3Krl:2:1 καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Δαυιδ ἀποθανεῖν αὐτόν, καὶ ἐνετείλατο τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ λέγων
3Krl:2:1 And the days of David drew near that he should die: and he addressed his son Solomon, saying, I go the way of all the earth: (1 Kings 2:1 Brenton)
3Krl:2:1 Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: (1 Krl 2:1 BT_4)
3Krl:2:1 Καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Δαυιδ ἀποθανεῖν αὐτόν, καὶ ἐνετείλατο τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ λέγων
3Krl:2:1 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Krl:2:1 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Dzień David By umierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Salomon Syn On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
3Krl:2:1 *kai\ E)/ggisan ai( E(me/rai *dauid a)poTanei=n au)to/n, kai\ e)netei/lato tO=| *salOmOn ui(O=| au)tou= le/gOn
3Krl:2:1 kai Engisan hai hEmerai dauid apoTanein auton, kai eneteilato tO salOmOn hyiO autu legOn
3Krl:2:1 C VAI_AAI3P RA_NPF N1A_NPF N_ASM VB_AAN RD_ASM C VAI_AMI3S RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GSM V1_PAPNSM
3Krl:2:1 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the day David to die he/she/it/same and also, even, namely to enjoin command the Solomon son he/she/it/same to say/tell
3Krl:2:1 and they-NEAR-ed the (nom) days (nom|voc) David (indecl) to-will-DIE, to-DIE him/it/same (acc) and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) son (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
3Krl:2:1 3Krl_2:1_1 3Krl_2:1_2 3Krl_2:1_3 3Krl_2:1_4 3Krl_2:1_5 3Krl_2:1_6 3Krl_2:1_7 3Krl_2:1_8 3Krl_2:1_9 3Krl_2:1_10 3Krl_2:1_11 3Krl_2:1_12 3Krl_2:1_13 3Krl_2:1_14
3Krl:2:1 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:2 Ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς· καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα
3Krl:2:2 but be thou strong, and shew thyself a man; (1 Kings 2:2 Brenton)
3Krl:2:2 «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! (1 Krl 2:2 BT_4)
3Krl:2:2 Ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς· καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα
3Krl:2:2 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX]; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
3Krl:2:2 Ja By iść; by być By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Potępienie; by mieć siła I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
3Krl:2:2 *)egO/ ei)mi poreu/omai e)n o(dO=| pa/sEs tE=s gE=s· kai\ i)sCHu/seis kai\ e)/sE| ei)s a)/ndra
3Krl:2:2 egO eimi poreuomai en hodO pasEs tEs gEs· kai isCHyseis kai esE eis andra
3Krl:2:2 RP_NS V9_PAI1S V1_PMI1S P N2_DSF A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C VF_FAI2S C VF_FMI2S P N3_ASM
3Krl:2:2 I to go; to be to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely condemnation; to have strength and also, even, namely to be into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
3Krl:2:2 I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-am-being-GO-ed in/among/by (+dat) way/road (dat) every (gen) the (gen) earth/land (gen) and condemnations (acc, nom|voc); you(sg)-will-HAVE-STRENGTH and you(sg)-will-be into (+acc) man, husband (acc)
3Krl:2:2 3Krl_2:2_1 3Krl_2:2_2 3Krl_2:2_3 3Krl_2:2_4 3Krl_2:2_5 3Krl_2:2_6 3Krl_2:2_7 3Krl_2:2_8 3Krl_2:2_9 3Krl_2:2_10 3Krl_2:2_11 3Krl_2:2_12 3Krl_2:2_13 3Krl_2:2_14
3Krl:2:2 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:3 καὶ φυλάξεις τὴν φυλακὴν κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Μωυσέως, ἵνα συνίῃς ἃ ποιήσεις κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι,
3Krl:2:3 and keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep the commandments and the ordinances and the judgments which are written in the law of Moses; that thou mayest understand what thou shalt do in all things that I command thee: (1 Kings 2:3 Brenton)
3Krl:2:3 Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, (1 Krl 2:3 BT_4)
3Krl:2:3 καὶ φυλάξεις τὴν φυλακὴν κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Μωυσέως, ἵνα συνίῃς ποιήσεις κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι,
3Krl:2:3 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἵνα σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
3Krl:2:3 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Więzienie zabezpieczają się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz żeby / ażeby / bo By być razem; by rozumieć Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
3Krl:2:3 kai\ fula/Xeis tE\n fulakE\n kuri/ou tou= Teou= sou tou= poreu/esTai e)n tai=s o(doi=s au)tou= fula/ssein ta\s e)ntola\s au)tou= kai\ ta\ dikaiO/mata kai\ ta\ kri/mata ta\ gegramme/na e)n no/mO| *mouse/Os, i(/na suni/E|s a(/ poiE/seis kata\ pa/nta, o(/sa a)/n e)ntei/lOmai/ soi,
3Krl:2:3 kai fylaXeis tEn fylakEn kyriu tu Teu su tu poreuesTai en tais hodois autu fylassein tas entolas autu kai ta dikaiOmata kai ta krimata ta gegrammena en nomO museOs, hina syniEs ha poiEseis kata panta, hosa an enteilOmai soi,
3Krl:2:3 C VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSN V1_PMN P RA_DPF N2_DPF RD_GSM V1_PAN RA_APF N1_APF RD_GSM C RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN RA_APN VP_XMPAPN P N2_DSM N1M_GSM C V7_PAS2S RR_APN VF_FAI2S P A3_APN A1_APN x VA_AMS1S RP_DS
3Krl:2:3 and also, even, namely to guard the prison guard lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same and also, even, namely the ??? and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law Moses so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be together; to understand who/whom/which doing/making; to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub
3Krl:2:3 and you(sg)-will-GUARD the (acc) prison (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) to-be-GUARD-ing the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) law (dat) Moses (gen) so that / in order to /because you(sg)-should-be-BE-ing-TOGETHER; you(sg)-should-be-UNDERSTand-ing who/whom/which (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever I-should-be-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
3Krl:2:3 3Krl_2:3_1 3Krl_2:3_2 3Krl_2:3_3 3Krl_2:3_4 3Krl_2:3_5 3Krl_2:3_6 3Krl_2:3_7 3Krl_2:3_8 3Krl_2:3_9 3Krl_2:3_10 3Krl_2:3_11 3Krl_2:3_12 3Krl_2:3_13 3Krl_2:3_14 3Krl_2:3_15 3Krl_2:3_16 3Krl_2:3_17 3Krl_2:3_18 3Krl_2:3_19 3Krl_2:3_20 3Krl_2:3_21 3Krl_2:3_22 3Krl_2:3_23 3Krl_2:3_24 3Krl_2:3_25 3Krl_2:3_26 3Krl_2:3_27 3Krl_2:3_28 3Krl_2:3_29 3Krl_2:3_30 3Krl_2:3_31 3Krl_2:3_32 3Krl_2:3_33 3Krl_2:3_34 3Krl_2:3_35 3Krl_2:3_36 3Krl_2:3_37 3Krl_2:3_38 3Krl_2:3_39
3Krl:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:4 ἵνα στήσῃ κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν λέγων Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν, λέγων Οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ.
3Krl:2:4 that the Lord may confirm his word which he spoke, saying, If thy children shall take heed to their way to walk before me in truth with all their heart, I promise thee, saying, there shall not fail thee a man on the throne of Israel. (1 Kings 2:4 Brenton)
3Krl:2:4 ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: "Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela". (1 Krl 2:4 BT_4)
3Krl:2:4 ἵνα στήσῃ κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν λέγων Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν, λέγων Οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ.
3Krl:2:4 ἵνα ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὅλος -η -ον ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   θρόνος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:2:4 żeby / ażeby / bo By powodować stać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By mówić By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zabezpieczać się Syn Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By iść W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tron Izrael
3Krl:2:4 i(/na stE/sE| ku/rios to\n lo/gon au)tou=, o(\n e)la/lEsen le/gOn *)ea\n fula/XOsin oi( ui(oi/ sou tE\n o(do\n au)tO=n poreu/esTai e)nO/pion e)mou= e)n a)lETei/a| e)n o(/lE| kardi/a| au)tO=n kai\ e)n o(/lE| PSuCHE=| au)tO=n, le/gOn *ou)k e)XoleTreuTE/setai/ soi a)nE\r e)pa/nOTen Tro/nou *israEl.
