2Krn:24:1 Ὢν ἑπτὰ ἐτῶν Ιωας ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Σαβια ἐκ Βηρσαβεε.
2Krn:24:1 Joas was seven years old when he began to reign, and he reigned forty years in Jerusalem: and his mother's name was Sabia of Bersabee. (2 Chronicles 24:1 Brenton)
2Krn:24:1 W chwili objęcia rządów Joasz miał siedem lat i panował czterdzieści lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibia z Beer-Szeby. (2 Krn 24:1 BT_4)
2Krn:24:1 Ὢν ἑπτὰ ἐτῶν Ιωας ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Σαβια ἐκ Βηρσαβεε.
2Krn:24:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX]
2Krn:24:1 By być Siedem Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
2Krn:24:1 *)\On e(pta\ e)tO=n *iOas e)n tO=| basileu=sai au)to\n kai\ tessara/konta e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *sabia e)k *bErsabee.
2Krn:24:1 On hepta etOn iOas en tO basileusai auton kai tessarakonta etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu sabia ek bErsabee.
2Krn:24:1 V9_PAPNSM M N3E_GPN N_NSM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM C A_APN N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF P N_GS
2Krn:24:1 to be seven year ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely forty year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
2Krn:24:1 while being (nom) seven years (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc) and forty years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   out of (+gen) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl)
2Krn:24:1 2Krn_24:1_1 2Krn_24:1_2 2Krn_24:1_3 2Krn_24:1_4 2Krn_24:1_5 2Krn_24:1_6 2Krn_24:1_7 2Krn_24:1_8 2Krn_24:1_9 2Krn_24:1_10 2Krn_24:1_11 2Krn_24:1_12 2Krn_24:1_13 2Krn_24:1_14 2Krn_24:1_15 2Krn_24:1_16 2Krn_24:1_17 2Krn_24:1_18 2Krn_24:1_19 2Krn_24:1_20 2Krn_24:1_21 2Krn_24:1_22
2Krn:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:2 καὶ ἐποίησεν Ιωας τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε τοῦ ἱερέως.
2Krn:24:2 And Joas did that which right in the sight of the Lord all the days of Jodae the priest. (2 Chronicles 24:2 Brenton)
2Krn:24:2 Joasz czynił to, co było słuszne w oczach Pańskich, przez wszystkie dni życia kapłana Jojady. (2 Krn 24:2 BT_4)
2Krn:24:2 καὶ ἐποίησεν Ιωας τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε τοῦ ἱερέως.
2Krn:24:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
2Krn:24:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Duchowny
2Krn:24:2 kai\ e)poi/Esen *iOas to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou pa/sas ta\s E(me/ras *iOdae tou= i(ere/Os.
2Krn:24:2 kai epoiEsen iOas to euTes enOpion kyriu pasas tas hEmeras iOdae tu hiereOs.
2Krn:24:2 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF N_GSM RA_GSM N3V_GSM
2Krn:24:2 and also, even, namely to do/make ć the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day ć the priest
2Krn:24:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed   the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)   the (gen) priest (gen)
2Krn:24:2 2Krn_24:2_1 2Krn_24:2_2 2Krn_24:2_3 2Krn_24:2_4 2Krn_24:2_5 2Krn_24:2_6 2Krn_24:2_7 2Krn_24:2_8 2Krn_24:2_9 2Krn_24:2_10 2Krn_24:2_11 2Krn_24:2_12 2Krn_24:2_13
2Krn:24:2 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:3 καὶ ἔλαβεν αὐτῷ Ιωδαε γυναῖκας δύο, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
2Krn:24:3 And Jodae took to himself two wives, and they bore sons and daughters. (2 Chronicles 24:3 Brenton)
2Krn:24:3 Jojada dobrał mu dwie żony, tak iż miał on synów i córki. (2 Krn 24:3 BT_4)
2Krn:24:3 καὶ ἔλαβεν αὐτῷ Ιωδαε γυναῖκας δύο, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
2Krn:24:3 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
2Krn:24:3 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Kobiety/żona Dwa I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn I też, nawet, mianowicie Córka
2Krn:24:3 kai\ e)/laben au)tO=| *iOdae gunai=kas du/o, kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras.
2Krn:24:3 kai elaben autO iOdae gynaikas dyo, kai egennEsen hyius kai Tygateras.
2Krn:24:3 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM N3K_APF M C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF
2Krn:24:3 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same ć woman/wife two and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter
2Krn:24:3 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (dat)   women/wives (acc) two (nom, acc, gen) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc)
2Krn:24:3 2Krn_24:3_1 2Krn_24:3_2 2Krn_24:3_3 2Krn_24:3_4 2Krn_24:3_5 2Krn_24:3_6 2Krn_24:3_7 2Krn_24:3_8 2Krn_24:3_9 2Krn_24:3_10 2Krn_24:3_11
2Krn:24:3 x x x x x x x x x x x
2Krn:24:4 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Ιωας ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου.
2Krn:24:4 And it came to pass afterward that it came into the heart of Joas to repair the house of the Lord. (2 Chronicles 24:4 Brenton)
2Krn:24:4 Potem powstał w sercu Joasza zamiar, aby odnowić świątynię Pańską. (2 Krn 24:4 BT_4)
2Krn:24:4 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Ιωας ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου.
2Krn:24:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί καρδία, -ας, ἡ   ἐπι·σκευάζομαι (επι+σκευαζ-, -, επι+σκευα·σ-, -, -, επι+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:24:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By dostarczać się z koniecznoścami Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:24:4 kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ e)ge/neto e)pi\ kardi/an *iOas e)piskeua/sai to\n oi)=kon kuri/ou.
2Krn:24:4 kai egeneto meta tauta kai egeneto epi kardian iOas episkeuasai ton oikon kyriu.
2Krn:24:4 C VBI_AMI3S P RD_APN C VBI_AMI3S P N1A_ASF N_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM
2Krn:24:4 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć to provide oneself with necessaries the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:24:4 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc)   to-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES, be-you(sg)-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES-ed!, he/she/it-happens-to-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:24:4 2Krn_24:4_1 2Krn_24:4_2 2Krn_24:4_3 2Krn_24:4_4 2Krn_24:4_5 2Krn_24:4_6 2Krn_24:4_7 2Krn_24:4_8 2Krn_24:4_9 2Krn_24:4_10 2Krn_24:4_11 2Krn_24:4_12 2Krn_24:4_13
2Krn:24:4 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:5 καὶ συνήγαγεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐξέλθατε εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ συναγάγετε ἀπὸ παντὸς Ισραηλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον κυρίου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ σπεύσατε λαλῆσαι· καὶ οὐκ ἔσπευσαν οἱ Λευῖται.
2Krn:24:5 And he gathered the priests and the Levites, and said to them, Go out into the cities of Juda, and collect money of all Israel to repair the house of the Lord from year to year, and make haste to speak of it. But the Levites hasted not. (2 Chronicles 24:5 Brenton)
2Krn:24:5 Zebrał więc kapłanów i lewitów i rozkazał im: «Wyjdźcie do miast Judy i zbierajcie od całego Izraela pieniądze na coroczne odnawianie świątyni waszego Boga. Pośpieszcie się z tą sprawą!» Lewici jednak się nie śpieszyli. (2 Krn 24:5 BT_4)
2Krn:24:5 καὶ συνήγαγεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐξέλθατε εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ συναγάγετε ἀπὸ παντὸς Ισραηλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον κυρίου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ σπεύσατε λαλῆσαι· καὶ οὐκ ἔσπευσαν οἱ Λευῖται.
2Krn:24:5 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
2Krn:24:5 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wychodzić Do (+przyspieszenie) Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Kawałek srebra Do ??? Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Rok W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok I też, nawet, mianowicie Do ??? By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Lewita
2Krn:24:5 kai\ sunE/gagen tou\s i(erei=s kai\ tou\s *leui/tas kai\ ei)=pen au)toi=s *)eXe/lTate ei)s ta\s po/leis *iouda kai\ sunaga/gete a)po\ panto\s *israEl a)rgu/rion katisCHu=sai to\n oi)=kon kuri/ou e)niauto\n kat’ e)niauto\n kai\ speu/sate lalE=sai· kai\ ou)k e)/speusan oi( *leui=tai.
2Krn:24:5 kai synEgagen tus hiereis kai tus leuitas kai eipen autois eXelTate eis tas poleis iuda kai synagagete apo pantos israEl argyrion katisCHysai ton oikon kyriu eniauton kat’ eniauton kai speusate lalEsai· kai uk espeusan hoi leuitai.
