2Krn:25:1 Ὢν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐβασίλευσεν Αμασιας καὶ εἴκοσι ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ιωαδεν ἀπὸ Ιερουσαλημ.
2Krn:25:1 Amasias began to reign when he was twenty and five years old, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem; and his mother's name was Joadaen of Jerusalem. (2 Chronicles 25:1 Brenton)
2Krn:25:1 Dwadzieścia pięć lat miał Amazjasz, w chwili objęcia rządów, a panował w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Matce jego było na imię Joaddan z Jerozolimy. (2 Krn 25:1 BT_4)
2Krn:25:1 Ὢν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐβασίλευσεν Αμασιας καὶ εἴκοσι ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ιωαδεν ἀπὸ Ιερουσαλημ.
2Krn:25:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέντε καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἐννέα ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:25:1 By być Pięć I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Rok By panować I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Dziewięć Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
2Krn:25:1 *)\On pe/nte kai\ ei)/kosi e)tO=n e)basi/leusen *amasias kai\ ei)/kosi e)nne/a e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *iOaden a)po\ *ierousalEm.
2Krn:25:1 On pente kai eikosi etOn ebasileusen amasias kai eikosi ennea etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu iOaden apo ierusalEm.
2Krn:25:1 V9_PAPNSM M C M N3E_GPN VAI_AAI3S N1T_NSM C M M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF P N_GSF
2Krn:25:1 to be five and also, even, namely icon; twenty year to reign ć and also, even, namely icon; twenty nine year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
2Krn:25:1 while being (nom) five and icons (dat); twenty years (gen) he/she/it-REIGN-ed   and icons (dat); twenty nine years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   away from (+gen) Jerusalem (indecl)
2Krn:25:1 2Krn_25:1_1 2Krn_25:1_2 2Krn_25:1_3 2Krn_25:1_4 2Krn_25:1_5 2Krn_25:1_6 2Krn_25:1_7 2Krn_25:1_8 2Krn_25:1_9 2Krn_25:1_10 2Krn_25:1_11 2Krn_25:1_12 2Krn_25:1_13 2Krn_25:1_14 2Krn_25:1_15 2Krn_25:1_16 2Krn_25:1_17 2Krn_25:1_18 2Krn_25:1_19 2Krn_25:1_20 2Krn_25:1_21 2Krn_25:1_22
2Krn:25:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:2 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου, ἀλλ’ οὐκ ἐν καρδίᾳ πλήρει.
2Krn:25:2 And he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. (2 Chronicles 25:2 Brenton)
2Krn:25:2 On czynił to, co jest słuszne w oczach Pańskich, ale nie szczerym sercem. (2 Krn 25:2 BT_4)
2Krn:25:2 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου, ἀλλ’ οὐκ ἐν καρδίᾳ πλήρει.
2Krn:25:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀλλά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν καρδία, -ας, ἡ πλήρης -ες
2Krn:25:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ale ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Pełny
2Krn:25:2 kai\ e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou, a)ll’ ou)k e)n kardi/a| plE/rei.
2Krn:25:2 kai epoiEsen to euTes enOpion kyriu, all’ uk en kardia plErei.
2Krn:25:2 C VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM C D P N1A_DSF A3H_DSF
2Krn:25:2 and also, even, namely to do/make the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. but οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) full
2Krn:25:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) but not in/among/by (+dat) heart (dat) full ([Adj] dat)
2Krn:25:2 2Krn_25:2_1 2Krn_25:2_2 2Krn_25:2_3 2Krn_25:2_4 2Krn_25:2_5 2Krn_25:2_6 2Krn_25:2_7 2Krn_25:2_8 2Krn_25:2_9 2Krn_25:2_10 2Krn_25:2_11
2Krn:25:2 x x x x x x x x x x x
2Krn:25:3 καὶ ἐγένετο ὡς κατέστη ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς φονεύσαντας τὸν βασιλέα πατέρα αὐτοῦ·
2Krn:25:3 And it came to pass, when the kingdom was established in his hand, that he slew his servants who had slain the king his father. (2 Chronicles 25:3 Brenton)
2Krn:25:3 Skoro tylko umocnił władzę królewską w swym ręku, zabił tych spośród swych sług, którzy zabili jego ojca, króla. (2 Krn 25:3 BT_4)
2Krn:25:3 καὶ ἐγένετο ὡς κατέστη βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς φονεύσαντας τὸν βασιλέα πατέρα αὐτοῦ·
2Krn:25:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:25:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Królestwo; królewski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać Dziecka/służący On/ona/to/to samo By mordować Król Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:25:3 kai\ e)ge/neto O(s kate/stE E( basilei/a e)n CHeiri\ au)tou=, kai\ e)Tana/tOsen tou\s pai=das au)tou= tou\s foneu/santas to\n basile/a pate/ra au)tou=·
2Krn:25:3 kai egeneto hOs katestE hE basileia en CHeiri autu, kai eTanatOsen tus paidas autu tus foneusantas ton basilea patera autu·
2Krn:25:3 C VBI_AMI3S C VHI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF P N3_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N3D_APM RD_GSM RA_APM VA_AAPAPM RA_ASM N3V_ASM N3_ASM RD_GSM
2Krn:25:3 and also, even, namely to become become, happen as/like to enable lay, render widowed the kingdom; royal in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely to put to death the child/servant he/she/it/same the to murder the king father he/she/it/same
2Krn:25:3 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-ENABLE-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) the (acc) upon MURDER-ing (acc) the (acc) king (acc) father (acc) him/it/same (gen)
2Krn:25:3 2Krn_25:3_1 2Krn_25:3_2 2Krn_25:3_3 2Krn_25:3_4 2Krn_25:3_5 2Krn_25:3_6 2Krn_25:3_7 2Krn_25:3_8 2Krn_25:3_9 2Krn_25:3_10 2Krn_25:3_11 2Krn_25:3_12 2Krn_25:3_13 2Krn_25:3_14 2Krn_25:3_15 2Krn_25:3_16 2Krn_25:3_17 2Krn_25:3_18 2Krn_25:3_19 2Krn_25:3_20
2Krn:25:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:4 καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν οὐκ ἀπέκτεινεν κατὰ τὴν διαθήκην τοῦ νόμου κυρίου, καθὼς γέγραπται, ὡς ἐνετείλατο κύριος λέγων Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ἀλλ’ ἢ ἕκαστος τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανοῦνται. –
2Krn:25:4 But he slew not their sons, according to the covenant of the law of the Lord, as it is written, and as the Lord commanded, saying, The fathers shall not die for the children, and the sons shall not die for the fathers, but they shall die each for his own sin. (2 Chronicles 25:4 Brenton)
2Krn:25:4 Lecz nie skazał na śmierć ich synów, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał: Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. (2 Krn 25:4 BT_4)
2Krn:25:4 καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν οὐκ ἀπέκτεινεν κατὰ τὴν διαθήκην τοῦ νόμου κυρίου, καθὼς γέγραπται, ὡς ἐνετείλατο κύριος λέγων Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ἀλλ’ ἕκαστος τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανοῦνται.
2Krn:25:4 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) κατά ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθ·ώς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὡς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὑπέρ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὑπέρ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἀλλά ἤ[1] ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)  
2Krn:25:4 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zabijać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Konwencja Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By pisać Jak/jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By umierać Ojciec Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dziecko I też, nawet, mianowicie Syn ??? Przed przydechem mocnym By umierać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec Ale Albo Każdy Samo /nasz /twój /siebie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By umierać  
2Krn:25:4 kai\ tou\s ui(ou\s au)tO=n ou)k a)pe/kteinen kata\ tE\n diaTE/kEn tou= no/mou kuri/ou, kaTO\s ge/graptai, O(s e)netei/lato ku/rios le/gOn *ou)k a)poTanou=ntai pate/res u(pe\r te/knOn, kai\ ui(oi\ ou)k a)poTanou=ntai u(pe\r pate/rOn, a)ll’ E)\ e(/kastos tE=| e(autou= a(marti/a| a)poTanou=ntai.
2Krn:25:4 kai tus hyius autOn uk apekteinen kata tEn diaTEkEn tu nomu kyriu, kaTOs gegraptai, hOs eneteilato kyrios legOn uk apoTanuntai pateres hyper teknOn, kai hyioi uk apoTanuntai hyper paterOn, all’ E hekastos tE heautu hamartia apoTanuntai.
2Krn:25:4 C RA_APM N2_APM RD_GPM D VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM N2_GSM D VP_XPI3S C VAI_AMI3S N2_NSM V1_PAPNSM D VF2_FMI3P N3_NPM P N2N_GPN C N2_NPM D VF2_FMI3P P N3_GPM C C A1_NSM RA_DSF RD_GSM N1A_DSF VF2_FMI3P
2Krn:25:4 and also, even, namely the son he/she/it/same οὐχ before rough breathing to kill down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the covenant the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as accordingly [according to how/in accordance with how] to write as/like to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell οὐχ before rough breathing to die father above (+acc), on behalf of (+gen) child and also, even, namely son οὐχ before rough breathing to die above (+acc), on behalf of (+gen) father but or each the self /our-/your-/themselves sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to die  
2Krn:25:4 and the (acc) sons (acc) them/same (gen) not he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) covenant (acc) the (gen) law (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as accordingly he/she/it-has-been-WRITE-ed as/like he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom) not they-will-be-DIE-ed fathers (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) children (gen) and sons (nom|voc) not they-will-be-DIE-ed above (+acc), on behalf of (+gen) fathers (gen) but or each (of two) (nom) the (dat) self (gen) sin (dat) they-will-be-DIE-ed  
2Krn:25:4 2Krn_25:4_1 2Krn_25:4_2 2Krn_25:4_3 2Krn_25:4_4 2Krn_25:4_5 2Krn_25:4_6 2Krn_25:4_7 2Krn_25:4_8 2Krn_25:4_9 2Krn_25:4_10 2Krn_25:4_11 2Krn_25:4_12 2Krn_25:4_13 2Krn_25:4_14 2Krn_25:4_15 2Krn_25:4_16 2Krn_25:4_17 2Krn_25:4_18 2Krn_25:4_19 2Krn_25:4_20 2Krn_25:4_21 2Krn_25:4_22 2Krn_25:4_23 2Krn_25:4_24 2Krn_25:4_25 2Krn_25:4_26 2Krn_25:4_27 2Krn_25:4_28 2Krn_25:4_29 2Krn_25:4_30 2Krn_25:4_31 2Krn_25:4_32 2Krn_25:4_33 2Krn_25:4_34 2Krn_25:4_35 2Krn_25:4_36 2Krn_25:4_37
2Krn:25:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:5 καὶ συνήγαγεν Αμασιας τὸν οἶκον Ιουδα καὶ ἀνέστησεν αὐτοὺς κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν εἰς χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους ἐν παντὶ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ· καὶ ἠρίθμησεν αὐτοὺς ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω καὶ εὗρεν αὐτοὺς τριακοσίας χιλιάδας δυνατοὺς ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον κρατοῦντας δόρυ καὶ θυρεόν.
