1Krn:22:1 καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὗτός ἐστιν ὁ οἶκος κυρίου τοῦ θεοῦ, καὶ τοῦτο τὸ θυσιαστήριον εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ Ισραηλ.
1Krn:22:1 And David said, This is the house of the Lord God, and this is the altar for whole-burnt-offering for Israel. (1 Chronicles 22:1 Brenton)
1Krn:22:1 I rzekł Dawid: «Oto jest dom Pana Boga i oto jest ołtarz ofiar całopalnych dla Izraela». (1 Krn 22:1 BT_4)
1Krn:22:1 Καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὗτός ἐστιν οἶκος κυρίου τοῦ θεοῦ, καὶ τοῦτο τὸ θυσιαστήριον εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ Ισραηλ.
1Krn:22:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό εἰς[1]   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:22:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Do (+przyspieszenie) Izrael
1Krn:22:1 *kai\ ei)=pen *dauid *ou(=to/s e)stin o( oi)=kos kuri/ou tou= Teou=, kai\ tou=to to\ TusiastE/rion ei)s o(lokau/tOsin tO=| *israEl.
1Krn:22:1 kai eipen dauid hutos estin ho oikos kyriu tu Teu, kai tuto to TysiastErion eis holokautOsin tO israEl.
1Krn:22:1 C VBI_AAI3S N_NSM RD_NSM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM C RD_NSN RA_NSN N2N_NSN P N3I_ASF RA_DSM N_DSM
1Krn:22:1 and also, even, namely to say/tell David this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. into (+acc) ć the Israel
1Krn:22:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) this (nom) he/she/it-is the (nom) house (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) and this (nom|acc) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) into (+acc)   the (dat) Israel (indecl)
1Krn:22:1 1Krn_22:1_1 1Krn_22:1_2 1Krn_22:1_3 1Krn_22:1_4 1Krn_22:1_5 1Krn_22:1_6 1Krn_22:1_7 1Krn_22:1_8 1Krn_22:1_9 1Krn_22:1_10 1Krn_22:1_11 1Krn_22:1_12 1Krn_22:1_13 1Krn_22:1_14 1Krn_22:1_15 1Krn_22:1_16 1Krn_22:1_17 1Krn_22:1_18
1Krn:22:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ συναγαγεῖν πάντας τοὺς προσηλύτους ἐν γῇ Ισραηλ καὶ κατέστησεν λατόμους λατομῆσαι λίθους ξυστοὺς τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ.
1Krn:22:2 And David gave orders to gather all the strangers that were in the land of Israel; and he appointed stone-hewers to hew polished stones to build the house to God. (1 Chronicles 22:2 Brenton)
1Krn:22:2 Dawid nakazał zebrać cudzoziemców przebywających w kraju izraelskim i wyznaczył kamieniarzy do obrabiania kamieni ciosowych na budowę domu Bożego. (1 Krn 22:2 BT_4)
1Krn:22:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ συναγαγεῖν πάντας τοὺς προσηλύτους ἐν γῇ Ισραηλ καὶ κατέστησεν λατόμους λατομῆσαι λίθους ξυστοὺς τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ.
1Krn:22:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)   λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-) λίθος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:22:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By rąbać Kamień By budować/buduj moralnie Dom Bóg 
1Krn:22:2 kai\ ei)=pen *dauid sunagagei=n pa/ntas tou\s prosElu/tous e)n gE=| *israEl kai\ kate/stEsen lato/mous latomE=sai li/Tous Xustou\s tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| TeO=|.
1Krn:22:2 kai eipen dauid synagagein pantas tus prosElytus en gE israEl kai katestEsen latomus latomEsai liTus Xystus tu oikodomEsai oikon tO TeO.
1Krn:22:2 C VBI_AAI3S N_NSM VB_AAN A3_APM RA_APM N2_APM P N1_DSF N_GSM C VHI_AAI3S N2_APM VA_AAN N2_APM A1B_APM RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_DSM N2_DSM
1Krn:22:2 and also, even, namely to say/tell David to gather together every all, each, every, the whole of the proselyte [a convert to Judaism] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Israel and also, even, namely to enable lay, render widowed ć to hew stone ć the to build/edify house the god [see theology]
1Krn:22:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) to-GATHER TOGETHER all (acc) the (acc) proselytes (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Israel (indecl) and he/she/it-ENABLE-ed   to-HEW, be-you(sg)-HEW-ed!, he/she/it-happens-to-HEW (opt) stones (acc)   the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) god (dat)
1Krn:22:2 1Krn_22:2_1 1Krn_22:2_2 1Krn_22:2_3 1Krn_22:2_4 1Krn_22:2_5 1Krn_22:2_6 1Krn_22:2_7 1Krn_22:2_8 1Krn_22:2_9 1Krn_22:2_10 1Krn_22:2_11 1Krn_22:2_12 1Krn_22:2_13 1Krn_22:2_14 1Krn_22:2_15 1Krn_22:2_16 1Krn_22:2_17 1Krn_22:2_18 1Krn_22:2_19 1Krn_22:2_20 1Krn_22:2_21
1Krn:22:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:3 καὶ σίδηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν θυρωμάτων καὶ τῶν πυλῶν καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοίμασεν Δαυιδ καὶ χαλκὸν εἰς πλῆθος, οὐκ ἦν σταθμός·
1Krn:22:3 And David prepared much iron for the nails of the doors and the gate; the hinges also and brass in abundance, there was no weighing of it. (1 Chronicles 22:3 Brenton)
1Krn:22:3 Przygotował też Dawid bardzo wiele żelaza na gwoździe, na drzwi w bramach i na spojenia oraz niezliczoną wagę brązu, (1 Krn 22:3 BT_4)
1Krn:22:3 καὶ σίδηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν θυρωμάτων καὶ τῶν πυλῶν καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοίμασεν Δαυιδ καὶ χαλκὸν εἰς πλῆθος, οὐκ ἦν σταθμός·
1Krn:22:3 καί σίδηρος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἧλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) καί ὁ ἡ τό   ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί χαλκός, -οῦ, ὁ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
1Krn:22:3 I też, nawet, mianowicie Żelazny Dużo Do (+przyspieszenie) Gwóźdź {Paznokieć} I też, nawet, mianowicie Brama; brama I też, nawet, mianowicie Do gotowy David I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) ??? Przed przydechem mocnym By być
1Krn:22:3 kai\ si/dEron polu\n ei)s tou\s E(/lous tO=n TurOma/tOn kai\ tO=n pulO=n kai\ tou\s strofei=s E(toi/masen *dauid kai\ CHalko\n ei)s plE=Tos, ou)k E)=n staTmo/s·
1Krn:22:3 kai sidEron polyn eis tus hElus tOn TyrOmatOn kai tOn pylOn kai tus strofeis hEtoimasen dauid kai CHalkon eis plETos, uk En staTmos·
1Krn:22:3 C N2_ASM A1P_ASM P RA_APM N2_APM RA_GPN N3M_GPN C RA_GPF N1_GPF C RA_APM N3V_APM VAI_AAI3S N_NSM C N2_ASM P N3E_ASN D V9_IAI3S N2_NSM
1Krn:22:3 and also, even, namely iron much into (+acc) the nail the ć and also, even, namely the gate; gate and also, even, namely the ć to ready David and also, even, namely copper or bronze into (+acc) lot (multitude ) οὐχ before rough breathing to be ć
1Krn:22:3 and iron (acc) much (acc) into (+acc) the (acc) nails (acc) the (gen)   and the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) and the (acc)   he/she/it-READY-ed David (indecl) and copper or bronze (acc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) not he/she/it-was  
1Krn:22:3 1Krn_22:3_1 1Krn_22:3_2 1Krn_22:3_3 1Krn_22:3_4 1Krn_22:3_5 1Krn_22:3_6 1Krn_22:3_7 1Krn_22:3_8 1Krn_22:3_9 1Krn_22:3_10 1Krn_22:3_11 1Krn_22:3_12 1Krn_22:3_13 1Krn_22:3_14 1Krn_22:3_15 1Krn_22:3_16 1Krn_22:3_17 1Krn_22:3_18 1Krn_22:3_19 1Krn_22:3_20 1Krn_22:3_21 1Krn_22:3_22 1Krn_22:3_23
1Krn:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:4 καὶ ξύλα κέδρινα, οὐκ ἦν ἀριθμός, ὅτι ἐφέροσαν οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ Τύριοι ξύλα κέδρινα εἰς πλῆθος τῷ Δαυιδ.
