3Krl:17:1 καὶ εἶπεν Ηλιου ὁ προφήτης ὁ Θεσβίτης ἐκ Θεσβων τῆς Γαλααδ πρὸς Αχααβ Ζῇ κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ ἔσται τὰ ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετὸς ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου μου.
3Krl:17:1 And Eliu the prophet, the Thesbite of Thesbae of Galaad, said to Achaab, As the Lord God of hosts, the God of Israel, lives, before whom I stand, there shall not be these years dew nor rain, except by the word of my mouth. (1 Kings 17:1 Brenton)
3Krl:17:1 Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem». (1 Krl 17:1 BT_4)
3Krl:17:1 Καὶ εἶπεν Ηλιου προφήτης Θεσβίτης ἐκ Θεσβων τῆς Γαλααδ πρὸς Αχααβ Ζῇ κύριος θεὸς τῶν δυνάμεων θεὸς Ισραηλ, παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ ἔσται τὰ ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετὸς ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου μου.
3Krl:17:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐκ   ὁ ἡ τό   πρός   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό οὗτος αὕτη τοῦτο   καί ὑετός, -ου, ὁ ὅτι εἰ μή διά στόμα[τ], -ατος, τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:17:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Prorok Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność Bóg  Izrael Kto/, który/, który By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Jeżeli By być Rok To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Deszcz Ponieważ/tamto Jeżeli Nie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja
3Krl:17:1 *kai\ ei)=pen *Eliou o( profE/tEs o( *Tesbi/tEs e)k *TesbOn tE=s *galaad pro\s *aCHaab *DZE=| ku/rios o( Teo\s tO=n duna/meOn o( Teo\s *israEl, O(=| pare/stEn e)nO/pion au)tou=, ei) e)/stai ta\ e)/tE tau=ta dro/sos kai\ u(eto\s o(/ti ei) mE\ dia\ sto/matos lo/gou mou.
3Krl:17:1 kai eipen Eliu ho profEtEs ho TesbitEs ek TesbOn tEs galaad pros aCHaab DZE kyrios ho Teos tOn dynameOn ho Teos israEl, hO parestEn enOpion autu, ei estai ta etE tauta drosos kai hyetos hoti ei mE dia stomatos logu mu.
3Krl:17:1 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM RA_NSM N1M_NSM P N_GS RA_GSF N_GSF P N_ASM V3_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF RA_NSM N2_NSM N_GSM RR_DSM VHI_AAI1S P RD_GSM C VF_FMI3S RA_APN N3E_APN RD_APN N2_NSF C N2_NSM C C D P N3M_GSN N2_GSM RP_GS
3Krl:17:1 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the prophet the ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć the ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability the god [see theology] Israel who/whom/which to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same if to be the year this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely rain because/that if not because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mouth/maw stoma word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I
3Krl:17:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) the (nom) prophet (nom) the (nom)   out of (+gen)   the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat)   he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) the (nom) god (nom) Israel (indecl) who/whom/which (dat) I-STand-ed-WITH/BESIDE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) if he/she/it-will-be the (nom|acc) years (nom|acc|voc) these (nom|acc)   and rain (nom) because/that if not because of (+acc), through (+gen) mouth/maw (gen) word (gen) me (gen)
3Krl:17:1 3Krl_17:1_1 3Krl_17:1_2 3Krl_17:1_3 3Krl_17:1_4 3Krl_17:1_5 3Krl_17:1_6 3Krl_17:1_7 3Krl_17:1_8 3Krl_17:1_9 3Krl_17:1_10 3Krl_17:1_11 3Krl_17:1_12 3Krl_17:1_13 3Krl_17:1_14 3Krl_17:1_15 3Krl_17:1_16 3Krl_17:1_17 3Krl_17:1_18 3Krl_17:1_19 3Krl_17:1_20 3Krl_17:1_21 3Krl_17:1_22 3Krl_17:1_23 3Krl_17:1_24 3Krl_17:1_25 3Krl_17:1_26 3Krl_17:1_27 3Krl_17:1_28 3Krl_17:1_29 3Krl_17:1_30 3Krl_17:1_31 3Krl_17:1_32 3Krl_17:1_33 3Krl_17:1_34 3Krl_17:1_35 3Krl_17:1_36 3Krl_17:1_37 3Krl_17:1_38 3Krl_17:1_39 3Krl_17:1_40 3Krl_17:1_41
3Krl:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:2 καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
3Krl:17:2 And the word of the Lord came to Eliu, saying, (1 Kings 17:2 Brenton)
3Krl:17:2 Potem Pan skierował do niego to słowo: (1 Krl 17:2 BT_4)
3Krl:17:2 καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
3Krl:17:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:17:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:17:2 kai\ e)ge/neto r(E=ma kuri/ou pro\s *Eliou
3Krl:17:2 kai egeneto rEma kyriu pros Eliu
3Krl:17:2 C VBI_AMI3S N3M_NSN N2_GSM P N_ASM
3Krl:17:2 and also, even, namely to become become, happen declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:17:2 and he/she/it-was-BECOME-ed declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:17:2 3Krl_17:2_1 3Krl_17:2_2 3Krl_17:2_3 3Krl_17:2_4 3Krl_17:2_5 3Krl_17:2_6
3Krl:17:2 x x x x x x
3Krl:17:3 Πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολὰς καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου·
3Krl:17:3 Depart hence eastward, and hide thee by the brook of Chorrath, that is before Jordan. (1 Kings 17:3 Brenton)
3Krl:17:3 «Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. (1 Krl 17:3 BT_4)
3Krl:17:3 Πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολὰς καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου·
3Krl:17:3 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐντεῦ·θεν κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
3Krl:17:3 By iść Stąd W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Jordan [rzeka z]
3Krl:17:3 *poreu/ou e)nteu=Ten kata\ a)natola\s kai\ kru/bETi e)n tO=| CHeima/rrO| *CHorraT tou= e)pi\ prosO/pou tou= *iorda/nou·
3Krl:17:3 poreuu enteuTen kata anatolas kai krybETi en tO CHeimarrO CHorraT tu epi prosOpu tu iordanu·
3Krl:17:3 V1_PAD2S D P N1_APF C VD_APD2S P RA_DSM N2_DSM N_GS RA_GSM P N2N_GSN RA_GSM N1M_GSM
3Krl:17:3 to go from here down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wadi ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the Jordan [river of]
3Krl:17:3 be-you(sg)-being-GO-ed! from here down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and be-you(sg)-HIDE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) wadi (dat)   the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) Jordan (gen)
3Krl:17:3 3Krl_17:3_1 3Krl_17:3_2 3Krl_17:3_3 3Krl_17:3_4 3Krl_17:3_5 3Krl_17:3_6 3Krl_17:3_7 3Krl_17:3_8 3Krl_17:3_9 3Krl_17:3_10 3Krl_17:3_11 3Krl_17:3_12 3Krl_17:3_13 3Krl_17:3_14 3Krl_17:3_15
3Krl:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:4 καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ.
3Krl:17:4 And it shall be that thou shalt drink water of the brook, and I will charge the ravens to feed thee there. (1 Kings 17:4 Brenton)
3Krl:17:4 Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». (1 Krl 17:4 BT_4)
3Krl:17:4 καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ.