2Krn:25:5 And Amasias assembled the house of Juda, and appointed them according to the houses of their families for captains of thousands and captains of hundreds in all Juda and Jerusalem: and he numbered them from twenty years old and upwards, and found them three hundred thousand able to go out to war, holding spear and shield. (2 Chronicles 25:5 Brenton)
2Krn:25:5 Zgromadził potem Amazjasz mieszkańców Judy i podzielił ich według rodów, dając im tysiączników i setników dla całego Judy i Beniamina; dokonał następnie ich spisu od dwudziestu lat i powyżej. Znalazł wtedy trzysta tysięcy mężów wyborowych, zdolnych do walki, uzbrojonych w dzidę i tarczę. (2 Krn 25:5 BT_4)
2Krn:25:5 καὶ συνήγαγεν Αμασιας τὸν οἶκον Ιουδα καὶ ἀνέστησεν αὐτοὺς κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν εἰς χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους ἐν παντὶ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ· καὶ ἠρίθμησεν αὐτοὺς ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω καὶ εὗρεν αὐτοὺς τριακοσίας χιλιάδας δυνατοὺς ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον κρατοῦντας δόρυ καὶ θυρεόν.
2Krn:25:5 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   καί ἐπ·άνω καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τρια·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ δυνατός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) δόρυ, δόρατος, τό καί θυρεός, -οῦ, ὁ
2Krn:25:5 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Dom Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie Centurion W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By liczyć się On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Trzysta Kilo [jednostka tysiąc] Zdolny By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Włócznia I też, nawet, mianowicie Kamień
2Krn:25:5 kai\ sunE/gagen *amasias to\n oi)=kon *iouda kai\ a)ne/stEsen au)tou\s kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n ei)s CHilia/rCHous kai\ e(katonta/rCHous e)n panti\ *iouda kai\ *ierousalEm· kai\ E)ri/TmEsen au)tou\s a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO kai\ eu(=ren au)tou\s triakosi/as CHilia/das dunatou\s e)XelTei=n ei)s po/lemon kratou=ntas do/ru kai\ Tureo/n.
2Krn:25:5 kai synEgagen amasias ton oikon iuda kai anestEsen autus kat’ oikus patriOn autOn eis CHiliarCHus kai hekatontarCHus en panti iuda kai ierusalEm· kai EriTmEsen autus apo eikosaetus kai epanO kai heuren autus triakosias CHiliadas dynatus eXelTein eis polemon kratuntas dory kai Tyreon.
2Krn:25:5 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_APM C N2_APM P A3_DSM N_DSM C N_DSF C VAI_AAI3S RD_APM P A3H_GSM C D C VB_AAI3S RD_APM A1A_APF N3D_APF A1_APM VB_AAN P N2_ASM V2_PAPAPM N3_ASN C N2_ASM
2Krn:25:5 and also, even, namely to gather together ć the house Judas/Judah and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same into (+acc) chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely centurion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of] and also, even, namely to count he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead and also, even, namely to find he/she/it/same three hundred kilo [unit of one thousand] capable to come out into (+acc) war [see polemic] to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain spear and also, even, namely stone
2Krn:25:5 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed   the (acc) house (acc) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-STand-ed-UP them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) into (+acc) chiliarchs (acc) and centurions (acc) in/among/by (+dat) every (dat) Judas/Judah (gen, voc) and Jerusalem (indecl) and he/she/it-COUNT-ed them/same (acc) away from (+gen)   and upper and he/she/it-FIND-ed them/same (acc) three hundred (acc) kilos (acc) capable ([Adj] acc) to-COME-OUT into (+acc) war (acc) while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (acc) spear (nom|acc|voc) and stone (acc)
2Krn:25:5 2Krn_25:5_1 2Krn_25:5_2 2Krn_25:5_3 2Krn_25:5_4 2Krn_25:5_5 2Krn_25:5_6 2Krn_25:5_7 2Krn_25:5_8 2Krn_25:5_9 2Krn_25:5_10 2Krn_25:5_11 2Krn_25:5_12 2Krn_25:5_13 2Krn_25:5_14 2Krn_25:5_15 2Krn_25:5_16 2Krn_25:5_17 2Krn_25:5_18 2Krn_25:5_19 2Krn_25:5_20 2Krn_25:5_21 2Krn_25:5_22 2Krn_25:5_23 2Krn_25:5_24 2Krn_25:5_25 2Krn_25:5_26 2Krn_25:5_27 2Krn_25:5_28 2Krn_25:5_29 2Krn_25:5_30 2Krn_25:5_31 2Krn_25:5_32 2Krn_25:5_33 2Krn_25:5_34 2Krn_25:5_35 2Krn_25:5_36 2Krn_25:5_37 2Krn_25:5_38 2Krn_25:5_39 2Krn_25:5_40 2Krn_25:5_41 2Krn_25:5_42
2Krn:25:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:6 καὶ ἐμισθώσατο ἀπὸ Ισραηλ ἑκατὸν χιλιάδας δυνατοὺς ἰσχύι ἑκατὸν ταλάντων ἀργυρίου.
2Krn:25:6 Also he hired of Israel a hundred thousand mighty men for a hundred talents of silver. (2 Chronicles 25:6 Brenton)
2Krn:25:6 Najął następnie z Izraela sto tysięcy dzielnych wojowników za sto talentów srebra. (2 Krn 25:6 BT_4)
2Krn:25:6 καὶ ἐμισθώσατο ἀπὸ Ισραηλ ἑκατὸν χιλιάδας δυνατοὺς ἰσχύι ἑκατὸν ταλάντων ἀργυρίου.
2Krn:25:6 καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἀπό Ἰσραήλ, ὁ ἑκατόν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ ἑκατόν τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
2Krn:25:6 I też, nawet, mianowicie By najmować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Sto Kilo [jednostka tysiąc] Zdolny Siła Sto Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra
2Krn:25:6 kai\ e)misTO/sato a)po\ *israEl e(kato\n CHilia/das dunatou\s i)sCHu/i e(kato\n tala/ntOn a)rguri/ou.
2Krn:25:6 kai emisTOsato apo israEl hekaton CHiliadas dynatus isCHyi hekaton talantOn argyriu.
2Krn:25:6 C VAI_AMI3S P N_GSM M N3D_APF A1_APM N3U_DSF M N2_GPN N2N_GSN
2Krn:25:6 and also, even, namely to hire from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel hundred kilo [unit of one thousand] capable strength hundred talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver
2Krn:25:6 and he/she/it-was-HIRE-ed away from (+gen) Israel (indecl) hundred kilos (acc) capable ([Adj] acc) strength (dat) hundred talents (gen) piece of silver (gen)
2Krn:25:6 2Krn_25:6_1 2Krn_25:6_2 2Krn_25:6_3 2Krn_25:6_4 2Krn_25:6_5 2Krn_25:6_6 2Krn_25:6_7 2Krn_25:6_8 2Krn_25:6_9 2Krn_25:6_10 2Krn_25:6_11
2Krn:25:6 x x x x x x x x x x x
2Krn:25:7 καὶ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν λέγων Βασιλεῦ, οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ δύναμις Ισραηλ, ὅτι οὐκ ἔστιν κύριος μετὰ Ισραηλ, πάντων τῶν υἱῶν Εφραιμ·
2Krn:25:7 And there came a man of God to him, saying, O king, let not the host of Israel go with thee; for the Lord is not with Israel, even all the sons of Ephraim. (2 Chronicles 25:7 Brenton)
2Krn:25:7 Wszedł wówczas do niego mąż Boży mówiąc: «Królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, bo Pan nie jest z Izraelem ani z żadnym z synów Efraima. (2 Krn 25:7 BT_4)
2Krn:25:7 καὶ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν λέγων Βασιλεῦ, οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ δύναμις Ισραηλ, ὅτι οὐκ ἔστιν κύριος μετὰ Ισραηλ, πάντων τῶν υἱῶν Εφραιμ·
2Krn:25:7 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δύναμις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ
2Krn:25:7 I też, nawet, mianowicie Ludzki Bóg  By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Król ??? Przed przydechem mocnym By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zdolność Izrael Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Efraim
2Krn:25:7 kai\ a)/nTrOpos tou= Teou= E)=lTen pro\s au)to\n le/gOn *basileu=, ou) poreu/setai meta\ sou= du/namis *israEl, o(/ti ou)k e)/stin ku/rios meta\ *israEl, pa/ntOn tO=n ui(O=n *efraim·
2Krn:25:7 kai anTrOpos tu Teu ElTen pros auton legOn basileu, u poreusetai meta su dynamis israEl, hoti uk estin kyrios meta israEl, pantOn tOn hyiOn efraim·
2Krn:25:7 C N2_NSM RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3S P RD_ASM V1_PAPNSM N3V_VSM D VF_FMI3S P RP_GS N3I_NSF N_GSM C D V9_PAI3S N2_NSM P N_GSM A3_GPM RA_GPM N2_GPM N_GSM
2Krn:25:7 and also, even, namely human the god [see theology] to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell king οὐχ before rough breathing to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ability Israel because/that οὐχ before rough breathing to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel every all, each, every, the whole of the son Ephraim
2Krn:25:7 and human (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) king (voc) not he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ability (nom) Israel (indecl) because/that not he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) all (gen) the (gen) sons (gen) Ephraim (indecl)
2Krn:25:7 2Krn_25:7_1 2Krn_25:7_2 2Krn_25:7_3 2Krn_25:7_4 2Krn_25:7_5 2Krn_25:7_6 2Krn_25:7_7 2Krn_25:7_8 2Krn_25:7_9 2Krn_25:7_10 2Krn_25:7_11 2Krn_25:7_12 2Krn_25:7_13 2Krn_25:7_14 2Krn_25:7_15 2Krn_25:7_16 2Krn_25:7_17 2Krn_25:7_18 2Krn_25:7_19 2Krn_25:7_20 2Krn_25:7_21 2Krn_25:7_22 2Krn_25:7_23 2Krn_25:7_24 2Krn_25:7_25
2Krn:25:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:8 ὅτι ἐὰν ὑπολάβῃς κατισχῦσαι ἐν τούτοις, καὶ τροπώσεταί σε κύριος ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, ὅτι ἔστιν παρὰ κυρίου καὶ ἰσχῦσαι καὶ τροπώσασθαι.