1Krn:22:4 And cedar threes without number: for the Sidonians and the Tyrians brought cedar trees in abundance to David. (1 Chronicles 22:4 Brenton)
1Krn:22:4 drzewa też cedrowego w obfitości, bo Sydończycy i Tyryjczycy nawieźli Dawidowi wielką ilość drzew cedrowych. (1 Krn 22:4 BT_4)
1Krn:22:4 καὶ ξύλα κέδρινα, οὐκ ἦν ἀριθμός, ὅτι ἐφέροσαν οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ Τύριοι ξύλα κέδρινα εἰς πλῆθος τῷ Δαυιδ.
1Krn:22:4 καί ξύλον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὅτι φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό Σιδώνιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό Τύριος, -ου, ὁ ξύλον, -ου, τό   εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krn:22:4 I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Ponieważ/tamto By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Sidonian [mieszkaniec Sydonu] I też, nawet, mianowicie Tyryjski Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) David
1Krn:22:4 kai\ Xu/la ke/drina, ou)k E)=n a)riTmo/s, o(/ti e)fe/rosan oi( *sidO/nioi kai\ oi( *tu/rioi Xu/la ke/drina ei)s plE=Tos tO=| *dauid.
1Krn:22:4 kai Xyla kedrina, uk En ariTmos, hoti eferosan hoi sidOnioi kai hoi tyrioi Xyla kedrina eis plETos tO dauid.
1Krn:22:4 C N2N_APN A1_APN D V9_IAI3S N2_NSM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM N2N_APN A1_APN P N3E_ASN RA_DSM N_DSM
1Krn:22:4 and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] because/that to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the Sidonian [inhabitant of Sidon] and also, even, namely the Tyrian tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć into (+acc) lot (multitude ) the David
1Krn:22:4 and trees/wooden things (nom|acc|voc)   not he/she/it-was number (nom) because/that they-were-BRING-ing the (nom) Sidonian ([Adj] nom|voc) and the (nom) Tyrians (nom|voc) trees/wooden things (nom|acc|voc)   into (+acc) lot (nom|acc|voc) the (dat) David (indecl)
1Krn:22:4 1Krn_22:4_1 1Krn_22:4_2 1Krn_22:4_3 1Krn_22:4_4 1Krn_22:4_5 1Krn_22:4_6 1Krn_22:4_7 1Krn_22:4_8 1Krn_22:4_9 1Krn_22:4_10 1Krn_22:4_11 1Krn_22:4_12 1Krn_22:4_13 1Krn_22:4_14 1Krn_22:4_15 1Krn_22:4_16 1Krn_22:4_17 1Krn_22:4_18 1Krn_22:4_19
1Krn:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων ὁ υἱός μου παιδάριον ἁπαλόν, καὶ ὁ οἶκος τοῦ οἰκοδομῆσαι τῷ κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω, εἰς ὄνομα καὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἑτοιμάσω αὐτῷ· καὶ ἡτοίμασεν Δαυιδ εἰς πλῆθος ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ. –
1Krn:22:5 And David said, My son Solomon is a tender child, and the house for me to build to the Lord is for superior magnificence for a name and for a glory through all the earth: I will make preparation for it. And David prepared abundantly before his death. (1 Chronicles 22:5 Brenton)
1Krn:22:5 Potem rzekł Dawid: «Mój syn, Salomon, jest mądry i wątły, a dom, jaki ma być zbudowany dla Pana, ma się wyróżniać okazałością, sławą i wspaniałością wobec wszystkich krajów; ja więc muszę poczynić przygotowania dla niego». I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią. (1 Krn 22:5 BT_4)
1Krn:22:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων υἱός μου παιδάριον ἁπαλόν, καὶ οἶκος τοῦ οἰκοδομῆσαι τῷ κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω, εἰς ὄνομα καὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἑτοιμάσω αὐτῷ· καὶ ἡτοίμασεν Δαυιδ εἰς πλῆθος ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ.
1Krn:22:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἁπαλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ ἄνω εἰς[1] ὄνομα[τ], -ατος, τό καί εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:22:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Salomon Syn Ja Dziecka/młody niewolnik Przedkładaj I też, nawet, mianowicie Dom By budować/buduj moralnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Wielkość Powyżej Do (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Do gotowy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do gotowy David Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Przedtem/w przodzie z Koniec On/ona/to/to samo  
1Krn:22:5 kai\ ei)=pen *dauid *salOmOn o( ui(o/s mou paida/rion a(palo/n, kai\ o( oi)=kos tou= oi)kodomE=sai tO=| kuri/O| ei)s megalOsu/nEn a)/nO, ei)s o)/noma kai\ ei)s do/Xan ei)s pa=san tE\n gE=n e(toima/sO au)tO=|· kai\ E(toi/masen *dauid ei)s plE=Tos e)/mprosTen tE=s teleutE=s au)tou=.
1Krn:22:5 kai eipen dauid salOmOn ho hyios mu paidarion hapalon, kai ho oikos tu oikodomEsai tO kyriO eis megalOsynEn anO, eis onoma kai eis doXan eis pasan tEn gEn hetoimasO autO· kai hEtoimasen dauid eis plETos emprosTen tEs teleutEs autu.
1Krn:22:5 C VBI_AAI3S N_NSM N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS N2N_ASN A1_ASN C RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_DSM N2_DSM P N1_ASF D P N3M_ASN C P N1S_ASF P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF VF_FAI1S RD_DSM C VAI_AAI3S N_NSM P N3E_ASN P RA_GSF N1_GSF RD_GSM
1Krn:22:5 and also, even, namely to say/tell David Solomon the son I child/young slave tender and also, even, namely the house the to build/edify the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) greatness above into (+acc) name with regard to and also, even, namely into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to ready he/she/it/same and also, even, namely to ready David into (+acc) lot (multitude ) before/in front of the end he/she/it/same  
1Krn:22:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom) son (nom) me (gen) child/young slave (nom|acc|voc) tender ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) house (nom) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) into (+acc) greatness (acc) above into (+acc) name (nom|acc|voc) and into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) I-will-READY, I-should-READY him/it/same (dat) and he/she/it-READY-ed David (indecl) into (+acc) lot (nom|acc|voc) before/in front of the (gen) end (gen) him/it/same (gen)  
1Krn:22:5 1Krn_22:5_1 1Krn_22:5_2 1Krn_22:5_3 1Krn_22:5_4 1Krn_22:5_5 1Krn_22:5_6 1Krn_22:5_7 1Krn_22:5_8 1Krn_22:5_9 1Krn_22:5_10 1Krn_22:5_11 1Krn_22:5_12 1Krn_22:5_13 1Krn_22:5_14 1Krn_22:5_15 1Krn_22:5_16 1Krn_22:5_17 1Krn_22:5_18 1Krn_22:5_19 1Krn_22:5_20 1Krn_22:5_21 1Krn_22:5_22 1Krn_22:5_23 1Krn_22:5_24 1Krn_22:5_25 1Krn_22:5_26 1Krn_22:5_27 1Krn_22:5_28 1Krn_22:5_29 1Krn_22:5_30 1Krn_22:5_31 1Krn_22:5_32 1Krn_22:5_33 1Krn_22:5_34 1Krn_22:5_35 1Krn_22:5_36 1Krn_22:5_37 1Krn_22:5_38 1Krn_22:5_39 1Krn_22:5_40
1Krn:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:6 καὶ ἐκάλεσεν Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ.
