2Krl:14:1 καὶ ἔγνω Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ὅτι ἡ καρδία τοῦ βασιλέως ἐπὶ Αβεσσαλωμ.
2Krl:14:1 And Joab the son of Saruia knew that the heart of the king was toward Abessalom. (2 Samuel 14:1 Brenton)
2Krl:14:1 Joab, syn Serui, zauważył, że serce króla zwróciło się do Absaloma, (2 Sm 14:1 BT_4)
2Krl:14:1 καὶ ἔγνω Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ὅτι καρδία τοῦ βασιλέως ἐπὶ Αβεσσαλωμ.
2Krl:14:1 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅτι ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί  
2Krl:14:1 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Syn Ponieważ/tamto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
2Krl:14:1 kai\ e)/gnO *iOab ui(o\s *sarouias o(/ti E( kardi/a tou= basile/Os e)pi\ *abessalOm.
2Krl:14:1 kai egnO iOab hyios saruias hoti hE kardia tu basileOs epi abessalOm.
2Krl:14:1 C VZI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N3V_GSM P N_DSM
2Krl:14:1 and also, even, namely to know i.e. recognize. ć son ć because/that the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
2Krl:14:1 and he/she/it-KNOW-ed   son (nom)   because/that the (nom) heart (nom|voc) the (gen) king (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
2Krl:14:1 2Krl_14:1_1 2Krl_14:1_2 2Krl_14:1_3 2Krl_14:1_4 2Krl_14:1_5 2Krl_14:1_6 2Krl_14:1_7 2Krl_14:1_8 2Krl_14:1_9 2Krl_14:1_10 2Krl_14:1_11 2Krl_14:1_12
2Krl:14:1 x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:2 καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ εἰς Θεκωε καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν γυναῖκα σοφὴν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Πένθησον δὴ καὶ ἔνδυσαι ἱμάτια πενθικὰ καὶ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον καὶ ἔσῃ ὡς γυνὴ πενθοῦσα ἐπὶ τεθνηκότι τοῦτο ἡμέρας πολλὰς
2Krl:14:2 And Joab sent to Thecoe, and took thence a cunning woman, and said to her, Mourn, I pray thee, and put on mourning apparel, and anoint thee not with oil, and thou shalt be as a woman mourning for one that is dead thus for many days. (2 Samuel 14:2 Brenton)
2Krl:14:2 posłał więc do Tekoa i sprowadził stamtąd pewną mądrą kobietę i rzekł jej: «Proszę cię, udaj, że jesteś w żałobie, ubierz szaty żałobne i nie namaszczaj się oliwą, a okazuj, że jesteś kobietą, która od dłuższego czasu opłakuje zmarłego. (2 Sm 14:2 BT_4)
2Krl:14:2 καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ εἰς Θεκωε καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν γυναῖκα σοφὴν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Πένθησον δὴ καὶ ἔνδυσαι ἱμάτια πενθικὰ καὶ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον καὶ ἔσῃ ὡς γυνὴ πενθοῦσα ἐπὶ τεθνηκότι τοῦτο ἡμέρας πολλὰς
2Krl:14:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   εἰς[1]   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκεῖ·θεν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σοφός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) δή καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἱμάτιον, -ου, τό   καί μή ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ἔλαιον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ἐπί θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
2Krl:14:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stamtąd Kobiety/żona Mądry I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By smucić się Naprawdę I też, nawet, mianowicie By ubierać Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Nie By mazać Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kobiety/żona By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Dużo
2Krl:14:2 kai\ a)pe/steilen *iOab ei)s *TekOe kai\ e)/laben e)kei=Ten gunai=ka sofE\n kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *pe/nTEson dE\ kai\ e)/ndusai i(ma/tia penTika\ kai\ mE\ a)lei/PSE| e)/laion kai\ e)/sE| O(s gunE\ penTou=sa e)pi\ teTnEko/ti tou=to E(me/ras polla\s
2Krl:14:2 kai apesteilen iOab eis TekOe kai elaben ekeiTen gynaika sofEn kai eipen pros autEn penTEson dE kai endysai himatia penTika kai mE aleiPSE elaion kai esE hOs gynE penTusa epi teTnEkoti tuto hEmeras pollas
2Krl:14:2 C VAI_AAI3S N_NSM P N_AS C VBI_AAI3S D N3K_ASF A1_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASF VA_AAD2S x C VA_AAN N2N_APN A1_APN C D VA_AAS3S N2N_ASN C VF_FMI2S C N3K_NSF V2_PAPNSF P VX_XAPDSM RD_ASN N1A_GSF A1_APF
2Krl:14:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć into (+acc) ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from there woman/wife wise and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to grieve indeed and also, even, namely to clothe clothing garment, cloak ć and also, even, namely not to smear olive oil and also, even, namely to be as/like woman/wife to grieve upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] day much
2Krl:14:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   into (+acc)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed from there woman/wife (acc) wise ([Adj] acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) do-GRIEVE-you(sg)!, going-to-GRIEVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed and to-CLOTHE, be-you(sg)-CLOTHE-ed!, he/she/it-happens-to-CLOTHE (opt) clothings (nom|acc|voc)   and not you(sg)-will-be-SMEAR-ed, he/she/it-should-SMEAR, you(sg)-should-be-SMEAR-ed olive oil (nom|acc|voc) and you(sg)-will-be as/like woman/wife (nom) while GRIEVE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) having BE DEAD-ed (dat) this (nom|acc) day (gen), days (acc) many (acc)
2Krl:14:2 2Krl_14:2_1 2Krl_14:2_2 2Krl_14:2_3 2Krl_14:2_4 2Krl_14:2_5 2Krl_14:2_6 2Krl_14:2_7 2Krl_14:2_8 2Krl_14:2_9 2Krl_14:2_10 2Krl_14:2_11 2Krl_14:2_12 2Krl_14:2_13 2Krl_14:2_14 2Krl_14:2_15 2Krl_14:2_16 2Krl_14:2_17 2Krl_14:2_18 2Krl_14:2_19 2Krl_14:2_20 2Krl_14:2_21 2Krl_14:2_22 2Krl_14:2_23 2Krl_14:2_24 2Krl_14:2_25 2Krl_14:2_26 2Krl_14:2_27 2Krl_14:2_28 2Krl_14:2_29 2Krl_14:2_30 2Krl_14:2_31 2Krl_14:2_32 2Krl_14:2_33 2Krl_14:2_34
2Krl:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:3 καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο· καὶ ἔθηκεν Ιωαβ τοὺς λόγους ἐν τῷ στόματι αὐτῆς.
2Krl:14:3 And thou shalt go to the king, and speak to him according to this word. And Joab put the words in her mouth. (2 Samuel 14:3 Brenton)
2Krl:14:3 Udasz się do króla i powiesz mu te słowa». I pouczył ją Joab, co ma mówić. (2 Sm 14:3 BT_4)
2Krl:14:3 καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο· καὶ ἔθηκεν Ιωαβ τοὺς λόγους ἐν τῷ στόματι αὐτῆς.
2Krl:14:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:14:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
2Krl:14:3 kai\ e)leu/sE| pro\s to\n basile/a kai\ lalE/seis pro\s au)to\n kata\ to\ r(E=ma tou=to· kai\ e)/TEken *iOab tou\s lo/gous e)n tO=| sto/mati au)tE=s.
2Krl:14:3 kai eleusE pros ton basilea kai lalEseis pros auton kata to rEma tuto· kai eTEken iOab tus logus en tO stomati autEs.
2Krl:14:3 C VF_FMI2S P RA_ASM N3V_ASM C VF_FAI2S P RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM P RA_DSN N3M_DSN RD_GSF
2Krl:14:3 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same
2Krl:14:3 and you(sg)-will-be-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and you(sg)-will-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and he/she/it-PLACE-ed   the (acc) words (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) her/it/same (gen)
2Krl:14:3 2Krl_14:3_1 2Krl_14:3_2 2Krl_14:3_3 2Krl_14:3_4 2Krl_14:3_5 2Krl_14:3_6 2Krl_14:3_7 2Krl_14:3_8 2Krl_14:3_9 2Krl_14:3_10 2Krl_14:3_11 2Krl_14:3_12 2Krl_14:3_13 2Krl_14:3_14 2Krl_14:3_15 2Krl_14:3_16 2Krl_14:3_17 2Krl_14:3_18 2Krl_14:3_19 2Krl_14:3_20 2Krl_14:3_21 2Krl_14:3_22
2Krl:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:4 καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ ἡ Θεκωῖτις πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς εἰς τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ εἶπεν Σῶσον, βασιλεῦ, σῶσον.
2Krl:14:4 So the woman of Thecoe went in to the king and fell upon her face to the earth, and did him obeisance, and said, Help, O king, help. (2 Samuel 14:4 Brenton)
2Krl:14:4 Kobieta z Tekoa poszła więc do króla, upadła na ziemię, oddała pokłon i zawołała: «Królu - pomocy!» (2 Sm 14:4 BT_4)
2Krl:14:4 καὶ εἰσῆλθεν γυνὴ Θεκωῖτις πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς εἰς τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ εἶπεν Σῶσον, βασιλεῦ, σῶσον.
