2Ezd:7:1 καὶ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν βασιλείᾳ Αρθασασθα βασιλέως Περσῶν ἀνέβη Εσδρας υἱὸς Σαραιου υἱοῦ Αζαριου υἱοῦ Ελκια
2Ezd:7:1 Now after these things, in the reign of Arthasastha king of the Persians, came up Esdras the son of Saraias, the son of Azarias, the son of Chelcias, (Ezra 7:1 Brenton)
2Ezd:7:1 Po tych wydarzeniach wystąpił za panowania Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Serajasza, syna Azariasza, syna Chilkiasza, (Ezd 7:1 BT_4)
2Ezd:7:1 Καὶ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν βασιλείᾳ Αρθασασθα βασιλέως Περσῶν ἀνέβη Εσδρας υἱὸς Σαραιου υἱοῦ Αζαριου υἱοῦ Ελκια
2Ezd:7:1 καί μετά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν βασιλεία, -ας, ἡ   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:7:1 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo Król By podnosić Syn Syn Syn
2Ezd:7:1 *kai\ meta\ ta\ r(E/mata tau=ta e)n basilei/a| *arTasasTa basile/Os *persO=n a)ne/bE *esdras ui(o\s *saraiou ui(ou= *aDZariou ui(ou= *elkia
2Ezd:7:1 kai meta ta rEmata tauta en basileia arTasasTa basileOs persOn anebE esdras hyios saraiu hyiu aDZariu hyiu elkia
2Ezd:7:1 C P RA_APN N3M_APN RD_APN P N1A_DSF N_GSM N3V_GSM N1M_GPM VZI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:7:1 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kingdom ć king ć to ascend ć son ć son ć son ć
2Ezd:7:1 and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) in/among/by (+dat) kingdom (dat)   king (gen)   he/she/it-ASCEND-ed   son (nom)   son (gen)   son (gen)  
2Ezd:7:1 2Ezd_7:1_1 2Ezd_7:1_2 2Ezd_7:1_3 2Ezd_7:1_4 2Ezd_7:1_5 2Ezd_7:1_6 2Ezd_7:1_7 2Ezd_7:1_8 2Ezd_7:1_9 2Ezd_7:1_10 2Ezd_7:1_11 2Ezd_7:1_12 2Ezd_7:1_13 2Ezd_7:1_14 2Ezd_7:1_15 2Ezd_7:1_16 2Ezd_7:1_17 2Ezd_7:1_18
2Ezd:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:2 υἱοῦ Σαλουμ υἱοῦ Σαδδουκ υἱοῦ Αχιτωβ
2Ezd:7:2 the son of Selum, the son of Sadduc, the son of Achitob, (Ezra 7:2 Brenton)
2Ezd:7:2 syna Szalluma, syna Sadoka, syna Achituba, (Ezd 7:2 BT_4)
2Ezd:7:2 υἱοῦ Σαλουμ υἱοῦ Σαδδουκ υἱοῦ Αχιτωβ
2Ezd:7:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:7:2 Syn Syn Syn
2Ezd:7:2 ui(ou= *saloum ui(ou= *saddouk ui(ou= *aCHitOb
2Ezd:7:2 hyiu salum hyiu sadduk hyiu aCHitOb
2Ezd:7:2 N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:7:2 son ć son ć son ć
2Ezd:7:2 son (gen)   son (gen)   son (gen)  
2Ezd:7:2 2Ezd_7:2_1 2Ezd_7:2_2 2Ezd_7:2_3 2Ezd_7:2_4 2Ezd_7:2_5 2Ezd_7:2_6
2Ezd:7:2 x x x x x x
2Ezd:7:3 υἱοῦ Σαμαρια υἱοῦ Εσρια υἱοῦ Μαρερωθ
2Ezd:7:3 the son of Samarias, the son of Esria, the son of Mareoth, (Ezra 7:3 Brenton)
2Ezd:7:3 syna Amariasza, syna Azariasza, syna Jochanana, syna Azariasza, syna Achimaasa, syna Sadoka, syna Achituba, syna Amariasza, syna Merajota, (Ezd 7:3 BT_4)
2Ezd:7:3 υἱοῦ Σαμαρια υἱοῦ Εσρια υἱοῦ Μαρερωθ
2Ezd:7:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:7:3 Syn Syn Syn
2Ezd:7:3 ui(ou= *samaria ui(ou= *esria ui(ou= *marerOT
2Ezd:7:3 hyiu samaria hyiu esria hyiu marerOT
2Ezd:7:3 N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:7:3 son ć son ć son ć
2Ezd:7:3 son (gen)   son (gen)   son (gen)  
2Ezd:7:3 2Ezd_7:3_1 2Ezd_7:3_2 2Ezd_7:3_3 2Ezd_7:3_4 2Ezd_7:3_5 2Ezd_7:3_6
2Ezd:7:3 x x x x x x
2Ezd:7:4 υἱοῦ Ζαραια υἱοῦ Σαουια υἱοῦ Βοκκι
2Ezd:7:4 the son of Zaraia, the son of Ozias, the son of Bokki, (Ezra 7:4 Brenton)
2Ezd:7:4 syna Zerachiasza, syna Uzzjego, syna Bukkiego, (Ezd 7:4 BT_4)
2Ezd:7:4 υἱοῦ Ζαραια υἱοῦ Σαουια υἱοῦ Βοκκι
2Ezd:7:4 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:7:4 Syn Syn Syn
2Ezd:7:4 ui(ou= *DZaraia ui(ou= *saouia ui(ou= *bokki
2Ezd:7:4 hyiu DZaraia hyiu sauia hyiu bokki
2Ezd:7:4 N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:7:4 son ć son ć son ć
2Ezd:7:4 son (gen)   son (gen)   son (gen)  
2Ezd:7:4 2Ezd_7:4_1 2Ezd_7:4_2 2Ezd_7:4_3 2Ezd_7:4_4 2Ezd_7:4_5 2Ezd_7:4_6
2Ezd:7:4 x x x x x x
2Ezd:7:5 υἱοῦ Αβισουε υἱοῦ Φινεες υἱοῦ Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου·
2Ezd:7:5 the son of Abisue, the son of Phinees, the son of Eleazar, the son of Aaron the first priest. (Ezra 7:5 Brenton)
2Ezd:7:5 syna Abiszuy, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Aarona arcykapłana. (Ezd 7:5 BT_4)
2Ezd:7:5 υἱοῦ Αβισουε υἱοῦ Φινεες υἱοῦ Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου·
2Ezd:7:5 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
2Ezd:7:5 Syn Syn Syn Eleazar Syn Aaron Duchowny Po pierwsze
2Ezd:7:5 ui(ou= *abisoue ui(ou= *finees ui(ou= *eleaDZar ui(ou= *aarOn tou= i(ere/Os tou= prO/tou·
2Ezd:7:5 hyiu abisue hyiu finees hyiu eleaDZar hyiu aarOn tu hiereOs tu prOtu·
2Ezd:7:5 N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSMS
2Ezd:7:5 son ć son ć son Eleazar son Aaron the priest the first
2Ezd:7:5 son (gen)   son (gen)   son (gen) Eleazar (indecl) son (gen) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) the (gen) first (gen)
2Ezd:7:5 2Ezd_7:5_1 2Ezd_7:5_2 2Ezd_7:5_3 2Ezd_7:5_4 2Ezd_7:5_5 2Ezd_7:5_6 2Ezd_7:5_7 2Ezd_7:5_8 2Ezd_7:5_9 2Ezd_7:5_10 2Ezd_7:5_11 2Ezd_7:5_12
2Ezd:7:5 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:6 αὐτὸς Εσδρας ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶνος, καὶ αὐτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ὃν ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς, ὅτι χεὶρ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐζήτει αὐτός.
2Ezd:7:6 This Esdras went up out of Babylon; and he was a ready scribe in the law of Moses, which the Lord God of Israel gave: and the king gave him leave, for the hand of the Lord his God was upon him in all things which he sought. (Ezra 7:6 Brenton)
2Ezd:7:6 Ten to Ezdrasz wyszedł z Babilonu; a był on uczonym, biegłym w Prawie Mojżeszowym, które nadał Pan, Bóg izraelski. A ponieważ ręka Pana, Boga jego, nad nim czuwała, spełnił mu król wszelkie jego życzenia. (Ezd 7:6 BT_4)
2Ezd:7:6 αὐτὸς Εσδρας ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶνος, καὶ αὐτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ὃν ἔδωκεν κύριος θεὸς Ισραηλ· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ βασιλεύς, ὅτι χεὶρ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐζήτει αὐτός.
2Ezd:7:6 αὐτός αὐτή αὐτό   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐν νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:7:6 On/ona/to/to samo By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Skryba Szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz Kto/, który/, który; by być By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Król Ponieważ/tamto Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By szukać On/ona/to/to samo
2Ezd:7:6 au)to\s *esdras a)ne/bE e)k *babulO=nos, kai\ au)to\s grammateu\s taCHu\s e)n no/mO| *mousE=, o(\n e)/dOken ku/rios o( Teo\s *israEl· kai\ e)/dOken au)tO=| o( basileu/s, o(/ti CHei\r kuri/ou Teou= au)tou= e)p’ au)to\n e)n pa=sin, oi(=s e)DZE/tei au)to/s.
2Ezd:7:6 autos esdras anebE ek babylOnos, kai autos grammateus taCHys en nomO musE, hon edOken kyrios ho Teos israEl· kai edOken autO ho basileus, hoti CHeir kyriu Teu autu ep’ auton en pasin, hois eDZEtei autos.
2Ezd:7:6 RD_NSM N_NSM VZI_AAI3S P N3W_GSF C RD_NSM N3V_NSM A3U_NSM P N2_DSM N1M_GSM RR_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM C N3_NSF N2_GSM N2_GSM RD_GSM P RD_ASM P A3_DPN RR_DPN V2I_IAI3S RD_NSM
2Ezd:7:6 he/she/it/same ć to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon and also, even, namely he/she/it/same scribe quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law Moses who/whom/which; to be to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel and also, even, namely to give he/she/it/same the king because/that hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to seek he/she/it/same
2Ezd:7:6 he/it/same (nom)   he/she/it-ASCEND-ed out of (+gen) Babylon (gen) and he/it/same (nom) scribe (nom) quick ([Adj] nom) in/among/by (+dat) law (dat) Moses (gen, voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) because/that hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-SEEK-ing he/it/same (nom)
2Ezd:7:6 2Ezd_7:6_1 2Ezd_7:6_2 2Ezd_7:6_3 2Ezd_7:6_4 2Ezd_7:6_5 2Ezd_7:6_6 2Ezd_7:6_7 2Ezd_7:6_8 2Ezd_7:6_9 2Ezd_7:6_10 2Ezd_7:6_11 2Ezd_7:6_12 2Ezd_7:6_13 2Ezd_7:6_14 2Ezd_7:6_15 2Ezd_7:6_16 2Ezd_7:6_17 2Ezd_7:6_18 2Ezd_7:6_19 2Ezd_7:6_20 2Ezd_7:6_21 2Ezd_7:6_22 2Ezd_7:6_23 2Ezd_7:6_24 2Ezd_7:6_25 2Ezd_7:6_26 2Ezd_7:6_27 2Ezd_7:6_28 2Ezd_7:6_29 2Ezd_7:6_30 2Ezd_7:6_31 2Ezd_7:6_32 2Ezd_7:6_33 2Ezd_7:6_34 2Ezd_7:6_35
2Ezd:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:7 καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ναθινιμ εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Αρθασασθα τῷ βασιλεῖ.
