2Krn:33:1 Ὢν δέκα δύο ἐτῶν Μανασσης ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ πεντήκοντα πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:33:1 Manasses was twelve years old when he began to reign, and he reigned fifty-five years in Jerusalem. (2 Chronicles 33:1 Brenton)
2Krn:33:1 W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. (2 Krn 33:1 BT_4)
2Krn:33:1 Ὢν δέκα δύο ἐτῶν Μανασσης ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ πεντήκοντα πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:33:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πεντή·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:33:1 By być Dziesięć Dwa Rok Manasses W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Pięć Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:33:1 *)\On de/ka du/o e)tO=n *manassEs e)n tO=| basileu=sai au)to\n kai\ pentE/konta pe/nte e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm.
2Krn:33:1 On deka dyo etOn manassEs en tO basileusai auton kai pentEkonta pente etE ebasileusen en ierusalEm.
2Krn:33:1 V9_PAPNSM M M N3E_GPN N1M_NSM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM C M M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF
2Krn:33:1 to be ten two year Manasses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely fifty five year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:33:1 while being (nom) ten two (nom, acc, gen) years (gen) Manasses  (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc) and fifty five years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:33:1 2Krn_33:1_1 2Krn_33:1_2 2Krn_33:1_3 2Krn_33:1_4 2Krn_33:1_5 2Krn_33:1_6 2Krn_33:1_7 2Krn_33:1_8 2Krn_33:1_9 2Krn_33:1_10 2Krn_33:1_11 2Krn_33:1_12 2Krn_33:1_13 2Krn_33:1_14 2Krn_33:1_15 2Krn_33:1_16
2Krn:33:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν, οὓς ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ.
2Krn:33:2 And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all the abominations of the heathen, whom the Lord destroyed from before the face of the children of Israel. (2 Chronicles 33:2 Brenton)
2Krn:33:2 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich - na modłę ohydnych grzechów ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. (2 Krn 33:2 BT_4)
2Krn:33:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν, οὓς ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ.
2Krn:33:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:33:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael
2Krn:33:2 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou a)po\ pa/ntOn tO=n bdelugma/tOn tO=n e)TnO=n, ou(\s e)XOle/Treusen ku/rios a)po\ prosO/pou tO=n ui(O=n *israEl.
2Krn:33:2 kai epoiEsen to ponEron enantion kyriu apo pantOn tOn bdelygmatOn tOn eTnOn, hus eXOleTreusen kyrios apo prosOpu tOn hyiOn israEl.
2Krn:33:2 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RA_GPN N3E_GPN RR_APM VAI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM
2Krn:33:2 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the abomination the nation [see ethnic] who/whom/which to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the son Israel
2Krn:33:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen) all (gen) the (gen) abominations (gen) the (gen) nations (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) face (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
2Krn:33:2 2Krn_33:2_1 2Krn_33:2_2 2Krn_33:2_3 2Krn_33:2_4 2Krn_33:2_5 2Krn_33:2_6 2Krn_33:2_7 2Krn_33:2_8 2Krn_33:2_9 2Krn_33:2_10 2Krn_33:2_11 2Krn_33:2_12 2Krn_33:2_13 2Krn_33:2_14 2Krn_33:2_15 2Krn_33:2_16 2Krn_33:2_17 2Krn_33:2_18 2Krn_33:2_19 2Krn_33:2_20
2Krn:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:3 καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλά, ἃ κατέσπασεν Εζεκιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν στήλας ταῖς Βααλιμ καὶ ἐποίησεν ἄλση καὶ προσεκύνησεν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς.
2Krn:33:3 And he returned and built the high places, which his father Ezekias had pulled down, and set up images to Baalim, and made groves, and worshipped all the host of heaven, and served them. (2 Chronicles 33:3 Brenton)
2Krn:33:3 Z powrotem odbudował wyżyny, które zniszczył jego ojciec Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalom i porobił aszery. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. (2 Krn 33:3 BT_4)
2Krn:33:3 καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλά, κατέσπασεν Εζεκιας πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν στήλας ταῖς Βααλιμ καὶ ἐποίησεν ἄλση καὶ προσεκύνησεν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς.
2Krn:33:3 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   ὁ ἡ τό   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:3 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Podniesiony Kto/, który/, który Do ??? Hezekiah Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Armia Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
2Krn:33:3 kai\ e)pe/strePSen kai\ O)|kodo/mEsen ta\ u(PSEla/, a(/ kate/spasen *eDZekias o( patE\r au)tou=, kai\ e)/stEsen stE/las tai=s *baalim kai\ e)poi/Esen a)/lsE kai\ proseku/nEsen pa/sE| tE=| stratia=| tou= ou)ranou= kai\ e)dou/leusen au)toi=s.
2Krn:33:3 kai epestrePSen kai OkodomEsen ta hyPSEla, ha katespasen eDZekias ho patEr autu, kai estEsen stElas tais baalim kai epoiEsen alsE kai prosekynEsen pasE tE stratia tu uranu kai eduleusen autois.
2Krn:33:3 C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C VAI_AAI3S N1_APF RA_DPF N_DPF C VAI_AAI3S N3E_APN C VAI_AAI3S A3_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_DPN
2Krn:33:3 and also, even, namely to turn around and also, even, namely to build/edify the elevated who/whom/which to ??? Hezekiah the father he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand ć the ć and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army the sky/heaven and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same
2Krn:33:3 and he/she/it-TURN-ed-AROUND and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-???-ed Hezekiah (nom) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand   the (dat)   and he/she/it-DO/MAKE-ed   and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) army (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-OBEY-ed them/same (dat)
2Krn:33:3 2Krn_33:3_1 2Krn_33:3_2 2Krn_33:3_3 2Krn_33:3_4 2Krn_33:3_5 2Krn_33:3_6 2Krn_33:3_7 2Krn_33:3_8 2Krn_33:3_9 2Krn_33:3_10 2Krn_33:3_11 2Krn_33:3_12 2Krn_33:3_13 2Krn_33:3_14 2Krn_33:3_15 2Krn_33:3_16 2Krn_33:3_17 2Krn_33:3_18 2Krn_33:3_19 2Krn_33:3_20 2Krn_33:3_21 2Krn_33:3_22 2Krn_33:3_23 2Krn_33:3_24 2Krn_33:3_25 2Krn_33:3_26 2Krn_33:3_27 2Krn_33:3_28 2Krn_33:3_29 2Krn_33:3_30
2Krn:33:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:4 καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια ἐν οἴκῳ κυρίου, οὗ εἶπεν κύριος Ἐν Ιερουσαλημ ἔσται τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα.
2Krn:33:4 And he built altars in the house of the Lord, concerning which the Lord said, In Jerusalem shall be my name for ever. (2 Chronicles 33:4 Brenton)
2Krn:33:4 Budował również ołtarze w świątyni Pańskiej, o której Pan powiedział: «W Jeruzalem pozostanie Imię moje na zawsze». (2 Krn 33:4 BT_4)
2Krn:33:4 καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια ἐν οἴκῳ κυρίου, οὗ εἶπεν κύριος Ἐν Ιερουσαλημ ἔσται τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα.
2Krn:33:4 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
2Krn:33:4 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By być Nazwisko {Imię} co do Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Krn:33:4 kai\ O)|kodo/mEsen TusiastE/ria e)n oi)/kO| kuri/ou, ou(= ei)=pen ku/rios *)en *ierousalEm e)/stai to\ o)/noma/ mou ei)s to\n ai)O=na.
2Krn:33:4 kai OkodomEsen TysiastEria en oikO kyriu, hu eipen kyrios en ierusalEm estai to onoma mu eis ton aiOna.
2Krn:33:4 C VAI_AAI3S N2N_APN P N2_DSM N2_GSM RR_GSM VBI_AAI3S N2_NSM P N_DSF VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
2Krn:33:4 and also, even, namely to build/edify sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to be the name with regard to I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Krn:33:4 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed Holy of Holies (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) he/she/it-will-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
2Krn:33:4 2Krn_33:4_1 2Krn_33:4_2 2Krn_33:4_3 2Krn_33:4_4 2Krn_33:4_5 2Krn_33:4_6 2Krn_33:4_7 2Krn_33:4_8 2Krn_33:4_9 2Krn_33:4_10 2Krn_33:4_11 2Krn_33:4_12 2Krn_33:4_13 2Krn_33:4_14 2Krn_33:4_15 2Krn_33:4_16 2Krn_33:4_17 2Krn_33:4_18
2Krn:33:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:5 καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου.
