1Krn:23:1 καὶ Δαυιδ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ ἐβασίλευσεν Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ.
1Krn:23:1 And David was old and full of days; and he made Solomon his son king over Israel in his stead. (1 Chronicles 23:1 Brenton)
1Krn:23:1 Dawid, stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem. (1 Krn 23:1 BT_4)
1Krn:23:1 Καὶ Δαυιδ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ ἐβασίλευσεν Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ.
1Krn:23:1 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρεσβύτης, -ου, ὁ καί πλήρης -ες ἡμέρα, -ας -ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:23:1 I też, nawet, mianowicie David Stary/postarzał człowiek I też, nawet, mianowicie Pełny Dzień I też, nawet, mianowicie By panować Salomon Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krn:23:1 *kai\ *dauid presbu/tEs kai\ plE/rEs E(merO=n kai\ e)basi/leusen *salOmOn to\n ui(o\n au)tou= a)nt au)tou= e)pi\ *israEl.
1Krn:23:1 kai dauid presbytEs kai plErEs hEmerOn kai ebasileusen salOmOn ton hyion autu ant autu epi israEl.
1Krn:23:1 C N_NSM A3H_NSM C A3H_NSM N1A_GPF C VAI_AAI3S N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RD_GSM P N_ASM
1Krn:23:1 and also, even, namely David old/aged man and also, even, namely full day and also, even, namely to reign Solomon the son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krn:23:1 and David (indecl) old/aged man (nom) and full ([Adj] nom) days (gen) and he/she/it-REIGN-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krn:23:1 1Krn_23:1_1 1Krn_23:1_2 1Krn_23:1_3 1Krn_23:1_4 1Krn_23:1_5 1Krn_23:1_6 1Krn_23:1_7 1Krn_23:1_8 1Krn_23:1_9 1Krn_23:1_10 1Krn_23:1_11 1Krn_23:1_12 1Krn_23:1_13 1Krn_23:1_14 1Krn_23:1_15 1Krn_23:1_16
1Krn:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:2 καὶ συνήγαγεν τοὺς πάντας ἄρχοντας Ισραηλ καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας.
1Krn:23:2 And he assembled all the chief men of Israel, and the priests, and the Levites. (1 Chronicles 23:2 Brenton)
1Krn:23:2 I zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów. (1 Krn 23:2 BT_4)
1Krn:23:2 καὶ συνήγαγεν τοὺς πάντας ἄρχοντας Ισραηλ καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας.
1Krn:23:2 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
1Krn:23:2 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Izrael I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita
1Krn:23:2 kai\ sunE/gagen tou\s pa/ntas a)/rCHontas *israEl kai\ tou\s i(erei=s kai\ tou\s *leui/tas.
1Krn:23:2 kai synEgagen tus pantas arCHontas israEl kai tus hiereis kai tus leuitas.
1Krn:23:2 C VBI_AAI3S RA_APM A3_APM N3_APM N_GSM C RA_APM N3V_APM C RA_APM N1M_APM
1Krn:23:2 and also, even, namely to gather together the every all, each, every, the whole of ruler; to begin Israel and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite
1Krn:23:2 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (acc) all (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) Israel (indecl) and the (acc) priests (acc, nom|voc) and the (acc) Levites (acc)
1Krn:23:2 1Krn_23:2_1 1Krn_23:2_2 1Krn_23:2_3 1Krn_23:2_4 1Krn_23:2_5 1Krn_23:2_6 1Krn_23:2_7 1Krn_23:2_8 1Krn_23:2_9 1Krn_23:2_10 1Krn_23:2_11 1Krn_23:2_12
1Krn:23:2 x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:3 καὶ ἠριθμήθησαν οἱ Λευῖται ἀπὸ τριακονταετοῦς καὶ ἐπάνω, καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν εἰς ἄνδρας τριάκοντα καὶ ὀκτὼ χιλιάδας.
1Krn:23:3 And the Levites numbered themselves from thirty years old and upward; and their number by their polls amounted to thirty and eight thousand men. (1 Chronicles 23:3 Brenton)
1Krn:23:3 Kiedy policzono lewitów od trzydziestu lat i wyżej, liczba ich według spisu mężczyzn wynosiła trzydzieści osiem tysięcy. (1 Krn 23:3 BT_4)
1Krn:23:3 καὶ ἠριθμήθησαν οἱ Λευῖται ἀπὸ τριακονταετοῦς καὶ ἐπάνω, καὶ ἐγένετο ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν εἰς ἄνδρας τριάκοντα καὶ ὀκτὼ χιλιάδας.
1Krn:23:3 καί ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀπό   καί ἐπ·άνω καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τριά·κοντα καί ὀκτώ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:23:3 I też, nawet, mianowicie By liczyć się Lewita Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Osiem Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:23:3 kai\ E)riTmE/TEsan oi( *leui=tai a)po\ triakontaetou=s kai\ e)pa/nO, kai\ e)ge/neto o( a)riTmo\s au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n ei)s a)/ndras tria/konta kai\ o)ktO\ CHilia/das.
1Krn:23:3 kai EriTmETEsan hoi leuitai apo triakontaetus kai epanO, kai egeneto ho ariTmos autOn kata kefalEn autOn eis andras triakonta kai oktO CHiliadas.
1Krn:23:3 C VCI_API3P RA_NPM N1M_NPM P N3E_GPN C D C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM P N1_ASF RD_GPM P N3_APM M C M N3D_APF
1Krn:23:3 and also, even, namely to count the Levite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead and also, even, namely to become become, happen the number [see arithmetic] he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". thirty and also, even, namely eight kilo [unit of one thousand]
1Krn:23:3 and they-were-COUNT-ed the (nom) Levites (nom|voc) away from (+gen)   and upper and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) number (nom) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) into (+acc) men, husbands (acc) thirty and eight kilos (acc)
1Krn:23:3 1Krn_23:3_1 1Krn_23:3_2 1Krn_23:3_3 1Krn_23:3_4 1Krn_23:3_5 1Krn_23:3_6 1Krn_23:3_7 1Krn_23:3_8 1Krn_23:3_9 1Krn_23:3_10 1Krn_23:3_11 1Krn_23:3_12 1Krn_23:3_13 1Krn_23:3_14 1Krn_23:3_15 1Krn_23:3_16 1Krn_23:3_17 1Krn_23:3_18 1Krn_23:3_19 1Krn_23:3_20 1Krn_23:3_21 1Krn_23:3_22
1Krn:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:4 ἀπὸ τούτων ἐργοδιῶκται ἐπὶ τὰ ἔργα οἴκου κυρίου εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες καὶ γραμματεῖς καὶ κριταὶ ἑξακισχίλιοι
1Krn:23:4 Of the overseers over the works of the house of the Lord there were twenty-four thousand, and there were six thousand scribes and judges; (1 Chronicles 23:4 Brenton)
1Krn:23:4 Z tych dwadzieścia cztery tysiące spełniało pracę w domu Pańskim; pisarzy i sędziów było sześć tysięcy. (1 Krn 23:4 BT_4)
1Krn:23:4 ἀπὸ τούτων ἐργοδιῶκται ἐπὶ τὰ ἔργα οἴκου κυρίου εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες καὶ γραμματεῖς καὶ κριταὶ ἑξακισχίλιοι
1Krn:23:4 ἀπό οὗτος αὕτη τοῦτο   ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί κριτής, -οῦ, ὁ  
1Krn:23:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ikona; dwadzieścia Cztery Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka]
1Krn:23:4 a)po\ tou/tOn e)rgodiO=ktai e)pi\ ta\ e)/rga oi)/kou kuri/ou ei)/kosi te/ssares CHilia/des kai\ grammatei=s kai\ kritai\ e(XakisCHi/lioi
1Krn:23:4 apo tutOn ergodiOktai epi ta erga oiku kyriu eikosi tessares CHiliades kai grammateis kai kritai heXakisCHilioi
1Krn:23:4 P RD_GPM N1M_NPM P RA_APN N2N_APN N2_GSM N2_GSM M A3_NPF N3D_NPF C N3V_NPM C N1M_NPM A1A_NPM
1Krn:23:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. icon; twenty four kilo [unit of one thousand] and also, even, namely scribe and also, even, namely judge [see critic] ć
1Krn:23:4 away from (+gen) these (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) icons (dat); twenty four (nom) kilos (nom|voc) and scribes (acc, nom|voc) and judges (nom|voc)  
1Krn:23:4 1Krn_23:4_1 1Krn_23:4_2 1Krn_23:4_3 1Krn_23:4_4 1Krn_23:4_5 1Krn_23:4_6 1Krn_23:4_7 1Krn_23:4_8 1Krn_23:4_9 1Krn_23:4_10 1Krn_23:4_11 1Krn_23:4_12 1Krn_23:4_13 1Krn_23:4_14 1Krn_23:4_15 1Krn_23:4_16
1Krn:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:5 καὶ τέσσαρες χιλιάδες πυλωροὶ καὶ τέσσαρες χιλιάδες αἰνοῦντες τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ὀργάνοις, οἷς ἐποίησεν τοῦ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ. –
1Krn:23:5 and four thousand door-keepers, and four thousand to praise the Lord with instruments which he made to praise the Lord. (1 Chronicles 23:5 Brenton)
1Krn:23:5 Odźwiernych było cztery tysiące, a cztery tysiące wychwalało Pana na instrumentach, które Dawid sprawił w tym celu. (1 Krn 23:5 BT_4)
1Krn:23:5 καὶ τέσσαρες χιλιάδες πυλωροὶ καὶ τέσσαρες χιλιάδες αἰνοῦντες τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ὀργάνοις, οἷς ἐποίησεν τοῦ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ.