3Krl:2:4 hina stEsE kyrios ton logon autu, hon elalEsen legOn ean fylaXOsin hoi hyioi su tEn hodon autOn poreuesTai enOpion emu en alETeia en holE kardia autOn kai en holE PSyCHE autOn, legOn uk eXoleTreuTEsetai soi anEr epanOTen Tronu israEl.
3Krl:2:4 C VA_AAS3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AAI3S V1_PAPNSM C VA_AAS3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_ASF N2_ASF RD_GPM V1_PMN P RP_GS P N1A_DSF P A1_DSF N1A_DSF RD_GPM C P A1_DSF N1_DSF RD_GPM V1_PAPNSM D VC_FPI3S RP_DS N3_NSM D N2_GSM N_GSM
3Krl:2:4 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cause to stand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same who/whom/which; to be to speak to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to guard the son you; your/yours(sg) the way/road he/she/it/same to go in the presence of (+gen); ??? I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć throne Israel
3Krl:2:4 so that / in order to /because you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) word (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed while SAY/TELL-ing (nom) if-ever they-should-GUARD the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) way/road (acc) them/same (gen) to-be-being-GO-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) truth (dat) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) whole (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) not he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (nom)   throne (gen) Israel (indecl)
3Krl:2:4 3Krl_2:4_1 3Krl_2:4_2 3Krl_2:4_3 3Krl_2:4_4 3Krl_2:4_5 3Krl_2:4_6 3Krl_2:4_7 3Krl_2:4_8 3Krl_2:4_9 3Krl_2:4_10 3Krl_2:4_11 3Krl_2:4_12 3Krl_2:4_13 3Krl_2:4_14 3Krl_2:4_15 3Krl_2:4_16 3Krl_2:4_17 3Krl_2:4_18 3Krl_2:4_19 3Krl_2:4_20 3Krl_2:4_21 3Krl_2:4_22 3Krl_2:4_23 3Krl_2:4_24 3Krl_2:4_25 3Krl_2:4_26 3Krl_2:4_27 3Krl_2:4_28 3Krl_2:4_29 3Krl_2:4_30 3Krl_2:4_31 3Krl_2:4_32 3Krl_2:4_33 3Krl_2:4_34 3Krl_2:4_35 3Krl_2:4_36 3Krl_2:4_37 3Krl_2:4_38 3Krl_2:4_39
3Krl:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:5 καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποίησέν μοι Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας, ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάμεων Ισραηλ, τῷ Αβεννηρ υἱῷ Νηρ καὶ τῷ Αμεσσαι υἱῷ Ιεθερ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσφύι αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήματι αὐτοῦ τῷ ἐν τῷ ποδὶ αὐτοῦ·
3Krl:2:5 Moreover thou knowest all that Joab the son of Saruia did to me, what he did to the two captains of the forces of Israel, to Abenner the son of Ner, and to Amessai the son of Jether, that he slew them, and shed the blood of war in peace, and put innocent blood on his girdle that was about his loins, and on his sandal that was on his foot. (1 Kings 2:5 Brenton)
3Krl:2:5 Poza tym ty wiesz, co uczynił mi Joab, syn Serui; co uczynił dwom dowódcom wojska izraelskiego - Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, kiedy ich zabił i przelał krew w czasie pokoju, jak na wojnie, i zbroczył tą krwią wojny swój pas na biodrach i sandały na nogach. (1 Krl 2:5 BT_4)
3Krl:2:5 καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποίησέν μοι Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας, ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάμεων Ισραηλ, τῷ Αβεννηρ υἱῷ Νηρ καὶ τῷ Αμεσσαι υἱῷ Ιεθερ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσφύι αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήματι αὐτοῦ τῷ ἐν τῷ ποδὶ αὐτοῦ·
3Krl:2:5 καί γέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον ἐν ὁ ἡ τό ζώνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:2:5 I też, nawet, mianowicie ??? Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ja Syn Tyleż/wiele jak By czynić/rób Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Władca; by zaczynać się Zdolność Izrael Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Krew Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój I też, nawet, mianowicie By dawać Krew Bez kary/usprawiedliwiał W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Polędwica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sandał On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stopa On/ona/to/to samo
3Krl:2:5 kai/ ge su\ e)/gnOs o(/sa e)poi/Ese/n moi *iOab ui(o\s *sarouias, o(/sa e)poi/Esen toi=s dusi\n a)/rCHousin tO=n duna/meOn *israEl, tO=| *abennEr ui(O=| *nEr kai\ tO=| *amessai ui(O=| *ieTer, kai\ a)pe/kteinen au)tou\s kai\ e)/taXen ta\ ai(/mata pole/mou e)n ei)rE/nE| kai\ e)/dOken ai(=ma a)TO=|on e)n tE=| DZO/nE| au)tou= tE=| e)n tE=| o)sfu/i au)tou= kai\ e)n tO=| u(podE/mati au)tou= tO=| e)n tO=| podi\ au)tou=·
3Krl:2:5 kai ge sy egnOs hosa epoiEsen moi iOab hyios saruias, hosa epoiEsen tois dysin arCHusin tOn dynameOn israEl, tO abennEr hyiO nEr kai tO amessai hyiO ieTer, kai apekteinen autus kai etaXen ta haimata polemu en eirEnE kai edOken haima aTOon en tE DZOnE autu tE en tE osfyi autu kai en tO hypodEmati autu tO en tO podi autu·
3Krl:2:5 C x RP_NS VZI_AAI2S A1_APN VAI_AAI3S RP_DS N_NSM N2_NSM N_GSM A1_APN VAI_AAI3S RA_DPM M_DPM N3_DPM RA_GPF N3I_GPF N_GSM RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM C RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN N2_GSM P N1_DSF C VAI_AAI3S N3M_ASN A1_ASN P RA_DSF N1_DSF RD_GSM RA_DSF P RA_DSF N3U_DSF RD_GSM C P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM RA_DSM P RA_DSM N3D_DSM RD_GSM
3Krl:2:5 and also, even, namely ??? you to know i.e. recognize. as much/many as to do/make I ć son ć as much/many as to do/make the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. ruler; to begin the ability Israel the ć son ć and also, even, namely the ć son ć and also, even, namely to kill he/she/it/same and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness the blood war [see polemic]; to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace and also, even, namely to give blood without penalty/exculpated in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the loin he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sandal he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the foot he/she/it/same
3Krl:2:5 and ??? you(sg) (nom) you(sg)-KNOW-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed me (dat)   son (nom)   as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) the (gen) abilities (gen) Israel (indecl) the (dat)   son (dat)   and the (dat)   son (dat)   and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed them/same (acc) and he/she/it-ORDER-ed the (nom|acc) bloods (nom|acc|voc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! in/among/by (+dat) peace (dat) and he/she/it-GIVE-ed blood (nom|acc|voc) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cincture (dat) him/it/same (gen) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) loin (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) sandal (dat) him/it/same (gen) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) foot (dat) him/it/same (gen)
3Krl:2:5 3Krl_2:5_1 3Krl_2:5_2 3Krl_2:5_3 3Krl_2:5_4 3Krl_2:5_5 3Krl_2:5_6 3Krl_2:5_7 3Krl_2:5_8 3Krl_2:5_9 3Krl_2:5_10 3Krl_2:5_11 3Krl_2:5_12 3Krl_2:5_13 3Krl_2:5_14 3Krl_2:5_15 3Krl_2:5_16 3Krl_2:5_17 3Krl_2:5_18 3Krl_2:5_19 3Krl_2:5_20 3Krl_2:5_21 3Krl_2:5_22 3Krl_2:5_23 3Krl_2:5_24 3Krl_2:5_25 3Krl_2:5_26 3Krl_2:5_27 3Krl_2:5_28 3Krl_2:5_29 3Krl_2:5_30 3Krl_2:5_31 3Krl_2:5_32 3Krl_2:5_33 3Krl_2:5_34 3Krl_2:5_35 3Krl_2:5_36 3Krl_2:5_37 3Krl_2:5_38 3Krl_2:5_39 3Krl_2:5_40 3Krl_2:5_41 3Krl_2:5_42 3Krl_2:5_43 3Krl_2:5_44 3Krl_2:5_45 3Krl_2:5_46 3Krl_2:5_47 3Krl_2:5_48 3Krl_2:5_49 3Krl_2:5_50 3Krl_2:5_51 3Krl_2:5_52 3Krl_2:5_53 3Krl_2:5_54 3Krl_2:5_55 3Krl_2:5_56 3Krl_2:5_57 3Krl_2:5_58 3Krl_2:5_59 3Krl_2:5_60
3Krl:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:6 καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου.
