2Ezd:10:1 καὶ ὡς προσηύξατο Εσδρας καὶ ὡς ἐξηγόρευσεν κλαίων καὶ προσευχόμενος ἐνώπιον οἴκου τοῦ θεοῦ, συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Ισραηλ ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ νεανίσκοι, ὅτι ἔκλαυσεν ὁ λαὸς καὶ ὕψωσεν κλαίων.
2Ezd:10:1 So when Esdras had prayed, and when he had confessed, weeping and praying before the house of God, a very great assembly of Israel came together to him, men and women and youths; for the people wept, and wept aloud. (Ezra 10:1 Brenton)
2Ezd:10:1 Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dokoła niego bardzo wielki tłum z Izraela: mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud płakał rzewnymi łzami. (Ezd 10:1 BT_4)
2Ezd:10:1 Καὶ ὡς προσηύξατο Εσδρας καὶ ὡς ἐξηγόρευσεν κλαίων καὶ προσευχόμενος ἐνώπιον οἴκου τοῦ θεοῦ, συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Ισραηλ ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ νεανίσκοι, ὅτι ἔκλαυσεν λαὸς καὶ ὕψωσεν κλαίων.
2Ezd:10:1 καί ὡς προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)   καί ὡς ἐξ·αγορεύω [LXX] (εξ+αγορευ-, εξ+αγορευ·σ-, εξ+αγορευ·σ-, -, -, -) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ·κλησία, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὅτι κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
2Ezd:10:1 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By modlić się się I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do ??? By płakać I też, nawet, mianowicie By modlić się się W obecności z (+informacja); ??? Dom; by mieszkać Bóg  By zbierać się razem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Młody człowiek Ponieważ/tamto By płakać Ludzie I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko By płakać
2Ezd:10:1 *kai\ O(s prosEu/Xato *esdras kai\ O(s e)XEgo/reusen klai/On kai\ proseuCHo/menos e)nO/pion oi)/kou tou= Teou=, sunE/CHTEsan pro\s au)to\n a)po\ *israEl e)kklEsi/a pollE\ sfo/dra, a)/ndres kai\ gunai=kes kai\ neani/skoi, o(/ti e)/klausen o( lao\s kai\ u(/PSOsen klai/On.
2Ezd:10:1 kai hOs prosEuXato esdras kai hOs eXEgoreusen klaiOn kai proseuCHomenos enOpion oiku tu Teu, synECHTEsan pros auton apo israEl ekklEsia pollE sfodra, andres kai gynaikes kai neaniskoi, hoti eklausen ho laos kai hyPSOsen klaiOn.
2Ezd:10:1 C C VAI_AMI3S N_NSM C C VAI_AAI3S V1_PAPNSM C V1_PMPNSM A1B_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM VQI_API3P P RD_ASM P N_GSM N1A_NSF A1_NSF D N3_NPM C N3K_NPF C N2_NPM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S V1_PAPNSM
2Ezd:10:1 and also, even, namely as/like to pray ć and also, even, namely as/like to ??? to weep and also, even, namely to pray in the presence of (+gen); ??? house; to dwell the god [see theology] to gather together toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel assembly assembly, gathering, congregation, church much vehement, intense, keen, inveighingly, eager man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife and also, even, namely young man because/that to weep the people and also, even, namely to elevate/set high to weep
2Ezd:10:1 and as/like he/she/it-was-PRAY-ed   and as/like he/she/it-???-ed while WEEP-ing (nom) and while being-PRAY-ed (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) they-were-GATHER TOGETHER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) away from (+gen) Israel (indecl) assembly (nom|voc) much (nom) vehement, men, husbands (nom|voc) and women/wives (nom|voc) and young men (nom|voc) because/that he/she/it-WEEP-ed the (nom) people (nom) and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH while WEEP-ing (nom)
2Ezd:10:1 2Ezd_10:1_1 2Ezd_10:1_2 2Ezd_10:1_3 2Ezd_10:1_4 2Ezd_10:1_5 2Ezd_10:1_6 2Ezd_10:1_7 2Ezd_10:1_8 2Ezd_10:1_9 2Ezd_10:1_10 2Ezd_10:1_11 2Ezd_10:1_12 2Ezd_10:1_13 2Ezd_10:1_14 2Ezd_10:1_15 2Ezd_10:1_16 2Ezd_10:1_17 2Ezd_10:1_18 2Ezd_10:1_19 2Ezd_10:1_20 2Ezd_10:1_21 2Ezd_10:1_22 2Ezd_10:1_23 2Ezd_10:1_24 2Ezd_10:1_25 2Ezd_10:1_26 2Ezd_10:1_27 2Ezd_10:1_28 2Ezd_10:1_29 2Ezd_10:1_30 2Ezd_10:1_31 2Ezd_10:1_32 2Ezd_10:1_33 2Ezd_10:1_34
2Ezd:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:2 καὶ ἀπεκρίθη Σεχενιας υἱὸς Ιιηλ ἀπὸ υἱῶν Ηλαμ καὶ εἶπεν τῷ Εσδρα Ἡμεῖς ἠσυνθετήσαμεν τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἐκαθίσαμεν γυναῖκας ἀλλοτρίας ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς· καὶ νῦν ἔστιν ὑπομονὴ τῷ Ισραηλ ἐπὶ τούτῳ.
2Ezd:10:2 And Sechenias the son of Jeel, of the sons of Elam, answered and said to Esdras, We have broken covenant with our God, and have taken strange wives of the nations of the land: yet now there is patience of hope to Israel concerning this thing. (Ezra 10:2 Brenton)
2Ezd:10:2 Wtedy do Ezdrasza odezwał się Szekaniasz, syn Jechiela z synów Elama, i rzekł: «Myśmy popełnili przestępstwo przeciw Bogu naszemu, żeśmy wzięli za żony kobiety obcoplemienne spośród narodów tej krainy. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. (Ezd 10:2 BT_4)
2Ezd:10:2 καὶ ἀπεκρίθη Σεχενιας υἱὸς Ιιηλ ἀπὸ υἱῶν Ηλαμ καὶ εἶπεν τῷ Εσδρα Ἡμεῖς ἠσυνθετήσαμεν τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἐκαθίσαμεν γυναῖκας ἀλλοτρίας ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς· καὶ νῦν ἔστιν ὑπομονὴ τῷ Ισραηλ ἐπὶ τούτῳ.
2Ezd:10:2 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον ἀπό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί νῦν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:10:2 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Syn Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 Kobiety/żona Innego/inni Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Teraz By być Wytrwałość Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:10:2 kai\ a)pekri/TE *seCHenias ui(o\s *iiEl a)po\ ui(O=n *Elam kai\ ei)=pen tO=| *esdra *(Emei=s E)sunTetE/samen tO=| TeO=| E(mO=n kai\ e)kaTi/samen gunai=kas a)llotri/as a)po\ laO=n tE=s gE=s· kai\ nu=n e)/stin u(pomonE\ tO=| *israEl e)pi\ tou/tO|.
2Ezd:10:2 kai apekriTE seCHenias hyios iiEl apo hyiOn Elam kai eipen tO esdra hEmeis EsynTetEsamen tO TeO hEmOn kai ekaTisamen gynaikas allotrias apo laOn tEs gEs· kai nyn estin hypomonE tO israEl epi tutO.
2Ezd:10:2 C VCI_API3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM RP_NP VAI_AAI1P RA_DSM N2_DSM RP_GP C VAI_AAI1P N3K_APF A1A_GSF P N2_GPM RA_GSF N1_GSF C D V9_PAI3S N1_NSF RA_DSM N_DSM P RD_DSM
2Ezd:10:2 and also, even, namely to answer ć son ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć and also, even, namely to say/tell the ć I ć the god [see theology] I and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 woman/wife of another/others from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing people the earth/land and also, even, namely now to be endurance the Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:10:2 and he/she/it-was-ANSWER-ed   son (nom)   away from (+gen) sons (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat)   we (nom)   the (dat) god (dat) us (gen) and we-SIT DOWN-ed women/wives (acc) of another/others (gen), of another/others (acc) away from (+gen) peoples (gen) the (gen) earth/land (gen) and now he/she/it-is endurance (nom|voc) the (dat) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) this (dat)
2Ezd:10:2 2Ezd_10:2_1 2Ezd_10:2_2 2Ezd_10:2_3 2Ezd_10:2_4 2Ezd_10:2_5 2Ezd_10:2_6 2Ezd_10:2_7 2Ezd_10:2_8 2Ezd_10:2_9 2Ezd_10:2_10 2Ezd_10:2_11 2Ezd_10:2_12 2Ezd_10:2_13 2Ezd_10:2_14 2Ezd_10:2_15 2Ezd_10:2_16 2Ezd_10:2_17 2Ezd_10:2_18 2Ezd_10:2_19 2Ezd_10:2_20 2Ezd_10:2_21 2Ezd_10:2_22 2Ezd_10:2_23 2Ezd_10:2_24 2Ezd_10:2_25 2Ezd_10:2_26 2Ezd_10:2_27 2Ezd_10:2_28 2Ezd_10:2_29 2Ezd_10:2_30 2Ezd_10:2_31 2Ezd_10:2_32 2Ezd_10:2_33
2Ezd:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:3 καὶ νῦν διαθώμεθα διαθήκην τῷ θεῷ ἡμῶν ἐκβαλεῖν πάσας τὰς γυναῖκας καὶ τὰ γενόμενα ἐξ αὐτῶν, ὡς ἂν βούλῃ· ἀνάστηθι καὶ φοβέρισον αὐτοὺς ἐν ἐντολαῖς θεοῦ ἡμῶν, καὶ ὡς ὁ νόμος γενηθήτω.
2Ezd:10:3 Now then let us make a covenant with our God, to put away all the wives, and their offspring, as thou shalt advise: (Ezra 10:3 Brenton)
2Ezd:10:3 Toteż teraz zobowiążmy się uroczyście przed Bogiem naszym, że - za radą pana mojego i tych, którzy z szacunkiem odnoszą się do przykazania Boga naszego - odprawimy wszystkie te żony nasze obcoplemienne i to, co z nich się narodziło, bo tak postąpić należy według Prawa. (Ezd 10:3 BT_4)
2Ezd:10:3 καὶ νῦν διαθώμεθα διαθήκην τῷ θεῷ ἡμῶν ἐκβαλεῖν πάσας τὰς γυναῖκας καὶ τὰ γενόμενα ἐξ αὐτῶν, ὡς ἂν βούλῃ· ἀνάστηθι καὶ φοβέρισον αὐτοὺς ἐν ἐντολαῖς θεοῦ ἡμῶν, καὶ ὡς νόμος γενηθήτω.
2Ezd:10:3 καί νῦν δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἄν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐντολή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὡς ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Ezd:10:3 I też, nawet, mianowicie Teraz By robić konwencję Konwencja Bóg  Ja By rozpraszać/ekstrakt Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Jak/jak Prawo By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Ezd:10:3 kai\ nu=n diaTO/meTa diaTE/kEn tO=| TeO=| E(mO=n e)kbalei=n pa/sas ta\s gunai=kas kai\ ta\ geno/mena e)X au)tO=n, O(s a)/n bou/lE|· a)na/stETi kai\ fobe/rison au)tou\s e)n e)ntolai=s Teou= E(mO=n, kai\ O(s o( no/mos genETE/tO.