1Krn:23:5 καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ   καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
1Krn:23:5 I też, nawet, mianowicie Cztery Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Cztery Kilo [jednostka tysiąc] By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By czynić/rób By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  
1Krn:23:5 kai\ te/ssares CHilia/des pulOroi\ kai\ te/ssares CHilia/des ai)nou=ntes tO=| kuri/O| e)n toi=s o)rga/nois, oi(=s e)poi/Esen tou= ai)nei=n tO=| kuri/O|.
1Krn:23:5 kai tessares CHiliades pylOroi kai tessares CHiliades ainuntes tO kyriO en tois organois, hois epoiEsen tu ainein tO kyriO.
1Krn:23:5 C A3_NPF N3D_NPF N2_NPM C A3_NPF N3D_NPF V2_PAPNPM RA_DSM N2_DSM P RA_DPN N2N_DPN RR_DPN VAI_AAI3S RA_GSN V2_PAN RA_DSM N2_DSM
1Krn:23:5 and also, even, namely four kilo [unit of one thousand] ć and also, even, namely four kilo [unit of one thousand] to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć who/whom/which to do/make the to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  
1Krn:23:5 and four (nom) kilos (nom|voc)   and four (nom) kilos (nom|voc) while PRAISE-ing (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat)   who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed the (gen) to-be-PRAISE-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)  
1Krn:23:5 1Krn_23:5_1 1Krn_23:5_2 1Krn_23:5_3 1Krn_23:5_4 1Krn_23:5_5 1Krn_23:5_6 1Krn_23:5_7 1Krn_23:5_8 1Krn_23:5_9 1Krn_23:5_10 1Krn_23:5_11 1Krn_23:5_12 1Krn_23:5_13 1Krn_23:5_14 1Krn_23:5_15 1Krn_23:5_16 1Krn_23:5_17 1Krn_23:5_18 1Krn_23:5_19 1Krn_23:5_20
1Krn:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:6 καὶ διεῖλεν αὐτοὺς Δαυιδ ἐφημερίας τοῖς υἱοῖς Λευι, τῷ Γεδσων, Κααθ, Μεραρι·
1Krn:23:6 And David divided them into daily courses, for the sons of Levi, for Gedson, Caath, and Merari. (1 Chronicles 23:6 Brenton)
1Krn:23:6 Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego. (1 Krn 23:6 BT_4)
1Krn:23:6 καὶ διεῖλεν αὐτοὺς Δαυιδ ἐφημερίας τοῖς υἱοῖς Λευι, τῷ Γεδσων, Κααθ, Μεραρι·
1Krn:23:6 καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὁ ἡ τό      
1Krn:23:6 I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) On/ona/to/to samo David Bieg {Kurs} Syn Lewi
1Krn:23:6 kai\ diei=len au)tou\s *dauid e)fEmeri/as toi=s ui(oi=s *leui, tO=| *gedsOn, *kaaT, *merari·
1Krn:23:6 kai dieilen autus dauid efEmerias tois hyiois leui, tO gedsOn, kaaT, merari·
1Krn:23:6 C VBI_AAI3S RD_APM N_NSM N1A_GSF RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_DSM N_DSM N_DSM N_DSM
1Krn:23:6 and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) he/she/it/same David course the son Levi the ć ć ć
1Krn:23:6 and he/she/it-DIVIDE-ed them/same (acc) David (indecl) course (gen), courses (acc) the (dat) sons (dat) Levi (indecl), Levi (voc) the (dat)      
1Krn:23:6 1Krn_23:6_1 1Krn_23:6_2 1Krn_23:6_3 1Krn_23:6_4 1Krn_23:6_5 1Krn_23:6_6 1Krn_23:6_7 1Krn_23:6_8 1Krn_23:6_9 1Krn_23:6_10 1Krn_23:6_11 1Krn_23:6_12
1Krn:23:6 x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:7 καὶ τῷ Παροσωμ, τῷ Εδαν καὶ τῷ Σεμει.
1Krn:23:7 And for the family of Gedson, Edan, and Semei. (1 Chronicles 23:7 Brenton)
1Krn:23:7 Z Gerszonitów byli: Ladan i Szimei. (1 Krn 23:7 BT_4)
1Krn:23:7 καὶ τῷ Παροσωμ, τῷ Εδαν καὶ τῷ Σεμει.
1Krn:23:7 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ
1Krn:23:7 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Semein
1Krn:23:7 kai\ tO=| *parosOm, tO=| *edan kai\ tO=| *semei.
1Krn:23:7 kai tO parosOm, tO edan kai tO semei.
1Krn:23:7 C RA_DSM N_DSM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM
1Krn:23:7 and also, even, namely the ć the ć and also, even, namely the Semein
1Krn:23:7 and the (dat)   the (dat)   and the (dat) Semein (indecl)
1Krn:23:7 1Krn_23:7_1 1Krn_23:7_2 1Krn_23:7_3 1Krn_23:7_4 1Krn_23:7_5 1Krn_23:7_6 1Krn_23:7_7 1Krn_23:7_8
1Krn:23:7 x x x x x x x x
1Krn:23:8 υἱοὶ τῷ Εδαν· ὁ ἄρχων Ιιηλ καὶ Ζεθομ καὶ Ιωηλ, τρεῖς.
1Krn:23:8 The sons of Edan were Jeiel, the chief, and Zethan, and Joel, three. (1 Chronicles 23:8 Brenton)
1Krn:23:8 Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Jl - trzej. (1 Krn 23:8 BT_4)
1Krn:23:8 υἱοὶ τῷ Εδαν· ἄρχων Ιιηλ καὶ Ζεθομ καὶ Ιωηλ, τρεῖς.
1Krn:23:8 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί   καί Ἰωήλ, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
1Krn:23:8 Syn Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Joel Trzy
1Krn:23:8 ui(oi\ tO=| *edan· o( a)/rCHOn *iiEl kai\ *DZeTom kai\ *iOEl, trei=s.
1Krn:23:8 hyioi tO edan· ho arCHOn iiEl kai DZeTom kai iOEl, treis.
1Krn:23:8 N2_NPM RA_DSM N_DSM RA_NSM N3_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM
1Krn:23:8 son the ć the ruler; beginning; to begin ć and also, even, namely ć and also, even, namely Joel three
1Krn:23:8 sons (nom|voc) the (dat)   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   and   and Joel (indecl) three (acc, nom)
1Krn:23:8 1Krn_23:8_1 1Krn_23:8_2 1Krn_23:8_3 1Krn_23:8_4 1Krn_23:8_5 1Krn_23:8_6 1Krn_23:8_7 1Krn_23:8_8 1Krn_23:8_9 1Krn_23:8_10 1Krn_23:8_11
1Krn:23:8 x x x x x x x x x x x
1Krn:23:9 υἱοὶ Σεμει· Σαλωμιθ καὶ Ιιηλ καὶ Αιδαν, τρεῖς. οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ Εδαν.
1Krn:23:9 The sons of Semei; Salomith, Jeiel, and Dan, three: these were the chiefs of the families of Edan. (1 Chronicles 23:9 Brenton)
1Krn:23:9 Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran - trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana. (1 Krn 23:9 BT_4)
1Krn:23:9 υἱοὶ Σεμει· Σαλωμιθ καὶ Ιιηλ καὶ Αιδαν, τρεῖς. οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ Εδαν.
1Krn:23:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ Σαλωμιθ[2], ὁ [LXX]; Σαλωμιθ[1], ἡ [LXX] καί   καί   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό  
1Krn:23:9 Syn Semein Salomith/Shelomith; Salomith/Shelomith I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Trzy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się patrilineage
1Krn:23:9 ui(oi\ *semei· *salOmiT kai\ *iiEl kai\ *aidan, trei=s. ou(=toi a)/rCHontes tO=n patriO=n tO=| *edan.
1Krn:23:9 hyioi semei· salOmiT kai iiEl kai aidan, treis. hutoi arCHontes tOn patriOn tO edan.