1Krn:22:6 And he called Solomon his son, and commanded him to build the house for the Lord God of Israel. (1 Chronicles 22:6 Brenton)
1Krn:22:6 Potem zawołał syna swego, Salomona, i nakazał mu zbudować świątynię dla Pana, Boga Izraela. (1 Krn 22:6 BT_4)
1Krn:22:6 καὶ ἐκάλεσεν Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ.
1Krn:22:6 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:22:6 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Salomon Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
1Krn:22:6 kai\ e)ka/lesen *salOmOn to\n ui(o\n au)tou= kai\ e)netei/lato au)tO=| tou= oi)kodomE=sai to\n oi)=kon tO=| kuri/O| TeO=| *israEl.
1Krn:22:6 kai ekalesen salOmOn ton hyion autu kai eneteilato autO tu oikodomEsai ton oikon tO kyriO TeO israEl.
1Krn:22:6 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AMI3S RD_DSM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RA_DSM N2_DSM N2_DSM N_GSM
1Krn:22:6 and also, even, namely to call call Solomon the son he/she/it/same and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same the to build/edify the house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
1Krn:22:6 and he/she/it-CALL-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (acc) house (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) Israel (indecl)
1Krn:22:6 1Krn_22:6_1 1Krn_22:6_2 1Krn_22:6_3 1Krn_22:6_4 1Krn_22:6_5 1Krn_22:6_6 1Krn_22:6_7 1Krn_22:6_8 1Krn_22:6_9 1Krn_22:6_10 1Krn_22:6_11 1Krn_22:6_12 1Krn_22:6_13 1Krn_22:6_14 1Krn_22:6_15 1Krn_22:6_16 1Krn_22:6_17
1Krn:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:7 καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων Τέκνον, ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ ψυχῇ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ.
1Krn:22:7 And David said to Solomon, My child, it was in my heart to build a house to the name of the Lord God. (1 Chronicles 22:7 Brenton)
1Krn:22:7 Tak przemówił Dawid do Salomona: «Synu mój, ja sam zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana, Boga mego. (1 Krn 22:7 BT_4)
1Krn:22:7 καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων Τέκνον, ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ ψυχῇ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ.
1Krn:22:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:22:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Salomon Dziecko Ja; mój/mój By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
1Krn:22:7 kai\ ei)=pen *dauid *salOmOn *te/knon, e)moi\ e)ge/neto e)pi\ PSuCHE=| tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| o)no/mati kuri/ou Teou=.
1Krn:22:7 kai eipen dauid salOmOn teknon, emoi egeneto epi PSyCHE tu oikodomEsai oikon tO onomati kyriu Teu.
1Krn:22:7 C VBI_AAI3S N_NSM N_NSM N2N_NSN RP_DS VBI_AMI3S P N1_DSF RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM
1Krn:22:7 and also, even, namely to say/tell David Solomon child I; my/mine to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool the to build/edify house the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology]
1Krn:22:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) child (nom|acc|voc) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen)
1Krn:22:7 1Krn_22:7_1 1Krn_22:7_2 1Krn_22:7_3 1Krn_22:7_4 1Krn_22:7_5 1Krn_22:7_6 1Krn_22:7_7 1Krn_22:7_8 1Krn_22:7_9 1Krn_22:7_10 1Krn_22:7_11 1Krn_22:7_12 1Krn_22:7_13 1Krn_22:7_14 1Krn_22:7_15 1Krn_22:7_16
1Krn:22:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:8 καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμοὶ λόγος κυρίου λέγων Αἷμα εἰς πλῆθος ἐξέχεας καὶ πολέμους μεγάλους ἐποίησας· οὐκ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ ὀνόματί μου, ὅτι αἵματα πολλὰ ἐξέχεας ἐπὶ τῆς γῆς ἐναντίον μου.
1Krn:22:8 But the word of the Lord came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast carried on great wars: thou shalt not build a house to my name, because thou hast shed much blood upon the earth before me. (1 Chronicles 22:8 Brenton)
1Krn:22:8 Ale Pan skierował do mnie takie słowa: "Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec Mnie. (1 Krn 22:8 BT_4)
1Krn:22:8 καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμοὶ λόγος κυρίου λέγων Αἷμα εἰς πλῆθος ἐξέχεας καὶ πολέμους μεγάλους ἐποίησας· οὐκ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ ὀνόματί μου, ὅτι αἵματα πολλὰ ἐξέχεας ἐπὶ τῆς γῆς ἐναντίον μου.
1Krn:22:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) καί πόλεμος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι αἷμα[τ], -ατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krn:22:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Krew Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By wylewać się I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] Wielki By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Ja Ponieważ/tamto Krew Dużo By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja
1Krn:22:8 kai\ e)ge/neto e)p’ e)moi\ lo/gos kuri/ou le/gOn *ai(=ma ei)s plE=Tos e)Xe/CHeas kai\ pole/mous mega/lous e)poi/Esas· ou)k oi)kodomE/seis oi)=kon tO=| o)no/mati/ mou, o(/ti ai(/mata polla\ e)Xe/CHeas e)pi\ tE=s gE=s e)nanti/on mou.
1Krn:22:8 kai egeneto ep’ emoi logos kyriu legOn haima eis plETos eXeCHeas kai polemus megalus epoiEsas· uk oikodomEseis oikon tO onomati mu, hoti haimata polla eXeCHeas epi tEs gEs enantion mu.
1Krn:22:8 C VBI_AMI3S P RP_DS N2_NSM N2_GSM V1_PAPNSM N3M_ASN P N3E_ASN VAI_AAI2S C N2_APM A1_APM VAI_AAI2S D VF_FAI2S N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS C N3M_APN A1_APN VAI_AAI2S P RA_GSF N1_GSF P RP_GS
1Krn:22:8 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell blood into (+acc) lot (multitude ) to pour out and also, even, namely war [see polemic] great to do/make οὐχ before rough breathing to build/edify house the name with regard to I because/that blood much to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I
1Krn:22:8 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) blood (nom|acc|voc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) you(sg)-POUR-ed-OUT and wars (acc) great ([Adj] acc) you(sg)-DO/MAKE-ed not you(sg)-will-BUILD/EDIFY house (acc) the (dat) name (dat) me (gen) because/that bloods (nom|acc|voc) many (nom|acc) you(sg)-POUR-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
1Krn:22:8 1Krn_22:8_1 1Krn_22:8_2 1Krn_22:8_3 1Krn_22:8_4 1Krn_22:8_5 1Krn_22:8_6 1Krn_22:8_7 1Krn_22:8_8 1Krn_22:8_9 1Krn_22:8_10 1Krn_22:8_11 1Krn_22:8_12 1Krn_22:8_13 1Krn_22:8_14 1Krn_22:8_15 1Krn_22:8_16 1Krn_22:8_17 1Krn_22:8_18 1Krn_22:8_19 1Krn_22:8_20 1Krn_22:8_21 1Krn_22:8_22 1Krn_22:8_23 1Krn_22:8_24 1Krn_22:8_25 1Krn_22:8_26 1Krn_22:8_27 1Krn_22:8_28 1Krn_22:8_29 1Krn_22:8_30
1Krn:22:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:9 ἰδοὺ υἱὸς τίκτεταί σοι, οὗτος ἔσται ἀνὴρ ἀναπαύσεως, καὶ ἀναπαύσω αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν κυκλόθεν, ὅτι Σαλωμων ὄνομα αὐτῷ, καὶ εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν δώσω ἐπὶ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ.