2Krn:24:5 C VBI_AAI3S RA_APM N3V_NPM C RA_APM N1M_APM C VBI_AAI3S RD_DPM VA_AAD2P P RA_APF N3I_APF N_GSM C VB_AAD2P P A3_GSM N_GSM N2N_ASN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM N2_ASM P N2_ASM C VA_AAD2P VA_AAN C D VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM
2Krn:24:5 and also, even, namely to gather together the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to come out into (+acc) the city Judas/Judah and also, even, namely to gather together from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel piece of silver to ??? the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. year down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year and also, even, namely to ??? to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? the Levite
2Krn:24:5 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (acc) priests (acc, nom|voc) and the (acc) Levites (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) do-COME-you(pl)-OUT! into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and do-GATHER TOGETHER-you(pl)! away from (+gen) every (gen) Israel (indecl) piece of silver (nom|acc|voc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) year (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) and do-???-you(pl)! to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) and not they-???-ed the (nom) Levites (nom|voc)
2Krn:24:5 2Krn_24:5_1 2Krn_24:5_2 2Krn_24:5_3 2Krn_24:5_4 2Krn_24:5_5 2Krn_24:5_6 2Krn_24:5_7 2Krn_24:5_8 2Krn_24:5_9 2Krn_24:5_10 2Krn_24:5_11 2Krn_24:5_12 2Krn_24:5_13 2Krn_24:5_14 2Krn_24:5_15 2Krn_24:5_16 2Krn_24:5_17 2Krn_24:5_18 2Krn_24:5_19 2Krn_24:5_20 2Krn_24:5_21 2Krn_24:5_22 2Krn_24:5_23 2Krn_24:5_24 2Krn_24:5_25 2Krn_24:5_26 2Krn_24:5_27 2Krn_24:5_28 2Krn_24:5_29 2Krn_24:5_30 2Krn_24:5_31 2Krn_24:5_32 2Krn_24:5_33 2Krn_24:5_34 2Krn_24:5_35 2Krn_24:5_36
2Krn:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:6 καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ιωας τὸν Ιωδαε τὸν ἄρχοντα καὶ εἶπεν αὐτῷ Διὰ τί οὐκ ἐπεσκέψω περὶ τῶν Λευιτῶν τοῦ εἰσενέγκαι ἀπὸ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ τὸ κεκριμένον ὑπὸ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, ὅτε ἐξεκκλησίασεν τὸν Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου;
2Krn:24:6 And king Joas called Jodae the chief, and said to him, Why hast thou not looked after the Levites, so that they should bring from Juda and Jerusalem that which was prescribed by Moses the man of God, when he assembled Israel at the tabernacle of witness? (2 Chronicles 24:6 Brenton)
2Krn:24:6 Król więc przywołał ich zwierzchnika, Jojadę, i rzekł mu: «Dlaczego nie domagałeś się od lewitów, aby przynieśli z Judy i z Jerozolimy na rzecz Namiotu Świadectwa podatek, który Mojżesz, sługa Pański, nałożył na całą społeczność Izraela? (2 Krn 24:6 BT_4)
2Krn:24:6 καὶ ἐκάλεσεν βασιλεὺς Ιωας τὸν Ιωδαε τὸν ἄρχοντα καὶ εἶπεν αὐτῷ Διὰ τί οὐκ ἐπεσκέψω περὶ τῶν Λευιτῶν τοῦ εἰσενέγκαι ἀπὸ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ τὸ κεκριμένον ὑπὸ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, ὅτε ἐξεκκλησίασεν τὸν Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου;
2Krn:24:6 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) περί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἀπό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὑπό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτε   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
2Krn:24:6 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Król Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By bywać [zobacz sceptyczny] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Lewita By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz Ludzki Bóg  Kiedy Izrael Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
2Krn:24:6 kai\ e)ka/lesen o( basileu\s *iOas to\n *iOdae to\n a)/rCHonta kai\ ei)=pen au)tO=| *dia\ ti/ ou)k e)peske/PSO peri\ tO=n *leuitO=n tou= ei)sene/gkai a)po\ *iouda kai\ *ierousalEm to\ kekrime/non u(po\ *mousE= a)nTrO/pou tou= Teou=, o(/te e)XekklEsi/asen to\n *israEl ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou;
2Krn:24:6 kai ekalesen ho basileus iOas ton iOdae ton arCHonta kai eipen autO dia ti uk epeskePSO peri tOn leuitOn tu eisenenkai apo iuda kai ierusalEm to kekrimenon hypo musE anTrOpu tu Teu, hote eXekklEsiasen ton israEl eis tEn skEnEn tu martyriu;
2Krn:24:6 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N3_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM P RI_ASN D VAI_AMI2S P RA_GPM N1M_GPM RA_GSN VA_AAN P N_GSM C N_GSF RA_ASN VM_XMPASM P N1M_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM D VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN
2Krn:24:6 and also, even, namely to call call the king ć the ć the ruler; to begin and also, even, namely to say/tell he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to visit [see skeptical] about (+acc,+gen) the Levite the to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of] the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Moses human the god [see theology] when ć the Israel into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
2Krn:24:6 and he/she/it-CALL-ed the (nom) king (nom)   the (acc)   the (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) not you(sg)-were-VISIT-ed about (+acc,+gen) the (gen) Levites (gen) the (gen) to-BRING IN, be-you(sg)-BRING IN-ed!, he/she/it-happens-to-BRING IN (opt) away from (+gen) Judas/Judah (gen, voc) and Jerusalem (indecl) the (nom|acc) having-been-JUDGE-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) Moses (gen, voc) human (gen) the (gen) god (gen) when   the (acc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen)
2Krn:24:6 2Krn_24:6_1 2Krn_24:6_2 2Krn_24:6_3 2Krn_24:6_4 2Krn_24:6_5 2Krn_24:6_6 2Krn_24:6_7 2Krn_24:6_8 2Krn_24:6_9 2Krn_24:6_10 2Krn_24:6_11 2Krn_24:6_12 2Krn_24:6_13 2Krn_24:6_14 2Krn_24:6_15 2Krn_24:6_16 2Krn_24:6_17 2Krn_24:6_18 2Krn_24:6_19 2Krn_24:6_20 2Krn_24:6_21 2Krn_24:6_22 2Krn_24:6_23 2Krn_24:6_24 2Krn_24:6_25 2Krn_24:6_26 2Krn_24:6_27 2Krn_24:6_28 2Krn_24:6_29 2Krn_24:6_30 2Krn_24:6_31 2Krn_24:6_32 2Krn_24:6_33 2Krn_24:6_34 2Krn_24:6_35 2Krn_24:6_36 2Krn_24:6_37 2Krn_24:6_38 2Krn_24:6_39 2Krn_24:6_40 2Krn_24:6_41
2Krn:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:7 ὅτι Γοθολια ἦν ἡ ἄνομος, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς κατέσπασαν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ γὰρ τὰ ἅγια οἴκου κυρίου ἐποίησαν ταῖς Βααλιμ.
2Krn:24:7 For Gotholia was a transgressor, and her sons tore down the house of God; for they offered the holy things of the house of the Lord to Baalim. (2 Chronicles 24:7 Brenton)
2Krn:24:7 Bezbożna bowiem Atalia i jej synowie włamali się do świątyni Bożej i wszystkie przedmioty Świątyni Pańskiej uczynili własnością Baalów». (2 Krn 24:7 BT_4)
2Krn:24:7 ὅτι Γοθολια ἦν ἄνομος, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς κατέσπασαν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ γὰρ τὰ ἅγια οἴκου κυρίου ἐποίησαν ταῖς Βααλιμ.
2Krn:24:7 ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί γάρ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό  
2Krn:24:7 Ponieważ/tamto By być Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Do ??? Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób
2Krn:24:7 o(/ti *goTolia E)=n E( a)/nomos, kai\ oi( ui(oi\ au)tE=s kate/spasan to\n oi)=kon tou= Teou=, kai\ ga\r ta\ a(/gia oi)/kou kuri/ou e)poi/Esan tai=s *baalim.
2Krn:24:7 hoti goTolia En hE anomos, kai hoi hyioi autEs katespasan ton oikon tu Teu, kai gar ta hagia oiku kyriu epoiEsan tais baalim.