1Krn:23:9 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM RD_NPM N3_NPM RA_GPF N1A_GPF RA_DSM N_DSM
1Krn:23:9 son Semein Salomith/Shelomith; Salomith/Shelomith and also, even, namely ć and also, even, namely ć three this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin the patrilineage the ć
1Krn:23:9 sons (nom|voc) Semein (indecl) Salomith/Shelomith (indecl); Salomith/Shelomith (indecl) and   and   three (acc, nom) these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (dat)  
1Krn:23:9 1Krn_23:9_1 1Krn_23:9_2 1Krn_23:9_3 1Krn_23:9_4 1Krn_23:9_5 1Krn_23:9_6 1Krn_23:9_7 1Krn_23:9_8 1Krn_23:9_9 1Krn_23:9_10 1Krn_23:9_11 1Krn_23:9_12 1Krn_23:9_13 1Krn_23:9_14
1Krn:23:9 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:10 καὶ τοῖς υἱοῖς Σεμει· Ιεθ καὶ Ζιζα καὶ Ιωας καὶ Βερια· οὗτοι υἱοὶ Σεμει, τέσσαρες.
1Krn:23:10 And to the sons of Semei, Jeth, and Ziza, and Joas, and Beria: these were the four sons of Semei. (1 Chronicles 23:10 Brenton)
1Krn:23:10 A synowie Szimejego: Jachat, Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej są synami Szimejego. (1 Krn 23:10 BT_4)
1Krn:23:10 καὶ τοῖς υἱοῖς Σεμει· Ιεθ καὶ Ζιζα καὶ Ιωας καὶ Βερια· οὗτοι υἱοὶ Σεμει, τέσσαρες.
1Krn:23:10 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ   καί   καί   καί   οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
1Krn:23:10 I też, nawet, mianowicie Syn Semein I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Semein Cztery
1Krn:23:10 kai\ toi=s ui(oi=s *semei· *ieT kai\ *DZiDZa kai\ *iOas kai\ *beria· ou(=toi ui(oi\ *semei, te/ssares.
1Krn:23:10 kai tois hyiois semei· ieT kai DZiDZa kai iOas kai beria· hutoi hyioi semei, tessares.
1Krn:23:10 C RA_DPM N2_DPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM RD_NPM N2_NPM N_GSM A3_NPM
1Krn:23:10 and also, even, namely the son Semein ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Semein four
1Krn:23:10 and the (dat) sons (dat) Semein (indecl)   and   and   and   these (nom) sons (nom|voc) Semein (indecl) four (nom)
1Krn:23:10 1Krn_23:10_1 1Krn_23:10_2 1Krn_23:10_3 1Krn_23:10_4 1Krn_23:10_5 1Krn_23:10_6 1Krn_23:10_7 1Krn_23:10_8 1Krn_23:10_9 1Krn_23:10_10 1Krn_23:10_11 1Krn_23:10_12 1Krn_23:10_13 1Krn_23:10_14 1Krn_23:10_15
1Krn:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:11 καὶ ἦν Ιεθ ὁ ἄρχων καὶ Ζιζα ὁ δεύτερος· καὶ Ιωας καὶ Βερια οὐκ ἐπλήθυναν υἱοὺς καὶ ἐγένοντο εἰς οἶκον πατριᾶς εἰς ἐπίσκεψιν μίαν. –
1Krn:23:11 And Jeth was the chief, and Ziza the second: and Joas and Beria did not multiply sons, and they became only one reckoning according to the house of their father. (1 Chronicles 23:11 Brenton)
1Krn:23:11 Jachat był pierwszy, Ziza drugi; Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden ród. (1 Krn 23:11 BT_4)
1Krn:23:11 καὶ ἦν Ιεθ ἄρχων καὶ Ζιζα δεύτερος· καὶ Ιωας καὶ Βερια οὐκ ἐπλήθυναν υἱοὺς καὶ ἐγένοντο εἰς οἶκον πατριᾶς εἰς ἐπίσκεψιν μίαν.
1Krn:23:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί   καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ εἰς[1] ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός  
1Krn:23:11 I też, nawet, mianowicie By być Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Drugi I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wzrastać/mnóż się Syn I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Dom patrilineage Do (+przyspieszenie) Inspekcji/badanie Jeden  
1Krn:23:11 kai\ E)=n *ieT o( a)/rCHOn kai\ *DZiDZa o( deu/teros· kai\ *iOas kai\ *beria ou)k e)plE/Tunan ui(ou\s kai\ e)ge/nonto ei)s oi)=kon patria=s ei)s e)pi/skePSin mi/an.
1Krn:23:11 kai En ieT ho arCHOn kai DZiDZa ho deuteros· kai iOas kai beria uk eplETynan hyius kai egenonto eis oikon patrias eis episkePSin mian.
1Krn:23:11 C V9_IAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM C N_NSM RA_NSM A1A_NSM C N_NSM C N_NSM D VAI_AAI3P N2_APM C VBI_AMI3P P N2_ASM N1A_GSF P N3I_ASF A1A_ASF
1Krn:23:11 and also, even, namely to be ć the ruler; beginning; to begin and also, even, namely ć the second and also, even, namely ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to increase/multiply son and also, even, namely to become become, happen into (+acc) house patrilineage into (+acc) visitation/inspection one  
1Krn:23:11 and he/she/it-was   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and   the (nom) second (nom) and   and   not they-INCREASE/MULTIPLY-ed sons (acc) and they-were-BECOME-ed into (+acc) house (acc) patrilineage (gen), patrilineages (acc) into (+acc) visitation/inspection (acc) one (acc)  
1Krn:23:11 1Krn_23:11_1 1Krn_23:11_2 1Krn_23:11_3 1Krn_23:11_4 1Krn_23:11_5 1Krn_23:11_6 1Krn_23:11_7 1Krn_23:11_8 1Krn_23:11_9 1Krn_23:11_10 1Krn_23:11_11 1Krn_23:11_12 1Krn_23:11_13 1Krn_23:11_14 1Krn_23:11_15 1Krn_23:11_16 1Krn_23:11_17 1Krn_23:11_18 1Krn_23:11_19 1Krn_23:11_20 1Krn_23:11_21 1Krn_23:11_22 1Krn_23:11_23 1Krn_23:11_24 1Krn_23:11_25
1Krn:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:12 υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ, Ισσααρ, Χεβρων, Οζιηλ, τέσσαρες.
1Krn:23:12 The sons of Caath; Ambram, Isaar, Chebron, Oziel, four. (1 Chronicles 23:12 Brenton)
1Krn:23:12 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel - czterej. (1 Krn 23:12 BT_4)
1Krn:23:12 υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ, Ισσααρ, Χεβρων, Οζιηλ, τέσσαρες.
1Krn:23:12 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί           τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
1Krn:23:12 Syn Cztery
1Krn:23:12 ui(oi\ *kaaT· *ambram, *issaar, *CHebrOn, *oDZiEl, te/ssares.
1Krn:23:12 hyioi kaaT· ambram, issaar, CHebrOn, oDZiEl, tessares.
1Krn:23:12 N2_NPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM A3_NPM
1Krn:23:12 son ć ć ć ć ć four
1Krn:23:12 sons (nom|voc)           four (nom)
1Krn:23:12 1Krn_23:12_1 1Krn_23:12_2 1Krn_23:12_3 1Krn_23:12_4 1Krn_23:12_5 1Krn_23:12_6 1Krn_23:12_7
1Krn:23:12 x x x x x x x
1Krn:23:13 υἱοὶ Αμβραμ· Ααρων καὶ Μωϋσῆς. καὶ διεστάλη Ααρων τοῦ ἁγιασθῆναι ἅγια ἁγίων αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος τοῦ θυμιᾶν ἐναντίον τοῦ κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
1Krn:23:13 The sons of Ambram; Aaron and Moses: and Aaron was appointed for the consecration of the most holy things, he and his sons for ever, to burn incense before the Lord, to minister and bless in his name for ever. (1 Chronicles 23:13 Brenton)
1Krn:23:13 Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został odłączony, aby być poświęconym na zawsze - on i jego synowie - do rzeczy najświętszych, aby spalali kadzidło przed Panem, usługiwali Mu i błogosławili w Jego imieniu na wieki. (1 Krn 23:13 BT_4)
1Krn:23:13 υἱοὶ Αμβραμ· Ααρων καὶ Μωϋσῆς. καὶ διεστάλη Ααρων τοῦ ἁγιασθῆναι ἅγια ἁγίων αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος τοῦ θυμιᾶν ἐναντίον τοῦ κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
1Krn:23:13 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἀαρών, ὁ καί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί   ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:23:13 Syn Aaron I też, nawet, mianowicie Mojżesz I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Aaron By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By palić kadzidło Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:23:13 ui(oi\ *ambram· *aarOn kai\ *mou+sE=s. kai\ diesta/lE *aarOn tou= a(giasTE=nai a(/gia a(gi/On au)to\s kai\ oi( ui(oi\ au)tou= e(/Os ai)O=nos tou= Tumia=n e)nanti/on tou= kuri/ou leitourgei=n kai\ e)peu/CHesTai e)pi\ tO=| o)no/mati au)tou= e(/Os ai)O=nos.
