3Krl:18:1 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πολλὰς καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς Ηλιου ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ λέγων Πορεύθητι καὶ ὄφθητι τῷ Αχααβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς.
3Krl:18:1 And it came to pass after many days, that the word of the Lord came to Eliu in the third year, saying, Go, and appear before Achaab, and I will bring rain upon the face of the earth. (1 Kings 18:1 Brenton)
3Krl:18:1 Po upływie wielu dni, w trzecim roku, Pan skierował do Eliasza to słowo: «Idź, ukaż się Achabowi, albowiem ześlę deszcz na ziemię». (1 Krl 18:1 BT_4)
3Krl:18:1 Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πολλὰς καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς Ηλιου ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ λέγων Πορεύθητι καὶ ὄφθητι τῷ Αχααβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς.
3Krl:18:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὑετός, -ου, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
3Krl:18:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień Dużo I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Trzeci By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By dawać Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia
3Krl:18:1 *kai\ e)ge/neto meT’ E(me/ras polla\s kai\ r(E=ma kuri/ou e)ge/neto pro\s *Eliou e)n tO=| e)niautO=| tO=| tri/tO| le/gOn *poreu/TEti kai\ o)/fTEti tO=| *aCHaab, kai\ dO/sO u(eto\n e)pi\ pro/sOpon tE=s gE=s.
3Krl:18:1 kai egeneto meT’ hEmeras pollas kai rEma kyriu egeneto pros Eliu en tO eniautO tO tritO legOn poreuTEti kai ofTEti tO aCHaab, kai dOsO hyeton epi prosOpon tEs gEs.
3Krl:18:1 C VBI_AMI3S P N1A_APF A1_APF C N3M_NSN N2_GSM VBI_AMI3S P N_ASM P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM V1_PAPNSM VC_APD2S C VV_APD2S RA_DSM N_DSM C VF_FAI1S N2_ASM P N2N_ASN RA_GSF N1_GSF
3Krl:18:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing day much and also, even, namely declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the third to say/tell to go and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to give rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land
3Krl:18:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) day (gen), days (acc) many (acc) and declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) third (dat) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-GO-ed! and be-you(sg)-SEE-ed! the (dat)   and I-will-GIVE, I-should-GIVE rain (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
3Krl:18:1 3Krl_18:1_1 3Krl_18:1_2 3Krl_18:1_3 3Krl_18:1_4 3Krl_18:1_5 3Krl_18:1_6 3Krl_18:1_7 3Krl_18:1_8 3Krl_18:1_9 3Krl_18:1_10 3Krl_18:1_11 3Krl_18:1_12 3Krl_18:1_13 3Krl_18:1_14 3Krl_18:1_15 3Krl_18:1_16 3Krl_18:1_17 3Krl_18:1_18 3Krl_18:1_19 3Krl_18:1_20 3Krl_18:1_21 3Krl_18:1_22 3Krl_18:1_23 3Krl_18:1_24 3Krl_18:1_25 3Krl_18:1_26 3Krl_18:1_27 3Krl_18:1_28 3Krl_18:1_29
3Krl:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:2 καὶ ἐπορεύθη Ηλιου τοῦ ὀφθῆναι τῷ Αχααβ. – καὶ ἡ λιμὸς κραταιὰ ἐν Σαμαρείᾳ.
3Krl:18:2 And Eliu went to appear before Achaab: and the famine was severe in Samaria. (1 Kings 18:2 Brenton)
3Krl:18:2 Poszedł więc Eliasz, aby ukazać się Achabowi, a wtedy w Samarii panował głód. (1 Krl 18:2 BT_4)
3Krl:18:2 καὶ ἐπορεύθη Ηλιου τοῦ ὀφθῆναι τῷ Αχααβ. καὶ λιμὸς κραταιὰ ἐν Σαμαρείᾳ.
3Krl:18:2 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό     καί ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ κραταιός -ά -όν ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ
3Krl:18:2 I też, nawet, mianowicie By iść Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),   I też, nawet, mianowicie Głodu głód Poruszaj się kołysać berło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z]
3Krl:18:2 kai\ e)poreu/TE *Eliou tou= o)fTE=nai tO=| *aCHaab. kai\ E( limo\s krataia\ e)n *samarei/a|.
3Krl:18:2 kai eporeuTE Eliu tu ofTEnai tO aCHaab. kai hE limos krataia en samareia.
3Krl:18:2 C VCI_API3S N_NSM RA_GSN VV_APN RA_DSM N_DSM C RA_NSF N2_NSF A1A_NSF P N1A_DSF
3Krl:18:2 and also, even, namely to go Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć   and also, even, namely the famine hunger sway to sway the scepter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of]
3Krl:18:2 and he/she/it-was-GO-ed Elijah (gen); sun (gen) the (gen) to-be-SEE-ed the (dat)     and the (nom) famine (nom) sway ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) Samaria (dat)
3Krl:18:2 3Krl_18:2_1 3Krl_18:2_2 3Krl_18:2_3 3Krl_18:2_4 3Krl_18:2_5 3Krl_18:2_6 3Krl_18:2_7 3Krl_18:2_8 3Krl_18:2_9 3Krl_18:2_10 3Krl_18:2_11 3Krl_18:2_12 3Krl_18:2_13 3Krl_18:2_14
3Krl:18:2 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:3 καὶ ἐκάλεσεν Αχααβ τὸν Αβδιου τὸν οἰκονόμον· [καὶ Αβδιου ἦν φοβούμενος τὸν κύριον σφόδρα,
3Krl:18:3 And Achaab called Abdiu the steward. Now Abdiu feared the Lord greatly. (1 Kings 18:3 Brenton)
3Krl:18:3 Achab wezwał Obadiasza, zarządcę pałacu. A Obadiasz odznaczał się wielką bojaźnią Pańską, (1 Krl 18:3 BT_4)
3Krl:18:3 καὶ ἐκάλεσεν Αχααβ τὸν Αβδιου τὸν οἰκονόμον· [καὶ Αβδιου ἦν φοβούμενος τὸν κύριον σφόδρα,
3Krl:18:3 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκο·νόμος, -ου, ὁ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σφόδρα
3Krl:18:3 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca I też, nawet, mianowicie By być By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
3Krl:18:3 kai\ e)ka/lesen *aCHaab to\n *abdiou to\n oi)kono/mon· [kai\ *abdiou E)=n fobou/menos to\n ku/rion sfo/dra,
3Krl:18:3 kai ekalesen aCHaab ton abdiu ton oikonomon· [kai abdiu En fobumenos ton kyrion sfodra,
3Krl:18:3 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_GSM RA_ASM N2_ASM C N_NSM V9_IAI3S V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM D
3Krl:18:3 and also, even, namely to call call ć the ć the housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward and also, even, namely ć to be to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vehement, intense, keen, inveighingly, eager
3Krl:18:3 and he/she/it-CALL-ed   the (acc)   the (acc) housekeeper (acc) and   he/she/it-was while being-FEAR-ed (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) vehement,
3Krl:18:3 3Krl_18:3_1 3Krl_18:3_2 3Krl_18:3_3 3Krl_18:3_4 3Krl_18:3_5 3Krl_18:3_6 3Krl_18:3_7 3Krl_18:3_8 3Krl_18:3_9 3Krl_18:3_10 3Krl_18:3_11 3Krl_18:3_12 3Krl_18:3_13 3Krl_18:3_14
3Krl:18:3 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τύπτειν τὴν Ιεζαβελ τοὺς προφήτας κυρίου καὶ ἔλαβεν Αβδιου ἑκατὸν ἄνδρας προφήτας καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς κατὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ διέτρεφεν αὐτοὺς ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι·]
3Krl:18:4 And it came to pass when Jezabel smote the prophets of the Lord, that Abdiu took a hundred prophets, and hid them by fifty in a cave, and fed them with bread and water. (1 Kings 18:4 Brenton)
3Krl:18:4 bo gdy Izebel tępiła proroków Pańskich, to Obadiasz zaopiekował się stu prorokami, ukrył ich po pięćdziesięciu w grocie i żywił ich chlebem i wodą. (1 Krl 18:4 BT_4)
3Krl:18:4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τύπτειν τὴν Ιεζαβελ τοὺς προφήτας κυρίου καὶ ἔλαβεν Αβδιου ἑκατὸν ἄνδρας προφήτας καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς κατὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ διέτρεφεν αὐτοὺς ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι·]
3Krl:18:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰεζάβελ, ἡ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἑκατόν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ προφήτης, -ου, ὁ καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πεντή·κοντα ἐν σπήλαιον, -ου, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἄρτος, -ου, ὁ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό
3Krl:18:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do niech bije Nierządnica Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Sto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Prorok I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pięćdziesiąt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Woda
3Krl:18:4 kai\ e)ge/neto e)n tO=| tu/ptein tE\n *ieDZabel tou\s profE/tas kuri/ou kai\ e)/laben *abdiou e(kato\n a)/ndras profE/tas kai\ e)/kruPSen au)tou\s kata\ pentE/konta e)n spElai/O| kai\ die/trefen au)tou\s e)n a)/rtO| kai\ u(/dati·]
3Krl:18:4 kai egeneto en tO typtein tEn ieDZabel tus profEtas kyriu kai elaben abdiu hekaton andras profEtas kai ekryPSen autus kata pentEkonta en spElaiO kai dietrefen autus en artO kai hydati·]
3Krl:18:4 C VBI_AMI3S P RA_DSN V1_PAN RA_ASF N_ASF RA_APM N1M_APM N2_GSM C VBI_AAI3S N_NSM M N3_APM N1M_APM C VAI_AAI3S RD_APM P M P N2N_DSN C V1I_IAI3S RD_APM P N2_DSM C N3T_DSN
3Krl:18:4 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to beat the Jezebel the prophet lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". prophet and also, even, namely to hide conceal, skulk he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing fifty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hideout and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely water
3Krl:18:4 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BEAT-ing the (acc) Jezebel (indecl) the (acc) prophets (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   hundred men, husbands (acc) prophets (acc) and he/she/it-HIDE-ed them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) fifty in/among/by (+dat) hideout (dat) and   them/same (acc) in/among/by (+dat) bread (dat) and water (dat)
3Krl:18:4 3Krl_18:4_1 3Krl_18:4_2 3Krl_18:4_3 3Krl_18:4_4 3Krl_18:4_5 3Krl_18:4_6 3Krl_18:4_7 3Krl_18:4_8 3Krl_18:4_9 3Krl_18:4_10 3Krl_18:4_11 3Krl_18:4_12 3Krl_18:4_13 3Krl_18:4_14 3Krl_18:4_15 3Krl_18:4_16 3Krl_18:4_17 3Krl_18:4_18 3Krl_18:4_19 3Krl_18:4_20 3Krl_18:4_21 3Krl_18:4_22 3Krl_18:4_23 3Krl_18:4_24 3Krl_18:4_25 3Krl_18:4_26 3Krl_18:4_27 3Krl_18:4_28 3Krl_18:4_29 3Krl_18:4_30
3Krl:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:5 καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Αβδιου Δεῦρο καὶ διέλθωμεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐπὶ χειμάρρους, ἐάν πως εὕρωμεν βοτάνην καὶ περιποιησώμεθα ἵππους καὶ ἡμιόνους, καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσονται ἀπὸ τῶν κτηνῶν.