2Krl:14:4 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
2Krl:14:4 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Król By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
2Krl:14:4 kai\ ei)sE=lTen E( gunE\ E( *TekOi=tis pro\s to\n basile/a kai\ e)/pesen e)pi\ pro/sOpon au)tE=s ei)s tE\n gE=n kai\ proseku/nEsen au)tO=| kai\ ei)=pen *sO=son, basileu=, sO=son.
2Krl:14:4 kai eisElTen hE gynE hE TekOitis pros ton basilea kai epesen epi prosOpon autEs eis tEn gEn kai prosekynEsen autO kai eipen sOson, basileu, sOson.
2Krl:14:4 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_NSF N_NSF P RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3S P N2N_ASN RD_GSF P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM C VBI_AAI3S N_NSM N3V_VSM VF_FAPASN
2Krl:14:4 and also, even, namely to enter the woman/wife the ć toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same into (+acc) the earth/land and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save king to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
2Krl:14:4 and he/she/it-ENTER-ed the (nom) woman/wife (nom) the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) her/it/same (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) king (voc) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
2Krl:14:4 2Krl_14:4_1 2Krl_14:4_2 2Krl_14:4_3 2Krl_14:4_4 2Krl_14:4_5 2Krl_14:4_6 2Krl_14:4_7 2Krl_14:4_8 2Krl_14:4_9 2Krl_14:4_10 2Krl_14:4_11 2Krl_14:4_12 2Krl_14:4_13 2Krl_14:4_14 2Krl_14:4_15 2Krl_14:4_16 2Krl_14:4_17 2Krl_14:4_18 2Krl_14:4_19 2Krl_14:4_20 2Krl_14:4_21 2Krl_14:4_22 2Krl_14:4_23 2Krl_14:4_24 2Krl_14:4_25
2Krl:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν ὁ βασιλεύς Τί ἐστίν σοι; ἡ δὲ εἶπεν καὶ μάλα γυνὴ χήρα ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀνήρ μου.
2Krl:14:5 And the king said to her, What is the matter with thee? And she said, I am indeed a widow woman, and my husband is dead. (2 Samuel 14:5 Brenton)
2Krl:14:5 Król ją zapytał: «Co ci jest?» Odpowiedziała: «Ach! Jestem wdową. Mąż mój umarł, (2 Sm 14:5 BT_4)
2Krl:14:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν βασιλεύς Τί ἐστίν σοι; δὲ εἶπεν Καὶ μάλα γυνὴ χήρα ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπέθανεν ἀνήρ μου.
2Krl:14:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι χήρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:14:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się zaś By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Wdowa Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie By umierać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja
2Krl:14:5 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n o( basileu/s *ti/ e)sti/n soi; E( de\ ei)=pen *kai\ ma/la gunE\ CHE/ra e)gO/ ei)mi, kai\ a)pe/Tanen o( a)nE/r mou.
2Krl:14:5 kai eipen pros autEn ho basileus ti estin soi; hE de eipen kai mala gynE CHEra egO eimi, kai apeTanen ho anEr mu.
2Krl:14:5 C VBI_AAI3S P RD_ASF RA_NSM N3V_NSM RI_NSN V9_PAI3S RP_DS RA_NSF x VBI_AAI3S C D N3K_NSF N1A_NSF RP_NS V9_PAI1S C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS
2Krl:14:5 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell and also, even, namely ć woman/wife widow I to go; to be and also, even, namely to die the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I
2Krl:14:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom) king (nom) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed and   woman/wife (nom) widow (nom|voc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and he/she/it-DIE-ed the (nom) man, husband (nom) me (gen)
2Krl:14:5 2Krl_14:5_1 2Krl_14:5_2 2Krl_14:5_3 2Krl_14:5_4 2Krl_14:5_5 2Krl_14:5_6 2Krl_14:5_7 2Krl_14:5_8 2Krl_14:5_9 2Krl_14:5_10 2Krl_14:5_11 2Krl_14:5_12 2Krl_14:5_13 2Krl_14:5_14 2Krl_14:5_15 2Krl_14:5_16 2Krl_14:5_17 2Krl_14:5_18 2Krl_14:5_19 2Krl_14:5_20 2Krl_14:5_21 2Krl_14:5_22 2Krl_14:5_23
2Krl:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:6 καί γε τῇ δούλῃ σου δύο υἱοί, καὶ ἐμαχέσαντο ἀμφότεροι ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος ἀνὰ μέσον αὐτῶν, καὶ ἔπαισεν ὁ εἷς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν.
2Krl:14:6 And moreover thy handmaid had two sons, and they fought together in the field, and there was no one to part them; and the one smote the other his brother, and slew him. (2 Samuel 14:6 Brenton)
2Krl:14:6 a twoja służebnica miała dwóch synów. Pokłócili się oni nawzajem na polu, a że nie było nikogo, kto by ich rozdzielił, jeden z nich uderzył swojego brata tak, że ten umarł. (2 Sm 14:6 BT_4)
2Krl:14:6 καί γε τῇ δούλῃ σου δύο υἱοί, καὶ ἐμαχέσαντο ἀμφότεροι ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ οὐκ ἦν ἐξαιρούμενος ἀνὰ μέσον αὐτῶν, καὶ ἔπαισεν εἷς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν.
2Krl:14:6 καί γέ ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:14:6 I też, nawet, mianowicie ??? Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Dwa Syn I też, nawet, mianowicie By kłócić się Obaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wyjmować W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Jeden Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo
2Krl:14:6 kai/ ge tE=| dou/lE| sou du/o ui(oi/, kai\ e)maCHe/santo a)mfo/teroi e)n tO=| a)grO=|, kai\ ou)k E)=n o( e)Xairou/menos a)na\ me/son au)tO=n, kai\ e)/paisen o( ei(=s to\n a)delfo\n au)tou= kai\ e)Tana/tOsen au)to/n.
2Krl:14:6 kai ge tE dulE su dyo hyioi, kai emaCHesanto amfoteroi en tO agrO, kai uk En ho eXairumenos ana meson autOn, kai epaisen ho heis ton adelfon autu kai eTanatOsen auton.
2Krl:14:6 C x RA_DSF N1_DSF RP_GS M N2_NPM C VAI_AMI3P A1A_NPM P RA_DSM N2_DSM C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PMPNSM P A1_ASM RD_GPM C VAI_AAI3S RA_NSM M_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM
2Krl:14:6 and also, even, namely ??? the slave girl; servile you; your/yours(sg) two son and also, even, namely to quarrel both in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to take out up/each/by (+acc) middle he/she/it/same and also, even, namely to ??? the one the brother he/she/it/same and also, even, namely to put to death he/she/it/same
2Krl:14:6 and ??? the (dat) slave girl (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) two (nom, acc, gen) sons (nom|voc) and they-were-QUARREL-ed both (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) and not he/she/it-was the (nom) while being-TAKE OUT-ed (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and he/she/it-???-ed the (nom) one (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc)
2Krl:14:6 2Krl_14:6_1 2Krl_14:6_2 2Krl_14:6_3 2Krl_14:6_4 2Krl_14:6_5 2Krl_14:6_6 2Krl_14:6_7 2Krl_14:6_8 2Krl_14:6_9 2Krl_14:6_10 2Krl_14:6_11 2Krl_14:6_12 2Krl_14:6_13 2Krl_14:6_14 2Krl_14:6_15 2Krl_14:6_16 2Krl_14:6_17 2Krl_14:6_18 2Krl_14:6_19 2Krl_14:6_20 2Krl_14:6_21 2Krl_14:6_22 2Krl_14:6_23 2Krl_14:6_24 2Krl_14:6_25 2Krl_14:6_26 2Krl_14:6_27 2Krl_14:6_28 2Krl_14:6_29 2Krl_14:6_30 2Krl_14:6_31
2Krl:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:7 καὶ ἰδοὺ ἐπανέστη ὅλη ἡ πατριὰ πρὸς τὴν δούλην σου καὶ εἶπαν Δὸς τὸν παίσαντα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ θανατώσομεν αὐτὸν ἀντὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, οὗ ἀπέκτεινεν, καὶ ἐξαροῦμεν καί γε τὸν κληρονόμον ὑμῶν· καὶ σβέσουσιν τὸν ἄνθρακά μου τὸν καταλειφθέντα ὥστε μὴ θέσθαι τῷ ἀνδρί μου κατάλειμμα καὶ ὄνομα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
2Krl:14:7 And behold the whole family rose up against thine handmaid, and they said, Give up the one that smote his brother, and we will put him to death for the life of his brother, whom he slew, and we will take away even your heir: so they will quench my coal that is left, so as not to leave my husband remnant or name on the face of the earth. (2 Samuel 14:7 Brenton)
2Krl:14:7 I oto cała rodzina wystąpiła do służebnicy twojej z żądaniem: "Oddaj bratobójcę! Zabijemy go za życie jego brata, którego zamordował, i zgładzimy dziedzica!" Tak usiłują zagasić węgiel, który mi pozostał, ażeby nie zostawić po mężu moim imienia ani potomstwa na powierzchni ziemi». (2 Sm 14:7 BT_4)
2Krl:14:7 καὶ ἰδοὺ ἐπανέστη ὅλη πατριὰ πρὸς τὴν δούλην σου καὶ εἶπαν Δὸς τὸν παίσαντα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ θανατώσομεν αὐτὸν ἀντὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, οὗ ἀπέκτεινεν, καὶ ἐξαροῦμεν καί γε τὸν κληρονόμον ὑμῶν· καὶ σβέσουσιν τὸν ἄνθρακά μου τὸν καταλειφθέντα ὥστε μὴ θέσθαι τῷ ἀνδρί μου κατάλειμμα καὶ ὄνομα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
2Krl:14:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ πρός ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) καί γέ ὁ ἡ τό κληρο·νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθραξ, -ακος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὥστε μή τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:14:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By podnosić się/buntownika Cały patrilineage Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By dawać Do ??? Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Brat On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zabijać I też, nawet, mianowicie By usuwać I też, nawet, mianowicie ??? Spadkobierca (spadkobierca legalny) Ty I też, nawet, mianowicie By gasić Węgiel drzewny Ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Tak tamto Nie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia
2Krl:14:7 kai\ i)dou\ e)pane/stE o(/lE E( patria\ pro\s tE\n dou/lEn sou kai\ ei)=pan *do\s to\n pai/santa to\n a)delfo\n au)tou= kai\ TanatO/somen au)to\n a)nti\ tE=s PSuCHE=s tou= a)delfou= au)tou=, ou(= a)pe/kteinen, kai\ e)Xarou=men kai/ ge to\n klErono/mon u(mO=n· kai\ sbe/sousin to\n a)/nTraka/ mou to\n kataleifTe/nta O(/ste mE\ Te/sTai tO=| a)ndri/ mou kata/leimma kai\ o)/noma e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s.