2Ezd:10:3 kai nyn diaTOmeTa diaTEkEn tO TeO hEmOn ekbalein pasas tas gynaikas kai ta genomena eX autOn, hOs an bulE· anastETi kai foberison autus en entolais Teu hEmOn, kai hOs ho nomos genETEtO.
2Ezd:10:3 C D VE_AMS1P N1_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GP VF2_FAN A1S_APF RA_APF N3K_APF C RA_APN VB_AMPAPN P RD_GPM C x V1_PMS2S VH_AAD2S C VA_AAD2S RD_APM P N1_DPF N2_GSM RP_GP C C RA_NSM N2_NSM VC_APD3S
2Ezd:10:3 and also, even, namely now to make covenant covenant the god [see theology] I to disperse/extract every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife and also, even, namely the to become become, happen out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same as/like ever (if ever) plan/intention; to plan/determine/intend to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition god [see theology] I and also, even, namely as/like the law to become become, happen
2Ezd:10:3 and now we-should-be-MAKE COVENANT-ed covenant (acc) the (dat) god (dat) us (gen) to-will-DISPERSE/EXTRACT, to-DISPERSE/EXTRACT all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) upon being-BECOME-ed (nom|acc|voc) out of (+gen) them/same (gen) as/like ever plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed do-STand-you(sg)-UP! and   them/same (acc) in/among/by (+dat) precepts (dat) god (gen) us (gen) and as/like the (nom) law (nom) let-him/her/it-be-BECOME-ed!
2Ezd:10:3 2Ezd_10:3_1 2Ezd_10:3_2 2Ezd_10:3_3 2Ezd_10:3_4 2Ezd_10:3_5 2Ezd_10:3_6 2Ezd_10:3_7 2Ezd_10:3_8 2Ezd_10:3_9 2Ezd_10:3_10 2Ezd_10:3_11 2Ezd_10:3_12 2Ezd_10:3_13 2Ezd_10:3_14 2Ezd_10:3_15 2Ezd_10:3_16 2Ezd_10:3_17 2Ezd_10:3_18 2Ezd_10:3_19 2Ezd_10:3_20 2Ezd_10:3_21 2Ezd_10:3_22 2Ezd_10:3_23 2Ezd_10:3_24 2Ezd_10:3_25 2Ezd_10:3_26 2Ezd_10:3_27 2Ezd_10:3_28 2Ezd_10:3_29 2Ezd_10:3_30 2Ezd_10:3_31 2Ezd_10:3_32
2Ezd:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:4 ἀνάστα, ὅτι ἐπὶ σὲ τὸ ῥῆμα, καὶ ἡμεῖς μετὰ σοῦ· κραταιοῦ καὶ ποίησον.
2Ezd:10:4 arise, and alarm them with the commands of our God; and let it be done according to the law. Rise up, for the matter is upon thee; and we are with thee: be strong and do. (Ezra 10:4 Brenton)
2Ezd:10:4 Powstań, gdyż do ciebie ta sprawa należy. My stoimy przy tobie. Bądź odważny i działaj!» (Ezd 10:4 BT_4)
2Ezd:10:4 ἀνάστα, ὅτι ἐπὶ σὲ τὸ ῥῆμα, καὶ ἡμεῖς μετὰ σοῦ· κραταιοῦ καὶ ποίησον.
2Ezd:10:4 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κραταιός -ά -όν; κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Ezd:10:4 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Poruszaj się kołysać berło; by stawać się silnym I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
2Ezd:10:4 a)na/sta, o(/ti e)pi\ se\ to\ r(E=ma, kai\ E(mei=s meta\ sou=· krataiou= kai\ poi/Eson.
2Ezd:10:4 anasta, hoti epi se to rEma, kai hEmeis meta su· krataiu kai poiEson.
2Ezd:10:4 VH_AAD2S C P RP_AS RA_ASN N3M_ASN C RP_NP P RP_GS A1A_GSM C VA_AAD2S
2Ezd:10:4 to stand up put up, raise, resurrect because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the declaration statement, utterance and also, even, namely I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) sway to sway the scepter; to become strong and also, even, namely to do/make
2Ezd:10:4 do-STand-you(sg)-UP! because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) and we (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sway ([Adj] gen); be-you(sg)-BECOME STRONG-ing!, be-you(sg)-being-BECOME STRONG-ed! and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
2Ezd:10:4 2Ezd_10:4_1 2Ezd_10:4_2 2Ezd_10:4_3 2Ezd_10:4_4 2Ezd_10:4_5 2Ezd_10:4_6 2Ezd_10:4_7 2Ezd_10:4_8 2Ezd_10:4_9 2Ezd_10:4_10 2Ezd_10:4_11 2Ezd_10:4_12 2Ezd_10:4_13
2Ezd:10:4 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:5 καὶ ἀνέστη Εσδρας καὶ ὥρκισεν τοὺς ἄρχοντας, τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας καὶ πάντα Ισραηλ τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ὤμοσαν.
2Ezd:10:5 Then Esdras arose, and caused the rulers, the priests, and Levites, and all Israel, to swear that they would do according to this word: and they swore. (Ezra 10:5 Brenton)
2Ezd:10:5 Wtedy powstał Ezdrasz i zaprzysiągł przywódców kapłanów, lewitów i całego Izraela, by tak postąpili, jak powiedziano. I przysięgli. (Ezd 10:5 BT_4)
2Ezd:10:5 καὶ ἀνέστη Εσδρας καὶ ὥρκισεν τοὺς ἄρχοντας, τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας καὶ πάντα Ισραηλ τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ὤμοσαν.
2Ezd:10:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   καί ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)
2Ezd:10:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Do przysięgi ize Władca; by zaczynać się Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By przysięgać
2Ezd:10:5 kai\ a)ne/stE *esdras kai\ O(/rkisen tou\s a)/rCHontas, tou\s i(erei=s kai\ *leui/tas kai\ pa/nta *israEl tou= poiE=sai kata\ to\ r(E=ma tou=to, kai\ O)/mosan.
2Ezd:10:5 kai anestE esdras kai hOrkisen tus arCHontas, tus hiereis kai leuitas kai panta israEl tu poiEsai kata to rEma tuto, kai Omosan.
2Ezd:10:5 C VHI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_APM V1_PAPAPM RA_APM N3V_NPM C N1M_APM C A3_ASM N_ASM RA_GSN VA_AAN P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C VAI_AAI3P
2Ezd:10:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć and also, even, namely to oath-ize the ruler; to begin the priest and also, even, namely Levite and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel the to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to swear
2Ezd:10:5 and he/she/it-STand-ed-UP   and he/she/it-OATH-IZE-ed the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (acc) priests (acc, nom|voc) and Levites (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and they-SWEAR-ed
2Ezd:10:5 2Ezd_10:5_1 2Ezd_10:5_2 2Ezd_10:5_3 2Ezd_10:5_4 2Ezd_10:5_5 2Ezd_10:5_6 2Ezd_10:5_7 2Ezd_10:5_8 2Ezd_10:5_9 2Ezd_10:5_10 2Ezd_10:5_11 2Ezd_10:5_12 2Ezd_10:5_13 2Ezd_10:5_14 2Ezd_10:5_15 2Ezd_10:5_16 2Ezd_10:5_17 2Ezd_10:5_18 2Ezd_10:5_19 2Ezd_10:5_20 2Ezd_10:5_21 2Ezd_10:5_22
2Ezd:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:6 καὶ ἀνέστη Εσδρας ἀπὸ προσώπου οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς γαζοφυλάκιον Ιωαναν υἱοῦ Ελισουβ καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖ· ἄρτον οὐκ ἔφαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν, ὅτι ἐπένθει ἐπὶ τῇ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας.
2Ezd:10:6 And Esdras rose up from before the house of God, and went to the treasury of Joanan the son of Elisub; he even went thither: he ate no bread, and drank no water; for he mourned over the unfaithfulness of them of the captivity. (Ezra 10:6 Brenton)
2Ezd:10:6 Potem odszedł Ezdrasz od domu Bożego i udał się do komnaty Jochanana, syna Eliasziba, i tam spędził noc: chleba nie jedząc i wody nie pijąc, gdyż smucił się z wiarołomstwa wygnańców. (Ezd 10:6 BT_4)
2Ezd:10:6 καὶ ἀνέστη Εσδρας ἀπὸ προσώπου οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς γαζοφυλάκιον Ιωαναν υἱοῦ Ελισουβ καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖ· ἄρτον οὐκ ἔφαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν, ὅτι ἐπένθει ἐπὶ τῇ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας.
2Ezd:10:6 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γαζο·φυλάκιον, -ου, τό Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκεῖ ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὕδωρ, ὕδατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὅτι πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
2Ezd:10:6 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Dom; by mieszkać Bóg  I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Skarbnica Joanna; Joanan Syn I też, nawet, mianowicie By iść Tam Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Nie By jeść I też, nawet, mianowicie Woda Nie By pić Ponieważ/tamto By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
2Ezd:10:6 kai\ a)ne/stE *esdras a)po\ prosO/pou oi)/kou tou= Teou= kai\ e)poreu/TE ei)s gaDZofula/kion *iOanan ui(ou= *elisoub kai\ e)poreu/TE e)kei=· a)/rton ou)k e)/fagen kai\ u(/dOr ou)k e)/pien, o(/ti e)pe/nTei e)pi\ tE=| a)sunTesi/a| tE=s a)poiki/as.
2Ezd:10:6 kai anestE esdras apo prosOpu oiku tu Teu kai eporeuTE eis gaDZofylakion iOanan hyiu elisub kai eporeuTE ekei· arton uk efagen kai hydOr uk epien, hoti epenTei epi tE asynTesia tEs apoikias.