2Krn:25:8 For if thou shalt undertake to strengthen thyself with these, then the lord shall put thee to flight before the enemies: for it is of the Lord both to strengthen and to put to flight. (2 Chronicles 25:8 Brenton)
2Krn:25:8 Jeśli zaś mniemasz, że się wzmocnisz przez to, osłabi cię Bóg przed wrogiem, albowiem u Boga jest siła, aby pomóc i aby osłabić». (2 Krn 25:8 BT_4)
2Krn:25:8 ὅτι ἐὰν ὑπολάβῃς κατισχῦσαι ἐν τούτοις, καὶ τροπώσεταί σε κύριος ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, ὅτι ἔστιν παρὰ κυρίου καὶ ἰσχῦσαι καὶ τροπώσασθαι.
2Krn:25:8 ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί  
2Krn:25:8 Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaprzyjaźniać się Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wrogość; wrogi Ponieważ/tamto By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mieć siła I też, nawet, mianowicie
2Krn:25:8 o(/ti e)a\n u(pola/bE|s katisCHu=sai e)n tou/tois, kai\ tropO/setai/ se ku/rios e)nanti/on tO=n e)CHTrO=n, o(/ti e)/stin para\ kuri/ou kai\ i)sCHu=sai kai\ tropO/sasTai.
2Krn:25:8 hoti ean hypolabEs katisCHysai en tutois, kai tropOsetai se kyrios enantion tOn eCHTrOn, hoti estin para kyriu kai isCHysai kai tropOsasTai.
2Krn:25:8 C C VB_AAS2S VA_AAN P RD_DPM C VF_FMI3S RP_AS N2_NSM P RA_GPM A1A_GPM C V9_PAI3S P N2_GSM C VA_AAN C VA_AMN
2Krn:25:8 because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take up to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the enmity; hostile because/that to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to have strength and also, even, namely ć
2Krn:25:8 because/that if-ever you(sg)-should-TAKE UP to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) in/among/by (+dat) these (dat) and   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) because/that he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and to-HAVE-STRENGTH, be-you(sg)-HAVE-ed-STRENGTH!, he/she/it-happens-to-HAVE-STRENGTH (opt) and  
2Krn:25:8 2Krn_25:8_1 2Krn_25:8_2 2Krn_25:8_3 2Krn_25:8_4 2Krn_25:8_5 2Krn_25:8_6 2Krn_25:8_7 2Krn_25:8_8 2Krn_25:8_9 2Krn_25:8_10 2Krn_25:8_11 2Krn_25:8_12 2Krn_25:8_13 2Krn_25:8_14 2Krn_25:8_15 2Krn_25:8_16 2Krn_25:8_17 2Krn_25:8_18 2Krn_25:8_19 2Krn_25:8_20 2Krn_25:8_21
2Krn:25:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:9 καὶ εἶπεν Αμασιας τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ καὶ τί ποιήσω τὰ ἑκατὸν τάλαντα, ἃ ἔδωκα τῇ δυνάμει Ισραηλ; καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ Ἔστιν τῷ κυρίῳ δοῦναί σοι πλεῖστα τούτων.
2Krn:25:9 And Amasias said to the man of God, But what shall I do for the hundred talents which I have given to the army of Israel? And the man of God said, The Lord can give thee much more than these. (2 Chronicles 25:9 Brenton)
2Krn:25:9 Amazjasz zapytał męża Bożego: «A co zrobić ze stu talentami srebra, które dałem oddziałowi wojowników z Izraela?» Mąż Boży odpowiedział: «Pan ma więcej do dania tobie niż to». (2 Krn 25:9 BT_4)
2Krn:25:9 καὶ εἶπεν Αμασιας τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ Καὶ τί ποιήσω τὰ ἑκατὸν τάλαντα, ἔδωκα τῇ δυνάμει Ισραηλ; καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ Ἔστιν τῷ κυρίῳ δοῦναί σοι πλεῖστα τούτων.
2Krn:25:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἑκατόν τάλαντον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:25:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Sto Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kto/, który/, który By dawać Zdolność Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Najwięcej To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:25:9 kai\ ei)=pen *amasias tO=| a)nTrO/pO| tou= Teou= *kai\ ti/ poiE/sO ta\ e(kato\n ta/lanta, a(/ e)/dOka tE=| duna/mei *israEl; kai\ ei)=pen o( a)/nTrOpos tou= Teou= *)/estin tO=| kuri/O| dou=nai/ soi plei=sta tou/tOn.
2Krn:25:9 kai eipen amasias tO anTrOpO tu Teu kai ti poiEsO ta hekaton talanta, ha edOka tE dynamei israEl; kai eipen ho anTrOpos tu Teu estin tO kyriO dunai soi pleista tutOn.
2Krn:25:9 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C RI_ASN VF_FAI1S RA_APN M N2N_APN RR_APN VAI_AAI1S RA_DSF N3I_DSF N_GSM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM VO_AAN RP_DS A1_APNS RD_GPN
2Krn:25:9 and also, even, namely to say/tell ć the human the god [see theology] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the hundred talent [Greek monetary unit of weight] who/whom/which to give the ability Israel and also, even, namely to say/tell the human the god [see theology] to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub most this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:25:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) human (dat) the (gen) god (gen) and who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (nom|acc) hundred talents (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-GIVE-ed the (dat) ability (dat) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-is the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) to-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) most (nom|acc|voc) these (gen)
2Krn:25:9 2Krn_25:9_1 2Krn_25:9_2 2Krn_25:9_3 2Krn_25:9_4 2Krn_25:9_5 2Krn_25:9_6 2Krn_25:9_7 2Krn_25:9_8 2Krn_25:9_9 2Krn_25:9_10 2Krn_25:9_11 2Krn_25:9_12 2Krn_25:9_13 2Krn_25:9_14 2Krn_25:9_15 2Krn_25:9_16 2Krn_25:9_17 2Krn_25:9_18 2Krn_25:9_19 2Krn_25:9_20 2Krn_25:9_21 2Krn_25:9_22 2Krn_25:9_23 2Krn_25:9_24 2Krn_25:9_25 2Krn_25:9_26 2Krn_25:9_27 2Krn_25:9_28 2Krn_25:9_29 2Krn_25:9_30 2Krn_25:9_31
2Krn:25:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:10 καὶ διεχώρισεν Αμασιας τῇ δυνάμει τῇ ἐλθούσῃ πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Εφραιμ ἀπελθεῖν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ ἐθυμώθησαν σφόδρα ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν ἐν ὀργῇ θυμοῦ.
2Krn:25:10 And Amasias separated from the army that came to him from Ephraim, that they might go away to their place; and they were very angry with Juda, and they returned to their place with great wrath. (2 Chronicles 25:10 Brenton)
2Krn:25:10 Zwolnił więc Amazjasz oddział, który do niego przybył z Efraima, aby wrócili na swoje miejsce. Oni jednak bardzo się rozgniewali na Judę i powrócili do ojczyzny, wrąc gniewem. (2 Krn 25:10 BT_4)
2Krn:25:10 καὶ διεχώρισεν Αμασιας τῇ δυνάμει τῇ ἐλθούσῃ πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Εφραιμ ἀπελθεῖν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ ἐθυμώθησαν σφόδρα ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν ἐν ὀργῇ θυμοῦ.
2Krn:25:10 καί δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-)   ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό Ἐφραίμ, ὁ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σφόδρα ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)
2Krn:25:10 I też, nawet, mianowicie By rozdzielać się Zdolność By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Efraim By odchodzić Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać
2Krn:25:10 kai\ dieCHO/risen *amasias tE=| duna/mei tE=| e)lTou/sE| pro\s au)to\n a)po\ *efraim a)pelTei=n ei)s to\n to/pon au)tO=n, kai\ e)TumO/TEsan sfo/dra e)pi\ *ioudan kai\ e)pe/strePSan ei)s to\n to/pon au)tO=n e)n o)rgE=| Tumou=.
2Krn:25:10 kai dieCHOrisen amasias tE dynamei tE elTusE pros auton apo efraim apelTein eis ton topon autOn, kai eTymOTEsan sfodra epi iudan kai epestrePSan eis ton topon autOn en orgE Tymu.
2Krn:25:10 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_DSF N3I_DSF RA_DSF VB_AAPDSF P RD_ASM P N_GSM VB_AAN P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VCI_API3P D P N1T_ASM C VAI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_GPM P N1_DSF N2_GSM
2Krn:25:10 and also, even, namely to separate ć the ability the to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Ephraim to depart into (+acc) the place he/she/it/same and also, even, namely to anger vehement, intense, keen, inveighingly, eager upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely to turn around into (+acc) the place he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger
2Krn:25:10 and he/she/it-SEPARATE-ed   the (dat) ability (dat) the (dat) upon COME-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) away from (+gen) Ephraim (indecl) to-DEPART into (+acc) the (acc) place (acc) them/same (gen) and they-were-ANGER-ed vehement, upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and they-TURN-ed-AROUND into (+acc) the (acc) place (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) wrath (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed!