2Krl:14:7 kai idu epanestE holE hE patria pros tEn dulEn su kai eipan dos ton paisanta ton adelfon autu kai TanatOsomen auton anti tEs PSyCHEs tu adelfu autu, hu apekteinen, kai eXarumen kai ge ton klEronomon hymOn· kai sbesusin ton anTraka mu ton kataleifTenta hOste mE TesTai tO andri mu kataleimma kai onoma epi prosOpu tEs gEs.
2Krl:14:7 C VB_AMD2S VHI_AAI3S A1_NSF RA_NSF N1A_NSF P RA_ASF N1_ASF RP_GS C VAI_AAI3P VO_AAD2S RA_ASM VA_AAPASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VF_FAI1P RD_ASM P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM RR_GSM VAI_AAI3S C VF2_FAI1P C x RA_ASM N2_ASM RP_GP C VF_FAI3P RA_ASM N3K_ASM RP_GS RA_ASM VV_APPASM C D VE_AMN RA_DSM N3_DSM RP_GS N3M_ASN C N3M_ASN P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF
2Krl:14:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to uprise/rebel whole the patrilineage toward (+acc,+gen,+dat) the slave girl; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell to give the to ??? the brother he/she/it/same and also, even, namely to put to death he/she/it/same against (+gen) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the brother he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to kill and also, even, namely to remove and also, even, namely ??? the heir (rightful heir) you and also, even, namely to extinguish the charcoal I the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up so that not to place lay, put, set, situate, station the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. and also, even, namely name with regard to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land
2Krl:14:7 and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-UPRISE/REBEL-ed whole (nom|voc) the (nom) patrilineage (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) slave girl (acc); servile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) do-GIVE-you(sg)! the (acc) upon ???-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) and we-will-PUT-TO-DEATH him/it/same (acc) against (+gen) the (gen) life (gen) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed and we-will-REMOVE and ??? the (acc) heir (acc) you(pl) (gen) and they-will-EXTINGUISH, going-to-EXTINGUISH (fut ptcp) (dat) the (acc) charcoal (acc) me (gen) the (acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (acc, nom|acc|voc) so that not to-be-PLACE-ed the (dat) man, husband (dat) me (gen) remnant (nom|acc|voc) and name (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen)
2Krl:14:7 2Krl_14:7_1 2Krl_14:7_2 2Krl_14:7_3 2Krl_14:7_4 2Krl_14:7_5 2Krl_14:7_6 2Krl_14:7_7 2Krl_14:7_8 2Krl_14:7_9 2Krl_14:7_10 2Krl_14:7_11 2Krl_14:7_12 2Krl_14:7_13 2Krl_14:7_14 2Krl_14:7_15 2Krl_14:7_16 2Krl_14:7_17 2Krl_14:7_18 2Krl_14:7_19 2Krl_14:7_20 2Krl_14:7_21 2Krl_14:7_22 2Krl_14:7_23 2Krl_14:7_24 2Krl_14:7_25 2Krl_14:7_26 2Krl_14:7_27 2Krl_14:7_28 2Krl_14:7_29 2Krl_14:7_30 2Krl_14:7_31 2Krl_14:7_32 2Krl_14:7_33 2Krl_14:7_34 2Krl_14:7_35 2Krl_14:7_36 2Krl_14:7_37 2Krl_14:7_38 2Krl_14:7_39 2Krl_14:7_40 2Krl_14:7_41 2Krl_14:7_42 2Krl_14:7_43 2Krl_14:7_44 2Krl_14:7_45 2Krl_14:7_46 2Krl_14:7_47 2Krl_14:7_48 2Krl_14:7_49 2Krl_14:7_50 2Krl_14:7_51 2Krl_14:7_52 2Krl_14:7_53 2Krl_14:7_54 2Krl_14:7_55 2Krl_14:7_56
2Krl:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:8 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Ὑγιαίνουσα βάδιζε εἰς τὸν οἶκόν σου, κἀγὼ ἐντελοῦμαι περὶ σοῦ.
2Krl:14:8 And the king said to the woman, Go in peace to thy house, and I will give commandment concerning thee. (2 Samuel 14:8 Brenton)
2Krl:14:8 Król odpowiedział kobiecie: «Idź do domu, sam wydam polecenie w tej sprawie». (2 Sm 14:8 BT_4)
2Krl:14:8 καὶ εἶπεν βασιλεύς Ὑγιαίνουσα βάδιζε εἰς τὸν οἶκόν σου, κἀγὼ ἐντελοῦμαι περὶ σοῦ.
2Krl:14:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:14:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By być zdrowy Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) I/też ja By zalecać rozkaz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg)
2Krl:14:8 kai\ ei)=pen o( basileu/s *(ugiai/nousa ba/diDZe ei)s to\n oi)=ko/n sou, ka)gO\ e)ntelou=mai peri\ sou=.
2Krl:14:8 kai eipen ho basileus ygiainusa badiDZe eis ton oikon su, kagO entelumai peri su.
2Krl:14:8 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM V1_PAPNSF V1_PAD2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS C+RPNS V1_PMI1S P RP_GS
2Krl:14:8 and also, even, namely to say/tell the king to be healthy ć into (+acc) the house you; your/yours(sg) and/also I to enjoin command about (+acc,+gen) you; your/yours(sg)
2Krl:14:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) while BE-ing-HEALTHY (nom|voc)   into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and/also I (nom) I-will-be-ENJOIN-ed about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:14:8 2Krl_14:8_1 2Krl_14:8_2 2Krl_14:8_3 2Krl_14:8_4 2Krl_14:8_5 2Krl_14:8_6 2Krl_14:8_7 2Krl_14:8_8 2Krl_14:8_9 2Krl_14:8_10 2Krl_14:8_11 2Krl_14:8_12 2Krl_14:8_13 2Krl_14:8_14
2Krl:14:8 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:9 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ Θεκωῖτις πρὸς τὸν βασιλέα Ἐπ’ ἐμέ, κύριέ μου βασιλεῦ, ἡ ἀνομία καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ἀθῷος.
2Krl:14:9 And the woman of Thecoe said to the king, On me, my lord, O king, and on my father's house be the iniquity, and the king and his throne be guiltless. (2 Samuel 14:9 Brenton)
2Krl:14:9 Wtedy kobieta z Tekoa rzekła do króla: «Panie mój, królu! Ta wina spadnie na mnie i na moją rodzinę, król i jego tron będzie niewinny». (2 Sm 14:9 BT_4)
2Krl:14:9 καὶ εἶπεν γυνὴ Θεκωῖτις πρὸς τὸν βασιλέα Ἐπ’ ἐμέ, κύριέ μου βασιλεῦ, ἀνομία καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ βασιλεὺς καὶ θρόνος αὐτοῦ ἀθῷος.
2Krl:14:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·θῷος -ον
2Krl:14:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Bezprawie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Tron On/ona/to/to samo Bez kary/usprawiedliwiał
2Krl:14:9 kai\ ei)=pen E( gunE\ E( *TekOi=tis pro\s to\n basile/a *)ep’ e)me/, ku/rie/ mou basileu=, E( a)nomi/a kai\ e)pi\ to\n oi)=kon tou= patro/s mou, kai\ o( basileu\s kai\ o( Tro/nos au)tou= a)TO=|os.
2Krl:14:9 kai eipen hE gynE hE TekOitis pros ton basilea ep’ eme, kyrie mu basileu, hE anomia kai epi ton oikon tu patros mu, kai ho basileus kai ho Tronos autu aTOos.
2Krl:14:9 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_NSF N_GS P RA_ASM N3V_ASM P RP_AS N2_VSM RP_GS N3V_VSM RA_NSF N1A_NSF C P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS C RA_NSM N3V_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM A1_NSM
2Krl:14:9 and also, even, namely to say/tell the woman/wife the ć toward (+acc,+gen,+dat) the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I king the lawlessness and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the father I and also, even, namely the king and also, even, namely the throne he/she/it/same without penalty/exculpated
2Krl:14:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) king (voc) the (nom) lawlessness (nom|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) me (gen) and the (nom) king (nom) and the (nom) throne (nom) him/it/same (gen) without penalty/exculpated ([Adj] nom)
2Krl:14:9 2Krl_14:9_1 2Krl_14:9_2 2Krl_14:9_3 2Krl_14:9_4 2Krl_14:9_5 2Krl_14:9_6 2Krl_14:9_7 2Krl_14:9_8 2Krl_14:9_9 2Krl_14:9_10 2Krl_14:9_11 2Krl_14:9_12 2Krl_14:9_13 2Krl_14:9_14 2Krl_14:9_15 2Krl_14:9_16 2Krl_14:9_17 2Krl_14:9_18 2Krl_14:9_19 2Krl_14:9_20 2Krl_14:9_21 2Krl_14:9_22 2Krl_14:9_23 2Krl_14:9_24 2Krl_14:9_25 2Krl_14:9_26 2Krl_14:9_27 2Krl_14:9_28 2Krl_14:9_29 2Krl_14:9_30 2Krl_14:9_31
2Krl:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:10 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Τίς ὁ λαλῶν πρὸς σέ; καὶ ἄξεις αὐτὸν πρὸς ἐμέ, καὶ οὐ προσθήσει ἔτι ἅψασθαι αὐτοῦ.
2Krl:14:10 And the king said, Who was it that spoke to thee? thou shalt even bring him to me, and one shall not touch him any more. (2 Samuel 14:10 Brenton)
2Krl:14:10 Rzekł król: «Gdyby ktoś mówił co przeciwko tobie, przyprowadź go do mnie, odtąd już nie będzie ci szkodził». (2 Sm 14:10 BT_4)
2Krl:14:10 καὶ εἶπεν βασιλεύς Τίς λαλῶν πρὸς σέ; καὶ ἄξεις αὐτὸν πρὸς ἐμέ, καὶ οὐ προσθήσει ἔτι ἅψασθαι αὐτοῦ.
2Krl:14:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:14:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo
2Krl:14:10 kai\ ei)=pen o( basileu/s *ti/s o( lalO=n pro\s se/; kai\ a)/Xeis au)to\n pro\s e)me/, kai\ ou) prosTE/sei e)/ti a(/PSasTai au)tou=.
2Krl:14:10 kai eipen ho basileus tis ho lalOn pros se; kai aXeis auton pros eme, kai u prosTEsei eti haPSasTai autu.
2Krl:14:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RI_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RP_AS C VF_FAI2S RD_ASM P RP_AS C D VF_FAI3S D VA_AMN RD_GSM
2Krl:14:10 and also, even, namely to say/tell the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to lead he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still to lay hands on set fire, touch he/she/it/same
2Krl:14:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) who/what/why (nom) the (nom) while SPEAK-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-LEAD him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) yet/still to-be-LAY HandS ON-ed him/it/same (gen)
2Krl:14:10 2Krl_14:10_1 2Krl_14:10_2 2Krl_14:10_3 2Krl_14:10_4 2Krl_14:10_5 2Krl_14:10_6 2Krl_14:10_7 2Krl_14:10_8 2Krl_14:10_9 2Krl_14:10_10 2Krl_14:10_11 2Krl_14:10_12 2Krl_14:10_13 2Krl_14:10_14 2Krl_14:10_15 2Krl_14:10_16 2Krl_14:10_17 2Krl_14:10_18 2Krl_14:10_19 2Krl_14:10_20
2Krl:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:11 καὶ εἶπεν Μνημονευσάτω δὴ ὁ βασιλεὺς τὸν κύριον θεὸν αὐτοῦ πληθυνθῆναι ἀγχιστέα τοῦ αἵματος τοῦ διαφθεῖραι καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσιν τὸν υἱόν μου· καὶ εἶπεν Ζῇ κύριος, εἰ πεσεῖται ἀπὸ τῆς τριχὸς τοῦ υἱοῦ σου ἐπὶ τὴν γῆν.
2Krl:14:11 And she said, Let now the king remember concerning his Lord God in that the avenger of blood is multiplied to destroy, and let them not take away my son. And he said, As the lord lives, not a hair of thy son shall fall to the ground. (2 Samuel 14:11 Brenton)
2Krl:14:11 Odpowiedziała: «Wspomnij, proszę, królu, na Pana, twojego Boga, by mściciel krwi nie powiększył nieszczęścia i nie został syn mój zgładzony». Odrzekł: «Na życie Pana: nie spadnie z głowy twojego syna ani jeden włos na ziemię». (2 Sm 14:11 BT_4)
2Krl:14:11 καὶ εἶπεν Μνημονευσάτω δὴ βασιλεὺς τὸν κύριον θεὸν αὐτοῦ πληθυνθῆναι ἀγχιστέα τοῦ αἵματος τοῦ διαφθεῖραι καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσιν τὸν υἱόν μου· καὶ εἶπεν Ζῇ κύριος, εἰ πεσεῖται ἀπὸ τῆς τριχὸς τοῦ υἱοῦ σου ἐπὶ τὴν γῆν.
2Krl:14:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) δή ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:14:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By pamiętać Naprawdę Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo By wzrastać/mnóż się Krew By rujnować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By usuwać Syn Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Włosy Syn Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
2Krl:14:11 kai\ ei)=pen *mnEmoneusa/tO dE\ o( basileu\s to\n ku/rion Teo\n au)tou= plETunTE=nai a)gCHiste/a tou= ai(/matos tou= diafTei=rai kai\ ou) mE\ e)Xa/rOsin to\n ui(o/n mou· kai\ ei)=pen *DZE=| ku/rios, ei) pesei=tai a)po\ tE=s triCHo\s tou= ui(ou= sou e)pi\ tE\n gE=n.
2Krl:14:11 kai eipen mnEmoneusatO dE ho basileus ton kyrion Teon autu plETynTEnai anCHistea tu haimatos tu diafTeirai kai u mE eXarOsin ton hyion mu· kai eipen DZE kyrios, ei peseitai apo tEs triCHos tu hyiu su epi tEn gEn.
2Krl:14:11 C VBI_AAI3S VA_AAD3S x RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM N2_ASM RD_GSM VC_APN N3V_ASM RA_GSN N3M_GSN RA_GSN VA_AAN C D D VA_AAS3P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VBI_AAI3S V3_PAI3S N2_NSM C VF_FAI3S P RA_GSF N3_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF
2Krl:14:11 and also, even, namely to say/tell to remember indeed the king the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same to increase/multiply ć the blood the to ruin and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remove the son I and also, even, namely to say/tell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hair the son you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
2Krl:14:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed let-him/her/it-REMEMBER! indeed the (nom) king (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) him/it/same (gen) to-be-INCREASE/MULTIPLY-ed   the (gen) blood (gen) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) and not not they-should-REMOVE the (acc) son (acc) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) if he/she/it-will-be-FALL-ed away from (+gen) the (gen) hair (gen) the (gen) son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
2Krl:14:11 2Krl_14:11_1 2Krl_14:11_2 2Krl_14:11_3 2Krl_14:11_4 2Krl_14:11_5 2Krl_14:11_6 2Krl_14:11_7 2Krl_14:11_8 2Krl_14:11_9 2Krl_14:11_10 2Krl_14:11_11 2Krl_14:11_12 2Krl_14:11_13 2Krl_14:11_14 2Krl_14:11_15 2Krl_14:11_16 2Krl_14:11_17 2Krl_14:11_18 2Krl_14:11_19 2Krl_14:11_20 2Krl_14:11_21 2Krl_14:11_22 2Krl_14:11_23 2Krl_14:11_24 2Krl_14:11_25 2Krl_14:11_26 2Krl_14:11_27 2Krl_14:11_28 2Krl_14:11_29 2Krl_14:11_30 2Krl_14:11_31 2Krl_14:11_32 2Krl_14:11_33 2Krl_14:11_34 2Krl_14:11_35 2Krl_14:11_36 2Krl_14:11_37 2Krl_14:11_38
2Krl:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:12 καὶ εἶπεν ἡ γυνή Λαλησάτω δὴ ἡ δούλη σου πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα ῥῆμα· καὶ εἶπεν Λάλησον.
2Krl:14:12 And the woman said, Let now thy servant speak a word to my lord the king. And he said, Say on. (2 Samuel 14:12 Brenton)
2Krl:14:12 Rzekła kobieta: «Czy mogłaby twoja służebnica rzec jedno słowo do pana mojego, króla?» Odpowiedział: «Mów!» (2 Sm 14:12 BT_4)
2Krl:14:12 καὶ εἶπεν γυνή Λαλησάτω δὴ δούλη σου πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα ῥῆμα· καὶ εἶπεν Λάλησον.