3Krl:2:6 Therefore thou shalt deal with him according to thy wisdom, and thou shalt not bring down his grey hairs in peace to the grave. (1 Kings 2:6 Brenton)
3Krl:2:6 Uczynisz więc według twojej roztropności i nie dozwolisz, aby w sędziwym wieku spokojnie zstąpił do Szeolu. (1 Krl 2:6 BT_4)
3Krl:2:6 καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου.
3Krl:2:6 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
3Krl:2:6 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zniżać przywracał; by łamać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać
3Krl:2:6 kai\ poiE/seis kata\ tE\n sofi/an sou kai\ ou) kata/Xeis tE\n polia\n au)tou= e)n ei)rE/nE| ei)s a(/|dou.
3Krl:2:6 kai poiEseis kata tEn sofian su kai u kataXeis tEn polian autu en eirEnE eis hadu.
3Krl:2:6 C VF_FAI2S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C D VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N1_DSF P N1M_GSM
3Krl:2:6 and also, even, namely doing/making; to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bring down brought back; to break the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace into (+acc) Hades; to sing
3Krl:2:6 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) sapience (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-will-BRING DOWN; you(sg)-will-BREAK the (acc)   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) peace (dat) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
3Krl:2:6 3Krl_2:6_1 3Krl_2:6_2 3Krl_2:6_3 3Krl_2:6_4 3Krl_2:6_5 3Krl_2:6_6 3Krl_2:6_7 3Krl_2:6_8 3Krl_2:6_9 3Krl_2:6_10 3Krl_2:6_11 3Krl_2:6_12 3Krl_2:6_13 3Krl_2:6_14 3Krl_2:6_15 3Krl_2:6_16
3Krl:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:7 καὶ τοῖς υἱοῖς Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος, καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου, ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι ἐν τῷ με ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
3Krl:2:7 But thou shalt deal kindly with the sons of Berzelli the Galaadite, and they shall be among those that eat at thy table; for thus they drew nigh to me when I fled from the face of thy brother Abessalom. (1 Kings 2:7 Brenton)
3Krl:2:7 Synom zaś Barzillaja Gileadczyka okażesz łaskę, aby byli wśród twoich stołowników, gdyż przyszli mi z pomocą w mojej ucieczce przed twym bratem Absalomem. (1 Krl 2:7 BT_4)
3Krl:2:7 καὶ τοῖς υἱοῖς Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος, καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου, ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι ἐν τῷ με ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
3Krl:2:7 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὕτως/οὕτω ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:2:7 I też, nawet, mianowicie Syn Robienie/robienie; by czynić/rób Litość I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By jeść Stołowy Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Brat Ty; twój/twój(sg)
3Krl:2:7 kai\ toi=s ui(oi=s *berDZelli tou= *galaadi/tou poiE/seis e)/leos, kai\ e)/sontai e)n toi=s e)sTi/ousin tE\n tra/peDZa/n sou, o(/ti ou(/tOs E)/ggisa/n moi e)n tO=| me a)podidra/skein a)po\ prosO/pou *abessalOm tou= a)delfou= sou.
3Krl:2:7 kai tois hyiois berDZelli tu galaaditu poiEseis eleos, kai esontai en tois esTiusin tEn trapeDZan su, hoti hutOs Engisan moi en tO me apodidraskein apo prosOpu abessalOm tu adelfu su.
3Krl:2:7 C RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_GSM N1M_GSM VF_FAI2S D C VF_FMI3P P RA_DPM V1_PAI3P RA_ASF N1S_ASF RP_GS C D VAI_AAI3P RP_DS P RA_DSN RP_AS V1_PAN P N2N_GSN N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
3Krl:2:7 and also, even, namely the son ć the ć doing/making; to do/make mercy and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to eat the table you; your/yours(sg) because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the I ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć the brother you; your/yours(sg)
3Krl:2:7 and the (dat) sons (dat)   the (gen)   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE mercy (nom, nom|acc|voc) and they-will-be in/among/by (+dat) the (dat) they-are-EAT-ing, while EAT-ing (dat) the (acc) table (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that thusly/like this they-NEAR-ed me (dat) in/among/by (+dat) the (dat) me (acc)   away from (+gen) face (gen)   the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:2:7 3Krl_2:7_1 3Krl_2:7_2 3Krl_2:7_3 3Krl_2:7_4 3Krl_2:7_5 3Krl_2:7_6 3Krl_2:7_7 3Krl_2:7_8 3Krl_2:7_9 3Krl_2:7_10 3Krl_2:7_11 3Krl_2:7_12 3Krl_2:7_13 3Krl_2:7_14 3Krl_2:7_15 3Krl_2:7_16 3Krl_2:7_17 3Krl_2:7_18 3Krl_2:7_19 3Krl_2:7_20 3Krl_2:7_21 3Krl_2:7_22 3Krl_2:7_23 3Krl_2:7_24 3Krl_2:7_25 3Krl_2:7_26 3Krl_2:7_27 3Krl_2:7_28 3Krl_2:7_29 3Krl_2:7_30
3Krl:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:8 καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμει υἱὸς Γηρα υἱὸς τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ, καὶ αὐτὸς κατηράσατό με κατάραν ὀδυνηρὰν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐπορευόμην εἰς Παρεμβολάς, καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς ἀπαντήν μου εἰς τὸν Ιορδάνην, καὶ ὤμοσα αὐτῷ ἐν κυρίῳ λέγων Εἰ θανατώσω σε ἐν ῥομφαίᾳ·
3Krl:2:8 And, behold, there is with thee Semei the son of Gera, a Benjamite of Baurim: and he cursed me with a grievous curse in the day when I went into the camp; and he came down to Jordan to meet me, and I swore to him by the Lord, saying, I will not put thee to death with the sword. (1 Kings 2:8 Brenton)
3Krl:2:8 Jest też przy tobie Szimei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim. To on przeklinał mnie gwałtownie, gdy szedłem do Machanaim, ale potem zeszedł na spotkanie ze mną nad Jordanem. Dlatego przysiągłem jemu na Pana, mówiąc: Nie zabiję cię mieczem. (1 Krl 2:8 BT_4)
3Krl:2:8 καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμει υἱὸς Γηρα υἱὸς τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ, καὶ αὐτὸς κατηράσατό με κατάραν ὀδυνηρὰν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπορευόμην εἰς Παρεμβολάς, καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς ἀπαντήν μου εἰς τὸν Ιορδάνην, καὶ ὤμοσα αὐτῷ ἐν κυρίῳ λέγων Εἰ θανατώσω σε ἐν ῥομφαίᾳ·
3Krl:2:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ἐκ   καί αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·άρα, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
3Krl:2:8 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Semein Syn Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By kląć (klnij na dół) Ja Klnij Dzień Kto/, który/, który By iść Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By schodzić Do (+przyspieszenie) Ja Do (+przyspieszenie) Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By przysięgać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Jeżeli By zgładzać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada
3Krl:2:8 kai\ i)dou\ meta\ sou= *semei ui(o\s *gEra ui(o\s tou= *iemeni e)k *baourim, kai\ au)to\s katEra/sato/ me kata/ran o)dunEra\n tE=| E(me/ra|, E(=| e)poreuo/mEn ei)s *parembola/s, kai\ au)to\s kate/bE ei)s a)pantE/n mou ei)s to\n *iorda/nEn, kai\ O)/mosa au)tO=| e)n kuri/O| le/gOn *ei) TanatO/sO se e)n r(omfai/a|·
3Krl:2:8 kai idu meta su semei hyios gEra hyios tu iemeni ek baurim, kai autos katErasato me kataran odynEran tE hEmera, hE eporeuomEn eis parembolas, kai autos katebE eis apantEn mu eis ton iordanEn, kai Omosa autO en kyriO legOn ei TanatOsO se en romfaia·
3Krl:2:8 C I P RP_GS N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM RA_GSM N_GSM P N_GSM C RD_NSM VAI_AMI3S RP_AS N1A_ASF A1A_ASF RA_DSF N1A_DSF RR_DSF V1I_IMI1S P N1_APF C RD_NSM VZI_AAI3S P N1_ASF RP_GS P RA_ASM N1M_ASM C VAI_AAI1S RD_DSM P N2_DSM V1_PAPNSM C VF_FAI1S RP_AS P N1A_DSF
3Krl:2:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Semein son ć son the ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely he/she/it/same to curse (curse down) I curse ć the day who/whom/which to go into (+acc) camp camp, barracks, army and also, even, namely he/she/it/same to go down into (+acc) ć I into (+acc) the Jordan [river of] and also, even, namely to swear he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell if to put to death you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword
3Krl:2:8 and be-you(sg)-SEE-ed! after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Semein (indecl) son (nom)   son (nom) the (gen)   out of (+gen)   and he/it/same (nom) he/she/it-was-CURSE (CURSE DOWN)-ed me (acc) curse (acc)   the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) I-was-being-GO-ed into (+acc) camps (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc)   me (gen) into (+acc) the (acc) Jordan (acc) and I-SWEAR-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom) if I-will-PUT-TO-DEATH, I-should-PUT-TO-DEATH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) sword (dat)
3Krl:2:8 3Krl_2:8_1 3Krl_2:8_2 3Krl_2:8_3 3Krl_2:8_4 3Krl_2:8_5 3Krl_2:8_6 3Krl_2:8_7 3Krl_2:8_8 3Krl_2:8_9 3Krl_2:8_10 3Krl_2:8_11 3Krl_2:8_12 3Krl_2:8_13 3Krl_2:8_14 3Krl_2:8_15 3Krl_2:8_16 3Krl_2:8_17 3Krl_2:8_18 3Krl_2:8_19 3Krl_2:8_20 3Krl_2:8_21 3Krl_2:8_22 3Krl_2:8_23 3Krl_2:8_24 3Krl_2:8_25 3Krl_2:8_26 3Krl_2:8_27 3Krl_2:8_28 3Krl_2:8_29 3Krl_2:8_30 3Krl_2:8_31 3Krl_2:8_32 3Krl_2:8_33 3Krl_2:8_34 3Krl_2:8_35 3Krl_2:8_36 3Krl_2:8_37 3Krl_2:8_38 3Krl_2:8_39 3Krl_2:8_40 3Krl_2:8_41 3Krl_2:8_42 3Krl_2:8_43 3Krl_2:8_44
3Krl:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:9 καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν, ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἶ σὺ καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου.