2Krn:33:5 And he built altars to all the host of heaven in the two courts of the house of the Lord. (2 Chronicles 33:5 Brenton)
2Krn:33:5 Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni Pańskiej. (2 Krn 33:5 BT_4)
2Krn:33:5 καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου.
2Krn:33:5 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐν ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) αὐλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:33:5 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Armia Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:33:5 kai\ O)|kodo/mEsen TusiastE/ria pa/sE| tE=| stratia=| tou= ou)ranou= e)n tai=s dusi\n au)lai=s oi)/kou kuri/ou.
2Krn:33:5 kai OkodomEsen TysiastEria pasE tE stratia tu uranu en tais dysin aulais oiku kyriu.
2Krn:33:5 C VAI_AAI3S N2N_APN A3_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM P RA_DPF M N1_DPF N2_GSM N2_GSM
2Krn:33:5 and also, even, namely to build/edify sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army the sky/heaven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. courtyard sheep-fold, palace, house house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:33:5 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed Holy of Holies (nom|acc|voc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) army (dat) the (gen) sky/heaven (gen) in/among/by (+dat) the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) courtyards (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:33:5 2Krn_33:5_1 2Krn_33:5_2 2Krn_33:5_3 2Krn_33:5_4 2Krn_33:5_5 2Krn_33:5_6 2Krn_33:5_7 2Krn_33:5_8 2Krn_33:5_9 2Krn_33:5_10 2Krn_33:5_11 2Krn_33:5_12 2Krn_33:5_13 2Krn_33:5_14
2Krn:33:5 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:6 καὶ αὐτὸς διήγαγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρὶ ἐν Γαι-βαναι-εννομ καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐφαρμακεύετο καὶ ἐποίησεν ἐγγαστριμύθους καὶ ἐπαοιδούς· ἐπλήθυνεν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτόν.
2Krn:33:6 He also passed his children through the fire in the valley of Benennom; and he divined, and used auspices, and sorceries, and appointed those who had divining spirits, and enchanters, and wrought abundant wickedness before the Lord, to provoke him. (2 Chronicles 33:6 Brenton)
2Krn:33:6 On to przeprowadził synów swoich przez ogień w Dolinie Synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu. (2 Krn 33:6 BT_4)
2Krn:33:6 καὶ αὐτὸς διήγαγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρὶ ἐν Γαι-βαναι-εννομ καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐφαρμακεύετο καὶ ἐποίησεν ἐγγαστριμύθους καὶ ἐπαοιδούς· ἐπλήθυνεν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτόν.
2Krn:33:6 καί αὐτός αὐτή αὐτό δι·άγω (δι+αγ-, δι+αξ-, 2nd δι+αγαγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό ἐν   καί   καί   καί   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:6 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do przez prowadź Dziecko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? On/ona/to/to samo
2Krn:33:6 kai\ au)to\s diE/gagen ta\ te/kna au)tou= e)n puri\ e)n *gai-banai-ennom kai\ e)klEdoni/DZeto kai\ oi)Oni/DZeto kai\ e)farmakeu/eto kai\ e)poi/Esen e)ggastrimu/Tous kai\ e)paoidou/s· e)plE/Tunen tou= poiE=sai to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou tou= parorgi/sai au)to/n.
2Krn:33:6 kai autos diEgagen ta tekna autu en pyri en gai-banai-ennom kai eklEdoniDZeto kai oiOniDZeto kai efarmakeueto kai epoiEsen engastrimyTus kai epaoidus· eplETynen tu poiEsai to ponEron enantion kyriu tu parorgisai auton.
2Krn:33:6 C RD_NSM VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P N3_DSN P N_DS C V1I_IMI3S C V1_IMI3S C V1I_IMI3S C VAI_AAI3S A1B_APM C N2_APM V1I_IAI3S RA_GSN VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
2Krn:33:6 and also, even, namely he/she/it/same to thru-lead the child he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely ć to increase/multiply the to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to ??? he/she/it/same
2Krn:33:6 and he/it/same (nom) he/she/it-THRU-LEAD-ed the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) in/among/by (+dat)   and   and   and   and he/she/it-DO/MAKE-ed   and   he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) him/it/same (acc)
2Krn:33:6 2Krn_33:6_1 2Krn_33:6_2 2Krn_33:6_3 2Krn_33:6_4 2Krn_33:6_5 2Krn_33:6_6 2Krn_33:6_7 2Krn_33:6_8 2Krn_33:6_9 2Krn_33:6_10 2Krn_33:6_11 2Krn_33:6_12 2Krn_33:6_13 2Krn_33:6_14 2Krn_33:6_15 2Krn_33:6_16 2Krn_33:6_17 2Krn_33:6_18 2Krn_33:6_19 2Krn_33:6_20 2Krn_33:6_21 2Krn_33:6_22 2Krn_33:6_23 2Krn_33:6_24 2Krn_33:6_25 2Krn_33:6_26 2Krn_33:6_27 2Krn_33:6_28 2Krn_33:6_29 2Krn_33:6_30 2Krn_33:6_31
2Krn:33:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:7 καὶ ἔθηκεν τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν, εἰκόνα ἣν ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ θεοῦ, οὗ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Δαυιδ καὶ πρὸς Σαλωμων υἱὸν αὐτοῦ Ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ Ιερουσαλημ, ἣν ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ, θήσω τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα·
2Krn:33:7 And he set the graven image, the molten statue, the idol which he made, in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, In this house, and Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will put my name for ever; (2 Chronicles 33:7 Brenton)
2Krn:33:7 I posąg rzeźbiony, który kazał wykonać, postawił w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: «W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki. (2 Krn 33:7 BT_4)
2Krn:33:7 καὶ ἔθηκεν τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν, εἰκόνα ἣν ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ θεοῦ, οὗ εἶπεν θεὸς πρὸς Δαυιδ καὶ πρὸς Σαλωμων υἱὸν αὐτοῦ Ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ Ιερουσαλημ, ἣν ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ, θήσω τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα·
2Krn:33:7 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   εἰκών, -όνος, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πρός Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
2Krn:33:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie Ikona Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Salomon Syn On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Kto/, który/, który By wybierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Izrael By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Nazwisko {Imię} co do Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Krn:33:7 kai\ e)/TEken to\ glupto\n kai\ to\ CHOneuto/n, ei)ko/na E(\n e)poi/Esen, e)n oi)/kO| Teou=, ou(= ei)=pen o( Teo\s pro\s *dauid kai\ pro\s *salOmOn ui(o\n au)tou= *)en tO=| oi)/kO| tou/tO| kai\ *ierousalEm, E(\n e)XeleXa/mEn e)k pasO=n fulO=n *israEl, TE/sO to\ o)/noma/ mou ei)s to\n ai)O=na·
2Krn:33:7 kai eTEken to glypton kai to CHOneuton, eikona hEn epoiEsen, en oikO Teu, hu eipen ho Teos pros dauid kai pros salOmOn hyion autu en tO oikO tutO kai ierusalEm, hEn eXeleXamEn ek pasOn fylOn israEl, TEsO to onoma mu eis ton aiOna·
2Krn:33:7 C VAI_AAI3S RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A1_ASN N3N_ASF RR_ASF VAI_AAI3S P N2_DSM N2_GSM RR_GSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM C P N_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C N_DSF RR_ASF VAI_AMI1S P A3_GPF N1_GPF N_GSM VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
2Krn:33:7 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ć and also, even, namely the ć icon who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house god [see theology] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to say/tell the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) Solomon son he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely Jerusalem [city of] who/whom/which to select out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of tribe Israel to place lay, put, set, situate, station the name with regard to I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Krn:33:7 and he/she/it-PLACE-ed the (nom|acc)   and the (nom|acc)   icon (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) house (dat) god (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and toward (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) son (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) this (dat) and Jerusalem (indecl) who/whom/which (acc) I-was-SELECT-ed out of (+gen) all (gen) tribes (gen) Israel (indecl) I-will-PLACE, I-should-PLACE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
2Krn:33:7 2Krn_33:7_1 2Krn_33:7_2 2Krn_33:7_3 2Krn_33:7_4 2Krn_33:7_5 2Krn_33:7_6 2Krn_33:7_7 2Krn_33:7_8 2Krn_33:7_9 2Krn_33:7_10 2Krn_33:7_11 2Krn_33:7_12 2Krn_33:7_13 2Krn_33:7_14 2Krn_33:7_15 2Krn_33:7_16 2Krn_33:7_17 2Krn_33:7_18 2Krn_33:7_19 2Krn_33:7_20 2Krn_33:7_21 2Krn_33:7_22 2Krn_33:7_23 2Krn_33:7_24 2Krn_33:7_25 2Krn_33:7_26 2Krn_33:7_27 2Krn_33:7_28 2Krn_33:7_29 2Krn_33:7_30 2Krn_33:7_31 2Krn_33:7_32 2Krn_33:7_33 2Krn_33:7_34 2Krn_33:7_35 2Krn_33:7_36 2Krn_33:7_37 2Krn_33:7_38 2Krn_33:7_39 2Krn_33:7_40 2Krn_33:7_41 2Krn_33:7_42 2Krn_33:7_43
2Krn:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:8 καὶ οὐ προσθήσω σαλεῦσαι τὸν πόδα Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, πλὴν ἐὰν φυλάσσωνται τοῦ ποιῆσαι πάντα, ἃ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, κατὰ πάντα τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα ἐν χειρὶ Μωυσῆ.
