2Krn:20:1 καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθον οἱ υἱοὶ Μωαβ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ μετ’ αὐτῶν ἐκ τῶν Μιναίων πρὸς Ιωσαφατ εἰς πόλεμον.
2Krn:20:1 And after this came the children of Moab, and the children of Ammon, and with them some of the Minaeans, against Josaphat to battle. (2 Chronicles 20:1 Brenton)
2Krn:20:1 Potem Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. (2 Krn 20:1 BT_4)
2Krn:20:1 Καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθον οἱ υἱοὶ Μωαβ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ μετ’ αὐτῶν ἐκ τῶν Μιναίων πρὸς Ιωσαφατ εἰς πόλεμον.
2Krn:20:1 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό   πρός Ἰωσαφάτ, ὁ εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
2Krn:20:1 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przychodzić Syn I też, nawet, mianowicie Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Josaphat Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
2Krn:20:1 *kai\ meta\ tau=ta E)=lTon oi( ui(oi\ *mOab kai\ oi( ui(oi\ *ammOn kai\ met’ au)tO=n e)k tO=n *minai/On pro\s *iOsafat ei)s po/lemon.
2Krn:20:1 kai meta tauta ElTon hoi hyioi mOab kai hoi hyioi ammOn kai met’ autOn ek tOn minaiOn pros iOsafat eis polemon.
2Krn:20:1 C P RD_APN VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM C P RD_GPM P RA_GPM N2_GPM P N_ASM P N2_ASM
2Krn:20:1 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come the son ć and also, even, namely the son sand and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ć toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat into (+acc) war [see polemic]
2Krn:20:1 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) sons (nom|voc)   and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) and after (+acc), with (+gen) them/same (gen) out of (+gen) the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat (indecl) into (+acc) war (acc)
2Krn:20:1 2Krn_20:1_1 2Krn_20:1_2 2Krn_20:1_3 2Krn_20:1_4 2Krn_20:1_5 2Krn_20:1_6 2Krn_20:1_7 2Krn_20:1_8 2Krn_20:1_9 2Krn_20:1_10 2Krn_20:1_11 2Krn_20:1_12 2Krn_20:1_13 2Krn_20:1_14 2Krn_20:1_15 2Krn_20:1_16 2Krn_20:1_17 2Krn_20:1_18 2Krn_20:1_19 2Krn_20:1_20 2Krn_20:1_21
2Krn:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:2 καὶ ἦλθον καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ιωσαφατ λέγοντες Ἥκει ἐπὶ σὲ πλῆθος πολὺ ἐκ πέραν τῆς θαλάσσης ἀπὸ Συρίας, καὶ ἰδού εἰσιν ἐν Ασασανθαμαρ [αὕτη ἐστὶν Ενγαδδι].
2Krn:20:2 And they came and told Josaphat, saying, There is come against thee a great multitude from Syria, from beyond the sea; and, behold, they are in Asasan Thamar, this is Engadi. (2 Chronicles 20:2 Brenton)
2Krn:20:2 Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: «Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi». (2 Krn 20:2 BT_4)
2Krn:20:2 καὶ ἦλθον καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ιωσαφατ λέγοντες Ἥκει ἐπὶ σὲ πλῆθος πολὺ ἐκ πέραν τῆς θαλάσσης ἀπὸ Συρίας, καὶ ἰδού εἰσιν ἐν Ασασανθαμαρ [αὕτη ἐστὶν Ενγαδδι].
2Krn:20:2 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰωσαφάτ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ πέραν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἀπό Συρία, -ας, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
2Krn:20:2 I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Josaphat By mówić/opowiadaj By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Los (mnóstwo ) Dużo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W poprzek Morze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
2Krn:20:2 kai\ E)=lTon kai\ u(pe/deiXan tO=| *iOsafat le/gontes *(/Ekei e)pi\ se\ plE=Tos polu\ e)k pe/ran tE=s Tala/ssEs a)po\ *suri/as, kai\ i)dou/ ei)sin e)n *asasanTamar [au(/tE e)sti\n *engaddi].
2Krn:20:2 kai ElTon kai hypedeiXan tO iOsafat legontes hEkei epi se plETos poly ek peran tEs TalassEs apo syrias, kai idu eisin en asasanTamar [hautE estin engaddi].
2Krn:20:2 C VBI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM V1_PAI3S P RP_AS N3E_NSN A1P_NSN P D RA_GSF N1S_GSF P N1A_GSF C I V9_PAI3P P N_DS RD_NSF V9_PAI3S N_NSF
2Krn:20:2 and also, even, namely to come and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the Josaphat to say/tell to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) lot (multitude ) much out of (+gen) ἐξ before vowels across the sea from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Syria [Roman province of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć
2Krn:20:2 and I-COME-ed, they-COME-ed and they-MAKE KNOWN-ed the (dat) Josaphat (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) out of (+gen) across the (gen) sea (gen) away from (+gen) Syria (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat)   this (nom) he/she/it-is  
2Krn:20:2 2Krn_20:2_1 2Krn_20:2_2 2Krn_20:2_3 2Krn_20:2_4 2Krn_20:2_5 2Krn_20:2_6 2Krn_20:2_7 2Krn_20:2_8 2Krn_20:2_9 2Krn_20:2_10 2Krn_20:2_11 2Krn_20:2_12 2Krn_20:2_13 2Krn_20:2_14 2Krn_20:2_15 2Krn_20:2_16 2Krn_20:2_17 2Krn_20:2_18 2Krn_20:2_19 2Krn_20:2_20 2Krn_20:2_21 2Krn_20:2_22 2Krn_20:2_23 2Krn_20:2_24 2Krn_20:2_25 2Krn_20:2_26
2Krn:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:3 καὶ ἐφοβήθη καὶ ἔδωκεν Ιωσαφατ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον καὶ ἐκήρυξεν νηστείαν ἐν παντὶ Ιουδα.
2Krn:20:3 And Josaphat was alarmed, and set his face to seek the Lord earnestly, and he proclaimed a fast in all Juda. (2 Chronicles 20:3 Brenton)
2Krn:20:3 Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. (2 Krn 20:3 BT_4)
2Krn:20:3 καὶ ἐφοβήθη καὶ ἔδωκεν Ιωσαφατ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον καὶ ἐκήρυξεν νηστείαν ἐν παντὶ Ιουδα.
2Krn:20:3 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) νηστεία, -ας, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:20:3 I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie By dawać Josaphat Twarz On/ona/to/to samo By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Mocno {Szybko} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda
2Krn:20:3 kai\ e)fobE/TE kai\ e)/dOken *iOsafat to\ pro/sOpon au)tou= e)kDZEtE=sai to\n ku/rion kai\ e)kE/ruXen nEstei/an e)n panti\ *iouda.
2Krn:20:3 kai efobETE kai edOken iOsafat to prosOpon autu ekDZEtEsai ton kyrion kai ekEryXen nEsteian en panti iuda.
2Krn:20:3 C VCI_API3S C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S N1A_ASF P A3_DSM N_DSM
2Krn:20:3 and also, even, namely to fear and also, even, namely to give Josaphat the face he/she/it/same to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to proclaim announce, preach fast in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Judas/Judah
2Krn:20:3 and he/she/it-was-FEAR-ed and he/she/it-GIVE-ed Josaphat (indecl) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-PROCLAIM-ed fast (acc) in/among/by (+dat) every (dat) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:20:3 2Krn_20:3_1 2Krn_20:3_2 2Krn_20:3_3 2Krn_20:3_4 2Krn_20:3_5 2Krn_20:3_6 2Krn_20:3_7 2Krn_20:3_8 2Krn_20:3_9 2Krn_20:3_10 2Krn_20:3_11 2Krn_20:3_12 2Krn_20:3_13 2Krn_20:3_14 2Krn_20:3_15 2Krn_20:3_16 2Krn_20:3_17
2Krn:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:4 καὶ συνήχθη Ιουδας ἐκζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδας ἦλθον ζητῆσαι τὸν κύριον.
2Krn:20:4 And Juda gathered themselves together to seek after the Lord: even from all the cities of Juda they came to seek the Lord. (2 Chronicles 20:4 Brenton)
2Krn:20:4 Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana, o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. (2 Krn 20:4 BT_4)
2Krn:20:4 καὶ συνήχθη Ιουδας ἐκζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδας ἦλθον ζητῆσαι τὸν κύριον.
2Krn:20:4 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:20:4 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Judasz/Juda By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miasto Judasz/Juda By przychodzić By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:20:4 kai\ sunE/CHTE *ioudas e)kDZEtE=sai to\n ku/rion, kai\ a)po\ pasO=n tO=n po/leOn *ioudas E)=lTon DZEtE=sai to\n ku/rion.
2Krn:20:4 kai synECHTE iudas ekDZEtEsai ton kyrion, kai apo pasOn tOn poleOn iudas ElTon DZEtEsai ton kyrion.