2Ezd:10:6 C VHI_AAI3S N_NSM P N2N_GSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM C VCI_API3S P N2N_ASN N_GSM N2_GSM N_GSM C VCI_API3S D N2_ASM D VBI_AAI3S C N3_NSN D VBI_AAI3S C N3E_DSN P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF
2Ezd:10:6 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face house; to dwell the god [see theology] and also, even, namely to go into (+acc) treasury Joanna; Joanan son ć and also, even, namely to go there bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. not to eat and also, even, namely water not to drink because/that to grieve upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć
2Ezd:10:6 and he/she/it-STand-ed-UP   away from (+gen) face (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) treasury (nom|acc|voc) Joanna (acc); Joanan (indecl) son (gen)   and he/she/it-was-GO-ed there bread (acc) not he/she/it-EAT-ed and water (nom|acc|voc) not he/she/it-DRINK-ed because/that he/she/it-was-GRIEVE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   the (gen)  
2Ezd:10:6 2Ezd_10:6_1 2Ezd_10:6_2 2Ezd_10:6_3 2Ezd_10:6_4 2Ezd_10:6_5 2Ezd_10:6_6 2Ezd_10:6_7 2Ezd_10:6_8 2Ezd_10:6_9 2Ezd_10:6_10 2Ezd_10:6_11 2Ezd_10:6_12 2Ezd_10:6_13 2Ezd_10:6_14 2Ezd_10:6_15 2Ezd_10:6_16 2Ezd_10:6_17 2Ezd_10:6_18 2Ezd_10:6_19 2Ezd_10:6_20 2Ezd_10:6_21 2Ezd_10:6_22 2Ezd_10:6_23 2Ezd_10:6_24 2Ezd_10:6_25 2Ezd_10:6_26 2Ezd_10:6_27 2Ezd_10:6_28 2Ezd_10:6_29 2Ezd_10:6_30 2Ezd_10:6_31 2Ezd_10:6_32
2Ezd:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:7 καὶ παρήνεγκαν φωνὴν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ πᾶσιν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀποικίας τοῦ συναθροισθῆναι εἰς Ιερουσαλημ,
2Ezd:10:7 And they made proclamation throughout Juda and Jerusalem to all the children of the captivity, that they should assemble at Jerusalem, saying, (Ezra 10:7 Brenton)
2Ezd:10:7 Następnie ogłoszono w Judzie i Jerozolimie wszystkim wygnańcom, by się zebrali w Jerozolimie. (Ezd 10:7 BT_4)
2Ezd:10:7 καὶ παρήνεγκαν φωνὴν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ πᾶσιν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀποικίας τοῦ συναθροισθῆναι εἰς Ιερουσαλημ,
2Ezd:10:7 καί παρα·φέρω (παρα+φερ-, -, παρ+ενεγκ·[σ]- or 2nd παρ+ενεγκ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:10:7 I też, nawet, mianowicie Do ??? Dźwięku/głos płacze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Do ??? Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Ezd:10:7 kai\ parE/negkan fOnE\n e)n *iouda kai\ e)n *ierousalEm pa=sin toi=s ui(oi=s tE=s a)poiki/as tou= sunaTroisTE=nai ei)s *ierousalEm,
2Ezd:10:7 kai parEnenkan fOnEn en iuda kai en ierusalEm pasin tois hyiois tEs apoikias tu synaTroisTEnai eis ierusalEm,
2Ezd:10:7 C VAI_AAI3P N1_ASF P N_DSM C P N_DSF A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_GSF N1A_GSF RA_GSN VC_APN P N_ASF
2Ezd:10:7 and also, even, namely to ??? sound/voice cries in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] every all, each, every, the whole of the son the ć the to ??? into (+acc) Jerusalem [city of]
2Ezd:10:7 and they-???-ed sound/voice (acc) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) all (dat) the (dat) sons (dat) the (gen)   the (gen) to-be-???-ed into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Ezd:10:7 2Ezd_10:7_1 2Ezd_10:7_2 2Ezd_10:7_3 2Ezd_10:7_4 2Ezd_10:7_5 2Ezd_10:7_6 2Ezd_10:7_7 2Ezd_10:7_8 2Ezd_10:7_9 2Ezd_10:7_10 2Ezd_10:7_11 2Ezd_10:7_12 2Ezd_10:7_13 2Ezd_10:7_14 2Ezd_10:7_15 2Ezd_10:7_16 2Ezd_10:7_17
2Ezd:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:8 καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ ἔλθῃ εἰς τρεῖς ἡμέρας ὡς ἡ βουλὴ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀναθεματισθήσεται πᾶσα ἡ ὕπαρξις αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς διασταλήσεται ἀπὸ ἐκκλησίας τῆς ἀποικίας.
2Ezd:10:8 Every one who shall not arrive within three days, as is the counsel of the rulers and the elders, all his substance shall be forfeited, and he shall be separated from the congregation of the captivity. (Ezra 10:8 Brenton)
2Ezd:10:8 Jeśli zaś chodzi o każdego, który - wbrew poleceniu przywódców i starszyzny - w ciągu trzech dni nie przybędzie, to cały dobytek jego będzie podlegał klątwie, a on wykluczony będzie ze społeczności powracających z wygnania. (Ezd 10:8 BT_4)
2Ezd:10:8 καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ ἔλθῃ εἰς τρεῖς ἡμέρας ὡς βουλὴ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀναθεματισθήσεται πᾶσα ὕπαρξις αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς διασταλήσεται ἀπὸ ἐκκλησίας τῆς ἀποικίας.
2Ezd:10:8 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ ὡς ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὕπ·αρξις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἀπό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό  
2Ezd:10:8 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Trzy Dzień Jak/jak Planu/zamiar Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Starszy Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół
2Ezd:10:8 kai\ pa=s, o(\s a)/n mE\ e)/lTE| ei)s trei=s E(me/ras O(s E( boulE\ tO=n a)rCHo/ntOn kai\ tO=n presbute/rOn, a)naTematisTE/setai pa=sa E( u(/parXis au)tou=, kai\ au)to\s diastalE/setai a)po\ e)kklEsi/as tE=s a)poiki/as.
2Ezd:10:8 kai pas, hos an mE elTE eis treis hEmeras hOs hE bulE tOn arCHontOn kai tOn presbyterOn, anaTematisTEsetai pasa hE hyparXis autu, kai autos diastalEsetai apo ekklEsias tEs apoikias.
2Ezd:10:8 C A3_NSM RR_NSM x D VB_AAS3S P M_NPM N1A_GSF C RA_NSF N1_NSF RA_GPM N3_GPM C RA_GPM A1A_GPM VC_FPI3S A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RD_GSM C RD_NSM VD_FPI3S P N1A_GSF RA_GSF N1A_GSF
2Ezd:10:8 and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) not to come into (+acc) three day as/like the plan/intention the ruler; to begin and also, even, namely the elder to ??? every all, each, every, the whole of the ??? he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to ??? (restrict, isolate, distinct) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing assembly assembly, gathering, congregation, church the ć
2Ezd:10:8 and every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever not he/she/it-should-COME into (+acc) three (acc, nom) day (gen), days (acc) as/like the (nom) plan/intention (nom|voc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) and the (gen) elder ([Adj] gen) he/she/it-will-be-???-ed every (nom|voc) the (nom) ??? (nom) him/it/same (gen) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-???-ed away from (+gen) assembly (gen), assemblies (acc) the (gen)  
2Ezd:10:8 2Ezd_10:8_1 2Ezd_10:8_2 2Ezd_10:8_3 2Ezd_10:8_4 2Ezd_10:8_5 2Ezd_10:8_6 2Ezd_10:8_7 2Ezd_10:8_8 2Ezd_10:8_9 2Ezd_10:8_10 2Ezd_10:8_11 2Ezd_10:8_12 2Ezd_10:8_13 2Ezd_10:8_14 2Ezd_10:8_15 2Ezd_10:8_16 2Ezd_10:8_17 2Ezd_10:8_18 2Ezd_10:8_19 2Ezd_10:8_20 2Ezd_10:8_21 2Ezd_10:8_22 2Ezd_10:8_23 2Ezd_10:8_24 2Ezd_10:8_25 2Ezd_10:8_26 2Ezd_10:8_27 2Ezd_10:8_28 2Ezd_10:8_29
2Ezd:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:9 καὶ συνήχθησαν πάντες ἄνδρες Ιουδα καὶ Βενιαμιν εἰς Ιερουσαλημ εἰς τὰς τρεῖς ἡμέρας, οὗτος ὁ μὴν ὁ ἔνατος· ἐν εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐκάθισεν πᾶς ὁ λαὸς ἐν πλατείᾳ οἴκου τοῦ θεοῦ ἀπὸ θορύβου αὐτῶν περὶ τοῦ ῥήματος καὶ ἀπὸ τοῦ χειμῶνος.
2Ezd:10:9 So all the men of Juda and Benjamin assembled at Jerusalem within the three days. This was the ninth month: on the twentieth day of the month all the people sat down in the street of the house of the Lord, because of their alarm concerning the word, and because of the storm. (Ezra 10:9 Brenton)
2Ezd:10:9 I w ciągu owych trzech dni zebrali się wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie dwudziestego dnia miesiąca - był to miesiąc dziewiąty; i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu domu Bożego, drżąc z powodu sprawy i deszczów. (Ezd 10:9 BT_4)
2Ezd:10:9 Καὶ συνήχθησαν πάντες ἄνδρες Ιουδα καὶ Βενιαμιν εἰς Ιερουσαλημ εἰς τὰς τρεῖς ἡμέρας, οὗτος μὴν ἔνατος· ἐν εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐκάθισεν πᾶς λαὸς ἐν πλατείᾳ οἴκου τοῦ θεοῦ ἀπὸ θορύβου αὐτῶν περὶ τοῦ ῥήματος καὶ ἀπὸ τοῦ χειμῶνος.
2Ezd:10:9 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον ἐν   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό θόρυβος, -ου, ὁ; θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό περί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί ἀπό ὁ ἡ τό χειμών, -ῶνος, ὁ
2Ezd:10:9 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Trzy Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???; miesiąc Dziewiąty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miesiąc By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Dom; by mieszkać Bóg  Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym upr??r zgiełk, burda; by hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zimowa burza
2Ezd:10:9 *kai\ sunE/CHTEsan pa/ntes a)/ndres *iouda kai\ *beniamin ei)s *ierousalEm ei)s ta\s trei=s E(me/ras, ou(=tos o( mE\n o( e)/natos· e)n ei)ka/di tou= mEno\s e)ka/Tisen pa=s o( lao\s e)n platei/a| oi)/kou tou= Teou= a)po\ Toru/bou au)tO=n peri\ tou= r(E/matos kai\ a)po\ tou= CHeimO=nos.
2Ezd:10:9 kai synECHTEsan pantes andres iuda kai beniamin eis ierusalEm eis tas treis hEmeras, hutos ho mEn ho enatos· en eikadi tu mEnos ekaTisen pas ho laos en plateia oiku tu Teu apo Torybu autOn peri tu rEmatos kai apo tu CHeimOnos.
2Ezd:10:9 C VQI_API3P A3_NPM N3_NPM N_GSM C N_GSM P N_ASF P RA_APF M_NPM N1A_GSF RD_NSM RA_NSM x RA_NSM A1_NSM P N3D_DSF RA_GSM N3_GSM VAI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM P A3U_DSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM P N2_GSM RD_GPM P RA_GSN N3M_GSN C P RA_GSM N3W_GSM
2Ezd:10:9 and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely Benjamin into (+acc) Jerusalem [city of] into (+acc) the three day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ???; month the ninth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the month to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 every all, each, every, the whole of the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide house; to dwell the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing uprοαr tumult, ruckus; to roister bluster, clatter, din, rampage, riot he/she/it/same about (+acc,+gen) the declaration statement, utterance and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the winter storm
2Ezd:10:9 and they-were-GATHER TOGETHER-ed all (nom|voc) men, husbands (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) into (+acc) Jerusalem (indecl) into (+acc) the (acc) three (acc, nom) day (gen), days (acc) this (nom) the (nom) ???; month (nom|voc) the (nom) ninth ([Adj] nom) in/among/by (+dat)   the (gen) month (gen) he/she/it-SIT DOWN-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) broad (dat); wide ([Adj] dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) away from (+gen) uprοαr (gen); be-you(sg)-being-ROISTER-ed! them/same (gen) about (+acc,+gen) the (gen) declaration (gen) and away from (+gen) the (gen) winter (gen)
2Ezd:10:9 2Ezd_10:9_1 2Ezd_10:9_2 2Ezd_10:9_3 2Ezd_10:9_4 2Ezd_10:9_5 2Ezd_10:9_6 2Ezd_10:9_7 2Ezd_10:9_8 2Ezd_10:9_9 2Ezd_10:9_10 2Ezd_10:9_11 2Ezd_10:9_12 2Ezd_10:9_13 2Ezd_10:9_14 2Ezd_10:9_15 2Ezd_10:9_16 2Ezd_10:9_17 2Ezd_10:9_18 2Ezd_10:9_19 2Ezd_10:9_20 2Ezd_10:9_21 2Ezd_10:9_22 2Ezd_10:9_23 2Ezd_10:9_24 2Ezd_10:9_25 2Ezd_10:9_26 2Ezd_10:9_27 2Ezd_10:9_28 2Ezd_10:9_29 2Ezd_10:9_30 2Ezd_10:9_31 2Ezd_10:9_32 2Ezd_10:9_33 2Ezd_10:9_34 2Ezd_10:9_35 2Ezd_10:9_36 2Ezd_10:9_37 2Ezd_10:9_38 2Ezd_10:9_39 2Ezd_10:9_40 2Ezd_10:9_41
2Ezd:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:10 καὶ ἀνέστη Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἠσυνθετήκατε καὶ ἐκαθίσατε γυναῖκας ἀλλοτρίας τοῦ προσθεῖναι ἐπὶ πλημμέλειαν Ισραηλ·
2Ezd:10:10 And Esdras the priest arose, and said to them, Ye have broken covenant, and have taken strange wives, to add to the trespass of Israel. (Ezra 10:10 Brenton)
2Ezd:10:10 Wtedy powstał kapłan Ezdrasz i rzekł do nich: «Wyście popełnili przestępstwo, żeście za żony wzięli kobiety cudzoziemskie, powiększając przez to winę Izraela. (Ezd 10:10 BT_4)
2Ezd:10:10 καὶ ἀνέστη Εσδρας ἱερεὺς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἠσυνθετήκατε καὶ ἐκαθίσατε γυναῖκας ἀλλοτρίας τοῦ προσθεῖναι ἐπὶ πλημμέλειαν Ισραηλ·
2Ezd:10:10 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:10:10 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Duchowny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ty I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 Kobiety/żona Innego/inni By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Izrael
2Ezd:10:10 kai\ a)ne/stE *esdras o( i(ereu\s kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *(umei=s E)sunTetE/kate kai\ e)kaTi/sate gunai=kas a)llotri/as tou= prosTei=nai e)pi\ plEmme/leian *israEl·
2Ezd:10:10 kai anestE esdras ho hiereus kai eipen pros autus ymeis EsynTetEkate kai ekaTisate gynaikas allotrias tu prosTeinai epi plEmmeleian israEl·
2Ezd:10:10 C VHI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S P RD_APM RP_NP VXI_XAI2P C VAI_AAI2P N3K_APF A1A_GSF RA_GSN VE_AAN P N1A_ASF N_GSM
2Ezd:10:10 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć the priest and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same you ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 woman/wife of another/others the to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ??? Israel
2Ezd:10:10 and he/she/it-STand-ed-UP   the (nom) priest (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) you(pl) (nom)   and you(pl)-SIT DOWN-ed women/wives (acc) of another/others (gen), of another/others (acc) the (gen) to-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) ??? (acc) Israel (indecl)
2Ezd:10:10 2Ezd_10:10_1 2Ezd_10:10_2 2Ezd_10:10_3 2Ezd_10:10_4 2Ezd_10:10_5 2Ezd_10:10_6 2Ezd_10:10_7 2Ezd_10:10_8 2Ezd_10:10_9 2Ezd_10:10_10 2Ezd_10:10_11 2Ezd_10:10_12 2Ezd_10:10_13 2Ezd_10:10_14 2Ezd_10:10_15 2Ezd_10:10_16 2Ezd_10:10_17 2Ezd_10:10_18 2Ezd_10:10_19 2Ezd_10:10_20
2Ezd:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:11 καὶ νῦν δότε αἴνεσιν κυρίῳ τῷ θεῷ τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ διαστάλητε ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλοτρίων.
2Ezd:10:11 Now therefore give praise to the Lord God of our fathers, and do that which is pleasing in his sight: and separate yourselves from the peoples of the land, and from the strange wives. (Ezra 10:11 Brenton)
2Ezd:10:11 A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców waszych, i spełnijcie wolę Jego, mianowicie: odłączcie się od tych narodów obcych i od kobiet cudzoziemskich!» - (Ezd 10:11 BT_4)
2Ezd:10:11 καὶ νῦν δότε αἴνεσιν κυρίῳ τῷ θεῷ τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ διαστάλητε ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλοτρίων.
2Ezd:10:11 καί νῦν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αἴνεσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἀπό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον
2Ezd:10:11 I też, nawet, mianowicie Teraz By dawać Chwal chwały Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Podobanie W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Innego/inni
2Ezd:10:11 kai\ nu=n do/te ai)/nesin kuri/O| tO=| TeO=| tO=n pate/rOn u(mO=n kai\ poiE/sate to\ a)resto\n e)nO/pion au)tou= kai\ diasta/lEte a)po\ laO=n tE=s gE=s kai\ a)po\ tO=n gunaikO=n tO=n a)llotri/On.
2Ezd:10:11 kai nyn dote ainesin kyriO tO TeO tOn paterOn hymOn kai poiEsate to areston enOpion autu kai diastalEte apo laOn tEs gEs kai apo tOn gynaikOn tOn allotriOn.
2Ezd:10:11 C D VO_AAD2P N3I_ASF N2_DSM RA_DSM N2_DSM RA_GPM N3_GPM RP_GP C VA_AAD2P RA_ASN A1_ASM A1B_ASM RD_GSM C VD_APS2P P N2_GPM RA_GSF N1_GSF C P RA_GPM N3K_GPF RA_GPM A1A_GPM
2Ezd:10:11 and also, even, namely now to give praise of praise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father you and also, even, namely to do/make the pleasing in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing people the earth/land and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the woman/wife the of another/others
2Ezd:10:11 and now do-GIVE-you(pl)! praise (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) and do-DO/MAKE-you(pl)! the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and be-you(pl)-???-ed!, you(pl)-should-be-???-ed away from (+gen) peoples (gen) the (gen) earth/land (gen) and away from (+gen) the (gen) women/wives (gen) the (gen) of another/others (gen)
2Ezd:10:11 2Ezd_10:11_1 2Ezd_10:11_2 2Ezd_10:11_3 2Ezd_10:11_4 2Ezd_10:11_5 2Ezd_10:11_6 2Ezd_10:11_7 2Ezd_10:11_8 2Ezd_10:11_9 2Ezd_10:11_10 2Ezd_10:11_11 2Ezd_10:11_12 2Ezd_10:11_13 2Ezd_10:11_14 2Ezd_10:11_15 2Ezd_10:11_16 2Ezd_10:11_17 2Ezd_10:11_18 2Ezd_10:11_19 2Ezd_10:11_20 2Ezd_10:11_21 2Ezd_10:11_22 2Ezd_10:11_23 2Ezd_10:11_24 2Ezd_10:11_25 2Ezd_10:11_26 2Ezd_10:11_27 2Ezd_10:11_28
2Ezd:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:12 καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία καὶ εἶπαν Μέγα τοῦτο τὸ ῥῆμά σου ἐφ’ ἡμᾶς ποιῆσαι·
2Ezd:10:12 Then all the congregation answered and said, This thy word is powerful upon us to do it. (Ezra 10:12 Brenton)
2Ezd:10:12 I całe zgromadzenie odpowiedziało głośno: «Według orzeczenia twego powinniśmy postąpić. (Ezd 10:12 BT_4)
2Ezd:10:12 καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶσα ἐκκλησία καὶ εἶπαν Μέγα τοῦτο τὸ ῥῆμά σου ἐφ’ ἡμᾶς ποιῆσαι·
2Ezd:10:12 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Ezd:10:12 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By czynić/rób
2Ezd:10:12 kai\ a)pekri/TEsan pa=sa E( e)kklEsi/a kai\ ei)=pan *me/ga tou=to to\ r(E=ma/ sou e)f’ E(ma=s poiE=sai·
2Ezd:10:12 kai apekriTEsan pasa hE ekklEsia kai eipan mega tuto to rEma su ef’ hEmas poiEsai·
2Ezd:10:12 C VCI_API3P A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF C VAI_AAI3P A1_NSN RD_ASN RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_AP VA_AAN
2Ezd:10:12 and also, even, namely to answer every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church and also, even, namely to say/tell great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to do/make
2Ezd:10:12 and they-were-ANSWER-ed every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
2Ezd:10:12 2Ezd_10:12_1 2Ezd_10:12_2 2Ezd_10:12_3 2Ezd_10:12_4 2Ezd_10:12_5 2Ezd_10:12_6 2Ezd_10:12_7 2Ezd_10:12_8 2Ezd_10:12_9 2Ezd_10:12_10 2Ezd_10:12_11 2Ezd_10:12_12 2Ezd_10:12_13 2Ezd_10:12_14 2Ezd_10:12_15
2Ezd:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:13 ἀλλὰ ὁ λαὸς πολύς, καὶ ὁ καιρὸς χειμερινός, καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις στῆναι ἔξω· καὶ τὸ ἔργον οὐκ εἰς ἡμέραν μίαν καὶ οὐκ εἰς δύο, ὅτι ἐπληθύναμεν τοῦ ἀδικῆσαι ἐν τῷ ῥήματι τούτῳ.
2Ezd:10:13 But the people is numerous, and the season is stormy, and there is no power to stand without, and the work is more than enough for one day or for two; for we have greatly sinned in this matter. (Ezra 10:13 Brenton)
2Ezd:10:13 Ale lud jest liczny a pora deszczowa, tak że nie można pozostać na dworze; a sprawa ta - nie na dzień jeden ani dwa, gdyż wielu z nas w tej sprawie zawiniło. (Ezd 10:13 BT_4)
2Ezd:10:13 ἀλλὰ λαὸς πολύς, καὶ καιρὸς χειμερινός, καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις στῆναι ἔξω· καὶ τὸ ἔργον οὐκ εἰς ἡμέραν μίαν καὶ οὐκ εἰς δύο, ὅτι ἐπληθύναμεν τοῦ ἀδικῆσαι ἐν τῷ ῥήματι τούτῳ.
2Ezd:10:13 ἀλλά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δύναμις, -εως, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὅτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:10:13 Ale Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie Okres czasu I też, nawet, mianowicie Nie By być Zdolność By powodować stać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany I też, nawet, mianowicie Praca Nie Do (+przyspieszenie) Dzień Jeden I też, nawet, mianowicie Nie Do (+przyspieszenie) Dwa Ponieważ/tamto By wzrastać/mnóż się Do szkody/popełniaj wykroczenie do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:10:13 a)lla\ o( lao\s polu/s, kai\ o( kairo\s CHeimerino/s, kai\ ou)k e)/stin du/namis stE=nai e)/XO· kai\ to\ e)/rgon ou)k ei)s E(me/ran mi/an kai\ ou)k ei)s du/o, o(/ti e)plETu/namen tou= a)dikE=sai e)n tO=| r(E/mati tou/tO|.
2Ezd:10:13 alla ho laos polys, kai ho kairos CHeimerinos, kai uk estin dynamis stEnai eXO· kai to ergon uk eis hEmeran mian kai uk eis dyo, hoti eplETynamen tu adikEsai en tO rEmati tutO.
2Ezd:10:13 C RA_NSM N2_NSM A3U_NSM C RA_NSM N2_NSM A1_NSM C D V9_PAI3S N3I_NSF VH_AAN D C RA_ASN N2N_ASN D P N1A_ASF A1A_ASF C D P M_NDM C VAI_AAI1P RA_GSN VA_AAN P RA_DSN N3M_DSN RD_DSM
2Ezd:10:13 but the people much and also, even, namely the period of time ć and also, even, namely not to be ability to cause to stand outside; to have; to be permitted and also, even, namely the work not into (+acc) day one and also, even, namely not into (+acc) two because/that to increase/multiply the to harm/do wrong to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:10:13 but the (nom) people (nom) much (nom) and the (nom) period of time (nom)   and not he/she/it-is ability (nom) to-CAUSE-TO-STand outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and the (nom|acc) work (nom|acc|voc) not into (+acc) day (acc) one (acc) and not into (+acc) two (nom, acc, gen) because/that we-INCREASE/MULTIPLY-ed the (gen) to-WRONG, be-you(sg)-WRONG-ed!, he/she/it-happens-to-WRONG (opt) in/among/by (+dat) the (dat) declaration (dat) this (dat)
2Ezd:10:13 2Ezd_10:13_1 2Ezd_10:13_2 2Ezd_10:13_3 2Ezd_10:13_4 2Ezd_10:13_5 2Ezd_10:13_6 2Ezd_10:13_7 2Ezd_10:13_8 2Ezd_10:13_9 2Ezd_10:13_10 2Ezd_10:13_11 2Ezd_10:13_12 2Ezd_10:13_13 2Ezd_10:13_14 2Ezd_10:13_15 2Ezd_10:13_16 2Ezd_10:13_17 2Ezd_10:13_18 2Ezd_10:13_19 2Ezd_10:13_20 2Ezd_10:13_21 2Ezd_10:13_22 2Ezd_10:13_23 2Ezd_10:13_24 2Ezd_10:13_25 2Ezd_10:13_26 2Ezd_10:13_27 2Ezd_10:13_28 2Ezd_10:13_29 2Ezd_10:13_30 2Ezd_10:13_31 2Ezd_10:13_32 2Ezd_10:13_33
2Ezd:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:14 στήτωσαν δὴ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ πάντες οἱ ἐν πόλεσιν ἡμῶν, ὃς ἐκάθισεν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἐλθέτωσαν εἰς καιροὺς ἀπὸ συνταγῶν καὶ μετ’ αὐτῶν πρεσβύτεροι πόλεως καὶ πόλεως καὶ κριταὶ τοῦ ἀποστρέψαι ὀργὴν θυμοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξ ἡμῶν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.
2Ezd:10:14 Let now our rulers stand, and for all those in our cities who have taken strange wives, let them come at appointed times, and with them elders from every several city, and judges, to turn away the fierce wrath of our God from us concerning this matter. (Ezra 10:14 Brenton)
2Ezd:10:14 Niech nasi przywódcy zastąpią całą społeczność; i wszyscy w miastach naszych, którzy wzięli za żony kobiety cudzoziemskie, niech w ustalonych terminach się zjawią, a z nimi starszyzna poszczególnych miast wraz z ich sędziami, celem odwrócenia od nas srogiego gniewu Boga naszego z powodu tej sprawy». (Ezd 10:14 BT_4)
2Ezd:10:14 στήτωσαν δὴ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ πάντες οἱ ἐν πόλεσιν ἡμῶν, ὃς ἐκάθισεν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἐλθέτωσαν εἰς καιροὺς ἀπὸ συνταγῶν καὶ μετ’ αὐτῶν πρεσβύτεροι πόλεως καὶ πόλεως καὶ κριταὶ τοῦ ἀποστρέψαι ὀργὴν θυμοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξ ἡμῶν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.
2Ezd:10:14 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δή ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐκ·κλησία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν πόλις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀπό   καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) πόλις, -εως, ἡ καί πόλις, -εως, ἡ καί κριτής, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:10:14 By powodować stać Naprawdę Władca; by zaczynać się Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ja Kto/, który/, który By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 Kobiety/żona Innego/inni By przychodzić Do (+przyspieszenie) Okres czasu Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Starszy Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] By odwracać się od Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Bóg  Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:10:14 stE/tOsan dE\ oi( a)/rCHontes E(mO=n tE=| pa/sE| e)kklEsi/a|, kai\ pa/ntes oi( e)n po/lesin E(mO=n, o(\s e)ka/Tisen gunai=kas a)llotri/as, e)lTe/tOsan ei)s kairou\s a)po\ suntagO=n kai\ met’ au)tO=n presbu/teroi po/leOs kai\ po/leOs kai\ kritai\ tou= a)postre/PSai o)rgE\n Tumou= Teou= E(mO=n e)X E(mO=n peri\ tou= r(E/matos tou/tou.
2Ezd:10:14 stEtOsan dE hoi arCHontes hEmOn tE pasE ekklEsia, kai pantes hoi en polesin hEmOn, hos ekaTisen gynaikas allotrias, elTetOsan eis kairus apo syntagOn kai met’ autOn presbyteroi poleOs kai poleOs kai kritai tu apostrePSai orgEn Tymu Teu hEmOn eX hEmOn peri tu rEmatos tutu.
2Ezd:10:14 VH_AAD3P x RA_NPM N3_NPM RP_GP RA_DSF A1S_DSF N1A_DSF C A3_NPM RA_NPM P N3I_DPF RP_GP RR_NSM VAI_AAI3S N3K_APF A1A_GSF VB_AAD3P P N2_APM P N1_GPF C P RD_GPM A1A_NPM N3I_GSF C N3I_GSF C N1M_NPM RA_GSN VA_AAN N1_ASF N2_GSM N2_GSM RP_GP P RP_GP P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM
2Ezd:10:14 to cause to stand indeed the ruler; to begin I the every all, each, every, the whole of; to sprinkle assembly assembly, gathering, congregation, church and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city I who/whom/which to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 woman/wife of another/others to come into (+acc) period of time from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same elder city and also, even, namely city and also, even, namely judge [see critic] the to turn away from wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger god [see theology] I out of (+gen) ἐξ before vowels I about (+acc,+gen) the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:10:14 let-them-CAUSE-TO-STand! indeed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) us (gen) the (dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed assembly (dat) and all (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) cities (dat) us (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-SIT DOWN-ed women/wives (acc) of another/others (gen), of another/others (acc) let-them-COME! into (+acc) periods of time (acc) away from (+gen)   and after (+acc), with (+gen) them/same (gen) elder ([Adj] nom|voc) city (gen) and city (gen) and judges (nom|voc) the (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) wrath (acc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! god (gen) us (gen) out of (+gen) us (gen) about (+acc,+gen) the (gen) declaration (gen) this (gen)
2Ezd:10:14 2Ezd_10:14_1 2Ezd_10:14_2 2Ezd_10:14_3 2Ezd_10:14_4 2Ezd_10:14_5 2Ezd_10:14_6 2Ezd_10:14_7 2Ezd_10:14_8 2Ezd_10:14_9 2Ezd_10:14_10 2Ezd_10:14_11 2Ezd_10:14_12 2Ezd_10:14_13 2Ezd_10:14_14 2Ezd_10:14_15 2Ezd_10:14_16 2Ezd_10:14_17 2Ezd_10:14_18 2Ezd_10:14_19 2Ezd_10:14_20 2Ezd_10:14_21 2Ezd_10:14_22 2Ezd_10:14_23 2Ezd_10:14_24 2Ezd_10:14_25 2Ezd_10:14_26 2Ezd_10:14_27 2Ezd_10:14_28 2Ezd_10:14_29 2Ezd_10:14_30 2Ezd_10:14_31 2Ezd_10:14_32 2Ezd_10:14_33 2Ezd_10:14_34 2Ezd_10:14_35 2Ezd_10:14_36 2Ezd_10:14_37 2Ezd_10:14_38 2Ezd_10:14_39 2Ezd_10:14_40 2Ezd_10:14_41 2Ezd_10:14_42 2Ezd_10:14_43 2Ezd_10:14_44
2Ezd:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:15 πλὴν Ιωναθαν υἱὸς Ασαηλ καὶ Ιαζια υἱὸς Θεκουε μετ’ ἐμοῦ περὶ τούτου, καὶ Μεσουλαμ καὶ Σαβαθαι ὁ Λευίτης βοηθῶν αὐτοῖς.
2Ezd:10:15 Only Jonathan the son of Asael, and Jazias the son of Thecoe were with me concerning this; and Mesollam, and Sabbathai the Levite helped them. (Ezra 10:15 Brenton)
2Ezd:10:15 Tylko Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili się temu, a Meszullam i lewita Szabbetaj ich poparli. - (Ezd 10:15 BT_4)
2Ezd:10:15 πλὴν Ιωναθαν υἱὸς Ασαηλ καὶ Ιαζια υἱὸς Θεκουε μετ’ ἐμοῦ περὶ τούτου, καὶ Μεσουλαμ καὶ Σαβαθαι Λευίτης βοηθῶν αὐτοῖς.
2Ezd:10:15 πλήν   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν περί οὗτος αὕτη τοῦτο καί   καί   ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:10:15 Z wyjątkiem Syn I też, nawet, mianowicie Syn Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Lewita Pomocny; by pomagać On/ona/to/to samo
2Ezd:10:15 plE\n *iOnaTan ui(o\s *asaEl kai\ *iaDZia ui(o\s *Tekoue met’ e)mou= peri\ tou/tou, kai\ *mesoulam kai\ *sabaTai o( *leui/tEs boETO=n au)toi=s.
2Ezd:10:15 plEn iOnaTan hyios asaEl kai iaDZia hyios Tekue met’ emu peri tutu, kai mesulam kai sabaTai ho leuitEs boETOn autois.
2Ezd:10:15 D N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM P RP_GS P RD_GSM C N_NSM C N_NSM RA_NSM N1M_NSM N2_GPM RD_DPM
2Ezd:10:15 except ć son ć and also, even, namely ć son ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć and also, even, namely ć the Levite helpful; to help he/she/it/same
2Ezd:10:15 except   son (nom)   and   son (nom)   after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) about (+acc,+gen) this (gen) and   and   the (nom) Levite (nom) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom) them/same (dat)
2Ezd:10:15 2Ezd_10:15_1 2Ezd_10:15_2 2Ezd_10:15_3 2Ezd_10:15_4 2Ezd_10:15_5 2Ezd_10:15_6 2Ezd_10:15_7 2Ezd_10:15_8 2Ezd_10:15_9 2Ezd_10:15_10 2Ezd_10:15_11 2Ezd_10:15_12 2Ezd_10:15_13 2Ezd_10:15_14 2Ezd_10:15_15 2Ezd_10:15_16 2Ezd_10:15_17 2Ezd_10:15_18 2Ezd_10:15_19 2Ezd_10:15_20
2Ezd:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:16 καὶ ἐποίησαν οὕτως υἱοὶ τῆς ἀποικίας. καὶ διεστάλησαν Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν τῷ οἴκῳ καὶ πάντες ἐν ὀνόμασιν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐκζητῆσαι τὸ ῥῆμα.
2Ezd:10:16 And the children of the captivity did thus: and Esdras the priest, and heads of families according to their house were separated, and all by their names, for they returned in the first day of the tenth month to search out the matter. (Ezra 10:16 Brenton)
2Ezd:10:16 Natomiast uczynili tak wygnańcy; i kapłan Ezdrasz dobrał sobie, jako odpowiednich mężów dla poszczególnych rodów, naczelników ich - i to każdego imiennie. A oni zasiedli do zbadania tej sprawy pierwszego dnia miesiąca dziesiątego. (Ezd 10:16 BT_4)
2Ezd:10:16 καὶ ἐποίησαν οὕτως υἱοὶ τῆς ἀποικίας. καὶ διεστάλησαν Εσδρας ἱερεὺς καὶ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν τῷ οἴκῳ καὶ πάντες ἐν ὀνόμασιν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐκζητῆσαι τὸ ῥῆμα.
2Ezd:10:16 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό ὅτι ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον; δεκατόω (δεκατ(ο)-, -, -, δεδεκατω·κ-, δεδεκατω-, -) ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό
2Ezd:10:16 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Syn I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Duchowny I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Władca; by zaczynać się patrilineage Dom I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Ponieważ/tamto By odwracać się dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Miesiąc Dziesiąty; by zbierać dziesiąte części By odszukiwać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
2Ezd:10:16 kai\ e)poi/Esan ou(/tOs ui(oi\ tE=s a)poiki/as. kai\ diesta/lEsan *esdras o( i(ereu\s kai\ a)/ndres a)/rCHontes patriO=n tO=| oi)/kO| kai\ pa/ntes e)n o)no/masin, o(/ti e)pe/strePSan e)n E(me/ra| mia=| tou= mEno\s tou= deka/tou e)kDZEtE=sai to\ r(E=ma.
2Ezd:10:16 kai epoiEsan hutOs hyioi tEs apoikias. kai diestalEsan esdras ho hiereus kai andres arCHontes patriOn tO oikO kai pantes en onomasin, hoti epestrePSan en hEmera mia tu mEnos tu dekatu ekDZEtEsai to rEma.
2Ezd:10:16 C VAI_AAI3P D N2_NPM RA_GSF N1A_GSF C VDI_API3P N_NSM RA_NSM N3V_NSM C N3_NPM N3_NPM N1A_GPF RA_DSM N2_DSM C A3_NPM P N3M_DPN C VAI_AAI3P P N1A_DSF A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM VA_AAN RA_ASN N3M_ASN
2Ezd:10:16 and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] son the ć and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) ć the priest and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ruler; to begin patrilineage the house and also, even, namely every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to because/that to turn around in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one the month the tenth; to collect tithes to seek out the declaration statement, utterance
2Ezd:10:16 and they-DO/MAKE-ed thusly/like this sons (nom|voc) the (gen)   and they-were-???-ed   the (nom) priest (nom) and men, husbands (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen) the (dat) house (dat) and all (nom|voc) in/among/by (+dat) names (dat) because/that they-TURN-ed-AROUND in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) tenth (gen); be-you(sg)-COLLECT-ing-TITHES!, be-you(sg)-being-COLLECT-ed-TITHES! to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc)
2Ezd:10:16 2Ezd_10:16_1 2Ezd_10:16_2 2Ezd_10:16_3 2Ezd_10:16_4 2Ezd_10:16_5 2Ezd_10:16_6 2Ezd_10:16_7 2Ezd_10:16_8 2Ezd_10:16_9 2Ezd_10:16_10 2Ezd_10:16_11 2Ezd_10:16_12 2Ezd_10:16_13 2Ezd_10:16_14 2Ezd_10:16_15 2Ezd_10:16_16 2Ezd_10:16_17 2Ezd_10:16_18 2Ezd_10:16_19 2Ezd_10:16_20 2Ezd_10:16_21 2Ezd_10:16_22 2Ezd_10:16_23 2Ezd_10:16_24 2Ezd_10:16_25 2Ezd_10:16_26 2Ezd_10:16_27 2Ezd_10:16_28 2Ezd_10:16_29 2Ezd_10:16_30 2Ezd_10:16_31 2Ezd_10:16_32 2Ezd_10:16_33
2Ezd:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:17 καὶ ἐτέλεσαν ἐν πᾶσιν ἀνδράσιν, οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἕως ἡμέρας μιᾶς τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.
2Ezd:10:17 And they made an end with all the men who had taken strange wives by the first day of the first month. (Ezra 10:17 Brenton)
2Ezd:10:17 I owi mężowie do pierwszego dnia miesiąca pierwszego dokonali wszystkiego w sprawie tych, którzy wzięli za żony kobiety cudzoziemskie. (Ezd 10:17 BT_4)
2Ezd:10:17 καὶ ἐτέλεσαν ἐν πᾶσιν ἀνδράσιν, οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἕως ἡμέρας μιᾶς τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.
2Ezd:10:17 καί τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
2Ezd:10:17 I też, nawet, mianowicie By kończyć koniec W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 Kobiety/żona Innego/inni Aż; świtaj Dzień Jeden Miesiąc Po pierwsze
2Ezd:10:17 kai\ e)te/lesan e)n pa=sin a)ndra/sin, oi(\ e)ka/Tisan gunai=kas a)llotri/as, e(/Os E(me/ras mia=s tou= mEno\s tou= prO/tou.
2Ezd:10:17 kai etelesan en pasin andrasin, hoi ekaTisan gynaikas allotrias, heOs hEmeras mias tu mEnos tu prOtu.
2Ezd:10:17 C VAI_AAI3P P A3_DPM N3_DPM RR_NPM VAI_AAI3P N3K_APF A1A_GSF C N1A_GSF A1A_GSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS
2Ezd:10:17 and also, even, namely to end finish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 woman/wife of another/others until; dawn day one the month the first
2Ezd:10:17 and they-END-ed in/among/by (+dat) all (dat) men, husbands (dat) who/whom/which (nom) they-SIT DOWN-ed women/wives (acc) of another/others (gen), of another/others (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) one (gen) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen)
2Ezd:10:17 2Ezd_10:17_1 2Ezd_10:17_2 2Ezd_10:17_3 2Ezd_10:17_4 2Ezd_10:17_5 2Ezd_10:17_6 2Ezd_10:17_7 2Ezd_10:17_8 2Ezd_10:17_9 2Ezd_10:17_10 2Ezd_10:17_11 2Ezd_10:17_12 2Ezd_10:17_13 2Ezd_10:17_14 2Ezd_10:17_15 2Ezd_10:17_16
2Ezd:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:18 καὶ εὑρέθησαν ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας· ἀπὸ υἱῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ιωσεδεκ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Μαασηα καὶ Ελιεζερ καὶ Ιαριβ καὶ Γαδαλια,
2Ezd:10:18 And there were found some of the sons of the priests who had taken strange wives: of the sons of Jesus the son of Josedec, and his brethren; Maasia, and Eliezer, and Jarib, and Gadalia. (Ezra 10:18 Brenton)
2Ezd:10:18 I ustalono, że tymi ze stanu kapłańskiego, którzy poślubili kobiety cudzoziemskie, byli: spośród synów Jozuego, syna Josadaka, i braci jego: Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz; (Ezd 10:18 BT_4)
2Ezd:10:18 Καὶ εὑρέθησαν ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας· ἀπὸ υἱῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ιωσεδεκ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Μαασηα καὶ Ελιεζερ καὶ Ιαριβ καὶ Γαδαλια,
2Ezd:10:18 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί Ἐλιέζερ, ὁ καί   καί  
2Ezd:10:18 I też, nawet, mianowicie By znajdować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Duchowny Kto/, który/, który By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 Kobiety/żona Innego/inni Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Josedec I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Eliezer I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:10:18 *kai\ eu(re/TEsan a)po\ ui(O=n tO=n i(ere/On oi(\ e)ka/Tisan gunai=kas a)llotri/as· a)po\ ui(O=n *)iEsou= ui(ou= *iOsedek kai\ a)delfoi\ au)tou= *maasEa kai\ *elieDZer kai\ *iarib kai\ *gadalia,
2Ezd:10:18 kai heureTEsan apo hyiOn tOn hiereOn hoi ekaTisan gynaikas allotrias· apo hyiOn iEsu hyiu iOsedek kai adelfoi autu maasEa kai elieDZer kai iarib kai gadalia,
2Ezd:10:18 C VC_API3P P N2_GPM RA_GPM N3V_GPM RR_NPM VAI_AAI3P N3K_APF A1A_GSF P N2_GPM N_GSM N2_GSM N_GSM C N2_NPM RD_GSM N_GSM C N_GSM C N_GSM C N_GSM
2Ezd:10:18 and also, even, namely to find from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son the priest who/whom/which to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382 woman/wife of another/others from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Jesus [Joshua or Jesus] son Josedec and also, even, namely brother he/she/it/same ć and also, even, namely Eliezer and also, even, namely ć and also, even, namely ć
2Ezd:10:18 and they-were-FIND-ed away from (+gen) sons (gen) the (gen) priests (gen) who/whom/which (nom) they-SIT DOWN-ed women/wives (acc) of another/others (gen), of another/others (acc) away from (+gen) sons (gen) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) son (gen) Josedec (indecl) and brothers (nom|voc) him/it/same (gen)   and Eliezer (indecl) and   and  
2Ezd:10:18 2Ezd_10:18_1 2Ezd_10:18_2 2Ezd_10:18_3 2Ezd_10:18_4 2Ezd_10:18_5 2Ezd_10:18_6 2Ezd_10:18_7 2Ezd_10:18_8 2Ezd_10:18_9 2Ezd_10:18_10 2Ezd_10:18_11 2Ezd_10:18_12 2Ezd_10:18_13 2Ezd_10:18_14 2Ezd_10:18_15 2Ezd_10:18_16 2Ezd_10:18_17 2Ezd_10:18_18 2Ezd_10:18_19 2Ezd_10:18_20 2Ezd_10:18_21 2Ezd_10:18_22 2Ezd_10:18_23 2Ezd_10:18_24 2Ezd_10:18_25