3Krl:18:5 And Achaab said to Abdiu, Come, and let us go through the land, and to the fountains of water, and to the brooks, if by any means we may find grass, and may save the horses and mules, and so they will not perish from the tents. (1 Kings 18:5 Brenton)
3Krl:18:5 Otóż Achab powiedział do Obadiasza: «Chodź, przejdziemy kraj w kierunku wszystkich wód i do wszystkich potoków. Może gdzie znajdziemy trawę, to wyżywimy konie i muły i nie zamorzymy bydła». (1 Krl 18:5 BT_4)
3Krl:18:5 καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Αβδιου Δεῦρο καὶ διέλθωμεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐπὶ χειμάρρους, ἐάν πως εὕρωμεν βοτάνην καὶ περιποιησώμεθα ἵππους καὶ ἡμιόνους, καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσονται ἀπὸ τῶν κτηνῶν.
3Krl:18:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός   δεῦρο καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐπί χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) πώς[2] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) βοτάνη, -ης, ἡ καί περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ἵππος, -ου, ὁ καί ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό
3Krl:18:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} Woda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koryto rzeki Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakoś By znajdować Roślina {Fabryka} I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Koń I też, nawet, mianowicie Muł [pół osioł] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę)
3Krl:18:5 kai\ ei)=pen *aCHaab pro\s *abdiou *deu=ro kai\ die/lTOmen e)pi\ tE\n gE=n e)pi\ pEga\s tO=n u(da/tOn kai\ e)pi\ CHeima/rrous, e)a/n pOs eu(/rOmen bota/nEn kai\ peripoiEsO/meTa i(/ppous kai\ E(mio/nous, kai\ ou)k e)XoloTreuTE/sontai a)po\ tO=n ktEnO=n.
3Krl:18:5 kai eipen aCHaab pros abdiu deuro kai dielTOmen epi tEn gEn epi pEgas tOn hydatOn kai epi CHeimarrus, ean pOs heurOmen botanEn kai peripoiEsOmeTa hippus kai hEmionus, kai uk eXoloTreuTEsontai apo tOn ktEnOn.
3Krl:18:5 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D C VB_AAS1P P RA_ASF N1_ASF P N1_APF RA_GPN N3T_GPN C P N2_APM C D VB_AAS1P N1_ASF C VA_AMS1P N2_APM C N2_APM C D VC_FPI3P P RA_GPN N3E_GPN
3Krl:18:5 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć come!/here and now and also, even, namely to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring the water and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wadi if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] somehow to find plant and also, even, namely to procure (keep) horse and also, even, namely mule [half-ass] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Animal (beast)
3Krl:18:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   come!/here and now and we-should-GO THROUGH upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) springs (acc) the (gen) waters (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) wadi (nom), wadis (acc) if-ever somehow we-should-FIND plant (acc) and we-should-be-PROCURE-ed horses (acc) and mules (acc) and not they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed away from (+gen) the (gen) Animals (gen)
3Krl:18:5 3Krl_18:5_1 3Krl_18:5_2 3Krl_18:5_3 3Krl_18:5_4 3Krl_18:5_5 3Krl_18:5_6 3Krl_18:5_7 3Krl_18:5_8 3Krl_18:5_9 3Krl_18:5_10 3Krl_18:5_11 3Krl_18:5_12 3Krl_18:5_13 3Krl_18:5_14 3Krl_18:5_15 3Krl_18:5_16 3Krl_18:5_17 3Krl_18:5_18 3Krl_18:5_19 3Krl_18:5_20 3Krl_18:5_21 3Krl_18:5_22 3Krl_18:5_23 3Krl_18:5_24 3Krl_18:5_25 3Krl_18:5_26 3Krl_18:5_27 3Krl_18:5_28 3Krl_18:5_29 3Krl_18:5_30 3Krl_18:5_31 3Krl_18:5_32 3Krl_18:5_33
3Krl:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:6 καὶ ἐμέρισαν ἑαυτοῖς τὴν ὁδὸν τοῦ διελθεῖν αὐτήν· Αχααβ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ μιᾷ μόνος, καὶ Αβδιου ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ ἄλλῃ μόνος. –
3Krl:18:6 And they made a division of the way between them to pass through it: Achaab went one way, and Abdiu went by another way alone. (1 Kings 18:6 Brenton)
3Krl:18:6 Potem podzielili między siebie kraj, aby go obejść. Achab poszedł osobno jedną drogą. Obadiasz zaś poszedł osobno drugą drogą. (1 Krl 18:6 BT_4)
3Krl:18:6 καὶ ἐμέρισαν ἑαυτοῖς τὴν ὁδὸν τοῦ διελθεῖν αὐτήν· Αχααβ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ μιᾷ μόνος, καὶ Αβδιου ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ ἄλλῃ μόνος.
3Krl:18:6 καί μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μόνος -η -ον καί   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος); ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) μόνος -η -ον  
3Krl:18:6 I też, nawet, mianowicie By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Samo /nasz /twój /siebie Drogi {Sposobu}/droga By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś On/ona/to/to samo By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Jeden Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Inny; by skakać Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)  
3Krl:18:6 kai\ e)me/risan e(autoi=s tE\n o(do\n tou= dielTei=n au)tE/n· *aCHaab e)poreu/TE e)n o(dO=| mia=| mo/nos, kai\ *abdiou e)poreu/TE e)n o(dO=| a)/llE| mo/nos.
3Krl:18:6 kai emerisan heautois tEn hodon tu dielTein autEn· aCHaab eporeuTE en hodO mia monos, kai abdiu eporeuTE en hodO allE monos.
3Krl:18:6 C VAI_AAI3P RD_DPM RA_ASF N2_ASF RA_GSN VB_AAN RD_ASF N_NSM VCI_API3S P N2_DSF A1A_DSF A1_NSM C N_NSM VCI_API3S P N2_DSF RD_DSF A1_NSM
3Krl:18:6 and also, even, namely to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion self /our-/your-/themselves the way/road the to go through pass through he/she/it/same ć to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road one sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely ć to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road other; to leap sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)  
3Krl:18:6 and they-DIVIDE-ed selves (dat) the (acc) way/road (acc) the (gen) to-GO THROUGH her/it/same (acc)   he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) way/road (dat) one (dat) sole ([Adj] nom) and   he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) way/road (dat) other (dat); you(sg)-are-being-LEAP-ed, you(sg)-should-be-being-LEAP-ed sole ([Adj] nom)  
3Krl:18:6 3Krl_18:6_1 3Krl_18:6_2 3Krl_18:6_3 3Krl_18:6_4 3Krl_18:6_5 3Krl_18:6_6 3Krl_18:6_7 3Krl_18:6_8 3Krl_18:6_9 3Krl_18:6_10 3Krl_18:6_11 3Krl_18:6_12 3Krl_18:6_13 3Krl_18:6_14 3Krl_18:6_15 3Krl_18:6_16 3Krl_18:6_17 3Krl_18:6_18 3Krl_18:6_19 3Krl_18:6_20 3Krl_18:6_21 3Krl_18:6_22
3Krl:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:7 καὶ ἦν Αβδιου ἐν τῇ ὁδῷ μόνος, καὶ ἦλθεν Ηλιου εἰς συνάντησιν αὐτοῦ μόνος· καὶ Αβδιου ἔσπευσεν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ αὐτός, κύριέ μου Ηλιου;
3Krl:18:7 And Abdiu was alone in the way; and Eliu came alone to meet him: and Abdiu hasted, and fell upon his face, and said, My lord Eliu, art thou indeed he? (1 Kings 18:7 Brenton)
3Krl:18:7 Kiedy Obadiasz był w drodze, zdarzyło się, że właśnie spotkał go Eliasz. A on go poznał i upadłszy na twarz, powiedział: «Czyś to ty, panie mój, Eliaszu?» (1 Krl 18:7 BT_4)
3Krl:18:7 καὶ ἦν Αβδιου ἐν τῇ ὁδῷ μόνος, καὶ ἦλθεν Ηλιου εἰς συνάντησιν αὐτοῦ μόνος· καὶ Αβδιου ἔσπευσεν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ αὐτός, κύριέ μου Ηλιου;
3Krl:18:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ μόνος -η -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μόνος -η -ον καί   σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:18:7 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli Ty By iść; by być On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:18:7 kai\ E)=n *abdiou e)n tE=| o(dO=| mo/nos, kai\ E)=lTen *Eliou ei)s suna/ntEsin au)tou= mo/nos· kai\ *abdiou e)/speusen kai\ e)/pesen e)pi\ pro/sOpon au)tou= kai\ ei)=pen *ei) su\ ei)= au)to/s, ku/rie/ mou *Eliou;
3Krl:18:7 kai En abdiu en tE hodO monos, kai ElTen Eliu eis synantEsin autu monos· kai abdiu espeusen kai epesen epi prosOpon autu kai eipen ei sy ei autos, kyrie mu Eliu;
3Krl:18:7 C V9_IAI3S N_NSM P RA_DSF N2_DSF A1_NSM C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RD_GSM A1_NSM C N_NSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S P N2N_ASN RD_GSM C VBI_AAI3S C RP_NS V9_PAI2S RD_NSM N2_VSM RP_GS N_NSM
3Krl:18:7 and also, even, namely to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to come Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry into (+acc) meeting he/she/it/same sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely ć to ??? and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to say/tell if you to go; to be he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:18:7 and he/she/it-was   in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) sole ([Adj] nom) and he/she/it-COME-ed Elijah (gen); sun (gen) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (gen) sole ([Adj] nom) and   he/she/it-???-ed and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are he/it/same (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:18:7 3Krl_18:7_1 3Krl_18:7_2 3Krl_18:7_3 3Krl_18:7_4 3Krl_18:7_5 3Krl_18:7_6 3Krl_18:7_7 3Krl_18:7_8 3Krl_18:7_9 3Krl_18:7_10 3Krl_18:7_11 3Krl_18:7_12 3Krl_18:7_13 3Krl_18:7_14 3Krl_18:7_15 3Krl_18:7_16 3Krl_18:7_17 3Krl_18:7_18 3Krl_18:7_19 3Krl_18:7_20 3Krl_18:7_21 3Krl_18:7_22 3Krl_18:7_23 3Krl_18:7_24 3Krl_18:7_25 3Krl_18:7_26 3Krl_18:7_27 3Krl_18:7_28 3Krl_18:7_29 3Krl_18:7_30 3Krl_18:7_31
3Krl:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:8 καὶ εἶπεν Ηλιου αὐτῷ Ἐγώ· πορεύου λέγε τῷ κυρίῳ σου Ἰδοὺ Ηλιου.