1Krn:22:9 Behold, a son shall be born to thee, he shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness to Israel in his days. (1 Chronicles 22:9 Brenton)
1Krn:22:9 Oto urodzi ci się syn, będzie on mężem pokoju, bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego wokoło; będzie miał bowiem na imię Salomon i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek. (1 Krn 22:9 BT_4)
1Krn:22:9 ἰδοὺ υἱὸς τίκτεταί σοι, οὗτος ἔσται ἀνὴρ ἀναπαύσεως, καὶ ἀναπαύσω αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν κυκλόθεν, ὅτι Σαλωμων ὄνομα αὐτῷ, καὶ εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν δώσω ἐπὶ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ.
1Krn:22:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνά·παυσις, -εως, ἡ καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν κυκλό·θεν ὅτι Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰρήνη, -ης, ἡ καί ἡσυχία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:22:9 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn By rodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Odpoczynek {Reszta} I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogość; wrogi Dookoła Ponieważ/tamto Salomon Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pokój I też, nawet, mianowicie Spokojnie cisza, łagodnie, spokój, cisza, spokój, spokój {łatwość}, bycie niehałaśliwym By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo
1Krn:22:9 i)dou\ ui(o\s ti/ktetai/ soi, ou(=tos e)/stai a)nE\r a)napau/seOs, kai\ a)napau/sO au)to\n a)po\ pa/ntOn tO=n e)CHTrO=n kuklo/Ten, o(/ti *salOmOn o)/noma au)tO=|, kai\ ei)rE/nEn kai\ E(suCHi/an dO/sO e)pi\ *israEl e)n tai=s E(me/rais au)tou=.
1Krn:22:9 idu hyios tiktetai soi, hutos estai anEr anapauseOs, kai anapausO auton apo pantOn tOn eCHTrOn kykloTen, hoti salOmOn onoma autO, kai eirEnEn kai hEsyCHian dOsO epi israEl en tais hEmerais autu.
1Krn:22:9 I N2_NSM VX_XPI3S RP_DS RD_NSM VF_FMI3S N3_NSM N3I_GSF C VA_AAS1S RD_ASM P A3_GPM RA_GPM N2_GPM D C N_NSM N3M_ASN RD_DSM C N1_ASF C N1A_ASF VF_FAI1S P N_ASM P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM
1Krn:22:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), son to give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". rest and also, even, namely to refresh revive he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the enmity; hostile around because/that Solomon name with regard to he/she/it/same and also, even, namely peace and also, even, namely quietly stillness, gently, quiet, hush, calmness, ease, noiselessness to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same
1Krn:22:9 be-you(sg)-SEE-ed! son (nom) he/she/it-is-being-GIVE-ed-BIRTH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this (nom) he/she/it-will-be man, husband (nom) rest (gen) and I-will-REFRESH, I-should-REFRESH him/it/same (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) around because/that Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) and peace (acc) and quietly (acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) him/it/same (gen)
1Krn:22:9 1Krn_22:9_1 1Krn_22:9_2 1Krn_22:9_3 1Krn_22:9_4 1Krn_22:9_5 1Krn_22:9_6 1Krn_22:9_7 1Krn_22:9_8 1Krn_22:9_9 1Krn_22:9_10 1Krn_22:9_11 1Krn_22:9_12 1Krn_22:9_13 1Krn_22:9_14 1Krn_22:9_15 1Krn_22:9_16 1Krn_22:9_17 1Krn_22:9_18 1Krn_22:9_19 1Krn_22:9_20 1Krn_22:9_21 1Krn_22:9_22 1Krn_22:9_23 1Krn_22:9_24 1Krn_22:9_25 1Krn_22:9_26 1Krn_22:9_27 1Krn_22:9_28 1Krn_22:9_29 1Krn_22:9_30 1Krn_22:9_31
1Krn:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:10 οὗτος οἰκοδομήσει οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καὶ οὗτος ἔσται μοι εἰς υἱὸν κἀγὼ αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ ἀνορθώσω θρόνον βασιλείας αὐτοῦ ἐν Ισραηλ ἕως αἰῶνος.
1Krn:22:10 He shall build a house to my name; and he shall be a son to me, and I will be a father to him; and I will establish the throne of his kingdom in Israel for ever. (1 Chronicles 22:10 Brenton)
1Krn:22:10 On to zbuduje dom dla imienia mego, on też będzie dla Mnie synem, a Ja będę dla niego ojcem i tron jego królowania nad Izraelem utwierdzę na wieki". (1 Krn 22:10 BT_4)
1Krn:22:10 οὗτος οἰκοδομήσει οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καὶ οὗτος ἔσται μοι εἰς υἱὸν κἀγὼ αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ ἀνορθώσω θρόνον βασιλείας αὐτοῦ ἐν Ισραηλ ἕως αἰῶνος.
1Krn:22:10 οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κἀγώ (καὶ ἐγώ) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) θρόνος, -ου, ὁ βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:22:10 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ja Do (+przyspieszenie) Syn I/też ja On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ojciec I też, nawet, mianowicie By kłaść z powrotem w górze Tron Królestwo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:22:10 ou(=tos oi)kodomE/sei oi)=kon tO=| o)no/mati/ mou, kai\ ou(=tos e)/stai moi ei)s ui(o\n ka)gO\ au)tO=| ei)s pate/ra, kai\ a)norTO/sO Tro/non basilei/as au)tou= e)n *israEl e(/Os ai)O=nos.
1Krn:22:10 hutos oikodomEsei oikon tO onomati mu, kai hutos estai moi eis hyion kagO autO eis patera, kai anorTOsO Tronon basileias autu en israEl heOs aiOnos.
1Krn:22:10 RD_NSM VF_FAI3S N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS C RD_NSM VF_FMI3S RP_DS P N2_ASM C+RPNS RD_DSM P N3_ASM C VF_FAI1S N2_ASM N1A_GSF RD_GSM P N_DSM P N3W_GSM
1Krn:22:10 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify house the name with regard to I and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be I into (+acc) son and/also I he/she/it/same into (+acc) father and also, even, namely to put back up throne kingdom he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:22:10 this (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) house (acc) the (dat) name (dat) me (gen) and this (nom) he/she/it-will-be me (dat) into (+acc) son (acc) and/also I (nom) him/it/same (dat) into (+acc) father (acc) and I-will-PUT-BACK-UP, I-should-PUT-BACK-UP throne (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:22:10 1Krn_22:10_1 1Krn_22:10_2 1Krn_22:10_3 1Krn_22:10_4 1Krn_22:10_5 1Krn_22:10_6 1Krn_22:10_7 1Krn_22:10_8 1Krn_22:10_9 1Krn_22:10_10 1Krn_22:10_11 1Krn_22:10_12 1Krn_22:10_13 1Krn_22:10_14 1Krn_22:10_15 1Krn_22:10_16 1Krn_22:10_17 1Krn_22:10_18 1Krn_22:10_19 1Krn_22:10_20 1Krn_22:10_21 1Krn_22:10_22 1Krn_22:10_23 1Krn_22:10_24 1Krn_22:10_25
1Krn:22:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:11 καὶ νῦν, υἱέ μου, ἔσται μετὰ σοῦ κύριος, καὶ εὐοδώσει καὶ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ σου, ὡς ἐλάλησεν περὶ σοῦ.