2Krn:24:7 C N1_NSF V9_IAI3S RA_NSF A1B_NSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSF VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C x RA_APN A1A_APN N2_GSM N2_GSM VAI_AAI3P RA_DPF N_DPF
2Krn:24:7 because/that ć to be the outside the law and also, even, namely the son he/she/it/same to ??? the house the god [see theology] and also, even, namely for since, as the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make the ć
2Krn:24:7 because/that   he/she/it-was the (nom) outside the law ([Adj] nom) and the (nom) sons (nom|voc) her/it/same (gen) they-???-ed the (acc) house (acc) the (gen) god (gen) and for the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-DO/MAKE-ed the (dat)  
2Krn:24:7 2Krn_24:7_1 2Krn_24:7_2 2Krn_24:7_3 2Krn_24:7_4 2Krn_24:7_5 2Krn_24:7_6 2Krn_24:7_7 2Krn_24:7_8 2Krn_24:7_9 2Krn_24:7_10 2Krn_24:7_11 2Krn_24:7_12 2Krn_24:7_13 2Krn_24:7_14 2Krn_24:7_15 2Krn_24:7_16 2Krn_24:7_17 2Krn_24:7_18 2Krn_24:7_19 2Krn_24:7_20 2Krn_24:7_21 2Krn_24:7_22 2Krn_24:7_23
2Krn:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:8 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Γενηθήτω γλωσσόκομον καὶ τεθήτω ἐν πύλῃ οἴκου κυρίου ἔξω·
2Krn:24:8 And the king said, Let a box be made, and let it be put at the gate of the house of the Lord without. (2 Chronicles 24:8 Brenton)
2Krn:24:8 Ponadto rozkazał król, aby sporządzono jedną skrzynię i umieszczono ją w bramie świątyni Pańskiej na zewnątrz. (2 Krn 24:8 BT_4)
2Krn:24:8 καὶ εἶπεν βασιλεύς Γενηθήτω γλωσσόκομον καὶ τεθήτω ἐν πύλῃ οἴκου κυρίου ἔξω·
2Krn:24:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γλωσσό·κομον, -ου, τό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
2Krn:24:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pieniędzy pudełko I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany
2Krn:24:8 kai\ ei)=pen o( basileu/s *genETE/tO glOsso/komon kai\ teTE/tO e)n pu/lE| oi)/kou kuri/ou e)/XO·
2Krn:24:8 kai eipen ho basileus genETEtO glOssokomon kai teTEtO en pylE oiku kyriu eXO·
2Krn:24:8 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VC_APD3S N2N_ASN C VC_APD3S P N1_DSF N2_GSM N2_GSM D
2Krn:24:8 and also, even, namely to say/tell the king to become become, happen money box and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. outside; to have; to be permitted
2Krn:24:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) let-him/her/it-be-BECOME-ed! money box (nom|acc|voc) and let-him/her/it-be-PLACE-ed! in/among/by (+dat) gate (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
2Krn:24:8 2Krn_24:8_1 2Krn_24:8_2 2Krn_24:8_3 2Krn_24:8_4 2Krn_24:8_5 2Krn_24:8_6 2Krn_24:8_7 2Krn_24:8_8 2Krn_24:8_9 2Krn_24:8_10 2Krn_24:8_11 2Krn_24:8_12 2Krn_24:8_13
2Krn:24:8 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:9 καὶ κηρυξάτωσαν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ εἰσενέγκαι κυρίῳ, καθὼς εἶπεν Μωϋσῆς παῖς τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
2Krn:24:9 And let men proclaim in Juda an in Jerusalem, that the people should bring to the Lord, as Moses the servant of God spoke concerning Israel in the wilderness. (2 Chronicles 24:9 Brenton)
2Krn:24:9 I ogłoszono w Judzie i w Jerozolimie, żeby przynosić Panu podatek, który Mojżesz, sługa Boży, nałożył na Izraela na pustyni. (2 Krn 24:9 BT_4)
2Krn:24:9 καὶ κηρυξάτωσαν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ εἰσενέγκαι κυρίῳ, καθὼς εἶπεν Μωϋσῆς παῖς τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
2Krn:24:9 καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
2Krn:24:9 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj Mojżesz Dziecka/służący Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
2Krn:24:9 kai\ kEruXa/tOsan e)n *iouda kai\ e)n *ierousalEm ei)sene/gkai kuri/O|, kaTO\s ei)=pen *mou+sE=s pai=s tou= Teou= e)pi\ to\n *israEl e)n tE=| e)rE/mO|.
2Krn:24:9 kai kEryXatOsan en iuda kai en ierusalEm eisenenkai kyriO, kaTOs eipen mo+ysEs pais tu Teu epi ton israEl en tE erEmO.
2Krn:24:9 C VA_AAD3P P N_DSM C P N_DSF VA_AAN N2_DSM D VBI_AAI3S N1M_NSM N3D_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N_ASM P RA_DSF N2_DSF
2Krn:24:9 and also, even, namely to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell Moses child/servant the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
2Krn:24:9 and let-them-PROCLAIM! in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) to-BRING IN, be-you(sg)-BRING IN-ed!, he/she/it-happens-to-BRING IN (opt) lord (dat); a lord ([Adj] dat) as accordingly he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) child/servant (nom) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
2Krn:24:9 2Krn_24:9_1 2Krn_24:9_2 2Krn_24:9_3 2Krn_24:9_4 2Krn_24:9_5 2Krn_24:9_6 2Krn_24:9_7 2Krn_24:9_8 2Krn_24:9_9 2Krn_24:9_10 2Krn_24:9_11 2Krn_24:9_12 2Krn_24:9_13 2Krn_24:9_14 2Krn_24:9_15 2Krn_24:9_16 2Krn_24:9_17 2Krn_24:9_18 2Krn_24:9_19 2Krn_24:9_20 2Krn_24:9_21
2Krn:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:10 καὶ ἔδωκαν πάντες ἄρχοντες καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἰσέφερον καὶ ἐνέβαλλον εἰς τὸ γλωσσόκομον, ἕως οὗ ἐπληρώθη.
2Krn:24:10 And all the princes and all the people gave, and brought in, and cast into the box until it was filled. (2 Chronicles 24:10 Brenton)
2Krn:24:10 Uradowali się więc wszyscy naczelnicy i cały lud tak, iż przynosili pieniądze i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili. (2 Krn 24:10 BT_4)
2Krn:24:10 καὶ ἔδωκαν πάντες ἄρχοντες καὶ πᾶς λαὸς καὶ εἰσέφερον καὶ ἐνέβαλλον εἰς τὸ γλωσσόκομον, ἕως οὗ ἐπληρώθη.
2Krn:24:10 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γλωσσό·κομον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
2Krn:24:10 I też, nawet, mianowicie By dawać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Pieniędzy pudełko Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By napełniać pełność, spełniać
2Krn:24:10 kai\ e)/dOkan pa/ntes a)/rCHontes kai\ pa=s o( lao\s kai\ ei)se/feron kai\ e)ne/ballon ei)s to\ glOsso/komon, e(/Os ou(= e)plErO/TE.
2Krn:24:10 kai edOkan pantes arCHontes kai pas ho laos kai eiseferon kai eneballon eis to glOssokomon, heOs hu eplErOTE.
2Krn:24:10 C VAI_AAI3P A3_NPM N3_NPM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM C V1I_IAI3P C V1I_IAI3P P RA_ASN N2N_ASN P RR_GSM VCI_API3S
2Krn:24:10 and also, even, namely to give every all, each, every, the whole of ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. and also, even, namely to inject into (+acc) the money box until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to fill fill, fulfill
2Krn:24:10 and they-GIVE-ed all (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) and I-was-BRING IN-ing, they-were-BRING IN-ing and I-was-INJECT-ing, they-were-INJECT-ing into (+acc) the (nom|acc) money box (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-FILL-ed
2Krn:24:10 2Krn_24:10_1 2Krn_24:10_2 2Krn_24:10_3 2Krn_24:10_4 2Krn_24:10_5 2Krn_24:10_6 2Krn_24:10_7 2Krn_24:10_8 2Krn_24:10_9 2Krn_24:10_10 2Krn_24:10_11 2Krn_24:10_12 2Krn_24:10_13 2Krn_24:10_14 2Krn_24:10_15 2Krn_24:10_16 2Krn_24:10_17 2Krn_24:10_18
2Krn:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:11 καὶ ἐγένετο ὡς εἰσέφερον τὸ γλωσσόκομον πρὸς τοὺς προστάτας τοῦ βασιλέως διὰ χειρὸς τῶν Λευιτῶν καὶ ὡς εἶδον ὅτι ἐπλεόνασεν τὸ ἀργύριον, καὶ ἦλθεν ὁ γραμματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ ὁ προστάτης τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου καὶ ἐξεκένωσαν τὸ γλωσσόκομον καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ· οὕτως ἐποίουν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ συνήγαγον ἀργύριον πολύ.
2Krn:24:11 And it came to pass, when they brought in the box to the officers of the king by the hand of the Levites, and when they saw that the money was more than sufficient, then came the king's scribe, and the officer of the high priest, and emptied the box, and restored it to its place. Thus they did day by day, and collected much money. (2 Chronicles 24:11 Brenton)
2Krn:24:11 Co pewien czas, kiedy zauważono, iż dużo jest pieniędzy, lewici przenosili skrzynię pod nadzór królewski, następnie sekretarz króla i nadzorca z ramienia arcykapłana opróżniali skrzynię. Potem odnoszono ją na miejsce. Tak czyniono codziennie, zebrano więc mnóstwo pieniędzy. (2 Krn 24:11 BT_4)
2Krn:24:11 καὶ ἐγένετο ὡς εἰσέφερον τὸ γλωσσόκομον πρὸς τοὺς προστάτας τοῦ βασιλέως διὰ χειρὸς τῶν Λευιτῶν καὶ ὡς εἶδον ὅτι ἐπλεόνασεν τὸ ἀργύριον, καὶ ἦλθεν γραμματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ προστάτης τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου καὶ ἐξεκένωσαν τὸ γλωσσόκομον καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ· οὕτως ἐποίουν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ συνήγαγον ἀργύριον πολύ.