3Krl:18:8 And Eliu said to him, I am: go say to thy master, Behold, Eliu is here. (1 Kings 18:8 Brenton)
3Krl:18:8 Eliasz mu odpowiedział: «Ja. Idź, powiedz swemu panu: "Oto jest Eliasz"». (1 Krl 18:8 BT_4)
3Krl:18:8 καὶ εἶπεν Ηλιου αὐτῷ Ἐγώ· πορεύου λέγε τῷ κυρίῳ σου Ἰδοὺ Ηλιου.
3Krl:18:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:18:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja On/ona/to/to samo Ja By iść By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:18:8 kai\ ei)=pen *Eliou au)tO=| *)egO/· poreu/ou le/ge tO=| kuri/O| sou *)idou\ *Eliou.
3Krl:18:8 kai eipen Eliu autO egO· poreuu lege tO kyriO su idu Eliu.
3Krl:18:8 C VBI_AAI3S N_NSM RD_DSM RP_NS V1_PMD2S V1_PAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS I N_NSM
3Krl:18:8 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry he/she/it/same I to go to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:18:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) him/it/same (dat) I (nom) be-you(sg)-being-GO-ed! be-you(sg)-SAY/TELL-ing! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:18:8 3Krl_18:8_1 3Krl_18:8_2 3Krl_18:8_3 3Krl_18:8_4 3Krl_18:8_5 3Krl_18:8_6 3Krl_18:8_7 3Krl_18:8_8 3Krl_18:8_9 3Krl_18:8_10 3Krl_18:8_11 3Krl_18:8_12
3Krl:18:8 x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:9 καὶ εἶπεν Αβδιου Τί ἡμάρτηκα, ὅτι δίδως τὸν δοῦλόν σου εἰς χεῖρα Αχααβ τοῦ θανατῶσαί με;
3Krl:18:9 And Abdiu said, What sin have I committed, that thou givest thy servant into the hand of Achaab to slay me? (1 Kings 18:9 Brenton)
3Krl:18:9 Obadiasz zaś rzekł: «Czym zgrzeszyłem, że wydajesz twego sługę na śmierć z ręki Achaba? (1 Krl 18:9 BT_4)
3Krl:18:9 καὶ εἶπεν Αβδιου Τί ἡμάρτηκα, ὅτι δίδως τὸν δοῦλόν σου εἰς χεῖρα Αχααβ τοῦ θανατῶσαί με;
3Krl:18:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:18:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By grzeszyć Ponieważ/tamto By dawać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka By zgładzać Ja
3Krl:18:9 kai\ ei)=pen *abdiou *ti/ E(ma/rtEka, o(/ti di/dOs to\n dou=lo/n sou ei)s CHei=ra *aCHaab tou= TanatO=sai/ me;
3Krl:18:9 kai eipen abdiu ti hEmartEka, hoti didOs ton dulon su eis CHeira aCHaab tu TanatOsai me;
3Krl:18:9 C VBI_AAI3S N_NSM RI_ASN VX_XAI1S C V8_PAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N3_ASF N_GSM RA_GSN VA_AAN RP_AS
3Krl:18:9 and also, even, namely to say/tell ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to sin because/that to give the slave; servile you; your/yours(sg) into (+acc) hand ć the to put to death I
3Krl:18:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed   who/what/why (nom|acc) I-have-SIN-ed because/that you(sg)-are-GIVE-ing the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) hand (acc)   the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) me (acc)
3Krl:18:9 3Krl_18:9_1 3Krl_18:9_2 3Krl_18:9_3 3Krl_18:9_4 3Krl_18:9_5 3Krl_18:9_6 3Krl_18:9_7 3Krl_18:9_8 3Krl_18:9_9 3Krl_18:9_10 3Krl_18:9_11 3Krl_18:9_12 3Krl_18:9_13 3Krl_18:9_14 3Krl_18:9_15 3Krl_18:9_16
3Krl:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:10 ζῇ κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν ἔθνος ἢ βασιλεία, οὗ οὐκ ἀπέσταλκεν ὁ κύριός μου ζητεῖν σε, καὶ εἶπον Οὐκ ἔστιν· καὶ ἐνέπρησεν τὴν βασιλείαν καὶ τὰς χώρας αὐτῆς, ὅτι οὐχ εὕρηκέν σε.
3Krl:18:10 As the Lord thy God lives, there is not a nation or kingdom, whither my lord has not sent to seek thee; and if they said, He is not here, then has he set fire to the kingdom and its territories, because he has not found thee. (1 Kings 18:10 Brenton)
3Krl:18:10 Na życie Pana, Boga twego! Nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój pan, aby cię odszukać. Gdy zaś powiedziano: "Nie ma", to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi na to, że ciebie nie można znaleźć. (1 Krl 18:10 BT_4)
3Krl:18:10 ζῇ κύριος θεός σου, εἰ ἔστιν ἔθνος βασιλεία, οὗ οὐκ ἀπέσταλκεν κύριός μου ζητεῖν σε, καὶ εἶπον Οὐκ ἔστιν· καὶ ἐνέπρησεν τὴν βασιλείαν καὶ τὰς χώρας αὐτῆς, ὅτι οὐχ εὕρηκέν σε.
3Krl:18:10 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἤ[1] βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:18:10 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By być Naród [zobacz etniczny] Albo Królestwo; królewski Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By szukać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie Do ??? Królestwo I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Ty; twój/twój(sg)
3Krl:18:10 DZE=| ku/rios o( Teo/s sou, ei) e)/stin e)/Tnos E)\ basilei/a, ou(= ou)k a)pe/stalken o( ku/rio/s mou DZEtei=n se, kai\ ei)=pon *ou)k e)/stin· kai\ e)ne/prEsen tE\n basilei/an kai\ ta\s CHO/ras au)tE=s, o(/ti ou)CH eu(/rEke/n se.
3Krl:18:10 DZE kyrios ho Teos su, ei estin eTnos E basileia, hu uk apestalken ho kyrios mu DZEtein se, kai eipon uk estin· kai eneprEsen tEn basileian kai tas CHOras autEs, hoti uCH heurEken se.
3Krl:18:10 V3_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C V9_PAI3S N3E_NSN C N1A_NSF RR_GSM D VXI_XAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS V2_PAN RP_AS C VBI_AAI3P D V9_PAI3S C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF C RA_APF N1A_APF RD_GSF C D VX_XAI3S RP_AS
3Krl:18:10 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) if to be nation [see ethnic] or kingdom; royal where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to seek you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be and also, even, namely to ??? the kingdom and also, even, namely the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to find you; your/yours(sg)
3Krl:18:10 he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if he/she/it-is nation (nom|acc|voc) or kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-has-ORDER FORTH-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) to-be-SEEK-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-is and he/she/it-???-ed the (acc) kingdom (acc) and the (acc) region (gen), regions (acc) her/it/same (gen) because/that not he/she/it-has-FIND-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
3Krl:18:10 3Krl_18:10_1 3Krl_18:10_2 3Krl_18:10_3 3Krl_18:10_4 3Krl_18:10_5 3Krl_18:10_6 3Krl_18:10_7 3Krl_18:10_8 3Krl_18:10_9 3Krl_18:10_10 3Krl_18:10_11 3Krl_18:10_12 3Krl_18:10_13 3Krl_18:10_14 3Krl_18:10_15 3Krl_18:10_16 3Krl_18:10_17 3Krl_18:10_18 3Krl_18:10_19 3Krl_18:10_20 3Krl_18:10_21 3Krl_18:10_22 3Krl_18:10_23 3Krl_18:10_24 3Krl_18:10_25 3Krl_18:10_26 3Krl_18:10_27 3Krl_18:10_28 3Krl_18:10_29 3Krl_18:10_30 3Krl_18:10_31 3Krl_18:10_32 3Krl_18:10_33 3Krl_18:10_34
3Krl:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:11 καὶ νῦν σὺ λέγεις Πορεύου ἀνάγγελλε τῷ κυρίῳ σου Ἰδοὺ Ηλιου·
3Krl:18:11 And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Eliu is here. (1 Kings 18:11 Brenton)
3Krl:18:11 Ty zaś teraz mówisz: "Idź, powiedz twemu panu: Oto jest Eliasz". (1 Krl 18:11 BT_4)
3Krl:18:11 καὶ νῦν σὺ λέγεις Πορεύου ἀνάγγελλε τῷ κυρίῳ σου Ἰδοὺ Ηλιου·
3Krl:18:11 καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:18:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Ty By mówić/opowiadaj By iść By ogłaszać ogłaszaj, informuj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:18:11 kai\ nu=n su\ le/geis *poreu/ou a)na/ggelle tO=| kuri/O| sou *)idou\ *Eliou·
3Krl:18:11 kai nyn sy legeis poreuu anangelle tO kyriO su idu Eliu·
3Krl:18:11 C D RP_NS V1_PAI2S V1_PAD2S V1_PAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS I N_NSM
3Krl:18:11 and also, even, namely now you to say/tell to go to proclaim proclaim, report the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:18:11 and now you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing be-you(sg)-being-GO-ed! be-you(sg)-PROCLAIM-ing! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:18:11 3Krl_18:11_1 3Krl_18:11_2 3Krl_18:11_3 3Krl_18:11_4 3Krl_18:11_5 3Krl_18:11_6 3Krl_18:11_7 3Krl_18:11_8 3Krl_18:11_9 3Krl_18:11_10 3Krl_18:11_11
3Krl:18:11 x x x x x x x x x x x
3Krl:18:12 καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα κυρίου ἀρεῖ σε εἰς γῆν, ἣν οὐκ οἶδα, καὶ εἰσελεύσομαι ἀπαγγεῖλαι τῷ Αχααβ, καὶ ἀποκτενεῖ με· καὶ ὁ δοῦλός σού ἐστιν φοβούμενος τὸν κύριον ἐκ νεότητος αὐτοῦ.