2Krn:33:8 and I will not again remove the foot of Israel from the land which I gave to their fathers, if only they will take heed to do all things which I have commanded them, according to all the law and the ordinances and the judgments given by the hand of Moses. (2 Chronicles 33:8 Brenton)
2Krn:33:8 I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów ustąpiła z tej ziemi, którą dałem ich przodkom, jeśli tylko będą przestrzegali tego wszystkiego, co im przykazałem w zakresie całego Prawa, postanowień i nakazów danych za pośrednictwem Mojżesza». (2 Krn 33:8 BT_4)
2Krn:33:8 καὶ οὐ προσθήσω σαλεῦσαι τὸν πόδα Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, πλὴν ἐὰν φυλάσσωνται τοῦ ποιῆσαι πάντα, ἐνετειλάμην αὐτοῖς, κατὰ πάντα τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα ἐν χειρὶ Μωυσῆ.
2Krn:33:8 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πλήν ἐάν (εἰ ἄν) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
2Krn:33:8 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do By trząść się (drżenie) Stopa Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ojciec On/ona/to/to samo Z wyjątkiem Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zabezpieczać się By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prawo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mojżesz
2Krn:33:8 kai\ ou) prosTE/sO saleu=sai to\n po/da *israEl a)po\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka toi=s patra/sin au)tO=n, plE\n e)a\n fula/ssOntai tou= poiE=sai pa/nta, a(/ e)neteila/mEn au)toi=s, kata\ pa/nta to\n no/mon kai\ ta\ prosta/gmata kai\ ta\ kri/mata e)n CHeiri\ *mousE=.
2Krn:33:8 kai u prosTEsO saleusai ton poda israEl apo tEs gEs, hEs edOka tois patrasin autOn, plEn ean fylassOntai tu poiEsai panta, ha eneteilamEn autois, kata panta ton nomon kai ta prostagmata kai ta krimata en CHeiri musE.
2Krn:33:8 C D VF_FAI1S VA_AAN RA_ASM N3D_ASM N_GSM P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM D C V1_PMS3P RA_GSN VA_AAN A3_APN RR_APN VAI_AMI1S RD_DPM P A3_ASM RA_ASM N2_ASM C RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN P N3_DSF N1M_GSM
2Krn:33:8 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to to shake (tremor) the foot Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give the father he/she/it/same except if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to guard the to do/make every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the law and also, even, namely the ć and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Moses
2Krn:33:8 and not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO to-SHAKE, be-you(sg)-SHAKE-ed!, he/she/it-happens-to-SHAKE (opt) the (acc) foot (acc) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) except if-ever they-should-be-being-GUARD-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) I-was-ENJOIN-ed them/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) law (acc) and the (nom|acc)   and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) Moses (gen, voc)
2Krn:33:8 2Krn_33:8_1 2Krn_33:8_2 2Krn_33:8_3 2Krn_33:8_4 2Krn_33:8_5 2Krn_33:8_6 2Krn_33:8_7 2Krn_33:8_8 2Krn_33:8_9 2Krn_33:8_10 2Krn_33:8_11 2Krn_33:8_12 2Krn_33:8_13 2Krn_33:8_14 2Krn_33:8_15 2Krn_33:8_16 2Krn_33:8_17 2Krn_33:8_18 2Krn_33:8_19 2Krn_33:8_20 2Krn_33:8_21 2Krn_33:8_22 2Krn_33:8_23 2Krn_33:8_24 2Krn_33:8_25 2Krn_33:8_26 2Krn_33:8_27 2Krn_33:8_28 2Krn_33:8_29 2Krn_33:8_30 2Krn_33:8_31 2Krn_33:8_32 2Krn_33:8_33 2Krn_33:8_34 2Krn_33:8_35 2Krn_33:8_36 2Krn_33:8_37
2Krn:33:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:9 καὶ ἐπλάνησεν Μανασσης τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη, ἃ ἐξῆρεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.
2Krn:33:9 So Manasses led astray Juda and the inhabitants of Jerusalem, to do evil beyond all the nations which the Lord cast out from before the children of Israel. (2 Chronicles 33:9 Brenton)
2Krn:33:9 Manasses wprowadził w błąd Judę i mieszkańców Jerozolimy, tak iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami. (2 Krn 33:9 BT_4)
2Krn:33:9 καὶ ἐπλάνησεν Μανασσης τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη, ἐξῆρεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.
2Krn:33:9 καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:33:9 I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Manasses Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By usuwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael
2Krn:33:9 kai\ e)pla/nEsen *manassEs to\n *ioudan kai\ tou\s katoikou=ntas e)n *ierousalEm tou= poiE=sai to\ ponEro\n u(pe\r pa/nta ta\ e)/TnE, a(/ e)XE=ren ku/rios a)po\ prosO/pou ui(O=n *israEl.
2Krn:33:9 kai eplanEsen manassEs ton iudan kai tus katoikuntas en ierusalEm tu poiEsai to ponEron hyper panta ta eTnE, ha eXEren kyrios apo prosOpu hyiOn israEl.
2Krn:33:9 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASM N1T_ASM C RA_APM V2_PAPAPM P N_DSF RA_GSN VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P A3_APN RA_APN N3E_APN RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN N2_GPM N_GSM
2Krn:33:9 and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] Manasses the Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] who/whom/which to remove lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face son Israel
2Krn:33:9 and he/she/it-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY Manasses  (nom) the (acc) Judas/Judah (acc) and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-REMOVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) face (gen) sons (gen) Israel (indecl)
2Krn:33:9 2Krn_33:9_1 2Krn_33:9_2 2Krn_33:9_3 2Krn_33:9_4 2Krn_33:9_5 2Krn_33:9_6 2Krn_33:9_7 2Krn_33:9_8 2Krn_33:9_9 2Krn_33:9_10 2Krn_33:9_11 2Krn_33:9_12 2Krn_33:9_13 2Krn_33:9_14 2Krn_33:9_15 2Krn_33:9_16 2Krn_33:9_17 2Krn_33:9_18 2Krn_33:9_19 2Krn_33:9_20 2Krn_33:9_21 2Krn_33:9_22 2Krn_33:9_23 2Krn_33:9_24 2Krn_33:9_25
2Krn:33:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:10 καὶ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μανασση καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπήκουσαν.
2Krn:33:10 And the Lord spoke to Manasses, and to his people: but they hearkened not. (2 Chronicles 33:10 Brenton)
2Krn:33:10 Napominał Pan Manassesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha. (2 Krn 33:10 BT_4)
2Krn:33:10 καὶ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μανασση καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπήκουσαν.
2Krn:33:10 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-)
2Krn:33:10 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Manasses I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
2Krn:33:10 kai\ e)la/lEsen ku/rios e)pi\ *manassE kai\ e)pi\ to\n lao\n au)tou=, kai\ ou)k e)pE/kousan.
2Krn:33:10 kai elalEsen kyrios epi manassE kai epi ton laon autu, kai uk epEkusan.
2Krn:33:10 C VAI_AAI3S N2_NSM P N_ASM C P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C D VAI_AAI3P
2Krn:33:10 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Manasses and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear
2Krn:33:10 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Manasses  (acc, gen, voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and not they-HEAR-ed
2Krn:33:10 2Krn_33:10_1 2Krn_33:10_2 2Krn_33:10_3 2Krn_33:10_4 2Krn_33:10_5 2Krn_33:10_6 2Krn_33:10_7 2Krn_33:10_8 2Krn_33:10_9 2Krn_33:10_10 2Krn_33:10_11 2Krn_33:10_12 2Krn_33:10_13
2Krn:33:10 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:11 καὶ ἤγαγεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως βασιλέως Ασσουρ, καὶ κατέλαβον τὸν Μανασση ἐν δεσμοῖς καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις καὶ ἤγαγον εἰς Βαβυλῶνα.
