1Ezd:1:1 καὶ ἤγαγεν Ιωσιας τὸ πασχα ἐν Ιερουσαλημ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσεν τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου
1Ezd:1:1 And Josias held the feast of the passover in Jerusalem unto his Lord, and offered the passover the fourteenth day of the first month; (1 Esdras 1:1 Brenton)
1Ezd:1:1  
1Ezd:1:1 Καὶ ἤγαγεν Ιωσιας τὸ πασχα ἐν Ιερουσαλημ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσεν τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου
1Ezd:1:1 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) Ἰωσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πάσχα, τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
1Ezd:1:1 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Jozjasz Pascha W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pascha Czternasty Dzień Miesiąc Po pierwsze
1Ezd:1:1 *kai\ E)/gagen *iOsias to\ pasCHa e)n *ierousalEm tO=| kuri/O| au)tou= kai\ e)/Tusen to\ pasCHa tE=| tessareskaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s tou= prO/tou
1Ezd:1:1 kai Egagen iOsias to pasCHa en ierusalEm tO kyriO autu kai eTysen to pasCHa tE tessareskaidekatE hEmera tu mEnos tu prOtu
1Ezd:1:1 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_ASN N_ASN P N_DSF RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N_ASN RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM
1Ezd:1:1 and also, even, namely to lead Josiah the passover in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the passover the fourteenth day the month the first
1Ezd:1:1 and he/she/it-LEAD-ed Josiah (nom) the (nom|acc) passover (indecl) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SACRIFICE-ed the (nom|acc) passover (indecl) the (dat) fourteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen)
1Ezd:1:1 1Ezd_1:1_1 1Ezd_1:1_2 1Ezd_1:1_3 1Ezd_1:1_4 1Ezd_1:1_5 1Ezd_1:1_6 1Ezd_1:1_7 1Ezd_1:1_8 1Ezd_1:1_9 1Ezd_1:1_10 1Ezd_1:1_11 1Ezd_1:1_12 1Ezd_1:1_13 1Ezd_1:1_14 1Ezd_1:1_15 1Ezd_1:1_16 1Ezd_1:1_17 1Ezd_1:1_18 1Ezd_1:1_19 1Ezd_1:1_20 1Ezd_1:1_21
1Ezd:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:2 στήσας τοὺς ἱερεῖς κατ’ ἐφημερίας ἐστολισμένους ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ κυρίου.
1Ezd:1:2 Having set the priests according to their daily courses, being arrayed in long garments, in the temple of the Lord. (1 Esdras 1:2 Brenton)
1Ezd:1:2  
1Ezd:1:2 στήσας τοὺς ἱερεῖς κατ’ ἐφημερίας ἐστολισμένους ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ κυρίου.
1Ezd:1:2 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κατά ἐφ·ημερία, -ας, ἡ στολίζω [LXX] (στολιζ-, στολι(ε)·[σ]-, στολι·σ-, -, εστολισ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Ezd:1:2 By powodować stać Duchowny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bieg {Kurs} Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Ezd:1:2 stE/sas tou\s i(erei=s kat’ e)fEmeri/as e)stolisme/nous e)n tO=| i(erO=| tou= kuri/ou.
1Ezd:1:2 stEsas tus hiereis kat’ efEmerias estolismenus en tO hierO tu kyriu.
1Ezd:1:2 VA_AAPNSM RA_APM N3V_APM P N1A_GSF VA_AMPAPM P RA_DSN A1A_DSN RA_GSM N2_GSM
1Ezd:1:2 to cause to stand the priest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing course to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Ezd:1:2 upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) the (acc) priests (acc, nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) course (gen), courses (acc) having-been-???-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sanctuary (dat); sacred ([Adj] dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Ezd:1:2 1Ezd_1:2_1 1Ezd_1:2_2 1Ezd_1:2_3 1Ezd_1:2_4 1Ezd_1:2_5 1Ezd_1:2_6 1Ezd_1:2_7 1Ezd_1:2_8 1Ezd_1:2_9 1Ezd_1:2_10 1Ezd_1:2_11
1Ezd:1:2 x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:3 καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις, ἱεροδούλοις τοῦ Ισραηλ, ἁγιάσαι ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆς ἁγίας κιβωτοῦ τοῦ κυρίου ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ὁ τοῦ Δαυιδ ὁ βασιλεύς Οὐκ ἔσται ὑμῖν ἆραι ἐπ’ ὤμων αὐτήν·
1Ezd:1:3 And he spake unto the Levites, the holy ministers of Israel, that they should hallow themselves unto the Lord, to set the holy ark of the Lord in the house that king Solomon the son of David had built: (1 Esdras 1:3 Brenton)
1Ezd:1:3  
1Ezd:1:3 καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις, ἱεροδούλοις τοῦ Ισραηλ, ἁγιάσαι ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆς ἁγίας κιβωτοῦ τοῦ κυρίου ἐν τῷ οἴκῳ, ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τοῦ Δαυιδ βασιλεύς Οὐκ ἔσται ὑμῖν ἆραι ἐπ’ ὤμων αὐτήν·
1Ezd:1:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐπί ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:1:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Lewita Izrael By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Samo /nasz /twój /siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Salomon David Król ??? Przed przydechem mocnym By być Ty Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię On/ona/to/to samo
1Ezd:1:3 kai\ ei)=pen toi=s *leui/tais, i(erodou/lois tou= *israEl, a(gia/sai e(autou\s tO=| kuri/O| e)n tE=| Te/sei tE=s a(gi/as kibOtou= tou= kuri/ou e)n tO=| oi)/kO|, O(=| O)|kodo/mEsen *salOmOn o( tou= *dauid o( basileu/s *ou)k e)/stai u(mi=n a)=rai e)p’ O)/mOn au)tE/n·
1Ezd:1:3 kai eipen tois leuitais, hierodulois tu israEl, hagiasai heautus tO kyriO en tE Tesei tEs hagias kibOtu tu kyriu en tO oikO, hO OkodomEsen salOmOn ho tu dauid ho basileus uk estai hymin arai ep’ OmOn autEn·
1Ezd:1:3 C VBI_AAI3S RA_DPM N1M_DPM N2_DPM RA_GSM N_GSM VA_AAN RD_APM RA_DSM N2_DSM P RA_DSF N3I_DSF RA_GSF A1A_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM P RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N3V_NSM D VF_FMI3S RP_DP VA_AAN P N2_GPM RD_ASF
1Ezd:1:3 and also, even, namely to say/tell the Levite ć the Israel to consecrate sanctify, hallow, become holy self /our-/your-/themselves the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house who/whom/which to build/edify Solomon the the David the king οὐχ before rough breathing to be you curse; to lift/pick up take up, tote, raise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder he/she/it/same
1Ezd:1:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Levites (dat)   the (gen) Israel (indecl) to-CONSECRATE, be-you(sg)-CONSECRATE-ed!, he/she/it-happens-to-CONSECRATE (opt) selves (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) holy ([Adj] acc, gen) ark (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom) the (gen) David (indecl) the (nom) king (nom) not he/she/it-will-be you(pl) (dat) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) her/it/same (acc)
1Ezd:1:3 1Ezd_1:3_1 1Ezd_1:3_2 1Ezd_1:3_3 1Ezd_1:3_4 1Ezd_1:3_5 1Ezd_1:3_6 1Ezd_1:3_7 1Ezd_1:3_8 1Ezd_1:3_9 1Ezd_1:3_10 1Ezd_1:3_11 1Ezd_1:3_12 1Ezd_1:3_13 1Ezd_1:3_14 1Ezd_1:3_15 1Ezd_1:3_16 1Ezd_1:3_17 1Ezd_1:3_18 1Ezd_1:3_19 1Ezd_1:3_20 1Ezd_1:3_21 1Ezd_1:3_22 1Ezd_1:3_23 1Ezd_1:3_24 1Ezd_1:3_25 1Ezd_1:3_26 1Ezd_1:3_27 1Ezd_1:3_28 1Ezd_1:3_29 1Ezd_1:3_30 1Ezd_1:3_31 1Ezd_1:3_32 1Ezd_1:3_33 1Ezd_1:3_34 1Ezd_1:3_35 1Ezd_1:3_36 1Ezd_1:3_37
1Ezd:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:4 καὶ νῦν λατρεύετε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ θεραπεύετε τὸ ἔθνος αὐτοῦ Ισραηλ καὶ ἑτοιμάσατε κατὰ τὰς πατριὰς καὶ τὰς φυλὰς ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ καὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σαλωμων τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
1Ezd:1:4 And said, Ye shall no more bear the ark upon your shoulders: now therefore serve the Lord your God, and minister unto his people Israel, and prepare you after your families and kindreds, (1 Esdras 1:4 Brenton)
1Ezd:1:4  
1Ezd:1:4 καὶ νῦν λατρεύετε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ θεραπεύετε τὸ ἔθνος αὐτοῦ Ισραηλ καὶ ἑτοιμάσατε κατὰ τὰς πατριὰς καὶ τὰς φυλὰς ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ καὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σαλωμων τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
1Ezd:1:4 καί νῦν λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) κατά ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ καί ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό μεγαλειότη[τ]ς, -ητος, ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:1:4 I też, nawet, mianowicie Teraz By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo Izrael I też, nawet, mianowicie Do gotowy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym patrilineage I też, nawet, mianowicie Szczep Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pisanie David Król Izrael I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wspaniałość Salomon Syn On/ona/to/to samo
1Ezd:1:4 kai\ nu=n latreu/ete tO=| kuri/O| TeO=| u(mO=n kai\ Terapeu/ete to\ e)/Tnos au)tou= *israEl kai\ e(toima/sate kata\ ta\s patria\s kai\ ta\s fula\s u(mO=n kata\ tE\n grafE\n *dauid basile/Os *israEl kai\ kata\ tE\n megaleio/tEta *salOmOn tou= ui(ou= au)tou=
1Ezd:1:4 kai nyn latreuete tO kyriO TeO hymOn kai Terapeuete to eTnos autu israEl kai hetoimasate kata tas patrias kai tas fylas hymOn kata tEn grafEn dauid basileOs israEl kai kata tEn megaleiotEta salOmOn tu hyiu autu
1Ezd:1:4 C D V1_PAD2P RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP C V1_PAD2P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM N_ASM C VA_AAD2P P RA_APF N1A_APF C RA_APF N1_APF RP_GP P RA_ASF N1_ASF N_GSM N3V_GSM N_GSM C P RA_ASF N3T_ASF N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
1Ezd:1:4 and also, even, namely now to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you and also, even, namely to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat the nation [see ethnic] he/she/it/same Israel and also, even, namely to ready down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the patrilineage and also, even, namely the tribe you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the writing David king Israel and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the magnificence Solomon the son he/she/it/same
1Ezd:1:4 and now you(pl)-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES, be-you(pl)-PERFORM-ing-RITUALS/RITES! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(pl) (gen) and you(pl)-are-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO, be-you(pl)-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO! the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Israel (indecl) and do-READY-you(pl)! down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) patrilineage (gen), patrilineages (acc) and the (acc) tribes (acc) you(pl) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) writing (acc) David (indecl) king (gen) Israel (indecl) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) magnificence (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) son (gen) him/it/same (gen)
1Ezd:1:4 1Ezd_1:4_1 1Ezd_1:4_2 1Ezd_1:4_3 1Ezd_1:4_4 1Ezd_1:4_5 1Ezd_1:4_6 1Ezd_1:4_7 1Ezd_1:4_8 1Ezd_1:4_9 1Ezd_1:4_10 1Ezd_1:4_11 1Ezd_1:4_12 1Ezd_1:4_13 1Ezd_1:4_14 1Ezd_1:4_15 1Ezd_1:4_16 1Ezd_1:4_17 1Ezd_1:4_18 1Ezd_1:4_19 1Ezd_1:4_20 1Ezd_1:4_21 1Ezd_1:4_22 1Ezd_1:4_23 1Ezd_1:4_24 1Ezd_1:4_25 1Ezd_1:4_26 1Ezd_1:4_27 1Ezd_1:4_28 1Ezd_1:4_29 1Ezd_1:4_30 1Ezd_1:4_31 1Ezd_1:4_32 1Ezd_1:4_33 1Ezd_1:4_34 1Ezd_1:4_35 1Ezd_1:4_36
1Ezd:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:5 καὶ στάντες ἐν τῷ ἱερῷ κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τάξει
1Ezd:1:5 According as David the king of Israel prescribed, and according to the magnificence of Solomon his son: and standing in the temple according to the several dignity of the families of you the Levites, who minister in the presence of your brethren the children of Israel, (1 Esdras 1:5 Brenton)
1Ezd:1:5  
1Ezd:1:5 καὶ στάντες ἐν τῷ ἱερῷ κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τάξει
1Ezd:1:5 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατρικός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν τάξις, -εως, ἡ; τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)
1Ezd:1:5 I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? Ty Lewita Przedtem/w przodzie z Brat; siostra Ty Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zamówienie {Rozkaz}; by rozkazywać {by zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład
1Ezd:1:5 kai\ sta/ntes e)n tO=| i(erO=| kata\ tE\n meridarCHi/an tE\n patrikE\n u(mO=n tO=n *leuitO=n tO=n e)/mprosTen tO=n a)delfO=n u(mO=n ui(O=n *israEl e)n ta/Xei
1Ezd:1:5 kai stantes en tO hierO kata tEn meridarCHian tEn patrikEn hymOn tOn leuitOn tOn emprosTen tOn adelfOn hymOn hyiOn israEl en taXei
1Ezd:1:5 C VH_AAPNPM P RA_DSN A1A_DSN P RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1_ASF RP_GP RA_GPM N1M_GPM RA_GPM P RA_GPM N2_GPM RP_GP N2_GPM N_GSM P N3I_DSF
1Ezd:1:5 and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the ??? you the Levite the before/in front of the brother; sister you son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among order; to order category, grade, class, trim, orderliness
1Ezd:1:5 and upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) sanctuary (dat); sacred ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) ??? ([Adj] acc) you(pl) (gen) the (gen) Levites (gen) the (gen) before/in front of the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(pl) (gen) sons (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) order (dat); he/she/it-will-ORDER, you(sg)-will-be-ORDER-ed (classical)
1Ezd:1:5 1Ezd_1:5_1 1Ezd_1:5_2 1Ezd_1:5_3 1Ezd_1:5_4 1Ezd_1:5_5 1Ezd_1:5_6 1Ezd_1:5_7 1Ezd_1:5_8 1Ezd_1:5_9 1Ezd_1:5_10 1Ezd_1:5_11 1Ezd_1:5_12 1Ezd_1:5_13 1Ezd_1:5_14 1Ezd_1:5_15 1Ezd_1:5_16 1Ezd_1:5_17 1Ezd_1:5_18 1Ezd_1:5_19 1Ezd_1:5_20 1Ezd_1:5_21 1Ezd_1:5_22
1Ezd:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:6 θύσατε τὸ πασχα καὶ τὰς θυσίας ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ πασχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ.
1Ezd:1:6 Offer the passover in order, and make ready the sacrifices for your brethren, and keep the passover according to the commandment of the Lord, which was given unto Moses. (1 Esdras 1:6 Brenton)
1Ezd:1:6  
1Ezd:1:6 θύσατε τὸ πασχα καὶ τὰς θυσίας ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ πασχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ.
1Ezd:1:6 θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
1Ezd:1:6 By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pascha I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Do gotowy Brat Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Pascha W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Mojżesz
1Ezd:1:6 Tu/sate to\ pasCHa kai\ ta\s Tusi/as e(toima/sate toi=s a)delfoi=s u(mO=n kai\ poiE/sate to\ pasCHa kata\ to\ pro/stagma tou= kuri/ou to\ doTe\n tO=| *mousE=|.
1Ezd:1:6 Tysate to pasCHa kai tas Tysias hetoimasate tois adelfois hymOn kai poiEsate to pasCHa kata to prostagma tu kyriu to doTen tO musE.
1Ezd:1:6 VA_AAD2P RA_ASN N_ASN C RA_APF N1A_APF VA_AAD2P RA_DPM N2_DPM RP_GP C VA_AAD2P RA_ASN N_ASN P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RA_ASN VC_APPASN RA_DSM N1M_DSM
1Ezd:1:6 to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the passover and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate to ready the brother you and also, even, namely to do/make the passover down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to give the Moses
1Ezd:1:6 do-SACRIFICE-you(pl)! the (nom|acc) passover (indecl) and the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) do-READY-you(pl)! the (dat) brothers (dat) you(pl) (gen) and do-DO/MAKE-you(pl)! the (nom|acc) passover (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) upon being-GIVE-ed (nom|acc|voc) the (dat) Moses (dat)
1Ezd:1:6 1Ezd_1:6_1 1Ezd_1:6_2 1Ezd_1:6_3 1Ezd_1:6_4 1Ezd_1:6_5 1Ezd_1:6_6 1Ezd_1:6_7 1Ezd_1:6_8 1Ezd_1:6_9 1Ezd_1:6_10 1Ezd_1:6_11 1Ezd_1:6_12 1Ezd_1:6_13 1Ezd_1:6_14 1Ezd_1:6_15 1Ezd_1:6_16 1Ezd_1:6_17 1Ezd_1:6_18 1Ezd_1:6_19 1Ezd_1:6_20 1Ezd_1:6_21 1Ezd_1:6_22 1Ezd_1:6_23
1Ezd:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:7 καὶ ἐδωρήσατο Ιωσιας τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδας, μόσχους τρισχιλίους· ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ’ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ Λευίταις.
1Ezd:1:7 And unto the people that was found there Josias gave thirty thousand lambs and kids, and three thousand calves: these things were given of the king's allowance, according as he promised, to the people, to the priests, and to the Levites. (1 Esdras 1:7 Brenton)
1Ezd:1:7  
1Ezd:1:7 καὶ ἐδωρήσατο Ιωσιας τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδας, μόσχους τρισχιλίους· ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ’ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ Λευίταις.
1Ezd:1:7 καί δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) Ἰωσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ἔριφος, -ου, ὁ τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ μόσχος, -ου, ὁ τρισ·χίλιοι -αι -α οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κατά ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
1Ezd:1:7 I też, nawet, mianowicie By przyznawać Jozjasz Ludzie By znajdować Jagnię I też, nawet, mianowicie Kozioł Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] Cielęcia/wół Trzy tysiące To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Królewski (króla, pan wielkiego rodu) By dawać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Obietnica Ludzie I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita
1Ezd:1:7 kai\ e)dOrE/sato *iOsias tO=| laO=| tO=| eu(reTe/nti a)rnO=n kai\ e)ri/fOn tria/konta CHilia/das, mo/sCHous trisCHili/ous· tau=ta e)k tO=n basilikO=n e)do/TE kat’ e)paggeli/an tO=| laO=| kai\ toi=s i(ereu=sin kai\ *leui/tais.
1Ezd:1:7 kai edOrEsato iOsias tO laO tO heureTenti arnOn kai erifOn triakonta CHiliadas, mosCHus trisCHilius· tauta ek tOn basilikOn edoTE kat’ epangelian tO laO kai tois hiereusin kai leuitais.