2Krl:14:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δή ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
2Krl:14:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona By mówić Naprawdę Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By mówić
2Krl:14:12 kai\ ei)=pen E( gunE/ *lalEsa/tO dE\ E( dou/lE sou pro\s to\n ku/rio/n mou to\n basile/a r(E=ma· kai\ ei)=pen *la/lEson.
2Krl:14:12 kai eipen hE gynE lalEsatO dE hE dulE su pros ton kyrion mu ton basilea rEma· kai eipen lalEson.
2Krl:14:12 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF VA_AAD3S x RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N3V_ASM N3M_ASN C VBI_AAI3S VA_AAD2S
2Krl:14:12 and also, even, namely to say/tell the woman/wife to speak indeed the slave girl; servile you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king declaration statement, utterance and also, even, namely to say/tell to speak
2Krl:14:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) let-him/her/it-SPEAK! indeed the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (acc) king (acc) declaration (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
2Krl:14:12 2Krl_14:12_1 2Krl_14:12_2 2Krl_14:12_3 2Krl_14:12_4 2Krl_14:12_5 2Krl_14:12_6 2Krl_14:12_7 2Krl_14:12_8 2Krl_14:12_9 2Krl_14:12_10 2Krl_14:12_11 2Krl_14:12_12 2Krl_14:12_13 2Krl_14:12_14 2Krl_14:12_15 2Krl_14:12_16 2Krl_14:12_17 2Krl_14:12_18 2Krl_14:12_19
2Krl:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:13 καὶ εἶπεν ἡ γυνή Ἵνα τί ἐλογίσω τοιοῦτο ἐπὶ λαὸν θεοῦ; ἦ ἐκ στόματος τοῦ βασιλέως ὁ λόγος οὗτος ὡς πλημμέλεια τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα τὸν ἐξωσμένον αὐτοῦ.
2Krl:14:13 And the woman said, Why hast thou devised this thing against the people of God? or is this word out of the king's mouth as a transgression, so that the king should not bring back his banished? (2 Samuel 14:13 Brenton)
2Krl:14:13 Rzekła kobieta: «Czemuż masz taki zamiar względem ludu Bożego? Wypowiadając taki wyrok sam król okazał się winny, skoro król nie zezwala na powrót swego wygnańca. (2 Sm 14:13 BT_4)
2Krl:14:13 καὶ εἶπεν γυνή Ἵνα τί ἐλογίσω τοιοῦτο ἐπὶ λαὸν θεοῦ; ἐκ στόματος τοῦ βασιλέως λόγος οὗτος ὡς πλημμέλεια τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα τὸν ἐξωσμένον αὐτοῦ.
2Krl:14:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐπί λαός, -οῦ, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἦ[2] ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:14:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Bóg  Naprawdę Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak ??? Nie By odwracać się dookoła Król By wyganiać On/ona/to/to samo
2Krl:14:13 kai\ ei)=pen E( gunE/ *(/ina ti/ e)logi/sO toiou=to e)pi\ lao\n Teou=; E)= e)k sto/matos tou= basile/Os o( lo/gos ou(=tos O(s plEmme/leia tou= mE\ e)pistre/PSai to\n basile/a to\n e)XOsme/non au)tou=.
2Krl:14:13 kai eipen hE gynE hina ti elogisO toiuto epi laon Teu; E ek stomatos tu basileOs ho logos hutos hOs plEmmeleia tu mE epistrePSai ton basilea ton eXOsmenon autu.
2Krl:14:13 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C RI_ASN VAI_AMI2S RD_ASN P N2_ASM N2_GSM D P N3M_GSN RA_GSM N3V_GSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM C N1A_NSF RA_GSN D VA_AAN RA_ASM N3V_ASM RA_ASM VA_AMPASM RD_GSM
2Krl:14:13 and also, even, namely to say/tell the woman/wife so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks such as this kind such, like [τοσαυτην] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing people god [see theology] truly out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma the king the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like ??? the not to turn around the king the to expel he/she/it/same
2Krl:14:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-were-LOGICALLY SPEAK-ed such as this kind (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) people (acc) god (gen) truly out of (+gen) mouth/maw (gen) the (gen) king (gen) the (nom) word (nom) this (nom) as/like ??? (nom|voc) the (gen) not to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) the (acc) king (acc) the (acc) having-been-EXPEL-ed (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krl:14:13 2Krl_14:13_1 2Krl_14:13_2 2Krl_14:13_3 2Krl_14:13_4 2Krl_14:13_5 2Krl_14:13_6 2Krl_14:13_7 2Krl_14:13_8 2Krl_14:13_9 2Krl_14:13_10 2Krl_14:13_11 2Krl_14:13_12 2Krl_14:13_13 2Krl_14:13_14 2Krl_14:13_15 2Krl_14:13_16 2Krl_14:13_17 2Krl_14:13_18 2Krl_14:13_19 2Krl_14:13_20 2Krl_14:13_21 2Krl_14:13_22 2Krl_14:13_23 2Krl_14:13_24 2Krl_14:13_25 2Krl_14:13_26 2Krl_14:13_27 2Krl_14:13_28 2Krl_14:13_29
2Krl:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:14 ὅτι θανάτῳ ἀποθανούμεθα, καὶ ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὸ καταφερόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ οὐ συναχθήσεται· καὶ λήμψεται ὁ θεὸς ψυχήν, καὶ λογιζόμενος τοῦ ἐξῶσαι ἀπ’ αὐτοῦ ἐξωσμένον.
2Krl:14:14 For we shall surely die, and be as water poured upon the earth, which shall not be gathered up, and God shall take the life, even as he devises to thrust forth from him his outcast. (2 Samuel 14:14 Brenton)
2Krl:14:14 Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością, i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna, Bóg jednak nie zabiera życia w ten sposób. Obmyśl więc sposoby, aby wygnaniec dłużej nie pozostawał na wygnaniu. (2 Sm 14:14 BT_4)
2Krl:14:14 ὅτι θανάτῳ ἀποθανούμεθα, καὶ ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὸ καταφερόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ συναχθήσεται· καὶ λήμψεται θεὸς ψυχήν, καὶ λογιζόμενος τοῦ ἐξῶσαι ἀπ’ αὐτοῦ ἐξωσμένον.
2Krl:14:14 ὅτι θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὥσ·περ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-)
2Krl:14:14 Ponieważ/tamto Śmierć By umierać I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Woda By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Bóg  Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By wyganiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By wyganiać
2Krl:14:14 o(/ti Tana/tO| a)poTanou/meTa, kai\ O(/sper to\ u(/dOr to\ katafero/menon e)pi\ tE=s gE=s, o(\ ou) sunaCHTE/setai· kai\ lE/mPSetai o( Teo\s PSuCHE/n, kai\ logiDZo/menos tou= e)XO=sai a)p’ au)tou= e)XOsme/non.
2Krl:14:14 hoti TanatO apoTanumeTa, kai hOsper to hydOr to kataferomenon epi tEs gEs, ho u synaCHTEsetai· kai lEmPSetai ho Teos PSyCHEn, kai logiDZomenos tu eXOsai ap’ autu eXOsmenon.
