3Krl:20:1 καὶ ἀμπελὼν εἷς ἦν τῷ Ναβουθαι τῷ Ιεζραηλίτῃ παρὰ τῷ ἅλῳ Αχααβ βασιλέως Σαμαρείας.
3Krl:20:1 And Nabuthai the Jezraelite had a vineyard, near the threshingfloor of Achaab king of Samaria. (1 Kings 20:1 Brenton)
3Krl:20:1 Po tych wydarzeniach stało się, co następuje. Nabot z Jizreel miał winnicę w Jizreel obok pałacu Achaba, króla Samarii. (1 Krl 21:1 BT_4)
3Krl:20:1 Καὶ ἀμπελὼν εἷς ἦν τῷ Ναβουθαι τῷ Ιεζραηλίτῃ παρὰ τῷ ἅλῳ Αχααβ βασιλέως Σαμαρείας.
3Krl:20:1 καί ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   παρά ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Σαμάρεια, -ας, ἡ
3Krl:20:1 I też, nawet, mianowicie Winorośl; winnica Jeden By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Młócąca zboże podłoga; by chwytać Król Samaria [okolica z]
3Krl:20:1 *kai\ a)mpelO\n ei(=s E)=n tO=| *nabouTai tO=| *ieDZraEli/tE| para\ tO=| a(/lO| *aCHaab basile/Os *samarei/as.
3Krl:20:1 kai ampelOn heis En tO nabuTai tO ieDZraElitE para tO halO aCHaab basileOs samareias.
3Krl:20:1 C N3W_NSM A3_NSM V9_IAI3S RA_DSM N_DSM RA_DSM N1M_DSM P RA_DSM N3_DSM N_GSM N3V_GSM N1A_GSF
3Krl:20:1 and also, even, namely grapevine; vineyard one to be the ć the ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the threshing floor; to catch ć king Samaria [region of]
3Krl:20:1 and grapevines (gen); vineyard (nom|voc) one (nom) he/she/it-was the (dat)   the (dat)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) threshing floor (dat), threshing floors (nom|voc); he/she/it-should-CATCH   king (gen) Samaria (gen)
3Krl:20:1 3Krl_20:1_1 3Krl_20:1_2 3Krl_20:1_3 3Krl_20:1_4 3Krl_20:1_5 3Krl_20:1_6 3Krl_20:1_7 3Krl_20:1_8 3Krl_20:1_9 3Krl_20:1_10 3Krl_20:1_11 3Krl_20:1_12 3Krl_20:1_13 3Krl_20:1_14
3Krl:20:1 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:2 καὶ ἐλάλησεν Αχααβ πρὸς Ναβουθαι λέγων Δός μοι τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων, ὅτι ἐγγίων οὗτος τῷ οἴκῳ μου, καὶ δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτόν· εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σου, δώσω σοι ἀργύριον ἀντάλλαγμα τοῦ ἀμπελῶνός σου τούτου, καὶ ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων.
3Krl:20:2 And Achaab spoke to Nabuthai, saying, Give me thy vineyard, and I will have it for a garden of herbs, for it is near my house: and I will give thee another vineyard better than it; or if it please thee, I will give thee money, the price of this thy vineyard, and I will have it for a garden of herbs. (1 Kings 20:2 Brenton)
3Krl:20:2 Achab zatem zwrócił się do Nabota mówiąc: «Oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu. A ja za nią dam ci winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią». (1 Krl 21:2 BT_4)
3Krl:20:2 καὶ ἐλάλησεν Αχααβ πρὸς Ναβουθαι λέγων Δός μοι τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων, ὅτι ἐγγίων οὗτος τῷ οἴκῳ μου, καὶ δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτόν· εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σου, δώσω σοι ἀργύριον ἀντάλλαγμα τοῦ ἀμπελῶνός σου τούτου, καὶ ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων.
3Krl:20:2 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   πρός   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] κῆπος, -ου, ὁ λάχανον, -ου, τό ὅτι ἐγγίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος (Comp. of ἐγγύς); ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰ δέ ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] κῆπος, -ου, ὁ λάχανον, -ου, τό
3Krl:20:2 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj By dawać Ja Winnica Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ogród Zioła/roślina {warzywo} Ponieważ/tamto Bliżej; do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dom Ja I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Winnica Inny Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Jeżeli zaś Do proszę W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kawałek srebra Usługa za usługę Winnica Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ogród Zioła/roślina {warzywo}
3Krl:20:2 kai\ e)la/lEsen *aCHaab pro\s *nabouTai le/gOn *do/s moi to\n a)mpelO=na/ sou kai\ e)/stai moi ei)s kE=pon laCHa/nOn, o(/ti e)ggi/On ou(=tos tO=| oi)/kO| mou, kai\ dO/sO soi a)mpelO=na a)/llon a)gaTo\n u(pe\r au)to/n· ei) de\ a)re/skei e)nO/pio/n sou, dO/sO soi a)rgu/rion a)nta/llagma tou= a)mpelO=no/s sou tou/tou, kai\ e)/stai moi ei)s kE=pon laCHa/nOn.
3Krl:20:2 kai elalEsen aCHaab pros nabuTai legOn dos moi ton ampelOna su kai estai moi eis kEpon laCHanOn, hoti engiOn hutos tO oikO mu, kai dOsO soi ampelOna allon agaTon hyper auton· ei de areskei enOpion su, dOsO soi argyrion antallagma tu ampelOnos su tutu, kai estai moi eis kEpon laCHanOn.
3Krl:20:2 C VAI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAPNSM VO_AAD2S RP_DS RA_ASM N3W_ASM RP_GS C VF_FMI3S RP_DS P N2_ASM N2N_GPN C VF2_FAPNSM RD_NSM RA_DSM N2_DSM RP_GS C VF_FAI1S RP_DS N3W_ASM RD_ASM A1_ASM P RD_ASM C x V1_PAI3S P RP_GS VF_FAI1S RP_DS N2N_ASN N3M_ASN RA_GSM N3W_GSM RP_GS RD_GSM C VF_FMI3S RP_DS P N2_ASM N2N_GPN
3Krl:20:2 and also, even, namely to speak ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to say/tell to give I the vineyard you; your/yours(sg) and also, even, namely to be I into (+acc) garden herb/vegetable because/that nearer; to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the house I and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub vineyard other good inherently good, i.e. God-wrought. above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to please in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub piece of silver quid pro quo the vineyard you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to be I into (+acc) garden herb/vegetable
3Krl:20:2 and he/she/it-SPEAK-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   while SAY/TELL-ing (nom) do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc) vineyard (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be me (dat) into (+acc) garden (acc) herbs/vegetables (gen) because/that nearer ([Adj] nom); going-to-NEAR (fut ptcp) (nom) this (nom) the (dat) house (dat) me (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) vineyard (acc) other (acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) him/it/same (acc) if Yet he/she/it-is-PLEASE-ing, you(sg)-are-being-PLEASE-ed (classical) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) piece of silver (nom|acc|voc) quid pro quo (nom|acc|voc) the (gen) vineyard (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (gen) and he/she/it-will-be me (dat) into (+acc) garden (acc) herbs/vegetables (gen)
3Krl:20:2 3Krl_20:2_1 3Krl_20:2_2 3Krl_20:2_3 3Krl_20:2_4 3Krl_20:2_5 3Krl_20:2_6 3Krl_20:2_7 3Krl_20:2_8 3Krl_20:2_9 3Krl_20:2_10 3Krl_20:2_11 3Krl_20:2_12 3Krl_20:2_13 3Krl_20:2_14 3Krl_20:2_15 3Krl_20:2_16 3Krl_20:2_17 3Krl_20:2_18 3Krl_20:2_19 3Krl_20:2_20 3Krl_20:2_21 3Krl_20:2_22 3Krl_20:2_23 3Krl_20:2_24 3Krl_20:2_25 3Krl_20:2_26 3Krl_20:2_27 3Krl_20:2_28 3Krl_20:2_29 3Krl_20:2_30 3Krl_20:2_31 3Krl_20:2_32 3Krl_20:2_33 3Krl_20:2_34 3Krl_20:2_35 3Krl_20:2_36 3Krl_20:2_37 3Krl_20:2_38 3Krl_20:2_39 3Krl_20:2_40 3Krl_20:2_41 3Krl_20:2_42 3Krl_20:2_43 3Krl_20:2_44 3Krl_20:2_45 3Krl_20:2_46 3Krl_20:2_47 3Krl_20:2_48 3Krl_20:2_49 3Krl_20:2_50
3Krl:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:3 καὶ εἶπεν Ναβουθαι πρὸς Αχααβ Μή μοι γένοιτο παρὰ θεοῦ μου δοῦναι κληρονομίαν πατέρων μου σοί.
3Krl:20:3 And Nabuthai said to Achaab, My God forbid me that I should give thee the inheritance of my fathers. (1 Kings 20:3 Brenton)
3Krl:20:3 Nabot zaś odpowiedział: «Niech mnie broni Pan przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków». (1 Krl 21:3 BT_4)
3Krl:20:3 καὶ εἶπεν Ναβουθαι πρὸς Αχααβ Μή μοι γένοιτο παρὰ θεοῦ μου δοῦναι κληρονομίαν πατέρων μου σοί.
3Krl:20:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός   μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κληρο·νομία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
3Krl:20:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Ja By dawać Dziedzictwo Ojciec Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
3Krl:20:3 kai\ ei)=pen *nabouTai pro\s *aCHaab *mE/ moi ge/noito para\ Teou= mou dou=nai klEronomi/an pate/rOn mou soi/.
3Krl:20:3 kai eipen nabuTai pros aCHaab mE moi genoito para Teu mu dunai klEronomian paterOn mu soi.