2Krn:20:4 C VQI_API3S N1T_NSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM C P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF N_GSM VBI_AAI3P VA_AAN RA_ASM N2_ASM
2Krn:20:4 and also, even, namely to gather together Judas/Judah to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the city Judas/Judah to come to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:20:4 and he/she/it-was-GATHER TOGETHER-ed Judas/Judah (nom) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and away from (+gen) all (gen) the (gen) cities (gen) Judas/Judah (gen, voc) I-COME-ed, they-COME-ed to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
2Krn:20:4 2Krn_20:4_1 2Krn_20:4_2 2Krn_20:4_3 2Krn_20:4_4 2Krn_20:4_5 2Krn_20:4_6 2Krn_20:4_7 2Krn_20:4_8 2Krn_20:4_9 2Krn_20:4_10 2Krn_20:4_11 2Krn_20:4_12 2Krn_20:4_13 2Krn_20:4_14 2Krn_20:4_15 2Krn_20:4_16
2Krn:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:5 καὶ ἀνέστη Ιωσαφατ ἐν ἐκκλησίᾳ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ ἐν οἴκῳ κυρίου κατὰ πρόσωπον τῆς αὐλῆς τῆς καινῆς
2Krn:20:5 And Josaphat stood up in the assembly of Juda in Jerusalem, in the house of the Lord, in front of the new court. (2 Chronicles 20:5 Brenton)
2Krn:20:5 Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni, przed nowym dziedzińcem, (2 Krn 20:5 BT_4)
2Krn:20:5 καὶ ἀνέστη Ιωσαφατ ἐν ἐκκλησίᾳ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ ἐν οἴκῳ κυρίου κατὰ πρόσωπον τῆς αὐλῆς τῆς καινῆς
2Krn:20:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό καινός -ή -όν
2Krn:20:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Josaphat W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Nowy
2Krn:20:5 kai\ a)ne/stE *iOsafat e)n e)kklEsi/a| *iouda e)n *ierousalEm e)n oi)/kO| kuri/ou kata\ pro/sOpon tE=s au)lE=s tE=s kainE=s
2Krn:20:5 kai anestE iOsafat en ekklEsia iuda en ierusalEm en oikO kyriu kata prosOpon tEs aulEs tEs kainEs
2Krn:20:5 C VHI_AAI3S N_NSM P N1A_DSF N_GSM P N_DSF P N2_DSM N2_GSM P N2N_ASN RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF
2Krn:20:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Josaphat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the courtyard sheep-fold, palace, house the new
2Krn:20:5 and he/she/it-STand-ed-UP Josaphat (indecl) in/among/by (+dat) assembly (dat) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) courtyard (gen) the (gen) new ([Adj] gen)
2Krn:20:5 2Krn_20:5_1 2Krn_20:5_2 2Krn_20:5_3 2Krn_20:5_4 2Krn_20:5_5 2Krn_20:5_6 2Krn_20:5_7 2Krn_20:5_8 2Krn_20:5_9 2Krn_20:5_10 2Krn_20:5_11 2Krn_20:5_12 2Krn_20:5_13 2Krn_20:5_14 2Krn_20:5_15 2Krn_20:5_16 2Krn_20:5_17
2Krn:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:6 καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐχὶ σὺ εἶ θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ σὺ κυριεύεις πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας καὶ οὐκ ἔστιν πρὸς σὲ ἀντιστῆναι;
2Krn:20:6 And he said, O Lord God of my fathers, art not thou God in heaven above, and art not thou Lord of all the kingdoms of the nations? and is there not in thy hand the might of dominion, and there is no one who can resist thee? (2 Chronicles 20:6 Brenton)
2Krn:20:6 i rzekł: «Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie, i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. (2 Krn 20:6 BT_4)
2Krn:20:6 καὶ εἶπεν Κύριε θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐχὶ σὺ εἶ θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ σὺ κυριεύεις πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας καὶ οὐκ ἔστιν πρὸς σὲ ἀντιστῆναι;
2Krn:20:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐχί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)
2Krn:20:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ty By iść; by być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ty By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo; królewski Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) Siła I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By przeciwstawiać
2Krn:20:6 kai\ ei)=pen *ku/rie o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n, ou)CHi\ su\ ei)= Teo\s e)n ou)ranO=| kai\ su\ kurieu/eis pasO=n tO=n basileiO=n tO=n e)TnO=n kai\ e)n tE=| CHeiri/ sou i)sCHu\s dunastei/as kai\ ou)k e)/stin pro\s se\ a)ntistE=nai;
2Krn:20:6 kai eipen kyrie ho Teos tOn paterOn hEmOn, uCHi sy ei Teos en uranO kai sy kyrieueis pasOn tOn basileiOn tOn eTnOn kai en tE CHeiri su isCHys dynasteias kai uk estin pros se antistEnai;
2Krn:20:6 C VBI_AAI3S N2_VSM RA_VSM N2_VSM RA_GPM N3_GPM RP_GP D RP_NS V9_PAI2S N2_NSM P N2_DSM C RP_NS V1_PAI2S A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RA_GPN N3E_GPN C P RA_DSF N3_DSF RP_GS N3_NSF N1A_GSF C D V9_PAI3S P RP_AS VH_AAN
2Krn:20:6 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] you to go; to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven and also, even, namely you to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon every all, each, every, the whole of the kingdom; royal the nation [see ethnic] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) strength ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to oppose
2Krn:20:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen) not you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are god (nom) in/among/by (+dat) sky/heaven (dat) and you(sg) (nom) you(sg)-are-BE-ing-LORD-OF/OVER all (gen) the (gen) kingdoms (gen); royal ([Adj] gen) the (gen) nations (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) strength (nom)   and not he/she/it-is toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-OPPOSE
2Krn:20:6 2Krn_20:6_1 2Krn_20:6_2 2Krn_20:6_3 2Krn_20:6_4 2Krn_20:6_5 2Krn_20:6_6 2Krn_20:6_7 2Krn_20:6_8 2Krn_20:6_9 2Krn_20:6_10 2Krn_20:6_11 2Krn_20:6_12 2Krn_20:6_13 2Krn_20:6_14 2Krn_20:6_15 2Krn_20:6_16 2Krn_20:6_17 2Krn_20:6_18 2Krn_20:6_19 2Krn_20:6_20 2Krn_20:6_21 2Krn_20:6_22 2Krn_20:6_23 2Krn_20:6_24 2Krn_20:6_25 2Krn_20:6_26 2Krn_20:6_27 2Krn_20:6_28 2Krn_20:6_29 2Krn_20:6_30 2Krn_20:6_31 2Krn_20:6_32 2Krn_20:6_33 2Krn_20:6_34 2Krn_20:6_35
2Krn:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:7 οὐχὶ σὺ εἶ ὁ κύριος ὁ ἐξολεθρεύσας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ προσώπου τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἔδωκας αὐτὴν σπέρματι Αβρααμ τῷ ἠγαπημένῳ σου εἰς τὸν αἰῶνα;
2Krn:20:7 Art not thou the Lord that didst destroy the inhabitants of this land before the face of thy people Israel, and didst give it to thy beloved seed of Abraham for ever? (2 Chronicles 20:7 Brenton)
2Krn:20:7 Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? (2 Krn 20:7 BT_4)
2Krn:20:7 οὐχὶ σὺ εἶ κύριος ἐξολεθρεύσας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ προσώπου τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἔδωκας αὐτὴν σπέρματι Αβρααμ τῷ ἠγαπημένῳ σου εἰς τὸν αἰῶνα;
2Krn:20:7 οὐχί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
2Krn:20:7 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ty By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Abraham By kochać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Krn:20:7 ou)CHi\ su\ ei)= o( ku/rios o( e)XoleTreu/sas tou\s katoikou=ntas tE\n gE=n tau/tEn a)po\ prosO/pou tou= laou= sou *israEl kai\ e)/dOkas au)tE\n spe/rmati *abraam tO=| E)gapEme/nO| sou ei)s to\n ai)O=na;
2Krn:20:7 uCHi sy ei ho kyrios ho eXoleTreusas tus katoikuntas tEn gEn tautEn apo prosOpu tu lau su israEl kai edOkas autEn spermati abraam tO EgapEmenO su eis ton aiOna;
2Krn:20:7 D RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1_ASF RD_ASF P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM C VAI_AAI2S RD_ASF N3M_DSN N_GSM RA_DSM VM_XMPDSM RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
2Krn:20:7 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] you to go; to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the people you; your/yours(sg) Israel and also, even, namely to give he/she/it/same seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Abraham the to love you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Krn:20:7 not you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon DESTROY UTTERLY-ing (nom|voc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) away from (+gen) face (gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) and you(sg)-GIVE-ed her/it/same (acc) seed (dat) Abraham (indecl) the (dat) having-been-LOVE-ed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
2Krn:20:7 2Krn_20:7_1 2Krn_20:7_2 2Krn_20:7_3 2Krn_20:7_4 2Krn_20:7_5 2Krn_20:7_6 2Krn_20:7_7 2Krn_20:7_8 2Krn_20:7_9 2Krn_20:7_10 2Krn_20:7_11 2Krn_20:7_12 2Krn_20:7_13 2Krn_20:7_14 2Krn_20:7_15 2Krn_20:7_16 2Krn_20:7_17 2Krn_20:7_18 2Krn_20:7_19 2Krn_20:7_20 2Krn_20:7_21 2Krn_20:7_22 2Krn_20:7_23 2Krn_20:7_24 2Krn_20:7_25 2Krn_20:7_26 2Krn_20:7_27 2Krn_20:7_28 2Krn_20:7_29
2Krn:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:8 καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν αὐτῇ ἁγίασμα τῷ ὀνόματί σου λέγοντες
2Krn:20:8 And they dwelt in it, and built in it a sanctuary to thy name, saying, (2 Chronicles 20:8 Brenton)
2Krn:20:8 Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: (2 Krn 20:8 BT_4)
2Krn:20:8 καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν αὐτῇ ἁγίασμα τῷ ὀνόματί σου λέγοντες
2Krn:20:8 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krn:20:8 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj
2Krn:20:8 kai\ katO/|kEsan e)n au)tE=| kai\ O)|kodo/mEsan e)n au)tE=| a(gi/asma tO=| o)no/mati/ sou le/gontes
2Krn:20:8 kai katOkEsan en autE kai OkodomEsan en autE hagiasma tO onomati su legontes
2Krn:20:8 C VAI_AAI3P P RD_DSF C VAI_AAI3P P RD_DSF N3M_ASN RA_DSN N3M_DSN RP_GS V1_PAPNPM
2Krn:20:8 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć the name with regard to you; your/yours(sg) to say/tell
2Krn:20:8 and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and they-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)   the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
2Krn:20:8 2Krn_20:8_1 2Krn_20:8_2 2Krn_20:8_3 2Krn_20:8_4 2Krn_20:8_5 2Krn_20:8_6 2Krn_20:8_7 2Krn_20:8_8 2Krn_20:8_9 2Krn_20:8_10 2Krn_20:8_11 2Krn_20:8_12 2Krn_20:8_13
2Krn:20:8 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:9 Ἐὰν ἐπέλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς κακά, ῥομφαία, κρίσις, θάνατος, λιμός, στησόμεθα ἐναντίον τοῦ οἴκου τούτου καὶ ἐναντίον σου, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ βοησόμεθα πρὸς σὲ ἀπὸ τῆς θλίψεως, καὶ ἀκούσῃ καὶ σώσεις.
2Krn:20:9 If there should come upon us evils, sword, judgment, pestilence, famine, we will stand before this house, and before thee, (for thy name is upon this house,)and we will cry to thee because of the affliction, and thou shalt hear, and deliver. (2 Chronicles 20:9 Brenton)
2Krn:20:9 "Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz". (2 Krn 20:9 BT_4)
2Krn:20:9 Ἐὰν ἐπέλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς κακά, ῥομφαία, κρίσις, θάνατος, λιμός, στησόμεθα ἐναντίον τοῦ οἴκου τούτου καὶ ἐναντίον σου, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ βοησόμεθα πρὸς σὲ ἀπὸ τῆς θλίψεως, καὶ ἀκούσῃ καὶ σώσεις.