3Krl:18:12 And it shall come to pass when I shall have departed from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee to a land which I know not, and I shall go in to tell the matter to Achaab, and he will not find thee and will slay me: yet thy servant fears the Lord from his youth. (1 Kings 18:12 Brenton)
3Krl:18:12 Przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od ciebie, to tchnienie Pańskie uniesie ciebie, nie wiem dokąd. Gdy zaś przyjdę powiedzieć Achabowi, a on cię nie znajdzie, to wówczas może mnie zabić! A wszak twój sługa boi się Pana od swojej młodości. (1 Krl 18:12 BT_4)
3Krl:18:12 καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα κυρίου ἀρεῖ σε εἰς γῆν, ἣν οὐκ οἶδα, καὶ εἰσελεύσομαι ἀπαγγεῖλαι τῷ Αχααβ, καὶ ἀποκτενεῖ με· καὶ δοῦλός σού ἐστιν φοβούμενος τὸν κύριον ἐκ νεότητος αὐτοῦ.
3Krl:18:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:18:12 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z I też, nawet, mianowicie By wchodzić By informować – informować albo opowiadać. I też, nawet, mianowicie By zabijać Ja I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By być By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo
3Krl:18:12 kai\ e)/stai e)a\n e)gO\ a)pe/lTO a)po\ sou=, kai\ pneu=ma kuri/ou a)rei= se ei)s gE=n, E(\n ou)k oi)=da, kai\ ei)seleu/somai a)paggei=lai tO=| *aCHaab, kai\ a)poktenei= me· kai\ o( dou=lo/s sou/ e)stin fobou/menos to\n ku/rion e)k neo/tEtos au)tou=.
3Krl:18:12 kai estai ean egO apelTO apo su, kai pneuma kyriu arei se eis gEn, hEn uk oida, kai eiseleusomai apangeilai tO aCHaab, kai apoktenei me· kai ho dulos su estin fobumenos ton kyrion ek neotEtos autu.
3Krl:18:12 C VF_FMI3S C RP_NS VB_AAS1S P RP_GS C N3M_NSN N2_GSM VF2_FAI3S RP_AS P N1_ASF RR_ASF D VX_XAI1S C VF_FMI1S VA_AAN RA_DSM N_DSM C VF2_FAI3S RP_AS C RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAI3S V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM P N3T_GSF RD_GSM
3Krl:18:12 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] I to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lift/pick up take up, tote, raise you; your/yours(sg) into (+acc) earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with and also, even, namely to enter to report – to report or tell. the ć and also, even, namely to kill I and also, even, namely the slave; servile you; your/yours(sg) to be to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] he/she/it/same
3Krl:18:12 and he/she/it-will-be if-ever I (nom) I-should-DEPART away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-LIFT/PICK-UP, you(sg)-will-be-LIFT/PICK-ed-UP (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) not I-have-PERCEIVE-ed and I-will-be-ENTER-ed to-DELIVER A MESSAGE, be-you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DELIVER A MESSAGE (opt) the (dat)   and he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical), he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) me (acc) and the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is while being-FEAR-ed (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) youth (gen) him/it/same (gen)
3Krl:18:12 3Krl_18:12_1 3Krl_18:12_2 3Krl_18:12_3 3Krl_18:12_4 3Krl_18:12_5 3Krl_18:12_6 3Krl_18:12_7 3Krl_18:12_8 3Krl_18:12_9 3Krl_18:12_10 3Krl_18:12_11 3Krl_18:12_12 3Krl_18:12_13 3Krl_18:12_14 3Krl_18:12_15 3Krl_18:12_16 3Krl_18:12_17 3Krl_18:12_18 3Krl_18:12_19 3Krl_18:12_20 3Krl_18:12_21 3Krl_18:12_22 3Krl_18:12_23 3Krl_18:12_24 3Krl_18:12_25 3Krl_18:12_26 3Krl_18:12_27 3Krl_18:12_28 3Krl_18:12_29 3Krl_18:12_30 3Krl_18:12_31 3Krl_18:12_32 3Krl_18:12_33 3Krl_18:12_34 3Krl_18:12_35 3Krl_18:12_36
3Krl:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:13 ἦ οὐκ ἀπηγγέλη σοι τῷ κυρίῳ μου οἷα πεποίηκα ἐν τῷ ἀποκτείνειν Ιεζαβελ τοὺς προφήτας κυρίου καὶ ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν κυρίου ἑκατὸν ἄνδρας ἀνὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ ἔθρεψα ἐν ἄρτοις καὶ ὕδατι;
3Krl:18:13 Has it not been told to thee my lord, what I did when Jezabel slew the prophets of the Lord, that I hid a hundred men of the prophets of the Lord, by fifty in a cave, and fed them with bread and water? (1 Kings 18:13 Brenton)
3Krl:18:13 Czyż nie oznajmiono memu panu, co uczyniłem, kiedy Izebel zabijała proroków Pańskich? Jak wówczas ukryłem stu ludzi spośród proroków Pańskich, po pięćdziesięciu w grocie, i żywiłem ich chlebem i wodą. (1 Krl 18:13 BT_4)
3Krl:18:13 οὐκ ἀπηγγέλη σοι τῷ κυρίῳ μου οἷα πεποίηκα ἐν τῷ ἀποκτείνειν Ιεζαβελ τοὺς προφήτας κυρίου καὶ ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν κυρίου ἑκατὸν ἄνδρας ἀνὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ ἔθρεψα ἐν ἄρτοις καὶ ὕδατι;
3Krl:18:13 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἷος -α -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) Ἰεζάβελ, ἡ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑκατόν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνά πεντή·κοντα ἐν σπήλαιον, -ου, τό καί τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ἐν ἄρτος, -ου, ὁ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό
3Krl:18:13 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Taki/z jaki rodzaj By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zabijać Nierządnica Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Pięćdziesiąt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka I też, nawet, mianowicie By żywić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Woda
3Krl:18:13 E)= ou)k a)pEgge/lE soi tO=| kuri/O| mou oi(=a pepoi/Eka e)n tO=| a)poktei/nein *ieDZabel tou\s profE/tas kuri/ou kai\ e)/kruPSa a)po\ tO=n profEtO=n kuri/ou e(kato\n a)/ndras a)na\ pentE/konta e)n spElai/O| kai\ e)/TrePSa e)n a)/rtois kai\ u(/dati;
3Krl:18:13 E uk apEngelE soi tO kyriO mu hoia pepoiEka en tO apokteinein ieDZabel tus profEtas kyriu kai ekryPSa apo tOn profEtOn kyriu hekaton andras ana pentEkonta en spElaiO kai eTrePSa en artois kai hydati;
3Krl:18:13 C D VDI_API3S RP_DS RA_DSM N2_DSM RP_GS A1A_APN VX_XAI1S P RA_DSN V1_PAN N_ASF RA_APM N1M_APM N2_GSM C VAI_AAI1S P RA_GPM N1M_GPM N2_GSM M N3_APM P M P N2N_DSN C VAI_AAI1S P N2_DPM C N3T_DSN
3Krl:18:13 truly οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I such/of what kind to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to kill Jezebel the prophet lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the prophet lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". up/each/by (+acc) fifty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hideout and also, even, namely to feed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely water
3Krl:18:13 truly not he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) such/of what kind (nom|acc), such/of what kind (nom) I-have-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-KILL-ing Jezebel (indecl) the (acc) prophets (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-HIDE-ed away from (+gen) the (gen) prophets (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) hundred men, husbands (acc) up (+acc) fifty in/among/by (+dat) hideout (dat) and I-FEED-ed in/among/by (+dat) [loaves of] bread (dat) and water (dat)
3Krl:18:13 3Krl_18:13_1 3Krl_18:13_2 3Krl_18:13_3 3Krl_18:13_4 3Krl_18:13_5 3Krl_18:13_6 3Krl_18:13_7 3Krl_18:13_8 3Krl_18:13_9 3Krl_18:13_10 3Krl_18:13_11 3Krl_18:13_12 3Krl_18:13_13 3Krl_18:13_14 3Krl_18:13_15 3Krl_18:13_16 3Krl_18:13_17 3Krl_18:13_18 3Krl_18:13_19 3Krl_18:13_20 3Krl_18:13_21 3Krl_18:13_22 3Krl_18:13_23 3Krl_18:13_24 3Krl_18:13_25 3Krl_18:13_26 3Krl_18:13_27 3Krl_18:13_28 3Krl_18:13_29 3Krl_18:13_30 3Krl_18:13_31 3Krl_18:13_32 3Krl_18:13_33 3Krl_18:13_34
3Krl:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:14 καὶ νῦν σὺ λέγεις μοι Πορεύου λέγε τῷ κυρίῳ σου Ἰδοὺ Ηλιου· καὶ ἀποκτενεῖ με.
3Krl:18:14 And now thou sayest to me, Go, say to thy master, Behold, Eliu is here: and he shall slay me. (1 Kings 18:14 Brenton)
3Krl:18:14 A ty teraz mówisz: "Idź, powiedz twemu panu: Oto jest Eliasz!" Ależ on mnie zabije!» (1 Krl 18:14 BT_4)
3Krl:18:14 καὶ νῦν σὺ λέγεις μοι Πορεύου λέγε τῷ κυρίῳ σου Ἰδοὺ Ηλιου· καὶ ἀποκτενεῖ με.
3Krl:18:14 καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:18:14 I też, nawet, mianowicie Teraz Ty By mówić/opowiadaj Ja By iść By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By zabijać Ja
3Krl:18:14 kai\ nu=n su\ le/geis moi *poreu/ou le/ge tO=| kuri/O| sou *)idou\ *Eliou· kai\ a)poktenei= me.
3Krl:18:14 kai nyn sy legeis moi poreuu lege tO kyriO su idu Eliu· kai apoktenei me.