3Krl:20:3 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D RP_DS VB_AMO3S P N2_GSM RP_GS VO_AAN N1A_ASF N3_GPM RP_GS RP_DS
3Krl:20:3 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć not I to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together god [see theology] I to give inheritance father I you; your/yours(sg); to rub worn, rub
3Krl:20:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   not me (dat) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) god (gen) me (gen) to-GIVE inheritance (acc) fathers (gen) me (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
3Krl:20:3 3Krl_20:3_1 3Krl_20:3_2 3Krl_20:3_3 3Krl_20:3_4 3Krl_20:3_5 3Krl_20:3_6 3Krl_20:3_7 3Krl_20:3_8 3Krl_20:3_9 3Krl_20:3_10 3Krl_20:3_11 3Krl_20:3_12 3Krl_20:3_13 3Krl_20:3_14 3Krl_20:3_15 3Krl_20:3_16
3Krl:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:4 καὶ ἐγένετο τὸ πνεῦμα Αχααβ τεταραγμένον, καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ καὶ συνεκάλυψεν τὸ πρώσωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔφαγεν ἄρτον.
3Krl:20:4 And the spirit of Achaab was troubled, and he lay down upon his bed, and covered his face, and ate no bread. (1 Kings 20:4 Brenton)
3Krl:20:4 Achab więc przyszedł do swego domu rozgoryczony i rozgniewany słowami, które Nabot z Jizreel wypowiedział do niego, a mianowicie: «Nie dam tobie dziedzictwa moich przodków». Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. (1 Krl 21:4 BT_4)
3Krl:20:4 καὶ ἐγένετο τὸ πνεῦμα Αχααβ τεταραγμένον, καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ καὶ συνεκάλυψεν τὸ πρώσωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔφαγεν ἄρτον.
3Krl:20:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ
3Krl:20:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
3Krl:20:4 kai\ e)ge/neto to\ pneu=ma *aCHaab tetaragme/non, kai\ e)koimE/TE e)pi\ tE=s kli/nEs au)tou= kai\ suneka/luPSen to\ prO/sOpon au)tou= kai\ ou)k e)/fagen a)/rton.
3Krl:20:4 kai egeneto to pneuma aCHaab tetaragmenon, kai ekoimETE epi tEs klinEs autu kai synekalyPSen to prOsOpon autu kai uk efagen arton.
3Krl:20:4 C VBI_AMI3S RA_NSN N3M_NSN N_GSM VK_XMPNSN C VCI_API3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C D VBI_AAI3S N2_ASM
3Krl:20:4 and also, even, namely to become become, happen the spirit breath, spiritual utterance, wind ć to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely to repose/sleep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed he/she/it/same and also, even, namely to ??? the ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
3Krl:20:4 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)   having-been-UNSETTLE-ed (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen) and not he/she/it-EAT-ed bread (acc)
3Krl:20:4 3Krl_20:4_1 3Krl_20:4_2 3Krl_20:4_3 3Krl_20:4_4 3Krl_20:4_5 3Krl_20:4_6 3Krl_20:4_7 3Krl_20:4_8 3Krl_20:4_9 3Krl_20:4_10 3Krl_20:4_11 3Krl_20:4_12 3Krl_20:4_13 3Krl_20:4_14 3Krl_20:4_15 3Krl_20:4_16 3Krl_20:4_17 3Krl_20:4_18 3Krl_20:4_19 3Krl_20:4_20 3Krl_20:4_21
3Krl:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:5 καὶ εἰσῆλθεν Ιεζαβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν Τί τὸ πνεῦμά σου τεταραγμένον καὶ οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων ἄρτον;
3Krl:20:5 And Jezabel his wife went in to him, and spoke to him, saying, Why is thy spirit troubled, and why dost thou eat no bread? (1 Kings 20:5 Brenton)
3Krl:20:5 Niebawem przyszła do niego Izebel, jego żona, i zapytała go: «Czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz?» (1 Krl 21:5 BT_4)
3Krl:20:5 καὶ εἰσῆλθεν Ιεζαβελ γυνὴ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν Τί τὸ πνεῦμά σου τεταραγμένον καὶ οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων ἄρτον;
3Krl:20:5 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰεζάβελ, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ
3Krl:20:5 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Nierządnica Kobiety/żona On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Ty By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
3Krl:20:5 kai\ ei)sE=lTen *ieDZabel E( gunE\ au)tou= pro\s au)to\n kai\ e)la/lEsen pro\s au)to/n *ti/ to\ pneu=ma/ sou tetaragme/non kai\ ou)k ei)= su\ e)sTi/On a)/rton;
3Krl:20:5 kai eisElTen ieDZabel hE gynE autu pros auton kai elalEsen pros auton ti to pneuma su tetaragmenon kai uk ei sy esTiOn arton;
3Krl:20:5 C VBI_AAI3S N_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM P RD_ASM C VAI_AAI3S P RD_ASM RI_ASN RA_NSN N3M_NSN RP_GS VK_XMPNSN C D V9_PAI2S RP_NS V1_PAPNSM N2_ASM
3Krl:20:5 and also, even, namely to enter Jezebel the woman/wife he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go; to be you to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
3Krl:20:5 and he/she/it-ENTER-ed Jezebel (indecl) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-UNSETTLE-ed (acc, nom|acc|voc) and not you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) while EAT-ing (nom) bread (acc)
3Krl:20:5 3Krl_20:5_1 3Krl_20:5_2 3Krl_20:5_3 3Krl_20:5_4 3Krl_20:5_5 3Krl_20:5_6 3Krl_20:5_7 3Krl_20:5_8 3Krl_20:5_9 3Krl_20:5_10 3Krl_20:5_11 3Krl_20:5_12 3Krl_20:5_13 3Krl_20:5_14 3Krl_20:5_15 3Krl_20:5_16 3Krl_20:5_17 3Krl_20:5_18 3Krl_20:5_19 3Krl_20:5_20 3Krl_20:5_21 3Krl_20:5_22 3Krl_20:5_23
3Krl:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:6 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ὅτι ἐλάλησα πρὸς Ναβουθαι τὸν Ιεζραηλίτην λέγων Δός μοι τὸν ἀμπελῶνά σου ἀργυρίου· εἰ δὲ βούλει, δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀντ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν Οὐ δώσω σοι κληρονομίαν πατέρων μου.
3Krl:20:6 And he said to her, Because I spoke to Nabuthai the Jezraelite, saying, Give me thy vineyard for money; or if thou wilt, I will give thee another vineyard for it: and he said, I will not give thee the inheritance of my fathers. (1 Kings 20:6 Brenton)
3Krl:20:6 On zaś jej odpowiedział: «Bo rozmawiałem z Nabotem z Jizreel. Powiedziałem mu: Sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze albo, jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną winnicę. A on powiedział: Nie dam tobie mojej winnicy». (1 Krl 21:6 BT_4)
3Krl:20:6 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ὅτι ἐλάλησα πρὸς Ναβουθαι τὸν Ιεζραηλίτην λέγων Δός μοι τὸν ἀμπελῶνά σου ἀργυρίου· εἰ δὲ βούλει, δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀντ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν Οὐ δώσω σοι κληρονομίαν πατέρων μου.
3Krl:20:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰ δέ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κληρο·νομία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:20:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj By dawać Ja Winnica Ty; twój/twój(sg) Kawałek srebra Jeżeli zaś By planować/decyduj się/zamierzaj By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Winnica Inny Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziedzictwo Ojciec Ja
3Krl:20:6 kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *(/oti e)la/lEsa pro\s *nabouTai to\n *ieDZraEli/tEn le/gOn *do/s moi to\n a)mpelO=na/ sou a)rguri/ou· ei) de\ bou/lei, dO/sO soi a)mpelO=na a)/llon a)nt au)tou=· kai\ ei)=pen *ou) dO/sO soi klEronomi/an pate/rOn mou.
3Krl:20:6 kai eipen pros autEn hoti elalEsa pros nabuTai ton ieDZraElitEn legOn dos moi ton ampelOna su argyriu· ei de bulei, dOsO soi ampelOna allon ant autu· kai eipen u dOsO soi klEronomian paterOn mu.
3Krl:20:6 C VBI_AAI3S P RD_ASF C VAI_AAI1S P N_ASM RA_ASM N1M_ASM V1_PAPNSM VO_AAD2S RP_DS RA_ASM N3W_ASM RP_GS N2N_GSN C x V1_PMI2S VF_FAI1S RP_DS N3W_ASM RD_ASM P RD_GSM C VBI_AAI3S D VF_FAI1S RP_DS N1A_ASF N3_GPM RP_GS
3Krl:20:6 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same because/that to speak toward (+acc,+gen,+dat) ć the ć to say/tell to give I the vineyard you; your/yours(sg) piece of silver if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to plan/determine/intend to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub vineyard other against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub inheritance father I
3Krl:20:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) because/that I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc)   while SAY/TELL-ing (nom) do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc) vineyard (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) piece of silver (gen) if Yet you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (classical) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) vineyard (acc) other (acc) against (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed not I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) inheritance (acc) fathers (gen) me (gen)
3Krl:20:6 3Krl_20:6_1 3Krl_20:6_2 3Krl_20:6_3 3Krl_20:6_4 3Krl_20:6_5 3Krl_20:6_6 3Krl_20:6_7 3Krl_20:6_8 3Krl_20:6_9 3Krl_20:6_10 3Krl_20:6_11 3Krl_20:6_12 3Krl_20:6_13 3Krl_20:6_14 3Krl_20:6_15 3Krl_20:6_16 3Krl_20:6_17 3Krl_20:6_18 3Krl_20:6_19 3Krl_20:6_20 3Krl_20:6_21 3Krl_20:6_22 3Krl_20:6_23 3Krl_20:6_24 3Krl_20:6_25 3Krl_20:6_26 3Krl_20:6_27 3Krl_20:6_28 3Krl_20:6_29 3Krl_20:6_30 3Krl_20:6_31 3Krl_20:6_32 3Krl_20:6_33 3Krl_20:6_34
3Krl:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:7 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιεζαβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Σὺ νῦν οὕτως ποιεῖς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ; ἀνάστηθι φάγε ἄρτον καὶ σαυτοῦ γενοῦ· ἐγὼ δώσω σοι τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου.