2Krn:20:9 ἐάν (εἰ ἄν) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) κρίσις, -εως, ἡ θάνατος, -ου, ὁ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
2Krn:20:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Niegodziwie by czynić źle Szpada Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Śmierć Głodu głód By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Dom; by mieszkać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
2Krn:20:9 *)ea\n e)pe/lTE| e)f’ E(ma=s kaka/, r(omfai/a, kri/sis, Ta/natos, limo/s, stEso/meTa e)nanti/on tou= oi)/kou tou/tou kai\ e)nanti/on sou, o(/ti to\ o)/noma/ sou e)pi\ tO=| oi)/kO| tou/tO|, kai\ boEso/meTa pro\s se\ a)po\ tE=s Tli/PSeOs, kai\ a)kou/sE| kai\ sO/seis.
2Krn:20:9 ean epelTE ef’ hEmas kaka, romfaia, krisis, Tanatos, limos, stEsomeTa enantion tu oiku tutu kai enantion su, hoti to onoma su epi tO oikO tutO, kai boEsomeTa pros se apo tEs TliPSeOs, kai akusE kai sOseis.
2Krn:20:9 C VB_AAS3S P RP_AP A1_NPN N1A_NSF N3I_NSF N2_NSM N2_NSM VF_FMI1P P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C P RP_GS C RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VF_FMI1P P RP_AS P RA_GSF N3I_GSF C VF_FAI2S C VF_FAI2S
2Krn:20:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I wickedly to do evil sword judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit death famine hunger to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the house; to dwell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) because/that the name with regard to you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely unwilling; to hear and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
2Krn:20:9 if-ever he/she/it-should-ONCOMING upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) sword (nom|voc) judgment (nom) death (nom) famine (nom) we-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! this (gen) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) house (dat) this (dat) and we-will-be-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) the (gen) squeezing (gen) and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed and you(sg)-will-SAVE
2Krn:20:9 2Krn_20:9_1 2Krn_20:9_2 2Krn_20:9_3 2Krn_20:9_4 2Krn_20:9_5 2Krn_20:9_6 2Krn_20:9_7 2Krn_20:9_8 2Krn_20:9_9 2Krn_20:9_10 2Krn_20:9_11 2Krn_20:9_12 2Krn_20:9_13 2Krn_20:9_14 2Krn_20:9_15 2Krn_20:9_16 2Krn_20:9_17 2Krn_20:9_18 2Krn_20:9_19 2Krn_20:9_20 2Krn_20:9_21 2Krn_20:9_22 2Krn_20:9_23 2Krn_20:9_24 2Krn_20:9_25 2Krn_20:9_26 2Krn_20:9_27 2Krn_20:9_28 2Krn_20:9_29 2Krn_20:9_30 2Krn_20:9_31 2Krn_20:9_32 2Krn_20:9_33 2Krn_20:9_34 2Krn_20:9_35 2Krn_20:9_36
2Krn:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:10 καὶ νῦν ἰδοὺ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ, εἰς οὓς οὐκ ἔδωκας τῷ Ισραηλ διελθεῖν δι’ αὐτῶν ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι ἐξέκλιναν ἀπ’ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς,
2Krn:20:10 And now, behold, the children of Ammon, and Moab, and mount Seir, with regard to whom thou didst not permit Israel to pass through their border, when they had come out of the land of Egypt, (for they turned away from them, and did not destroy them;)-- (2 Chronicles 20:10 Brenton)
2Krn:20:10 Oto teraz Ammonici, Moabici oraz mieszkańcy gór Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, (2 Krn 20:10 BT_4)
2Krn:20:10 καὶ νῦν ἰδοὺ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ, εἰς οὓς οὐκ ἔδωκας τῷ Ισραηλ διελθεῖν δι’ αὐτῶν ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι ἐξέκλιναν ἀπ’ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς,
2Krn:20:10 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί   καί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   εἰς[1] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:20:10 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Piasek I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Wchodź Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By dawać Izrael By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By wychodzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo
2Krn:20:10 kai\ nu=n i)dou\ ui(oi\ *ammOn kai\ *mOab kai\ o)/ros *sEir, ei)s ou(\s ou)k e)/dOkas tO=| *israEl dielTei=n di’ au)tO=n e)XelTo/ntOn au)tO=n e)k gE=s *ai)gu/ptou, o(/ti e)Xe/klinan a)p’ au)tO=n kai\ ou)k e)XOle/Treusan au)tou/s,
2Krn:20:10 kai nyn idu hyioi ammOn kai mOab kai oros sEir, eis hus uk edOkas tO israEl dielTein di’ autOn eXelTontOn autOn ek gEs aigyptu, hoti eXeklinan ap’ autOn kai uk eXOleTreusan autus,
2Krn:20:10 C D I N2_NPM N_GSM C N_GSM C N3E_NSN N_NS P RR_APM D VAI_AAI2S RA_DSM N_DSM VB_AAN P RD_GPM VB_AAPGPM RD_GPM P N1_GSF N2_GSF C VAI_AAI3P P RD_GPM C D VAI_AAI3P RD_APM
2Krn:20:10 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), son sand and also, even, namely ć and also, even, namely mount ć into (+acc) who/whom/which οὐχ before rough breathing to give the Israel to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to come out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] because/that to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same
2Krn:20:10 and now be-you(sg)-SEE-ed! sons (nom|voc) sands (gen) and   and mount (nom|acc|voc)   into (+acc) who/whom/which (acc) not you(sg)-GIVE-ed the (dat) Israel (indecl) to-GO THROUGH because of (+acc), through (+gen) them/same (gen) let-them-COME-OUT! (classical), upon COME-ing-OUT (gen) them/same (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) because/that they-RECOIL/AVOID-ed away from (+gen) them/same (gen) and not they-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc)
2Krn:20:10 2Krn_20:10_1 2Krn_20:10_2 2Krn_20:10_3 2Krn_20:10_4 2Krn_20:10_5 2Krn_20:10_6 2Krn_20:10_7 2Krn_20:10_8 2Krn_20:10_9 2Krn_20:10_10 2Krn_20:10_11 2Krn_20:10_12 2Krn_20:10_13 2Krn_20:10_14 2Krn_20:10_15 2Krn_20:10_16 2Krn_20:10_17 2Krn_20:10_18 2Krn_20:10_19 2Krn_20:10_20 2Krn_20:10_21 2Krn_20:10_22 2Krn_20:10_23 2Krn_20:10_24 2Krn_20:10_25 2Krn_20:10_26 2Krn_20:10_27 2Krn_20:10_28 2Krn_20:10_29 2Krn_20:10_30 2Krn_20:10_31 2Krn_20:10_32
2Krn:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:11 καὶ νῦν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπιχειροῦσιν ἐφ’ ἡμᾶς ἐξελθεῖν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς κληρονομίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκας ἡμῖν.
2Krn:20:11 yet now, behold, they make attempts against us, to come forth to cast us out from our inheritance which thou gavest us. (2 Chronicles 20:11 Brenton)
2Krn:20:11 oto jak nam odpłacają: wchodzą do nas, aby nas wypędzić z Twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. (2 Krn 20:11 BT_4)
2Krn:20:11 καὶ νῦν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπιχειροῦσιν ἐφ’ ἡμᾶς ἐξελθεῖν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς κληρονομίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκας ἡμῖν.
2Krn:20:11 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:20:11 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By przedsiębrać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By wychodzić By rozpraszać/ekstrakt Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo Ja Kto/, który/, który By dawać Ja
2Krn:20:11 kai\ nu=n i)dou\ au)toi\ e)piCHeirou=sin e)f’ E(ma=s e)XelTei=n e)kbalei=n E(ma=s a)po\ tE=s klEronomi/as E(mO=n, E(=s e)/dOkas E(mi=n.
2Krn:20:11 kai nyn idu autoi epiCHeirusin ef’ hEmas eXelTein ekbalein hEmas apo tEs klEronomias hEmOn, hEs edOkas hEmin.
2Krn:20:11 C D I RD_NPM V2_PAI3P P RP_AP VB_AAN VF2_FAN RP_AP P RA_GSF N1A_GSF RP_GP RR_GSF VAI_AAI2S RP_DP
2Krn:20:11 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to undertake upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to come out to disperse/extract I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the inheritance I who/whom/which to give I
2Krn:20:11 and now be-you(sg)-SEE-ed! they/same (nom) they-are-UNDERTAKE-ing, while UNDERTAKE-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) to-COME-OUT to-will-DISPERSE/EXTRACT, to-DISPERSE/EXTRACT us (acc) away from (+gen) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) us (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-GIVE-ed us (dat)
2Krn:20:11 2Krn_20:11_1 2Krn_20:11_2 2Krn_20:11_3 2Krn_20:11_4 2Krn_20:11_5 2Krn_20:11_6 2Krn_20:11_7 2Krn_20:11_8 2Krn_20:11_9 2Krn_20:11_10 2Krn_20:11_11 2Krn_20:11_12 2Krn_20:11_13 2Krn_20:11_14 2Krn_20:11_15 2Krn_20:11_16 2Krn_20:11_17
2Krn:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:12 κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, οὐ κρινεῖς ἐν αὐτοῖς; ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰσχὺς τοῦ ἀντιστῆναι πρὸς τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο τὸ ἐλθὸν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσωμεν αὐτοῖς, ἀλλ’ ἢ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
2Krn:20:12 O Lord our God, wilt thou not judge them? for we have no strength to resist this great multitude that is come against us; and we know not what we shall do to them: but our eyes are toward thee. (2 Chronicles 20:12 Brenton)
2Krn:20:12 Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie». (2 Krn 20:12 BT_4)
2Krn:20:12 κύριε θεὸς ἡμῶν, οὐ κρινεῖς ἐν αὐτοῖς; ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰσχὺς τοῦ ἀντιστῆναι πρὸς τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο τὸ ἐλθὸν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσωμεν αὐτοῖς, ἀλλ’ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
2Krn:20:12 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ἤ[1] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:20:12 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja ??? Przed przydechem mocnym By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Siła By przeciwstawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Los (mnóstwo ) Dużo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób On/ona/to/to samo Ale Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Oko Ja
2Krn:20:12 ku/rie o( Teo\s E(mO=n, ou) krinei=s e)n au)toi=s; o(/ti ou)k e)/stin E(mi=n i)sCHu\s tou= a)ntistE=nai pro\s to\ plE=Tos to\ polu\ tou=to to\ e)lTo\n e)f’ E(ma=s, kai\ ou)k oi)/damen ti/ poiE/sOmen au)toi=s, a)ll’ E)\ e)pi\ soi\ oi( o)fTalmoi\ E(mO=n.