1Krn:23:13 hyioi ambram· aarOn kai mo+ysEs. kai diestalE aarOn tu hagiasTEnai hagia hagiOn autos kai hoi hyioi autu heOs aiOnos tu Tymian enantion tu kyriu leiturgein kai epeuCHesTai epi tO onomati autu heOs aiOnos.
1Krn:23:13 N2_NPM N_GSM N_NSM C N1M_NSM C VDI_API3S N_NSM RA_GSN VS_APN A1A_APN A1A_GPN RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N3W_GSM RA_GSN V1_PAN P RA_GSM N2_GSM V2_PAN C V1_PMN P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM P N3W_GSM
1Krn:23:13 son ć Aaron and also, even, namely Moses and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) Aaron the to consecrate sanctify, hallow, become holy dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the to burn incense in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to officiate [see liturgy, liturgist] and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:23:13 sons (nom|voc)   Aaron (indecl) and Moses (nom) and he/she/it-was-???-ed Aaron (indecl) the (gen) to-be-CONSECRATE-ed holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) holy ([Adj] gen) he/it/same (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) the (gen) to-be-BURN-ing-INCENSE in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-OFFICIATE-ing and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:23:13 1Krn_23:13_1 1Krn_23:13_2 1Krn_23:13_3 1Krn_23:13_4 1Krn_23:13_5 1Krn_23:13_6 1Krn_23:13_7 1Krn_23:13_8 1Krn_23:13_9 1Krn_23:13_10 1Krn_23:13_11 1Krn_23:13_12 1Krn_23:13_13 1Krn_23:13_14 1Krn_23:13_15 1Krn_23:13_16 1Krn_23:13_17 1Krn_23:13_18 1Krn_23:13_19 1Krn_23:13_20 1Krn_23:13_21 1Krn_23:13_22 1Krn_23:13_23 1Krn_23:13_24 1Krn_23:13_25 1Krn_23:13_26 1Krn_23:13_27 1Krn_23:13_28 1Krn_23:13_29 1Krn_23:13_30 1Krn_23:13_31 1Krn_23:13_32 1Krn_23:13_33
1Krn:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:14 καὶ Μωϋσῆς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, υἱοὶ αὐτοῦ ἐκλήθησαν εἰς φυλὴν τοῦ Λευι.
1Krn:23:14 And as for Moses the man of God, his sons were reckoned to the tribe of Levi. (1 Chronicles 23:14 Brenton)
1Krn:23:14 Co do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego. (1 Krn 23:14 BT_4)
1Krn:23:14 καὶ Μωϋσῆς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, υἱοὶ αὐτοῦ ἐκλήθησαν εἰς φυλὴν τοῦ Λευι.
1Krn:23:14 καί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) εἰς[1] φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
1Krn:23:14 I też, nawet, mianowicie Mojżesz Ludzki Bóg  Syn On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Do (+przyspieszenie) Szczep Lewi
1Krn:23:14 kai\ *mou+sE=s a)/nTrOpos tou= Teou=, ui(oi\ au)tou= e)klE/TEsan ei)s fulE\n tou= *leui.
1Krn:23:14 kai mo+ysEs anTrOpos tu Teu, hyioi autu eklETEsan eis fylEn tu leui.
1Krn:23:14 C N1M_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM N2_NPM RD_GSM VCI_API3P P N1_ASF RA_GSM N_GSM
1Krn:23:14 and also, even, namely Moses human the god [see theology] son he/she/it/same to call call into (+acc) tribe the Levi
1Krn:23:14 and Moses (nom) human (nom) the (gen) god (gen) sons (nom|voc) him/it/same (gen) they-were-CALL-ed into (+acc) tribe (acc) the (gen) Levi (indecl), Levi (voc)
1Krn:23:14 1Krn_23:14_1 1Krn_23:14_2 1Krn_23:14_3 1Krn_23:14_4 1Krn_23:14_5 1Krn_23:14_6 1Krn_23:14_7 1Krn_23:14_8 1Krn_23:14_9 1Krn_23:14_10 1Krn_23:14_11 1Krn_23:14_12
1Krn:23:14 x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:15 υἱοὶ Μωυσῆ· Γηρσαμ καὶ Ελιεζερ.
1Krn:23:15 The sons of Moses; Gersam, and Eliezer. (1 Chronicles 23:15 Brenton)
1Krn:23:15 Synowie Mojżesza: Gerszom i Eliezer. (1 Krn 23:15 BT_4)
1Krn:23:15 υἱοὶ Μωυσῆ· Γηρσαμ καὶ Ελιεζερ.
1Krn:23:15 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   καί Ἐλιέζερ, ὁ
1Krn:23:15 Syn Mojżesz I też, nawet, mianowicie Eliezer
1Krn:23:15 ui(oi\ *mousE=· *gErsam kai\ *elieDZer.
1Krn:23:15 hyioi musE· gErsam kai elieDZer.
1Krn:23:15 N2_NPM N1M_GSM N_NSM C N_NSM
1Krn:23:15 son Moses ć and also, even, namely Eliezer
1Krn:23:15 sons (nom|voc) Moses (gen, voc)   and Eliezer (indecl)
1Krn:23:15 1Krn_23:15_1 1Krn_23:15_2 1Krn_23:15_3 1Krn_23:15_4 1Krn_23:15_5
1Krn:23:15 x x x x x
1Krn:23:16 υἱοὶ Γηρσαμ· Σουβαηλ ὁ ἄρχων.
1Krn:23:16 The sons of Gersam; Subael the chief. (1 Chronicles 23:16 Brenton)
1Krn:23:16 Synowie Gerszoma: pierwszy Szebuel. (1 Krn 23:16 BT_4)
1Krn:23:16 υἱοὶ Γηρσαμ· Σουβαηλ ἄρχων.
1Krn:23:16 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
1Krn:23:16 Syn Władca; początek; by zaczynać się
1Krn:23:16 ui(oi\ *gErsam· *soubaEl o( a)/rCHOn.
1Krn:23:16 hyioi gErsam· subaEl ho arCHOn.
1Krn:23:16 N2_NPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM
1Krn:23:16 son ć ć the ruler; beginning; to begin
1Krn:23:16 sons (nom|voc)     the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)
1Krn:23:16 1Krn_23:16_1 1Krn_23:16_2 1Krn_23:16_3 1Krn_23:16_4 1Krn_23:16_5
1Krn:23:16 x x x x x
1Krn:23:17 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Ελιεζερ· Ρααβια ὁ ἄρχων· καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Ελιεζερ υἱοὶ ἕτεροι. καὶ υἱοὶ Ρααβια ηὐξήθησαν εἰς ὕψος.
1Krn:23:17 And the sons of Eliezer were, Rabia the chief: and Eliezer had no other sons; but the sons of Rabia were very greatly multiplied. (1 Chronicles 23:17 Brenton)
1Krn:23:17 Synami Eliezera byli: pierwszy Rechabiasz; Eliezer nie miał wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni. (1 Krn 23:17 BT_4)
1Krn:23:17 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Ελιεζερ· Ρααβια ἄρχων· καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Ελιεζερ υἱοὶ ἕτεροι. καὶ υἱοὶ Ρααβια ηὐξήθησαν εἰς ὕψος.
1Krn:23:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Ἐλιέζερ, ὁ   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἐλιέζερ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων
1Krn:23:17 I też, nawet, mianowicie By być Syn Eliezer Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Eliezer Syn Inny I też, nawet, mianowicie Syn By stawać się Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja
1Krn:23:17 kai\ E)=san ui(oi\ tO=| *elieDZer· *raabia o( a)/rCHOn· kai\ ou)k E)=san tO=| *elieDZer ui(oi\ e(/teroi. kai\ ui(oi\ *raabia Eu)XE/TEsan ei)s u(/PSos.
1Krn:23:17 kai Esan hyioi tO elieDZer· raabia ho arCHOn· kai uk Esan tO elieDZer hyioi heteroi. kai hyioi raabia EuXETEsan eis hyPSos.
