1Krl:10:1 καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐχὶ κέχρικέν σε κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐπὶ Ισραηλ; καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ κυρίου, καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν. καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέν σε κύριος ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα·
1Krl:10:1 And Samuel took a vial of oil, and poured it on his head, and kissed him, and said to him, Has not the Lord anointed thee for a ruler over his people, over Israel? and thou shalt rule among the people of the Lord, and thou shalt save them out of the hand of their enemies; and this shall be the sign to thee that the Lord has anointed thee for a ruler over his inheritance. (1 Samuel 10:1 Brenton)
1Krl:10:1 Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: «Czyż nie namaścił cię Pan na wodza swego ludu, Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że Pan cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem: (1 Sm 10:1 BT_4)
1Krl:10:1 καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐχὶ κέχρικέν σε κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐπὶ Ισραηλ; καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ κυρίου, καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν. καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέν σε κύριος ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα·
1Krl:10:1 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν καί οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ὅτι χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
1Krl:10:1 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samuel Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Ty By zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ty By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo Dookoła I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Znak Ponieważ/tamto Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się
1Krl:10:1 kai\ e)/laben *samouEl to\n fako\n tou= e)lai/ou kai\ e)pe/CHeen e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou= kai\ e)fi/lEsen au)to\n kai\ ei)=pen au)tO=| *ou)CHi\ ke/CHrike/n se ku/rios ei)s a)/rCHonta e)pi\ to\n lao\n au)tou=, e)pi\ *israEl; kai\ su\ a)/rXeis e)n laO=| kuri/ou, kai\ su\ sO/seis au)to\n e)k CHeiro\s e)CHTrO=n au)tou= kuklo/Ten. kai\ tou=to/ soi to\ sEmei=on o(/ti e)/CHrise/n se ku/rios e)pi\ klEronomi/an au)tou= ei)s a)/rCHonta·
1Krl:10:1 kai elaben samuEl ton fakon tu elaiu kai epeCHeen epi tEn kefalEn autu kai efilEsen auton kai eipen autO uCHi keCHriken se kyrios eis arCHonta epi ton laon autu, epi israEl; kai sy arXeis en laO kyriu, kai sy sOseis auton ek CHeiros eCHTrOn autu kykloTen. kai tuto soi to sEmeion hoti eCHrisen se kyrios epi klEronomian autu eis arCHonta·
1Krl:10:1 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN C V2I_IAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM D VX_XAI3S RP_AS N2_NSM P N3_ASM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N_ASM C RP_NS VF_FAI2S P N2_DSM N2_GSM C RP_NS VF_FAI2S RD_ASM P N3_GSF N2_GPM RD_GSM D C RD_ASN RP_DS RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM P N1A_ASF RD_GSM P N3_ASM
1Krl:10:1 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Samuel the ć the olive oil and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ruler; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely you to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely you to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile he/she/it/same around and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub the sign because/that to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing inheritance he/she/it/same into (+acc) ruler; to begin
1Krl:10:1 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Samuel (indecl) the (acc)   the (gen) olive oil (gen) and he/she/it-was-???-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-KISS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) not he/she/it-has-CHRISEN-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and you(sg) (nom) you(sg)-will-BEGIN in/among/by (+dat) people (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(sg) (nom) you(sg)-will-SAVE him/it/same (acc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) around and this (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) because/that he/she/it-CHRISEN-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) inheritance (acc) him/it/same (gen) into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc)
1Krl:10:1 1Krl_10:1_1 1Krl_10:1_2 1Krl_10:1_3 1Krl_10:1_4 1Krl_10:1_5 1Krl_10:1_6 1Krl_10:1_7 1Krl_10:1_8 1Krl_10:1_9 1Krl_10:1_10 1Krl_10:1_11 1Krl_10:1_12 1Krl_10:1_13 1Krl_10:1_14 1Krl_10:1_15 1Krl_10:1_16 1Krl_10:1_17 1Krl_10:1_18 1Krl_10:1_19 1Krl_10:1_20 1Krl_10:1_21 1Krl_10:1_22 1Krl_10:1_23 1Krl_10:1_24 1Krl_10:1_25 1Krl_10:1_26 1Krl_10:1_27 1Krl_10:1_28 1Krl_10:1_29 1Krl_10:1_30 1Krl_10:1_31 1Krl_10:1_32 1Krl_10:1_33 1Krl_10:1_34 1Krl_10:1_35 1Krl_10:1_36 1Krl_10:1_37 1Krl_10:1_38 1Krl_10:1_39 1Krl_10:1_40 1Krl_10:1_41 1Krl_10:1_42 1Krl_10:1_43 1Krl_10:1_44 1Krl_10:1_45 1Krl_10:1_46 1Krl_10:1_47 1Krl_10:1_48 1Krl_10:1_49 1Krl_10:1_50 1Krl_10:1_51 1Krl_10:1_52 1Krl_10:1_53 1Krl_10:1_54 1Krl_10:1_55 1Krl_10:1_56 1Krl_10:1_57 1Krl_10:1_58 1Krl_10:1_59 1Krl_10:1_60
1Krl:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:2 ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ραχηλ ἐν τῷ ὁρίῳ Βενιαμιν ἁλλομένους μεγάλα, καὶ ἐροῦσίν σοι Εὕρηνται αἱ ὄνοι, ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν, καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δι’ ὑμᾶς λέγων Τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου;
1Krl:10:2 As soon as thou shalt have departed this day from me, thou shalt find two men by the burial-place of Rachel on the mount of Benjamin, exulting greatly; and they shall say to thee, The asses are found which ye went to seek; and, behold, thy father has given up the matter of the asses, and he is anxious for you, saying, What shall I do for my son? (1 Samuel 10:2 Brenton)
1Krl:10:2 Gdy dziś ode mnie odejdziesz, napotkasz w Selsach, przy grobie Racheli, niedaleko od granicy Beniamina, dwóch mężczyzn. Oni ci powiedzą: "Znalazły się oślice, których poszedłeś szukać". Tymczasem ojciec twój nie myśli o oślicach, lecz trapi się o was mówiąc: "Co mam uczynić dla mego syna?" (1 Sm 10:2 BT_4)
1Krl:10:2 ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ραχηλ ἐν τῷ ὁρίῳ Βενιαμιν ἁλλομένους μεγάλα, καὶ ἐροῦσίν σοι Εὕρηνται αἱ ὄνοι, ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν, καὶ ἰδοὺ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δι’ ὑμᾶς λέγων Τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου;
1Krl:10:2 ὡς ἄν ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σήμερον ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ Ῥαχήλ, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·τινάσσω (απο+τινασσ-, απο+τιναξ-, απο+τιναξ-, -, απο+τετινασσ-, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) καί   διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:10:2 Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By odchodzić Dzisiaj dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By znajdować Dwa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Poważny Rachela W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Granica Beniamin By skakać Wielki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By znajdować Osła/osioł Kto/, który/, który By iść By szukać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ojciec Ty; twój/twój(sg) Do ??? Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Osła/osioł; by mieć korzyść z I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ty By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Syn Ja
1Krl:10:2 O(s a)/n a)pe/lTE|s sE/meron a)p’ e)mou=, kai\ eu(rE/seis du/o a)/ndras pro\s toi=s ta/fois *raCHEl e)n tO=| o(ri/O| *beniamin a(llome/nous mega/la, kai\ e)rou=si/n soi *eu(/rEntai ai( o)/noi, a(/s e)poreu/TEte DZEtei=n, kai\ i)dou\ o( patE/r sou a)poteti/naktai to\ r(E=ma tO=n o)/nOn kai\ e)daPSileu/sato di’ u(ma=s le/gOn *ti/ poiE/sO u(pe\r tou= ui(ou= mou;