2Krn:20:12 kyrie ho Teos hEmOn, u krineis en autois; hoti uk estin hEmin isCHys tu antistEnai pros to plETos to poly tuto to elTon ef’ hEmas, kai uk oidamen ti poiEsOmen autois, all’ E epi soi hoi ofTalmoi hEmOn.
2Krn:20:12 N2_VSM RA_VSM N2_VSM RP_GP D VF2_FAI2S P RD_DPM C D V9_PAI3S RP_DP N3_NSF RA_GSN VH_AAN P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1P_ASN RD_ASN RA_ASN VB_AAPASN P RP_AP C D VX_XAI1P RI_ASN VA_AAS1P RD_DPM C C P RP_DS RA_NPM N2_NPM RP_GP
2Krn:20:12 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I οὐχ before rough breathing to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to be I strength the to oppose toward (+acc,+gen,+dat) the lot (multitude ) the much this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make he/she/it/same but or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub the eye I
2Krn:20:12 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) not you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE in/among/by (+dat) them/same (dat) because/that not he/she/it-is us (dat) strength (nom) the (gen) to-OPPOSE toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (nom|acc) much (nom|acc) this (nom|acc) the (nom|acc) do-COME-you(sg)!, upon COME-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and not we-have-PERCEIVE-ed who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE them/same (dat) but or upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) eyes (nom|voc) us (gen)
2Krn:20:12 2Krn_20:12_1 2Krn_20:12_2 2Krn_20:12_3 2Krn_20:12_4 2Krn_20:12_5 2Krn_20:12_6 2Krn_20:12_7 2Krn_20:12_8 2Krn_20:12_9 2Krn_20:12_10 2Krn_20:12_11 2Krn_20:12_12 2Krn_20:12_13 2Krn_20:12_14 2Krn_20:12_15 2Krn_20:12_16 2Krn_20:12_17 2Krn_20:12_18 2Krn_20:12_19 2Krn_20:12_20 2Krn_20:12_21 2Krn_20:12_22 2Krn_20:12_23 2Krn_20:12_24 2Krn_20:12_25 2Krn_20:12_26 2Krn_20:12_27 2Krn_20:12_28 2Krn_20:12_29 2Krn_20:12_30 2Krn_20:12_31 2Krn_20:12_32 2Krn_20:12_33 2Krn_20:12_34 2Krn_20:12_35 2Krn_20:12_36 2Krn_20:12_37 2Krn_20:12_38
2Krn:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:13 καὶ πᾶς Ιουδας ἑστηκὼς ἔναντι κυρίου καὶ τὰ παιδία αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες. –
2Krn:20:13 And all Juda was standing before the Lord, and their children, and their wives. (2 Chronicles 20:13 Brenton)
2Krn:20:13 Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie. (2 Krn 20:13 BT_4)
2Krn:20:13 καὶ πᾶς Ιουδας ἑστηκὼς ἔναντι κυρίου καὶ τὰ παιδία αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες.
2Krn:20:13 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι  
2Krn:20:13 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By powodować stać Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona  
2Krn:20:13 kai\ pa=s *ioudas e(stEkO\s e)/nanti kuri/ou kai\ ta\ paidi/a au)tO=n kai\ ai( gunai=kes.
2Krn:20:13 kai pas iudas hestEkOs enanti kyriu kai ta paidia autOn kai hai gynaikes.
2Krn:20:13 C A3_NSM N1T_NSM VXI_XAPNSM P N2_GSM C RA_NPN N1A_NPN RD_GPM C RA_NPF N3K_NPF
2Krn:20:13 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah to cause to stand before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife  
2Krn:20:13 and every (nom|voc) Judas/Judah (nom) having CAUSE-ed-TO-STand (nom) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom) women/wives (nom|voc)  
2Krn:20:13 2Krn_20:13_1 2Krn_20:13_2 2Krn_20:13_3 2Krn_20:13_4 2Krn_20:13_5 2Krn_20:13_6 2Krn_20:13_7 2Krn_20:13_8 2Krn_20:13_9 2Krn_20:13_10 2Krn_20:13_11 2Krn_20:13_12 2Krn_20:13_13 2Krn_20:13_14
2Krn:20:13 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:14 καὶ τῷ Οζιηλ τῷ τοῦ Ζαχαριου τῶν υἱῶν Βαναιου τῶν υἱῶν Ελεηλ τοῦ Μανθανιου τοῦ Λευίτου ἀπὸ τῶν υἱῶν Ασαφ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ,
2Krn:20:14 And Oziel the son of Zacharias, of the children of Banaias, of the sons of Eleiel, the sons of Matthanias the Levite, of the sons of Asaph, --upon him came the Spirit of the Lord in the assembly: (2 Chronicles 20:14 Brenton)
2Krn:20:14 A wśród zgromadzenia duch Pański spoczął na Jachazjelu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mattaniasza - lewicie spośród potomków Asafa. (2 Krn 20:14 BT_4)
2Krn:20:14 καὶ τῷ Οζιηλ τῷ τοῦ Ζαχαριου τῶν υἱῶν Βαναιου τῶν υἱῶν Ελεηλ τοῦ Μανθανιου τοῦ Λευίτου ἀπὸ τῶν υἱῶν Ασαφ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ,
2Krn:20:14 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ζαχαρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ
2Krn:20:14 I też, nawet, mianowicie Zachariasz Syn Syn Lewita Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Asa(pH) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół
2Krn:20:14 kai\ tO=| *oDZiEl tO=| tou= *DZaCHariou tO=n ui(O=n *banaiou tO=n ui(O=n *eleEl tou= *manTaniou tou= *leui/tou a)po\ tO=n ui(O=n *asaf, e)ge/neto e)p’ au)to\n pneu=ma kuri/ou e)n tE=| e)kklEsi/a|,
2Krn:20:14 kai tO oDZiEl tO tu DZaCHariu tOn hyiOn banaiu tOn hyiOn eleEl tu manTaniu tu leuitu apo tOn hyiOn asaf, egeneto ep’ auton pneuma kyriu en tE ekklEsia,
2Krn:20:14 C RA_DSM N_DSM RA_DSM RA_GSM N1T_GSM RA_GPM N2_GPM N1T_GSM RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GSM N1T_GSM RA_GSM N1M_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM VBI_AMI3S P RD_ASM N3M_NSN N2_GSM P RA_DSF N1A_DSF
2Krn:20:14 and also, even, namely the ć the the Zacharias the son ć the son ć the ć the Levite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Asa(ph) to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the assembly assembly, gathering, congregation, church
2Krn:20:14 and the (dat)   the (dat) the (gen) Zacharias (gen) the (gen) sons (gen)   the (gen) sons (gen)   the (gen)   the (gen) Levite (gen) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Asa(ph) (indecl) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) assembly (dat)
2Krn:20:14 2Krn_20:14_1 2Krn_20:14_2 2Krn_20:14_3 2Krn_20:14_4 2Krn_20:14_5 2Krn_20:14_6 2Krn_20:14_7 2Krn_20:14_8 2Krn_20:14_9 2Krn_20:14_10 2Krn_20:14_11 2Krn_20:14_12 2Krn_20:14_13 2Krn_20:14_14 2Krn_20:14_15 2Krn_20:14_16 2Krn_20:14_17 2Krn_20:14_18 2Krn_20:14_19 2Krn_20:14_20 2Krn_20:14_21 2Krn_20:14_22 2Krn_20:14_23 2Krn_20:14_24 2Krn_20:14_25 2Krn_20:14_26 2Krn_20:14_27 2Krn_20:14_28
2Krn:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:15 καὶ εἶπεν Ἀκούσατε, πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ ὁ βασιλεὺς Ιωσαφατ, τάδε λέγει κύριος ὑμῖν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄχλου τοῦ πολλοῦ τούτου, ὅτι οὐχ ὑμῖν ἐστιν ἡ παράταξις, ἀλλ’ ἢ τῷ θεῷ.
2Krn:20:15 and he said, Hear ye, all Juda, and the dwellers in Jerusalem, and king Josaphat: Thus saith the Lord to you, even you, Fear not, neither be alarmed, before all this great multitude; for the battle is not years, but God's. (2 Chronicles 20:15 Brenton)
2Krn:20:15 I rzekł on: «Wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie! Tak do was mówi Pan: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. (2 Krn 20:15 BT_4)
2Krn:20:15 καὶ εἶπεν Ἀκούσατε, πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ βασιλεὺς Ιωσαφατ, τάδε λέγει κύριος ὑμῖν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄχλου τοῦ πολλοῦ τούτου, ὅτι οὐχ ὑμῖν ἐστιν παράταξις, ἀλλ’ τῷ θεῷ.
2Krn:20:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰωσαφάτ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:20:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Król Josaphat Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty On/ona/to/to samo Nie By bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony Dużo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Ty By być Ale Albo Bóg 
2Krn:20:15 kai\ ei)=pen *)akou/sate, pa=s *iouda kai\ oi( katoikou=ntes *ierousalEm kai\ o( basileu\s *iOsafat, ta/de le/gei ku/rios u(mi=n au)toi=s *mE\ fobei=sTe mEde\ ptoETE=te a)po\ prosO/pou tou= o)/CHlou tou= pollou= tou/tou, o(/ti ou)CH u(mi=n e)stin E( para/taXis, a)ll’ E)\ tO=| TeO=|.
2Krn:20:15 kai eipen akusate, pas iuda kai hoi katoikuntes ierusalEm kai ho basileus iOsafat, tade legei kyrios hymin autois mE fobeisTe mEde ptoETEte apo prosOpu tu oCHlu tu pollu tutu, hoti uCH hymin estin hE parataXis, all’ E tO TeO.