3Krl:17:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὁ ἡ τό κόραξ, -ακος, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ
3Krl:17:4 I też, nawet, mianowicie By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Koryto rzeki By pić; do ??? Woda I też, nawet, mianowicie Kruczy By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg) Tam
3Krl:17:4 kai\ e)/stai e)k tou= CHeima/rrou pi/esai u(/dOr, kai\ toi=s ko/raXin e)ntelou=mai diatre/fein se e)kei=.
3Krl:17:4 kai estai ek tu CHeimarru piesai hydOr, kai tois koraXin entelumai diatrefein se ekei.
3Krl:17:4 C VF_FMI3S P RA_GSM N2_GSM VA_AAD2S N3_ASN C RA_DPM N3K_DPM V1_PMI1S V1_PAN RP_AS D
3Krl:17:4 and also, even, namely to be out of (+gen) ἐξ before vowels the wadi to drink; to ??? water and also, even, namely the raven to enjoin command ć you; your/yours(sg) there
3Krl:17:4 and he/she/it-will-be out of (+gen) the (gen) wadi (gen, voc) you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) water (nom|acc|voc) and the (dat) ravens (dat) I-will-be-ENJOIN-ed   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) there
3Krl:17:4 3Krl_17:4_1 3Krl_17:4_2 3Krl_17:4_3 3Krl_17:4_4 3Krl_17:4_5 3Krl_17:4_6 3Krl_17:4_7 3Krl_17:4_8 3Krl_17:4_9 3Krl_17:4_10 3Krl_17:4_11 3Krl_17:4_12 3Krl_17:4_13 3Krl_17:4_14
3Krl:17:4 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:5 καὶ ἐποίησεν Ηλιου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου.
3Krl:17:5 And Eliu did according to the word of the Lord, and he sat by the brook of Chorrath before Jordan. (1 Kings 17:5 Brenton)
3Krl:17:5 Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. (1 Krl 17:5 BT_4)
3Krl:17:5 καὶ ἐποίησεν Ηλιου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου.
3Krl:17:5 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
3Krl:17:5 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Jordan [rzeka z]
3Krl:17:5 kai\ e)poi/Esen *Eliou kata\ to\ r(E=ma kuri/ou kai\ e)ka/Tisen e)n tO=| CHeima/rrO| *CHorraT e)pi\ prosO/pou tou= *iorda/nou.
3Krl:17:5 kai epoiEsen Eliu kata to rEma kyriu kai ekaTisen en tO CHeimarrO CHorraT epi prosOpu tu iordanu.
3Krl:17:5 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM N_GSM P N2N_GSN RA_GSM N1M_GSM
3Krl:17:5 and also, even, namely to do/make Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wadi ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the Jordan [river of]
3Krl:17:5 and he/she/it-DO/MAKE-ed Elijah (gen); sun (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) the (dat) wadi (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) Jordan (gen)
3Krl:17:5 3Krl_17:5_1 3Krl_17:5_2 3Krl_17:5_3 3Krl_17:5_4 3Krl_17:5_5 3Krl_17:5_6 3Krl_17:5_7 3Krl_17:5_8 3Krl_17:5_9 3Krl_17:5_10 3Krl_17:5_11 3Krl_17:5_12 3Krl_17:5_13 3Krl_17:5_14 3Krl_17:5_15 3Krl_17:5_16 3Krl_17:5_17
3Krl:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:6 καὶ οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωῒ καὶ κρέα τὸ δείλης, καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ.
3Krl:17:6 And the ravens brought him loaves in the morning, and flesh in the evening and he drank water of the brook. (1 Kings 17:6 Brenton)
3Krl:17:6 A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. (1 Krl 17:6 BT_4)
3Krl:17:6 καὶ οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωῒ καὶ κρέα τὸ δείλης, καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ.
3Krl:17:6 καί ὁ ἡ τό κόραξ, -ακος, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ καί κρέας, κρέως, τό ὁ ἡ τό δειλός -ή -όν καί ἐκ ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
3Krl:17:6 I też, nawet, mianowicie Kruczy By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Wcześnie I też, nawet, mianowicie Mięso Tchórzliwy (nieśmiały) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Koryto rzeki By pić Woda
3Krl:17:6 kai\ oi( ko/rakes e)/feron au)tO=| a)/rtous to\ prOi\+ kai\ kre/a to\ dei/lEs, kai\ e)k tou= CHeima/rrou e)/pinen u(/dOr.
3Krl:17:6 kai hoi korakes eferon autO artus to prO+i kai krea to deilEs, kai ek tu CHeimarru epinen hydOr.
3Krl:17:6 C RA_NPM N3K_NPM V1I_IAI3P RD_DSM N2_APM RA_ASN D C N3_APN RA_ASN N1_GSF C P RA_GSM N2_GSM V1I_IAI3S N3_ASN
3Krl:17:6 and also, even, namely the raven to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the early and also, even, namely meat the cowardly (timid) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the wadi to drink water
3Krl:17:6 and the (nom) ravens (nom|voc) I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing him/it/same (dat) [loaves of] bread (acc) the (nom|acc) early and meats (nom|acc|voc) the (nom|acc) cowardly ([Adj] gen) and out of (+gen) the (gen) wadi (gen, voc) he/she/it-was-DRINK-ing water (nom|acc|voc)
3Krl:17:6 3Krl_17:6_1 3Krl_17:6_2 3Krl_17:6_3 3Krl_17:6_4 3Krl_17:6_5 3Krl_17:6_6 3Krl_17:6_7 3Krl_17:6_8 3Krl_17:6_9 3Krl_17:6_10 3Krl_17:6_11 3Krl_17:6_12 3Krl_17:6_13 3Krl_17:6_14 3Krl_17:6_15 3Krl_17:6_16 3Krl_17:6_17 3Krl_17:6_18
3Krl:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:7 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας καὶ ἐξηράνθη ὁ χειμάρρους, ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς.
3Krl:17:7 And it came to pass after some time, that the brook was dried up, because there had been no rain upon the earth. (1 Kings 17:7 Brenton)
3Krl:17:7 Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. (1 Krl 17:7 BT_4)
3Krl:17:7 Καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας καὶ ἐξηράνθη χειμάρρους, ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς.
3Krl:17:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὑετός, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
3Krl:17:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany Koryto rzeki Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
3Krl:17:7 *kai\ e)ge/neto meta\ E(me/ras kai\ e)XEra/nTE o( CHeima/rrous, o(/ti ou)k e)ge/neto u(eto\s e)pi\ tE=s gE=s.
3Krl:17:7 kai egeneto meta hEmeras kai eXEranTE ho CHeimarrus, hoti uk egeneto hyetos epi tEs gEs.
3Krl:17:7 C VBI_AMI3S P N1A_APF C VCI_API3S RA_NSM N3_NSM C D VBI_AMI3S N2_NSM P RA_GSF N1_GSF
3Krl:17:7 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing day and also, even, namely to wither dry, parched the wadi because/that οὐχ before rough breathing to become become, happen rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
3Krl:17:7 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) day (gen), days (acc) and he/she/it-was-WITHER-ed the (nom) wadi (nom), wadis (acc) because/that not he/she/it-was-BECOME-ed rain (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
3Krl:17:7 3Krl_17:7_1 3Krl_17:7_2 3Krl_17:7_3 3Krl_17:7_4 3Krl_17:7_5 3Krl_17:7_6 3Krl_17:7_7 3Krl_17:7_8 3Krl_17:7_9 3Krl_17:7_10 3Krl_17:7_11 3Krl_17:7_12 3Krl_17:7_13 3Krl_17:7_14 3Krl_17:7_15
3Krl:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:8 καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
3Krl:17:8 And the word of the Lord came to Eliu, saying, (1 Kings 17:8 Brenton)
3Krl:17:8 Wówczas Pan skierował do niego to słowo: (1 Krl 17:8 BT_4)
3Krl:17:8 καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
3Krl:17:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:17:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:17:8 kai\ e)ge/neto r(E=ma kuri/ou pro\s *Eliou
3Krl:17:8 kai egeneto rEma kyriu pros Eliu
3Krl:17:8 C VBI_AMI3S N3M_NSN N2_GSM P N_ASM
3Krl:17:8 and also, even, namely to become become, happen declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:17:8 and he/she/it-was-BECOME-ed declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:17:8 3Krl_17:8_1 3Krl_17:8_2 3Krl_17:8_3 3Krl_17:8_4 3Krl_17:8_5 3Krl_17:8_6
3Krl:17:8 x x x x x x
3Krl:17:9 Ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰς Σαρεπτα τῆς Σιδωνίας· ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε.
3Krl:17:9 Arise, and go to Sarepta of the Sidonian land: behold, I have there commanded a widow-woman to maintain thee. (1 Kings 17:9 Brenton)
3Krl:17:9 «Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła». (1 Krl 17:9 BT_4)
3Krl:17:9 Ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰς Σαρεπτα τῆς Σιδωνίας· ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε.
3Krl:17:9 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Σάρεπτα, -ων, τά ὁ ἡ τό Σιδώνιος -ία -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐκεῖ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι χήρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:17:9 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Zarefat [miasto z] Sidonian [mieszkaniec Sydonu] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zalecać rozkaz Tam Kobiety/żona Wdowa Ty; twój/twój(sg)
3Krl:17:9 *)ana/stETi kai\ poreu/ou ei)s *sarepta tE=s *sidOni/as· i)dou\ e)nte/talmai e)kei= gunaiki\ CHE/ra| tou= diatre/fein se.
3Krl:17:9 anastETi kai poreuu eis sarepta tEs sidOnias· idu entetalmai ekei gynaiki CHEra tu diatrefein se.
3Krl:17:9 VH_APD2S C V1_PMD2S P N_ASF RA_GSF N1A_GSF I VM_XMI1S D N3K_DSF N1A_DSF RA_GSN V1_PAN RP_AS
3Krl:17:9 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go into (+acc) Zarephath [city of] the Sidonian [inhabitant of Sidon] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to enjoin command there woman/wife widow the ć you; your/yours(sg)
3Krl:17:9 do-STand-you(sg)-UP! and be-you(sg)-being-GO-ed! into (+acc) Zarephath (nom|acc|voc) the (gen) Sidonian ([Adj] acc, gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-been-ENJOIN-ed there woman/wife (dat) widow (dat) the (gen)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
3Krl:17:9 3Krl_17:9_1 3Krl_17:9_2 3Krl_17:9_3 3Krl_17:9_4 3Krl_17:9_5 3Krl_17:9_6 3Krl_17:9_7 3Krl_17:9_8 3Krl_17:9_9 3Krl_17:9_10 3Krl_17:9_11 3Krl_17:9_12 3Krl_17:9_13 3Krl_17:9_14 3Krl_17:9_15
3Krl:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:10 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτα εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγεν ξύλα· καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν αὐτῇ Λαβὲ δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίομαι.
3Krl:17:10 And he arose and went to Sarepta, and came to the gate of the city: and, behold, a widow-woman was there gathering sticks; and Eliu cried after her, and said to her, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. (1 Kings 17:10 Brenton)
3Krl:17:10 Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił». (1 Krl 17:10 BT_4)
3Krl:17:10 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτα εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγεν ξύλα· καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν αὐτῇ Λαβὲ δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίομαι.
3Krl:17:10 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Σάρεπτα, -ων, τά εἰς[1] ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι χήρα, -ας, ἡ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀλίγος -η -ον ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] ἄγγο·ς, -ους, τό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
3Krl:17:10 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Zarefat [miasto z] Do (+przyspieszenie) Brama Miasto I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam Kobiety/żona Wdowa By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By ryczeć Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Naprawdę Ja Mało [zobacz oligarchię] Woda Do (+przyspieszenie) Naczynie (kosz, torba) I też, nawet, mianowicie By pić
3Krl:17:10 kai\ a)ne/stE kai\ e)poreu/TE ei)s *sarepta ei)s to\n pulO=na tE=s po/leOs, kai\ i)dou\ e)kei= gunE\ CHE/ra sune/legen Xu/la· kai\ e)bo/Esen o)pi/sO au)tE=s *Eliou kai\ ei)=pen au)tE=| *labe\ dE/ moi o)li/gon u(/dOr ei)s a)/ggos kai\ pi/omai.
3Krl:17:10 kai anestE kai eporeuTE eis sarepta eis ton pylOna tEs poleOs, kai idu ekei gynE CHEra synelegen Xyla· kai eboEsen opisO autEs Eliu kai eipen autE labe dE moi oligon hydOr eis angos kai piomai.
3Krl:17:10 C VHI_AAI3S C VCI_API3S P N_ASF P RA_ASM N3W_ASM RA_GSF N3I_GSF C I D N3K_NSF N1A_NSF V1I_IAI3S N2N_APN C VAI_AAI3S P RD_GSF N_NSM C VBI_AAI3S RD_DSF VB_AAD2S x RP_DS A1_ASN N3_ASN P N2_ASN C VF_FMI1S
3Krl:17:10 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go into (+acc) Zarephath [city of] into (+acc) the gate the city and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), there woman/wife widow to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to bellow behind back, behind, after he/she/it/same Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand indeed I little [see oligarchy] water into (+acc) vessel (basket, bag) and also, even, namely to drink
3Krl:17:10 and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) Zarephath (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) gate (acc) the (gen) city (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! there woman/wife (nom) widow (nom|voc) he/she/it-was-GATHER-ing trees/wooden things (nom|acc|voc) and he/she/it-BELLOW-ed behind her/it/same (gen) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! indeed me (dat) little (acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) into (+acc) vessel (nom|acc|voc) and I-will-be-DRINK-ed
3Krl:17:10 3Krl_17:10_1 3Krl_17:10_2 3Krl_17:10_3 3Krl_17:10_4 3Krl_17:10_5 3Krl_17:10_6 3Krl_17:10_7 3Krl_17:10_8 3Krl_17:10_9 3Krl_17:10_10 3Krl_17:10_11 3Krl_17:10_12 3Krl_17:10_13 3Krl_17:10_14 3Krl_17:10_15 3Krl_17:10_16 3Krl_17:10_17 3Krl_17:10_18 3Krl_17:10_19 3Krl_17:10_20 3Krl_17:10_21 3Krl_17:10_22 3Krl_17:10_23 3Krl_17:10_24 3Krl_17:10_25 3Krl_17:10_26 3Krl_17:10_27 3Krl_17:10_28 3Krl_17:10_29 3Krl_17:10_30 3Krl_17:10_31 3Krl_17:10_32 3Krl_17:10_33 3Krl_17:10_34 3Krl_17:10_35
3Krl:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:11 καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν Λήμψῃ δή μοι ψωμὸν ἄρτου ἐν τῇ χειρί σου.
3Krl:17:11 And she went to fetch it; and Eliu cried after her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of the bread that is in thy hand. (1 Kings 17:11 Brenton)
3Krl:17:11 Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» (1 Krl 17:11 BT_4)
3Krl:17:11 καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν Λήμψῃ δή μοι ψωμὸν ἄρτου ἐν τῇ χειρί σου.
3Krl:17:11 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἄρτος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:17:11 I też, nawet, mianowicie By iść By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By ryczeć Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Naprawdę Ja Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg)
3Krl:17:11 kai\ e)poreu/TE labei=n, kai\ e)bo/Esen o)pi/sO au)tE=s *Eliou kai\ ei)=pen *lE/mPSE| dE/ moi PSOmo\n a)/rtou e)n tE=| CHeiri/ sou.
3Krl:17:11 kai eporeuTE labein, kai eboEsen opisO autEs Eliu kai eipen lEmPSE dE moi PSOmon artu en tE CHeiri su.
3Krl:17:11 C VCI_API3S VB_AAN C VAI_AAI3S P RD_GSF N_NSM C VBI_AAI3S VA_AAS2S x RP_DS N2_ASM N2_GSM P RA_DSF N3_DSF RP_GS
3Krl:17:11 and also, even, namely to go to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to bellow behind back, behind, after he/she/it/same Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand indeed I ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg)
3Krl:17:11 and he/she/it-was-GO-ed to-TAKE HOLD OF and he/she/it-BELLOW-ed behind her/it/same (gen) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed indeed me (dat)   bread (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:17:11 3Krl_17:11_1 3Krl_17:11_2 3Krl_17:11_3 3Krl_17:11_4 3Krl_17:11_5 3Krl_17:11_6 3Krl_17:11_7 3Krl_17:11_8 3Krl_17:11_9 3Krl_17:11_10 3Krl_17:11_11 3Krl_17:11_12 3Krl_17:11_13 3Krl_17:11_14 3Krl_17:11_15 3Krl_17:11_16 3Krl_17:11_17 3Krl_17:11_18 3Krl_17:11_19
3Krl:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:12 καὶ εἶπεν ἡ γυνή Ζῇ κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν μοι ἐγκρυφίας ἀλλ’ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέγω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου, καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα.
3Krl:17:12 And the woman said, As the Lord thy God lives, I have not a cake, but only a handful of meal in the pitcher, and a little oil in a cruse, and, behold, I am going to gather two sticks, and I shall go in and dress it for myself and my children, and we shall eat it and die. (1 Kings 17:12 Brenton)
3Krl:17:12 Na to odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy». (1 Krl 17:12 BT_4)
3Krl:17:12 καὶ εἶπεν γυνή Ζῇ κύριος θεός σου, εἰ ἔστιν μοι ἐγκρυφίας ἀλλ’ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέγω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου, καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα.
3Krl:17:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀλλά ἤ[1] ὅσος -η -ον δράξ, -ακός, ἡ [LXX] ἄλευρον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ καί ὀλίγος -η -ον ἔλαιον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
3Krl:17:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By być Ja Ale Albo Tyleż/wiele jak Ręka Pszenicy mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wody słój I też, nawet, mianowicie Mało [zobacz oligarchię] Oliwa z oliwek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Dwa I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Siebie I też, nawet, mianowicie Dziecko Ja I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By umierać
3Krl:17:12 kai\ ei)=pen E( gunE/ *DZE=| ku/rios o( Teo/s sou, ei) e)/stin moi e)gkrufi/as a)ll’ E)\ o(/son dra\X a)leu/rou e)n tE=| u(dri/a| kai\ o)li/gon e)/laion e)n tO=| kaPSa/kE|· kai\ i)dou\ e)gO\ sulle/gO du/o Xula/ria kai\ ei)seleu/somai kai\ poiE/sO au)to\ e)mautE=| kai\ toi=s te/knois mou, kai\ fago/meTa kai\ a)poTanou/meTa.
3Krl:17:12 kai eipen hE gynE DZE kyrios ho Teos su, ei estin moi enkryfias all’ E hoson draX aleuru en tE hydria kai oligon elaion en tO kaPSakE· kai idu egO syllegO dyo Xylaria kai eiseleusomai kai poiEsO auto emautE kai tois teknois mu, kai fagomeTa kai apoTanumeTa.
3Krl:17:12 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF V3_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C V9_PAI3S RP_DS N1T_NSM C C A1_ASN N3K_NSF N2N_GSN P RA_DSF N1A_DSF C A1_ASN N2N_ASN P RA_DSM N1M_DSM C I RP_NS V1_PAI1S M N2N_APN C VF_FMI1S C VA_AAS1S RD_ASN RD_DSF C RA_DPN N2N_DPN RP_GS C VF_FMI1P C VF2_FMI1P
3Krl:17:12 and also, even, namely to say/tell the woman/wife to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) if to be I ć but or as much/many as hand wheat flour in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the water jar and also, even, namely little [see oligarchy] olive oil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up two ć and also, even, namely to enter and also, even, namely to do/make he/she/it/same myself and also, even, namely the child I and also, even, namely to eat and also, even, namely to die
3Krl:17:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if he/she/it-is me (dat)   but or as much/many as (acc, nom|acc) hand (nom|voc) wheat flour (gen) in/among/by (+dat) the (dat) water jar (dat) and little (acc, nom|acc|voc) olive oil (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GATHER-ing, I-should-be-GATHER-ing, I-should-be-GATHER-ed two (nom, acc, gen)   and I-will-be-ENTER-ed and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE it/same (nom|acc) myself (dat) and the (dat) children (dat) me (gen) and we-will-be-EAT-ed and we-will-be-DIE-ed
3Krl:17:12 3Krl_17:12_1 3Krl_17:12_2 3Krl_17:12_3 3Krl_17:12_4 3Krl_17:12_5 3Krl_17:12_6 3Krl_17:12_7 3Krl_17:12_8 3Krl_17:12_9 3Krl_17:12_10 3Krl_17:12_11 3Krl_17:12_12 3Krl_17:12_13 3Krl_17:12_14 3Krl_17:12_15 3Krl_17:12_16 3Krl_17:12_17 3Krl_17:12_18 3Krl_17:12_19 3Krl_17:12_20 3Krl_17:12_21 3Krl_17:12_22 3Krl_17:12_23 3Krl_17:12_24 3Krl_17:12_25 3Krl_17:12_26 3Krl_17:12_27 3Krl_17:12_28 3Krl_17:12_29 3Krl_17:12_30 3Krl_17:12_31 3Krl_17:12_32 3Krl_17:12_33 3Krl_17:12_34 3Krl_17:12_35 3Krl_17:12_36 3Krl_17:12_37 3Krl_17:12_38 3Krl_17:12_39 3Krl_17:12_40 3Krl_17:12_41 3Krl_17:12_42 3Krl_17:12_43 3Krl_17:12_44 3Krl_17:12_45 3Krl_17:12_46 3Krl_17:12_47
3Krl:17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:13 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ηλιου Θάρσει, εἴσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου· ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν ἐγκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις καὶ ἐξοίσεις μοι, σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις ἐπ’ ἐσχάτου·
3Krl:17:13 And Eliu said to her, Be of good courage, go in and do according to thy word: but make me thereof a little cake, and thou shalt bring it out to me first, and thou shalt make some for thyself and thy children last. (1 Kings 17:13 Brenton)
3Krl:17:13 Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. (1 Krl 17:13 BT_4)
3Krl:17:13 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ηλιου Θάρσει, εἴσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου· ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν ἐγκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις καὶ ἐξοίσεις μοι, σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις ἐπ’ ἐσχάτου·
3Krl:17:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐκεῖ·θεν   μικρός -ά -όν ἐν πρῶτος -η -ον καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δέ καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον
3Krl:17:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) By wchodzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Ale By czynić/rób Ja; mój/mój Stamtąd Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Ja Siebie zaś I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty; twój/twój(sg) Robienie/robienie; by czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni
3Krl:17:13 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *Eliou *Ta/rsei, ei)/selTe kai\ poi/Eson kata\ to\ r(E=ma/ sou· a)lla\ poi/Eson e)moi\ e)kei=Ten e)gkrufi/an mikro\n e)n prO/tois kai\ e)Xoi/seis moi, sautE=| de\ kai\ toi=s te/knois sou poiE/seis e)p’ e)sCHa/tou·
3Krl:17:13 kai eipen pros autEn Eliu Tarsei, eiselTe kai poiEson kata to rEma su· alla poiEson emoi ekeiTen enkryfian mikron en prOtois kai eXoiseis moi, sautE de kai tois teknois su poiEseis ep’ esCHatu·
3Krl:17:13 C VBI_AAI3S P RD_ASF N_NSM V2_PAD2S VB_AAD2S C VA_AAD2S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VA_AAD2S RP_DS D N1T_ASN A1A_ASN P A1_DPMS C VF_FAI2S RP_DS RD_DSF x C RA_DPN N2N_DPN RP_GS VF_FAI2S P A1_GSM
3Krl:17:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) to enter and also, even, namely to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) but to do/make I; my/mine from there ć small [see micro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first and also, even, namely to carry out bring forth I yourself δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the child you; your/yours(sg) doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last
3Krl:17:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) Elijah (gen); sun (gen) heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! do-ENTER-you(sg)! and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat); my/mine (nom|voc) from there   small ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) first (dat) and you(sg)-will-CARRY OUT me (dat) yourself (dat) Yet and the (dat) children (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen)
3Krl:17:13 3Krl_17:13_1 3Krl_17:13_2 3Krl_17:13_3 3Krl_17:13_4 3Krl_17:13_5 3Krl_17:13_6 3Krl_17:13_7 3Krl_17:13_8 3Krl_17:13_9 3Krl_17:13_10 3Krl_17:13_11 3Krl_17:13_12 3Krl_17:13_13 3Krl_17:13_14 3Krl_17:13_15 3Krl_17:13_16 3Krl_17:13_17 3Krl_17:13_18 3Krl_17:13_19 3Krl_17:13_20 3Krl_17:13_21 3Krl_17:13_22 3Krl_17:13_23 3Krl_17:13_24 3Krl_17:13_25 3Krl_17:13_26 3Krl_17:13_27 3Krl_17:13_28 3Krl_17:13_29 3Krl_17:13_30 3Krl_17:13_31 3Krl_17:13_32 3Krl_17:13_33
3Krl:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:14 ὅτι τάδε λέγει κύριος Ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς.
3Krl:17:14 For thus saith the Lord, The pitcher of meal shall not fail, and the cruse of oil shall not diminish, until the day that the Lord gives rain upon the earth. (1 Kings 17:14 Brenton)
3Krl:17:14 Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: "Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię"». (1 Krl 17:14 BT_4)
3Krl:17:14 ὅτι τάδε λέγει κύριος ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει καὶ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς.
3Krl:17:14 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄλευρον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλαττονέω (ελαττον(ε)-, ελαττονη·σ-, ελαττονη·σ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
3Krl:17:14 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wody słój Pszenicy mąka ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek ??? Przed przydechem mocnym By mieć mniej Aż; świtaj Dzień By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
3Krl:17:14 o(/ti ta/de le/gei ku/rios *(E u(dri/a tou= a)leu/rou ou)k e)klei/PSei kai\ o( kaPSa/kEs tou= e)lai/ou ou)k e)lattonE/sei e(/Os E(me/ras tou= dou=nai ku/rion to\n u(eto\n e)pi\ tE=s gE=s.
3Krl:17:14 hoti tade legei kyrios hE hydria tu aleuru uk ekleiPSei kai ho kaPSakEs tu elaiu uk elattonEsei heOs hEmeras tu dunai kyrion ton hyeton epi tEs gEs.
3Krl:17:14 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSF N1A_NSF RA_GSN N2N_GSN D VF_FAI3S C RA_NSM N1M_NSM RA_GSN N2N_GSN D VF_FAI3S P N1A_GSF RA_GSN VO_AAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N1_GSF
3Krl:17:14 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the water jar the wheat flour οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely the ć the olive oil οὐχ before rough breathing to have less until; dawn day the to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
3Krl:17:14 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) water jar (nom|voc) the (gen) wheat flour (gen) not he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) and the (nom)   the (gen) olive oil (gen) not he/she/it-will-HAVE-LESS, you(sg)-will-be-HAVE-ed-LESS (classical) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) the (gen) to-GIVE lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) rain (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
3Krl:17:14 3Krl_17:14_1 3Krl_17:14_2 3Krl_17:14_3 3Krl_17:14_4 3Krl_17:14_5 3Krl_17:14_6 3Krl_17:14_7 3Krl_17:14_8 3Krl_17:14_9 3Krl_17:14_10 3Krl_17:14_11 3Krl_17:14_12 3Krl_17:14_13 3Krl_17:14_14 3Krl_17:14_15 3Krl_17:14_16 3Krl_17:14_17 3Krl_17:14_18 3Krl_17:14_19 3Krl_17:14_20 3Krl_17:14_21 3Krl_17:14_22 3Krl_17:14_23 3Krl_17:14_24 3Krl_17:14_25 3Krl_17:14_26 3Krl_17:14_27
3Krl:17:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:15 καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν· καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς.
3Krl:17:15 And the woman went and did so, and did eat, she, and he, and her children. (1 Kings 17:15 Brenton)
3Krl:17:15 Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. (1 Krl 17:15 BT_4)
3Krl:17:15 καὶ ἐπορεύθη γυνὴ καὶ ἐποίησεν· καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς.
3Krl:17:15 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:17:15 I też, nawet, mianowicie By iść Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By jeść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo
3Krl:17:15 kai\ e)poreu/TE E( gunE\ kai\ e)poi/Esen· kai\ E)/sTien au)tE\ kai\ au)to\s kai\ ta\ te/kna au)tE=s.
3Krl:17:15 kai eporeuTE hE gynE kai epoiEsen· kai EsTien autE kai autos kai ta tekna autEs.
3Krl:17:15 C VCI_API3S RA_NSF N3K_NSF C VAI_AAI3S C V1I_IAI3S RD_NSF C RD_NSM C RA_NPN N2N_NPN RD_GSF
3Krl:17:15 and also, even, namely to go the woman/wife and also, even, namely to do/make and also, even, namely to eat he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same
3Krl:17:15 and he/she/it-was-GO-ed the (nom) woman/wife (nom) and he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-was-EAT-ing she/it/same (nom) and he/it/same (nom) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
3Krl:17:15 3Krl_17:15_1 3Krl_17:15_2 3Krl_17:15_3 3Krl_17:15_4 3Krl_17:15_5 3Krl_17:15_6 3Krl_17:15_7 3Krl_17:15_8 3Krl_17:15_9 3Krl_17:15_10 3Krl_17:15_11 3Krl_17:15_12 3Krl_17:15_13 3Krl_17:15_14 3Krl_17:15_15
3Krl:17:15 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:16 καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπεν καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ηλιου.
3Krl:17:16 And the pitcher of meal failed not, and the cruse of oil was not diminished, according to the word of the Lord which he spoke by the hand of Eliu. (1 Kings 17:16 Brenton)
3Krl:17:16 Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. (1 Krl 17:16 BT_4)
3Krl:17:16 καὶ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπεν καὶ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ηλιου.
3Krl:17:16 καί ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄλευρον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:17:16 I też, nawet, mianowicie Wody słój Pszenicy mąka ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:17:16 kai\ E( u(dri/a tou= a)leu/rou ou)k e)Xe/lipen kai\ o( kaPSa/kEs tou= e)lai/ou ou)k e)lattonO/TE kata\ to\ r(E=ma kuri/ou, o(\ e)la/lEsen e)n CHeiri\ *Eliou.
3Krl:17:16 kai hE hydria tu aleuru uk eXelipen kai ho kaPSakEs tu elaiu uk elattonOTE kata to rEma kyriu, ho elalEsen en CHeiri Eliu.
3Krl:17:16 C RA_NSF N1A_NSF RA_GSN N2N_GSN D VBI_AAI3S C RA_NSM N1M_NSM RA_GSN N2N_GSN D VC_API3S P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RR_ASN VAI_AAI3S P N3_DSF N_GSM
3Krl:17:16 and also, even, namely the water jar the wheat flour οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely the ć the olive oil οὐχ before rough breathing ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:17:16 and the (nom) water jar (nom|voc) the (gen) wheat flour (gen) not he/she/it-FAIL-ed and the (nom)   the (gen) olive oil (gen) not   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:17:16 3Krl_17:16_1 3Krl_17:16_2 3Krl_17:16_3 3Krl_17:16_4 3Krl_17:16_5 3Krl_17:16_6 3Krl_17:16_7 3Krl_17:16_8 3Krl_17:16_9 3Krl_17:16_10 3Krl_17:16_11 3Krl_17:16_12 3Krl_17:16_13 3Krl_17:16_14 3Krl_17:16_15 3Krl_17:16_16 3Krl_17:16_17 3Krl_17:16_18 3Krl_17:16_19 3Krl_17:16_20 3Krl_17:16_21 3Krl_17:16_22 3Krl_17:16_23
3Krl:17:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:17 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ οἴκου, καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα, ἕως οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα.
3Krl:17:17 And it came to pass afterward, that the son of the woman the mistress of the house was sick; and his sickness was very severe, until there was no breath left in him. (1 Kings 17:17 Brenton)
3Krl:17:17 Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. (1 Krl 17:17 BT_4)
3Krl:17:17 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠρρώστησεν υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ οἴκου, καὶ ἦν ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα, ἕως οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα.
3Krl:17:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κραταιός -ά -όν σφόδρα ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό
3Krl:17:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Syn Kobiety/żona Pani; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Poruszaj się kołysać berło Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
3Krl:17:17 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ E)rrO/stEsen o( ui(o\s tE=s gunaiko\s tE=s kuri/as tou= oi)/kou, kai\ E)=n E( a)rrOsti/a au)tou= krataia\ sfo/dra, e(/Os ou(= ou)CH u(pelei/fTE e)n au)tO=| pneu=ma.
3Krl:17:17 kai egeneto meta tauta kai ErrOstEsen ho hyios tEs gynaikos tEs kyrias tu oiku, kai En hE arrOstia autu krataia sfodra, heOs hu uCH hypeleifTE en autO pneuma.
3Krl:17:17 C VBI_AMI3S P RD_APN C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3K_GSF RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM C V9_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM A1A_NSF D P RR_GSM D VVI_API3S P RD_DSM N3M_NSN
3Krl:17:17 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć the son the woman/wife the lady; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house; to dwell and also, even, namely to be the ć he/she/it/same sway to sway the scepter vehement, intense, keen, inveighingly, eager until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind
3Krl:17:17 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and   the (nom) son (nom) the (gen) woman/wife (gen) the (gen) lady (gen), ladies (acc); a lord ([Adj] acc, gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and he/she/it-was the (nom)   him/it/same (gen) sway ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) vehement, until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-was-REMAIN-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) spirit (nom|acc|voc)
3Krl:17:17 3Krl_17:17_1 3Krl_17:17_2 3Krl_17:17_3 3Krl_17:17_4 3Krl_17:17_5 3Krl_17:17_6 3Krl_17:17_7 3Krl_17:17_8 3Krl_17:17_9 3Krl_17:17_10 3Krl_17:17_11 3Krl_17:17_12 3Krl_17:17_13 3Krl_17:17_14 3Krl_17:17_15 3Krl_17:17_16 3Krl_17:17_17 3Krl_17:17_18 3Krl_17:17_19 3Krl_17:17_20 3Krl_17:17_21 3Krl_17:17_22 3Krl_17:17_23 3Krl_17:17_24 3Krl_17:17_25 3Krl_17:17_26 3Krl_17:17_27 3Krl_17:17_28
3Krl:17:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:18 καὶ εἶπεν πρὸς Ηλιου Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ; εἰσῆλθες πρός με τοῦ ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου.
3Krl:17:18 And she said to Eliu, What have I to do with thee, O man of God? hast thou come in to me to bring my sins to remembrance, and to slay my son? (1 Kings 17:18 Brenton)
3Krl:17:18 Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: «Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?» (1 Krl 17:18 BT_4)
3Krl:17:18 καὶ εἶπεν πρὸς Ηλιου Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ; εἰσῆλθες πρός με τοῦ ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου.
3Krl:17:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:17:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzki Bóg  By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By przypominać Zły uczynki Ja I też, nawet, mianowicie By zgładzać Syn Ja
3Krl:17:18 kai\ ei)=pen pro\s *Eliou *ti/ e)moi\ kai\ soi/, a)/nTrOpe tou= Teou=; ei)sE=lTes pro/s me tou= a)namnE=sai ta\s a)diki/as mou kai\ TanatO=sai to\n ui(o/n mou.
3Krl:17:18 kai eipen pros Eliu ti emoi kai soi, anTrOpe tu Teu; eisElTes pros me tu anamnEsai tas adikias mu kai TanatOsai ton hyion mu.
3Krl:17:18 C VBI_AAI3S P N_ASM RI_ASN RP_DS C RP_DS N2_VSM RA_GSM N2_GSM VBI_AAI2S P RP_AS RA_GSN VZ_AAN RA_APF N1A_APF RP_GS C VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS
3Krl:17:18 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub human the god [see theology] to enter toward (+acc,+gen,+dat) I the to remind the wrongdoing I and also, even, namely to put to death the son I
3Krl:17:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) who/what/why (nom|acc) me (dat); my/mine (nom|voc) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) human (voc) the (gen) god (gen) you(sg)-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (gen) to-REMIND, be-you(sg)-REMIND-ed!, he/she/it-happens-to-REMIND (opt) the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) me (gen) and to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) the (acc) son (acc) me (gen)
3Krl:17:18 3Krl_17:18_1 3Krl_17:18_2 3Krl_17:18_3 3Krl_17:18_4 3Krl_17:18_5 3Krl_17:18_6 3Krl_17:18_7 3Krl_17:18_8 3Krl_17:18_9 3Krl_17:18_10 3Krl_17:18_11 3Krl_17:18_12 3Krl_17:18_13 3Krl_17:18_14 3Krl_17:18_15 3Krl_17:18_16 3Krl_17:18_17 3Krl_17:18_18 3Krl_17:18_19 3Krl_17:18_20 3Krl_17:18_21 3Krl_17:18_22 3Krl_17:18_23 3Krl_17:18_24
3Krl:17:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:19 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὴν γυναῖκα Δός μοι τὸν υἱόν σου. καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον, ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ, καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ.
3Krl:17:19 And Eliu said to the woman, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and took him up to the chamber in which he himself lodged, and laid him on the bed. (1 Kings 17:19 Brenton)
3Krl:17:19 Na to Eliasz jej odpowiedział: «Daj mi twego syna!» Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. (1 Krl 17:19 BT_4)
3Krl:17:19 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὴν γυναῖκα Δός μοι τὸν υἱόν σου. καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον, ἐν αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ, καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ.
3Krl:17:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] ἐν ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐκεῖ καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:17:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona By dawać Ja Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Łono serca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wyższy pokój; na górę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By siedzieć Tam I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko On/ona/to/to samo
3Krl:17:19 kai\ ei)=pen *Eliou pro\s tE\n gunai=ka *do/s moi to\n ui(o/n sou. kai\ e)/laben au)to\n e)k tou= ko/lpou au)tE=s kai\ a)nE/negken au)to\n ei)s to\ u(perO=|on, e)n O(=| au)to\s e)ka/TEto e)kei=, kai\ e)koi/misen au)to\n e)pi\ tE=s kli/nEs au)tou=.
3Krl:17:19 kai eipen Eliu pros tEn gynaika dos moi ton hyion su. kai elaben auton ek tu kolpu autEs kai anEnenken auton eis to hyperOon, en hO autos ekaTEto ekei, kai ekoimisen auton epi tEs klinEs autu.
3Krl:17:19 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N3K_ASF VO_AAD2S RP_DS RA_ASM N2_ASM RP_GS C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASN N2N_ASN P RR_DSM RD_NSM V1I_IMI3S D C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM
3Krl:17:19 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife to give I the son you; your/yours(sg) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the bosom of the heart he/she/it/same and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same into (+acc) the upper room; upstairs in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which he/she/it/same to sit there and also, even, namely to ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed he/she/it/same
3Krl:17:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc) son (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) bosom (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-BRING UP-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) upper room (nom|acc|voc); upstairs ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/it/same (nom) he/she/it-was-being-SIT-ed there and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen)
3Krl:17:19 3Krl_17:19_1 3Krl_17:19_2 3Krl_17:19_3 3Krl_17:19_4 3Krl_17:19_5 3Krl_17:19_6 3Krl_17:19_7 3Krl_17:19_8 3Krl_17:19_9 3Krl_17:19_10 3Krl_17:19_11 3Krl_17:19_12 3Krl_17:19_13 3Krl_17:19_14 3Krl_17:19_15 3Krl_17:19_16 3Krl_17:19_17 3Krl_17:19_18 3Krl_17:19_19 3Krl_17:19_20 3Krl_17:19_21 3Krl_17:19_22 3Krl_17:19_23 3Krl_17:19_24 3Krl_17:19_25 3Krl_17:19_26 3Krl_17:19_27 3Krl_17:19_28 3Krl_17:19_29 3Krl_17:19_30 3Krl_17:19_31 3Krl_17:19_32 3Krl_17:19_33 3Krl_17:19_34 3Krl_17:19_35 3Krl_17:19_36
3Krl:17:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:20 καὶ ἀνεβόησεν Ηλιου καὶ εἶπεν Οἴμμοι, κύριε ὁ μάρτυς τῆς χήρας, μεθ’ ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ’ αὐτῆς, σὺ κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς.
3Krl:17:20 And Eliu cried aloud, and said, Alas, O Lord, the witness of the widow with whom I sojourn, thou hast wrought evil for her in slaying her son. (1 Kings 17:20 Brenton)
3Krl:17:20 Potem wzywając Pana, rzekł: «O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna?» (1 Krl 17:20 BT_4)
3Krl:17:20 καὶ ἀνεβόησεν Ηλιου καὶ εἶπεν Οἴμμοι, κύριε μάρτυς τῆς χήρας, μεθ’ ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ’ αὐτῆς, σὺ κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς.
3Krl:17:20 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ μετά ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:17:20 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dowód Wdowa Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Ja By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ty By robić rzeczy trudne dla By zgładzać Syn On/ona/to/to samo
3Krl:17:20 kai\ a)nebo/Esen *Eliou kai\ ei)=pen *oi)/mmoi, ku/rie o( ma/rtus tE=s CHE/ras, meT’ E(=s e)gO\ katoikO= met’ au)tE=s, su\ keka/kOkas tou= TanatO=sai to\n ui(o\n au)tE=s.
3Krl:17:20 kai aneboEsen Eliu kai eipen oimmoi, kyrie ho martys tEs CHEras, meT’ hEs egO katoikO met’ autEs, sy kekakOkas tu TanatOsai ton hyion autEs.
3Krl:17:20 C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S I N2_VSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N1A_GSF P RR_GSF RP_NS V2_PAI1S P RD_GSF RP_NS VX_XAI2S RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSF
3Krl:17:20 and also, even, namely to cry out Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the witness the widow after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing who/whom/which I to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same you to make things difficult for the to put to death the son he/she/it/same
3Krl:17:20 and he/she/it-CRY-ed-OUT Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) witness (nom|voc) the (gen) widow (gen), widows (acc) after (+acc), with (+gen) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, I-should-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) you(sg) (nom) you(sg)-have-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) the (acc) son (acc) her/it/same (gen)
3Krl:17:20 3Krl_17:20_1 3Krl_17:20_2 3Krl_17:20_3 3Krl_17:20_4 3Krl_17:20_5 3Krl_17:20_6 3Krl_17:20_7 3Krl_17:20_8 3Krl_17:20_9 3Krl_17:20_10 3Krl_17:20_11 3Krl_17:20_12 3Krl_17:20_13 3Krl_17:20_14 3Krl_17:20_15 3Krl_17:20_16 3Krl_17:20_17 3Krl_17:20_18 3Krl_17:20_19 3Krl_17:20_20 3Krl_17:20_21 3Krl_17:20_22 3Krl_17:20_23 3Krl_17:20_24
3Krl:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:21 καὶ ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ τρὶς καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεός μου, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν.
3Krl:17:21 And he breathed on the child thrice, and called on the Lord, and said, O Lord my God, let, I pray thee, the soul of this child return to him. (1 Kings 17:21 Brenton)
3Krl:17:21 Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: «O Panie, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!» (1 Krl 17:21 BT_4)
3Krl:17:21 καὶ ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ τρὶς καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον καὶ εἶπεν Κύριε θεός μου, ἐπιστραφήτω δὴ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν.
3Krl:17:21 καί ἐμ·φυσάω (εν+φυσ(α)-, εν+φυση·σ-, εν+φυση·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) τρίς καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δή ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:17:21 I też, nawet, mianowicie Do oddechu dalej Dziecka/młody niewolnik Trzy razy I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By odwracać się dookoła Naprawdę Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Dziecka/młody niewolnik To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
3Krl:17:21 kai\ e)nefu/sEsen tO=| paidari/O| tri\s kai\ e)pekale/sato to\n ku/rion kai\ ei)=pen *ku/rie o( Teo/s mou, e)pistrafE/tO dE\ E( PSuCHE\ tou= paidari/ou tou/tou ei)s au)to/n.
3Krl:17:21 kai enefysEsen tO paidariO tris kai epekalesato ton kyrion kai eipen kyrie ho Teos mu, epistrafEtO dE hE PSyCHE tu paidariu tutu eis auton.
3Krl:17:21 C VAI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN D C VAI_AMI3S RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VD_APD3S x RA_NSF N1_NSF RA_GSN N2N_GSN RD_GSN P RD_ASM
3Krl:17:21 and also, even, namely to breath on the child/young slave three times and also, even, namely to call upon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to turn around indeed the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the child/young slave this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) he/she/it/same
3Krl:17:21 and he/she/it-BREATH-ed-ON the (dat) child/young slave (dat) three times and he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) let-him/her/it-be-TURN-ed-AROUND! indeed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (gen) child/young slave (gen) this (gen) into (+acc) him/it/same (acc)
3Krl:17:21 3Krl_17:21_1 3Krl_17:21_2 3Krl_17:21_3 3Krl_17:21_4 3Krl_17:21_5 3Krl_17:21_6 3Krl_17:21_7 3Krl_17:21_8 3Krl_17:21_9 3Krl_17:21_10 3Krl_17:21_11 3Krl_17:21_12 3Krl_17:21_13 3Krl_17:21_14 3Krl_17:21_15 3Krl_17:21_16 3Krl_17:21_17 3Krl_17:21_18 3Krl_17:21_19 3Krl_17:21_20 3Krl_17:21_21 3Krl_17:21_22 3Krl_17:21_23 3Krl_17:21_24
3Krl:17:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:22 καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον.
3Krl:17:22 And it was so, and the child cried out, (1 Kings 17:22 Brenton)
3Krl:17:22 Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. (1 Krl 17:22 BT_4)
3Krl:17:22 καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον.
3Krl:17:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)
3Krl:17:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Dziecka/młody niewolnik
3Krl:17:22 kai\ e)ge/neto ou(/tOs, kai\ a)nebo/Esen to\ paida/rion.
3Krl:17:22 kai egeneto hutOs, kai aneboEsen to paidarion.
3Krl:17:22 C VBI_AMI3S D C VAI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN
3Krl:17:22 and also, even, namely to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to cry out the child/young slave
3Krl:17:22 and he/she/it-was-BECOME-ed thusly/like this and he/she/it-CRY-ed-OUT the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc)
3Krl:17:22 3Krl_17:22_1 3Krl_17:22_2 3Krl_17:22_3 3Krl_17:22_4 3Krl_17:22_5 3Krl_17:22_6 3Krl_17:22_7
3Krl:17:22 x x x x x x x
3Krl:17:23 καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν Ηλιου Βλέπε, ζῇ ὁ υἱός σου.
3Krl:17:23 and he brought him down from the upper chamber into the house, and gave him to his mother; and Eliu said, See, thy son lives. (1 Kings 17:23 Brenton)
3Krl:17:23 Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: «Patrz, syn twój żyje!» (1 Krl 17:23 BT_4)
3Krl:17:23 καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν Ηλιου Βλέπε, ζῇ υἱός σου.
3Krl:17:23 καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:17:23 I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyższy pokój; na górę Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By widzieć Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Syn Ty; twój/twój(sg)
3Krl:17:23 kai\ katE/gagen au)to\n a)po\ tou= u(perO/|ou ei)s to\n oi)=kon kai\ e)/dOken au)to\n tE=| mEtri\ au)tou=· kai\ ei)=pen *Eliou *ble/pe, DZE=| o( ui(o/s sou.
3Krl:17:23 kai katEgagen auton apo tu hyperOu eis ton oikon kai edOken auton tE mEtri autu· kai eipen Eliu blepe, DZE ho hyios su.
3Krl:17:23 C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_GSN N2N_GSN P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM V1_PAD2S V3_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS
3Krl:17:23 and also, even, namely to bring down brought back he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the upper room; upstairs into (+acc) the house and also, even, namely to give he/she/it/same the mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to see to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the son you; your/yours(sg)
3Krl:17:23 and he/she/it-BRING DOWN-ed him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) upper room (gen); upstairs ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) house (acc) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (acc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) be-you(sg)-SEE-ing! he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:17:23 3Krl_17:23_1 3Krl_17:23_2 3Krl_17:23_3 3Krl_17:23_4 3Krl_17:23_5 3Krl_17:23_6 3Krl_17:23_7 3Krl_17:23_8 3Krl_17:23_9 3Krl_17:23_10 3Krl_17:23_11 3Krl_17:23_12 3Krl_17:23_13 3Krl_17:23_14 3Krl_17:23_15 3Krl_17:23_16 3Krl_17:23_17 3Krl_17:23_18 3Krl_17:23_19 3Krl_17:23_20 3Krl_17:23_21 3Krl_17:23_22 3Krl_17:23_23
3Krl:17:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:17:24 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ηλιου Ἰδοὺ ἔγνωκα ὅτι ἄνθρωπος θεοῦ εἶ σὺ καὶ ῥῆμα κυρίου ἐν στόματί σου ἀληθινόν.
3Krl:17:24 And the woman said to Eliu, Behold, I know that thou art a man of God, and the word of the Lord in thy mouth is true. (1 Kings 17:24 Brenton)
3Krl:17:24 A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: «Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą». (1 Krl 17:24 BT_4)
3Krl:17:24 καὶ εἶπεν γυνὴ πρὸς Ηλιου Ἰδοὺ ἔγνωκα ὅτι ἄνθρωπος θεοῦ εἶ σὺ καὶ ῥῆμα κυρίου ἐν στόματί σου ἀληθινόν.
3Krl:17:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἄνθρωπος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·ληθινός -ή -όν
3Krl:17:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ludzki Bóg  By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) Prawdziwy
3Krl:17:24 kai\ ei)=pen E( gunE\ pro\s *Eliou *)idou\ e)/gnOka o(/ti a)/nTrOpos Teou= ei)= su\ kai\ r(E=ma kuri/ou e)n sto/mati/ sou a)lETino/n.
3Krl:17:24 kai eipen hE gynE pros Eliu idu egnOka hoti anTrOpos Teu ei sy kai rEma kyriu en stomati su alETinon.
3Krl:17:24 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF P N_ASM I VX_XAI1S C N2_NSM N2_GSM V9_PAI2S RP_NS C N3M_NSN N2_GSM P N3M_DSN RP_GS A1_NSN
3Krl:17:24 and also, even, namely to say/tell the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to know i.e. recognize. because/that human god [see theology] to go; to be you and also, even, namely declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma you; your/yours(sg) true
3Krl:17:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-KNOW-ed because/that human (nom) god (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) true ([Adj] acc, nom|acc|voc)
3Krl:17:24 3Krl_17:24_1 3Krl_17:24_2 3Krl_17:24_3 3Krl_17:24_4 3Krl_17:24_5 3Krl_17:24_6 3Krl_17:24_7 3Krl_17:24_8 3Krl_17:24_9 3Krl_17:24_10 3Krl_17:24_11 3Krl_17:24_12 3Krl_17:24_13 3Krl_17:24_14 3Krl_17:24_15 3Krl_17:24_16 3Krl_17:24_17 3Krl_17:24_18 3Krl_17:24_19 3Krl_17:24_20
3Krl:17:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x