1Krl:10:2 hOs an apelTEs sEmeron ap’ emu, kai heurEseis dyo andras pros tois tafois raCHEl en tO horiO beniamin hallomenus megala, kai erusin soi heurEntai hai onoi, has eporeuTEte DZEtein, kai idu ho patEr su apotetinaktai to rEma tOn onOn kai edaPSileusato di’ hymas legOn ti poiEsO hyper tu hyiu mu;
1Krl:10:2 C x VB_AAS2S D P RP_GS C VF_FAI2S M N3_APM P RA_DPM N2_DPM N_GSF P RA_DSN N2N_DSN N_GSM V1_PAPAPN A1_APN C VF2_FAI3P RP_DS VM_XPI3P RA_NPF N2_NPF RR_APF VCI_API2P V2_PAN C I RA_NSM N3_NSM RP_GS VX_XPI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GPF N2_GPF C VAI_AMI3S P RP_AP V1_PAPNSM RI_ASN VA_AAS1S P RA_GSM N2_GSM RP_GS
1Krl:10:2 as/like ever (if ever) to depart today day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to find two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) the grave Rachel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the boundary Benjamin to leap great and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to find the ass/donkey who/whom/which to go to seek and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the father you; your/yours(sg) to ??? the declaration statement, utterance the ass/donkey; to have benefit of and also, even, namely ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make above (+acc), on behalf of (+gen) the son I
1Krl:10:2 as/like ever you(sg)-should-DEPART today away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and you(sg)-will-FIND two (nom, acc, gen) men, husbands (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) graves (dat) Rachel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) boundary (dat) Benjamin (indecl) while being-LEAP-ed (acc) great ([Adj] nom|acc|voc) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-have-been-FIND-ed the (nom) asses/donkeys (nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-were-GO-ed to-be-SEEK-ing and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-has-been-???-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (gen) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and   because of (+acc), through (+gen) you(pl) (acc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) son (gen) me (gen)
1Krl:10:2 1Krl_10:2_1 1Krl_10:2_2 1Krl_10:2_3 1Krl_10:2_4 1Krl_10:2_5 1Krl_10:2_6 1Krl_10:2_7 1Krl_10:2_8 1Krl_10:2_9 1Krl_10:2_10 1Krl_10:2_11 1Krl_10:2_12 1Krl_10:2_13 1Krl_10:2_14 1Krl_10:2_15 1Krl_10:2_16 1Krl_10:2_17 1Krl_10:2_18 1Krl_10:2_19 1Krl_10:2_20 1Krl_10:2_21 1Krl_10:2_22 1Krl_10:2_23 1Krl_10:2_24 1Krl_10:2_25 1Krl_10:2_26 1Krl_10:2_27 1Krl_10:2_28 1Krl_10:2_29 1Krl_10:2_30 1Krl_10:2_31 1Krl_10:2_32 1Krl_10:2_33 1Krl_10:2_34 1Krl_10:2_35 1Krl_10:2_36 1Krl_10:2_37 1Krl_10:2_38 1Krl_10:2_39 1Krl_10:2_40 1Krl_10:2_41 1Krl_10:2_42 1Krl_10:2_43 1Krl_10:2_44 1Krl_10:2_45 1Krl_10:2_46 1Krl_10:2_47 1Krl_10:2_48 1Krl_10:2_49 1Krl_10:2_50
1Krl:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:3 καὶ ἀπελεύσει ἐκεῖθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θαβωρ καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν θεὸν εἰς Βαιθηλ, ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου·
1Krl:10:3 And thou shalt depart thence, and shalt go beyond that as far as the oak of Thabor, and thou shalt find there three men going up to God to Baethel, one bearing three kids, and another bearing three vessels of bread, and another bearing a bottle of wine. (1 Samuel 10:3 Brenton)
1Krl:10:3 Gdy przejdziesz stamtąd dalej i dotrzesz do dębu Tabor, spotkają cię tam trzej mężczyźni, udający się do Boga w Betel: jeden będzie niósł troje koźląt, drugi będzie niósł trzy okrągłe chleby, a trzeci będzie niósł bukłak wina. (1 Sm 10:3 BT_4)
1Krl:10:3 καὶ ἀπελεύσει ἐκεῖθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θαβωρ καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν θεὸν εἰς Βαιθηλ, ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου·
1Krl:10:3 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν καί ἐπ·έκεινα ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό     καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀγγεῖον, -ου, τό ἄρτος, -ου, ὁ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἀσκός, -οῦ, ὁ οἶνος, -ου, ὁ
1Krl:10:3 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Stamtąd I też, nawet, mianowicie Dalej By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By znajdować Tam Trzy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Do (+przyspieszenie) Jeden By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Trzy I też, nawet, mianowicie Jeden By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Trzy Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Jeden By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Kozia skóra Wino
1Krl:10:3 kai\ a)peleu/sei e)kei=Ten kai\ e)pe/keina E(/Xeis e(/Os tE=s druo\s *TabOr kai\ eu(rE/seis e)kei= trei=s a)/ndras a)nabai/nontas pro\s to\n Teo\n ei)s *baiTEl, e(/na ai)/ronta tri/a ai)gi/dia kai\ e(/na ai)/ronta tri/a a)ggei=a a)/rtOn kai\ e(/na ai)/ronta a)sko\n oi)/nou·
1Krl:10:3 kai apeleusei ekeiTen kai epekeina hEXeis heOs tEs dryos TabOr kai heurEseis ekei treis andras anabainontas pros ton Teon eis baiTEl, hena aironta tria aigidia kai hena aironta tria angeia artOn kai hena aironta askon oinu·
1Krl:10:3 C VAI_AAI3S D C D VF_FAI2S P RA_GSF N3U_GSF N_GS C VF_FAI2S D A3_APM N3_APM V1_PAPAPM P RA_ASM N2_ASM P N_AS A3_ASM V1_PAPASM A3_APN N2N_APN C A3_ASM V1_PAPASM A3_APN N2N_APN N2_GPM C A3_ASM V1_PAPASM N2_ASM N2_GSM
1Krl:10:3 and also, even, namely to depart from there and also, even, namely beyond to have come I have come. I have arrived. until; dawn the ć ć and also, even, namely to find there three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ascend toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] into (+acc) ć one to lift/pick up take up, tote, raise three ć and also, even, namely one to lift/pick up take up, tote, raise three container (vessel, flask) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely one to lift/pick up take up, tote, raise wine-skin wine
1Krl:10:3 and you(sg)-will-be-DEPART-ed (classical) from there and beyond you(sg)-will-HAVE COME until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)     and you(sg)-will-FIND there three (acc, nom) men, husbands (acc) while ASCEND-ing (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) into (+acc)   one (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc, nom|acc|voc) three (nom|acc)   and one (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc, nom|acc|voc) three (nom|acc) containers (nom|acc|voc) [loaves of] bread (gen) and one (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc, nom|acc|voc) wine-skin (acc) wine (gen)
1Krl:10:3 1Krl_10:3_1 1Krl_10:3_2 1Krl_10:3_3 1Krl_10:3_4 1Krl_10:3_5 1Krl_10:3_6 1Krl_10:3_7 1Krl_10:3_8 1Krl_10:3_9 1Krl_10:3_10 1Krl_10:3_11 1Krl_10:3_12 1Krl_10:3_13 1Krl_10:3_14 1Krl_10:3_15 1Krl_10:3_16 1Krl_10:3_17 1Krl_10:3_18 1Krl_10:3_19 1Krl_10:3_20 1Krl_10:3_21 1Krl_10:3_22 1Krl_10:3_23 1Krl_10:3_24 1Krl_10:3_25 1Krl_10:3_26 1Krl_10:3_27 1Krl_10:3_28 1Krl_10:3_29 1Krl_10:3_30 1Krl_10:3_31 1Krl_10:3_32 1Krl_10:3_33 1Krl_10:3_34 1Krl_10:3_35 1Krl_10:3_36
1Krl:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:4 καὶ ἐρωτήσουσίν σε τὰ εἰς εἰρήνην καὶ δώσουσίν σοι δύο ἀπαρχὰς ἄρτων, καὶ λήμψῃ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
1Krl:10:4 And they shall ask thee how thou doest, and shall give thee two presents of bread, and thou shall receive them of their hand. (1 Samuel 10:4 Brenton)
1Krl:10:4 Pozdrowią cię i dadzą ci dwa bochenki chleba, i weźmiesz je z ich rąk. (1 Sm 10:4 BT_4)
1Krl:10:4 καὶ ἐρωτήσουσίν σε τὰ εἰς εἰρήνην καὶ δώσουσίν σοι δύο ἀπαρχὰς ἄρτων, καὶ λήμψῃ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
1Krl:10:4 καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:10:4 I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dwa Po pierwsze owoc Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
1Krl:10:4 kai\ e)rOtE/sousi/n se ta\ ei)s ei)rE/nEn kai\ dO/sousi/n soi du/o a)parCHa\s a)/rtOn, kai\ lE/mPSE| e)k tE=s CHeiro\s au)tO=n.
1Krl:10:4 kai erOtEsusin se ta eis eirEnEn kai dOsusin soi dyo aparCHas artOn, kai lEmPSE ek tEs CHeiros autOn.
1Krl:10:4 C VF_FAI3P RP_AS RA_APN P N1_ASF C VF_FAI3P RP_DS M N1_APF N2_GPM C VF_FMI2S P RA_GSF N3_GSF RD_GPM
1Krl:10:4 and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest you; your/yours(sg) the into (+acc) peace and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub two first-fruit bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels the hand he/she/it/same
1Krl:10:4 and they-will-ASK, going-to-ASK (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) into (+acc) peace (acc) and they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) two (nom, acc, gen) first-fruits (acc) [loaves of] bread (gen) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) the (gen) hand (gen) them/same (gen)
1Krl:10:4 1Krl_10:4_1 1Krl_10:4_2 1Krl_10:4_3 1Krl_10:4_4 1Krl_10:4_5 1Krl_10:4_6 1Krl_10:4_7 1Krl_10:4_8 1Krl_10:4_9 1Krl_10:4_10 1Krl_10:4_11 1Krl_10:4_12 1Krl_10:4_13 1Krl_10:4_14 1Krl_10:4_15 1Krl_10:4_16 1Krl_10:4_17 1Krl_10:4_18
1Krl:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:5 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ εἰς τὸν βουνὸν τοῦ θεοῦ, οὗ ἐστιν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν ἀλλοφύλων, ἐκεῖ Νασιβ ὁ ἀλλόφυλος· καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐκεῖ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσεις χορῷ προφητῶν καταβαινόντων ἐκ τῆς Βαμα, καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν νάβλα καὶ τύμπανον καὶ αὐλὸς καὶ κινύρα, καὶ αὐτοὶ προφητεύοντες·
1Krl:10:5 And afterward thou shalt go to the hill of God, where is the encampment of the Philistines; there is Nasib the Philistine: an it shall come to pass when ye shall have entered into the city, that thou shalt meet a band of prophets coming down from the Bama; and before them will be lutes, and a drum, and a pipe, and a harp, and they shall prophesy. (1 Samuel 10:5 Brenton)
1Krl:10:5 Później dotrzesz do Gibea Bożego, gdzie się znajduje załoga filistyńska. Gdy zajdziesz do miasta, napotkasz gromadę proroków zstępujących z wyżyny. Będą mieli z sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim uniesieniu. (1 Sm 10:5 BT_4)
1Krl:10:5 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ εἰς τὸν βουνὸν τοῦ θεοῦ, οὗ ἐστιν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν ἀλλοφύλων, ἐκεῖ Νασιβ ἀλλόφυλος· καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐκεῖ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσεις χορῷ προφητῶν καταβαινόντων ἐκ τῆς Βαμα, καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν νάβλα καὶ τύμπανον καὶ αὐλὸς καὶ κινύρα, καὶ αὐτοὶ προφητεύοντες·
1Krl:10:5 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐκεῖ   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἀπ·άντησις, -εως, ἡ; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) χορός, -οῦ, ὁ προφήτης, -ου, ὁ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   καί ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί αὐλός, -οῦ, ὁ καί   καί αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)
1Krl:10:5 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Wzgórze Bóg  Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Tam Obcy Tam Obcy I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić Tam Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie Spotykanie; by spotykać Taniec [zobacz chór] Prorok By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Flet I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By prorokować
1Krl:10:5 kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/sE| ei)s to\n bouno\n tou= Teou=, ou(= e)stin e)kei= to\ a)na/stEma tO=n a)llofu/lOn, e)kei= *nasib o( a)llo/fulos· kai\ e)/stai O(s a)/n ei)se/lTEte e)kei= ei)s tE\n po/lin, kai\ a)pantE/seis CHorO=| profEtO=n katabaino/ntOn e)k tE=s *bama, kai\ e)/mprosTen au)tO=n na/bla kai\ tu/mpanon kai\ au)lo\s kai\ kinu/ra, kai\ au)toi\ profEteu/ontes·
1Krl:10:5 kai meta tauta eiseleusE eis ton bunon tu Teu, hu estin ekei to anastEma tOn allofylOn, ekei nasib ho allofylos· kai estai hOs an eiselTEte ekei eis tEn polin, kai apantEseis CHorO profEtOn katabainontOn ek tEs bama, kai emprosTen autOn nabla kai tympanon kai aulos kai kinyra, kai autoi profEteuontes·
1Krl:10:5 C P RD_APN VF_FMI2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RR_GSM V9_PAI3S D RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N2_GPM D N_NSM RA_NSM N2_NSM C VF_FMI3S C x VB_AAS2P D P RA_ASF N3I_ASF C VF_FAI2S N2_DSM N1M_GPM V1_PAPGPM P RA_GSF N_GSF C P RD_GPM N_ASN C N2N_ASN C N2_ASM C N1A_NSF C RD_NPM V1_PAPNPM
1Krl:10:5 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter into (+acc) the hill the god [see theology] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be there the ć the foreign there ć the foreign and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to enter there into (+acc) the city and also, even, namely meeting; to encounter dancing [see chorus] prophet to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely before/in front of he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely flute and also, even, namely ć and also, even, namely he/she/it/same to prophesy
1Krl:10:5 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) you(sg)-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) hill (acc) the (gen) god (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is there the (nom|acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) there   the (nom) foreign ([Adj] nom) and he/she/it-will-be as/like ever you(pl)-should-ENTER there into (+acc) the (acc) city (acc) and meetings (acc, nom|voc); you(sg)-will-ENCOUNTER dancing (dat) prophets (gen) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) out of (+gen) the (gen)   and before/in front of them/same (gen)   and   and flute (nom) and   and they/same (nom) while PROPHESY-ing (nom|voc)
1Krl:10:5 1Krl_10:5_1 1Krl_10:5_2 1Krl_10:5_3 1Krl_10:5_4 1Krl_10:5_5 1Krl_10:5_6 1Krl_10:5_7 1Krl_10:5_8 1Krl_10:5_9 1Krl_10:5_10 1Krl_10:5_11 1Krl_10:5_12 1Krl_10:5_13 1Krl_10:5_14 1Krl_10:5_15 1Krl_10:5_16 1Krl_10:5_17 1Krl_10:5_18 1Krl_10:5_19 1Krl_10:5_20 1Krl_10:5_21 1Krl_10:5_22 1Krl_10:5_23 1Krl_10:5_24 1Krl_10:5_25 1Krl_10:5_26 1Krl_10:5_27 1Krl_10:5_28 1Krl_10:5_29 1Krl_10:5_30 1Krl_10:5_31 1Krl_10:5_32 1Krl_10:5_33 1Krl_10:5_34 1Krl_10:5_35 1Krl_10:5_36 1Krl_10:5_37 1Krl_10:5_38 1Krl_10:5_39 1Krl_10:5_40 1Krl_10:5_41 1Krl_10:5_42 1Krl_10:5_43 1Krl_10:5_44 1Krl_10:5_45 1Krl_10:5_46 1Krl_10:5_47 1Krl_10:5_48 1Krl_10:5_49 1Krl_10:5_50
1Krl:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:6 καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα κυρίου, καὶ προφητεύσεις μετ’ αὐτῶν καὶ στραφήσῃ εἰς ἄνδρα ἄλλον.
1Krl:10:6 And the Spirit of the Lord shall come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man. (1 Samuel 10:6 Brenton)
1Krl:10:6 Ciebie też opanuje duch Pański i będziesz prorokował wraz z nimi, i staniesz się innym człowiekiem. (1 Sm 10:6 BT_4)
1Krl:10:6 καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα κυρίου, καὶ προφητεύσεις μετ’ αὐτῶν καὶ στραφήσῃ εἰς ἄνδρα ἄλλον.
1Krl:10:6 καί ἐφ·άλλομαι (εφ+αλλ-, εφ+αλ(ε)·[σ]-, εφ+αλ·[σ]- or 2nd εφ+αλ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)
1Krl:10:6 I też, nawet, mianowicie By skakać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By prorokować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Inny
1Krl:10:6 kai\ e)falei=tai e)pi\ se\ pneu=ma kuri/ou, kai\ profEteu/seis met’ au)tO=n kai\ strafE/sE| ei)s a)/ndra a)/llon.
1Krl:10:6 kai efaleitai epi se pneuma kyriu, kai profEteuseis met’ autOn kai strafEsE eis andra allon.
1Krl:10:6 C VF2_FAI3S P RP_AS N3M_NSN N2_GSM C VF_FAI2S P RD_GPM C VD_FPI2S P N3_ASM RD_ASM
1Krl:10:6 and also, even, namely to leap upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to prophesy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to turn into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". other
1Krl:10:6 and he/she/it-will-be-LEAP-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(sg)-will-PROPHESY after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and you(sg)-will-be-TURN-ed into (+acc) man, husband (acc) other (acc)
1Krl:10:6 1Krl_10:6_1 1Krl_10:6_2 1Krl_10:6_3 1Krl_10:6_4 1Krl_10:6_5 1Krl_10:6_6 1Krl_10:6_7 1Krl_10:6_8 1Krl_10:6_9 1Krl_10:6_10 1Krl_10:6_11 1Krl_10:6_12 1Krl_10:6_13 1Krl_10:6_14 1Krl_10:6_15
1Krl:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:7 καὶ ἔσται ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπὶ σέ, ποίει πάντα, ὅσα ἐὰν εὕρῃ ἡ χείρ σου, ὅτι θεὸς μετὰ σοῦ.
1Krl:10:7 And it shall come to pass when these signs shall come upon thee, --then do thou whatsoever thy hand shall find, because God is with thee. (1 Samuel 10:7 Brenton)
1Krl:10:7 Gdy ci się spełnią te znaki, uczyń, co zdoła twa ręka, gdyż Bóg będzie z tobą. (1 Sm 10:7 BT_4)
1Krl:10:7 καὶ ἔσται ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπὶ σέ, ποίει πάντα, ὅσα ἐὰν εὕρῃ χείρ σου, ὅτι θεὸς μετὰ σοῦ.
1Krl:10:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι θεός, -οῦ, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:10:7 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Znak; znak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Ręka Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Bóg  Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
1Krl:10:7 kai\ e)/stai o(/tan E(/Xei ta\ sEmei=a tau=ta e)pi\ se/, poi/ei pa/nta, o(/sa e)a\n eu(/rE| E( CHei/r sou, o(/ti Teo\s meta\ sou=.
1Krl:10:7 kai estai hotan hEXei ta sEmeia tauta epi se, poiei panta, hosa ean heurE hE CHeir su, hoti Teos meta su.