2Krn:33:11 And the Lord brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, and they took Manasses in bonds, and bound him in fetters, and brought him to Babylon. (2 Chronicles 33:11 Brenton)
2Krn:33:11 Wtedy Pan sprowadził przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pojmali Manassesa na haki, zakuli w spiżowe dwa łańcuchy i uprowadzili do Babilonu. (2 Krn 33:11 BT_4)
2Krn:33:11 καὶ ἤγαγεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως βασιλέως Ασσουρ, καὶ κατέλαβον τὸν Μανασση ἐν δεσμοῖς καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις καὶ ἤγαγον εἰς Βαβυλῶνα.
2Krn:33:11 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ   καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐν δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πέδη, -ης, ἡ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
2Krn:33:11 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Zdolność Król I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Manasses W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łącznik I też, nawet, mianowicie By prowadzić Do (+przyspieszenie) Babilon
2Krn:33:11 kai\ E)/gagen ku/rios e)p’ au)tou\s tou\s a)/rCHontas tE=s duna/meOs basile/Os *assour, kai\ kate/labon to\n *manassE e)n desmoi=s kai\ e)/dEsan au)to\n e)n pe/dais kai\ E)/gagon ei)s *babulO=na.
2Krn:33:11 kai Egagen kyrios ep’ autus tus arCHontas tEs dynameOs basileOs assur, kai katelabon ton manassE en desmois kai edEsan auton en pedais kai Egagon eis babylOna.
2Krn:33:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P RD_APM RA_APM N3_APM RA_GSF N3I_GSF N3V_GSM N_GSM C VBI_AAI3P RA_ASM N_ASM P N2_DPM C VAI_AAI3P RD_ASM P N1_DPF C VBI_AAI3P P N3W_ASM
2Krn:33:11 and also, even, namely to lead lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ruler; to begin the ability king ć and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the Manasses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among restraint restraint, handcuff; to bind and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shackle and also, even, namely to lead into (+acc) Babylon
2Krn:33:11 and he/she/it-LEAD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) ability (gen) king (gen)   and I-COMPREHEND-ed, they-COMPREHEND-ed the (acc) Manasses  (acc, gen, voc) in/among/by (+dat) restraints (dat); you(sg)-happen-to-be-BIND-ing (opt) and they-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) shackles (dat) and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed into (+acc) Babylon (acc)
2Krn:33:11 2Krn_33:11_1 2Krn_33:11_2 2Krn_33:11_3 2Krn_33:11_4 2Krn_33:11_5 2Krn_33:11_6 2Krn_33:11_7 2Krn_33:11_8 2Krn_33:11_9 2Krn_33:11_10 2Krn_33:11_11 2Krn_33:11_12 2Krn_33:11_13 2Krn_33:11_14 2Krn_33:11_15 2Krn_33:11_16 2Krn_33:11_17 2Krn_33:11_18 2Krn_33:11_19 2Krn_33:11_20 2Krn_33:11_21 2Krn_33:11_22 2Krn_33:11_23 2Krn_33:11_24 2Krn_33:11_25 2Krn_33:11_26
2Krn:33:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:12 καὶ ὡς ἐθλίβη, ἐζήτησεν τὸ πρόσωπον κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐταπεινώθη σφόδρα ἀπὸ προσώπου θεοῦ τῶν πατέρων αὐτοῦ·
2Krn:33:12 And when he was afflicted, he sought the face of the Lord his God, and was greatly humbled before the face of the God of his fathers; (2 Chronicles 33:12 Brenton)
2Krn:33:12 W ucisku przebłagał on Pana, Boga swego, i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. (2 Krn 33:12 BT_4)
2Krn:33:12 καὶ ὡς ἐθλίβη, ἐζήτησεν τὸ πρόσωπον κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐταπεινώθη σφόδρα ἀπὸ προσώπου θεοῦ τῶν πατέρων αὐτοῦ·
2Krn:33:12 καί ὡς θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σφόδρα ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:12 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek By szukać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do niżej Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:33:12 kai\ O(s e)Tli/bE, e)DZE/tEsen to\ pro/sOpon kuri/ou tou= Teou= au)tou= kai\ e)tapeinO/TE sfo/dra a)po\ prosO/pou Teou= tO=n pate/rOn au)tou=·
2Krn:33:12 kai hOs eTlibE, eDZEtEsen to prosOpon kyriu tu Teu autu kai etapeinOTE sfodra apo prosOpu Teu tOn paterOn autu·
2Krn:33:12 C C VDI_API3S VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VCI_API3S D P N2N_GSN N2_GSM RA_GPM N3_GPM RD_GSM
2Krn:33:12 and also, even, namely as/like to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief to seek the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to lower vehement, intense, keen, inveighingly, eager from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face god [see theology] the father he/she/it/same
2Krn:33:12 and as/like he/she/it-was-DISTRESS-ed he/she/it-SEEK-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-LOWER-ed vehement, away from (+gen) face (gen) god (gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen)
2Krn:33:12 2Krn_33:12_1 2Krn_33:12_2 2Krn_33:12_3 2Krn_33:12_4 2Krn_33:12_5 2Krn_33:12_6 2Krn_33:12_7 2Krn_33:12_8 2Krn_33:12_9 2Krn_33:12_10 2Krn_33:12_11 2Krn_33:12_12 2Krn_33:12_13 2Krn_33:12_14 2Krn_33:12_15 2Krn_33:12_16 2Krn_33:12_17 2Krn_33:12_18 2Krn_33:12_19
2Krn:33:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:13 καὶ προσηύξατο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ· καὶ ἐπήκουσεν τῆς βοῆς αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· καὶ ἔγνω Μανασσης ὅτι κύριος αὐτός ἐστιν ὁ θεός. –
2Krn:33:13 and he prayed to him: and he hearkened to him, and listened to his cry, and brought him back to Jerusalem to his kingdom: and Manasses knew that the Lord he is God. (2 Chronicles 33:13 Brenton)
2Krn:33:13 Prosił Go, a On go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do swego królestwa. W ten sposób Manasses zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem. (2 Krn 33:13 BT_4)
2Krn:33:13 καὶ προσηύξατο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ· καὶ ἐπήκουσεν τῆς βοῆς αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· καὶ ἔγνω Μανασσης ὅτι κύριος αὐτός ἐστιν θεός.
2Krn:33:13 καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ  
2Krn:33:13 I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By słyszeć Krzyk {Aukcja} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Manasses Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By być Bóg   
2Krn:33:13 kai\ prosEu/Xato pro\s au)to/n, kai\ e)pE/kousen au)tou=· kai\ e)pE/kousen tE=s boE=s au)tou= kai\ e)pe/strePSen au)to\n ei)s *ierousalEm e)pi\ tE\n basilei/an au)tou=· kai\ e)/gnO *manassEs o(/ti ku/rios au)to/s e)stin o( Teo/s.
2Krn:33:13 kai prosEuXato pros auton, kai epEkusen autu· kai epEkusen tEs boEs autu kai epestrePSen auton eis ierusalEm epi tEn basileian autu· kai egnO manassEs hoti kyrios autos estin ho Teos.
2Krn:33:13 C VAI_AMI3S P RD_ASM C VAI_AAI3S RD_GSM C VAI_AAI3S RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P N_ASF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VZI_AAI3S N1M_NSM C N2_NSM RD_NSM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM
2Krn:33:13 and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to hear he/she/it/same and also, even, namely to hear the outcry he/she/it/same and also, even, namely to turn around he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. Manasses because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to be the god [see theology]  
2Krn:33:13 and he/she/it-was-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-HEAR-ed him/it/same (gen) and he/she/it-HEAR-ed the (gen) outcry (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-TURN-ed-AROUND him/it/same (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-KNOW-ed Manasses  (nom) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) he/she/it-is the (nom) god (nom)  
2Krn:33:13 2Krn_33:13_1 2Krn_33:13_2 2Krn_33:13_3 2Krn_33:13_4 2Krn_33:13_5 2Krn_33:13_6 2Krn_33:13_7 2Krn_33:13_8 2Krn_33:13_9 2Krn_33:13_10 2Krn_33:13_11 2Krn_33:13_12 2Krn_33:13_13 2Krn_33:13_14 2Krn_33:13_15 2Krn_33:13_16 2Krn_33:13_17 2Krn_33:13_18 2Krn_33:13_19 2Krn_33:13_20 2Krn_33:13_21 2Krn_33:13_22 2Krn_33:13_23 2Krn_33:13_24 2Krn_33:13_25 2Krn_33:13_26 2Krn_33:13_27 2Krn_33:13_28 2Krn_33:13_29 2Krn_33:13_30 2Krn_33:13_31
2Krn:33:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:14 καὶ μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησεν τεῖχος ἔξω τῆς πόλεως Δαυιδ ἀπὸ λιβὸς κατὰ Γιων ἐν τῷ χειμάρρῳ καὶ ἐκπορευομένων τὴν πύλην τὴν κυκλόθεν καὶ εἰς τὸ Οφλα καὶ ὕψωσεν σφόδρα. καὶ κατέστησεν ἄρχοντας τῆς δυνάμεως ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ταῖς τειχήρεσιν ἐν Ιουδα.
2Krn:33:14 And afterward he built a wall without the city of David, from the southwest southward in the valleys and at the entrance through the fish-gate, as men go out by the gate round about, even as far as Opel: and he raised it much, and set captains of the host in all the fortified cities in Juda. (2 Chronicles 33:14 Brenton)
2Krn:33:14 Wybudował potem mur zewnętrzny Miasta Dawidowego, na zachód od Gichonu, w dolinie aż do wejścia Bramy Rybnej i naokoło Ofelu, następnie bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich miastach warownych Judy. (2 Krn 33:14 BT_4)
2Krn:33:14 καὶ μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησεν τεῖχος ἔξω τῆς πόλεως Δαυιδ ἀπὸ λιβὸς κατὰ Γιων ἐν τῷ χειμάρρῳ καὶ ἐκπορευομένων τὴν πύλην τὴν κυκλόθεν καὶ εἰς τὸ Οφλα καὶ ὕψωσεν σφόδρα. καὶ κατέστησεν ἄρχοντας τῆς δυνάμεως ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ταῖς τειχήρεσιν ἐν Ιουδα.
2Krn:33:14 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ κατά   ἐν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κυκλό·θεν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σφόδρα καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:33:14 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Ściana Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Miasto David Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie By wychodzić Brama Dookoła I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Władca; by zaczynać się Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda
2Krn:33:14 kai\ meta\ tau=ta O)|kodo/mEsen tei=CHos e)/XO tE=s po/leOs *dauid a)po\ libo\s kata\ *giOn e)n tO=| CHeima/rrO| kai\ e)kporeuome/nOn tE\n pu/lEn tE\n kuklo/Ten kai\ ei)s to\ *ofla kai\ u(/PSOsen sfo/dra. kai\ kate/stEsen a)/rCHontas tE=s duna/meOs e)n pa/sais tai=s po/lesin tai=s teiCHE/resin e)n *iouda.
2Krn:33:14 kai meta tauta OkodomEsen teiCHos eXO tEs poleOs dauid apo libos kata giOn en tO CHeimarrO kai ekporeuomenOn tEn pylEn tEn kykloTen kai eis to ofla kai hyPSOsen sfodra. kai katestEsen arCHontas tEs dynameOs en pasais tais polesin tais teiCHEresin en iuda.
2Krn:33:14 C P RD_APN VAI_AAI3S N3E_ASN D RA_GSF N3I_GSF N_GSM P N3_GSM P N_AS P RA_DSM N2_DSM C V1_PMPGPM RA_ASF N1_ASF RA_ASF D C P RA_ASN N_ASN C VAI_AAI3S D C VAI_AAI3S N3_APM RA_GSF N3I_GSF P A3_DPF RA_DPF N3I_DPF RA_DPF A3_DPF P N_DSM
2Krn:33:14 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify wall outside; to have; to be permitted the city David from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wadi and also, even, namely to go out the gate the around and also, even, namely into (+acc) the ć and also, even, namely to elevate/set high vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to enable lay, render widowed ruler; to begin the ability in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah
2Krn:33:14 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed wall (nom|acc|voc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) city (gen) David (indecl) away from (+gen) southwest (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   in/among/by (+dat) the (dat) wadi (dat) and while being-GO-ed-OUT (gen) the (acc) gate (acc) the (acc) around and into (+acc) the (nom|acc)   and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH vehement, and he/she/it-ENABLE-ed rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) ability (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) the (dat)   in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:33:14 2Krn_33:14_1 2Krn_33:14_2 2Krn_33:14_3 2Krn_33:14_4 2Krn_33:14_5 2Krn_33:14_6 2Krn_33:14_7 2Krn_33:14_8 2Krn_33:14_9 2Krn_33:14_10 2Krn_33:14_11 2Krn_33:14_12 2Krn_33:14_13 2Krn_33:14_14 2Krn_33:14_15 2Krn_33:14_16 2Krn_33:14_17 2Krn_33:14_18 2Krn_33:14_19 2Krn_33:14_20 2Krn_33:14_21 2Krn_33:14_22 2Krn_33:14_23 2Krn_33:14_24 2Krn_33:14_25 2Krn_33:14_26 2Krn_33:14_27 2Krn_33:14_28 2Krn_33:14_29 2Krn_33:14_30 2Krn_33:14_31 2Krn_33:14_32 2Krn_33:14_33 2Krn_33:14_34 2Krn_33:14_35 2Krn_33:14_36 2Krn_33:14_37 2Krn_33:14_38 2Krn_33:14_39 2Krn_33:14_40 2Krn_33:14_41 2Krn_33:14_42
2Krn:33:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:15 καὶ περιεῖλεν τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους καὶ τὸ γλυπτὸν ἐξ οἴκου κυρίου καὶ πάντα τὰ θυσιαστήρια, ἃ ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει οἴκου κυρίου καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔξω τῆς πόλεως.
2Krn:33:15 And he removed the strange gods, and the graven image out of the house of the Lord, and all the altars which he had built in the mount of the house of the Lord, and in Jerusalem, and without the city. (2 Chronicles 33:15 Brenton)
2Krn:33:15 Usunął obcych bogów i ów posąg ze świątyni Pańskiej oraz wszystkie ołtarze, które wybudował na górze świątyni Pańskiej i w Jerozolimie. Wyrzucił je poza miasto. (2 Krn 33:15 BT_4)
2Krn:33:15 καὶ περιεῖλεν τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους καὶ τὸ γλυπτὸν ἐξ οἴκου κυρίου καὶ πάντα τὰ θυσιαστήρια, ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει οἴκου κυρίου καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔξω τῆς πόλεως.
2Krn:33:15 καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον καί ὁ ἡ τό   ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
2Krn:33:15 I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Bóg  Innego/inni I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Miasto
2Krn:33:15 kai\ periei=len tou\s Teou\s tou\s a)llotri/ous kai\ to\ glupto\n e)X oi)/kou kuri/ou kai\ pa/nta ta\ TusiastE/ria, a(/ O)|kodo/mEsen e)n o)/rei oi)/kou kuri/ou kai\ e)n *ierousalEm kai\ e)/XO tE=s po/leOs.
2Krn:33:15 kai perieilen tus Teus tus allotrius kai to glypton eX oiku kyriu kai panta ta TysiastEria, ha OkodomEsen en orei oiku kyriu kai en ierusalEm kai eXO tEs poleOs.
2Krn:33:15 C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_APM A1A_APM C RA_ASN A1_ASN P N2_GSM N2_GSM C A3_APN RA_APN N2N_APN RR_APN VAI_AAI3S P N3E_DSN N2_GSM N2_GSM C P N_DSF C D RA_GSF N3I_GSF
2Krn:33:15 and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away the god [see theology] the of another/others and also, even, namely the ć out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. who/whom/which to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely outside; to have; to be permitted the city
2Krn:33:15 and he/she/it-TAKING OFF-ed the (acc) gods (acc) the (acc) of another/others (acc) and the (nom|acc)   out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat) mount (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) city (gen)
2Krn:33:15 2Krn_33:15_1 2Krn_33:15_2 2Krn_33:15_3 2Krn_33:15_4 2Krn_33:15_5 2Krn_33:15_6 2Krn_33:15_7 2Krn_33:15_8 2Krn_33:15_9 2Krn_33:15_10 2Krn_33:15_11 2Krn_33:15_12 2Krn_33:15_13 2Krn_33:15_14 2Krn_33:15_15 2Krn_33:15_16 2Krn_33:15_17 2Krn_33:15_18 2Krn_33:15_19 2Krn_33:15_20 2Krn_33:15_21 2Krn_33:15_22 2Krn_33:15_23 2Krn_33:15_24 2Krn_33:15_25 2Krn_33:15_26 2Krn_33:15_27 2Krn_33:15_28 2Krn_33:15_29
2Krn:33:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:16 καὶ κατώρθωσεν τὸ θυσιαστήριον κυρίου καὶ ἐθυσίασεν ἐπ’ αὐτὸ θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα τοῦ δουλεύειν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ·
2Krn:33:16 And he repaired the altar of the Lord, and offered upon it a sacrifice of peace-offering and thank-offering, and he told Juda to serve the Lord God of Israel. (2 Chronicles 33:16 Brenton)
2Krn:33:16 Odbudowawszy ołtarz Pański, złożył na nim ofiary biesiadne oraz dziękczynne, a mieszkańcom Judy przykazał, aby służyli Panu, Bogu Izraela. (2 Krn 33:16 BT_4)
2Krn:33:16 καὶ κατώρθωσεν τὸ θυσιαστήριον κυρίου καὶ ἐθυσίασεν ἐπ’ αὐτὸ θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα τοῦ δουλεύειν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ·
2Krn:33:16 καί   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον καί αἴνεσις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:33:16 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność I też, nawet, mianowicie Chwal chwały I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
2Krn:33:16 kai\ katO/rTOsen to\ TusiastE/rion kuri/ou kai\ e)Tusi/asen e)p’ au)to\ Tusi/an sOtEri/ou kai\ ai)ne/seOs kai\ ei)=pen tO=| *iouda tou= douleu/ein kuri/O| TeO=| *israEl·
2Krn:33:16 kai katOrTOsen to TysiastErion kyriu kai eTysiasen ep’ auto Tysian sOtEriu kai aineseOs kai eipen tO iuda tu duleuein kyriO TeO israEl·
2Krn:33:16 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN N2_GSM C VAI_AAI3S P RD_ASN N1A_ASF N2N_GSN C N3I_GSF C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM RA_GSN V1_PAN N2_DSM N2_DSM N_GSM
2Krn:33:16 and also, even, namely ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same sacrifice victimize, immolate saving and also, even, namely praise of praise and also, even, namely to say/tell the Judas/Judah the to obey to be a slave, serve lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
2Krn:33:16 and   the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) and praise (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) to-be-OBEY-ing lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) Israel (indecl)
2Krn:33:16 2Krn_33:16_1 2Krn_33:16_2 2Krn_33:16_3 2Krn_33:16_4 2Krn_33:16_5 2Krn_33:16_6 2Krn_33:16_7 2Krn_33:16_8 2Krn_33:16_9 2Krn_33:16_10 2Krn_33:16_11 2Krn_33:16_12 2Krn_33:16_13 2Krn_33:16_14 2Krn_33:16_15 2Krn_33:16_16 2Krn_33:16_17 2Krn_33:16_18 2Krn_33:16_19 2Krn_33:16_20 2Krn_33:16_21 2Krn_33:16_22
2Krn:33:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:17 πλὴν ὁ λαὸς ἔτι ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, πλὴν κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν.
2Krn:33:17 Nevertheless the people still sacrificed on the high places, only to the Lord their God. (2 Chronicles 33:17 Brenton)
2Krn:33:17 Lud jednak nadal składał ofiary na wyżynach, lecz tylko dla Pana, Boga swego. (2 Krn 33:17 BT_4)
2Krn:33:17 πλὴν λαὸς ἔτι ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, πλὴν κύριος θεὸς αὐτῶν.
2Krn:33:17 πλήν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἔτι ἐπί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν πλήν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:17 Z wyjątkiem Ludzie Jeszcze/jeszcze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony Z wyjątkiem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
2Krn:33:17 plE\n o( lao\s e)/ti e)pi\ tO=n u(PSElO=n, plE\n ku/rios o( Teo\s au)tO=n.
2Krn:33:17 plEn ho laos eti epi tOn hyPSElOn, plEn kyrios ho Teos autOn.
2Krn:33:17 D RA_NSM N2_NSM D P RA_GPM A1_GPM D N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM
2Krn:33:17 except the people yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the elevated except lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same
2Krn:33:17 except the (nom) people (nom) yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) elevated ([Adj] gen) except lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen)
2Krn:33:17 2Krn_33:17_1 2Krn_33:17_2 2Krn_33:17_3 2Krn_33:17_4 2Krn_33:17_5 2Krn_33:17_6 2Krn_33:17_7 2Krn_33:17_8 2Krn_33:17_9 2Krn_33:17_10 2Krn_33:17_11 2Krn_33:17_12
2Krn:33:17 x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:18 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μανασση καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ ἡ πρὸς τὸν θεὸν καὶ λόγοι τῶν ὁρώντων λαλούντων πρὸς αὐτὸν ἐπ’ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἰδοὺ ἐπὶ λόγων
2Krn:33:18 And the rest of the acts of Manasses, and his prayer to God, and the words of the seers that spoke to him in the name of the God of Israel, (2 Chronicles 33:18 Brenton)
2Krn:33:18 A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa "Widzących", którzy mówili do niego w imię Pana, Boga Izraela, są opisane w Dziejach Królów Izraela. (2 Krn 33:18 BT_4)
2Krn:33:18 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μανασση καὶ προσευχὴ αὐτοῦ πρὸς τὸν θεὸν καὶ λόγοι τῶν ὁρώντων λαλούντων πρὸς αὐτὸν ἐπ’ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἰδοὺ ἐπὶ λόγων
2Krn:33:18 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί λόγος, -ου, ὁ
2Krn:33:18 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Manasses I też, nawet, mianowicie Modlitwa On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
2Krn:33:18 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *manassE kai\ E( proseuCHE\ au)tou= E( pro\s to\n Teo\n kai\ lo/goi tO=n o(rO/ntOn lalou/ntOn pro\s au)to\n e)p’ o)no/mati kuri/ou Teou= *israEl i)dou\ e)pi\ lo/gOn
2Krn:33:18 kai ta loipa tOn logOn manassE kai hE proseuCHE autu hE pros ton Teon kai logoi tOn horOntOn laluntOn pros auton ep’ onomati kyriu Teu israEl idu epi logOn
2Krn:33:18 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM RA_NSF P RA_ASM N2_ASM C N2_NPM RA_GPM V3_PAPGPM V2_PAPGPM P RD_ASM P N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM I P N2_GPM
2Krn:33:18 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Manasses and also, even, namely the prayer he/she/it/same the toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
2Krn:33:18 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen) Manasses  (acc, gen, voc) and the (nom) prayer (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and words (nom|voc) the (gen) let-them-be-SEE-ing! (classical), while SEE-ing (gen) let-them-be-SPEAK-ing! (classical), while SPEAK-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) words (gen)
2Krn:33:18 2Krn_33:18_1 2Krn_33:18_2 2Krn_33:18_3 2Krn_33:18_4 2Krn_33:18_5 2Krn_33:18_6 2Krn_33:18_7 2Krn_33:18_8 2Krn_33:18_9 2Krn_33:18_10 2Krn_33:18_11 2Krn_33:18_12 2Krn_33:18_13 2Krn_33:18_14 2Krn_33:18_15 2Krn_33:18_16 2Krn_33:18_17 2Krn_33:18_18 2Krn_33:18_19 2Krn_33:18_20 2Krn_33:18_21 2Krn_33:18_22 2Krn_33:18_23 2Krn_33:18_24 2Krn_33:18_25 2Krn_33:18_26 2Krn_33:18_27 2Krn_33:18_28 2Krn_33:18_29
2Krn:33:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:19 προσευχῆς αὐτοῦ, καὶ ὡς ἐπήκουσεν αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ καὶ αἱ ἀποστάσεις αὐτοῦ καὶ οἱ τόποι, ἐφ’ οἷς ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλὰ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ ἄλση καὶ γλυπτὰ πρὸ τοῦ ἐπιστρέψαι, ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ὁρώντων.
2Krn:33:19 behold, they are in the account of his prayer; and God hearkened to him. And all his sins, and his backslidings, and the spots on which he built the high places, and set there groves and graven images, before he repented, behold, they are written in the books of the seers. (2 Chronicles 33:19 Brenton)
2Krn:33:19 Jego zaś modlitwa i jej wysłuchanie, wszystkie jego grzechy i występki, miejsca, na których ustanowił wyżyny, ustawił aszery i posągi przed jego upokorzeniem się, zostały zapisane w Dziejach Chozaja. (2 Krn 33:19 BT_4)
2Krn:33:19 προσευχῆς αὐτοῦ, καὶ ὡς ἐπήκουσεν αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ καὶ αἱ ἀποστάσεις αὐτοῦ καὶ οἱ τόποι, ἐφ’ οἷς ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλὰ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ ἄλση καὶ γλυπτὰ πρὸ τοῦ ἐπιστρέψαι, ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ὁρώντων.
2Krn:33:19 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀπό·στασις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκεῖ   καί   πρό ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
2Krn:33:19 Modlitwa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak By słyszeć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Podniesiony I też, nawet, mianowicie By powodować stać Tam I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) By odwracać się dookoła By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
2Krn:33:19 proseuCHE=s au)tou=, kai\ O(s e)pE/kousen au)tou=, kai\ pa=sai ai( a(marti/ai au)tou= kai\ ai( a)posta/seis au)tou= kai\ oi( to/poi, e)f’ oi(=s O)|kodo/mEsen ta\ u(PSEla\ kai\ e)/stEsen e)kei= a)/lsE kai\ glupta\ pro\ tou= e)pistre/PSai, i)dou\ ge/graptai e)pi\ tO=n lo/gOn tO=n o(rO/ntOn.
2Krn:33:19 proseuCHEs autu, kai hOs epEkusen autu, kai pasai hai hamartiai autu kai hai apostaseis autu kai hoi topoi, ef’ hois OkodomEsen ta hyPSEla kai estEsen ekei alsE kai glypta pro tu epistrePSai, idu gegraptai epi tOn logOn tOn horOntOn.
2Krn:33:19 N1_GSF RD_GSM C C VAI_AAI3S RD_GSM C A3_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GSM C RA_NPF N3I_NPF RD_GSM C RA_NPM N2_NPM P RR_DPM VAI_AAI3S RA_APN A1_APN C VAI_AAI3S D N3E_APN C A1_APN P RA_GSN VA_AAN I VP_XMI3S P RA_GPM N2_GPM RA_GPM V3_PAPGPM
2Krn:33:19 prayer he/she/it/same and also, even, namely as/like to hear he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely the ??? he/she/it/same and also, even, namely the place upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to build/edify the elevated and also, even, namely to cause to stand there ć and also, even, namely ć before (+gen) the to turn around to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
2Krn:33:19 prayer (gen) him/it/same (gen) and as/like he/she/it-HEAR-ed him/it/same (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) sins (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) ???s (acc, nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) places (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand there   and   before (+gen) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) words (gen) the (gen) let-them-be-SEE-ing! (classical), while SEE-ing (gen)
2Krn:33:19 2Krn_33:19_1 2Krn_33:19_2 2Krn_33:19_3 2Krn_33:19_4 2Krn_33:19_5 2Krn_33:19_6 2Krn_33:19_7 2Krn_33:19_8 2Krn_33:19_9 2Krn_33:19_10 2Krn_33:19_11 2Krn_33:19_12 2Krn_33:19_13 2Krn_33:19_14 2Krn_33:19_15 2Krn_33:19_16 2Krn_33:19_17 2Krn_33:19_18 2Krn_33:19_19 2Krn_33:19_20 2Krn_33:19_21 2Krn_33:19_22 2Krn_33:19_23 2Krn_33:19_24 2Krn_33:19_25 2Krn_33:19_26 2Krn_33:19_27 2Krn_33:19_28 2Krn_33:19_29 2Krn_33:19_30 2Krn_33:19_31 2Krn_33:19_32 2Krn_33:19_33 2Krn_33:19_34 2Krn_33:19_35 2Krn_33:19_36 2Krn_33:19_37 2Krn_33:19_38 2Krn_33:19_39
2Krn:33:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:20 καὶ ἐκοιμήθη Μανασσης μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν παραδείσῳ οἴκου αὐτοῦ· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ Αμων υἱὸς αὐτοῦ.
2Krn:33:20 And Manasses slept with his fathers, and they buried him in the garden of his house: and Amon his son reigned in his stead. (2 Chronicles 33:20 Brenton)
2Krn:33:20 Spoczął wreszcie Manasses ze swymi przodkami i pochowano go w jego domu. Syn jego Amon został w jego miejsce królem. (2 Krn 33:20 BT_4)
2Krn:33:20 καὶ ἐκοιμήθη Μανασσης μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν παραδείσῳ οἴκου αὐτοῦ· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ Αμων υἱὸς αὐτοῦ.
2Krn:33:20 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν παράδεισος, -ου, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό Ἀμών, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:20 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Manasses Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo Amon Syn On/ona/to/to samo
2Krn:33:20 kai\ e)koimE/TE *manassEs meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)/TaPSan au)to\n e)n paradei/sO| oi)/kou au)tou=· kai\ e)basi/leusen a)nt au)tou= *amOn ui(o\s au)tou=.
2Krn:33:20 kai ekoimETE manassEs meta tOn paterOn autu, kai eTaPSan auton en paradeisO oiku autu· kai ebasileusen ant autu amOn hyios autu.
2Krn:33:20 C VCI_API3S N1M_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P N2_DSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S P RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM
2Krn:33:20 and also, even, namely to repose/sleep Manasses after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among paradise house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely to reign against (+gen) he/she/it/same Amon son he/she/it/same
2Krn:33:20 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Manasses  (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and they-BURY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) paradise (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and he/she/it-REIGN-ed against (+gen) him/it/same (gen) Amon (indecl) son (nom) him/it/same (gen)
2Krn:33:20 2Krn_33:20_1 2Krn_33:20_2 2Krn_33:20_3 2Krn_33:20_4 2Krn_33:20_5 2Krn_33:20_6 2Krn_33:20_7 2Krn_33:20_8 2Krn_33:20_9 2Krn_33:20_10 2Krn_33:20_11 2Krn_33:20_12 2Krn_33:20_13 2Krn_33:20_14 2Krn_33:20_15 2Krn_33:20_16 2Krn_33:20_17 2Krn_33:20_18 2Krn_33:20_19 2Krn_33:20_20 2Krn_33:20_21
2Krn:33:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:21 Ὢν εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Αμων ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:33:21 Amon was twenty and two years old when he began to reign, and he reigned two years in Jerusalem. (2 Chronicles 33:21 Brenton)
2Krn:33:21 W chwili objęcia rządów Amon miał dwadzieścia dwa lata i panował dwa lata w Jerozolimie. (2 Krn 33:21 BT_4)
2Krn:33:21 Ὢν εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Αμων ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:33:21 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό Ἀμών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:33:21 By być Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dwa Rok Amon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dwa Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:33:21 *)\On ei)/kosi kai\ du/o e)tO=n *amOn e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ du/o e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm.
2Krn:33:21 On eikosi kai dyo etOn amOn en tO basileuein auton kai dyo etE ebasileusen en ierusalEm.
2Krn:33:21 V9_PAPNSM M C M N3E_GPN N_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF
2Krn:33:21 to be icon; twenty and also, even, namely two year Amon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely two year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:33:21 while being (nom) icons (dat); twenty and two (nom, acc, gen) years (gen) Amon (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:33:21 2Krn_33:21_1 2Krn_33:21_2 2Krn_33:21_3 2Krn_33:21_4 2Krn_33:21_5 2Krn_33:21_6 2Krn_33:21_7 2Krn_33:21_8 2Krn_33:21_9 2Krn_33:21_10 2Krn_33:21_11 2Krn_33:21_12 2Krn_33:21_13 2Krn_33:21_14 2Krn_33:21_15 2Krn_33:21_16
2Krn:33:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:22 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, ὡς ἐποίησεν Μανασσης ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ πᾶσιν τοῖς εἰδώλοις, οἷς ἐποίησεν Μανασσης ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἔθυεν Αμων καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς.
2Krn:33:22 And he did that which was evil in the sight of the Lord, as his father Manasses did: and Amon sacrificed to all the idols which his father Manasses had made, and served them. (2 Chronicles 33:22 Brenton)
2Krn:33:22 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, tak jak ojciec jego Manasses. Amon składał ofiary wszystkim bożkom, które kazał sporządzić jego ojciec Manasses, i służył im. (2 Krn 33:22 BT_4)
2Krn:33:22 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, ὡς ἐποίησεν Μανασσης πατὴρ αὐτοῦ, καὶ πᾶσιν τοῖς εἰδώλοις, οἷς ἐποίησεν Μανασσης πατὴρ αὐτοῦ, ἔθυεν Αμων καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς.