2Krn:24:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό γλωσσό·κομον, -ου, τό πρός ὁ ἡ τό προ·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό προ·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   ὁ ἡ τό γλωσσό·κομον, -ου, τό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
2Krn:24:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Pieniędzy pudełko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??? Król Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Lewita I też, nawet, mianowicie Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By wzrastać/rób więcej Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By przychodzić Skryba Król I też, nawet, mianowicie ??? Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Pieniędzy pudełko I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Kawałek srebra Dużo
2Krn:24:11 kai\ e)ge/neto O(s ei)se/feron to\ glOsso/komon pro\s tou\s prosta/tas tou= basile/Os dia\ CHeiro\s tO=n *leuitO=n kai\ O(s ei)=don o(/ti e)pleo/nasen to\ a)rgu/rion, kai\ E)=lTen o( grammateu\s tou= basile/Os kai\ o( prosta/tEs tou= i(ere/Os tou= mega/lou kai\ e)Xeke/nOsan to\ glOsso/komon kai\ kate/stEsan ei)s to\n to/pon au)tou=· ou(/tOs e)poi/oun E(me/ran e)X E(me/ras kai\ sunE/gagon a)rgu/rion polu/.
2Krn:24:11 kai egeneto hOs eiseferon to glOssokomon pros tus prostatas tu basileOs dia CHeiros tOn leuitOn kai hOs eidon hoti epleonasen to argyrion, kai ElTen ho grammateus tu basileOs kai ho prostatEs tu hiereOs tu megalu kai eXekenOsan to glOssokomon kai katestEsan eis ton topon autu· hutOs epoiun hEmeran eX hEmeras kai synEgagon argyrion poly.
2Krn:24:11 C VBI_AMI3S C V1I_IAI3P RA_ASN N2N_ASN P RA_APM N1M_APM RA_GSM N3V_GSM P N3_GSF RA_GPM N1M_GPM C C VBI_AAI3P C VAI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N3V_GSM C RA_NSM N1M_NSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSM C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN C VHI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_GSN D V2I_IAI3P N1A_ASF P N1A_GSF C VBI_AAI3P N2N_ASN A3U_ASN
2Krn:24:11 and also, even, namely to become become, happen as/like to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the money box toward (+acc,+gen,+dat) the ??? the king because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand the Levite and also, even, namely as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to increase/make more the piece of silver and also, even, namely to come the scribe the king and also, even, namely the ??? the priest the great and also, even, namely ć the money box and also, even, namely to enable lay, render widowed into (+acc) the place he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make day out of (+gen) ἐξ before vowels day and also, even, namely to gather together piece of silver much
2Krn:24:11 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like I-was-BRING IN-ing, they-were-BRING IN-ing the (nom|acc) money box (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) ???s (acc) the (gen) king (gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) the (gen) Levites (gen) and as/like I-SEE-ed, they-SEE-ed because/that he/she/it-INCREASE/MAKE-ed-MORE the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and he/she/it-COME-ed the (nom) scribe (nom) the (gen) king (gen) and the (nom) ??? (nom) the (gen) priest (gen) the (gen) great ([Adj] gen) and   the (nom|acc) money box (nom|acc|voc) and they-ENABLE-ed into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) thusly/like this I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) and I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed piece of silver (nom|acc|voc) much (nom|acc)
2Krn:24:11 2Krn_24:11_1 2Krn_24:11_2 2Krn_24:11_3 2Krn_24:11_4 2Krn_24:11_5 2Krn_24:11_6 2Krn_24:11_7 2Krn_24:11_8 2Krn_24:11_9 2Krn_24:11_10 2Krn_24:11_11 2Krn_24:11_12 2Krn_24:11_13 2Krn_24:11_14 2Krn_24:11_15 2Krn_24:11_16 2Krn_24:11_17 2Krn_24:11_18 2Krn_24:11_19 2Krn_24:11_20 2Krn_24:11_21 2Krn_24:11_22 2Krn_24:11_23 2Krn_24:11_24 2Krn_24:11_25 2Krn_24:11_26 2Krn_24:11_27 2Krn_24:11_28 2Krn_24:11_29 2Krn_24:11_30 2Krn_24:11_31 2Krn_24:11_32 2Krn_24:11_33 2Krn_24:11_34 2Krn_24:11_35 2Krn_24:11_36 2Krn_24:11_37 2Krn_24:11_38 2Krn_24:11_39 2Krn_24:11_40 2Krn_24:11_41 2Krn_24:11_42 2Krn_24:11_43 2Krn_24:11_44 2Krn_24:11_45 2Krn_24:11_46 2Krn_24:11_47 2Krn_24:11_48 2Krn_24:11_49 2Krn_24:11_50 2Krn_24:11_51 2Krn_24:11_52 2Krn_24:11_53 2Krn_24:11_54
2Krn:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:12 καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ὁ βασιλεὺς καὶ Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα εἰς τὴν ἐργασίαν οἴκου κυρίου, καὶ ἐμισθοῦντο λατόμους καὶ τέκτονας ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ χαλκεῖς σιδήρου καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου.
2Krn:24:12 And the king and Jodae the priest gave it to the workmen employed in the service of the house of the Lord, and they hired masons and carpenters to repair the house of the Lord, also smiths and braziers to repair the house of the Lord. (2 Chronicles 24:12 Brenton)
2Krn:24:12 Król i Jojada dawali je kierownikom robót około świątyni Pańskiej. Przy odnawianiu i umacnianiu świątyni Pańskiej byli zajęci murarze i cieśle oraz kowale i brązownicy. (2 Krn 24:12 BT_4)
2Krn:24:12 καὶ ἔδωκεν αὐτὸ βασιλεὺς καὶ Ιωδαε ἱερεὺς τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα εἰς τὴν ἐργασίαν οἴκου κυρίου, καὶ ἐμισθοῦντο λατόμους καὶ τέκτονας ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ χαλκεῖς σιδήρου καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου.
2Krn:24:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -)   καί τέκτων, -ονος, ὁ ἐπι·σκευάζομαι (επι+σκευαζ-, -, επι+σκευα·σ-, -, -, επι+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί χαλκεύς, -έως, ὁ σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἐπι·σκευάζομαι (επι+σκευαζ-, -, επι+σκευα·σ-, -, -, επι+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:24:12 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Duchowny By czynić/rób Praca Do (+przyspieszenie) Biznesowe/gonitwy Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By najmować I też, nawet, mianowicie Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] By dostarczać się z koniecznoścami Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kowal Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz; miedź albo brąz By dostarczać się z koniecznoścami Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:24:12 kai\ e)/dOken au)to\ o( basileu\s kai\ *iOdae o( i(ereu\s toi=s poiou=sin ta\ e)/rga ei)s tE\n e)rgasi/an oi)/kou kuri/ou, kai\ e)misTou=nto lato/mous kai\ te/ktonas e)piskeua/sai to\n oi)=kon kuri/ou kai\ CHalkei=s sidE/rou kai\ CHalkou= e)piskeua/sai to\n oi)=kon kuri/ou.
2Krn:24:12 kai edOken auto ho basileus kai iOdae ho hiereus tois poiusin ta erga eis tEn ergasian oiku kyriu, kai emisTunto latomus kai tektonas episkeuasai ton oikon kyriu kai CHalkeis sidEru kai CHalku episkeuasai ton oikon kyriu.
2Krn:24:12 C VAI_AAI3S RD_ASN RA_NSM N3V_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_DPM V2_PAI3P RA_APN N2N_APN P RA_ASF N1A_ASF N2_GSM N2_GSM C V2I_IMI3S N2_APM C N3N_APM VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM C N3V_NPM N2_GSM C A1C_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM
2Krn:24:12 and also, even, namely to give he/she/it/same the king and also, even, namely ć the priest the to do/make the work into (+acc) the business/pursuits house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hire ć and also, even, namely mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] to provide oneself with necessaries the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely blacksmith iron; iron and also, even, namely copper or bronze; copper or bronze to provide oneself with necessaries the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:24:12 and he/she/it-GIVE-ed it/same (nom|acc) the (nom) king (nom) and   the (nom) priest (nom) the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) business/pursuits (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-were-being-HIRE-ed   and masons (acc) to-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES, be-you(sg)-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES-ed!, he/she/it-happens-to-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and blacksmiths (acc, nom|voc) iron (gen); iron ([Adj] gen) and copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) to-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES, be-you(sg)-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES-ed!, he/she/it-happens-to-PROVIDE ONESELF WITH NECESSARIES (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:24:12 2Krn_24:12_1 2Krn_24:12_2 2Krn_24:12_3 2Krn_24:12_4 2Krn_24:12_5 2Krn_24:12_6 2Krn_24:12_7 2Krn_24:12_8 2Krn_24:12_9 2Krn_24:12_10 2Krn_24:12_11 2Krn_24:12_12 2Krn_24:12_13 2Krn_24:12_14 2Krn_24:12_15 2Krn_24:12_16 2Krn_24:12_17 2Krn_24:12_18 2Krn_24:12_19 2Krn_24:12_20 2Krn_24:12_21 2Krn_24:12_22 2Krn_24:12_23 2Krn_24:12_24 2Krn_24:12_25 2Krn_24:12_26 2Krn_24:12_27 2Krn_24:12_28 2Krn_24:12_29 2Krn_24:12_30 2Krn_24:12_31 2Krn_24:12_32 2Krn_24:12_33 2Krn_24:12_34 2Krn_24:12_35 2Krn_24:12_36
2Krn:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:13 καὶ ἐποίουν οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα, καὶ ἀνέβη μῆκος τῶν ἔργων ἐν χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἀνέστησαν τὸν οἶκον κυρίου ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτοῦ καὶ ἐνίσχυσαν.
2Krn:24:13 And the workmen wrought, and the works prospered in their hands, and they established the house of the Lord on its foundation, and strengthened it. (2 Chronicles 24:13 Brenton)
2Krn:24:13 Robotnicy przystąpili do dzieła i dzięki pracy ich rąk odnawianie posuwało się naprzód. Naprawili zatem świątynię Bożą według jej planu i wzmocnili ją. (2 Krn 24:13 BT_4)
2Krn:24:13 καὶ ἐποίουν οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα, καὶ ἀνέβη μῆκος τῶν ἔργων ἐν χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἀνέστησαν τὸν οἶκον κυρίου ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτοῦ καὶ ἐνίσχυσαν.
2Krn:24:13 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -)
2Krn:24:13 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By czynić/rób Praca I też, nawet, mianowicie By podnosić Długość Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stacji/miejsce; by powodować stać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się
2Krn:24:13 kai\ e)poi/oun oi( poiou=ntes ta\ e)/rga, kai\ a)ne/bE mE=kos tO=n e)/rgOn e)n CHersi\n au)tO=n, kai\ a)ne/stEsan to\n oi)=kon kuri/ou e)pi\ tE\n sta/sin au)tou= kai\ e)ni/sCHusan.
2Krn:24:13 kai epoiun hoi poiuntes ta erga, kai anebE mEkos tOn ergOn en CHersin autOn, kai anestEsan ton oikon kyriu epi tEn stasin autu kai enisCHysan.
2Krn:24:13 C V2I_IAI3P RA_NPM V2_PAPNPM RA_APN N2N_APN C VZI_AAI3S N3E_ASN RA_GPN N2N_GPN P N3_DPF RD_GPM C VHI_AAI3P RA_ASM N2_ASM N2_GSM P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C VA_AAPASN
2Krn:24:13 and also, even, namely to do/make the to do/make the work and also, even, namely to ascend length the work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the station/place; to cause to stand he/she/it/same and also, even, namely to strengthen
2Krn:24:13 and I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) and he/she/it-ASCEND-ed length (nom|acc|voc) the (gen) works (gen) in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen) and they-STand-ed-UP the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) him/it/same (gen) and they-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|acc|voc)
2Krn:24:13 2Krn_24:13_1 2Krn_24:13_2 2Krn_24:13_3 2Krn_24:13_4 2Krn_24:13_5 2Krn_24:13_6 2Krn_24:13_7 2Krn_24:13_8 2Krn_24:13_9 2Krn_24:13_10 2Krn_24:13_11 2Krn_24:13_12 2Krn_24:13_13 2Krn_24:13_14 2Krn_24:13_15 2Krn_24:13_16 2Krn_24:13_17 2Krn_24:13_18 2Krn_24:13_19 2Krn_24:13_20 2Krn_24:13_21 2Krn_24:13_22 2Krn_24:13_23 2Krn_24:13_24 2Krn_24:13_25
2Krn:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:14 καὶ ὡς συνετέλεσαν, ἤνεγκαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πρὸς Ιωδαε τὸ κατάλοιπον τοῦ ἀργυρίου, καὶ ἐποίησαν σκεύη εἰς οἶκον κυρίου, σκεύη λειτουργικὰ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυίσκας χρυσᾶς καὶ ἀργυρᾶς. καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις ἐν οἴκῳ κυρίου διὰ παντὸς πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε.
2Krn:24:14 And when they had finished it, they brought to the king and to Jodae the remainder of the money, and they made vessels for the house of the Lord, vessels of service for whole-burnt-offerings, and gold and silver censers: and they offered up whole-burnt-offerings in the house of the Lord continually all the days of Jodae. (2 Chronicles 24:14 Brenton)
2Krn:24:14 Kiedy to ukończyli, przynieśli resztę pieniędzy do króla i Jojady, za które sporządzono sprzęty dla świątyni Pańskiej: naczynia do służby Bożej i składania ofiar, czasze i inne naczynia złote i srebrne. Codziennie przez wszystkie dni Jojady składano całopalenia w świątyni Pańskiej. (2 Krn 24:14 BT_4)
2Krn:24:14 καὶ ὡς συνετέλεσαν, ἤνεγκαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πρὸς Ιωδαε τὸ κατάλοιπον τοῦ ἀργυρίου, καὶ ἐποίησαν σκεύη εἰς οἶκον κυρίου, σκεύη λειτουργικὰ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυίσκας χρυσᾶς καὶ ἀργυρᾶς. καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις ἐν οἴκῳ κυρίου διὰ παντὸς πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε.
2Krn:24:14 καί ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πρός   ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ λειτουργικός -ή -όν ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)   ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ  
2Krn:24:14 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By uzupełniać By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pozostawanie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie functionarial [zobacz liturgiczny] Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
2Krn:24:14 kai\ O(s sunete/lesan, E)/negkan pro\s to\n basile/a kai\ pro\s *iOdae to\ kata/loipon tou= a)rguri/ou, kai\ e)poi/Esan skeu/E ei)s oi)=kon kuri/ou, skeu/E leitourgika\ o(lokautOma/tOn kai\ Tui/skas CHrusa=s kai\ a)rgura=s. kai\ a)nE/negkan o(lokautO/seis e)n oi)/kO| kuri/ou dia\ panto\s pa/sas ta\s E(me/ras *iOdae.
2Krn:24:14 kai hOs synetelesan, Enenkan pros ton basilea kai pros iOdae to kataloipon tu argyriu, kai epoiEsan skeuE eis oikon kyriu, skeuE leiturgika holokautOmatOn kai Tyiskas CHrysas kai argyras. kai anEnenkan holokautOseis en oikO kyriu dia pantos pasas tas hEmeras iOdae.
2Krn:24:14 C D VAI_AAI3P VAI_AAI3P P RA_ASM N3V_ASM C P N_ASM RA_ASN A1B_ASN RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3P N3E_APN P N2_ASM N2_GSM N3E_APN A1_APN N3M_GPN C N1_APF A1C_APF C A1C_APF C VAI_AAI3P N3I_APF P N2_DSM N2_GSM P A3_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF N_GSM
2Krn:24:14 and also, even, namely as/like to complete to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć the remaining the piece of silver and also, even, namely to do/make vessel; vessel hardware, utensils, implement into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vessel; vessel hardware, utensils, implement functionarial [see liturgical] burnt offering [see holocaust] and also, even, namely ć gold/golden and also, even, namely silver and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day ć
2Krn:24:14 and as/like they-COMPLETE-ed they-BRING-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and toward (+acc,+gen,+dat)   the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) piece of silver (gen) and they-DO/MAKE-ed vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) functionarial ([Adj] nom|acc|voc) burnt offerings (gen) and   gold/golden ([Adj] acc) and silver ([Adj] acc, gen) and they-BRING UP-ed   in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)  
2Krn:24:14 2Krn_24:14_1 2Krn_24:14_2 2Krn_24:14_3 2Krn_24:14_4 2Krn_24:14_5 2Krn_24:14_6 2Krn_24:14_7 2Krn_24:14_8 2Krn_24:14_9 2Krn_24:14_10 2Krn_24:14_11 2Krn_24:14_12 2Krn_24:14_13 2Krn_24:14_14 2Krn_24:14_15 2Krn_24:14_16 2Krn_24:14_17 2Krn_24:14_18 2Krn_24:14_19 2Krn_24:14_20 2Krn_24:14_21 2Krn_24:14_22 2Krn_24:14_23 2Krn_24:14_24 2Krn_24:14_25 2Krn_24:14_26 2Krn_24:14_27 2Krn_24:14_28 2Krn_24:14_29 2Krn_24:14_30 2Krn_24:14_31 2Krn_24:14_32 2Krn_24:14_33 2Krn_24:14_34 2Krn_24:14_35 2Krn_24:14_36 2Krn_24:14_37 2Krn_24:14_38 2Krn_24:14_39 2Krn_24:14_40
2Krn:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:15 καὶ ἐγήρασεν Ιωδαε πλήρης ἡμερῶν καὶ ἐτελεύτησεν ὢν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν·
2Krn:24:15 And Jodae grew old, being full of days, and he died, being a hundred and thirty years old at his death. (2 Chronicles 24:15 Brenton)
2Krn:24:15 Potem zestarzał się Jojada i syty życia zmarł, mając lat sto trzydzieści. (2 Krn 24:15 BT_4)
2Krn:24:15 Καὶ ἐγήρασεν Ιωδαε πλήρης ἡμερῶν καὶ ἐτελεύτησεν ὢν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν·
2Krn:24:15 καί γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -)   πλήρης -ες ἡμέρα, -ας -ἡ καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑκατόν καί τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:24:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stary (starzenie) Pełny Dzień I też, nawet, mianowicie By kończyć się By być Sto I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kończyć się On/ona/to/to samo
2Krn:24:15 *kai\ e)gE/rasen *iOdae plE/rEs E(merO=n kai\ e)teleu/tEsen O)\n e(kato\n kai\ tria/konta e)tO=n e)n tO=| teleuta=n au)to/n·
2Krn:24:15 kai egErasen iOdae plErEs hEmerOn kai eteleutEsen On hekaton kai triakonta etOn en tO teleutan auton·
2Krn:24:15 C VAI_AAI3S N_NSM A3H_NSM N1A_GPF C VAI_AAI3S V9_PAPNSM M C M N3E_GPN P RA_DSN V3_PAN RD_ASM
2Krn:24:15 and also, even, namely to grow old (aging) ć full day and also, even, namely to end to be hundred and also, even, namely thirty year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to end he/she/it/same
2Krn:24:15 and he/she/it-GROW-ed-OLD   full ([Adj] nom) days (gen) and he/she/it-END-ed while being (nom) hundred and thirty years (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-END-ing him/it/same (acc)
2Krn:24:15 2Krn_24:15_1 2Krn_24:15_2 2Krn_24:15_3 2Krn_24:15_4 2Krn_24:15_5 2Krn_24:15_6 2Krn_24:15_7 2Krn_24:15_8 2Krn_24:15_9 2Krn_24:15_10 2Krn_24:15_11 2Krn_24:15_12 2Krn_24:15_13 2Krn_24:15_14 2Krn_24:15_15 2Krn_24:15_16
2Krn:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:16 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ μετὰ τῶν βασιλέων, ὅτι ἐποίησεν ἀγαθωσύνην μετὰ Ισραηλ καὶ μετὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.
