2Ezd:6:1 Τότε Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔθηκεν γνώμην καὶ ἐπεσκέψατο ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις, ὅπου ἡ γάζα κεῖται ἐν Βαβυλῶνι.
2Ezd:6:1 Then Darius the king made a decree, and caused a search to be made in the record-offices, where the treasure is stored in Babylon. (Ezra 6:1 Brenton)
2Ezd:6:1 Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby. (Ezd 6:1 BT_4)
2Ezd:6:1 Τότε Δαρεῖος βασιλεὺς ἔθηκεν γνώμην καὶ ἐπεσκέψατο ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις, ὅπου γάζα κεῖται ἐν Βαβυλῶνι.
2Ezd:6:1 τότε   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό   ὅπου ὁ ἡ τό γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
2Ezd:6:1 Wtedy Król By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gdzie Skarb; Gaza By leżeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon
2Ezd:6:1 *to/te *darei=os o( basileu\s e)/TEken gnO/mEn kai\ e)peske/PSato e)n tai=s biblioTE/kais, o(/pou E( ga/DZa kei=tai e)n *babulO=ni.
2Ezd:6:1 tote dareios ho basileus eTEken gnOmEn kai epeskePSato en tais biblioTEkais, hopu hE gaDZa keitai en babylOni.
2Ezd:6:1 D N2_NSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S N1_ASF C VAI_AMI3S P RA_DPF N1_DPF x RA_NSF N1S_NSF V5_PMI3S P N3W_DSF
2Ezd:6:1 then ć the king to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] and also, even, namely to visit [see skeptical] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć where the treasure; Gaza to recline in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon
2Ezd:6:1 then   the (nom) king (nom) he/she/it-PLACE-ed knowledge-based determination (acc) and he/she/it-was-VISIT-ed in/among/by (+dat) the (dat)   where the (nom) treasure (nom|voc); Gaza (nom|voc) he/she/it-is-being-RECLINE-ed in/among/by (+dat) Babylon (dat)
2Ezd:6:1 2Ezd_6:1_1 2Ezd_6:1_2 2Ezd_6:1_3 2Ezd_6:1_4 2Ezd_6:1_5 2Ezd_6:1_6 2Ezd_6:1_7 2Ezd_6:1_8 2Ezd_6:1_9 2Ezd_6:1_10 2Ezd_6:1_11 2Ezd_6:1_12 2Ezd_6:1_13 2Ezd_6:1_14 2Ezd_6:1_15 2Ezd_6:1_16 2Ezd_6:1_17
2Ezd:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:2 καὶ εὑρέθη ἐν πόλει ἐν τῇ βάρει τῆς Μήδων πόλεως κεφαλὶς μία, καὶ τοῦτο ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ Ὑπόμνημα·
2Ezd:6:2 And there was found in the city, in the palace, a volume, and this was the record written in it. (Ezra 6:2 Brenton)
2Ezd:6:2 I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane: «Zapisek historyczny: (Ezd 6:2 BT_4)
2Ezd:6:2 καὶ εὑρέθη ἐν πόλει ἐν τῇ βάρει τῆς Μήδων πόλεως κεφαλὶς μία, καὶ τοῦτο ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ Ὑπόμνημα·
2Ezd:6:2 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) ὁ ἡ τό Μῆδος, -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό  
2Ezd:6:2 I też, nawet, mianowicie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać Med [mieszkaniec Medii] Miasto ??? Jeden I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Ezd:6:2 kai\ eu(re/TE e)n po/lei e)n tE=| ba/rei tE=s *mE/dOn po/leOs kefali\s mi/a, kai\ tou=to E)=n gegramme/non e)n au)tE=| *(upo/mnEma·
2Ezd:6:2 kai heureTE en polei en tE barei tEs mEdOn poleOs kefalis mia, kai tuto En gegrammenon en autE ypomnEma·
2Ezd:6:2 C VC_API3S P N3I_DSF P RA_DSF N3I_DSF RA_GSF N_GSF N3I_GSF N3D_NSF A1A_NSF C RD_NSN V9_IAI3S VP_XMPNSN P RD_DSF N3M_NSN
2Ezd:6:2 and also, even, namely to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the burden [see barometric]; heavy; to burden the Mede [inhabitant of Media] city ??? one and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć
2Ezd:6:2 and he/she/it-was-FIND-ed in/among/by (+dat) city (dat) in/among/by (+dat) the (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! the (gen) Medes (gen) city (gen) ??? (nom) one (nom) and this (nom|acc) he/she/it-was having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)  
2Ezd:6:2 2Ezd_6:2_1 2Ezd_6:2_2 2Ezd_6:2_3 2Ezd_6:2_4 2Ezd_6:2_5 2Ezd_6:2_6 2Ezd_6:2_7 2Ezd_6:2_8 2Ezd_6:2_9 2Ezd_6:2_10 2Ezd_6:2_11 2Ezd_6:2_12 2Ezd_6:2_13 2Ezd_6:2_14 2Ezd_6:2_15 2Ezd_6:2_16 2Ezd_6:2_17 2Ezd_6:2_18 2Ezd_6:2_19
2Ezd:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:3 ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου βασιλέως Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἔθηκεν γνώμην περὶ οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ· οἶκος οἰκοδομηθήτω καὶ τόπος, οὗ θυσιάζουσιν τὰ θυσιάσματα· καὶ ἔθηκεν ἔπαρμα ὕψος πήχεις ἑξήκοντα, πλάτος αὐτοῦ πήχεων ἑξήκοντα·
2Ezd:6:3 In the first year of king Cyrus, Cyrus the king made a decree concerning the holy house of God that was in Jerusalem, saying,Let the house be built, and the place where they sacrifice the sacrifices. (Also he appointed its elevation, in height sixty cubits; its breadth was of sixty cubits.) (Ezra 6:3 Brenton)
2Ezd:6:3 W roku pierwszym panowania króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe i dla składających Bogu ofiary spalane. Długość jego - sześćdziesiąt łokci, szerokość jego - dwadzieścia łokci, wysokość jego - trzydzieści łokci; (Ezd 6:3 BT_4)
2Ezd:6:3 ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου βασιλέως Κῦρος βασιλεὺς ἔθηκεν γνώμην περὶ οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ· οἶκος οἰκοδομηθήτω καὶ τόπος, οὗ θυσιάζουσιν τὰ θυσιάσματα· καὶ ἔθηκεν ἔπαρμα ὕψος πήχεις ἑξήκοντα, πλάτος αὐτοῦ πήχεων ἑξήκοντα·
2Ezd:6:3 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό πρῶτος -η -ον   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ περί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)   ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑξή·κοντα πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑξή·κοντα
2Ezd:6:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Po pierwsze Król Król By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dom; by mieszkać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Dom By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Łokieć Sześćdziesiąt Szerokość On/ona/to/to samo Łokieć Sześćdziesiąt
2Ezd:6:3 e)n e)/tei prO/tO| *ku/rou basile/Os *ku=ros o( basileu\s e)/TEken gnO/mEn peri\ oi)/kou tou= Teou= tou= e)n *ierousalEm· oi)=kos oi)kodomETE/tO kai\ to/pos, ou(= Tusia/DZousin ta\ Tusia/smata· kai\ e)/TEken e)/parma u(/PSos pE/CHeis e(XE/konta, pla/tos au)tou= pE/CHeOn e(XE/konta·
2Ezd:6:3 en etei prOtO kyru basileOs kyros ho basileus eTEken gnOmEn peri oiku tu Teu tu en ierusalEm· oikos oikodomETEtO kai topos, hu TysiaDZusin ta Tysiasmata· kai eTEken eparma hyPSos pECHeis heXEkonta, platos autu pECHeOn heXEkonta·
2Ezd:6:3 P N3E_DSN A1_DSMS N2_GSM N3V_GSM N2_NSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S N1_ASF P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DSF N2_NSM VC_APD3S C N2_NSM D V1_PAI3P RA_APN N3M_APN C VAI_AAI3S N3M_NSN N3E_ASN N3E_APM M N3E_ASN RD_GSM N3E_GPM M
2Ezd:6:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year first ć king ć the king to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] about (+acc,+gen) house; to dwell the god [see theology] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] house to build/edify and also, even, namely place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć the ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station ć height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance cubit sixty width he/she/it/same cubit sixty
2Ezd:6:3 in/among/by (+dat) year (dat) first (dat)   king (gen)   the (nom) king (nom) he/she/it-PLACE-ed knowledge-based determination (acc) about (+acc,+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) house (nom) let-him/her/it-be-BUILD/EDIFY-ed! and place (nom) where; who/whom/which (gen)   the (nom|acc)   and he/she/it-PLACE-ed   height (nom|acc|voc) cubits (acc, nom|voc) sixty width (nom|acc|voc) him/it/same (gen) cubits (gen) sixty
2Ezd:6:3 2Ezd_6:3_1 2Ezd_6:3_2 2Ezd_6:3_3 2Ezd_6:3_4 2Ezd_6:3_5 2Ezd_6:3_6 2Ezd_6:3_7 2Ezd_6:3_8 2Ezd_6:3_9 2Ezd_6:3_10 2Ezd_6:3_11 2Ezd_6:3_12 2Ezd_6:3_13 2Ezd_6:3_14 2Ezd_6:3_15 2Ezd_6:3_16 2Ezd_6:3_17 2Ezd_6:3_18 2Ezd_6:3_19 2Ezd_6:3_20 2Ezd_6:3_21 2Ezd_6:3_22 2Ezd_6:3_23 2Ezd_6:3_24 2Ezd_6:3_25 2Ezd_6:3_26 2Ezd_6:3_27 2Ezd_6:3_28 2Ezd_6:3_29 2Ezd_6:3_30 2Ezd_6:3_31 2Ezd_6:3_32 2Ezd_6:3_33 2Ezd_6:3_34 2Ezd_6:3_35
2Ezd:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:4 καὶ δόμοι λίθινοι κραταιοὶ τρεῖς, καὶ δόμος ξύλινος εἷς· καὶ ἡ δαπάνη ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως δοθήσεται·
2Ezd:6:4 And let there be three strong layers of stone, and one layer of timber; and the expense shall be paid out of the house of the king. (Ezra 6:4 Brenton)
2Ezd:6:4 układów z kamienia ciosowego - trzy, i z drzewa - układ jeden. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego. - (Ezd 6:4 BT_4)
2Ezd:6:4 καὶ δόμοι λίθινοι κραταιοὶ τρεῖς, καὶ δόμος ξύλινος εἷς· καὶ δαπάνη ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως δοθήσεται·
2Ezd:6:4 καί   λίθινος -ίνη -ον κραταιός -ά -όν; κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί   ξύλινος -η -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό δαπάνη, -ης, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