2Ezd:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:19 καὶ ἔδωκαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ ἐξενέγκαι γυναῖκας αὐτῶν καὶ πλημμελείας κριὸν ἐκ προβάτων περὶ πλημμελήσεως αὐτῶν·
2Ezd:10:19 And they pledged themselves to put away their wives, and offered a ram of the flock for a trespass-offering because of their trespass. (Ezra 10:19 Brenton)
2Ezd:10:19 oni poręczyli, że odprawią swoje żony, a ofiarą zadośćuczynienia za ich winę będzie baran; (Ezd 10:19 BT_4)
2Ezd:10:19 καὶ ἔδωκαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ ἐξενέγκαι γυναῖκας αὐτῶν καὶ πλημμελείας κριὸν ἐκ προβάτων περὶ πλημμελήσεως αὐτῶν·
2Ezd:10:19 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX]   ἐκ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) περί πλημ·μέλησις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:10:19 I też, nawet, mianowicie By dawać Ręka On/ona/to/to samo By wykonywać ródź Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? On/ona/to/to samo
2Ezd:10:19 kai\ e)/dOkan CHei=ra au)tO=n tou= e)Xene/gkai gunai=kas au)tO=n kai\ plEmmelei/as krio\n e)k proba/tOn peri\ plEmmelE/seOs au)tO=n·
2Ezd:10:19 kai edOkan CHeira autOn tu eXenenkai gynaikas autOn kai plEmmeleias krion ek probatOn peri plEmmelEseOs autOn·
2Ezd:10:19 C VAI_AAI3P N3_ASF RD_GPM RA_GSN VA_AAN N3K_APF RD_GPM C N1A_APF N2_ASM P N2N_GPN P N3I_GSF RD_GPM
2Ezd:10:19 and also, even, namely to give hand he/she/it/same the to carry out bring forth woman/wife he/she/it/same and also, even, namely ??? ć out of (+gen) ἐξ before vowels sheep (sheepfold) about (+acc,+gen) ??? he/she/it/same
2Ezd:10:19 and they-GIVE-ed hand (acc) them/same (gen) the (gen) to-CARRY OUT, be-you(sg)-CARRY OUT-ed!, he/she/it-happens-to-CARRY OUT (opt) women/wives (acc) them/same (gen) and ??? (gen), ???s (acc)   out of (+gen) sheep (gen) about (+acc,+gen) ??? (gen) them/same (gen)
2Ezd:10:19 2Ezd_10:19_1 2Ezd_10:19_2 2Ezd_10:19_3 2Ezd_10:19_4 2Ezd_10:19_5 2Ezd_10:19_6 2Ezd_10:19_7 2Ezd_10:19_8 2Ezd_10:19_9 2Ezd_10:19_10 2Ezd_10:19_11 2Ezd_10:19_12 2Ezd_10:19_13 2Ezd_10:19_14 2Ezd_10:19_15 2Ezd_10:19_16
2Ezd:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:20 καὶ ἀπὸ υἱῶν Εμμηρ Ανανι καὶ Ζαβδια·
2Ezd:10:20 And of the sons of Emmer; Anani, and Zabdia. (Ezra 10:20 Brenton)
2Ezd:10:20 a z synów Immera: Chanani i Zebadiasz; (Ezd 10:20 BT_4)
2Ezd:10:20 καὶ ἀπὸ υἱῶν Εμμηρ Ανανι καὶ Ζαβδια·
2Ezd:10:20 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί  
2Ezd:10:20 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn   I też, nawet, mianowicie
2Ezd:10:20 kai\ a)po\ ui(O=n *emmEr *anani kai\ *DZabdia·
2Ezd:10:20 kai apo hyiOn emmEr anani kai DZabdia·
2Ezd:10:20 C P N2_GPM N_GSM N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:20 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć   and also, even, namely ć
2Ezd:10:20 and away from (+gen) sons (gen)     and  
2Ezd:10:20 2Ezd_10:20_1 2Ezd_10:20_2 2Ezd_10:20_3 2Ezd_10:20_4 2Ezd_10:20_5 2Ezd_10:20_6 2Ezd_10:20_7
2Ezd:10:20 x x x x x x x
2Ezd:10:21 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ηραμ Μασαια καὶ Ελια καὶ Σαμαια καὶ Ιιηλ καὶ Οζια·
2Ezd:10:21 And of the sons of Eram; Masael, and Elia, and Samaia, and Jeel, and Ozia. (Ezra 10:21 Brenton)
2Ezd:10:21 a z synów Charima: Maasejasz, Eliasz, Szemajasz, Jechiel i Ozjasz; (Ezd 10:21 BT_4)
2Ezd:10:21 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ηραμ Μασαια καὶ Ελια καὶ Σαμαια καὶ Ιιηλ καὶ Οζια·
2Ezd:10:21 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί   καί Ὀζίας, -ου, ὁ
2Ezd:10:21 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn   I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Uzziah
2Ezd:10:21 kai\ a)po\ ui(O=n *Eram *masaia kai\ *elia kai\ *samaia kai\ *iiEl kai\ *oDZia·
2Ezd:10:21 kai apo hyiOn Eram masaia kai elia kai samaia kai iiEl kai oDZia·
2Ezd:10:21 C P N2_GPM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:21 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć   and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Uzziah
2Ezd:10:21 and away from (+gen) sons (gen)     and   and   and   and Uzziah (voc)
2Ezd:10:21 2Ezd_10:21_1 2Ezd_10:21_2 2Ezd_10:21_3 2Ezd_10:21_4 2Ezd_10:21_5 2Ezd_10:21_6 2Ezd_10:21_7 2Ezd_10:21_8 2Ezd_10:21_9 2Ezd_10:21_10 2Ezd_10:21_11 2Ezd_10:21_12 2Ezd_10:21_13
2Ezd:10:21 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:22 καὶ ἀπὸ υἱῶν Φασουρ Ελιωηναι, Μαασαια καὶ Ισμαηλ καὶ Ναθαναηλ καὶ Ιωζαβαδ καὶ Ηλασα. –
2Ezd:10:22 And of the sons of Phasur; Elionai, Maasia, and Ismael, and Nathanael, and Jozabad, and Elasa. (Ezra 10:22 Brenton)
2Ezd:10:22 a z synów Paszchura: Elioenaj, Maasejasz, Izmael, Netaneel, Jozabad i Elasa. (Ezd 10:22 BT_4)
2Ezd:10:22 καὶ ἀπὸ υἱῶν Φασουρ Ελιωηναι, Μαασαια καὶ Ισμαηλ καὶ Ναθαναηλ καὶ Ιωζαβαδ καὶ Ηλασα.
2Ezd:10:22 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί       καί   καί Ναθαναήλ, ὁ καί   καί ἐλαύνω (ελαυν-, ελα·σ-, ελα·σ-, εληλα·κ-, -, -)  
2Ezd:10:22 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn     I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Natanael I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do pchanego przez wiatr  
2Ezd:10:22 kai\ a)po\ ui(O=n *fasour *eliOEnai, *maasaia kai\ *ismaEl kai\ *naTanaEl kai\ *iODZabad kai\ *Elasa.
2Ezd:10:22 kai apo hyiOn fasur eliOEnai, maasaia kai ismaEl kai naTanaEl kai iODZabad kai Elasa.
2Ezd:10:22 C P N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:22 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć     and also, even, namely ć and also, even, namely Nathanael and also, even, namely ć and also, even, namely to pushed by wind  
2Ezd:10:22 and away from (+gen) sons (gen)       and   and Nathanael (indecl) and   and I-PUSHED BY WIND-ed  
2Ezd:10:22 2Ezd_10:22_1 2Ezd_10:22_2 2Ezd_10:22_3 2Ezd_10:22_4 2Ezd_10:22_5 2Ezd_10:22_6 2Ezd_10:22_7 2Ezd_10:22_8 2Ezd_10:22_9 2Ezd_10:22_10 2Ezd_10:22_11 2Ezd_10:22_12 2Ezd_10:22_13 2Ezd_10:22_14 2Ezd_10:22_15
2Ezd:10:22 x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:23 καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν· Ιωζαβαδ καὶ Σαμου καὶ Κωλια [αὐτὸς Κωλιτας] καὶ Φαθαια καὶ Ιοδομ καὶ Ελιεζερ·
2Ezd:10:23 And of the Levites; Jozabad, and Samu, and Colia (he is Colitas,)and Phetheia, and Judas, and Eliezer. (Ezra 10:23 Brenton)
2Ezd:10:23 A spośród lewitów: Jozabad, Szimi, Kelajasz, czyli Kelita, Petachiasz, Juda i Eliezer - (Ezd 10:23 BT_4)
2Ezd:10:23 καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν· Ιωζαβαδ καὶ Σαμου καὶ Κωλια [αὐτὸς Κωλιτας] καὶ Φαθαια καὶ Ιοδομ καὶ Ελιεζερ·
2Ezd:10:23 καί ἀπό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   καί Σάμος, -ου, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   καί Ἐλιέζερ, ὁ
2Ezd:10:23 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lewita I też, nawet, mianowicie Samos I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eliezer
2Ezd:10:23 kai\ a)po\ tO=n *leuitO=n· *iODZabad kai\ *samou kai\ *kOlia [au)to\s *kOlitas] kai\ *faTaia kai\ *iodom kai\ *elieDZer·
2Ezd:10:23 kai apo tOn leuitOn· iODZabad kai samu kai kOlia [autos kOlitas] kai faTaia kai iodom kai elieDZer·
2Ezd:10:23 C P RA_GPM N1M_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM RD_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:23 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Levite ć and also, even, namely Samos and also, even, namely ć he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Eliezer
2Ezd:10:23 and away from (+gen) the (gen) Levites (gen)   and Samos (gen) and   he/it/same (nom)   and   and   and Eliezer (indecl)
2Ezd:10:23 2Ezd_10:23_1 2Ezd_10:23_2 2Ezd_10:23_3 2Ezd_10:23_4 2Ezd_10:23_5 2Ezd_10:23_6 2Ezd_10:23_7 2Ezd_10:23_8 2Ezd_10:23_9 2Ezd_10:23_10 2Ezd_10:23_11 2Ezd_10:23_12 2Ezd_10:23_13 2Ezd_10:23_14 2Ezd_10:23_15 2Ezd_10:23_16 2Ezd_10:23_17
2Ezd:10:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:24 καὶ ἀπὸ τῶν ᾀδόντων Ελισαφ· καὶ ἀπὸ τῶν πυλωρῶν Σελλημ καὶ Τελημ καὶ Ωδουε. –
2Ezd:10:24 And of the singers; Elisab: and of the porters; Solmen, and Telmen, and Oduth. (Ezra 10:24 Brenton)
2Ezd:10:24 A spośród śpiewaków: Eliaszib. A spośród odźwiernych: Szallum, Telem i Uri. (Ezd 10:24 BT_4)
2Ezd:10:24 καὶ ἀπὸ τῶν ᾀδόντων Ελισαφ· καὶ ἀπὸ τῶν πυλωρῶν Σελλημ καὶ Τελημ καὶ Ωδουε.
2Ezd:10:24 καί ἀπό ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)   καί ἀπό ὁ ἡ τό     καί   καί    
2Ezd:10:24 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By śpiewać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym   I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie  
2Ezd:10:24 kai\ a)po\ tO=n a)|do/ntOn *elisaf· kai\ a)po\ tO=n pulOrO=n *sellEm kai\ *telEm kai\ *Odoue.
2Ezd:10:24 kai apo tOn adontOn elisaf· kai apo tOn pylOrOn sellEm kai telEm kai Odue.