2Krn:25:10 2Krn_25:10_1 2Krn_25:10_2 2Krn_25:10_3 2Krn_25:10_4 2Krn_25:10_5 2Krn_25:10_6 2Krn_25:10_7 2Krn_25:10_8 2Krn_25:10_9 2Krn_25:10_10 2Krn_25:10_11 2Krn_25:10_12 2Krn_25:10_13 2Krn_25:10_14 2Krn_25:10_15 2Krn_25:10_16 2Krn_25:10_17 2Krn_25:10_18 2Krn_25:10_19 2Krn_25:10_20 2Krn_25:10_21 2Krn_25:10_22 2Krn_25:10_23 2Krn_25:10_24 2Krn_25:10_25 2Krn_25:10_26 2Krn_25:10_27 2Krn_25:10_28 2Krn_25:10_29 2Krn_25:10_30
2Krn:25:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:11 καὶ Αμασιας κατίσχυσεν καὶ παρέλαβεν τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν κοιλάδα τῶν ἁλῶν καὶ ἐπάταξεν ἐκεῖ τοὺς υἱοὺς Σηιρ δέκα χιλιάδας·
2Krn:25:11 And Amasias strengthened himself, and took his people, and went to the valley of salt, and smote there the children of Seir ten thousand. (2 Chronicles 25:11 Brenton)
2Krn:25:11 Amazjasz, wzmocniwszy się, wyruszył na czele swego wojska do Doliny Soli, gdzie pobił dziesięć tysięcy synów Seiru, (2 Krn 25:11 BT_4)
2Krn:25:11 καὶ Αμασιας κατίσχυσεν καὶ παρέλαβεν τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν κοιλάδα τῶν ἁλῶν καὶ ἐπάταξεν ἐκεῖ τοὺς υἱοὺς Σηιρ δέκα χιλιάδας·
2Krn:25:11 καί   κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἅλων, -ωνος, ἡ; ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
2Krn:25:11 I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By zagarniać Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Młócąca zboże podłoga; młócąca zboże podłoga; słony I też, nawet, mianowicie By uderzać Tam Syn Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc]
2Krn:25:11 kai\ *amasias kati/sCHusen kai\ pare/laben to\n lao\n au)tou= kai\ e)poreu/TE ei)s tE\n koila/da tO=n a(lO=n kai\ e)pa/taXen e)kei= tou\s ui(ou\s *sEir de/ka CHilia/das·
2Krn:25:11 kai amasias katisCHysen kai parelaben ton laon autu kai eporeuTE eis tEn koilada tOn halOn kai epataXen ekei tus hyius sEir deka CHiliadas·
2Krn:25:11 C N1T_NSM VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VCI_API3S P RA_ASF N3D_ASF RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S D RA_APM N2_APM N_GSM M N3D_APF
2Krn:25:11 and also, even, namely ć to ??? and also, even, namely to take along the people he/she/it/same and also, even, namely to go into (+acc) the ć the threshing floor; threshing floor; salt and also, even, namely to smite there the son ć ten kilo [unit of one thousand]
2Krn:25:11 and   he/she/it-???-ed and he/she/it-TAKE-ed-ALONG the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) the (acc)   the (gen) threshing floor (acc), threshing floors (gen); threshing floor (nom|voc); salts (gen) and he/she/it-SMITE-ed there the (acc) sons (acc)   ten kilos (acc)
2Krn:25:11 2Krn_25:11_1 2Krn_25:11_2 2Krn_25:11_3 2Krn_25:11_4 2Krn_25:11_5 2Krn_25:11_6 2Krn_25:11_7 2Krn_25:11_8 2Krn_25:11_9 2Krn_25:11_10 2Krn_25:11_11 2Krn_25:11_12 2Krn_25:11_13 2Krn_25:11_14 2Krn_25:11_15 2Krn_25:11_16 2Krn_25:11_17 2Krn_25:11_18 2Krn_25:11_19 2Krn_25:11_20 2Krn_25:11_21 2Krn_25:11_22 2Krn_25:11_23
2Krn:25:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:12 καὶ δέκα χιλιάδας ἐζώγρησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ ἔφερον αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ κρημνοῦ καὶ κατεκρήμνιζον αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ κρημνοῦ, καὶ πάντες διερρήγνυντο.
2Krn:25:12 And the children of Juda took ten thousand prisoners, and they carried them to the top of the precipice, and cast them headlong from the top of the precipice, and they were all dashed to pieces. (2 Chronicles 25:12 Brenton)
2Krn:25:12 a dziesięć tysięcy żywych uprowadzili synowie Judy. Wprowadzili ich potem na szczyt skały i strącili ich ze szczytu skały, tak iż się wszyscy porozbijali. (2 Krn 25:12 BT_4)
2Krn:25:12 καὶ δέκα χιλιάδας ἐζώγρησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ ἔφερον αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ κρημνοῦ καὶ κατεκρήμνιζον αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ κρημνοῦ, καὶ πάντες διερρήγνυντο.
2Krn:25:12 καί δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ζω·γρέω (ζωγρ(ε)-, ζωγρη·σ-, ζωγρη·σ-, -, εζωγρη-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό κρημνός, -οῦ, ὁ καί κατα·κρημνίζω (κατα+κρημνιζ-, -, κατα+κρημνι·σ-, -, -, κατα+κρημνισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό κρημνός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)
2Krn:25:12 I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Zbywający {Oszczędzać}/zdobycz żywa Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Urwiska przepaść, stromy, I też, nawet, mianowicie Do głową naprzód z głową naprzód; pośpieszny, popędzany; pośpieszny, pochopny, nierozważny; v. strącają, popędzają, śpieszą się; rzucać na dół, kołysz się na dół; obalaj szybko On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Urwiska przepaść, stromy, I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać
2Krn:25:12 kai\ de/ka CHilia/das e)DZO/grEsan oi( ui(oi\ *iouda kai\ e)/feron au)tou\s e)pi\ to\ a)/kron tou= krEmnou= kai\ katekrE/mniDZon au)tou\s a)po\ tou= a)/krou tou= krEmnou=, kai\ pa/ntes dierrE/gnunto.
2Krn:25:12 kai deka CHiliadas eDZOgrEsan hoi hyioi iuda kai eferon autus epi to akron tu krEmnu kai katekrEmniDZon autus apo tu akru tu krEmnu, kai pantes dierrEgnynto.
2Krn:25:12 C M N3D_APF VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C V1I_IAI3P RD_APM P RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3P RD_APM P RA_GSN A1A_GSN RA_GSM N2_GSM C A3_NPM VQI_API3P
2Krn:25:12 and also, even, namely ten kilo [unit of one thousand] to spare/capture alive the son Judas/Judah and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the cliff precipice, steep, and also, even, namely to headfirst with the head foremost; hurried, rushed; hasty, rash, reckless; v. precipitate, urge, hasten; cast down, toss down; throw down quickly he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the cliff precipice, steep, and also, even, namely every all, each, every, the whole of to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave
2Krn:25:12 and ten kilos (acc) they-CAPTURE-ed-ALIVE the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) cliff (gen) and I-was-HEADFIRST-ing, they-were-HEADFIRST-ing them/same (acc) away from (+gen) the (gen) furthest extent/apex (gen) the (gen) cliff (gen) and all (nom|voc) they-were-being-RUPTURE-ed
2Krn:25:12 2Krn_25:12_1 2Krn_25:12_2 2Krn_25:12_3 2Krn_25:12_4 2Krn_25:12_5 2Krn_25:12_6 2Krn_25:12_7 2Krn_25:12_8 2Krn_25:12_9 2Krn_25:12_10 2Krn_25:12_11 2Krn_25:12_12 2Krn_25:12_13 2Krn_25:12_14 2Krn_25:12_15 2Krn_25:12_16 2Krn_25:12_17 2Krn_25:12_18 2Krn_25:12_19 2Krn_25:12_20 2Krn_25:12_21 2Krn_25:12_22 2Krn_25:12_23 2Krn_25:12_24 2Krn_25:12_25 2Krn_25:12_26
2Krn:25:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:13 καὶ οἱ υἱοὶ τῆς δυνάμεως, οὓς ἀπέστρεψεν Αμασιας τοῦ μὴ πορευθῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐπέθεντο ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα ἀπὸ Σαμαρείας ἕως Βαιθωρων καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς τρεῖς χιλιάδας καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά. –
2Krn:25:13 And the men of the host whom Amasias sent back so that they should not go with him to battle, went and attacked the cities of Juda, from Samaria to Baethoron; and they smote three thousand among them, and took much spoil. (2 Chronicles 25:13 Brenton)
2Krn:25:13 A żołnierze oddziału, który Amazjasz wycofał ze swej wyprawy na wojnę, rozeszli się po miastach judzkich, od Samarii aż po Bet-Choron, zabijając trzy tysiące ludzi i zabierając wielki łup. (2 Krn 25:13 BT_4)
2Krn:25:13 καὶ οἱ υἱοὶ τῆς δυνάμεως, οὓς ἀπέστρεψεν Αμασιας τοῦ μὴ πορευθῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐπέθεντο ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα ἀπὸ Σαμαρείας ἕως Βαιθωρων καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς τρεῖς χιλιάδας καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά.
2Krn:25:13 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀπό Σαμάρεια, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί   σκῦλον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ  
2Krn:25:13 I też, nawet, mianowicie Syn Zdolność Kto/, który/, który By odwracać się od Nie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Judasz/Juda Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samaria [okolica z] Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Trzy Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Łup Dużo  
2Krn:25:13 kai\ oi( ui(oi\ tE=s duna/meOs, ou(\s a)pe/strePSen *amasias tou= mE\ poreuTE=nai met’ au)tou= ei)s po/lemon, kai\ e)pe/Tento e)pi\ ta\s po/leis *iouda a)po\ *samarei/as e(/Os *baiTOrOn kai\ e)pa/taXan e)n au)toi=s trei=s CHilia/das kai\ e)sku/leusan sku=la polla/.
2Krn:25:13 kai hoi hyioi tEs dynameOs, hus apestrePSen amasias tu mE poreuTEnai met’ autu eis polemon, kai epeTento epi tas poleis iuda apo samareias heOs baiTOrOn kai epataXan en autois treis CHiliadas kai eskyleusan skyla polla.