3Krl:2:9 But thou shalt by no means hold him guiltless, for thou art a wise man, and wilt know what thou shalt do to him, and shalt bring down his grey hairs with blood to the grave. (1 Kings 2:9 Brenton)
3Krl:2:9 Ale ty nie darujesz mu, bo jesteś człowiekiem roztropnym i będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeolu». (1 Krl 2:9 BT_4)
3Krl:2:9 καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν, ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἶ σὺ καὶ γνώσῃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου.
3Krl:2:9 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
3Krl:2:9 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał; by łamać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać
3Krl:2:9 kai\ ou) mE\ a)TO|O/sE|s au)to/n, o(/ti a)nE\r sofo\s ei)= su\ kai\ gnO/sE| a(/ poiE/seis au)tO=|, kai\ kata/Xeis tE\n polia\n au)tou= e)n ai(/mati ei)s a(/|dou.
3Krl:2:9 kai u mE aTOOsEs auton, hoti anEr sofos ei sy kai gnOsE ha poiEseis autO, kai kataXeis tEn polian autu en haimati eis hadu.
3Krl:2:9 C D D VF_FAI2S RD_ASM C N3_NSM A1_NSM V9_PAI2S RP_NS C VF_FMI2S RR_APN VF_FAI2S RD_DSM C VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N3M_DSN P N1M_GSM
3Krl:2:9 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć he/she/it/same because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise to go; to be you and also, even, namely to know i.e. recognize. who/whom/which doing/making; to do/make he/she/it/same and also, even, namely to bring down brought back; to break the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood into (+acc) Hades; to sing
3Krl:2:9 and not not   him/it/same (acc) because/that man, husband (nom) wise ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and you(sg)-will-be-KNOW-ed who/whom/which (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE him/it/same (dat) and you(sg)-will-BRING DOWN; you(sg)-will-BREAK the (acc)   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) blood (dat) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
3Krl:2:9 3Krl_2:9_1 3Krl_2:9_2 3Krl_2:9_3 3Krl_2:9_4 3Krl_2:9_5 3Krl_2:9_6 3Krl_2:9_7 3Krl_2:9_8 3Krl_2:9_9 3Krl_2:9_10 3Krl_2:9_11 3Krl_2:9_12 3Krl_2:9_13 3Krl_2:9_14 3Krl_2:9_15 3Krl_2:9_16 3Krl_2:9_17 3Krl_2:9_18 3Krl_2:9_19 3Krl_2:9_20 3Krl_2:9_21 3Krl_2:9_22 3Krl_2:9_23 3Krl_2:9_24
3Krl:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:10 καὶ ἐκοιμήθη Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ.
3Krl:2:10 And David slept with his fathers, and was buried in the city of David. (1 Kings 2:10 Brenton)
3Krl:2:10 Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. (1 Krl 2:10 BT_4)
3Krl:2:10 καὶ ἐκοιμήθη Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ.
3Krl:2:10 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
3Krl:2:10 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi David Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David
3Krl:2:10 kai\ e)koimE/TE *dauid meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)ta/fE e)n po/lei *dauid.
3Krl:2:10 kai ekoimETE dauid meta tOn paterOn autu kai etafE en polei dauid.
3Krl:2:10 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VDI_API3S P N3I_DSF N_GSM
3Krl:2:10 and also, even, namely to repose/sleep David after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David
3Krl:2:10 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed David (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl)
3Krl:2:10 3Krl_2:10_1 3Krl_2:10_2 3Krl_2:10_3 3Krl_2:10_4 3Krl_2:10_5 3Krl_2:10_6 3Krl_2:10_7 3Krl_2:10_8 3Krl_2:10_9 3Krl_2:10_10 3Krl_2:10_11 3Krl_2:10_12
3Krl:2:10 x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:11 καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ, τεσσαράκοντα ἔτη· ἐν Χεβρων ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐν Ιερουσαλημ τριάκοντα τρία ἔτη.
3Krl:2:11 And the days which David reigned over Israel were forty years; he reigned seven years in Chebron, and thirty-three years in Jerusalem. (1 Kings 2:11 Brenton)
3Krl:2:11 A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. (1 Krl 2:11 BT_4)
3Krl:2:11 καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ, τεσσαράκοντα ἔτη· ἐν Χεβρων ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐν Ιερουσαλημ τριάκοντα τρία ἔτη.
3Krl:2:11 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό ἐν   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἑπτά καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. τριά·κοντα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό
3Krl:2:11 I też, nawet, mianowicie Dzień Kto/, który/, który By panować David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Czterdzieści Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować Rok Siedem I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Trzydzieści Trzy Rok
3Krl:2:11 kai\ ai( E(me/rai, a(/s e)basi/leusen *dauid e)pi\ to\n *israEl, tessara/konta e)/tE· e)n *CHebrOn e)basi/leusen e)/tE e(pta\ kai\ e)n *ierousalEm tria/konta tri/a e)/tE.
3Krl:2:11 kai hai hEmerai, has ebasileusen dauid epi ton israEl, tessarakonta etE· en CHebrOn ebasileusen etE hepta kai en ierusalEm triakonta tria etE.
3Krl:2:11 C RA_NPF N1A_NPF RR_APF VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N_ASM M N3E_APN P N_DSF VAI_AAI3S N3E_APN M C P N_DSF M A3_APN N3E_APN
3Krl:2:11 and also, even, namely the day who/whom/which to reign David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel forty year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to reign year seven and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] thirty three year
3Krl:2:11 and the (nom) days (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-REIGN-ed David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) forty years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   he/she/it-REIGN-ed years (nom|acc|voc) seven and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) thirty three (nom|acc) years (nom|acc|voc)
3Krl:2:11 3Krl_2:11_1 3Krl_2:11_2 3Krl_2:11_3 3Krl_2:11_4 3Krl_2:11_5 3Krl_2:11_6 3Krl_2:11_7 3Krl_2:11_8 3Krl_2:11_9 3Krl_2:11_10 3Krl_2:11_11 3Krl_2:11_12 3Krl_2:11_13 3Krl_2:11_14 3Krl_2:11_15 3Krl_2:11_16 3Krl_2:11_17 3Krl_2:11_18 3Krl_2:11_19 3Krl_2:11_20 3Krl_2:11_21 3Krl_2:11_22
3Krl:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:12 καὶ Σαλωμων ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ υἱὸς ἐτῶν δώδεκα, καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία αὐτοῦ σφόδρα.