2Krn:24:16 And they buried him with the kings in the city of David, because he had dealt well with Israel, and with God and his house. (2 Chronicles 24:16 Brenton)
2Krn:24:16 Pogrzebali go w Mieście Dawidowym razem z królami, albowiem dobrze czynił w Izraelu i względem Boga, i względem Jego świątyni. (2 Krn 24:16 BT_4)
2Krn:24:16 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ μετὰ τῶν βασιλέων, ὅτι ἐποίησεν ἀγαθωσύνην μετὰ Ισραηλ καὶ μετὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.
2Krn:24:16 καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ μετά Ἰσραήλ, ὁ καί μετά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:24:16 I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Ponieważ/tamto By czynić/rób Dobroć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bóg  I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo
2Krn:24:16 kai\ e)/TaPSan au)to\n e)n po/lei *dauid meta\ tO=n basile/On, o(/ti e)poi/Esen a)gaTOsu/nEn meta\ *israEl kai\ meta\ tou= Teou= kai\ tou= oi)/kou au)tou=.
2Krn:24:16 kai eTaPSan auton en polei dauid meta tOn basileOn, hoti epoiEsen agaTOsynEn meta israEl kai meta tu Teu kai tu oiku autu.
2Krn:24:16 C VAI_AAI3P RD_ASM P N3I_DSF N_GSM P RA_GPM N3V_GPM C VAI_AAI3S N1_ASF P N_GSM C P RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM
2Krn:24:16 and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king because/that to do/make goodness after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the god [see theology] and also, even, namely the house; to dwell he/she/it/same
2Krn:24:16 and they-BURY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) kings (gen) because/that he/she/it-DO/MAKE-ed goodness (acc) after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) and after (+acc), with (+gen) the (gen) god (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen)
2Krn:24:16 2Krn_24:16_1 2Krn_24:16_2 2Krn_24:16_3 2Krn_24:16_4 2Krn_24:16_5 2Krn_24:16_6 2Krn_24:16_7 2Krn_24:16_8 2Krn_24:16_9 2Krn_24:16_10 2Krn_24:16_11 2Krn_24:16_12 2Krn_24:16_13 2Krn_24:16_14 2Krn_24:16_15 2Krn_24:16_16 2Krn_24:16_17 2Krn_24:16_18 2Krn_24:16_19 2Krn_24:16_20 2Krn_24:16_21 2Krn_24:16_22
2Krn:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:17 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιωδαε εἰσῆλθον οἱ ἄρχοντες Ιουδα καὶ προσεκύνησαν τὸν βασιλέα· τότε ἐπήκουσεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς.
2Krn:24:17 And it came to pass after the death of Jodae, that the princes of Juda went in, and did obeisance to the king. Then the king hearkened to them. (2 Chronicles 24:17 Brenton)
2Krn:24:17 Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. (2 Krn 24:17 BT_4)
2Krn:24:17 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιωδαε εἰσῆλθον οἱ ἄρχοντες Ιουδα καὶ προσεκύνησαν τὸν βασιλέα· τότε ἐπήκουσεν αὐτοῖς βασιλεύς.
2Krn:24:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τότε ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:24:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koniec By wchodzić Władca; by zaczynać się Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Król Wtedy By słyszeć On/ona/to/to samo Król
2Krn:24:17 kai\ e)ge/neto meta\ tE\n teleutE\n *iOdae ei)sE=lTon oi( a)/rCHontes *iouda kai\ proseku/nEsan to\n basile/a· to/te e)pE/kousen au)toi=s o( basileu/s.
2Krn:24:17 kai egeneto meta tEn teleutEn iOdae eisElTon hoi arCHontes iuda kai prosekynEsan ton basilea· tote epEkusen autois ho basileus.
2Krn:24:17 C VBI_AMI3S P RA_ASF N1_ASF N_NSM VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N3V_ASM D VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM
2Krn:24:17 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the end ć to enter the ruler; to begin Judas/Judah and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the king then to hear he/she/it/same the king
2Krn:24:17 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) end (acc)   I-ENTER-ed, they-ENTER-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (acc) king (acc) then he/she/it-HEAR-ed them/same (dat) the (nom) king (nom)
2Krn:24:17 2Krn_24:17_1 2Krn_24:17_2 2Krn_24:17_3 2Krn_24:17_4 2Krn_24:17_5 2Krn_24:17_6 2Krn_24:17_7 2Krn_24:17_8 2Krn_24:17_9 2Krn_24:17_10 2Krn_24:17_11 2Krn_24:17_12 2Krn_24:17_13 2Krn_24:17_14 2Krn_24:17_15 2Krn_24:17_16 2Krn_24:17_17 2Krn_24:17_18 2Krn_24:17_19
2Krn:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:18 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ἐδούλευον ταῖς Ἀστάρταις καὶ τοῖς εἰδώλοις· καὶ ἐγένετο ὀργὴ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
2Krn:24:18 And they forsook the house of the Lord God of their fathers, and served the Astartes and idols: and there was wrath upon Juda and Jerusalem in that day. (2 Chronicles 24:18 Brenton)
2Krn:24:18 Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. (2 Krn 24:18 BT_4)
2Krn:24:18 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ἐδούλευον ταῖς Ἀστάρταις καὶ τοῖς εἰδώλοις· καὶ ἐγένετο ὀργὴ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
2Krn:24:18 καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:24:18 I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać I też, nawet, mianowicie Idol I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:24:18 kai\ e)gkate/lipon to\n ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n kai\ e)dou/leuon tai=s *)asta/rtais kai\ toi=s ei)dO/lois· kai\ e)ge/neto o)rgE\ e)pi\ *ioudan kai\ e)pi\ *ierousalEm e)n tE=| E(me/ra| tau/tE|.
2Krn:24:18 kai enkatelipon ton kyrion Teon tOn paterOn autOn kai eduleuon tais astartais kai tois eidOlois· kai egeneto orgE epi iudan kai epi ierusalEm en tE hEmera tautE.
2Krn:24:18 C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM C V1I_IAI3P RA_DPF N1A_DPF C RA_DPN N2N_DPN C VBI_AMI3S N1_NSF P N1T_ASM C P N_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
2Krn:24:18 and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same and also, even, namely to obey to be a slave, serve the ć and also, even, namely the idol and also, even, namely to become become, happen wrath fume, anger, rage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:24:18 and I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) and I-was-OBEY-ing, they-were-OBEY-ing the (dat)   and the (dat) idols (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed wrath (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat)
2Krn:24:18 2Krn_24:18_1 2Krn_24:18_2 2Krn_24:18_3 2Krn_24:18_4 2Krn_24:18_5 2Krn_24:18_6 2Krn_24:18_7 2Krn_24:18_8 2Krn_24:18_9 2Krn_24:18_10 2Krn_24:18_11 2Krn_24:18_12 2Krn_24:18_13 2Krn_24:18_14 2Krn_24:18_15 2Krn_24:18_16 2Krn_24:18_17 2Krn_24:18_18 2Krn_24:18_19 2Krn_24:18_20 2Krn_24:18_21 2Krn_24:18_22 2Krn_24:18_23 2Krn_24:18_24 2Krn_24:18_25 2Krn_24:18_26 2Krn_24:18_27
2Krn:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:19 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς προφήτας ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον, καὶ οὐκ ἤκουσαν· καὶ διεμαρτύραντο αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἤκουσαν.
2Krn:24:19 yet he sent prophets to them, to turn them to the Lord; but they hearkened not: and he testified to them, but they obeyed not. (2 Chronicles 24:19 Brenton)
2Krn:24:19 Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali. (2 Krn 24:19 BT_4)
2Krn:24:19 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς προφήτας ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον, καὶ οὐκ ἤκουσαν· καὶ διεμαρτύραντο αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἤκουσαν.