3Krl:20:7 And Jezabel his wife said to him, Dost thou now thus act the king over Israel? arise, and eat bread, and be thine own master, and I will give thee the vineyard of Nabuthai the Jezraelite. (1 Kings 20:7 Brenton)
3Krl:20:7 Na to rzekła do niego Izebel, jego żona: «To ty teraz tak sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem? Wstań, jedz i bądź dobrej myśli. To ja ci dam winnicę Nabota z Jizreel». (1 Krl 21:7 BT_4)
3Krl:20:7 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιεζαβελ γυνὴ αὐτοῦ Σὺ νῦν οὕτως ποιεῖς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ; ἀνάστηθι φάγε ἄρτον καὶ σαυτοῦ γενοῦ· ἐγὼ δώσω σοι τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου.
3Krl:20:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰεζάβελ, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νῦν οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ   ὁ ἡ τό  
3Krl:20:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Nierządnica Kobiety/żona On/ona/to/to samo Ty Teraz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Żarłok; by jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Siebie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Winnica
3Krl:20:7 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *ieDZabel E( gunE\ au)tou= *su\ nu=n ou(/tOs poiei=s basile/a e)pi\ *israEl; a)na/stETi fa/ge a)/rton kai\ sautou= genou=· e)gO\ dO/sO soi to\n a)mpelO=na *nabouTai tou= *ieDZraEli/tou.
3Krl:20:7 kai eipen pros auton ieDZabel hE gynE autu sy nyn hutOs poieis basilea epi israEl; anastETi fage arton kai sautu genu· egO dOsO soi ton ampelOna nabuTai tu ieDZraElitu.
3Krl:20:7 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM RP_NS D D V2_PAI2S N3V_ASM P N_ASM VH_AAD2S VB_AAD2S N2_ASM C RD_GSM VB_AMD2S RP_NS VF_FAI1S RP_DS RA_ASM N3W_ASM N_GSM RA_GSM N1M_GSM
3Krl:20:7 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jezebel the woman/wife he/she/it/same you now thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel to stand up put up, raise, resurrect glutton; to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely yourself to become become, happen I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the vineyard ć the ć
3Krl:20:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Jezebel (indecl) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) you(sg) (nom) now thusly/like this you(sg)-are-DO/MAKE-ing king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) do-STand-you(sg)-UP! glutton (voc); do-EAT-you(sg)! bread (acc) and yourself (gen) be-you(sg)-BECOME-ed! I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) vineyard (acc)   the (gen)  
3Krl:20:7 3Krl_20:7_1 3Krl_20:7_2 3Krl_20:7_3 3Krl_20:7_4 3Krl_20:7_5 3Krl_20:7_6 3Krl_20:7_7 3Krl_20:7_8 3Krl_20:7_9 3Krl_20:7_10 3Krl_20:7_11 3Krl_20:7_12 3Krl_20:7_13 3Krl_20:7_14 3Krl_20:7_15 3Krl_20:7_16 3Krl_20:7_17 3Krl_20:7_18 3Krl_20:7_19 3Krl_20:7_20 3Krl_20:7_21 3Krl_20:7_22 3Krl_20:7_23 3Krl_20:7_24 3Krl_20:7_25 3Krl_20:7_26 3Krl_20:7_27 3Krl_20:7_28 3Krl_20:7_29
3Krl:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:8 καὶ ἔγραψεν βιβλίον ἐπὶ τῷ ὀνόματι Αχααβ καὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγῖδι αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλεν τὸ βιβλίον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἐλευθέρους τοὺς κατοικοῦντας μετὰ Ναβουθαι.
3Krl:20:8 And she wrote a letter in the name of Achaab, and sealed it with his seal, and sent the letter to the elders, and to the freemen who dwelt with Nabuthai. (1 Kings 20:8 Brenton)
3Krl:20:8 Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście, sąsiadujących z Nabotem. (1 Krl 21:8 BT_4)
3Krl:20:8 καὶ ἔγραψεν βιβλίον ἐπὶ τῷ ὀνόματι Αχααβ καὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγῖδι αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλεν τὸ βιβλίον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἐλευθέρους τοὺς κατοικοῦντας μετὰ Ναβουθαι.
3Krl:20:8 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό   καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πρός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί ὁ ἡ τό ἐλεύθερος -έρα -ον ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) μετά  
3Krl:20:8 I też, nawet, mianowicie By pisać Książka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie By pieczętować Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać Książka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Starszy I też, nawet, mianowicie Uwalniany By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
3Krl:20:8 kai\ e)/graPSen bibli/on e)pi\ tO=| o)no/mati *aCHaab kai\ e)sfragi/sato tE=| sfragi=di au)tou= kai\ a)pe/steilen to\ bibli/on pro\s tou\s presbute/rous kai\ tou\s e)leuTe/rous tou\s katoikou=ntas meta\ *nabouTai.
3Krl:20:8 kai egraPSen biblion epi tO onomati aCHaab kai esfragisato tE sfragidi autu kai apesteilen to biblion pros tus presbyterus kai tus eleuTerus tus katoikuntas meta nabuTai.
3Krl:20:8 C VAI_AAI3S N2N_ASN P RA_DSN N3M_DSN N_GSM C VAI_AMI3S RA_DSF N3D_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RA_APM N2_APM C RA_APM A1A_APM RA_APM V2_PAPAPM P N_GSM
3Krl:20:8 and also, even, namely to write book upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to ć and also, even, namely to seal the hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the book toward (+acc,+gen,+dat) the elder and also, even, namely the liberated the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
3Krl:20:8 and he/she/it-WRITE-ed book (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat)   and he/she/it-was-SEAL-ed the (dat) hallmark (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom|acc) book (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) elder ([Adj] acc) and the (acc) liberated ([Adj] acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) after (+acc), with (+gen)  
3Krl:20:8 3Krl_20:8_1 3Krl_20:8_2 3Krl_20:8_3 3Krl_20:8_4 3Krl_20:8_5 3Krl_20:8_6 3Krl_20:8_7 3Krl_20:8_8 3Krl_20:8_9 3Krl_20:8_10 3Krl_20:8_11 3Krl_20:8_12 3Krl_20:8_13 3Krl_20:8_14 3Krl_20:8_15 3Krl_20:8_16 3Krl_20:8_17 3Krl_20:8_18 3Krl_20:8_19 3Krl_20:8_20 3Krl_20:8_21 3Krl_20:8_22 3Krl_20:8_23 3Krl_20:8_24 3Krl_20:8_25 3Krl_20:8_26
3Krl:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:9 καὶ ἐγέγραπτο ἐν τοῖς βιβλίοις λέγων Νηστεύσατε νηστείαν καὶ καθίσατε τὸν Ναβουθαι ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ·
3Krl:20:9 And it was written in the letters, saying, Keep a fast, and set Naboth in a chief place among the people. (1 Kings 20:9 Brenton)
3Krl:20:9 W listach tak napisała: «Ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. (1 Krl 21:9 BT_4)
3Krl:20:9 καὶ ἐγέγραπτο ἐν τοῖς βιβλίοις λέγων Νηστεύσατε νηστείαν καὶ καθίσατε τὸν Ναβουθαι ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ·
3Krl:20:9 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) νηστεία, -ας, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
3Krl:20:9 I też, nawet, mianowicie By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka By mówić/opowiadaj Do mocno {szybko} Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Ludzie
3Krl:20:9 kai\ e)ge/grapto e)n toi=s bibli/ois le/gOn *nEsteu/sate nEstei/an kai\ kaTi/sate to\n *nabouTai e)n a)rCHE=| tou= laou=·
3Krl:20:9 kai egegrapto en tois bibliois legOn nEsteusate nEsteian kai kaTisate ton nabuTai en arCHE tu lau·
3Krl:20:9 C VPI_YMI3S P RA_DPM N2N_DPN V1_PAPNSM VA_AAD2P N1A_ASF C VA_AAD2P RA_ASM N_ASM P N1_DSF RA_GSM N2_GSM
3Krl:20:9 and also, even, namely to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book to say/tell to fast fast and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the people
3Krl:20:9 and he/she/it-had-been-WRITE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) books (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-FAST-you(pl)! fast (acc) and do-SIT DOWN-you(pl)! the (acc)   in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) people (gen)
3Krl:20:9 3Krl_20:9_1 3Krl_20:9_2 3Krl_20:9_3 3Krl_20:9_4 3Krl_20:9_5 3Krl_20:9_6 3Krl_20:9_7 3Krl_20:9_8 3Krl_20:9_9 3Krl_20:9_10 3Krl_20:9_11 3Krl_20:9_12 3Krl_20:9_13 3Krl_20:9_14 3Krl_20:9_15 3Krl_20:9_16
3Krl:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:10 καὶ ἐγκαθίσατε δύο ἄνδρας υἱοὺς παρανόμων ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, καὶ καταμαρτυρησάτωσαν αὐτοῦ λέγοντες Ηὐλόγησεν θεὸν καὶ βασιλέα· καὶ ἐξαγαγέτωσαν αὐτὸν καὶ λιθοβολησάτωσαν αὐτόν, καὶ ἀποθανέτω.
3Krl:20:10 And set two men, sons of transgressors, before him, and let them testify against him, saying, He blessed God and the king: and let them lead him forth, and stone him, and let them die. (1 Kings 20:10 Brenton)
3Krl:20:10 Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: "Zbluźniłeś Bogu i królowi". Potem go wyprowadźcie i kamienujcie tak, aby zmarł». (1 Krl 21:10 BT_4)
3Krl:20:10 καὶ ἐγκαθίσατε δύο ἄνδρας υἱοὺς παρανόμων ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, καὶ καταμαρτυρησάτωσαν αὐτοῦ λέγοντες Ηὐλόγησεν θεὸν καὶ βασιλέα· καὶ ἐξαγαγέτωσαν αὐτὸν καὶ λιθοβολησάτωσαν αὐτόν, καὶ ἀποθανέτω.