2Ezd:6:4 I też, nawet, mianowicie Kamień Poruszaj się kołysać berło; by stawać się silnym Trzy I też, nawet, mianowicie Drewniany Jeden I też, nawet, mianowicie Koszt Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Król By dawać
2Ezd:6:4 kai\ do/moi li/Tinoi krataioi\ trei=s, kai\ do/mos Xu/linos ei(=s· kai\ E( dapa/nE e)X oi)/kou tou= basile/Os doTE/setai·
2Ezd:6:4 kai domoi liTinoi krataioi treis, kai domos Xylinos heis· kai hE dapanE eX oiku tu basileOs doTEsetai·
2Ezd:6:4 C N2_NPM A1_NPM A1A_NPM M_NPM C N2_NSM A1_NSM M_NSM C RA_NSF N1_NSF P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM VC_FPI3S
2Ezd:6:4 and also, even, namely ć stone sway to sway the scepter; to become strong three and also, even, namely ć wooden one and also, even, namely the cost out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell the king to give
2Ezd:6:4 and   stone ([Adj] nom|voc) sway ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-BECOME STRONG-ing, you(sg)-are-being-BECOME STRONG-ed, you(sg)-are-being-BECOME STRONG-ed (classical), he/she/it-should-be-BECOME STRONG-ing, you(sg)-should-be-being-BECOME STRONG-ed, he/she/it-happens-to-be-BECOME STRONG-ing (opt) three (acc, nom) and   wooden ([Adj] nom) one (nom) and the (nom) cost (nom|voc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) he/she/it-will-be-GIVE-ed
2Ezd:6:4 2Ezd_6:4_1 2Ezd_6:4_2 2Ezd_6:4_3 2Ezd_6:4_4 2Ezd_6:4_5 2Ezd_6:4_6 2Ezd_6:4_7 2Ezd_6:4_8 2Ezd_6:4_9 2Ezd_6:4_10 2Ezd_6:4_11 2Ezd_6:4_12 2Ezd_6:4_13 2Ezd_6:4_14 2Ezd_6:4_15 2Ezd_6:4_16 2Ezd_6:4_17
2Ezd:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:5 καὶ τὰ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ Ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐκόμισεν εἰς Βαβυλῶνα, καὶ δοθήτω καὶ ἀπελθάτω εἰς τὸν ναὸν τὸν ἐν Ιερουσαλημ ἐπὶ τόπου, οὗ ἐτέθη ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ.
2Ezd:6:5 And the silver and the gold vessels of the house of God, which Nabuchodonosor carried off from the house that was in Jerusalem, and carried to Babylon, let them even be given, and be carried to the temple that is in Jerusalem, and put in the place where they were set in the house of God. (Ezra 6:5 Brenton)
2Ezd:6:5 Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu Bożym». (Ezd 6:5 BT_4)
2Ezd:6:5 καὶ τὰ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, Ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐκόμισεν εἰς Βαβυλῶνα, καὶ δοθήτω καὶ ἀπελθάτω εἰς τὸν ναὸν τὸν ἐν Ιερουσαλημ ἐπὶ τόπου, οὗ ἐτέθη ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ.
2Ezd:6:5 καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ   ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ἀπό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπί τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Ezd:6:5 I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Bóg  Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty Kto/, który/, który By wykonywać ródź Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie By dawać I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg 
2Ezd:6:5 kai\ ta\ skeu/E oi)/kou tou= Teou= ta\ a)rgura= kai\ ta\ CHrusa=, a(/ *nabouCHodonosor e)XE/negken a)po\ oi)/kou tou= e)n *ierousalEm kai\ e)ko/misen ei)s *babulO=na, kai\ doTE/tO kai\ a)pelTa/tO ei)s to\n nao\n to\n e)n *ierousalEm e)pi\ to/pou, ou(= e)te/TE e)n oi)/kO| tou= Teou=.
2Ezd:6:5 kai ta skeuE oiku tu Teu ta argyra kai ta CHrysa, ha nabuCHodonosor eXEnenken apo oiku tu en ierusalEm kai ekomisen eis babylOna, kai doTEtO kai apelTatO eis ton naon ton en ierusalEm epi topu, hu eteTE en oikO tu Teu.
2Ezd:6:5 C RA_NPN N3E_NPN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_NPN A1C_APN C RA_NPN A1C_APN RR_APN N_NSM VAI_AAI3S P N2_GSM RA_GSM P N_DSF C VAI_AAI3S P N1A_ASF C VC_APD3S C VA_AAD3S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM P N_DSF P N2_GSM D VCI_API3S P N2_DSM RA_GSM N2_GSM
2Ezd:6:5 and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell the god [see theology] the silver and also, even, namely the gold/golden who/whom/which ć to carry out bring forth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing house; to dwell the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to procure into (+acc) Babylon and also, even, namely to give and also, even, namely to depart into (+acc) the temple the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the god [see theology]
2Ezd:6:5 and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) the (nom|acc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc)   he/she/it-CARRY OUT-ed away from (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-PROCURE-ed into (+acc) Babylon (acc) and let-him/her/it-be-GIVE-ed! and let-him/her/it-DEPART! into (+acc) the (acc) temple (acc) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) place (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-PLACE-ed in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) god (gen)
2Ezd:6:5 2Ezd_6:5_1 2Ezd_6:5_2 2Ezd_6:5_3 2Ezd_6:5_4 2Ezd_6:5_5 2Ezd_6:5_6 2Ezd_6:5_7 2Ezd_6:5_8 2Ezd_6:5_9 2Ezd_6:5_10 2Ezd_6:5_11 2Ezd_6:5_12 2Ezd_6:5_13 2Ezd_6:5_14 2Ezd_6:5_15 2Ezd_6:5_16 2Ezd_6:5_17 2Ezd_6:5_18 2Ezd_6:5_19 2Ezd_6:5_20 2Ezd_6:5_21 2Ezd_6:5_22 2Ezd_6:5_23 2Ezd_6:5_24 2Ezd_6:5_25 2Ezd_6:5_26 2Ezd_6:5_27 2Ezd_6:5_28 2Ezd_6:5_29 2Ezd_6:5_30 2Ezd_6:5_31 2Ezd_6:5_32 2Ezd_6:5_33 2Ezd_6:5_34 2Ezd_6:5_35 2Ezd_6:5_36 2Ezd_6:5_37 2Ezd_6:5_38 2Ezd_6:5_39 2Ezd_6:5_40 2Ezd_6:5_41
2Ezd:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:6 νῦν δώσετε, ἔπαρχοι πέραν τοῦ ποταμοῦ Σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν Αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ, μακρὰν ὄντες ἐκεῖθεν
2Ezd:6:6 Now, ye rulers beyond the river, Satharbuzanai, and their fellow-servants the Apharsachaeans, who are on the other side of the river, give these things, keeping far from that place. (Ezra 6:6 Brenton)
2Ezd:6:6 «Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei - trzymajcie się z dala od tego miejsca. (Ezd 6:6 BT_4)
2Ezd:6:6 νῦν δώσετε, ἔπαρχοι πέραν τοῦ ποταμοῦ Σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν Αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ, μακρὰν ὄντες ἐκεῖθεν
2Ezd:6:6 νῦν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό σύν·δουλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἐν πέρα [LXX] ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ μακράν; μακρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ·θεν
2Ezd:6:6 Teraz By dawać W poprzek Rzeka I też, nawet, mianowicie co harują jak niewolnik On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dalej Rzeka Daleko; daleko [zobacz makro] By być Stamtąd
2Ezd:6:6 nu=n dO/sete, e)/parCHoi pe/ran tou= potamou= *saTarbouDZana kai\ oi( su/ndouloi au)tO=n *afarsaCHai=oi oi( e)n pe/ra tou= potamou=, makra\n o)/ntes e)kei=Ten
2Ezd:6:6 nyn dOsete, eparCHoi peran tu potamu saTarbuDZana kai hoi synduloi autOn afarsaCHaioi hoi en pera tu potamu, makran ontes ekeiTen
2Ezd:6:6 D VF_FAI2P N2_VPM D RA_GSM N2_GSM N_VSM C RA_VPM N2_VPM RD_GPM N_VPM RA_NPM P D RA_GSM N2_GSM A1A_ASF V9_PAPNPM D
2Ezd:6:6 now to give ć across the river ć and also, even, namely the co-slave he/she/it/same ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beyond the river far; far [see macro] to be from there
2Ezd:6:6 now you(pl)-will-GIVE   across the (gen) river (gen)   and the (nom) co-slaves (nom|voc) them/same (gen)   the (nom) in/among/by (+dat) beyond the (gen) river (gen) far; far ([Adj] acc) while being (nom|voc) from there
2Ezd:6:6 2Ezd_6:6_1 2Ezd_6:6_2 2Ezd_6:6_3 2Ezd_6:6_4 2Ezd_6:6_5 2Ezd_6:6_6 2Ezd_6:6_7 2Ezd_6:6_8 2Ezd_6:6_9 2Ezd_6:6_10 2Ezd_6:6_11 2Ezd_6:6_12 2Ezd_6:6_13 2Ezd_6:6_14 2Ezd_6:6_15 2Ezd_6:6_16 2Ezd_6:6_17 2Ezd_6:6_18 2Ezd_6:6_19 2Ezd_6:6_20
2Ezd:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:7 ἄφετε τὸ ἔργον οἴκου τοῦ θεοῦ· οἱ ἀφηγούμενοι τῶν Ιουδαίων καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον οἰκοδομείτωσαν ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
2Ezd:6:7 Now let alone the work of the house of God: let the rulers of the Jews and the elders of the Jews build that house of God on its place. (Ezra 6:7 Brenton)
2Ezd:6:7 Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. (Ezd 6:7 BT_4)
2Ezd:6:7 ἄφετε τὸ ἔργον οἴκου τοῦ θεοῦ· οἱ ἀφηγούμενοι τῶν Ιουδαίων καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον οἰκοδομείτωσαν ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
2Ezd:6:7 ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:6:7 By pozwalać iść z Praca Dom; by mieszkać Bóg  Żydowski I też, nawet, mianowicie Starszy Żydowski Dom Bóg  Tamto By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce On/ona/to/to samo
2Ezd:6:7 a)/fete to\ e)/rgon oi)/kou tou= Teou=· oi( a)fEgou/menoi tO=n *ioudai/On kai\ oi( presbu/teroi tO=n *ioudai/On oi)=kon tou= Teou= e)kei=non oi)kodomei/tOsan e)pi\ tou= to/pou au)tou=.