1Krn:22:11 And now, my son, the Lord shall be with thee, and prosper thee; and thou shalt build a house to the Lord thy God, as he spoke concerning thee. (1 Chronicles 22:11 Brenton)
1Krn:22:11 Teraz, synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci się powodziło i abyś zbudował dom Panu, Bogu twemu, jak On zapowiedział o tobie. (1 Krn 22:11 BT_4)
1Krn:22:11 καὶ νῦν, υἱέ μου, ἔσται μετὰ σοῦ κύριος, καὶ εὐοδώσει καὶ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ σου, ὡς ἐλάλησεν περὶ σοῦ.
1Krn:22:11 καί νῦν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:22:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Syn Ja By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Jak/jak By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg)
1Krn:22:11 kai\ nu=n, ui(e/ mou, e)/stai meta\ sou= ku/rios, kai\ eu)odO/sei kai\ oi)kodomE/seis oi)=kon tO=| kuri/O| TeO=| sou, O(s e)la/lEsen peri\ sou=.
1Krn:22:11 kai nyn, hyie mu, estai meta su kyrios, kai euodOsei kai oikodomEseis oikon tO kyriO TeO su, hOs elalEsen peri su.
1Krn:22:11 C D N2_VSM RP_GS VF_FMI3S P RP_GS N2_NSM C VF_FAI3S C VF_FAI2S N2_ASM RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GS C VAI_AAI3S P RP_GS
1Krn:22:11 and also, even, namely now son I to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely to build/edify house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you; your/yours(sg) as/like to speak about (+acc,+gen) you; your/yours(sg)
1Krn:22:11 and now son (voc) me (gen) he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-will-PROSPER, you(sg)-will-be-PROSPER-ed (classical) and you(sg)-will-BUILD/EDIFY house (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like he/she/it-SPEAK-ed about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:22:11 1Krn_22:11_1 1Krn_22:11_2 1Krn_22:11_3 1Krn_22:11_4 1Krn_22:11_5 1Krn_22:11_6 1Krn_22:11_7 1Krn_22:11_8 1Krn_22:11_9 1Krn_22:11_10 1Krn_22:11_11 1Krn_22:11_12 1Krn_22:11_13 1Krn_22:11_14 1Krn_22:11_15 1Krn_22:11_16 1Krn_22:11_17 1Krn_22:11_18 1Krn_22:11_19 1Krn_22:11_20 1Krn_22:11_21
1Krn:22:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:12 ἀλλ’ ἢ δῴη σοι σοφίαν καὶ σύνεσιν κύριος καὶ κατισχύσαι σε ἐπὶ Ισραηλ καὶ τοῦ φυλάσσεσθαι καὶ τοῦ ποιεῖν τὸν νόμον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
1Krn:22:12 Only may the Lord give thee wisdom and prudence, and strengthen thee over Israel, both to keep and to do the law of the Lord thy God. (1 Chronicles 22:12 Brenton)
1Krn:22:12 Oby tylko Pan użyczył ci roztropności i rozsądku, gdy cię postawi nad Izraelem, abyś przestrzegał prawa Pana, Boga twego. (1 Krn 22:12 BT_4)
1Krn:22:12 ἀλλ’ δῴη σοι σοφίαν καὶ σύνεσιν κύριος καὶ κατισχύσαι σε ἐπὶ Ισραηλ καὶ τοῦ φυλάσσεσθαι καὶ τοῦ ποιεῖν τὸν νόμον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
1Krn:22:12 ἀλλά ἤ[1] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σοφία, -ας, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:22:12 Ale Albo By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
1Krn:22:12 a)ll’ E)\ dO/|E soi sofi/an kai\ su/nesin ku/rios kai\ katisCHu/sai se e)pi\ *israEl kai\ tou= fula/ssesTai kai\ tou= poiei=n to\n no/mon kuri/ou tou= Teou= sou.
1Krn:22:12 all’ E dOE soi sofian kai synesin kyrios kai katisCHysai se epi israEl kai tu fylassesTai kai tu poiein ton nomon kyriu tu Teu su.
1Krn:22:12 C C VO_AAO3S RP_DS N1A_ASF C N3I_ASF N2_NSM C VA_AAN RP_AS P N_ASM C RA_GSN V1_PMN C RA_GSN V2_PAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
1Krn:22:12 but or to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely insight/discernment lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely the to guard and also, even, namely the to do/make the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
1Krn:22:12 but or he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sapience (acc) and insight/discernment (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and the (gen) to-be-being-GUARD-ed and the (gen) to-be-DO/MAKE-ing the (acc) law (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:22:12 1Krn_22:12_1 1Krn_22:12_2 1Krn_22:12_3 1Krn_22:12_4 1Krn_22:12_5 1Krn_22:12_6 1Krn_22:12_7 1Krn_22:12_8 1Krn_22:12_9 1Krn_22:12_10 1Krn_22:12_11 1Krn_22:12_12 1Krn_22:12_13 1Krn_22:12_14 1Krn_22:12_15 1Krn_22:12_16 1Krn_22:12_17 1Krn_22:12_18 1Krn_22:12_19 1Krn_22:12_20 1Krn_22:12_21 1Krn_22:12_22 1Krn_22:12_23 1Krn_22:12_24 1Krn_22:12_25
1Krn:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:13 τότε εὐοδώσει, ἐὰν φυλάξῃς τοῦ ποιεῖν τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα, ἃ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἐπὶ Ισραηλ· ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς.
1Krn:22:13 Then will he prosper thee, if thou take heed to do the commandments and judgments which the Lord commanded Moses for Israel: be courageous and strong; fear not, nor be terrified. (1 Chronicles 22:13 Brenton)
1Krn:22:13 Wtedy będzie ci się powodziło, gdy będziesz strzegł wypełniania praw i nakazów, które Pan dał Mojżeszowi dla Izraela. Bądź mężny i mocny, nie bój się ani nie lękaj! (1 Krn 22:13 BT_4)
1Krn:22:13 τότε εὐοδώσει, ἐὰν φυλάξῃς τοῦ ποιεῖν τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα, ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἐπὶ Ισραηλ· ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς.
1Krn:22:13 τότε εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-)
1Krn:22:13 Wtedy By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zabezpieczać się By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By mieć siła Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ???
1Krn:22:13 to/te eu)odO/sei, e)a\n fula/XE|s tou= poiei=n ta\ prosta/gmata kai\ ta\ kri/mata, a(/ e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=| e)pi\ *israEl· a)ndri/DZou kai\ i)/sCHue, mE\ fobou= mEde\ ptoETE=|s.
1Krn:22:13 tote euodOsei, ean fylaXEs tu poiein ta prostagmata kai ta krimata, ha eneteilato kyrios tO musE epi israEl· andriDZu kai isCHye, mE fobu mEde ptoETEs.