2Ezd:7:7 And some of the children of Israel went up, and some of the priests, and of the Levites, and the singers, and the door-keepers, and the Nathinim, to Jerusalem, in the seventh year of Arthasastha the king. (Ezra 7:7 Brenton)
2Ezd:7:7 Wyszła również w siódmym roku panowania króla Artakserkesesa gromada Izraelitów, kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych i niewolników świątyni do Jerozolimy. (Ezd 7:7 BT_4)
2Ezd:7:7 καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ναθινιμ εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Αρθασασθα τῷ βασιλεῖ.
2Ezd:7:7 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ἔτο·ς, -ους, τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:7:7 I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duchowny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lewita I też, nawet, mianowicie By śpiewać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Siódmy Król
2Ezd:7:7 kai\ a)ne/bEsan a)po\ ui(O=n *israEl kai\ a)po\ tO=n i(ere/On kai\ a)po\ tO=n *leuitO=n kai\ oi( a)/|dontes kai\ oi( pulOroi\ kai\ oi( naTinim ei)s *ierousalEm e)n e)/tei e(bdo/mO| tO=| *arTasasTa tO=| basilei=.
2Ezd:7:7 kai anebEsan apo hyiOn israEl kai apo tOn hiereOn kai apo tOn leuitOn kai hoi adontes kai hoi pylOroi kai hoi naTinim eis ierusalEm en etei hebdomO tO arTasasTa tO basilei.
2Ezd:7:7 C VZI_AAI3P P N2_GPM N_GSM C P RA_GPM N3V_GPM C P RA_GPM N1M_GPM C RA_NPM V1_PAPNPM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N_NPM P N_DSF P N3E_DSN A1_DSN RA_DSM N_GSM RA_DSM N3V_DSM
2Ezd:7:7 and also, even, namely to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Israel and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the priest and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Levite and also, even, namely the to sing and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year seventh the ć the king
2Ezd:7:7 and they-ASCEND-ed away from (+gen) sons (gen) Israel (indecl) and away from (+gen) the (gen) priests (gen) and away from (+gen) the (gen) Levites (gen) and the (nom) while SING-ing (nom|voc) and the (nom)   and the (nom)   into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) year (dat) seventh (dat) the (dat)   the (dat) king (dat)
2Ezd:7:7 2Ezd_7:7_1 2Ezd_7:7_2 2Ezd_7:7_3 2Ezd_7:7_4 2Ezd_7:7_5 2Ezd_7:7_6 2Ezd_7:7_7 2Ezd_7:7_8 2Ezd_7:7_9 2Ezd_7:7_10 2Ezd_7:7_11 2Ezd_7:7_12 2Ezd_7:7_13 2Ezd_7:7_14 2Ezd_7:7_15 2Ezd_7:7_16 2Ezd_7:7_17 2Ezd_7:7_18 2Ezd_7:7_19 2Ezd_7:7_20 2Ezd_7:7_21 2Ezd_7:7_22 2Ezd_7:7_23 2Ezd_7:7_24 2Ezd_7:7_25 2Ezd_7:7_26 2Ezd_7:7_27 2Ezd_7:7_28 2Ezd_7:7_29 2Ezd_7:7_30 2Ezd_7:7_31
2Ezd:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:8 καὶ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ, τοῦτο ἔτος ἕβδομον τῷ βασιλεῖ·
2Ezd:7:8 And they came to Jerusalem in the fifth month, this was the seventh year of the king. (Ezra 7:8 Brenton)
2Ezd:7:8 I przybył Ezdrasz do Jerozolimy w miesiącu piątym - był to siódmy rok panowania tego króla: (Ezd 7:8 BT_4)
2Ezd:7:8 καὶ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ, τοῦτο ἔτος ἕβδομον τῷ βασιλεῖ·
2Ezd:7:8 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ἔτο·ς, -ους, τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:7:8 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] ???; miesiąc Piąty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rok Siódmy Król
2Ezd:7:8 kai\ E)/lTosan ei)s *ierousalEm tO=| mEni\ tO=| pe/mptO|, tou=to e)/tos e(/bdomon tO=| basilei=·
2Ezd:7:8 kai ElTosan eis ierusalEm tO mEni tO pemptO, tuto etos hebdomon tO basilei·
2Ezd:7:8 C VBI_AAI3P P N_DSF RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM RD_ASN N3E_ASN A1_ASN RA_DSM N3V_DSM
2Ezd:7:8 and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] the ???; month the fifth this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] year seventh the king
2Ezd:7:8 and they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) fifth (dat) this (nom|acc) year (nom|acc|voc) seventh (acc, nom|acc|voc) the (dat) king (dat)
2Ezd:7:8 2Ezd_7:8_1 2Ezd_7:8_2 2Ezd_7:8_3 2Ezd_7:8_4 2Ezd_7:8_5 2Ezd_7:8_6 2Ezd_7:8_7 2Ezd_7:8_8 2Ezd_7:8_9 2Ezd_7:8_10 2Ezd_7:8_11 2Ezd_7:8_12 2Ezd_7:8_13
2Ezd:7:8 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:9 ὅτι ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου αὐτὸς ἐθεμελίωσεν τὴν ἀνάβασιν τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος, ἐν δὲ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμπτου ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ, ὅτι χεὶρ θεοῦ αὐτοῦ ἦν ἀγαθὴ ἐπ’ αὐτόν.
2Ezd:7:9 For in the first day of the first month he began the going up from Babylon, and in the first day of the fifth month, they came to Jerusalem, for the good hand of his God was upon him. (Ezra 7:9 Brenton)
2Ezd:7:9 albowiem pierwszego dnia miesiąca pierwszego nastąpił początek podróży z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego przybył Ezdrasz do Jerozolimy, ponieważ łaskawa ręka Boga jego nad nim czuwała. (Ezd 7:9 BT_4)
2Ezd:7:9 ὅτι ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου αὐτὸς ἐθεμελίωσεν τὴν ἀνάβασιν τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος, ἐν δὲ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμπτου ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ, ὅτι χεὶρ θεοῦ αὐτοῦ ἦν ἀγαθὴ ἐπ’ αὐτόν.
2Ezd:7:9 ὅτι ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀπό Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν δέ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:7:9 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Miesiąc Po pierwsze On/ona/to/to samo Do ??? By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeszcze Po pierwsze Miesiąc Piąty By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto Ręka Bóg  On/ona/to/to samo By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Ezd:7:9 o(/ti e)n mia=| tou= mEno\s tou= prO/tou au)to\s e)Temeli/Osen tE\n a)na/basin tE\n a)po\ *babulO=nos, e)n de\ tE=| prO/tE| tou= mEno\s tou= pe/mptou E)/lTosan ei)s *ierousalEm, o(/ti CHei\r Teou= au)tou= E)=n a)gaTE\ e)p’ au)to/n.
2Ezd:7:9 hoti en mia tu mEnos tu prOtu autos eTemeliOsen tEn anabasin tEn apo babylOnos, en de tE prOtE tu mEnos tu pemptu ElTosan eis ierusalEm, hoti CHeir Teu autu En agaTE ep’ auton.
2Ezd:7:9 C P A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_ASF P N3W_GSF P x RA_DSF A1_DSFS RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM VBI_AAI3P P N_ASF C N3_NSF N2_GSM RD_GSM V9_IAI3S A1_NSF P RD_ASM
2Ezd:7:9 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the month the first he/she/it/same to ??? the to ascend the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Yet the first the month the fifth to come into (+acc) Jerusalem [city of] because/that hand god [see theology] he/she/it/same to be good inherently good, i.e. God-wrought. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
2Ezd:7:9 because/that in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) he/it/same (nom) he/she/it-???-ed the (acc) upon ASCEND-ing (dat) the (acc) away from (+gen) Babylon (gen) in/among/by (+dat) Yet the (dat) first (dat) the (gen) month (gen) the (gen) fifth (gen) they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) because/that hand (nom|voc) god (gen) him/it/same (gen) he/she/it-was good ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
2Ezd:7:9 2Ezd_7:9_1 2Ezd_7:9_2 2Ezd_7:9_3 2Ezd_7:9_4 2Ezd_7:9_5 2Ezd_7:9_6 2Ezd_7:9_7 2Ezd_7:9_8 2Ezd_7:9_9 2Ezd_7:9_10 2Ezd_7:9_11 2Ezd_7:9_12 2Ezd_7:9_13 2Ezd_7:9_14 2Ezd_7:9_15 2Ezd_7:9_16 2Ezd_7:9_17 2Ezd_7:9_18 2Ezd_7:9_19 2Ezd_7:9_20 2Ezd_7:9_21 2Ezd_7:9_22 2Ezd_7:9_23 2Ezd_7:9_24 2Ezd_7:9_25 2Ezd_7:9_26 2Ezd_7:9_27 2Ezd_7:9_28 2Ezd_7:9_29 2Ezd_7:9_30 2Ezd_7:9_31 2Ezd_7:9_32 2Ezd_7:9_33
2Ezd:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:10 ὅτι Εσδρας ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι τὸν νόμον καὶ ποιεῖν καὶ διδάσκειν ἐν Ισραηλ προστάγματα καὶ κρίματα.
2Ezd:7:10 For Esdras had determined in his heart to seek the law, and to do and teach the ordinances and judgments in Israel. (Ezra 7:10 Brenton)
2Ezd:7:10 Ezdrasz bowiem mocno postanowił badać i wykonywać Prawo Pańskie oraz uczyć w Izraelu ustawy i ładu. (Ezd 7:10 BT_4)
2Ezd:7:10 ὅτι Εσδρας ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι τὸν νόμον καὶ ποιεῖν καὶ διδάσκειν ἐν Ισραηλ προστάγματα καὶ κρίματα.
2Ezd:7:10 ὅτι   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ   καί κρίμα[τ], -ατος, τό
2Ezd:7:10 Ponieważ/tamto By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By szukać Prawo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By uczyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
2Ezd:7:10 o(/ti *esdras e)/dOken e)n kardi/a| au)tou= DZEtE=sai to\n no/mon kai\ poiei=n kai\ dida/skein e)n *israEl prosta/gmata kai\ kri/mata.
2Ezd:7:10 hoti esdras edOken en kardia autu DZEtEsai ton nomon kai poiein kai didaskein en israEl prostagmata kai krimata.