1Ezd:1:7 C VAI_AMI3S N1T_NSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM VC_APPDSM N2_GPM C N2_GPM M N3D_APF N2_APM A1A_APM RD_NPN P RA_GPN A1_GPN VCI_API3S P N1A_ASF RA_DSM N2_DSM C RA_DPM N3V_DPM C N1M_DPM
1Ezd:1:7 and also, even, namely to grant Josiah the people the to find lamb and also, even, namely goat thirty kilo [unit of one thousand] calf/ox three thousand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the the royal (king's, nobleman) to give down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing promise the people and also, even, namely the priest and also, even, namely Levite
1Ezd:1:7 and he/she/it-was-GRANT-ed Josiah (nom) the (dat) people (dat) the (dat) upon being-FIND-ed (dat) lambs (gen) and goats (gen) thirty kilos (acc) calves/oxen (acc) three thousand (acc) these (nom|acc) out of (+gen) the (gen) the royal ([Adj] gen) he/she/it-was-GIVE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) promise (acc) the (dat) people (dat) and the (dat) priests (dat) and Levites (dat)
1Ezd:1:7 1Ezd_1:7_1 1Ezd_1:7_2 1Ezd_1:7_3 1Ezd_1:7_4 1Ezd_1:7_5 1Ezd_1:7_6 1Ezd_1:7_7 1Ezd_1:7_8 1Ezd_1:7_9 1Ezd_1:7_10 1Ezd_1:7_11 1Ezd_1:7_12 1Ezd_1:7_13 1Ezd_1:7_14 1Ezd_1:7_15 1Ezd_1:7_16 1Ezd_1:7_17 1Ezd_1:7_18 1Ezd_1:7_19 1Ezd_1:7_20 1Ezd_1:7_21 1Ezd_1:7_22 1Ezd_1:7_23 1Ezd_1:7_24 1Ezd_1:7_25 1Ezd_1:7_26 1Ezd_1:7_27 1Ezd_1:7_28
1Ezd:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:8 καὶ ἔδωκεν Χελκιας καὶ Ζαχαριας καὶ Ησυηλος οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πασχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια, μόσχους τριακοσίους.
1Ezd:1:8 And Helkias, Zacharias, and Syelus, the governors of the temple, gave to the priests for the passover two thousand and six hundred sheep, and three hundred calves. (1 Esdras 1:8 Brenton)
1Ezd:1:8  
1Ezd:1:8 καὶ ἔδωκεν Χελκιας καὶ Ζαχαριας καὶ Ησυηλος οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πασχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια, μόσχους τριακοσίους.
1Ezd:1:8 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ εἰς[1] πάσχα, τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) δισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α μόσχος, -ου, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α
1Ezd:1:8 I też, nawet, mianowicie By dawać I też, nawet, mianowicie Zachariasz I też, nawet, mianowicie Opanowuj; by wiedzieć Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Duchowny Do (+przyspieszenie) Pascha Owca (sheepfold) Dwa tysiące Sześćset Cielęcia/wół Trzysta
1Ezd:1:8 kai\ e)/dOken *CHelkias kai\ *DZaCHarias kai\ *EsuElos oi( e)pista/tai tou= i(erou= toi=s i(ereu=sin ei)s pasCHa pro/bata disCHi/lia e(Xako/sia, mo/sCHous triakosi/ous.
1Ezd:1:8 kai edOken CHelkias kai DZaCHarias kai EsyElos hoi epistatai tu hieru tois hiereusin eis pasCHa probata disCHilia heXakosia, mosCHus triakosius.
1Ezd:1:8 C VAI_AAI3S N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM RA_NPM N1M_NPM RA_GSN A1A_GSN RA_DPM N3V_DPM P N_ASN N2N_APN A1A_APN A1A_APN N2_APM A1A_APM
1Ezd:1:8 and also, even, namely to give ć and also, even, namely Zacharias and also, even, namely ć the master; to know the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the priest into (+acc) passover sheep (sheepfold) two thousand six hundred calf/ox three hundred
1Ezd:1:8 and he/she/it-GIVE-ed   and Zacharias (nom) and   the (nom) masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) the (dat) priests (dat) into (+acc) passover (indecl) sheep (nom|acc|voc) two thousand (nom|acc|voc) six hundred (nom|acc|voc) calves/oxen (acc) three hundred (acc)
1Ezd:1:8 1Ezd_1:8_1 1Ezd_1:8_2 1Ezd_1:8_3 1Ezd_1:8_4 1Ezd_1:8_5 1Ezd_1:8_6 1Ezd_1:8_7 1Ezd_1:8_8 1Ezd_1:8_9 1Ezd_1:8_10 1Ezd_1:8_11 1Ezd_1:8_12 1Ezd_1:8_13 1Ezd_1:8_14 1Ezd_1:8_15 1Ezd_1:8_16 1Ezd_1:8_17 1Ezd_1:8_18 1Ezd_1:8_19 1Ezd_1:8_20
1Ezd:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:9 καὶ Ιεχονιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ὁ ἀδελφὸς καὶ Ασαβιας καὶ Οχιηλος καὶ Ιωραμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖς Λευίταις εἰς πασχα πρόβατα πεντακισχίλια, μόσχους ἑπτακοσίους.
1Ezd:1:9 And Jeconias, and Samaias, and Nathanael his brother, and Assabias, and Ochiel, and Joram, captains over thousands, gave to the Levites for the passover five thousand sheep, and seven hundred calves. (1 Esdras 1:9 Brenton)
1Ezd:1:9  
1Ezd:1:9 καὶ Ιεχονιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ἀδελφὸς καὶ Ασαβιας καὶ Οχιηλος καὶ Ιωραμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖς Λευίταις εἰς πασχα πρόβατα πεντακισχίλια, μόσχους ἑπτακοσίους.
1Ezd:1:9 καί Ἰεχονίας, -ου, ὁ καί   καί Ναθαναήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί   καί   καί Ἰωράμ, ὁ χιλί·αρχος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰς[1] πάσχα, τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α μόσχος, -ου, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX]
1Ezd:1:9 I też, nawet, mianowicie Jechoniah I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Natanael Brat I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Joram Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] By dawać Lewita Do (+przyspieszenie) Pascha Owca (sheepfold) Pięć tysięcy Cielęcia/wół Siedemset
1Ezd:1:9 kai\ *ieCHonias kai\ *samaias kai\ *naTanaEl o( a)delfo\s kai\ *asabias kai\ *oCHiElos kai\ *iOram CHili/arCHoi e)/dOkan toi=s *leui/tais ei)s pasCHa pro/bata pentakisCHi/lia, mo/sCHous e(ptakosi/ous.
1Ezd:1:9 kai ieCHonias kai samaias kai naTanaEl ho adelfos kai asabias kai oCHiElos kai iOram CHiliarCHoi edOkan tois leuitais eis pasCHa probata pentakisCHilia, mosCHus heptakosius.
1Ezd:1:9 C N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM VAI_AAI3P RA_DPM N1M_DPM P N_ASN N2N_APN A1_APM N2_APM A1_APM
1Ezd:1:9 and also, even, namely Jechoniah and also, even, namely ć and also, even, namely Nathanael the brother and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Joram chiliarch [leader of a thousand soldiers] to give the Levite into (+acc) passover sheep (sheepfold) five thousand calf/ox seven hundred
1Ezd:1:9 and Jechoniah (nom) and   and Nathanael (indecl) the (nom) brother (nom) and   and   and Joram (indecl) chiliarchs (nom|voc) they-GIVE-ed the (dat) Levites (dat) into (+acc) passover (indecl) sheep (nom|acc|voc) five thousand (nom|acc|voc) calves/oxen (acc) seven hundred (acc)
1Ezd:1:9 1Ezd_1:9_1 1Ezd_1:9_2 1Ezd_1:9_3 1Ezd_1:9_4 1Ezd_1:9_5 1Ezd_1:9_6 1Ezd_1:9_7 1Ezd_1:9_8 1Ezd_1:9_9 1Ezd_1:9_10 1Ezd_1:9_11 1Ezd_1:9_12 1Ezd_1:9_13 1Ezd_1:9_14 1Ezd_1:9_15 1Ezd_1:9_16 1Ezd_1:9_17 1Ezd_1:9_18 1Ezd_1:9_19 1Ezd_1:9_20 1Ezd_1:9_21 1Ezd_1:9_22 1Ezd_1:9_23 1Ezd_1:9_24
1Ezd:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:10 καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα· εὐπρεπῶς ἔστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται
1Ezd:1:10 And when these things were done, the priests and Levites, having the unleavened bread, stood in very comely order according to the kindreds, (1 Esdras 1:10 Brenton)
1Ezd:1:10  
1Ezd:1:10 καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα· εὐπρεπῶς ἔστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται
1Ezd:1:10 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
1Ezd:1:10 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się By powodować stać Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita
1Ezd:1:10 kai\ tau=ta ta\ geno/mena· eu)prepO=s e)/stEsan oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai
1Ezd:1:10 kai tauta ta genomena· euprepOs estEsan hoi hiereis kai hoi leuitai
1Ezd:1:10 C RD_NPN RA_NPN VB_AMPNPN D VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM
1Ezd:1:10 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to become become, happen ć to cause to stand the priest and also, even, namely the Levite
1Ezd:1:10 and these (nom|acc) the (nom|acc) upon being-BECOME-ed (nom|acc|voc)   they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc)
1Ezd:1:10 1Ezd_1:10_1 1Ezd_1:10_2 1Ezd_1:10_3 1Ezd_1:10_4 1Ezd_1:10_5 1Ezd_1:10_6 1Ezd_1:10_7 1Ezd_1:10_8 1Ezd_1:10_9 1Ezd_1:10_10 1Ezd_1:10_11
1Ezd:1:10 x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:11 ἔχοντες τὰ ἄζυμα κατὰ τὰς φυλὰς
1Ezd:1:11 And according to the several dignities of the fathers, before the people, to offer to the Lord, as it is written in the book of Moses: and thus did they in the morning. (1 Esdras 1:11 Brenton)
1Ezd:1:11  
1Ezd:1:11 ἔχοντες τὰ ἄζυμα κατὰ τὰς φυλὰς
1Ezd:1:11 ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον κατά ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ
1Ezd:1:11 By mieć Przaśny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep
1Ezd:1:11 e)/CHontes ta\ a)/DZuma kata\ ta\s fula\s
1Ezd:1:11 eCHontes ta aDZyma kata tas fylas
1Ezd:1:11 V1_PAPNPM RA_APN A1B_APN P RA_APF N1_APF
1Ezd:1:11 to have the unleavened down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the tribe
1Ezd:1:11 while HAVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) tribes (acc)
1Ezd:1:11 1Ezd_1:11_1 1Ezd_1:11_2 1Ezd_1:11_3 1Ezd_1:11_4 1Ezd_1:11_5 1Ezd_1:11_6
1Ezd:1:11 x x x x x x
1Ezd:1:12 καὶ κατὰ τὰς μεριδαρχίας τῶν πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ προσενεγκεῖν τῷ κυρίῳ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτω τὸ πρωινόν.
1Ezd:1:12 And they roasted the passover with fire, as appertaineth: as for the sacrifices, they sod them in brass pots and pans with a good savour, (1 Esdras 1:12 Brenton)
1Ezd:1:12  
1Ezd:1:12 καὶ κατὰ τὰς μεριδαρχίας τῶν πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ προσενεγκεῖν τῷ κυρίῳ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτω τὸ πρωινόν.
1Ezd:1:12 καί κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό πρωϊνός -ή -όν
1Ezd:1:12 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ojciec Przedtem/w przodzie z Ludzie By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Mojżesz I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Wcześnie
1Ezd:1:12 kai\ kata\ ta\s meridarCHi/as tO=n pate/rOn e)/mprosTen tou= laou= prosenegkei=n tO=| kuri/O| kata\ ta\ gegramme/na e)n bibli/O| *mousE=, kai\ ou(/tO to\ prOino/n.
1Ezd:1:12 kai kata tas meridarCHias tOn paterOn emprosTen tu lau prosenenkein tO kyriO kata ta gegrammena en bibliO musE, kai hutO to prOinon.
1Ezd:1:12 C P RA_APF N1A_APF RA_GPM N3_GPM P RA_GSM N2_GSM VB_AAN RA_DSM N2_DSM P RA_APN VP_XMPAPN P N2N_DSN N1M_GSM C D RA_NSN A1_NSN
1Ezd:1:12 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the father before/in front of the people to present the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book Moses and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the early
1Ezd:1:12 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (gen) fathers (gen) before/in front of the (gen) people (gen) to-PRESENT the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) book (dat) Moses (gen, voc) and thusly/like this the (nom|acc) early ([Adj] acc, nom|acc|voc)
1Ezd:1:12 1Ezd_1:12_1 1Ezd_1:12_2 1Ezd_1:12_3 1Ezd_1:12_4 1Ezd_1:12_5 1Ezd_1:12_6 1Ezd_1:12_7 1Ezd_1:12_8 1Ezd_1:12_9 1Ezd_1:12_10 1Ezd_1:12_11 1Ezd_1:12_12 1Ezd_1:12_13 1Ezd_1:12_14 1Ezd_1:12_15 1Ezd_1:12_16 1Ezd_1:12_17 1Ezd_1:12_18 1Ezd_1:12_19 1Ezd_1:12_20 1Ezd_1:12_21 1Ezd_1:12_22
1Ezd:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:13 καὶ ὤπτησαν τὸ πασχα πυρὶ ὡς καθήκει καὶ τὰς θυσίας ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ λέβησιν μετ’ εὐωδίας καὶ ἀπήνεγκαν πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ λαοῦ.
1Ezd:1:13 And set them before all the people: and afterward they prepared for themselves, and for the priests their brethren, the sons of Aaron. (1 Esdras 1:13 Brenton)
1Ezd:1:13  
1Ezd:1:13 καὶ ὤπτησαν τὸ πασχα πυρὶ ὡς καθήκει καὶ τὰς θυσίας ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ λέβησιν μετ’ εὐωδίας καὶ ἀπήνεγκαν πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ λαοῦ.
1Ezd:1:13 καί   ὁ ἡ τό πάσχα, τό πῦρ, -ρός, τό ὡς καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   καί   μετά εὐ·ωδία, -ας, ἡ καί ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
1Ezd:1:13 I też, nawet, mianowicie Pascha Ogień Jak/jak By siedzieć/zasięg I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają By gotować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Aromat I też, nawet, mianowicie By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie
1Ezd:1:13 kai\ O)/ptEsan to\ pasCHa puri\ O(s kaTE/kei kai\ ta\s Tusi/as E(/PSEsan e)n toi=s CHalkei/ois kai\ le/bEsin met’ eu)Odi/as kai\ a)pE/negkan pa=si toi=s e)k tou= laou=.
1Ezd:1:13 kai OptEsan to pasCHa pyri hOs kaTEkei kai tas Tysias hEPSEsan en tois CHalkeiois kai lebEsin met’ euOdias kai apEnenkan pasi tois ek tu lau.
1Ezd:1:13 C VAI_AAI3P RA_ASN N_ASN N3_DSN C V1_PAI3S C RA_APF N1A_APF VAI_AAI3P P RA_DPN N2N_DPN C N3T_DPM P N1A_GSF C VAI_AAI3P A3_DPM RA_DPM P RA_GSM N2_GSM
1Ezd:1:13 and also, even, namely ć the passover fire as/like to sit/reach and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate to boil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing aroma and also, even, namely to carry away yield to repay every all, each, every, the whole of the out of (+gen) ἐξ before vowels the people
1Ezd:1:13 and   the (nom|acc) passover (indecl) fire (dat) as/like he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) and the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) they-BOIL-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and   after (+acc), with (+gen) aroma (gen), aromas (acc) and they-CARRY AWAY-ed all (dat) the (dat) out of (+gen) the (gen) people (gen)
1Ezd:1:13 1Ezd_1:13_1 1Ezd_1:13_2 1Ezd_1:13_3 1Ezd_1:13_4 1Ezd_1:13_5 1Ezd_1:13_6 1Ezd_1:13_7 1Ezd_1:13_8 1Ezd_1:13_9 1Ezd_1:13_10 1Ezd_1:13_11 1Ezd_1:13_12 1Ezd_1:13_13 1Ezd_1:13_14 1Ezd_1:13_15 1Ezd_1:13_16 1Ezd_1:13_17 1Ezd_1:13_18 1Ezd_1:13_19 1Ezd_1:13_20 1Ezd_1:13_21 1Ezd_1:13_22 1Ezd_1:13_23 1Ezd_1:13_24 1Ezd_1:13_25
1Ezd:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:14 μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων· οἱ γὰρ ἱερεῖς ἀνέφερον τὰ στέατα ἕως ἀωρίας, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων.
1Ezd:1:14 For the priests offered the fat until night: and the Levites prepared for themselves, and the priests their brethren, the sons of Aaron. (1 Esdras 1:14 Brenton)
1Ezd:1:14  
1Ezd:1:14 μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων· οἱ γὰρ ἱερεῖς ἀνέφερον τὰ στέατα ἕως ἀωρίας, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων.
1Ezd:1:14 μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τέ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό γάρ ἱερεύς, -έως, ὁ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ
1Ezd:1:14 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do gotowy Samo /nasz /twój /siebie I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Duchowny Brat On/ona/to/to samo Syn Aaron Dla odtąd, jak Duchowny By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Łój Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Lewita Do gotowy Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Duchowny Brat On/ona/to/to samo Syn Aaron
1Ezd:1:14 meta\ de\ tau=ta E(toi/masan e(autoi=s te kai\ toi=s i(ereu=sin a)delfoi=s au)tO=n ui(oi=s *aarOn· oi( ga\r i(erei=s a)ne/feron ta\ ste/ata e(/Os a)Ori/as, kai\ oi( *leui=tai E(toi/masan e(autoi=s kai\ toi=s i(ereu=sin a)delfoi=s au)tO=n ui(oi=s *aarOn.
1Ezd:1:14 meta de tauta hEtoimasan heautois te kai tois hiereusin adelfois autOn hyiois aarOn· hoi gar hiereis aneferon ta steata heOs aOrias, kai hoi leuitai hEtoimasan heautois kai tois hiereusin adelfois autOn hyiois aarOn.
1Ezd:1:14 P x RD_APN VAI_AAI3P RD_DPM x C RA_DPM N3V_DPM N2_DPM RD_GPM N2_DPM N_GSM RA_NPM x N3V_NPM V1I_IAI3P RA_APN N3T_APN C N1A_GSF C RA_NPM N1M_NPM VAI_AAI3P RD_DPM C RA_DPM N3V_DPM N2_DPM RD_GPM N2_DPM N_GSM
1Ezd:1:14 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ready self /our-/your-/themselves and [postpositive coordinate] and also, even, namely the priest brother he/she/it/same son Aaron the for since, as priest to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the suet until; dawn ć and also, even, namely the Levite to ready self /our-/your-/themselves and also, even, namely the priest brother he/she/it/same son Aaron
1Ezd:1:14 after (+acc), with (+gen) Yet these (nom|acc) they-READY-ed selves (dat) and [postpositive coordinate] and the (dat) priests (dat) brothers (dat) them/same (gen) sons (dat) Aaron (indecl) the (nom) for priests (acc, nom|voc) I-was-BRING UP-ing, they-were-BRING UP-ing the (nom|acc) suets (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and the (nom) Levites (nom|voc) they-READY-ed selves (dat) and the (dat) priests (dat) brothers (dat) them/same (gen) sons (dat) Aaron (indecl)
1Ezd:1:14 1Ezd_1:14_1 1Ezd_1:14_2 1Ezd_1:14_3 1Ezd_1:14_4 1Ezd_1:14_5 1Ezd_1:14_6 1Ezd_1:14_7 1Ezd_1:14_8 1Ezd_1:14_9 1Ezd_1:14_10 1Ezd_1:14_11 1Ezd_1:14_12 1Ezd_1:14_13 1Ezd_1:14_14 1Ezd_1:14_15 1Ezd_1:14_16 1Ezd_1:14_17 1Ezd_1:14_18 1Ezd_1:14_19 1Ezd_1:14_20 1Ezd_1:14_21 1Ezd_1:14_22 1Ezd_1:14_23 1Ezd_1:14_24 1Ezd_1:14_25 1Ezd_1:14_26 1Ezd_1:14_27 1Ezd_1:14_28 1Ezd_1:14_29 1Ezd_1:14_30 1Ezd_1:14_31 1Ezd_1:14_32 1Ezd_1:14_33
1Ezd:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:15 καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ασαφ ἦσαν ἐπὶ τῆς τάξεως αὐτῶν κατὰ τὰ ὑπὸ Δαυιδ τεταγμένα καὶ Ασαφ καὶ Ζαχαριας καὶ Εδδινους οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ’ ἑκάστου πυλῶνος· οὐκ ἔστιν παραβῆναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐφημερίαν, οἱ γὰρ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς.
1Ezd:1:15 The holy singers also, the sons of Asaph, were in their order, according to the appointment of David, to wit, Asaph, Zacharias, and Jeduthun, who was of the king's retinue. (1 Esdras 1:15 Brenton)
1Ezd:1:15  
1Ezd:1:15 καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ασαφ ἦσαν ἐπὶ τῆς τάξεως αὐτῶν κατὰ τὰ ὑπὸ Δαυιδ τεταγμένα καὶ Ασαφ καὶ Ζαχαριας καὶ Εδδινους οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ’ ἑκάστου πυλῶνος· οὐκ ἔστιν παραβῆναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐφημερίαν, οἱ γὰρ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς.
1Ezd:1:15 καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τάξις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ὑπό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) καί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό θυρωρός, -οῦ, ὁ ἐπί ἕκαστος -η -ον πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γάρ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:1:15 I też, nawet, mianowicie Syn Asa(pH) By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zamówienie {Rozkaz} On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym David By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład I też, nawet, mianowicie Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Zachariasz I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król I też, nawet, mianowicie Dozorcy portier, portier, dozorca Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy Brama ??? Przed przydechem mocnym By być By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Każdy Samo /nasz /twój /siebie Bieg {Kurs} Dla odtąd, jak Brat On/ona/to/to samo Lewita Do gotowy On/ona/to/to samo
1Ezd:1:15 kai\ oi( i(eroPSa/ltai ui(oi\ *asaf E)=san e)pi\ tE=s ta/XeOs au)tO=n kata\ ta\ u(po\ *dauid tetagme/na kai\ *asaf kai\ *DZaCHarias kai\ *eddinous oi( para\ tou= basile/Os, kai\ oi( TurOroi\ e)f’ e(ka/stou pulO=nos· ou)k e)/stin parabE=nai e(/kaston tE\n e(autou= e)fEmeri/an, oi( ga\r a)delfoi\ au)tO=n oi( *leui=tai E(toi/masan au)toi=s.
1Ezd:1:15 kai hoi hieroPSaltai hyioi asaf Esan epi tEs taXeOs autOn kata ta hypo dauid tetagmena kai asaf kai DZaCHarias kai eddinus hoi para tu basileOs, kai hoi TyrOroi ef’ hekastu pylOnos· uk estin parabEnai hekaston tEn heautu efEmerian, hoi gar adelfoi autOn hoi leuitai hEtoimasan autois.
1Ezd:1:15 C RA_NPM N1M_NPM N2_NPM N_GSM V9_IAI3P P RA_GSF N3I_GSF RD_GPM P RA_APN P N_GSM VK_XMPAPN C N_NSM C N1T_NSM C N_NSM RA_NPM P RA_GSM N3V_GSM C RA_NPM N2_NPM P A1_GSM N3W_GSM D V9_PAI3S VB_AAN A1_ASM RA_ASF RD_GSM N1A_ASF RA_NPM x N2_NPM RD_GPM RA_NPM N1M_NPM VAI_AAI3P RD_DPM
1Ezd:1:15 and also, even, namely the ć son Asa(ph) to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the order he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing David to order category, grade, class, trim, orderliness and also, even, namely Asa(ph) and also, even, namely Zacharias and also, even, namely ć the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king and also, even, namely the doorkeeper doorman, porter, concierge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing each gate οὐχ before rough breathing to be to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, each the self /our-/your-/themselves course the for since, as brother he/she/it/same the Levite to ready he/she/it/same
1Ezd:1:15 and the (nom)   sons (nom|voc) Asa(ph) (indecl) they-were upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) order (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) under (+acc), by (+gen) David (indecl) having-been-ORDER-ed (nom|acc|voc) and Asa(ph) (indecl) and Zacharias (nom) and   the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) and the (nom) concierge (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) each (of two) (gen) gate (gen) not he/she/it-is to-TRANSGRESS each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (acc) self (gen) course (acc) the (nom) for brothers (nom|voc) them/same (gen) the (nom) Levites (nom|voc) they-READY-ed them/same (dat)
1Ezd:1:15 1Ezd_1:15_1 1Ezd_1:15_2 1Ezd_1:15_3 1Ezd_1:15_4 1Ezd_1:15_5 1Ezd_1:15_6 1Ezd_1:15_7 1Ezd_1:15_8 1Ezd_1:15_9 1Ezd_1:15_10 1Ezd_1:15_11 1Ezd_1:15_12 1Ezd_1:15_13 1Ezd_1:15_14 1Ezd_1:15_15 1Ezd_1:15_16 1Ezd_1:15_17 1Ezd_1:15_18 1Ezd_1:15_19 1Ezd_1:15_20 1Ezd_1:15_21 1Ezd_1:15_22 1Ezd_1:15_23 1Ezd_1:15_24 1Ezd_1:15_25 1Ezd_1:15_26 1Ezd_1:15_27 1Ezd_1:15_28 1Ezd_1:15_29 1Ezd_1:15_30 1Ezd_1:15_31 1Ezd_1:15_32 1Ezd_1:15_33 1Ezd_1:15_34 1Ezd_1:15_35 1Ezd_1:15_36 1Ezd_1:15_37 1Ezd_1:15_38 1Ezd_1:15_39 1Ezd_1:15_40 1Ezd_1:15_41 1Ezd_1:15_42 1Ezd_1:15_43 1Ezd_1:15_44 1Ezd_1:15_45 1Ezd_1:15_46
1Ezd:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:16 καὶ συνετελέσθη τὰ τῆς θυσίας τοῦ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀχθῆναι τὸ πασχα καὶ προσενεχθῆναι τὰς θυσίας ἐπὶ τὸ τοῦ κυρίου θυσιαστήριον κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέως Ιωσιου.
1Ezd:1:16 Moreover the porters were at every gate; it was not lawful for any to go from his ordinary service: for their brethren the Levites prepared for them. (1 Esdras 1:16 Brenton)
1Ezd:1:16  
1Ezd:1:16 καὶ συνετελέσθη τὰ τῆς θυσίας τοῦ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀχθῆναι τὸ πασχα καὶ προσενεχθῆναι τὰς θυσίας ἐπὶ τὸ τοῦ κυρίου θυσιαστήριον κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέως Ιωσιου.
1Ezd:1:16 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυσιαστήριον, -ου, τό κατά ὁ ἡ τό ἐπι·ταγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰωσίας, -ου, ὁ
1Ezd:1:16 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By prowadzić Pascha I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rozkazuj Król Jozjasz
1Ezd:1:16 kai\ sunetele/sTE ta\ tE=s Tusi/as tou= kuri/ou e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, a)CHTE=nai to\ pasCHa kai\ proseneCHTE=nai ta\s Tusi/as e)pi\ to\ tou= kuri/ou TusiastE/rion kata\ tE\n e)pitagE\n tou= basile/Os *iOsiou.
1Ezd:1:16 kai synetelesTE ta tEs Tysias tu kyriu en ekeinE tE hEmera, aCHTEnai to pasCHa kai proseneCHTEnai tas Tysias epi to tu kyriu TysiastErion kata tEn epitagEn tu basileOs iOsiu.
1Ezd:1:16 C VSI_API3S RA_NPN RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VQ_APN RA_ASN N_ASN C VQ_APN RA_APF N1A_APF P RA_ASN RA_GSM N2_GSM N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3V_GSM N1T_GSM
1Ezd:1:16 and also, even, namely to complete the the sacrifice victimize, immolate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to lead the passover and also, even, namely to present the sacrifice victimize, immolate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the command the king Josiah
1Ezd:1:16 and he/she/it-was-COMPLETE-ed the (nom|acc) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) to-be-LEAD-ed the (nom|acc) passover (indecl) and to-be-PRESENT-ed the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) sanctuary (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) command (acc) the (gen) king (gen) Josiah (gen)
1Ezd:1:16 1Ezd_1:16_1 1Ezd_1:16_2 1Ezd_1:16_3 1Ezd_1:16_4 1Ezd_1:16_5 1Ezd_1:16_6 1Ezd_1:16_7 1Ezd_1:16_8 1Ezd_1:16_9 1Ezd_1:16_10 1Ezd_1:16_11 1Ezd_1:16_12 1Ezd_1:16_13 1Ezd_1:16_14 1Ezd_1:16_15 1Ezd_1:16_16 1Ezd_1:16_17 1Ezd_1:16_18 1Ezd_1:16_19 1Ezd_1:16_20 1Ezd_1:16_21 1Ezd_1:16_22 1Ezd_1:16_23 1Ezd_1:16_24 1Ezd_1:16_25 1Ezd_1:16_26 1Ezd_1:16_27 1Ezd_1:16_28 1Ezd_1:16_29
1Ezd:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:17 καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὸ πασχα καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέρας ἑπτά.
1Ezd:1:17 Thus were the things that belonged to the sacrifices of the Lord accomplished in that day, that they might hold the passover, (1 Esdras 1:17 Brenton)
1Ezd:1:17  
1Ezd:1:17 καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὸ πασχα καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέρας ἑπτά.
1Ezd:1:17 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πάσχα, τό καί ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ἑπτά
1Ezd:1:17 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Syn Izrael By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pascha I też, nawet, mianowicie Świąteczny Przaśny Dzień Siedem
1Ezd:1:17 kai\ E)ga/gosan oi( ui(oi\ *israEl oi( eu(reTe/ntes e)n tO=| kairO=| tou/tO| to\ pasCHa kai\ tE\n e(ortE\n tO=n a)DZu/mOn E(me/ras e(pta/.
1Ezd:1:17 kai Egagosan hoi hyioi israEl hoi heureTentes en tO kairO tutO to pasCHa kai tEn heortEn tOn aDZymOn hEmeras hepta.
1Ezd:1:17 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM VC_APPNPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_ASN N_ASN C RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM N1A_APF M
1Ezd:1:17 and also, even, namely to lead the son Israel the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the passover and also, even, namely the festival the unleavened day seven
1Ezd:1:17 and they-LEAD-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) upon being-FIND-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) this (dat) the (nom|acc) passover (indecl) and the (acc) festival (acc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) day (gen), days (acc) seven
1Ezd:1:17 1Ezd_1:17_1 1Ezd_1:17_2 1Ezd_1:17_3 1Ezd_1:17_4 1Ezd_1:17_5 1Ezd_1:17_6 1Ezd_1:17_7 1Ezd_1:17_8 1Ezd_1:17_9 1Ezd_1:17_10 1Ezd_1:17_11 1Ezd_1:17_12 1Ezd_1:17_13 1Ezd_1:17_14 1Ezd_1:17_15 1Ezd_1:17_16 1Ezd_1:17_17 1Ezd_1:17_18 1Ezd_1:17_19 1Ezd_1:17_20
1Ezd:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:18 καὶ οὐκ ἤχθη τὸ πασχα τοιοῦτο ἐν τῷ Ισραηλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουηλ τοῦ προφήτου,
1Ezd:1:18 And offer sacrifices upon the altar of the Lord, according to the commandment of king Josias. (1 Esdras 1:18 Brenton)
1Ezd:1:18  
1Ezd:1:18 καὶ οὐκ ἤχθη τὸ πασχα τοιοῦτο ἐν τῷ Ισραηλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουηλ τοῦ προφήτου,
1Ezd:1:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
1Ezd:1:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć; by prowadzić Pascha Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Samuel Prorok
1Ezd:1:18 kai\ ou)k E)/CHTE to\ pasCHa toiou=to e)n tO=| *israEl a)po\ tO=n CHro/nOn *samouEl tou= profE/tou,
1Ezd:1:18 kai uk ECHTE to pasCHa toiuto en tO israEl apo tOn CHronOn samuEl tu profEtu,
1Ezd:1:18 C D VCI_API3S RA_NSN N_NSN A1_NSN P RA_DSM N_DSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GSM N1M_GSM
1Ezd:1:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have; to lead the passover such as this kind such, like [τοσαυτην] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). Samuel the prophet
1Ezd:1:18 and not he/she/it-was-HAVE-ed; he/she/it-was-LEAD-ed the (nom|acc) passover (indecl) such as this kind (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) times (gen) Samuel (indecl) the (gen) prophet (gen)
1Ezd:1:18 1Ezd_1:18_1 1Ezd_1:18_2 1Ezd_1:18_3 1Ezd_1:18_4 1Ezd_1:18_5 1Ezd_1:18_6 1Ezd_1:18_7 1Ezd_1:18_8 1Ezd_1:18_9 1Ezd_1:18_10 1Ezd_1:18_11 1Ezd_1:18_12 1Ezd_1:18_13 1Ezd_1:18_14 1Ezd_1:18_15
1Ezd:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:19 καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τοῦ Ισραηλ οὐκ ἠγάγοσαν πασχα τοιοῦτον, οἷον ἤγαγεν Ιωσιας καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ιουδαῖοι καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῇ κατοικήσει αὐτῶν ἐν Ιερουσαλημ·
1Ezd:1:19 So the children of Israel which were present held the passover at that time, and the feast of sweet bread seven days. (1 Esdras 1:19 Brenton)
1Ezd:1:19  
1Ezd:1:19 καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τοῦ Ισραηλ οὐκ ἠγάγοσαν πασχα τοιοῦτον, οἷον ἤγαγεν Ιωσιας καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ιουδαῖοι καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῇ κατοικήσει αὐτῶν ἐν Ιερουσαλημ·
1Ezd:1:19 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πάσχα, τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οἷος -α -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) Ἰωσίας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Ezd:1:19 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Izrael ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić Pascha Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Taki/z jaki rodzaj By prowadzić Jozjasz I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Żydowski I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
1Ezd:1:19 kai\ pa/ntes oi( basilei=s tou= *israEl ou)k E)ga/gosan pasCHa toiou=ton, oi(=on E)/gagen *iOsias kai\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ oi( *ioudai=oi kai\ pa=s *israEl oi( eu(reTe/ntes e)n tE=| katoikE/sei au)tO=n e)n *ierousalEm·
1Ezd:1:19 kai pantes hoi basileis tu israEl uk Egagosan pasCHa toiuton, hoion Egagen iOsias kai hoi hiereis kai hoi leuitai kai hoi iudaioi kai pas israEl hoi heureTentes en tE katoikEsei autOn en ierusalEm·
1Ezd:1:19 C A3_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_GSM N_GSM D VBI_AAI3P N_ASN A1_ASN A1A_ASN VBI_AAI3S N1T_NSM C RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM N2_NPM C A3_NSM N_NSM RA_NPM VC_APPNPM P RA_DSF N3I_DSF RD_GPM P N_DSF
1Ezd:1:19 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the king the Israel οὐχ before rough breathing to lead passover such as this kind such, like [τοσαυτην] such/of what kind to lead Josiah and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely the Jewish and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
1Ezd:1:19 and all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) Israel (indecl) not they-LEAD-ed passover (indecl) such as this kind (acc, nom|acc) such/of what kind (acc, nom|acc) he/she/it-LEAD-ed Josiah (nom) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) and every (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) upon being-FIND-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) them/same (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
1Ezd:1:19 1Ezd_1:19_1 1Ezd_1:19_2 1Ezd_1:19_3 1Ezd_1:19_4 1Ezd_1:19_5 1Ezd_1:19_6 1Ezd_1:19_7 1Ezd_1:19_8 1Ezd_1:19_9 1Ezd_1:19_10 1Ezd_1:19_11 1Ezd_1:19_12 1Ezd_1:19_13 1Ezd_1:19_14 1Ezd_1:19_15 1Ezd_1:19_16 1Ezd_1:19_17 1Ezd_1:19_18 1Ezd_1:19_19 1Ezd_1:19_20 1Ezd_1:19_21 1Ezd_1:19_22 1Ezd_1:19_23 1Ezd_1:19_24 1Ezd_1:19_25 1Ezd_1:19_26 1Ezd_1:19_27 1Ezd_1:19_28 1Ezd_1:19_29 1Ezd_1:19_30 1Ezd_1:19_31 1Ezd_1:19_32 1Ezd_1:19_33
1Ezd:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:20 ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιωσιου ἤχθη τὸ πασχα τοῦτο. –
1Ezd:1:20 And such a passover was not kept in Israel since the time of the prophet Samuel. (1 Esdras 1:20 Brenton)
1Ezd:1:20  
1Ezd:1:20 ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιωσιου ἤχθη τὸ πασχα τοῦτο.
1Ezd:1:20 ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἰωσίας, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό οὗτος αὕτη τοῦτο  
1Ezd:1:20 Osiemnasty Rok By panować Jozjasz By mieć; by prowadzić Pascha To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  
1Ezd:1:20 o)ktOkaideka/tO| e)/tei basileu/ontos *iOsiou E)/CHTE to\ pasCHa tou=to.
1Ezd:1:20 oktOkaidekatO etei basileuontos iOsiu ECHTE to pasCHa tuto.
1Ezd:1:20 A1_DSN N3E_DSN V1_PAPGSM N1T_GSM VQ_API3S RA_NSN N_NSN RD_NSN
1Ezd:1:20 eighteenth year to reign Josiah to have; to lead the passover this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
1Ezd:1:20 eighteenth (dat) year (dat) while REIGN-ing (gen) Josiah (gen) he/she/it-was-HAVE-ed; he/she/it-was-LEAD-ed the (nom|acc) passover (indecl) this (nom|acc)  
1Ezd:1:20 1Ezd_1:20_1 1Ezd_1:20_2 1Ezd_1:20_3 1Ezd_1:20_4 1Ezd_1:20_5 1Ezd_1:20_6 1Ezd_1:20_7 1Ezd_1:20_8 1Ezd_1:20_9
1Ezd:1:20 x x x x x x x x x
1Ezd:1:21 καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ιωσιου ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ πλήρει εὐσεβείας.