3Krl:18:14 C D RP_NS V1_PAI2S RP_DS V1_PAD2S V1_PAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS I N_NSM C VF2_FAI3S RP_AS
3Krl:18:14 and also, even, namely now you to say/tell I to go to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to kill I
3Krl:18:14 and now you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing me (dat) be-you(sg)-being-GO-ed! be-you(sg)-SAY/TELL-ing! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical), he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) me (acc)
3Krl:18:14 3Krl_18:14_1 3Krl_18:14_2 3Krl_18:14_3 3Krl_18:14_4 3Krl_18:14_5 3Krl_18:14_6 3Krl_18:14_7 3Krl_18:14_8 3Krl_18:14_9 3Krl_18:14_10 3Krl_18:14_11 3Krl_18:14_12 3Krl_18:14_13 3Krl_18:14_14 3Krl_18:14_15
3Krl:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:15 καὶ εἶπεν Ηλιου Ζῇ κύριος τῶν δυνάμεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι αὐτῷ.
3Krl:18:15 And Eliu said, As the Lord of Hosts before whom I stand lives, to-day I will appear before him. (1 Kings 18:15 Brenton)
3Krl:18:15 Na to Eliasz odpowiedział: «Na życie Pana Zastępów, któremu służę, zaprawdę dziś mu się ukażę». (1 Krl 18:15 BT_4)
3Krl:18:15 καὶ εἶπεν Ηλιου Ζῇ κύριος τῶν δυνάμεων, παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι αὐτῷ.
3Krl:18:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σήμερον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:18:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Kto/, który/, który By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Dzisiaj dzień By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
3Krl:18:15 kai\ ei)=pen *Eliou *DZE=| ku/rios tO=n duna/meOn, O(=| pare/stEn e)nO/pion au)tou=, o(/ti sE/meron o)fTE/somai au)tO=|.
3Krl:18:15 kai eipen Eliu DZE kyrios tOn dynameOn, hO parestEn enOpion autu, hoti sEmeron ofTEsomai autO.
3Krl:18:15 C VBI_AAI3S N_NSM V3_PAI3S N2_NSM RA_GPF N3I_GPF RR_DSM VHI_AAI1S P RD_GSM C D VV_FPI1S RD_DSM
3Krl:18:15 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability who/whom/which to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same because/that today day to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
3Krl:18:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) abilities (gen) who/whom/which (dat) I-STand-ed-WITH/BESIDE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that today I-will-be-SEE-ed him/it/same (dat)
3Krl:18:15 3Krl_18:15_1 3Krl_18:15_2 3Krl_18:15_3 3Krl_18:15_4 3Krl_18:15_5 3Krl_18:15_6 3Krl_18:15_7 3Krl_18:15_8 3Krl_18:15_9 3Krl_18:15_10 3Krl_18:15_11 3Krl_18:15_12 3Krl_18:15_13 3Krl_18:15_14 3Krl_18:15_15
3Krl:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:16 καὶ ἐπορεύθη Αβδιου εἰς συναντὴν τῷ Αχααβ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ· καὶ ἐξέδραμεν Αχααβ καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν Ηλιου.
3Krl:18:16 And Abdiu went to meet Achaab, and told him: and Achaab hasted forth, and went to meet Eliu. (1 Kings 18:16 Brenton)
3Krl:18:16 Obadiasz więc poszedł naprzeciw Achaba, zaraz go zawiadomił i natychmiast uciekł. Achab zaś poszedł naprzeciw Eliasza. (1 Krl 18:16 BT_4)
3Krl:18:16 καὶ ἐπορεύθη Αβδιου εἰς συναντὴν τῷ Αχααβ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ· καὶ ἐξέδραμεν Αχααβ καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν Ηλιου.
3Krl:18:16 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   εἰς[1]   ὁ ἡ τό   καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί     καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:18:16 I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Spotykanie Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:18:16 kai\ e)poreu/TE *abdiou ei)s sunantE\n tO=| *aCHaab kai\ a)pE/ggeilen au)tO=|· kai\ e)Xe/dramen *aCHaab kai\ e)poreu/TE ei)s suna/ntEsin *Eliou.
3Krl:18:16 kai eporeuTE abdiu eis synantEn tO aCHaab kai apEngeilen autO· kai eXedramen aCHaab kai eporeuTE eis synantEsin Eliu.
3Krl:18:16 C VCI_API3S N_NSM P N1_ASF RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_DSM C VBI_AAI3S N_NSM C VCI_API3S P N3I_ASF N_ASM
3Krl:18:16 and also, even, namely to go ć into (+acc) ć the ć and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same and also, even, namely ć ć and also, even, namely to go into (+acc) meeting Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:18:16 and he/she/it-was-GO-ed   into (+acc)   the (dat)   and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat) and     and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) meeting (acc) Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:18:16 3Krl_18:16_1 3Krl_18:16_2 3Krl_18:16_3 3Krl_18:16_4 3Krl_18:16_5 3Krl_18:16_6 3Krl_18:16_7 3Krl_18:16_8 3Krl_18:16_9 3Krl_18:16_10 3Krl_18:16_11 3Krl_18:16_12 3Krl_18:16_13 3Krl_18:16_14 3Krl_18:16_15 3Krl_18:16_16 3Krl_18:16_17 3Krl_18:16_18
3Krl:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:17 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Αχααβ τὸν Ηλιου, καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Ηλιου Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς ὁ διαστρέφων τὸν Ισραηλ;
3Krl:18:17 And it came to pass when Achaab saw Eliu, that Achaab said to Eliu, Art thou he that perverts Israel? (1 Kings 18:17 Brenton)
3Krl:18:17 Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu: «To ty jesteś ten dręczyciel Izraela!» (1 Krl 18:17 BT_4)
3Krl:18:17 Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Αχααβ τὸν Ηλιου, καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Ηλιου Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς διαστρέφων τὸν Ισραηλ;
3Krl:18:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:18:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Jeżeli Ty By iść; by być On/ona/to/to samo Do ??? Izrael
3Krl:18:17 *kai\ e)ge/neto O(s ei)=den *aCHaab to\n *Eliou, kai\ ei)=pen *aCHaab pro\s *Eliou *ei) su\ ei)= au)to\s o( diastre/fOn to\n *israEl;
3Krl:18:17 kai egeneto hOs eiden aCHaab ton Eliu, kai eipen aCHaab pros Eliu ei sy ei autos ho diastrefOn ton israEl;
3Krl:18:17 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C RP_NS V9_PAI2S RD_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM
3Krl:18:17 and also, even, namely to become become, happen as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry if you to go; to be he/she/it/same the to ??? the Israel
3Krl:18:17 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-SEE-ed   the (acc) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are he/it/same (nom) the (nom) while ???-ing (nom) the (acc) Israel (indecl)
3Krl:18:17 3Krl_18:17_1 3Krl_18:17_2 3Krl_18:17_3 3Krl_18:17_4 3Krl_18:17_5 3Krl_18:17_6 3Krl_18:17_7 3Krl_18:17_8 3Krl_18:17_9 3Krl_18:17_10 3Krl_18:17_11 3Krl_18:17_12 3Krl_18:17_13 3Krl_18:17_14 3Krl_18:17_15 3Krl_18:17_16 3Krl_18:17_17 3Krl_18:17_18 3Krl_18:17_19 3Krl_18:17_20
3Krl:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:18 καὶ εἶπεν Ηλιου Οὐ διαστρέφω τὸν Ισραηλ, ὅτι ἀλλ’ ἢ σὺ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου ἐν τῷ καταλιμπάνειν ὑμᾶς τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν καὶ ἐπορεύθης ὀπίσω τῶν Βααλιμ·
3Krl:18:18 And Eliu said, I do not pervert Israel; but it is thou and thy father's house, in that ye forsake the Lord your God, and thou hast gone after Baalim. (1 Kings 18:18 Brenton)
3Krl:18:18 A on mu odrzekł: «Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem przykazań Pańskich, a ponadto ty poszedłeś za Baalami. (1 Krl 18:18 BT_4)
3Krl:18:18 καὶ εἶπεν Ηλιου Οὐ διαστρέφω τὸν Ισραηλ, ὅτι ἀλλ’ σὺ καὶ οἶκος τοῦ πατρός σου ἐν τῷ καταλιμπάνειν ὑμᾶς τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν καὶ ἐπορεύθης ὀπίσω τῶν Βααλιμ·
3Krl:18:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἀλλά ἤ[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό  
3Krl:18:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Izrael Ponieważ/tamto Ale Albo Ty I też, nawet, mianowicie Dom Ojciec Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem
3Krl:18:18 kai\ ei)=pen *Eliou *ou) diastre/fO to\n *israEl, o(/ti a)ll’ E)\ su\ kai\ o( oi)=kos tou= patro/s sou e)n tO=| katalimpa/nein u(ma=s to\n ku/rion Teo\n u(mO=n kai\ e)poreu/TEs o)pi/sO tO=n *baalim·
3Krl:18:18 kai eipen Eliu u diastrefO ton israEl, hoti all’ E sy kai ho oikos tu patros su en tO katalimpanein hymas ton kyrion Teon hymOn kai eporeuTEs opisO tOn baalim·
3Krl:18:18 C VBI_AAI3S N_NSM D V1_PAI1S RA_ASM N_ASM C C C RP_NS C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS P RA_DSN V1_PAN RP_AP RA_ASM N2_ASM N2_ASM RP_GP C VCI_API2S P RA_GPM N_GPM
3Krl:18:18 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry οὐχ before rough breathing to ??? the Israel because/that but or you and also, even, namely the house the father you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you and also, even, namely to go behind back, behind, after the ć
3Krl:18:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) not I-am-???-ing, I-should-be-???-ing the (acc) Israel (indecl) because/that but or you(sg) (nom) and the (nom) house (nom) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   you(pl) (acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) you(pl) (gen) and you(sg)-were-GO-ed behind the (gen)  
3Krl:18:18 3Krl_18:18_1 3Krl_18:18_2 3Krl_18:18_3 3Krl_18:18_4 3Krl_18:18_5 3Krl_18:18_6 3Krl_18:18_7 3Krl_18:18_8 3Krl_18:18_9 3Krl_18:18_10 3Krl_18:18_11 3Krl_18:18_12 3Krl_18:18_13 3Krl_18:18_14 3Krl_18:18_15 3Krl_18:18_16 3Krl_18:18_17 3Krl_18:18_18 3Krl_18:18_19 3Krl_18:18_20 3Krl_18:18_21 3Krl_18:18_22 3Krl_18:18_23 3Krl_18:18_24 3Krl_18:18_25 3Krl_18:18_26 3Krl_18:18_27 3Krl_18:18_28 3Krl_18:18_29 3Krl_18:18_30
3Krl:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:19 καὶ νῦν ἀπόστειλον συνάθροισον πρός με πάντα Ισραηλ εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ τοὺς προφήτας τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ πεντήκοντα καὶ τοὺς προφήτας τῶν ἀλσῶν τετρακοσίους ἐσθίοντας τράπεζαν Ιεζαβελ.