2Krn:25:13 C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N3I_GSF RR_APM VAI_AAI3S N1T_NSM RA_GSN D VC_APN P RD_GSM P N2_ASM C VEI_AMI3P P RA_APF N3I_APF N_GSM P N1A_GSF P N_GS C VAI_AAI3P P RD_DPM M_NPM N3D_APF C VAI_AAPASN N2N_APN A1_APN
2Krn:25:13 and also, even, namely the son the ability who/whom/which to turn away from ć the not to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city Judas/Judah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Samaria [region of] until; dawn ć and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same three kilo [unit of one thousand] and also, even, namely ć spoil much  
2Krn:25:13 and the (nom) sons (nom|voc) the (gen) ability (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM   the (gen) not to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) war (acc) and they-were-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) away from (+gen) Samaria (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and they-SMITE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) three (acc, nom) kilos (acc) and   spoils (nom|acc|voc) many (nom|acc)  
2Krn:25:13 2Krn_25:13_1 2Krn_25:13_2 2Krn_25:13_3 2Krn_25:13_4 2Krn_25:13_5 2Krn_25:13_6 2Krn_25:13_7 2Krn_25:13_8 2Krn_25:13_9 2Krn_25:13_10 2Krn_25:13_11 2Krn_25:13_12 2Krn_25:13_13 2Krn_25:13_14 2Krn_25:13_15 2Krn_25:13_16 2Krn_25:13_17 2Krn_25:13_18 2Krn_25:13_19 2Krn_25:13_20 2Krn_25:13_21 2Krn_25:13_22 2Krn_25:13_23 2Krn_25:13_24 2Krn_25:13_25 2Krn_25:13_26 2Krn_25:13_27 2Krn_25:13_28 2Krn_25:13_29 2Krn_25:13_30 2Krn_25:13_31 2Krn_25:13_32 2Krn_25:13_33 2Krn_25:13_34 2Krn_25:13_35 2Krn_25:13_36
2Krn:25:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:14 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἐλθεῖν Αμασιαν πατάξαντα τὴν Ιδουμαίαν καὶ ἤνεγκεν πρὸς αὐτοὺς τοὺς θεοὺς υἱῶν Σηιρ καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἑαυτῷ εἰς θεοὺς καὶ ἐναντίον αὐτῶν προσεκύνει καὶ αὐτοῖς αὐτὸς ἔθυεν.
2Krn:25:14 And it came to pass, after Amasias had returned from smiting Idumea, that he brought home the gods of the children of Seir, and set them up for himself as gods, and bowed down before them, and he sacrificed to them. (2 Chronicles 25:14 Brenton)
2Krn:25:14 Kiedy po rozbiciu Edomitów wrócił Amazjasz, wprowadził bogów synów Seiru i ustanowił ich bogami dla siebie, oddając im pokłon i paląc kadzidło. (2 Krn 25:14 BT_4)
2Krn:25:14 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἐλθεῖν Αμασιαν πατάξαντα τὴν Ιδουμαίαν καὶ ἤνεγκεν πρὸς αὐτοὺς τοὺς θεοὺς υἱῶν Σηιρ καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἑαυτῷ εἰς θεοὺς καὶ ἐναντίον αὐτῶν προσεκύνει καὶ αὐτοῖς αὐτὸς ἔθυεν.
2Krn:25:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)
2Krn:25:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By przychodzić By uderzać Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Bóg  Syn I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???]
2Krn:25:14 kai\ e)ge/neto meta\ to\ e)lTei=n *amasian pata/Xanta tE\n *idoumai/an kai\ E)/negken pro\s au)tou\s tou\s Teou\s ui(O=n *sEir kai\ e)/stEsen au)tou\s e(autO=| ei)s Teou\s kai\ e)nanti/on au)tO=n proseku/nei kai\ au)toi=s au)to\s e)/Tuen.
2Krn:25:14 kai egeneto meta to elTein amasian pataXanta tEn idumaian kai Enenken pros autus tus Teus hyiOn sEir kai estEsen autus heautO eis Teus kai enantion autOn prosekynei kai autois autos eTyen.
2Krn:25:14 C VBI_AMI3S P RA_ASN VB_AAN N1T_ASM VA_AAPASM RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S P RD_APM RA_APM N2_APM N2_GPM N_GS C VAI_AAI3S RD_APM RD_DSM P N2_APM C P RD_GPM V2I_IAI3S C RD_DPM RD_NSM V1I_IAI3S
2Krn:25:14 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to come ć to smite the Idumea [district of] and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the god [see theology] son ć and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same self /our-/your-/themselves into (+acc) god [see theology] and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself and also, even, namely he/she/it/same he/she/it/same to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα]
2Krn:25:14 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-COME   upon SMITE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) Idumea (acc) and he/she/it-BRING-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) gods (acc) sons (gen)   and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand them/same (acc) self (dat) into (+acc) gods (acc) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-was-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE and them/same (dat) he/it/same (nom) he/she/it-was-SACRIFICE-ing
2Krn:25:14 2Krn_25:14_1 2Krn_25:14_2 2Krn_25:14_3 2Krn_25:14_4 2Krn_25:14_5 2Krn_25:14_6 2Krn_25:14_7 2Krn_25:14_8 2Krn_25:14_9 2Krn_25:14_10 2Krn_25:14_11 2Krn_25:14_12 2Krn_25:14_13 2Krn_25:14_14 2Krn_25:14_15 2Krn_25:14_16 2Krn_25:14_17 2Krn_25:14_18 2Krn_25:14_19 2Krn_25:14_20 2Krn_25:14_21 2Krn_25:14_22 2Krn_25:14_23 2Krn_25:14_24 2Krn_25:14_25 2Krn_25:14_26 2Krn_25:14_27 2Krn_25:14_28 2Krn_25:14_29 2Krn_25:14_30 2Krn_25:14_31
2Krn:25:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:15 καὶ ἐγένετο ὀργὴ κυρίου ἐπὶ Αμασιαν, καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ προφήτας καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί ἐζήτησας τοὺς θεοὺς τοῦ λαοῦ, οἳ οὐκ ἐξείλαντο τὸν λαὸν αὐτῶν ἐκ χειρός σου;
2Krn:25:15 And the anger of the Lord came upon Amasias, and he sent him a prophet, and he said to him, Why hast thou sought the gods of the people, which have not rescued their own people out of thine hand? (2 Chronicles 25:15 Brenton)
2Krn:25:15 Zapłonął wtedy gniew Pana na Amazjasza i wysłał On do niego proroka, który mu powiedział: «Dlaczegoś szukał bogów tego ludu, którzy nie uratowali ich narodu z twojej ręki?» (2 Krn 25:15 BT_4)
2Krn:25:15 καὶ ἐγένετο ὀργὴ κυρίου ἐπὶ Αμασιαν, καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ προφήτας καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί ἐζήτησας τοὺς θεοὺς τοῦ λαοῦ, οἳ οὐκ ἐξείλαντο τὸν λαὸν αὐτῶν ἐκ χειρός σου;
2Krn:25:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό προφήτης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:25:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Prorok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By szukać Bóg  Ludzie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wyjmować Ludzie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg)
2Krn:25:15 kai\ e)ge/neto o)rgE\ kuri/ou e)pi\ *amasian, kai\ a)pe/steilen au)tO=| profE/tas kai\ ei)=pan au)tO=| *ti/ e)DZE/tEsas tou\s Teou\s tou= laou=, oi(\ ou)k e)Xei/lanto to\n lao\n au)tO=n e)k CHeiro/s sou;
2Krn:25:15 kai egeneto orgE kyriu epi amasian, kai apesteilen autO profEtas kai eipan autO ti eDZEtEsas tus Teus tu lau, hoi uk eXeilanto ton laon autOn ek CHeiros su;
2Krn:25:15 C VBI_AMI3S N1_NSF N2_GSM P N1T_ASM C VAI_AAI3S RD_DSM N1M_APM C VAI_AAI3P RD_DSM RI_ASN VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RR_NPM D VA_AMI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM P N3_GSF RP_GS
2Krn:25:15 and also, even, namely to become become, happen wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same prophet and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to seek the god [see theology] the people who/whom/which οὐχ before rough breathing to take out the people he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand you; your/yours(sg)
2Krn:25:15 and he/she/it-was-BECOME-ed wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (dat) prophets (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(sg)-SEEK-ed the (acc) gods (acc) the (gen) people (gen) who/whom/which (nom) not they-were-TAKE OUT-ed the (acc) people (acc) them/same (gen) out of (+gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:25:15 2Krn_25:15_1 2Krn_25:15_2 2Krn_25:15_3 2Krn_25:15_4 2Krn_25:15_5 2Krn_25:15_6 2Krn_25:15_7 2Krn_25:15_8 2Krn_25:15_9 2Krn_25:15_10 2Krn_25:15_11 2Krn_25:15_12 2Krn_25:15_13 2Krn_25:15_14 2Krn_25:15_15 2Krn_25:15_16 2Krn_25:15_17 2Krn_25:15_18 2Krn_25:15_19 2Krn_25:15_20 2Krn_25:15_21 2Krn_25:15_22 2Krn_25:15_23 2Krn_25:15_24 2Krn_25:15_25 2Krn_25:15_26 2Krn_25:15_27 2Krn_25:15_28
2Krn:25:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:16 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Μὴ σύμβουλον τοῦ βασιλέως δέδωκά σε; πρόσεχε μὴ μαστιγωθῇς. καὶ ἐσιώπησεν ὁ προφήτης. καὶ εἶπεν ὅτι Γινώσκω ὅτι ἐβούλετο ἐπὶ σοὶ τοῦ καταφθεῖραί σε, ὅτι ἐποίησας τοῦτο καὶ οὐκ ἐπήκουσας τῆς συμβουλίας μου. –
2Krn:25:16 And it came to pass when the prophet was speaking to him, that he said to him, have I made thee king's counsellor? take heed lest thou be scourged: and the prophet forebore, and said, I know that God is disposed against thee to destroy thee, because thou hast done this thing, and hast not hearkened to my counsel. (2 Chronicles 25:16 Brenton)
2Krn:25:16 Kiedy on to do niego mówił, powiedział mu król: «Czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań! Po cóż mają cię uderzyć?» Prorok zaprzestał i zawołał: «Wiem, że Bóg powziął zamiar, by cię zgubić za to, żeś to uczynił i nie usłuchałeś mojej rady». (2 Krn 25:16 BT_4)
2Krn:25:16 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Μὴ σύμβουλον τοῦ βασιλέως δέδωκά σε; πρόσεχε μὴ μαστιγωθῇς. καὶ ἐσιώπησεν προφήτης. καὶ εἶπεν ὅτι Γινώσκω ὅτι ἐβούλετο ἐπὶ σοὶ τοῦ καταφθεῖραί σε, ὅτι ἐποίησας τοῦτο καὶ οὐκ ἐπήκουσας τῆς συμβουλίας μου.
