2Krn:21:1 καὶ ἐκοιμήθη Ιωσαφατ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη παρὰ τοῖς πατράσιν αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωραμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:21:1 And Josaphat slept with his fathers, and was buried in the city of David: and Joran his son reigned in his stead. (2 Chronicles 21:1 Brenton)
2Krn:21:1 Jozafat spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawidowym, a jego syn Joram został w jego miejsce królem. (2 Krn 21:1 BT_4)
2Krn:21:1 Καὶ ἐκοιμήθη Ιωσαφατ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη παρὰ τοῖς πατράσιν αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωραμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:21:1 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) παρά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἰωράμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:21:1 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Josaphat Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Joram Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krn:21:1 *kai\ e)koimE/TE *iOsafat meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)ta/fE para\ toi=s patra/sin au)tou= e)n po/lei *dauid, kai\ e)basi/leusen *iOram ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
2Krn:21:1 kai ekoimETE iOsafat meta tOn paterOn autu kai etafE para tois patrasin autu en polei dauid, kai ebasileusen iOram hyios autu ant autu.
2Krn:21:1 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VDI_API3S P RA_DPM N3_DPM RD_GSM P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
2Krn:21:1 and also, even, namely to repose/sleep Josaphat after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Joram son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
2Krn:21:1 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Josaphat (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BURY-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) fathers (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-REIGN-ed Joram (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:21:1 2Krn_21:1_1 2Krn_21:1_2 2Krn_21:1_3 2Krn_21:1_4 2Krn_21:1_5 2Krn_21:1_6 2Krn_21:1_7 2Krn_21:1_8 2Krn_21:1_9 2Krn_21:1_10 2Krn_21:1_11 2Krn_21:1_12 2Krn_21:1_13 2Krn_21:1_14 2Krn_21:1_15 2Krn_21:1_16 2Krn_21:1_17 2Krn_21:1_18 2Krn_21:1_19 2Krn_21:1_20 2Krn_21:1_21 2Krn_21:1_22 2Krn_21:1_23
2Krn:21:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:2 καὶ αὐτῷ ἀδελφοὶ υἱοὶ Ιωσαφατ ἕξ, Αζαριας καὶ Ιιηλ καὶ Ζαχαριας καὶ Αζαριας καὶ Μιχαηλ καὶ Σαφατιας· πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιωσαφατ βασιλέως Ιουδα.
2Krn:21:2 And he had brothers, the six sons of Josaphat, Azarias, and Jeiel, and Zacharias, and Azarias, and Michael, and Zaphatias: all these were the sons of Josaphat king of Juda. (2 Chronicles 21:2 Brenton)
2Krn:21:2 Miał on sześciu braci, synów Jozafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Mikaela i Szefatiasza. Wszyscy byli synami Jozafata, króla judzkiego. (2 Krn 21:2 BT_4)
2Krn:21:2 καὶ αὐτῷ ἀδελφοὶ υἱοὶ Ιωσαφατ ἕξ, Αζαριας καὶ Ιιηλ καὶ Ζαχαριας καὶ Αζαριας καὶ Μιχαηλ καὶ Σαφατιας· πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιωσαφατ βασιλέως Ιουδα.
2Krn:21:2 καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσαφάτ, ὁ ἕξ   καί   καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί   καί Μιχαήλ, ὁ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:21:2 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Brat Syn Josaphat Sześć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zachariasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Michael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Josaphat Król Judasz/Juda
2Krn:21:2 kai\ au)tO=| a)delfoi\ ui(oi\ *iOsafat e(/X, *aDZarias kai\ *iiEl kai\ *DZaCHarias kai\ *aDZarias kai\ *miCHaEl kai\ *safatias· pa/ntes ou(=toi ui(oi\ *iOsafat basile/Os *iouda.
2Krn:21:2 kai autO adelfoi hyioi iOsafat heX, aDZarias kai iiEl kai DZaCHarias kai aDZarias kai miCHaEl kai safatias· pantes hutoi hyioi iOsafat basileOs iuda.
2Krn:21:2 C RD_DSM N2_NPM N2_NPM N_GSM M N1T_NSM C N_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N1T_NSM A3_NPM RD_NPM N2_NPM N_GSM N3V_GSM N_GSM
2Krn:21:2 and also, even, namely he/she/it/same brother son Josaphat six ć and also, even, namely ć and also, even, namely Zacharias and also, even, namely ć and also, even, namely Michael and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Josaphat king Judas/Judah
2Krn:21:2 and him/it/same (dat) brothers (nom|voc) sons (nom|voc) Josaphat (indecl) six   and   and Zacharias (nom) and   and Michael (indecl) and   all (nom|voc) these (nom) sons (nom|voc) Josaphat (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:21:2 2Krn_21:2_1 2Krn_21:2_2 2Krn_21:2_3 2Krn_21:2_4 2Krn_21:2_5 2Krn_21:2_6 2Krn_21:2_7 2Krn_21:2_8 2Krn_21:2_9 2Krn_21:2_10 2Krn_21:2_11 2Krn_21:2_12 2Krn_21:2_13 2Krn_21:2_14 2Krn_21:2_15 2Krn_21:2_16 2Krn_21:2_17 2Krn_21:2_18 2Krn_21:2_19 2Krn_21:2_20 2Krn_21:2_21 2Krn_21:2_22 2Krn_21:2_23
2Krn:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:3 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν δόματα πολλά, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ὅπλα μετὰ πόλεων τετειχισμένων ἐν Ιουδα· καὶ τὴν βασιλείαν ἔδωκεν τῷ Ιωραμ, ὅτι οὗτος ὁ πρωτότοκος.
2Krn:21:3 And their father gave them many gifts, silver, and gold, and arms, together with fortified cities in Juda: but he gave the kingdom to Joram, for he was the first-born. (2 Chronicles 21:3 Brenton)
2Krn:21:3 Obdarował ich ojciec bogatymi darami w srebrze i złocie oraz w kosztownościach, razem z warownymi miastami Judy. Władzę królewską jednak oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodny. (2 Krn 21:3 BT_4)
2Krn:21:3 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς πατὴρ αὐτῶν δόματα πολλά, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ὅπλα μετὰ πόλεων τετειχισμένων ἐν Ιουδα· καὶ τὴν βασιλείαν ἔδωκεν τῷ Ιωραμ, ὅτι οὗτος πρωτότοκος.
2Krn:21:3 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὅπλον, -ου, τό μετά πόλις, -εως, ἡ τειχίζω [LXX] (-, -, τειχι·σ-, -, τετειχισ-, -) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωράμ, ὁ ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον
2Krn:21:3 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo Dar Dużo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Narzędzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Miasto Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Królestwo By dawać Joram Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] firstborn
2Krn:21:3 kai\ e)/dOken au)toi=s o( patE\r au)tO=n do/mata polla/, a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ o(/pla meta\ po/leOn teteiCHisme/nOn e)n *iouda· kai\ tE\n basilei/an e)/dOken tO=| *iOram, o(/ti ou(=tos o( prOto/tokos.
2Krn:21:3 kai edOken autois ho patEr autOn domata polla, argyrion kai CHrysion kai hopla meta poleOn teteiCHismenOn en iuda· kai tEn basileian edOken tO iOram, hoti hutos ho prOtotokos.