3Krl:18:19 And now send, gather to me all Israel to mount Carmel, and the prophets of shame four hundred and fifty, and the prophets of the groves four hundred, that eat at Jezabel's table. (1 Kings 18:19 Brenton)
3Krl:18:19 Więc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także czterystu pięćdziesięciu proroków Baala oraz czterystu proroków Aszery, stołowników Izebel». (1 Krl 18:19 BT_4)
3Krl:18:19 καὶ νῦν ἀπόστειλον συνάθροισον πρός με πάντα Ισραηλ εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ τοὺς προφήτας τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ πεντήκοντα καὶ τοὺς προφήτας τῶν ἀλσῶν τετρακοσίους ἐσθίοντας τράπεζαν Ιεζαβελ.
3Krl:18:19 καί νῦν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ τετρα·κόσιοι -αι -α καί πεντή·κοντα καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   τετρα·κόσιοι -αι -α ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) τράπεζα, -ης, ἡ Ἰεζάβελ, ἡ
3Krl:18:19 I też, nawet, mianowicie Teraz zamawiać Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie Prorok ??? Czterysta I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Prorok Czterysta By jeść Stołowy Nierządnica
3Krl:18:19 kai\ nu=n a)po/steilon suna/Troison pro/s me pa/nta *israEl ei)s o)/ros to\ *karmE/lion kai\ tou\s profE/tas tE=s ai)sCHu/nEs tetrakosi/ous kai\ pentE/konta kai\ tou\s profE/tas tO=n a)lsO=n tetrakosi/ous e)sTi/ontas tra/peDZan *ieDZabel.
3Krl:18:19 kai nyn aposteilon synaTroison pros me panta israEl eis oros to karmElion kai tus profEtas tEs aisCHynEs tetrakosius kai pentEkonta kai tus profEtas tOn alsOn tetrakosius esTiontas trapeDZan ieDZabel.
3Krl:18:19 C D VA_AAD2S VA_AAD2S P RP_AS A3_ASM N_ASM P N3E_ASN RA_ASN N2N_ASN C RA_APM N1M_APM RA_GSF N1_GSF A1A_APM C M C RA_APM N1M_APM RA_GPN N3E_GPN A1A_APM V1_PAPAPM N1S_ASF N_GSM
3Krl:18:19 and also, even, namely now to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to ??? toward (+acc,+gen,+dat) I every all, each, every, the whole of Israel into (+acc) mount the ć and also, even, namely the prophet the ??? four hundred and also, even, namely fifty and also, even, namely the prophet the ć four hundred to eat table Jezebel
3Krl:18:19 and now do-ORDER FORTH-you(sg)! do-???-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) into (+acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and the (acc) prophets (acc) the (gen) ??? (gen) four hundred (acc) and fifty and the (acc) prophets (acc) the (gen)   four hundred (acc) while EAT-ing (acc) table (acc) Jezebel (indecl)
3Krl:18:19 3Krl_18:19_1 3Krl_18:19_2 3Krl_18:19_3 3Krl_18:19_4 3Krl_18:19_5 3Krl_18:19_6 3Krl_18:19_7 3Krl_18:19_8 3Krl_18:19_9 3Krl_18:19_10 3Krl_18:19_11 3Krl_18:19_12 3Krl_18:19_13 3Krl_18:19_14 3Krl_18:19_15 3Krl_18:19_16 3Krl_18:19_17 3Krl_18:19_18 3Krl_18:19_19 3Krl_18:19_20 3Krl_18:19_21 3Krl_18:19_22 3Krl_18:19_23 3Krl_18:19_24 3Krl_18:19_25 3Krl_18:19_26 3Krl_18:19_27 3Krl_18:19_28 3Krl_18:19_29
3Krl:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:20 καὶ ἀπέστειλεν Αχααβ εἰς πάντα Ισραηλ καὶ ἐπισυνήγαγεν πάντας τοὺς προφήτας εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον.
3Krl:18:20 And Achaab sent to all Israel, and gathered all the prophets to mount Carmel. (1 Kings 18:20 Brenton)
3Krl:18:20 Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. (1 Krl 18:20 BT_4)
3Krl:18:20 καὶ ἀπέστειλεν Αχααβ εἰς πάντα Ισραηλ καὶ ἐπισυνήγαγεν πάντας τοὺς προφήτας εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον.
3Krl:18:20 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό  
3Krl:18:20 I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prorok Do (+przyspieszenie) Wchodź
3Krl:18:20 kai\ a)pe/steilen *aCHaab ei)s pa/nta *israEl kai\ e)pisunE/gagen pa/ntas tou\s profE/tas ei)s o)/ros to\ *karmE/lion.
3Krl:18:20 kai apesteilen aCHaab eis panta israEl kai episynEgagen pantas tus profEtas eis oros to karmElion.
3Krl:18:20 C VAI_AAI3S N_NSM P A3_ASM N_ASM C VBI_AAI3S A3_APM RA_APM N1M_APM P N3E_ASN RA_ASN N2N_ASN
3Krl:18:20 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć into (+acc) every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the prophet into (+acc) mount the ć
3Krl:18:20 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and he/she/it-???-ed all (acc) the (acc) prophets (acc) into (+acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)  
3Krl:18:20 3Krl_18:20_1 3Krl_18:20_2 3Krl_18:20_3 3Krl_18:20_4 3Krl_18:20_5 3Krl_18:20_6 3Krl_18:20_7 3Krl_18:20_8 3Krl_18:20_9 3Krl_18:20_10 3Krl_18:20_11 3Krl_18:20_12 3Krl_18:20_13 3Krl_18:20_14 3Krl_18:20_15
3Krl:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:21 καὶ προσήγαγεν Ηλιου πρὸς πάντας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ηλιου Ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ’ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔστιν κύριος ὁ θεός, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ· εἰ δὲ ὁ Βααλ αὐτός, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς λόγον.
3Krl:18:21 And Eliu drew near to them all: and Eliu said to them, How long wilt ye halt on both feet? if the Lord be God, follow him; but if Baal, follow him. And the people answered not a word. (1 Kings 18:21 Brenton)
3Krl:18:21 Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: «Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!» Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. (1 Krl 18:21 BT_4)
3Krl:18:21 καὶ προσήγαγεν Ηλιου πρὸς πάντας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ηλιου Ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ’ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔστιν κύριος θεός, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ· εἰ δὲ Βααλ αὐτός, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη λαὸς λόγον.
3Krl:18:21 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό   εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό εἰ δέ ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λόγος, -ου, ὁ
3Krl:18:21 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Aż; świtaj Kiedy? Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obaj Jeżeli By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Jeżeli zaś Baal On/ona/to/to samo By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odpowiadać Ludzie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
3Krl:18:21 kai\ prosE/gagen *Eliou pro\s pa/ntas, kai\ ei)=pen au)toi=s *Eliou *(/eOs po/te u(mei=s CHOlanei=te e)p’ a)mfote/rais tai=s i)gnu/ais; ei) e)/stin ku/rios o( Teo/s, poreu/esTe o)pi/sO au)tou=· ei) de\ o( *baal au)to/s, poreu/esTe o)pi/sO au)tou=. kai\ ou)k a)pekri/TE o( lao\s lo/gon.
3Krl:18:21 kai prosEgagen Eliu pros pantas, kai eipen autois Eliu eOs pote hymeis CHOlaneite ep’ amfoterais tais ignyais; ei estin kyrios ho Teos, poreuesTe opisO autu· ei de ho baal autos, poreuesTe opisO autu. kai uk apekriTE ho laos logon.