2Krn:20:15 C VBI_AAI3S VA_AAD2P A3_NSM N_NSM C RA_NPM V2_PAPNPM N_DSF C RA_NSM N3V_NSM N_NSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RP_DP RD_DPM D V2_PMI2P C VC_APS2P P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM RD_GSM C D RP_DP V9_PAI3S RA_NSF N3I_NSF C C RA_DSM N2_DSM
2Krn:20:15 and also, even, namely to say/tell to hear every all, each, every, the whole of Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] and also, even, namely the king Josaphat such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you he/she/it/same not to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded the much this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that οὐχ before rough breathing you to be the ć but or the god [see theology]
2Krn:20:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl) and the (nom) king (nom) Josaphat (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (dat) them/same (dat) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) be-you(pl)-???-ed!, you(pl)-should-be-???-ed away from (+gen) face (gen) the (gen) crowd (gen); be-you(sg)-being-TROUBLE-ed! the (gen) much (gen) this (gen) because/that not you(pl) (dat) he/she/it-is the (nom)   but or the (dat) god (dat)
2Krn:20:15 2Krn_20:15_1 2Krn_20:15_2 2Krn_20:15_3 2Krn_20:15_4 2Krn_20:15_5 2Krn_20:15_6 2Krn_20:15_7 2Krn_20:15_8 2Krn_20:15_9 2Krn_20:15_10 2Krn_20:15_11 2Krn_20:15_12 2Krn_20:15_13 2Krn_20:15_14 2Krn_20:15_15 2Krn_20:15_16 2Krn_20:15_17 2Krn_20:15_18 2Krn_20:15_19 2Krn_20:15_20 2Krn_20:15_21 2Krn_20:15_22 2Krn_20:15_23 2Krn_20:15_24 2Krn_20:15_25 2Krn_20:15_26 2Krn_20:15_27 2Krn_20:15_28 2Krn_20:15_29 2Krn_20:15_30 2Krn_20:15_31 2Krn_20:15_32 2Krn_20:15_33 2Krn_20:15_34 2Krn_20:15_35 2Krn_20:15_36 2Krn_20:15_37 2Krn_20:15_38 2Krn_20:15_39
2Krn:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:16 αὔριον κατάβητε ἐπ’ αὐτούς· ἰδοὺ ἀναβαίνουσιν κατὰ τὴν ἀνάβασιν Ασας, καὶ εὑρήσετε αὐτοὺς ἐπ’ ἄκρου ποταμοῦ τῆς ἐρήμου Ιεριηλ.
2Krn:20:16 To-morrow go ye down against them: behold, they come up by the ascent of Assis, and ye shall find them at the extremity of the river of the wilderness of Jeriel. (2 Chronicles 20:16 Brenton)
2Krn:20:16 Jutro zejdźcie przeciwko nim! Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. (2 Krn 20:16 BT_4)
2Krn:20:16 αὔριον κατάβητε ἐπ’ αὐτούς· ἰδοὺ ἀναβαίνουσιν κατὰ τὴν ἀνάβασιν Ασας, καὶ εὑρήσετε αὐτοὺς ἐπ’ ἄκρου ποταμοῦ τῆς ἐρήμου Ιεριηλ.
2Krn:20:16 αὔριον κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κατά ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἄκρον, -ου, τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)  
2Krn:20:16 Następny dnia/jutro By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By podnosić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By podnosić I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Rzeka Odludzie; by leżeć odłogiem
2Krn:20:16 au)/rion kata/bEte e)p’ au)tou/s· i)dou\ a)nabai/nousin kata\ tE\n a)na/basin *asas, kai\ eu(rE/sete au)tou\s e)p’ a)/krou potamou= tE=s e)rE/mou *ieriEl.
2Krn:20:16 aurion katabEte ep’ autus· idu anabainusin kata tEn anabasin asas, kai heurEsete autus ep’ akru potamu tEs erEmu ieriEl.
2Krn:20:16 D VD_APD2P P RD_APM I V1_PAI3P P RA_ASF N3I_ASF N_ASF C VF_FAI2P RD_APM P A1A_GSM N2_GSM RA_GSF N2_GSF N_GSF
2Krn:20:16 next day/tomorrow to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ascend down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to ascend ć and also, even, namely to find he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex river the wilderness; to lay waste ć
2Krn:20:16 next day/tomorrow do-GO DOWN-you(pl)!, you(pl)-should-GO DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! they-are-ASCEND-ing, while ASCEND-ing (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) upon ASCEND-ing (dat)   and you(pl)-will-FIND them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extent/apex (gen) river (gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!  
2Krn:20:16 2Krn_20:16_1 2Krn_20:16_2 2Krn_20:16_3 2Krn_20:16_4 2Krn_20:16_5 2Krn_20:16_6 2Krn_20:16_7 2Krn_20:16_8 2Krn_20:16_9 2Krn_20:16_10 2Krn_20:16_11 2Krn_20:16_12 2Krn_20:16_13 2Krn_20:16_14 2Krn_20:16_15 2Krn_20:16_16 2Krn_20:16_17 2Krn_20:16_18 2Krn_20:16_19
2Krn:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:17 οὐχ ὑμῖν ἐστιν πολεμῆσαι· ταῦτα σύνετε καὶ ἴδετε τὴν σωτηρίαν κυρίου μεθ’ ὑμῶν, Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ· μὴ φοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε αὔριον ἐξελθεῖν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, καὶ κύριος μεθ’ ὑμῶν. –
2Krn:20:17 It is not for you to fight: understand these things, and see the deliverance of the Lord with you, Juda and Jerusalem: fear not, neither be afraid to go forth to-morrow to meet them; and the Lord shall be with you. (2 Chronicles 20:17 Brenton)
2Krn:20:17 Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami!» (2 Krn 20:17 BT_4)
2Krn:20:17 οὐχ ὑμῖν ἐστιν πολεμῆσαι· ταῦτα σύνετε καὶ ἴδετε τὴν σωτηρίαν κυρίου μεθ’ ὑμῶν, Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ· μὴ φοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε αὔριον ἐξελθεῖν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, καὶ κύριος μεθ’ ὑμῶν.
2Krn:20:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο συν·ετός -ή -όν; συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) αὔριον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
2Krn:20:17 ??? Przed przydechem mocnym Ty By być By walczyć z wojną To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] insightful/bystry; by rozumieć I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zbawienia/wyzwolenie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Nie By bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Następny dnia/jutro By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty  
2Krn:20:17 ou)CH u(mi=n e)stin polemE=sai· tau=ta su/nete kai\ i)/dete tE\n sOtEri/an kuri/ou meT’ u(mO=n, *iouda kai\ *ierousalEm· mE\ fobei=sTe mEde\ ptoETE=te au)/rion e)XelTei=n ei)s a)pa/ntEsin au)toi=s, kai\ ku/rios meT’ u(mO=n.
2Krn:20:17 uCH hymin estin polemEsai· tauta synete kai idete tEn sOtErian kyriu meT’ hymOn, iuda kai ierusalEm· mE fobeisTe mEde ptoETEte aurion eXelTein eis apantEsin autois, kai kyrios meT’ hymOn.
2Krn:20:17 D RP_DP V9_PAI3S VA_AAN RD_APN VH_AAD2P C VB_AAD2P RA_ASF N1A_ASF N2_GSM P RP_GP N_VSM C N_VSF D V2_PMI2P C VC_APS2P D VB_AAN P N3I_ASF RD_DPM C N2_NSM P RP_GP
2Krn:20:17 οὐχ before rough breathing you to be to fight war this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] insightful/discerning; to understand and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the salvation/deliverance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of] not to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? next day/tomorrow to come out into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you  
2Krn:20:17 not you(pl) (dat) he/she/it-is to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) these (nom|acc) insightful/discerning ([Adj] voc); do-UNDERSTand-you(pl)! and do-SEE-you(pl)! the (acc) salvation/deliverance (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Jerusalem (indecl) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) be-you(pl)-???-ed!, you(pl)-should-be-???-ed next day/tomorrow to-COME-OUT into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)  
2Krn:20:17 2Krn_20:17_1 2Krn_20:17_2 2Krn_20:17_3 2Krn_20:17_4 2Krn_20:17_5 2Krn_20:17_6 2Krn_20:17_7 2Krn_20:17_8 2Krn_20:17_9 2Krn_20:17_10 2Krn_20:17_11 2Krn_20:17_12 2Krn_20:17_13 2Krn_20:17_14 2Krn_20:17_15 2Krn_20:17_16 2Krn_20:17_17 2Krn_20:17_18 2Krn_20:17_19 2Krn_20:17_20 2Krn_20:17_21 2Krn_20:17_22 2Krn_20:17_23 2Krn_20:17_24 2Krn_20:17_25 2Krn_20:17_26 2Krn_20:17_27 2Krn_20:17_28 2Krn_20:17_29 2Krn_20:17_30
2Krn:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:18 καὶ κύψας Ιωσαφατ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ ἔπεσαν ἔναντι κυρίου προσκυνῆσαι κυρίῳ.
2Krn:20:18 And Josaphat bowed with his face to the ground with all Juda and the dwellers in Jerusalem, and they fell before the Lord to worship the Lord. (2 Chronicles 20:18 Brenton)
2Krn:20:18 Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby Go uczcić. (2 Krn 20:18 BT_4)
2Krn:20:18 καὶ κύψας Ιωσαφατ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ ἔπεσαν ἔναντι κυρίου προσκυνῆσαι κυρίῳ.
2Krn:20:18 καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) Ἰωσαφάτ, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:20:18 I też, nawet, mianowicie By schylać się na dół Josaphat Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:20:18 kai\ ku/PSas *iOsafat e)pi\ pro/sOpon au)tou= kai\ pa=s *iouda kai\ oi( katoikou=ntes *ierousalEm e)/pesan e)/nanti kuri/ou proskunE=sai kuri/O|.
2Krn:20:18 kai kyPSas iOsafat epi prosOpon autu kai pas iuda kai hoi katoikuntes ierusalEm epesan enanti kyriu proskynEsai kyriO.
2Krn:20:18 C VA_AAPNSM N_NSM P N2N_ASN RD_GSM C A3_NSM N_NSM C RA_NPM V2_PAPNPM N_DSF VAI_AAI3P P N2_GSM VA_AAN N2_DSM
2Krn:20:18 and also, even, namely to stoop down Josaphat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:20:18 and upon STOOP DOWN-ing (nom|voc) Josaphat (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl) they-FALL-ed before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Krn:20:18 2Krn_20:18_1 2Krn_20:18_2 2Krn_20:18_3 2Krn_20:18_4 2Krn_20:18_5 2Krn_20:18_6 2Krn_20:18_7 2Krn_20:18_8 2Krn_20:18_9 2Krn_20:18_10 2Krn_20:18_11 2Krn_20:18_12 2Krn_20:18_13 2Krn_20:18_14 2Krn_20:18_15 2Krn_20:18_16 2Krn_20:18_17 2Krn_20:18_18
2Krn:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:19 καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται ἀπὸ τῶν υἱῶν Κααθ καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Κορε αἰνεῖν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἐν φωνῇ μεγάλῃ εἰς ὕψος.
2Krn:20:19 And the Levites of the children of Caath, and they of the sons of Core, rose up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. (2 Chronicles 20:19 Brenton)
2Krn:20:19 Wówczas lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana, Boga Izraela, donośnym i wysokim głosem. (2 Krn 20:19 BT_4)
2Krn:20:19 καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται ἀπὸ τῶν υἱῶν Κααθ καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Κορε αἰνεῖν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἐν φωνῇ μεγάλῃ εἰς ὕψος.