3Krl:2:12 And Solomon sat on the throne of his father David, and his kingdom was established greatly. (1 Kings 2:12 Brenton)
3Krl:2:12 Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. (1 Krl 2:12 BT_4)
3Krl:2:12 Καὶ Σαλωμων ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ υἱὸς ἐτῶν δώδεκα, καὶ ἡτοιμάσθη βασιλεία αὐτοῦ σφόδρα.
3Krl:2:12 καί Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἔτο·ς, -ους, τό δώ·δεκα/δεκα·δύο καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα
3Krl:2:12 I też, nawet, mianowicie Salomon By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron David Ojciec On/ona/to/to samo Syn Rok Dwanaście I też, nawet, mianowicie Do gotowy Królestwo; królewski On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
3Krl:2:12 *kai\ *salOmOn e)ka/Tisen e)pi\ tou= Tro/nou *dauid tou= patro\s au)tou= ui(o\s e)tO=n dO/deka, kai\ E(toima/sTE E( basilei/a au)tou= sfo/dra.
3Krl:2:12 kai salOmOn ekaTisen epi tu Tronu dauid tu patros autu hyios etOn dOdeka, kai hEtoimasTE hE basileia autu sfodra.
3Krl:2:12 C N_NSM VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM N2_NSM N3E_GPN M C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM D
3Krl:2:12 and also, even, namely Solomon to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne David the father he/she/it/same son year twelve and also, even, namely to ready the kingdom; royal he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager
3Krl:2:12 and Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) David (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) son (nom) years (gen) twelve and he/she/it-was-READY-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) vehement,
3Krl:2:12 3Krl_2:12_1 3Krl_2:12_2 3Krl_2:12_3 3Krl_2:12_4 3Krl_2:12_5 3Krl_2:12_6 3Krl_2:12_7 3Krl_2:12_8 3Krl_2:12_9 3Krl_2:12_10 3Krl_2:12_11 3Krl_2:12_12 3Krl_2:12_13 3Krl_2:12_14 3Krl_2:12_15 3Krl_2:12_16 3Krl_2:12_17 3Krl_2:12_18 3Krl_2:12_19
3Krl:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:13 καὶ εἰσῆλθεν Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ πρὸς Βηρσαβεε μητέρα Σαλωμων καὶ προσεκύνησεν αὐτῇ. ἡ δὲ εἶπεν Εἰρήνη ἡ εἴσοδός σου; καὶ εἶπεν Εἰρήνη·
3Krl:2:13 And Adonias the son of Aggith came in to Bersabee the mother of Solomon, and did obeisance to her: and she said, Dost thou enter peaceably? and he said, Peaceably: (1 Kings 2:13 Brenton)
3Krl:2:13 Lecz Adoniasz, syn Chaggity, przyszedł do Batszeby, matki Salomona. Ta zaś spytała: «Czy w dobrych zamiarach przychodzisz?» A on odrzekł: «W dobrych». (1 Krl 2:13 BT_4)
3Krl:2:13 καὶ εἰσῆλθεν Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ πρὸς Βηρσαβεε μητέρα Σαλωμων καὶ προσεκύνησεν αὐτῇ. δὲ εἶπεν Εἰρήνη εἴσοδός σου; καὶ εἶπεν Εἰρήνη·
3Krl:2:13 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πρός Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ
3Krl:2:13 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Syn Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Matka Salomon I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo zaś By mówić/opowiadaj Pokój Wejście {Pozycja} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pokój
3Krl:2:13 kai\ ei)sE=lTen *adOnias ui(o\s *aggiT pro\s *bErsabee mEte/ra *salOmOn kai\ proseku/nEsen au)tE=|. E( de\ ei)=pen *ei)rE/nE E( ei)/sodo/s sou; kai\ ei)=pen *ei)rE/nE·
3Krl:2:13 kai eisElTen adOnias hyios angiT pros bErsabee mEtera salOmOn kai prosekynEsen autE. hE de eipen eirEnE hE eisodos su; kai eipen eirEnE·
3Krl:2:13 C VBI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASF N3_ASF N_GSM C VAI_AAI3S RD_DSF RA_NSF x VBI_AAI3S N1_NSF RA_NSF N2_NSF RP_GS C VBI_AAI3S N1_NSF
3Krl:2:13 and also, even, namely to enter ć son ć toward (+acc,+gen,+dat) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba mother Solomon and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell peace the entry you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell peace
3Krl:2:13 and he/she/it-ENTER-ed   son (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) mother (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE her/it/same (dat) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed peace (nom|voc) the (nom) entry (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed peace (nom|voc)
3Krl:2:13 3Krl_2:13_1 3Krl_2:13_2 3Krl_2:13_3 3Krl_2:13_4 3Krl_2:13_5 3Krl_2:13_6 3Krl_2:13_7 3Krl_2:13_8 3Krl_2:13_9 3Krl_2:13_10 3Krl_2:13_11 3Krl_2:13_12 3Krl_2:13_13 3Krl_2:13_14 3Krl_2:13_15 3Krl_2:13_16 3Krl_2:13_17 3Krl_2:13_18 3Krl_2:13_19 3Krl_2:13_20 3Krl_2:13_21 3Krl_2:13_22
3Krl:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:14 λόγος μοι πρὸς σέ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάλησον.
3Krl:2:14 I have business with thee. And she said to him, Say on. (1 Kings 2:14 Brenton)
3Krl:2:14 Następnie rzekł: «Chciałbym pomówić z tobą». Ona zaś mu powiedziała: «Mów!» (1 Krl 2:14 BT_4)
3Krl:2:14 λόγος μοι πρὸς σέ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάλησον.
3Krl:2:14 λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
3Krl:2:14 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mówić
3Krl:2:14 lo/gos moi pro\s se/. kai\ ei)=pen au)tO=| *la/lEson.
3Krl:2:14 logos moi pros se. kai eipen autO lalEson.
3Krl:2:14 N2_NSM RP_DS P RP_AS C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2S
3Krl:2:14 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to speak
3Krl:2:14 word (nom) me (dat) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
3Krl:2:14 3Krl_2:14_1 3Krl_2:14_2 3Krl_2:14_3 3Krl_2:14_4 3Krl_2:14_5 3Krl_2:14_6 3Krl_2:14_7 3Krl_2:14_8
3Krl:2:14 x x x x x x x x
3Krl:2:15 καὶ εἶπεν αὐτῇ Σὺ οἶδας ὅτι ἐμοὶ ἦν ἡ βασιλεία καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἔθετο πᾶς Ισραηλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς βασιλέα, καὶ ἐστράφη ἡ βασιλεία καὶ ἐγενήθη τῷ ἀδελφῷ μου, ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο αὐτῷ·
3Krl:2:15 And he said to her, Thou knowest that the kingdom was mine, and all Israel turned their face toward me for a king; but the kingdom was turned from me and became my brother's: for it was appointed to him from the Lord. (1 Kings 2:15 Brenton)
3Krl:2:15 Wtedy rzekł: «Ty wiesz, że dla mnie była władza królewska i cały Izrael oczekiwał na to, żebym panował. Ale na kogo innego przeszła władza królewska i dostała się memu bratu, gdyż z woli Pana mu przypadła. (1 Krl 2:15 BT_4)
3Krl:2:15 καὶ εἶπεν αὐτῇ Σὺ οἶδας ὅτι ἐμοὶ ἦν βασιλεία καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἔθετο πᾶς Ισραηλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς βασιλέα, καὶ ἐστράφη βασιλεία καὶ ἐγενήθη τῷ ἀδελφῷ μου, ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο αὐτῷ·
3Krl:2:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:2:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Ja; mój/mój By być Królestwo; królewski I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Król I też, nawet, mianowicie By odwracać się Królestwo; królewski I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Brat Ja Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
3Krl:2:15 kai\ ei)=pen au)tE=| *su\ oi)=das o(/ti e)moi\ E)=n E( basilei/a kai\ e)p’ e)me\ e)/Teto pa=s *israEl to\ pro/sOpon au)tou= ei)s basile/a, kai\ e)stra/fE E( basilei/a kai\ e)genE/TE tO=| a)delfO=| mou, o(/ti para\ kuri/ou e)ge/neto au)tO=|·
3Krl:2:15 kai eipen autE sy oidas hoti emoi En hE basileia kai ep’ eme eTeto pas israEl to prosOpon autu eis basilea, kai estrafE hE basileia kai egenETE tO adelfO mu, hoti para kyriu egeneto autO·
3Krl:2:15 C VBI_AAI3S RD_DSF RP_NS VX_XAI2S C RP_DS V9_IAI3S RA_NSF N1A_NSF C P RP_AS VEI_AMI3S A3_NSM N_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P N3V_ASM C VDI_API3S RA_NSF N1A_NSF C VCI_API3S RA_DSM N2_DSM RP_GS C P N2_GSM VBI_AMI3S RD_DSM
3Krl:2:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that I; my/mine to be the kingdom; royal and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to place lay, put, set, situate, station every all, each, every, the whole of Israel the face he/she/it/same into (+acc) king and also, even, namely to turn the kingdom; royal and also, even, namely to become become, happen the brother I because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen he/she/it/same
3Krl:2:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) you(sg) (nom) you(sg)-have-PERCEIVE-ed because/that me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-was-PLACE-ed every (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) king (acc) and he/she/it-was-TURN-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) brother (dat) me (gen) because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat)
3Krl:2:15 3Krl_2:15_1 3Krl_2:15_2 3Krl_2:15_3 3Krl_2:15_4 3Krl_2:15_5 3Krl_2:15_6 3Krl_2:15_7 3Krl_2:15_8 3Krl_2:15_9 3Krl_2:15_10 3Krl_2:15_11 3Krl_2:15_12 3Krl_2:15_13 3Krl_2:15_14 3Krl_2:15_15 3Krl_2:15_16 3Krl_2:15_17 3Krl_2:15_18 3Krl_2:15_19 3Krl_2:15_20 3Krl_2:15_21 3Krl_2:15_22 3Krl_2:15_23 3Krl_2:15_24 3Krl_2:15_25 3Krl_2:15_26 3Krl_2:15_27 3Krl_2:15_28 3Krl_2:15_29 3Krl_2:15_30 3Krl_2:15_31 3Krl_2:15_32 3Krl_2:15_33 3Krl_2:15_34 3Krl_2:15_35
3Krl:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:16 καὶ νῦν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βηρσαβεε Λάλει.
3Krl:2:16 And now I make one request of thee, do not turn away thy face. And Bersabee said to him, Speak on. (1 Kings 2:16 Brenton)
3Krl:2:16 Teraz więc zwracam się do ciebie z jedną prośbą. Nie odmawiaj mi!» Ona zaś mu odrzekła: «Mów!» (1 Krl 2:16 BT_4)
3Krl:2:16 καὶ νῦν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βηρσαβεε Λάλει.
3Krl:2:16 καί νῦν   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
3Krl:2:16 I też, nawet, mianowicie Teraz Jeden Ja By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba By mówić
3Krl:2:16 kai\ nu=n ai)/tEsin mi/an e)gO\ ai)tou=mai para\ sou=, mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou. kai\ ei)=pen au)tO=| *bErsabee *la/lei.
3Krl:2:16 kai nyn aitEsin mian egO aitumai para su, mE apostrePSEs to prosOpon su. kai eipen autO bErsabee lalei.
3Krl:2:16 C D N3I_ASF A1A_ASF RP_NS V2_PMI1S P RP_GS D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VBI_AAI3S RD_DSM N_DSF V2_PAD2S
3Krl:2:16 and also, even, namely now ć one I to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) not to turn away from the face you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba to speak
3Krl:2:16 and now   one (acc) I (nom) I-am-being-ASK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) he/she/it-is-SPEAK-ing, you(sg)-are-being-SPEAK-ed (classical), be-you(sg)-SPEAK-ing!
3Krl:2:16 3Krl_2:16_1 3Krl_2:16_2 3Krl_2:16_3 3Krl_2:16_4 3Krl_2:16_5 3Krl_2:16_6 3Krl_2:16_7 3Krl_2:16_8 3Krl_2:16_9 3Krl_2:16_10 3Krl_2:16_11 3Krl_2:16_12 3Krl_2:16_13 3Krl_2:16_14 3Krl_2:16_15 3Krl_2:16_16 3Krl_2:16_17 3Krl_2:16_18
3Krl:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:17 καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰπὸν δὴ πρὸς Σαλωμων τὸν βασιλέα – ὅτι οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ – καὶ δώσει μοι τὴν Αβισακ τὴν Σωμανῖτιν εἰς γυναῖκα.
3Krl:2:17 And he said to her, Speak, I pray thee, to king Solomon, for he will not turn away his face from thee, and let him give me Abisag the Somanite for a wife. (1 Kings 2:17 Brenton)
3Krl:2:17 Wówczas rzekł: «Powiedz, proszę cię, królowi Salomonowi, bo on niczego tobie nie odmówi, aby mi dał za żonę Abiszag Szunemitkę». (1 Krl 2:17 BT_4)
3Krl:2:17 καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰπὸν δὴ πρὸς Σαλωμων τὸν βασιλέα ὅτι οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ δώσει μοι τὴν Αβισακ τὴν Σωμανῖτιν εἰς γυναῖκα.
3Krl:2:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή πρός Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
3Krl:2:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Salomon Król   Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)   I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
3Krl:2:17 kai\ ei)=pen au)tE=| *ei)po\n dE\ pro\s *salOmOn to\n basile/a o(/ti ou)k a)postre/PSei to\ pro/sOpon au)tou= a)po\ sou= kai\ dO/sei moi tE\n *abisak tE\n *sOmani=tin ei)s gunai=ka.
3Krl:2:17 kai eipen autE eipon dE pros salOmOn ton basilea hoti uk apostrePSei to prosOpon autu apo su kai dOsei moi tEn abisak tEn sOmanitin eis gynaika.
3Krl:2:17 C VBI_AAI3S RD_DSF VB_AAD2S x P N_ASM RA_ASM N3V_ASM C D VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RP_GS C VF_FAI3S RP_DS RA_ASF N_ASF RA_ASF N3I_ASF P N3K_ASF
3Krl:2:17 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to say/tell indeed toward (+acc,+gen,+dat) Solomon the king   because/that οὐχ before rough breathing to turn away from the face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)   and also, even, namely to give I the ć the ć into (+acc) woman/wife
3Krl:2:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) indeed toward (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) king (acc)   because/that not he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) me (dat) the (acc)   the (acc)   into (+acc) woman/wife (acc)
3Krl:2:17 3Krl_2:17_1 3Krl_2:17_2 3Krl_2:17_3 3Krl_2:17_4 3Krl_2:17_5 3Krl_2:17_6 3Krl_2:17_7 3Krl_2:17_8 3Krl_2:17_9 3Krl_2:17_10 3Krl_2:17_11 3Krl_2:17_12 3Krl_2:17_13 3Krl_2:17_14 3Krl_2:17_15 3Krl_2:17_16 3Krl_2:17_17 3Krl_2:17_18 3Krl_2:17_19 3Krl_2:17_20 3Krl_2:17_21 3Krl_2:17_22 3Krl_2:17_23 3Krl_2:17_24 3Krl_2:17_25 3Krl_2:17_26 3Krl_2:17_27 3Krl_2:17_28
3Krl:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:18 καὶ εἶπεν Βηρσαβεε Καλῶς· ἐγὼ λαλήσω περὶ σοῦ τῷ βασιλεῖ.
3Krl:2:18 And Bersabee said, Well; I will speak for thee to the king. (1 Kings 2:18 Brenton)
3Krl:2:18 Na to odpowiedziała Batszeba: «Dobrze, ja powiem o tobie królowi!». (1 Krl 2:18 BT_4)
3Krl:2:18 καὶ εἶπεν Βηρσαβεε Καλῶς· ἐγὼ λαλήσω περὶ σοῦ τῷ βασιλεῖ.
3Krl:2:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καλῶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
3Krl:2:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Dobrze/słusznie Ja By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) Król
3Krl:2:18 kai\ ei)=pen *bErsabee *kalO=s· e)gO\ lalE/sO peri\ sou= tO=| basilei=.
3Krl:2:18 kai eipen bErsabee kalOs· egO lalEsO peri su tO basilei.
3Krl:2:18 C VBI_AAI3S N_NSF D RP_NS VF_FAI1S P RP_GS RA_DSM N3V_DSM
3Krl:2:18 and also, even, namely to say/tell Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba well/rightly I to speak about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) the king
3Krl:2:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) well/rightly I (nom) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) king (dat)
3Krl:2:18 3Krl_2:18_1 3Krl_2:18_2 3Krl_2:18_3 3Krl_2:18_4 3Krl_2:18_5 3Krl_2:18_6 3Krl_2:18_7 3Krl_2:18_8 3Krl_2:18_9 3Krl_2:18_10
3Krl:2:18 x x x x x x x x x x
3Krl:2:19 καὶ εἰσῆλθεν Βηρσαβεε πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων λαλῆσαι αὐτῷ περὶ Αδωνιου. καὶ ἐξανέστη ὁ βασιλεὺς εἰς ἀπαντὴν αὐτῇ καὶ κατεφίλησεν αὐτὴν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἐτέθη θρόνος τῇ μητρὶ τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ.
3Krl:2:19 And Bersabee went in to king Solomon to speak to him concerning Adonias; and the king rose up to meet her, and kissed her, and sat on the throne, and a throne was set for the mother of the king, and she sat on his right hand. (1 Kings 2:19 Brenton)
3Krl:2:19 Batszeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce. (1 Krl 2:19 BT_4)
3Krl:2:19 καὶ εἰσῆλθεν Βηρσαβεε πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων λαλῆσαι αὐτῷ περὶ Αδωνιου. καὶ ἐξανέστη βασιλεὺς εἰς ἀπαντὴν αὐτῇ καὶ κατεφίλησεν αὐτὴν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἐτέθη θρόνος τῇ μητρὶ τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ.
3Krl:2:19 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό περί   καί ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:2:19 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Salomon By mówić On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) I też, nawet, mianowicie By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Król Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By całować pieszczotę, zakochany pocałunek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tron Matka Król I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo On/ona/to/to samo
3Krl:2:19 kai\ ei)sE=lTen *bErsabee pro\s to\n basile/a *salOmOn lalE=sai au)tO=| peri\ *adOniou. kai\ e)Xane/stE o( basileu\s ei)s a)pantE\n au)tE=| kai\ katefi/lEsen au)tE\n kai\ e)ka/Tisen e)pi\ tou= Tro/nou au)tou=, kai\ e)te/TE Tro/nos tE=| mEtri\ tou= basile/Os kai\ e)ka/Tisen e)k deXiO=n au)tou=.
3Krl:2:19 kai eisElTen bErsabee pros ton basilea salOmOn lalEsai autO peri adOniu. kai eXanestE ho basileus eis apantEn autE kai katefilEsen autEn kai ekaTisen epi tu Tronu autu, kai eteTE Tronos tE mEtri tu basileOs kai ekaTisen ek deXiOn autu.
3Krl:2:19 C VBI_AAI3S N_NSF P RA_ASM N3V_ASM N_ASM VA_AAN RD_DSM P N1T_GSM C VHI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N1_ASF RD_DSF C VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VCI_API3S N2_NSM RA_DSF N3_DSF RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S P A1A_GPF RD_GSM
3Krl:2:19 and also, even, namely to enter Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba toward (+acc,+gen,+dat) the king Solomon to speak he/she/it/same about (+acc,+gen) ć and also, even, namely to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse the king into (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely to kiss caress, amorous kiss he/she/it/same and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station throne the mother the king and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge out of (+gen) ἐξ before vowels right he/she/it/same
3Krl:2:19 and he/she/it-ENTER-ed Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (dat) about (+acc,+gen)   and he/she/it-RAISE UP-ed the (nom) king (nom) into (+acc)   her/it/same (dat) and he/she/it-KISS-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-PLACE-ed throne (nom) the (dat) mother (dat) the (gen) king (gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed out of (+gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen)
3Krl:2:19 3Krl_2:19_1 3Krl_2:19_2 3Krl_2:19_3 3Krl_2:19_4 3Krl_2:19_5 3Krl_2:19_6 3Krl_2:19_7 3Krl_2:19_8 3Krl_2:19_9 3Krl_2:19_10 3Krl_2:19_11 3Krl_2:19_12 3Krl_2:19_13 3Krl_2:19_14 3Krl_2:19_15 3Krl_2:19_16 3Krl_2:19_17 3Krl_2:19_18 3Krl_2:19_19 3Krl_2:19_20 3Krl_2:19_21 3Krl_2:19_22 3Krl_2:19_23 3Krl_2:19_24 3Krl_2:19_25 3Krl_2:19_26 3Krl_2:19_27 3Krl_2:19_28 3Krl_2:19_29 3Krl_2:19_30 3Krl_2:19_31 3Krl_2:19_32 3Krl_2:19_33 3Krl_2:19_34 3Krl_2:19_35 3Krl_2:19_36 3Krl_2:19_37 3Krl_2:19_38 3Krl_2:19_39
3Krl:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:20 καὶ εἶπεν αὐτῷ Αἴτησιν μίαν μικρὰν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύς Αἴτησαι, μῆτερ ἐμή, ὅτι οὐκ ἀποστρέψω σε.
3Krl:2:20 And she said to him, I ask of thee one little request; turn not away my face from thee. And the king said to her, Ask, my mother, and I will not reject thee. (1 Kings 2:20 Brenton)
3Krl:2:20 Ona wtedy powiedziała mu: «Mam do ciebie jedną małą prośbę. Nie odmawiaj mi!» A król jej odrzekł: «Proś, moja matko, bo tobie nie będę odmawiał». (1 Krl 2:20 BT_4)
3Krl:2:20 καὶ εἶπεν αὐτῷ Αἴτησιν μίαν μικρὰν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῇ βασιλεύς Αἴτησαι, μῆτερ ἐμή, ὅτι οὐκ ἀποστρέψω σε.
3Krl:2:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μικρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐμός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:2:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeden Mały [zobacz micro] Ja By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król By prosić {By pytać} Matka Mój/mój Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Ty; twój/twój(sg)
3Krl:2:20 kai\ ei)=pen au)tO=| *ai)/tEsin mi/an mikra\n e)gO\ ai)tou=mai para\ sou=, mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou. kai\ ei)=pen au)tE=| o( basileu/s *ai)/tEsai, mE=ter e)mE/, o(/ti ou)k a)postre/PSO se.
3Krl:2:20 kai eipen autO aitEsin mian mikran egO aitumai para su, mE apostrePSEs to prosOpon su. kai eipen autE ho basileus aitEsai, mEter emE, hoti uk apostrePSO se.
3Krl:2:20 C VBI_AAI3S RD_DSM N3I_ASF A1A_ASF A1A_ASF RP_NS V2_PMI1S P RP_GS D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VBI_AAI3S RD_DSF RA_NSM N3V_NSM VA_AMD2S N3_VSF A1_VSF C D VF_FAI1S RP_AS
3Krl:2:20 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć one small [see micro] I to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) not to turn away from the face you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king to ask mother my/mine because/that οὐχ before rough breathing to turn away from you; your/yours(sg)
3Krl:2:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   one (acc) small ([Adj] acc) I (nom) I-am-being-ASK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) the (nom) king (nom) to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) mother (voc) my/mine (nom|voc) because/that not I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
3Krl:2:20 3Krl_2:20_1 3Krl_2:20_2 3Krl_2:20_3 3Krl_2:20_4 3Krl_2:20_5 3Krl_2:20_6 3Krl_2:20_7 3Krl_2:20_8 3Krl_2:20_9 3Krl_2:20_10 3Krl_2:20_11 3Krl_2:20_12 3Krl_2:20_13 3Krl_2:20_14 3Krl_2:20_15 3Krl_2:20_16 3Krl_2:20_17 3Krl_2:20_18 3Krl_2:20_19 3Krl_2:20_20 3Krl_2:20_21 3Krl_2:20_22 3Krl_2:20_23 3Krl_2:20_24 3Krl_2:20_25 3Krl_2:20_26 3Krl_2:20_27
3Krl:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:21 καὶ εἶπεν Δοθήτω δὲ Αβισακ ἡ Σωμανῖτις τῷ Αδωνια τῷ ἀδελφῷ σου εἰς γυναῖκα.
3Krl:2:21 And she said, Let, I pray thee, Abisag the Somanite be given to Adonias thy brother to wife. (1 Kings 2:21 Brenton)
3Krl:2:21 Wtedy przemówiła: «Niech Abiszag Szunemitka będzie dana za żonę twemu bratu Adoniaszowi!» (1 Krl 2:21 BT_4)
3Krl:2:21 καὶ εἶπεν Δοθήτω δὲ Αβισακ Σωμανῖτις τῷ Αδωνια τῷ ἀδελφῷ σου εἰς γυναῖκα.
3Krl:2:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
3Krl:2:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By dawać zaś Brat Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
3Krl:2:21 kai\ ei)=pen *doTE/tO de\ *abisak E( *sOmani=tis tO=| *adOnia tO=| a)delfO=| sou ei)s gunai=ka.
3Krl:2:21 kai eipen doTEtO de abisak hE sOmanitis tO adOnia tO adelfO su eis gynaika.
3Krl:2:21 C VBI_AAI3S VC_APD3S x N_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_DSM N1T_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS P N3K_ASF
3Krl:2:21 and also, even, namely to say/tell to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć the ć the brother you; your/yours(sg) into (+acc) woman/wife
3Krl:2:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed let-him/her/it-be-GIVE-ed! Yet   the (nom)   the (dat)   the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) woman/wife (acc)
3Krl:2:21 3Krl_2:21_1 3Krl_2:21_2 3Krl_2:21_3 3Krl_2:21_4 3Krl_2:21_5 3Krl_2:21_6 3Krl_2:21_7 3Krl_2:21_8 3Krl_2:21_9 3Krl_2:21_10 3Krl_2:21_11 3Krl_2:21_12 3Krl_2:21_13 3Krl_2:21_14
3Krl:2:21 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:22 καὶ ἀπεκρίθη Σαλωμων ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ ἵνα τί σὺ ᾔτησαι τὴν Αβισακ τῷ Αδωνια; καὶ αἴτησαι αὐτῷ τὴν βασιλείαν, ὅτι οὗτος ἀδελφός μου ὁ μέγας ὑπὲρ ἐμέ, καὶ αὐτῷ Αβιαθαρ ὁ ἱερεὺς καὶ αὐτῷ Ιωαβ ὁ υἱὸς Σαρουιας ὁ ἀρχιστράτηγος ἑταῖρος.
3Krl:2:22 And king Solomon answered and said to his mother, And why hast thou asked Abisag for Adonias? ask for him the kingdom also; for he is my elder brother, and he has for his companion Abiathar the priest, and Joab the son of Saruia the commander-in-chief. (1 Kings 2:22 Brenton)
3Krl:2:22 Odpowiadając na to, król Salomon rzekł swojej matce: «A dlaczego prosisz dla Adoniasza o Abiszag Szunemitkę? Proś raczej dla niego o władzę królewską, bo on jest moim starszym bratem i ma za sobą kapłana Abiatara i Joaba, syna Serui!» (1 Krl 2:22 BT_4)
3Krl:2:22 καὶ ἀπεκρίθη Σαλωμων βασιλεὺς καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Καὶ ἵνα τί σὺ ᾔτησαι τὴν Αβισακ τῷ Αδωνια; καὶ αἴτησαι αὐτῷ τὴν βασιλείαν, ὅτι οὗτος ἀδελφός μου μέγας ὑπὲρ ἐμέ, καὶ αὐτῷ Αβιαθαρ ἱερεὺς καὶ αὐτῷ Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ἀρχιστράτηγος ἑταῖρος.
3Krl:2:22 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό Ἀβιαθάρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ἑταῖρος, -ου, ὁ
3Krl:2:22 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Salomon Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By prosić {By pytać} I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} On/ona/to/to samo Królestwo Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Brat Ja Wielki Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Abiatar Duchowny I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Syn Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica
3Krl:2:22 kai\ a)pekri/TE *salOmOn o( basileu\s kai\ ei)=pen tE=| mEtri\ au)tou= *kai\ i(/na ti/ su\ E)/|tEsai tE\n *abisak tO=| *adOnia; kai\ ai)/tEsai au)tO=| tE\n basilei/an, o(/ti ou(=tos a)delfo/s mou o( me/gas u(pe\r e)me/, kai\ au)tO=| *abiaTar o( i(ereu\s kai\ au)tO=| *iOab o( ui(o\s *sarouias o( a)rCHistra/tEgos e(tai=ros.
3Krl:2:22 kai apekriTE salOmOn ho basileus kai eipen tE mEtri autu kai hina ti sy EtEsai tEn abisak tO adOnia; kai aitEsai autO tEn basileian, hoti hutos adelfos mu ho megas hyper eme, kai autO abiaTar ho hiereus kai autO iOab ho hyios saruias ho arCHistratEgos hetairos.
3Krl:2:22 C VCI_API3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S RA_DSF N3_DSF RD_GSM D C RI_ASN RP_NS VAI_AMI2S RA_ASF N_ASF RA_DSM N1T_DSM C VA_AAN RD_DSM RA_ASF N1A_ASF C RD_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM A1P_NSM P RP_AS C RD_DSM N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RD_DSM N_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N2_NSM N2_NSM
3Krl:2:22 and also, even, namely to answer Solomon the king and also, even, namely to say/tell the mother he/she/it/same and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to ask the ć the ć and also, even, namely to ask he/she/it/same the kingdom because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] brother I the great above (+acc), on behalf of (+gen) I; my/mine and also, even, namely he/she/it/same Abiathar the priest and also, even, namely he/she/it/same ć the son ć the ć partner comrade, companion, company, association, society, harlot
3Krl:2:22 and he/she/it-was-ANSWER-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-have-been-ASK-ed the (acc)   the (dat)   and to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) him/it/same (dat) the (acc) kingdom (acc) because/that this (nom) brother (nom) me (gen) the (nom) great ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) me (acc); my/mine (voc) and him/it/same (dat) Abiathar (indecl) the (nom) priest (nom) and him/it/same (dat)   the (nom) son (nom)   the (nom)   partner (nom)
3Krl:2:22 3Krl_2:22_1 3Krl_2:22_2 3Krl_2:22_3 3Krl_2:22_4 3Krl_2:22_5 3Krl_2:22_6 3Krl_2:22_7 3Krl_2:22_8 3Krl_2:22_9 3Krl_2:22_10 3Krl_2:22_11 3Krl_2:22_12 3Krl_2:22_13 3Krl_2:22_14 3Krl_2:22_15 3Krl_2:22_16 3Krl_2:22_17 3Krl_2:22_18 3Krl_2:22_19 3Krl_2:22_20 3Krl_2:22_21 3Krl_2:22_22 3Krl_2:22_23 3Krl_2:22_24 3Krl_2:22_25 3Krl_2:22_26 3Krl_2:22_27 3Krl_2:22_28 3Krl_2:22_29 3Krl_2:22_30 3Krl_2:22_31 3Krl_2:22_32 3Krl_2:22_33 3Krl_2:22_34 3Krl_2:22_35 3Krl_2:22_36 3Krl_2:22_37 3Krl_2:22_38 3Krl_2:22_39 3Krl_2:22_40 3Krl_2:22_41 3Krl_2:22_42 3Krl_2:22_43 3Krl_2:22_44 3Krl_2:22_45 3Krl_2:22_46
3Krl:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:2:23 καὶ ὤμοσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων κατὰ τοῦ κυρίου λέγων Τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη, ὅτι κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐλάλησεν Αδωνιας τὸν λόγον τοῦτον·
3Krl:2:23 And king Solomon swore by the Lord, saying, God do so to me, and more also, if it be not that Adonias has spoken this word against his own life. (1 Kings 2:23 Brenton)
3Krl:2:23 Następnie król Salomon przysiągł na Pana, mówiąc: «Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeśli Adoniasz nie na swą zgubę poruszył tę sprawę. (1 Krl 2:23 BT_4)
3Krl:2:23 καὶ ὤμοσεν βασιλεὺς Σαλωμων κατὰ τοῦ κυρίου λέγων Τάδε ποιήσαι μοι θεὸς καὶ τάδε προσθείη, ὅτι κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐλάλησεν Αδωνιας τὸν λόγον τοῦτον·
3Krl:2:23 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ κατά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὅτι κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:2:23 I też, nawet, mianowicie By przysięgać Król Salomon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By czynić/rób Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By dodawać do Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:2:23 kai\ O)/mosen o( basileu\s *salOmOn kata\ tou= kuri/ou le/gOn *ta/de poiE/sai moi o( Teo\s kai\ ta/de prosTei/E, o(/ti kata\ tE=s PSuCHE=s au)tou= e)la/lEsen *adOnias to\n lo/gon tou=ton·
3Krl:2:23 kai Omosen ho basileus salOmOn kata tu kyriu legOn tade poiEsai moi ho Teos kai tade prosTeiE, hoti kata tEs PSyCHEs autu elalEsen adOnias ton logon tuton·
3Krl:2:23 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM P