2Krn:36:1 καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωαχαζ υἱὸν Ιωσιου καὶ ἔχρισαν αὐτὸν καὶ κατέστησαν αὐτὸν εἰς βασιλέα ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:36:1 And the people of the land took Joachaz the son of Josias, and anointed him, and made him king over Jerusalem in the room of his father. (2 Chronicles 36:1 Brenton)
2Krn:36:1 Lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowił go królem, w miejsce jego ojca, w Jerozolimie. (2 Krn 36:1 BT_4)
2Krn:36:1 Καὶ ἔλαβεν λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωαχαζ υἱὸν Ιωσιου καὶ ἔχρισαν αὐτὸν καὶ κατέστησαν αὐτὸν εἰς βασιλέα ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:36:1 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:36:1 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzie Ziemi/ziemia Syn Jozjasz I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Król Przeciw (+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:36:1 *kai\ e)/laben o( lao\s tE=s gE=s to\n *iOaCHaDZ ui(o\n *iOsiou kai\ e)/CHrisan au)to\n kai\ kate/stEsan au)to\n ei)s basile/a a)nti\ tou= patro\s au)tou= e)n *ierousalEm.
2Krn:36:1 kai elaben ho laos tEs gEs ton iOaCHaDZ hyion iOsiu kai eCHrisan auton kai katestEsan auton eis basilea anti tu patros autu en ierusalEm.
2Krn:36:1 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_ASM N_ASM N2_ASM N1T_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM C VHI_AAI3P RD_ASM P N3V_ASM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM P N_DSF
2Krn:36:1 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the people the earth/land the ć son Josiah and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same into (+acc) king against (+gen) the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:36:1 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) the (acc)   son (acc) Josiah (gen) and they-CHRISEN-ed him/it/same (acc) and they-ENABLE-ed him/it/same (acc) into (+acc) king (acc) against (+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:36:1 2Krn_36:1_1 2Krn_36:1_2 2Krn_36:1_3 2Krn_36:1_4 2Krn_36:1_5 2Krn_36:1_6 2Krn_36:1_7 2Krn_36:1_8 2Krn_36:1_9 2Krn_36:1_10 2Krn_36:1_11 2Krn_36:1_12 2Krn_36:1_13 2Krn_36:1_14 2Krn_36:1_15 2Krn_36:1_16 2Krn_36:1_17 2Krn_36:1_18 2Krn_36:1_19 2Krn_36:1_20 2Krn_36:1_21 2Krn_36:1_22 2Krn_36:1_23 2Krn_36:1_24
2Krn:36:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:2 υἱὸς εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν Ιωαχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ,
2Krn:36:2 Joachaz was twenty-three years old when he began to reign, and he reigned three months in Jerusalem:
2Krn:36:2 W chwili objęcia rządów Joachaz miał dwadzieścia trzy lata, a trzy miesiące panował w Jerozolimie. (2 Krn 36:2 BT_4)
2Krn:36:2 υἱὸς εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν Ιωαχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ,
2Krn:36:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τρί·μηνος -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:36:2 Syn Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Trzy Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie  Trzech miesiąca okres By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:36:2 ui(o\s ei)/kosi kai\ triO=n e)tO=n *iOaCHaDZ e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ tri/mEnon e)basi/leusen e)n *ierousalEm,
2Krn:36:2 hyios eikosi kai triOn etOn iOaCHaDZ en tO basileuein auton kai trimEnon ebasileusen en ierusalEm,
2Krn:36:2 N2_NSM M C A3_GPN N3E_GPN N_NSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C A1B_ASN VAI_AAI3S P N_DSF
2Krn:36:2 son icon; twenty and also, even, namely three year ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely of a three-month period to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:36:2 son (nom) icons (dat); twenty and three (gen) years (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and of a three-month period ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:36:2 2Krn_36:2_1 2Krn_36:2_2 2Krn_36:2_3 2Krn_36:2_4 2Krn_36:2_5 2Krn_36:2_6 2Krn_36:2_7 2Krn_36:2_8 2Krn_36:2_9 2Krn_36:2_10 2Krn_36:2_11 2Krn_36:2_12 2Krn_36:2_13 2Krn_36:2_14 2Krn_36:2_15
2Krn:36:2 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:2a καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Αμιταλ θυγάτηρ Ιερεμιου ἐκ Λοβενα.
2Krn:36:2a a) and his mother's name was Amital, daughter of Jeremias of Lobna. . (2 Chronicles 36:2 Brenton)
2Krn:36:2a  
2Krn:36:2a καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Αμιταλ θυγάτηρ Ιερεμιου ἐκ Λοβενα.
2Krn:36:2a καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐκ  
2Krn:36:2a I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Jeremiasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
2Krn:36:2a kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *amital Tuga/tEr *ieremiou e)k *lobena.
2Krn:36:2a kai onoma tEs mEtros autu amital TygatEr ieremiu ek lobena.
2Krn:36:2a C N3M_NSN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N1T_GSM P N_GS
2Krn:36:2a and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter Jeremiah out of (+gen) ἐξ before vowels ć
2Krn:36:2a and                  
2Krn:36:2a 2Krn_36:2a_1 2Krn_36:2a_2 2Krn_36:2a_3 2Krn_36:2a_4 2Krn_36:2a_5 2Krn_36:2a_6 2Krn_36:2a_7 2Krn_36:2a_8 2Krn_36:2a_9 2Krn_36:2a_10
2Krn:36:2a x x x x x x x x x x
2Krn:36:2b καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ἃ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.
2Krn:36:2b b) And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done.
2Krn:36:2b  
2Krn:36:2b καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.
2Krn:36:2b καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:36:2b I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:36:2b kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou kata\ pa/nta, a(/ e)poi/Esan oi( pate/res au)tou=.
2Krn:36:2b kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu kata panta, ha epoiEsan hoi pateres autu.
2Krn:36:2b C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM P A3_APN RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSM
2Krn:36:2b and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make the father he/she/it/same
2Krn:36:2b                          
2Krn:36:2b 2Krn_36:2b_1 2Krn_36:2b_2 2Krn_36:2b_3 2Krn_36:2b_4 2Krn_36:2b_5 2Krn_36:2b_6 2Krn_36:2b_7 2Krn_36:2b_8 2Krn_36:2b_9 2Krn_36:2b_10 2Krn_36:2b_11 2Krn_36:2b_12 2Krn_36:2b_13
2Krn:36:2b x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:2c καὶ ἔδησεν αὐτὸν Φαραω Νεχαω ἐν Δεβλαθα ἐν γῇ Εμαθ τοῦ μὴ βασιλεύειν αὐτὸν ἐν Ιερουσαλημ,
2Krn:36:2c And Pharao Nechao bound him in Deblatha in the land of Aemath, that he might not reign in Jerusalem. (2 Chronicles 36:2 Brenton)
2Krn:36:2c  
2Krn:36:2c καὶ ἔδησεν αὐτὸν Φαραω Νεχαω ἐν Δεβλαθα ἐν γῇ Εμαθ τοῦ μὴ βασιλεύειν αὐτὸν ἐν Ιερουσαλημ,
2Krn:36:2c καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Φαραώ, ὁ   ἐν   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό μή βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:36:2c I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo Faraon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Nie By panować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:36:2c kai\ e)/dEsen au)to\n *faraO *neCHaO e)n *deblaTa e)n gE=| *emaT tou= mE\ basileu/ein au)to\n e)n *ierousalEm,
2Krn:36:2c kai edEsen auton faraO neCHaO en deblaTa en gE emaT tu mE basileuein auton en ierusalEm,
2Krn:36:2c C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM N_NSM P N_DS P N1_DSF N_GS RA_GSN D V1_PAN RD_ASM P N_DSF
2Krn:36:2c and also, even, namely to bind he/she/it/same Pharaoh ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć the not to reign he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:36:2c                                
2Krn:36:2c 2Krn_36:2c_1 2Krn_36:2c_2 2Krn_36:2c_3 2Krn_36:2c_4 2Krn_36:2c_5 2Krn_36:2c_6 2Krn_36:2c_7 2Krn_36:2c_8 2Krn_36:2c_9 2Krn_36:2c_10 2Krn_36:2c_11 2Krn_36:2c_12 2Krn_36:2c_13 2Krn_36:2c_14 2Krn_36:2c_15 2Krn_36:2c_16
2Krn:36:2c x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:3 καὶ μετήγαγεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐπέβαλεν φόρον ἐπὶ τὴν γῆν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ τάλαντον χρυσίου.
2Krn:36:3 And the king brought him over to Egypt; and imposed a tribute on the land, a hundred talents of silver and a talent of gold. (2 Chronicles 36:3 Brenton)
2Krn:36:3 Król egipski usunął go, by nie panował w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości stu talentów srebra i jednego talentu złota. (2 Krn 36:3 BT_4)
2Krn:36:3 καὶ μετήγαγεν αὐτὸν βασιλεὺς εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐπέβαλεν φόρον ἐπὶ τὴν γῆν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ τάλαντον χρυσίου.
2Krn:36:3 καί μετ·άγω (μετ+αγ-, -, μετ+αξ- or 2nd μετ+αγαγ-, -, -, μετ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἑκατόν τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
2Krn:36:3 I też, nawet, mianowicie By kierować [prowadź od jednego miejsca do innego] On/ona/to/to samo Król Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Sto Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota
2Krn:36:3 kai\ metE/gagen au)to\n o( basileu\s ei)s *ai)/gupton, kai\ e)pe/balen fo/ron e)pi\ tE\n gE=n e(kato\n ta/lanta a)rguri/ou kai\ ta/lanton CHrusi/ou.
2Krn:36:3 kai metEgagen auton ho basileus eis aigypton, kai epebalen foron epi tEn gEn hekaton talanta argyriu kai talanton CHrysiu.
2Krn:36:3 C VBI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM P N2_ASF C VBI_AAI3S N2_ASM P RA_ASF N1_ASF M N2N_APN N2N_GSN C N2_ASN N2N_GSN
2Krn:36:3 and also, even, namely to guide [lead from one place to another] he/she/it/same the king into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land hundred talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver and also, even, namely talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold
2Krn:36:3   he/she/it-GUIDE-ed him/it/same (acc) the (nom) king (nom) into (+acc) Egypt (acc) and he/she/it-PUT ONE'S Hand TO-ed Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) hundred talents (nom|acc|voc) piece of silver (gen) and talent (nom|acc|voc) piece of gold (gen)
2Krn:36:3 2Krn_36:3_1 2Krn_36:3_2 2Krn_36:3_3 2Krn_36:3_4 2Krn_36:3_5 2Krn_36:3_6 2Krn_36:3_7 2Krn_36:3_8 2Krn_36:3_9 2Krn_36:3_10 2Krn_36:3_11 2Krn_36:3_12 2Krn_36:3_13 2Krn_36:3_14 2Krn_36:3_15 2Krn_36:3_16 2Krn_36:3_17 2Krn_36:3_18 2Krn_36:3_19
2Krn:36:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:4 καὶ κατέστησεν Φαραω Νεχαω τὸν Ελιακιμ υἱὸν Ιωσιου βασιλέα Ιουδα ἀντὶ Ιωσιου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ μετέστρεψεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωακιμ· καὶ τὸν Ιωαχαζ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔλαβεν Φαραω Νεχαω καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.
2Krn:36:4 And Pharao Nechao made Eliakim the son of Josias king over Juda in the room of his father Josias, and changed his name to Joakim. And Pharao Nechao took his brother Joachaz and brought him into Egypt, and he died there: (2 Chronicles 36:4 Brenton)
2Krn:36:4 Następnie król egipski ustanowił nad Judą i Jerozolimą jego brata Eliakima i zmienił mu imię na Jojakim, a jego brata Joachaza pojmał Neko i zaprowadził do Egiptu. (2 Krn 36:4 BT_4)
2Krn:36:4 καὶ κατέστησεν Φαραω Νεχαω τὸν Ελιακιμ υἱὸν Ιωσιου βασιλέα Ιουδα ἀντὶ Ιωσιου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ μετέστρεψεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωακιμ· καὶ τὸν Ιωαχαζ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔλαβεν Φαραω Νεχαω καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.
2Krn:36:4 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) Φαραώ, ὁ   ὁ ἡ τό Ἐλιακίμ v.l. -κείμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀντί Ἰωσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Φαραώ, ὁ   καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ
2Krn:36:4 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Faraon Eliakim Syn Jozjasz Król Judasz/Juda Przeciw (+informacja) Jozjasz Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przekształcać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Faraon I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By umierać Tam
2Krn:36:4 kai\ kate/stEsen *faraO *neCHaO to\n *eliakim ui(o\n *iOsiou basile/a *iouda a)nti\ *iOsiou tou= patro\s au)tou= kai\ mete/strePSen to\ o)/noma au)tou= *iOakim· kai\ to\n *iOaCHaDZ a)delfo\n au)tou= e)/laben *faraO *neCHaO kai\ ei)sE/gagen au)to\n ei)s *ai)/gupton, kai\ a)pe/Tanen e)kei=.
2Krn:36:4 kai katestEsen faraO neCHaO ton eliakim hyion iOsiu basilea iuda anti iOsiu tu patros autu kai metestrePSen to onoma autu iOakim· kai ton iOaCHaDZ adelfon autu elaben faraO neCHaO kai eisEgagen auton eis aigypton, kai apeTanen ekei.
2Krn:36:4 C VAI_AAI3S N_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N1T_GSM N3V_ASM N_GSM P N1T_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_NSM C RA_ASM N_ASM N2_ASM RD_GSM VBI_AAI3S N_NSM N_NSM C VBI_AAI3S RD_ASM P N2_ASF C VBI_AAI3S D
2Krn:36:4 and also, even, namely to enable lay, render widowed Pharaoh ć the Eliakim son Josiah king Judas/Judah against (+gen) Josiah the father he/she/it/same and also, even, namely to transform the name with regard to he/she/it/same ć and also, even, namely the ć brother he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Pharaoh ć and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to die there
2Krn:36:4 and he/she/it-ENABLE-ed Pharaoh (indecl)   the (acc) Eliakim (indecl) son (acc) Josiah (gen) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) against (+gen) Josiah (gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-TRANSFORM-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   and the (acc)   brother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Pharaoh (indecl)   and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) Egypt (acc) and he/she/it-DIE-ed there
2Krn:36:4 2Krn_36:4_1 2Krn_36:4_2 2Krn_36:4_3 2Krn_36:4_4 2Krn_36:4_5 2Krn_36:4_6 2Krn_36:4_7 2Krn_36:4_8 2Krn_36:4_9 2Krn_36:4_10 2Krn_36:4_11 2Krn_36:4_12 2Krn_36:4_13 2Krn_36:4_14 2Krn_36:4_15 2Krn_36:4_16 2Krn_36:4_17 2Krn_36:4_18 2Krn_36:4_19 2Krn_36:4_20 2Krn_36:4_21 2Krn_36:4_22 2Krn_36:4_23 2Krn_36:4_24 2Krn_36:4_25 2Krn_36:4_26 2Krn_36:4_27 2Krn_36:4_28 2Krn_36:4_29 2Krn_36:4_30 2Krn_36:4_31 2Krn_36:4_32 2Krn_36:4_33 2Krn_36:4_34 2Krn_36:4_35 2Krn_36:4_36 2Krn_36:4_37
2Krn:36:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:4a καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωκαν τῷ Φαραω· τότε ἤρξατο ἡ γῆ φορολογεῖσθαι τοῦ δοῦναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ στόμα Φαραω, καὶ ἕκαστος κατὰ δύναμιν ἀπῄτει τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον παρὰ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς δοῦναι τῷ Φαραω Νεχαω.
2Krn:36:4a a) but he had given the silver and gold to Pharao. At that time the land began to be taxed to give the money at the command of Pharao; and every one as he could borrowed the silver and the gold of the people of the land, to give to Pharao Nechao. (2 Chronicles 36:4 Brenton)
2Krn:36:4a  
2Krn:36:4a καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωκαν τῷ Φαραω· τότε ἤρξατο γῆ φορολογεῖσθαι τοῦ δοῦναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ στόμα Φαραω, καὶ ἕκαστος κατὰ δύναμιν ἀπῄτει τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον παρὰ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς δοῦναι τῷ Φαραω Νεχαω.
2Krn:36:4a καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ τότε ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό Φαραώ, ὁ καί ἕκαστος -η -ον κατά δύναμις, -εως, ἡ ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) παρά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ  
2Krn:36:4a I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota By dawać Faraon Wtedy By zaczynać się Ziemi/ziemia By dawać Kawałek srebra Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Faraon I też, nawet, mianowicie Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zdolność By prosić {By pytać} [to] w tył Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ludzie Ziemi/ziemia By dawać Faraon
2Krn:36:4a kai\ to\ a)rgu/rion kai\ to\ CHrusi/on e)/dOkan tO=| *faraO· to/te E)/rXato E( gE= forologei=sTai tou= dou=nai to\ a)rgu/rion e)pi\ sto/ma *faraO, kai\ e(/kastos kata\ du/namin a)pE/|tei to\ a)rgu/rion kai\ to\ CHrusi/on para\ tou= laou= tE=s gE=s dou=nai tO=| *faraO *neCHaO.
2Krn:36:4a kai to argyrion kai to CHrysion edOkan tO faraO· tote ErXato hE gE forologeisTai tu dunai to argyrion epi stoma faraO, kai hekastos kata dynamin apEtei to argyrion kai to CHrysion para tu lau tEs gEs dunai tO faraO neCHaO.
2Krn:36:4a C RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM D VAI_AMI3S RA_NSF N1_NSF VA_AAN RA_GSN VO_AAN RA_ASN N2N_ASN P N3M_ASN N_GSM C A1_NSM P N3I_ASF V2I_IAI3S RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF VO_AAN RA_DSM N_DSM N_DSM
2Krn:36:4a and also, even, namely the piece of silver and also, even, namely the piece of gold to give the Pharaoh then to begin the earth/land ć the to give the piece of silver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma Pharaoh and also, even, namely each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ability to ask [it] back the piece of silver and also, even, namely the piece of gold frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the people the earth/land to give the Pharaoh ć
2Krn:36:4a                                                                                
2Krn:36:4a 2Krn_36:4a_1 2Krn_36:4a_2 2Krn_36:4a_3 2Krn_36:4a_4 2Krn_36:4a_5 2Krn_36:4a_6 2Krn_36:4a_7 2Krn_36:4a_8 2Krn_36:4a_9 2Krn_36:4a_10 2Krn_36:4a_11 2Krn_36:4a_12 2Krn_36:4a_13 2Krn_36:4a_14 2Krn_36:4a_15 2Krn_36:4a_16 2Krn_36:4a_17 2Krn_36:4a_18 2Krn_36:4a_19 2Krn_36:4a_20 2Krn_36:4a_21 2Krn_36:4a_22 2Krn_36:4a_23 2Krn_36:4a_24 2Krn_36:4a_25 2Krn_36:4a_26 2Krn_36:4a_27 2Krn_36:4a_28 2Krn_36:4a_29 2Krn_36:4a_30 2Krn_36:4a_31 2Krn_36:4a_32 2Krn_36:4a_33 2Krn_36:4a_34 2Krn_36:4a_35 2Krn_36:4a_36 2Krn_36:4a_37 2Krn_36:4a_38 2Krn_36:4a_39 2Krn_36:4a_40
2Krn:36:4a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:5 Ὢν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ιωακιμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ζεχωρα θυγάτηρ Νηριου ἐκ Ραμα. καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.
2Krn:36:5 Joachim was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem: and his mother's name was Zechora, daughter of Nerias of Rama. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers did.
2Krn:36:5 W chwili objęcia rządów Jojakim miał dwadzieścia pięć lat i rządził jedenaście lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego. (2 Krn 36:5 BT_4)
2Krn:36:5 Ὢν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ιωακιμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ζεχωρα θυγάτηρ Νηριου ἐκ Ραμα. καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.
2Krn:36:5 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕν·δεκα ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἐκ Ῥαμά, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:36:5 By być Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Pięć Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jedenaście Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rama I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:36:5 *)\On ei)/kosi kai\ pe/nte e)tO=n *iOakim e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ e(/ndeka e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *DZeCHOra Tuga/tEr *nEriou e)k *rama. kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esan oi( pate/res au)tou=.
2Krn:36:5 On eikosi kai pente etOn iOakim en tO basileuein auton kai hendeka etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tEs mEtros autu DZeCHOra TygatEr nEriu ek rama. kai epoiEsen to ponEron enantion kyriu kata panta, hosa epoiEsan hoi pateres autu.
2Krn:36:5 V9_PAPNSM M C M N3E_GPN N_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM P N_GS C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSM
2Krn:36:5 to be icon; twenty and also, even, namely five year ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely eleven year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter ć out of (+gen) ἐξ before vowels Rama and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make the father he/she/it/same
2Krn:36:5 while being (nom) icons (dat); twenty and five years (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and eleven years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen)   daughter (nom)   out of (+gen) Rama (indecl) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (nom) fathers (nom|voc) him/it/same (gen)
2Krn:36:5 2Krn_36:5_1 2Krn_36:5_2 2Krn_36:5_3 2Krn_36:5_4 2Krn_36:5_5 2Krn_36:5_6 2Krn_36:5_7 2Krn_36:5_8 2Krn_36:5_9 2Krn_36:5_10 2Krn_36:5_11 2Krn_36:5_12 2Krn_36:5_13 2Krn_36:5_14 2Krn_36:5_15 2Krn_36:5_16 2Krn_36:5_17 2Krn_36:5_18 2Krn_36:5_19 2Krn_36:5_20 2Krn_36:5_21 2Krn_36:5_22 2Krn_36:5_23 2Krn_36:5_24 2Krn_36:5_25 2Krn_36:5_26 2Krn_36:5_27 2Krn_36:5_28 2Krn_36:5_29 2Krn_36:5_30 2Krn_36:5_31 2Krn_36:5_32 2Krn_36:5_33 2Krn_36:5_34 2Krn_36:5_35 2Krn_36:5_36 2Krn_36:5_37 2Krn_36:5_38 2Krn_36:5_39
2Krn:36:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:5a ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς τὴν γῆν, καὶ ἦν αὐτῷ δουλεύων τρία ἔτη καὶ ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ.
2Krn:36:5a a) In his days came Nabuchodonosor king of Babylon into the land, and he served him three years, and then revolted from him.
2Krn:36:5a  
2Krn:36:5a ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς τὴν γῆν, καὶ ἦν αὐτῷ δουλεύων τρία ἔτη καὶ ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ.
2Krn:36:5a ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:36:5a W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By przychodzić Król Babilon Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Trzy Rok I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Krn:36:5a e)n tai=s E(me/rais au)tou= E)=lTen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos ei)s tE\n gE=n, kai\ E)=n au)tO=| douleu/On tri/a e)/tE kai\ a)pe/stE a)p’ au)tou=.
2Krn:36:5a en tais hEmerais autu ElTen nabuCHodonosor basileus babylOnos eis tEn gEn, kai En autO duleuOn tria etE kai apestE ap’ autu.
2Krn:36:5a P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSM P RA_ASF N1_ASF C V9_IAI3S RD_DSM V1_PAPNSM A3_APN N3E_APN C VHI_AAI3S P RD_GSM
2Krn:36:5a in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same to come ć king Babylon into (+acc) the earth/land and also, even, namely to be he/she/it/same to obey to be a slave, serve three year and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
2Krn:36:5a                       and                  
2Krn:36:5a 2Krn_36:5a_1 2Krn_36:5a_2 2Krn_36:5a_3 2Krn_36:5a_4 2Krn_36:5a_5 2Krn_36:5a_6 2Krn_36:5a_7 2Krn_36:5a_8 2Krn_36:5a_9 2Krn_36:5a_10 2Krn_36:5a_11 2Krn_36:5a_12 2Krn_36:5a_13 2Krn_36:5a_14 2Krn_36:5a_15 2Krn_36:5a_16 2Krn_36:5a_17 2Krn_36:5a_18 2Krn_36:5a_19 2Krn_36:5a_20 2Krn_36:5a_21
2Krn:36:5a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:5b καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς Χαλδαίους καὶ λῃστήρια Σύρων καὶ λῃστήρια Μωαβιτῶν καὶ υἱῶν Αμμων καὶ τῆς Σαμαρείας, καὶ ἀπέστησαν μετὰ τὸν λόγον τοῦτον κατὰ τὸν λόγον κυρίου ἐν χειρὶ τῶν παίδων αὐτοῦ τῶν προφητῶν.
2Krn:36:5b b) And the Lord sent against them the Chaldeans, and plundering parties of Syrians, and plundering parties of the Moabites, and of the children of Ammon, and of Samaria; but after this they departed, according to the word of the Lord by the hand of his servants the prophets.
2Krn:36:5b  
2Krn:36:5b καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς Χαλδαίους καὶ λῃστήρια Σύρων καὶ λῃστήρια Μωαβιτῶν καὶ υἱῶν Αμμων καὶ τῆς Σαμαρείας, καὶ ἀπέστησαν μετὰ τὸν λόγον τοῦτον κατὰ τὸν λόγον κυρίου ἐν χειρὶ τῶν παίδων αὐτοῦ τῶν προφητῶν.
2Krn:36:5b καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί   Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) καί     καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) μετά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
2Krn:36:5b I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Chaldejski I też, nawet, mianowicie Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By uwalniać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dziecka/służący On/ona/to/to samo Prorok
2Krn:36:5b kai\ a)pe/steilen ku/rios e)p’ au)tou\s tou\s *CHaldai/ous kai\ lE|stE/ria *su/rOn kai\ lE|stE/ria *mOabitO=n kai\ ui(O=n *ammOn kai\ tE=s *samarei/as, kai\ a)pe/stEsan meta\ to\n lo/gon tou=ton kata\ to\n lo/gon kuri/ou e)n CHeiri\ tO=n pai/dOn au)tou= tO=n profEtO=n.
2Krn:36:5b kai apesteilen kyrios ep’ autus tus CHaldaius kai lEstEria syrOn kai lEstEria mOabitOn kai hyiOn ammOn kai tEs samareias, kai apestEsan meta ton logon tuton kata ton logon kyriu en CHeiri tOn paidOn autu tOn profEtOn.
2Krn:36:5b C VAI_AAI3S N2_NSM P RD_APM RA_APM N2_APM C N2N_APN N_GPM C N2N_APN N3I_GPF C N2_GPM N_GSM C RA_GSF N1A_GSF C VHI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_ASM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM P N3_DSF RA_GPM N3D_GPM RD_GSM RA_GPM N1M_GPM
2Krn:36:5b and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the Chaldean and also, even, namely ć Syrian [inhabitant of Syria]; to drag and also, even, namely ć ć and also, even, namely son sand and also, even, namely the Samaria [region of] and also, even, namely to disengage after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the child/servant he/she/it/same the prophet
2Krn:36:5b                                                                        
2Krn:36:5b 2Krn_36:5b_1 2Krn_36:5b_2 2Krn_36:5b_3 2Krn_36:5b_4 2Krn_36:5b_5 2Krn_36:5b_6 2Krn_36:5b_7 2Krn_36:5b_8 2Krn_36:5b_9 2Krn_36:5b_10 2Krn_36:5b_11 2Krn_36:5b_12 2Krn_36:5b_13 2Krn_36:5b_14 2Krn_36:5b_15 2Krn_36:5b_16 2Krn_36:5b_17 2Krn_36:5b_18 2Krn_36:5b_19 2Krn_36:5b_20 2Krn_36:5b_21 2Krn_36:5b_22 2Krn_36:5b_23 2Krn_36:5b_24 2Krn_36:5b_25 2Krn_36:5b_26 2Krn_36:5b_27 2Krn_36:5b_28 2Krn_36:5b_29 2Krn_36:5b_30 2Krn_36:5b_31 2Krn_36:5b_32 2Krn_36:5b_33 2Krn_36:5b_34 2Krn_36:5b_35 2Krn_36:5b_36
2Krn:36:5b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:5c πλὴν θυμὸς κυρίου ἦν ἐπὶ Ιουδαν τοῦ ἀποστῆσαι αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας Μανασση ἐν πᾶσιν, οἷς ἐποίησεν,
2Krn:36:5c c) Nevertheless the wrath of the Lord was upon Juda, so that they should be removed from his presence, because of the sins of Manasses in all that he did,
2Krn:36:5c  
2Krn:36:5c πλὴν θυμὸς κυρίου ἦν ἐπὶ Ιουδαν τοῦ ἀποστῆσαι αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας Μανασση ἐν πᾶσιν, οἷς ἐποίησεν,
2Krn:36:5c πλήν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Krn:36:5c Z wyjątkiem Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda By uwalniać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Manasses W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób
2Krn:36:5c plE\n Tumo\s kuri/ou E)=n e)pi\ *ioudan tou= a)postE=sai au)to\n a)po\ prosO/pou au)tou= dia\ ta\s a(marti/as *manassE e)n pa=sin, oi(=s e)poi/Esen,
2Krn:36:5c plEn Tymos kyriu En epi iudan tu apostEsai auton apo prosOpu autu dia tas hamartias manassE en pasin, hois epoiEsen,
2Krn:36:5c D N2_NSM N2_GSM V9_IAI3S P N1T_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM P N2N_GSN RD_GSM P RA_APF N1A_APF N_GSM P A3_DPM RR_DPM VAI_AAI3S
2Krn:36:5c except wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah the to disengage he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. Manasses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make
2Krn:36:5c                                        
2Krn:36:5c 2Krn_36:5c_1 2Krn_36:5c_2 2Krn_36:5c_3 2Krn_36:5c_4 2Krn_36:5c_5 2Krn_36:5c_6 2Krn_36:5c_7 2Krn_36:5c_8 2Krn_36:5c_9 2Krn_36:5c_10 2Krn_36:5c_11 2Krn_36:5c_12 2Krn_36:5c_13 2Krn_36:5c_14 2Krn_36:5c_15 2Krn_36:5c_16 2Krn_36:5c_17 2Krn_36:5c_18 2Krn_36:5c_19 2Krn_36:5c_20
2Krn:36:5c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:5d καὶ ἐν αἵματι ἀθῴῳ, ᾧ ἐξέχεεν Ιωακιμ καὶ ἔπλησεν τὴν Ιερουσαλημ αἵματος ἀθῴου, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς.
2Krn:36:5d d) and for the innocent blood which Joakim shed, for he had filled Jerusalem with innocent blood; yet the Lord would not utterly destroy them. (2 Chronicles 36:5 Brenton)
2Krn:36:5d  
2Krn:36:5d καὶ ἐν αἵματι ἀθῴῳ, ἐξέχεεν Ιωακιμ καὶ ἔπλησεν τὴν Ιερουσαλημ αἵματος ἀθῴου, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς.
2Krn:36:5d καί ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον ὅς ἥ ὅ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)   καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:36:5d I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew Bez kary/usprawiedliwiał Kto/, który/, który By wylewać się I też, nawet, mianowicie Do ??? Jerozolima [miasto z] Krew Bez kary/usprawiedliwiał I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo
2Krn:36:5d kai\ e)n ai(/mati a)TO/|O|, O(=| e)Xe/CHeen *iOakim kai\ e)/plEsen tE\n *ierousalEm ai(/matos a)TO/|ou, kai\ ou)k E)Te/lEsen ku/rios e)XoleTreu=sai au)tou/s.
2Krn:36:5d kai en haimati aTOO, hO eXeCHeen iOakim kai eplEsen tEn ierusalEm haimatos aTOu, kai uk ETelEsen kyrios eXoleTreusai autus.
2Krn:36:5d C P N3M_DSN A1_DSN RR_DSN V2I_IAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF N3M_GSN A1_GSN C D VAI_AAI3S N2_NSM VA_AAN RD_APM
2Krn:36:5d and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood without penalty/exculpated who/whom/which to pour out ć and also, even, namely to ??? the Jerusalem [city of] blood without penalty/exculpated and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same
2Krn:36:5d                                      
2Krn:36:5d 2Krn_36:5d_1 2Krn_36:5d_2 2Krn_36:5d_3 2Krn_36:5d_4 2Krn_36:5d_5 2Krn_36:5d_6 2Krn_36:5d_7 2Krn_36:5d_8 2Krn_36:5d_9 2Krn_36:5d_10 2Krn_36:5d_11 2Krn_36:5d_12 2Krn_36:5d_13 2Krn_36:5d_14 2Krn_36:5d_15 2Krn_36:5d_16 2Krn_36:5d_17 2Krn_36:5d_18 2Krn_36:5d_19
2Krn:36:5d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:6 καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν χαλκαῖς πέδαις καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα.
2Krn:36:6 And Nabuchodonosor king of Babylon came up against him, and bound him with brazen fetters, and carried him away to Babylon. (2 Chronicles 36:6 Brenton)
2Krn:36:6 Przeciw niemu wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, zakuł go w podwójne kajdany z brązu, by uprowadzić do Babilonu. (2 Krn 36:6 BT_4)
2Krn:36:6 καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν χαλκαῖς πέδαις καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα.
2Krn:36:6 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος πέδη, -ης, ἡ καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
2Krn:36:6 I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Król Babilon I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miedź albo brąz Łącznik I też, nawet, mianowicie By odciągać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Babilon
2Krn:36:6 kai\ a)ne/bE e)p’ au)to\n *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos kai\ e)/dEsen au)to\n e)n CHalkai=s pe/dais kai\ a)pE/gagen au)to\n ei)s *babulO=na.
2Krn:36:6 kai anebE ep’ auton nabuCHodonosor basileus babylOnos kai edEsen auton en CHalkais pedais kai apEgagen auton eis babylOna.
2Krn:36:6 C VZI_AAI3S P RD_ASM N_NSM N3V_NSM N3W_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P A1C_DPF N1_DSF C VBI_AAI3S RD_ASM P N3W_ASM
2Krn:36:6 and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć king Babylon and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among copper or bronze shackle and also, even, namely to lead away he/she/it/same into (+acc) Babylon
2Krn:36:6   he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   king (nom) Babylon (gen) and he/she/it-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) copper or bronze ([Adj] dat) shackles (dat) and he/she/it-LEAD-ed-AWAY him/it/same (acc) into (+acc) Babylon (acc)
2Krn:36:6 2Krn_36:6_1 2Krn_36:6_2 2Krn_36:6_3 2Krn_36:6_4 2Krn_36:6_5 2Krn_36:6_6 2Krn_36:6_7 2Krn_36:6_8 2Krn_36:6_9 2Krn_36:6_10 2Krn_36:6_11 2Krn_36:6_12 2Krn_36:6_13 2Krn_36:6_14 2Krn_36:6_15 2Krn_36:6_16 2Krn_36:6_17 2Krn_36:6_18
2Krn:36:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:7 καὶ μέρος τῶν σκευῶν οἴκου κυρίου ἀπήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.
2Krn:36:7 And he carried away a part of the vessels of the house of the Lord to Babylon, and put them in his temple in Babylon. (2 Chronicles 36:7 Brenton)
2Krn:36:7 Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń świątyni Pańskiej i złożył je w swym pałacu w Babilonie. (2 Krn 36:7 BT_4)
2Krn:36:7 καὶ μέρος τῶν σκευῶν οἴκου κυρίου ἀπήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.
2Krn:36:7 καί μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
2Krn:36:7 I też, nawet, mianowicie Części/kawałka okolice Naczynie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon
2Krn:36:7 kai\ me/ros tO=n skeuO=n oi)/kou kuri/ou a)pE/negken ei)s *babulO=na kai\ e)/TEken au)ta\ e)n tO=| naO=| au)tou= e)n *babulO=ni.
2Krn:36:7 kai meros tOn skeuOn oiku kyriu apEnenken eis babylOna kai eTEken auta en tO naO autu en babylOni.