2Krn:25:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή σύμ·βουλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) μή μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) καί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
2Krn:25:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie Doradca Król By dawać Ty; twój/twój(sg) By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nie By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić I też, nawet, mianowicie Do bezdźwięcznego Prorok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By planować/decyduj się/zamierzaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By rujnować Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ja  
2Krn:25:16 kai\ e)ge/neto e)n tO=| lalE=sai au)tO=| kai\ ei)=pen au)tO=| *mE\ su/mboulon tou= basile/Os de/dOka/ se; pro/seCHe mE\ mastigOTE=|s. kai\ e)siO/pEsen o( profE/tEs. kai\ ei)=pen o(/ti *ginO/skO o(/ti e)bou/leto e)pi\ soi\ tou= katafTei=rai/ se, o(/ti e)poi/Esas tou=to kai\ ou)k e)pE/kousas tE=s sumbouli/as mou.
2Krn:25:16 kai egeneto en tO lalEsai autO kai eipen autO mE symbulon tu basileOs dedOka se; proseCHe mE mastigOTEs. kai esiOpEsen ho profEtEs. kai eipen hoti ginOskO hoti ebuleto epi soi tu katafTeirai se, hoti epoiEsas tuto kai uk epEkusas tEs symbulias mu.
2Krn:25:16 C VBI_AMI3S P RA_DSN VA_AAN RD_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM D N2_ASM RA_GSM N3V_GSM VX_XAI1S RP_AS V1_PAD2S D VC_APS2S C VAI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM C VBI_AAI3S C V1_PAI1S C V1I_IMI3S P RP_DS RA_GSN VA_AAN RP_AS C VAI_AAI2S RD_ASN C D VAI_AAI2S RA_GSF N1A_GSF RP_GS
2Krn:25:16 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not adviser the king to give you; your/yours(sg) to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. not to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste and also, even, namely to soundless the prophet and also, even, namely to say/tell because/that to know i.e. recognize. because/that to plan/determine/intend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to ruin you; your/yours(sg) because/that to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the ć I  
2Krn:25:16 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) not adviser (acc) the (gen) king (gen) I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) be-you(sg)-PAY HEED-ing! not you(sg)-should-be-CASTIGATE-ed and he/she/it-SOUNDLESS-ed the (nom) prophet (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed because/that I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing because/that he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that you(sg)-DO/MAKE-ed this (nom|acc) and not you(sg)-HEAR-ed the (gen)   me (gen)  
2Krn:25:16 2Krn_25:16_1 2Krn_25:16_2 2Krn_25:16_3 2Krn_25:16_4 2Krn_25:16_5 2Krn_25:16_6 2Krn_25:16_7 2Krn_25:16_8 2Krn_25:16_9 2Krn_25:16_10 2Krn_25:16_11 2Krn_25:16_12 2Krn_25:16_13 2Krn_25:16_14 2Krn_25:16_15 2Krn_25:16_16 2Krn_25:16_17 2Krn_25:16_18 2Krn_25:16_19 2Krn_25:16_20 2Krn_25:16_21 2Krn_25:16_22 2Krn_25:16_23 2Krn_25:16_24 2Krn_25:16_25 2Krn_25:16_26 2Krn_25:16_27 2Krn_25:16_28 2Krn_25:16_29 2Krn_25:16_30 2Krn_25:16_31 2Krn_25:16_32 2Krn_25:16_33 2Krn_25:16_34 2Krn_25:16_35 2Krn_25:16_36 2Krn_25:16_37 2Krn_25:16_38 2Krn_25:16_39 2Krn_25:16_40 2Krn_25:16_41 2Krn_25:16_42 2Krn_25:16_43
2Krn:25:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:17 καὶ ἐβουλεύσατο Αμασιας καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιωας υἱὸν Ιωαχαζ υἱοῦ Ιου βασιλέα Ισραηλ λέγων Δεῦρο ὀφθῶμεν προσώποις.
2Krn:25:17 And Amasias king of Juda took counsel, and sent to Joas, son of Joachaz, son of Jeu, king of Israel, saying, Come, and let us look one another in the face. (2 Chronicles 25:17 Brenton)
2Krn:25:17 Wtedy Amazjasz, król judzki, naradził się i wysłał posłów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, króla izraelskiego: «Przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie!» (2 Krn 25:17 BT_4)
2Krn:25:17 καὶ ἐβουλεύσατο Αμασιας καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιωας υἱὸν Ιωαχαζ υἱοῦ Ιου βασιλέα Ισραηλ λέγων Δεῦρο ὀφθῶμεν προσώποις.
2Krn:25:17 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -)   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἰός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦρο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό
2Krn:25:17 I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Syn Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Król Izrael By mówić/opowiadaj Przychodź!/Tutaj i teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz
2Krn:25:17 kai\ e)bouleu/sato *amasias kai\ a)pe/steilen pro\s *iOas ui(o\n *iOaCHaDZ ui(ou= *iou basile/a *israEl le/gOn *deu=ro o)fTO=men prosO/pois.
2Krn:25:17 kai ebuleusato amasias kai apesteilen pros iOas hyion iOaCHaDZ hyiu iu basilea israEl legOn deuro ofTOmen prosOpois.
2Krn:25:17 C VAI_AMI3S N1T_NSM C VAI_AAI3S P N_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_ASM N_GSM V1_PAPNSM D VV_APS1P N2N_DPN
2Krn:25:17 and also, even, namely to ??? ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) ć son ć son vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. king Israel to say/tell come!/here and now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), face
2Krn:25:17 and he/she/it-was-???-ed   and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat)   son (acc)   son (gen) vīrus (gen) king (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) come!/here and now we-should-be-SEE-ed faces (dat)
2Krn:25:17 2Krn_25:17_1 2Krn_25:17_2 2Krn_25:17_3 2Krn_25:17_4 2Krn_25:17_5 2Krn_25:17_6 2Krn_25:17_7 2Krn_25:17_8 2Krn_25:17_9 2Krn_25:17_10 2Krn_25:17_11 2Krn_25:17_12 2Krn_25:17_13 2Krn_25:17_14 2Krn_25:17_15 2Krn_25:17_16 2Krn_25:17_17
2Krn:25:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:18 καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμασιαν βασιλέα Ιουδα λέγων Ὁ αχουχ ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων Δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα. καὶ ἰδοὺ ἐλεύσεται τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ· καὶ ἦλθαν τὰ θηρία καὶ κατεπάτησαν τὸν αχουχ.
2Krn:25:18 And Joas king of Israel sent to Amasias king of Juda, saying, The thistle that was in Libanus sent to the cedar that was in Libanus, saying, Give thy daughter to my son to wife; but, behold, thy wild beasts of the field that are in Libanus shall come: and the wild beasts did come, and trod down the thistle. (2 Chronicles 25:18 Brenton)
2Krn:25:18 A Joasz, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: «Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: "Daj córkę swoją mojemu synowi za żonę!" Lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przebiegał i rozdeptał cierń. (2 Krn 25:18 BT_4)
2Krn:25:18 καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμασιαν βασιλέα Ιουδα λέγων αχουχ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων Δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα. καὶ ἰδοὺ ἐλεύσεται τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ· καὶ ἦλθαν τὰ θηρία καὶ κατεπάτησαν τὸν αχουχ.
2Krn:25:18 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό  
2Krn:25:18 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By mówić/opowiadaj By dawać Córka Ty; twój/twój(sg) Syn Ja Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przychodzić Zwierzę Pole W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie By przychodzić Zwierzę I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie
2Krn:25:18 kai\ a)pe/steilen *iOas basileu\s *israEl pro\s *amasian basile/a *iouda le/gOn *(o aCHouCH o( e)n tO=| *liba/nO| a)pe/steilen pro\s tE\n ke/dron tE\n e)n tO=| *liba/nO| le/gOn *do\s tE\n Tugate/ra sou tO=| ui(O=| mou ei)s gunai=ka. kai\ i)dou\ e)leu/setai ta\ TEri/a tou= a)grou= ta\ e)n tO=| *liba/nO|· kai\ E)=lTan ta\ TEri/a kai\ katepa/tEsan to\n aCHouCH.
2Krn:25:18 kai apesteilen iOas basileus israEl pros amasian basilea iuda legOn o aCHuCH ho en tO libanO apesteilen pros tEn kedron tEn en tO libanO legOn dos tEn Tygatera su tO hyiO mu eis gynaika. kai idu eleusetai ta TEria tu agru ta en tO libanO· kai ElTan ta TEria kai katepatEsan ton aCHuCH.