1Krn:22:13 D VF_FAI3S C VA_AAS2S RA_GSN V2_PAN RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN RR_APN VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM P N_ASM V1_PMD2S C V1_PAD2S D V2_PMD2S C VC_APS2S
1Krn:22:13 then to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to guard the to do/make the ć and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation who/whom/which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel to man up and also, even, namely to have strength not fear [see phobia]; to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ???
1Krn:22:13 then he/she/it-will-PROSPER, you(sg)-will-be-PROSPER-ed (classical) if-ever you(sg)-should-GUARD the (gen) to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc)   and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-???-ed
1Krn:22:13 1Krn_22:13_1 1Krn_22:13_2 1Krn_22:13_3 1Krn_22:13_4 1Krn_22:13_5 1Krn_22:13_6 1Krn_22:13_7 1Krn_22:13_8 1Krn_22:13_9 1Krn_22:13_10 1Krn_22:13_11 1Krn_22:13_12 1Krn_22:13_13 1Krn_22:13_14 1Krn_22:13_15 1Krn_22:13_16 1Krn_22:13_17 1Krn_22:13_18 1Krn_22:13_19 1Krn_22:13_20 1Krn_22:13_21 1Krn_22:13_22 1Krn_22:13_23 1Krn_22:13_24 1Krn_22:13_25
1Krn:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:14 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κατὰ τὴν πτωχείαν μου ἡτοίμασα εἰς οἶκον κυρίου χρυσίου ταλάντων ἑκατὸν χιλιάδας καὶ ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον, οὗ οὐκ ἔστιν σταθμός, ὅτι εἰς πλῆθός ἐστιν· καὶ ξύλα καὶ λίθους ἡτοίμασα, καὶ πρὸς ταῦτα πρόσθες.
1Krn:22:14 And, behold, I according to my poverty have prepared for the house of the Lord a hundred thousand talents of gold, and a million talents of silver, and brass and iron without measure; for it is abundant; and I have prepared timber and stones; and do thou add to these. (1 Chronicles 22:14 Brenton)
1Krn:22:14 Oto w trudzie przygotowałem na dom Pański: złota sto tysięcy talentów, a srebra milion talentów, brązu zaś i żelaza bez wagi, albowiem takie jest ich mnóstwo; przygotowałem też drzewo i kamienie, a ty możesz do tego jeszcze dodać. (1 Krn 22:14 BT_4)
1Krn:22:14 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κατὰ τὴν πτωχείαν μου ἡτοίμασα εἰς οἶκον κυρίου χρυσίου ταλάντων ἑκατὸν χιλιάδας καὶ ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον, οὗ οὐκ ἔστιν σταθμός, ὅτι εἰς πλῆθός ἐστιν· καὶ ξύλα καὶ λίθους ἡτοίμασα, καὶ πρὸς ταῦτα πρόσθες.
1Krn:22:14 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό πτωχεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) τάλαντον, -ου, τό ἑκατόν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) τάλαντον, -ου, τό χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ; χίλιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί χαλκός, -οῦ, ὁ καί σίδηρος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὅτι εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ξύλον, -ου, τό καί λίθος, -ου, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) καί πρός οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
1Krn:22:14 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ubóstwo Ja Do gotowy Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kawałek złota Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Sto Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kilo [jednostka tysiąc]; tysiąc Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By być I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Kamień Do gotowy I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dodawać do
1Krn:22:14 kai\ i)dou\ e)gO\ kata\ tE\n ptOCHei/an mou E(toi/masa ei)s oi)=kon kuri/ou CHrusi/ou tala/ntOn e(kato\n CHilia/das kai\ a)rguri/ou tala/ntOn CHili/as CHilia/das kai\ CHalko\n kai\ si/dEron, ou(= ou)k e)/stin staTmo/s, o(/ti ei)s plE=To/s e)stin· kai\ Xu/la kai\ li/Tous E(toi/masa, kai\ pro\s tau=ta pro/sTes.
1Krn:22:14 kai idu egO kata tEn ptOCHeian mu hEtoimasa eis oikon kyriu CHrysiu talantOn hekaton CHiliadas kai argyriu talantOn CHilias CHiliadas kai CHalkon kai sidEron, hu uk estin staTmos, hoti eis plETos estin· kai Xyla kai liTus hEtoimasa, kai pros tauta prosTes.
1Krn:22:14 C I RP_NS P RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI1S P N2_ASM N2_GSM N2N_GSN N2N_GPN M N3D_APF C N2N_GSN N2N_GPN A1A_GSF N3D_APF C N2_ASM C N2_ASM RR_GSM D V9_PAI3S N2_NSM C P N3E_ASN V9_PAI3S C N2N_APN C N2_APM VAI_AAI1S C P RD_APN VE_AAD2S
1Krn:22:14 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the poverty I to ready into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. piece of gold talent [Greek monetary unit of weight] hundred kilo [unit of one thousand] and also, even, namely piece of silver talent [Greek monetary unit of weight] kilo [unit of one thousand]; thousand kilo [unit of one thousand] and also, even, namely copper or bronze and also, even, namely iron where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be ć because/that into (+acc) lot (multitude ) to be and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely stone to ready and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to add to
1Krn:22:14 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) poverty (acc) me (gen) I-READY-ed into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) piece of gold (gen) talents (gen) hundred kilos (acc) and piece of silver (gen) talents (gen) kilo (nom|voc); thousand (gen), thousand (acc) kilos (acc) and copper or bronze (acc) and iron (acc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is   because/that into (+acc) lot (nom|acc|voc) he/she/it-is and trees/wooden things (nom|acc|voc) and stones (acc) I-READY-ed and toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) do-ADD-you(sg)-TO!
1Krn:22:14 1Krn_22:14_1 1Krn_22:14_2 1Krn_22:14_3 1Krn_22:14_4 1Krn_22:14_5 1Krn_22:14_6 1Krn_22:14_7 1Krn_22:14_8 1Krn_22:14_9 1Krn_22:14_10 1Krn_22:14_11 1Krn_22:14_12 1Krn_22:14_13 1Krn_22:14_14 1Krn_22:14_15 1Krn_22:14_16 1Krn_22:14_17 1Krn_22:14_18 1Krn_22:14_19 1Krn_22:14_20 1Krn_22:14_21 1Krn_22:14_22 1Krn_22:14_23 1Krn_22:14_24 1Krn_22:14_25 1Krn_22:14_26 1Krn_22:14_27 1Krn_22:14_28 1Krn_22:14_29 1Krn_22:14_30 1Krn_22:14_31 1Krn_22:14_32 1Krn_22:14_33 1Krn_22:14_34 1Krn_22:14_35 1Krn_22:14_36 1Krn_22:14_37 1Krn_22:14_38 1Krn_22:14_39 1Krn_22:14_40 1Krn_22:14_41
1Krn:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:15 καὶ μετὰ σοῦ εἰς πλῆθος ποιούντων ἔργα τεχνῖται καὶ οἰκοδόμοι λίθων καὶ τέκτονες ξύλων καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργῳ.
1Krn:22:15 And of them that are with thee do thou add to the multitude of workmen; let there be artificers and masons, and carpenters, and every skilful workman in every work; (1 Chronicles 22:15 Brenton)
1Krn:22:15 Masz też u siebie mnóstwo pracowników: murarzy, kamieniarzy, cieśli i wszelkiego rodzaju rzemieślników do wszystkich prac: (1 Krn 22:15 BT_4)
1Krn:22:15 καὶ μετὰ σοῦ εἰς πλῆθος ποιούντων ἔργα τεχνῖται καὶ οἰκοδόμοι λίθων καὶ τέκτονες ξύλων καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργῳ.