1Ezd:1:21 Yea, all the kings of Israel held not such a passover as Josias, and the priests, and the Levites, and the Jews, held with all Israel that were found dwelling at Jerusalem. (1 Esdras 1:21 Brenton)
1Ezd:1:21  
1Ezd:1:21 καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ιωσιου ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ πλήρει εὐσεβείας.
1Ezd:1:21 καί   ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό Ἰωσίας, -ου, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καρδία, -ας, ἡ πλήρης -ες εὐ·σέβεια, -ας, ἡ
1Ezd:1:21 I też, nawet, mianowicie Praca Jozjasz W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Pełny Pobożność
1Ezd:1:21 kai\ O)rTO/TE ta\ e)/rga *iOsiou e)nO/pion tou= kuri/ou au)tou= e)n kardi/a| plE/rei eu)sebei/as.
1Ezd:1:21 kai OrTOTE ta erga iOsiu enOpion tu kyriu autu en kardia plErei eusebeias.
1Ezd:1:21 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN N1T_GSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N1A_DSF A3H_DSF N1A_GSF
1Ezd:1:21 and also, even, namely ć the work Josiah in the presence of (+gen); ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) full godliness
1Ezd:1:21 and   the (nom|acc) works (nom|acc|voc) Josiah (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) heart (dat) full ([Adj] dat) godliness (gen), godlinesses (acc)
1Ezd:1:21 1Ezd_1:21_1 1Ezd_1:21_2 1Ezd_1:21_3 1Ezd_1:21_4 1Ezd_1:21_5 1Ezd_1:21_6 1Ezd_1:21_7 1Ezd_1:21_8 1Ezd_1:21_9 1Ezd_1:21_10 1Ezd_1:21_11 1Ezd_1:21_12 1Ezd_1:21_13
1Ezd:1:21 x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:22 καὶ τὰ κατ’ αὐτὸν δὲ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, περὶ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἠσεβηκότων εἰς τὸν κύριον παρὰ πᾶν ἔθνος καὶ βασιλείαν, καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτὸν ἐν αἰσθήσει, καὶ οἱ λόγοι τοῦ κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ισραηλ.
1Ezd:1:22 In the eighteenth year of the reign of Josias was this passover kept. (1 Esdras 1:22 Brenton)
1Ezd:1:22  
1Ezd:1:22 καὶ τὰ κατ’ αὐτὸν δὲ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, περὶ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἠσεβηκότων εἰς τὸν κύριον παρὰ πᾶν ἔθνος καὶ βασιλείαν, καὶ ἐλύπησαν αὐτὸν ἐν αἰσθήσει, καὶ οἱ λόγοι τοῦ κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ισραηλ.
1Ezd:1:22 καί ὁ ἡ τό κατά αὐτός αὐτή αὐτό δέ   ἐν ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί βασιλεία, -ας, ἡ καί ὅς ἥ ὅ λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αἴσθησις, -εως, ἡ; αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Ezd:1:22 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przedtem/w przodzie z Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Królestwo I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By smucić się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność); by spostrzegać I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Ezd:1:22 kai\ ta\ kat’ au)to\n de\ a)nage/graptai e)n toi=s e)/mprosTen CHro/nois, peri\ tO=n E(martEko/tOn kai\ E)sebEko/tOn ei)s to\n ku/rion para\ pa=n e)/Tnos kai\ basilei/an, kai\ a(/ e)lu/pEsan au)to\n e)n ai)sTE/sei, kai\ oi( lo/goi tou= kuri/ou a)ne/stEsan e)pi\ *israEl.
1Ezd:1:22 kai ta kat’ auton de anagegraptai en tois emprosTen CHronois, peri tOn hEmartEkotOn kai EsebEkotOn eis ton kyrion para pan eTnos kai basileian, kai ha elypEsan auton en aisTEsei, kai hoi logoi tu kyriu anestEsan epi israEl.
1Ezd:1:22 C RA_NPN P RD_ASM x VP_XMI3S P RA_DPM D N2_DPM P RA_GPN VX_XAPGPN C VX_XAPGPN P RA_ASM N2_ASM P A3_ASN N3E_ASN C N1A_ASF C RR_APN VAI_AAI3P RD_ASM P N3I_DSF C RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM VHI_AAI3P P N_DSM
1Ezd:1:22 and also, even, namely the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the before/in front of time – a specific time (specified time) or space of time (a while). about (+acc,+gen) the to sin and also, even, namely to be impious commit sacrilege into (+acc) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] and also, even, namely kingdom and also, even, namely who/whom/which to sorrow he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among discretion (knowledge, perceptibility); to perceive and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Ezd:1:22 and the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (acc) Yet   in/among/by (+dat) the (dat) before/in front of times (dat) about (+acc,+gen) the (gen) having SIN-ed (gen) and having BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (gen) into (+acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) nation (nom|acc|voc) and kingdom (acc) and who/whom/which (nom|acc) they-SORROW-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) discretion (dat); you(sg)-will-be-PERCEIVE-ed (classical) and the (nom) words (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Ezd:1:22 1Ezd_1:22_1 1Ezd_1:22_2 1Ezd_1:22_3 1Ezd_1:22_4 1Ezd_1:22_5 1Ezd_1:22_6 1Ezd_1:22_7 1Ezd_1:22_8 1Ezd_1:22_9 1Ezd_1:22_10 1Ezd_1:22_11 1Ezd_1:22_12 1Ezd_1:22_13 1Ezd_1:22_14 1Ezd_1:22_15 1Ezd_1:22_16 1Ezd_1:22_17 1Ezd_1:22_18 1Ezd_1:22_19 1Ezd_1:22_20 1Ezd_1:22_21 1Ezd_1:22_22 1Ezd_1:22_23 1Ezd_1:22_24 1Ezd_1:22_25 1Ezd_1:22_26 1Ezd_1:22_27 1Ezd_1:22_28 1Ezd_1:22_29 1Ezd_1:22_30 1Ezd_1:22_31 1Ezd_1:22_32 1Ezd_1:22_33 1Ezd_1:22_34 1Ezd_1:22_35 1Ezd_1:22_36 1Ezd_1:22_37
1Ezd:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:23 καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ιωσιου συνέβη Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμυς ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ Ιωσιας.
1Ezd:1:23 And the works or Josias were upright before his Lord with an heart full of godliness. (1 Esdras 1:23 Brenton)
1Ezd:1:23  
1Ezd:1:23 Καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ιωσιου συνέβη Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμυς ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ Ιωσιας.
1Ezd:1:23 καί μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πρᾶξις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο Ἰωσίας, -ου, ὁ συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πόλεμος, -ου, ὁ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐν   ἐπί ὁ ἡ τό Εὐφράτης, -οῦ, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσίας, -ου, ὁ
1Ezd:1:23 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Działalność To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jozjasz By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Faraon Król Egipt [kraj z] By przychodzić Wojna [zobacz polemiczny] By podnosić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eufrat I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Jozjasz
1Ezd:1:23 *kai\ meta\ pa=san tE\n pra=Xin tau/tEn *iOsiou sune/bE *faraO basile/a *ai)gu/ptou e)lTo/nta po/lemon e)gei=rai e)n *CHarkamus e)pi\ tou= *eu)fra/tou, kai\ e)XE=lTen ei)s a)pa/ntEsin au)tO=| *iOsias.
1Ezd:1:23 kai meta pasan tEn praXin tautEn iOsiu synebE faraO basilea aigyptu elTonta polemon egeirai en CHarkamys epi tu eufratu, kai eXElTen eis apantEsin autO iOsias.
1Ezd:1:23 C P A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RD_ASF N1T_GSM VZI_AAI3S N_ASM N3V_ASM N2_GSF VB_AAPASM N2_ASM VA_AAN P N_DS P RA_GSM N1M_GSM C VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DSM N1T_NSM
1Ezd:1:23 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the activity this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Josiah to happen pass off, occur, fortune, come about Pharaoh king Egypt [country of] to come war [see polemic] to rise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Euphrates and also, even, namely to come out into (+acc) meeting he/she/it/same Josiah
1Ezd:1:23 and after (+acc), with (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) activity (acc) this (acc) Josiah (gen) he/she/it-HAPPEN-ed Pharaoh (indecl) king (acc) Egypt (gen) upon COME-ing (acc, nom|acc|voc) war (acc) to-RISE, be-you(sg)-RISE-ed!, he/she/it-happens-to-RISE (opt) in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Euphrates (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) Josiah (nom)
1Ezd:1:23 1Ezd_1:23_1 1Ezd_1:23_2 1Ezd_1:23_3 1Ezd_1:23_4 1Ezd_1:23_5 1Ezd_1:23_6 1Ezd_1:23_7 1Ezd_1:23_8 1Ezd_1:23_9 1Ezd_1:23_10 1Ezd_1:23_11 1Ezd_1:23_12 1Ezd_1:23_13 1Ezd_1:23_14 1Ezd_1:23_15 1Ezd_1:23_16 1Ezd_1:23_17 1Ezd_1:23_18 1Ezd_1:23_19 1Ezd_1:23_20 1Ezd_1:23_21 1Ezd_1:23_22 1Ezd_1:23_23 1Ezd_1:23_24 1Ezd_1:23_25
1Ezd:1:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:24 καὶ διεπέμψατο βασιλεὺς Αἰγύπτου πρὸς αὐτὸν λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐστιν, βασιλεῦ τῆς Ιουδαίας;
1Ezd:1:24 As for the things that came to pass in his time, they were written in former times, concerning those that sinned, and did wickedly against the Lord above all people and kingdoms, and how they grieved him exceedingly, so that the words of the Lord rose up against Israel. (1 Esdras 1:24 Brenton)
1Ezd:1:24  
1Ezd:1:24 καὶ διεπέμψατο βασιλεὺς Αἰγύπτου πρὸς αὐτὸν λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐστιν, βασιλεῦ τῆς Ιουδαίας;
1Ezd:1:24 καί   βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
1Ezd:1:24 I też, nawet, mianowicie Król Egipt [kraj z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Król Judea [okolica z]; żydowski
1Ezd:1:24 kai\ diepe/mPSato basileu\s *ai)gu/ptou pro\s au)to\n le/gOn *ti/ e)moi\ kai\ soi/ e)stin, basileu= tE=s *ioudai/as;
1Ezd:1:24 kai diepemPSato basileus aigyptu pros auton legOn ti emoi kai soi estin, basileu tEs iudaias;
1Ezd:1:24 C VAI_AMI3S N3V_NSM N2_GSF P RD_ASM V1_PAPNSM RI_NSN RP_DS C RP_DS V9_PAI3S N3V_VSM RA_GSF N1A_GSF
1Ezd:1:24 and also, even, namely ć king Egypt [country of] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be king the Judea [region of]; Jewish
1Ezd:1:24 and   king (nom) Egypt (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) me (dat); my/mine (nom|voc) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is king (voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen)
1Ezd:1:24 1Ezd_1:24_1 1Ezd_1:24_2 1Ezd_1:24_3 1Ezd_1:24_4 1Ezd_1:24_5 1Ezd_1:24_6 1Ezd_1:24_7 1Ezd_1:24_8 1Ezd_1:24_9 1Ezd_1:24_10 1Ezd_1:24_11 1Ezd_1:24_12 1Ezd_1:24_13 1Ezd_1:24_14 1Ezd_1:24_15
1Ezd:1:24 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:25 οὐχὶ πρὸς σὲ ἐξαπέσταλμαι ὑπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ, ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου ὁ πόλεμός μού ἐστιν. καὶ νῦν κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν· ἀπόστηθι καὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ κυρίῳ.
1Ezd:1:25 Now after all these acts of Josias it came to pass, that Pharaoh the king of Egypt came to raise war at Carchamis upon Euphrates: and Josias went out against him. (1 Esdras 1:25 Brenton)
1Ezd:1:25  
1Ezd:1:25 οὐχὶ πρὸς σὲ ἐξαπέσταλμαι ὑπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ, ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου πόλεμός μού ἐστιν. καὶ νῦν κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν· ἀπόστηθι καὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ κυρίῳ.
1Ezd:1:25 οὐχί πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί γάρ ὁ ἡ τό Εὐφράτης, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) καί μή ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Ezd:1:25 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Do ??? Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Eufrat Wojna [zobacz polemiczny] Ja By być I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By być I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By być By uwalniać I też, nawet, mianowicie Nie Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Ezd:1:25 ou)CHi\ pro\s se\ e)Xape/stalmai u(po\ kuri/ou tou= Teou=, e)pi\ ga\r tou= *eu)fra/tou o( po/lemo/s mou/ e)stin. kai\ nu=n ku/rios met’ e)mou= e)stin, kai\ ku/rios met’ e)mou= e)pispeu/dOn e)sti/n· a)po/stETi kai\ mE\ e)nantiou= tO=| kuri/O|.
1Ezd:1:25 uCHi pros se eXapestalmai hypo kyriu tu Teu, epi gar tu eufratu ho polemos mu estin. kai nyn kyrios met’ emu estin, kai kyrios met’ emu epispeudOn estin· apostETi kai mE enantiu tO kyriO.
1Ezd:1:25 D P RP_AS VM_XMI1S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM P x RA_GSM N1M_GSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAI3S C D N2_NSM P RP_GS V9_PAI3S C N2_NSM P RP_GS V1_PAPNSM V9_PAI3S VH_AAD2S C D V4_PMD2S RA_DSM N2_DSM
1Ezd:1:25 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing for since, as the Euphrates the war [see polemic] I to be and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to be and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine ć to be to disengage and also, even, namely not contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Ezd:1:25 not toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-have-been-???-ed under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) for the (gen) Euphrates (gen) the (nom) war (nom) me (gen) he/she/it-is and now lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-is and lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)   he/she/it-is do-DISENGAGE-you(sg)! and not contrary ([Adj] gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
1Ezd:1:25 1Ezd_1:25_1 1Ezd_1:25_2 1Ezd_1:25_3 1Ezd_1:25_4 1Ezd_1:25_5 1Ezd_1:25_6 1Ezd_1:25_7 1Ezd_1:25_8 1Ezd_1:25_9 1Ezd_1:25_10 1Ezd_1:25_11 1Ezd_1:25_12 1Ezd_1:25_13 1Ezd_1:25_14 1Ezd_1:25_15 1Ezd_1:25_16 1Ezd_1:25_17 1Ezd_1:25_18 1Ezd_1:25_19 1Ezd_1:25_20 1Ezd_1:25_21 1Ezd_1:25_22 1Ezd_1:25_23 1Ezd_1:25_24 1Ezd_1:25_25 1Ezd_1:25_26 1Ezd_1:25_27 1Ezd_1:25_28 1Ezd_1:25_29 1Ezd_1:25_30 1Ezd_1:25_31 1Ezd_1:25_32 1Ezd_1:25_33 1Ezd_1:25_34
1Ezd:1:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:26 καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν Ιωσιας ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ οὐ προσέχων ῥήμασιν Ιερεμιου προφήτου ἐκ στόματος κυρίου·
1Ezd:1:26 But the king of Egypt sent to him, saying, What have I to do with thee, O king of Judea? (1 Esdras 1:26 Brenton)
1Ezd:1:26  
1Ezd:1:26 καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν Ιωσιας ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ οὐ προσέχων ῥήμασιν Ιερεμιου προφήτου ἐκ στόματος κυρίου·
1Ezd:1:26 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ Ἰωσίας, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ προφήτης, -ου, ὁ ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Ezd:1:26 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Samo /nasz /twój /siebie Jozjasz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz On/ona/to/to samo Ale By walczyć z wojną On/ona/to/to samo By przedsiębrać ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Jeremiasz Prorok Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Ezd:1:26 kai\ ou)k a)pe/strePSen e(auto\n *iOsias e)pi\ to\ a(/rma au)tou=, a)lla\ polemei=n au)to\n e)piCHeirei= ou) prose/CHOn r(E/masin *ieremiou profE/tou e)k sto/matos kuri/ou·
1Ezd:1:26 kai uk apestrePSen heauton iOsias epi to harma autu, alla polemein auton epiCHeirei u proseCHOn rEmasin ieremiu profEtu ek stomatos kyriu·
1Ezd:1:26 C D VAI_AAI3S RD_ASM N1T_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C V2_PAN RD_ASM V2_PAI3S D V1_PAPNSM N3M_DPN N1T_GSM N1M_GSM P N3M_GSN N2_GSM
1Ezd:1:26 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn away from self /our-/your-/themselves Josiah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chariot he/she/it/same but to fight war he/she/it/same to undertake οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. declaration statement, utterance Jeremiah prophet out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Ezd:1:26 and not he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM self (acc) Josiah (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) chariot (nom|acc|voc) him/it/same (gen) but to-be-FIGHT-ing him/it/same (acc) he/she/it-is-UNDERTAKE-ing, you(sg)-are-being-UNDERTAKE-ed (classical), be-you(sg)-UNDERTAKE-ing! not while PAY HEED-ing (nom) declarations (dat) Jeremiah (gen) prophet (gen) out of (+gen) mouth/maw (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Ezd:1:26 1Ezd_1:26_1 1Ezd_1:26_2 1Ezd_1:26_3 1Ezd_1:26_4 1Ezd_1:26_5 1Ezd_1:26_6 1Ezd_1:26_7 1Ezd_1:26_8 1Ezd_1:26_9 1Ezd_1:26_10 1Ezd_1:26_11 1Ezd_1:26_12 1Ezd_1:26_13 1Ezd_1:26_14 1Ezd_1:26_15 1Ezd_1:26_16 1Ezd_1:26_17 1Ezd_1:26_18 1Ezd_1:26_19 1Ezd_1:26_20 1Ezd_1:26_21
1Ezd:1:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:1:27 ἀλλὰ συνεστήσατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδαους, καὶ κατέβησαν οἱ ἄρχοντες πρὸς τὸν βασιλέα Ιωσιαν.
1Ezd:1:27 I am not sent out from the Lord God against thee; for my war is upon Euphrates: and now the Lord is with me, yea, the Lord is with me hasting me forward: depart from me, and be not against the Lord. (1 Esdras 1:27 Brenton)
1Ezd:1:27  
1Ezd:1:27 ἀλλὰ συνεστήσατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδαους, καὶ κατέβησαν οἱ ἄρχοντες πρὸς τὸν βασιλέα Ιωσιαν.
1Ezd:1:27 ἀλλά συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό     καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰωσίας, -ου, ὁ
1Ezd:1:27 Ale By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By schodzić Władca; by zaczynać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Jozjasz
1Ezd:1:27 a)lla\ sunestE/sato pro\s au)to\n po/lemon e)n tO=| pedi/O| *mageddaous, kai\ kate/bEsan oi( a)/rCHontes pro\s to\n basile/a *iOsian.
1Ezd:1:27 alla synestEsato pros auton polemon en tO pediO mageddaus, kai katebEsan hoi arCHontes pros ton basilea iOsian. <