3Krl:20:10 καί ἐγ·καθίζω [LXX] (-, εν+καθι·σ-, εν+καθι·σ-, -, -, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ καί βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
3Krl:20:10 I też, nawet, mianowicie Do ??? Dwa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn By być na zewnątrz prawa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zeznawać przeciw On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By błogosławić Bóg  I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać
3Krl:20:10 kai\ e)gkaTi/sate du/o a)/ndras ui(ou\s parano/mOn e)X e)nanti/as au)tou=, kai\ katamarturEsa/tOsan au)tou= le/gontes *Eu)lo/gEsen Teo\n kai\ basile/a· kai\ e)Xagage/tOsan au)to\n kai\ liTobolEsa/tOsan au)to/n, kai\ a)poTane/tO.
3Krl:20:10 kai enkaTisate dyo andras hyius paranomOn eX enantias autu, kai katamartyrEsatOsan autu legontes EulogEsen Teon kai basilea· kai eXagagetOsan auton kai liTobolEsatOsan auton, kai apoTanetO.
3Krl:20:10 C VA_AAD2P M N3_APM N2_APM A1B_GPM P A1A_GSF RD_GSM C VA_AAD3P RD_GSM V1_PAPNPM VAI_AAI3S N2_ASM C N3V_ASM C VB_AAD3P RD_ASM C VA_AAD3P RD_ASM C VB_AAD3S
3Krl:20:10 and also, even, namely to ??? two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". son to be outside the law out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely to witness against he/she/it/same to say/tell to bless god [see theology] and also, even, namely king and also, even, namely to lead out he/she/it/same and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same and also, even, namely to die
3Krl:20:10 and do-???-you(pl)! two (nom, acc, gen) men, husbands (acc) sons (acc) while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (nom) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen) and let-them-WITNESS-AGAINST! him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-BLESS-ed god (acc) and king (acc) and let-them-LEAD-OUT! him/it/same (acc) and let-them-STONE! him/it/same (acc) and let-him/her/it-DIE!
3Krl:20:10 3Krl_20:10_1 3Krl_20:10_2 3Krl_20:10_3 3Krl_20:10_4 3Krl_20:10_5 3Krl_20:10_6 3Krl_20:10_7 3Krl_20:10_8 3Krl_20:10_9 3Krl_20:10_10 3Krl_20:10_11 3Krl_20:10_12 3Krl_20:10_13 3Krl_20:10_14 3Krl_20:10_15 3Krl_20:10_16 3Krl_20:10_17 3Krl_20:10_18 3Krl_20:10_19 3Krl_20:10_20 3Krl_20:10_21 3Krl_20:10_22 3Krl_20:10_23 3Krl_20:10_24 3Krl_20:10_25
3Krl:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:11 καὶ ἐποίησαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἐλεύθεροι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ καθὰ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς Ιεζαβελ, καθὰ γέγραπται ἐν τοῖς βιβλίοις, οἷς ἀπέστειλεν πρὸς αὐτούς.
3Krl:20:11 And the men of his city, the elders, and the nobles who dwelt in his city, did as Jezabel sent to them, and as it had been written in the letters which she sent to them. (1 Kings 20:11 Brenton)
3Krl:20:11 Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy, mieszkający w mieście, zrobili, jak im Izebel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała. (1 Krl 21:11 BT_4)
3Krl:20:11 καὶ ἐποίησαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἐλεύθεροι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ καθὰ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς Ιεζαβελ, καθὰ γέγραπται ἐν τοῖς βιβλίοις, οἷς ἀπέστειλεν πρὸς αὐτούς.
3Krl:20:11 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί ὁ ἡ τό ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰεζάβελ, ἡ καθά (καθ’ ἅ) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:20:11 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto On/ona/to/to samo Starszy I też, nawet, mianowicie Uwalniany; by uwalniać By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo Stosownie do którego zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Nierządnica Stosownie do którego By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Kto/, który/, który zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
3Krl:20:11 kai\ e)poi/Esan oi( a)/ndres tE=s po/leOs au)tou= oi( presbu/teroi kai\ oi( e)leu/Teroi oi( katoikou=ntes e)n tE=| po/lei au)tou= kaTa\ a)pe/steilen pro\s au)tou\s *ieDZabel, kaTa\ ge/graptai e)n toi=s bibli/ois, oi(=s a)pe/steilen pro\s au)tou/s.
3Krl:20:11 kai epoiEsan hoi andres tEs poleOs autu hoi presbyteroi kai hoi eleuTeroi hoi katoikuntes en tE polei autu kaTa apesteilen pros autus ieDZabel, kaTa gegraptai en tois bibliois, hois apesteilen pros autus.
3Krl:20:11 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM RA_NPM N2_NPM C RA_NPM A1A_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DSF N3I_DSF RD_GSM D VAI_AAI3S P RD_APM N_NSF D VP_XMI3S P RA_DPN N2N_DPN RR_DPM VAI_AAI3S P RD_APM
3Krl:20:11 and also, even, namely to do/make the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city he/she/it/same the elder and also, even, namely the liberated; to liberate the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city he/she/it/same according to which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jezebel according to which to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
3Krl:20:11 and they-DO/MAKE-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) him/it/same (gen) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) and the (nom) liberated ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LIBERATE-ing, you(sg)-are-being-LIBERATE-ed, you(sg)-are-being-LIBERATE-ed (classical), he/she/it-should-be-LIBERATE-ing, you(sg)-should-be-being-LIBERATE-ed, he/she/it-happens-to-be-LIBERATE-ing (opt) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) him/it/same (gen) according to which he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Jezebel (indecl) according to which he/she/it-has-been-WRITE-ed in/among/by (+dat) the (dat) books (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
3Krl:20:11 3Krl_20:11_1 3Krl_20:11_2 3Krl_20:11_3 3Krl_20:11_4 3Krl_20:11_5 3Krl_20:11_6 3Krl_20:11_7 3Krl_20:11_8 3Krl_20:11_9 3Krl_20:11_10 3Krl_20:11_11 3Krl_20:11_12 3Krl_20:11_13 3Krl_20:11_14 3Krl_20:11_15 3Krl_20:11_16 3Krl_20:11_17 3Krl_20:11_18 3Krl_20:11_19 3Krl_20:11_20 3Krl_20:11_21 3Krl_20:11_22 3Krl_20:11_23 3Krl_20:11_24 3Krl_20:11_25 3Krl_20:11_26 3Krl_20:11_27 3Krl_20:11_28 3Krl_20:11_29 3Krl_20:11_30 3Krl_20:11_31 3Krl_20:11_32
3Krl:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:12 ἐκάλεσαν νηστείαν καὶ ἐκάθισαν τὸν Ναβουθαι ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ,
3Krl:20:12 And they proclaimed a fast, and set Nebuthai in a chief place among the people. (1 Kings 20:12 Brenton)
3Krl:20:12 A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. (1 Krl 21:12 BT_4)
3Krl:20:12 ἐκάλεσαν νηστείαν καὶ ἐκάθισαν τὸν Ναβουθαι ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ,
3Krl:20:12 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) νηστεία, -ας, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
3Krl:20:12 By nazywać rozmowę Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Ludzie
3Krl:20:12 e)ka/lesan nEstei/an kai\ e)ka/Tisan to\n *nabouTai e)n a)rCHE=| tou= laou=,
3Krl:20:12 ekalesan nEsteian kai ekaTisan ton nabuTai en arCHE tu lau,
3Krl:20:12 VAI_AAI3P N1A_ASF C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM P N1_DSF RA_GSM N2_GSM
3Krl:20:12 to call call fast and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the people
3Krl:20:12 they-CALL-ed fast (acc) and they-SIT DOWN-ed the (acc)   in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) people (gen)
3Krl:20:12 3Krl_20:12_1 3Krl_20:12_2 3Krl_20:12_3 3Krl_20:12_4 3Krl_20:12_5 3Krl_20:12_6 3Krl_20:12_7 3Krl_20:12_8 3Krl_20:12_9 3Krl_20:12_10
3Krl:20:12 x x x x x x x x x x
3Krl:20:13 καὶ ἦλθον δύο ἄνδρες υἱοὶ παρανόμων καὶ ἐκάθισαν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ καὶ κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ λέγοντες Ηὐλόγηκας θεὸν καὶ βασιλέα· καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν λίθοις, καὶ ἀπέθανεν.
3Krl:20:13 And two men, sons of transgressors, came in, and sat opposite him, and bore witness against him, saying, Thou hast blessed God and the king. And they led him forth out of the city, and stoned him with stones, and he died. (1 Kings 20:13 Brenton)
3Krl:20:13 Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy wobec niego, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: «Nabot zbluźnił Bogu i królowi». Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł. (1 Krl 21:13 BT_4)
3Krl:20:13 καὶ ἦλθον δύο ἄνδρες υἱοὶ παρανόμων καὶ ἐκάθισαν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ καὶ κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ λέγοντες Ηὐλόγηκας θεὸν καὶ βασιλέα· καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν λίθοις, καὶ ἀπέθανεν.
3Krl:20:13 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ καί βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λίθος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
3Krl:20:13 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Dwa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn By być na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zeznawać przeciw On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By błogosławić Bóg  I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Miasto I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Kamień I też, nawet, mianowicie By umierać
3Krl:20:13 kai\ E)=lTon du/o a)/ndres ui(oi\ parano/mOn kai\ e)ka/Tisan e)X e)nanti/as au)tou= kai\ katemartu/rEsan au)tou= le/gontes *Eu)lo/gEkas Teo\n kai\ basile/a· kai\ e)XE/gagon au)to\n e)/XO tE=s po/leOs kai\ e)liTobo/lEsan au)to\n li/Tois, kai\ a)pe/Tanen.