2Krn:24:19 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό προφήτης, -ου, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
2Krn:24:19 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Prorok By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć
2Krn:24:19 kai\ a)pe/steilen pro\s au)tou\s profE/tas e)pistre/PSai pro\s ku/rion, kai\ ou)k E)/kousan· kai\ diemartu/ranto au)toi=s, kai\ ou)k E)/kousan.
2Krn:24:19 kai apesteilen pros autus profEtas epistrePSai pros kyrion, kai uk Ekusan· kai diemartyranto autois, kai uk Ekusan.
2Krn:24:19 C VAI_AAI3S P RD_APM N1M_APM VA_AAN P N2_ASM C D VAI_AAI3P C VAI_AMI3P RD_DPM C D VAI_AAI3P
2Krn:24:19 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same prophet to turn around toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear
2Krn:24:19 and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) prophets (acc) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed and they-were-SOLEMNIZE-ed them/same (dat) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed
2Krn:24:19 2Krn_24:19_1 2Krn_24:19_2 2Krn_24:19_3 2Krn_24:19_4 2Krn_24:19_5 2Krn_24:19_6 2Krn_24:19_7 2Krn_24:19_8 2Krn_24:19_9 2Krn_24:19_10 2Krn_24:19_11 2Krn_24:19_12 2Krn_24:19_13 2Krn_24:19_14 2Krn_24:19_15 2Krn_24:19_16 2Krn_24:19_17
2Krn:24:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:20 καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐνέδυσεν τὸν Αζαριαν τὸν τοῦ Ιωδαε τὸν ἱερέα, καὶ ἀνέστη ἐπάνω τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Τί παραπορεύεσθε τὰς ἐντολὰς κυρίου; καὶ οὐκ εὐοδωθήσεσθε, ὅτι ἐγκατελίπετε τὸν κύριον, καὶ ἐγκαταλείψει ὑμᾶς.
2Krn:24:20 And the Spirit of God came upon Azarias the son of Jodae the priest, and he stood up above the people, and said, Thus saith the Lord, Why do ye transgress the commandments of the Lord? so shall ye not prosper; for ye have forsaken the Lord, and he will forsake you. (2 Chronicles 24:20 Brenton)
2Krn:24:20 Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: «Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie szczęści! Ponieważ opuściliście Pana i On was opuści». (2 Krn 24:20 BT_4)
2Krn:24:20 καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐνέδυσεν τὸν Αζαριαν τὸν τοῦ Ιωδαε τὸν ἱερέα, καὶ ἀνέστη ἐπάνω τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Τί παραπορεύεσθε τὰς ἐντολὰς κυρίου; καὶ οὐκ εὐοδωθήσεσθε, ὅτι ἐγκατελίπετε τὸν κύριον, καὶ ἐγκαταλείψει ὑμᾶς.
2Krn:24:20 καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krn:24:20 I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  By ubierać Duchowny I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Wyższy przedtem, na górze Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty
2Krn:24:20 kai\ pneu=ma Teou= e)ne/dusen to\n *aDZarian to\n tou= *iOdae to\n i(ere/a, kai\ a)ne/stE e)pa/nO tou= laou= kai\ ei)=pen *ta/de le/gei ku/rios *ti/ paraporeu/esTe ta\s e)ntola\s kuri/ou; kai\ ou)k eu)odOTE/sesTe, o(/ti e)gkateli/pete to\n ku/rion, kai\ e)gkatalei/PSei u(ma=s.
2Krn:24:20 kai pneuma Teu enedysen ton aDZarian ton tu iOdae ton hierea, kai anestE epanO tu lau kai eipen tade legei kyrios ti paraporeuesTe tas entolas kyriu; kai uk euodOTEsesTe, hoti enkatelipete ton kyrion, kai enkataleiPSei hymas.
2Krn:24:20 C N3M_NSN N2_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASM N3V_ASM C VHI_AAI3S D RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RI_NSM V1_PMI2P RA_APF N1_APF N2_GSM C D VC_FPI2P C VBI_AAI2P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3S RP_AP
2Krn:24:20 and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] to clothe the ć the the ć the priest and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upper before, overhead the people and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you
2Krn:24:20 and spirit (nom|acc|voc) god (gen) he/she/it-CLOTHE-ed the (acc)   the (acc) the (gen)   the (acc) priest (acc) and he/she/it-STand-ed-UP upper the (gen) people (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/what/why (nom|acc) you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not you(pl)-will-be-PROSPER-ed because/that you(pl)-GIVE UP-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical) you(pl) (acc)
2Krn:24:20 2Krn_24:20_1 2Krn_24:20_2 2Krn_24:20_3 2Krn_24:20_4 2Krn_24:20_5 2Krn_24:20_6 2Krn_24:20_7 2Krn_24:20_8 2Krn_24:20_9 2Krn_24:20_10 2Krn_24:20_11 2Krn_24:20_12 2Krn_24:20_13 2Krn_24:20_14 2Krn_24:20_15 2Krn_24:20_16 2Krn_24:20_17 2Krn_24:20_18 2Krn_24:20_19 2Krn_24:20_20 2Krn_24:20_21 2Krn_24:20_22 2Krn_24:20_23 2Krn_24:20_24 2Krn_24:20_25 2Krn_24:20_26 2Krn_24:20_27 2Krn_24:20_28 2Krn_24:20_29 2Krn_24:20_30 2Krn_24:20_31 2Krn_24:20_32 2Krn_24:20_33 2Krn_24:20_34 2Krn_24:20_35 2Krn_24:20_36
2Krn:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:21 καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν δι’ ἐντολῆς Ιωας τοῦ βασιλέως ἐν αὐλῇ οἴκου κυρίου.
2Krn:24:21 And they conspired against him, and stone him by command of king Joas in the court of the Lord's house. (2 Chronicles 24:21 Brenton)
2Krn:24:21 Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go, z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. (2 Krn 24:21 BT_4)
2Krn:24:21 καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν δι’ ἐντολῆς Ιωας τοῦ βασιλέως ἐν αὐλῇ οἴκου κυρίου.
2Krn:24:21 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά ἐντολή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:24:21 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:24:21 kai\ e)pe/Tento au)tO=| kai\ e)liTobo/lEsan au)to\n di’ e)ntolE=s *iOas tou= basile/Os e)n au)lE=| oi)/kou kuri/ou.
2Krn:24:21 kai epeTento autO kai eliTobolEsan auton di’ entolEs iOas tu basileOs en aulE oiku kyriu.
2Krn:24:21 C VEI_AMI3P RD_DSM C VAI_AAI3P RD_ASM P N1_GSF N_GSM RA_GSM N3V_GSM P N1_DSF N2_GSM N2_GSM
2Krn:24:21 and also, even, namely to place on he/she/it/same and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition ć the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:24:21 and they-were-PLACE ON-ed him/it/same (dat) and they-STONE-ed him/it/same (acc) because of (+acc), through (+gen) precept (gen)   the (gen) king (gen) in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:24:21 2Krn_24:21_1 2Krn_24:21_2 2Krn_24:21_3 2Krn_24:21_4 2Krn_24:21_5 2Krn_24:21_6 2Krn_24:21_7 2Krn_24:21_8 2Krn_24:21_9 2Krn_24:21_10 2Krn_24:21_11 2Krn_24:21_12 2Krn_24:21_13 2Krn_24:21_14 2Krn_24:21_15
2Krn:24:21 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:22 καὶ οὐκ ἐμνήσθη Ιωας τοῦ ἐλέους, οὗ ἐποίησεν μετ’ αὐτοῦ Ιωδαε ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ. καὶ ὡς ἀπέθνῃσκεν, εἶπεν Ἴδοι κύριος καὶ κρινάτω.
2Krn:24:22 So Joas remembered not the kindness which his father Jodae had exercised towards him, but slew his son. And as he died, he said, The Lord look upon it, and judge. (2 Chronicles 24:22 Brenton)
2Krn:24:22 Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: «Oby Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy!» (2 Krn 24:22 BT_4)
2Krn:24:22 καὶ οὐκ ἐμνήσθη Ιωας τοῦ ἐλέους, οὗ ἐποίησεν μετ’ αὐτοῦ Ιωδαε πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ. καὶ ὡς ἀπέθνῃσκεν, εἶπεν Ἴδοι κύριος καὶ κρινάτω.
2Krn:24:22 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)   ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
2Krn:24:22 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Litość Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak By umierać By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
2Krn:24:22 kai\ ou)k e)mnE/sTE *iOas tou= e)le/ous, ou(= e)poi/Esen met’ au)tou= *iOdae o( patE\r au)tou=, kai\ e)Tana/tOsen to\n ui(o\n au)tou=. kai\ O(s a)pe/TnE|sken, ei)=pen *)/idoi ku/rios kai\ krina/tO.
2Krn:24:22 kai uk emnEsTE iOas tu eleus, hu epoiEsen met’ autu iOdae ho patEr autu, kai eTanatOsen ton hyion autu. kai hOs apeTnEsken, eipen idoi kyrios kai krinatO.