2Ezd:6:7 afete to ergon oiku tu Teu· hoi afEgumenoi tOn iudaiOn kai hoi presbyteroi tOn iudaiOn oikon tu Teu ekeinon oikodomeitOsan epi tu topu autu.
2Ezd:6:7 VH_AAD2S RA_ASN N2N_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_NPM V2_PMPNPM RA_GPM N2_GPM C RA_NPM A1A_NPM RA_GPM N2_GPM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_ASM V2_PAD3P P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
2Ezd:6:7 to let go of the work house; to dwell the god [see theology] the ć the Jewish and also, even, namely the elder the Jewish house the god [see theology] that to build/edify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place he/she/it/same
2Ezd:6:7 do-LET-you(pl)-GO-OF! the (nom|acc) work (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) the (nom)   the (gen) Jewish ([Adj] gen) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) house (acc) the (gen) god (gen) that (acc) let-them-be-BUILD/EDIFY-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen) him/it/same (gen)
2Ezd:6:7 2Ezd_6:7_1 2Ezd_6:7_2 2Ezd_6:7_3 2Ezd_6:7_4 2Ezd_6:7_5 2Ezd_6:7_6 2Ezd_6:7_7 2Ezd_6:7_8 2Ezd_6:7_9 2Ezd_6:7_10 2Ezd_6:7_11 2Ezd_6:7_12 2Ezd_6:7_13 2Ezd_6:7_14 2Ezd_6:7_15 2Ezd_6:7_16 2Ezd_6:7_17 2Ezd_6:7_18 2Ezd_6:7_19 2Ezd_6:7_20 2Ezd_6:7_21 2Ezd_6:7_22 2Ezd_6:7_23 2Ezd_6:7_24
2Ezd:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:8 καὶ ἀπ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη μήποτέ τι ποιήσητε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν Ιουδαίων τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον· καὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων βασιλέως τῶν φόρων πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐπιμελῶς δαπάνη ἔστω διδομένη τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις τὸ μὴ καταργηθῆναι·
2Ezd:6:8 Also a decree has been made by me, if haply ye may do somewhat in concert with the elders of the Jews for the building of that house of God: to wit, out of the king's property, even the tributes beyond the river, let there be money to defray the expenses carefully granted to those men, so that they be not hindered. (Ezra 6:8 Brenton)
2Ezd:6:8 Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. (Ezd 6:8 BT_4)
2Ezd:6:8 καὶ ἀπ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη μήποτέ τι ποιήσητε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν Ιουδαίων τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον· καὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων βασιλέως τῶν φόρων πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐπιμελῶς δαπάνη ἔστω διδομένη τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις τὸ μὴ καταργηθῆναι·
2Ezd:6:8 καί ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ μήποτε (μή ποτέ) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί ἀπό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἐπι·μελῶς (Adv. of ἐπιμελής) δαπάνη, -ης, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό μή κατ·αργέω (κατ+αργ(ε)-, κατ+αργη·σ-, κατ+αργη·σ-, κατ+ηργη·κ-, κατ+ηργη-, κατ+αργη·θ-)
2Ezd:6:8 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Nigdy Jakiś/jakikolwiek By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Starszy Żydowski By budować/buduj moralnie Dom Bóg  Tamto I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Król Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia W poprzek Rzeka Uważnie Koszt By powodować stać; by być By dawać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto Nie By obracać w niwecz anuluj, zaprzeczaj, odwołuj, unieważniaj; Przechodź., by być obalany, przestawaj, ib.6.6, 1 Ep.Cor.2.6
2Ezd:6:8 kai\ a)p’ e)mou= e)te/TE gnO/mE mE/pote/ ti poiE/sEte meta\ tO=n presbute/rOn tO=n *ioudai/On tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tou= Teou= e)kei=non· kai\ a)po\ u(parCHo/ntOn basile/Os tO=n fo/rOn pe/ran tou= potamou= e)pimelO=s dapa/nE e)/stO didome/nE toi=s a)ndra/sin e)kei/nois to\ mE\ katargETE=nai·
2Ezd:6:8 kai ap’ emu eteTE gnOmE mEpote ti poiEsEte meta tOn presbyterOn tOn iudaiOn tu oikodomEsai oikon tu Teu ekeinon· kai apo hyparCHontOn basileOs tOn forOn peran tu potamu epimelOs dapanE estO didomenE tois andrasin ekeinois to mE katargETEnai·
2Ezd:6:8 C P RP_GS VCI_API3S N1_NSF D RI_ASN VA_AAS2P P RA_GPM A1A_GPM RA_GPM N2_GPM RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_ASM C P V1_PAPGPM N3V_GSM RA_GPM N2_GPM D RA_GSM N2_GSM D N1_NSF V9_PAD3S V8_PMPNSF RA_DPM N3_DPM RD_DPM RA_ASN D VC_APN
2Ezd:6:8 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] never some/any to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the elder the Jewish the to build/edify house the god [see theology] that and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control king the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown across the river carefully cost to cause to stand; to be to give the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that the not to bring to naught annul, negate, abrogate, nullify; Pass., to be abolished, cease, ib.6.6, 1 Ep.Cor.2.6
2Ezd:6:8 and away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-was-PLACE-ed knowledge-based determination (nom|voc) never some/any (nom|acc) you(pl)-should-DO/MAKE after (+acc), with (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (gen) god (gen) that (acc) and away from (+gen) let-them-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF! (classical), while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) king (gen) the (gen) Taxes (gen); Tributaries (gen); while WEAR-ing (nom) across the (gen) river (gen) carefully cost (nom|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! while being-GIVE-ed (nom|voc) the (dat) men, husbands (dat) those (dat) the (nom|acc) not to-be-ABOLISH-ed
2Ezd:6:8 2Ezd_6:8_1 2Ezd_6:8_2 2Ezd_6:8_3 2Ezd_6:8_4 2Ezd_6:8_5 2Ezd_6:8_6 2Ezd_6:8_7 2Ezd_6:8_8 2Ezd_6:8_9 2Ezd_6:8_10 2Ezd_6:8_11 2Ezd_6:8_12 2Ezd_6:8_13 2Ezd_6:8_14 2Ezd_6:8_15 2Ezd_6:8_16 2Ezd_6:8_17 2Ezd_6:8_18 2Ezd_6:8_19 2Ezd_6:8_20 2Ezd_6:8_21 2Ezd_6:8_22 2Ezd_6:8_23 2Ezd_6:8_24 2Ezd_6:8_25 2Ezd_6:8_26 2Ezd_6:8_27 2Ezd_6:8_28 2Ezd_6:8_29 2Ezd_6:8_30 2Ezd_6:8_31 2Ezd_6:8_32 2Ezd_6:8_33 2Ezd_6:8_34 2Ezd_6:8_35 2Ezd_6:8_36 2Ezd_6:8_37 2Ezd_6:8_38
2Ezd:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:9 καὶ ὃ ἂν ὑστέρημα, καὶ υἱοὺς βοῶν καὶ κριῶν καὶ ἀμνοὺς εἰς ὁλοκαυτώσεις τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, πυρούς, ἅλας, οἶνον, ἔλαιον, κατὰ τὸ ῥῆμα τῶν ἱερέων τῶν ἐν Ιερουσαλημ ἔστω διδόμενον αὐτοῖς ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ, ὃ ἐὰν αἰτήσωσιν,
2Ezd:6:9 And whatever need there may be, ye shall give both the young of bulls and rams, and lambs for whole-burnt-offerings to the God of heaven, wheat, salt, wine, oil:--let it be given them according to the word of the priests that are in Jerusalem, day by day whatsoever they shall ask; (Ezra 6:9 Brenton)
2Ezd:6:9 A jeśli potrzeba też cielców, baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios - oprócz pszenicy, soli, wina i oliwy - według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być niechybnie co dzień dostarczane, (Ezd 6:9 BT_4)
2Ezd:6:9 καὶ ἂν ὑστέρημα, καὶ υἱοὺς βοῶν καὶ κριῶν καὶ ἀμνοὺς εἰς ὁλοκαυτώσεις τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, πυρούς, ἅλας, οἶνον, ἔλαιον, κατὰ τὸ ῥῆμα τῶν ἱερέων τῶν ἐν Ιερουσαλημ ἔστω διδόμενον αὐτοῖς ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ, ἐὰν αἰτήσωσιν,