2Ezd:7:10 C N_NSM VAI_AAI3S P N1A_DSF RD_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM C V2_PAN C V1_PAN P N_DSM N3M_APN C N3M_APN
2Ezd:7:10 because/that ć to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to seek the law and also, even, namely to do/make and also, even, namely to teach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel ć and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
2Ezd:7:10 because/that   he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) the (acc) law (acc) and to-be-DO/MAKE-ing and to-be-TEACH-ing in/among/by (+dat) Israel (indecl)   and sentences (nom|acc|voc)
2Ezd:7:10 2Ezd_7:10_1 2Ezd_7:10_2 2Ezd_7:10_3 2Ezd_7:10_4 2Ezd_7:10_5 2Ezd_7:10_6 2Ezd_7:10_7 2Ezd_7:10_8 2Ezd_7:10_9 2Ezd_7:10_10 2Ezd_7:10_11 2Ezd_7:10_12 2Ezd_7:10_13 2Ezd_7:10_14 2Ezd_7:10_15 2Ezd_7:10_16 2Ezd_7:10_17 2Ezd_7:10_18
2Ezd:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:11 καὶ αὕτη ἡ διασάφησις τοῦ διατάγματος, οὗ ἔδωκεν Αρθασασθα τῷ Εσδρα τῷ ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐντολῶν κυρίου καὶ προσταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ
2Ezd:7:11 And this is the copy of the order which Arthasastha gave to Esdras the priest, the scribe of the book of the words of the commandments of the Lord, and of his ordinances to Israel. (Ezra 7:11 Brenton)
2Ezd:7:11 A oto odpis dokumentu, który król Artakserkses wręczył Ezdraszowi, kapłanowi i uczonemu, znawcy słów przykazań Pana i Jego ustaw dla Izraela. (Ezd 7:11 BT_4)
2Ezd:7:11 Καὶ αὕτη διασάφησις τοῦ διατάγματος, οὗ ἔδωκεν Αρθασασθα τῷ Εσδρα τῷ ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐντολῶν κυρίου καὶ προσταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ
2Ezd:7:11 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό διά·ταγμα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:7:11 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Edykt (mandat, zamówienie {rozkaz}, kierujący) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dawać Duchowny Skryba Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
2Ezd:7:11 *kai\ au(/tE E( diasa/fEsis tou= diata/gmatos, ou(= e)/dOken *arTasasTa tO=| *esdra tO=| i(erei= tO=| grammatei= bibli/ou lo/gOn e)ntolO=n kuri/ou kai\ prostagma/tOn au)tou= e)pi\ to\n *israEl
2Ezd:7:11 kai hautE hE diasafEsis tu diatagmatos, hu edOken arTasasTa tO esdra tO hierei tO grammatei bibliu logOn entolOn kyriu kai prostagmatOn autu epi ton israEl
2Ezd:7:11 C RD_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GSN N3M_GSN RR_GSM VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RA_DSM N3V_DSM RA_DSM N3V_DSM N2N_GSN N2_GPM N1_GPF N2_GSM C N3M_GPN RD_GSM P RA_ASM N_ASM
2Ezd:7:11 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the edict (mandate, order, directive) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give ć the ć the priest the scribe book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel
2Ezd:7:11 and this (nom) the (nom)   the (gen) edict (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed   the (dat)   the (dat) priest (dat) the (dat) scribe (dat) book (gen) words (gen) precepts (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and   him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
2Ezd:7:11 2Ezd_7:11_1 2Ezd_7:11_2 2Ezd_7:11_3 2Ezd_7:11_4 2Ezd_7:11_5 2Ezd_7:11_6 2Ezd_7:11_7 2Ezd_7:11_8 2Ezd_7:11_9 2Ezd_7:11_10 2Ezd_7:11_11 2Ezd_7:11_12 2Ezd_7:11_13 2Ezd_7:11_14 2Ezd_7:11_15 2Ezd_7:11_16 2Ezd_7:11_17 2Ezd_7:11_18 2Ezd_7:11_19 2Ezd_7:11_20 2Ezd_7:11_21 2Ezd_7:11_22 2Ezd_7:11_23 2Ezd_7:11_24 2Ezd_7:11_25
2Ezd:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:12 Αρθασασθα βασιλεὺς βασιλέων Εσδρα γραμματεῖ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ· τετέλεσται ὁ λόγος καὶ ἡ ἀπόκρισις.
2Ezd:7:12 Arthasastha, king of kings, to Esdras, the scribe of the law of the Lord God of heaven, Let the order and the answer be accomplished. (Ezra 7:12 Brenton)
2Ezd:7:12 «Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kapłanowi, znawcy Prawa Boga niebios. - Załatwiono. - Otóż: (Ezd 7:12 BT_4)
2Ezd:7:12 Αρθασασθα βασιλεὺς βασιλέων Εσδρα γραμματεῖ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ· τετέλεσται λόγος καὶ ἀπόκρισις.
2Ezd:7:12   βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ   γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀπό·κρισις, -εως, ἡ
2Ezd:7:12 Król Król Skryba Prawo Bóg  Nieba/niebo By kończyć koniec Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Odpowiedź
2Ezd:7:12 *arTasasTa basileu\s basile/On *esdra grammatei= no/mou tou= Teou= tou= ou)ranou=· tete/lestai o( lo/gos kai\ E( a)po/krisis.
2Ezd:7:12 arTasasTa basileus basileOn esdra grammatei nomu tu Teu tu uranu· tetelestai ho logos kai hE apokrisis.
2Ezd:7:12 N_NSM N3V_NSM N3V_GPM N_DSM N3V_DSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM VM_XPI3S RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N3I_NSF
2Ezd:7:12 ć king king ć scribe law the god [see theology] the sky/heaven to end finish the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely the answer
2Ezd:7:12   king (nom) kings (gen)   scribe (dat) law (gen) the (gen) god (gen) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-has-been-END-ed the (nom) word (nom) and the (nom) answer (nom)
2Ezd:7:12 2Ezd_7:12_1 2Ezd_7:12_2 2Ezd_7:12_3 2Ezd_7:12_4 2Ezd_7:12_5 2Ezd_7:12_6 2Ezd_7:12_7 2Ezd_7:12_8 2Ezd_7:12_9 2Ezd_7:12_10 2Ezd_7:12_11 2Ezd_7:12_12 2Ezd_7:12_13 2Ezd_7:12_14 2Ezd_7:12_15 2Ezd_7:12_16
2Ezd:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:13 ἀπ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ὁ ἑκουσιαζόμενος ἐν βασιλείᾳ μου ἀπὸ λαοῦ Ισραηλ καὶ ἱερέων καὶ Λευιτῶν πορευθῆναι εἰς Ιερουσαλημ, μετὰ σοῦ πορευθῆναι·
2Ezd:7:13 A decree is made by me, that every one who is willing in my kingdom of the people of Israel, and of the priests and Levites, to go to Jerusalem, be permitted to go with thee. (Ezra 7:13 Brenton)
2Ezd:7:13 Przeze mnie został wydany rozkaz: Każdy z narodu izraelskiego, z kapłanów jego i lewitów w moim państwie, który ma zamiar iść z tobą do Jerozolimy, niech idzie. (Ezd 7:13 BT_4)
2Ezd:7:13 ἀπ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ἑκουσιαζόμενος ἐν βασιλείᾳ μου ἀπὸ λαοῦ Ισραηλ καὶ ἱερέων καὶ Λευιτῶν πορευθῆναι εἰς Ιερουσαλημ, μετὰ σοῦ πορευθῆναι·
2Ezd:7:13 ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἑκουσιάζομαι [LXX] (εκουσιαζ-, -, εκουσια·σ-, -, -, εκουσιασ·θ-) ἐν βασιλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό λαός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἱερεύς, -έως, ὁ καί Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
2Ezd:7:13 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Izrael I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita By iść Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By iść
2Ezd:7:13 a)p’ e)mou= e)te/TE gnO/mE o(/ti pa=s o( e(kousiaDZo/menos e)n basilei/a| mou a)po\ laou= *israEl kai\ i(ere/On kai\ *leuitO=n poreuTE=nai ei)s *ierousalEm, meta\ sou= poreuTE=nai·
2Ezd:7:13 ap’ emu eteTE gnOmE hoti pas ho hekusiaDZomenos en basileia mu apo lau israEl kai hiereOn kai leuitOn poreuTEnai eis ierusalEm, meta su poreuTEnai·
2Ezd:7:13 P RP_GS VCI_API3S N1_NSF C A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P N1A_DSF RP_GS P N2_GSM N_GSM C N3V_GPM C N1M_GPM VC_APN P N_ASF P RP_GS VC_APN
2Ezd:7:13 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] because/that every all, each, every, the whole of the to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kingdom I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing people Israel and also, even, namely priest and also, even, namely Levite to go into (+acc) Jerusalem [city of] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to go
2Ezd:7:13 away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-was-PLACE-ed knowledge-based determination (nom|voc) because/that every (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom) in/among/by (+dat) kingdom (dat) me (gen) away from (+gen) people (gen) Israel (indecl) and priests (gen) and Levites (gen) to-be-GO-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-GO-ed
2Ezd:7:13 2Ezd_7:13_1 2Ezd_7:13_2 2Ezd_7:13_3 2Ezd_7:13_4 2Ezd_7:13_5 2Ezd_7:13_6 2Ezd_7:13_7 2Ezd_7:13_8 2Ezd_7:13_9 2Ezd_7:13_10 2Ezd_7:13_11 2Ezd_7:13_12 2Ezd_7:13_13 2Ezd_7:13_14 2Ezd_7:13_15 2Ezd_7:13_16 2Ezd_7:13_17 2Ezd_7:13_18 2Ezd_7:13_19 2Ezd_7:13_20 2Ezd_7:13_21 2Ezd_7:13_22 2Ezd_7:13_23 2Ezd_7:13_24
2Ezd:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:14 ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἑπτὰ συμβούλων ἀπεστάλη ἐπισκέψασθαι ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ εἰς Ιερουσαλημ νόμῳ θεοῦ αὐτῶν τῷ ἐν χειρί σου.
2Ezd:7:14 One has been sent from the king and the seven councillors, to visit Judea and Jerusalem, according to the law of their God that is in thine hand. (Ezra 7:14 Brenton)
2Ezd:7:14 Albowiem przez króla i jego siedmiu radców jesteś wysłany, by na podstawie Prawa Boga twego, które posiadasz, zbadać stosunki w Judzie i w Jerozolimie (Ezd 7:14 BT_4)
2Ezd:7:14 ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἑπτὰ συμβούλων ἀπεστάλη ἐπισκέψασθαι ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ εἰς Ιερουσαλημ νόμῳ θεοῦ αὐτῶν τῷ ἐν χειρί σου.