3Krl:20:13 kai ElTon dyo andres hyioi paranomOn kai ekaTisan eX enantias autu kai katemartyrEsan autu legontes EulogEkas Teon kai basilea· kai eXEgagon auton eXO tEs poleOs kai eliTobolEsan auton liTois, kai apeTanen.
3Krl:20:13 C VBI_AAI3P M N3_NPM N2_NPM A1B_GPM C VAI_AAI3P P A1A_GSF RD_GSM C VAI_AAI3P RD_GSM V1_PAPNPM VXI_YAI2S N2_ASM C N3V_ASM C VBI_AAI3P RD_ASM D RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3P RD_ASM N2_DPM C VBI_AAI3S
3Krl:20:13 and also, even, namely to come two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". son to be outside the law and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely to witness against he/she/it/same to say/tell to bless god [see theology] and also, even, namely king and also, even, namely to lead out he/she/it/same outside; to have; to be permitted the city and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same stone and also, even, namely to die
3Krl:20:13 and I-COME-ed, they-COME-ed two (nom, acc, gen) men, husbands (nom|voc) sons (nom|voc) while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (nom) and they-SIT DOWN-ed out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen) and they-WITNESS-ed-AGAINST him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) you(sg)-have-BLESS-ed god (acc) and king (acc) and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT him/it/same (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) city (gen) and they-STONE-ed him/it/same (acc) stones (dat) and he/she/it-DIE-ed
3Krl:20:13 3Krl_20:13_1 3Krl_20:13_2 3Krl_20:13_3 3Krl_20:13_4 3Krl_20:13_5 3Krl_20:13_6 3Krl_20:13_7 3Krl_20:13_8 3Krl_20:13_9 3Krl_20:13_10 3Krl_20:13_11 3Krl_20:13_12 3Krl_20:13_13 3Krl_20:13_14 3Krl_20:13_15 3Krl_20:13_16 3Krl_20:13_17 3Krl_20:13_18 3Krl_20:13_19 3Krl_20:13_20 3Krl_20:13_21 3Krl_20:13_22 3Krl_20:13_23 3Krl_20:13_24 3Krl_20:13_25 3Krl_20:13_26 3Krl_20:13_27 3Krl_20:13_28 3Krl_20:13_29 3Krl_20:13_30 3Krl_20:13_31
3Krl:20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:14 καὶ ἀπέστειλαν πρὸς Ιεζαβελ λέγοντες Λελιθοβόληται Ναβουθαι καὶ τέθνηκεν.
3Krl:20:14 And they sent to Jezabel, saying, Nabuthai is stoned, and is dead. (1 Kings 20:14 Brenton)
3Krl:20:14 Sami zaś posłali do Izebel, aby powiedzieć: «Nabot został ukamienowany i zmarł». (1 Krl 21:14 BT_4)
3Krl:20:14 καὶ ἀπέστειλαν πρὸς Ιεζαβελ λέγοντες Λελιθοβόληται Ναβουθαι καὶ τέθνηκεν.
3Krl:20:14 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός Ἰεζάβελ, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-)   καί θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)
3Krl:20:14 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nierządnica By mówić/opowiadaj By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami I też, nawet, mianowicie By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????]
3Krl:20:14 kai\ a)pe/steilan pro\s *ieDZabel le/gontes *leliTobo/lEtai *nabouTai kai\ te/TnEken.
3Krl:20:14 kai apesteilan pros ieDZabel legontes leliTobolEtai nabuTai kai teTnEken.
3Krl:20:14 C VAI_AAI3P P N_ASF V1_PAPNPM VX_XPI3S N_NSM C VX_XAI3S
3Krl:20:14 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) Jezebel to say/tell to stone kill with stones, pelt with stones ć and also, even, namely to be dead die, be mortal [τεθνηκεν]
3Krl:20:14 and they-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) Jezebel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-has-been-STONE-ed   and he/she/it-has-BE DEAD-ed
3Krl:20:14 3Krl_20:14_1 3Krl_20:14_2 3Krl_20:14_3 3Krl_20:14_4 3Krl_20:14_5 3Krl_20:14_6 3Krl_20:14_7 3Krl_20:14_8 3Krl_20:14_9
3Krl:20:14 x x x x x x x x x
3Krl:20:15 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ιεζαβελ, καὶ εἶπεν πρὸς Αχααβ Ἀνάστα κληρονόμει τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου, ὃς οὐκ ἔδωκέν σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐκ ἔστιν Ναβουθαι ζῶν, ὅτι τέθνηκεν.
3Krl:20:15 And it came to pass, when Jezabel heard it, that she said to Achaab, Arise, take possession of the vineyard of Nabuthai the Jezraelite, who would not sell it to thee: for Nebuthai is not alive, for he is dead. (1 Kings 20:15 Brenton)
3Krl:20:15 Kiedy więc Izebel usłyszała, że Nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Achabowi: «Wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota z Jizreel, której nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł». (1 Krl 21:15 BT_4)
3Krl:20:15 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ιεζαβελ, καὶ εἶπεν πρὸς Αχααβ Ἀνάστα κληρονόμει τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου, ὃς οὐκ ἔδωκέν σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐκ ἔστιν Ναβουθαι ζῶν, ὅτι τέθνηκεν.
3Krl:20:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰεζάβελ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)
3Krl:20:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Nierządnica I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By dziedziczyć Winnica Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kawałek srebra Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????]
3Krl:20:15 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *ieDZabel, kai\ ei)=pen pro\s *aCHaab *)ana/sta klErono/mei to\n a)mpelO=na *nabouTai tou= *ieDZraEli/tou, o(\s ou)k e)/dOke/n soi a)rguri/ou, o(/ti ou)k e)/stin *nabouTai DZO=n, o(/ti te/TnEken.
3Krl:20:15 kai egeneto hOs Ekusen ieDZabel, kai eipen pros aCHaab anasta klEronomei ton ampelOna nabuTai tu ieDZraElitu, hos uk edOken soi argyriu, hoti uk estin nabuTai DZOn, hoti teTnEken.
3Krl:20:15 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSF C VBI_AAI3S P N_ASM VH_AAD2S V2_PAD2S RA_ASM N3W_ASM N_GSM RA_GSM N1M_GSM RR_NSM D VAI_AAI3S RP_DS N2N_GSN C D V9_PAI3S N_NSM V3_PAPNSM C VX_XAI3S
3Krl:20:15 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear Jezebel and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) ć to stand up put up, raise, resurrect to inherit the vineyard ć the ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub piece of silver because/that οὐχ before rough breathing to be ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν]
3Krl:20:15 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed Jezebel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat)   do-STand-you(sg)-UP! he/she/it-is-INHERIT-ing, you(sg)-are-being-INHERIT-ed (classical), be-you(sg)-INHERIT-ing! the (acc) vineyard (acc)   the (gen)   who/whom/which (nom) not he/she/it-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) piece of silver (gen) because/that not he/she/it-is   while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed
3Krl:20:15 3Krl_20:15_1 3Krl_20:15_2 3Krl_20:15_3 3Krl_20:15_4 3Krl_20:15_5 3Krl_20:15_6 3Krl_20:15_7 3Krl_20:15_8 3Krl_20:15_9 3Krl_20:15_10 3Krl_20:15_11 3Krl_20:15_12 3Krl_20:15_13 3Krl_20:15_14 3Krl_20:15_15 3Krl_20:15_16 3Krl_20:15_17 3Krl_20:15_18 3Krl_20:15_19 3Krl_20:15_20 3Krl_20:15_21 3Krl_20:15_22 3Krl_20:15_23 3Krl_20:15_24 3Krl_20:15_25 3Krl_20:15_26 3Krl_20:15_27 3Krl_20:15_28
3Krl:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:16 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Αχααβ ὅτι τέθνηκεν Ναβουθαι ὁ Ιεζραηλίτης, καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον· καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἀνέστη καὶ κατέβη Αχααβ εἰς τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου κληρονομῆσαι αὐτόν.
3Krl:20:16 And it came to pass, when Achaab heard that Nabuthai the Jezraelite was dead, that he rent his garments, and put on sackcloth. And it came to pass afterward, that Achaab arose and went down to the vineyard of Nabuthai the Jezraelite, to take possession of it. (1 Kings 20:16 Brenton)
3Krl:20:16 Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota z Jizreel i wziąć ją w posiadanie. (1 Krl 21:16 BT_4)
3Krl:20:16 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Αχααβ ὅτι τέθνηκεν Ναβουθαι Ιεζραηλίτης, καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον· καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἀνέστη καὶ κατέβη Αχααβ εἰς τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου κληρονομῆσαι αὐτόν.
3Krl:20:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)   ὁ ἡ τό   καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) σάκκος, -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ   ὁ ἡ τό   κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:20:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Winnica By dziedziczyć On/ona/to/to samo
3Krl:20:16 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *aCHaab o(/ti te/TnEken *nabouTai o( *ieDZraEli/tEs, kai\ die/rrEXen ta\ i(ma/tia e(autou= kai\ perieba/leto sa/kkon· kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ a)ne/stE kai\ kate/bE *aCHaab ei)s to\n a)mpelO=na *nabouTai tou= *ieDZraEli/tou klEronomE=sai au)to/n.
3Krl:20:16 kai egeneto hOs Ekusen aCHaab hoti teTnEken nabuTai ho ieDZraElitEs, kai dierrEXen ta himatia heautu kai periebaleto sakkon· kai egeneto meta tauta kai anestE kai katebE aCHaab eis ton ampelOna nabuTai tu ieDZraElitu klEronomEsai auton.