2Ezd:6:9 καί ὅς ἥ ὅ ἄν ὑστέρημα[τ], -ατος, τό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί   καί ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) εἰς[1]   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας); ἅλα[τ]ς, -ατος, τό (See also ἅλς) οἶνος, -ου, ὁ ἔλαιον, -ου, τό κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-)
2Ezd:6:9 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Brakowanie I też, nawet, mianowicie Syn Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jagnię Do (+przyspieszenie) Bóg  Nieba/niebo Słony ???????µ????; słony Wino Oliwa z oliwek W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By powodować stać; by być By dawać On/ona/to/to samo Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prosić {By pytać}
2Ezd:6:9 kai\ o(\ a)/n u(ste/rEma, kai\ ui(ou\s boO=n kai\ kriO=n kai\ a)mnou\s ei)s o(lokautO/seis tO=| TeO=| tou= ou)ranou=, purou/s, a(/las, oi)=non, e)/laion, kata\ to\ r(E=ma tO=n i(ere/On tO=n e)n *ierousalEm e)/stO dido/menon au)toi=s E(me/ran e)n E(me/ra|, o(\ e)a\n ai)tE/sOsin,
2Ezd:6:9 kai ho an hysterEma, kai hyius boOn kai kriOn kai amnus eis holokautOseis tO TeO tu uranu, pyrus, halas, oinon, elaion, kata to rEma tOn hiereOn tOn en ierusalEm estO didomenon autois hEmeran en hEmera, ho ean aitEsOsin,
2Ezd:6:9 C RR_NSM x N3M_NSM C N2_APM N3_GPM C N2_GPM C N2_APM P N3I_APF RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM N2_APM N3_APM N2_ASM N2N_ASN P RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N3V_GPM RA_GPM P N_DSF V9_PAD3S V8_PPPNSN RD_DPM N1A_ASF P N1A_DSF RR_NSM C VA_AAS3P
2Ezd:6:9 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) lacking and also, even, namely son ox; outcry; to bellow and also, even, namely ć and also, even, namely lamb into (+acc) ć the god [see theology] the sky/heaven ć salt απεδοκιμασαν; salt wine olive oil down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance the priest the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to cause to stand; to be to give he/she/it/same day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ask
2Ezd:6:9 and who/whom/which (nom|acc) ever lacking (nom|acc|voc) and sons (acc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and   and lambs (acc) into (+acc)   the (dat) god (dat) the (gen) sky/heaven (gen)   salts (acc); salt (nom|acc|voc) wine (acc) olive oil (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (gen) priests (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! while being-GIVE-ed (acc, nom|acc|voc) them/same (dat) day (acc) in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (nom|acc) if-ever they-should-ASK
2Ezd:6:9 2Ezd_6:9_1 2Ezd_6:9_2 2Ezd_6:9_3 2Ezd_6:9_4 2Ezd_6:9_5 2Ezd_6:9_6 2Ezd_6:9_7 2Ezd_6:9_8 2Ezd_6:9_9 2Ezd_6:9_10 2Ezd_6:9_11 2Ezd_6:9_12 2Ezd_6:9_13 2Ezd_6:9_14 2Ezd_6:9_15 2Ezd_6:9_16 2Ezd_6:9_17 2Ezd_6:9_18 2Ezd_6:9_19 2Ezd_6:9_20 2Ezd_6:9_21 2Ezd_6:9_22 2Ezd_6:9_23 2Ezd_6:9_24 2Ezd_6:9_25 2Ezd_6:9_26 2Ezd_6:9_27 2Ezd_6:9_28 2Ezd_6:9_29 2Ezd_6:9_30 2Ezd_6:9_31 2Ezd_6:9_32 2Ezd_6:9_33 2Ezd_6:9_34 2Ezd_6:9_35 2Ezd_6:9_36 2Ezd_6:9_37 2Ezd_6:9_38
2Ezd:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:10 ἵνα ὦσιν προσφέροντες εὐωδίας τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ προσεύχωνται εἰς ζωὴν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
2Ezd:6:10 that they may offer sweet savours to the God of heaven, and that they may pray for the life of the king and his sons. (Ezra 6:10 Brenton)
2Ezd:6:10 aby oni składali miłe ofiary Bogu niebios i modlili się za życie za życie króla i jego synów. - (Ezd 6:10 BT_4)
2Ezd:6:10 ἵνα ὦσιν προσφέροντες εὐωδίας τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ προσεύχωνται εἰς ζωὴν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
2Ezd:6:10 ἵνα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:6:10 żeby / ażeby / bo By być By przedstawiać Aromat Bóg  Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By modlić się się Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Król I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo
2Ezd:6:10 i(/na O)=sin prosfe/rontes eu)Odi/as tO=| TeO=| tou= ou)ranou= kai\ proseu/CHOntai ei)s DZOE\n tou= basile/Os kai\ tO=n ui(O=n au)tou=.
2Ezd:6:10 hina Osin prosferontes euOdias tO TeO tu uranu kai proseuCHOntai eis DZOEn tu basileOs kai tOn hyiOn autu.
2Ezd:6:10 C V9_PAS3P V1_PAPNPM N1A_GSF RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C V1_PMS3P P N1_ASF RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM
2Ezd:6:10 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be to present aroma the god [see theology] the sky/heaven and also, even, namely to pray into (+acc) life being, living, spirit; alive the king and also, even, namely the son he/she/it/same
2Ezd:6:10 so that / in order to /because they-should-be while PRESENT-ing (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) god (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and they-should-be-being-PRAY-ed into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) the (gen) king (gen) and the (gen) sons (gen) him/it/same (gen)
2Ezd:6:10 2Ezd_6:10_1 2Ezd_6:10_2 2Ezd_6:10_3 2Ezd_6:10_4 2Ezd_6:10_5 2Ezd_6:10_6 2Ezd_6:10_7 2Ezd_6:10_8 2Ezd_6:10_9 2Ezd_6:10_10 2Ezd_6:10_11 2Ezd_6:10_12 2Ezd_6:10_13 2Ezd_6:10_14 2Ezd_6:10_15 2Ezd_6:10_16 2Ezd_6:10_17 2Ezd_6:10_18
2Ezd:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:11 καὶ ἀπ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἀλλάξει τὸ ῥῆμα τοῦτο, καθαιρεθήσεται ξύλον ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ ὠρθωμένος παγήσεται ἐπ’ αὐτοῦ, καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ τὸ κατ’ ἐμὲ ποιηθήσεται.
2Ezd:6:11 And a decree has been made by me, that every man who shall alter this word, timber shall be pulled down from his house, and let him be lifted up and slain upon it, and his house shall be confiscated. (Ezra 6:11 Brenton)
2Ezd:6:11 I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity, dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. (Ezd 6:11 BT_4)
2Ezd:6:11 καὶ ἀπ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἀλλάξει τὸ ῥῆμα τοῦτο, καθαιρεθήσεται ξύλον ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ ὠρθωμένος παγήσεται ἐπ’ αὐτοῦ, καὶ οἶκος αὐτοῦ τὸ κατ’ ἐμὲ ποιηθήσεται.
2Ezd:6:11 καί ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ξύλον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό καί   πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Ezd:6:11 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który By zmieniać się/zmieniaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zdejmować czyść Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By upadać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By czynić/rób
2Ezd:6:11 kai\ a)p’ e)mou= e)te/TE gnO/mE o(/ti pa=s a)/nTrOpos, o(\s a)lla/Xei to\ r(E=ma tou=to, kaTaireTE/setai Xu/lon e)k tE=s oi)ki/as au)tou= kai\ O)rTOme/nos pagE/setai e)p’ au)tou=, kai\ o( oi)=kos au)tou= to\ kat’ e)me\ poiETE/setai.
2Ezd:6:11 kai ap’ emu eteTE gnOmE hoti pas anTrOpos, hos allaXei to rEma tuto, kaTaireTEsetai Xylon ek tEs oikias autu kai OrTOmenos pagEsetai ep’ autu, kai ho oikos autu to kat’ eme poiETEsetai.
2Ezd:6:11 C P RP_GS VCI_API3S N1_NSF C A3_NSM N2_NSM RR_NSM VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VC_FPI3S N2N_ASN P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VM_XPPNSM VD_FPI3S P RD_GSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_ASN P RP_AS VC_FPI3S
2Ezd:6:11 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] because/that every all, each, every, the whole of human who/whom/which to change/alter the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take down purge tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. out of (+gen) ἐξ before vowels the house he/she/it/same and also, even, namely ć to pitch upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the house he/she/it/same the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine to do/make
2Ezd:6:11 and away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-was-PLACE-ed knowledge-based determination (nom|voc) because/that every (nom|voc) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-CHANGE/ALTER, you(sg)-will-be-CHANGE/ALTER-ed (classical) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) he/she/it-will-be-TAKE-ed-DOWN tree/wooden thing (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen) and   he/she/it-will-be-PITCH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and the (nom) house (nom) him/it/same (gen) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed
2Ezd:6:11 2Ezd_6:11_1 2Ezd_6:11_2 2Ezd_6:11_3 2Ezd_6:11_4 2Ezd_6:11_5 2Ezd_6:11_6 2Ezd_6:11_7 2Ezd_6:11_8 2Ezd_6:11_9 2Ezd_6:11_10 2Ezd_6:11_11 2Ezd_6:11_12 2Ezd_6:11_13 2Ezd_6:11_14 2Ezd_6:11_15 2Ezd_6:11_16 2Ezd_6:11_17 2Ezd_6:11_18 2Ezd_6:11_19 2Ezd_6:11_20 2Ezd_6:11_21 2Ezd_6:11_22 2Ezd_6:11_23 2Ezd_6:11_24 2Ezd_6:11_25 2Ezd_6:11_26 2Ezd_6:11_27 2Ezd_6:11_28 2Ezd_6:11_29 2Ezd_6:11_30 2Ezd_6:11_31 2Ezd_6:11_32
2Ezd:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:12 καὶ ὁ θεός, οὗ κατασκηνοῖ τὸ ὄνομα ἐκεῖ, καταστρέψει πάντα βασιλέα καὶ λαόν, ὃς ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀλλάξαι ἢ ἀφανίσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον τὸν ἐν Ιερουσαλημ. ἐγὼ Δαρεῖος ἔθηκα γνώμην· ἐπιμελῶς ἔσται.
2Ezd:6:12 And may the God whose name dwells there, overthrow every king and people who shall stretch out his hand to alter or destroy the house of God which is in Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be diligently attended to. (Ezra 6:12 Brenton)
2Ezd:6:12 A Bóg, który tam zgotował przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany». (Ezd 6:12 BT_4)
2Ezd:6:12 καὶ θεός, οὗ κατασκηνοῖ τὸ ὄνομα ἐκεῖ, καταστρέψει πάντα βασιλέα καὶ λαόν, ὃς ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀλλάξαι ἀφανίσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον τὸν ἐν Ιερουσαλημ. ἐγὼ Δαρεῖος ἔθηκα γνώμην· ἐπιμελῶς ἔσται.
2Ezd:6:12 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐκεῖ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ καί λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐκ·τενής -ές; ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἤ[1] ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ ἐπι·μελῶς (Adv. of ἐπιμελής) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Ezd:6:12 I też, nawet, mianowicie Bóg  Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By osiedlać się {By decydować się} Nazwisko {Imię} co do Tam Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król I też, nawet, mianowicie Ludzie Kto/, który/, który Stosowany; by rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo By zmieniać się/zmieniaj się Albo By znikać Dom Bóg  Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Uważnie By być
2Ezd:6:12 kai\ o( Teo/s, ou(= kataskEnoi= to\ o)/noma e)kei=, katastre/PSei pa/nta basile/a kai\ lao/n, o(\s e)ktenei= tE\n CHei=ra au)tou= a)lla/Xai E)\ a)fani/sai to\n oi)=kon tou= Teou= e)kei=non to\n e)n *ierousalEm. e)gO\ *darei=os e)/TEka gnO/mEn· e)pimelO=s e)/stai.
2Ezd:6:12 kai ho Teos, hu kataskEnoi to onoma ekei, katastrePSei panta basilea kai laon, hos ektenei tEn CHeira autu allaXai E afanisai ton oikon tu Teu ekeinon ton en ierusalEm. egO dareios eTEka gnOmEn· epimelOs estai.
2Ezd:6:12 C RA_NSM N2_NSM RR_GSM V4_PAI3S RA_NSN N3M_NSN D VF_FAI3S A3_ASM N3V_ASM C N2_ASM RR_NSM VF2_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM VA_AAN C VA_AAN RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_ASM RA_ASM P N_DSF RP_NS N2_NSM VAI_AAI1S N1_ASF D VF_FMI3S
2Ezd:6:12 and also, even, namely the god [see theology] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to settle the name with regard to there to ??? every all, each, every, the whole of king and also, even, namely people who/whom/which exerted; to extend the hand he/she/it/same to change/alter or to disappear the house the god [see theology] that the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] I ć to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] carefully to be
2Ezd:6:12 and the (nom) god (nom) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is-SETTLE-ing, you(sg)-are-being-SETTLE-ed, you(sg)-are-being-SETTLE-ed (classical), he/she/it-should-be-SETTLE-ing, you(sg)-should-be-being-SETTLE-ed, he/she/it-happens-to-be-SETTLE-ing (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) there he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) all (nom|acc|voc), every (acc) king (acc) and people (acc) who/whom/which (nom) exerted ([Adj] dat); he/she/it-will-EXTEND, you(sg)-will-be-EXTEND-ed (classical) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) to-CHANGE/ALTER, be-you(sg)-CHANGE/ALTER-ed!, he/she/it-happens-to-CHANGE/ALTER (opt) or to-DISAPPEAR, be-you(sg)-DISAPPEAR-ed!, he/she/it-happens-to-DISAPPEAR (opt) the (acc) house (acc) the (gen) god (gen) that (acc) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) I (nom)   I-PLACE-ed knowledge-based determination (acc) carefully he/she/it-will-be
2Ezd:6:12 2Ezd_6:12_1 2Ezd_6:12_2 2Ezd_6:12_3 2Ezd_6:12_4 2Ezd_6:12_5 2Ezd_6:12_6 2Ezd_6:12_7 2Ezd_6:12_8 2Ezd_6:12_9 2Ezd_6:12_10 2Ezd_6:12_11 2Ezd_6:12_12 2Ezd_6:12_13 2Ezd_6:12_14 2Ezd_6:12_15 2Ezd_6:12_16 2Ezd_6:12_17 2Ezd_6:12_18 2Ezd_6:12_19 2Ezd_6:12_20 2Ezd_6:12_21 2Ezd_6:12_22 2Ezd_6:12_23 2Ezd_6:12_24 2Ezd_6:12_25 2Ezd_6:12_26 2Ezd_6:12_27 2Ezd_6:12_28 2Ezd_6:12_29 2Ezd_6:12_30 2Ezd_6:12_31 2Ezd_6:12_32 2Ezd_6:12_33 2Ezd_6:12_34 2Ezd_6:12_35
2Ezd:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:13 Τότε Θανθαναι ἔπαρχος πέραν τοῦ ποταμοῦ, Σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ πρὸς ὃ ἀπέστειλεν Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς οὕτως ἐποίησαν ἐπιμελῶς.
2Ezd:6:13 Then Thanthanai the governor on this side beyond the river, Satharbuzanai, and his fellow-servants, according to that which king Darius sent, so they did diligently. (Ezra 6:13 Brenton)
2Ezd:6:13 Wtedy dokładnie tak, jak rozporządził król Dariusz, postąpili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze. (Ezd 6:13 BT_4)
2Ezd:6:13 Τότε Θανθαναι ἔπαρχος πέραν τοῦ ποταμοῦ, Σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ πρὸς ἀπέστειλεν Δαρεῖος βασιλεὺς οὕτως ἐποίησαν ἐπιμελῶς.
2Ezd:6:13 τότε     πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό σύν·δουλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπι·μελῶς (Adv. of ἐπιμελής)
2Ezd:6:13 Wtedy     W poprzek Rzeka I też, nawet, mianowicie co harują jak niewolnik On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/, który/, który zamawiać Król thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Uważnie
2Ezd:6:13 *to/te *TanTanai e)/parCHos pe/ran tou= potamou=, *saTarbouDZana kai\ oi( su/ndouloi au)tou= pro\s o(\ a)pe/steilen *darei=os o( basileu\s ou(/tOs e)poi/Esan e)pimelO=s.
2Ezd:6:13 tote TanTanai eparCHos peran tu potamu, saTarbuDZana kai hoi synduloi autu pros ho apesteilen dareios ho basileus hutOs epoiEsan epimelOs.
2Ezd:6:13 D N_NSM N2_NSM D RA_GSM N2_GSM N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RR_NSM VAI_AAI3S N2_GSM RA_NSM N3V_NSM D VAI_AAI3P D
2Ezd:6:13 then     across the river ć and also, even, namely the co-slave he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć the king thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make carefully
2Ezd:6:13 then     across the (gen) river (gen)   and the (nom) co-slaves (nom|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed   the (nom) king (nom) thusly/like this they-DO/MAKE-ed carefully
2Ezd:6:13 2Ezd_6:13_1 2Ezd_6:13_2 2Ezd_6:13_3 2Ezd_6:13_4 2Ezd_6:13_5 2Ezd_6:13_6 2Ezd_6:13_7 2Ezd_6:13_8 2Ezd_6:13_9 2Ezd_6:13_10 2Ezd_6:13_11 2Ezd_6:13_12 2Ezd_6:13_13 2Ezd_6:13_14 2Ezd_6:13_15 2Ezd_6:13_16 2Ezd_6:13_17 2Ezd_6:13_18 2Ezd_6:13_19 2Ezd_6:13_20
2Ezd:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:14 καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων ᾠκοδομοῦσαν καὶ οἱ Λευῖται ἐν προφητείᾳ Αγγαιου τοῦ προφήτου καὶ Ζαχαριου υἱοῦ Αδδω καὶ ἀνῳκοδόμησαν καὶ κατηρτίσαντο ἀπὸ γνώμης θεοῦ Ισραηλ καὶ ἀπὸ γνώμης Κύρου καὶ Δαρείου καὶ Αρθασασθα βασιλέων Περσῶν.