1Krl:10:7 C VF_FMI3S D VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_APN P RP_AS V2_PAD2S A3_APN A1_APN C VB_AAS3S RA_NSF N3_NSF RP_GS C N2_NSM P RP_GS
1Krl:10:7 and also, even, namely to be whenever to have come I have come. I have arrived.; to lead the sign; sign this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find the hand you; your/yours(sg) because/that god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
1Krl:10:7 and he/she/it-will-be whenever he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) these (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that god (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:10:7 1Krl_10:7_1 1Krl_10:7_2 1Krl_10:7_3 1Krl_10:7_4 1Krl_10:7_5 1Krl_10:7_6 1Krl_10:7_7 1Krl_10:7_8 1Krl_10:7_9 1Krl_10:7_10 1Krl_10:7_11 1Krl_10:7_12 1Krl_10:7_13 1Krl_10:7_14 1Krl_10:7_15 1Krl_10:7_16 1Krl_10:7_17 1Krl_10:7_18 1Krl_10:7_19 1Krl_10:7_20 1Krl_10:7_21
1Krl:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:8 καὶ καταβήσῃ ἔμπροσθεν τῆς Γαλγαλα, καὶ ἰδοὺ καταβαίνω πρὸς σὲ ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ θυσίας εἰρηνικάς· ἑπτὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ, καὶ γνωρίσω σοι ἃ ποιήσεις.
1Krl:10:8 And thou shalt go down in front of Galgal, and behold, I come down to thee to offer a whole-burnt-offering and peace-offerings: seven days shalt thou wait until I shall come to thee, and I will make known to thee what thou shalt do. (1 Samuel 10:8 Brenton)
1Krl:10:8 Pójdziesz przede mną do Gilgal, a ja później przyjdę do ciebie, aby złożyć całopalenia i ofiary biesiadne. Czekaj na mnie przez siedem dni, aż przyjdę do ciebie, aby cię pouczyć, co masz czynić». (1 Sm 10:8 BT_4)
1Krl:10:8 καὶ καταβήσῃ ἔμπροσθεν τῆς Γαλγαλα, καὶ ἰδοὺ καταβαίνω πρὸς σὲ ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ θυσίας εἰρηνικάς· ἑπτὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ, καὶ γνωρίσω σοι ποιήσεις.
1Krl:10:8 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)   καί θυσία, -ας, ἡ εἰρηνικός -ή -όν ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
1Krl:10:8 I też, nawet, mianowicie By schodzić Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Spokojny Siedem Dzień Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka Aż; świtaj By przychodzić Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By robić znany Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób
1Krl:10:8 kai\ katabE/sE| e)/mprosTen tE=s *galgala, kai\ i)dou\ katabai/nO pro\s se\ a)nenegkei=n o(lokau/tOsin kai\ Tusi/as ei)rEnika/s· e(pta\ E(me/ras dialei/PSeis e(/Os tou= e)lTei=n me pro\s se/, kai\ gnOri/sO soi a(/ poiE/seis.
1Krl:10:8 kai katabEsE emprosTen tEs galgala, kai idu katabainO pros se anenenkein holokautOsin kai Tysias eirEnikas· hepta hEmeras dialeiPSeis heOs tu elTein me pros se, kai gnOrisO soi ha poiEseis.
1Krl:10:8 C VF_FMI2S P RA_GSF N_GSF C I V1_PAI1S P RP_AS VB_AAN N3I_ASF C N1A_APF A1_APF M N1A_APF VF_FAI2S P RA_GSN VB_AAN RP_AS P RP_AS C VA_AAS1S RP_DS RR_APN VF_FAI2S
1Krl:10:8 and also, even, namely to go down before/in front of the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go down toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state ć and also, even, namely sacrifice victimize, immolate peaceful seven day to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap until; dawn the to come I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to make known you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which doing/making; to do/make
1Krl:10:8 and you(sg)-will-be-GO DOWN-ed before/in front of the (gen)   and be-you(sg)-SEE-ed! I-am-GO DOWN-ing, I-should-be-GO DOWN-ing toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-BRING UP   and sacrifice (gen), sacrificial (acc) peaceful ([Adj] acc) seven day (gen), days (acc) you(sg)-will-CEASED until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-should-MAKE-KNOWN, I-will-MAKE-KNOWN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE
1Krl:10:8 1Krl_10:8_1 1Krl_10:8_2 1Krl_10:8_3 1Krl_10:8_4 1Krl_10:8_5 1Krl_10:8_6 1Krl_10:8_7 1Krl_10:8_8 1Krl_10:8_9 1Krl_10:8_10 1Krl_10:8_11 1Krl_10:8_12 1Krl_10:8_13 1Krl_10:8_14 1Krl_10:8_15 1Krl_10:8_16 1Krl_10:8_17 1Krl_10:8_18 1Krl_10:8_19 1Krl_10:8_20 1Krl_10:8_21 1Krl_10:8_22 1Krl_10:8_23 1Krl_10:8_24 1Krl_10:8_25 1Krl_10:8_26 1Krl_10:8_27 1Krl_10:8_28 1Krl_10:8_29
1Krl:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:9 καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπὸ Σαμουηλ, μετέστρεψεν αὐτῷ ὁ θεὸς καρδίαν ἄλλην· καὶ ἦλθεν πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
1Krl:10:9 And it came to pass when he turned his back to depart from Samuel, God gave him another heart; and all these signs came to pass in that day. (1 Samuel 10:9 Brenton)
1Krl:10:9 Gdy tylko Saul odwrócił się i miał odejść od Samuela, Bóg zmienił jego serce na inne i w tym dniu spełniły się wszystkie owe znaki. (1 Sm 10:9 BT_4)
1Krl:10:9 καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπὸ Σαμουηλ, μετέστρεψεν αὐτῷ θεὸς καρδίαν ἄλλην· καὶ ἦλθεν πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
1Krl:10:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὥστε ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό Σαμουήλ, ὁ μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καρδία, -ας, ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
1Krl:10:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tak tamto By odwracać się dookoła Ramię On/ona/to/to samo By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samuel By przekształcać On/ona/to/ten sam Bóg  Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Inny I też, nawet, mianowicie By przychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Znak; znak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
1Krl:10:9 kai\ e)genE/TE O(/ste e)pistrafE=nai tO=| O)/mO| au)tou= a)pelTei=n a)po\ *samouEl, mete/strePSen au)tO=| o( Teo\s kardi/an a)/llEn· kai\ E)=lTen pa/nta ta\ sEmei=a e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
1Krl:10:9 kai egenETE hOste epistrafEnai tO OmO autu apelTein apo samuEl, metestrePSen autO ho Teos kardian allEn· kai ElTen panta ta sEmeia en tE hEmera ekeinE.
1Krl:10:9 C VCI_API3S C VD_APN RA_DSM N2_DSM RD_GSM VB_AAN P N_GSM VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM N1A_ASF RD_ASF C VBI_AAI3S A3_APN RA_APN N2N_APN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
1Krl:10:9 and also, even, namely to become become, happen so that to turn around the shoulder he/she/it/same to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Samuel to transform he/she/it/same the god [see theology] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) other and also, even, namely to come every all, each, every, the whole of the sign; sign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
1Krl:10:9 and he/she/it-was-BECOME-ed so that to-be-TURN-ed-AROUND the (dat) shoulder (dat) him/it/same (gen) to-DEPART away from (+gen) Samuel (indecl) he/she/it-TRANSFORM-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) heart (acc) other (acc) and he/she/it-COME-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
1Krl:10:9 1Krl_10:9_1 1Krl_10:9_2 1Krl_10:9_3 1Krl_10:9_4 1Krl_10:9_5 1Krl_10:9_6 1Krl_10:9_7 1Krl_10:9_8 1Krl_10:9_9 1Krl_10:9_10 1Krl_10:9_11 1Krl_10:9_12 1Krl_10:9_13 1Krl_10:9_14 1Krl_10:9_15 1Krl_10:9_16 1Krl_10:9_17 1Krl_10:9_18 1Krl_10:9_19 1Krl_10:9_20 1Krl_10:9_21 1Krl_10:9_22 1Krl_10:9_23 1Krl_10:9_24 1Krl_10:9_25
1Krl:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:10 καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν εἰς τὸν βουνόν, καὶ ἰδοὺ χορὸς προφητῶν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα θεοῦ, καὶ ἐπροφήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν.
1Krl:10:10 And he comes thence to the hill, and behold a band of prophets opposite to him; and the Spirit of God came upon him, and he prophesied in the midst of them. (1 Samuel 10:10 Brenton)
1Krl:10:10 Skoro przybyli stamtąd do Gibea, spotkał się z gromadą proroków i opanował go duch Boży. Prorokował też wśród nich. (1 Sm 10:10 BT_4)
1Krl:10:10 καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν εἰς τὸν βουνόν, καὶ ἰδοὺ χορὸς προφητῶν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα θεοῦ, καὶ ἐπροφήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν.
1Krl:10:10 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν εἰς[1] ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) χορός, -οῦ, ὁ προφήτης, -ου, ὁ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:10:10 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Stamtąd Do (+przyspieszenie) Wzgórze I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Taniec [zobacz chór] Prorok Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By skakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  I też, nawet, mianowicie By prorokować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
1Krl:10:10 kai\ e)/rCHetai e)kei=Ten ei)s to\n bouno/n, kai\ i)dou\ CHoro\s profEtO=n e)X e)nanti/as au)tou=· kai\ E(/lato e)p’ au)to\n pneu=ma Teou=, kai\ e)profE/teusen e)n me/sO| au)tO=n.
1Krl:10:10 kai erCHetai ekeiTen eis ton bunon, kai idu CHoros profEtOn eX enantias autu· kai hElato ep’ auton pneuma Teu, kai eprofEteusen en mesO autOn.