1Krn:23:17 C V9_IAI3P N2_NPM RA_DSM N_DSM N_NSM RA_NSM N3_NSM C D V9_IAI3P RA_DSM N_DSM N2_NPM A1A_NPM C N2_NPM N_GSM VCI_API3P P N3E_ASN
1Krn:23:17 and also, even, namely to be son the Eliezer ć the ruler; beginning; to begin and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the Eliezer son other and also, even, namely son ć to grow into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance
1Krn:23:17 and they-were sons (nom|voc) the (dat) Eliezer (indecl)   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and not they-were the (dat) Eliezer (indecl) sons (nom|voc) other (nom) and sons (nom|voc)   they-were-GROW-ed into (+acc) height (nom|acc|voc)
1Krn:23:17 1Krn_23:17_1 1Krn_23:17_2 1Krn_23:17_3 1Krn_23:17_4 1Krn_23:17_5 1Krn_23:17_6 1Krn_23:17_7 1Krn_23:17_8 1Krn_23:17_9 1Krn_23:17_10 1Krn_23:17_11 1Krn_23:17_12 1Krn_23:17_13 1Krn_23:17_14 1Krn_23:17_15 1Krn_23:17_16 1Krn_23:17_17 1Krn_23:17_18 1Krn_23:17_19 1Krn_23:17_20 1Krn_23:17_21
1Krn:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:18 υἱοὶ Ισσααρ· Σαλωμωθ ὁ ἄρχων.
1Krn:23:18 The sons of Isaar; Salomoth the chief. (1 Chronicles 23:18 Brenton)
1Krn:23:18 Synowie Jishara: pierwszy Szelomit. (1 Krn 23:18 BT_4)
1Krn:23:18 υἱοὶ Ισσααρ· Σαλωμωθ ἄρχων.
1Krn:23:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Σαλωμωθ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
1Krn:23:18 Syn Salomoth/Szelomot Władca; początek; by zaczynać się
1Krn:23:18 ui(oi\ *issaar· *salOmOT o( a)/rCHOn.
1Krn:23:18 hyioi issaar· salOmOT ho arCHOn.
1Krn:23:18 N2_NPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM
1Krn:23:18 son ć Salomoth/Shelomoth the ruler; beginning; to begin
1Krn:23:18 sons (nom|voc)   Salomoth/Shelomoth (indecl) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)
1Krn:23:18 1Krn_23:18_1 1Krn_23:18_2 1Krn_23:18_3 1Krn_23:18_4 1Krn_23:18_5
1Krn:23:18 x x x x x
1Krn:23:19 υἱοὶ Χεβρων· Ιδουδ ὁ ἄρχων, Αμαδια ὁ δεύτερος, Οζιηλ ὁ τρίτος, Ικεμιας ὁ τέταρτος.
1Krn:23:19 The sons of Chebron; Jeria the chief, Amaria the second, Jeziel the third, Jekemias the fourth. (1 Chronicles 23:19 Brenton)
1Krn:23:19 Synowie Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam. (1 Krn 23:19 BT_4)
1Krn:23:19 υἱοὶ Χεβρων· Ιδουδ ἄρχων, Αμαδια δεύτερος, Οζιηλ τρίτος, Ικεμιας τέταρτος.
1Krn:23:19 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον   ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον
1Krn:23:19 Syn Władca; początek; by zaczynać się Drugi Trzeci Czwarty
1Krn:23:19 ui(oi\ *CHebrOn· *idoud o( a)/rCHOn, *amadia o( deu/teros, *oDZiEl o( tri/tos, *ikemias o( te/tartos.
1Krn:23:19 hyioi CHebrOn· idud ho arCHOn, amadia ho deuteros, oDZiEl ho tritos, ikemias ho tetartos.
1Krn:23:19 N2_NPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM N_NSM RA_NSM A1A_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM N1T_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:23:19 son ć ć the ruler; beginning; to begin ć the second ć the third ć the fourth
1Krn:23:19 sons (nom|voc)     the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   the (nom) second (nom)   the (nom) third (nom)   the (nom) fourth (nom)
1Krn:23:19 1Krn_23:19_1 1Krn_23:19_2 1Krn_23:19_3 1Krn_23:19_4 1Krn_23:19_5 1Krn_23:19_6 1Krn_23:19_7 1Krn_23:19_8 1Krn_23:19_9 1Krn_23:19_10 1Krn_23:19_11 1Krn_23:19_12 1Krn_23:19_13 1Krn_23:19_14
1Krn:23:19 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:20 υἱοὶ Οζιηλ· Μιχας ὁ ἄρχων καὶ Ισια ὁ δεύτερος. –
1Krn:23:20 The sons of Oziel; Micha the chief, and Isia the second. (1 Chronicles 23:20 Brenton)
1Krn:23:20 Synowie Uzzjela: pierwszy Mika, drugi Jiszszijasz. (1 Krn 23:20 BT_4)
1Krn:23:20 υἱοὶ Οζιηλ· Μιχας ἄρχων καὶ Ισια δεύτερος.
1Krn:23:20 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον  
1Krn:23:20 Syn Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Drugi  
1Krn:23:20 ui(oi\ *oDZiEl· *miCHas o( a)/rCHOn kai\ *isia o( deu/teros.
1Krn:23:20 hyioi oDZiEl· miCHas ho arCHOn kai isia ho deuteros.
1Krn:23:20 N2_NPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM C N_NSM RA_NSM A1A_NSM
1Krn:23:20 son ć ć the ruler; beginning; to begin and also, even, namely ć the second  
1Krn:23:20 sons (nom|voc)     the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and   the (nom) second (nom)  
1Krn:23:20 1Krn_23:20_1 1Krn_23:20_2 1Krn_23:20_3 1Krn_23:20_4 1Krn_23:20_5 1Krn_23:20_6 1Krn_23:20_7 1Krn_23:20_8 1Krn_23:20_9 1Krn_23:20_10
1Krn:23:20 x x x x x x x x x x
1Krn:23:21 υἱοὶ Μεραρι· Μοολι καὶ Μουσι. υἱοὶ Μοολι· Ελεαζαρ καὶ Κις.
1Krn:23:21 The sons of Merari; Mooli, and Musi: the sons of Mooli; Eleazar, and Kis. (1 Chronicles 23:21 Brenton)
1Krn:23:21 Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz. (1 Krn 23:21 BT_4)
1Krn:23:21 υἱοὶ Μεραρι· Μοολι καὶ Μουσι. υἱοὶ Μοολι· Ελεαζαρ καὶ Κις.
1Krn:23:21 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἐλεάζαρ, ὁ καί Κίς, ὁ
1Krn:23:21 Syn I też, nawet, mianowicie Syn Eleazar I też, nawet, mianowicie Grafit pierwotny
1Krn:23:21 ui(oi\ *merari· *mooli kai\ *mousi. ui(oi\ *mooli· *eleaDZar kai\ *kis.
1Krn:23:21 hyioi merari· mooli kai musi. hyioi mooli· eleaDZar kai kis.
1Krn:23:21 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM
1Krn:23:21 son ć ć and also, even, namely ć son ć Eleazar and also, even, namely Kish
1Krn:23:21 sons (nom|voc)     and   sons (nom|voc)   Eleazar (indecl) and Kish (indecl)
1Krn:23:21 1Krn_23:21_1 1Krn_23:21_2 1Krn_23:21_3 1Krn_23:21_4 1Krn_23:21_5 1Krn_23:21_6 1Krn_23:21_7 1Krn_23:21_8 1Krn_23:21_9 1Krn_23:21_10
1Krn:23:21 x x x x x x x x x x
1Krn:23:22 καὶ ἀπέθανεν Ελεαζαρ, καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ ἀλλ’ ἢ θυγατέρες, καὶ ἔλαβον αὐτὰς υἱοὶ Κις ἀδελφοὶ αὐτῶν.
1Krn:23:22 And Eleazar died, and he had no sons, but daughters: and the sons of Kis, their brethren, took them. (1 Chronicles 23:22 Brenton)
1Krn:23:22 Eleazar umarł nie mając synów, tylko same córki; synowie Kisza, ich bracia wzięli je za żony. (1 Krn 23:22 BT_4)
1Krn:23:22 καὶ ἀπέθανεν Ελεαζαρ, καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ ἀλλ’ θυγατέρες, καὶ ἔλαβον αὐτὰς υἱοὶ Κις ἀδελφοὶ αὐτῶν.
1Krn:23:22 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἐλεάζαρ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλά ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Κίς, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:23:22 I też, nawet, mianowicie By umierać Eleazar I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Syn Ale Albo Córka I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Syn Grafit pierwotny Brat On/ona/to/to samo
1Krn:23:22 kai\ a)pe/Tanen *eleaDZar, kai\ ou)k E)=san au)tO=| ui(oi\ a)ll’ E)\ Tugate/res, kai\ e)/labon au)ta\s ui(oi\ *kis a)delfoi\ au)tO=n.
1Krn:23:22 kai apeTanen eleaDZar, kai uk Esan autO hyioi all’ E Tygateres, kai elabon autas hyioi kis adelfoi autOn.