3Krl:18:21 C VBI_AAI3S N_NSM P A3_APM C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM P x RP_NP VF2_FAI2P P A1A_DPF RA_DPF N1A_DPF C V9_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PMD2P P RD_GSM C x RA_NSM N_NSM RD_NSM V1_PMD2P P RD_GSM C D VCI_API3S RA_NSM N2_NSM N2_ASM
3Krl:18:21 and also, even, namely to lead toward Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry until; dawn when? you ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the ć if to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to go behind back, behind, after he/she/it/same if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Baal he/she/it/same to go behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to answer the people word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
3Krl:18:21 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Elijah (gen); sun (gen) toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Elijah (gen); sun (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? you(pl) (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) both (dat) the (dat)   if he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! behind him/it/same (gen) if Yet the (nom) Baal (indecl) he/it/same (nom) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! behind him/it/same (gen) and not he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) people (nom) word (acc)
3Krl:18:21 3Krl_18:21_1 3Krl_18:21_2 3Krl_18:21_3 3Krl_18:21_4 3Krl_18:21_5 3Krl_18:21_6 3Krl_18:21_7 3Krl_18:21_8 3Krl_18:21_9 3Krl_18:21_10 3Krl_18:21_11 3Krl_18:21_12 3Krl_18:21_13 3Krl_18:21_14 3Krl_18:21_15 3Krl_18:21_16 3Krl_18:21_17 3Krl_18:21_18 3Krl_18:21_19 3Krl_18:21_20 3Krl_18:21_21 3Krl_18:21_22 3Krl_18:21_23 3Krl_18:21_24 3Krl_18:21_25 3Krl_18:21_26 3Krl_18:21_27 3Krl_18:21_28 3Krl_18:21_29 3Krl_18:21_30 3Krl_18:21_31 3Krl_18:21_32 3Krl_18:21_33 3Krl_18:21_34 3Krl_18:21_35 3Krl_18:21_36 3Krl_18:21_37 3Krl_18:21_38 3Krl_18:21_39
3Krl:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:22 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὸν λαόν Ἐγὼ ὑπολέλειμμαι προφήτης τοῦ κυρίου μονώτατος, καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βααλ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, καὶ οἱ προφῆται τοῦ ἄλσους τετρακόσιοι·
3Krl:18:22 And Eliu said to the people, I am left, the only one prophet of the Lord; and the prophets of Baal are four hundred and fifty men, and the prophets of the groves four hundred. (1 Kings 18:22 Brenton)
3Krl:18:22 Wtedy Eliasz przemówił do ludu: «Tylko ja sam ocalałem jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. (1 Krl 18:22 BT_4)
3Krl:18:22 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὸν λαόν Ἐγὼ ὑπολέλειμμαι προφήτης τοῦ κυρίου μονώτατος, καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βααλ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, καὶ οἱ προφῆται τοῦ ἄλσους τετρακόσιοι·
3Krl:18:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μονώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μόνος) καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ τετρα·κόσιοι -αι -α καί πεντή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   τετρα·κόσιοι -αι -α
3Krl:18:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Ja By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pojedynczy najwięcej I też, nawet, mianowicie Prorok Baal Czterysta I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Prorok Czterysta
3Krl:18:22 kai\ ei)=pen *Eliou pro\s to\n lao/n *)egO\ u(pole/leimmai profE/tEs tou= kuri/ou monO/tatos, kai\ oi( profE=tai tou= *baal tetrako/sioi kai\ pentE/konta a)/ndres, kai\ oi( profE=tai tou= a)/lsous tetrako/sioi·
3Krl:18:22 kai eipen Eliu pros ton laon egO hypoleleimmai profEtEs tu kyriu monOtatos, kai hoi profEtai tu baal tetrakosioi kai pentEkonta andres, kai hoi profEtai tu alsus tetrakosioi·
3Krl:18:22 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM RP_NS VP_XMI1S N1M_NSM RA_GSM N2_GSM A1_NSMS C RA_NPM N1M_NPM RA_GSM N_GSM A1A_NPM C M N3_NPM C RA_NPM N1M_NPM RA_GSN N3E_GSN A1A_NPM
3Krl:18:22 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry toward (+acc,+gen,+dat) the people I to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) prophet the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. single most and also, even, namely the prophet the Baal four hundred and also, even, namely fifty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the prophet the ć four hundred
3Krl:18:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) I (nom) I-have-been-REMAIN-ed prophet (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) single most ([Adj] nom) and the (nom) prophets (nom|voc) the (gen) Baal (indecl) four hundred (nom|voc) and fifty men, husbands (nom|voc) and the (nom) prophets (nom|voc) the (gen)   four hundred (nom|voc)
3Krl:18:22 3Krl_18:22_1 3Krl_18:22_2 3Krl_18:22_3 3Krl_18:22_4 3Krl_18:22_5 3Krl_18:22_6 3Krl_18:22_7 3Krl_18:22_8 3Krl_18:22_9 3Krl_18:22_10 3Krl_18:22_11 3Krl_18:22_12 3Krl_18:22_13 3Krl_18:22_14 3Krl_18:22_15 3Krl_18:22_16 3Krl_18:22_17 3Krl_18:22_18 3Krl_18:22_19 3Krl_18:22_20 3Krl_18:22_21 3Krl_18:22_22 3Krl_18:22_23 3Krl_18:22_24 3Krl_18:22_25 3Krl_18:22_26 3Krl_18:22_27
3Krl:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:23 δότωσαν ἡμῖν δύο βόας, καὶ ἐκλεξάσθωσαν ἑαυτοῖς τὸν ἕνα καὶ μελισάτωσαν καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ πῦρ μὴ ἐπιθέτωσαν, καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον καὶ πῦρ οὐ μὴ ἐπιθῶ·
3Krl:18:23 Let them give us two oxen, and let them choose one for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood, and put no fire on the wood: and I will dress the other bullock, and put on no fire. (1 Kings 18:23 Brenton)
3Krl:18:23 Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. (1 Krl 18:23 BT_4)
3Krl:18:23 δότωσαν ἡμῖν δύο βόας, καὶ ἐκλεξάσθωσαν ἑαυτοῖς τὸν ἕνα καὶ μελισάτωσαν καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ πῦρ μὴ ἐπιθέτωσαν, καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον καὶ πῦρ οὐ μὴ ἐπιθῶ·
3Krl:18:23 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί πῦρ, -ρός, τό μή ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) καί πῦρ, -ρός, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-)
3Krl:18:23 By dawać Ja Dwa Wół; krzyk {aukcja} I też, nawet, mianowicie By wybierać Samo /nasz /twój /siebie Jeden I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Ogień Nie By umieszczać dalej I też, nawet, mianowicie Ja By czynić/rób Wół Inny I też, nawet, mianowicie Ogień ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać dalej
3Krl:18:23 do/tOsan E(mi=n du/o bo/as, kai\ e)kleXa/sTOsan e(autoi=s to\n e(/na kai\ melisa/tOsan kai\ e)piTe/tOsan e)pi\ tO=n Xu/lOn kai\ pu=r mE\ e)piTe/tOsan, kai\ e)gO\ poiE/sO to\n bou=n to\n a)/llon kai\ pu=r ou) mE\ e)piTO=·
3Krl:18:23 dotOsan hEmin dyo boas, kai ekleXasTOsan heautois ton hena kai melisatOsan kai epiTetOsan epi tOn XylOn kai pyr mE epiTetOsan, kai egO poiEsO ton bun ton allon kai pyr u mE epiTO·
3Krl:18:23 VO_AAD3P RP_DP M N3_APF C VA_AMD3P RD_DPM RA_ASM A3_ASM C VA_AAD3P C VE_AAD3P P RA_GPN N2N_GPN C N3_ASN D VE_AAD3P C RP_NS VA_AAS1S RA_ASM N3_ASM RA_ASM RD_ASM C N3_ASN D D VE_AAS1S
3Krl:18:23 to give I two ox; outcry and also, even, namely to select self /our-/your-/themselves the one and also, even, namely ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely fire not to place on and also, even, namely I to do/make the ox the other and also, even, namely fire οὐχ before rough breathing not to place on
3Krl:18:23 let-them-GIVE! us (dat) two (nom, acc, gen) oxen (acc); outcries (acc) and let-them-be-SELECT-ed! selves (dat) the (acc) one (acc) and   and let-them-PLACE ON! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) trees/wooden things (gen) and fire (nom|acc|voc) not let-them-PLACE ON! and I (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (acc) ox (acc) the (acc) other (acc) and fire (nom|acc|voc) not not I-should-PLACE ON
3Krl:18:23 3Krl_18:23_1 3Krl_18:23_2 3Krl_18:23_3 3Krl_18:23_4 3Krl_18:23_5 3Krl_18:23_6 3Krl_18:23_7 3Krl_18:23_8 3Krl_18:23_9 3Krl_18:23_10 3Krl_18:23_11 3Krl_18:23_12 3Krl_18:23_13 3Krl_18:23_14 3Krl_18:23_15 3Krl_18:23_16 3Krl_18:23_17 3Krl_18:23_18 3Krl_18:23_19 3Krl_18:23_20 3Krl_18:23_21 3Krl_18:23_22 3Krl_18:23_23 3Krl_18:23_24 3Krl_18:23_25 3Krl_18:23_26 3Krl_18:23_27 3Krl_18:23_28 3Krl_18:23_29 3Krl_18:23_30 3Krl_18:23_31 3Krl_18:23_32
3Krl:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:24 καὶ βοᾶτε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ ἐπικαλέσομαι ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔσται ὁ θεός, ὃς ἐὰν ἐπακούσῃ ἐν πυρί, οὗτος θεός, καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπον Καλὸν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησας.
3Krl:18:24 And do ye call loudly on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord my God, and it shall come to pass that the God who shall answer by fire, he is God. And all the people answered and said, The word which thou hast spoken is good. (1 Kings 18:24 Brenton)
3Krl:18:24 Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem». Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: «Dobry pomysł!» (1 Krl 18:24 BT_4)
3Krl:18:24 καὶ βοᾶτε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ ἐπικαλέσομαι ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔσται θεός, ὃς ἐὰν ἐπακούσῃ ἐν πυρί, οὗτος θεός, καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶς λαὸς καὶ εἶπον Καλὸν τὸ ῥῆμα, ἐλάλησας.
3Krl:18:24 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό οὗτος αὕτη τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
3Krl:18:24 I też, nawet, mianowicie By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Bóg ; bogini Ty I też, nawet, mianowicie Ja By odwiedzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie By być Bóg  Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić
3Krl:18:24 kai\ boa=te e)n o)no/mati TeO=n u(mO=n, kai\ e)gO\ e)pikale/somai e)n o)no/mati kuri/ou tou= Teou= mou, kai\ e)/stai o( Teo/s, o(\s e)a\n e)pakou/sE| e)n puri/, ou(=tos Teo/s, kai\ a)pekri/TEsan pa=s o( lao\s kai\ ei)=pon *kalo\n to\ r(E=ma, o(\ e)la/lEsas.
3Krl:18:24 kai boate en onomati TeOn hymOn, kai egO epikalesomai en onomati kyriu tu Teu mu, kai estai ho Teos, hos ean epakusE en pyri, hutos Teos, kai apekriTEsan pas ho laos kai eipon kalon to rEma, ho elalEsas.
3Krl:18:24 C V3_PAI2P P N3M_DSN N2_GPM RP_GP C RP_NS VF_FMI1S P N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RR_NSM C VA_AAS3S P N3_DSN RD_NSM N2_NSM C VCI_API3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3P A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RR_ASN VAI_AAI2S
3Krl:18:24 and also, even, namely to bellow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to god [see theology]; goddess you and also, even, namely I to call upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely to be the god [see theology] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] god [see theology] and also, even, namely to answer every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to say/tell right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the declaration statement, utterance who/whom/which to speak
3Krl:18:24 and you(pl)-are-BELLOW-ing, be-you(pl)-BELLOW-ing!, you(pl)-should-be-BELLOW-ing in/among/by (+dat) name (dat) gods (gen); goddesses (gen) you(pl) (gen) and I (nom) I-will-be-CALL-ed-UPON in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) me (gen) and he/she/it-will-be the (nom) god (nom) who/whom/which (nom) if-ever you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed in/among/by (+dat) fire (dat) this (nom) god (nom) and they-were-ANSWER-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed
3Krl:18:24 3Krl_18:24_1 3Krl_18:24_2 3Krl_18:24_3 3Krl_18:24_4 3Krl_18:24_5 3Krl_18:24_6 3Krl_18:24_7 3Krl_18:24_8 3Krl_18:24_9 3Krl_18:24_10 3Krl_18:24_11 3Krl_18:24_12 3Krl_18:24_13 3Krl_18:24_14 3Krl_18:24_15 3Krl_18:24_16 3Krl_18:24_17 3Krl_18:24_18 3Krl_18:24_19 3Krl_18:24_20 3Krl_18:24_21 3Krl_18:24_22 3Krl_18:24_23 3Krl_18:24_24 3Krl_18:24_25 3Krl_18:24_26 3Krl_18:24_27 3Krl_18:24_28 3Krl_18:24_29 3Krl_18:24_30 3Krl_18:24_31 3Krl_18:24_32 3Krl_18:24_33 3Krl_18:24_34 3Krl_18:24_35 3Krl_18:24_36 3Krl_18:24_37 3Krl_18:24_38
3Krl:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:25 καὶ εἶπεν Ηλιου τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης Ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς τὸν μόσχον τὸν ἕνα καὶ ποιήσατε πρῶτοι, ὅτι πολλοὶ ὑμεῖς, καὶ ἐπικαλέσασθε ἐν ὀνόματι θεοῦ ὑμῶν καὶ πῦρ μὴ ἐπιθῆτε.
3Krl:18:25 And Eliu said to the prophets of shame, Choose to yourselves one calf, and dress it first, for ye are many; and call ye on the name of your god; but apply no fire. (1 Kings 18:25 Brenton)
3Krl:18:25 Eliasz więc rzekł do proroków Baala: «Wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego boga, ale ognia nie podkładajcie!» (1 Krl 18:25 BT_4)
3Krl:18:25 καὶ εἶπεν Ηλιου τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης Ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς τὸν μόσχον τὸν ἕνα καὶ ποιήσατε πρῶτοι, ὅτι πολλοὶ ὑμεῖς, καὶ ἐπικαλέσασθε ἐν ὀνόματι θεοῦ ὑμῶν καὶ πῦρ μὴ ἐπιθῆτε.
3Krl:18:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πρῶτος -η -ον ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πῦρ, -ρός, τό μή ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-)
3Krl:18:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Prorok ??? By wybierać Samo /nasz /twój /siebie Cielęcia/wół Jeden I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Po pierwsze Ponieważ/tamto Dużo Ty I też, nawet, mianowicie By odwiedzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie Ogień Nie By umieszczać dalej
3Krl:18:25 kai\ ei)=pen *Eliou toi=s profE/tais tE=s ai)sCHu/nEs *)ekle/XasTe e(autoi=s to\n mo/sCHon to\n e(/na kai\ poiE/sate prO=toi, o(/ti polloi\ u(mei=s, kai\ e)pikale/sasTe e)n o)no/mati Teou= u(mO=n kai\ pu=r mE\ e)piTE=te.
3Krl:18:25 kai eipen Eliu tois profEtais tEs aisCHynEs ekleXasTe heautois ton mosCHon ton hena kai poiEsate prOtoi, hoti polloi hymeis, kai epikalesasTe en onomati Teu hymOn kai pyr mE epiTEte.
3Krl:18:25 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N1M_DPM RA_GSF N1_GSF VA_AAD2P RD_DPM RA_ASM N2_ASM RA_ASM A3_ASM C VA_AAD2P A1_NPMS C A1_NPM RP_NP C VA_AMD2P P N3M_DSN N2_GSM RP_GP C N3_ASN D VE_AAS2P
3Krl:18:25 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the prophet the ??? to select self /our-/your-/themselves the calf/ox the one and also, even, namely to do/make first because/that much you and also, even, namely to call upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to god [see theology] you and also, even, namely fire not to place on
3Krl:18:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) the (dat) prophets (dat) the (gen) ??? (gen) be-you(pl)-SELECT-ed! selves (dat) the (acc) calf/ox (acc) the (acc) one (acc) and do-DO/MAKE-you(pl)! first (nom|voc) because/that many (nom) you(pl) (nom) and be-you(pl)-CALL-ed-UPON! in/among/by (+dat) name (dat) god (gen) you(pl) (gen) and fire (nom|acc|voc) not you(pl)-should-PLACE ON
3Krl:18:25 3Krl_18:25_1 3Krl_18:25_2 3Krl_18:25_3 3Krl_18:25_4 3Krl_18:25_5 3Krl_18:25_6 3Krl_18:25_7 3Krl_18:25_8 3Krl_18:25_9 3Krl_18:25_10 3Krl_18:25_11 3Krl_18:25_12 3Krl_18:25_13 3Krl_18:25_14 3Krl_18:25_15 3Krl_18:25_16 3Krl_18:25_17 3Krl_18:25_18 3Krl_18:25_19 3Krl_18:25_20 3Krl_18:25_21 3Krl_18:25_22 3Krl_18:25_23 3Krl_18:25_24 3Krl_18:25_25 3Krl_18:25_26 3Krl_18:25_27 3Krl_18:25_28 3Krl_18:25_29
3Krl:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:26 καὶ ἔλαβον τὸν μόσχον καὶ ἐποίησαν καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βααλ ἐκ πρωίθεν ἕως μεσημβρίας καὶ εἶπον Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Βααλ, ἐπάκουσον ἡμῶν· καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις· καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, οὗ ἐποίησαν.
3Krl:18:26 And they took the calf and drest it, and called on the name of Baal from morning till noon, and said, hear us, O Baal, hear us. And there was no voice, neither was there hearing, and they ran up and down on the alter which they had made. (1 Kings 18:26 Brenton)
3Krl:18:26 Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: «O Baalu, odpowiedz nam!» Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. (1 Krl 18:26 BT_4)
3Krl:18:26 καὶ ἔλαβον τὸν μόσχον καὶ ἐποίησαν καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βααλ ἐκ πρωίθεν ἕως μεσημβρίας καὶ εἶπον Ἐπάκουσον ἡμῶν, Βααλ, ἐπάκουσον ἡμῶν· καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις· καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, οὗ ἐποίησαν.
3Krl:18:26 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ἐκ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μεσημβρία, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί   ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
3Krl:18:26 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By odwiedzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Baal Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Aż; świtaj Południe I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Ja Baal By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By czynić/rób
3Krl:18:26 kai\ e)/labon to\n mo/sCHon kai\ e)poi/Esan kai\ e)pekalou=nto e)n o)no/mati tou= *baal e)k prOi/Ten e(/Os mesEmbri/as kai\ ei)=pon *)epa/kouson E(mO=n, o( *baal, e)pa/kouson E(mO=n· kai\ ou)k E)=n fOnE\ kai\ ou)k E)=n a)kro/asis· kai\ die/treCHon e)pi\ tou= TusiastEri/ou, ou(= e)poi/Esan.
3Krl:18:26 kai elabon ton mosCHon kai epoiEsan kai epekalunto en onomati tu baal ek prOiTen heOs mesEmbrias kai eipon epakuson hEmOn, ho baal, epakuson hEmOn· kai uk En fOnE kai uk En akroasis· kai dietreCHon epi tu TysiastEriu, hu epoiEsan.
3Krl:18:26 C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P C V2I_IMI3P P N3M_DSN RA_GSM N_GSM P D P N1A_GSF C VBI_AAI3P VA_AAD2S RP_GP RA_NSM N_NSM VA_AAD2S RP_GP C D V9_IAI3S N1_NSF C D V9_IAI3S N3I_NSF C V1I_IAI3P P RA_GSN N2N_GSN RR_GSM VAI_AAI3P
3Krl:18:26 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the calf/ox and also, even, namely to do/make and also, even, namely to call upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to the Baal out of (+gen) ἐξ before vowels ć until; dawn noon and also, even, namely to say/tell to hear I the Baal to hear I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be sound/voice cries and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to do/make
3Krl:18:26 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) calf/ox (acc) and they-DO/MAKE-ed and they-were-being-CALL-ed-UPON in/among/by (+dat) name (dat) the (gen) Baal (indecl) out of (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) noon (gen), noons (acc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (gen) the (nom) Baal (indecl) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (gen) and not he/she/it-was sound/voice (nom|voc) and not he/she/it-was   and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sanctuary (gen) where; who/whom/which (gen) they-DO/MAKE-ed
3Krl:18:26 3Krl_18:26_1 3Krl_18:26_2 3Krl_18:26_3 3Krl_18:26_4 3Krl_18:26_5 3Krl_18:26_6 3Krl_18:26_7 3Krl_18:26_8 3Krl_18:26_9 3Krl_18:26_10 3Krl_18:26_11 3Krl_18:26_12 3Krl_18:26_13 3Krl_18:26_14 3Krl_18:26_15 3Krl_18:26_16 3Krl_18:26_17 3Krl_18:26_18 3Krl_18:26_19 3Krl_18:26_20 3Krl_18:26_21 3Krl_18:26_22 3Krl_18:26_23 3Krl_18:26_24 3Krl_18:26_25 3Krl_18:26_26 3Krl_18:26_27 3Krl_18:26_28 3Krl_18:26_29 3Krl_18:26_30 3Krl_18:26_31 3Krl_18:26_32 3Krl_18:26_33 3Krl_18:26_34 3Krl_18:26_35 3Krl_18:26_36 3Krl_18:26_37 3Krl_18:26_38 3Krl_18:26_39
3Krl:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:18:27 καὶ ἐγένετο μεσημβρίᾳ καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς Ηλιου ὁ Θεσβίτης καὶ εἶπεν Ἐπικαλεῖσθε ἐν φωνῇ μεγάλῃ, ὅτι θεός ἐστιν, ὅτι ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστιν, καὶ ἅμα μήποτε χρηματίζει αὐτός, ἢ μήποτε καθεύδει αὐτός, καὶ ἐξαναστήσεται.
3Krl:18:27 And it was noon, and Eliu the Thesbite mocked them, and said, Call with a loud voice, for he is a god; for he is meditating, or else perhaps he is engaged in business, or perhaps he is asleep, and is to be awaked. (1 Kings 18:27 Brenton)
3Krl:18:27 Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: «Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może zamyślony albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi!» (1 Krl 18:27 BT_4)
3Krl:18:27 καὶ ἐγένετο μεσημβρίᾳ καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς Ηλιου Θεσβίτης καὶ εἶπεν Ἐπικαλεῖσθε ἐν φωνῇ μεγάλῃ, ὅτι θεός ἐστιν,