2Ezd:6:14 And the elders of the Jews and the Levites built, at the prophecy of Aggaeus the prophet, and Zacharias the son of Addo: and they built up, and finished it, by the decree of the God of Israel, and by the decree of Cyrus, and Darius, and Arthasastha, kings of the Persians. (Ezra 6:14 Brenton)
2Ezd:6:14 A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego. (Ezd 6:14 BT_4)
2Ezd:6:14 καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων ᾠκοδομοῦσαν καὶ οἱ Λευῖται ἐν προφητείᾳ Αγγαιου τοῦ προφήτου καὶ Ζαχαριου υἱοῦ Αδδω καὶ ἀνῳκοδόμησαν καὶ κατηρτίσαντο ἀπὸ γνώμης θεοῦ Ισραηλ καὶ ἀπὸ γνώμης Κύρου καὶ Δαρείου καὶ Αρθασασθα βασιλέων Περσῶν.
2Ezd:6:14 καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν προφητεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) καί κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) ἀπό γνώμη, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπό γνώμη, -ης, ἡ   καί   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ  
2Ezd:6:14 I też, nawet, mianowicie Starszy Żydowski By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorokuj Prorok I też, nawet, mianowicie Zachariasz Syn I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By poprawiać naprawę Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Król
2Ezd:6:14 kai\ oi( presbu/teroi tO=n *ioudai/On O)|kodomou=san kai\ oi( *leui=tai e)n profEtei/a| *aggaiou tou= profE/tou kai\ *DZaCHariou ui(ou= *addO kai\ a)nO|kodo/mEsan kai\ katErti/santo a)po\ gnO/mEs Teou= *israEl kai\ a)po\ gnO/mEs *ku/rou kai\ *darei/ou kai\ *arTasasTa basile/On *persO=n.
2Ezd:6:14 kai hoi presbyteroi tOn iudaiOn Okodomusan kai hoi leuitai en profEteia angaiu tu profEtu kai DZaCHariu hyiu addO kai anOkodomEsan kai katErtisanto apo gnOmEs Teu israEl kai apo gnOmEs kyru kai dareiu kai arTasasTa basileOn persOn.
2Ezd:6:14 C RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3P C RA_NPM N1M_NPM P N1A_DSF N_GSM RA_GSM N1M_GSM C N_GSM N2_GSM N_GSM C VAI_AAI3P C VAI_AMI3P P N1_GSF N2_GSM N_GSM C P N1_GSF N2_GSM C N2_GSM C N_GSM N3V_GPM N1M_GPM
2Ezd:6:14 and also, even, namely the elder the Jewish to build/edify and also, even, namely the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prophesy ć the prophet and also, even, namely Zacharias son ć and also, even, namely to ??? and also, even, namely to put right mend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing knowledge-based determination [see gnomic] god [see theology] Israel and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing knowledge-based determination [see gnomic] ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć king ć
2Ezd:6:14 and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) they-were-BUILD/EDIFY-ing and the (nom) Levites (nom|voc) in/among/by (+dat) prophesy (dat)   the (gen) prophet (gen) and Zacharias (gen) son (gen)   and they-???-ed and they-were-REPAIR-ed away from (+gen) knowledge-based determination (gen) god (gen) Israel (indecl) and away from (+gen) knowledge-based determination (gen)   and   and   kings (gen)  
2Ezd:6:14 2Ezd_6:14_1 2Ezd_6:14_2 2Ezd_6:14_3 2Ezd_6:14_4 2Ezd_6:14_5 2Ezd_6:14_6 2Ezd_6:14_7 2Ezd_6:14_8 2Ezd_6:14_9 2Ezd_6:14_10 2Ezd_6:14_11 2Ezd_6:14_12 2Ezd_6:14_13 2Ezd_6:14_14 2Ezd_6:14_15 2Ezd_6:14_16 2Ezd_6:14_17 2Ezd_6:14_18 2Ezd_6:14_19 2Ezd_6:14_20 2Ezd_6:14_21 2Ezd_6:14_22 2Ezd_6:14_23 2Ezd_6:14_24 2Ezd_6:14_25 2Ezd_6:14_26 2Ezd_6:14_27 2Ezd_6:14_28 2Ezd_6:14_29 2Ezd_6:14_30 2Ezd_6:14_31 2Ezd_6:14_32 2Ezd_6:14_33 2Ezd_6:14_34 2Ezd_6:14_35 2Ezd_6:14_36
2Ezd:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:15 καὶ ἐτέλεσαν τὸν οἶκον τοῦτον ἕως ἡμέρας τρίτης μηνὸς Αδαρ, ὅ ἐστιν ἔτος ἕκτον τῇ βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ βασιλέως.
2Ezd:6:15 And they finished this house by the third day of the month Adar, which is the sixth year of the reign of Darius the king. (Ezra 6:15 Brenton)
2Ezd:6:15 I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar - był to rok szósty panowania króla Dariusza. (Ezd 6:15 BT_4)
2Ezd:6:15 καὶ ἐτέλεσαν τὸν οἶκον τοῦτον ἕως ἡμέρας τρίτης μηνὸς Αδαρ, ἐστιν ἔτος ἕκτον τῇ βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ βασιλέως.
2Ezd:6:15 καί τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ τρίτος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:6:15 I też, nawet, mianowicie By kończyć koniec Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Aż; świtaj Dzień Trzeci Miesiąc Kto/, który/, który By być Rok Szósty Królestwo Król
2Ezd:6:15 kai\ e)te/lesan to\n oi)=kon tou=ton e(/Os E(me/ras tri/tEs mEno\s *adar, o(/ e)stin e)/tos e(/kton tE=| basilei/a| *darei/ou tou= basile/Os.
2Ezd:6:15 kai etelesan ton oikon tuton heOs hEmeras tritEs mEnos adar, ho estin etos hekton tE basileia dareiu tu basileOs.
2Ezd:6:15 C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N1A_GSF A1_GSF N3_GSM N_GS RR_NSM V9_PAI3S N3E_NSN A1_NSN RA_DSF N1A_DSF N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
2Ezd:6:15 and also, even, namely to end finish the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] until; dawn day third month ć who/whom/which to be year sixth the kingdom ć the king
2Ezd:6:15 and they-END-ed the (acc) house (acc) this (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) third (gen) month (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is year (nom|acc|voc) sixth (acc, nom|acc|voc) the (dat) kingdom (dat)   the (gen) king (gen)
2Ezd:6:15 2Ezd_6:15_1 2Ezd_6:15_2 2Ezd_6:15_3 2Ezd_6:15_4 2Ezd_6:15_5 2Ezd_6:15_6 2Ezd_6:15_7 2Ezd_6:15_8 2Ezd_6:15_9 2Ezd_6:15_10 2Ezd_6:15_11 2Ezd_6:15_12 2Ezd_6:15_13 2Ezd_6:15_14 2Ezd_6:15_15 2Ezd_6:15_16 2Ezd_6:15_17 2Ezd_6:15_18 2Ezd_6:15_19
2Ezd:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:16 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ κατάλοιποι υἱῶν ἀποικεσίας, ἐγκαίνια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ἐν εὐφροσύνῃ.
2Ezd:6:16 And the children of Israel, the priests, and the Levites, and the rest of the children of the captivity, kept the dedication of the house of God with gladness. (Ezra 6:16 Brenton)
2Ezd:6:16 I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. (Ezd 6:16 BT_4)
2Ezd:6:16 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ κατάλοιποι υἱῶν ἀποικεσίας, ἐγκαίνια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ἐν εὐφροσύνῃ.
2Ezd:6:16 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐγκαίνια, -ίων, τά ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
2Ezd:6:16 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Syn Świąteczne poświęcenie {dedykacja} Dom; by mieszkać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość
2Ezd:6:16 kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl, oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ oi( kata/loipoi ui(O=n a)poikesi/as, e)gkai/nia tou= oi)/kou tou= Teou= e)n eu)frosu/nE|.
2Ezd:6:16 kai epoiEsan hoi hyioi israEl, hoi hiereis kai hoi leuitai kai hoi kataloipoi hyiOn apoikesias, enkainia tu oiku tu Teu en eufrosynE.
2Ezd:6:16 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM A1B_NPM N2_GPM N1A_GSF N1_APN RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM P N1_DSF
2Ezd:6:16 and also, even, namely to do/make the son Israel the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely the remaining son ć festival dedication the house; to dwell the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness
2Ezd:6:16 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) sons (gen)   festival dedication (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat)
2Ezd:6:16 2Ezd_6:16_1 2Ezd_6:16_2 2Ezd_6:16_3 2Ezd_6:16_4 2Ezd_6:16_5 2Ezd_6:16_6 2Ezd_6:16_7 2Ezd_6:16_8 2Ezd_6:16_9 2Ezd_6:16_10 2Ezd_6:16_11 2Ezd_6:16_12 2Ezd_6:16_13 2Ezd_6:16_14 2Ezd_6:16_15 2Ezd_6:16_16 2Ezd_6:16_17 2Ezd_6:16_18 2Ezd_6:16_19 2Ezd_6:16_20 2Ezd_6:16_21 2Ezd_6:16_22
2Ezd:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:17 καὶ προσήνεγκαν εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ μόσχους ἑκατόν, κριοὺς διακοσίους, ἀμνοὺς τετρακοσίους, χιμάρους αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς Ισραηλ δώδεκα εἰς ἀριθμὸν φυλῶν Ισραηλ.