2Krn:24:22 C D VSI_API3S N_NSM RA_GSM N3E_GSM RR_GSM VAI_AAI3S P RD_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C C V1I_IAI3S VBI_AAI3S VA_AAO3S N2_NSM C VA_AAD3S
2Krn:24:22 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of ć the mercy where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć the father he/she/it/same and also, even, namely to put to death the son he/she/it/same and also, even, namely as/like to die to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
2Krn:24:22 and not he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF   the (gen) mercy (gen), mercies (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)   the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and as/like he/she/it-was-DIE-ing he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-happens-to-SEE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and let-him/her/it-JUDGE!
2Krn:24:22 2Krn_24:22_1 2Krn_24:22_2 2Krn_24:22_3 2Krn_24:22_4 2Krn_24:22_5 2Krn_24:22_6 2Krn_24:22_7 2Krn_24:22_8 2Krn_24:22_9 2Krn_24:22_10 2Krn_24:22_11 2Krn_24:22_12 2Krn_24:22_13 2Krn_24:22_14 2Krn_24:22_15 2Krn_24:22_16 2Krn_24:22_17 2Krn_24:22_18 2Krn_24:22_19 2Krn_24:22_20 2Krn_24:22_21 2Krn_24:22_22 2Krn_24:22_23 2Krn_24:22_24 2Krn_24:22_25 2Krn_24:22_26 2Krn_24:22_27
2Krn:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:23 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸν δύναμις Συρίας καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ κατέφθειραν πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ ἐν τῷ λαῷ καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπέστειλαν τῷ βασιλεῖ Δαμασκοῦ.
2Krn:24:23 And it came to pass after the end of the year, that the host of Syria went up against him, and came against Juda and Jerusalem: and they slew all the chiefs of the people among the people, and all their spoils they sent to the king of Damascus. (2 Chronicles 24:23 Brenton)
2Krn:24:23 I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. (2 Krn 24:23 BT_4)
2Krn:24:23 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸν δύναμις Συρίας καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ κατέφθειραν πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ ἐν τῷ λαῷ καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπέστειλαν τῷ βασιλεῖ Δαμασκοῦ.
2Krn:24:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό συν·τέλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δύναμις, -εως, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαμασκός, -οῦ, ὁ
2Krn:24:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zakończenie Rok By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zdolność Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By rujnować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup On/ona/to/to samo zamawiać Król Damaszek
2Krn:24:23 kai\ e)ge/neto meta\ tE\n sunte/leian tou= e)niautou= a)ne/bE e)p’ au)to\n du/namis *suri/as kai\ E)=lTen e)pi\ *ioudan kai\ e)pi\ *ierousalEm kai\ kate/fTeiran pa/ntas tou\s a)/rCHontas tou= laou= e)n tO=| laO=| kai\ pa/nta ta\ sku=la au)tO=n a)pe/steilan tO=| basilei= *damaskou=.
2Krn:24:23 kai egeneto meta tEn synteleian tu eniautu anebE ep’ auton dynamis syrias kai ElTen epi iudan kai epi ierusalEm kai katefTeiran pantas tus arCHontas tu lau en tO laO kai panta ta skyla autOn apesteilan tO basilei damasku.
2Krn:24:23 C VBI_AMI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM VZI_AAI3S P RD_ASM N3I_NSF N1A_GSF C VBI_AAI3S P N1T_ASM C P N_ASF C VAI_AAI3P A3_APM RA_APM N3_APM RA_GSM N2_GSM P RA_DSM N2_DSM C A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM N2_GSM
2Krn:24:23 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the completion the year to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ability Syria [Roman province of] and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to ruin every all, each, every, the whole of the ruler; to begin the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people and also, even, namely every all, each, every, the whole of the spoil he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king Damascus
2Krn:24:23 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) completion (acc) the (gen) year (gen) he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) ability (nom) Syria (gen) and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and they-RUIN-ed all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) people (gen) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen) they-ORDER FORTH-ed the (dat) king (dat) Damascus (gen)
2Krn:24:23 2Krn_24:23_1 2Krn_24:23_2 2Krn_24:23_3 2Krn_24:23_4 2Krn_24:23_5 2Krn_24:23_6 2Krn_24:23_7 2Krn_24:23_8 2Krn_24:23_9 2Krn_24:23_10 2Krn_24:23_11 2Krn_24:23_12 2Krn_24:23_13 2Krn_24:23_14 2Krn_24:23_15 2Krn_24:23_16 2Krn_24:23_17 2Krn_24:23_18 2Krn_24:23_19 2Krn_24:23_20 2Krn_24:23_21 2Krn_24:23_22 2Krn_24:23_23 2Krn_24:23_24 2Krn_24:23_25 2Krn_24:23_26 2Krn_24:23_27 2Krn_24:23_28 2Krn_24:23_29 2Krn_24:23_30 2Krn_24:23_31 2Krn_24:23_32 2Krn_24:23_33 2Krn_24:23_34 2Krn_24:23_35 2Krn_24:23_36 2Krn_24:23_37 2Krn_24:23_38
2Krn:24:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:24 ὅτι ἐν ὀλίγοις ἀνδράσιν παρεγένετο δύναμις Συρίας, καὶ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν δύναμιν πολλὴν σφόδρα, ὅτι ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν· καὶ μετὰ Ιωας ἐποίησεν κρίματα.
2Krn:24:24 For the army of Syria came with few men, yet God gave into their hands a very large army, because they had forsaken the God of their fathers; and he brought judgments on Joas. (2 Chronicles 24:24 Brenton)
2Krn:24:24 Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. (2 Krn 24:24 BT_4)
2Krn:24:24 ὅτι ἐν ὀλίγοις ἀνδράσιν παρεγένετο δύναμις Συρίας, καὶ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν δύναμιν πολλὴν σφόδρα, ὅτι ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν· καὶ μετὰ Ιωας ἐποίησεν κρίματα.
2Krn:24:24 ὅτι ἐν ὀλίγος -η -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) δύναμις, -εως, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό
2Krn:24:24 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mało [zobacz oligarchię] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Zdolność Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Bóg  By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo Zdolność Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
2Krn:24:24 o(/ti e)n o)li/gois a)ndra/sin parege/neto du/namis *suri/as, kai\ o( Teo\s pare/dOken ei)s ta\s CHei=ras au)tO=n du/namin pollE\n sfo/dra, o(/ti e)gkate/lipon ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n· kai\ meta\ *iOas e)poi/Esen kri/mata.
2Krn:24:24 hoti en oligois andrasin paregeneto dynamis syrias, kai ho Teos paredOken eis tas CHeiras autOn dynamin pollEn sfodra, hoti enkatelipon kyrion Teon tOn paterOn autOn· kai meta iOas epoiEsen krimata.
2Krn:24:24 C P A1_DPM N3_DPM VBI_AMI3S N3I_NSF N1A_GSF C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S P RA_APF N3_APF RD_GPM N3I_ASF A1_ASF D C VBI_AAI3P N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM C P N_GSM VAI_AAI3S N3M_APN
2Krn:24:24 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among little [see oligarchy] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near ability Syria [Roman province of] and also, even, namely the god [see theology] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) the hand he/she/it/same ability much vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
2Krn:24:24 because/that in/among/by (+dat) few (dat) men, husbands (dat) he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING ability (nom) Syria (gen) and the (nom) god (nom) he/she/it-Hand OVER-ed into (+acc) the (acc) hands (acc) them/same (gen) ability (acc) much (acc) vehement, because/that I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) and after (+acc), with (+gen)   he/she/it-DO/MAKE-ed sentences (nom|acc|voc)
2Krn:24:24 2Krn_24:24_1 2Krn_24:24_2 2Krn_24:24_3 2Krn_24:24_4 2Krn_24:24_5 2Krn_24:24_6 2Krn_24:24_7 2Krn_24:24_8 2Krn_24:24_9 2Krn_24:24_10 2Krn_24:24_11 2Krn_24:24_12 2Krn_24:24_13 2Krn_24:24_14 2Krn_24:24_15 2Krn_24:24_16 2Krn_24:24_17 2Krn_24:24_18 2Krn_24:24_19 2Krn_24:24_20 2Krn_24:24_21 2Krn_24:24_22 2Krn_24:24_23 2Krn_24:24_24 2Krn_24:24_25 2Krn_24:24_26 2Krn_24:24_27 2Krn_24:24_28 2Krn_24:24_29 2Krn_24:24_30
2Krn:24:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:24:25 καὶ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγκαταλιπεῖν αὐτὸν ἐν μαλακίαις μεγάλαις καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐν αἵμασιν υἱοῦ Ιωδαε τοῦ ἱερέως καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ καὶ οὐκ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν βασιλέων.
2Krn:24:25 And after they had departed from him, when they had left him in sore diseases, then his servants conspired against him because of the blood of the son of Jodae the priest, and slew him on his bed, and he died, and they buried him in the city of David, but they buried him not in the sepulchre of the kings. (2 Chronicles 24:25 Brenton)
2Krn:24:25 Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w Mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich. (2 Krn 24:25 BT_4)
2Krn:24:25 καὶ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγκαταλιπεῖν αὐτὸν ἐν μαλακίαις μεγάλαις καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐν αἵμασιν υἱοῦ Ιωδαε τοῦ ἱερέως καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ καὶ οὐκ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν βασιλέων.
2Krn:24:25 καί μετά ὁ ἡ τό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μαλακία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:24:25 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By odchodzić On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród