2Krl:9:1 καὶ εἶπεν Δαυιδ Εἰ ἔστιν ἔτι ὑπολελειμμένος τῷ οἴκῳ Σαουλ καὶ ποιήσω μετ’ αὐτοῦ ἔλεος ἕνεκεν Ιωναθαν;
2Krl:9:1 And David said, Is there yet any one left in the house of Saul, that I may deal kindly with him for Jonathan's sake? (2 Samuel 9:1 Brenton)
2Krl:9:1 Dawid zapytał: «Czy jeszcze ktoś pozostał z rodu Saula, gdyż pragnąłbym mu okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana». (2 Sm 9:1 BT_4)
2Krl:9:1 Καὶ εἶπεν Δαυιδ Εἰ ἔστιν ἔτι ὑπολελειμμένος τῷ οἴκῳ Σαουλ καὶ ποιήσω μετ’ αὐτοῦ ἔλεος ἕνεκεν Ιωναθαν;
2Krl:9:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Σαούλ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν  
2Krl:9:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Jeżeli By być Jeszcze/jeszcze By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Dom Saul I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Litość Z powodu dla, dla
2Krl:9:1 *kai\ ei)=pen *dauid *ei) e)/stin e)/ti u(poleleimme/nos tO=| oi)/kO| *saoul kai\ poiE/sO met’ au)tou= e)/leos e(/neken *iOnaTan;
2Krl:9:1 kai eipen dauid ei estin eti hypoleleimmenos tO oikO saul kai poiEsO met’ autu eleos heneken iOnaTan;
2Krl:9:1 C VBI_AAI3S N_NSM C V9_PAI3S D VP_XMPNSM RA_DSM N2_DSM N_GSM C VA_AAS1S P RD_GSM N2_NSM P N_GSM
2Krl:9:1 and also, even, namely to say/tell David if to be yet/still to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) the house Saul and also, even, namely to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same mercy owing to for, for the sake of ć
2Krl:9:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) if he/she/it-is yet/still having-been-REMAIN-ed (nom) the (dat) house (dat) Saul (indecl) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) owing to  
2Krl:9:1 2Krl_9:1_1 2Krl_9:1_2 2Krl_9:1_3 2Krl_9:1_4 2Krl_9:1_5 2Krl_9:1_6 2Krl_9:1_7 2Krl_9:1_8 2Krl_9:1_9 2Krl_9:1_10 2Krl_9:1_11 2Krl_9:1_12 2Krl_9:1_13 2Krl_9:1_14 2Krl_9:1_15 2Krl_9:1_16 2Krl_9:1_17
2Krl:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:2 καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Σαουλ παῖς ἦν καὶ ὄνομα αὐτῷ Σιβα, καὶ καλοῦσιν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεύς Εἰ σὺ εἶ Σιβα; καὶ εἶπεν Ἐγὼ δοῦλος σός.
2Krl:9:2 And there was a servant of the house of Saul, and his name was Siba: and they call him to David; and the king said to him, Art thou Siba? and he said, I am thy servant. (2 Samuel 9:2 Brenton)
2Krl:9:2 Z domu Saula pozostał sługa, któremu było na imię Siba. Został on wezwany do Dawida: Zapytał go król: «Ty jesteś Siba?» Odrzekł: «Sługa twój». (2 Sm 9:2 BT_4)
2Krl:9:2 καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Σαουλ παῖς ἦν καὶ ὄνομα αὐτῷ Σιβα, καὶ καλοῦσιν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν βασιλεύς Εἰ σὺ εἶ Σιβα; καὶ εἶπεν Ἐγὼ δοῦλος σός.
2Krl:9:2 καί ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Σαούλ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σός -ή -όν
2Krl:9:2 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Saul Dziecka/służący By być I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Król Jeżeli Ty By iść; by być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Haruj jak niewolnik; niewolniczy Twój/twój(sg)
2Krl:9:2 kai\ e)k tou= oi)/kou *saoul pai=s E)=n kai\ o)/noma au)tO=| *siba, kai\ kalou=sin au)to\n pro\s *dauid. kai\ ei)=pen pro\s au)to\n o( basileu/s *ei) su\ ei)= *siba; kai\ ei)=pen *)egO\ dou=los so/s.
2Krl:9:2 kai ek tu oiku saul pais En kai onoma autO siba, kai kalusin auton pros dauid. kai eipen pros auton ho basileus ei sy ei siba; kai eipen egO dulos sos.