2Ezd:6:17 And they offered for the dedication of the house of God a hundred calves, two hundred rams, four hundred lambs, twelve kids of the goats for a sin-offering for all Israel, according to the number of the tribes of Israel. (Ezra 6:17 Brenton)
2Ezd:6:17 I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela - dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. (Ezd 6:17 BT_4)
2Ezd:6:17 καὶ προσήνεγκαν εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ μόσχους ἑκατόν, κριοὺς διακοσίους, ἀμνοὺς τετρακοσίους, χιμάρους αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς Ισραηλ δώδεκα εἰς ἀριθμὸν φυλῶν Ισραηλ.
2Ezd:6:17 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐγκαίνια, -ίων, τά ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μόσχος, -ου, ὁ ἑκατόν   δια·κόσιοι -αι -α ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) τετρα·κόσιοι -αι -α   αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο εἰς[1] ἀριθμός, -οῦ, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:6:17 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Do (+przyspieszenie) Świąteczne poświęcenie {dedykacja} Dom; by mieszkać Bóg  Cielęcia/wół Sto Dwieście Jagnię Czterysta Kozioł Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Dwanaście Do (+przyspieszenie) Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Szczep Izrael
2Ezd:6:17 kai\ prosE/negkan ei)s ta\ e)gkai/nia tou= oi)/kou tou= Teou= mo/sCHous e(kato/n, kriou\s diakosi/ous, a)mnou\s tetrakosi/ous, CHima/rous ai)gO=n peri\ a(marti/as u(pe\r panto\s *israEl dO/deka ei)s a)riTmo\n fulO=n *israEl.
2Ezd:6:17 kai prosEnenkan eis ta enkainia tu oiku tu Teu mosCHus hekaton, krius diakosius, amnus tetrakosius, CHimarus aigOn peri hamartias hyper pantos israEl dOdeka eis ariTmon fylOn israEl.
2Ezd:6:17 C VAI_AAI3P P RA_APN N1_APN RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM N2_APM M N2_APM A1A_APM N2_APM A1A_APM N2_APM N3G_GPM P N1A_GSF P A3_GSM N_GSM M P N2_ASM N1_GPF N_GSM
2Ezd:6:17 and also, even, namely to present into (+acc) the festival dedication the house; to dwell the god [see theology] calf/ox hundred ć two hundred lamb four hundred ć goat about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of Israel twelve into (+acc) number [see arithmetic] tribe Israel
2Ezd:6:17 and they-PRESENT-ed into (+acc) the (nom|acc) festival dedication (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) calves/oxen (acc) hundred   two hundred (acc) lambs (acc) four hundred (acc)   goats (gen) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) every (gen) Israel (indecl) twelve into (+acc) number (acc) tribes (gen) Israel (indecl)
2Ezd:6:17 2Ezd_6:17_1 2Ezd_6:17_2 2Ezd_6:17_3 2Ezd_6:17_4 2Ezd_6:17_5 2Ezd_6:17_6 2Ezd_6:17_7 2Ezd_6:17_8 2Ezd_6:17_9 2Ezd_6:17_10 2Ezd_6:17_11 2Ezd_6:17_12 2Ezd_6:17_13 2Ezd_6:17_14 2Ezd_6:17_15 2Ezd_6:17_16 2Ezd_6:17_17 2Ezd_6:17_18 2Ezd_6:17_19 2Ezd_6:17_20 2Ezd_6:17_21 2Ezd_6:17_22 2Ezd_6:17_23 2Ezd_6:17_24 2Ezd_6:17_25 2Ezd_6:17_26 2Ezd_6:17_27
2Ezd:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:18 καὶ ἔστησαν τοὺς ἱερεῖς ἐν διαιρέσεσιν αὐτῶν καὶ τοὺς Λευίτας ἐν μερισμοῖς αὐτῶν ἐπὶ δουλείᾳ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ κατὰ τὴν γραφὴν βιβλίου Μωυσῆ.
2Ezd:6:18 And they set the priests in their divisions, and the Levites in their separate orders, for the services of God in Jerusalem, according to the writing of the book of Moses. (Ezra 6:18 Brenton)
2Ezd:6:18 I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej. (Ezd 6:18 BT_4)
2Ezd:6:18 καὶ ἔστησαν τοὺς ἱερεῖς ἐν διαιρέσεσιν αὐτῶν καὶ τοὺς Λευίτας ἐν μερισμοῖς αὐτῶν ἐπὶ δουλείᾳ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ κατὰ τὴν γραφὴν βιβλίου Μωυσῆ.
2Ezd:6:18 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν μερισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί δουλεία, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατά ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
2Ezd:6:18 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rozdzielenia/podziału dzielenie {dział} On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niewolnictwo Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pisanie Książka Mojżesz
2Ezd:6:18 kai\ e)/stEsan tou\s i(erei=s e)n diaire/sesin au)tO=n kai\ tou\s *leui/tas e)n merismoi=s au)tO=n e)pi\ doulei/a| Teou= tou= e)n *ierousalEm kata\ tE\n grafE\n bibli/ou *mousE=.
2Ezd:6:18 kai estEsan tus hiereis en diairesesin autOn kai tus leuitas en merismois autOn epi duleia Teu tu en ierusalEm kata tEn grafEn bibliu musE.
2Ezd:6:18 C VHI_AAI3P RA_APM N3V_NPM P N3I_DPF RD_GPM C RA_APM N1M_APM P N2_DPM RD_GPM P N1A_DSF N2_GSM RA_GSM P N_DSF P RA_ASF N1_ASF N2N_GSN N1M_GSM
2Ezd:6:18 and also, even, namely to cause to stand the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among differences disunite, divide he/she/it/same and also, even, namely the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among separation/apportionment division he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing slavery god [see theology] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the writing book Moses
2Ezd:6:18 and they-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) priests (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) differences (dat) them/same (gen) and the (acc) Levites (acc) in/among/by (+dat) separations/apportionments (dat) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) slavery (dat) god (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) writing (acc) book (gen) Moses (gen, voc)
2Ezd:6:18 2Ezd_6:18_1 2Ezd_6:18_2 2Ezd_6:18_3 2Ezd_6:18_4 2Ezd_6:18_5 2Ezd_6:18_6 2Ezd_6:18_7 2Ezd_6:18_8 2Ezd_6:18_9 2Ezd_6:18_10 2Ezd_6:18_11 2Ezd_6:18_12 2Ezd_6:18_13 2Ezd_6:18_14 2Ezd_6:18_15 2Ezd_6:18_16 2Ezd_6:18_17 2Ezd_6:18_18 2Ezd_6:18_19 2Ezd_6:18_20 2Ezd_6:18_21 2Ezd_6:18_22 2Ezd_6:18_23 2Ezd_6:18_24
2Ezd:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:19 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικεσίας τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.
2Ezd:6:19 And the children of the captivity kept the passover on the fourteenth day of the first month. (Ezra 6:19 Brenton)
2Ezd:6:19 Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. (Ezd 6:19 BT_4)
2Ezd:6:19 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικεσίας τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.
2Ezd:6:19 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πάσχα, τό ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
2Ezd:6:19 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Pascha Czternasty Miesiąc Po pierwsze
2Ezd:6:19 *kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ tE=s a)poikesi/as to\ pasCHa tE=| tessareskaideka/tE| tou= mEno\s tou= prO/tou.
2Ezd:6:19 kai epoiEsan hoi hyioi tEs apoikesias to pasCHa tE tessareskaidekatE tu mEnos tu prOtu.
2Ezd:6:19 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF RA_ASN N1_ASN RA_DSF A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS
2Ezd:6:19 and also, even, namely to do/make the son the ć the passover the fourteenth the month the first
2Ezd:6:19 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen)   the (nom|acc) passover (indecl) the (dat) fourteenth (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen)
2Ezd:6:19 2Ezd_6:19_1 2Ezd_6:19_2 2Ezd_6:19_3 2Ezd_6:19_4 2Ezd_6:19_5 2Ezd_6:19_6 2Ezd_6:19_7 2Ezd_6:19_8 2Ezd_6:19_9 2Ezd_6:19_10 2Ezd_6:19_11 2Ezd_6:19_12 2Ezd_6:19_13 2Ezd_6:19_14
2Ezd:6:19 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:20 ὅτι ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἕως εἷς πάντες καθαροὶ καὶ ἔσφαξαν τὸ πασχα τοῖς πᾶσιν υἱοῖς τῆς ἀποικεσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἑαυτοῖς.
2Ezd:6:20 For the priests and Levites were purified, all were clean to a man, and they slew the passover for all the children of the captivity, and for their brethren the priests, and for themselves. (Ezra 6:20 Brenton)
2Ezd:6:20 Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie. (Ezd 6:20 BT_4)
2Ezd:6:20 ὅτι ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἕως εἷς πάντες καθαροὶ καὶ ἔσφαξαν τὸ πασχα τοῖς πᾶσιν υἱοῖς τῆς ἀποικεσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἑαυτοῖς.
2Ezd:6:20 ὅτι καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καθαρός -ά -όν καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
2Ezd:6:20 Ponieważ/tamto By oczyszczać się oczyszczaj Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Aż; świtaj Jeden Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czysty I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Pascha Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie Samo /nasz /twój /siebie
2Ezd:6:20 o(/ti e)kaTari/sTEsan oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai e(/Os ei(=s pa/ntes kaTaroi\ kai\ e)/sfaXan to\ pasCHa toi=s pa=sin ui(oi=s tE=s a)poikesi/as kai\ toi=s a)delfoi=s au)tO=n toi=s i(ereu=sin kai\ e(autoi=s.