2Krl:14:14 C N2_DSM VF2_FMI1P C D RA_NSN N3_NSN RA_ASN V1_PMPASN P RA_GSF N1_GSF RR_NSN D VQ_FPI3S C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM N1_ASF C V1_PMPNSM RA_GSN VA_AAN P RD_GSM VA_AMPASM
2Krl:14:14 because/that death to die and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the water the to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to gather together and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the god [see theology] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the to expel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to expel
2Krl:14:14 because/that death (dat) we-will-be-DIE-ed and just as the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-CAST A VOTE AGAINST-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-be-GATHER TOGETHER-ed and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) god (nom) life (acc) and while being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom) the (gen) to-EXPEL, be-you(sg)-EXPEL-ed!, you(sg)-have-been-EXPEL-ed, he/she/it-happens-to-EXPEL (opt) away from (+gen) him/it/same (gen) having-been-EXPEL-ed (acc, nom|acc|voc)
2Krl:14:14 2Krl_14:14_1 2Krl_14:14_2 2Krl_14:14_3 2Krl_14:14_4 2Krl_14:14_5 2Krl_14:14_6 2Krl_14:14_7 2Krl_14:14_8 2Krl_14:14_9 2Krl_14:14_10 2Krl_14:14_11 2Krl_14:14_12 2Krl_14:14_13 2Krl_14:14_14 2Krl_14:14_15 2Krl_14:14_16 2Krl_14:14_17 2Krl_14:14_18 2Krl_14:14_19 2Krl_14:14_20 2Krl_14:14_21 2Krl_14:14_22 2Krl_14:14_23 2Krl_14:14_24 2Krl_14:14_25 2Krl_14:14_26 2Krl_14:14_27
2Krl:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:15 καὶ νῦν ὃ ἦλθον λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα τὸν κύριόν μου τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὅτι ὄψεταί με ὁ λαός, καὶ ἐρεῖ ἡ δούλη σου Λαλησάτω δὴ πρὸς τὸν βασιλέα, εἴ πως ποιήσει ὁ βασιλεὺς τὸ ῥῆμα τῆς δούλης αὐτοῦ·
2Krl:14:15 And now whereas I came to speak this word to my lord the king, the reason is that the people will see me, and thy handmaid will say, Let one now speak to my lord the king, if peradventure the king will perform the request of his handmaid; (2 Samuel 14:15 Brenton)
2Krl:14:15 A jeśli teraz przybyłam, by mówić o tym panu memu, królowi, to dlatego, że nastraszyli mię ludzie. Twoja służebnica powiedziała sobie: Przemówię do króla, może król uczyni, co mu powie jego służebnica. (2 Sm 14:15 BT_4)
2Krl:14:15 καὶ νῦν ἦλθον λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα τὸν κύριόν μου τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὅτι ὄψεταί με λαός, καὶ ἐρεῖ δούλη σου Λαλησάτω δὴ πρὸς τὸν βασιλέα, εἴ πως ποιήσει βασιλεὺς τὸ ῥῆμα τῆς δούλης αὐτοῦ·
2Krl:14:15 καί νῦν ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δή πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰ πώς[2] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:14:15 I też, nawet, mianowicie Teraz Kto/, który/, który By przychodzić By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By mówić Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Jeżeli Jakoś Robienie/robienie; by czynić/rób Król Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy On/ona/to/to samo
2Krl:14:15 kai\ nu=n o(\ E)=lTon lalE=sai pro\s to\n basile/a to\n ku/rio/n mou to\ r(E=ma tou=to, o(/ti o)/PSetai/ me o( lao/s, kai\ e)rei= E( dou/lE sou *lalEsa/tO dE\ pro\s to\n basile/a, ei)/ pOs poiE/sei o( basileu\s to\ r(E=ma tE=s dou/lEs au)tou=·
2Krl:14:15 kai nyn ho ElTon lalEsai pros ton basilea ton kyrion mu to rEma tuto, hoti oPSetai me ho laos, kai erei hE dulE su lalEsatO dE pros ton basilea, ei pOs poiEsei ho basileus to rEma tEs dulEs autu·
2Krl:14:15 C D RR_NSN VBI_AAI1S VA_AAN P RA_ASM N3V_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C VF_FMI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM C VF2_FAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VA_AAD3S x P RA_ASM N3V_ASM C D VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1_GSF RD_GSM
2Krl:14:15 and also, even, namely now who/whom/which to come to speak toward (+acc,+gen,+dat) the king the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the people and also, even, namely to say/tell the slave girl; servile you; your/yours(sg) to speak indeed toward (+acc,+gen,+dat) the king if somehow doing/making; to do/make the king the declaration statement, utterance the slave girl; servile he/she/it/same
2Krl:14:15 and now who/whom/which (nom|acc) I-COME-ed, they-COME-ed to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) because/that he/she/it-will-be-SEE-ed me (acc) the (nom) people (nom) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-him/her/it-SPEAK! indeed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) if somehow doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) king (nom) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (gen) slave girl (gen); servile ([Adj] gen) him/it/same (gen)
2Krl:14:15 2Krl_14:15_1 2Krl_14:15_2 2Krl_14:15_3 2Krl_14:15_4 2Krl_14:15_5 2Krl_14:15_6 2Krl_14:15_7 2Krl_14:15_8 2Krl_14:15_9 2Krl_14:15_10 2Krl_14:15_11 2Krl_14:15_12 2Krl_14:15_13 2Krl_14:15_14 2Krl_14:15_15 2Krl_14:15_16 2Krl_14:15_17 2Krl_14:15_18 2Krl_14:15_19 2Krl_14:15_20 2Krl_14:15_21 2Krl_14:15_22 2Krl_14:15_23 2Krl_14:15_24 2Krl_14:15_25 2Krl_14:15_26 2Krl_14:15_27 2Krl_14:15_28 2Krl_14:15_29 2Krl_14:15_30 2Krl_14:15_31 2Krl_14:15_32 2Krl_14:15_33 2Krl_14:15_34 2Krl_14:15_35 2Krl_14:15_36 2Krl_14:15_37 2Krl_14:15_38 2Krl_14:15_39
2Krl:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:16 ὅτι ἀκούσει ὁ βασιλεὺς ῥύσασθαι τὴν δούλην αὐτοῦ ἐκ χειρὸς τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ζητοῦντος ἐξᾶραί με καὶ τὸν υἱόν μου ἀπὸ κληρονομίας θεοῦ.
2Krl:14:16 for the king will hear. Let him rescue his handmaid out of the hand of the man that seeks to cast out me and my son from the inheritance of God. (2 Samuel 14:16 Brenton)
2Krl:14:16 Chyba król wysłucha i wybawi swoją niewolnicę z mocy tego człowieka, który chce mnie i mojego syna pozbawić Bożego dziedzictwa. (2 Sm 14:16 BT_4)
2Krl:14:16 ὅτι ἀκούσει βασιλεὺς ῥύσασθαι τὴν δούλην αὐτοῦ ἐκ χειρὸς τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ζητοῦντος ἐξᾶραί με καὶ τὸν υἱόν μου ἀπὸ κληρονομίας θεοῦ.
2Krl:14:16 ὅτι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό κληρο·νομία, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ
2Krl:14:16 Ponieważ/tamto By słyszeć Król By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By szukać By usuwać Ja I też, nawet, mianowicie Syn Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo Bóg 
2Krl:14:16 o(/ti a)kou/sei o( basileu\s r(u/sasTai tE\n dou/lEn au)tou= e)k CHeiro\s tou= a)ndro\s tou= DZEtou=ntos e)Xa=rai/ me kai\ to\n ui(o/n mou a)po\ klEronomi/as Teou=.
2Krl:14:16 hoti akusei ho basileus rysasTai tEn dulEn autu ek CHeiros tu andros tu DZEtuntos eXarai me kai ton hyion mu apo klEronomias Teu.
2Krl:14:16 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AMN RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3_GSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM V2_PAPGSM VA_AAN RP_AS C RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1A_GSF N2_GSM
2Krl:14:16 because/that to hear the king to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the slave girl; servile he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to seek to remove I and also, even, namely the son I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing inheritance god [see theology]
2Krl:14:16 because/that he/she/it-will-HEAR, you(sg)-will-be-HEAR-ed (classical) the (nom) king (nom) to-be-DELIVER-ed the (acc) slave girl (acc); servile ([Adj] acc) him/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) the (gen) man, husband (gen) the (gen) while SEEK-ing (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) me (acc) and the (acc) son (acc) me (gen) away from (+gen) inheritance (gen), inheritances (acc) god (gen)
2Krl:14:16 2Krl_14:16_1 2Krl_14:16_2 2Krl_14:16_3 2Krl_14:16_4 2Krl_14:16_5 2Krl_14:16_6 2Krl_14:16_7 2Krl_14:16_8 2Krl_14:16_9 2Krl_14:16_10 2Krl_14:16_11 2Krl_14:16_12 2Krl_14:16_13 2Krl_14:16_14 2Krl_14:16_15 2Krl_14:16_16 2Krl_14:16_17 2Krl_14:16_18 2Krl_14:16_19 2Krl_14:16_20 2Krl_14:16_21 2Krl_14:16_22 2Krl_14:16_23
2Krl:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:17 καὶ εἶπεν ἡ γυνή Εἴη δὴ ὁ λόγος τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως εἰς θυσίαν, ὅτι καθὼς ἄγγελος θεοῦ οὕτως ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τοῦ ἀκούειν τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ πονηρόν, καὶ κύριος ὁ θεός σου ἔσται μετὰ σοῦ.
2Krl:14:17 And the woman said, If now the word of my lord the king be gracious, --well: for as an angel of God, so is my lord the king, to hear good and evil: and the Lord thy God shall be with thee. (2 Samuel 14:17 Brenton)
2Krl:14:17 Tak sobie mówiła twoja służebnica: Słowo mojego pana, króla, będzie może dla mnie uspokojeniem, wszak pan mój, król, jest jak anioł Boży, który wysłucha tego, co dobre, i tego, co złe. Pan, Bóg twój, niech będzie z tobą!» (2 Sm 14:17 BT_4)
2Krl:14:17 καὶ εἶπεν γυνή Εἴη δὴ λόγος τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως εἰς θυσίαν, ὅτι καθὼς ἄγγελος θεοῦ οὕτως κύριός μου βασιλεὺς τοῦ ἀκούειν τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ πονηρόν, καὶ κύριος θεός σου ἔσται μετὰ σοῦ.
2Krl:14:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δή ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ ὅτι καθ·ώς ἄγγελος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:14:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona By być Naprawdę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Ponieważ/tamto Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król By słyszeć Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
2Krl:14:17 kai\ ei)=pen E( gunE/ *ei)/E dE\ o( lo/gos tou= kuri/ou mou tou= basile/Os ei)s Tusi/an, o(/ti kaTO\s a)/ggelos Teou= ou(/tOs o( ku/rio/s mou o( basileu\s tou= a)kou/ein to\ a)gaTo\n kai\ to\ ponEro/n, kai\ ku/rios o( Teo/s sou e)/stai meta\ sou=.