1Krl:10:10 C V1_PMI3S D P RA_ASM N2_ASM C I N2_NSM N1M_GPM P A1A_GSF RD_GSM C VAI_AMI3S P RD_ASM N3M_NSN N2_GSM C VAI_AAI3S P A1_DSN RD_GPM
1Krl:10:10 and also, even, namely to come from there into (+acc) the hill and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), dancing [see chorus] prophet out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely to leap upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] and also, even, namely to prophesy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
1Krl:10:10 and he/she/it-is-being-COME-ed from there into (+acc) the (acc) hill (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! dancing (nom) prophets (gen) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-LEAP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) god (gen) and he/she/it-PROPHESY-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
1Krl:10:10 1Krl_10:10_1 1Krl_10:10_2 1Krl_10:10_3 1Krl_10:10_4 1Krl_10:10_5 1Krl_10:10_6 1Krl_10:10_7 1Krl_10:10_8 1Krl_10:10_9 1Krl_10:10_10 1Krl_10:10_11 1Krl_10:10_12 1Krl_10:10_13 1Krl_10:10_14 1Krl_10:10_15 1Krl_10:10_16 1Krl_10:10_17 1Krl_10:10_18 1Krl_10:10_19 1Krl_10:10_20 1Krl_10:10_21 1Krl_10:10_22 1Krl_10:10_23 1Krl_10:10_24
1Krl:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:11 καὶ ἐγενήθησαν πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχθὲς καὶ τρίτην καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐν μέσῳ τῶν προφητῶν, καὶ εἶπεν ὁ λαὸς ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τί τοῦτο τὸ γεγονὸς τῷ υἱῷ Κις; ἦ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις;
1Krl:10:11 And all that had known him before came, and saw, and behold, he was in the midst of the prophets: and the people said every one to his neighbour, What is this that has happened to the son of Kis? is Saul also among the prophets? (1 Samuel 10:11 Brenton)
1Krl:10:11 A kiedy wszyscy, którzy go znali przedtem, spostrzegli, że on prorokuje razem z prorokami, pytali się nawzajem: «Co się stało z synem Kisza? Czy i Saul między prorokami?» (1 Sm 10:11 BT_4)
1Krl:10:11 καὶ ἐγενήθησαν πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχθὲς καὶ τρίτην καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐν μέσῳ τῶν προφητῶν, καὶ εἶπεν λαὸς ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τί τοῦτο τὸ γεγονὸς τῷ υἱῷ Κις; καὶ Σαουλ ἐν προφήταις;
1Krl:10:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Κίς, ὁ ἦ[2] καί Σαούλ, ὁ ἐν προφήτης, -ου, ὁ
1Krl:10:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Prorok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn Grafit pierwotny Naprawdę I też, nawet, mianowicie Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok
1Krl:10:11 kai\ e)genE/TEsan pa/ntes oi( ei)do/tes au)to\n e)CHTe\s kai\ tri/tEn kai\ ei)=don kai\ i)dou\ au)to\s e)n me/sO| tO=n profEtO=n, kai\ ei)=pen o( lao\s e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= *ti/ tou=to to\ gegono\s tO=| ui(O=| *kis; E)= kai\ *saoul e)n profE/tais;
1Krl:10:11 kai egenETEsan pantes hoi eidotes auton eCHTes kai tritEn kai eidon kai idu autos en mesO tOn profEtOn, kai eipen ho laos hekastos pros ton plEsion autu ti tuto to gegonos tO hyiO kis; E kai saul en profEtais;
1Krl:10:11 C VCI_API3P A3_NPM RA_NPM VB_AAPNPM RD_ASM D C A1_ASF C VBI_AAI3P C I RD_NSM P A1_DSN RA_GPM N1M_GPM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM RI_ASN RD_ASN RA_ASN VX_XAPASM RA_DSM N2_DSM N_GS C D N_NSM P N1M_DPM
1Krl:10:11 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same yesterday and also, even, namely third and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the prophet and also, even, namely to say/tell the people each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to become become, happen the son Kish truly and also, even, namely Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prophet
1Krl:10:11 and they-were-BECOME-ed all (nom|voc) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom|voc) him/it/same (acc) yesterday and third (acc) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) prophets (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) people (nom) each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc) the (dat) son (dat) Kish (indecl) truly and Saul (indecl) in/among/by (+dat) prophets (dat)
1Krl:10:11 1Krl_10:11_1 1Krl_10:11_2 1Krl_10:11_3 1Krl_10:11_4 1Krl_10:11_5 1Krl_10:11_6 1Krl_10:11_7 1Krl_10:11_8 1Krl_10:11_9 1Krl_10:11_10 1Krl_10:11_11 1Krl_10:11_12 1Krl_10:11_13 1Krl_10:11_14 1Krl_10:11_15 1Krl_10:11_16 1Krl_10:11_17 1Krl_10:11_18 1Krl_10:11_19 1Krl_10:11_20 1Krl_10:11_21 1Krl_10:11_22 1Krl_10:11_23 1Krl_10:11_24 1Krl_10:11_25 1Krl_10:11_26 1Krl_10:11_27 1Krl_10:11_28 1Krl_10:11_29 1Krl_10:11_30 1Krl_10:11_31 1Krl_10:11_32 1Krl_10:11_33 1Krl_10:11_34 1Krl_10:11_35 1Krl_10:11_36 1Krl_10:11_37 1Krl_10:11_38 1Krl_10:11_39
1Krl:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:12 καὶ ἀπεκρίθη τις αὐτῶν καὶ εἶπεν καὶ τίς πατὴρ αὐτοῦ; διὰ τοῦτο ἐγενήθη εἰς παραβολήν Ἦ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις;
1Krl:10:12 And one of them answered and said, And who is his father? and therefore it became a proverb, Is Saul also among the prophets? (1 Samuel 10:12 Brenton)
1Krl:10:12 Na to odezwał się pewien człowiek spośród nich: «Któż jest ich ojcem?» Dlatego też powstało przysłowie: «Czy i Saul między prorokami?» (1 Sm 10:12 BT_4)
1Krl:10:12 καὶ ἀπεκρίθη τις αὐτῶν καὶ εἶπεν Καὶ τίς πατὴρ αὐτοῦ; διὰ τοῦτο ἐγενήθη εἰς παραβολήν καὶ Σαουλ ἐν προφήταις;
1Krl:10:12 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] παρα·βολή, -ῆς, ἡ ἦ[2] καί Σαούλ, ὁ ἐν προφήτης, -ου, ὁ
1Krl:10:12 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Jakiś/jakikolwiek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ojciec On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask Naprawdę I też, nawet, mianowicie Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok
1Krl:10:12 kai\ a)pekri/TE tis au)tO=n kai\ ei)=pen *kai\ ti/s patE\r au)tou=; dia\ tou=to e)genE/TE ei)s parabolE/n *)=E kai\ *saoul e)n profE/tais;
1Krl:10:12 kai apekriTE tis autOn kai eipen kai tis patEr autu; dia tuto egenETE eis parabolEn E kai saul en profEtais;
1Krl:10:12 C VCI_API3S RI_NSM RD_GPM C VBI_AAI3S C RI_NSM N3_NSM RD_GSM P RD_ASN VCI_API3S P N1_ASF V9_PAS3S C N_NSM P N1M_DPM
1Krl:10:12 and also, even, namely to answer some/any he/she/it/same and also, even, namely to say/tell and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. father he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen into (+acc) parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance truly and also, even, namely Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prophet
1Krl:10:12 and he/she/it-was-ANSWER-ed some/any (nom) them/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed and who/what/why (nom) father (nom) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) parable (acc) truly and Saul (indecl) in/among/by (+dat) prophets (dat)
1Krl:10:12 1Krl_10:12_1 1Krl_10:12_2 1Krl_10:12_3 1Krl_10:12_4 1Krl_10:12_5 1Krl_10:12_6 1Krl_10:12_7 1Krl_10:12_8 1Krl_10:12_9 1Krl_10:12_10 1Krl_10:12_11 1Krl_10:12_12 1Krl_10:12_13 1Krl_10:12_14 1Krl_10:12_15 1Krl_10:12_16 1Krl_10:12_17 1Krl_10:12_18 1Krl_10:12_19 1Krl_10:12_20
1Krl:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:13 καὶ συνετέλεσεν προφητεύων καὶ ἔρχεται εἰς τὸν βουνόν.
1Krl:10:13 And he ceased prophesying, and comes to the hill. (1 Samuel 10:13 Brenton)
1Krl:10:13 Kiedy przestał prorokować, udał się na wyżynę. (1 Sm 10:13 BT_4)
1Krl:10:13 καὶ συνετέλεσεν προφητεύων καὶ ἔρχεται εἰς τὸν βουνόν.
1Krl:10:13 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος)
1Krl:10:13 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać By prorokować I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Wzgórze
1Krl:10:13 kai\ sunete/lesen profEteu/On kai\ e)/rCHetai ei)s to\n bouno/n.
1Krl:10:13 kai synetelesen profEteuOn kai erCHetai eis ton bunon.
1Krl:10:13 C VAI_AAI3S V1_PAPNSM C V1_PMI3S P RA_ASM N2_ASM
1Krl:10:13 and also, even, namely to complete to prophesy and also, even, namely to come into (+acc) the hill
1Krl:10:13 and he/she/it-COMPLETE-ed while PROPHESY-ing (nom) and he/she/it-is-being-COME-ed into (+acc) the (acc) hill (acc)
1Krl:10:13 1Krl_10:13_1 1Krl_10:13_2 1Krl_10:13_3 1Krl_10:13_4 1Krl_10:13_5 1Krl_10:13_6 1Krl_10:13_7 1Krl_10:13_8
1Krl:10:13 x x x x x x x x
1Krl:10:14 καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ Ποῦ ἐπορεύθητε; καὶ εἶπαν Ζητεῖν τὰς ὄνους· καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσίν, καὶ εἰσήλθομεν πρὸς Σαμουηλ.