2Ezd:6:20 hoti ekaTarisTEsan hoi hiereis kai hoi leuitai heOs heis pantes kaTaroi kai esfaXan to pasCHa tois pasin hyiois tEs apoikesias kai tois adelfois autOn tois hiereusin kai heautois.
2Ezd:6:20 C VSI_API3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C M_NSM A3_NPM A1A_NPM C VAI_AAI3P RA_ASN N1_ASN RA_DPM A3_DPM N2_DPM RA_GSF N1A_GSF C RA_DPM N2_DPM RD_GPM RA_DPM N3V_DPM C RD_DPM
2Ezd:6:20 because/that to purify cleanse the priest and also, even, namely the Levite until; dawn one every all, each, every, the whole of clean and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the passover the every all, each, every, the whole of son the ć and also, even, namely the brother he/she/it/same the priest and also, even, namely self /our-/your-/themselves
2Ezd:6:20 because/that they-were-PURIFIED-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) one (nom) all (nom|voc) clean ([Adj] nom|voc) and they-SLAY-ed the (nom|acc) passover (indecl) the (dat) all (dat) sons (dat) the (gen)   and the (dat) brothers (dat) them/same (gen) the (dat) priests (dat) and selves (dat)
2Ezd:6:20 2Ezd_6:20_1 2Ezd_6:20_2 2Ezd_6:20_3 2Ezd_6:20_4 2Ezd_6:20_5 2Ezd_6:20_6 2Ezd_6:20_7 2Ezd_6:20_8 2Ezd_6:20_9 2Ezd_6:20_10 2Ezd_6:20_11 2Ezd_6:20_12 2Ezd_6:20_13 2Ezd_6:20_14 2Ezd_6:20_15 2Ezd_6:20_16 2Ezd_6:20_17 2Ezd_6:20_18 2Ezd_6:20_19 2Ezd_6:20_20 2Ezd_6:20_21 2Ezd_6:20_22 2Ezd_6:20_23 2Ezd_6:20_24 2Ezd_6:20_25 2Ezd_6:20_26 2Ezd_6:20_27 2Ezd_6:20_28
2Ezd:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:21 καὶ ἔφαγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα, οἱ ἀπὸ τῆς ἀποικεσίας καὶ πᾶς ὁ χωριζόμενος τῆς ἀκαθαρσίας ἐθνῶν τῆς γῆς πρὸς αὐτοὺς τοῦ ἐκζητῆσαι κύριον θεὸν Ισραηλ.
2Ezd:6:21 And the children of Israel ate the passover, even they that were of the captivity, and every one who separated himself to them from the uncleanness of the nations of the land, to seek the Lord God of Israel. (Ezra 6:21 Brenton)
2Ezd:6:21 I spożyli Paschę Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga izraelskiego. (Ezd 6:21 BT_4)
2Ezd:6:21 καὶ ἔφαγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα, οἱ ἀπὸ τῆς ἀποικεσίας καὶ πᾶς χωριζόμενος τῆς ἀκαθαρσίας ἐθνῶν τῆς γῆς πρὸς αὐτοὺς τοῦ ἐκζητῆσαι κύριον θεὸν Ισραηλ.
2Ezd:6:21 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πάσχα, τό ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:6:21 I też, nawet, mianowicie By jeść Syn Izrael Pascha Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany uncleaness Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
2Ezd:6:21 kai\ e)/fagon oi( ui(oi\ *israEl to\ pasCHa, oi( a)po\ tE=s a)poikesi/as kai\ pa=s o( CHOriDZo/menos tE=s a)kaTarsi/as e)TnO=n tE=s gE=s pro\s au)tou\s tou= e)kDZEtE=sai ku/rion Teo\n *israEl.
2Ezd:6:21 kai efagon hoi hyioi israEl to pasCHa, hoi apo tEs apoikesias kai pas ho CHOriDZomenos tEs akaTarsias eTnOn tEs gEs pros autus tu ekDZEtEsai kyrion Teon israEl.
2Ezd:6:21 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN N1_ASN RA_NPM P RA_GSF N1A_GSF C A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSF N1A_GSF N3E_GPN RA_GSF N1_GSF P RD_APM RA_GSN VA_AAN N2_ASM N2_ASM N_GSM
2Ezd:6:21 and also, even, namely to eat the son Israel the passover the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to separate sequester, sever, split the uncleaness nation [see ethnic] the earth/land toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the to seek out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
2Ezd:6:21 and I-EAT-ed, they-EAT-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) passover (indecl) the (nom) away from (+gen) the (gen)   and every (nom|voc) the (nom) while being-SEPARATE-ed (nom) the (gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) nations (gen) the (gen) earth/land (gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) Israel (indecl)
2Ezd:6:21 2Ezd_6:21_1 2Ezd_6:21_2 2Ezd_6:21_3 2Ezd_6:21_4 2Ezd_6:21_5 2Ezd_6:21_6 2Ezd_6:21_7 2Ezd_6:21_8 2Ezd_6:21_9 2Ezd_6:21_10 2Ezd_6:21_11 2Ezd_6:21_12 2Ezd_6:21_13 2Ezd_6:21_14 2Ezd_6:21_15 2Ezd_6:21_16 2Ezd_6:21_17 2Ezd_6:21_18 2Ezd_6:21_19 2Ezd_6:21_20 2Ezd_6:21_21 2Ezd_6:21_22 2Ezd_6:21_23 2Ezd_6:21_24 2Ezd_6:21_25 2Ezd_6:21_26 2Ezd_6:21_27
2Ezd:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:6:22 καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος καὶ ἐπέστρεψεν καρδίαν βασιλέως Ασσουρ ἐπ’ αὐτοὺς κραταιῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐν ἔργοις οἴκου τοῦ θεοῦ Ισραηλ.
2Ezd:6:22 and they kept the feast of unleavened bread seven days with gladness, because the Lord made them glad, and he turned the heart of the king of Assyria to them, to strengthen their hands in the works of the house of the God of Israel. (Ezra 6:22 Brenton)
2Ezd:6:22 I przez siedem dni radośnie obchodzili Święto Przaśników, gdyż Pan rozradował ich, zwracając serce króla Aszszuru ku nim, by ich wspierał przy pracy około domu Boga, Boga izraelskiego. (Ezd 6:22 BT_4)
2Ezd:6:22 καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος καὶ ἐπέστρεψεν καρδίαν βασιλέως Ασσουρ ἐπ’ αὐτοὺς κραταιῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐν ἔργοις οἴκου τοῦ θεοῦ Ισραηλ.
2Ezd:6:22 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὅτι εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καρδία, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἔργον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:6:22 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Świąteczny Przaśny Siedem Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Ponieważ/tamto By celebrować/bądź wesoły On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By stawać się silnym Ręka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Dom; by mieszkać Bóg  Izrael
2Ezd:6:22 kai\ e)poi/Esan tE\n e(ortE\n tO=n a)DZu/mOn e(pta\ E(me/ras e)n eu)frosu/nE|, o(/ti eu)/franen au)tou\s ku/rios kai\ e)pe/strePSen kardi/an basile/Os *assour e)p’ au)tou\s krataiO=sai ta\s CHei=ras au)tO=n e)n e)/rgois oi)/kou tou= Teou= *israEl.
2Ezd:6:22 kai epoiEsan tEn heortEn tOn aDZymOn hepta hEmeras en eufrosynE, hoti eufranen autus kyrios kai epestrePSen kardian basileOs assur ep’ autus krataiOsai tas CHeiras autOn en ergois oiku tu Teu israEl.
2Ezd:6:22 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM M N1A_APF P N1_DSF C VA_AAI3S RD_APM N2_NSM C VAI_AAI3S N1A_ASF N3V_GSM N_GSM P RD_APM VA_AAN RA_APF N3_APF RD_GPM P N2N_DPN N2_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:6:22 and also, even, namely to do/make the festival the unleavened seven day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness because/that to celebrate/be merry he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn around heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to become strong the hand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work house; to dwell the god [see theology] Israel
2Ezd:6:22 and they-DO/MAKE-ed the (acc) festival (acc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) seven day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) because/that he/she/it-CELEBRATE/BE-ed-MERRY them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-TURN-ed-AROUND heart (acc) king (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) to-BECOME STRONG, be-you(sg)-BECOME STRONG-ed!, he/she/it-happens-to-BECOME STRONG (opt) the (acc) hands (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) works (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) Israel (indecl)
2Ezd:6:22 2Ezd_6:22_1 2Ezd_6:22_2 2Ezd_6:22_3 2Ezd_6:22_4 2Ezd_6:22_5 2Ezd_6:22_6 2Ezd_6:22_7 2Ezd_6:22_8 2Ezd_6:22_9 2Ezd_6:22_10 2Ezd_6:22_11 2Ezd_6:22_12 2Ezd_6:22_13 2Ezd_6:22_14 2Ezd_6:22_15 2Ezd_6:22_16 2Ezd_6:22_17 2Ezd_6:22_18 2Ezd_6:22_19 2Ezd_6:22_20 2Ezd_6:22_21 2Ezd_6:22_22 2Ezd_6:22_23 2Ezd_6:22_24 2Ezd_6:22_25 2Ezd_6:22_26 2Ezd_6:22_27 2Ezd_6:22_28 2Ezd_6:22_29 2Ezd_6:22_30 2Ezd_6:22_31
2Ezd:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x