1Krn:23:22 C VBI_AAI3S N_NSM C D V9_IAI3P RD_DSM N2_NPM C C N3_NPF C VBI_AAI3P RD_APF N2_NPM N_GSM N2_NPM RD_GPM
1Krn:23:22 and also, even, namely to die Eleazar and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same son but or daughter and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same son Kish brother he/she/it/same
1Krn:23:22 and he/she/it-DIE-ed Eleazar (indecl) and not they-were him/it/same (dat) sons (nom|voc) but or daughters (nom|voc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) sons (nom|voc) Kish (indecl) brothers (nom|voc) them/same (gen)
1Krn:23:22 1Krn_23:22_1 1Krn_23:22_2 1Krn_23:22_3 1Krn_23:22_4 1Krn_23:22_5 1Krn_23:22_6 1Krn_23:22_7 1Krn_23:22_8 1Krn_23:22_9 1Krn_23:22_10 1Krn_23:22_11 1Krn_23:22_12 1Krn_23:22_13 1Krn_23:22_14 1Krn_23:22_15 1Krn_23:22_16 1Krn_23:22_17 1Krn_23:22_18
1Krn:23:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:23 υἱοὶ Μουσι· Μοολι καὶ Εδερ καὶ Ιαριμωθ, τρεῖς. –
1Krn:23:23 The sons of Musi; Mooli, and Eder, and Jarimoth, three. (1 Chronicles 23:23 Brenton)
1Krn:23:23 Synowie Musziego - trzej: Machli, Eder i Jeremot. (1 Krn 23:23 BT_4)
1Krn:23:23 υἱοὶ Μουσι· Μοολι καὶ Εδερ καὶ Ιαριμωθ, τρεῖς.
1Krn:23:23 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν  
1Krn:23:23 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Trzy  
1Krn:23:23 ui(oi\ *mousi· *mooli kai\ *eder kai\ *iarimOT, trei=s.
1Krn:23:23 hyioi musi· mooli kai eder kai iarimOT, treis.
1Krn:23:23 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM
1Krn:23:23 son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć three  
1Krn:23:23 sons (nom|voc)     and   and   three (acc, nom)  
1Krn:23:23 1Krn_23:23_1 1Krn_23:23_2 1Krn_23:23_3 1Krn_23:23_4 1Krn_23:23_5 1Krn_23:23_6 1Krn_23:23_7 1Krn_23:23_8 1Krn_23:23_9
1Krn:23:23 x x x x x x x x x
1Krn:23:24 οὗτοι υἱοὶ Λευι κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, ποιοῦντες τὰ ἔργα λειτουργίας οἴκου κυρίου ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω.
1Krn:23:24 These are the sons of Levi according to the houses of their fathers; chiefs of their families according to their numbering, according to the number of their names, according to their polls, doing the works of service of the house of the Lord, from twenty years old and upward. (1 Chronicles 23:24 Brenton)
1Krn:23:24 Ci byli synami Lewiego, według ich rodów, głowami rodzin, według wykazów liczbowych imion w ich spisach; spełniali prace w służbie domu Pańskiego, od dwudziestego roku życia i wzwyż. (1 Krn 23:24 BT_4)
1Krn:23:24 οὗτοι υἱοὶ Λευι κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, ποιοῦντες τὰ ἔργα λειτουργίας οἴκου κυρίου ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω.
1Krn:23:24 οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό   καί ἐπ·άνω
1Krn:23:24 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Lewi W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo By czynić/rób Praca Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze
1Krn:23:24 ou(=toi ui(oi\ *leui kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n, a)/rCHontes tO=n patriO=n au)tO=n kata\ tE\n e)pi/skePSin au)tO=n kata\ to\n a)riTmo\n o)noma/tOn au)tO=n kata\ kefalE\n au)tO=n, poiou=ntes ta\ e)/rga leitourgi/as oi)/kou kuri/ou a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO.
1Krn:23:24 hutoi hyioi leui kat’ oikus patriOn autOn, arCHontes tOn patriOn autOn kata tEn episkePSin autOn kata ton ariTmon onomatOn autOn kata kefalEn autOn, poiuntes ta erga leiturgias oiku kyriu apo eikosaetus kai epanO.
1Krn:23:24 RD_NPM N2_NPM N_GSM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM N3_NPM RA_GPF N1A_GPF RD_GPM P RA_ASF N3I_ASF RD_GPM P RA_ASM N2_ASM N3M_GPN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM V2_PAPNPM RA_APN N2N_APN N1A_GSF N2_GSM N2_GSM P A3H_GSM C D
1Krn:23:24 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Levi down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same ruler; to begin the patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the visitation/inspection he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the number [see arithmetic] name with regard to he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head he/she/it/same to do/make the work job/office [see liturgy] house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead
1Krn:23:24 these (nom) sons (nom|voc) Levi (indecl), Levi (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) visitation/inspection (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) number (acc) names (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (acc) them/same (gen) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) job/office (gen), jobs/offices (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen)   and upper
1Krn:23:24 1Krn_23:24_1 1Krn_23:24_2 1Krn_23:24_3 1Krn_23:24_4 1Krn_23:24_5 1Krn_23:24_6 1Krn_23:24_7 1Krn_23:24_8 1Krn_23:24_9 1Krn_23:24_10 1Krn_23:24_11 1Krn_23:24_12 1Krn_23:24_13 1Krn_23:24_14 1Krn_23:24_15 1Krn_23:24_16 1Krn_23:24_17 1Krn_23:24_18 1Krn_23:24_19 1Krn_23:24_20 1Krn_23:24_21 1Krn_23:24_22 1Krn_23:24_23 1Krn_23:24_24 1Krn_23:24_25 1Krn_23:24_26 1Krn_23:24_27 1Krn_23:24_28 1Krn_23:24_29 1Krn_23:24_30 1Krn_23:24_31 1Krn_23:24_32 1Krn_23:24_33
1Krn:23:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:25 ὅτι εἶπεν Δαυιδ Κατέπαυσεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ κατεσκήνωσεν ἐν Ιερουσαλημ ἕως αἰῶνος.
1Krn:23:25 For David said, The Lord God of Israel has given rest to his people, and has taken up his abode in Jerusalem for ever. (1 Chronicles 23:25 Brenton)
1Krn:23:25 Rzekł bowiem Dawid: «Pan, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na stałe. (1 Krn 23:25 BT_4)
1Krn:23:25 ὅτι εἶπεν Δαυιδ Κατέπαυσεν κύριος θεὸς Ισραηλ τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ κατεσκήνωσεν ἐν Ιερουσαλημ ἕως αἰῶνος.
1Krn:23:25 ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:23:25 Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj David Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:23:25 o(/ti ei)=pen *dauid *kate/pausen ku/rios o( Teo\s *israEl tO=| laO=| au)tou= kai\ kateskE/nOsen e)n *ierousalEm e(/Os ai)O=nos.
1Krn:23:25 hoti eipen dauid katepausen kyrios ho Teos israEl tO laO autu kai kateskEnOsen en ierusalEm heOs aiOnos.