2Ezd:7:14 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἑπτά σύμ·βουλος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. νόμος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Ezd:7:14 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Król I też, nawet, mianowicie Siedem Doradca zamawiać By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Prawo Bóg  On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg)
2Ezd:7:14 a)po\ prosO/pou tou= basile/Os kai\ tO=n e(pta\ sumbou/lOn a)pesta/lE e)piske/PSasTai e)pi\ tE\n *ioudai/an kai\ ei)s *ierousalEm no/mO| Teou= au)tO=n tO=| e)n CHeiri/ sou.
2Ezd:7:14 apo prosOpu tu basileOs kai tOn hepta symbulOn apestalE episkePSasTai epi tEn iudaian kai eis ierusalEm nomO Teu autOn tO en CHeiri su.
2Ezd:7:14 P N2N_GSN RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM M N2_GPM VDI_API3S VA_AMN P RA_ASF N1A_ASF C P N_ASF N2_DSM N2_GSM RD_GPM RA_DSM P N3_DSF RP_GS
2Ezd:7:14 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the king and also, even, namely the seven adviser to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely into (+acc) Jerusalem [city of] law god [see theology] he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg)
2Ezd:7:14 away from (+gen) face (gen) the (gen) king (gen) and the (gen) seven advisers (gen) he/she/it-was-ORDER FORTH-ed to-be-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) and into (+acc) Jerusalem (indecl) law (dat) god (gen) them/same (gen) the (dat) in/among/by (+dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Ezd:7:14 2Ezd_7:14_1 2Ezd_7:14_2 2Ezd_7:14_3 2Ezd_7:14_4 2Ezd_7:14_5 2Ezd_7:14_6 2Ezd_7:14_7 2Ezd_7:14_8 2Ezd_7:14_9 2Ezd_7:14_10 2Ezd_7:14_11 2Ezd_7:14_12 2Ezd_7:14_13 2Ezd_7:14_14 2Ezd_7:14_15 2Ezd_7:14_16 2Ezd_7:14_17 2Ezd_7:14_18 2Ezd_7:14_19 2Ezd_7:14_20 2Ezd_7:14_21 2Ezd_7:14_22 2Ezd_7:14_23
2Ezd:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:15 καὶ εἰς οἶκον κυρίου ἀργύριον καὶ χρυσίον, ὃ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι ἡκουσιάσθησαν τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ τῷ ἐν Ιερουσαλημ κατασκηνοῦντι,
2Ezd:7:15 And for the house of the Lord there have been sent silver and gold, which the king and the councillors have freely given to the God of Israel, who dwells in Jerusalem. (Ezra 7:15 Brenton)
2Ezd:7:15 oraz by zanieść srebro i złoto, jakie król i radcy jego dobrowolnie złożyli Bogu izraelskiemu, którego przybytek jest w Jerozolimie (Ezd 7:15 BT_4)
2Ezd:7:15 καὶ εἰς οἶκον κυρίου ἀργύριον καὶ χρυσίον, βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι ἡκουσιάσθησαν τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ τῷ ἐν Ιερουσαλημ κατασκηνοῦντι,
2Ezd:7:15 καί εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό σύμ·βουλος, -ου, ὁ ἑκουσιάζομαι [LXX] (εκουσιαζ-, -, εκουσια·σ-, -, -, εκουσιασ·θ-); ἀκουσιάζομαι [LXX] (-, -, -, -, -, ακουσιασ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -)
2Ezd:7:15 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Kto/, który/, który Król I też, nawet, mianowicie Doradca Do ???; do ??? Bóg  Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By osiedlać się {By decydować się}
2Ezd:7:15 kai\ ei)s oi)=kon kuri/ou a)rgu/rion kai\ CHrusi/on, o(\ o( basileu\s kai\ oi( su/mbouloi E(kousia/sTEsan tO=| TeO=| tou= *israEl tO=| e)n *ierousalEm kataskEnou=nti,
2Ezd:7:15 kai eis oikon kyriu argyrion kai CHrysion, ho ho basileus kai hoi symbuloi hEkusiasTEsan tO TeO tu israEl tO en ierusalEm kataskEnunti,
2Ezd:7:15 C P N2_ASM N2_GSM N2N_NSN C N2N_NSN RR_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM N2_NPM VSI_API3P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N_GSM RA_DSM P N_DSF V4_PAPDSM
2Ezd:7:15 and also, even, namely into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. piece of silver and also, even, namely piece of gold who/whom/which the king and also, even, namely the adviser to ???; to ??? the god [see theology] the Israel the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to settle
2Ezd:7:15 and into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) the (nom) king (nom) and the (nom) advisers (nom|voc) they-were-???-ed; they-were-???-ed the (dat) god (dat) the (gen) Israel (indecl) the (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) while SETTLE-ing (dat)
2Ezd:7:15 2Ezd_7:15_1 2Ezd_7:15_2 2Ezd_7:15_3 2Ezd_7:15_4 2Ezd_7:15_5 2Ezd_7:15_6 2Ezd_7:15_7 2Ezd_7:15_8 2Ezd_7:15_9 2Ezd_7:15_10 2Ezd_7:15_11 2Ezd_7:15_12 2Ezd_7:15_13 2Ezd_7:15_14 2Ezd_7:15_15 2Ezd_7:15_16 2Ezd_7:15_17 2Ezd_7:15_18 2Ezd_7:15_19 2Ezd_7:15_20 2Ezd_7:15_21 2Ezd_7:15_22
2Ezd:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:16 καὶ πᾶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ὅ τι ἐὰν εὕρῃς ἐν πάσῃ χώρᾳ Βαβυλῶνος μετὰ ἑκουσιασμοῦ τοῦ λαοῦ καὶ ἱερέων τῶν ἑκουσιαζομένων εἰς οἶκον θεοῦ τὸν ἐν Ιερουσαλημ,
2Ezd:7:16 And all the silver and gold, whatsoever thou shalt find in all the land of Babylon, with the freewill-offering of the people, and the priests that offer freely for the house of God which is in Jerusalem. (Ezra 7:16 Brenton)
2Ezd:7:16 wraz z całym srebrem i złotem, jakie w całej prowincji Babel otrzymasz, razem z darowizną ludu i kapłanów, którą oni dobrowolnie ofiarują dla domu Boga swego w Jerozolimie. (Ezd 7:16 BT_4)
2Ezd:7:16 καὶ πᾶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, τι ἐὰν εὕρῃς ἐν πάσῃ χώρᾳ Βαβυλῶνος μετὰ ἑκουσιασμοῦ τοῦ λαοῦ καὶ ἱερέων τῶν ἑκουσιαζομένων εἰς οἶκον θεοῦ τὸν ἐν Ιερουσαλημ,
2Ezd:7:16 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)   ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χώρα, -ας, ἡ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ μετά   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἑκουσιάζομαι [LXX] (εκουσιαζ-, -, εκουσια·σ-, -, -, εκουσιασ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:7:16 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Babilon Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ludzie I też, nawet, mianowicie Duchowny Do ??? Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:7:16 kai\ pa=n a)rgu/rion kai\ CHrusi/on, o(/ ti e)a\n eu(/rE|s e)n pa/sE| CHO/ra| *babulO=nos meta\ e(kousiasmou= tou= laou= kai\ i(ere/On tO=n e(kousiaDZome/nOn ei)s oi)=kon Teou= to\n e)n *ierousalEm,
2Ezd:7:16 kai pan argyrion kai CHrysion, ho ti ean heurEs en pasE CHOra babylOnos meta hekusiasmu tu lau kai hiereOn tOn hekusiaDZomenOn eis oikon Teu ton en ierusalEm,
2Ezd:7:16 C A3_NSN N2N_NSN C N2N_NSN RR_NSM RI_ASN C VB_AAS2S P A1S_DSF N1A_DSF N3W_GSF P N2_GSM RA_GSM N2_GSM C N3V_GPM RA_GPM V1_PMPGPM P N2_ASM N2_GSM RA_ASM P N_DSF
2Ezd:7:16 and also, even, namely every all, each, every, the whole of piece of silver and also, even, namely piece of gold ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle region realm (clίme); land, country, territory, tract Babylon after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć the people and also, even, namely priest the to ??? into (+acc) house god [see theology] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:7:16 and every (nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) who-/whom-/whichever (nom|acc)   if-ever you(sg)-should-FIND in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed region (dat) Babylon (gen) after (+acc), with (+gen)   the (gen) people (gen) and priests (gen) the (gen) while being-???-ed (gen) into (+acc) house (acc) god (gen) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:7:16 2Ezd_7:16_1 2Ezd_7:16_2 2Ezd_7:16_3 2Ezd_7:16_4 2Ezd_7:16_5 2Ezd_7:16_6 2Ezd_7:16_7 2Ezd_7:16_8 2Ezd_7:16_9 2Ezd_7:16_10 2Ezd_7:16_11 2Ezd_7:16_12 2Ezd_7:16_13 2Ezd_7:16_14 2Ezd_7:16_15 2Ezd_7:16_16 2Ezd_7:16_17 2Ezd_7:16_18 2Ezd_7:16_19 2Ezd_7:16_20 2Ezd_7:16_21 2Ezd_7:16_22 2Ezd_7:16_23 2Ezd_7:16_24 2Ezd_7:16_25 2Ezd_7:16_26 2Ezd_7:16_27
2Ezd:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:17 καὶ πᾶν προσπορευόμενον, τοῦτον ἑτοίμως ἔνταξον ἐν βιβλίῳ τούτῳ, μόσχους, κριούς, ἀμνοὺς καὶ θυσίας αὐτῶν καὶ σπονδὰς αὐτῶν, καὶ προσοίσεις αὐτὰ ἐπὶ θυσιαστηρίου τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ὑμῶν τοῦ ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:7:17 And as for every one that arrives there, speedily order him by this letter to bring calves, rams, lambs, and their meat-offerings, and their drink-offerings; and thou shalt offer them on the altar of the house of your God which is in Jerusalem. (Ezra 7:17 Brenton)
2Ezd:7:17 Przeto za te pieniądze uczciwie zakupisz cielców, baranów, jagniąt oraz należne ofiary z pokarmów i płynów, aby je złożyć na ołtarzu domu Boga waszego w Jerozolimie. (Ezd 7:17 BT_4)
2Ezd:7:17 καὶ πᾶν προσπορευόμενον, τοῦτον ἑτοίμως ἔνταξον ἐν βιβλίῳ τούτῳ, μόσχους, κριούς, ἀμνοὺς καὶ θυσίας αὐτῶν καὶ σπονδὰς αὐτῶν, καὶ προσοίσεις αὐτὰ ἐπὶ θυσιαστηρίου τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ὑμῶν τοῦ ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:7:17 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἑτοίμως   ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗτος αὕτη τοῦτο μόσχος, -ου, ὁ   ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) καί θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:7:17 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Chętnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Cielęcia/wół Jagnię I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przedstawiać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Dom; by mieszkać Bóg  Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:7:17 kai\ pa=n prosporeuo/menon, tou=ton e(toi/mOs e)/ntaXon e)n bibli/O| tou/tO|, mo/sCHous, kriou/s, a)mnou\s kai\ Tusi/as au)tO=n kai\ sponda\s au)tO=n, kai\ prosoi/seis au)ta\ e)pi\ TusiastEri/ou tou= oi)/kou tou= Teou= u(mO=n tou= e)n *ierousalEm.
