1Krn:16:1 καὶ εἰσήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπηρείσαντο αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς, ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ, καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου ἐναντίον τοῦ θεοῦ.
1Krn:16:1 So they brought in the ark of God, and set it in the midst of the tabernacle which David pitched for it; and they offered whole-burnt-offerings and peace-offerings before God. (1 Chronicles 16:1 Brenton)
1Krn:16:1 Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. (1 Krn 16:1 BT_4)
1Krn:16:1 Καὶ εἰσήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπηρείσαντο αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς, ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ, καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου ἐναντίον τοῦ θεοῦ.
1Krn:16:1 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί σωτήριος -ον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:16:1 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Kto/, który/, który Do na prowadź; by upadać On/ona/to/to samo David I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Oszczędność Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Bóg 
1Krn:16:1 *kai\ ei)sE/negkan tE\n kibOto\n tou= Teou= kai\ a)pErei/santo au)tE\n e)n me/sO| tE=s skEnE=s, E(=s e)/pEXen au)tE=| *dauid, kai\ prosE/negkan o(lokautO/mata kai\ sOtEri/ou e)nanti/on tou= Teou=.
1Krn:16:1 kai eisEnenkan tEn kibOton tu Teu kai apEreisanto autEn en mesO tEs skEnEs, hEs epEXen autE dauid, kai prosEnenkan holokautOmata kai sOtEriu enantion tu Teu.
1Krn:16:1 C VAI_AAI3P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM C VAI_AMI3P RD_ASF P A1_DSM RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S RD_DSF N_NSM C VAI_AAI3P N3M_APN C N2N_GSN P RA_GSM N2_GSM
1Krn:16:1 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth who/whom/which to upon-lead; to pitch he/she/it/same David and also, even, namely to present burnt offering [see holocaust] and also, even, namely saving in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology]
1Krn:16:1 and they-BRING IN-ed the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) and   her/it/same (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) tent (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed her/it/same (dat) David (indecl) and they-PRESENT-ed burnt offerings (nom|acc|voc) and saving ([Adj] gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
1Krn:16:1 1Krn_16:1_1 1Krn_16:1_2 1Krn_16:1_3 1Krn_16:1_4 1Krn_16:1_5 1Krn_16:1_6 1Krn_16:1_7 1Krn_16:1_8 1Krn_16:1_9 1Krn_16:1_10 1Krn_16:1_11 1Krn_16:1_12 1Krn_16:1_13 1Krn_16:1_14 1Krn_16:1_15 1Krn_16:1_16 1Krn_16:1_17 1Krn_16:1_18 1Krn_16:1_19 1Krn_16:1_20 1Krn_16:1_21 1Krn_16:1_22 1Krn_16:1_23 1Krn_16:1_24 1Krn_16:1_25
1Krn:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:2 καὶ συνετέλεσεν Δαυιδ ἀναφέρων ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου.
1Krn:16:2 And David finished offering up whole-burnt-offerings and peace-offerings, and blessed the people in the name of the Lord. (1 Chronicles 16:2 Brenton)
1Krn:16:2 Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana. (1 Krn 16:2 BT_4)
1Krn:16:2 καὶ συνετέλεσεν Δαυιδ ἀναφέρων ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου.
1Krn:16:2 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί σωτήριος -ον καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:16:2 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać David By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Oszczędność I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:16:2 kai\ sunete/lesen *dauid a)nafe/rOn o(lokautO/mata kai\ sOtEri/ou kai\ eu)lo/gEsen to\n lao\n e)n o)no/mati kuri/ou.
1Krn:16:2 kai synetelesen dauid anaferOn holokautOmata kai sOtEriu kai eulogEsen ton laon en onomati kyriu.
1Krn:16:2 C VAI_AAI3S N_NSM V1_PAPNSM N3M_APN C N2N_GSN C VA_AAI3S RA_ASM N2_ASM P N3M_DSN N2_GSM
1Krn:16:2 and also, even, namely to complete David to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state burnt offering [see holocaust] and also, even, namely saving and also, even, namely to bless the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:16:2 and he/she/it-COMPLETE-ed David (indecl) while BRING UP-ing (nom) burnt offerings (nom|acc|voc) and saving ([Adj] gen) and he/she/it-BLESS-ed the (acc) people (acc) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krn:16:2 1Krn_16:2_1 1Krn_16:2_2 1Krn_16:2_3 1Krn_16:2_4 1Krn_16:2_5 1Krn_16:2_6 1Krn_16:2_7 1Krn_16:2_8 1Krn_16:2_9 1Krn_16:2_10 1Krn_16:2_11 1Krn_16:2_12 1Krn_16:2_13 1Krn_16:2_14
1Krn:16:2 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:3 καὶ διεμέρισεν παντὶ ἀνδρὶ Ισραηλ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς τῷ ἀνδρὶ ἄρτον ἕνα ἀρτοκοπικὸν καὶ ἀμορίτην.
1Krn:16:3 And he divided to every man of Israel (both men and women), to every man one baker's loaf, and a cake. (1 Chronicles 16:3 Brenton)
1Krn:16:3 I potem rozdał wszystkim Izraelitom, tak mężczyznom jak i kobietom, każdemu po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kubku wina. (1 Krn 16:3 BT_4)
1Krn:16:3 καὶ διεμέρισεν παντὶ ἀνδρὶ Ισραηλ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς τῷ ἀνδρὶ ἄρτον ἕνα ἀρτοκοπικὸν καὶ ἀμορίτην.
1Krn:16:3 καί δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄρτος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   καί  
1Krn:16:3 I też, nawet, mianowicie By dzielić się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kobiety/żona Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jeden I też, nawet, mianowicie
1Krn:16:3 kai\ dieme/risen panti\ a)ndri\ *israEl a)po\ a)ndro\s kai\ e(/Os gunaiko\s tO=| a)ndri\ a)/rton e(/na a)rtokopiko\n kai\ a)mori/tEn.
1Krn:16:3 kai diemerisen panti andri israEl apo andros kai heOs gynaikos tO andri arton hena artokopikon kai amoritEn.
1Krn:16:3 C VAI_AAI3S A3_DSM N3_DSM N_GSM P N3_GSM C P N3K_GSF RA_DSM N3_DSM N2_ASM A3_ASM A1_ASM C N1_ASF
1Krn:16:3 and also, even, namely to divide every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely until; dawn woman/wife the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. one ć and also, even, namely ć
1Krn:16:3 and he/she/it-DIVIDE-ed every (dat) man, husband (dat) Israel (indecl) away from (+gen) man, husband (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) woman/wife (gen) the (dat) man, husband (dat) bread (acc) one (acc)   and  
1Krn:16:3 1Krn_16:3_1 1Krn_16:3_2 1Krn_16:3_3 1Krn_16:3_4 1Krn_16:3_5 1Krn_16:3_6 1Krn_16:3_7 1Krn_16:3_8 1Krn_16:3_9 1Krn_16:3_10 1Krn_16:3_11 1Krn_16:3_12 1Krn_16:3_13 1Krn_16:3_14 1Krn_16:3_15 1Krn_16:3_16 1Krn_16:3_17
1Krn:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:4 καὶ ἔταξεν κατὰ πρόσωπον τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐκ τῶν Λευιτῶν λειτουργοῦντας ἀναφωνοῦντας καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ·
1Krn:16:4 And he appointed before the ark of the covenant of the Lord, Levites to minister and lift up the voice, and to give thanks and praise the Lord God of Israel: (1 Chronicles 16:4 Brenton)
1Krn:16:4 Ustanowił przed Arką Pańską niektórych lewitów z obsługi, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraelowego: (1 Krn 16:4 BT_4)
1Krn:16:4 Καὶ ἔταξεν κατὰ πρόσωπον τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐκ τῶν Λευιτῶν λειτουργοῦντας ἀναφωνοῦντας καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ·
1Krn:16:4 καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἀνα·φωνέω (ανα+φων(ε)-, -, ανα+φωνη·σ-, -, -, -) καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:16:4 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Lewita By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Do ??? I też, nawet, mianowicie By przyznawać I też, nawet, mianowicie By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
1Krn:16:4 *kai\ e)/taXen kata\ pro/sOpon tE=s kibOtou= diaTE/kEs kuri/ou e)k tO=n *leuitO=n leitourgou=ntas a)nafOnou=ntas kai\ e)Xomologei=sTai kai\ ai)nei=n ku/rion to\n Teo\n *israEl·
1Krn:16:4 kai etaXen kata prosOpon tEs kibOtu diaTEkEs kyriu ek tOn leuitOn leiturguntas anafOnuntas kai eXomologeisTai kai ainein kyrion ton Teon israEl·
1Krn:16:4 C VAI_AAI3S P N2N_ASN RA_GSF N2_GSF N1_GSF N2_GSM P RA_GPM N1M_GPM V2_PAPAPM V2_PAPAPM C V2_PMN C V2_PAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM N_GSM
1Krn:16:4 and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the Levite to officiate [see liturgy, liturgist] to ??? and also, even, namely to confess and also, even, namely to praise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel
1Krn:16:4 and he/she/it-ORDER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) ark (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) the (gen) Levites (gen) while OFFICIATE-ing (acc) while ???-ing (acc) and to-be-being-CONFESS-ed and to-be-PRAISE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) Israel (indecl)
1Krn:16:4 1Krn_16:4_1 1Krn_16:4_2 1Krn_16:4_3 1Krn_16:4_4 1Krn_16:4_5 1Krn_16:4_6 1Krn_16:4_7 1Krn_16:4_8 1Krn_16:4_9 1Krn_16:4_10 1Krn_16:4_11 1Krn_16:4_12 1Krn_16:4_13 1Krn_16:4_14 1Krn_16:4_15 1Krn_16:4_16 1Krn_16:4_17 1Krn_16:4_18 1Krn_16:4_19 1Krn_16:4_20 1Krn_16:4_21
1Krn:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:5 Ασαφ ὁ ἡγούμενος, καὶ δευτερεύων αὐτῷ Ζαχαριας, Ιιηλ, Σεμιραμωθ, Ιιηλ, Ματταθιας, Ελιαβ καὶ Βαναιας καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ ἐν ὀργάνοις, νάβλαις καὶ κινύραις, καὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις ἀναφωνῶν,
1Krn:16:5 Asaph was the chief, and next to him Zacharias, Jeiel, Semiramoth, and Jeiel, Mattathias, Eliab, and Banaeas, and Abdedom: and Jeiel sounding with musical instruments, lutes and harps, and Asaph with cymbals: (1 Chronicles 16:5 Brenton)
1Krn:16:5 Asafa - przełożonym, Zachariasza - jego zastępcą, potem Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Mattitiasza, Eliaba, Benajasza, Obed-Edoma i Jejela, na instrumentach: harfach i cytrach, Asafa zaś, by grał na cymbałach; (1 Krn 16:5 BT_4)
1Krn:16:5 Ασαφ ἡγούμενος, καὶ δευτερεύων αὐτῷ Ζαχαριας, Ιιηλ, Σεμιραμωθ, Ιιηλ, Ματταθιας, Ελιαβ καὶ Βαναιας καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ ἐν ὀργάνοις, νάβλαις καὶ κινύραις, καὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις ἀναφωνῶν,
1Krn:16:5 Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καί   αὐτός αὐτή αὐτό Ζαχαρίας, -ου, ὁ       Ματταθίας, -ου, ὁ   καί   καί   καί   ἐν     καί   καί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἐν κύμβαλον, -ου, τό ἀνα·φωνέω (ανα+φων(ε)-, -, ανα+φωνη·σ-, -, -, -)
1Krn:16:5 Asa(pH) By uważać I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Zachariasz   Matatiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Asa(pH) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz Do ???