2Krn:36:7 C N3E_ASN RA_GPN N3E_GPN N2_GSM N2_GSM VAI_AAI3S P N3W_ASM C VAI_AAI3S RD_APN P RA_DSM N2_DSM RD_GSM P N3W_DSM
2Krn:36:7 and also, even, namely part/piece regions the vessel house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to carry away yield to repay into (+acc) Babylon and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon
2Krn:36:7 and part/piece (nom|acc|voc) the (gen) vessels (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-CARRY AWAY-ed into (+acc) Babylon (acc) and he/she/it-PLACE-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Babylon (dat)
2Krn:36:7 2Krn_36:7_1 2Krn_36:7_2 2Krn_36:7_3 2Krn_36:7_4 2Krn_36:7_5 2Krn_36:7_6 2Krn_36:7_7 2Krn_36:7_8 2Krn_36:7_9 2Krn_36:7_10 2Krn_36:7_11 2Krn_36:7_12 2Krn_36:7_13 2Krn_36:7_14 2Krn_36:7_15 2Krn_36:7_16 2Krn_36:7_17 2Krn_36:7_18
2Krn:36:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:8 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωακιμ καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; καὶ ἐκοιμήθη Ιωακιμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Γανοζα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιεχονιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:36:8 And the rest of the acts of Joakim, and all that he did, behold, are not these things written in the book of the chronicles of the kings of Juda? And Joakim slept with his fathers, and was buried with his fathers in Ganozae: and Jechonias his son reigned in his stead. (2 Chronicles 36:8 Brenton)
2Krn:36:8 Pozostałe zaś dzieje Jojakima, obrzydliwości, jakie popełnił, i to, co znaleziono przeciw niemu, zostało zapisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Syn jego Jechoniasz został w jego miejsce królem. (2 Krn 36:8 BT_4)
2Krn:36:8 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωακιμ καὶ πάντα, ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; καὶ ἐκοιμήθη Ιωακιμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Γανοζα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιεχονιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:36:8 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἰεχονίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:36:8 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Jechoniah Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krn:36:8 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *iOakim kai\ pa/nta, a(/ e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda; kai\ e)koimE/TE *iOakim meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)ta/fE e)n *ganoDZa meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)basi/leusen *ieCHonias ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
2Krn:36:8 kai ta loipa tOn logOn iOakim kai panta, ha epoiEsen, uk idu tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda; kai ekoimETE iOakim meta tOn paterOn autu kai etafE en ganoDZa meta tOn paterOn autu, kai ebasileusen ieCHonias hyios autu ant autu.
2Krn:36:8 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_NPN RR_NPN VAI_AAI3S D I RD_NPN VP_XMPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPM N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VDI_API3S P N_DS P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
2Krn:36:8 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to reign Jechoniah son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
2Krn:36:8 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat)   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-REIGN-ed Jechoniah (nom) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:36:8 2Krn_36:8_1 2Krn_36:8_2 2Krn_36:8_3 2Krn_36:8_4 2Krn_36:8_5 2Krn_36:8_6 2Krn_36:8_7 2Krn_36:8_8 2Krn_36:8_9 2Krn_36:8_10 2Krn_36:8_11 2Krn_36:8_12 2Krn_36:8_13 2Krn_36:8_14 2Krn_36:8_15 2Krn_36:8_16 2Krn_36:8_17 2Krn_36:8_18 2Krn_36:8_19 2Krn_36:8_20 2Krn_36:8_21 2Krn_36:8_22 2Krn_36:8_23 2Krn_36:8_24 2Krn_36:8_25 2Krn_36:8_26 2Krn_36:8_27 2Krn_36:8_28 2Krn_36:8_29 2Krn_36:8_30 2Krn_36:8_31 2Krn_36:8_32 2Krn_36:8_33 2Krn_36:8_34 2Krn_36:8_35 2Krn_36:8_36 2Krn_36:8_37 2Krn_36:8_38 2Krn_36:8_39 2Krn_36:8_40 2Krn_36:8_41 2Krn_36:8_42 2Krn_36:8_43 2Krn_36:8_44
2Krn:36:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:9 Υἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν Ιεχονιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον καὶ δέκα ἡμέρας ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ. καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου.
2Krn:36:9 Jechonias was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem, and did that which was evil in the sight of the Lord. (2 Chronicles 36:9 Brenton)
2Krn:36:9 W chwili objęcia rządów Jechoniasz miał osiemnaście lat, a panował w Jerozolimie trzy miesiące i dziesięć dni. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. (2 Krn 36:9 BT_4)
2Krn:36:9 Υἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν Ιεχονιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον καὶ δέκα ἡμέρας ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ. καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου.
2Krn:36:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα ἔτο·ς, -ους, τό Ἰεχονίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τρί·μηνος -ον καί δέκα ἡμέρα, -ας -ἡ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:36:9 Syn Osiemnaście Rok Jechoniah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie  Trzech miesiąca okres I też, nawet, mianowicie Dziesięć Dzień By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:36:9 *ui(o\s o)ktOkai/deka e)tO=n *ieCHonias e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ tri/mEnon kai\ de/ka E(me/ras e)basi/leusen e)n *ierousalEm. kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou.
2Krn:36:9 yios oktOkaideka etOn ieCHonias en tO basileuein auton kai trimEnon kai deka hEmeras ebasileusen en ierusalEm. kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu.
2Krn:36:9 N2_NSM M N3E_GPN N_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C A1B_ASN C M N1A_APF VAI_AAI3S P N_DSF C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM
2Krn:36:9 son eighteen year Jechoniah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely of a three-month period and also, even, namely ten day to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:36:9 son (nom) eighteen years (gen) Jechoniah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and of a three-month period ([Adj] acc, nom|acc|voc) and ten day (gen), days (acc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:36:9 2Krn_36:9_1 2Krn_36:9_2 2Krn_36:9_3 2Krn_36:9_4 2Krn_36:9_5 2Krn_36:9_6 2Krn_36:9_7 2Krn_36:9_8 2Krn_36:9_9 2Krn_36:9_10 2Krn_36:9_11 2Krn_36:9_12 2Krn_36:9_13 2Krn_36:9_14 2Krn_36:9_15 2Krn_36:9_16 2Krn_36:9_17 2Krn_36:9_18 2Krn_36:9_19 2Krn_36:9_20 2Krn_36:9_21 2Krn_36:9_22
2Krn:36:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:10 καὶ ἐπιστρέφοντος τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιθυμητῶν οἴκου κυρίου καὶ ἐβασίλευσεν Σεδεκιαν ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ Ιουδαν καὶ Ιερουσαλημ.
2Krn:36:10 And at the turn of the year, king Nabuchodonosor sent, and brought him to Babylon, with the precious vessels of the house of the Lord, and made Sedekias his father's brother king over Juda and Jerusalem. (2 Chronicles 36:10 Brenton)
2Krn:36:10 Z początkiem roku Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go uprowadzić do Babilonu wraz z drogocennymi naczyniami świątyni Pańskiej, a w jego miejsce ustanowił królem jego brata, Sedecjasza. (2 Krn 36:10 BT_4)
2Krn:36:10 καὶ ἐπιστρέφοντος τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιθυμητῶν οἴκου κυρίου καὶ ἐβασίλευσεν Σεδεκιαν ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ Ιουδαν καὶ Ιερουσαλημ.
2Krn:36:10 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ μετά ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐπι·θυμητής, -οῦ, ὁ; ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:36:10 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Rok zamawiać Król I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Babilon Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Naczynie Życzący sobie to jest silny jeden: Jeden doganiany w chciwej namiętności; desireable to jest, godny bycia pożądany potem Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By panować Brat Ojciec On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z]
2Krn:36:10 kai\ e)pistre/fontos tou= e)niautou= a)pe/steilen o( basileu\s *nabouCHodonosor kai\ ei)sE/negken au)to\n ei)s *babulO=na meta\ tO=n skeuO=n tO=n e)piTumEtO=n oi)/kou kuri/ou kai\ e)basi/leusen *sedekian a)delfo\n tou= patro\s au)tou= e)pi\ *ioudan kai\ *ierousalEm.
2Krn:36:10 kai epistrefontos tu eniautu apesteilen ho basileus nabuCHodonosor kai eisEnenken auton eis babylOna meta tOn skeuOn tOn epiTymEtOn oiku kyriu kai ebasileusen sedekian adelfon tu patros autu epi iudan kai ierusalEm.
2Krn:36:10 C V1_PAPGSM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM P N3W_ASM P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN A1_GPN N2_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S N1T_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RD_GSM P N1T_ASM C N_ASF
2Krn:36:10 and also, even, namely to turn around the year to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king ć and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. he/she/it/same into (+acc) Babylon after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the vessel the desirer i.e. lusty one: one caught up in covetous passion; desireable i.e., worthy of being lusted after house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to reign ć brother the father he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of]
2Krn:36:10 and while TURN-ing-AROUND (gen) the (gen) year (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom)   and he/she/it-BRING IN-ed him/it/same (acc) into (+acc) Babylon (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) vessels (gen) the (gen) desirers (gen); desireable ([Adj] gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-REIGN-ed   brother (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and Jerusalem (indecl)
2Krn:36:10 2Krn_36:10_1 2Krn_36:10_2 2Krn_36:10_3 2Krn_36:10_4 2Krn_36:10_5 2Krn_36:10_6 2Krn_36:10_7 2Krn_36:10_8 2Krn_36:10_9 2Krn_36:10_10 2Krn_36:10_11 2Krn_36:10_12 2Krn_36:10_13 2Krn_36:10_14 2Krn_36:10_15 2Krn_36:10_16 2Krn_36:10_17 2Krn_36:10_18 2Krn_36:10_19 2Krn_36:10_20 2Krn_36:10_21 2Krn_36:10_22 2Krn_36:10_23 2Krn_36:10_24 2Krn_36:10_25 2Krn_36:10_26 2Krn_36:10_27 2Krn_36:10_28 2Krn_36:10_29 2Krn_36:10_30 2Krn_36:10_31
2Krn:36:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:11 Ἐτῶν εἴκοσι ἑνὸς Σεδεκιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:36:11 Sedekias was twenty-one years old when he began to reign, and be reigned eleven years in Jerusalem. (2 Chronicles 36:11 Brenton)
2Krn:36:11 W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. (2 Krn 36:11 BT_4)
2Krn:36:11 Ἐτῶν εἴκοσι ἑνὸς Σεδεκιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:36:11 ἔτο·ς, -ους, τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕν·δεκα ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:36:11 Rok Ikona; dwadzieścia Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jedenaście Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:36:11 *)etO=n ei)/kosi e(no\s *sedekias e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ e(/ndeka e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm.