2Krl:9:2 C P RA_GSM N2_GSM N_GSM N3D_NSM V9_IAI3S C N3M_NSN RD_DSM N_NSM C V2_PAI3P RD_ASM P N_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N3V_NSM C RP_NS V9_PAI2S N_NSM C VBI_AAI3S RP_NSM N2_NSM A1_NSM
2Krl:9:2 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell Saul child/servant to be and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć and also, even, namely to call call he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the king if you to go; to be ć and also, even, namely to say/tell I slave; servile your/yours(sg)
2Krl:9:2 and out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Saul (indecl) child/servant (nom) he/she/it-was and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)   and they-are-CALL-ing, while CALL-ing (dat) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) king (nom) if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are   and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) your/yours(sg) (nom)
2Krl:9:2 2Krl_9:2_1 2Krl_9:2_2 2Krl_9:2_3 2Krl_9:2_4 2Krl_9:2_5 2Krl_9:2_6 2Krl_9:2_7 2Krl_9:2_8 2Krl_9:2_9 2Krl_9:2_10 2Krl_9:2_11 2Krl_9:2_12 2Krl_9:2_13 2Krl_9:2_14 2Krl_9:2_15 2Krl_9:2_16 2Krl_9:2_17 2Krl_9:2_18 2Krl_9:2_19 2Krl_9:2_20 2Krl_9:2_21 2Krl_9:2_22 2Krl_9:2_23 2Krl_9:2_24 2Krl_9:2_25 2Krl_9:2_26 2Krl_9:2_27 2Krl_9:2_28 2Krl_9:2_29 2Krl_9:2_30 2Krl_9:2_31
2Krl:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:3 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Εἰ ὑπολέλειπται ἐκ τοῦ οἴκου Σαουλ ἔτι ἀνὴρ καὶ ποιήσω μετ’ αὐτοῦ ἔλεος θεοῦ; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Ἔτι ἔστιν υἱὸς τῷ Ιωναθαν πεπληγὼς τοὺς πόδας.
2Krl:9:3 And the king said, Is there yet a man left of the house of Saul, that I may act towards him with the mercy of God? and Siba said to the king, There is yet a son of Jonathan, lame of his feet. (2 Samuel 9:3 Brenton)
2Krl:9:3 Zapytał król: «Czy nikogo więcej nie ma z rodu Saula, abym mu okazał miłosierdzie Boże?» Siba odrzekł królowi: «Jest jeszcze chromy na obydwie nogi syn Jonatana». (2 Sm 9:3 BT_4)
2Krl:9:3 καὶ εἶπεν βασιλεύς Εἰ ὑπολέλειπται ἐκ τοῦ οἴκου Σαουλ ἔτι ἀνὴρ καὶ ποιήσω μετ’ αὐτοῦ ἔλεος θεοῦ; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Ἔτι ἔστιν υἱὸς τῷ Ιωναθαν πεπληγὼς τοὺς πόδας.
2Krl:9:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Σαούλ, ὁ ἔτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
2Krl:9:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Jeżeli By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Saul Jeszcze/jeszcze Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Litość Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Jeszcze/jeszcze By być Syn By uderzać Stopa
2Krl:9:3 kai\ ei)=pen o( basileu/s *ei) u(pole/leiptai e)k tou= oi)/kou *saoul e)/ti a)nE\r kai\ poiE/sO met’ au)tou= e)/leos Teou=; kai\ ei)=pen *siba pro\s to\n basile/a *)/eti e)/stin ui(o\s tO=| *iOnaTan peplEgO\s tou\s po/das.
2Krl:9:3 kai eipen ho basileus ei hypoleleiptai ek tu oiku saul eti anEr kai poiEsO met’ autu eleos Teu; kai eipen siba pros ton basilea eti estin hyios tO iOnaTan peplEgOs tus podas.
2Krl:9:3 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C VP_XMI3S P RA_GSM N2_GSM N_GSM D N3_NSM C VA_AAS1S P RD_GSM N2_NSM N2_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM C V9_PAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM VX_XAPNSM RA_APM N3D_APM
2Krl:9:3 and also, even, namely to say/tell the king if to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell Saul yet/still man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same mercy god [see theology] and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the king yet/still to be son the ć to strike the foot
2Krl:9:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) if he/she/it-has-been-REMAIN-ed out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Saul (indecl) yet/still man, husband (nom) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) god (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) yet/still he/she/it-is son (nom) the (dat)   having STRIKE-ed (nom) the (acc) feet (acc)
2Krl:9:3 2Krl_9:3_1 2Krl_9:3_2 2Krl_9:3_3 2Krl_9:3_4 2Krl_9:3_5 2Krl_9:3_6 2Krl_9:3_7 2Krl_9:3_8 2Krl_9:3_9 2Krl_9:3_10 2Krl_9:3_11 2Krl_9:3_12 2Krl_9:3_13 2Krl_9:3_14 2Krl_9:3_15 2Krl_9:3_16 2Krl_9:3_17 2Krl_9:3_18 2Krl_9:3_19 2Krl_9:3_20 2Krl_9:3_21 2Krl_9:3_22 2Krl_9:3_23 2Krl_9:3_24 2Krl_9:3_25 2Krl_9:3_26 2Krl_9:3_27 2Krl_9:3_28 2Krl_9:3_29 2Krl_9:3_30 2Krl_9:3_31 2Krl_9:3_32
2Krl:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:4 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Ποῦ οὗτος; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ ἐν οἴκῳ Μαχιρ υἱοῦ Αμιηλ ἐκ τῆς Λαδαβαρ.
2Krl:9:4 And the king said, Where is he? and Siba said to the king, Behold, he is in the house of Machir the son of Amiel of Lodabar. (2 Samuel 9:4 Brenton)
2Krl:9:4 Rzekł do niego król: «Gdzie on jest?» Siba odpowiedział królowi: «Przebywa on w domu Makira, syna Ammiela, w Lo-Debar». (2 Sm 9:4 BT_4)
2Krl:9:4 καὶ εἶπεν βασιλεύς Ποῦ οὗτος; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ ἐν οἴκῳ Μαχιρ υἱοῦ Αμιηλ ἐκ τῆς Λαδαβαρ.
2Krl:9:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ποῦ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ὁ ἡ τό  
2Krl:9:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Gdzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
2Krl:9:4 kai\ ei)=pen o( basileu/s *pou= ou(=tos; kai\ ei)=pen *siba pro\s to\n basile/a *)idou\ e)n oi)/kO| *maCHir ui(ou= *amiEl e)k tE=s *ladabar.
2Krl:9:4 kai eipen ho basileus pu hutos; kai eipen siba pros ton basilea idu en oikO maCHir hyiu amiEl ek tEs ladabar.
2Krl:9:4 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM D RD_NSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM I P N2_DSM N_GSM N2_GSM N_GSM P RA_GSF N_GSF
2Krl:9:4 and also, even, namely to say/tell the king where this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels the ć
2Krl:9:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) where this (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat) house (dat)   son (gen)   out of (+gen) the (gen)  
2Krl:9:4 2Krl_9:4_1 2Krl_9:4_2 2Krl_9:4_3 2Krl_9:4_4 2Krl_9:4_5 2Krl_9:4_6 2Krl_9:4_7 2Krl_9:4_8 2Krl_9:4_9 2Krl_9:4_10 2Krl_9:4_11 2Krl_9:4_12 2Krl_9:4_13 2Krl_9:4_14 2Krl_9:4_15 2Krl_9:4_16 2Krl_9:4_17 2Krl_9:4_18 2Krl_9:4_19 2Krl_9:4_20 2Krl_9:4_21
2Krl:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:5 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου Μαχιρ υἱοῦ Αμιηλ ἐκ τῆς Λαδαβαρ.
2Krl:9:5 And king David went, and took him out of the house of Machir the son Amiel of Lodabar. (2 Samuel 9:5 Brenton)
2Krl:9:5 Król Dawid posłał więc, by go wezwano z domu Makira, syna Ammiela, z Lo-Debar. (2 Sm 9:5 BT_4)
2Krl:9:5 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου Μαχιρ υἱοῦ Αμιηλ ἐκ τῆς Λαδαβαρ.
2Krl:9:5 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ὁ ἡ τό  
2Krl:9:5 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król David I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
2Krl:9:5 kai\ a)pe/steilen o( basileu\s *dauid kai\ e)/laben au)to\n e)k tou= oi)/kou *maCHir ui(ou= *amiEl e)k tE=s *ladabar.
2Krl:9:5 kai apesteilen ho basileus dauid kai elaben auton ek tu oiku maCHir hyiu amiEl ek tEs ladabar.
2Krl:9:5 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM P RA_GSF N_GSF
2Krl:9:5 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king David and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels the ć
2Krl:9:5 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) David (indecl) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   son (gen)   out of (+gen) the (gen)  
2Krl:9:5 2Krl_9:5_1 2Krl_9:5_2 2Krl_9:5_3 2Krl_9:5_4 2Krl_9:5_5 2Krl_9:5_6 2Krl_9:5_7 2Krl_9:5_8 2Krl_9:5_9 2Krl_9:5_10 2Krl_9:5_11 2Krl_9:5_12 2Krl_9:5_13 2Krl_9:5_14 2Krl_9:5_15 2Krl_9:5_16 2Krl_9:5_17
2Krl:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:6 καὶ παραγίνεται Μεμφιβοσθε υἱὸς Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ πρὸς τὸν βασιλέα Δαυιδ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Μεμφιβοσθε· καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ὁ δοῦλός σου.
2Krl:9:6 And Memphibosthe the son of Jonathan the son of Saul comes to the king David, and he fell upon his face and did obeisance to him: and David said to him, Memphibosthe: and he said, Behold thy servant. (2 Samuel 9:6 Brenton)
2Krl:9:6 Meribbaal, syn Jonatana, syna Saula, przybył do Dawida. Padł na twarz oddając mu pokłon. Rzekł Dawid: «Meribbaalu!» Odpowiedział: «Oto jestem, sługa twój». (2 Sm 9:6 BT_4)
2Krl:9:6 καὶ παραγίνεται Μεμφιβοσθε υἱὸς Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ πρὸς τὸν βασιλέα Δαυιδ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Μεμφιβοσθε· καὶ εἶπεν Ἰδοὺ δοῦλός σου.
2Krl:9:6 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:9:6 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Syn Syn Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król David I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg)
2Krl:9:6 kai\ paragi/netai *memfibosTe ui(o\s *iOnaTan ui(ou= *saoul pro\s to\n basile/a *dauid kai\ e)/pesen e)pi\ pro/sOpon au)tou= kai\ proseku/nEsen au)tO=|. kai\ ei)=pen au)tO=| *dauid *memfibosTe· kai\ ei)=pen *)idou\ o( dou=lo/s sou.
2Krl:9:6 kai paraginetai memfibosTe hyios iOnaTan hyiu saul pros ton basilea dauid kai epesen epi prosOpon autu kai prosekynEsen autO. kai eipen autO dauid memfibosTe· kai eipen idu ho dulos su.
2Krl:9:6 C V1_PMI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM P RA_ASM N3V_ASM N_ASM C VAI_AAI3S P N2N_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM N_ASM C VBI_AAI3S I RA_NSM N2_NSM RP_GS
2Krl:9:6 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near ć son ć son Saul toward (+acc,+gen,+dat) the king David and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same David ć and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the slave; servile you; your/yours(sg)
2Krl:9:6 and he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING   son (nom)   son (gen) Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) David (indecl) and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) David (indecl)   and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:9:6 2Krl_9:6_1 2Krl_9:6_2 2Krl_9:6_3 2Krl_9:6_4 2Krl_9:6_5 2Krl_9:6_6 2Krl_9:6_7 2Krl_9:6_8 2Krl_9:6_9 2Krl_9:6_10 2Krl_9:6_11 2Krl_9:6_12 2Krl_9:6_13 2Krl_9:6_14 2Krl_9:6_15 2Krl_9:6_16 2Krl_9:6_17 2Krl_9:6_18 2Krl_9:6_19 2Krl_9:6_20 2Krl_9:6_21 2Krl_9:6_22 2Krl_9:6_23 2Krl_9:6_24 2Krl_9:6_25 2Krl_9:6_26 2Krl_9:6_27 2Krl_9:6_28 2Krl_9:6_29 2Krl_9:6_30
2Krl:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Μὴ φοβοῦ, ὅτι ποιῶν ποιήσω μετὰ σοῦ ἔλεος διὰ Ιωναθαν τὸν πατέρα σου καὶ ἀποκαταστήσω σοι πάντα ἀγρὸν Σαουλ πατρὸς τοῦ πατρός σου, καὶ σὺ φάγῃ ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου διὰ παντός.
2Krl:9:7 And David said to him, Fear not, for I will surely deal mercifully with thee for the sake of Jonathan thy father, and I will restore to thee all the land of Saul the father of thy father; and thou shalt eat bread at my table continually. (2 Samuel 9:7 Brenton)
2Krl:9:7 Powiedział mu Dawid: «Nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać ci miłosierdzie ze względu na twojego ojca, Jonatana. Każę ci zwrócić wszystkie dobra twojego przodka Saula, sam zaś zawsze będziesz miał u mnie utrzymanie». (2 Sm 9:7 BT_4)
2Krl:9:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Μὴ φοβοῦ, ὅτι ποιῶν ποιήσω μετὰ σοῦ ἔλεος διὰ Ιωναθαν τὸν πατέρα σου καὶ ἀποκαταστήσω σοι πάντα ἀγρὸν Σαουλ πατρὸς τοῦ πατρός σου, καὶ σὺ φάγῃ ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου διὰ παντός.
2Krl:9:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ διά   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀγρός, -οῦ, ὁ Σαούλ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
2Krl:9:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo David Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ponieważ/tamto Jaki rodzaj; by czynić/rób By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Litość Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przywracać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pole Saul Ojciec Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
2Krl:9:7 kai\ ei)=pen au)tO=| *dauid *mE\ fobou=, o(/ti poiO=n poiE/sO meta\ sou= e)/leos dia\ *iOnaTan to\n pate/ra sou kai\ a)pokatastE/sO soi pa/nta a)gro\n *saoul patro\s tou= patro/s sou, kai\ su\ fa/gE| a)/rton e)pi\ tE=s trape/DZEs mou dia\ panto/s.
2Krl:9:7 kai eipen autO dauid mE fobu, hoti poiOn poiEsO meta su eleos dia iOnaTan ton patera su kai apokatastEsO soi panta agron saul patros tu patros su, kai sy fagE arton epi tEs trapeDZEs mu dia pantos.
2Krl:9:7 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D V2_PMD2S C V2_PAPNSM VF_FAI1S P RP_GS N2_NSM P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GS C VA_AAS1S RP_DS A3_ASM N2_ASM N_GSM N3_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C RP_NS VF_FMI2S N2_ASM P RA_GSF N1S_GSF RP_GS P A3_GSM
2Krl:9:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same David not fear [see phobia]; to fear because/that what kind; to do/make to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) mercy because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to restore you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of field Saul father the father you; your/yours(sg) and also, even, namely you to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
2Krl:9:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) David (indecl) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! because/that what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen)   the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-RESTORE, I-should-RESTORE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|acc|voc), every (acc) field (acc) Saul (indecl) father (gen) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed bread (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) me (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
2Krl:9:7 2Krl_9:7_1 2Krl_9:7_2 2Krl_9:7_3 2Krl_9:7_4 2Krl_9:7_5 2Krl_9:7_6 2Krl_9:7_7 2Krl_9:7_8 2Krl_9:7_9 2Krl_9:7_10 2Krl_9:7_11 2Krl_9:7_12 2Krl_9:7_13 2Krl_9:7_14 2Krl_9:7_15 2Krl_9:7_16 2Krl_9:7_17 2Krl_9:7_18 2Krl_9:7_19 2Krl_9:7_20 2Krl_9:7_21 2Krl_9:7_22 2Krl_9:7_23 2Krl_9:7_24 2Krl_9:7_25 2Krl_9:7_26 2Krl_9:7_27 2Krl_9:7_28 2Krl_9:7_29 2Krl_9:7_30 2Krl_9:7_31 2Krl_9:7_32 2Krl_9:7_33 2Krl_9:7_34 2Krl_9:7_35 2Krl_9:7_36 2Krl_9:7_37
2Krl:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:8 καὶ προσεκύνησεν Μεμφιβοσθε καὶ εἶπεν Τίς εἰμι ὁ δοῦλός σου, ὅτι ἐπέβλεψας ἐπὶ τὸν κύνα τὸν τεθνηκότα τὸν ὅμοιον ἐμοί;
2Krl:9:8 And Memphibosthe did obeisance, and said, Who am I thy servant, that thou hast looked upon a dead dog like me? (2 Samuel 9:8 Brenton)
2Krl:9:8 On zaś oddając mu pokłon, rzekł: «Czym jest sługa twój, że byłeś łaskaw spojrzeć na zdechłego psa, jakim ja jestem?» (2 Sm 9:8 BT_4)
2Krl:9:8 καὶ προσεκύνησεν Μεμφιβοσθε καὶ εἶπεν Τίς εἰμι δοῦλός σου, ὅτι ἐπέβλεψας ἐπὶ τὸν κύνα τὸν τεθνηκότα τὸν ὅμοιον ἐμοί;
2Krl:9:8 καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό ὅμοιος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
2Krl:9:8 I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Podobny Ja; mój/mój
2Krl:9:8 kai\ proseku/nEsen *memfibosTe kai\ ei)=pen *ti/s ei)mi o( dou=lo/s sou, o(/ti e)pe/blePSas e)pi\ to\n ku/na to\n teTnEko/ta to\n o(/moion e)moi/;
2Krl:9:8 kai prosekynEsen memfibosTe kai eipen tis eimi ho dulos su, hoti epeblePSas epi ton kyna ton teTnEkota ton homoion emoi;
2Krl:9:8 C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RI_NSM V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM RP_GS C VAI_AAI2S P RA_ASM N3_ASM RA_ASM VX_XAPASM RA_ASM A1A_ASM RP_DS
2Krl:9:8 and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself ć and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be the slave; servile you; your/yours(sg) because/that to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the similar I; my/mine
2Krl:9:8 and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE   and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) watch-dog (acc) the (acc) having BE DEAD-ed (acc, nom|acc|voc) the (acc) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (dat); my/mine (nom|voc)
2Krl:9:8 2Krl_9:8_1 2Krl_9:8_2 2Krl_9:8_3 2Krl_9:8_4 2Krl_9:8_5 2Krl_9:8_6 2Krl_9:8_7 2Krl_9:8_8 2Krl_9:8_9 2Krl_9:8_10 2Krl_9:8_11 2Krl_9:8_12 2Krl_9:8_13 2Krl_9:8_14 2Krl_9:8_15 2Krl_9:8_16 2Krl_9:8_17 2Krl_9:8_18 2Krl_9:8_19 2Krl_9:8_20
2Krl:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:9 καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Σιβα τὸ παιδάριον Σαουλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Πάντα, ὅσα ἐστὶν τῷ Σαουλ καὶ ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, δέδωκα τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου·
2Krl:9:9 And the king called Siba the servant of Saul, and said to him, All that belonged to Saul and to all his house have I given to the son of thy lord. (2 Samuel 9:9 Brenton)
2Krl:9:9 Król zawołał potem Sibę, sługę Saula, i rzekł mu: «Wszystko to, co należało do Saula i jego rodziny, przekazuję synowi twojego pana. (2 Sm 9:9 BT_4)
2Krl:9:9 καὶ ἐκάλεσεν βασιλεὺς Σιβα τὸ παιδάριον Σαουλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Πάντα, ὅσα ἐστὶν τῷ Σαουλ καὶ ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, δέδωκα τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου·
2Krl:9:9 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:9:9 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Król Dziecka/młody niewolnik Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być Saul I też, nawet, mianowicie Cały Dom On/ona/to/to samo By dawać Syn Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg)
2Krl:9:9 kai\ e)ka/lesen o( basileu\s *siba to\ paida/rion *saoul kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *pa/nta, o(/sa e)sti\n tO=| *saoul kai\ o(/lO| tO=| oi)/kO| au)tou=, de/dOka tO=| ui(O=| tou= kuri/ou sou·
2Krl:9:9 kai ekalesen ho basileus siba to paidarion saul kai eipen pros auton panta, hosa estin tO saul kai holO tO oikO autu, dedOka tO hyiO tu kyriu su·
2Krl:9:9 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_ASM RA_ASN N2N_ASN N_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM A3_NPN A1_NPN V9_PAI3S RA_DSM N_DSM C A1_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM VX_XAI1S RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
2Krl:9:9 and also, even, namely to call call the king ć the child/young slave Saul and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as to be the Saul and also, even, namely whole the house he/she/it/same to give the son the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg)
2Krl:9:9 and he/she/it-CALL-ed the (nom) king (nom)   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is the (dat) Saul (indecl) and whole (dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) I-have-GIVE-ed the (dat) son (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:9:9 2Krl_9:9_1 2Krl_9:9_2 2Krl_9:9_3 2Krl_9:9_4 2Krl_9:9_5 2Krl_9:9_6 2Krl_9:9_7 2Krl_9:9_8 2Krl_9:9_9 2Krl_9:9_10 2Krl_9:9_11 2Krl_9:9_12 2Krl_9:9_13 2Krl_9:9_14 2Krl_9:9_15 2Krl_9:9_16 2Krl_9:9_17 2Krl_9:9_18 2Krl_9:9_19 2Krl_9:9_20 2Krl_9:9_21 2Krl_9:9_22 2Krl_9:9_23 2Krl_9:9_24 2Krl_9:9_25 2Krl_9:9_26 2Krl_9:9_27 2Krl_9:9_28
2Krl:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:10 καὶ ἐργᾷ αὐτῷ τὴν γῆν, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ δοῦλοί σου, καὶ εἰσοίσεις τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου ἄρτους, καὶ ἔδεται αὐτούς· καὶ Μεμφιβοσθε υἱὸς τοῦ κυρίου σου φάγεται διὰ παντὸς ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου. [καὶ τῷ Σιβα ἦσαν πεντεκαίδεκα υἱοὶ καὶ εἴκοσι δοῦλοι.]
2Krl:9:10 And thou, and thy sons, and thy servants, shall till the land for him; and thou shalt bring in bread to the son of thy lord, and he shall eat bread: and Memphibosthe the son of thy lord shall eat bread continually at my table. Now Siba had fifteen sons and twenty servants. (2 Samuel 9:10 Brenton)
2Krl:9:10 Na jego polu będziesz pracował ty sam, twoi synowie i słudzy. Ty będziesz zbierał plony, będą one na chleb dla domowników twojego pana. Oni będą to jedli, a gdy chodzi o Meribbaala - syna twojego pana - on będzie zawsze jadał przy moim stole». Siba miał piętnastu synów i dwudziestu niewolników. (2 Sm 9:10 BT_4)
2Krl:9:10 καὶ ἐργᾷ αὐτῷ τὴν γῆν, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ δοῦλοί σου, καὶ εἰσοίσεις τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου ἄρτους, καὶ ἔδεται αὐτούς· καὶ Μεμφιβοσθε υἱὸς τοῦ κυρίου σου φάγεται διὰ παντὸς ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου. [καὶ τῷ Σιβα ἦσαν πεντεκαίδεκα υἱοὶ καὶ εἴκοσι δοῦλοι.]
2Krl:9:10 καί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄρτος, -ου, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρτος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-)
2Krl:9:10 I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Syn Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By jeść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) By jeść Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Ja I też, nawet, mianowicie By być Piętnaście Syn I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić
2Krl:9:10 kai\ e)rga=| au)tO=| tE\n gE=n, su\ kai\ oi( ui(oi/ sou kai\ oi( dou=loi/ sou, kai\ ei)soi/seis tO=| ui(O=| tou= kuri/ou sou a)/rtous, kai\ e)/detai au)tou/s· kai\ *memfibosTe ui(o\s tou= kuri/ou sou fa/getai dia\ panto\s a)/rton e)pi\ tE=s trape/DZEs mou. [kai\ tO=| *siba E)=san pentekai/deka ui(oi\ kai\ ei)/kosi dou=loi.]
2Krl:9:10 kai erga autO tEn gEn, sy kai hoi hyioi su kai hoi duloi su, kai eisoiseis tO hyiO tu kyriu su artus, kai edetai autus· kai memfibosTe hyios tu kyriu su fagetai dia pantos arton epi tEs trapeDZEs mu. [kai tO siba Esan pentekaideka hyioi kai eikosi duloi.]
2Krl:9:10 C V1_PAS3S RD_DSM RA_ASF N1_ASF RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GS N2_APM C VF_FMI3S RD_APM C N_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VF_FMI3S P A3_GSM N2_ASM P RA_GSF N1S_GSF RP_GS C RA_DSM N_DSM V9_IAI3P M N2_NPM C M N2_NPM
2Krl:9:10 and also, even, namely to work/strive he/she/it/same the earth/land you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the son the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to eat he/she/it/same and also, even, namely ć son the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) to eat because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table I and also, even, namely the ć to be fifteen son and also, even, namely icon; twenty slave; servile; to enslave
2Krl:9:10 and you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed, you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed (classical) him/it/same (dat) the (acc) earth/land (acc) you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-BRING IN the (dat) son (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) [loaves of] bread (acc) and he/she/it-will-be-EAT-ed them/same (acc) and   son (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed because of (+acc), through (+gen) every (gen) bread (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) me (gen) and the (dat)   they-were fifteen sons (nom|voc) and icons (dat); twenty slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt)
2Krl:9:10 2Krl_9:10_1 2Krl_9:10_2 2Krl_9:10_3 2Krl_9:10_4 2Krl_9:10_5 2Krl_9:10_6 2Krl_9:10_7 2Krl_9:10_8 2Krl_9:10_9 2Krl_9:10_10 2Krl_9:10_11 2Krl_9:10_12 2Krl_9:10_13 2Krl_9:10_14 2Krl_9:10_15 2Krl_9:10_16 2Krl_9:10_17 2Krl_9:10_18 2Krl_9:10_19 2Krl_9:10_20 2Krl_9:10_21 2Krl_9:10_22 2Krl_9:10_23 2Krl_9:10_24 2Krl_9:10_25 2Krl_9:10_26 2Krl_9:10_27 2Krl_9:10_28 2Krl_9:10_29 2Krl_9:10_30 2Krl_9:10_31 2Krl_9:10_32 2Krl_9:10_33 2Krl_9:10_34 2Krl_9:10_35 2Krl_9:10_36 2Krl_9:10_37 2Krl_9:10_38 2Krl_9:10_39 2Krl_9:10_40 2Krl_9:10_41 2Krl_9:10_42 2Krl_9:10_43 2Krl_9:10_44 2Krl_9:10_45 2Krl_9:10_46 2Krl_9:10_47 2Krl_9:10_48
2Krl:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:11 καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Κατὰ πάντα, ὅσα ἐντέταλται ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τῷ δούλῳ αὐτοῦ, οὕτως ποιήσει ὁ δοῦλός σου. καὶ Μεμφιβοσθε ἤσθιεν ἐπὶ τῆς τραπέζης Δαυιδ καθὼς εἷς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως.
2Krl:9:11 And Siba said to the king, According to all that my lord the king has commanded his servant, so will thy servant do. And Memphibosthe did eat at the table of David, as one of the sons of the king. (2 Samuel 9:11 Brenton)
2Krl:9:11 Siba odrzekł królowi: «Sługa twój spełni wszystko, co pan mój król rozkaże swojemu słudze». Meribbaal więc jadał przy stole Dawida, podobnie jak każdy syn królewski. (2 Sm 9:11 BT_4)
2Krl:9:11 καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Κατὰ πάντα, ὅσα ἐντέταλται κύριός μου βασιλεὺς τῷ δούλῳ αὐτοῦ, οὕτως ποιήσει δοῦλός σου. καὶ Μεμφιβοσθε ἤσθιεν ἐπὶ τῆς τραπέζης Δαυιδ καθὼς εἷς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως.
2Krl:9:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καθ·ώς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:9:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy David Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Jeden Syn Król
2Krl:9:11 kai\ ei)=pen *siba pro\s to\n basile/a *kata\ pa/nta, o(/sa e)nte/taltai o( ku/rio/s mou o( basileu\s tO=| dou/lO| au)tou=, ou(/tOs poiE/sei o( dou=lo/s sou. kai\ *memfibosTe E)/sTien e)pi\ tE=s trape/DZEs *dauid kaTO\s ei(=s tO=n ui(O=n tou= basile/Os.
2Krl:9:11 kai eipen siba pros ton basilea kata panta, hosa entetaltai ho kyrios mu ho basileus tO dulO autu, hutOs poiEsei ho dulos su. kai memfibosTe EsTien epi tEs trapeDZEs dauid kaTOs heis tOn hyiOn tu basileOs.
2Krl:9:11 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM P A3_APN A1_APN VM_XMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM D VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C N_NSM V1I_IAI3S P RA_GSF N1S_GSF N_GSM D M_NSM RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3V_GSM
2Krl:9:11 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the king down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king the slave; servile he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the slave; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely ć to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table David as accordingly [according to how/in accordance with how] one the son the king
2Krl:9:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-has-been-ENJOIN-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (nom) king (nom) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) him/it/same (gen) thusly/like this doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   he/she/it-was-EAT-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) David (indecl) as accordingly one (nom) the (gen) sons (gen) the (gen) king (gen)
2Krl:9:11 2Krl_9:11_1 2Krl_9:11_2 2Krl_9:11_3 2Krl_9:11_4 2Krl_9:11_5 2Krl_9:11_6 2Krl_9:11_7 2Krl_9:11_8 2Krl_9:11_9 2Krl_9:11_10 2Krl_9:11_11 2Krl_9:11_12 2Krl_9:11_13 2Krl_9:11_14 2Krl_9:11_15 2Krl_9:11_16 2Krl_9:11_17 2Krl_9:11_18 2Krl_9:11_19 2Krl_9:11_20 2Krl_9:11_21 2Krl_9:11_22 2Krl_9:11_23 2Krl_9:11_24 2Krl_9:11_25 2Krl_9:11_26 2Krl_9:11_27 2Krl_9:11_28 2Krl_9:11_29 2Krl_9:11_30 2Krl_9:11_31 2Krl_9:11_32 2Krl_9:11_33 2Krl_9:11_34 2Krl_9:11_35 2Krl_9:11_36
2Krl:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:12 καὶ τῷ Μεμφιβοσθε υἱὸς μικρὸς καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχα. καὶ πᾶσα ἡ κατοίκησις τοῦ οἴκου Σιβα δοῦλοι τοῦ Μεμφιβοσθε.
2Krl:9:12 And Memphibosthe had a little son, and his name was Micha: and all the household of Siba were servants to Memphibosthe. (2 Samuel 9:12 Brenton)
2Krl:9:12 Meribbaal miał małego syna, któremu było na imię Mika. Wszyscy, którzy mieszkali u Siby, byli niewolnikami Meribbaala. (2 Sm 9:12 BT_4)
2Krl:9:12 καὶ τῷ Μεμφιβοσθε υἱὸς μικρὸς καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχα. καὶ πᾶσα κατοίκησις τοῦ οἴκου Σιβα δοῦλοι τοῦ Μεμφιβοσθε.
2Krl:9:12 καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μικρός -ά -όν καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οίκησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό  
2Krl:9:12 I też, nawet, mianowicie Syn Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mieszkanie Dom; by mieszkać Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić
2Krl:9:12 kai\ tO=| *memfibosTe ui(o\s mikro\s kai\ o)/noma au)tO=| *miCHa. kai\ pa=sa E( katoi/kEsis tou= oi)/kou *siba dou=loi tou= *memfibosTe.
2Krl:9:12 kai tO memfibosTe hyios mikros kai onoma autO miCHa. kai pasa hE katoikEsis tu oiku siba duloi tu memfibosTe.
2Krl:9:12 C RA_DSM N_DSM N2_NSM A1A_NSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM C A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM N_GSM N2_NPM RA_GSM N_GSM
2Krl:9:12 and also, even, namely the ć son small [see micro] and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the dwelling the house; to dwell ć slave; servile; to enslave the ć
2Krl:9:12 and the (dat)   son (nom) small ([Adj] nom) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)   and every (nom|voc) the (nom) dwelling (nom) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) the (gen)  
2Krl:9:12 2Krl_9:12_1 2Krl_9:12_2 2Krl_9:12_3 2Krl_9:12_4 2Krl_9:12_5 2Krl_9:12_6 2Krl_9:12_7 2Krl_9:12_8 2Krl_9:12_9 2Krl_9:12_10 2Krl_9:12_11 2Krl_9:12_12 2Krl_9:12_13 2Krl_9:12_14 2Krl_9:12_15 2Krl_9:12_16 2Krl_9:12_17 2Krl_9:12_18 2Krl_9:12_19
2Krl:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:9:13 καὶ Μεμφιβοσθε κατῴκει ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐπὶ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως διὰ παντὸς ἤσθιεν· καὶ αὐτὸς ἦν χωλὸς ἀμφοτέροις τοῖς ποσὶν αὐτοῦ.
2Krl:9:13 And Memphibosthe dwelt in Jerusalem, for he continually ate at the table of the king; and he was lame in both his feet. (2 Samuel 9:13 Brenton)
2Krl:9:13 Meribbaal przebywał w Jerozolimie, gdyż jadał przy stole królewskim. A był on chromy na obydwie nogi. (2 Sm 9:13 BT_4)
2Krl:9:13 καὶ Μεμφιβοσθε κατῴκει ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐπὶ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως διὰ παντὸς ἤσθιεν· καὶ αὐτὸς ἦν χωλὸς ἀμφοτέροις τοῖς ποσὶν αὐτοῦ.
2Krl:9:13 καί   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χωλός -ή -όν ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:9:13 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Król Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Zatrzymuj się archaiczny dla kulawego Obaj Pij; stopa On/ona/to/to samo
2Krl:9:13 kai\ *memfibosTe katO/|kei e)n *ierousalEm, o(/ti e)pi\ tE=s trape/DZEs tou= basile/Os dia\ panto\s E)/sTien· kai\ au)to\s E)=n CHOlo\s a)mfote/rois toi=s posi\n au)tou=.
2Krl:9:13 kai memfibosTe katOkei en ierusalEm, hoti epi tEs trapeDZEs tu basileOs dia pantos EsTien· kai autos En CHOlos amfoterois tois posin autu.
2Krl:9:13 C N_NSM V2I_IAI3S P N_DSM C P RA_GSF N1S_GSF RA_GSM N3V_GSM P A3_GSM V1I_IAI3S C RD_NSM V9_IAI3S A1_NSM A1A_DPM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM
2Krl:9:13 and also, even, namely ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table the king because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to eat and also, even, namely he/she/it/same to be halt archaic for lame both the drink; foot he/she/it/same
2Krl:9:13 and   he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) the (gen) king (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) he/she/it-was-EAT-ing and he/it/same (nom) he/she/it-was halt ([Adj] nom) both (dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) him/it/same (gen)
2Krl:9:13 2Krl_9:13_1 2Krl_9:13_2 2Krl_9:13_3 2Krl_9:13_4 2Krl_9:13_5 2Krl_9:13_6 2Krl_9:13_7 2Krl_9:13_8 2Krl_9:13_9 2Krl_9:13_10 2Krl_9:13_11 2Krl_9:13_12 2Krl_9:13_13 2Krl_9:13_14 2Krl_9:13_15 2Krl_9:13_16 2Krl_9:13_17 2Krl_9:13_18 2Krl_9:13_19 2Krl_9:13_20 2Krl_9:13_21 2Krl_9:13_22
2Krl:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x