2Krl:14:17 kai eipen hE gynE eiE dE ho logos tu kyriu mu tu basileOs eis Tysian, hoti kaTOs angelos Teu hutOs ho kyrios mu ho basileus tu akuein to agaTon kai to ponEron, kai kyrios ho Teos su estai meta su.
2Krl:14:17 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF V9_PAO3S x RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSM N3V_GSM P N1A_ASF C D N2_NSM N2_GSM D RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM RA_GSN V1_PAN RA_ASN A1_ASM C RA_ASN A1A_ASM C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FMI3S P RP_GS
2Krl:14:17 and also, even, namely to say/tell the woman/wife to be indeed the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king into (+acc) sacrifice victimize, immolate because/that as accordingly [according to how/in accordance with how] agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) god [see theology] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king the to hear the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
2Krl:14:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) he/she/it-happens-to-be (opt) indeed the (nom) word (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) the (gen) king (gen) into (+acc) sacrifice (acc) because/that as accordingly messenger/angel (nom) god (gen) thusly/like this the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (nom) king (nom) the (gen) to-be-HEAR-ing the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:14:17 2Krl_14:17_1 2Krl_14:17_2 2Krl_14:17_3 2Krl_14:17_4 2Krl_14:17_5 2Krl_14:17_6 2Krl_14:17_7 2Krl_14:17_8 2Krl_14:17_9 2Krl_14:17_10 2Krl_14:17_11 2Krl_14:17_12 2Krl_14:17_13 2Krl_14:17_14 2Krl_14:17_15 2Krl_14:17_16 2Krl_14:17_17 2Krl_14:17_18 2Krl_14:17_19 2Krl_14:17_20 2Krl_14:17_21 2Krl_14:17_22 2Krl_14:17_23 2Krl_14:17_24 2Krl_14:17_25 2Krl_14:17_26 2Krl_14:17_27 2Krl_14:17_28 2Krl_14:17_29 2Krl_14:17_30 2Krl_14:17_31 2Krl_14:17_32 2Krl_14:17_33 2Krl_14:17_34 2Krl_14:17_35 2Krl_14:17_36 2Krl_14:17_37 2Krl_14:17_38 2Krl_14:17_39 2Krl_14:17_40
2Krl:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:18 καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν πρὸς τὴν γυναῖκα Μὴ δὴ κρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ ῥῆμα, ὃ ἐγὼ ἐπερωτῶ σε. καὶ εἶπεν ἡ γυνή Λαλησάτω δὴ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεύς.
2Krl:14:18 And the king answered, and said to the woman, Hide not from me, I pray thee, the matter which I ask thee. And the woman said, Let my lord the king by all means speak. (2 Samuel 14:18 Brenton)
2Krl:14:18 W odpowiedzi król rzekł do kobiety: «Nie ukrywaj, proszę, przede mną tego, o co chcę cię zapytać». Odpowiedziała kobieta: «Bądź łaskaw mówić, panie mój, królu». (2 Sm 14:18 BT_4)
2Krl:14:18 καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς καὶ εἶπεν πρὸς τὴν γυναῖκα Μὴ δὴ κρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ ῥῆμα, ἐγὼ ἐπερωτῶ σε. καὶ εἶπεν γυνή Λαλησάτω δὴ κύριός μου βασιλεύς.
2Krl:14:18 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μή δή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δή ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:14:18 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona Nie Naprawdę By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Ja By pytać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona By mówić Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król
2Krl:14:18 kai\ a)pekri/TE o( basileu\s kai\ ei)=pen pro\s tE\n gunai=ka *mE\ dE\ kru/PSE|s a)p’ e)mou= r(E=ma, o(\ e)gO\ e)perOtO= se. kai\ ei)=pen E( gunE/ *lalEsa/tO dE\ o( ku/rio/s mou o( basileu/s.
2Krl:14:18 kai apekriTE ho basileus kai eipen pros tEn gynaika mE dE kryPSEs ap’ emu rEma, ho egO eperOtO se. kai eipen hE gynE lalEsatO dE ho kyrios mu ho basileus.
2Krl:14:18 C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S P RA_ASF N3K_ASF D x VA_AAS2S P RP_GS N3M_ASN RR_NSN RP_NS V3_PAI1S RP_AS C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF VA_AAD3S x RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM
2Krl:14:18 and also, even, namely to answer the king and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife not indeed to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine declaration statement, utterance who/whom/which I to question you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell the woman/wife to speak indeed the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king
2Krl:14:18 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) not indeed you(sg)-should-HIDE away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-QUESTION-ing, be-you(sg)-being-QUESTION-ed!, I-should-be-QUESTION-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) let-him/her/it-SPEAK! indeed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (nom) king (nom)
2Krl:14:18 2Krl_14:18_1 2Krl_14:18_2 2Krl_14:18_3 2Krl_14:18_4 2Krl_14:18_5 2Krl_14:18_6 2Krl_14:18_7 2Krl_14:18_8 2Krl_14:18_9 2Krl_14:18_10 2Krl_14:18_11 2Krl_14:18_12 2Krl_14:18_13 2Krl_14:18_14 2Krl_14:18_15 2Krl_14:18_16 2Krl_14:18_17 2Krl_14:18_18 2Krl_14:18_19 2Krl_14:18_20 2Krl_14:18_21 2Krl_14:18_22 2Krl_14:18_23 2Krl_14:18_24 2Krl_14:18_25 2Krl_14:18_26 2Krl_14:18_27 2Krl_14:18_28 2Krl_14:18_29 2Krl_14:18_30
2Krl:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:19 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Μὴ ἡ χεὶρ Ιωαβ ἐν παντὶ τούτῳ μετὰ σοῦ; καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ βασιλεῖ Ζῇ ἡ ψυχή σου, κύριέ μου βασιλεῦ, εἰ ἔστιν εἰς τὰ δεξιὰ ἢ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκ πάντων, ὧν ἐλάλησεν ὁ κύριός μου ὁ βασιλεύς, ὅτι ὁ δοῦλός σου Ιωαβ αὐτὸς ἐνετείλατό μοι καὶ αὐτὸς ἔθετο ἐν τῷ στόματι τῆς δούλης σου πάντας τοὺς λόγους τούτους·
2Krl:14:19 And the king said, Is not the hand of Joab in all this matter with thee? and the woman said to the king, As thy soul lives, my lord, O king, there is no turning to the right hand or to the left from all that my lord the king has spoken; for thy servant Joab himself charged me, and he put all these words in the mouth of thine handmaid. (2 Samuel 14:19 Brenton)
2Krl:14:19 I rzekł król: «Czy nie ma w tym wszystkim ręki Joaba?» Odpowiedziała kobieta mówiąc: «Na twoje życie, panie mój, królu! Niemożliwe to, by zboczyć w prawo czy w lewo od tego wszystkiego, co mówi pan mój, król. To prawda, że sługa twój Joab mi to polecił, on też włożył w usta służebnicy twojej wszystkie te słowa. (2 Sm 14:19 BT_4)
2Krl:14:19 καὶ εἶπεν βασιλεύς Μὴ χεὶρ Ιωαβ ἐν παντὶ τούτῳ μετὰ σοῦ; καὶ εἶπεν γυνὴ τῷ βασιλεῖ Ζῇ ψυχή σου, κύριέ μου βασιλεῦ, εἰ ἔστιν εἰς τὰ δεξιὰ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκ πάντων, ὧν ἐλάλησεν κύριός μου βασιλεύς, ὅτι δοῦλός σου Ιωαβ αὐτὸς ἐνετείλατό μοι καὶ αὐτὸς ἔθετο ἐν τῷ στόματι τῆς δούλης σου πάντας τοὺς λόγους τούτους·
2Krl:14:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μή ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἤ[1] εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:14:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Nie Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Król Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Jeżeli By być Do (+przyspieszenie) W prawo Albo Do (+przyspieszenie) Opuszczał {Lewy} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Ponieważ/tamto Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:14:19 kai\ ei)=pen o( basileu/s *mE\ E( CHei\r *iOab e)n panti\ tou/tO| meta\ sou=; kai\ ei)=pen E( gunE\ tO=| basilei= *DZE=| E( PSuCHE/ sou, ku/rie/ mou basileu=, ei) e)/stin ei)s ta\ deXia\ E)\ ei)s ta\ a)ristera\ e)k pa/ntOn, O(=n e)la/lEsen o( ku/rio/s mou o( basileu/s, o(/ti o( dou=lo/s sou *iOab au)to\s e)netei/lato/ moi kai\ au)to\s e)/Teto e)n tO=| sto/mati tE=s dou/lEs sou pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous·
2Krl:14:19 kai eipen ho basileus mE hE CHeir iOab en panti tutO meta su; kai eipen hE gynE tO basilei DZE hE PSyCHE su, kyrie mu basileu, ei estin eis ta deXia E eis ta aristera ek pantOn, hOn elalEsen ho kyrios mu ho basileus, hoti ho dulos su iOab autos eneteilato moi kai autos eTeto en tO stomati tEs dulEs su pantas tus logus tutus·
2Krl:14:19 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM D RA_NSF N3_NSF N_GSM P A3_DSM RD_DSM P RP_GS C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_DSM N3V_DSM V3_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS N2_VSM RP_GS N3V_VSM C V9_PAI3S P RA_APN A1A_APN C P RA_APN A1A_APN P A3_GPM RR_GPM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM RD_NSM VAI_AMI3S RP_DS C RD_NSM VEI_AMI3S P RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N1_GSF RP_GS A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
2Krl:14:19 and also, even, namely to say/tell the king not the hand ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell the woman/wife the king to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I king if to be into (+acc) the right or into (+acc) the left out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of who/whom/which to speak the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king because/that the slave; servile you; your/yours(sg) ć he/she/it/same to enjoin command I and also, even, namely he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma the slave girl; servile you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:14:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) not the (nom) hand (nom|voc)   in/among/by (+dat) every (dat) this (dat) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) the (dat) king (dat) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) king (voc) if he/she/it-is into (+acc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) or into (+acc) the (nom|acc) left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) out of (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SPEAK-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (nom) king (nom) because/that the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   he/it/same (nom) he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) and he/it/same (nom) he/she/it-was-PLACE-ed in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) the (gen) slave girl (gen); servile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
2Krl:14:19 2Krl_14:19_1 2Krl_14:19_2 2Krl_14:19_3 2Krl_14:19_4 2Krl_14:19_5 2Krl_14:19_6 2Krl_14:19_7 2Krl_14:19_8 2Krl_14:19_9 2Krl_14:19_10 2Krl_14:19_11 2Krl_14:19_12 2Krl_14:19_13 2Krl_14:19_14 2Krl_14:19_15 2Krl_14:19_16 2Krl_14:19_17 2Krl_14:19_18 2Krl_14:19_19 2Krl_14:19_20 2Krl_14:19_21 2Krl_14:19_22 2Krl_14:19_23 2Krl_14:19_24 2Krl_14:19_25 2Krl_14:19_26 2Krl_14:19_27 2Krl_14:19_28 2Krl_14:19_29 2Krl_14:19_30 2Krl_14:19_31 2Krl_14:19_32 2Krl_14:19_33 2Krl_14:19_34 2Krl_14:19_35 2Krl_14:19_36 2Krl_14:19_37 2Krl_14:19_38 2Krl_14:19_39 2Krl_14:19_40 2Krl_14:19_41 2Krl_14:19_42 2Krl_14:19_43 2Krl_14:19_44 2Krl_14:19_45 2Krl_14:19_46 2Krl_14:19_47 2Krl_14:19_48 2Krl_14:19_49 2Krl_14:19_50 2Krl_14:19_51 2Krl_14:19_52 2Krl_14:19_53 2Krl_14:19_54 2Krl_14:19_55 2Krl_14:19_56 2Krl_14:19_57 2Krl_14:19_58 2Krl_14:19_59 2Krl_14:19_60 2Krl_14:19_61 2Krl_14:19_62 2Krl_14:19_63 2Krl_14:19_64 2Krl_14:19_65
2Krl:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:20 ἕνεκεν τοῦ περιελθεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ ῥήματος τούτου ἐποίησεν ὁ δοῦλός σου Ιωαβ τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ὁ κύριός μου σοφὸς καθὼς σοφία ἀγγέλου τοῦ θεοῦ τοῦ γνῶναι πάντα τὰ ἐν τῇ γῇ.
2Krl:14:20 In order that this form of speech might come about it was that thy servant Joab has framed this matter: and my lord is wise as is the wisdom of an angel of God, to know all things that are in the earth. (2 Samuel 14:20 Brenton)
2Krl:14:20 Ażeby sprawie nadać inny wygląd, sługa twój, Joab, w ten sposób postąpił. Pan mój jest jednak bardzo mądry: jak anioł Boży, wie wszystko, co się dzieje na ziemi». (2 Sm 14:20 BT_4)
2Krl:14:20 ἕνεκεν τοῦ περιελθεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ ῥήματος τούτου ἐποίησεν δοῦλός σου Ιωαβ τὸν λόγον τοῦτον, καὶ κύριός μου σοφὸς καθὼς σοφία ἀγγέλου τοῦ θεοῦ τοῦ γνῶναι πάντα τὰ ἐν τῇ γῇ.
2Krl:14:20 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σοφός -ή -όν καθ·ώς σοφία, -ας, ἡ ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:14:20 Z powodu dla, dla By chodzić dookoła Twarz Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Mądry Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
2Krl:14:20 e(/neken tou= perielTei=n to\ pro/sOpon tou= r(E/matos tou/tou e)poi/Esen o( dou=lo/s sou *iOab to\n lo/gon tou=ton, kai\ o( ku/rio/s mou sofo\s kaTO\s sofi/a a)gge/lou tou= Teou= tou= gnO=nai pa/nta ta\ e)n tE=| gE=|.
2Krl:14:20 heneken tu perielTein to prosOpon tu rEmatos tutu epoiEsen ho dulos su iOab ton logon tuton, kai ho kyrios mu sofos kaTOs sofia angelu tu Teu tu gnOnai panta ta en tE gE.
2Krl:14:20 P RA_GSN VB_AAN RA_ASN N2N_ASN RA_GSN N3M_GSN RD_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_NSM N2_NSM RP_GS A1_NSM D N1A_NSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSN VZ_AAN A3_APN RA_APN P RA_DSF N1_DSF
2Krl:14:20 owing to for, for the sake of the to go about the face the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the slave; servile you; your/yours(sg) ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I wise as accordingly [according to how/in accordance with how] sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] the to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
2Krl:14:20 owing to the (gen) to-GO-ABOUT the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) declaration (gen) this (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (acc) word (acc) this (acc) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) wise ([Adj] nom) as accordingly sapience (nom|voc) messenger/angel (gen) the (gen) god (gen) the (gen) to-KNOW all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
2Krl:14:20 2Krl_14:20_1 2Krl_14:20_2 2Krl_14:20_3 2Krl_14:20_4 2Krl_14:20_5 2Krl_14:20_6 2Krl_14:20_7 2Krl_14:20_8 2Krl_14:20_9 2Krl_14:20_10 2Krl_14:20_11 2Krl_14:20_12 2Krl_14:20_13 2Krl_14:20_14 2Krl_14:20_15 2Krl_14:20_16 2Krl_14:20_17 2Krl_14:20_18 2Krl_14:20_19 2Krl_14:20_20 2Krl_14:20_21 2Krl_14:20_22 2Krl_14:20_23 2Krl_14:20_24 2Krl_14:20_25 2Krl_14:20_26 2Krl_14:20_27 2Krl_14:20_28 2Krl_14:20_29 2Krl_14:20_30 2Krl_14:20_31 2Krl_14:20_32 2Krl_14:20_33
2Krl:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:14:21 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ιωαβ Ἰδοὺ δὴ ἐποίησά σοι κατὰ τὸν λόγον σου τοῦτον· πορεύου ἐπίστρεψον τὸ παιδάριον τὸν Αβεσσαλωμ.
2Krl:14:21 And the king said to Joab, Behold now, I have done to thee according to this thy word: go, bring back the young man Abessalom. (2 Samuel 14:21 Brenton)
2Krl:14:21 Zwrócił się król do Joaba: «Dobrze więc, uczynię tę rzecz. Idź i przyprowadź młodego Absaloma!» (2 Sm 14:21 BT_4)
2Krl:14:21 καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Ιωαβ Ἰδοὺ δὴ ἐποίησά σοι κατὰ τὸν λόγον σου τοῦτον· πορεύου ἐπίστρεψον τὸ παιδάριον τὸν Αβεσσαλωμ.
2Krl:14:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό  
2Krl:14:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść By odwracać się dookoła Dziecka/młody niewolnik
2Krl:14:21 kai\ ei)=pen o( basileu\s pro\s *iOab *)idou\ dE\ e)poi/Esa/ soi kata\ to\n lo/gon sou tou=ton· poreu/ou e)pi/strePSon to\ paida/rion to\n *abessalOm.
2Krl:14:21 kai eipen ho basileus pros iOab idu dE epoiEsa soi kata ton logon su tuton· poreuu epistrePSon to paidarion ton abessalOm.
2Krl:14:21 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASM I x VAI_AAI1S RP_DS P RA_ASM N2_ASM RP_GS RD_ASM V1_PMD2S VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_ASM N_ASM
2Krl:14:21 and also, even, namely to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go to turn around the child/young slave the ć
2Krl:14:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   be-you(sg)-SEE-ed! indeed I-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (acc) be-you(sg)-being-GO-ed! do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (acc)  
2Krl:14:21 2Krl_14:21_1 2Krl_14:21_2 2Krl_14:21_3 2Krl_14:21_4 2Krl_14:21_5 2Krl_14:21_6 2Krl_14:21_7 2Krl_14:21_8 2Krl_14:21_9 2Krl_14:21_10 2Krl_14:21_11 2Krl_14:21_12 2Krl_14:21_13 2Krl_14:21_14 2Krl_14:21_15 2Krl_14:21_16 2Krl_14:21_17 2Krl_14:21_18 2Krl_14:21_19 2Krl_14:21_20 2Krl_14:21_21