2Krn:25:18 C VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P N1T_ASM N3V_ASM N_GSM V1_PAPNSM RA_NSM N_NSM RA_NSM P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S P RA_ASF N2_ASF RA_ASF P RA_DSM N2_DSM V1_PAPNSM VO_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS RA_DSM N2_DSM RP_GS P N3K_ASF C I VF_FMI3S RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM RA_APN P RA_DSM N2_DSM C VBI_AAI3P RA_NPN N2N_NPN C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM
2Krn:25:18 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć king Israel toward (+acc,+gen,+dat) ć king Judas/Judah to say/tell the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon to say/tell to give the daughter you; your/yours(sg) the son I into (+acc) woman/wife and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to come the beast the field the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely to come the beast and also, even, namely to trample/tread the ć
2Krn:25:18 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   king (nom) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom)   the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-GIVE-you(sg)! the (acc) daughter (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) son (dat) me (gen) into (+acc) woman/wife (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-will-be-COME-ed the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) and they-COME-ed the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) and they-TRAMPLE/TREAD-ed the (acc)  
2Krn:25:18 2Krn_25:18_1 2Krn_25:18_2 2Krn_25:18_3 2Krn_25:18_4 2Krn_25:18_5 2Krn_25:18_6 2Krn_25:18_7 2Krn_25:18_8 2Krn_25:18_9 2Krn_25:18_10 2Krn_25:18_11 2Krn_25:18_12 2Krn_25:18_13 2Krn_25:18_14 2Krn_25:18_15 2Krn_25:18_16 2Krn_25:18_17 2Krn_25:18_18 2Krn_25:18_19 2Krn_25:18_20 2Krn_25:18_21 2Krn_25:18_22 2Krn_25:18_23 2Krn_25:18_24 2Krn_25:18_25 2Krn_25:18_26 2Krn_25:18_27 2Krn_25:18_28 2Krn_25:18_29 2Krn_25:18_30 2Krn_25:18_31 2Krn_25:18_32 2Krn_25:18_33 2Krn_25:18_34 2Krn_25:18_35 2Krn_25:18_36 2Krn_25:18_37 2Krn_25:18_38 2Krn_25:18_39 2Krn_25:18_40 2Krn_25:18_41 2Krn_25:18_42 2Krn_25:18_43 2Krn_25:18_44 2Krn_25:18_45 2Krn_25:18_46 2Krn_25:18_47 2Krn_25:18_48 2Krn_25:18_49 2Krn_25:18_50 2Krn_25:18_51 2Krn_25:18_52 2Krn_25:18_53
2Krn:25:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:19 εἶπας Ἰδοὺ ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐπαίρει σε ἡ καρδία ἡ βαρεῖα· νῦν κάθησο ἐν οἴκῳ σου, καὶ ἵνα τί συμβάλλεις ἐν κακίᾳ καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ;
2Krn:25:19 Thou hast said, Behold, I have smitten Idumea, and thy stout heart exalts thee: now stay at home; for why dost thou implicate thyself in mischief, that thou shouldest fall, and Juda with thee. (2 Chronicles 25:19 Brenton)
2Krn:25:19 Mówisz sobie: "Oto pobiłem Edomitów". Skutkiem czego twoje serce uniosło się pychą, by się chwalić. Pozostań teraz w swoim domu! Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda?» (2 Krn 25:19 BT_4)
2Krn:25:19 εἶπας Ἰδοὺ ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐπαίρει σε καρδία βαρεῖα· νῦν κάθησο ἐν οἴκῳ σου, καὶ ἵνα τί συμβάλλεις ἐν κακίᾳ καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ;
2Krn:25:19 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως νῦν κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) ἐν κακία, -ας, ἡ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:25:19 By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By uderzać Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie By podnosić Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ciężko Teraz By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Źle źle, złośliwość I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ty I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
2Krn:25:19 ei)=pas *)idou\ e)pa/taXas tE\n *idoumai/an, kai\ e)pai/rei se E( kardi/a E( barei=a· nu=n ka/TEso e)n oi)/kO| sou, kai\ i(/na ti/ sumba/lleis e)n kaki/a| kai\ pesE=| su\ kai\ *ioudas meta\ sou=;
2Krn:25:19 eipas idu epataXas tEn idumaian, kai epairei se hE kardia hE bareia· nyn kaTEso en oikO su, kai hina ti symballeis en kakia kai pesE sy kai iudas meta su;
2Krn:25:19 VAI_AAI2S I VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF C V1_PAI3S RP_AS RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A3U_NSF D V5_PMD2S P N2_DSM RP_GS C C RI_ASN V1_PAI2S P N1A_DSF C VF_FMI2S RP_NS C N1T_NSM P RP_GS
2Krn:25:19 to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to smite the Idumea [district of] and also, even, namely to raise you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the heavy now to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house you; your/yours(sg) and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to concur together contribute, cooperate, conduce to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among evil evil, malice and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. you and also, even, namely Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
2Krn:25:19 you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-SMITE-ed the (acc) Idumea (acc) and he/she/it-is-RAISE-ing, you(sg)-are-being-RAISE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) heart (nom|voc) the (nom) heavy ([Adj] nom|voc) now be-you(sg)-being-SIT-ed! in/among/by (+dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-CONCUR TOGETHER-ing in/among/by (+dat) evil (dat) and you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed you(sg) (nom) and Judas/Judah (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:25:19 2Krn_25:19_1 2Krn_25:19_2 2Krn_25:19_3 2Krn_25:19_4 2Krn_25:19_5 2Krn_25:19_6 2Krn_25:19_7 2Krn_25:19_8 2Krn_25:19_9 2Krn_25:19_10 2Krn_25:19_11 2Krn_25:19_12 2Krn_25:19_13 2Krn_25:19_14 2Krn_25:19_15 2Krn_25:19_16 2Krn_25:19_17 2Krn_25:19_18 2Krn_25:19_19 2Krn_25:19_20 2Krn_25:19_21 2Krn_25:19_22 2Krn_25:19_23 2Krn_25:19_24 2Krn_25:19_25 2Krn_25:19_26 2Krn_25:19_27 2Krn_25:19_28 2Krn_25:19_29 2Krn_25:19_30
2Krn:25:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:20 καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμασιας, ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας, ὅτι ἐξεζήτησεν τοὺς θεοὺς τῶν Ιδουμαίων.
2Krn:25:20 Nevertheless Amasias hearkened not, for it was of the Lord to deliver him into the enemy's hands, because he sought after the gods of the Idumeans. (2 Chronicles 25:20 Brenton)
2Krn:25:20 Lecz Amazjasz nie usłuchał, co było zrządzeniem Boga, który chciał ich wydać w ręce Joasza, za to, że szukali bogów Edomu. (2 Krn 25:20 BT_4)
2Krn:25:20 καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμασιας, ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας, ὅτι ἐξεζήτησεν τοὺς θεοὺς τῶν Ιδουμαίων.
2Krn:25:20 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὅτι παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὅτι ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό  
2Krn:25:20 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ponieważ/tamto By odszukiwać Bóg 
2Krn:25:20 kai\ ou)k E)/kousen *amasias, o(/ti para\ kuri/ou e)ge/neto tou= paradou=nai au)to\n ei)s CHei=ras, o(/ti e)XeDZE/tEsen tou\s Teou\s tO=n *idoumai/On.
2Krn:25:20 kai uk Ekusen amasias, hoti para kyriu egeneto tu paradunai auton eis CHeiras, hoti eXeDZEtEsen tus Teus tOn idumaiOn.
2Krn:25:20 C D VAI_AAI3S N1T_NSM C P N2_GSM VBI_AMI3S RA_GSN VO_AAN RD_ASM P N3_APF C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_GPF N1A_GPF
2Krn:25:20 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear ć because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen the to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand because/that to seek out the god [see theology] the ć
2Krn:25:20 and not he/she/it-HEAR-ed   because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (gen) to-Hand OVER him/it/same (acc) into (+acc) hands (acc) because/that he/she/it-SEEK-ed-OUT the (acc) gods (acc) the (gen)  
2Krn:25:20 2Krn_25:20_1 2Krn_25:20_2 2Krn_25:20_3 2Krn_25:20_4 2Krn_25:20_5 2Krn_25:20_6 2Krn_25:20_7 2Krn_25:20_8 2Krn_25:20_9 2Krn_25:20_10 2Krn_25:20_11 2Krn_25:20_12 2Krn_25:20_13 2Krn_25:20_14 2Krn_25:20_15 2Krn_25:20_16 2Krn_25:20_17 2Krn_25:20_18 2Krn_25:20_19
2Krn:25:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:21 καὶ ἀνέβη Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ὤφθησαν ἀλλήλοις αὐτὸς καὶ Αμασιας βασιλεὺς Ιουδα ἐν Βαιθσαμυς, ἥ ἐστιν τοῦ Ιουδα.
2Krn:25:21 So Joas king of Israel went up; and they saw one another, he and Amasias king of Juda, in Baethsamys, which is of Juda. (2 Chronicles 25:21 Brenton)
2Krn:25:21 Wyruszył więc Joasz, król izraelski, i zmierzyli się zbrojnie - on i Amazjasz - w Bet-Szemesz, które należy do Judy. (2 Krn 25:21 BT_4)
2Krn:25:21 καὶ ἀνέβη Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ὤφθησαν ἀλλήλοις αὐτὸς καὶ Αμασιας βασιλεὺς Ιουδα ἐν Βαιθσαμυς, ἐστιν τοῦ Ιουδα.
2Krn:25:21 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀλλήλων (gen. pl.) αὐτός αὐτή αὐτό καί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:25:21 I też, nawet, mianowicie By podnosić Król Izrael I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeden inny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By być Judasz/Juda
2Krn:25:21 kai\ a)ne/bE *iOas basileu\s *israEl, kai\ O)/fTEsan a)llE/lois au)to\s kai\ *amasias basileu\s *iouda e)n *baiTsamus, E(/ e)stin tou= *iouda.
2Krn:25:21 kai anebE iOas basileus israEl, kai OfTEsan allElois autos kai amasias basileus iuda en baiTsamys, hE estin tu iuda.
2Krn:25:21 C VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM C VVI_API3P RD_DPM RD_NSM C N1T_NSM N3V_NSM N_GSM P N_DSF RR_NSF V9_PAI3S RA_GSM N_GSM
2Krn:25:21 and also, even, namely to ascend ć king Israel and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), one another he/she/it/same and also, even, namely ć king Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which to be the Judas/Judah
2Krn:25:21 and he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Israel (indecl) and they-were-SEE-ed one another (dat) he/it/same (nom) and   king (nom) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat)   who/whom/which (nom) he/she/it-is the (gen) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:25:21 2Krn_25:21_1 2Krn_25:21_2 2Krn_25:21_3 2Krn_25:21_4 2Krn_25:21_5 2Krn_25:21_6 2Krn_25:21_7 2Krn_25:21_8 2Krn_25:21_9 2Krn_25:21_10 2Krn_25:21_11 2Krn_25:21_12 2Krn_25:21_13 2Krn_25:21_14 2Krn_25:21_15 2Krn_25:21_16 2Krn_25:21_17 2Krn_25:21_18 2Krn_25:21_19
2Krn:25:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:22 καὶ ἐτροπώθη Ιουδας κατὰ πρόσωπον Ισραηλ, καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς τὸ σκήνωμα.