1Krn:16:5 *asaf o( E(gou/menos, kai\ deutereu/On au)tO=| *DZaCHarias, *iiEl, *semiramOT, *iiEl, *mattaTias, *eliab kai\ *banaias kai\ *abdedom kai\ *iiEl e)n o)rga/nois, na/blais kai\ kinu/rais, kai\ *asaf e)n kumba/lois a)nafOnO=n,
1Krn:16:5 asaf ho hEgumenos, kai deutereuOn autO DZaCHarias, iiEl, semiramOT, iiEl, mattaTias, eliab kai banaias kai abdedom kai iiEl en organois, nablais kai kinyrais, kai asaf en kymbalois anafOnOn,
1Krn:16:5 N_GSM RA_NSM V2_PMPNSM C V1_PAPNSM RD_DSM N1T_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N1T_NSM N_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM P N2N_DPN N1A_DPF C N1A_DPF C N_NSM P N2N_DPN V2_PAPNSM
1Krn:16:5 Asa(ph) the to deem and also, even, namely ć he/she/it/same Zacharias ć ć   Mattathias ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely Asa(ph) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal to ???
1Krn:16:5 Asa(ph) (indecl) the (nom) while being-DEEM-ed (nom) and   him/it/same (dat) Zacharias (nom)       Mattathias  (nom)   and   and   and   in/among/by (+dat)     and   and Asa(ph) (indecl) in/among/by (+dat) cymbals (dat) while ???-ing (nom)
1Krn:16:5 1Krn_16:5_1 1Krn_16:5_2 1Krn_16:5_3 1Krn_16:5_4 1Krn_16:5_5 1Krn_16:5_6 1Krn_16:5_7 1Krn_16:5_8 1Krn_16:5_9 1Krn_16:5_10 1Krn_16:5_11 1Krn_16:5_12 1Krn_16:5_13 1Krn_16:5_14 1Krn_16:5_15 1Krn_16:5_16 1Krn_16:5_17 1Krn_16:5_18 1Krn_16:5_19 1Krn_16:5_20 1Krn_16:5_21 1Krn_16:5_22 1Krn_16:5_23 1Krn_16:5_24 1Krn_16:5_25 1Krn_16:5_26 1Krn_16:5_27 1Krn_16:5_28
1Krn:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:6 καὶ Βαναιας καὶ Οζιηλ οἱ ἱερεῖς ἐν ταῖς σάλπιγξιν διὰ παντὸς ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ.
1Krn:16:6 and Banaeas and Oziel the priests sounding continually with trumpets before the ark of the covenant of God in that day. (1 Chronicles 16:6 Brenton)
1Krn:16:6 Benajasza i Jachazjela, by stale trąbili przed Arką Przymierza Bożego. (1 Krn 16:6 BT_4)
1Krn:16:6 καὶ Βαναιας καὶ Οζιηλ οἱ ἱερεῖς ἐν ταῖς σάλπιγξιν διὰ παντὸς ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ.
1Krn:16:6 καί   καί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:16:6 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Bóg 
1Krn:16:6 kai\ *banaias kai\ *oDZiEl oi( i(erei=s e)n tai=s sa/lpigXin dia\ panto\s e)nanti/on tE=s kibOtou= tE=s diaTE/kEs tou= Teou=.
1Krn:16:6 kai banaias kai oDZiEl hoi hiereis en tais salpinXin dia pantos enantion tEs kibOtu tEs diaTEkEs tu Teu.
1Krn:16:6 C N1T_NSM C N_NSM RA_NPM N3V_NPM P RA_DPF N3G_DPF P A3_GSM P RA_GSF N2_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM
1Krn:16:6 and also, even, namely ć and also, even, namely ć the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the trumpet because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant the god [see theology]
1Krn:16:6 and   and   the (nom) priests (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) trumpets (dat) because of (+acc), through (+gen) every (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) ark (gen) the (gen) covenant (gen) the (gen) god (gen)
1Krn:16:6 1Krn_16:6_1 1Krn_16:6_2 1Krn_16:6_3 1Krn_16:6_4 1Krn_16:6_5 1Krn_16:6_6 1Krn_16:6_7 1Krn_16:6_8 1Krn_16:6_9 1Krn_16:6_10 1Krn_16:6_11 1Krn_16:6_12 1Krn_16:6_13 1Krn_16:6_14 1Krn_16:6_15 1Krn_16:6_16 1Krn_16:6_17 1Krn_16:6_18
1Krn:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:7 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τότε ἔταξεν Δαυιδ ἐν ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐν χειρὶ Ασαφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ
1Krn:16:7 Then David first gave orders to praise the Lord by the hand of Asaph and his brethren. (1 Chronicles 16:7 Brenton)
1Krn:16:7 Owego dnia postanowił Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono Pana za pośrednictwem Asafa i jego braci: (1 Krn 16:7 BT_4)
1Krn:16:7 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τότε ἔταξεν Δαυιδ ἐν ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐν χειρὶ Ασαφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ
1Krn:16:7 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο τότε τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Wtedy By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Brat; siostra On/ona/to/to samo
1Krn:16:7 *)en tE=| E(me/ra| e)kei/nE| to/te e)/taXen *dauid e)n a)rCHE=| tou= ai)nei=n to\n ku/rion e)n CHeiri\ *asaf kai\ tO=n a)delfO=n au)tou=
1Krn:16:7 en tE hEmera ekeinE tote etaXen dauid en arCHE tu ainein ton kyrion en CHeiri asaf kai tOn adelfOn autu
1Krn:16:7 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF D VAI_AAI3S N_NSM P N1_DSF RA_GSN V2_PAN RA_ASM N2_ASM P N3_DSF N_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM
1Krn:16:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that then to order category, grade, class, trim, orderliness David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Asa(ph) and also, even, namely the brother; sister he/she/it/same
1Krn:16:7 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) then he/she/it-ORDER-ed David (indecl) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) to-be-PRAISE-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) Asa(ph) (indecl) and the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen)
1Krn:16:7 1Krn_16:7_1 1Krn_16:7_2 1Krn_16:7_3 1Krn_16:7_4 1Krn_16:7_5 1Krn_16:7_6 1Krn_16:7_7 1Krn_16:7_8 1Krn_16:7_9 1Krn_16:7_10 1Krn_16:7_11 1Krn_16:7_12 1Krn_16:7_13 1Krn_16:7_14 1Krn_16:7_15 1Krn_16:7_16 1Krn_16:7_17 1Krn_16:7_18 1Krn_16:7_19 1Krn_16:7_20
1Krn:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:8 Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ἐπικαλεῖσθε αὐτὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ, γνωρίσατε ἐν λαοῖς τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ·
1Krn:16:8 Song. Give thanks to the Lord, call upon him by his name, make known his designs among the people. (1 Chronicles 16:8 Brenton)
1Krn:16:8 Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! (1 Krn 16:8 BT_4)
1Krn:16:8 Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ἐπικαλεῖσθε αὐτὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ, γνωρίσατε ἐν λαοῖς τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ·
1Krn:16:8 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐν λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:8 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwiedzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By robić znany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo
1Krn:16:8 *)eXomologei=sTe tO=| kuri/O|, e)pikalei=sTe au)to\n e)n o)no/mati au)tou=, gnOri/sate e)n laoi=s ta\ e)pitEdeu/mata au)tou=·
1Krn:16:8 eXomologeisTe tO kyriO, epikaleisTe auton en onomati autu, gnOrisate en laois ta epitEdeumata autu·
1Krn:16:8 V2_PMI2P RA_DSM N2_DSM V2_PMI2P RD_ASM P N3M_DSN RD_GSM VA_AAD2P P N2_DPM RA_APN N3M_APN RD_GSM
1Krn:16:8 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call upon he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to he/she/it/same to make known in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people the ć he/she/it/same
1Krn:16:8 you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(pl)-are-being-CALL-ed-UPON, be-you(pl)-being-CALL-ed-UPON! him/it/same (acc) in/among/by (+dat) name (dat) him/it/same (gen) do-MAKE-you(pl)-KNOWN! in/among/by (+dat) peoples (dat) the (nom|acc)   him/it/same (gen)
1Krn:16:8 1Krn_16:8_1 1Krn_16:8_2 1Krn_16:8_3 1Krn_16:8_4 1Krn_16:8_5 1Krn_16:8_6 1Krn_16:8_7 1Krn_16:8_8 1Krn_16:8_9 1Krn_16:8_10 1Krn_16:8_11 1Krn_16:8_12 1Krn_16:8_13 1Krn_16:8_14
1Krn:16:8 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:9 ᾄσατε αὐτῷ καὶ ὑμνήσατε αὐτῷ, διηγήσασθε πᾶσιν τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν κύριος.