2Krn:20:19 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων
2Krn:20:19 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Lewita Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Miara; Korah By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja
2Krn:20:19 kai\ a)ne/stEsan oi( *leui=tai a)po\ tO=n ui(O=n *kaaT kai\ a)po\ tO=n ui(O=n *kore ai)nei=n kuri/O| TeO=| *israEl e)n fOnE=| mega/lE| ei)s u(/PSos.
2Krn:20:19 kai anestEsan hoi leuitai apo tOn hyiOn kaaT kai apo tOn hyiOn kore ainein kyriO TeO israEl en fOnE megalE eis hyPSos.
2Krn:20:19 C VHI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM N_GSM V2_PAN N2_DSM N2_DSM N_GSM P N1_DSF A1_DSF P N3E_ASN
2Krn:20:19 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the Levite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son measure; Korah to praise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound great into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance
2Krn:20:19 and they-STand-ed-UP the (nom) Levites (nom|voc) away from (+gen) the (gen) sons (gen)   and away from (+gen) the (gen) sons (gen) measure (voc); Korah (indecl) to-be-PRAISE-ing lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) into (+acc) height (nom|acc|voc)
2Krn:20:19 2Krn_20:19_1 2Krn_20:19_2 2Krn_20:19_3 2Krn_20:19_4 2Krn_20:19_5 2Krn_20:19_6 2Krn_20:19_7 2Krn_20:19_8 2Krn_20:19_9 2Krn_20:19_10 2Krn_20:19_11 2Krn_20:19_12 2Krn_20:19_13 2Krn_20:19_14 2Krn_20:19_15 2Krn_20:19_16 2Krn_20:19_17 2Krn_20:19_18 2Krn_20:19_19 2Krn_20:19_20 2Krn_20:19_21 2Krn_20:19_22
2Krn:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:20 καὶ ὤρθρισαν πρωῒ καὶ ἐξῆλθον εἰς τὴν ἔρημον Θεκωε, καὶ ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔστη Ιωσαφατ καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν Ἀκούσατέ μου, Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ· ἐμπιστεύσατε ἐν κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, καὶ ἐμπιστευθήσεσθε· ἐμπιστεύσατε ἐν προφήτῃ αὐτοῦ, καὶ εὐοδωθήσεσθε.
2Krn:20:20 And they rose early in the morning and went out to the wilderness of Thecoe: and as they went out, Josaphat stood and cried, and said, Hear me, Juda, and the dwellers in Jerusalem; put your trust in the Lord God, and your trust shall be honored; trust in his prophet, and ye shall prosper. (2 Chronicles 20:20 Brenton)
2Krn:20:20 Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: «Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło». (2 Krn 20:20 BT_4)
2Krn:20:20 Καὶ ὤρθρισαν πρωῒ καὶ ἐξῆλθον εἰς τὴν ἔρημον Θεκωε, καὶ ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔστη Ιωσαφατ καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν Ἀκούσατέ μου, Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ· ἐμπιστεύσατε ἐν κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, καὶ ἐμπιστευθήσεσθε· ἐμπιστεύσατε ἐν προφήτῃ αὐτοῦ, καὶ εὐοδωθήσεσθε.
2Krn:20:20 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) πρωΐ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   καί ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.   ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί     ἐν προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)
2Krn:20:20 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Wcześnie I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić By powodować stać Josaphat I też, nawet, mianowicie By ryczeć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Ja Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia
2Krn:20:20 *kai\ O)/rTrisan prOi\+ kai\ e)XE=lTon ei)s tE\n e)/rEmon *TekOe, kai\ e)n tO=| e)XelTei=n e)/stE *iOsafat kai\ e)bo/Esen kai\ ei)=pen *)akou/sate/ mou, *iouda kai\ oi( katoikou=ntes e)n *ierousalEm· e)mpisteu/sate e)n kuri/O| TeO=| u(mO=n, kai\ e)mpisteuTE/sesTe· e)mpisteu/sate e)n profE/tE| au)tou=, kai\ eu)odOTE/sesTe.
2Krn:20:20 kai OrTrisan prO+i kai eXElTon eis tEn erEmon TekOe, kai en tO eXelTein estE iOsafat kai eboEsen kai eipen akusate mu, iuda kai hoi katoikuntes en ierusalEm· empisteusate en kyriO TeO hymOn, kai empisteuTEsesTe· empisteusate en profEtE autu, kai euodOTEsesTe.
2Krn:20:20 C VAI_AAI3P D C VBI_AAI3P P RA_ASF N2_ASF N_GS C P RA_DSN VB_AAN VHI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S VA_AAD2P RP_GS N_NSM C RA_NPM V2_PAPNPM P N_DSF VA_AAD2P P N2_DSM N2_DSM RP_GP C VC_FPI2P VA_AAD2P P N1M_DSM RD_GSM C VC_FPI2P
2Krn:20:20 and also, even, namely to come early in the morning early and also, even, namely to come out into (+acc) the wilderness ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come out to cause to stand Josaphat and also, even, namely to bellow and also, even, namely to say/tell to hear I Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you and also, even, namely ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prophet he/she/it/same and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed
2Krn:20:20 and they-COME EARLY IN THE MORNING-ed early and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and in/among/by (+dat) the (dat) to-COME-OUT he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Josaphat (indecl) and he/she/it-BELLOW-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! me (gen) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)   in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(pl) (gen) and     in/among/by (+dat) prophet (dat) him/it/same (gen) and you(pl)-will-be-PROSPER-ed
2Krn:20:20 2Krn_20:20_1 2Krn_20:20_2 2Krn_20:20_3 2Krn_20:20_4 2Krn_20:20_5 2Krn_20:20_6 2Krn_20:20_7 2Krn_20:20_8 2Krn_20:20_9 2Krn_20:20_10 2Krn_20:20_11 2Krn_20:20_12 2Krn_20:20_13 2Krn_20:20_14 2Krn_20:20_15 2Krn_20:20_16 2Krn_20:20_17 2Krn_20:20_18 2Krn_20:20_19 2Krn_20:20_20 2Krn_20:20_21 2Krn_20:20_22 2Krn_20:20_23 2Krn_20:20_24 2Krn_20:20_25 2Krn_20:20_26 2Krn_20:20_27 2Krn_20:20_28 2Krn_20:20_29 2Krn_20:20_30 2Krn_20:20_31 2Krn_20:20_32 2Krn_20:20_33 2Krn_20:20_34 2Krn_20:20_35 2Krn_20:20_36 2Krn_20:20_37 2Krn_20:20_38 2Krn_20:20_39 2Krn_20:20_40
2Krn:20:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:21 καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς καὶ αἰνοῦντας ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔμπροσθεν τῆς δυνάμεως, καὶ ἔλεγον Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
2Krn:20:21 And he took counsel with the people, and set appointed men to sing psalms and praises, to give thanks, and sing the holy songs of praise in going forth before the host: and they said, Give thanks to the Lord, for his mercy endures for ever. (2 Chronicles 20:21 Brenton)
2Krn:20:21 Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. (2 Krn 20:21 BT_4)
2Krn:20:21 καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς καὶ αἰνοῦντας ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔμπροσθεν τῆς δυνάμεως, καὶ ἔλεγον Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
2Krn:20:21 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) μετά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:20:21 I też, nawet, mianowicie Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ludzie I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie By chwalić By przyznawać I też, nawet, mianowicie By chwalić Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić Przedtem/w przodzie z Zdolność I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
2Krn:20:21 kai\ e)bouleu/sato meta\ tou= laou= kai\ e)/stEsen PSaltO|dou\s kai\ ai)nou=ntas e)Xomologei=sTai kai\ ai)nei=n ta\ a(/gia e)n tO=| e)XelTei=n e)/mprosTen tE=s duna/meOs, kai\ e)/legon *)eXomologei=sTe tO=| kuri/O|, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=.
2Krn:20:21 kai ebuleusato meta tu lau kai estEsen PSaltOdus kai ainuntas eXomologeisTai kai ainein ta hagia en tO eXelTein emprosTen tEs dynameOs, kai elegon eXomologeisTe tO kyriO, hoti eis ton aiOna to eleos autu.
2Krn:20:21 C VAI_AMI3S P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S A1B_APM C V2_PAPAPM V2_PMN C V2_PAN RA_APN A1A_APN P RA_DSN VB_AAN P RA_GSF N3I_GSF C V1I_IAI3P V2_PMI2P RA_DSM N2_DSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RD_GSM
2Krn:20:21 and also, even, namely to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the people and also, even, namely to cause to stand ć and also, even, namely to praise to confess and also, even, namely to praise the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come out before/in front of the ability and also, even, namely to say/tell to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
2Krn:20:21 and he/she/it-was-???-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) people (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand   and while PRAISE-ing (acc) to-be-being-CONFESS-ed and to-be-PRAISE-ing the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-COME-OUT before/in front of the (gen) ability (gen) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krn:20:21 2Krn_20:21_1 2Krn_20:21_2 2Krn_20:21_3 2Krn_20:21_4 2Krn_20:21_5 2Krn_20:21_6 2Krn_20:21_7 2Krn_20:21_8 2Krn_20:21_9 2Krn_20:21_10 2Krn_20:21_11 2Krn_20:21_12 2Krn_20:21_13 2Krn_20:21_14 2Krn_20:21_15 2Krn_20:21_16 2Krn_20:21_17 2Krn_20:21_18 2Krn_20:21_19 2Krn_20:21_20 2Krn_20:21_21 2Krn_20:21_22 2Krn_20:21_23 2Krn_20:21_24 2Krn_20:21_25 2Krn_20:21_26 2Krn_20:21_27 2Krn_20:21_28 2Krn_20:21_29 2Krn_20:21_30 2Krn_20:21_31 2Krn_20:21_32 2Krn_20:21_33
2Krn:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:22 καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ τῆς ἐξομολογήσεως ἔδωκεν κύριος πολεμεῖν τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐπὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ τοὺς ἐξελθόντας ἐπὶ Ιουδαν, καὶ ἐτροπώθησαν.
2Krn:20:22 And when they began the praise and thanksgiving, the Lord caused the children of Ammon to fight against Moab, and the inhabitants of mount Seir that came out against Juda; and they were routed. (2 Chronicles 20:22 Brenton)
2Krn:20:22 W czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. (2 Krn 20:22 BT_4)
2Krn:20:22 καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ τῆς ἐξομολογήσεως ἔδωκεν κύριος πολεμεῖν τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐπὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ τοὺς ἐξελθόντας ἐπὶ Ιουδαν, καὶ ἐτροπώθησαν.