2Krn:33:22 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) Ἀμών, ὁ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:22 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak By czynić/rób Manasses Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Idol Kto/, który/, który By czynić/rób Manasses Ojciec On/ona/to/to samo By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Amon I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
2Krn:33:22 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou, O(s e)poi/Esen *manassEs o( patE\r au)tou=, kai\ pa=sin toi=s ei)dO/lois, oi(=s e)poi/Esen *manassEs o( patE\r au)tou=, e)/Tuen *amOn kai\ e)dou/leusen au)toi=s.
2Krn:33:22 kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu, hOs epoiEsen manassEs ho patEr autu, kai pasin tois eidOlois, hois epoiEsen manassEs ho patEr autu, eTyen amOn kai eduleusen autois.
2Krn:33:22 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RR_DPN VAI_AAI3S N1M_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM V1I_IAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RD_DPN
2Krn:33:22 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like to do/make Manasses the father he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the idol who/whom/which to do/make Manasses the father he/she/it/same to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] Amon and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same
2Krn:33:22 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like he/she/it-DO/MAKE-ed Manasses  (nom) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and all (dat) the (dat) idols (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed Manasses  (nom) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-SACRIFICE-ing Amon (indecl) and he/she/it-OBEY-ed them/same (dat)
2Krn:33:22 2Krn_33:22_1 2Krn_33:22_2 2Krn_33:22_3 2Krn_33:22_4 2Krn_33:22_5 2Krn_33:22_6 2Krn_33:22_7 2Krn_33:22_8 2Krn_33:22_9 2Krn_33:22_10 2Krn_33:22_11 2Krn_33:22_12 2Krn_33:22_13 2Krn_33:22_14 2Krn_33:22_15 2Krn_33:22_16 2Krn_33:22_17 2Krn_33:22_18 2Krn_33:22_19 2Krn_33:22_20 2Krn_33:22_21 2Krn_33:22_22 2Krn_33:22_23 2Krn_33:22_24 2Krn_33:22_25 2Krn_33:22_26 2Krn_33:22_27
2Krn:33:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:23 καὶ οὐκ ἐταπεινώθη ἐναντίον κυρίου, ὡς ἐταπεινώθη Μανασσης ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς αὐτοῦ Αμων ἐπλήθυνεν πλημμέλειαν.
2Krn:33:23 And he was not humbled before the Lord as his father Manasses was humbled; for his son Amon abounded in transgression. (2 Chronicles 33:23 Brenton)
2Krn:33:23 Ale się nie upokorzył wobec Pana, jak się upokorzył jego ojciec Manasses, wręcz przeciwnie, zwiększył jeszcze winę. (2 Krn 33:23 BT_4)
2Krn:33:23 καὶ οὐκ ἐταπεινώθη ἐναντίον κυρίου, ὡς ἐταπεινώθη Μανασσης πατὴρ αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς αὐτοῦ Αμων ἐπλήθυνεν πλημμέλειαν.
2Krn:33:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό Ἀμών, ὁ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX]
2Krn:33:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do niżej Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Do niżej Manasses Ojciec On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Syn On/ona/to/to samo Amon By wzrastać/mnóż się ???
2Krn:33:23 kai\ ou)k e)tapeinO/TE e)nanti/on kuri/ou, O(s e)tapeinO/TE *manassEs o( patE\r au)tou=, o(/ti ui(o\s au)tou= *amOn e)plE/Tunen plEmme/leian.
2Krn:33:23 kai uk etapeinOTE enantion kyriu, hOs etapeinOTE manassEs ho patEr autu, hoti hyios autu amOn eplETynen plEmmeleian.
2Krn:33:23 C D VCI_API3S P N2_GSM D VCI_API3S N1M_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C N2_NSM RD_GSM N_NSM V1I_IAI3S N1A_ASF
2Krn:33:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lower in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like to lower Manasses the father he/she/it/same because/that son he/she/it/same Amon to increase/multiply ???
2Krn:33:23 and not he/she/it-was-LOWER-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like he/she/it-was-LOWER-ed Manasses  (nom) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) because/that son (nom) him/it/same (gen) Amon (indecl) he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed ??? (acc)
2Krn:33:23 2Krn_33:23_1 2Krn_33:23_2 2Krn_33:23_3 2Krn_33:23_4 2Krn_33:23_5 2Krn_33:23_6 2Krn_33:23_7 2Krn_33:23_8 2Krn_33:23_9 2Krn_33:23_10 2Krn_33:23_11 2Krn_33:23_12 2Krn_33:23_13 2Krn_33:23_14 2Krn_33:23_15 2Krn_33:23_16 2Krn_33:23_17
2Krn:33:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:24 καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ.
2Krn:33:24 And his servants conspired against him, and slew him in his house. (2 Chronicles 33:24 Brenton)
2Krn:33:24 Słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu i zabili go w jego pałacu. (2 Krn 33:24 BT_4)
2Krn:33:24 καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ.
2Krn:33:24 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:24 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo
2Krn:33:24 kai\ e)pe/Tento au)tO=| oi( pai=des au)tou= kai\ e)pa/taXan au)to\n e)n oi)/kO| au)tou=.
2Krn:33:24 kai epeTento autO hoi paides autu kai epataXan auton en oikO autu.
2Krn:33:24 C VEI_AMI3P RD_DSM RA_NPM N3D_NPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P N2_DSM RD_GSM
2Krn:33:24 and also, even, namely to place on he/she/it/same the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house he/she/it/same
2Krn:33:24 and they-were-PLACE ON-ed him/it/same (dat) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) and they-SMITE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) house (dat) him/it/same (gen)
2Krn:33:24 2Krn_33:24_1 2Krn_33:24_2 2Krn_33:24_3 2Krn_33:24_4 2Krn_33:24_5 2Krn_33:24_6 2Krn_33:24_7 2Krn_33:24_8 2Krn_33:24_9 2Krn_33:24_10 2Krn_33:24_11 2Krn_33:24_12
2Krn:33:24 x x x x x x x x x x x x
2Krn:33:25 καὶ ἐπάταξεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τοὺς ἐπιθεμένους ἐπὶ τὸν βασιλέα Αμων, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωσιαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:33:25 And the people of the land slew the men who had conspired against king Amon; and the people of the land made Josias his son king in his stead. (2 Chronicles 33:25 Brenton)
2Krn:33:25 Lecz lud kraju wytracił wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, a w jego miejsce lud kraju ustanowił królem jego syna, Jozjasza. (2 Krn 33:25 BT_4)
2Krn:33:25 καὶ ἐπάταξεν λαὸς τῆς γῆς τοὺς ἐπιθεμένους ἐπὶ τὸν βασιλέα Αμων, καὶ ἐβασίλευσεν λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωσιαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:33:25 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀμών, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰωσίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:33:25 I też, nawet, mianowicie By uderzać Ludzie Ziemi/ziemia By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Amon I też, nawet, mianowicie By panować Ludzie Ziemi/ziemia Jozjasz Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krn:33:25 kai\ e)pa/taXen o( lao\s tE=s gE=s tou\s e)piTeme/nous e)pi\ to\n basile/a *amOn, kai\ e)basi/leusen o( lao\s tE=s gE=s to\n *iOsian ui(o\n au)tou= a)nt au)tou=.
2Krn:33:25 kai epataXen ho laos tEs gEs tus epiTemenus epi ton basilea amOn, kai ebasileusen ho laos tEs gEs ton iOsian hyion autu ant autu.
2Krn:33:25 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_APM VE_AMPAPM P RA_ASM N3V_ASM N_GSM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_ASM N1T_ASM N2_ASM RD_GSM P RD_GSM
2Krn:33:25 and also, even, namely to smite the people the earth/land the to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king Amon and also, even, namely to reign the people the earth/land the Josiah son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
2Krn:33:25 and he/she/it-SMITE-ed the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) the (acc) upon being-PLACE ON-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Amon (indecl) and he/she/it-REIGN-ed the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) the (acc) Josiah (acc) son (acc) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:33:25 2Krn_33:25_1 2Krn_33:25_2 2Krn_33:25_3 2Krn_33:25_4 2Krn_33:25_5 2Krn_33:25_6 2Krn_33:25_7 2Krn_33:25_8 2Krn_33:25_9 2Krn_33:25_10 2Krn_33:25_11 2Krn_33:25_12 2Krn_33:25_13 2Krn_33:25_14 2Krn_33:25_15 2Krn_33:25_16 2Krn_33:25_17 2Krn_33:25_18 2Krn_33:25_19 2Krn_33:25_20 2Krn_33:25_21 2Krn_33:25_22 2Krn_33:25_23 2Krn_33:25_24
2Krn:33:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x