1Krn:16:9 Sing songs to him, and sing hymns to him, relate to all people his wonderful deeds, which the Lord has wrought. (1 Chronicles 16:9 Brenton)
1Krn:16:9 Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. (1 Krn 16:9 BT_4)
1Krn:16:9 ᾄσατε αὐτῷ καὶ ὑμνήσατε αὐτῷ, διηγήσασθε πᾶσιν τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἐποίησεν κύριος.
1Krn:16:9 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:16:9 By śpiewać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wysławiać On/ona/to/to samo Do exposit Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:16:9 a)/|sate au)tO=| kai\ u(mnE/sate au)tO=|, diEgE/sasTe pa=sin ta\ Tauma/sia au)tou=, a(/ e)poi/Esen ku/rios.
1Krn:16:9 asate autO kai hymnEsate autO, diEgEsasTe pasin ta Taumasia autu, ha epoiEsen kyrios.
1Krn:16:9 VA_AAD2P RD_DSM C VA_AAD2P RD_DSM VAI_AMI2P A3_DPM RA_APN A1A_APN RD_GSM RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM
1Krn:16:9 to sing he/she/it/same and also, even, namely to hymn he/she/it/same to exposit every all, each, every, the whole of the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same who/whom/which to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:16:9 do-SING-you(pl)! him/it/same (dat) and you(pl)-HYMN-ed, do-HYMN-you(pl)! him/it/same (dat) you(pl)-were-EXPOSIT-ed, be-you(pl)-EXPOSIT-ed! all (dat) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
1Krn:16:9 1Krn_16:9_1 1Krn_16:9_2 1Krn_16:9_3 1Krn_16:9_4 1Krn_16:9_5 1Krn_16:9_6 1Krn_16:9_7 1Krn_16:9_8 1Krn_16:9_9 1Krn_16:9_10 1Krn_16:9_11 1Krn_16:9_12 1Krn_16:9_13
1Krn:16:9 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:10 αἰνεῖτε ἐν ὀνόματι ἁγίῳ αὐτοῦ, εὐφρανθήσεται καρδία ζητοῦσα τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ·
1Krn:16:10 Praise his holy name, the heart that seeks his pleasure shall rejoice. (1 Chronicles 16:10 Brenton)
1Krn:16:10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana! (1 Krn 16:10 BT_4)
1Krn:16:10 αἰνεῖτε ἐν ὀνόματι ἁγίῳ αὐτοῦ, εὐφρανθήσεται καρδία ζητοῦσα τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ·
1Krn:16:10 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καρδία, -ας, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:10 By chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By szukać Życzliwość On/ona/to/to samo
1Krn:16:10 ai)nei=te e)n o)no/mati a(gi/O| au)tou=, eu)franTE/setai kardi/a DZEtou=sa tE\n eu)doki/an au)tou=·
1Krn:16:10 aineite en onomati hagiO autu, eufranTEsetai kardia DZEtusa tEn eudokian autu·
1Krn:16:10 V2_PAI2P P N3M_DSN A1A_DSM RD_GSM VC_FPI3S N1A_NSF V2_PAPNSF RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
1Krn:16:10 to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to celebrate/be merry heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to seek the good will he/she/it/same
1Krn:16:10 you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! in/among/by (+dat) name (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY heart (nom|voc) while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) good will (acc) him/it/same (gen)
1Krn:16:10 1Krn_16:10_1 1Krn_16:10_2 1Krn_16:10_3 1Krn_16:10_4 1Krn_16:10_5 1Krn_16:10_6 1Krn_16:10_7 1Krn_16:10_8 1Krn_16:10_9 1Krn_16:10_10 1Krn_16:10_11
1Krn:16:10 x x x x x x x x x x x
1Krn:16:11 ζητήσατε τὸν κύριον καὶ ἰσχύσατε, ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός.
1Krn:16:11 Seek the Lord and be strong, seek his face continually. (1 Chronicles 16:11 Brenton)
1Krn:16:11 Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza: (1 Krn 16:11 BT_4)
1Krn:16:11 ζητήσατε τὸν κύριον καὶ ἰσχύσατε, ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός.
1Krn:16:11 ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
1Krn:16:11 By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mieć siła By szukać Twarz On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
1Krn:16:11 DZEtE/sate to\n ku/rion kai\ i)sCHu/sate, DZEtE/sate to\ pro/sOpon au)tou= dia\ panto/s.
1Krn:16:11 DZEtEsate ton kyrion kai isCHysate, DZEtEsate to prosOpon autu dia pantos.
1Krn:16:11 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2P VA_AAD2P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P A3_GSM
1Krn:16:11 to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to have strength to seek the face he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
1Krn:16:11 do-SEEK-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl)-HAVE-ed-STRENGTH, do-HAVE-you(pl)-STRENGTH! do-SEEK-you(pl)! the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
1Krn:16:11 1Krn_16:11_1 1Krn_16:11_2 1Krn_16:11_3 1Krn_16:11_4 1Krn_16:11_5 1Krn_16:11_6 1Krn_16:11_7 1Krn_16:11_8 1Krn_16:11_9 1Krn_16:11_10 1Krn_16:11_11
1Krn:16:11 x x x x x x x x x x x
1Krn:16:12 μνημονεύετε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν, τέρατα καὶ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ,
1Krn:16:12 Remember his wonderful works which he has wrought, his wonders, and the judgments of his mouth; (1 Chronicles 16:12 Brenton)
1Krn:16:12 Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego. (1 Krn 16:12 BT_4)
1Krn:16:12 μνημονεύετε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἐποίησεν, τέρατα καὶ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ,
1Krn:16:12 μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τέρα[τ]ς, -ατος, τό καί κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:12 By pamiętać Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
1Krn:16:12 mnEmoneu/ete ta\ Tauma/sia au)tou=, a(/ e)poi/Esen, te/rata kai\ kri/mata tou= sto/matos au)tou=,
1Krn:16:12 mnEmoneuete ta Taumasia autu, ha epoiEsen, terata kai krimata tu stomatos autu,
1Krn:16:12 V1_PAD2P RA_APN A1A_APN RD_GSM RR_APN VAI_AAI3S N3T_ASN C N3M_APN RA_GSN N3M_GSN RD_GSM
1Krn:16:12 to remember the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same who/whom/which to do/make wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the mouth/maw stoma he/she/it/same
1Krn:16:12 you(pl)-are-REMEMBER-ing, be-you(pl)-REMEMBER-ing! the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed wonders (nom|acc|voc) and sentences (nom|acc|voc) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)
1Krn:16:12 1Krn_16:12_1 1Krn_16:12_2 1Krn_16:12_3 1Krn_16:12_4 1Krn_16:12_5 1Krn_16:12_6 1Krn_16:12_7 1Krn_16:12_8 1Krn_16:12_9 1Krn_16:12_10 1Krn_16:12_11 1Krn_16:12_12
1Krn:16:12 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:13 σπέρμα Ισραηλ παῖδες αὐτοῦ, υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
1Krn:16:13 ye seed of Israel his servants, ye seed of Jacob his chosen ones. (1 Chronicles 16:13 Brenton)
1Krn:16:13 Potomstwo Izraela, Jego sługi, synowie Izraela, Jego wybrańcy! (1 Krn 16:13 BT_4)
1Krn:16:13 σπέρμα Ισραηλ παῖδες αὐτοῦ, υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
1Krn:16:13 σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:13 Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Izrael Dziecka/służący On/ona/to/to samo Syn Jacob Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo
1Krn:16:13 spe/rma *israEl pai=des au)tou=, ui(oi\ *iakOb e)klektoi\ au)tou=.
1Krn:16:13 sperma israEl paides autu, hyioi iakOb eklektoi autu.
1Krn:16:13 N3M_NSN N_GSM N3D_NPM RD_GSM N2_NPM N_GSM A1_NPM RD_GSM
1Krn:16:13 seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Israel child/servant he/she/it/same son Jacob selected [see eclectic] he/she/it/same
1Krn:16:13 seed (nom|acc|voc) Israel (indecl) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) sons (nom|voc) Jacob (indecl) selected ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen)
1Krn:16:13 1Krn_16:13_1 1Krn_16:13_2 1Krn_16:13_3 1Krn_16:13_4 1Krn_16:13_5 1Krn_16:13_6 1Krn_16:13_7 1Krn_16:13_8
1Krn:16:13 x x x x x x x x
1Krn:16:14 αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ.
1Krn:16:14 He is the Lord our God; his judgments are in all the earth. (1 Chronicles 16:14 Brenton)
1Krn:16:14 On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. (1 Krn 16:14 BT_4)
1Krn:16:14 αὐτὸς κύριος θεὸς ἡμῶν, ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ.
1Krn:16:14 αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:14 On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo
1Krn:16:14 au)to\s ku/rios o( Teo\s E(mO=n, e)n pa/sE| tE=| gE=| ta\ kri/mata au)tou=.
1Krn:16:14 autos kyrios ho Teos hEmOn, en pasE tE gE ta krimata autu.
1Krn:16:14 RD_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RA_APN N3M_APN RD_GSM
1Krn:16:14 he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same
1Krn:16:14 he/it/same (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Krn:16:14 1Krn_16:14_1 1Krn_16:14_2 1Krn_16:14_3 1Krn_16:14_4 1Krn_16:14_5 1Krn_16:14_6 1Krn_16:14_7 1Krn_16:14_8 1Krn_16:14_9 1Krn_16:14_10 1Krn_16:14_11 1Krn_16:14_12
1Krn:16:14 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:15 μνημονεύων εἰς αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ, λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς,
1Krn:16:15 Let us remember his covenant for ever, his word which he commanded to a thousand generations, (1 Chronicles 16:15 Brenton)
1Krn:16:15 Na wieki pamięta o swoim przymierzu - obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. (1 Krn 16:15 BT_4)
1Krn:16:15 μνημονεύων εἰς αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ, λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς,
1Krn:16:15 μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ; χίλιοι -αι -α γενεά, -ᾶς, ἡ
1Krn:16:15 By pamiętać Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Konwencja On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By zalecać rozkaz Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc]; tysiąc Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
1Krn:16:15 mnEmoneu/On ei)s ai)O=na diaTE/kEs au)tou=, lo/gon au)tou=, o(\n e)netei/lato ei)s CHili/as genea/s,
1Krn:16:15 mnEmoneuOn eis aiOna diaTEkEs autu, logon autu, hon eneteilato eis CHilias geneas,
1Krn:16:15 V1_PAPNSM P N3W_ASM N1_GSF RD_GSM N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AMI3S P A1A_APF N1A_APF
1Krn:16:15 to remember into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever covenant he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same who/whom/which; to be to enjoin command into (+acc) kilo [unit of one thousand]; thousand generation Race, Nation; sometimes "generation"
1Krn:16:15 while REMEMBER-ing (nom) into (+acc) eon (acc) covenant (gen) him/it/same (gen) word (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-ENJOIN-ed into (+acc) kilo (nom|voc); thousand (gen), thousand (acc) generation (gen), generations (acc)
1Krn:16:15 1Krn_16:15_1 1Krn_16:15_2 1Krn_16:15_3 1Krn_16:15_4 1Krn_16:15_5 1Krn_16:15_6 1Krn_16:15_7 1Krn_16:15_8 1Krn_16:15_9 1Krn_16:15_10 1Krn_16:15_11 1Krn_16:15_12
1Krn:16:15 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:16 ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ, καὶ τὸν ὅρκον αὐτοῦ τῷ Ισαακ·
1Krn:16:16 which he covenanted with Abraham, and his oath sworn to Isaac. (1 Chronicles 16:16 Brenton)
1Krn:16:16 Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi. (1 Krn 16:16 BT_4)
1Krn:16:16 ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ, καὶ τὸν ὅρκον αὐτοῦ τῷ Ισαακ·
1Krn:16:16 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ
1Krn:16:16 Kto/, który/, który; by być By robić konwencję Abraham I też, nawet, mianowicie Przysięga On/ona/to/to samo Izaak
1Krn:16:16 o(\n die/Teto tO=| *abraam, kai\ to\n o(/rkon au)tou= tO=| *isaak·
1Krn:16:16 hon dieTeto tO abraam, kai ton horkon autu tO isaak·
1Krn:16:16 RR_ASM VEI_AMI3S RA_DSM N_DSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_DSM N_DSM
1Krn:16:16 who/whom/which; to be to make covenant the Abraham and also, even, namely the oath he/she/it/same the Isaac
1Krn:16:16 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed the (dat) Abraham (indecl) and the (acc) oath (acc) him/it/same (gen) the (dat) Isaac (indecl)
1Krn:16:16 1Krn_16:16_1 1Krn_16:16_2 1Krn_16:16_3 1Krn_16:16_4 1Krn_16:16_5 1Krn_16:16_6 1Krn_16:16_7 1Krn_16:16_8 1Krn_16:16_9 1Krn_16:16_10
1Krn:16:16 x x x x x x x x x x
1Krn:16:17 ἔστησεν αὐτὸν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα, τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
1Krn:16:17 He confirmed it to Jacob for an ordinance, to Israel as an everlasting covenant, (1 Chronicles 16:17 Brenton)
1Krn:16:17 Ustanowił dla Jakuba jako prawo wieczne przymierze dla Izraela, (1 Krn 16:17 BT_4)
1Krn:16:17 ἔστησεν αὐτὸν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα, τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
1Krn:16:17 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ εἰς[1]   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον
1Krn:16:17 By powodować stać On/ona/to/to samo Jacob Do (+przyspieszenie) Izrael Konwencja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
1Krn:16:17 e)/stEsen au)to\n tO=| *iakOb ei)s pro/stagma, tO=| *israEl diaTE/kEn ai)O/nion
1Krn:16:17 estEsen auton tO iakOb eis prostagma, tO israEl diaTEkEn aiOnion
1Krn:16:17 VAI_AAI3S RD_ASM RA_DSM N_DSM P N3M_ASN RA_DSM N_DSM N1_ASF A1B_ASM
1Krn:16:17 to cause to stand he/she/it/same the Jacob into (+acc) ć the Israel covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
1Krn:16:17 he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (acc) the (dat) Jacob (indecl) into (+acc)   the (dat) Israel (indecl) covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
1Krn:16:17 1Krn_16:17_1 1Krn_16:17_2 1Krn_16:17_3 1Krn_16:17_4 1Krn_16:17_5 1Krn_16:17_6 1Krn_16:17_7 1Krn_16:17_8 1Krn_16:17_9 1Krn_16:17_10
1Krn:16:17 x x x x x x x x x x
1Krn:16:18 λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν.
1Krn:16:18 saying, To thee will I give the land of Chanaan, the line of your inheritance: (1 Chronicles 16:18 Brenton)
1Krn:16:18 mówiąc: «Dam tobie ziemię Kanaanu na waszą własność dziedziczną», (1 Krn 16:18 BT_4)
1Krn:16:18 λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν.
1Krn:16:18 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ   κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krn:16:18 By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Ziemi/ziemia Kanaan Dziedzictwo Ty
1Krn:16:18 le/gOn *soi\ dO/sO tE\n gE=n *CHanaan sCHoi/nisma klEronomi/as u(mO=n.
1Krn:16:18 legOn soi dOsO tEn gEn CHanaan sCHoinisma klEronomias hymOn.
1Krn:16:18 V1_PAPNSM RP_DPM VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF N_GSF N3M_ASN N1A_GSF RP_GP
1Krn:16:18 to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give the earth/land Canaan ć inheritance you
1Krn:16:18 while SAY/TELL-ing (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) Canaan (indecl)   inheritance (gen), inheritances (acc) you(pl) (gen)
1Krn:16:18 1Krn_16:18_1 1Krn_16:18_2 1Krn_16:18_3 1Krn_16:18_4 1Krn_16:18_5 1Krn_16:18_6 1Krn_16:18_7 1Krn_16:18_8 1Krn_16:18_9
1Krn:16:18 x x x x x x x x x
1Krn:16:19 ἐν τῷ γενέσθαι αὐτοὺς ὀλιγοστοὺς ἀριθμῷ ὡς ἐσμικρύνθησαν καὶ παρῴκησαν ἐν αὐτῇ.
1Krn:16:19 when they were few in number, when they were but little, and dwelt as strangers in it; (1 Chronicles 16:19 Brenton)
1Krn:16:19 gdy was było niewielu - nieliczni i obcy w niej. (1 Krn 16:19 BT_4)
1Krn:16:19 ἐν τῷ γενέσθαι αὐτοὺς ὀλιγοστοὺς ἀριθμῷ ὡς ἐσμικρύνθησαν καὶ παρῴκησαν ἐν αὐτῇ.
1Krn:16:19 ἐν ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὡς   καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:19 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Jak/jak I też, nawet, mianowicie By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
1Krn:16:19 e)n tO=| gene/sTai au)tou\s o)ligostou\s a)riTmO=| O(s e)smikru/nTEsan kai\ parO/|kEsan e)n au)tE=|.
1Krn:16:19 en tO genesTai autus oligostus ariTmO hOs esmikrynTEsan kai parOkEsan en autE.
1Krn:16:19 P RA_DSN VB_AMN RD_APM A1_APM N2_DSM C VCI_API3P C VAI_AAI3P P RD_DSF
1Krn:16:19 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to become become, happen he/she/it/same ć number [see arithmetic] as/like ć and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
1Krn:16:19 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BECOME-ed them/same (acc)   number (dat) as/like   and they-DWELL-ed--NEAR in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
1Krn:16:19 1Krn_16:19_1 1Krn_16:19_2 1Krn_16:19_3 1Krn_16:19_4 1Krn_16:19_5 1Krn_16:19_6 1Krn_16:19_7 1Krn_16:19_8 1Krn_16:19_9 1Krn_16:19_10 1Krn_16:19_11 1Krn_16:19_12
1Krn:16:19 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:20 καὶ ἐπορεύθησαν ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ ἀπὸ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον·
1Krn:16:20 and went from nation to nation, and from one kingdom to another people. (1 Chronicles 16:20 Brenton)
1Krn:16:20 Wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, (1 Krn 16:20 BT_4)
1Krn:16:20 καὶ ἐπορεύθησαν ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ ἀπὸ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον·
1Krn:16:20 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἀπό βασιλεία, -ας, ἡ εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
1Krn:16:20 I też, nawet, mianowicie By iść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo Do (+przyspieszenie) Ludzie Inny
1Krn:16:20 kai\ e)poreu/TEsan a)po\ e)/Tnous ei)s e)/Tnos kai\ a)po\ basilei/as ei)s lao\n e(/teron·
1Krn:16:20 kai eporeuTEsan apo eTnus eis eTnos kai apo basileias eis laon heteron·
1Krn:16:20 C VCI_API3P P N3E_GSN P N3E_ASN C P N1A_GSF P N2_ASM A1A_ASM
1Krn:16:20 and also, even, namely to go from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] into (+acc) nation [see ethnic] and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing kingdom into (+acc) people other
1Krn:16:20 and they-were-GO-ed away from (+gen) nation (gen) into (+acc) nation (nom|acc|voc) and away from (+gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) into (+acc) people (acc) other (acc, nom|acc)
1Krn:16:20 1Krn_16:20_1 1Krn_16:20_2 1Krn_16:20_3 1Krn_16:20_4 1Krn_16:20_5 1Krn_16:20_6 1Krn_16:20_7 1Krn_16:20_8 1Krn_16:20_9 1Krn_16:20_10 1Krn_16:20_11 1Krn_16:20_12
1Krn:16:20 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:21 οὐκ ἀφῆκεν ἄνδρα τοῦ δυναστεῦσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν περὶ αὐτῶν βασιλεῖς
1Krn:16:21 He suffered not a man to oppress them, and he reproved kings for their sakes, (1 Chronicles 16:21 Brenton)
1Krn:16:21 a nie pozwolił nikomu ich uciskać i z ich powodu karał królów: (1 Krn 16:21 BT_4)
1Krn:16:21 οὐκ ἀφῆκεν ἄνδρα τοῦ δυναστεῦσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν περὶ αὐτῶν βασιλεῖς
1Krn:16:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krn:16:21 ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Król
1Krn:16:21 ou)k a)fE=ken a)/ndra tou= dunasteu=sai au)tou\s kai\ E)/legXen peri\ au)tO=n basilei=s
1Krn:16:21 uk afEken andra tu dynasteusai autus kai ElenXen peri autOn basileis
1Krn:16:21 D VAI_AAI3S N3_ASM RA_GSN VA_AAN RD_APM C VAI_AAI3S P RD_GPM N3V_APM
1Krn:16:21 οὐχ before rough breathing to let go of; to abandon forsake, leave, left man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć he/she/it/same and also, even, namely to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty about (+acc,+gen) he/she/it/same king
1Krn:16:21 not he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing man, husband (acc) the (gen)   them/same (acc) and he/she/it-REPROVE-ed about (+acc,+gen) them/same (gen) kings (acc, nom|voc)
1Krn:16:21 1Krn_16:21_1 1Krn_16:21_2 1Krn_16:21_3 1Krn_16:21_4 1Krn_16:21_5 1Krn_16:21_6 1Krn_16:21_7 1Krn_16:21_8 1Krn_16:21_9 1Krn_16:21_10 1Krn_16:21_11
1Krn:16:21 x x x x x x x x x x x
1Krn:16:22 Μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.
1Krn:16:22 saying, Touch not my anointed ones, and deal not wrongfully with my prophets. (1 Chronicles 16:22 Brenton)
1Krn:16:22 «Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!» (1 Krn 16:22 BT_4)
1Krn:16:22 Μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.
1Krn:16:22 μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -)
1Krn:16:22 Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok Ja Nie Do źle
1Krn:16:22 *mE\ a(/PSEsTe tO=n CHristO=n mou kai\ e)n toi=s profE/tais mou mE\ ponEreu/esTe.
1Krn:16:22 mE haPSEsTe tOn CHristOn mu kai en tois profEtais mu mE ponEreuesTe.
1Krn:16:22 D VA_AMS2P RA_GPM A1_GPM RP_GS C P RA_DPM N1M_DPM RP_GS D V1_PMI2P
1Krn:16:22 not to lay hands on set fire, touch the Christ lit. 'anointed' I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prophet I not to evil
1Krn:16:22 not you(pl)-should-be-LAY HandS ON-ed the (gen) Christs (gen) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) prophets (dat) me (gen) not you(pl)-are-being-EVIL-ed, be-you(pl)-being-EVIL-ed!
1Krn:16:22 1Krn_16:22_1 1Krn_16:22_2 1Krn_16:22_3 1Krn_16:22_4 1Krn_16:22_5 1Krn_16:22_6 1Krn_16:22_7 1Krn_16:22_8 1Krn_16:22_9 1Krn_16:22_10 1Krn_16:22_11 1Krn_16:22_12
1Krn:16:22 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:23 ᾄσατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ, ἀναγγείλατε ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν σωτηρίαν αὐτοῦ.
1Krn:16:23 Sing ye to the Lord, all the earth; proclaim his salvation from day to day. (1 Chronicles 16:23 Brenton)
1Krn:16:23 Śpiewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! (1 Krn 16:23 BT_4)
1Krn:16:23 ᾄσατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα γῆ, ἀναγγείλατε ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν σωτηρίαν αὐτοῦ.
1Krn:16:23 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ σωτηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:23 By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By ogłaszać ogłaszaj, informuj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Do (+przyspieszenie) Dzień Zbawienia/wyzwolenie On/ona/to/to samo
1Krn:16:23 a)/|sate tO=| kuri/O|, pa=sa E( gE=, a)naggei/late e)X E(me/ras ei)s E(me/ran sOtEri/an au)tou=.
1Krn:16:23 asate tO kyriO, pasa hE gE, anangeilate eX hEmeras eis hEmeran sOtErian autu.
1Krn:16:23 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF VA_AAD2P P N1A_GSF P N1A_ASF N1A_ASF RD_GSM
1Krn:16:23 to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land to proclaim proclaim, report out of (+gen) ἐξ before vowels day into (+acc) day salvation/deliverance he/she/it/same
1Krn:16:23 do-SING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) do-PROCLAIM-you(pl)! out of (+gen) day (gen), days (acc) into (+acc) day (acc) salvation/deliverance (acc) him/it/same (gen)
1Krn:16:23 1Krn_16:23_1 1Krn_16:23_2 1Krn_16:23_3 1Krn_16:23_4 1Krn_16:23_5 1Krn_16:23_6 1Krn_16:23_7 1Krn_16:23_8 1Krn_16:23_9 1Krn_16:23_10 1Krn_16:23_11 1Krn_16:23_12 1Krn_16:23_13
1Krn:16:23 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:25 ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς·
1Krn:16:25 For the Lord is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods. (1 Chronicles 16:25 Brenton)
1Krn:16:25 bo wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały: wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. (1 Krn 16:25 BT_4)
1Krn:16:25 ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς·
1Krn:16:25 ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   σφόδρα φοβερός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:16:25 Ponieważ/tamto Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Przestraszanie (przerażanie) By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg 
1Krn:16:25 o(/ti me/gas ku/rios kai\ ai)neto\s sfo/dra, fobero/s e)stin e)pi\ pa/ntas tou\s Teou/s·
1Krn:16:25 hoti megas kyrios kai ainetos sfodra, foberos estin epi pantas tus Teus·
1Krn:16:25 C A1P_NSM N2_NSM C A1_NSM D A1A_NSM V9_PAI3S P A3_APM RA_APM N2_APM
1Krn:16:25 because/that great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager frightening (terrifying) to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the god [see theology]
1Krn:16:25 because/that great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   vehement, frightening ([Adj] nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) gods (acc)
1Krn:16:25 1Krn_16:25_1 1Krn_16:25_2 1Krn_16:25_3 1Krn_16:25_4 1Krn_16:25_5 1Krn_16:25_6 1Krn_16:25_7 1Krn_16:25_8 1Krn_16:25_9 1Krn_16:25_10 1Krn_16:25_11 1Krn_16:25_12
1Krn:16:25 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:26 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἴδωλα, καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν οὐρανὸν ἐποίησεν·
1Krn:16:26 For all the gods of the nations are idols; but our God made the heavens. (1 Chronicles 16:26 Brenton)
1Krn:16:26 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. (1 Krn 16:26 BT_4)
1Krn:16:26 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἴδωλα, καὶ θεὸς ἡμῶν οὐρανὸν ἐποίησεν·
1Krn:16:26 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἴδωλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
1Krn:16:26 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg  Naród [zobacz etniczny] Idol I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja Nieba/niebo By czynić/rób
1Krn:16:26 o(/ti pa/ntes oi( Teoi\ tO=n e)TnO=n ei)/dOla, kai\ o( Teo\s E(mO=n ou)rano\n e)poi/Esen·
1Krn:16:26 hoti pantes hoi Teoi tOn eTnOn eidOla, kai ho Teos hEmOn uranon epoiEsen·
1Krn:16:26 C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GPN N3E_GPN N2N_APN C RA_NSM N2_NSM RP_GP N2_ASM VAI_AAI3S
1Krn:16:26 because/that every all, each, every, the whole of the god [see theology] the nation [see ethnic] idol and also, even, namely the god [see theology] I sky/heaven to do/make
1Krn:16:26 because/that all (nom|voc) the (nom) gods (nom|voc) the (gen) nations (gen) idols (nom|acc|voc) and the (nom) god (nom) us (gen) sky/heaven (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed
1Krn:16:26 1Krn_16:26_1 1Krn_16:26_2 1Krn_16:26_3 1Krn_16:26_4 1Krn_16:26_5 1Krn_16:26_6 1Krn_16:26_7 1Krn_16:26_8 1Krn_16:26_9 1Krn_16:26_10 1Krn_16:26_11 1Krn_16:26_12 1Krn_16:26_13
1Krn:16:26 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:27 δόξα καὶ ἔπαινος κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, ἰσχὺς καὶ καύχημα ἐν τόπῳ αὐτοῦ.
1Krn:16:27 Glory and praise are in his presence; strength and rejoicing are in his place. (1 Chronicles 16:27 Brenton)
1Krn:16:27 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku. (1 Krn 16:27 BT_4)
1Krn:16:27 δόξα καὶ ἔπαινος κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, ἰσχὺς καὶ καύχημα ἐν τόπῳ αὐτοῦ.
1Krn:16:27 δόξα, -ης, ἡ καί ἔπ·αινος, -ου, ὁ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύς, -ύος, ἡ καί καύχημα[τ], -ατος, τό ἐν τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:27 Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Chwal W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Siła I też, nawet, mianowicie Chwal się (chwal się, chełp się, ) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce On/ona/to/to samo
1Krn:16:27 do/Xa kai\ e)/painos kata\ pro/sOpon au)tou=, i)sCHu\s kai\ kau/CHEma e)n to/pO| au)tou=.
1Krn:16:27 doXa kai epainos kata prosOpon autu, isCHys kai kauCHEma en topO autu.
1Krn:16:27 N1S_NSF C N2_NSM P N2N_ASN RD_GSM N3_NSF C N3M_NSN P N2_DSM RD_GSM
1Krn:16:27 glory/awesomeness and also, even, namely praise down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same strength and also, even, namely boast (vaunt, brag, ) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place he/she/it/same
1Krn:16:27 glory/awesomeness (nom|voc) and praise (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) strength (nom) and boast (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) place (dat) him/it/same (gen)
1Krn:16:27 1Krn_16:27_1 1Krn_16:27_2 1Krn_16:27_3 1Krn_16:27_4 1Krn_16:27_5 1Krn_16:27_6 1Krn_16:27_7 1Krn_16:27_8 1Krn_16:27_9 1Krn_16:27_10 1Krn_16:27_11 1Krn_16:27_12
1Krn:16:27 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:28 δότε τῷ κυρίῳ, πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, δότε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ ἰσχύν·
1Krn:16:28 Give to the Lord, ye families of the nations, give to the Lord glory and strength. (1 Chronicles 16:28 Brenton)
1Krn:16:28 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę, (1 Krn 16:28 BT_4)
1Krn:16:28 δότε τῷ κυρίῳ, πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, δότε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ ἰσχύν·
1Krn:16:28 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί ἰσχύς, -ύος, ἡ
1Krn:16:28 By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. patrilineage Naród [zobacz etniczny] By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Siła
1Krn:16:28 do/te tO=| kuri/O|, patriai\ tO=n e)TnO=n, do/te tO=| kuri/O| do/Xan kai\ i)sCHu/n·
1Krn:16:28 dote tO kyriO, patriai tOn eTnOn, dote tO kyriO doXan kai isCHyn·
1Krn:16:28 VO_AAD2P RA_DSM N2_DSM N1A_NPF RA_GPN N3E_GPN VO_AAD2P RA_DSM N2_DSM N1S_ASF C N3_ASF
1Krn:16:28 to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. patrilineage the nation [see ethnic] to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely strength
1Krn:16:28 do-GIVE-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) patrilineages (nom|voc) the (gen) nations (gen) do-GIVE-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and strength (acc)
1Krn:16:28 1Krn_16:28_1 1Krn_16:28_2 1Krn_16:28_3 1Krn_16:28_4 1Krn_16:28_5 1Krn_16:28_6 1Krn_16:28_7 1Krn_16:28_8 1Krn_16:28_9 1Krn_16:28_10 1Krn_16:28_11 1Krn_16:28_12
1Krn:16:28 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:29 δότε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματος αὐτοῦ, λάβετε δῶρα καὶ ἐνέγκατε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ.
1Krn:16:29 Give to the Lord the glory belonging to his name: take gifts and offer them before him; and worship the Lord in his holy courts. (1 Chronicles 16:29 Brenton)
1Krn:16:29 oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Nieście ofiary i wchodźcie przed Jego oblicze, oddajcie pokłon Panu, w święte szaty odziani. (1 Krn 16:29 BT_4)
1Krn:16:29 δότε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματος αὐτοῦ, λάβετε δῶρα καὶ ἐνέγκατε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ.
1Krn:16:29 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:29 By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dar I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
1Krn:16:29 do/te tO=| kuri/O| do/Xan o)no/matos au)tou=, la/bete dO=ra kai\ e)ne/gkate kata\ pro/sOpon au)tou= kai\ proskunE/sate tO=| kuri/O| e)n au)lai=s a(gi/ais au)tou=.
1Krn:16:29 dote tO kyriO doXan onomatos autu, labete dOra kai enenkate kata prosOpon autu kai proskynEsate tO kyriO en aulais hagiais autu.
1Krn:16:29 VO_AAD2P RA_DSM N2_DSM N1S_ASF N3M_GSN RD_GSM VB_AAD2P N2N_APN C VA_AAD2P P N2N_ASN RD_GSM C VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N1_DPF A1A_DPF RD_GSM
1Krn:16:29 to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to name with regard to he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand gift and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
1Krn:16:29 do-GIVE-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) name (gen) him/it/same (gen) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! gifts (nom|acc|voc) and do-BRING-you(pl)! down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and do-WORSHIP/MAKE-you(pl)-OBEISANCE! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) courtyards (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen)
1Krn:16:29 1Krn_16:29_1 1Krn_16:29_2 1Krn_16:29_3 1Krn_16:29_4 1Krn_16:29_5 1Krn_16:29_6 1Krn_16:29_7 1Krn_16:29_8 1Krn_16:29_9 1Krn_16:29_10 1Krn_16:29_11 1Krn_16:29_12 1Krn_16:29_13 1Krn_16:29_14 1Krn_16:29_15 1Krn_16:29_16 1Krn_16:29_17 1Krn_16:29_18 1Krn_16:29_19 1Krn_16:29_20 1Krn_16:29_21
1Krn:16:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:30 φοβηθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ, κατορθωθήτω ἡ γῆ καὶ μὴ σαλευθήτω·
1Krn:16:30 Let the whole earth fear before him; let the earth be established, and not be moved. (1 Chronicles 16:30 Brenton)
1Krn:16:30 W obliczu Jego zadrżyj, ziemio cała! Umocnił On świat, by się nie poruszył. (1 Krn 16:30 BT_4)
1Krn:16:30 φοβηθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα γῆ, κατορθωθήτω γῆ καὶ μὴ σαλευθήτω·
1Krn:16:30 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
1Krn:16:30 By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Nie By trząść się (drżenie)
1Krn:16:30 fobETE/tO a)po\ prosO/pou au)tou= pa=sa E( gE=, katorTOTE/tO E( gE= kai\ mE\ saleuTE/tO·
1Krn:16:30 fobETEtO apo prosOpu autu pasa hE gE, katorTOTEtO hE gE kai mE saleuTEtO·
1Krn:16:30 VC_APD3S P N2N_GSN RD_GSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF VC_APD3S RA_NSF N1_NSF C D VC_APD3S
1Krn:16:30 to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same every all, each, every, the whole of the earth/land ć the earth/land and also, even, namely not to shake (tremor)
1Krn:16:30 let-him/her/it-be-FEAR-ed! away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc)   the (nom) earth/land (nom|voc) and not let-him/her/it-be-SHAKE-ed!
1Krn:16:30 1Krn_16:30_1 1Krn_16:30_2 1Krn_16:30_3 1Krn_16:30_4 1Krn_16:30_5 1Krn_16:30_6 1Krn_16:30_7 1Krn_16:30_8 1Krn_16:30_9 1Krn_16:30_10 1Krn_16:30_11 1Krn_16:30_12 1Krn_16:30_13
1Krn:16:30 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:31 εὐφρανθήτω ὁ οὐρανός, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, καὶ εἰπάτωσαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν Κύριος βασιλεύων.
1Krn:16:31 Let the heavens rejoice, and let the earth exult; and let them say among the nations, The Lord reigns. (1 Chronicles 16:31 Brenton)
1Krn:16:31 Niech cieszy się niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan: «Pan jest królem». (1 Krn 16:31 BT_4)
1Krn:16:31 εὐφρανθήτω οὐρανός, καὶ ἀγαλλιάσθω γῆ, καὶ εἰπάτωσαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν Κύριος βασιλεύων.
1Krn:16:31 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)
1Krn:16:31 By celebrować/bądź wesoły Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By panować
1Krn:16:31 eu)franTE/tO o( ou)rano/s, kai\ a)gallia/sTO E( gE=, kai\ ei)pa/tOsan e)n toi=s e)/Tnesin *ku/rios basileu/On.
1Krn:16:31 eufranTEtO ho uranos, kai agalliasTO hE gE, kai eipatOsan en tois eTnesin kyrios basileuOn.
1Krn:16:31 VC_APD3S RA_NSM N2_NSM C V3_PMD3S RA_NSF N1_NSF C VA_AAD3P P RA_DPN N3E_DPN N2_NSM V1_PAPNSM
1Krn:16:31 to celebrate/be merry the sky/heaven and also, even, namely to exult (glad, great joy) the earth/land and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reign
1Krn:16:31 let-him/her/it-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! the (nom) sky/heaven (nom) and let-him/her/it-be-being-EXULT-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) and let-them-SAY/TELL! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) while REIGN-ing (nom)
1Krn:16:31 1Krn_16:31_1 1Krn_16:31_2 1Krn_16:31_3 1Krn_16:31_4 1Krn_16:31_5 1Krn_16:31_6 1Krn_16:31_7 1Krn_16:31_8 1Krn_16:31_9 1Krn_16:31_10 1Krn_16:31_11 1Krn_16:31_12 1Krn_16:31_13 1Krn_16:31_14
1Krn:16:31 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:32 βομβήσει ἡ θάλασσα σὺν τῷ πληρώματι καὶ ξύλον ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ·
1Krn:16:32 The sea with its fullness shall resound and the tree of the field, and all things in it. (1 Chronicles 16:32 Brenton)
1Krn:16:32 Niech szumi morze i co je napełnia, niech się weselą pola i wszystko, co na nich. (1 Krn 16:32 BT_4)
1Krn:16:32 βομβήσει θάλασσα σὺν τῷ πληρώματι καὶ ξύλον ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ·
1Krn:16:32   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ σύν ὁ ἡ τό πλήρωμα[τ], -ατος, τό καί ξύλον, -ου, τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:32 Morze Razem z/włączając (+dat) Całość I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Pole I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
1Krn:16:32 bombE/sei E( Ta/lassa su\n tO=| plErO/mati kai\ Xu/lon a)grou= kai\ pa/nta ta\ e)n au)tO=|·
1Krn:16:32 bombEsei hE Talassa syn tO plErOmati kai Xylon agru kai panta ta en autO·
1Krn:16:32 VF_FAI3S RA_NSF N1S_NSF P RA_DSN N3M_DSN C N2N_NSN N2_GSM C A3_NPN RA_NPN P RD_DSM
1Krn:16:32 ć the sea together with/including (+dat) the entirety and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. field and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
1Krn:16:32   the (nom) sea (nom|voc) together with/including (+dat) the (dat) entirety (dat) and tree/wooden thing (nom|acc|voc) field (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
1Krn:16:32 1Krn_16:32_1 1Krn_16:32_2 1Krn_16:32_3 1Krn_16:32_4 1Krn_16:32_5 1Krn_16:32_6 1Krn_16:32_7 1Krn_16:32_8 1Krn_16:32_9 1Krn_16:32_10 1Krn_16:32_11 1Krn_16:32_12 1Krn_16:32_13 1Krn_16:32_14
1Krn:16:32 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:33 τότε εὐφρανθήσεται τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἦλθεν κρῖναι τὴν γῆν.
1Krn:16:33 Then shall the trees of the wood rejoice before the Lord, for he is come to judge the earth. (1 Chronicles 16:33 Brenton)
1Krn:16:33 Niech tak się uradują drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, aby rządzić ziemią. (1 Krn 16:33 BT_4)
1Krn:16:33 τότε εὐφρανθήσεται τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἦλθεν κρῖναι τὴν γῆν.
1Krn:16:33 τότε εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krn:16:33 Wtedy By celebrować/bądź wesoły Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By przychodzić By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ziemi/ziemia
1Krn:16:33 to/te eu)franTE/setai ta\ Xu/la tou= drumou= a)po\ prosO/pou kuri/ou, o(/ti E)=lTen kri=nai tE\n gE=n.
1Krn:16:33 tote eufranTEsetai ta Xyla tu drymu apo prosOpu kyriu, hoti ElTen krinai tEn gEn.
1Krn:16:33 D VC_FPI3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM P N2N_GSN N2_GSM C VBI_AAI3S VA_AAN RA_ASF N1_ASF
1Krn:16:33 then to celebrate/be merry the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to come to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the earth/land
1Krn:16:33 then he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen)   away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that he/she/it-COME-ed to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) the (acc) earth/land (acc)
1Krn:16:33 1Krn_16:33_1 1Krn_16:33_2 1Krn_16:33_3 1Krn_16:33_4 1Krn_16:33_5 1Krn_16:33_6 1Krn_16:33_7 1Krn_16:33_8 1Krn_16:33_9 1Krn_16:33_10 1Krn_16:33_11 1Krn_16:33_12 1Krn_16:33_13 1Krn_16:33_14
1Krn:16:33 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:34 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
1Krn:16:34 Give thanks to the Lord, for it is good, for his mercy is for ever. (1 Chronicles 16:34 Brenton)
1Krn:16:34 Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. (1 Krn 16:34 BT_4)
1Krn:16:34 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
1Krn:16:34 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:16:34 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
1Krn:16:34 e)Xomologei=sTe tO=| kuri/O|, o(/ti a)gaTo/n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=.
1Krn:16:34 eXomologeisTe tO kyriO, hoti agaTon, hoti eis ton aiOna to eleos autu.
1Krn:16:34 V2_PMI2P RA_DSM N2_DSM C A1_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RD_GSM
1Krn:16:34 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that good inherently good, i.e. God-wrought. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
1Krn:16:34 you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that good ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Krn:16:34 1Krn_16:34_1 1Krn_16:34_2 1Krn_16:34_3 1Krn_16:34_4 1Krn_16:34_5 1Krn_16:34_6 1Krn_16:34_7 1Krn_16:34_8 1Krn_16:34_9 1Krn_16:34_10 1Krn_16:34_11 1Krn_16:34_12
1Krn:16:34 x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:35 καὶ εἴπατε Σῶσον ἡμᾶς, ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ αἰνεῖν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου καὶ καυχᾶσθαι ἐν ταῖς αἰνέσεσίν σου.
1Krn:16:35 And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us, and rescue us from among the heathen, that we may praise thy holy name, and glory in thy praises. (1 Chronicles 16:35 Brenton)
1Krn:16:35 Mówcie: «Ratuj nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały». (1 Krn 16:35 BT_4)
1Krn:16:35 καὶ εἴπατε Σῶσον ἡμᾶς, θεὸς τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ αἰνεῖν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου καὶ καυχᾶσθαι ἐν ταῖς αἰνέσεσίν σου.
1Krn:16:35 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ἐν ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:16:35 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Bóg  Zbawienia/wyzwolenie Ja I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] By chwalić Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By napawać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chwal chwały Ty; twój/twój(sg)
1Krn:16:35 kai\ ei)/pate *sO=son E(ma=s, o( Teo\s tE=s sOtEri/as E(mO=n, kai\ e)Xelou= E(ma=s e)k tO=n e)TnO=n tou= ai)nei=n to\ o)/noma to\ a(/gio/n sou kai\ kauCHa=sTai e)n tai=s ai)ne/sesi/n sou.
1Krn:16:35 kai eipate sOson hEmas, ho Teos tEs sOtErias hEmOn, kai eXelu hEmas ek tOn eTnOn tu ainein to onoma to hagion su kai kauCHasTai en tais ainesesin su.
1Krn:16:35 C VBI_AAD2P VA_AAD2S RP_AP RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF RP_GP C VB_AMD2S RP_AP P RA_GPN N3E_GPN RA_GSN V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS C V3_PMN P RA_DPF N3I_DPF RP_GS
1Krn:16:35 and also, even, namely to say/tell to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I the god [see theology] the salvation/deliverance I and also, even, namely to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] the to praise the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) and also, even, namely to gloat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the praise of praise you; your/yours(sg)
1Krn:16:35 and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) the (nom) god (nom) the (gen) salvation/deliverance (gen) us (gen) and be-you(sg)-TAKE OUT-ed! us (acc) out of (+gen) the (gen) nations (gen) the (gen) to-be-PRAISE-ing the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-be-being-GLOAT-ed in/among/by (+dat) the (dat) praises (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:16:35 1Krn_16:35_1 1Krn_16:35_2 1Krn_16:35_3 1Krn_16:35_4 1Krn_16:35_5 1Krn_16:35_6 1Krn_16:35_7 1Krn_16:35_8 1Krn_16:35_9 1Krn_16:35_10 1Krn_16:35_11 1Krn_16:35_12 1Krn_16:35_13 1Krn_16:35_14 1Krn_16:35_15 1Krn_16:35_16 1Krn_16:35_17 1Krn_16:35_18 1Krn_16:35_19 1Krn_16:35_20 1Krn_16:35_21 1Krn_16:35_22 1Krn_16:35_23 1Krn_16:35_24 1Krn_16:35_25 1Krn_16:35_26 1Krn_16:35_27 1Krn_16:35_28
1Krn:16:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:36 εὐλογημένος κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος· καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός Αμην. καὶ ᾔνεσαν τῷ κυρίῳ.
1Krn:16:36 Blessed be the Lord God of Israel from everlasting and to everlasting: And all the people shall say, Amen. So they praised the Lord. (1 Chronicles 16:36 Brenton)
1Krn:16:36 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały naród odpowiedział: «Amen» i chwalił Pana. (1 Krn 16:36 BT_4)
1Krn:16:36 εὐλογημένος κύριος θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος· καὶ ἐρεῖ πᾶς λαός Αμην. καὶ ᾔνεσαν τῷ κυρίῳ.
1Krn:16:36 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀμήν καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:16:36 By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Amen [wierny i prawdziwy dowód] I też, nawet, mianowicie By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:16:36 eu)logEme/nos ku/rios o( Teo\s *israEl a)po\ tou= ai)O=nos kai\ e(/Os tou= ai)O=nos· kai\ e)rei= pa=s o( lao/s *amEn. kai\ E)/|nesan tO=| kuri/O|.
1Krn:16:36 eulogEmenos kyrios ho Teos israEl apo tu aiOnos kai heOs tu aiOnos· kai erei pas ho laos amEn. kai Enesan tO kyriO.
1Krn:16:36 VM_XMPNSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSM N3W_GSM C P RA_GSM N3W_GSM C VF2_FAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM I C VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM
1Krn:16:36 to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people amen [faithful and true witness] and also, even, namely to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:16:36 having-been-BLESS-ed (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) eon (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) every (nom|voc) the (nom) people (nom) amen and they-PRAISE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
1Krn:16:36 1Krn_16:36_1 1Krn_16:36_2 1Krn_16:36_3 1Krn_16:36_4 1Krn_16:36_5 1Krn_16:36_6 1Krn_16:36_7 1Krn_16:36_8 1Krn_16:36_9 1Krn_16:36_10 1Krn_16:36_11 1Krn_16:36_12 1Krn_16:36_13 1Krn_16:36_14 1Krn_16:36_15 1Krn_16:36_16 1Krn_16:36_17 1Krn_16:36_18 1Krn_16:36_19 1Krn_16:36_20 1Krn_16:36_21 1Krn_16:36_22
1Krn:16:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:37 καὶ κατέλιπον ἐκεῖ ἔναντι τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου τὸν Ασαφ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοῦ λειτουργεῖν ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ διὰ παντὸς τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν·
1Krn:16:37 And they left there Asaph and his brethren before the ark of the covenant of the Lord, to minister before the ark continually, according to the service of each day: from day to day. (1 Chronicles 16:37 Brenton)
1Krn:16:37 Dawid pozostawił tam przed Arką Przymierza Pańskiego Asafa i jego braci, aby pełnili służbę ustawicznie przed Arką, według porządku każdego dnia; (1 Krn 16:37 BT_4)
1Krn:16:37 Καὶ κατέλιπον ἐκεῖ ἔναντι τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου τὸν Ασαφ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοῦ λειτουργεῖν ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ διὰ παντὸς τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν·
1Krn:16:37 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐκεῖ ἔν·αντι ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ
1Krn:16:37 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Tam Przedtem (+informacja) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dzień Do (+przyspieszenie) Dzień
1Krn:16:37 *kai\ kate/lipon e)kei= e)/nanti tE=s kibOtou= diaTE/kEs kuri/ou to\n *asaf kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= tou= leitourgei=n e)nanti/on tE=s kibOtou= dia\ panto\s to\ tE=s E(me/ras ei)s E(me/ran·
1Krn:16:37 kai katelipon ekei enanti tEs kibOtu diaTEkEs kyriu ton asaf kai tus adelfus autu tu leiturgein enantion tEs kibOtu dia pantos to tEs hEmeras eis hEmeran·
1Krn:16:37 C VBI_AAI3P D P RA_GSF N2_GSF N1_GSF N2_GSM RA_ASM N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM RA_GSM V2_PAN P RA_GSF N2_GSF P A3_GSM RA_ASN RA_GSF N1A_GSF P N1A_ASF
1Krn:16:37 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up there before (+gen) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Asa(ph) and also, even, namely the brother he/she/it/same the to officiate [see liturgy, liturgist] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the the day into (+acc) day
1Krn:16:37 and I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND there before (+gen) the (gen) ark (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) Asa(ph) (indecl) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-be-OFFICIATE-ing in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) ark (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (nom|acc) the (gen) day (gen), days (acc) into (+acc) day (acc)
1Krn:16:37 1Krn_16:37_1 1Krn_16:37_2 1Krn_16:37_3 1Krn_16:37_4 1Krn_16:37_5 1Krn_16:37_6 1Krn_16:37_7 1Krn_16:37_8 1Krn_16:37_9 1Krn_16:37_10 1Krn_16:37_11 1Krn_16:37_12 1Krn_16:37_13 1Krn_16:37_14 1Krn_16:37_15 1Krn_16:37_16 1Krn_16:37_17 1Krn_16:37_18 1Krn_16:37_19 1Krn_16:37_20 1Krn_16:37_21 1Krn_16:37_22 1Krn_16:37_23 1Krn_16:37_24 1Krn_16:37_25 1Krn_16:37_26
1Krn:16:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:38 καὶ Αβδεδομ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑξήκοντα καὶ ὀκτώ, καὶ Αβδεδομ υἱὸς Ιδιθων καὶ Οσσα εἰς πυλωρούς.
1Krn:16:38 And Abdedom and his brethren were sixty and eight; and Abdedom the son of Idithun, and Osa, were to be door-keepers. (1 Chronicles 16:38 Brenton)
1Krn:16:38 i Obed-Edoma z jego sześćdziesięciu ośmiu braćmi, Obed-Edoma, syna Jedutuna, i Chosę jako odźwiernych; (1 Krn 16:38 BT_4)
1Krn:16:38 καὶ Αβδεδομ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑξήκοντα καὶ ὀκτώ, καὶ Αβδεδομ υἱὸς Ιδιθων καὶ Οσσα εἰς πυλωρούς.
1Krn:16:38 καί   καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἑξή·κοντα καί ὀκτώ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   εἰς[1]  
1Krn:16:38 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Sześćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Osiem I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie)
1Krn:16:38 kai\ *abdedom kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, e(XE/konta kai\ o)ktO/, kai\ *abdedom ui(o\s *idiTOn kai\ *ossa ei)s pulOrou/s.
1Krn:16:38 kai abdedom kai hoi adelfoi autu, heXEkonta kai oktO, kai abdedom hyios idiTOn kai ossa eis pylOrus.
1Krn:16:38 C N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM M C M C N_NSM N2_NSM N_NSM C N_NSM P N2_APM
1Krn:16:38 and also, even, namely ć and also, even, namely the brother he/she/it/same sixty and also, even, namely eight and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć into (+acc) ć
1Krn:16:38 and   and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) sixty and eight and   son (nom)   and   into (+acc)  
1Krn:16:38 1Krn_16:38_1 1Krn_16:38_2 1Krn_16:38_3 1Krn_16:38_4 1Krn_16:38_5 1Krn_16:38_6 1Krn_16:38_7 1Krn_16:38_8 1Krn_16:38_9 1Krn_16:38_10 1Krn_16:38_11 1Krn_16:38_12 1Krn_16:38_13 1Krn_16:38_14 1Krn_16:38_15 1Krn_16:38_16 1Krn_16:38_17
1Krn:16:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:39 καὶ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς ἐναντίον σκηνῆς κυρίου ἐν Βαμα τῇ ἐν Γαβαων
1Krn:16:39 And they appointed Sadoc the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the Lord in the high place in Gabaon, (1 Chronicles 16:39 Brenton)
1Krn:16:39 kapłana Sadoka i braci jego, kapłanów pozostawił przed przybytkiem Pańskim na wyżynie, która jest w Gibeonie, (1 Krn 16:39 BT_4)
1Krn:16:39 καὶ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς ἐναντίον σκηνῆς κυρίου ἐν Βαμα τῇ ἐν Γαβαων
1Krn:16:39 καί ὁ ἡ τό Σαδώκ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   ὁ ἡ τό ἐν  
1Krn:16:39 I też, nawet, mianowicie Zadok Duchowny I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Duchowny Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:16:39 kai\ to\n *sadOk to\n i(ere/a kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= tou\s i(erei=s e)nanti/on skEnE=s kuri/ou e)n *bama tE=| e)n *gabaOn
1Krn:16:39 kai ton sadOk ton hierea kai tus adelfus autu tus hiereis enantion skEnEs kyriu en bama tE en gabaOn
1Krn:16:39 C RA_ASM N_ASM RA_ASM N3V_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM RA_APM N3V_APM P N1_GSF N2_GSM P N_DSF RA_DSF P N_DS
1Krn:16:39 and also, even, namely the Zadok the priest and also, even, namely the brother he/she/it/same the priest in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krn:16:39 and the (acc) Zadok (indecl) the (acc) priest (acc) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) the (acc) priests (acc, nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) tent (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)   the (dat) in/among/by (+dat)  
1Krn:16:39 1Krn_16:39_1 1Krn_16:39_2 1Krn_16:39_3 1Krn_16:39_4 1Krn_16:39_5 1Krn_16:39_6 1Krn_16:39_7 1Krn_16:39_8 1Krn_16:39_9 1Krn_16:39_10 1Krn_16:39_11 1Krn_16:39_12 1Krn_16:39_13 1Krn_16:39_14 1Krn_16:39_15 1Krn_16:39_16 1Krn_16:39_17 1Krn_16:39_18 1Krn_16:39_19
1Krn:16:39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:16:40 τοῦ ἀναφέρειν ὁ_