3Krl:20:16 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM C VX_XAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM C VBI_AMI3S N2_ASM C VBI_AMI3S P RD_APN C VHI_AAI3S C VZI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3W_ASM N_GSM RA_GSM N1M_GSM VA_AAN RD_ASM
3Krl:20:16 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear ć because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] ć the ć and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak self /our-/your-/themselves and also, even, namely to adorn with [throw around] sackcloth and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go down ć into (+acc) the vineyard ć the ć to inherit he/she/it/same
3Krl:20:16 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed   because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed   the (nom)   and he/she/it-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) self (gen) and he/she/it-was-ADORN-ed-WITH sackcloth (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-GO DOWN-ed   into (+acc) the (acc) vineyard (acc)   the (gen)   to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) him/it/same (acc)
3Krl:20:16 3Krl_20:16_1 3Krl_20:16_2 3Krl_20:16_3 3Krl_20:16_4 3Krl_20:16_5 3Krl_20:16_6 3Krl_20:16_7 3Krl_20:16_8 3Krl_20:16_9 3Krl_20:16_10 3Krl_20:16_11 3Krl_20:16_12 3Krl_20:16_13 3Krl_20:16_14 3Krl_20:16_15 3Krl_20:16_16 3Krl_20:16_17 3Krl_20:16_18 3Krl_20:16_19 3Krl_20:16_20 3Krl_20:16_21 3Krl_20:16_22 3Krl_20:16_23 3Krl_20:16_24 3Krl_20:16_25 3Krl_20:16_26 3Krl_20:16_27 3Krl_20:16_28 3Krl_20:16_29 3Krl_20:16_30 3Krl_20:16_31 3Krl_20:16_32 3Krl_20:16_33 3Krl_20:16_34 3Krl_20:16_35
3Krl:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:17 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ηλιου τὸν Θεσβίτην λέγων
3Krl:20:17 And the Lord spoke to Eliu the Thesbite, saying, (1 Kings 20:17 Brenton)
3Krl:20:17 Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe: (1 Krl 21:17 BT_4)
3Krl:20:17 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ηλιου τὸν Θεσβίτην λέγων
3Krl:20:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Krl:20:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By mówić/opowiadaj
3Krl:20:17 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *Eliou to\n *Tesbi/tEn le/gOn
3Krl:20:17 kai eipen kyrios pros Eliu ton TesbitEn legOn
3Krl:20:17 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM RA_ASM N1M_ASM V1_PAPNSM
3Krl:20:17 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the ć to say/tell
3Krl:20:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) the (acc)   while SAY/TELL-ing (nom)
3Krl:20:17 3Krl_20:17_1 3Krl_20:17_2 3Krl_20:17_3 3Krl_20:17_4 3Krl_20:17_5 3Krl_20:17_6 3Krl_20:17_7 3Krl_20:17_8
3Krl:20:17 x x x x x x x x
3Krl:20:18 Ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰς ἀπαντὴν Αχααβ βασιλέως Ισραηλ τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ· ἰδοὺ οὗτος ἐν ἀμπελῶνι Ναβουθαι, ὅτι καταβέβηκεν ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτόν.
3Krl:20:18 Arise, and go down to meet Achaab king of Israel, who is in Samaria, for he is in the vineyard of Nabuthai, for he has gone down thither to take possession of it. (1 Kings 20:18 Brenton)
3Krl:20:18 «Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. (1 Krl 21:18 BT_4)
3Krl:20:18 Ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰς ἀπαντὴν Αχααβ βασιλέως Ισραηλ τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ· ἰδοὺ οὗτος ἐν ἀμπελῶνι Ναβουθαι, ὅτι καταβέβηκεν ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτόν.
3Krl:20:18 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]     βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ἀμπελών, -ῶνος, ὁ   ὅτι κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:20:18 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Winnica Ponieważ/tamto By schodzić Tam By dziedziczyć On/ona/to/to samo
3Krl:20:18 *)ana/stETi kai\ kata/bETi ei)s a)pantE\n *aCHaab basile/Os *israEl tou= e)n *samarei/a|· i)dou\ ou(=tos e)n a)mpelO=ni *nabouTai, o(/ti katabe/bEken e)kei= klEronomE=sai au)to/n.
3Krl:20:18 anastETi kai katabETi eis apantEn aCHaab basileOs israEl tu en samareia· idu hutos en ampelOni nabuTai, hoti katabebEken ekei klEronomEsai auton.
3Krl:20:18 VH_AAD2S C VZ_AAD2S P N1_ASF N_GSM N3V_GSM N_GSM RA_GSM P N1A_DSF I RD_NSM P N3W_DSM N_GSM C VX_XAI3S D VA_AAN RD_ASM
3Krl:20:18 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go down into (+acc) ć ć king Israel the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vineyard ć because/that to go down there to inherit he/she/it/same
3Krl:20:18 do-STand-you(sg)-UP! and do-GO DOWN-you(sg)! into (+acc)     king (gen) Israel (indecl) the (gen) in/among/by (+dat) Samaria (dat) be-you(sg)-SEE-ed! this (nom) in/among/by (+dat) vineyard (dat)   because/that he/she/it-has-GO DOWN-ed there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) him/it/same (acc)
3Krl:20:18 3Krl_20:18_1 3Krl_20:18_2 3Krl_20:18_3 3Krl_20:18_4 3Krl_20:18_5 3Krl_20:18_6 3Krl_20:18_7 3Krl_20:18_8 3Krl_20:18_9 3Krl_20:18_10 3Krl_20:18_11 3Krl_20:18_12 3Krl_20:18_13 3Krl_20:18_14 3Krl_20:18_15 3Krl_20:18_16 3Krl_20:18_17 3Krl_20:18_18 3Krl_20:18_19 3Krl_20:18_20 3Krl_20:18_21
3Krl:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:19 καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν λέγων Τάδε λέγει κύριος Ὡς σὺ ἐφόνευσας καὶ ἐκληρονόμησας, διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐν παντὶ τόπῳ, ᾧ ἔλειξαν αἱ ὕες καὶ οἱ κύνες τὸ αἷμα Ναβουθαι, ἐκεῖ λείξουσιν οἱ κύνες τὸ αἷμά σου, καὶ αἱ πόρναι λούσονται ἐν τῷ αἵματί σου.
3Krl:20:19 And thou shalt speak to him, saying, Thus saith the Lord, Forasmuch as thou hast slain and taken possession, therefore thus saith the Lord, In every place where the swine and the dogs have licked the blood of Nabuthai, there shall the dogs lick thy blood; and the harlots shall wash themselves in thy blood. (1 Kings 20:19 Brenton)
3Krl:20:19 I powiesz mu: "Tak mówi Pan: Czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę?" Potem powiesz mu: "Tak mówi Pan: Tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew"». (1 Krl 21:19 BT_4)
3Krl:20:19 καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν λέγων Τάδε λέγει κύριος Ὡς σὺ ἐφόνευσας καὶ ἐκληρονόμησας, διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐν παντὶ τόπῳ, ἔλειξαν αἱ ὕες καὶ οἱ κύνες τὸ αἷμα Ναβουθαι, ἐκεῖ λείξουσιν οἱ κύνες τὸ αἷμά σου, καὶ αἱ πόρναι λούσονται ἐν τῷ αἵματί σου.
3Krl:20:19 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό ὗς, ὑός, ἡ καί ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό   ἐκεῖ   ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πόρνη, -ης, ἡ λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:20:19 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Ty By mordować I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Kto/, który/, który Świnia I też, nawet, mianowicie Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Krew Tam Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Krew Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prostytuuj By kąpać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew Ty; twój/twój(sg)
3Krl:20:19 kai\ lalE/seis pro\s au)to\n le/gOn *ta/de le/gei ku/rios *(Os su\ e)fo/neusas kai\ e)klErono/mEsas, dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)en panti\ to/pO|, O(=| e)/leiXan ai( u(/es kai\ oi( ku/nes to\ ai(=ma *nabouTai, e)kei= lei/Xousin oi( ku/nes to\ ai(=ma/ sou, kai\ ai( po/rnai lou/sontai e)n tO=| ai(/mati/ sou.
3Krl:20:19 kai lalEseis pros auton legOn tade legei kyrios Os sy efoneusas kai eklEronomEsas, dia tuto tade legei kyrios en panti topO, hO eleiXan hai hyes kai hoi kynes to haima nabuTai, ekei leiXusin hoi kynes to haima su, kai hai pornai lusontai en tO haimati su.
3Krl:20:19 C VF_FAI2S P RD_ASM V1_PAPNSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C RP_NS VAI_AAI2S C VAI_AAI2S P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P A3_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AAI3P RA_NPF N3_NPF C RA_NPM N3_NPM RA_ASN N3M_ASN N_GSM D VF_FAI3P RA_NPM N3_NPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_NPF N1_NPF VF_FMI3P P RA_DSN N3M_DSN RP_GS
3Krl:20:19 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like you to murder and also, even, namely to inherit because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place who/whom/which ć the pig and also, even, namely the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the blood ć there ć the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the blood you; your/yours(sg) and also, even, namely the prostitute to bathe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the blood you; your/yours(sg)
3Krl:20:19 and you(sg)-will-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like you(sg) (nom) you(sg)-MURDER-ed and you(sg)-INHERIT-ed because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) who/whom/which (dat)   the (nom) pigs (nom|voc) and the (nom) watch-dogs (nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc)   there   the (nom) watch-dogs (nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) prostitutes (nom|voc) they-will-be-BATHE-ed in/among/by (+dat) the (dat) blood (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:20:19 3Krl_20:19_1 3Krl_20:19_2 3Krl_20:19_3 3Krl_20:19_4 3Krl_20:19_5 3Krl_20:19_6 3Krl_20:19_7 3Krl_20:19_8 3Krl_20:19_9 3Krl_20:19_10 3Krl_20:19_11 3Krl_20:19_12 3Krl_20:19_13 3Krl_20:19_14 3Krl_20:19_15 3Krl_20:19_16 3Krl_20:19_17 3Krl_20:19_18 3Krl_20:19_19 3Krl_20:19_20 3Krl_20:19_21 3Krl_20:19_22 3Krl_20:19_23 3Krl_20:19_24 3Krl_20:19_25 3Krl_20:19_26 3Krl_20:19_27 3Krl_20:19_28 3Krl_20:19_29 3Krl_20:19_30 3Krl_20:19_31 3Krl_20:19_32 3Krl_20:19_33 3Krl_20:19_34 3Krl_20:19_35 3Krl_20:19_36 3Krl_20:19_37 3Krl_20:19_38 3Krl_20:19_39 3Krl_20:19_40 3Krl_20:19_41 3Krl_20:19_42 3Krl_20:19_43 3Krl_20:19_44 3Krl_20:19_45 3Krl_20:19_46
3Krl:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:20 καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Ηλιου Εἰ εὕρηκάς με, ὁ ἐχθρός μου; καὶ εἶπεν Εὕρηκα, διότι μάτην πέπρασαι ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου παροργίσαι αὐτόν.
3Krl:20:20 And Achaab said to Eliu, Hast thou found me, mine enemy? and he said, I have found thee: because thou hast wickedly sold thyself to work evil in the sight of the Lord, to provoke him to anger; (1 Kings 20:20 Brenton)
3Krl:20:20 Achab odpowiedział na to Eliaszowi: «Już znalazłeś mnie, mój wrogu?» Wówczas Eliasz rzekł: «Znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana, aby Go obrażać. (1 Krl 21:20 BT_4)
3Krl:20:20 καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Ηλιου Εἰ εὕρηκάς με, ἐχθρός μου; καὶ εἶπεν Εὕρηκα, διότι μάτην πέπρασαι ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου παροργίσαι αὐτόν.
3Krl:20:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) δι·ότι μάτην πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:20:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Jeżeli By znajdować Ja Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By znajdować Z powodu tego: Tamto Na próżno By sprzedawać się By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? On/ona/to/to samo
3Krl:20:20 kai\ ei)=pen *aCHaab pro\s *Eliou *ei) eu(/rEka/s me, o( e)CHTro/s mou; kai\ ei)=pen *eu(/rEka, dio/ti ma/tEn pe/prasai poiE=sai to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou parorgi/sai au)to/n.
3Krl:20:20 kai eipen aCHaab pros Eliu ei heurEkas me, ho eCHTros mu; kai eipen heurEka, dioti matEn peprasai poiEsai to ponEron enOpion kyriu parorgisai auton.
3Krl:20:20 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C VX_XAI2S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS C VBI_AAI3S VX_XAI1S C D VX_XAN VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM VA_AAN RD_ASM
3Krl:20:20 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry if to find I the hostile I and also, even, namely to say/tell to find because of this: that in vain to sell to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? he/she/it/same
3Krl:20:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) if you(sg)-have-FIND-ed me (acc) the (nom) hostile ([Adj] nom) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-have-FIND-ed because of this: that in vain you(sg)-have-been-SELL-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) him/it/same (acc)
3Krl:20:20 3Krl_20:20_1 3Krl_20:20_2 3Krl_20:20_3 3Krl_20:20_4 3Krl_20:20_5 3Krl_20:20_6 3Krl_20:20_7 3Krl_20:20_8 3Krl_20:20_9 3Krl_20:20_10 3Krl_20:20_11 3Krl_20:20_12 3Krl_20:20_13 3Krl_20:20_14 3Krl_20:20_15 3Krl_20:20_16 3Krl_20:20_17 3Krl_20:20_18 3Krl_20:20_19 3Krl_20:20_20 3Krl_20:20_21 3Krl_20:20_22 3Krl_20:20_23 3Krl_20:20_24
3Krl:20:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:21 τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ κακὰ καὶ ἐκκαύσω ὀπίσω σου καὶ ἐξολεθρεύσω τοῦ Αχααβ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ισραηλ·
3Krl:20:21 behold, I bring evil upon thee: and I will kindle a fire after thee, and I will utterly destroy every male of Achaab, and him that is shut up and him that is left in Israel. (1 Kings 20:21 Brenton)
3Krl:20:21 Oto Ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu, (1 Krl 21:21 BT_4)
3Krl:20:21 τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ κακὰ καὶ ἐκκαύσω ὀπίσω σου καὶ ἐξολεθρεύσω τοῦ Αχααβ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ισραηλ·
3Krl:20:21 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό     πρός τοῖχος, -ου, ὁ καί συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:20:21 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie By zapłonąć Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ściana I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
3Krl:20:21 ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pa/gO e)pi\ se\ kaka\ kai\ e)kkau/sO o)pi/sO sou kai\ e)XoleTreu/sO tou= *aCHaab ou)rou=nta pro\s toi=CHon kai\ suneCHo/menon kai\ e)gkataleleimme/non e)n *israEl·
3Krl:20:21 tade legei kyrios idu egO epagO epi se kaka kai ekkausO opisO su kai eXoleTreusO tu aCHaab urunta pros toiCHon kai syneCHomenon kai enkataleleimmenon en israEl·
3Krl:20:21 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S P RP_AS A1_APN C VA_AAS1S P RP_GS C VA_AAS1S RA_GSM N_GSM V2_PAPASM P N2_ASM C V1_PMPASM C VP_XMPASM P N_DSM
3Krl:20:21 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) wickedly to do evil and also, even, namely to inflame behind back, behind, after you; your/yours(sg) and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the ć ć toward (+acc,+gen,+dat) wall and also, even, namely to constrain and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
3Krl:20:21 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and I-will-INFLAME, I-should-INFLAME behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY the (gen)     toward (+acc,+gen,+dat) wall (acc) and while being-CONSTRAIN-ed (acc, nom|acc|voc) and having-been-GIVE UP-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
3Krl:20:21 3Krl_20:21_1 3Krl_20:21_2 3Krl_20:21_3 3Krl_20:21_4 3Krl_20:21_5 3Krl_20:21_6 3Krl_20:21_7 3Krl_20:21_8 3Krl_20:21_9 3Krl_20:21_10 3Krl_20:21_11 3Krl_20:21_12 3Krl_20:21_13 3Krl_20:21_14 3Krl_20:21_15 3Krl_20:21_16 3Krl_20:21_17 3Krl_20:21_18 3Krl_20:21_19 3Krl_20:21_20 3Krl_20:21_21 3Krl_20:21_22 3Krl_20:21_23 3Krl_20:21_24 3Krl_20:21_25 3Krl_20:21_26
3Krl:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:22 καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασα υἱοῦ Αχια περὶ τῶν παροργισμάτων, ὧν παρώργισας καὶ ἐξήμαρτες τὸν Ισραηλ.
3Krl:20:22 And I will make thy house as the house of Jeroboam the son of Nabat, and as the house of Baasa son of Achia, because of the provocations wherewith thou hast provoked me, and caused Israel to sin. (1 Kings 20:22 Brenton)
3Krl:20:22 i postąpię z twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że Mnie do gniewu pobudziłeś i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. (1 Krl 21:22 BT_4)
3Krl:20:22 καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασα υἱοῦ Αχια περὶ τῶν παροργισμάτων, ὧν παρώργισας καὶ ἐξήμαρτες τὸν Ισραηλ.
3Krl:20:22 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὡς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   περί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) καί   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:20:22 I też, nawet, mianowicie By dawać Dom Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Dom Syn I też, nawet, mianowicie Jak/jak Dom Syn Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który Do ??? I też, nawet, mianowicie Izrael
3Krl:20:22 kai\ dO/sO to\n oi)=ko/n sou O(s to\n oi)=kon *ieroboam ui(ou= *nabat kai\ O(s to\n oi)=kon *baasa ui(ou= *aCHia peri\ tO=n parorgisma/tOn, O(=n parO/rgisas kai\ e)XE/martes to\n *israEl.
3Krl:20:22 kai dOsO ton oikon su hOs ton oikon ieroboam hyiu nabat kai hOs ton oikon baasa hyiu aCHia peri tOn parorgismatOn, hOn parOrgisas kai eXEmartes ton israEl.
3Krl:20:22 C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM C C RA_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM P RA_GPM N3M_GPM RR_GPM VAI_AAI2S C VBI_AAI2S RA_ASM N_ASM
3Krl:20:22 and also, even, namely to give the house you; your/yours(sg) as/like the house ć son ć and also, even, namely as/like the house ć son ć about (+acc,+gen) the ć who/whom/which to ??? and also, even, namely ć the Israel
3Krl:20:22 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (acc) house (acc)   son (gen)   and as/like the (acc) house (acc)   son (gen)   about (+acc,+gen) the (gen)   who/whom/which (gen) you(sg)-???-ed and   the (acc) Israel (indecl)
3Krl:20:22 3Krl_20:22_1 3Krl_20:22_2 3Krl_20:22_3 3Krl_20:22_4 3Krl_20:22_5 3Krl_20:22_6 3Krl_20:22_7 3Krl_20:22_8 3Krl_20:22_9 3Krl_20:22_10 3Krl_20:22_11 3Krl_20:22_12 3Krl_20:22_13 3Krl_20:22_14 3Krl_20:22_15 3Krl_20:22_16 3Krl_20:22_17 3Krl_20:22_18 3Krl_20:22_19 3Krl_20:22_20 3Krl_20:22_21 3Krl_20:22_22 3Krl_20:22_23 3Krl_20:22_24 3Krl_20:22_25 3Krl_20:22_26 3Krl_20:22_27
3Krl:20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:23 καὶ τῇ Ιεζαβελ ἐλάλησεν κύριος λέγων Οἱ κύνες καταφάγονται αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι Ιεζραελ.
3Krl:20:23 And the Lord spoke of Jezabel, saying, The dogs shall devour her within the fortification of Jezrael. (1 Kings 20:23 Brenton)
3Krl:20:23 Również i o Izebel tak mówi Pan: Psy będą żarły Izebel pod murem Jizreel. (1 Krl 21:23 BT_4)
3Krl:20:23 καὶ τῇ Ιεζαβελ ἐλάλησεν κύριος λέγων Οἱ κύνες καταφάγονται αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι Ιεζραελ.
3Krl:20:23 καί ὁ ἡ τό Ἰεζάβελ, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό    
3Krl:20:23 I też, nawet, mianowicie Nierządnica By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
3Krl:20:23 kai\ tE=| *ieDZabel e)la/lEsen ku/rios le/gOn *oi( ku/nes katafa/gontai au)tE\n e)n tO=| proteiCHi/smati *ieDZrael.
3Krl:20:23 kai tE ieDZabel elalEsen kyrios legOn hoi kynes katafagontai autEn en tO proteiCHismati ieDZrael.
3Krl:20:23 C RA_DSF N_DSF VAI_AAI3S N2_NSM V1_PAPNSM RA_NPM N3_NPM VF_FMI3P RD_ASF P RA_DSN N3M_DSN N_GSF
3Krl:20:23 and also, even, namely the Jezebel to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle to devour be eaten away, eat away he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć
3Krl:20:23 and the (dat) Jezebel (indecl) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) watch-dogs (nom|voc) they-will-be-DEVOUR-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)    
3Krl:20:23 3Krl_20:23_1 3Krl_20:23_2 3Krl_20:23_3 3Krl_20:23_4 3Krl_20:23_5 3Krl_20:23_6 3Krl_20:23_7 3Krl_20:23_8 3Krl_20:23_9 3Krl_20:23_10 3Krl_20:23_11 3Krl_20:23_12 3Krl_20:23_13 3Krl_20:23_14
3Krl:20:23 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:24 τὸν τεθνηκότα τοῦ Αχααβ ἐν τῇ πόλει φάγονται οἱ κύνες, καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ φάγονται τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
3Krl:20:24 Him that is dead of Achaab in the city shall the dogs eat, and him that is dead of him in the field shall the birds of the sky eat. (1 Kings 20:24 Brenton)
3Krl:20:24 Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki powietrzne». (1 Krl 21:24 BT_4)
3Krl:20:24 τὸν τεθνηκότα τοῦ Αχααβ ἐν τῇ πόλει φάγονται οἱ κύνες, καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ φάγονται τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
3Krl:20:24 ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ καί ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
3Krl:20:24 By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By jeść Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła I też, nawet, mianowicie By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By jeść Ptak Nieba/niebo
3Krl:20:24 to\n teTnEko/ta tou= *aCHaab e)n tE=| po/lei fa/gontai oi( ku/nes, kai\ to\n teTnEko/ta au)tou= e)n tO=| pedi/O| fa/gontai ta\ peteina\ tou= ou)ranou=.
3Krl:20:24 ton teTnEkota tu aCHaab en tE polei fagontai hoi kynes, kai ton teTnEkota autu en tO pediO fagontai ta peteina tu uranu.
3Krl:20:24 RA_ASM VX_XAPASM RA_GSM N_GSM P RA_DSF N3I_DSF VF_FMI3P RA_NPM N3_NPM C RA_ASM VX_XAPASM RD_GSM P RA_DSN N2N_DSN VF_FMI3P RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM
3Krl:20:24 the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city to eat the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle and also, even, namely the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to eat the bird the sky/heaven
3Krl:20:24 the (acc) having BE DEAD-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) they-will-be-EAT-ed the (nom) watch-dogs (nom|voc) and the (acc) having BE DEAD-ed (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   they-will-be-EAT-ed the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen)
3Krl:20:24 3Krl_20:24_1 3Krl_20:24_2 3Krl_20:24_3 3Krl_20:24_4 3Krl_20:24_5 3Krl_20:24_6 3Krl_20:24_7 3Krl_20:24_8 3Krl_20:24_9 3Krl_20:24_10 3Krl_20:24_11 3Krl_20:24_12 3Krl_20:24_13 3Krl_20:24_14 3Krl_20:24_15 3Krl_20:24_16 3Krl_20:24_17 3Krl_20:24_18 3Krl_20:24_19 3Krl_20:24_20 3Krl_20:24_21 3Krl_20:24_22
3Krl:20:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:25 πλὴν ματαίως Αχααβ ὡς ἐπράθη ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, ὡς μετέθηκεν αὐτὸν Ιεζαβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ·
3Krl:20:25 But Achaab did wickedly, in that he sold himself to do that which was evil in the sight of the Lord, as his wife Jezabel led him astray. (1 Kings 20:25 Brenton)
3Krl:20:25 Naprawdę, nie było nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go żona jego Izebel. (1 Krl 21:25 BT_4)
3Krl:20:25 πλὴν ματαίως Αχααβ ὡς ἐπράθη ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, ὡς μετέθηκεν αὐτὸν Ιεζαβελ γυνὴ αὐτοῦ·
3Krl:20:25 πλήν     ὡς πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰεζάβελ, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:20:25 Z wyjątkiem Jak/jak By sprzedawać się By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak By ruszać się nie na miejscu On/ona/to/to samo Nierządnica Kobiety/żona On/ona/to/to samo
3Krl:20:25 plE\n matai/Os *aCHaab O(s e)pra/TE poiE=sai to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou, O(s mete/TEken au)to\n *ieDZabel E( gunE\ au)tou=·
3Krl:20:25 plEn mataiOs aCHaab hOs epraTE poiEsai to ponEron enOpion kyriu, hOs meteTEken auton ieDZabel hE gynE autu·
3Krl:20:25 D D N_NSM C VCI_API3S VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM
3Krl:20:25 except ć ć as/like to sell to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like to move out of place he/she/it/same Jezebel the woman/wife he/she/it/same
3Krl:20:25 except     as/like he/she/it-was-SELL-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like he/she/it-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE him/it/same (acc) Jezebel (indecl) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen)
3Krl:20:25 3Krl_20:25_1 3Krl_20:25_2 3Krl_20:25_3 3Krl_20:25_4 3Krl_20:25_5 3Krl_20:25_6 3Krl_20:25_7 3Krl_20:25_8 3Krl_20:25_9 3Krl_20:25_10 3Krl_20:25_11 3Krl_20:25_12 3Krl_20:25_13 3Krl_20:25_14 3Krl_20:25_15 3Krl_20:25_16 3Krl_20:25_17
3Krl:20:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:26 καὶ ἐβδελύχθη σφόδρα πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων κατὰ πάντα, ἃ ἐποίησεν ὁ Αμορραῖος, ὃν ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.
3Krl:20:26 And he did very abominably in following after the abominations, according to all that the Amorite did, whom the Lord utterly destroyed from before the children of Israel. (1 Kings 20:26 Brenton)
3Krl:20:26 Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom; zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów. (1 Krl 21:26 BT_4)
3Krl:20:26 καὶ ἐβδελύχθη σφόδρα πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων κατὰ πάντα, ἐποίησεν Αμορραῖος, ὃν ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.
3Krl:20:26 καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) σφόδρα πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:20:26 I też, nawet, mianowicie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Wstręt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Kto/, który/, który; by być By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael
3Krl:20:26 kai\ e)bdelu/CHTE sfo/dra poreu/esTai o)pi/sO tO=n bdelugma/tOn kata\ pa/nta, a(/ e)poi/Esen o( *amorrai=os, o(\n e)XOle/Treusen ku/rios a)po\ prosO/pou ui(O=n *israEl.
3Krl:20:26 kai ebdelyCHTE sfodra poreuesTai opisO tOn bdelygmatOn kata panta, ha epoiEsen ho amorraios, hon eXOleTreusen kyrios apo prosOpu hyiOn israEl.
3Krl:20:26 C VQI_API3S D V1_PMN P RA_GPN N3M_GPN P A3_APN RR_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN N2_GPM N_GSM
3Krl:20:26 and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) vehement, intense, keen, inveighingly, eager to go behind back, behind, after the abomination down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make the ć who/whom/which; to be to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face son Israel
3Krl:20:26 and he/she/it-was-???-ed vehement, to-be-being-GO-ed behind the (gen) abominations (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) face (gen) sons (gen) Israel (indecl)
3Krl:20:26 3Krl_20:26_1 3Krl_20:26_2 3Krl_20:26_3 3Krl_20:26_4 3Krl_20:26_5 3Krl_20:26_6 3Krl_20:26_7 3Krl_20:26_8 3Krl_20:26_9 3Krl_20:26_10 3Krl_20:26_11 3Krl_20:26_12 3Krl_20:26_13 3Krl_20:26_14 3Krl_20:26_15 3Krl_20:26_16 3Krl_20:26_17 3Krl_20:26_18 3Krl_20:26_19 3Krl_20:26_20
3Krl:20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:20:27 καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου, ὡς κατενύγη Αχααβ ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἐπορεύετο κλαίων καὶ διέρρηξεν τὸν χιτῶνα αὐτοῦ καὶ ἐζώσατο σάκκον ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐνήστευσεν καὶ περιεβάλετο σάκκον ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐπάταξεν Ναβουθαι τὸν Ιεζραηλίτην,
3Krl:20:27 And because of the word, Achaab was pierced with sorrow before the Lord, and he both went weeping, and rent his garment, and girt sackcloth upon his body, and fasted; he put on sackcloth also in the day that he smote Nabuthai the Jezraelite, and went his way. (1 Kings 20:27 Brenton)
3Krl:20:27 Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził pokornie. (1 Krl 21:27 BT_4)
3Krl:20:27 καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου, ὡς κατενύγη Αχααβ ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἐπορεύετο κλαίων καὶ