1Krl:10:14 And his kinsman said to him and to his servant, Whither went ye? and they said, To seek the asses; and we saw that they were lost, and we went in to Samuel. (1 Samuel 10:14 Brenton)
1Krl:10:14 Stryj Saula zapytał go i jego chłopca: «Gdzie chodziliście?» Odpowiedział: «Aby poszukać oślic. Widząc, że ich nie ma, udaliśmy się do Samuela». (1 Sm 10:14 BT_4)
1Krl:10:14 καὶ εἶπεν οἰκεῖος αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ Ποῦ ἐπορεύθητε; καὶ εἶπαν Ζητεῖν τὰς ὄνους· καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσίν, καὶ εἰσήλθομεν πρὸς Σαμουηλ.
1Krl:10:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκεῖος (-α) -ον αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί πρός ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό ποῦ[1] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Σαμουήλ, ὁ
1Krl:10:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Właściciele nieruchomości należące do rodziny On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Gdzie By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By szukać Osła/osioł I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel
1Krl:10:14 kai\ ei)=pen o( oi)kei=os au)tou= pro\s au)to\n kai\ pro\s to\ paida/rion au)tou= *pou= e)poreu/TEte; kai\ ei)=pan *DZEtei=n ta\s o)/nous· kai\ ei)/damen o(/ti ou)k ei)si/n, kai\ ei)sE/lTomen pro\s *samouEl.
1Krl:10:14 kai eipen ho oikeios autu pros auton kai pros to paidarion autu pu eporeuTEte; kai eipan DZEtein tas onus· kai eidamen hoti uk eisin, kai eisElTomen pros samuEl.
1Krl:10:14 C VBI_AAI3S RA_NSM A1A_NSM RD_GSM P RD_ASM C P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM D VCI_API2P C VAI_AAI3P V2_PAN RA_APF N2_APF C VBI_AAI1P C D V9_PAI3P C VBI_AAI1P P N_ASM
1Krl:10:14 and also, even, namely to say/tell the householder belonging to a household he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the child/young slave he/she/it/same where to go and also, even, namely to say/tell to seek the ass/donkey and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that οὐχ before rough breathing to go; to be and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) Samuel
1Krl:10:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) householder ([Adj] nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) where you(pl)-were-GO-ed and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) to-be-SEEK-ing the (acc) asses/donkeys (acc) and we-SEE-ed because/that not he/she/it-is-GO-ing; they-are and we-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl)
1Krl:10:14 1Krl_10:14_1 1Krl_10:14_2 1Krl_10:14_3 1Krl_10:14_4 1Krl_10:14_5 1Krl_10:14_6 1Krl_10:14_7 1Krl_10:14_8 1Krl_10:14_9 1Krl_10:14_10 1Krl_10:14_11 1Krl_10:14_12 1Krl_10:14_13 1Krl_10:14_14 1Krl_10:14_15 1Krl_10:14_16 1Krl_10:14_17 1Krl_10:14_18 1Krl_10:14_19 1Krl_10:14_20 1Krl_10:14_21 1Krl_10:14_22 1Krl_10:14_23 1Krl_10:14_24 1Krl_10:14_25 1Krl_10:14_26 1Krl_10:14_27 1Krl_10:14_28
1Krl:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:15 καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος πρὸς Σαουλ Ἀπάγγειλον δή μοι τί εἶπέν σοι Σαμουηλ.
1Krl:10:15 And his kinsman said to Saul, Tell me, I pray thee, What did Samuel say to thee? (1 Samuel 10:15 Brenton)
1Krl:10:15 Stryj znów postawił Saulowi pytanie: «Opowiedz mi - proszę - to, co wam mówił Samuel». (1 Sm 10:15 BT_4)
1Krl:10:15 καὶ εἶπεν οἰκεῖος πρὸς Σαουλ Ἀπάγγειλον δή μοι τί εἶπέν σοι Σαμουηλ.
1Krl:10:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκεῖος (-α) -ον πρός Σαούλ, ὁ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Σαμουήλ, ὁ
1Krl:10:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Właściciele nieruchomości należące do rodziny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul By informować – informować albo opowiadać. Naprawdę Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Samuel
1Krl:10:15 kai\ ei)=pen o( oi)kei=os pro\s *saoul *)apa/ggeilon dE/ moi ti/ ei)=pe/n soi *samouEl.
1Krl:10:15 kai eipen ho oikeios pros saul apangeilon dE moi ti eipen soi samuEl.
1Krl:10:15 C VBI_AAI3S RA_NSM A1A_NSM P N_ASM VB_AAI3S x RP_DS RI_ASN VBI_AAI3S RP_DS N_NSM
1Krl:10:15 and also, even, namely to say/tell the householder belonging to a household toward (+acc,+gen,+dat) Saul to report – to report or tell. indeed I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub Samuel
1Krl:10:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) householder ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! indeed me (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Samuel (indecl)
1Krl:10:15 1Krl_10:15_1 1Krl_10:15_2 1Krl_10:15_3 1Krl_10:15_4 1Krl_10:15_5 1Krl_10:15_6 1Krl_10:15_7 1Krl_10:15_8 1Krl_10:15_9 1Krl_10:15_10 1Krl_10:15_11 1Krl_10:15_12 1Krl_10:15_13
1Krl:10:15 x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:16 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ Ἀπήγγειλεν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι· τὸ δὲ ῥῆμα τῆς βασιλείας οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ.
1Krl:10:16 And Saul said to his kinsman, he verily told me that the asses were found. But the matter of the kingdom he told him not. (1 Samuel 10:16 Brenton)
1Krl:10:16 Na to Saul odpowiedział stryjowi: «Zapewnił nas, że oślice zostały odnalezione». Sprawy jednak władzy królewskiej, o której mówił Samuel, nie wyjawił mu. (1 Sm 10:16 BT_4)
1Krl:10:16 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ Ἀπήγγειλεν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι· τὸ δὲ ῥῆμα τῆς βασιλείας οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ.
1Krl:10:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό οἰκεῖος (-α) -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:10:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Właściciele nieruchomości należące do rodziny On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. By informować – informować albo opowiadać. Ja Ponieważ/tamto By znajdować Osła/osioł zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Królestwo ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo
1Krl:10:16 kai\ ei)=pen *saoul pro\s to\n oi)kei=on au)tou= *)apE/ggeilen a)pagge/llOn moi o(/ti eu(/rEntai ai( o)/noi· to\ de\ r(E=ma tE=s basilei/as ou)k a)pE/ggeilen au)tO=|.
1Krl:10:16 kai eipen saul pros ton oikeion autu apEngeilen apangellOn moi hoti heurEntai hai onoi· to de rEma tEs basileias uk apEngeilen autO.
1Krl:10:16 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM A1A_ASM RD_GSM VAI_AAI3S V1_PAPNSM RP_DS C VM_XPI3P RA_NPF N2_NPF RA_ASN x N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF D VAI_AAI3S RD_DSM
1Krl:10:16 and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) the householder belonging to a household he/she/it/same to report – to report or tell. to report – to report or tell. I because/that to find the ass/donkey the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance the kingdom οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. he/she/it/same
1Krl:10:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) householder ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed while DELIVER A MESSAGE-ing (nom) me (dat) because/that they-have-been-FIND-ed the (nom) asses/donkeys (nom|voc) the (nom|acc) Yet declaration (nom|acc|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat)
1Krl:10:16 1Krl_10:16_1 1Krl_10:16_2 1Krl_10:16_3 1Krl_10:16_4 1Krl_10:16_5 1Krl_10:16_6 1Krl_10:16_7 1Krl_10:16_8 1Krl_10:16_9 1Krl_10:16_10 1Krl_10:16_11 1Krl_10:16_12 1Krl_10:16_13 1Krl_10:16_14 1Krl_10:16_15 1Krl_10:16_16 1Krl_10:16_17 1Krl_10:16_18 1Krl_10:16_19 1Krl_10:16_20 1Krl_10:16_21 1Krl_10:16_22
1Krl:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:17 καὶ παρήγγειλεν Σαμουηλ παντὶ τῷ λαῷ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα
1Krl:10:17 And Samuel summoned all the people before the Lord to Massephath. (1 Samuel 10:17 Brenton)
1Krl:10:17 Tymczasem Samuel zwołał lud do Mispa. (1 Sm 10:17 BT_4)
1Krl:10:17 Καὶ παρήγγειλεν Σαμουηλ παντὶ τῷ λαῷ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα
1Krl:10:17 καί παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) Σαμουήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1]  
1Krl:10:17 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Samuel Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie)
1Krl:10:17 *kai\ parE/ggeilen *samouEl panti\ tO=| laO=| pro\s ku/rion ei)s *massEfa
1Krl:10:17 kai parEngeilen samuEl panti tO laO pros kyrion eis massEfa
1Krl:10:17 C VAI_AAI3S N_NSM A3_DSM RA_DSM N2_DSM P N2_ASM P N_ASF
1Krl:10:17 and also, even, namely to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined Samuel every all, each, every, the whole of the people toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ć
1Krl:10:17 and he/she/it-COMMand-ed Samuel (indecl) every (dat) the (dat) people (dat) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)  
1Krl:10:17 1Krl_10:17_1 1Krl_10:17_2 1Krl_10:17_3 1Krl_10:17_4 1Krl_10:17_5 1Krl_10:17_6 1Krl_10:17_7 1Krl_10:17_8 1Krl_10:17_9 1Krl_10:17_10
1Krl:10:17 x x x x x x x x x x
1Krl:10:18 καὶ εἶπεν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ Τάδε εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ λέγων Ἐγὼ ἀνήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν θλιβουσῶν ὑμᾶς·
1Krl:10:18 And he said to the children of Israel, Thus has the Lord God of Israel spoken, saying, I brought up the children of Israel out of Egypt, and I rescued you out of the hand of Pharao king of Egypt, and out of all the kingdoms that afflicted you. (1 Samuel 10:18 Brenton)
1Krl:10:18 Odezwał się wtedy do Izraelitów: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu i wyzwoliłem was z ręki Egiptu i z ręki wszystkich królestw, które was ciemiężyły. (1 Sm 10:18 BT_4)
1Krl:10:18 καὶ εἶπεν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ Τάδε εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ λέγων Ἐγὼ ἀνήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν θλιβουσῶν ὑμᾶς·
1Krl:10:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:10:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By mówić/opowiadaj Ja By prowadzić Syn Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo; królewski By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty
1Krl:10:18 kai\ ei)=pen pro\s ui(ou\s *israEl *ta/de ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl le/gOn *)egO\ a)nE/gagon tou\s ui(ou\s *israEl e)X *ai)gu/ptou kai\ e)Xeila/mEn u(ma=s e)k CHeiro\s *faraO basile/Os *ai)gu/ptou kai\ e)k pasO=n tO=n basileiO=n tO=n TlibousO=n u(ma=s·
1Krl:10:18 kai eipen pros hyius israEl tade eipen kyrios ho Teos israEl legOn egO anEgagon tus hyius israEl eX aigyptu kai eXeilamEn hymas ek CHeiros faraO basileOs aigyptu kai ek pasOn tOn basileiOn tOn TlibusOn hymas·
1Krl:10:18 C VBI_AAI3S P N2_APM N_GSM RI_APN VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAPNSM RP_NS VBI_AAI3P RA_APM N2_APM N_GSM P N2_GSF C VB_AMI1S RP_AP P N3_GSF N_GSM N3V_GSM N2_GSF C P A1S_GPF RA_GPM N1A_GPF RA_GPM V1_PAPGPF RP_AP
1Krl:10:18 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) son Israel such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to say/tell I to lead up the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels hand Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the kingdom; royal the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you
1Krl:10:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) Israel (indecl) these (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) I (nom) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP the (acc) sons (acc) Israel (indecl) out of (+gen) Egypt (gen) and I-was-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) hand (gen) Pharaoh (indecl) king (gen) Egypt (gen) and out of (+gen) all (gen) the (gen) kingdoms (gen); royal ([Adj] gen) the (gen) while DISTRESS-ing (gen) you(pl) (acc)
1Krl:10:18 1Krl_10:18_1 1Krl_10:18_2 1Krl_10:18_3 1Krl_10:18_4 1Krl_10:18_5 1Krl_10:18_6 1Krl_10:18_7 1Krl_10:18_8 1Krl_10:18_9 1Krl_10:18_10 1Krl_10:18_11 1Krl_10:18_12 1Krl_10:18_13 1Krl_10:18_14 1Krl_10:18_15 1Krl_10:18_16 1Krl_10:18_17 1Krl_10:18_18 1Krl_10:18_19 1Krl_10:18_20 1Krl_10:18_21 1Krl_10:18_22 1Krl_10:18_23 1Krl_10:18_24 1Krl_10:18_25 1Krl_10:18_26 1Krl_10:18_27 1Krl_10:18_28 1Krl_10:18_29 1Krl_10:18_30 1Krl_10:18_31 1Krl_10:18_32 1Krl_10:18_33 1Krl_10:18_34 1Krl_10:18_35
1Krl:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:19 καὶ ὑμεῖς σήμερον ἐξουθενήκατε τὸν θεόν, ὃς αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν καὶ θλίψεων ὑμῶν, καὶ εἴπατε Οὐχί, ἀλλ’ ἢ ὅτι βασιλέα στήσεις ἐφ’ ἡμῶν· καὶ νῦν κατάστητε ἐνώπιον κυρίου κατὰ τὰ σκῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς φυλὰς ὑμῶν.
1Krl:10:19 And ye have this day rejected God, who is himself your Deliverer out of all your evils and afflictions; and ye said, Nay, but thou shalt set a king over us: and now stand before the Lord according to your tribes, and according to your families. (1 Samuel 10:19 Brenton)
1Krl:10:19 Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was od wszystkich nieszczęść i ucisków i rzekliście Mu: "Ustanów króla nad nami". Ustawcie się więc przed Panem według pokoleń i według rodów». (1 Sm 10:19 BT_4)
1Krl:10:19 καὶ ὑμεῖς σήμερον ἐξουθενήκατε τὸν θεόν, ὃς αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν καὶ θλίψεων ὑμῶν, καὶ εἴπατε Οὐχί, ἀλλ’ ὅτι βασιλέα στήσεις ἐφ’ ἡμῶν· καὶ νῦν κατάστητε ἐνώπιον κυρίου κατὰ τὰ σκῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς φυλὰς ὑμῶν.
1Krl:10:19 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί θλῖψις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ἀλλά ἤ[1] ὅτι βασιλεύς, -έως, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νῦν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατά ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:10:19 I też, nawet, mianowicie Ty Dzisiaj dzień By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. Bóg  Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By być Ty Zbawiciela wybawca Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Ty I też, nawet, mianowicie Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Albo Ponieważ/tamto Król By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Teraz By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep Ty
1Krl:10:19 kai\ u(mei=s sE/meron e)XouTenE/kate to\n Teo/n, o(\s au)to/s e)stin u(mO=n sOtE\r e)k pa/ntOn tO=n kakO=n u(mO=n kai\ Tli/PSeOn u(mO=n, kai\ ei)/pate *ou)CHi/, a)ll’ E)\ o(/ti basile/a stE/seis e)f’ E(mO=n· kai\ nu=n kata/stEte e)nO/pion kuri/ou kata\ ta\ skE=ptra u(mO=n kai\ kata\ ta\s fula\s u(mO=n.
1Krl:10:19 kai hymeis sEmeron eXuTenEkate ton Teon, hos autos estin hymOn sOtEr ek pantOn tOn kakOn hymOn kai TliPSeOn hymOn, kai eipate uCHi, all’ E hoti basilea stEseis ef’ hEmOn· kai nyn katastEte enOpion kyriu kata ta skEptra hymOn kai kata tas fylas hymOn.
1Krl:10:19 C RP_NP D VX_XAI2P RA_ASM N2_ASM RR_NSM RD_NSM V9_PAI3S RP_GP N3_NSM P A3_GPM RA_GPM A1_GPM RP_GP C N3I_GPF RP_GP C VAI_AAI2P D C C C N3V_ASM VF_FAI2S P RP_GP C D VH_AAS2P P N2_GSM P RA_APN N2N_APN RP_GP C P RA_APF N1_APF RP_GP
1Krl:10:19 and also, even, namely you today day to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. the god [see theology] who/whom/which he/she/it/same to be you Savior rescuer out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil; to make things difficult for you and also, even, namely squeezing adversity, trial, trouble, difficulty you and also, even, namely to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but or because/that king to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely now to enable lay, render widowed in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć you and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the tribe you
1Krl:10:19 and you(pl) (nom) today you(pl)-have-SCORN-ed the (acc) god (acc) who/whom/which (nom) he/it/same (nom) he/she/it-is you(pl) (gen) Savior (nom|voc) out of (+gen) all (gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) you(pl) (gen) and squeezings (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! not but or because/that king (acc) you(sg)-will-CAUSE-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) us (gen) and now do-ENABLE-you(pl)!, you(pl)-should-ENABLE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   you(pl) (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) tribes (acc) you(pl) (gen)
1Krl:10:19 1Krl_10:19_1 1Krl_10:19_2 1Krl_10:19_3 1Krl_10:19_4 1Krl_10:19_5 1Krl_10:19_6 1Krl_10:19_7 1Krl_10:19_8 1Krl_10:19_9 1Krl_10:19_10 1Krl_10:19_11 1Krl_10:19_12 1Krl_10:19_13 1Krl_10:19_14 1Krl_10:19_15 1Krl_10:19_16 1Krl_10:19_17 1Krl_10:19_18 1Krl_10:19_19 1Krl_10:19_20 1Krl_10:19_21 1Krl_10:19_22 1Krl_10:19_23 1Krl_10:19_24 1Krl_10:19_25 1Krl_10:19_26 1Krl_10:19_27 1Krl_10:19_28 1Krl_10:19_29 1Krl_10:19_30 1Krl_10:19_31 1Krl_10:19_32 1Krl_10:19_33 1Krl_10:19_34 1Krl_10:19_35 1Krl_10:19_36 1Krl_10:19_37 1Krl_10:19_38 1Krl_10:19_39 1Krl_10:19_40 1Krl_10:19_41 1Krl_10:19_42 1Krl_10:19_43
1Krl:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:20 καὶ προσήγαγεν Σαμουηλ πάντα τὰ σκῆπτρα Ισραηλ, καὶ κατακληροῦται σκῆπτρον Βενιαμιν·
1Krl:10:20 And Samuel brought nigh all the tribes of Israel, and the tribe of Benjamin is taken by lot. (1 Samuel 10:20 Brenton)
1Krl:10:20 Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie Beniamina. (1 Sm 10:20 BT_4)
1Krl:10:20 καὶ προσήγαγεν Σαμουηλ πάντα τὰ σκῆπτρα Ισραηλ, καὶ κατακληροῦται σκῆπτρον Βενιαμιν·
1Krl:10:20 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   Ἰσραήλ, ὁ καί     Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
1Krl:10:20 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Samuel Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Beniamin
1Krl:10:20 kai\ prosE/gagen *samouEl pa/nta ta\ skE=ptra *israEl, kai\ kataklErou=tai skE=ptron *beniamin·
1Krl:10:20 kai prosEgagen samuEl panta ta skEptra israEl, kai kataklErutai skEptron beniamin·
1Krl:10:20 C VBI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N2N_APN N_GSM C V4_PPI3S N2N_NSN N_GSM
1Krl:10:20 and also, even, namely to lead toward Samuel every all, each, every, the whole of the ć Israel and also, even, namely ć ć Benjamin
1Krl:10:20 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Samuel (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   Israel (indecl) and     Benjamin (indecl)
1Krl:10:20 1Krl_10:20_1 1Krl_10:20_2 1Krl_10:20_3 1Krl_10:20_4 1Krl_10:20_5 1Krl_10:20_6 1Krl_10:20_7 1Krl_10:20_8 1Krl_10:20_9 1Krl_10:20_10 1Krl_10:20_11
1Krl:10:20 x x x x x x x x x x x
1Krl:10:21 καὶ προσάγει σκῆπτρον Βενιαμιν εἰς φυλάς, καὶ κατακληροῦται φυλὴ Ματταρι· καὶ προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρι εἰς ἄνδρας, καὶ κατακληροῦται Σαουλ υἱὸς Κις. καὶ ἐζήτει αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρίσκετο.
1Krl:10:21 And he brings near the tribe of Benjamin by families, and the family of Mattari is taken by lot: and they bring near the family of Mattari, man by man, and Saul the son of Kis is taken; and he sought him, but he was not found. (1 Samuel 10:21 Brenton)
1Krl:10:21 Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów, i padł los na ród Matriego. I nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu, a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono. (1 Sm 10:21 BT_4)
1Krl:10:21 καὶ προσάγει σκῆπτρον Βενιαμιν εἰς φυλάς, καὶ κατακληροῦται φυλὴ Ματταρι· καὶ προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρι εἰς ἄνδρας, καὶ κατακληροῦται Σαουλ υἱὸς Κις. καὶ ἐζήτει αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρίσκετο.
1Krl:10:21 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)   Βενιαμ(ε)ίν, ὁ εἰς[1] φυλή, -ῆς, ἡ καί   φυλή, -ῆς, ἡ   καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ   εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   Σαούλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Κίς, ὁ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
1Krl:10:21 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Beniamin Do (+przyspieszenie) Szczep I też, nawet, mianowicie Szczep I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Szczep Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Saul Syn Grafit pierwotny I też, nawet, mianowicie By szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
1Krl:10:21 kai\ prosa/gei skE=ptron *beniamin ei)s fula/s, kai\ kataklErou=tai fulE\ *mattari· kai\ prosa/gousin tE\n fulE\n *mattari ei)s a)/ndras, kai\ kataklErou=tai *saoul ui(o\s *kis. kai\ e)DZE/tei au)to/n, kai\ ou)CH eu(ri/sketo.
1Krl:10:21 kai prosagei skEptron beniamin eis fylas, kai kataklErutai fylE mattari· kai prosagusin tEn fylEn mattari eis andras, kai kataklErutai saul hyios kis. kai eDZEtei auton, kai uCH heurisketo.
1Krl:10:21 C V1_PAI3S N2N_ASN N_GSM P N1_APF C V4_PPI3S N1_NSF N_GS C V1_PAI3P RA_ASF N1_ASF N_GS P N3_APM C V4_PPI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C V2I_IAI3S RD_ASM C D V1_IPI3S
1Krl:10:21 and also, even, namely to lead toward ć Benjamin into (+acc) tribe and also, even, namely ć tribe ć and also, even, namely to lead toward the tribe ć into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć Saul son Kish and also, even, namely to seek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
1Krl:10:21 and he/she/it-is-LEAD-ing-TOWARD, you(sg)-are-being-LEAD-ed-TOWARD (classical)   Benjamin (indecl) into (+acc) tribes (acc) and   tribe (nom|voc)   and they-are-LEAD-ing-TOWARD, while LEAD-ing-TOWARD (dat) the (acc) tribe (acc)   into (+acc) men, husbands (acc) and   Saul (indecl) son (nom) Kish (indecl) and he/she/it-was-SEEK-ing him/it/same (acc) and not he/she/it-was-being-FIND-ed
1Krl:10:21 1Krl_10:21_1 1Krl_10:21_2 1Krl_10:21_3 1Krl_10:21_4 1Krl_10:21_5 1Krl_10:21_6 1Krl_10:21_7 1Krl_10:21_8 1Krl_10:21_9 1Krl_10:21_10 1Krl_10:21_11 1Krl_10:21_12 1Krl_10:21_13 1Krl_10:21_14 1Krl_10:21_15 1Krl_10:21_16 1Krl_10:21_17 1Krl_10:21_18 1Krl_10:21_19 1Krl_10:21_20 1Krl_10:21_21 1Krl_10:21_22 1Krl_10:21_23 1Krl_10:21_24 1Krl_10:21_25 1Krl_10:21_26 1Krl_10:21_27 1Krl_10:21_28
1Krl:10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:22 καὶ ἐπηρώτησεν Σαμουηλ ἔτι ἐν κυρίῳ Εἰ ἔρχεται ὁ ἀνὴρ ἐνταῦθα; καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν τοῖς σκεύεσιν.
1Krl:10:22 And Samuel asked yet again of the Lord, Will the man come hither? and the Lord said, Behold, he is hid among the stuff. (1 Samuel 10:22 Brenton)
1Krl:10:22 Jeszcze pytali się Pana: «Czy ten człowiek tu przybył?» Odrzekł Pan: «Oto tam ukrył się w taborze». (1 Sm 10:22 BT_4)
1Krl:10:22 καὶ ἐπηρώτησεν Σαμουηλ ἔτι ἐν κυρίῳ Εἰ ἔρχεται ἀνὴρ ἐνταῦθα; καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν τοῖς σκεύεσιν.
1Krl:10:22 καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) Σαμουήλ, ὁ ἔτι ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό
1Krl:10:22 I też, nawet, mianowicie By pytać się Samuel Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli By przychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naczynie
1Krl:10:22 kai\ e)pErO/tEsen *samouEl e)/ti e)n kuri/O| *ei) e)/rCHetai o( a)nE\r e)ntau=Ta; kai\ ei)=pen ku/rios *)idou\ au)to\s ke/kruptai e)n toi=s skeu/esin.
1Krl:10:22 kai epErOtEsen samuEl eti en kyriO ei erCHetai ho anEr entauTa; kai eipen kyrios idu autos kekryptai en tois skeuesin.
1Krl:10:22 C VAI_AAI3S N_NSM D P N2_DSM x V1_PMI3S RA_NSM N3_NSM D C VBI_AAI3S N2_NSM I RD_NSM VP_XMI3S P RA_DPN N3E_DPN
1Krl:10:22 and also, even, namely to question Samuel yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if to come the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vessel
1Krl:10:22 and he/she/it-QUESTION-ed Samuel (indecl) yet/still in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) if he/she/it-is-being-COME-ed the (nom) man, husband (nom)   and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) he/she/it-has-been-HIDE-ed in/among/by (+dat) the (dat) vessels (dat)
1Krl:10:22 1Krl_10:22_1 1Krl_10:22_2 1Krl_10:22_3 1Krl_10:22_4 1Krl_10:22_5 1Krl_10:22_6 1Krl_10:22_7 1Krl_10:22_8 1Krl_10:22_9 1Krl_10:22_10 1Krl_10:22_11 1Krl_10:22_12 1Krl_10:22_13 1Krl_10:22_14 1Krl_10:22_15 1Krl_10:22_16 1Krl_10:22_17 1Krl_10:22_18 1Krl_10:22_19 1Krl_10:22_20
1Krl:10:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:10:23 καὶ ἔδραμεν καὶ λαμβάνει αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ κατέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ, καὶ ὑψώθη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω.
1Krl:10:23 And he ran and took him thence, and he set him in the midst of the people; and he was higher than all the people by his shoulders and upwards. (1 Samuel 10:23 Brenton)
1Krl:10:23 Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy stanął w środku ludu, wzrostem przewyższał cały lud o głowę. (1 Sm 10:23 BT_4)
1Krl:10:23 καὶ ἔδραμεν καὶ λαμβάνει αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ κατέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ, καὶ ὑψώθη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω.
1Krl:10:23 καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὑπέρ   καί ἐπ·άνω