2Ezd:7:17 kai pan prosporeuomenon, tuton hetoimOs entaXon en bibliO tutO, mosCHus, krius, amnus kai Tysias autOn kai spondas autOn, kai prosoiseis auta epi TysiastEriu tu oiku tu Teu hymOn tu en ierusalEm.
2Ezd:7:17 C A3_ASM V1_PMPASM RD_ASM D VA_AAI2S P N2N_DSN RD_DSM N2_APM N2_APM N2_APM C N1A_APF RD_GPM C N1_APF RD_GPM C VF2_FAI2S RD_APN P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RA_GSM P N_DSF
2Ezd:7:17 and also, even, namely every all, each, every, the whole of to ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] readily ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] calf/ox ć lamb and also, even, namely sacrifice victimize, immolate he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to present he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the house; to dwell the god [see theology] you the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:7:17 and every (nom|acc|voc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) this (acc) readily   in/among/by (+dat) book (dat) this (dat) calves/oxen (acc)   lambs (acc) and sacrifice (gen), sacrificial (acc) them/same (gen) and   them/same (gen) and you(sg)-will-PRESENT they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sanctuary (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) you(pl) (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:7:17 2Ezd_7:17_1 2Ezd_7:17_2 2Ezd_7:17_3 2Ezd_7:17_4 2Ezd_7:17_5 2Ezd_7:17_6 2Ezd_7:17_7 2Ezd_7:17_8 2Ezd_7:17_9 2Ezd_7:17_10 2Ezd_7:17_11 2Ezd_7:17_12 2Ezd_7:17_13 2Ezd_7:17_14 2Ezd_7:17_15 2Ezd_7:17_16 2Ezd_7:17_17 2Ezd_7:17_18 2Ezd_7:17_19 2Ezd_7:17_20 2Ezd_7:17_21 2Ezd_7:17_22 2Ezd_7:17_23 2Ezd_7:17_24 2Ezd_7:17_25 2Ezd_7:17_26 2Ezd_7:17_27 2Ezd_7:17_28 2Ezd_7:17_29 2Ezd_7:17_30 2Ezd_7:17_31
2Ezd:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:18 καὶ εἴ τι ἐπὶ σὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς σου ἀγαθυνθῇ ἐν καταλοίπῳ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου ποιῆσαι, ὡς ἀρεστὸν τῷ θεῷ ὑμῶν ποιήσατε.
2Ezd:7:18 And whatever it shall seem good to thee and to thy brethren to do with the rest of the silver and the gold, do as it is pleasing to your God. (Ezra 7:18 Brenton)
2Ezd:7:18 A co ty i bracia twoi zechcecie uczynić z resztą srebra i złota, to czyńcie zgodnie z wolą Boga waszego. (Ezd 7:18 BT_4)
2Ezd:7:18 καὶ εἴ τι ἐπὶ σὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς σου ἀγαθυνθῇ ἐν καταλοίπῳ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου ποιῆσαι, ὡς ἀρεστὸν τῷ θεῷ ὑμῶν ποιήσατε.
2Ezd:7:18 καί εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) ἐν κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὡς ἀρεστός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Ezd:7:18 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Brat Ty; twój/twój(sg) Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pozostawanie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota By czynić/rób Jak/jak Podobanie Bóg  Ty By czynić/rób
2Ezd:7:18 kai\ ei)/ ti e)pi\ se\ kai\ tou\s a)delfou/s sou a)gaTunTE=| e)n kataloi/pO| tou= a)rguri/ou kai\ tou= CHrusi/ou poiE=sai, O(s a)resto\n tO=| TeO=| u(mO=n poiE/sate.
2Ezd:7:18 kai ei ti epi se kai tus adelfus su agaTynTE en kataloipO tu argyriu kai tu CHrysiu poiEsai, hOs areston tO TeO hymOn poiEsate.
2Ezd:7:18 C C RI_NSN P RP_AS C RA_APM N2_APM RP_GS VC_APS3S P A1B_DSM RA_GSN N2N_GSN C RA_GSN N2N_GSN VA_AAN C A1_ASN RA_DSM N2_DSM RP_GP VA_AAD2P
2Ezd:7:18 and also, even, namely if some/any upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely the brother you; your/yours(sg) to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among remaining the piece of silver and also, even, namely the piece of gold to do/make as/like pleasing the god [see theology] you to do/make
2Ezd:7:18 and if some/any (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-should-be-???-ed in/among/by (+dat) remaining ([Adj] dat) the (gen) piece of silver (gen) and the (gen) piece of gold (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) as/like pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) god (dat) you(pl) (gen) do-DO/MAKE-you(pl)!
2Ezd:7:18 2Ezd_7:18_1 2Ezd_7:18_2 2Ezd_7:18_3 2Ezd_7:18_4 2Ezd_7:18_5 2Ezd_7:18_6 2Ezd_7:18_7 2Ezd_7:18_8 2Ezd_7:18_9 2Ezd_7:18_10 2Ezd_7:18_11 2Ezd_7:18_12 2Ezd_7:18_13 2Ezd_7:18_14 2Ezd_7:18_15 2Ezd_7:18_16 2Ezd_7:18_17 2Ezd_7:18_18 2Ezd_7:18_19 2Ezd_7:18_20 2Ezd_7:18_21 2Ezd_7:18_22 2Ezd_7:18_23 2Ezd_7:18_24
2Ezd:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:19 καὶ τὰ σκεύη τὰ διδόμενά σοι εἰς λειτουργίαν οἴκου θεοῦ παράδος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:7:19 And deliver the vessels that are given thee for the service of the house of God, before God in Jerusalem. (Ezra 7:19 Brenton)
2Ezd:7:19 I sprzęty, które przekazuje się tobie dla sprawowania kultu w domu Boga twojego, oddaj przed Bogiem w Jerozolimie. (Ezd 7:19 BT_4)
2Ezd:7:19 καὶ τὰ σκεύη τὰ διδόμενά σοι εἰς λειτουργίαν οἴκου θεοῦ παράδος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:7:19 καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:7:19 I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Bóg  By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę W obecności z (+informacja); ??? Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:7:19 kai\ ta\ skeu/E ta\ dido/mena/ soi ei)s leitourgi/an oi)/kou Teou= para/dos e)nO/pion tou= Teou= e)n *ierousalEm.
2Ezd:7:19 kai ta skeuE ta didomena soi eis leiturgian oiku Teu parados enOpion tu Teu en ierusalEm.
2Ezd:7:19 C RA_APN N3E_APN RA_APN V8_PMPAPN RP_DS P N1A_ASF N2_GSM N2_GSM VO_AAD2S P RA_GSM N2_GSM P N_DSF
2Ezd:7:19 and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement the to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) job/office [see liturgy] house; to dwell god [see theology] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:7:19 and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) while being-GIVE-ed (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) job/office (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) do-Hand OVER-you(sg)! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:7:19 2Ezd_7:19_1 2Ezd_7:19_2 2Ezd_7:19_3 2Ezd_7:19_4 2Ezd_7:19_5 2Ezd_7:19_6 2Ezd_7:19_7 2Ezd_7:19_8 2Ezd_7:19_9 2Ezd_7:19_10 2Ezd_7:19_11 2Ezd_7:19_12 2Ezd_7:19_13 2Ezd_7:19_14 2Ezd_7:19_15 2Ezd_7:19_16
2Ezd:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:20 καὶ κατάλοιπον χρείας οἴκου θεοῦ σου, ὃ ἂν φανῇ σοι δοῦναι, δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασιλέως.
2Ezd:7:20 And as to the rest of the need of the house of thy God, thou shalt give from the king's treasure-houses, (Ezra 7:20 Brenton)
2Ezd:7:20 A resztę kosztów na dom Boga twego, jakie wypadnie ci pokryć, pokryjesz ze skarbu królewskiego. (Ezd 7:20 BT_4)
2Ezd:7:20 καὶ κατάλοιπον χρείας οἴκου θεοῦ σου, ἂν φανῇ σοι δοῦναι, δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασιλέως.
2Ezd:7:20 καί κατά·λοιπος -ον χρεία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἄν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:7:20 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Potrzebuje Dom; by mieszkać Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać By dawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Skarb; Gaza Król
2Ezd:7:20 kai\ kata/loipon CHrei/as oi)/kou Teou= sou, o(\ a)/n fanE=| soi dou=nai, dO/seis a)po\ oi)/kOn ga/DZEs basile/Os.
2Ezd:7:20 kai kataloipon CHreias oiku Teu su, ho an fanE soi dunai, dOseis apo oikOn gaDZEs basileOs.