1Krn:22:15 καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔργον, -ου, τό τεχνίτης, -ου, ὁ καί οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) λίθος, -ου, ὁ καί τέκτων, -ονος, ὁ ξύλον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό
1Krn:22:15 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By czynić/rób Praca Projektant I też, nawet, mianowicie ???; by budować/buduj moralnie Kamień I też, nawet, mianowicie Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca
1Krn:22:15 kai\ meta\ sou= ei)s plE=Tos poiou/ntOn e)/rga teCHni=tai kai\ oi)kodo/moi li/TOn kai\ te/ktones Xu/lOn kai\ pa=s sofo\s e)n panti\ e)/rgO|.
1Krn:22:15 kai meta su eis plETos poiuntOn erga teCHnitai kai oikodomoi liTOn kai tektones XylOn kai pas sofos en panti ergO.
1Krn:22:15 C P RP_GS P N3E_ASN V2_PAPGPM N2N_APN N1M_NPM C N2_NPM N2_GPM C N3N_NPM N2N_GPN C A3_NSM A1_NSM P A3_DSN N2N_DSN
1Krn:22:15 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) lot (multitude ) to do/make work designer and also, even, namely ???; to build/edify stone and also, even, namely mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely every all, each, every, the whole of wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of work
1Krn:22:15 and after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) lot (nom|acc|voc) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) works (nom|acc|voc) designers (nom|voc) and ???s (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BUILD/EDIFY-ing (opt) stones (gen) and masons (nom|voc) trees/wooden things (gen) and every (nom|voc) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) every (dat) work (dat)
1Krn:22:15 1Krn_22:15_1 1Krn_22:15_2 1Krn_22:15_3 1Krn_22:15_4 1Krn_22:15_5 1Krn_22:15_6 1Krn_22:15_7 1Krn_22:15_8 1Krn_22:15_9 1Krn_22:15_10 1Krn_22:15_11 1Krn_22:15_12 1Krn_22:15_13 1Krn_22:15_14 1Krn_22:15_15 1Krn_22:15_16 1Krn_22:15_17 1Krn_22:15_18 1Krn_22:15_19 1Krn_22:15_20
1Krn:22:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:16 ἐν χρυσίῳ, ἐν ἀργυρίῳ, ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ οὐκ ἔστιν ἀριθμός. ἀνάστηθι καὶ ποίει, καὶ κύριος μετὰ σοῦ. –
1Krn:22:16 in gold and silver, brass and iron, of which there is no number. Arise and do, and the Lord be with thee. (1 Chronicles 22:16 Brenton)
1Krn:22:16 w złocie, srebrze, brązie i żelazie. Wstań więc i działaj, a Pan niech będzie z tobą!» (1 Krn 22:16 BT_4)
1Krn:22:16 ἐν χρυσίῳ, ἐν ἀργυρίῳ, ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ οὐκ ἔστιν ἀριθμός. ἀνάστηθι καὶ ποίει, καὶ κύριος μετὰ σοῦ.
1Krn:22:16 ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ἐν σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
1Krn:22:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żelazny; żelazny ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)  
1Krn:22:16 e)n CHrusi/O|, e)n a)rguri/O|, e)n CHalkO=| kai\ e)n sidE/rO| ou)k e)/stin a)riTmo/s. a)na/stETi kai\ poi/ei, kai\ ku/rios meta\ sou=.
1Krn:22:16 en CHrysiO, en argyriO, en CHalkO kai en sidErO uk estin ariTmos. anastETi kai poiei, kai kyrios meta su.
1Krn:22:16 P N2N_DSN P N2N_DSN P A1C_DSM C P N2_DSM D V9_PAI3S N2_NSM VH_AAD2S C V2_PAD2S C N2_NSM P RP_GS
1Krn:22:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among iron; iron οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to do/make and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)  
1Krn:22:16 in/among/by (+dat) piece of gold (dat) in/among/by (+dat) piece of silver (dat) in/among/by (+dat) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) iron (dat); iron ([Adj] dat) not he/she/it-is number (nom) do-STand-you(sg)-UP! and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! and lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
1Krn:22:16 1Krn_22:16_1 1Krn_22:16_2 1Krn_22:16_3 1Krn_22:16_4 1Krn_22:16_5 1Krn_22:16_6 1Krn_22:16_7 1Krn_22:16_8 1Krn_22:16_9 1Krn_22:16_10 1Krn_22:16_11 1Krn_22:16_12 1Krn_22:16_13 1Krn_22:16_14 1Krn_22:16_15 1Krn_22:16_16 1Krn_22:16_17 1Krn_22:16_18 1Krn_22:16_19 1Krn_22:16_20
1Krn:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:17 καὶ ἐνετείλατο Δαυιδ τοῖς πᾶσιν ἄρχουσιν Ισραηλ ἀντιλαβέσθαι τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ
1Krn:22:17 And David charged all the chief men of Israel to help Solomon his son, saying, (1 Chronicles 22:17 Brenton)
1Krn:22:17 Nakazał też Dawid wszystkim książętom Izraela, aby pomagali jego synowi, Salomonowi, mówiąc: (1 Krn 22:17 BT_4)
1Krn:22:17 καὶ ἐνετείλατο Δαυιδ τοῖς πᾶσιν ἄρχουσιν Ισραηλ ἀντιλαβέσθαι τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ
1Krn:22:17 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰσραήλ, ὁ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:22:17 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Izrael By zbaczać bliski [anty biorą] Salomon Syn On/ona/to/to samo
1Krn:22:17 kai\ e)netei/lato *dauid toi=s pa=sin a)/rCHousin *israEl a)ntilabe/sTai tO=| *salOmOn ui(O=| au)tou=
1Krn:22:17 kai eneteilato dauid tois pasin arCHusin israEl antilabesTai tO salOmOn hyiO autu
1Krn:22:17 C VAI_AMI3S N_NSM RA_DPM A3_DPM N3_DPN N_GSM VB_AMN RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GSM
1Krn:22:17 and also, even, namely to enjoin command David the every all, each, every, the whole of ruler; to begin Israel to deflect toward [anti-take] the Solomon son he/she/it/same
1Krn:22:17 and he/she/it-was-ENJOIN-ed David (indecl) the (dat) all (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) Israel (indecl) to-be-DEFLECT-ed-TOWARD the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) son (dat) him/it/same (gen)
1Krn:22:17 1Krn_22:17_1 1Krn_22:17_2 1Krn_22:17_3 1Krn_22:17_4 1Krn_22:17_5 1Krn_22:17_6 1Krn_22:17_7 1Krn_22:17_8 1Krn_22:17_9 1Krn_22:17_10 1Krn_22:17_11 1Krn_22:17_12
1Krn:22:17 x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:18 Οὐχὶ κύριος μεθ’ ὑμῶν; καὶ ἀνέπαυσεν ὑμᾶς κυκλόθεν, ὅτι ἔδωκεν ἐν χερσὶν τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, καὶ ὑπετάγη ἡ γῆ ἐναντίον κυρίου καὶ ἐναντίον λαοῦ αὐτοῦ.
1Krn:22:18 Is not the Lord with you? and he has given you rest round about, for he has given into your hands the inhabitants of the land; and the land is subdued before the Lord, and before his people. (1 Chronicles 22:18 Brenton)
1Krn:22:18 «Czyż Pan, Bóg wasz, nie jest z wami? Czyż nie użyczył wam pokoju dokoła? Wydał przecież w moje ręce mieszkańców kraju, a kraj został poddany Panu i Jego narodowi. (1 Krn 22:18 BT_4)
1Krn:22:18 Οὐχὶ κύριος μεθ’ ὑμῶν; καὶ ἀνέπαυσεν ὑμᾶς κυκλόθεν, ὅτι ἔδωκεν ἐν χερσὶν τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, καὶ ὑπετάγη γῆ ἐναντίον κυρίου καὶ ἐναντίον λαοῦ αὐτοῦ.
1Krn:22:18 οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κυκλό·θεν ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:22:18 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Ty Dookoła Ponieważ/tamto By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Ziemi/ziemia Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ludzie On/ona/to/to samo
1Krn:22:18 *ou)CHi\ ku/rios meT’ u(mO=n; kai\ a)ne/pausen u(ma=s kuklo/Ten, o(/ti e)/dOken e)n CHersi\n tou\s katoikou=ntas tE\n gE=n, kai\ u(peta/gE E( gE= e)nanti/on kuri/ou kai\ e)nanti/on laou= au)tou=.
1Krn:22:18 uCHi kyrios meT’ hymOn; kai anepausen hymas kykloTen, hoti edOken en CHersin tus katoikuntas tEn gEn, kai hypetagE hE gE enantion kyriu kai enantion lau autu.
1Krn:22:18 D N2_NSM P RP_GP C VAI_AAI3S RP_AP D C VAI_AAI3S P N3_DPF RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1_ASF C VQI_API3S RA_NSF N1_NSF P N2_GSM C P N2_GSM RD_GSM
1Krn:22:18 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you and also, even, namely to refresh revive you around because/that to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land and also, even, namely to subordinate [like a soldier to a commander] the earth/land in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, people he/she/it/same
1Krn:22:18 not lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) and he/she/it-REFRESH-ed you(pl) (acc) around because/that he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) hands (dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-was-SUBORDINATE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) people (gen) him/it/same (gen)
1Krn:22:18 1Krn_22:18_1 1Krn_22:18_2 1Krn_22:18_3 1Krn_22:18_4 1Krn_22:18_5 1Krn_22:18_6 1Krn_22:18_7 1Krn_22:18_8 1Krn_22:18_9 1Krn_22:18_10 1Krn_22:18_11 1Krn_22:18_12 1Krn_22:18_13 1Krn_22:18_14 1Krn_22:18_15 1Krn_22:18_16 1Krn_22:18_17 1Krn_22:18_18 1Krn_22:18_19 1Krn_22:18_20 1Krn_22:18_21 1Krn_22:18_22 1Krn_22:18_23 1Krn_22:18_24 1Krn_22:18_25 1Krn_22:18_26
1Krn:22:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:22:19 νῦν δότε καρδίας ὑμῶν καὶ ψυχὰς ὑμῶν τοῦ ζητῆσαι τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ ἐγέρθητε καὶ οἰκοδομήσατε ἁγίασμα κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν τοῦ εἰσενέγκαι τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου καὶ σκεύη τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ εἰς οἶκον τὸν οἰκοδομούμενον τῷ ὀνόματι κυρίου.
1Krn:22:19 Now set your hearts and souls to seek after the Lord your God: and rise, and build a sanctuary to your God to carry in the ark of the covenant of the Lord, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the Lord. (1 Chronicles 22:19 Brenton)
1Krn:22:19 A teraz oddajcie serce wasze i duszę waszą na służbę Panu, Bogu waszemu: stańcie do budowy świątyni Pana Boga, abyście mogli przenieść Arkę Przymierza Pańskiego i święte naczynia Boże do domu zbudowanego imieniu Pańskiemu». (1 Krn 22:19 BT_4)
1Krn:22:19 νῦν δότε καρδίας ὑμῶν καὶ ψυχὰς ὑμῶν τοῦ ζητῆσαι τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ ἐγέρθητε καὶ οἰκοδομήσατε ἁγίασμα κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν τοῦ εἰσενέγκαι τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου καὶ σκεύη τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ εἰς οἶκον τὸν οἰκοδομούμενον τῷ ὀνόματι κυρίου.
1Krn:22:19 νῦν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:22:19 Teraz By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By podnosić się I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  Do (+przyspieszenie) Dom By budować/buduj moralnie Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:22:19 nu=n do/te kardi/as u(mO=n kai\ PSuCHa\s u(mO=n tou= DZEtE=sai tO=| kuri/O| TeO=| u(mO=n kai\ e)ge/rTEte kai\ oi)kodomE/sate a(gi/asma kuri/O| tO=| TeO=| u(mO=n tou= ei)sene/gkai tE\n kibOto\n diaTE/kEs kuri/ou kai\ skeu/E ta\ a(/gia tou= Teou= ei)s oi)=kon to\n oi)kodomou/menon tO=| o)no/mati kuri/ou.
1Krn:22:19 nyn dote kardias hymOn kai PSyCHas hymOn tu DZEtEsai tO kyriO TeO hymOn kai egerTEte kai oikodomEsate hagiasma kyriO tO TeO hymOn tu eisenenkai tEn kibOton diaTEkEs kyriu kai skeuE ta hagia tu Teu eis oikon ton oikodomumenon tO onomati kyriu.
1Krn:22:19 D VO_AAD2P N1A_APF RP_GP C N1_APF RP_GP RA_GSN VA_AAN RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP C VC_APS2P C VA_AAD2P N3M_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP RA_GSN VA_AAN RA_ASF N2_ASF N1_GSF N2_GSM C N3E_APN RA_APN A1A_APN RA_GSM N2_GSM P N2_ASM RA_ASM V2_PMPASM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM
1Krn:22:19 now to give heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you the to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you and also, even, namely to rise and also, even, namely to build/edify ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the god [see theology] into (+acc) house the to build/edify the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:22:19 now do-GIVE-you(pl)! heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) and lifes (acc) you(pl) (gen) the (gen) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(pl) (gen) and be-you(pl)-RISE-ed!, you(pl)-should-be-RISE-ed and do-BUILD/EDIFY-you(pl)!   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(pl) (gen) the (gen) to-BRING IN, be-you(sg)-BRING IN-ed!, he/she/it-happens-to-BRING IN (opt) the (acc) ark (acc) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) god (gen) into (+acc) house (acc) the (acc) while being-BUILD/EDIFY-ed (acc, nom|acc|voc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krn:22:19 1Krn_22:19_1 1Krn_22:19_2 1Krn_22:19_3 1Krn_22:19_4 1Krn_22:19_5 1Krn_22:19_6 1Krn_22:19_7 1Krn_22:19_8 1Krn_22:19_9 1Krn_22:19_10 1Krn_22:19_11 1Krn_22:19_12 1Krn_22:19_13 1Krn_22:19_14 1Krn_22:19_15 1Krn_22:19_16 1Krn_22:19_17 1Krn_22:19_18 1Krn_22:19_19 1Krn_22:19_20 1Krn_22:19_21 1Krn_22:19_22 1Krn_22:19_23 1Krn_22:19_24 1Krn_22:19_25 1Krn_22:19_26 1Krn_22:19_27 1Krn_22:19_28 1Krn_22:19_29 1Krn_22:19_30 1Krn_22:19_31 1Krn_22:19_32 1Krn_22:19_33 1Krn_22:19_34 1Krn_22:19_35 1Krn_22:19_36 1Krn_22:19_37 1Krn_22:19_38 1Krn_22:19_39 1Krn_22:19_40 1Krn_22:19_41
1Krn:22:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x