2Krn:25:22 And Juda was put to flight before Israel, and they fled every man to his tent. (2 Chronicles 25:22 Brenton)
2Krn:25:22 Juda został pobity przez Izraela, i uciekł każdy do swego namiotu. (2 Krn 25:22 BT_4)
2Krn:25:22 καὶ ἐτροπώθη Ιουδας κατὰ πρόσωπον Ισραηλ, καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς τὸ σκήνωμα.
2Krn:25:22 καί   Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό
2Krn:25:22 I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Izrael I też, nawet, mianowicie By uciekać Każdy Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie
2Krn:25:22 kai\ e)tropO/TE *ioudas kata\ pro/sOpon *israEl, kai\ e)/fugen e(/kastos ei)s to\ skE/nOma.
2Krn:25:22 kai etropOTE iudas kata prosOpon israEl, kai efygen hekastos eis to skEnOma.
2Krn:25:22 C VCI_API3S N1T_NSM P N2N_ASN N_GSM C VBI_AAI3S A1_NSM P RA_ASN N3M_ASN
2Krn:25:22 and also, even, namely ć Judas/Judah down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face Israel and also, even, namely to flee each into (+acc) the lodging, habitation
2Krn:25:22 and   Judas/Judah (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) Israel (indecl) and he/she/it-FLEE-ed each (of two) (nom) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc)
2Krn:25:22 2Krn_25:22_1 2Krn_25:22_2 2Krn_25:22_3 2Krn_25:22_4 2Krn_25:22_5 2Krn_25:22_6 2Krn_25:22_7 2Krn_25:22_8 2Krn_25:22_9 2Krn_25:22_10 2Krn_25:22_11 2Krn_25:22_12
2Krn:25:22 x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:23 καὶ τὸν Αμασιαν βασιλέα Ιουδα τὸν τοῦ Ιωας κατέλαβεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Βαιθσαμυς καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ κατέσπασεν ἀπὸ τοῦ τείχους Ιερουσαλημ ἀπὸ πύλης Εφραιμ ἕως πύλης γωνίας τετρακοσίους πήχεις·
2Krn:25:23 And Joas king of Israel took prisoner Amasias king of Juda, son of Joas, son of Joachaz, in Baethsamys, and brought him to Jerusalem; and he pulled down part of the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim to the corner gate, four hundred cubits. (2 Chronicles 25:23 Brenton)
2Krn:25:23 Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, syna Joachaza, pojmał w Bet-Szemesz Joasz, król izraelski, i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od Bramy Efraima aż do Bramy Węgła, na czterysta łokci. (2 Krn 25:23 BT_4)
2Krn:25:23 καὶ τὸν Αμασιαν βασιλέα Ιουδα τὸν τοῦ Ιωας κατέλαβεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Βαιθσαμυς καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ κατέσπασεν ἀπὸ τοῦ τείχους Ιερουσαλημ ἀπὸ πύλης Εφραιμ ἕως πύλης γωνίας τετρακοσίους πήχεις·
2Krn:25:23 καί ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν   καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό πύλη, -ης, ἡ Ἐφραίμ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύλη, -ης, ἡ γωνία, -ας, ἡ τετρα·κόσιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν
2Krn:25:23 I też, nawet, mianowicie Król Judasz/Juda By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Efraim Aż; świtaj Brama Kąt Czterysta Łokieć
2Krn:25:23 kai\ to\n *amasian basile/a *iouda to\n tou= *iOas kate/laben *iOas basileu\s *israEl e)n *baiTsamus kai\ ei)sE/gagen au)to\n ei)s *ierousalEm kai\ kate/spasen a)po\ tou= tei/CHous *ierousalEm a)po\ pu/lEs *efraim e(/Os pu/lEs gOni/as tetrakosi/ous pE/CHeis·
2Krn:25:23 kai ton amasian basilea iuda ton tu iOas katelaben iOas basileus israEl en baiTsamys kai eisEgagen auton eis ierusalEm kai katespasen apo tu teiCHus ierusalEm apo pylEs efraim heOs pylEs gOnias tetrakosius pECHeis·
2Krn:25:23 C RA_ASM N1T_ASM N3V_ASM N_GSM RA_ASM RA_GSM N_GSM VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P N_DSF C VBI_AAI3S RD_ASM P N_ASF C VAI_AAI3S P RA_GSN N3E_GSN N_GSF P N1_GSF N_GSM P N1_GSF N1A_GSF A1A_APM A3U_APM
2Krn:25:23 and also, even, namely the ć king Judas/Judah the the ć to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, ć king Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wall Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gate Ephraim until; dawn gate corner four hundred cubit
2Krn:25:23 and the (acc)   king (acc) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) the (gen)   he/she/it-COMPREHEND-ed   king (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-???-ed away from (+gen) the (gen) wall (gen) Jerusalem (indecl) away from (+gen) gate (gen) Ephraim (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) gate (gen) corner (gen), quarters (acc) four hundred (acc) cubits (acc, nom|voc)
2Krn:25:23 2Krn_25:23_1 2Krn_25:23_2 2Krn_25:23_3 2Krn_25:23_4 2Krn_25:23_5 2Krn_25:23_6 2Krn_25:23_7 2Krn_25:23_8 2Krn_25:23_9 2Krn_25:23_10 2Krn_25:23_11 2Krn_25:23_12 2Krn_25:23_13 2Krn_25:23_14 2Krn_25:23_15 2Krn_25:23_16 2Krn_25:23_17 2Krn_25:23_18 2Krn_25:23_19 2Krn_25:23_20 2Krn_25:23_21 2Krn_25:23_22 2Krn_25:23_23 2Krn_25:23_24 2Krn_25:23_25 2Krn_25:23_26 2Krn_25:23_27 2Krn_25:23_28 2Krn_25:23_29 2Krn_25:23_30 2Krn_25:23_31 2Krn_25:23_32 2Krn_25:23_33
2Krn:25:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:24 καὶ πᾶν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ παρὰ τῷ Αβδεδομ καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν. –
2Krn:25:24 And he took all the gold and the silver, and all the vessels that were found in the house of the Lord and with Abdedom, and the treasures of the king's house, and the hostages, and he returned to Samaria. (2 Chronicles 25:24 Brenton)
2Krn:25:24 Zabrał też wszystko złoto i srebro, wszystkie naczynia, które znajdowały się w świątyni Bożej u Obed-Edoma i w skarbcach pałacu królewskiego, oraz zakładników, i wrócił do Samarii. (2 Krn 25:24 BT_4)
2Krn:25:24 καὶ πᾶν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ παρὰ τῷ Αβδεδομ καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.
2Krn:25:24 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρά ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ  
2Krn:25:24 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem I też, nawet, mianowicie Skarb Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z]  
2Krn:25:24 kai\ pa=n to\ CHrusi/on kai\ to\ a)rgu/rion kai\ pa/nta ta\ skeu/E ta\ eu(reTe/nta e)n oi)/kO| kuri/ou kai\ para\ tO=| *abdedom kai\ tou\s TEsaurou\s oi)/kou tou= basile/Os kai\ tou\s ui(ou\s tO=n summi/XeOn kai\ e)pe/strePSen ei)s *sama/reian.
2Krn:25:24 kai pan to CHrysion kai to argyrion kai panta ta skeuE ta heureTenta en oikO kyriu kai para tO abdedom kai tus TEsaurus oiku tu basileOs kai tus hyius tOn symmiXeOn kai epestrePSen eis samareian.
2Krn:25:24 C A3_ASN RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN VC_APPAPN P N2_DSM N2_GSM C P RA_DSM N_DSM C RA_APM N2_APM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C RA_APM N2_APM RA_GPF N3I_GPF C VAI_AAI3S P N1A_ASF
2Krn:25:24 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the piece of gold and also, even, namely the piece of silver and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć and also, even, namely the treasure house; to dwell the king and also, even, namely the son the ć and also, even, namely to turn around into (+acc) Samaria [region of]  
2Krn:25:24 and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat)   and the (acc) treasures (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and the (acc) sons (acc) the (gen)   and he/she/it-TURN-ed-AROUND into (+acc) Samaria (acc)  
2Krn:25:24 2Krn_25:24_1 2Krn_25:24_2 2Krn_25:24_3 2Krn_25:24_4 2Krn_25:24_5 2Krn_25:24_6 2Krn_25:24_7 2Krn_25:24_8 2Krn_25:24_9 2Krn_25:24_10 2Krn_25:24_11 2Krn_25:24_12 2Krn_25:24_13 2Krn_25:24_14 2Krn_25:24_15 2Krn_25:24_16 2Krn_25:24_17 2Krn_25:24_18 2Krn_25:24_19 2Krn_25:24_20 2Krn_25:24_21 2Krn_25:24_22 2Krn_25:24_23 2Krn_25:24_24 2Krn_25:24_25 2Krn_25:24_26 2Krn_25:24_27 2Krn_25:24_28 2Krn_25:24_29 2Krn_25:24_30 2Krn_25:24_31 2Krn_25:24_32 2Krn_25:24_33 2Krn_25:24_34 2Krn_25:24_35 2Krn_25:24_36
2Krn:25:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:25:25 καὶ ἔζησεν Αμασιας ὁ τοῦ Ιωας βασιλεὺς Ιουδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ιωας τὸν τοῦ Ιωαχαζ βασιλέα Ισραηλ ἔτη δέκα πέντε.
2Krn:25:25 And Amasias the son of Joas king of Juda lived after the death of Joas the son of Joachaz king of Israel fifteen years. (2 Chronicles 25:25 Brenton)
2Krn:25:25 Amazjasz, syn Joasza, król judzki, żył jeszcze piętnaście lat po śmierci Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego. (2 Krn 25:25 BT_4)
2Krn:25:25