2Krn:36:11 etOn eikosi henos sedekias en tO basileuein auton kai hendeka etE ebasileusen en ierusalEm.
2Krn:36:11 N3E_GPN M A3_GSM N_NSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF
2Krn:36:11 year icon; twenty one ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely eleven year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:36:11 years (gen) icons (dat); twenty one (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and eleven years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:36:11 2Krn_36:11_1 2Krn_36:11_2 2Krn_36:11_3 2Krn_36:11_4 2Krn_36:11_5 2Krn_36:11_6 2Krn_36:11_7 2Krn_36:11_8 2Krn_36:11_9 2Krn_36:11_10 2Krn_36:11_11 2Krn_36:11_12 2Krn_36:11_13 2Krn_36:11_14
2Krn:36:11 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:12 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου θεοῦ αὐτοῦ, οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου Ιερεμιου τοῦ προφήτου καὶ ἐκ στόματος κυρίου
2Krn:36:12 And he did that which was evil in the sight of the Lord his God: he was not ashamed before the prophet Jeremias, nor because of the word of the Lord; (2 Chronicles 36:12 Brenton)
2Krn:36:12 Czynił to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego, i nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem prorokiem, posłanym przez usta Pańskie. (2 Krn 36:12 BT_4)
2Krn:36:12 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου θεοῦ αὐτοῦ, οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου Ιερεμιου τοῦ προφήτου καὶ ἐκ στόματος κυρίου
2Krn:36:12 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:36:12 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wstydzić się wstydził się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Jeremiasz Prorok I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:36:12 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou Teou= au)tou=, ou)k e)netra/pE a)po\ prosO/pou *ieremiou tou= profE/tou kai\ e)k sto/matos kuri/ou
2Krn:36:12 kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu Teu autu, uk enetrapE apo prosOpu ieremiu tu profEtu kai ek stomatos kyriu
2Krn:36:12 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM N2_GSM RD_GSM D VDI_API3S P N2N_GSN N1T_GSM RA_GSM N1M_GSM C P N3M_GSN N2_GSM
2Krn:36:12 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to shame shamed from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Jeremiah the prophet and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:36:12 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-was-SHAME-ed away from (+gen) face (gen) Jeremiah (gen) the (gen) prophet (gen) and out of (+gen) mouth/maw (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:36:12 2Krn_36:12_1 2Krn_36:12_2 2Krn_36:12_3 2Krn_36:12_4 2Krn_36:12_5 2Krn_36:12_6 2Krn_36:12_7 2Krn_36:12_8 2Krn_36:12_9 2Krn_36:12_10 2Krn_36:12_11 2Krn_36:12_12 2Krn_36:12_13 2Krn_36:12_14 2Krn_36:12_15 2Krn_36:12_16 2Krn_36:12_17 2Krn_36:12_18 2Krn_36:12_19
2Krn:36:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:13 ἐν τῷ τὰ πρὸς τὸν βασιλέα Ναβουχοδονοσορ ἀθετῆσαι ἃ ὥρκισεν αὐτὸν κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ ἐσκλήρυνεν τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ κατίσχυσεν τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον θεὸν Ισραηλ.
2Krn:36:13 in that he rebelled against king Nabuchodonosor, which he adjured him by God not to do: but he stiffened his neck, and hardened his heart, so as not to return to the Lord God of Israel. (2 Chronicles 36:13 Brenton)
2Krn:36:13 Nadto zbuntował się przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł wierność. Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Pana, Boga Izraela. (2 Krn 36:13 BT_4)
2Krn:36:13 ἐν τῷ τὰ πρὸς τὸν βασιλέα Ναβουχοδονοσορ ἀθετῆσαι ὥρκισεν αὐτὸν κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ ἐσκλήρυνεν τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ κατίσχυσεν τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον θεὸν Ισραηλ.
2Krn:36:13 ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὅς ἥ ὅ ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:36:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Kto/, który/, który Do przysięgi ize On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bóg  I też, nawet, mianowicie By twardnieć Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Do ??? Nie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
2Krn:36:13 e)n tO=| ta\ pro\s to\n basile/a *nabouCHodonosor a)TetE=sai a(/ O(/rkisen au)to\n kata\ tou= Teou= kai\ e)sklE/runen to\n tra/CHElon au)tou= kai\ tE\n kardi/an au)tou= kati/sCHusen tou= mE\ e)pistre/PSai pro\s ku/rion Teo\n *israEl.
2Krn:36:13 en tO ta pros ton basilea nabuCHodonosor aTetEsai ha hOrkisen auton kata tu Teu kai esklErynen ton traCHElon autu kai tEn kardian autu katisCHysen tu mE epistrePSai pros kyrion Teon israEl.
2Krn:36:13 P RA_DSM RA_APN P RA_ASM N3V_ASM N_ASM VA_AAN RR_APN VAI_AAI3S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VAI_AAI3S RA_GSN D VA_AAN P N2_ASM N2_ASM N_GSM
2Krn:36:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the toward (+acc,+gen,+dat) the king ć to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] who/whom/which to oath-ize he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the god [see theology] and also, even, namely to harden the throat he/she/it/same and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to ??? the not to turn around toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
2Krn:36:13 in/among/by (+dat) the (dat) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)   to-REPUDIATE, be-you(sg)-REPUDIATE-ed!, he/she/it-happens-to-REPUDIATE (opt) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-OATH-IZE-ed him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-was-HARDEN-ing, he/she/it-HARDEN-ed the (acc) throat (acc) him/it/same (gen) and the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed the (gen) not to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) Israel (indecl)
2Krn:36:13 2Krn_36:13_1 2Krn_36:13_2 2Krn_36:13_3 2Krn_36:13_4 2Krn_36:13_5 2Krn_36:13_6 2Krn_36:13_7 2Krn_36:13_8 2Krn_36:13_9 2Krn_36:13_10 2Krn_36:13_11 2Krn_36:13_12 2Krn_36:13_13 2Krn_36:13_14 2Krn_36:13_15 2Krn_36:13_16 2Krn_36:13_17 2Krn_36:13_18 2Krn_36:13_19 2Krn_36:13_20 2Krn_36:13_21 2Krn_36:13_22 2Krn_36:13_23 2Krn_36:13_24 2Krn_36:13_25 2Krn_36:13_26 2Krn_36:13_27 2Krn_36:13_28 2Krn_36:13_29 2Krn_36:13_30 2Krn_36:13_31
2Krn:36:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:14 καὶ πάντες οἱ ἔνδοξοι Ιουδα καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐπλήθυναν τοῦ ἀθετῆσαι ἀθετήματα βδελυγμάτων ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:36:14 And all the great men of Juda, and the priests, and the people of the land transgressed abundantly in the abominations of the heathen, and polluted the house of the Lord which was in Jerusalem. (2 Chronicles 36:14 Brenton)
2Krn:36:14 Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. (2 Krn 36:14 BT_4)
2Krn:36:14 καὶ πάντες οἱ ἔνδοξοι Ιουδα καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ λαὸς τῆς γῆς ἐπλήθυναν τοῦ ἀθετῆσαι ἀθετήματα βδελυγμάτων ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:36:14 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)   βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:36:14 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławny sławny, sławny Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Ludzie Ziemi/ziemia By wzrastać/mnóż się By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Wstręt Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:36:14 kai\ pa/ntes oi( e)/ndoXoi *iouda kai\ oi( i(erei=s kai\ o( lao\s tE=s gE=s e)plE/Tunan tou= a)TetE=sai a)TetE/mata bdelugma/tOn e)TnO=n kai\ e)mi/anan to\n oi)=kon kuri/ou to\n e)n *ierousalEm.
2Krn:36:14 kai pantes hoi endoXoi iuda kai hoi hiereis kai ho laos tEs gEs eplETynan tu aTetEsai aTetEmata bdelygmatOn eTnOn kai emianan ton oikon kyriu ton en ierusalEm.
