσαν κακίαν ταύτην, πλὴν μὴ ἐκκλίνητε ἀπὸ ὄπισθεν κυρίου καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν
1Krl:12:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κακία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο πλήν μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό ὄπισ·θεν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:12:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Nie By bać się Ty By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Źle źle, złośliwość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z wyjątkiem Nie By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od z tyłu Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty
1Krl:12:20 kai\ ei)=pen *samouEl pro\s to\n lao/n *mE\ fobei=sTe· u(mei=s pepoiE/kate tE\n pa=san kaki/an tau/tEn, plE\n mE\ e)kkli/nEte a)po\ o)/pisTen kuri/ou kai\ douleu/sate tO=| kuri/O| e)n o(/lE| kardi/a| u(mO=n
1Krl:12:20 kai eipen samuEl pros ton laon mE fobeisTe· hymeis pepoiEkate tEn pasan kakian tautEn, plEn mE ekklinEte apo opisTen kyriu kai duleusate tO kyriO en holE kardia hymOn
1Krl:12:20 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM D V2_PMI2P RP_NP VX_XAI2P RA_ASF A1S_ASF N1A_ASF RD_ASF D D V1_PAS2P P D N2_GSM C VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P A1_DSF N1A_DSF RP_GP
1Krl:12:20 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) the people not to fear you to do/make the every all, each, every, the whole of; to sprinkle evil evil, malice this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] except not to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from behind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to obey to be a slave, serve the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you
1Krl:12:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! you(pl) (nom) you(pl)-have-DO/MAKE-ed the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) evil (acc) this (acc) except not you(pl)-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(pl)-should-RECOIL/AVOID away from (+gen) from behind lord (gen); a lord ([Adj] gen) and do-OBEY-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) you(pl) (gen)
1Krl:12:20 1Krl_12:20_1 1Krl_12:20_2 1Krl_12:20_3 1Krl_12:20_4 1Krl_12:20_5 1Krl_12:20_6 1Krl_12:20_7 1Krl_12:20_8 1Krl_12:20_9 1Krl_12:20_10 1Krl_12:20_11 1Krl_12:20_12 1Krl_12:20_13 1Krl_12:20_14 1Krl_12:20_15 1Krl_12:20_16 1Krl_12:20_17 1Krl_12:20_18 1Krl_12:20_19 1Krl_12:20_20 1Krl_12:20_21 1Krl_12:20_22 1Krl_12:20_23 1Krl_12:20_24 1Krl_12:20_25 1Krl_12:20_26 1Krl_12:20_27 1Krl_12:20_28
1Krl:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:21 καὶ μὴ παραβῆτε ὀπίσω τῶν μηθὲν ὄντων, οἳ οὐ περανοῦσιν οὐθὲν καὶ οἳ οὐκ ἐξελοῦνται, ὅτι οὐθέν εἰσιν.
1Krl:12:21 And turn not aside after the gods that are nothing, who will do nothing, and will not deliver you, because they are nothing. (1 Samuel 12:21 Brenton)
1Krl:12:21 Nie odstępujcie od Niego, idąc za marnością, za tym, co nie pomoże i nie ocali, dlatego że jest marnością. (1 Sm 12:21 BT_4)
1Krl:12:21 καὶ μὴ παραβῆτε ὀπίσω τῶν μηθὲν ὄντων, οἳ οὐ περανοῦσιν οὐθὲν καὶ οἳ οὐκ ἐξελοῦνται, ὅτι οὐθέν εἰσιν.
1Krl:12:21 καί μή παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περαίνω [LXX] (-, περαν(ε)·[σ]-, περαν·[σ]-, -, -, περαν·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὅτι οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
1Krl:12:21 I też, nawet, mianowicie Nie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Z tyłu w tył, z tyłu, potem Nie jeden By być Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By osiągać koniec Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wyjmować Ponieważ/tamto Nie jeden (nic, nikt) By iść; by być
1Krl:12:21 kai\ mE\ parabE=te o)pi/sO tO=n mETe\n o)/ntOn, oi(\ ou) peranou=sin ou)Te\n kai\ oi(\ ou)k e)Xelou=ntai, o(/ti ou)Te/n ei)sin.
1Krl:12:21 kai mE parabEte opisO tOn mETen ontOn, hoi u peranusin uTen kai hoi uk eXeluntai, hoti uTen eisin.
1Krl:12:21 C D VB_AAS2P P RA_GPM A3_ASN V9_PAPGPM RR_NPM D VF2_PAI3P A3_ASN C RR_NPM D VF2_FMI3P C A3_NSN V9_PAI3P
1Krl:12:21 and also, even, namely not to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, behind back, behind, after the not one to be who/whom/which οὐχ before rough breathing to reach the end not one (nothing, no one) and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to take out because/that not one (nothing, no one) to go; to be
1Krl:12:21 and not do-TRANSGRESS-you(pl)!, you(pl)-should-TRANSGRESS behind the (gen) not one (nom|acc) let-them-be! (classical), while being (gen) who/whom/which (nom) not they-will-REACH-THE-END, going-to-REACH (fut ptcp) (dat) not one (nom|acc) and who/whom/which (nom) not they-will-be-TAKE OUT-ed because/that not one (nom|acc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
1Krl:12:21 1Krl_12:21_1 1Krl_12:21_2 1Krl_12:21_3 1Krl_12:21_4 1Krl_12:21_5 1Krl_12:21_6 1Krl_12:21_7 1Krl_12:21_8 1Krl_12:21_9 1Krl_12:21_10 1Krl_12:21_11 1Krl_12:21_12 1Krl_12:21_13 1Krl_12:21_14 1Krl_12:21_15 1Krl_12:21_16 1Krl_12:21_17 1Krl_12:21_18
1Krl:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:22 ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τὸ μέγα, ὅτι ἐπιεικέως κύριος προσελάβετο ὑμᾶς αὑτῷ εἰς λαόν.
1Krl:12:22 For the Lord will not cast off his people for his great name's sake, because the Lord graciously took you to himself for a people. (1 Samuel 12:22 Brenton)
1Krl:12:22 Nie porzuci bowiem Pan ludu swojego, postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię. (1 Sm 12:22 BT_4)
1Krl:12:22 ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τὸ μέγα, ὅτι ἐπιεικέως κύριος προσελάβετο ὑμᾶς αὑτῷ εἰς λαόν.
1Krl:12:22 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅτι ἐπι·εικῶς/-κέως [LXX] (Adv. of ἐπι·εικής) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·λαμβάνω (προσ+λαμβαν-, -, 2nd προσ+λαβ-, προσ+ειληφ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ
1Krl:12:22 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By odrzucać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Wielki Ponieważ/tamto ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Ty Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Ludzie
1Krl:12:22 o(/ti ou)k a)pO/setai ku/rios to\n lao\n au)tou= dia\ to\ o)/noma au)tou= to\ me/ga, o(/ti e)pieike/Os ku/rios prosela/beto u(ma=s au(tO=| ei)s lao/n.
1Krl:12:22 hoti uk apOsetai kyrios ton laon autu dia to onoma autu to mega, hoti epieikeOs kyrios proselabeto hymas hautO eis laon.
1Krl:12:22 C D VF_FMI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RA_ASN A1P_ASN C D N2_NSM VBI_AMI3S RP_AP RD_DSM P N2_ASM
1Krl:12:22 because/that οὐχ before rough breathing to reject lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the name with regard to he/she/it/same the great because/that ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? you self /our-/your-/themselves into (+acc) people
1Krl:12:22 because/that not he/she/it-will-be-REJECT-ed, (fut perf) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) because/that ??? lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-???-ed you(pl) (acc) self (dat) into (+acc) people (acc)
1Krl:12:22 1Krl_12:22_1 1Krl_12:22_2 1Krl_12:22_3 1Krl_12:22_4 1Krl_12:22_5 1Krl_12:22_6 1Krl_12:22_7 1Krl_12:22_8 1Krl_12:22_9 1Krl_12:22_10 1Krl_12:22_11 1Krl_12:22_12 1Krl_12:22_13 1Krl_12:22_14 1Krl_12:22_15 1Krl_12:22_16 1Krl_12:22_17 1Krl_12:22_18 1Krl_12:22_19 1Krl_12:22_20 1Krl_12:22_21
1Krl:12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:23 καὶ ἐμοὶ μηδαμῶς τοῦ ἁμαρτεῖν τῷ κυρίῳ ἀνιέναι τοῦ προσεύχεσθαι περὶ ὑμῶν, καὶ δουλεύσω τῷ κυρίῳ καὶ δείξω ὑμῖν τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν·
1Krl:12:23 And far be it from me to sin against the Lord in ceasing to pray for you: but I will serve the Lord, and shew you the good and the right way. (1 Samuel 12:23 Brenton)
1Krl:12:23 Jeśli o mnie chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić: będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą. (1 Sm 12:23 BT_4)
1Krl:12:23 καὶ ἐμοὶ μηδαμῶς τοῦ ἁμαρτεῖν τῷ κυρίῳ ἀνιέναι τοῦ προσεύχεσθαι περὶ ὑμῶν, καὶ δουλεύσω τῷ κυρίῳ καὶ δείξω ὑμῖν τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν·
1Krl:12:23 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μηδαμῶς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄν·ειμι [LXX] fr. εἶμι[2] (ath. αν+ι-/ath. αν+ει-, -, -, -, -, -); ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ὁ ἡ τό προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
1Krl:12:23 I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój Na pewno nie By grzeszyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść na górę; by pozwalać iść z By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być widocznym Ty Drogi {Sposobu}/droga Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Bycie
1Krl:12:23 kai\ e)moi\ mEdamO=s tou= a(martei=n tO=| kuri/O| a)nie/nai tou= proseu/CHesTai peri\ u(mO=n, kai\ douleu/sO tO=| kuri/O| kai\ dei/XO u(mi=n tE\n o(do\n tE\n a)gaTE\n kai\ tE\n eu)Tei=an·
1Krl:12:23 kai emoi mEdamOs tu hamartein tO kyriO anienai tu proseuCHesTai peri hymOn, kai duleusO tO kyriO kai deiXO hymin tEn hodon tEn agaTEn kai tEn euTeian·
1Krl:12:23 C RP_DS D RA_GSN VB_AAN RA_DSM N2_DSM V7_PAN RA_GSN V1_PMN P RP_GP C VA_AAS1S RA_DSM N2_DSM C VF_FAI1S RP_DP RA_ASF N2_ASF RA_ASF A1_ASF C RA_ASF A3U_ASF
1Krl:12:23 and also, even, namely I; my/mine certainly not the to sin the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go up; to let go of the to pray about (+acc,+gen) you and also, even, namely to obey to be a slave, serve the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to show you the way/road the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the willing
1Krl:12:23 and me (dat); my/mine (nom|voc) certainly not the (gen) to-SIN the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) to-be-GO-ing-UP; to-be-LET-ing-GO-OF the (gen) to-be-being-PRAY-ed about (+acc,+gen) you(pl) (gen) and I-will-OBEY, I-should-OBEY the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and I-will-SHOW, I-should-SHOW you(pl) (dat) the (acc) way/road (acc) the (acc) good ([Adj] acc) and the (acc) straight ([Adj] acc)
1Krl:12:23 1Krl_12:23_1 1Krl_12:23_2 1Krl_12:23_3 1Krl_12:23_4 1Krl_12:23_5 1Krl_12:23_6 1Krl_12:23_7 1Krl_12:23_8 1Krl_12:23_9 1Krl_12:23_10 1Krl_12:23_11 1Krl_12:23_12 1Krl_12:23_13 1Krl_12:23_14 1Krl_12:23_15 1Krl_12:23_16 1Krl_12:23_17 1Krl_12:23_18 1Krl_12:23_19 1Krl_12:23_20 1Krl_12:23_21 1Krl_12:23_22 1Krl_12:23_23 1Krl_12:23_24 1Krl_12:23_25 1Krl_12:23_26
1Krl:12:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:24 πλὴν φοβεῖσθε τὸν κύριον καὶ δουλεύσατε αὐτῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν, ὅτι εἴδετε ἃ ἐμεγάλυνεν μεθ’ ὑμῶν,
1Krl:12:24 Only fear the Lord, and serve him in truth and with all your heart, for ye see what great things he has wrought with you. (1 Samuel 12:24 Brenton)
1Krl:12:24 Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca: spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył. (1 Sm 12:24 BT_4)
1Krl:12:24 πλὴν φοβεῖσθε τὸν κύριον καὶ δουλεύσατε αὐτῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν, ὅτι εἴδετε ἐμεγάλυνεν μεθ’ ὑμῶν,
1Krl:12:24 πλήν φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅς ἥ ὅ μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:12:24 Z wyjątkiem By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/, który/, który By powiększać/chwałę Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty
1Krl:12:24 plE\n fobei=sTe to\n ku/rion kai\ douleu/sate au)tO=| e)n a)lETei/a| kai\ e)n o(/lE| kardi/a| u(mO=n, o(/ti ei)/dete a(/ e)mega/lunen meT’ u(mO=n,
1Krl:12:24 plEn fobeisTe ton kyrion kai duleusate autO en alETeia kai en holE kardia hymOn, hoti eidete ha emegalynen meT’ hymOn,
1Krl:12:24 D V2_PMI2P RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2P RD_DSM P N1A_DSF C P A1_DSF N1A_DSF RP_GP C VBI_AAI2P RR_APN VAI_AAI3S P RP_GP
1Krl:12:24 except to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/whom/which to magnify/laud after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
1Krl:12:24 except you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and do-OBEY-you(pl)! him/it/same (dat) in/among/by (+dat) truth (dat) and in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) you(pl) (gen) because/that you(pl)-SEE-ed who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ing, he/she/it-MAGNIFY/LAUD-ed after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
1Krl:12:24 1Krl_12:24_1 1Krl_12:24_2 1Krl_12:24_3 1Krl_12:24_4 1Krl_12:24_5 1Krl_12:24_6 1Krl_12:24_7 1Krl_12:24_8 1Krl_12:24_9 1Krl_12:24_10 1Krl_12:24_11 1Krl_12:24_12 1Krl_12:24_13 1Krl_12:24_14 1Krl_12:24_15 1Krl_12:24_16 1Krl_12:24_17 1Krl_12:24_18 1Krl_12:24_19 1Krl_12:24_20
1Krl:12:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:12:25 καὶ ἐὰν κακίᾳ κακοποιήσητε, καὶ ὑμεῖς καὶ ὁ βασιλεὺς ὑμῶν προστεθήσεσθε.
1Krl:12:25 But if ye continue to do evil, then shall ye and your king be consumed. (1 Samuel 12:25 Brenton)
1Krl:12:25 Lecz gdybyście trwali w przewrotności, zginiecie tak wy, jak i wasz król». (1 Sm 12:25 BT_4)
1Krl:12:25 καὶ ἐὰν κακίᾳ κακοποιήσητε, καὶ ὑμεῖς καὶ βασιλεὺς ὑμῶν προστεθήσεσθε.
1Krl:12:25 καί ἐάν (εἰ ἄν) κακία, -ας, ἡ κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
1Krl:12:25 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Źle źle, złośliwość By maltretować młot drewniany I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Król Ty By dodawać do
1Krl:12:25 kai\ e)a\n kaki/a| kakopoiE/sEte, kai\ u(mei=s kai\ o( basileu\s u(mO=n prosteTE/sesTe.
1Krl:12:25 kai ean kakia kakopoiEsEte, kai hymeis kai ho basileus hymOn prosteTEsesTe.
1Krl:12:25 C C N1A_DSF VA_AAS2P C RP_NP C RA_NSM N3V_NSM RP_GP VC_FPI2P
1Krl:12:25 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] evil evil, malice to maltreat maul and also, even, namely you and also, even, namely the king you to add to
1Krl:12:25 and if-ever evil (dat) you(pl)-should-MALTREAT and you(pl) (nom) and the (nom) king (nom) you(pl) (gen) you(pl)-will-be-ADD-ed-TO
1Krl:12:25 1Krl_12:25_1 1Krl_12:25_2 1Krl_12:25_3 1Krl_12:25_4 1Krl_12:25_5 1Krl_12:25_6 1Krl_12:25_7 1Krl_12:25_8 1Krl_12:25_9 1Krl_12:25_10 1Krl_12:25_11
1Krl:12:25 x x x x x x x x x x x