1Krn:23:25 C VBI_AAI3S N_NSM VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VAI_AAI3S P N_DSF P N3W_GSM
1Krn:23:25 because/that to say/tell David to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel the people he/she/it/same and also, even, namely to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:23:25 because/that he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SETTLE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:23:25 1Krn_23:25_1 1Krn_23:25_2 1Krn_23:25_3 1Krn_23:25_4 1Krn_23:25_5 1Krn_23:25_6 1Krn_23:25_7 1Krn_23:25_8 1Krn_23:25_9 1Krn_23:25_10 1Krn_23:25_11 1Krn_23:25_12 1Krn_23:25_13 1Krn_23:25_14 1Krn_23:25_15 1Krn_23:25_16 1Krn_23:25_17
1Krn:23:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:26 καὶ οἱ Λευῖται οὐκ ἦσαν αἴροντες τὴν σκηνὴν καὶ τὰ πάντα σκεύη αὐτῆς εἰς τὴν λειτουργίαν αὐτῆς·
1Krn:23:26 And the Levites bore not the tabernacle, and all the vessels of it for its service. (1 Chronicles 23:26 Brenton)
1Krn:23:26 Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich przyborów do jego obsługi». (1 Krn 23:26 BT_4)
1Krn:23:26 καὶ οἱ Λευῖται οὐκ ἦσαν αἴροντες τὴν σκηνὴν καὶ τὰ πάντα σκεύη αὐτῆς εἰς τὴν λειτουργίαν αὐτῆς·
1Krn:23:26 καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:23:26 I też, nawet, mianowicie Lewita ??? Przed przydechem mocnym By być By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo
1Krn:23:26 kai\ oi( *leui=tai ou)k E)=san ai)/rontes tE\n skEnE\n kai\ ta\ pa/nta skeu/E au)tE=s ei)s tE\n leitourgi/an au)tE=s·
1Krn:23:26 kai hoi leuitai uk Esan airontes tEn skEnEn kai ta panta skeuE autEs eis tEn leiturgian autEs·
1Krn:23:26 C RA_NPM N1M_NPM D V9_IAI3P V1_PAPNPM RA_ASF N1_ASF C RA_APN A3_APN N3E_APN RD_GSF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF
1Krn:23:26 and also, even, namely the Levite οὐχ before rough breathing to be to lift/pick up take up, tote, raise the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the every all, each, every, the whole of vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same into (+acc) the job/office [see liturgy] he/she/it/same
1Krn:23:26 and the (nom) Levites (nom|voc) not they-were while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (acc) tent (acc) and the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen) into (+acc) the (acc) job/office (acc) her/it/same (gen)
1Krn:23:26 1Krn_23:26_1 1Krn_23:26_2 1Krn_23:26_3 1Krn_23:26_4 1Krn_23:26_5 1Krn_23:26_6 1Krn_23:26_7 1Krn_23:26_8 1Krn_23:26_9 1Krn_23:26_10 1Krn_23:26_11 1Krn_23:26_12 1Krn_23:26_13 1Krn_23:26_14 1Krn_23:26_15 1Krn_23:26_16 1Krn_23:26_17
1Krn:23:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:27 ὅτι ἐν τοῖς λόγοις Δαυιδ τοῖς ἐσχάτοις ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς υἱῶν Λευι ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω,
1Krn:23:27 For by the last words of David was the number of the Levites taken from twenty years old and upward. (1 Chronicles 23:27 Brenton)
1Krn:23:27 Zatem, według ostatnich zarządzeń Dawida, lewici byli spisywani od dwudziestego roku życia i wzwyż. (1 Krn 23:27 BT_4)
1Krn:23:27 ὅτι ἐν τοῖς λόγοις Δαυιδ τοῖς ἐσχάτοις ἐστὶν ἀριθμὸς υἱῶν Λευι ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω,
1Krn:23:27 ὅτι ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ἀπό   καί ἐπ·άνω
1Krn:23:27 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. David Ostatni By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Syn Lewi Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze
1Krn:23:27 o(/ti e)n toi=s lo/gois *dauid toi=s e)sCHa/tois e)sti\n o( a)riTmo\s ui(O=n *leui a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO,
1Krn:23:27 hoti en tois logois dauid tois esCHatois estin ho ariTmos hyiOn leui apo eikosaetus kai epanO,
1Krn:23:27 C P RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_DPM A1_DPM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GPM N_GSM P A3H_GSM C D
1Krn:23:27 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. David the last to be the number [see arithmetic] son Levi from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead
1Krn:23:27 because/that in/among/by (+dat) the (dat) words (dat) David (indecl) the (dat) last (dat) he/she/it-is the (nom) number (nom) sons (gen) Levi (indecl), Levi (voc) away from (+gen)   and upper
1Krn:23:27 1Krn_23:27_1 1Krn_23:27_2 1Krn_23:27_3 1Krn_23:27_4 1Krn_23:27_5 1Krn_23:27_6 1Krn_23:27_7 1Krn_23:27_8 1Krn_23:27_9 1Krn_23:27_10 1Krn_23:27_11 1Krn_23:27_12 1Krn_23:27_13 1Krn_23:27_14 1Krn_23:27_15 1Krn_23:27_16
1Krn:23:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:28 ὅτι ἔστησεν αὐτοὺς ἐπὶ χεῖρα Ααρων τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπὶ τὰς αὐλὰς καὶ ἐπὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐπὶ τὸν καθαρισμὸν τῶν πάντων ἁγίων καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ,
1Krn:23:28 For he appointed them to wait on Aaron, to minister in the house of the Lord, over the courts, and over the chambers, and over the purification of all the holy things, and over the works of the service of the house of God; (1 Chronicles 23:28 Brenton)
1Krn:23:28 Ich stanowisko bowiem polegało na tym, że obok potomków Aarona służyli w domu Pańskim, na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co poświęcone, i pełnili służbę w domu Pańskim. (1 Krn 23:28 BT_4)
1Krn:23:28 ὅτι ἔστησεν αὐτοὺς ἐπὶ χεῖρα Ααρων τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπὶ τὰς αὐλὰς καὶ ἐπὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐπὶ τὸν καθαρισμὸν τῶν πάντων ἁγίων καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ,
1Krn:23:28 ὅτι ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό καθαρισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:23:28 Ponieważ/tamto By powodować stać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Aaron By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oczyszczanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Bóg 
1Krn:23:28 o(/ti e)/stEsen au)tou\s e)pi\ CHei=ra *aarOn tou= leitourgei=n e)n oi)/kO| kuri/ou e)pi\ ta\s au)la\s kai\ e)pi\ ta\ pastofo/ria kai\ e)pi\ to\n kaTarismo\n tO=n pa/ntOn a(gi/On kai\ e)pi\ ta\ e)/rga leitourgi/as oi)/kou tou= Teou=,
1Krn:23:28 hoti estEsen autus epi CHeira aarOn tu leiturgein en oikO kyriu epi tas aulas kai epi ta pastoforia kai epi ton kaTarismon tOn pantOn hagiOn kai epi ta erga leiturgias oiku tu Teu,
1Krn:23:28 C VAI_AAI3S RD_APM P N3_ASF N_GSM RA_GSN V2_PAN P N2_DSM N2_GSM P RA_APF N1_APF C P RA_APN N2N_APN C P RA_ASM N2_ASM RA_GPN A3_GPN A1A_GPN C P RA_APN N2N_APN N1A_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krn:23:28 because/that to cause to stand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand Aaron the to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the purification the every all, each, every, the whole of dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work job/office [see liturgy] house; to dwell the god [see theology]
1Krn:23:28 because/that he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) Aaron (indecl) the (gen) to-be-OFFICIATE-ing in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) courtyards (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) purification (acc) the (gen) all (gen) holy ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) job/office (gen), jobs/offices (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen)
1Krn:23:28 1Krn_23:28_1 1Krn_23:28_2 1Krn_23:28_3 1Krn_23:28_4 1Krn_23:28_5 1Krn_23:28_6 1Krn_23:28_7 1Krn_23:28_8 1Krn_23:28_9 1Krn_23:28_10 1Krn_23:28_11 1Krn_23:28_12 1Krn_23:28_13 1Krn_23:28_14 1Krn_23:28_15 1Krn_23:28_16 1Krn_23:28_17 1Krn_23:28_18 1Krn_23:28_19 1Krn_23:28_20 1Krn_23:28_21 1Krn_23:28_22 1Krn_23:28_23 1Krn_23:28_24 1Krn_23:28_25 1Krn_23:28_26 1Krn_23:28_27 1Krn_23:28_28 1Krn_23:28_29 1Krn_23:28_30 1Krn_23:28_31 1Krn_23:28_32 1Krn_23:28_33
1Krn:23:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:29 εἰς τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, εἰς τὴν σεμίδαλιν τῆς θυσίας καὶ εἰς τὰ λάγανα τὰ ἄζυμα καὶ εἰς τήγανον καὶ εἰς τὴν πεφυραμένην καὶ εἰς πᾶν μέτρον
1Krn:23:29 and for the shew-bread, and for the fine flour of the meat-offering, and for the unleavened cakes, and for the fried cake, and for the dough, and for every measure; (1 Chronicles 23:29 Brenton)
1Krn:23:29 Troszczyli się oni zarówno o chleby pokładne, o najczystszą mąkę na ofiarę z pokarmów, o przaśne podpłomyki, jak i o to, co było pieczone na blachach i co było smażone, i o wszystko, co było ważone i mierzone. (1 Krn 23:29 BT_4)
1Krn:23:29 εἰς τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, εἰς τὴν σεμίδαλιν τῆς θυσίας καὶ εἰς τὰ λάγανα τὰ ἄζυμα καὶ εἰς τήγανον καὶ εἰς τὴν πεφυραμένην καὶ εἰς πᾶν μέτρον
1Krn:23:29 εἰς[1] ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό σεμίδαλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον καί εἰς[1]   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μέτρον, -ου, τό