2Ezd:10:24 C P RA_GPM V1_PAPGPM N_NSM C P RA_GPM N2_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:24 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to sing ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć   and also, even, namely ć and also, even, namely ć  
2Ezd:10:24 and away from (+gen) the (gen) let-them-be-SING-ing! (classical), while SING-ing (gen)   and away from (+gen) the (gen)     and   and    
2Ezd:10:24 2Ezd_10:24_1 2Ezd_10:24_2 2Ezd_10:24_3 2Ezd_10:24_4 2Ezd_10:24_5 2Ezd_10:24_6 2Ezd_10:24_7 2Ezd_10:24_8 2Ezd_10:24_9 2Ezd_10:24_10 2Ezd_10:24_11 2Ezd_10:24_12 2Ezd_10:24_13 2Ezd_10:24_14 2Ezd_10:24_15
2Ezd:10:24 x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:25 καὶ ἀπὸ Ισραηλ· ἀπὸ υἱῶν Φορος Ραμια καὶ Ιαζια καὶ Μελχια καὶ Μεαμιν καὶ Ελεαζαρ καὶ Ασαβια καὶ Βαναια·
2Ezd:10:25 Also of Israel: of the sons of Phoros; Ramia, and Azia, and Melchia, and Meamin, and Eleazar, and Asabia, and Banaia. (Ezra 10:25 Brenton)
2Ezd:10:25 A z Izraela, spośród synów Parosza: Ramiasz, Jizzijasz, Malkiasz, Mijjamin, Eleazar, Chaszabiasz i Benajasz; (Ezd 10:25 BT_4)
2Ezd:10:25 καὶ ἀπὸ Ισραηλ· ἀπὸ υἱῶν Φορος Ραμια καὶ Ιαζια καὶ Μελχια καὶ Μεαμιν καὶ Ελεαζαρ καὶ Ασαβια καὶ Βαναια·
2Ezd:10:25 καί ἀπό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί φόρος, -ου, ὁ   καί   καί   καί   καί Ἐλεάζαρ, ὁ καί   καί  
2Ezd:10:25 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eleazar I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:10:25 kai\ a)po\ *israEl· a)po\ ui(O=n *foros *ramia kai\ *iaDZia kai\ *melCHia kai\ *meamin kai\ *eleaDZar kai\ *asabia kai\ *banaia·
2Ezd:10:25 kai apo israEl· apo hyiOn foros ramia kai iaDZia kai melCHia kai meamin kai eleaDZar kai asabia kai banaia·
2Ezd:10:25 C P N_GSM P N2_GPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:25 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Eleazar and also, even, namely ć and also, even, namely ć
2Ezd:10:25 and away from (+gen) Israel (indecl) away from (+gen) sons (gen) Tax (nom)   and   and   and   and Eleazar (indecl) and   and  
2Ezd:10:25 2Ezd_10:25_1 2Ezd_10:25_2 2Ezd_10:25_3 2Ezd_10:25_4 2Ezd_10:25_5 2Ezd_10:25_6 2Ezd_10:25_7 2Ezd_10:25_8 2Ezd_10:25_9 2Ezd_10:25_10 2Ezd_10:25_11 2Ezd_10:25_12 2Ezd_10:25_13 2Ezd_10:25_14 2Ezd_10:25_15 2Ezd_10:25_16 2Ezd_10:25_17 2Ezd_10:25_18 2Ezd_10:25_19
2Ezd:10:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:26 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ηλαμ Μαθανια καὶ Ζαχαρια καὶ Ιαιηλ καὶ Αβδια καὶ Ιαριμωθ καὶ Ηλια·
2Ezd:10:26 And of the sons of Helam; Matthania, and Zacharia, and Jaiel, and Abdia, and Jarimoth, and Elia. (Ezra 10:26 Brenton)
2Ezd:10:26 a spośród synów Elama: Mattaniasz, Zachariasz, Jechiel, Abdi, Jeremot i Eliasz; (Ezd 10:26 BT_4)
2Ezd:10:26 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ηλαμ Μαθανια καὶ Ζαχαρια καὶ Ιαιηλ καὶ Αβδια καὶ Ιαριμωθ καὶ Ηλια·
2Ezd:10:26 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί   καί   καί   καί Ἠλίας, -ου, ὁ
2Ezd:10:26 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn   I też, nawet, mianowicie Zachariasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eliasz
2Ezd:10:26 kai\ a)po\ ui(O=n *Elam *maTania kai\ *DZaCHaria kai\ *iaiEl kai\ *abdia kai\ *iarimOT kai\ *Elia·
2Ezd:10:26 kai apo hyiOn Elam maTania kai DZaCHaria kai iaiEl kai abdia kai iarimOT kai Elia·
2Ezd:10:26 C P N2_GPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:26 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć   and also, even, namely Zacharias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Elijah
2Ezd:10:26 and away from (+gen) sons (gen)     and Zacharias (voc) and   and   and   and Elijah (voc)
2Ezd:10:26 2Ezd_10:26_1 2Ezd_10:26_2 2Ezd_10:26_3 2Ezd_10:26_4 2Ezd_10:26_5 2Ezd_10:26_6 2Ezd_10:26_7 2Ezd_10:26_8 2Ezd_10:26_9 2Ezd_10:26_10 2Ezd_10:26_11 2Ezd_10:26_12 2Ezd_10:26_13 2Ezd_10:26_14 2Ezd_10:26_15
2Ezd:10:26 x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:27 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ζαθουα Ελιωηναι, Ελισουβ, Μαθανια καὶ Ιαρμωθ καὶ Ζαβαδ καὶ Οζιζα·
2Ezd:10:27 And of the sons of Zathua; Elionai, Elisub, Matthanai, and Armoth, and Zabad, and Oziza. (Ezra 10:27 Brenton)
2Ezd:10:27 a spośród synów Zattua: Elioenaj, Eliaszib Mattaniasz, Jeremot, Zabad i Aziza; (Ezd 10:27 BT_4)
2Ezd:10:27 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ζαθουα Ελιωηναι, Ελισουβ, Μαθανια καὶ Ιαρμωθ καὶ Ζαβαδ καὶ Οζιζα·
2Ezd:10:27 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί         καί   καί   καί  
2Ezd:10:27 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn       I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:10:27 kai\ a)po\ ui(O=n *DZaToua *eliOEnai, *elisoub, *maTania kai\ *iarmOT kai\ *DZabad kai\ *oDZiDZa·
2Ezd:10:27 kai apo hyiOn DZaTua eliOEnai, elisub, maTania kai iarmOT kai DZabad kai oDZiDZa·
2Ezd:10:27 C P N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:27 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć       and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
2Ezd:10:27 and away from (+gen) sons (gen)         and   and   and  
2Ezd:10:27 2Ezd_10:27_1 2Ezd_10:27_2 2Ezd_10:27_3 2Ezd_10:27_4 2Ezd_10:27_5 2Ezd_10:27_6 2Ezd_10:27_7 2Ezd_10:27_8 2Ezd_10:27_9 2Ezd_10:27_10 2Ezd_10:27_11 2Ezd_10:27_12 2Ezd_10:27_13
2Ezd:10:27 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:28 καὶ ἀπὸ υἱῶν Βαβι Ιωαναν, Ανανια καὶ Ζαβου, Οθαλι·
2Ezd:10:28 And of the sons of Babei; Joanan, Anania, and Zabu, and Thali. (Ezra 10:28 Brenton)
2Ezd:10:28 a spośród synów Bebaja: Jochanan, Chananiasz, Zabbaj, Atlaj; (Ezd 10:28 BT_4)
2Ezd:10:28 καὶ ἀπὸ υἱῶν Βαβι Ιωαναν, Ανανια καὶ Ζαβου, Οθαλι·
2Ezd:10:28 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί    
2Ezd:10:28 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Joanna; Joanan Ananiasz I też, nawet, mianowicie
2Ezd:10:28 kai\ a)po\ ui(O=n *babi *iOanan, *anania kai\ *DZabou, *oTali·
2Ezd:10:28 kai apo hyiOn babi iOanan, anania kai DZabu, oTali·
2Ezd:10:28 C P N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM C N_NSM N_NSM
2Ezd:10:28 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć Joanna; Joanan Ananias and also, even, namely ć ć
2Ezd:10:28 and away from (+gen) sons (gen)   Joanna (acc); Joanan (indecl) Ananias (voc) and    
2Ezd:10:28 2Ezd_10:28_1 2Ezd_10:28_2 2Ezd_10:28_3 2Ezd_10:28_4 2Ezd_10:28_5 2Ezd_10:28_6 2Ezd_10:28_7 2Ezd_10:28_8 2Ezd_10:28_9
2Ezd:10:28 x x x x x x x x x
2Ezd:10:29 καὶ ἀπὸ υἱῶν Βανουι Μεσουλαμ, Μαλουχ, Αδαιας, Ιασουβ καὶ Σαλουια καὶ Ρημωθ·
2Ezd:10:29 And of the sons of Banui; Mosollam, Maluch, Adaias, Jasub, and Saluia, and Remoth. (Ezra 10:29 Brenton)
2Ezd:10:29 a spośród synów Bigwaja: Meszullam, Malluk, Jedajasz, Jaszub, Jiszal, Jeremot; (Ezd 10:29 BT_4)
2Ezd:10:29 καὶ ἀπὸ υἱῶν Βανουι Μεσουλαμ, Μαλουχ, Αδαιας, Ιασουβ καὶ Σαλουια καὶ Ρημωθ·
2Ezd:10:29 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί           καί   καί  
2Ezd:10:29 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn         I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:10:29 kai\ a)po\ ui(O=n *banoui *mesoulam, *malouCH, *adaias, *iasoub kai\ *salouia kai\ *rEmOT·
2Ezd:10:29 kai apo hyiOn banui mesulam, maluCH, adaias, iasub kai saluia kai rEmOT·
2Ezd:10:29 C P N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:29 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć         and also, even, namely ć and also, even, namely ć
2Ezd:10:29 and away from (+gen) sons (gen)           and   and  
2Ezd:10:29 2Ezd_10:29_1 2Ezd_10:29_2 2Ezd_10:29_3 2Ezd_10:29_4 2Ezd_10:29_5 2Ezd_10:29_6 2Ezd_10:29_7 2Ezd_10:29_8 2Ezd_10:29_9 2Ezd_10:29_10 2Ezd_10:29_11 2Ezd_10:29_12
2Ezd:10:29 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:10:30 καὶ ἀπὸ υἱῶν Φααθμωαβ Εδενε, Χαληλ, Βαναια, Μασηα, Μαθανια, Βεσεληλ καὶ Βανουι καὶ Μανασση·
2Ezd:10:30 And of the sons of Phaath Moab; Edne, and Chalel, and Banaia, Maasia, Matthania, Beseleel, and Banui, and Manasse. (Ezra 10:30 Brenton)
2Ezd:10:30 a spośród synów Pachat-Moaba: Adna, Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Besalel, Binnuj i Manasses; (Ezd 10:30 BT_4)
2Ezd:10:30 καὶ ἀπὸ υἱῶν Φααθμωαβ Εδενε, Χαληλ, Βαναια, Μασηα, Μαθανια, Βεσεληλ καὶ Βανουι καὶ Μανασση·
2Ezd:10:30 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί               καί   καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
2Ezd:10:30 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn             I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Manasses
2Ezd:10:30 kai\ a)po\ ui(O=n *faaTmOab *edene, *CHalEl, *banaia, *masEa, *maTania, *beselEl kai\ *banoui kai\ *manassE·
2Ezd:10:30 kai apo hyiOn faaTmOab edene, CHalEl, banaia, masEa, maTania, beselEl kai banui kai manassE·
2Ezd:10:30 C P N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:10:30 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć             and also, even, namely ć and also, even, namely Manasses
2Ezd:10:30 and away from (+gen) sons (gen)               and   and Manasses  (acc, gen, voc)
2Ezd:10:30 2Ezd_10:30_1 2Ezd_10:30_2 2Ezd_10:30_3 2Ezd_10:30_4 2Ezd_10:30_5 2Ezd_10:30_6 2Ezd_10:30_7 2Ezd_10:30_8 2Ezd_10:30_9 2Ezd_10:30_10 2Ezd_10:30_11 2Ezd_10:30_12 2Ezd_10:30_13 2Ezd_10:30_14
2Ezd:10:30 x x x x x x x x x x x