2Krn:21:3 C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3_NSM RD_GPM N3M_APN A1_APN N2N_ASN C N2N_ASN C N2N_APN P N3I_GPF VT_XMPGPF P N_DSM C RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM C RD_NSM RA_NSM A1B_NSM
2Krn:21:3 and also, even, namely to give he/she/it/same the father he/she/it/same gift much piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely implement after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing city to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely the kingdom to give the Joram because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the firstborn
2Krn:21:3 and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) the (nom) father (nom) them/same (gen) gifts (nom|acc|voc) many (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and implements (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) cities (gen) having-been-???-ed (gen) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) kingdom (acc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) Joram (indecl) because/that this (nom) the (nom) firstborn ([Adj] nom)
2Krn:21:3 2Krn_21:3_1 2Krn_21:3_2 2Krn_21:3_3 2Krn_21:3_4 2Krn_21:3_5 2Krn_21:3_6 2Krn_21:3_7 2Krn_21:3_8 2Krn_21:3_9 2Krn_21:3_10 2Krn_21:3_11 2Krn_21:3_12 2Krn_21:3_13 2Krn_21:3_14 2Krn_21:3_15 2Krn_21:3_16 2Krn_21:3_17 2Krn_21:3_18 2Krn_21:3_19 2Krn_21:3_20 2Krn_21:3_21 2Krn_21:3_22 2Krn_21:3_23 2Krn_21:3_24 2Krn_21:3_25 2Krn_21:3_26 2Krn_21:3_27 2Krn_21:3_28
2Krn:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:4 καὶ ἀνέστη Ιωραμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ἐκραταιώθη καὶ ἀπέκτεινεν πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ισραηλ.
2Krn:21:4 And Joram entered upon his kingdom, and strengthened himself, and slew all his brothers with the sword, and some of the princes of Israel. (2 Chronicles 21:4 Brenton)
2Krn:21:4 Joram więc wziął we władanie królestwo swego ojca i umocniwszy się, pozabijał mieczem wszystkich swoich braci oraz niektórych książąt Izraela. (2 Krn 21:4 BT_4)
2Krn:21:4 καὶ ἀνέστη Ιωραμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ἐκραταιώθη καὶ ἀπέκτεινεν πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ισραηλ.
2Krn:21:4 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰωράμ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἀπό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:21:4 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Joram Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym I też, nawet, mianowicie By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Izrael
2Krn:21:4 kai\ a)ne/stE *iOram e)pi\ tE\n basilei/an au)tou= kai\ e)krataiO/TE kai\ a)pe/kteinen pa/ntas tou\s a)delfou\s au)tou= e)n r(omfai/a| kai\ a)po\ tO=n a)rCHo/ntOn *israEl.
2Krn:21:4 kai anestE iOram epi tEn basileian autu kai ekrataiOTE kai apekteinen pantas tus adelfus autu en romfaia kai apo tOn arCHontOn israEl.
2Krn:21:4 C VHI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VCI_API3S C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM P N1A_DSF C P RA_GPM N3_GPM N_GSM
2Krn:21:4 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Joram upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom he/she/it/same and also, even, namely to become strong and also, even, namely to kill every all, each, every, the whole of the brother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ruler; to begin Israel
2Krn:21:4 and he/she/it-STand-ed-UP Joram (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME STRONG-ed and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed all (acc) the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) sword (dat) and away from (+gen) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) Israel (indecl)
2Krn:21:4 2Krn_21:4_1 2Krn_21:4_2 2Krn_21:4_3 2Krn_21:4_4 2Krn_21:4_5 2Krn_21:4_6 2Krn_21:4_7 2Krn_21:4_8 2Krn_21:4_9 2Krn_21:4_10 2Krn_21:4_11 2Krn_21:4_12 2Krn_21:4_13 2Krn_21:4_14 2Krn_21:4_15 2Krn_21:4_16 2Krn_21:4_17 2Krn_21:4_18 2Krn_21:4_19 2Krn_21:4_20 2Krn_21:4_21 2Krn_21:4_22
2Krn:21:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:5 ὄντος αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν κατέστη Ιωραμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:21:5 When he was thirty and two years old, Joram succeeded to his kingdom, and he reigned eight years in Jerusalem. (2 Chronicles 21:5 Brenton)
2Krn:21:5 Joram miał trzydzieści dwa lata w chwili objęcia rządów i osiem lat panował w Jerozolimie. (2 Krn 21:5 BT_4)
2Krn:21:5 ὄντος αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν κατέστη Ιωραμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:21:5 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τριά·κοντα καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) Ἰωράμ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀκτώ ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:21:5 By być On/ona/to/to samo Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Dwa Rok By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Joram Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Osiem Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:21:5 o)/ntos au)tou= tria/konta kai\ du/o e)tO=n kate/stE *iOram e)pi\ tE\n basilei/an au)tou= kai\ o)ktO\ e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm.
2Krn:21:5 ontos autu triakonta kai dyo etOn katestE iOram epi tEn basileian autu kai oktO etE ebasileusen en ierusalEm.
2Krn:21:5 V9_PAPGSM RD_GSM M C M N3E_GPN VHI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF
2Krn:21:5 to be he/she/it/same thirty and also, even, namely two year to enable lay, render widowed Joram upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom he/she/it/same and also, even, namely eight year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:21:5 while being (gen) him/it/same (gen) thirty and two (nom, acc, gen) years (gen) he/she/it-ENABLE-ed Joram (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen) and eight years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:21:5 2Krn_21:5_1 2Krn_21:5_2 2Krn_21:5_3 2Krn_21:5_4 2Krn_21:5_5 2Krn_21:5_6 2Krn_21:5_7 2Krn_21:5_8 2Krn_21:5_9 2Krn_21:5_10 2Krn_21:5_11 2Krn_21:5_12 2Krn_21:5_13 2Krn_21:5_14 2Krn_21:5_15 2Krn_21:5_16 2Krn_21:5_17 2Krn_21:5_18
2Krn:21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:6 καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ βασιλέων Ισραηλ, ὡς ἐποίησεν οἶκος Αχααβ, ὅτι θυγάτηρ Αχααβ ἦν αὐτοῦ γυνή, καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου.
2Krn:21:6 And he walked in the way of the kings of Israel, as did the house of Achaab; for a daughter of Achaab was his wife: and he did that which was evil in the sight of the Lord: (2 Chronicles 21:6 Brenton)
2Krn:21:6 Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. (2 Krn 21:6 BT_4)
2Krn:21:6 καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ βασιλέων Ισραηλ, ὡς ἐποίησεν οἶκος Αχααβ, ὅτι θυγάτηρ Αχααβ ἦν αὐτοῦ γυνή, καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου.
2Krn:21:6 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὅτι θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:21:6 I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Król Izrael Jak/jak By czynić/rób Dom Ponieważ/tamto Córka By być On/ona/to/to samo Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:21:6 kai\ e)poreu/TE e)n o(dO=| basile/On *israEl, O(s e)poi/Esen oi)=kos *aCHaab, o(/ti Tuga/tEr *aCHaab E)=n au)tou= gunE/, kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou.
2Krn:21:6 kai eporeuTE en hodO basileOn israEl, hOs epoiEsen oikos aCHaab, hoti TygatEr aCHaab En autu gynE, kai epoiEsen to ponEron enantion kyriu.