1Krn:23:29 Do (+przyspieszenie) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Obecności/cel Do (+przyspieszenie) Najwyższej jakości mąka Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Przaśny I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miara
1Krn:23:29 ei)s tou\s a)/rtous tE=s proTe/seOs, ei)s tE\n semi/dalin tE=s Tusi/as kai\ ei)s ta\ la/gana ta\ a)/DZuma kai\ ei)s tE/ganon kai\ ei)s tE\n pefurame/nEn kai\ ei)s pa=n me/tron
1Krn:23:29 eis tus artus tEs proTeseOs, eis tEn semidalin tEs Tysias kai eis ta lagana ta aDZyma kai eis tEganon kai eis tEn pefyramenEn kai eis pan metron
1Krn:23:29 P RA_APM N2_APM RA_GSF N3I_GSF P RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF C P RA_APN N2N_APN RA_APN A1B_APN C P N2N_ASN C P RA_ASF VM_XMPASF C P A3_ASN N2N_ASN
1Krn:23:29 into (+acc) the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the presence/purpose into (+acc) the best quality flour the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely into (+acc) the ć the unleavened and also, even, namely into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) the ć and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of measure
1Krn:23:29 into (+acc) the (acc) [loaves of] bread (acc) the (gen) presence/purpose (gen) into (+acc) the (acc) best quality flour (acc) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) and into (+acc) the (nom|acc)   the (nom|acc) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) and into (+acc)   and into (+acc) the (acc)   and into (+acc) every (nom|acc|voc) measure (nom|acc|voc)
1Krn:23:29 1Krn_23:29_1 1Krn_23:29_2 1Krn_23:29_3 1Krn_23:29_4 1Krn_23:29_5 1Krn_23:29_6 1Krn_23:29_7 1Krn_23:29_8 1Krn_23:29_9 1Krn_23:29_10 1Krn_23:29_11 1Krn_23:29_12 1Krn_23:29_13 1Krn_23:29_14 1Krn_23:29_15 1Krn_23:29_16 1Krn_23:29_17 1Krn_23:29_18 1Krn_23:29_19 1Krn_23:29_20 1Krn_23:29_21 1Krn_23:29_22 1Krn_23:29_23 1Krn_23:29_24 1Krn_23:29_25 1Krn_23:29_26 1Krn_23:29_27
1Krn:23:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:30 καὶ τοῦ στῆναι πρωῒ τοῦ αἰνεῖν ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ οὕτως τὸ ἑσπέρας
1Krn:23:30 and to stand in the morning to praise and give thanks to the Lord, and so in the evening; (1 Chronicles 23:30 Brenton)
1Krn:23:30 Mieli stawać co rana, by dziękować i wychwalać Pana, i tak samo wieczorem; (1 Krn 23:30 BT_4)
1Krn:23:30 καὶ τοῦ στῆναι πρωῒ τοῦ αἰνεῖν ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ οὕτως τὸ ἑσπέρας
1Krn:23:30 καί ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρωΐ ὁ ἡ τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ
1Krn:23:30 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Wcześnie By chwalić By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Wieczór
1Krn:23:30 kai\ tou= stE=nai prOi\+ tou= ai)nei=n e)Xomologei=sTai tO=| kuri/O| kai\ ou(/tOs to\ e(spe/ras
1Krn:23:30 kai tu stEnai prO+i tu ainein eXomologeisTai tO kyriO kai hutOs to hesperas
1Krn:23:30 C RA_GSN VH_AAN D RA_GSN V2_PAN V2_PMN RA_DSM N2_DSM C D RA_ASN N1A_GSF
1Krn:23:30 and also, even, namely the to cause to stand early the to praise to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the evening
1Krn:23:30 and the (gen) to-CAUSE-TO-STand early the (gen) to-be-PRAISE-ing to-be-being-CONFESS-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and thusly/like this the (nom|acc) evening (gen), evenings (acc)
1Krn:23:30 1Krn_23:30_1 1Krn_23:30_2 1Krn_23:30_3 1Krn_23:30_4 1Krn_23:30_5 1Krn_23:30_6 1Krn_23:30_7 1Krn_23:30_8 1Krn_23:30_9 1Krn_23:30_10 1Krn_23:30_11 1Krn_23:30_12 1Krn_23:30_13
1Krn:23:30 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:31 καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἀναφερομένων ὁλοκαυτωμάτων τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νεομηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς κατὰ ἀριθμὸν κατὰ τὴν κρίσιν ἐπ’ αὐτοῖς διὰ παντὸς τῷ κυρίῳ.
1Krn:23:31 and to be over all the whole-burnt-offerings that were offered up to the Lord on the sabbaths, and at the new moons, and at the feasts, by number, according to the order given to them, continually before the Lord. (1 Chronicles 23:31 Brenton)
1Krn:23:31 aby ofiarować wszystkie całopalenia Panu w szabat, przy nowiu księżyca i w święta, według ilości ustalonej przepisem - ustawicznie wobec Pana. (1 Krn 23:31 BT_4)
1Krn:23:31 καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἀναφερομένων ὁλοκαυτωμάτων τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νεομηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς κατὰ ἀριθμὸν κατὰ τὴν κρίσιν ἐπ’ αὐτοῖς διὰ παντὸς τῷ κυρίῳ.
1Krn:23:31 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐν ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:23:31 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed iksem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nów I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:23:31 kai\ e)pi\ pa/ntOn tO=n a)naferome/nOn o(lokautOma/tOn tO=| kuri/O| e)n toi=s sabba/tois kai\ e)n tai=s neomEni/ais kai\ e)n tai=s e(ortai=s kata\ a)riTmo\n kata\ tE\n kri/sin e)p’ au)toi=s dia\ panto\s tO=| kuri/O|.
1Krn:23:31 kai epi pantOn tOn anaferomenOn holokautOmatOn tO kyriO en tois sabbatois kai en tais neomEniais kai en tais heortais kata ariTmon kata tEn krisin ep’ autois dia pantos tO kyriO.
1Krn:23:31 C P A3_GPN RA_GPN V1_PMPGPN N3M_GPN RA_DSM N2_DSM P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPF N1A_DPF C P RA_DPF N1_DPF P N2_ASM P RA_ASF N3I_ASF P RD_DPM P A3_GSM RA_DSM N2_DSM
1Krn:23:31 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sabbath and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the new moon and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:23:31 and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (gen) while being-BRING UP-ed (gen) burnt offerings (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) sabbaths (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) new moons (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
1Krn:23:31 1Krn_23:31_1 1Krn_23:31_2 1Krn_23:31_3 1Krn_23:31_4 1Krn_23:31_5 1Krn_23:31_6 1Krn_23:31_7 1Krn_23:31_8 1Krn_23:31_9 1Krn_23:31_10 1Krn_23:31_11 1Krn_23:31_12 1Krn_23:31_13 1Krn_23:31_14 1Krn_23:31_15 1Krn_23:31_16 1Krn_23:31_17 1Krn_23:31_18 1Krn_23:31_19 1Krn_23:31_20 1Krn_23:31_21 1Krn_23:31_22 1Krn_23:31_23 1Krn_23:31_24 1Krn_23:31_25 1Krn_23:31_26 1Krn_23:31_27 1Krn_23:31_28 1Krn_23:31_29 1Krn_23:31_30
1Krn:23:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:23:32 καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακὰς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰς φυλακὰς υἱῶν Ααρων ἀδελφῶν αὐτῶν τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου.
1Krn:23:32 And they are to keep the charge of the tabernacle of witness, and the charge of the holy place, and the charges of the sons of Aaron their brethren, to minister in the house of the Lord. (1 Chronicles 23:32 Brenton)
1Krn:23:32 Mieli pieczę nad Namiotem Spotkania, pieczę nad Miejscem Świętym i pieczę nad synami Aarona, ich braćmi, w służbie domu Pańskiego. (1 Krn 23:32 BT_4)
1Krn:23:32 καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακὰς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰς φυλακὰς υἱῶν Ααρων ἀδελφῶν αὐτῶν τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου.
1Krn:23:32 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:23:32 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Syn Aaron Brat; siostra On/ona/to/to samo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:23:32 kai\ fula/Xousin ta\s fulaka\s skEnE=s tou= marturi/ou kai\ ta\s fulaka\s ui(O=n *aarOn a)delfO=n au)tO=n tou= leitourgei=n e)n oi)/kO| kuri/ou.
1Krn:23:32 kai fylaXusin tas fylakas skEnEs tu martyriu kai tas fylakas hyiOn aarOn adelfOn autOn tu leiturgein en oikO kyriu.
1Krn:23:32 C VF_FAI3P RA_APF N1_APF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C RA_APF N1_APF N2_GPM N_GSM N2_GPM RD_GPM RA_GSN V2_PAN P N2_DSM N2_GSM
1Krn:23:32 and also, even, namely to guard the guard; prison guard tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely the guard; prison guard son Aaron brother; sister he/she/it/same the to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:23:32 and they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) the (acc) guards (acc); prisons (acc) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and the (acc) guards (acc); prisons (acc) sons (gen) Aaron (indecl) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) the (gen) to-be-OFFICIATE-ing in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krn:23:32 1Krn_23:32_1 1Krn_23:32_2 1Krn_23:32_3 1Krn_23:32_4 1Krn_23:32_5 1Krn_23:32_6 1Krn_23:32_7 1Krn_23:32_8 1Krn_23:32_9 1Krn_23:32_10 1Krn_23:32_11 1Krn_23:32_12 1Krn_23:32_13 1Krn_23:32_14 1Krn_23:32_15 1Krn_23:32_16 1Krn_23:32_17 1Krn_23:32_18 1Krn_23:32_19
1Krn:23:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x