2Krn:36:14 C A3_NPM RA_NPM A1B_NPM N_GSM C RA_NPM N3V_NPM C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P RA_GSN VA_AAN A3M_APN N3M_GPN N3E_GPN C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_ASM P N_DSF
2Krn:36:14 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the glorious illustrious, renowned Judas/Judah and also, even, namely the priest and also, even, namely the people the earth/land to increase/multiply the to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] ć abomination nation [see ethnic] and also, even, namely to pollute the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:36:14 and all (nom|voc) the (nom) glorious ([Adj] nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) they-INCREASE/MULTIPLY-ed the (gen) to-REPUDIATE, be-you(sg)-REPUDIATE-ed!, he/she/it-happens-to-REPUDIATE (opt)   abominations (gen) nations (gen) and they-POLLUTE-ed the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:36:14 2Krn_36:14_1 2Krn_36:14_2 2Krn_36:14_3 2Krn_36:14_4 2Krn_36:14_5 2Krn_36:14_6 2Krn_36:14_7 2Krn_36:14_8 2Krn_36:14_9 2Krn_36:14_10 2Krn_36:14_11 2Krn_36:14_12 2Krn_36:14_13 2Krn_36:14_14 2Krn_36:14_15 2Krn_36:14_16 2Krn_36:14_17 2Krn_36:14_18 2Krn_36:14_19 2Krn_36:14_20 2Krn_36:14_21 2Krn_36:14_22 2Krn_36:14_23 2Krn_36:14_24 2Krn_36:14_25 2Krn_36:14_26 2Krn_36:14_27
2Krn:36:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:15 καὶ ἐξαπέστειλεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν ἐν χειρὶ προφητῶν ὀρθρίζων καὶ ἀποστέλλων τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, ὅτι ἦν φειδόμενος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἁγιάσματος αὐτοῦ·
2Krn:36:15 And the Lord God of their fathers sent by the hand of his prophets; rising early and sending his messengers, for he spared his people, and his sanctuary. (2 Chronicles 36:15 Brenton)
2Krn:36:15 Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. (2 Krn 36:15 BT_4)
2Krn:36:15 καὶ ἐξαπέστειλεν κύριος θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν ἐν χειρὶ προφητῶν ὀρθρίζων καὶ ἀποστέλλων τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, ὅτι ἦν φειδόμενος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἁγιάσματος αὐτοῦ·
2Krn:36:15 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν προφήτης, -ου, ὁ ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:36:15 I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Prorok By przychodzić wcześnie rano I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By być Zbywający {Oszczędzać} Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
2Krn:36:15 kai\ e)Xape/steilen ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn au)tO=n e)n CHeiri\ profEtO=n o)rTri/DZOn kai\ a)poste/llOn tou\s a)gge/lous au)tou=, o(/ti E)=n feido/menos tou= laou= au)tou= kai\ tou= a(gia/smatos au)tou=·
2Krn:36:15 kai eXapesteilen kyrios ho Teos tOn paterOn autOn en CHeiri profEtOn orTriDZOn kai apostellOn tus angelus autu, hoti En feidomenos tu lau autu kai tu hagiasmatos autu·
2Krn:36:15 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RD_GPM P N3_DSF N1M_GPM V1_PAPNSM C V1_PAPNSM RA_APM N2_APM RD_GSM C V9_IAI3S V1_PMPNSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_GSN N3M_GSN RD_GSM
2Krn:36:15 and also, even, namely to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand prophet to come early in the morning and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same because/that to be to spare the people he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same
2Krn:36:15 and he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) prophets (gen) while COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom) and while ORDER FORTH-ing (nom) the (acc) messengers/angels (acc) him/it/same (gen) because/that he/she/it-was while being-SPARE-ed (nom) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) and the (gen)   him/it/same (gen)
2Krn:36:15 2Krn_36:15_1 2Krn_36:15_2 2Krn_36:15_3 2Krn_36:15_4 2Krn_36:15_5 2Krn_36:15_6 2Krn_36:15_7 2Krn_36:15_8 2Krn_36:15_9 2Krn_36:15_10 2Krn_36:15_11 2Krn_36:15_12 2Krn_36:15_13 2Krn_36:15_14 2Krn_36:15_15 2Krn_36:15_16 2Krn_36:15_17 2Krn_36:15_18 2Krn_36:15_19 2Krn_36:15_20 2Krn_36:15_21 2Krn_36:15_22 2Krn_36:15_23 2Krn_36:15_24 2Krn_36:15_25 2Krn_36:15_26 2Krn_36:15_27
2Krn:36:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:16 καὶ ἦσαν μυκτηρίζοντες τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐξουδενοῦντες τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ἐμπαίζοντες ἐν τοῖς προφήταις αὐτοῦ, ἕως ἀνέβη ὁ θυμὸς κυρίου ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἕως οὐκ ἦν ἴαμα.
2Krn:36:16 Nevertheless they sneered at his messengers, and set at nought his words, and mocked his prophets, until the wrath of the Lord rose up against his people, till there was no remedy. (2 Chronicles 36:16 Brenton)
2Krn:36:16 Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. (2 Krn 36:16 BT_4)
2Krn:36:16 καὶ ἦσαν μυκτηρίζοντες τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐξουδενοῦντες τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ἐμπαίζοντες ἐν τοῖς προφήταις αὐτοῦ, ἕως ἀνέβη θυμὸς κυρίου ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἕως οὐκ ἦν ἴαμα.
2Krn:36:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴαμα[τ], -ατος, τό
2Krn:36:16 I też, nawet, mianowicie By być Do ??? Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok On/ona/to/to samo Aż; świtaj By podnosić Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo Aż; świtaj ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się
2Krn:36:16 kai\ E)=san muktEri/DZontes tou\s a)gge/lous au)tou= kai\ e)Xoudenou=ntes tou\s lo/gous au)tou= kai\ e)mpai/DZontes e)n toi=s profE/tais au)tou=, e(/Os a)ne/bE o( Tumo\s kuri/ou e)n tO=| laO=| au)tou=, e(/Os ou)k E)=n i)/ama.
2Krn:36:16 kai Esan myktEriDZontes tus angelus autu kai eXudenuntes tus logus autu kai empaiDZontes en tois profEtais autu, heOs anebE ho Tymos kyriu en tO laO autu, heOs uk En iama.
2Krn:36:16 C V9_IAI3P V1_PAPNPM RA_APM N2_APM RD_GSM C V2_PAPNPM RA_APM N2_APM RD_GSM C V1_PAPNPM P RA_DPM N1M_DPM RD_GSM P VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM P D V9_IAI3S N3M_NSN
2Krn:36:16 and also, even, namely to be to ??? the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same and also, even, namely to set [apart] from nobody the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely to mock in sport deride, jeer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prophet he/she/it/same until; dawn to ascend the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people he/she/it/same until; dawn οὐχ before rough breathing to be healing
2Krn:36:16 and they-were while ???-ing (nom|voc) the (acc) messengers/angels (acc) him/it/same (gen) and while SET [APART] FROM NOBODY-ing (nom|voc) the (acc) words (acc) him/it/same (gen) and while MOCK IN SPORT-ing- (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) prophets (dat) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-ASCEND-ed the (nom) wrath (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) not he/she/it-was healing (nom|acc|voc)
2Krn:36:16 2Krn_36:16_1 2Krn_36:16_2 2Krn_36:16_3 2Krn_36:16_4 2Krn_36:16_5 2Krn_36:16_6 2Krn_36:16_7 2Krn_36:16_8 2Krn_36:16_9 2Krn_36:16_10 2Krn_36:16_11 2Krn_36:16_12 2Krn_36:16_13 2Krn_36:16_14 2Krn_36:16_15 2Krn_36:16_16 2Krn_36:16_17 2Krn_36:16_18 2Krn_36:16_19 2Krn_36:16_20 2Krn_36:16_21 2Krn_36:16_22 2Krn_36:16_23 2Krn_36:16_24 2Krn_36:16_25 2Krn_36:16_26 2Krn_36:16_27 2Krn_36:16_28 2Krn_36:16_29 2Krn_36:16_30
2Krn:36:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:17 καὶ ἤγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς βασιλέα Χαλδαίων, καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν οἴκῳ ἁγιάσματος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐφείσατο τοῦ Σεδεκιου καὶ τὰς παρθένους αὐτῶν οὐκ ἠλέησαν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν ἀπήγαγον· τὰ πάντα παρέδωκεν ἐν χερσὶν αὐτῶν.
2Krn:36:17 And he brought against them the king of the Chaldeans, and slew their young men with the sword in the house of his sanctuary, and did not spare Sedekias, and had no mercy upon their virgins, and they led away their old men: he delivered all things into their hands. (2 Chronicles 36:17 Brenton)
2Krn:36:17 Sprowadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. Bóg wszystko oddał w jego ręce. (2 Krn 36:17 BT_4)
2Krn:36:17 καὶ ἤγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς βασιλέα Χαλδαίων, καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν οἴκῳ ἁγιάσματος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐφείσατο τοῦ Σεδεκιου καὶ τὰς παρθένους αὐτῶν οὐκ ἠλέησαν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν ἀπήγαγον· τὰ πάντα παρέδωκεν ἐν χερσὶν αὐτῶν.
2Krn:36:17 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:36:17 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Król Chaldejski I też, nawet, mianowicie By zabijać Młody człowiek On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} I też, nawet, mianowicie Dziewiczy On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie Starszy On/ona/to/to samo By odciągać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
2Krn:36:17 kai\ E)/gagen e)p’ au)tou\s basile/a *CHaldai/On, kai\ a)pe/kteinen tou\s neani/skous au)tO=n e)n r(omfai/a| e)n oi)/kO| a(gia/smatos au)tou= kai\ ou)k e)fei/sato tou= *sedekiou kai\ ta\s parTe/nous au)tO=n ou)k E)le/Esan kai\ tou\s presbute/rous au)tO=n a)pE/gagon· ta\ pa/nta pare/dOken e)n CHersi\n au)tO=n.
2Krn:36:17 kai Egagen ep’ autus basilea CHaldaiOn, kai apekteinen tus neaniskus autOn en romfaia en oikO hagiasmatos autu kai uk efeisato tu sedekiu kai tas parTenus autOn uk EleEsan kai tus presbyterus autOn apEgagon· ta panta paredOken en CHersin autOn.
2Krn:36:17 C VBI_AAI3S P RD_APM N3V_ASM N_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GPM P N1A_DSF P N2_DSM N3M_GSN RD_GSM C D VAI_AMI3S RA_GSM N1T_GSM C RA_APF N2_APF RD_GPM D VAI_AAI3P C RA_APM N2_APM RD_GPM VBI_AAI3P RA_APN A3_APN VAI_AAI3S P N3_DPF RD_GPM
2Krn:36:17 and also, even, namely to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same king Chaldean and also, even, namely to kill the young man he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare the ć and also, even, namely the virgin he/she/it/same οὐχ before rough breathing to show mercy and also, even, namely the elder he/she/it/same to lead away the every all, each, every, the whole of to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
2Krn:36:17 and he/she/it-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) king (acc) Chaldeans (gen) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed the (acc) young men (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) sword (dat) in/among/by (+dat) house (dat)   him/it/same (gen) and not he/she/it-was-SPARE-ed the (gen)   and the (acc) virgins (acc) them/same (gen) not they-SHOW-ed-MERCY and the (acc) elder ([Adj] acc) them/same (gen) I-LEAD-ed-AWAY, they-LEAD-ed-AWAY the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-Hand OVER-ed in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen)
2Krn:36:17 2Krn_36:17_1 2Krn_36:17_2 2Krn_36:17_3 2Krn_36:17_4 2Krn_36:17_5 2Krn_36:17_6 2Krn_36:17_7 2Krn_36:17_8 2Krn_36:17_9 2Krn_36:17_10 2Krn_36:17_11 2Krn_36:17_12 2Krn_36:17_13 2Krn_36:17_14 2Krn_36:17_15 2Krn_36:17_16 2Krn_36:17_17 2Krn_36:17_18 2Krn_36:17_19 2Krn_36:17_20 2Krn_36:17_21 2Krn_36:17_22 2Krn_36:17_23 2Krn_36:17_24 2Krn_36:17_25 2Krn_36:17_26 2Krn_36:17_27 2Krn_36:17_28 2Krn_36:17_29 2Krn_36:17_30 2Krn_36:17_31 2Krn_36:17_32 2Krn_36:17_33 2Krn_36:17_34 2Krn_36:17_35 2Krn_36:17_36 2Krn_36:17_37 2Krn_36:17_38 2Krn_36:17_39
2Krn:36:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:18 καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου θεοῦ τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τοὺς θησαυροὺς καὶ πάντας τοὺς θησαυροὺς βασιλέως καὶ μεγιστάνων, πάντα εἰσήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα.
2Krn:36:18 And all the vessels of the house of God, the great and the small, and the treasures of the house of the Lord, and all the treasures of the king and the great men; he brought all to Babylon. (2 Chronicles 36:18 Brenton)
2Krn:36:18 Wszystkie naczynia świątyni Bożej tak wielkie, jak i małe, wraz ze skarbami domu Pańskiego i ze skarbami króla, i jego książąt wywiózł do Babilonu. (2 Krn 36:18 BT_4)
2Krn:36:18 καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου θεοῦ τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τοὺς θησαυροὺς καὶ πάντας τοὺς θησαυροὺς βασιλέως καὶ μεγιστάνων, πάντα εἰσήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα.
2Krn:36:18 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ καί μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
2Krn:36:18 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Bóg  Wielki I też, nawet, mianowicie Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Skarb I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Skarb Król I też, nawet, mianowicie Urzędnik mający władzę sędziowską Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Do (+przyspieszenie) Babilon
2Krn:36:18 kai\ pa/nta ta\ skeu/E oi)/kou Teou= ta\ mega/la kai\ ta\ mikra\ kai\ tou\s TEsaurou\s kai\ pa/ntas tou\s TEsaurou\s basile/Os kai\ megista/nOn, pa/nta ei)sE/negken ei)s *babulO=na.
2Krn:36:18 kai panta ta skeuE oiku Teu ta megala kai ta mikra kai tus TEsaurus kai pantas tus TEsaurus basileOs kai megistanOn, panta eisEnenken eis babylOna.
2Krn:36:18 C A3_APN RA_APN N3E_APN N2_GSM N2_GSM RA_APN A1_APN C RA_APN A1A_APN C RA_APM N2_APM C A3_APM RA_APM N2_APM N3V_GSM C N3_GPM A3_APN VAI_AAI3S P N3W_ASM
2Krn:36:18 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell god [see theology] the great and also, even, namely the small [see micro] and also, even, namely the treasure and also, even, namely every all, each, every, the whole of the treasure king and also, even, namely magistrate every all, each, every, the whole of to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) Babylon
2Krn:36:18 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (acc) treasures (acc) and all (acc) the (acc) treasures (acc) king (gen) and magistrates (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-BRING IN-ed into (+acc) Babylon (acc)
2Krn:36:18 2Krn_36:18_1 2Krn_36:18_2 2Krn_36:18_3 2Krn_36:18_4 2Krn_36:18_5 2Krn_36:18_6 2Krn_36:18_7 2Krn_36:18_8 2Krn_36:18_9 2Krn_36:18_10 2Krn_36:18_11 2Krn_36:18_12 2Krn_36:18_13 2Krn_36:18_14 2Krn_36:18_15 2Krn_36:18_16 2Krn_36:18_17 2Krn_36:18_18 2Krn_36:18_19 2Krn_36:18_20 2Krn_36:18_21 2Krn_36:18_22 2Krn_36:18_23 2Krn_36:18_24 2Krn_36:18_25
2Krn:36:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:19 καὶ ἐνέπρησεν τὸν οἶκον κυρίου καὶ κατέσκαψεν τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ καὶ τὰς βάρεις αὐτῆς ἐνέπρησεν ἐν πυρὶ καὶ πᾶν σκεῦος ὡραῖον εἰς ἀφανισμόν.
2Krn:36:19 And he burnt the house of the Lord, and broke down the wall of Jerusalem, and burnt its palaces with fire, and utterly destroyed every beautiful vessel. (2 Chronicles 36:19 Brenton)
2Krn:36:19 Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. (2 Krn 36:19 BT_4)
2Krn:36:19 καὶ ἐνέπρησεν τὸν οἶκον κυρίου καὶ κατέσκαψεν τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ καὶ τὰς βάρεις αὐτῆς ἐνέπρησεν ἐν πυρὶ καὶ πᾶν σκεῦος ὡραῖον εἰς ἀφανισμόν.
2Krn:36:19 καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό ὡραῖος -α -ον εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ
2Krn:36:19 I też, nawet, mianowicie Do ??? Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By niszczyć Ściana Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Ciężko; by obarczać On/ona/to/to samo Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Aktualny Do (+przyspieszenie) Zniszczenie
2Krn:36:19 kai\ e)ne/prEsen to\n oi)=kon kuri/ou kai\ kate/skaPSen to\ tei=CHos *ierousalEm kai\ ta\s ba/reis au)tE=s e)ne/prEsen e)n puri\ kai\ pa=n skeu=os O(rai=on ei)s a)fanismo/n.
2Krn:36:19 kai eneprEsen ton oikon kyriu kai kateskaPSen to teiCHos ierusalEm kai tas bareis autEs eneprEsen en pyri kai pan skeuos hOraion eis afanismon.
2Krn:36:19 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN N_GSM C RA_APF N3I_APF RD_GSF VAI_AAI3S P N3_DSN C A3_ASN N3E_ASN A1A_ASN P N2_ASM
2Krn:36:19 and also, even, namely to ??? the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to destroy the wall Jerusalem [city of] and also, even, namely the heavy; to burden he/she/it/same to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely every all, each, every, the whole of vessel timely into (+acc) destruction
2Krn:36:19 and he/she/it-???-ed the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-DESTROY-ed the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) and the (acc) heavy ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BURDEN-ing her/it/same (gen) he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat) and every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) timely ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) destruction (acc)
2Krn:36:19 2Krn_36:19_1 2Krn_36:19_2 2Krn_36:19_3 2Krn_36:19_4 2Krn_36:19_5 2Krn_36:19_6 2Krn_36:19_7 2Krn_36:19_8 2Krn_36:19_9 2Krn_36:19_10 2Krn_36:19_11 2Krn_36:19_12 2Krn_36:19_13 2Krn_36:19_14 2Krn_36:19_15 2Krn_36:19_16 2Krn_36:19_17 2Krn_36:19_18 2Krn_36:19_19 2Krn_36:19_20 2Krn_36:19_21 2Krn_36:19_22 2Krn_36:19_23
2Krn:36:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:36:20 καὶ ἀπῴκισεν τοὺς καταλοίπους εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς δούλους ἕως βασιλείας Μήδων
2Krn:36:20 And he carried away the remnant to Babylon; and they were servants to him and to his sons until the establishment of the kingdom of the Medes. (2 Chronicles 36:20 Brenton)
2Krn:36:20 Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. (2 Krn 36:20 BT_4)
2Krn:36:20 καὶ ἀπῴκισεν τοὺς καταλοίπους εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς δούλους ἕως βασιλείας Μήδων