2Krn:20:22 καί ἐν ὁ ἡ τό ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἐπί   καί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί  
2Krn:20:22 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zaczynać się Chwal chwały On/ona/to/to samo By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By walczyć z wojną Syn Piasek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wchodź By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie
2Krn:20:22 kai\ e)n tO=| a)/rXasTai tE=s ai)ne/seOs au)tou= tE=s e)XomologE/seOs e)/dOken ku/rios polemei=n tou\s ui(ou\s *ammOn e)pi\ *mOab kai\ o)/ros *sEir tou\s e)XelTo/ntas e)pi\ *ioudan, kai\ e)tropO/TEsan.
2Krn:20:22 kai en tO arXasTai tEs aineseOs autu tEs eXomologEseOs edOken kyrios polemein tus hyius ammOn epi mOab kai oros sEir tus eXelTontas epi iudan, kai etropOTEsan.
2Krn:20:22 C P RA_DSN VA_AMN RA_GSF N3I_GSF RD_GSM RA_GSF N3I_GSF VAI_AAI3S N2_NSM V2_PAN RA_APM N2_APM N_GSM P N_ASM C N3E_ASN N_ASN RA_APM VB_AAPAPM P N1T_ASM C VCI_API3P
2Krn:20:22 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to begin the praise of praise he/she/it/same the ć to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fight war the son sand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely mount ć the to come out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely ć
2Krn:20:22 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BEGIN-ed the (gen) praise (gen) him/it/same (gen) the (gen)   he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-be-FIGHT-ing the (acc) sons (acc) sands (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and mount (nom|acc|voc)   the (acc) upon COME-ing-OUT (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and  
2Krn:20:22 2Krn_20:22_1 2Krn_20:22_2 2Krn_20:22_3 2Krn_20:22_4 2Krn_20:22_5 2Krn_20:22_6 2Krn_20:22_7 2Krn_20:22_8 2Krn_20:22_9 2Krn_20:22_10 2Krn_20:22_11 2Krn_20:22_12 2Krn_20:22_13 2Krn_20:22_14 2Krn_20:22_15 2Krn_20:22_16 2Krn_20:22_17 2Krn_20:22_18 2Krn_20:22_19 2Krn_20:22_20 2Krn_20:22_21 2Krn_20:22_22 2Krn_20:22_23 2Krn_20:22_24 2Krn_20:22_25 2Krn_20:22_26
2Krn:20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:23 καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ὄρος Σηιρ ἐξολεθρεῦσαι καὶ ἐκτρῖψαι· καὶ ὡς συνετέλεσαν τοὺς κατοικοῦντας Σηιρ, ἀνέστησαν εἰς ἀλλήλους τοῦ ἐξολεθρευθῆναι.
2Krn:20:23 Then the children of Ammon and Moab rose up against the dwellers in mount Seir, to destroy and consume them; and when they had made an end of destroying the inhabitants of Seir, they rose up against one another so that they were utterly destroyed. (2 Chronicles 20:23 Brenton)
2Krn:20:23 Powstali wówczas Ammonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić. Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. (2 Krn 20:23 BT_4)
2Krn:20:23 καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ὄρος Σηιρ ἐξολεθρεῦσαι καὶ ἐκτρῖψαι· καὶ ὡς συνετέλεσαν τοὺς κατοικοῦντας Σηιρ, ἀνέστησαν εἰς ἀλλήλους τοῦ ἐξολεθρευθῆναι.
2Krn:20:23 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί   ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) καί ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) καί ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) εἰς[1] ἀλλήλων (gen. pl.) ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
2Krn:20:23 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Wchodź By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie Jak/jak By uzupełniać By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Do (+przyspieszenie) Jeden inny By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
2Krn:20:23 kai\ a)ne/stEsan oi( ui(oi\ *ammOn kai\ *mOab e)pi\ tou\s katoikou=ntas o)/ros *sEir e)XoleTreu=sai kai\ e)ktri=PSai· kai\ O(s sunete/lesan tou\s katoikou=ntas *sEir, a)ne/stEsan ei)s a)llE/lous tou= e)XoleTreuTE=nai.
2Krn:20:23 kai anestEsan hoi hyioi ammOn kai mOab epi tus katoikuntas oros sEir eXoleTreusai kai ektriPSai· kai hOs synetelesan tus katoikuntas sEir, anestEsan eis allElus tu eXoleTreuTEnai.
2Krn:20:23 C VHI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C N_GSM P RA_APM V2_PAPAPM N3E_ASN N_ASN VA_AAN C VA_AAN C C VAI_AAI3P RA_APM V2_PAPAPM N_GSN VHI_AAI3P P RD_APM RA_GSN VC_APN
2Krn:20:23 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the son sand and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) mount ć to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination and also, even, namely to ??? and also, even, namely as/like to complete the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć to stand up put up, raise, resurrect into (+acc) one another the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
2Krn:20:23 and they-STand-ed-UP the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) mount (nom|acc|voc)   to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) and to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) and as/like they-COMPLETE-ed the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   they-STand-ed-UP into (+acc) one another (acc) the (gen) to-be-DESTROY UTTERLY-ed
2Krn:20:23 2Krn_20:23_1 2Krn_20:23_2 2Krn_20:23_3 2Krn_20:23_4 2Krn_20:23_5 2Krn_20:23_6 2Krn_20:23_7 2Krn_20:23_8 2Krn_20:23_9 2Krn_20:23_10 2Krn_20:23_11 2Krn_20:23_12 2Krn_20:23_13 2Krn_20:23_14 2Krn_20:23_15 2Krn_20:23_16 2Krn_20:23_17 2Krn_20:23_18 2Krn_20:23_19 2Krn_20:23_20 2Krn_20:23_21 2Krn_20:23_22 2Krn_20:23_23 2Krn_20:23_24 2Krn_20:23_25 2Krn_20:23_26
2Krn:20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:24 καὶ Ιουδας ἦλθεν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τῆς ἐρήμου καὶ ἐπέβλεψεν καὶ εἶδεν τὸ πλῆθος, καὶ ἰδοὺ πάντες νεκροὶ πεπτωκότες ἐπὶ τῆς γῆς, οὐκ ἦν σῳζόμενος.
2Krn:20:24 And Juda came to the watch-tower of the wilderness, and looked, and saw the multitude, and, behold, they were all fallen dead upon the earth, not one escaped. (2 Chronicles 20:24 Brenton)
2Krn:20:24 Gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać już pustynię, i spojrzeli na to mnóstwo, oto zobaczyli trupy leżące na ziemi: nikt nie uszedł z życiem. (2 Krn 20:24 BT_4)
2Krn:20:24 καὶ Ιουδας ἦλθεν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τῆς ἐρήμου καὶ ἐπέβλεψεν καὶ εἶδεν τὸ πλῆθος, καὶ ἰδοὺ πάντες νεκροὶ πεπτωκότες ἐπὶ τῆς γῆς, οὐκ ἦν σῳζόμενος.
2Krn:20:24 καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός νεκρός -ά -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
2Krn:20:24 I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Martwo {Całkowicie} By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
2Krn:20:24 kai\ *ioudas E)=lTen e)pi\ tE\n skopia\n tE=s e)rE/mou kai\ e)pe/blePSen kai\ ei)=den to\ plE=Tos, kai\ i)dou\ pa/ntes nekroi\ peptOko/tes e)pi\ tE=s gE=s, ou)k E)=n sO|DZo/menos.
2Krn:20:24 kai iudas ElTen epi tEn skopian tEs erEmu kai epeblePSen kai eiden to plETos, kai idu pantes nekroi peptOkotes epi tEs gEs, uk En sODZomenos.
2Krn:20:24 C N1T_NSM VBI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N2_GSF C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN C I A3_NPM N2_NPM VX_XAPNPM P RA_GSF N1_GSF D V9_IAI3S V1_PMPNSM
2Krn:20:24 and also, even, namely Judas/Judah to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the wilderness; to lay waste and also, even, namely to look upon overlook, look attentively and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the lot (multitude ) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of dead to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land οὐχ before rough breathing to be to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
2Krn:20:24 and Judas/Judah (nom) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and he/she/it-LOOK UPON-ed and he/she/it-SEE-ed the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) and be-you(sg)-SEE-ed! all (nom|voc) dead ([Adj] nom|voc) having FALL-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) not he/she/it-was while being-SAVE-ed (nom)
2Krn:20:24 2Krn_20:24_1 2Krn_20:24_2 2Krn_20:24_3 2Krn_20:24_4 2Krn_20:24_5 2Krn_20:24_6 2Krn_20:24_7 2Krn_20:24_8 2Krn_20:24_9 2Krn_20:24_10 2Krn_20:24_11 2Krn_20:24_12 2Krn_20:24_13 2Krn_20:24_14 2Krn_20:24_15 2Krn_20:24_16 2Krn_20:24_17 2Krn_20:24_18 2Krn_20:24_19 2Krn_20:24_20 2Krn_20:24_21 2Krn_20:24_22 2Krn_20:24_23 2Krn_20:24_24 2Krn_20:24_25
2Krn:20:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:25 καὶ ἦλθεν Ιωσαφατ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ σκυλεῦσαι τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ εὗρον κτήνη πολλὰ καὶ ἀποσκευὴν καὶ σκῦλα καὶ σκεύη ἐπιθυμητὰ καὶ ἐσκύλευσαν ἑαυτοῖς, καὶ ἐγένοντο ἡμέραι τρεῖς σκυλευόντων αὐτῶν τὰ σκῦλα, ὅτι πολλὰ ἦν.
2Krn:20:25 And Josaphat and his people went out to spoil them, and they found much cattle, and furniture, and spoils, and precious things: and they spoiled them, and they were three days gathering the spoil, for it was abundant. (2 Chronicles 20:25 Brenton)
2Krn:20:25 Przystąpił więc Jozafat i jego lud, aby pobrać z nich łupy. Znaleźli wtedy przy nich mnóstwo zdobyczy: bydła, dobytku, szat i kosztownych naczyń. Zdobyli takie łupy, iż nie mogli tego udźwignąć. Trzy dni im zeszły na zbieraniu łupu, był on bowiem wielki. (2 Krn 20:25 BT_4)
2Krn:20:25 καὶ ἦλθεν Ιωσαφατ καὶ λαὸς αὐτοῦ σκυλεῦσαι τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ εὗρον κτήνη πολλὰ καὶ ἀποσκευὴν καὶ σκῦλα καὶ σκεύη ἐπιθυμητὰ καὶ ἐσκύλευσαν ἑαυτοῖς, καὶ ἐγένοντο ἡμέραι τρεῖς σκυλευόντων αὐτῶν τὰ σκῦλα, ὅτι πολλὰ ἦν.
2Krn:20:25 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰωσαφάτ, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) κτῆνο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί   καί σκῦλον, -ου, τό καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ἐπι·θυμητής, -οῦ, ὁ; ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] καί   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Krn:20:25 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Josaphat I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Łup On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować Zwierzęcy (zwierzę) Dużo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Łup I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Życzący sobie to jest silny jeden: Jeden doganiany w chciwej namiętności; desireable to jest, godny bycia pożądany potem I też, nawet, mianowicie Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Trzy On/ona/to/to samo Łup Ponieważ/tamto Dużo By być
2Krn:20:25 kai\ E)=lTen *iOsafat kai\ o( lao\s au)tou= skuleu=sai ta\ sku=la au)tO=n kai\ eu(=ron ktE/nE polla\ kai\ a)poskeuE\n kai\ sku=la kai\ skeu/E e)piTumEta\ kai\ e)sku/leusan e(autoi=s, kai\ e)ge/nonto E(me/rai trei=s skuleuo/ntOn au)tO=n ta\ sku=la, o(/ti polla\ E)=n.
2Krn:20:25 kai ElTen iOsafat kai ho laos autu skyleusai ta skyla autOn kai heuron ktEnE polla kai aposkeuEn kai skyla kai skeuE epiTymEta kai eskyleusan heautois, kai egenonto hEmerai treis skyleuontOn autOn ta skyla, hoti polla En.
2Krn:20:25 C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM VA_AAN RA_APN N2N_APN RD_GPM C VB_AAI3P N3E_APN A1_APN C N1_ASF C N2N_APN C N3E_APN A1_APN C VAI_AAI3P RD_DPM C VBI_AMI3P N1A_NPF N3_NPF V1_PAPGPM RD_GPM RA_APN N2N_APN C A1_APN V9_IAI3S
2Krn:20:25 and also, even, namely to come Josaphat and also, even, namely the people he/she/it/same ć the spoil he/she/it/same and also, even, namely to find Animal (beast) much and also, even, namely ć and also, even, namely spoil and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement desirer i.e. lusty one: one caught up in covetous passion; desireable i.e., worthy of being lusted after and also, even, namely ć self /our-/your-/themselves and also, even, namely to become become, happen day three ć he/she/it/same the spoil because/that much to be
2Krn:20:25 and he/she/it-COME-ed Josaphat (indecl) and the (nom) people (nom) him/it/same (gen)   the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen) and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) Animals (nom|acc|voc) many (nom|acc) and   and spoils (nom|acc|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) desirer (voc); desireable ([Adj] nom|acc|voc) and   selves (dat) and they-were-BECOME-ed days (nom|voc) three (acc, nom)   them/same (gen) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) because/that many (nom|acc) he/she/it-was
2Krn:20:25 2Krn_20:25_1 2Krn_20:25_2 2Krn_20:25_3 2Krn_20:25_4 2Krn_20:25_5 2Krn_20:25_6 2Krn_20:25_7 2Krn_20:25_8 2Krn_20:25_9 2Krn_20:25_10 2Krn_20:25_11 2Krn_20:25_12 2Krn_20:25_13 2Krn_20:25_14 2Krn_20:25_15 2Krn_20:25_16 2Krn_20:25_17 2Krn_20:25_18 2Krn_20:25_19 2Krn_20:25_20 2Krn_20:25_21 2Krn_20:25_22 2Krn_20:25_23 2Krn_20:25_24 2Krn_20:25_25 2Krn_20:25_26 2Krn_20:25_27 2Krn_20:25_28 2Krn_20:25_29 2Krn_20:25_30 2Krn_20:25_31 2Krn_20:25_32 2Krn_20:25_33 2Krn_20:25_34 2Krn_20:25_35 2Krn_20:25_36
2Krn:20:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:26 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐπισυνήχθησαν εἰς τὸν αὐλῶνα τῆς εὐλογίας, ἐκεῖ γὰρ ηὐλόγησαν τὸν κύριον· διὰ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κοιλὰς εὐλογίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krn:20:26 And it came to pass on the fourth day they were gathered to the Valley of Blessing; for there they blessed the Lord: therefore they called the name of the place the Valley of Blessing, until this day. (2 Chronicles 20:26 Brenton)
2Krn:20:26 W czwartym zaś dniu zebrali się w Dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejsce to nazwali Doliną Beraka. (2 Krn 20:26 BT_4)
2Krn:20:26 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐπισυνήχθησαν εἰς τὸν αὐλῶνα τῆς εὐλογίας, ἐκεῖ γὰρ ηὐλόγησαν τὸν κύριον· διὰ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κοιλὰς εὐλογίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krn:20:26 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ἐκεῖ γάρ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο   εὐ·λογία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:20:26 I też, nawet, mianowicie Dzień Czwarty Do ??? Do (+przyspieszenie) ??? Tam Dla odtąd, jak By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Miejsce Tamto ??? Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:20:26 kai\ tE=| E(me/ra| tE=| teta/rtE| e)pisunE/CHTEsan ei)s to\n au)lO=na tE=s eu)logi/as, e)kei= ga\r Eu)lo/gEsan to\n ku/rion· dia\ tou=to e)ka/lesan to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *koila\s eu)logi/as e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
2Krn:20:26 kai tE hEmera tE tetartE episynECHTEsan eis ton aulOna tEs eulogias, ekei gar EulogEsan ton kyrion· dia tuto ekalesan to onoma tu topu ekeinu koilas eulogias heOs tEs hEmeras tautEs.
2Krn:20:26 C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VQI_API3P P RA_ASM N3_ASM RA_GSF N1A_GSF D x VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM P RD_ASN VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N_NS N1A_GSF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
2Krn:20:26 and also, even, namely the day the fourth to ??? into (+acc) the ć the ??? there for since, as to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to the place that ć ??? until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:20:26 and the (dat) day (dat) the (dat) fourth (dat) they-were-???-ed into (+acc) the (acc)   the (gen) ??? (gen), ???s (acc) there for they-BLESS-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen)   ??? (gen), ???s (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
2Krn:20:26 2Krn_20:26_1 2Krn_20:26_2 2Krn_20:26_3 2Krn_20:26_4 2Krn_20:26_5 2Krn_20:26_6 2Krn_20:26_7 2Krn_20:26_8 2Krn_20:26_9 2Krn_20:26_10 2Krn_20:26_11 2Krn_20:26_12 2Krn_20:26_13 2Krn_20:26_14 2Krn_20:26_15 2Krn_20:26_16 2Krn_20:26_17 2Krn_20:26_18 2Krn_20:26_19 2Krn_20:26_20 2Krn_20:26_21 2Krn_20:26_22 2Krn_20:26_23 2Krn_20:26_24 2Krn_20:26_25 2Krn_20:26_26 2Krn_20:26_27 2Krn_20:26_28 2Krn_20:26_29 2Krn_20:26_30
2Krn:20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:27 καὶ ἐπέστρεψεν πᾶς ἀνὴρ Ιουδα εἰς Ιερουσαλημ καὶ Ιωσαφατ ἡγούμενος αὐτῶν ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν,
2Krn:20:27 And all the men of Juda returned to Jerusalem, and Josaphat led them with great joy; for the Lord gave them joy over their enemies. (2 Chronicles 20:27 Brenton)
2Krn:20:27 Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy , z Jozafatem, na czele, wrócili do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół. (2 Krn 20:27 BT_4)
2Krn:20:27 καὶ ἐπέστρεψεν πᾶς ἀνὴρ Ιουδα εἰς Ιερουσαλημ καὶ Ιωσαφατ ἡγούμενος αὐτῶν ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν,
2Krn:20:27 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί Ἰωσαφάτ, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅτι εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:20:27 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Josaphat By uważać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Wielki Ponieważ/tamto By celebrować/bądź wesoły On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo
2Krn:20:27 kai\ e)pe/strePSen pa=s a)nE\r *iouda ei)s *ierousalEm kai\ *iOsafat E(gou/menos au)tO=n e)n eu)frosu/nE| mega/lE|, o(/ti eu)/franen au)tou\s ku/rios a)po\ tO=n e)CHTrO=n au)tO=n,
2Krn:20:27 kai epestrePSen pas anEr iuda eis ierusalEm kai iOsafat hEgumenos autOn en eufrosynE megalE, hoti eufranen autus kyrios apo tOn eCHTrOn autOn,
2Krn:20:27 C VAI_AAI3S A3_NSM N3_NSM N_GSM P N_DSF C N_NSM V2_PMPNSM RD_GPM P N1_DSF A1_DSF C VA_AAI3S RD_APM N2_NSM P RA_GPM A1A_GPM RD_GPM
2Krn:20:27 and also, even, namely to turn around every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely Josaphat to deem he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness great because/that to celebrate/be merry he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the enmity; hostile he/she/it/same
2Krn:20:27 and he/she/it-TURN-ed-AROUND every (nom|voc) man, husband (nom) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) Jerusalem (indecl) and Josaphat (indecl) while being-DEEM-ed (nom) them/same (gen) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) great ([Adj] dat) because/that he/she/it-CELEBRATE/BE-ed-MERRY them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen)
2Krn:20:27 2Krn_20:27_1 2Krn_20:27_2 2Krn_20:27_3 2Krn_20:27_4 2Krn_20:27_5 2Krn_20:27_6 2Krn_20:27_7 2Krn_20:27_8 2Krn_20:27_9 2Krn_20:27_10 2Krn_20:27_11 2Krn_20:27_12 2Krn_20:27_13 2Krn_20:27_14 2Krn_20:27_15 2Krn_20:27_16 2Krn_20:27_17 2Krn_20:27_18 2Krn_20:27_19 2Krn_20:27_20 2Krn_20:27_21 2Krn_20:27_22
2Krn:20:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:20:28 καὶ εἰσῆλθον εἰς Ιερουσαλημ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰς οἶκον κυρίου.
2Krn:20:28 And they entered into Jerusalem with lutes and harps and trumpets, going into the house of the lord. (2 Chronicles 20:28 Brenton)
2Krn:20:28 Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni Pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach. (2 Krn 20:28 BT_4)
2Krn:20:28 καὶ εἰσῆλθον εἰς Ιερουσαλημ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰς οἶκον κυρίου.
2Krn:20:28 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν   καί ἐν   καί ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:20:28 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:20:28 kai\ ei)sE=lTon ei)s *ierousalEm e)n na/blais kai\ e)n kinu/rais kai\ e)n sa/lpigXin ei)s oi)=kon kuri/ou. </