2Krn:21:6 C VCI_API3S P N2_DSF N3V_GPM N_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM N_GSM C N3_NSF N_GSM V9_IAI3S RD_GSM N3K_NSF C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM
2Krn:21:6 and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road king Israel as/like to do/make house ć because/that daughter ć to be he/she/it/same woman/wife and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:21:6 and he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) way/road (dat) kings (gen) Israel (indecl) as/like he/she/it-DO/MAKE-ed house (nom)   because/that daughter (nom)   he/she/it-was him/it/same (gen) woman/wife (nom) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:21:6 2Krn_21:6_1 2Krn_21:6_2 2Krn_21:6_3 2Krn_21:6_4 2Krn_21:6_5 2Krn_21:6_6 2Krn_21:6_7 2Krn_21:6_8 2Krn_21:6_9 2Krn_21:6_10 2Krn_21:6_11 2Krn_21:6_12 2Krn_21:6_13 2Krn_21:6_14 2Krn_21:6_15 2Krn_21:6_16 2Krn_21:6_17 2Krn_21:6_18 2Krn_21:6_19 2Krn_21:6_20 2Krn_21:6_21 2Krn_21:6_22
2Krn:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:7 καὶ οὐκ ἐβούλετο κύριος ἐξολεθρεῦσαι τὸν οἶκον Δαυιδ διὰ τὴν διαθήκην, ἣν διέθετο τῷ Δαυιδ, καὶ ὡς εἶπεν αὐτῷ δοῦναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:21:7 nevertheless the Lord would not utterly destroy the house of David, because of the covenant which he made with David, and as he said to him that he would give a light to him and his sons for ever. (2 Chronicles 21:7 Brenton)
2Krn:21:7 Jednakże Pan nie chciał zniszczyć domu Dawida ze względu na przymierze, które z nim zawarł, gdy mu obiecał, iż da mu przed sobą ród na zawsze. (2 Krn 21:7 BT_4)
2Krn:21:7 καὶ οὐκ ἐβούλετο κύριος ἐξολεθρεῦσαι τὸν οἶκον Δαυιδ διὰ τὴν διαθήκην, ἣν διέθετο τῷ Δαυιδ, καὶ ὡς εἶπεν αὐτῷ δοῦναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:21:7 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ διά ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὡς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
2Krn:21:7 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Dom David Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Konwencja Kto/, który/, który By robić konwencję David I też, nawet, mianowicie Jak/jak By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Lampa I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
2Krn:21:7 kai\ ou)k e)bou/leto ku/rios e)XoleTreu=sai to\n oi)=kon *dauid dia\ tE\n diaTE/kEn, E(\n die/Teto tO=| *dauid, kai\ O(s ei)=pen au)tO=| dou=nai au)tO=| lu/CHnon kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= pa/sas ta\s E(me/ras.
2Krn:21:7 kai uk ebuleto kyrios eXoleTreusai ton oikon dauid dia tEn diaTEkEn, hEn dieTeto tO dauid, kai hOs eipen autO dunai autO lyCHnon kai tois hyiois autu pasas tas hEmeras.
2Krn:21:7 C D V1I_IMI3S N2_NSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM N_GSM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VEI_AMI3S RA_DSM N_DSM C C VBI_AAI3S RD_DSM VO_AAN RD_DSM N2_ASM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF
2Krn:21:7 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the house David because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the covenant who/whom/which to make covenant the David and also, even, namely as/like to say/tell he/she/it/same to give he/she/it/same lamp and also, even, namely the son he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
2Krn:21:7 and not he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) the (acc) house (acc) David (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (acc) covenant (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed the (dat) David (indecl) and as/like he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) to-GIVE him/it/same (dat) lamp (acc) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
2Krn:21:7 2Krn_21:7_1 2Krn_21:7_2 2Krn_21:7_3 2Krn_21:7_4 2Krn_21:7_5 2Krn_21:7_6 2Krn_21:7_7 2Krn_21:7_8 2Krn_21:7_9 2Krn_21:7_10 2Krn_21:7_11 2Krn_21:7_12 2Krn_21:7_13 2Krn_21:7_14 2Krn_21:7_15 2Krn_21:7_16 2Krn_21:7_17 2Krn_21:7_18 2Krn_21:7_19 2Krn_21:7_20 2Krn_21:7_21 2Krn_21:7_22 2Krn_21:7_23 2Krn_21:7_24 2Krn_21:7_25 2Krn_21:7_26 2Krn_21:7_27 2Krn_21:7_28 2Krn_21:7_29
2Krn:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:8 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀπέστη Εδωμ ἀπὸ τοῦ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσαν ἐφ’ ἑαυτοὺς βασιλέα.
2Krn:21:8 In those days Edom revolted from Juda, and they made a king over themselves. (2 Chronicles 21:8 Brenton)
2Krn:21:8 Za jego to czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. (2 Krn 21:8 BT_4)
2Krn:21:8 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀπέστη Εδωμ ἀπὸ τοῦ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσαν ἐφ’ ἑαυτοὺς βασιλέα.
2Krn:21:8 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)   ἀπό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:21:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Król
2Krn:21:8 e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais a)pe/stE *edOm a)po\ tou= *iouda kai\ e)basi/leusan e)f’ e(autou\s basile/a.
2Krn:21:8 en tais hEmerais ekeinais apestE edOm apo tu iuda kai ebasileusan ef’ heautus basilea.
2Krn:21:8 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VHI_AAI3S N_NS P RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3P P RD_APM N3V_ASM
2Krn:21:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to disengage ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Judas/Judah and also, even, namely to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves king
2Krn:21:8 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) he/she/it-DISENGAGE-ed   away from (+gen) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) and they-REIGN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) selves (acc) king (acc)
2Krn:21:8 2Krn_21:8_1 2Krn_21:8_2 2Krn_21:8_3 2Krn_21:8_4 2Krn_21:8_5 2Krn_21:8_6 2Krn_21:8_7 2Krn_21:8_8 2Krn_21:8_9 2Krn_21:8_10 2Krn_21:8_11 2Krn_21:8_12 2Krn_21:8_13 2Krn_21:8_14
2Krn:21:8 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:9 καὶ ᾤχετο Ιωραμ μετὰ τῶν ἀρχόντων καὶ πᾶσα ἡ ἵππος μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο καὶ ἠγέρθη νυκτὸς καὶ ἐπάταξεν Εδωμ τὸν κυκλοῦντα αὐτὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔφυγεν ὁ λαὸς εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν.
2Krn:21:9 And Joram went with the princes, and all the cavalry with him: and it came to pass that he arose by night, and smote Edom that compassed him about, and the captains of the chariots, and the people fled to their tents. (2 Chronicles 21:9 Brenton)
2Krn:21:9 Wtedy więc Joram wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi rydwanami przekroczył granicę. Wstawszy potem w nocy, pobił Edomitów, którzy go otaczali, wraz z dowódcami rydwanów. (2 Krn 21:9 BT_4)
2Krn:21:9 καὶ ᾤχετο Ιωραμ μετὰ τῶν ἀρχόντων καὶ πᾶσα ἵππος μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο καὶ ἠγέρθη νυκτὸς καὶ ἐπάταξεν Εδωμ τὸν κυκλοῦντα αὐτὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔφυγεν λαὸς εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν.
2Krn:21:9 καί   Ἰωράμ, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) νύξ, -υκτός, ἡ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:21:9 I też, nawet, mianowicie Joram Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Koń Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By podnosić się Noc I też, nawet, mianowicie By uderzać By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Wóz I też, nawet, mianowicie By uciekać Ludzie Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
2Krn:21:9 kai\ O)/|CHeto *iOram meta\ tO=n a)rCHo/ntOn kai\ pa=sa E( i(/ppos met’ au)tou=· kai\ e)ge/neto kai\ E)ge/rTE nukto\s kai\ e)pa/taXen *edOm to\n kuklou=nta au)to\n kai\ tou\s a)/rCHontas tO=n a(rma/tOn, kai\ e)/fugen o( lao\s ei)s ta\ skEnO/mata au)tO=n.
2Krn:21:9 kai OCHeto iOram meta tOn arCHontOn kai pasa hE hippos met’ autu· kai egeneto kai EgerTE nyktos kai epataXen edOm ton kyklunta auton kai tus arCHontas tOn harmatOn, kai efygen ho laos eis ta skEnOmata autOn.
2Krn:21:9 C V1I_IMI3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM C A1S_NSF RA_NSF N2_NSF P RD_GSM C VBI_AMI3S C VCI_API3S N3_GSF C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM V4_PAPASM RD_ASM C RA_APM N3_APM RA_GPN N3M_GPN C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_APN N3M_APN RD_GPM
2Krn:21:9 and also, even, namely ć Joram after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the horse after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen and also, even, namely to rise night and also, even, namely to smite ć the to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin the chariot and also, even, namely to flee the people into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same
2Krn:21:9 and   Joram (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) and every (nom|voc) the (nom) horse (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed and he/she/it-was-RISE-ed night (gen) and he/she/it-SMITE-ed   the (acc) while ENCIRCLE-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) chariots (gen) and he/she/it-FLEE-ed the (nom) people (nom) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) them/same (gen)
2Krn:21:9 2Krn_21:9_1 2Krn_21:9_2 2Krn_21:9_3 2Krn_21:9_4 2Krn_21:9_5 2Krn_21:9_6 2Krn_21:9_7 2Krn_21:9_8 2Krn_21:9_9 2Krn_21:9_10 2Krn_21:9_11 2Krn_21:9_12 2Krn_21:9_13 2Krn_21:9_14 2Krn_21:9_15 2Krn_21:9_16 2Krn_21:9_17 2Krn_21:9_18 2Krn_21:9_19 2Krn_21:9_20 2Krn_21:9_21 2Krn_21:9_22 2Krn_21:9_23 2Krn_21:9_24 2Krn_21:9_25 2Krn_21:9_26 2Krn_21:9_27 2Krn_21:9_28 2Krn_21:9_29 2Krn_21:9_30 2Krn_21:9_31 2Krn_21:9_32 2Krn_21:9_33 2Krn_21:9_34 2Krn_21:9_35 2Krn_21:9_36
2Krn:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:10 καὶ ἀπέστη ἀπὸ Ιουδα Εδωμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης· τότε ἀπέστη Λομνα ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ χειρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἐγκατέλιπεν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ.
2Krn:21:10 And Edom revolted from Juda until this day. Then Lomna at that time revolted from under his hand, because he forsook the Lord God of his fathers. (2 Chronicles 21:10 Brenton)
2Krn:21:10 I wyrwał się Edom spod władzy Judy aż po dziś dzień. W tym samym czasie wyrwała się także Libna spod jego władzy, ponieważ opuścił on Pana, Boga swych ojców. (2 Krn 21:10 BT_4)
2Krn:21:10 καὶ ἀπέστη ἀπὸ Ιουδα Εδωμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης· τότε ἀπέστη Λομνα ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ χειρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἐγκατέλιπεν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ.
2Krn:21:10 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο τότε ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:21:10 I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wtedy By uwalniać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:21:10 kai\ a)pe/stE a)po\ *iouda *edOm e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs· to/te a)pe/stE *lomna e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| a)po\ CHeiro\s au)tou=, o(/ti e)gkate/lipen ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tou=.
2Krn:21:10 kai apestE apo iuda edOm heOs tEs hEmeras tautEs· tote apestE lomna en tO kairO ekeinO apo CHeiros autu, hoti enkatelipen kyrion Teon tOn paterOn autu.
2Krn:21:10 C VHI_AAI3S P N_GSM N_NS C RA_GSF N1A_GSF RD_GSF D VHI_AAI3S N_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM P N3_GSF RD_GSM C VBI_AAI3S N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GSM
2Krn:21:10 and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Judas/Judah ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] then to disengage ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hand he/she/it/same because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same
2Krn:21:10 and he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) Judas/Judah (gen, voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) then he/she/it-DISENGAGE-ed   in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) away from (+gen) hand (gen) him/it/same (gen) because/that he/she/it-GIVE UP-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen)
2Krn:21:10 2Krn_21:10_1 2Krn_21:10_2 2Krn_21:10_3 2Krn_21:10_4 2Krn_21:10_5 2Krn_21:10_6 2Krn_21:10_7 2Krn_21:10_8 2Krn_21:10_9 2Krn_21:10_10 2Krn_21:10_11 2Krn_21:10_12 2Krn_21:10_13 2Krn_21:10_14 2Krn_21:10_15 2Krn_21:10_16 2Krn_21:10_17 2Krn_21:10_18 2Krn_21:10_19 2Krn_21:10_20 2Krn_21:10_21 2Krn_21:10_22 2Krn_21:10_23 2Krn_21:10_24 2Krn_21:10_25 2Krn_21:10_26
2Krn:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:11 καὶ γὰρ αὐτὸς ἐποίησεν ὑψηλὰ ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐξεπόρνευσεν τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπεπλάνησεν τὸν Ιουδαν.
2Krn:21:11 For he built high places in the cities of Juda, and caused the dwellers in Jerusalem to go a-whoring, and led Juda astray. (2 Chronicles 21:11 Brenton)
2Krn:21:11 On też ustanowił wyżyny na górach judzkich i doprowadził do wiarołomstwa mieszkańców Jerozolimy, wiodąc Judę na złą drogę. (2 Krn 21:11 BT_4)
2Krn:21:11 καὶ γὰρ αὐτὸς ἐποίησεν ὑψηλὰ ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐξεπόρνευσεν τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπεπλάνησεν τὸν Ιουδαν.
2Krn:21:11 καί γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑψηλός -ή -όν ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:21:11 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By czynić/rób Podniesiony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By prostytuować się poza By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By wprowadzać w błąd Judasz/Juda
2Krn:21:11 kai\ ga\r au)to\s e)poi/Esen u(PSEla\ e)n po/lesin *iouda kai\ e)Xepo/rneusen tou\s katoikou=ntas e)n *ierousalEm kai\ a)pepla/nEsen to\n *ioudan.
2Krn:21:11 kai gar autos epoiEsen hyPSEla en polesin iuda kai eXeporneusen tus katoikuntas en ierusalEm kai apeplanEsen ton iudan.
2Krn:21:11 C x RD_NSM VAI_AAI3S A1_APN P N3I_DPF N_GSM C VAI_AAI3S RA_APM V2_PAPAPM P N_DSF C VAI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM
2Krn:21:11 and also, even, namely for since, as he/she/it/same to do/make elevated in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely to prostitute oneself out the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to mislead the Judas/Judah
2Krn:21:11 and for he/it/same (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed elevated ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-MISLEAD-ed the (acc) Judas/Judah (acc)
2Krn:21:11 2Krn_21:11_1 2Krn_21:11_2 2Krn_21:11_3 2Krn_21:11_4 2Krn_21:11_5 2Krn_21:11_6 2Krn_21:11_7 2Krn_21:11_8 2Krn_21:11_9 2Krn_21:11_10 2Krn_21:11_11 2Krn_21:11_12 2Krn_21:11_13 2Krn_21:11_14 2Krn_21:11_15 2Krn_21:11_16 2Krn_21:11_17 2Krn_21:11_18
2Krn:21:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:12 καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐγγραφὴ παρὰ Ηλιου τοῦ προφήτου λέγων Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου Ἀνθ ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ Ιωσαφατ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς Ασα βασιλέως Ιουδα
2Krn:21:12 And there came to him a message in writing from Eliu the prophet, saying, Thus saith the Lord God of thy father David, Because thou hast not walked in the way of thy father Josaphat, nor in the ways of Asa king of Juda, (2 Chronicles 21:12 Brenton)
2Krn:21:12 Przyszło potem do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: «Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida: Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata ani drogami Asy, króla judzkiego, (2 Krn 21:12 BT_4)
2Krn:21:12 καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐγγραφὴ παρὰ Ηλιου τοῦ προφήτου λέγων Τάδε λέγει κύριος θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου Ἀνθ ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ Ιωσαφατ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς Ασα βασιλέως Ιουδα
2Krn:21:12 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγ·γραφή, -ῆς, ἡ [LXX] παρά Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀντί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ Ἰωσαφάτ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:21:12 I też, nawet, mianowicie By przychodzić On/ona/to/to samo Napis fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Prorok By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  David Ojciec Ty; twój/twój(sg) Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Josaphat Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Asa(pH) Król Judasz/Juda
2Krn:21:12 kai\ E)=lTen au)tO=| e)ggrafE\ para\ *Eliou tou= profE/tou le/gOn *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *dauid tou= patro/s sou *)anT O(=n ou)k e)poreu/TEs e)n o(dO=| *iOsafat tou= patro/s sou kai\ e)n o(doi=s *asa basile/Os *iouda
2Krn:21:12 kai ElTen autO engrafE para Eliu tu profEtu legOn tade legei kyrios ho Teos dauid tu patros su anT hOn uk eporeuTEs en hodO iOsafat tu patros su kai en hodois asa basileOs iuda
2Krn:21:12 C VBI_AAI3S RD_DSM VCI_API3S P N_GSM RA_GSM N1M_GSM V1_PAPNSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS P RR_GPM D VCI_API2S P N2_DSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C P N2_DPF N_GSM N3V_GSM N_GSM
2Krn:21:12 and also, even, namely to come he/she/it/same inscription frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the prophet to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] David the father you; your/yours(sg) against (+gen) who/whom/which οὐχ before rough breathing to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road Josaphat the father you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road Asa(ph) king Judas/Judah
2Krn:21:12 and he/she/it-COME-ed him/it/same (dat) inscription (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) the (gen) prophet (gen) while SAY/TELL-ing (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) David (indecl) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) against (+gen) who/whom/which (gen) not you(sg)-were-GO-ed in/among/by (+dat) way/road (dat) Josaphat (indecl) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) ways/roads (dat) Asa(ph) (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:21:12 2Krn_21:12_1 2Krn_21:12_2 2Krn_21:12_3 2Krn_21:12_4 2Krn_21:12_5 2Krn_21:12_6 2Krn_21:12_7 2Krn_21:12_8 2Krn_21:12_9 2Krn_21:12_10 2Krn_21:12_11 2Krn_21:12_12 2Krn_21:12_13 2Krn_21:12_14 2Krn_21:12_15 2Krn_21:12_16 2Krn_21:12_17 2Krn_21:12_18 2Krn_21:12_19 2Krn_21:12_20 2Krn_21:12_21 2Krn_21:12_22 2Krn_21:12_23 2Krn_21:12_24 2Krn_21:12_25 2Krn_21:12_26 2Krn_21:12_27 2Krn_21:12_28 2Krn_21:12_29 2Krn_21:12_30 2Krn_21:12_31 2Krn_21:12_32 2Krn_21:12_33 2Krn_21:12_34
2Krn:21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:13 καὶ ἐπορεύθης ἐν ὁδοῖς βασιλέων Ισραηλ καὶ ἐξεπόρνευσας τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ, ὡς ἐξεπόρνευσεν οἶκος Αχααβ, καὶ τοὺς ἀδελφούς σου υἱοὺς τοῦ πατρός σου τοὺς ἀγαθοὺς ὑπὲρ σὲ ἀπέκτεινας,
2Krn:21:13 but hast walked in the ways of the kings of Israel, and hast caused Juda and the dwellers in Jerusalem to go a-whoring, as the house of Achaab caused Israel to go a-whoring, and thou hast slain thy brethren, the sons of thy father, who were better than thyself; (2 Chronicles 21:13 Brenton)
2Krn:21:13 lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od ciebie, (2 Krn 21:13 BT_4)
2Krn:21:13 καὶ ἐπορεύθης ἐν ὁδοῖς βασιλέων Ισραηλ καὶ ἐξεπόρνευσας τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ, ὡς ἐξεπόρνευσεν οἶκος Αχααβ, καὶ τοὺς ἀδελφούς σου υἱοὺς τοῦ πατρός σου τοὺς ἀγαθοὺς ὑπὲρ σὲ ἀπέκτεινας,
2Krn:21:13 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὡς ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
2Krn:21:13 I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Król Izrael I też, nawet, mianowicie By prostytuować się poza Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Jak/jak By prostytuować się poza Dom I też, nawet, mianowicie Brat Ty; twój/twój(sg) Syn Ojciec Ty; twój/twój(sg) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg) By zabijać
2Krn:21:13 kai\ e)poreu/TEs e)n o(doi=s basile/On *israEl kai\ e)Xepo/rneusas to\n *ioudan kai\ tou\s katoikou=ntas e)n *ierousalEm, O(s e)Xepo/rneusen oi)=kos *aCHaab, kai\ tou\s a)delfou/s sou ui(ou\s tou= patro/s sou tou\s a)gaTou\s u(pe\r se\ a)pe/kteinas,
2Krn:21:13 kai eporeuTEs en hodois basileOn israEl kai eXeporneusas ton iudan kai tus katoikuntas en ierusalEm, hOs eXeporneusen oikos aCHaab, kai tus adelfus su hyius tu patros su tus agaTus hyper se apekteinas,
2Krn:21:13 C VCI_API2S P N2_DPF N3V_GPM N_GSM C VAI_AAI2S RA_ASM N1T_ASM C RA_APM V2_PAPAPM P N_DSF C VAI_AAI3S N2_NSM N_GSM C RA_APM N2_APM RP_GS N2_APM RA_GSM N3_GSM RP_GS RA_APM A1_APM P RP_AS VAI_AAI2S
2Krn:21:13 and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road king Israel and also, even, namely to prostitute oneself out the Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] as/like to prostitute oneself out house ć and also, even, namely the brother you; your/yours(sg) son the father you; your/yours(sg) the good inherently good, i.e. God-wrought. above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg) to kill
2Krn:21:13 and you(sg)-were-GO-ed in/among/by (+dat) ways/roads (dat) kings (gen) Israel (indecl) and you(sg)-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT the (acc) Judas/Judah (acc) and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) as/like he/she/it-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT house (nom)   and the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sons (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) good ([Adj] acc) above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-KILL-ed
2Krn:21:13 2Krn_21:13_1 2Krn_21:13_2 2Krn_21:13_3 2Krn_21:13_4 2Krn_21:13_5 2Krn_21:13_6 2Krn_21:13_7 2Krn_21:13_8 2Krn_21:13_9 2Krn_21:13_10 2Krn_21:13_11 2Krn_21:13_12 2Krn_21:13_13 2Krn_21:13_14 2Krn_21:13_15 2Krn_21:13_16 2Krn_21:13_17 2Krn_21:13_18 2Krn_21:13_19 2Krn_21:13_20 2Krn_21:13_21 2Krn_21:13_22 2Krn_21:13_23 2Krn_21:13_24 2Krn_21:13_25 2Krn_21:13_26 2Krn_21:13_27 2Krn_21:13_28 2Krn_21:13_29 2Krn_21:13_30 2Krn_21:13_31 2Krn_21:13_32
2Krn:21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:14 ἰδοὺ κύριος πατάξει σε πληγὴν μεγάλην ἐν τῷ λαῷ σου καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς σου καὶ ἐν γυναιξίν σου καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἀποσκευῇ σου,
2Krn:21:14 behold, the Lord shall smite thee with a great plague among thy people, and thy sons, and thy wives, and all thy store: (2 Chronicles 21:14 Brenton)
2Krn:21:14 oto Pan uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek. (2 Krn 21:14 BT_4)
2Krn:21:14 ἰδοὺ κύριος πατάξει σε πληγὴν μεγάλην ἐν τῷ λαῷ σου καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς σου καὶ ἐν γυναιξίν σου καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἀποσκευῇ σου,
2Krn:21:14 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:21:14 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uderzać Ty; twój/twój(sg) Uderzaj/plagę Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ty; twój/twój(sg)
2Krn:21:14 i)dou\ ku/rios pata/Xei se plEgE\n mega/lEn e)n tO=| laO=| sou kai\ e)n toi=s ui(oi=s sou kai\ e)n gunaiXi/n sou kai\ e)n pa/sE| tE=| a)poskeuE=| sou,
2Krn:21:14 idu kyrios pataXei se plEgEn megalEn en tO laO su kai en tois hyiois su kai en gynaiXin su kai en pasE tE aposkeuE su,
2Krn:21:14 I N2_NSM VF_FAI3S RP_AS N1_ASF A1_ASF P RA_DSM N2_DSM RP_GS C P RA_DPM N2_DPM RP_GS C P N3K_DPF RP_GS C P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RP_GS
2Krn:21:14 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to smite you; your/yours(sg) strike/plague great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć you; your/yours(sg)
2Krn:21:14 be-you(sg)-SEE-ed! lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) strike/plague (acc) great ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) women/wives (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:21:14 2Krn_21:14_1 2Krn_21:14_2 2Krn_21:14_3 2Krn_21:14_4 2Krn_21:14_5 2Krn_21:14_6 2Krn_21:14_7 2Krn_21:14_8 2Krn_21:14_9 2Krn_21:14_10 2Krn_21:14_11 2Krn_21:14_12 2Krn_21:14_13 2Krn_21:14_14 2Krn_21:14_15 2Krn_21:14_16 2Krn_21:14_17 2Krn_21:14_18 2Krn_21:14_19 2Krn_21:14_20 2Krn_21:14_21 2Krn_21:14_22 2Krn_21:14_23 2Krn_21:14_24 2Krn_21:14_25
2Krn:21:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:15 καὶ σὺ ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ, ἐν νόσῳ κοιλίας, ἕως οὗ ἐξέλθῃ ἡ κοιλία σου μετὰ τῆς μαλακίας ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας.
2Krn:21:15 and thou shalt be afflicted with a grievous disease, with a disease of the bowels, until thy bowels shall fall out day by day with the sickness. (2 Chronicles 21:15 Brenton)
2Krn:21:15 Ciebie zaś samego dotknie ciężkimi chorobami, chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w ciągu dwóch lat wyjdą ci wnętrzności». (2 Krn 21:15 BT_4)
2Krn:21:15 καὶ σὺ ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ, ἐν νόσῳ κοιλίας, ἕως οὗ ἐξέλθῃ κοιλία σου μετὰ τῆς μαλακίας ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας.
2Krn:21:15 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μαλακία, -ας, ἡ πονηρός -ά -όν ἐν νόσος, -ου, ἡ κοιλία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ὁ ἡ τό μαλακία, -ας, ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ
2Krn:21:15 I też, nawet, mianowicie Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słabość Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Choroba Brzuch Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wychodzić Brzuch Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Słabość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Do (+przyspieszenie) Dzień
2Krn:21:15 kai\ su\ e)n malaki/a| ponEra=|, e)n no/sO| koili/as, e(/Os ou(= e)Xe/lTE| E( koili/a sou meta\ tE=s malaki/as e)X E(merO=n ei)s E(me/ras.
2Krn:21:15 kai sy en malakia ponEra, en nosO koilias, heOs hu eXelTE hE koilia su meta tEs malakias eX hEmerOn eis hEmeras.
2Krn:21:15 C RP_NS P N1A_DSF A1A_DSF P N2_DSF N1A_GSF C RR_GSM VB_AAS3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_GSF N1A_GSF P N1A_GPF P N1A_APF
2Krn:21:15 and also, even, namely you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among weakness wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among disease belly until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to come out the belly you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the weakness out of (+gen) ἐξ before vowels day into (+acc) day
2Krn:21:15 and you(sg) (nom) in/among/by (+dat) weakness (dat) wicked ([Adj] dat) in/among/by (+dat) disease (dat) belly (gen), bellies (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-COME-OUT the (nom) belly (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) weakness (gen), weaknesss (acc) out of (+gen) days (gen) into (+acc) day (gen), days (acc)
2Krn:21:15 2Krn_21:15_1 2Krn_21:15_2 2Krn_21:15_3 2Krn_21:15_4 2Krn_21:15_5 2Krn_21:15_6 2Krn_21:15_7 2Krn_21:15_8 2Krn_21:15_9 2Krn_21:15_10 2Krn_21:15_11 2Krn_21:15_12 2Krn_21:15_13 2Krn_21:15_14 2Krn_21:15_15 2Krn_21:15_16 2Krn_21:15_17 2Krn_21:15_18 2Krn_21:15_19 2Krn_21:15_20 2Krn_21:15_21
2Krn:21:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:16 καὶ ἐπήγειρεν κύριος ἐπὶ Ιωραμ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ τοὺς Ἄραβας καὶ τοὺς ὁμόρους τῶν Αἰθιόπων,
2Krn:21:16 So the Lord stirred up the Philistines against Joram, and the Arabians, and those who bordered on the Aethiopians: (2 Chronicles 21:16 Brenton)
2Krn:21:16 Poruszył też Pan przeciw Joramowi wrogiego ducha Filistynów i Arabów, którzy mieszkali obok Kuszytów. (2 Krn 21:16 BT_4)
2Krn:21:16 καὶ ἐπήγειρεν κύριος ἐπὶ Ιωραμ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ τοὺς Ἄραβας καὶ τοὺς ὁμόρους τῶν Αἰθιόπων,
2Krn:21:16 καί ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Ἰωράμ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ
2Krn:21:16 I też, nawet, mianowicie By prowokować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Joram Obcy I też, nawet, mianowicie Arab I też, nawet, mianowicie Etiopski
2Krn:21:16 kai\ e)pE/geiren ku/rios e)pi\ *iOram tou\s a)llofu/lous kai\ tou\s *)/arabas kai\ tou\s o(mo/rous tO=n *ai)Tio/pOn,
2Krn:21:16 kai epEgeiren kyrios epi iOram tus allofylus kai tus arabas kai tus homorus tOn aiTiopOn,
2Krn:21:16 C V1I_IAI3S N2_NSM P N_ASM RA_APM A1B_APM C RA_APM N_APM C RA_APM A1B_APM RA_GPF N3P_GPF
2Krn:21:16 and also, even, namely to provoke lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Joram the foreign and also, even, namely the Arab and also, even, namely the ć the Ethiopian
2Krn:21:16 and he/she/it-was-PROVOKE-ing, he/she/it-PROVOKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Joram (indecl) the (acc) foreign ([Adj] acc) and the (acc) Arabs (acc) and the (acc)   the (gen) Ethiopians (gen)
2Krn:21:16 2Krn_21:16_1 2Krn_21:16_2 2Krn_21:16_3 2Krn_21:16_4 2Krn_21:16_5 2Krn_21:16_6 2Krn_21:16_7 2Krn_21:16_8 2Krn_21:16_9 2Krn_21:16_10 2Krn_21:16_11 2Krn_21:16_12 2Krn_21:16_13 2Krn_21:16_14 2Krn_21:16_15
2Krn:21:16 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:17 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ Ιουδαν καὶ κατεδυνάστευον καὶ ἀπέστρεψαν πᾶσαν τὴν ἀποσκευήν, ἣν εὗρον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείφθη αὐτῷ υἱὸς ἀλλ’ ἢ Οχοζιας ὁ μικρότατος τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
2Krn:21:17 and they went up against Juda, and prevailed against them, and took away all the store which they found in the house of the king, and his sons, and his daughters; and there was no son left to him but Ochozias the youngest of his sons. (2 Chronicles 21:17 Brenton)
2Krn:21:17 Wkroczyli więc do Judy, zniszczyli ją, zabierając cały majątek, jaki znalazł się w pałacu królewskim, ponadto uprowadzili jego synów i żony, tak iż nie został mu żaden inny syn, poza Joachazem, najmłodszym z jego synów. (2 Krn 21:17 BT_4)
2Krn:21:17 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ Ιουδαν καὶ κατεδυνάστευον καὶ ἀπέστρεψαν πᾶσαν τὴν ἀποσκευήν, ἣν εὗρον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείφθη αὐτῷ υἱὸς ἀλλ’ Οχοζιας μικρότατος τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
2Krn:21:17 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλά ἤ[1]   ὁ ἡ τό μικρό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μικρός) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:21:17 I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By eksploatować I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kto/, który/, który By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Syn Ale Albo Najbardziej mały Syn On/ona/to/to samo
2Krn:21:17 kai\ a)ne/bEsan e)pi\ *ioudan kai\ kateduna/steuon kai\ a)pe/strePSan pa=san tE\n a)poskeuE/n, E(\n eu(=ron e)n oi)/kO| tou= basile/Os, kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ ta\s Tugate/ras au)tou=, kai\ ou) katelei/fTE au)tO=| ui(o\s a)ll’ E)\ *oCHoDZias o( mikro/tatos tO=n ui(O=n au)tou=.
2Krn:21:17 kai anebEsan epi iudan kai katedynasteuon kai apestrePSan pasan tEn aposkeuEn, hEn heuron en oikO tu basileOs, kai tus hyius autu kai tas Tygateras autu, kai u kateleifTE autO hyios all’ E oCHoDZias ho mikrotatos tOn hyiOn autu.
2Krn:21:17 C VZI_AAI3P P N1T_ASM C V1I_IAI3P C VAI_AAI3P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RR_ASF VB_AAI3P P N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_APF N3_APF RD_GSM C D VVI_API3S RD_DSM N2_NSM C C N1T_NSM RA_NSM A1A_NSMS RA_GPM N2_GPM RD_GSM
2Krn:21:17 and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely to exploit and also, even, namely to turn away from every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć who/whom/which to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the king and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same son but or ć the smallest the son he/she/it/same
2Krn:21:17 and they-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and I-was-EXPLOIT-ing, they-were-EXPLOIT-ing and they-TURN-ed-AWAY-FROM every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   who/whom/which (acc) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) king (gen) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and the (acc) daughters (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND him/it/same (dat) son (nom) but or   the (nom) smallest ([Adj] nom) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen)
2Krn:21:17 2Krn_21:17_1 2Krn_21:17_2 2Krn_21:17_3 2Krn_21:17_4 2Krn_21:17_5 2Krn_21:17_6 2Krn_21:17_7 2Krn_21:17_8 2Krn_21:17_9 2Krn_21:17_10 2Krn_21:17_11 2Krn_21:17_12 2Krn_21:17_13 2Krn_21:17_14 2Krn_21:17_15 2Krn_21:17_16 2Krn_21:17_17 2Krn_21:17_18 2Krn_21:17_19 2Krn_21:17_20 2Krn_21:17_21 2Krn_21:17_22 2Krn_21:17_23 2Krn_21:17_24 2Krn_21:17_25 2Krn_21:17_26 2Krn_21:17_27 2Krn_21:17_28 2Krn_21:17_29 2Krn_21:17_30 2Krn_21:17_31 2Krn_21:17_32 2Krn_21:17_33 2Krn_21:17_34 2Krn_21:17_35 2Krn_21:17_36 2Krn_21:17_37 2Krn_21:17_38
2Krn:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:18 καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος εἰς τὴν κοιλίαν μαλακίᾳ, ἐν ᾗ οὐκ ἔστιν ἰατρεία·
2Krn:21:18 And after all these things the Lord smote him in the bowels with an incurable disease. (2 Chronicles 21:18 Brenton)
2Krn:21:18 Po tym wszystkim dotknął go Pan nieuleczalną chorobą wnętrzności, (2 Krn 21:18 BT_4)
2Krn:21:18 καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος εἰς τὴν κοιλίαν μαλακίᾳ, ἐν οὐκ ἔστιν ἰατρεία·
2Krn:21:18 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ μαλακία, -ας, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
2Krn:21:18 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uderzać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Brzuch Słabość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być
2Krn:21:18 kai\ meta\ tau=ta pa/nta e)pa/taXen au)to\n ku/rios ei)s tE\n koili/an malaki/a|, e)n E(=| ou)k e)/stin i)atrei/a·
2Krn:21:18 kai meta tauta panta epataXen auton kyrios eis tEn koilian malakia, en hE uk estin iatreia·
2Krn:21:18 C P RD_APN A3_APN VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM P RA_ASF N1A_ASF N1A_DSF P RR_DSF D V9_PAI3S N1A_NSF
2Krn:21:18 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of to smite he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the belly weakness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to be ć
2Krn:21:18 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) belly (acc) weakness (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-is  
2Krn:21:18 2Krn_21:18_1 2Krn_21:18_2 2Krn_21:18_3 2Krn_21:18_4 2Krn_21:18_5 2Krn_21:18_6 2Krn_21:18_7 2Krn_21:18_8 2Krn_21:18_9 2Krn_21:18_10 2Krn_21:18_11 2Krn_21:18_12 2Krn_21:18_13 2Krn_21:18_14 2Krn_21:18_15 2Krn_21:18_16
2Krn:21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:19 καὶ ἐγένετο ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, καὶ ὡς ἦλθεν καιρὸς τῶν ἡμερῶν ἡμέρας δύο, ἐξῆλθεν ἡ κοιλία αὐτοῦ μετὰ τῆς νόσου, καὶ ἀπέθανεν ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐκφορὰν καθὼς ἐκφορὰν πατέρων αὐτοῦ.
2Krn:21:19 And it continued from day to day: and when the time of the days came to two years, his bowels fell out with the disease, and he died by a grievous distemper: and his people performed no funeral, like the funeral of his fathers. (2 Chronicles 21:19 Brenton)
2Krn:21:19 która trwała dwa lata, aż w końcu drugiego roku, gdy nadeszła ostatnia chwila, wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści. A lud jego nie spalił mu kadzidła, jak palił jego przodkom. (2 Krn 21:19 BT_4)
2Krn:21:19 καὶ ἐγένετο ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, καὶ ὡς ἦλθεν καιρὸς τῶν ἡμερῶν ἡμέρας δύο, ἐξῆλθεν κοιλία αὐτοῦ μετὰ τῆς νόσου, καὶ ἀπέθανεν ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ. καὶ οὐκ ἐποίησεν λαὸς αὐτοῦ ἐκφορὰν καθὼς ἐκφορὰν πατέρων αὐτοῦ.
2Krn:21:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὡς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό νόσος, -ου, ἡ; νοσέω (νοσ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν μαλακία, -ας, ἡ πονηρός -ά -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καθ·ώς   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:21:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Do (+przyspieszenie) Dzień I też, nawet, mianowicie Jak/jak By przychodzić Okres czasu Dzień Dzień Dwa By wychodzić Brzuch On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Choroba; by chorować I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słabość Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Ludzie On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:21:19 kai\ e)ge/neto e)X E(merO=n ei)s E(me/ras, kai\ O(s E)=lTen kairo\s tO=n E(merO=n E(me/ras du/o, e)XE=lTen E( koili/a au)tou= meta\ tE=s no/sou, kai\ a)pe/Tanen e)n malaki/a| ponEra=|. kai\ ou)k e)poi/Esen o( lao\s au)tou= e)kfora\n kaTO\s e)kfora\n pate/rOn au)tou=.
2Krn:21:19 kai egeneto eX hEmerOn eis hEmeras, kai hOs ElTen kairos tOn hEmerOn hEmeras dyo, eXElTen hE koilia autu meta tEs nosu, kai apeTanen en malakia ponEra. kai uk epoiEsen ho laos autu ekforan kaTOs ekforan paterOn autu.
2Krn:21:19 C VBI_AMI3S P N1A_GPF P N1A_APF C C VBI_AAI3S N2_NSM RA_GPF N1A_GPF N1A_APF M VBI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_GSF N2_GSF C VBI_AAI3S P N1A_DSF A1A_DSF C D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM N1A_ASF D N1A_ASF N3_GPM RD_GSM
2Krn:21:19 and also, even, namely to become become, happen out of (+gen) ἐξ before vowels day into (+acc) day and also, even, namely as/like to come period of time the day day two to come out the belly he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the disease; to ail and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among weakness wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make the people he/she/it/same ć as accordingly [according to how/in accordance with how] ć father he/she/it/same
2Krn:21:19 and he/she/it-was-BECOME-ed out of (+gen) days (gen) into (+acc) day (gen), days (acc) and as/like he/she/it-COME-ed period of time (nom) the (gen) days (gen) day (gen), days (acc) two (nom, acc, gen) he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) belly (nom|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) disease (gen); be-you(sg)-being-AIL-ed! and he/she/it-DIE-ed in/among/by (+dat) weakness (dat) wicked ([Adj] dat) and not he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) people (nom) him/it/same (gen)   as accordingly   fathers (gen) him/it/same (gen)
2Krn:21:19 2Krn_21:19_1 2Krn_21:19_2 2Krn_21:19_3 2Krn_21:19_4 2Krn_21:19_5 2Krn_21:19_6 2Krn_21:19_7 2Krn_21:19_8 2Krn_21:19_9 2Krn_21:19_10 2Krn_21:19_11 2Krn_21:19_12 2Krn_21:19_13 2Krn_21:19_14 2Krn_21:19_15 2Krn_21:19_16 2Krn_21:19_17 2Krn_21:19_18 2Krn_21:19_19 2Krn_21:19_20 2Krn_21:19_21 2Krn_21:19_22 2Krn_21:19_23 2Krn_21:19_24 2Krn_21:19_25 2Krn_21:19_26 2Krn_21:19_27 2Krn_21:19_28 2Krn_21:19_29 2Krn_21:19_30 2Krn_21:19_31 2Krn_21:19_32 2Krn_21:19_33 2Krn_21:19_34 2Krn_21:19_35 2Krn_21:19_36 2Krn_21:19_37
2Krn:21:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:21:20 ἦν τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν, ὅτε ἐβασίλευσεν, καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἐπορεύθη ἐν οὐκ ἐπαίνῳ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ καὶ οὐκ ἐν τάφοις τῶν βασιλέων.
2Krn:21:20 He was thirty and two years old when he began to reign, and he reigned eight years in Jerusalem. And he departed without honour, and was buried in the city of David, but not in the tombs of the kings. (2 Chronicles 21:20 Brenton)
2Krn:21:20 W chwili objęcia rządów miał on trzydzieści dwa lata i osiem lat panował w Jerozolimie. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pogrzebano go w Mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich. (2 Krn 21:20 BT_4)
2Krn:21:20 ἦν τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν, ὅτε ἐβασίλευσεν, καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἐπορεύθη ἐν οὐκ ἐπαίνῳ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ καὶ οὐκ ἐν τάφοις τῶν βασιλέων.
2Krn:21:20 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τριά·κοντα καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό ὅτε βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί ὀκτώ ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔπ·αινος, -ου, ὁ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν τάφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:21:20 By być Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Dwa Rok Kiedy By panować I też, nawet, mianowicie Osiem Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym Chwal I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poważny Król
2Krn:21:20 E)=n tria/konta kai\ du/o e)tO=n, o(/te e)basi/leusen, kai\ o)ktO\ e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm· kai\ e)poreu/TE e)n ou)k e)pai/nO| kai\ e)ta/fE e)n po/lei *dauid kai\ ou)k e)n ta/fois tO=n basile/On.
2Krn:21:20 En triakonta kai dyo etOn, hote ebasileusen, kai oktO etE ebasileusen en ierusalEm· kai eporeuTE en uk epainO kai etafE en polei dauid kai uk en tafois tOn basileOn.
2Krn:21:20 V9_IAI3S M C M N3E_GPN D VAI_AAI3S C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C VCI_API3S P D N2_DSM C VDI_API3S P N3I_DSF N_GSM C D P N2_DPM RA_GPM N3V_GPM
2Krn:21:20 to be thirty and also, even, namely two year when to reign and also, even, namely eight year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among οὐχ before rough breathing praise and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among grave the king
2Krn:21:20 he/she/it-was thirty and two (nom, acc, gen) years (gen) when he/she/it-REIGN-ed and eight years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) not praise (dat) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and not in/among/by (+dat) graves (dat) the (gen) kings (gen)
2Krn:21:20 2Krn_21:20_1 2Krn_21:20_2 2Krn_21:20_3 2Krn_21:20_4 2Krn_21:20_5 2Krn_21:20_6 2Krn_21:20_7 2Krn_21:20_8 2Krn_21:20_9 2Krn_21:20_10 2Krn_21:20_11 2Krn_21:20_12 2Krn_21:20_13 2Krn_21:20_14 2Krn_21:20_15 2Krn_21:20_16 2Krn_21:20_17 2Krn_21:20_18 2Krn_21:20_19 2Krn_21:20_20 2Krn_21:20_21 2Krn_21:20_22 2Krn_21:20_23 2Krn_21:20_24 2Krn_21:20_25 2Krn_21:20_26 2Krn_21:20_27 2Krn_21:20_28 2Krn_21:20_29
2Krn:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x