2Ezd:7:20 C A1B_NSN N1A_GSF N2_GSM N2_GSM RP_GS RR_NSN x VD_APS3S RP_DS VO_AAN VF_FAI2S P N2_GPM N1S_GSF N3V_GSM
2Ezd:7:20 and also, even, namely remaining need house; to dwell god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which ever (if ever) to appear look, shew, peer, seem, show you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing house; to dwell treasure; Gaza king
2Ezd:7:20 and remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) need (gen), needs (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) ever you(sg)-will-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-APPEAR, you(sg)-should-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-be-APPEAR-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-GIVE you(sg)-will-GIVE away from (+gen) houses (gen); while DWELL-ing (nom) treasure (gen); Gaza (gen) king (gen)
2Ezd:7:20 2Ezd_7:20_1 2Ezd_7:20_2 2Ezd_7:20_3 2Ezd_7:20_4 2Ezd_7:20_5 2Ezd_7:20_6 2Ezd_7:20_7 2Ezd_7:20_8 2Ezd_7:20_9 2Ezd_7:20_10 2Ezd_7:20_11 2Ezd_7:20_12 2Ezd_7:20_13 2Ezd_7:20_14 2Ezd_7:20_15 2Ezd_7:20_16
2Ezd:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:21 καὶ ἀπ’ ἐμοῦ, ἐγὼ Αρθασασθα βασιλεύς, ἔθηκα γνώμην πάσαις ταῖς γάζαις ταῖς ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ ὅτι πᾶν, ὃ ἂν αἰτήσῃ ὑμᾶς Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς τοῦ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ἑτοίμως γιγνέσθω
2Ezd:7:21 and from me, whatever it shall seem good to thee to give. I king Arthasastha have made a decree for all the treasuries that are in the country beyond the river, that whatever Esdras the priest and scribe of the God of heaven may ask you, it shall be done speedily, (Ezra 7:21 Brenton)
2Ezd:7:21 I przeze mnie, króla Artakserksesa, został wydany rozkaz do wszystkich skarbników w Transeufratei: "Wszystko, czego od was żądać będzie kapłan Ezdrasz, znawca Prawa Boga niebios, ma być dokładnie wykonane - (Ezd 7:21 BT_4)
2Ezd:7:21 καὶ ἀπ’ ἐμοῦ, ἐγὼ Αρθασασθα βασιλεύς, ἔθηκα γνώμην πάσαις ταῖς γάζαις ταῖς ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ ὅτι πᾶν, ἂν αἰτήσῃ ὑμᾶς Εσδρας ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς τοῦ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ἑτοίμως γιγνέσθω
2Ezd:7:21 καί ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   βασιλεύς, -έως, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γάζα[1], -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐν πέρα [LXX] ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἑτοίμως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Ezd:7:21 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ja Król By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Skarb W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dalej Rzeka Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By prosić {By pytać} Ty Duchowny I też, nawet, mianowicie Skryba Prawo Bóg  Nieba/niebo Chętnie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Ezd:7:21 kai\ a)p’ e)mou=, e)gO\ *arTasasTa basileu/s, e)/TEka gnO/mEn pa/sais tai=s ga/DZais tai=s e)n pe/ra tou= potamou= o(/ti pa=n, o(\ a)/n ai)tE/sE| u(ma=s *esdras o( i(ereu\s kai\ grammateu\s tou= no/mou tou= Teou= tou= ou)ranou=, e(toi/mOs gigne/sTO
2Ezd:7:21 kai ap’ emu, egO arTasasTa basileus, eTEka gnOmEn pasais tais gaDZais tais en pera tu potamu hoti pan, ho an aitEsE hymas esdras ho hiereus kai grammateus tu nomu tu Teu tu uranu, hetoimOs gignesTO
2Ezd:7:21 C P RP_GS RP_NS N_NSM N3V_NSM VAI_AAI1S N1_ASF A1S_DPF RA_DPF N1S_DPF RA_DPF P D RA_GSM N2_GSM C A3_ASN RR_ASN x VA_AAS3S RP_AP N_NSM RA_NSM N3V_NSM C N3V_NSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM D V1_PMD3S
2Ezd:7:21 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine I ć king to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] every all, each, every, the whole of; to sprinkle the treasure the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beyond the river because/that every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) to ask you ć the priest and also, even, namely scribe the law the god [see theology] the sky/heaven readily to become become, happen
2Ezd:7:21 and away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) I (nom)   king (nom) I-PLACE-ed knowledge-based determination (acc) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) treasures (dat) the (dat) in/among/by (+dat) beyond the (gen) river (gen) because/that every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) ever you(sg)-will-be-ASK-ed, he/she/it-should-ASK, you(sg)-should-be-ASK-ed you(pl) (acc)   the (nom) priest (nom) and scribe (nom) the (gen) law (gen) the (gen) god (gen) the (gen) sky/heaven (gen) readily let-him/her/it-be-being-BECOME-ed!
2Ezd:7:21 2Ezd_7:21_1 2Ezd_7:21_2 2Ezd_7:21_3 2Ezd_7:21_4 2Ezd_7:21_5 2Ezd_7:21_6 2Ezd_7:21_7 2Ezd_7:21_8 2Ezd_7:21_9 2Ezd_7:21_10 2Ezd_7:21_11 2Ezd_7:21_12 2Ezd_7:21_13 2Ezd_7:21_14 2Ezd_7:21_15 2Ezd_7:21_16 2Ezd_7:21_17 2Ezd_7:21_18 2Ezd_7:21_19 2Ezd_7:21_20 2Ezd_7:21_21 2Ezd_7:21_22 2Ezd_7:21_23 2Ezd_7:21_24 2Ezd_7:21_25 2Ezd_7:21_26 2Ezd_7:21_27 2Ezd_7:21_28 2Ezd_7:21_29 2Ezd_7:21_30 2Ezd_7:21_31 2Ezd_7:21_32 2Ezd_7:21_33 2Ezd_7:21_34 2Ezd_7:21_35
2Ezd:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:22 ἕως ἀργυρίου ταλάντων ἑκατὸν καὶ ἕως πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ ἕως οἴνου βάδων ἑκατὸν καὶ ἕως ἐλαίου βάδων ἑκατὸν καὶ ἅλας οὗ οὐκ ἔστιν γραφή.
2Ezd:7:22 to the amount of a hundred talents of silver, and a hundred measures of wheat, and a hundred baths of wine, and a hundred baths of oil, and salt without reckoning. (Ezra 7:22 Brenton)
2Ezd:7:22 aż do stu talentów srebra, stu kor pszenicy, stu bat wina, stu bat oliwy, a soli bez ograniczenia. (Ezd 7:22 BT_4)
2Ezd:7:22 ἕως ἀργυρίου ταλάντων ἑκατὸν καὶ ἕως πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ ἕως οἴνου βάδων ἑκατὸν καὶ ἕως ἐλαίου βάδων ἑκατὸν καὶ ἅλας οὗ οὐκ ἔστιν γραφή.
2Ezd:7:22 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) τάλαντον, -ου, τό ἑκατόν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) κόρος, -ου, ὁ ἑκατόν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οἶνος, -ου, ὁ   ἑκατόν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔλαιον, -ου, τό   ἑκατόν καί ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας); ἅλα[τ]ς, -ατος, τό (See also ἅλς) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γραφή, -ῆς, ἡ
2Ezd:7:22 Aż; świtaj Kawałek srebra Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Sto I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj By palić się Miara Sto I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wino Sto I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Oliwa z oliwek Sto I też, nawet, mianowicie Słony ???????µ????; słony Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Nie By być Pisanie
2Ezd:7:22 e(/Os a)rguri/ou tala/ntOn e(kato\n kai\ e(/Os purou= ko/rOn e(kato\n kai\ e(/Os oi)/nou ba/dOn e(kato\n kai\ e(/Os e)lai/ou ba/dOn e(kato\n kai\ a(/las ou(= ou)k e)/stin grafE/.
2Ezd:7:22 heOs argyriu talantOn hekaton kai heOs pyru korOn hekaton kai heOs oinu badOn hekaton kai heOs elaiu badOn hekaton kai halas hu uk estin grafE.
2Ezd:7:22 P N2N_GSN N2_GPN M C P N2_GSM N2_GPM M C P N2_GSM N2_GPM M C P N2N_GSN N2_GPM M C N3_APM RR_GSM D V9_PAI3S N1_NSF
2Ezd:7:22 until; dawn piece of silver talent [Greek monetary unit of weight] hundred and also, even, namely until; dawn to burn measure hundred and also, even, namely until; dawn wine ć hundred and also, even, namely until; dawn olive oil ć hundred and also, even, namely salt απεδοκιμασαν; salt where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which not to be writing
2Ezd:7:22 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) piece of silver (gen) talents (gen) hundred and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! measures (gen) hundred and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) wine (gen)   hundred and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) olive oil (gen)   hundred and salts (acc); salt (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is writing (nom|voc)
2Ezd:7:22 2Ezd_7:22_1 2Ezd_7:22_2 2Ezd_7:22_3 2Ezd_7:22_4 2Ezd_7:22_5 2Ezd_7:22_6 2Ezd_7:22_7 2Ezd_7:22_8 2Ezd_7:22_9 2Ezd_7:22_10 2Ezd_7:22_11 2Ezd_7:22_12 2Ezd_7:22_13 2Ezd_7:22_14 2Ezd_7:22_15 2Ezd_7:22_16 2Ezd_7:22_17 2Ezd_7:22_18 2Ezd_7:22_19 2Ezd_7:22_20 2Ezd_7:22_21 2Ezd_7:22_22 2Ezd_7:22_23 2Ezd_7:22_24 2Ezd_7:22_25
2Ezd:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:23 πᾶν, ὅ ἐστιν ἐν γνώμῃ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, γιγνέσθω. προσέχετε μή τις ἐπιχειρήσῃ εἰς οἶκον θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, μήποτε γένηται ὀργὴ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
2Ezd:7:23 Let whatever is in the decree of the God of heaven, be done: take heed lest any one make an attack on the house of the God of heaven, lest at any time there shall be wrath against the realm of the king and his sons. (Ezra 7:23 Brenton)
2Ezd:7:23 Wszystko, co jest z rozkazu Boga niebios, ma być gorliwie dla domu Boga niebios wykonane, aby nie rozgorzał gniew na państwo króla i jego synów. (Ezd 7:23 BT_4)
2Ezd:7:23 πᾶν, ἐστιν ἐν γνώμῃ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, γιγνέσθω. προσέχετε μή τις ἐπιχειρήσῃ εἰς οἶκον θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, μήποτε γένηται ὀργὴ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
2Ezd:7:23 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γνώμη, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) μή τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί μήποτε (μή ποτέ) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:7:23 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Bóg  Nieba/niebo By stawać się stawaj się, zdarzaj się By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nie Jakiś/jakikolwiek By przedsiębrać Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  Nieba/niebo Nigdy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo Król I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo
2Ezd:7:23 pa=n, o(/ e)stin e)n gnO/mE| Teou= tou= ou)ranou=, gigne/sTO. prose/CHete mE/ tis e)piCHeirE/sE| ei)s oi)=kon Teou= tou= ou)ranou=, mE/pote ge/nEtai o)rgE\ e)pi\ tE\n basilei/an tou= basile/Os kai\ tO=n ui(O=n au)tou=.
2Ezd:7:23 pan, ho estin en gnOmE Teu tu uranu, gignesTO. proseCHete mE tis epiCHeirEsE eis oikon Teu tu uranu, mEpote genEtai orgE epi tEn basileian tu basileOs kai tOn hyiOn autu.
2Ezd:7:23 A3_ASN RR_NSM V9_PAI3S P N1_DSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM V1_PMD3S V1_PAI2P D RI_NSM VA_AAS3S P N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM D VB_AMS3S N1_NSF P RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM
2Ezd:7:23 every all, each, every, the whole of who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among knowledge-based determination [see gnomic] god [see theology] the sky/heaven to become become, happen to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. not some/any to undertake into (+acc) house god [see theology] the sky/heaven never to become become, happen wrath fume, anger, rage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom the king and also, even, namely the son he/she/it/same
2Ezd:7:23 every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) knowledge-based determination (dat) god (gen) the (gen) sky/heaven (gen) let-him/her/it-be-being-BECOME-ed! you(pl)-are-PAY HEED-ing, be-you(pl)-PAY HEED-ing! not some/any (nom) he/she/it-should-UNDERTAKE, you(sg)-should-be-UNDERTAKE-ed into (+acc) house (acc) god (gen) the (gen) sky/heaven (gen) never he/she/it-should-be-BECOME-ed wrath (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kingdom (acc) the (gen) king (gen) and the (gen) sons (gen) him/it/same (gen)
2Ezd:7:23 2Ezd_7:23_1 2Ezd_7:23_2 2Ezd_7:23_3 2Ezd_7:23_4 2Ezd_7:23_5 2Ezd_7:23_6 2Ezd_7:23_7 2Ezd_7:23_8 2Ezd_7:23_9 2Ezd_7:23_10 2Ezd_7:23_11 2Ezd_7:23_12 2Ezd_7:23_13 2Ezd_7:23_14 2Ezd_7:23_15 2Ezd_7:23_16 2Ezd_7:23_17 2Ezd_7:23_18 2Ezd_7:23_19 2Ezd_7:23_20 2Ezd_7:23_21 2Ezd_7:23_22 2Ezd_7:23_23 2Ezd_7:23_24 2Ezd_7:23_25 2Ezd_7:23_26 2Ezd_7:23_27 2Ezd_7:23_28 2Ezd_7:23_29 2Ezd_7:23_30
2Ezd:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:24 καὶ ὑμῖν ἐγνώρισται· ἐν πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις, ᾄδουσιν, πυλωροῖς, ναθινιμ καὶ λειτουργοῖς οἴκου θεοῦ τούτου φόρος μὴ ἔστω σοι, οὐκ ἐξουσιάσεις καταδουλοῦσθαι αὐτούς.
2Ezd:7:24 Also this has been declared to you, with respect to all the priests, and Levites, the singers, porters, Nathinim and ministers of the house of God, let no tribute be paid to thee; thou shalt not have power to oppress them. (Ezra 7:24 Brenton)
2Ezd:7:24 Również ogłasza się wam: O ile chodzi o wszystkich kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątyni i sługi tego domu Bożego, to nie wolno na nich nakładać podatku, daniny ani cła". (Ezd 7:24 BT_4)
2Ezd:7:24 καὶ ὑμῖν ἐγνώρισται· ἐν πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις, ᾄδουσιν, πυλωροῖς, ναθινιμ καὶ λειτουργοῖς οἴκου θεοῦ τούτου φόρος μὴ ἔστω σοι, οὐκ ἐξουσιάσεις καταδουλοῦσθαι αὐτούς.
2Ezd:7:24 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)     καί λειτουργός, -οῦ, ὁ; λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο φόρος, -ου, ὁ μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:7:24 I też, nawet, mianowicie Ty By robić znany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita By śpiewać     I też, nawet, mianowicie Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant; by pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Dom; by mieszkać Bóg  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Nie By powodować stać; by być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie Do ??? Do ??? On/ona/to/to samo
2Ezd:7:24 kai\ u(mi=n e)gnO/ristai· e)n pa=sin toi=s i(ereu=sin kai\ toi=s *leui/tais, a)/|dousin, pulOroi=s, naTinim kai\ leitourgoi=s oi)/kou Teou= tou/tou fo/ros mE\ e)/stO soi, ou)k e)Xousia/seis katadoulou=sTai au)tou/s.
2Ezd:7:24 kai hymin egnOristai· en pasin tois hiereusin kai tois leuitais, adusin, pylOrois, naTinim kai leiturgois oiku Teu tutu foros mE estO soi, uk eXusiaseis katadulusTai autus.
2Ezd:7:24 C RP_DP VMI_XPI3S P A3_DPM RA_DPM N3V_DPM C RA_DPM N1M_DPM V1_PAPDPM N2_DPM N_DPM C N2_DPM N2_GSM N2_GSM RD_GSM N2_NSM D V9_PAD3S RP_DS D VF_FAI2S V4_PMN RD_APM
2Ezd:7:24 and also, even, namely you to make known in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the priest and also, even, namely the Levite to sing     and also, even, namely public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy; to officiate [see liturgy, liturgist] house; to dwell god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) not to cause to stand; to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub not to ??? to ??? he/she/it/same
2Ezd:7:24 and you(pl) (dat) he/she/it-has-been-MAKE-ed-KNOWN in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) priests (dat) and the (dat) Levites (dat) they-are-SING-ing, while SING-ing (dat)     and functionaries (dat); you(sg)-happen-to-be-OFFICIATE-ing (opt) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) this (gen) Tax (nom) not I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not you(sg)-will-??? to-be-being-???-ed them/same (acc)
2Ezd:7:24 2Ezd_7:24_1 2Ezd_7:24_2 2Ezd_7:24_3 2Ezd_7:24_4 2Ezd_7:24_5 2Ezd_7:24_6 2Ezd_7:24_7 2Ezd_7:24_8 2Ezd_7:24_9 2Ezd_7:24_10 2Ezd_7:24_11 2Ezd_7:24_12 2Ezd_7:24_13 2Ezd_7:24_14 2Ezd_7:24_15 2Ezd_7:24_16 2Ezd_7:24_17 2Ezd_7:24_18 2Ezd_7:24_19 2Ezd_7:24_20 2Ezd_7:24_21 2Ezd_7:24_22 2Ezd_7:24_23 2Ezd_7:24_24 2Ezd_7:24_25 2Ezd_7:24_26
2Ezd:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:25 καὶ σύ, Εσδρα, ὡς ἡ σοφία τοῦ θεοῦ ἐν χειρί σου κατάστησον γραμματεῖς καὶ κριτάς, ἵνα ὦσιν κρίνοντες παντὶ τῷ λαῷ τῷ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ, πᾶσιν τοῖς εἰδόσιν νόμον τοῦ θεοῦ σου, καὶ τῷ μὴ εἰδότι γνωριεῖτε.
2Ezd:7:25 And thou, Esdras, as the wisdom of God is in thy hand, appoint scribes and judges, that they may judge for all the people beyond the river, all that know the law of the Lord thy God; and ye shall make it known to him that knows not. (Ezra 7:25 Brenton)
2Ezd:7:25 A ty, Ezdraszu, ustanów według mądrego Prawa Boga twojego, które posiadasz, urzędników i sędziów, którzy sądzić będą cały lud w Transeufratei, to jest wszystkich, którzy znają Prawo Boga twojego; a tych, którzy nie znają, macie pouczyć. (Ezd 7:25 BT_4)
2Ezd:7:25 καὶ σύ, Εσδρα, ὡς σοφία τοῦ θεοῦ ἐν χειρί σου κατάστησον γραμματεῖς καὶ κριτάς, ἵνα ὦσιν κρίνοντες παντὶ τῷ λαῷ τῷ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ, πᾶσιν τοῖς εἰδόσιν νόμον τοῦ θεοῦ σου, καὶ τῷ μὴ εἰδότι γνωριεῖτε.
2Ezd:7:25 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὡς ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί κριτής, -οῦ, ὁ ἵνα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν πέρα [LXX] ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μή οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-)
2Ezd:7:25 I też, nawet, mianowicie Ty Jak/jak Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Skryba I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] żeby / ażeby / bo By być By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dalej Rzeka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Prawo Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By robić znany
2Ezd:7:25 kai\ su/, *esdra, O(s E( sofi/a tou= Teou= e)n CHeiri/ sou kata/stEson grammatei=s kai\ krita/s, i(/na O)=sin kri/nontes panti\ tO=| laO=| tO=| e)n pe/ra tou= potamou=, pa=sin toi=s ei)do/sin no/mon tou= Teou= sou, kai\ tO=| mE\ ei)do/ti gnOriei=te.
2Ezd:7:25 kai sy, esdra, hOs hE sofia tu Teu en CHeiri su katastEson grammateis kai kritas, hina Osin krinontes panti tO laO tO en pera tu potamu, pasin tois eidosin nomon tu Teu su, kai tO mE eidoti gnOrieite.
2Ezd:7:25 C RP_NS N_VSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM P N3_DSF RP_GS VA_AAD2S N3V_APM C N1M_APM C V9_PAS3P V1_PAPNPM A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM P D RA_GSM N2_GSM A3_DPM RA_DPM V1_PAPDPM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_DSM D V1_PAPDSM VF2_FAI2P
2Ezd:7:25 and also, even, namely you ć as/like the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) to enable lay, render widowed scribe and also, even, namely judge [see critic] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn every all, each, every, the whole of the people the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beyond the river every all, each, every, the whole of the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with law the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely the not to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to make known
2Ezd:7:25 and you(sg) (nom)   as/like the (nom) sapience (nom|voc) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-ENABLE-you(sg)!, going-to-ENABLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) scribes (acc, nom|voc) and judges (acc) so that / in order to /because they-should-be while JUDGE-ing (nom|voc) every (dat) the (dat) people (dat) the (dat) in/among/by (+dat) beyond the (gen) river (gen) all (dat) the (dat) having PERCEIVE-ed (dat) law (acc) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) not having PERCEIVE-ed (dat) you(pl)-will-MAKE-KNOWN
2Ezd:7:25 2Ezd_7:25_1 2Ezd_7:25_2 2Ezd_7:25_3 2Ezd_7:25_4 2Ezd_7:25_5 2Ezd_7:25_6 2Ezd_7:25_7 2Ezd_7:25_8 2Ezd_7:25_9 2Ezd_7:25_10 2Ezd_7:25_11 2Ezd_7:25_12 2Ezd_7:25_13 2Ezd_7:25_14 2Ezd_7:25_15 2Ezd_7:25_16 2Ezd_7:25_17 2Ezd_7:25_18 2Ezd_7:25_19 2Ezd_7:25_20 2Ezd_7:25_21 2Ezd_7:25_22 2Ezd_7:25_23 2Ezd_7:25_24 2Ezd_7:25_25 2Ezd_7:25_26 2Ezd_7:25_27 2Ezd_7:25_28 2Ezd_7:25_29 2Ezd_7:25_30 2Ezd_7:25_31 2Ezd_7:25_32 2Ezd_7:25_33 2Ezd_7:25_34 2Ezd_7:25_35 2Ezd_7:25_36 2Ezd_7:25_37 2Ezd_7:25_38
2Ezd:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:26 καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ ᾖ ποιῶν νόμον τοῦ θεοῦ καὶ νόμον τοῦ βασιλέως ἑτοίμως, τὸ κρίμα ἔσται γιγνόμενον ἐξ αὐτοῦ, ἐάν τε εἰς θάνατον ἐάν τε εἰς παιδείαν ἐάν τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου ἐάν τε εἰς δεσμά.
2Ezd:7:26 And whosoever shall not do the law of God, and the law of the king readily, judgment shall be taken upon him, whether for death or for chastisement, or for a fine of his property, or casting into prison. (Ezra 7:26 Brenton)
2Ezd:7:26 I każdy, kto nie wykona Prawa Boga twojego albo rozkazu królewskiego, będzie niechybnie skazany na śmierć albo na wygnanie, albo na karę pieniężną, albo na więzienie». (Ezd 7:26 BT_4)
2Ezd:7:26 καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ ποιῶν νόμον τοῦ θεοῦ καὶ νόμον τοῦ βασιλέως ἑτοίμως, τὸ κρίμα ἔσται γιγνόμενον ἐξ αὐτοῦ, ἐάν τε εἰς θάνατον ἐάν τε εἰς παιδείαν ἐάν τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου ἐάν τε εἰς δεσμά.
2Ezd:7:26 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἑτοίμως ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) τέ εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τέ εἰς[1] παιδεία, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) τέ εἰς[1] ζημία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) τέ εἰς[1] δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά
2Ezd:7:26 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Prawo Bóg  I też, nawet, mianowicie Prawo Król Chętnie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By być By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Do (+przyspieszenie) Śmierć Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Do (+przyspieszenie) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Do (+przyspieszenie) Szkoda Życie; by żyć Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Do (+przyspieszenie) Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki
2Ezd:7:26 kai\ pa=s, o(\s a)/n mE\ E)=| poiO=n no/mon tou= Teou= kai\ no/mon tou= basile/Os e(toi/mOs, to\ kri/ma e)/stai gigno/menon e)X au)tou=, e)a/n te ei)s Ta/naton e)a/n te ei)s paidei/an e)a/n te ei)s DZEmi/an tou= bi/ou e)a/n te ei)s desma/.
2Ezd:7:26 kai pas, hos an mE E poiOn nomon tu Teu kai nomon tu basileOs hetoimOs, to krima estai gignomenon eX autu, ean te eis Tanaton ean te eis paideian ean te eis DZEmian tu biu ean te eis desma.
2Ezd:7:26 C A3_NSM RR_NSM x D V9_PAS3S V2_PAPNSM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C N2_ASM RA_GSM N3V_GSM D RA_NSN N3M_NSN VF_FMI3S V1_PPPASM P RD_GSM C x P N2_ASM C x P N1A_ASF C x P N1A_ASF RA_GSM N2_GSM C x P N2_APM
2Ezd:7:26 and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) not to be what kind; to do/make law the god [see theology] and also, even, namely law the king readily the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to be to become become, happen out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] into (+acc) death if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] into (+acc) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] into (+acc) damage the life; to live if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] into (+acc) restraint restraint, handcuff
2Ezd:7:26 and every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever not he/she/it-should-be what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) law (acc) the (gen) god (gen) and law (acc) the (gen) king (gen) readily the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) he/she/it-will-be while being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) him/it/same (gen) if-ever and [postpositive coordinate] into (+acc) death (acc) if-ever and [postpositive coordinate] into (+acc) chastisement (acc) if-ever and [postpositive coordinate] into (+acc) damage (acc) the (gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! if-ever and [postpositive coordinate] into (+acc) restraints (nom|acc|voc)
2Ezd:7:26 2Ezd_7:26_1 2Ezd_7:26_2 2Ezd_7:26_3 2Ezd_7:26_4 2Ezd_7:26_5 2Ezd_7:26_6 2Ezd_7:26_7 2Ezd_7:26_8 2Ezd_7:26_9 2Ezd_7:26_10 2Ezd_7:26_11 2Ezd_7:26_12 2Ezd_7:26_13 2Ezd_7:26_14 2Ezd_7:26_15 2Ezd_7:26_16 2Ezd_7:26_17 2Ezd_7:26_18 2Ezd_7:26_19 2Ezd_7:26_20 2Ezd_7:26_21 2Ezd_7:26_22 2Ezd_7:26_23 2Ezd_7:26_24 2Ezd_7:26_25 2Ezd_7:26_26 2Ezd_7:26_27 2Ezd_7:26_28 2Ezd_7:26_29 2Ezd_7:26_30 2Ezd_7:26_31 2Ezd_7:26_32 2Ezd_7:26_33 2Ezd_7:26_34 2Ezd_7:26_35 2Ezd_7:26_36 2Ezd_7:26_37 2Ezd_7:26_38 2Ezd_7:26_39
2Ezd:7:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:27 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἔδωκεν οὕτως ἐν καρδίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ δοξάσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ
2Ezd:7:27 Blessed be the Lord God of our fathers, who has put it thus into the heart of the king, to glorify the house of the Lord which is in Jerusalem; (Ezra 7:27 Brenton)
2Ezd:7:27 Uwielbiony niech będzie Pan, Bóg ojców naszych, który tak pokierował umysłem króla, by uświetnić dom Pański w Jerozolimie, (Ezd 7:27 BT_4)
2Ezd:7:27 Εὐλογητὸς κύριος θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἔδωκεν οὕτως ἐν καρδίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ δοξάσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ
2Ezd:7:27 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) οὕτως/οὕτω ἐν καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:7:27 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja Kto/, który/, który By dawać thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Król By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:7:27 *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n, o(\s e)/dOken ou(/tOs e)n kardi/a| tou= basile/Os tou= doXa/sai to\n oi)=kon kuri/ou to\n e)n *ierousalEm
2Ezd:7:27 eulogEtos kyrios ho Teos tOn paterOn hEmOn, hos edOken hutOs en kardia tu basileOs tu doXasai ton oikon kyriu ton en ierusalEm
2Ezd:7:27 A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP RR_NSM VAI_AAI3S D P N1A_DSF RA_GSM N3V_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_ASM P N_DSF
2Ezd:7:27 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I who/whom/which to give thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the king the to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:7:27 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-GIVE-ed thusly/like this in/among/by (+dat) heart (dat) the (gen) king (gen) the (gen) to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:7:27 2Ezd_7:27_1 2Ezd_7:27_2 2Ezd_7:27_3 2Ezd_7:27_4 2Ezd_7:27_5 2Ezd_7:27_6 2Ezd_7:27_7 2Ezd_7:27_8 2Ezd_7:27_9 2Ezd_7:27_10 2Ezd_7:27_11 2Ezd_7:27_12 2Ezd_7:27_13 2Ezd_7:27_14 2Ezd_7:27_15 2Ezd_7:27_16 2Ezd_7:27_17 2Ezd_7:27_18 2Ezd_7:27_19 2Ezd_7:27_20 2Ezd_7:27_21 2Ezd_7:27_22
2Ezd:7:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:7:28 καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἔκλινεν ἔλεος ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβούλων αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ βασιλέως τῶν ἐπηρμένων. καὶ ἐγὼ ἐκραταιώθην ὡς χεὶρ θεοῦ ἡ ἀγαθὴ ἐπ’ ἐμέ, καὶ συνῆξα ἀπὸ Ισραηλ ἄρχοντας ἀναβῆναι μετ’ ἐμοῦ.
2Ezd:7:28 and has given me favour in the eyes of the king, and of his councillors, and all the rulers of the king, the exalted ones. And I was strengthened according to the good hand of God upon me, and I gathered chief men of Israel to go up with me. (Ezra 7:28 Brenton)
2Ezd:7:28 i który u króla, radców jego i wszystkich możnych dostojników królewskich zjednał mi życzliwość. A ja, ponieważ ręka Pana, Boga mojego, nade mną czuwała, nabrałem otuchy i zgromadziłem naczelników Izraela, by poszli ze mną. (Ezd 7:28 BT_4)
2Ezd:7:28 καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἔκλινεν ἔλεος ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβούλων αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ βασιλέως τῶν ἐπηρμένων. καὶ ἐγὼ ἐκραταιώθην ὡς χεὶρ θεοῦ ἀγαθὴ ἐπ’ ἐμέ, καὶ συνῆξα ἀπὸ Ισραηλ ἄρχοντας ἀναβῆναι μετ’ ἐμοῦ.
2Ezd:7:28 καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό σύμ·βουλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὡς χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπό Ἰσραήλ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
2Ezd:7:28 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Litość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Król I też, nawet, mianowicie Doradca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Król By podnosić I też, nawet, mianowicie Ja By stawać się silnym Jak/jak Ręka Bóg  Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Władca; by zaczynać się By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
2Ezd:7:28 kai\ e)p’ e)me\ e)/klinen e)/leos e)n o)fTalmoi=s tou= basile/Os kai\ tO=n sumbou/lOn au)tou= kai\ pa/ntOn tO=n a)rCHo/ntOn tou= basile/Os tO=n e)pErme/nOn. kai\ e)gO\ e)krataiO/TEn O(s CHei\r Teou= E( a)gaTE\ e)p’ e)me/, kai\ sunE=Xa a)po\ *israEl a)/rCHontas a)nabE=nai met’ e)mou=.
2Ezd:7:28 kai ep’ eme eklinen eleos en ofTalmois tu basileOs kai tOn symbulOn autu kai pantOn tOn arCHontOn tu basileOs tOn epErmenOn. kai egO ekrataiOTEn hOs CHeir Teu hE agaTE ep’ eme, kai synEXa apo israEl arCHontas anabEnai met’ emu.
2Ezd:7:28 C P RP_AS V1I_IAI3S N3E_ASN P N2_DPM RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM C A3_GPM RA_GPM N3_GPM RA_GSM N3V_GSM RA_GPM VM_XPPGPM C RP_NS VCI_API1S C N3_NSF N2_GSM RA_NSF A1_NSF P RP_AS C VAI_AAI1S P N_GSM N3_APM VZ_AAN P RP_GS
2Ezd:7:28 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to bend/wane [see incline, decline, recline] mercy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye the king and also, even, namely the adviser he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin the king the to raise and also, even, namely I to become strong as/like hand god [see theology] the good inherently good, i.e. God-wrought. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to gather together from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel ruler; to begin to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
2Ezd:7:28 and upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-was-BEND/WANE-ing, he/she/it-BEND/WANE-ed mercy (nom, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) the (gen) king (gen) and the (gen) advisers (gen) him/it/same (gen) and all (gen) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) king (gen) the (gen) having-been-RAISE-ed (gen) and I (nom) I-was-BECOME STRONG-ed as/like hand (nom|voc) god (gen) the (nom) good ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and I-GATHER TOGETHER-ed away from (+gen) Israel (indecl) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) to-ASCEND after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
2Ezd:7:28 2Ezd_7:28_1 2Ezd_7:28_2 2Ezd_7:28_3 2Ezd_7:28_4 2Ezd_7:28_5 2Ezd_7:28_6 2Ezd_7:28_7 2Ezd_7:28_8 2Ezd_7:28_9 2Ezd_7:28_10 2Ezd_7:28_11 2Ezd_7:28_12 2Ezd_7:28_13 2Ezd_7:28_14 2Ezd_7:28_15 2Ezd_7:28_16 2Ezd_7:28_17 2Ezd_7:28_18 2Ezd_7:28_19 2Ezd_7:28_20 2Ezd_7:28_21 2Ezd_7:28_22 2Ezd_7:28_23 2Ezd_7:28_24 2Ezd_7:28_25 2Ezd_7:28_26 2Ezd_7:28_27 2Ezd_7:28_28 2Ezd_7:28_29 2Ezd_7:28_30 2Ezd_7:28_31 2Ezd_7:28_32 2Ezd_7:28_33 2Ezd_7:28_34 2Ezd_7:28_35 2Ezd_7:28_36 2Ezd_7:28_37 2Ezd_7:28_38 2Ezd_7:28_39
2Ezd:7:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x