3Mch:1:1 Ὁ δὲ Φιλοπάτωρ παρὰ τῶν ἀνακομισθέντων μαθὼν τὴν γενομένην τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κρατουμένων τόπων ἀφαίρεσιν ὑπὸ Ἀντιόχου παραγγείλας ταῖς πάσαις δυνάμεσιν πεζικαῖς τε καὶ ἱππικαῖς καὶ τὴν ἀδελφὴν Ἀρσινόην συμπαραλαβὼν ἐξώρμησεν μέχρι τῶν κατὰ Ῥαφίαν τόπων, ὅπου παρεμβεβλήκεισαν οἱ περὶ Ἀντίοχον.
3Mch:1:1 Now Philopater, on learning from those who came back that Antiochus had made himself master of the places which belonged to himself, sent orders to all his footmen and horsemen, took with him his sister Arsinoe, and marched out as far as the parts of Raphia, where Antiochus and his forces encamped. (3 Maccabees 1:1 Brenton)
3Mch:1:1  
3Mch:1:1 δὲ Φιλοπάτωρ παρὰ τῶν ἀνακομισθέντων μαθὼν τὴν γενομένην τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κρατουμένων τόπων ἀφαίρεσιν ὑπὸ Ἀντιόχου παραγγείλας ταῖς πάσαις δυνάμεσιν πεζικαῖς τε καὶ ἱππικαῖς καὶ τὴν ἀδελφὴν Ἀρσινόην συμπαραλαβὼν ἐξώρμησεν μέχρι τῶν κατὰ Ῥαφίαν τόπων, ὅπου παρεμβεβλήκεισαν οἱ περὶ Ἀντίοχον.
3Mch:1:1 ὁ ἡ τό δέ Φιλο·πάτωρ[2], -ορος, ὁ [LXX]; φιλο·πάτωρ[1] -ορ [EXTRA], gen. sg. -ορος παρά ὁ ἡ τό   μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) τόπος, -ου, ὁ   ὑπό   παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δύναμις, -εως, ἡ   τέ καί ἱππικός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ   συμ·παρα·λαμβάνω (συμπαρα+λαμβαν-, -, 2nd συμπαρα+λαβ-, -, -, συμπαρα+λημφ·θ-/συμπαρα+ληφ·θ-)   μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό κατά   τόπος, -ου, ὁ ὅπου παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό περί  
3Mch:1:1 zaś Filopator; kochanie swój ojca fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By uczyć się By stawać się stawaj się, zdarzaj się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Miejsce Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Siostra Do ??? Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce Gdzie By stanąć obozem Dookoła (+przyspieszenie,+informacja)
3Mch:1:1 *(o de\ *filopa/tOr para\ tO=n a)nakomisTe/ntOn maTO\n tE\n genome/nEn tO=n u(p’ au)tou= kratoume/nOn to/pOn a)fai/resin u(po\ *)antio/CHou paraggei/las tai=s pa/sais duna/mesin peDZikai=s te kai\ i(ppikai=s kai\ tE\n a)delfE\n *)arsino/En sumparalabO\n e)XO/rmEsen me/CHri tO=n kata\ *(rafi/an to/pOn, o(/pou parembeblE/keisan oi( peri\ *)anti/oCHon.
3Mch:1:1 o de filopatOr para tOn anakomisTentOn maTOn tEn genomenEn tOn hyp’ autu kratumenOn topOn afairesin hypo antioCHu parangeilas tais pasais dynamesin peDZikais te kai hippikais kai tEn adelfEn arsinoEn symparalabOn eXOrmEsen meCHri tOn kata rafian topOn, hopu parembeblEkeisan hoi peri antioCHon.
3Mch:1:1 RA_NSM x N3R_NSM P RA_GPM VS_APPGPM VB_AAPNSM RA_ASF VB_AMPASF RA_GPM P RD_GSM V2_PMPGPM N2_GPM N3I_ASF P N2_GSM VA_AAPNSM RA_DPF A1S_DPF N3I_DPF A3_DPF x C A1_DPF C RA_ASF N1_ASF N1_ASF VB_AAPNSM VAI_AAI3S P RA_GPM P N1_ASF N2_GPM x VXI_YAI3P RA_NPM P N2_ASM
3Mch:1:1 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Philopator; loving of one's father frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć to learn the to become become, happen the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain place ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ability ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely ??? and also, even, namely the sister ć to ??? ć until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć place where to encamp the about (+acc,+gen) ć
3Mch:1:1 the (nom) Yet Philopator (nom); loving of one's father ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen)   upon LEARN-ing (nom) the (acc) upon being-BECOME-ed (acc) the (gen) under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) while being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (gen) places (gen)   under (+acc), by (+gen)   upon COMMand-ing (nom|voc) the (dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) abilities (dat)   and [postpositive coordinate] and ??? ([Adj] dat) and the (acc) sister (acc)   upon ???-ing (nom)   until the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   places (gen) where they-had-ENCAMP-ed the (nom) about (+acc,+gen)  
3Mch:1:1 3Mch_1:1_1 3Mch_1:1_2 3Mch_1:1_3 3Mch_1:1_4 3Mch_1:1_5 3Mch_1:1_6 3Mch_1:1_7 3Mch_1:1_8 3Mch_1:1_9 3Mch_1:1_10 3Mch_1:1_11 3Mch_1:1_12 3Mch_1:1_13 3Mch_1:1_14 3Mch_1:1_15 3Mch_1:1_16 3Mch_1:1_17 3Mch_1:1_18 3Mch_1:1_19 3Mch_1:1_20 3Mch_1:1_21 3Mch_1:1_22 3Mch_1:1_23 3Mch_1:1_24 3Mch_1:1_25 3Mch_1:1_26 3Mch_1:1_27 3Mch_1:1_28 3Mch_1:1_29 3Mch_1:1_30 3Mch_1:1_31 3Mch_1:1_32 3Mch_1:1_33 3Mch_1:1_34 3Mch_1:1_35 3Mch_1:1_36 3Mch_1:1_37 3Mch_1:1_38 3Mch_1:1_39 3Mch_1:1_40 3Mch_1:1_41
3Mch:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:2 Θεόδοτος δέ τις ἐκπληρῶσαι τὴν ἐπιβουλὴν διανοηθεὶς παραλαβὼν τῶν προυποτεταγμένων αὐτῷ ὅπλων Πτολεμαικῶν τὰ κράτιστα διεκομίσθη νύκτωρ ἐπὶ τὴν τοῦ Πτολεμαίου σκηνὴν ὡς μόνος κτεῖναι αὐτὸν καὶ ἐν τούτῳ διαλῦσαι τὸν πόλεμον.
3Mch:1:2 And one Theodotus, intending to carry out his design, took with him the bravest of the armed men who had been before committed to his trust by Ptolemy, and got through at night to the tent of Ptolemy, to kill him on his own responsibility, and so to end the war. (3 Maccabees 1:2 Brenton)
3Mch:1:2  
3Mch:1:2 Θεόδοτος δέ τις ἐκπληρῶσαι τὴν ἐπιβουλὴν διανοηθεὶς παραλαβὼν τῶν προυποτεταγμένων αὐτῷ ὅπλων Πτολεμαικῶν τὰ κράτιστα διεκομίσθη νύκτωρ ἐπὶ τὴν τοῦ Πτολεμαίου σκηνὴν ὡς μόνος κτεῖναι αὐτὸν καὶ ἐν τούτῳ διαλῦσαι τὸν πόλεμον.
3Mch:1:2   δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐκ·πληρόω (εκ+πληρ(ο)-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πεπληρω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅπλον, -ου, τό   ὁ ἡ τό κράτιστος -η -ον (Superl. of κρατύς)   νύκτωρ [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὡς μόνος -η -ον   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο δια·λύω (δια+λυ-, δια+λυ·σ-, δια+λυ·σ-, -, δια+λελυ-, δια+λυ·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ
3Mch:1:2 zaś Jakiś/jakikolwiek Do ??? Parcela By zamierzać By zagarniać On/ona/to/to samo Narzędzie Najbardziej silny Nocą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Jak/jak Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rozpraszać się Wojna [zobacz polemiczny]
3Mch:1:2 *Teo/dotos de/ tis e)kplErO=sai tE\n e)piboulE\n dianoETei\s paralabO\n tO=n proupotetagme/nOn au)tO=| o(/plOn *ptolemaikO=n ta\ kra/tista diekomi/sTE nu/ktOr e)pi\ tE\n tou= *ptolemai/ou skEnE\n O(s mo/nos ktei=nai au)to\n kai\ e)n tou/tO| dialu=sai to\n po/lemon.
3Mch:1:2 Teodotos de tis ekplErOsai tEn epibulEn dianoETeis paralabOn tOn prupotetagmenOn autO hoplOn ptolemaikOn ta kratista diekomisTE nyktOr epi tEn tu ptolemaiu skEnEn hOs monos kteinai auton kai en tutO dialysai ton polemon.
3Mch:1:2 N_NSM x RI_NSM VA_AAN RA_ASF N1_ASF VC_APPNSM VB_AAPNSM RA_GPM VK_XMPGPM RD_DSM N2N_GPN A1A_GPN RA_APN A1_APNS VSI_API3S D P RA_ASF RA_GSM N2_GSM N1_ASF C A1_NSM VA_AAN RD_ASM C P RD_DSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM
3Mch:1:2 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to ??? the plot to purpose to take along the ć he/she/it/same implement ć the strongest ć by night upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the ć tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth as/like sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) ć he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to scatter the war [see polemic]
3Mch:1:2   Yet some/any (nom) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) plot (acc) upon being-PURPOSE-ed (nom|voc) upon TAKE-ing-ALONG (nom) the (gen)   him/it/same (dat) implements (gen)   the (nom|acc) strongest ([Adj] nom|acc|voc)   by night upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen)   tent (acc) as/like sole ([Adj] nom)   him/it/same (acc) and in/among/by (+dat) this (dat) to-SCATTER, be-you(sg)-SCATTER-ed!, he/she/it-happens-to-SCATTER (opt) the (acc) war (acc)
3Mch:1:2 3Mch_1:2_1 3Mch_1:2_2 3Mch_1:2_3 3Mch_1:2_4 3Mch_1:2_5 3Mch_1:2_6 3Mch_1:2_7 3Mch_1:2_8 3Mch_1:2_9 3Mch_1:2_10 3Mch_1:2_11 3Mch_1:2_12 3Mch_1:2_13 3Mch_1:2_14 3Mch_1:2_15 3Mch_1:2_16 3Mch_1:2_17 3Mch_1:2_18 3Mch_1:2_19 3Mch_1:2_20 3Mch_1:2_21 3Mch_1:2_22 3Mch_1:2_23 3Mch_1:2_24 3Mch_1:2_25 3Mch_1:2_26 3Mch_1:2_27 3Mch_1:2_28 3Mch_1:2_29 3Mch_1:2_30 3Mch_1:2_31 3Mch_1:2_32
3Mch:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:3 τοῦτον δὲ διαγαγὼν Δοσίθεος ὁ Δριμύλου λεγόμενος, τὸ γένος Ιουδαῖος, ὕστερον δὲ μεταβαλὼν τὰ νόμιμα καὶ τῶν πατρίων δογμάτων ἀπηλλοτριωμένος, ἄσημόν τινα κατέκλινεν ἐν τῇ σκηνῇ, ὃν συνέβη κομίσασθαι τὴν ἐκείνου κόλασιν.
3Mch:1:3 But Dositheus, called the son of Drimulus, by birth a Jew, afterward a renegade from the laws and observances of his country, conveyed Ptolemy away, and made an obscure person lie down in his stead in the tent. It befell this man to receive the fate which was meant for the other. (3 Maccabees 1:3 Brenton)
3Mch:1:3  
3Mch:1:3 τοῦτον δὲ διαγαγὼν Δοσίθεος Δριμύλου λεγόμενος, τὸ γένος Ιουδαῖος, ὕστερον δὲ μεταβαλὼν τὰ νόμιμα καὶ τῶν πατρίων δογμάτων ἀπηλλοτριωμένος, ἄσημόν τινα κατέκλινεν ἐν τῇ σκηνῇ, ὃν συνέβη κομίσασθαι τὴν ἐκείνου κόλασιν.
3Mch:1:3 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ δι·άγω (δι+αγ-, δι+αξ-, 2nd δι+αγαγ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον δέ μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ δόγμα[τ], -ατος, τό ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-) ἄ·σημος -ον τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κατα·κλίνω (κατα+κλιν-, -, κατα+κλιν·[σ]-, -, -, κατα+κλι·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο κόλασις, -εως, ἡ
3Mch:1:3 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Do przez prowadź By mówić/opowiadaj Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Żydowski Później; drugi zaś By metabolizować I też, nawet, mianowicie patrilineage Dogmat Do ??? Nieoznaczony Jakiś/jakikolwiek By leżeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Kto/, który/, który; by być By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się By stręczyć do nierządu Tamto Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się
3Mch:1:3 tou=ton de\ diagagO\n *dosi/Teos o( *drimu/lou lego/menos, to\ ge/nos *ioudai=os, u(/steron de\ metabalO\n ta\ no/mima kai\ tO=n patri/On dogma/tOn a)pEllotriOme/nos, a)/sEmo/n tina kate/klinen e)n tE=| skEnE=|, o(\n sune/bE komi/sasTai tE\n e)kei/nou ko/lasin.
3Mch:1:3 tuton de diagagOn dosiTeos ho drimylu legomenos, to genos iudaios, hysteron de metabalOn ta nomima kai tOn patriOn dogmatOn apEllotriOmenos, asEmon tina kateklinen en tE skEnE, hon synebE komisasTai tEn ekeinu kolasin.
3Mch:1:3 RD_ASM x VB_AAPNSM N_NSM RA_NSM N2_GSM V1_PMPNSM RA_ASN N3E_ASN N2_NSM D x VB_AAPNSM RA_APN A1_APN C RA_GPN A1A_GPN N3M_GPN VM_XMPNSM A1B_ASM RI_ASM V1I_IAI3S P RA_DSF N1_DSF RR_ASM VZI_AAI3S VA_AMN RA_ASF RD_GSM N3I_ASF
3Mch:1:3 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to thru-lead ć the ć to say/tell the race race, class, kind Jewish afterward; latter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to metabolize the ć and also, even, namely the patrilineage dogma to ??? unmarked some/any to recline in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth who/whom/which; to be to happen pass off, occur, fortune, come about to procure the that divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine
3Mch:1:3 this (acc) Yet upon THRU-LEAD-ing (nom)   the (nom)   while being-SAY/TELL-ed (nom) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) Jewish ([Adj] nom) afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet going-to-METABOLIZE (fut ptcp) (nom), upon METABOLIZE-ing (nom) the (nom|acc)   and the (gen) patrilineages (gen) dogmas (gen) having-been-???-ed (nom) unmarked ([Adj] acc, nom|acc|voc) some/any (nom|acc), some/any (acc) he/she/it-was-RECLINE-ing, he/she/it-RECLINE-ed in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-HAPPEN-ed to-be-PROCURE-ed the (acc) that (gen) divine retribution (acc)
3Mch:1:3 3Mch_1:3_1 3Mch_1:3_2 3Mch_1:3_3 3Mch_1:3_4 3Mch_1:3_5 3Mch_1:3_6 3Mch_1:3_7 3Mch_1:3_8 3Mch_1:3_9 3Mch_1:3_10 3Mch_1:3_11 3Mch_1:3_12 3Mch_1:3_13 3Mch_1:3_14 3Mch_1:3_15 3Mch_1:3_16 3Mch_1:3_17 3Mch_1:3_18 3Mch_1:3_19 3Mch_1:3_20 3Mch_1:3_21 3Mch_1:3_22 3Mch_1:3_23 3Mch_1:3_24 3Mch_1:3_25 3Mch_1:3_26 3Mch_1:3_27 3Mch_1:3_28 3Mch_1:3_29 3Mch_1:3_30 3Mch_1:3_31 3Mch_1:3_32
3Mch:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:4 γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης καὶ τῶν πραγμάτων μᾶλλον ἐρρωμένων τῷ Ἀντιόχῳ ἱκανῶς ἡ Ἀρσινόη ἐπιπορευσαμένη τὰς δυνάμεις παρεκάλει μετὰ οἴκτου καὶ δακρύων τοὺς πλοκάμους λελυμένη βοηθεῖν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς τέκνοις καὶ γυναιξὶν θαρραλέως ἐπαγγελλομένη δώσειν νικήσασιν ἑκάστῳ δύο μνᾶς χρυσίου.
3Mch:1:4 A fierce battle then took place; and the men of Antiochus prevailing, Arsinoe continually went up and down the ranks, and with dishevelled hair, with tears and entreaties, begged the soldiers to fight manfully for themselves, their children, and wives; and promised that if they proved conquerors, she would give them two minae of gold apiece. (3 Maccabees 1:4 Brenton)
3Mch:1:4  
3Mch:1:4 γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης καὶ τῶν πραγμάτων μᾶλλον ἐρρωμένων τῷ Ἀντιόχῳ ἱκανῶς Ἀρσινόη ἐπιπορευσαμένη τὰς δυνάμεις παρεκάλει μετὰ οἴκτου καὶ δακρύων τοὺς πλοκάμους λελυμένη βοηθεῖν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς τέκνοις καὶ γυναιξὶν θαρραλέως ἐπαγγελλομένη δώσειν νικήσασιν ἑκάστῳ δύο μνᾶς χρυσίου.
3Mch:1:4 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ   μάχη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό μᾶλλον ῥώννυμι (-, -, -, -, ερρω-, -) ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   ἐπι·πορεύομαι (επι+πορευ-, -, επι+πορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) μετά   καί δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τέ καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι θαρραλέως [LXX] ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ἕκαστος -η -ον δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο μνᾶ, -ᾶς, ἡ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
3Mch:1:4 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Kłótnia I też, nawet, mianowicie Sprawa [zobacz pragmatyczny] Bardziej/raczej (zamiast tego) By wzmacniać się Do ??? Zdolność By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Łza; by płakać By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć By pomagać Samo /nasz /twój /siebie I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Dziecko I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona ??? By obiecywać By dawać By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Każdy Dwa Mina [Grecka jednostka pieniężna] Kawałek złota
3Mch:1:4 genome/nEs de\ kartera=s ma/CHEs kai\ tO=n pragma/tOn ma=llon e)rrOme/nOn tO=| *)antio/CHO| i(kanO=s E( *)arsino/E e)piporeusame/nE ta\s duna/meis pareka/lei meta\ oi)/ktou kai\ dakru/On tou\s ploka/mous lelume/nE boETei=n e(autoi=s te kai\ toi=s te/knois kai\ gunaiXi\n Tarrale/Os e)paggellome/nE dO/sein nikE/sasin e(ka/stO| du/o mna=s CHrusi/ou.
3Mch:1:4 genomenEs de karteras maCHEs kai tOn pragmatOn mallon errOmenOn tO antioCHO hikanOs hE arsinoE epiporeusamenE tas dynameis parekalei meta oiktu kai dakryOn tus plokamus lelymenE boETein heautois te kai tois teknois kai gynaiXin TarraleOs epangellomenE dOsein nikEsasin hekastO dyo mnas CHrysiu.
3Mch:1:4 VB_AMPGSF x A1A_GSF N1_GSF C RA_GPN N3M_GPN D VMI_AMPGPN RA_DSM N2_DSM D RA_NSF N1_NSF VA_AMPNSF RA_APF N3I_APF V2I_IAI3S P N2_GSM C N2N_GPN RA_APM N2_APM VM_XMPNSF V2_PAN RD_DPM x C RA_DPN N2N_DPN C N3K_DPF D V1_PMPNSF VF_FAN VA_AAS3P A1_DSM M N1A_APF N2N_GSN
3Mch:1:4 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć quarrel and also, even, namely the matter [see pragmatic] more/rather (instead) to strengthen the ć ć the ć to ??? the ability to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć and also, even, namely tear; to cry the ć to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy to help self /our-/your-/themselves and [postpositive coordinate] and also, even, namely the child and also, even, namely woman/wife ??? to promise to give to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail each two mina [Greek monetary unit] piece of gold
3Mch:1:4 upon being-BECOME-ed (gen) Yet   quarrel (gen) and the (gen) matters (gen) more/rather having-been-STRENGTHEN-ed (gen) the (dat)     the (nom)   upon being-???-ed (nom|voc) the (acc) abilities (acc, nom|voc) he/she/it-was-PETITION-ing after (+acc), with (+gen)   and tears (gen); while CRY-ing (nom) the (acc)   having-been-LOOSEN/UNBIND-ed (nom|voc) to-be-HELP-ing selves (dat) and [postpositive coordinate] and the (dat) children (dat) and women/wives (dat) ??? while being-PROMISE-ed (nom|voc) to-will-GIVE upon BE-ing-VICTORIOUS-(OVER) (dat) each (of two) (dat) two (nom, acc, gen) mina (gen), minas (acc) piece of gold (gen)
3Mch:1:4 3Mch_1:4_1 3Mch_1:4_2 3Mch_1:4_3 3Mch_1:4_4 3Mch_1:4_5 3Mch_1:4_6 3Mch_1:4_7 3Mch_1:4_8 3Mch_1:4_9 3Mch_1:4_10 3Mch_1:4_11 3Mch_1:4_12 3Mch_1:4_13 3Mch_1:4_14 3Mch_1:4_15 3Mch_1:4_16 3Mch_1:4_17 3Mch_1:4_18 3Mch_1:4_19 3Mch_1:4_20 3Mch_1:4_21 3Mch_1:4_22 3Mch_1:4_23 3Mch_1:4_24 3Mch_1:4_25 3Mch_1:4_26 3Mch_1:4_27 3Mch_1:4_28 3Mch_1:4_29 3Mch_1:4_30 3Mch_1:4_31 3Mch_1:4_32 3Mch_1:4_33 3Mch_1:4_34 3Mch_1:4_35 3Mch_1:4_36 3Mch_1:4_37 3Mch_1:4_38 3Mch_1:4_39 3Mch_1:4_40 3Mch_1:4_41
3Mch:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:5 καὶ οὕτως συνέβη τοὺς ἀντιπάλους ἐν χειρονομίαις διαφθαρῆναι, πολλοὺς δὲ καὶ δοριαλώτους συλλημφθῆναι.
3Mch:1:5 It thus fell out that their enemies were defeated in hand-to-hand encounter, and that many of them were taken prisoners. (3 Maccabees 1:5 Brenton)
3Mch:1:5  
3Mch:1:5 καὶ οὕτως συνέβη τοὺς ἀντιπάλους ἐν χειρονομίαις διαφθαρῆναι, πολλοὺς δὲ καὶ δοριαλώτους συλλημφθῆναι.
3Mch:1:5 καί οὕτως/οὕτω συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν   δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ καί   συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
3Mch:1:5 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By rujnować Dużo zaś I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj
3Mch:1:5 kai\ ou(/tOs sune/bE tou\s a)ntipa/lous e)n CHeironomi/ais diafTarE=nai, pollou\s de\ kai\ dorialO/tous sullEmfTE=nai.
3Mch:1:5 kai hutOs synebE tus antipalus en CHeironomiais diafTarEnai, pollus de kai dorialOtus syllEmfTEnai.
3Mch:1:5 C D VZI_AAI3S RA_APM A1B_APM P N1A_DPF VD_APN A1_APM x D A1B_APM VD_APN
3Mch:1:5 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to happen pass off, occur, fortune, come about the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to ruin much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
3Mch:1:5 and thusly/like this he/she/it-HAPPEN-ed the (acc)   in/among/by (+dat)   to-be-RUIN-ed many (acc) Yet and   to-be-SEIZING-ed
3Mch:1:5 3Mch_1:5_1 3Mch_1:5_2 3Mch_1:5_3 3Mch_1:5_4 3Mch_1:5_5 3Mch_1:5_6 3Mch_1:5_7 3Mch_1:5_8 3Mch_1:5_9 3Mch_1:5_10 3Mch_1:5_11 3Mch_1:5_12 3Mch_1:5_13
3Mch:1:5 x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:6 κατακρατήσας δὲ τῆς ἐπιβουλῆς ἔκρινεν τὰς πλησίον πόλεις ἐπελθὼν παρακαλέσαι.
3Mch:1:6 Having vanquished this attempt, the king then decided to proceed to the neighbouring cities, and encourage them. (3 Maccabees 1:6 Brenton)
3Mch:1:6  
3Mch:1:6 κατακρατήσας δὲ τῆς ἐπιβουλῆς ἔκρινεν τὰς πλησίον πόλεις ἐπελθὼν παρακαλέσαι.
3Mch:1:6   δέ ὁ ἡ τό ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] πόλις, -εως, ἡ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
3Mch:1:6 zaś Parcela By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Miasto Do zbliżanie siebie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
3Mch:1:6 katakratE/sas de\ tE=s e)piboulE=s e)/krinen ta\s plEsi/on po/leis e)pelTO\n parakale/sai.
3Mch:1:6 katakratEsas de tEs epibulEs ekrinen tas plEsion poleis epelTOn parakalesai.
3Mch:1:6 VA_AAPNSM x RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S RA_APF D N3I_APF VB_AAPNSM VA_AAN
3Mch:1:6 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the plot to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the neighbor one near, close to; near city to oncoming to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
3Mch:1:6   Yet the (gen) plot (gen) he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) cities (acc, nom|voc) upon ONCOMING-ing (nom) to-PETITION, be-you(sg)-PETITION-ed!, he/she/it-happens-to-PETITION (opt)
3Mch:1:6 3Mch_1:6_1 3Mch_1:6_2 3Mch_1:6_3 3Mch_1:6_4 3Mch_1:6_5 3Mch_1:6_6 3Mch_1:6_7 3Mch_1:6_8 3Mch_1:6_9 3Mch_1:6_10
3Mch:1:6 x x x x x x x x x x
3Mch:1:7 ποιήσας δὲ τοῦτο καὶ τοῖς τεμένεσι δωρεὰς ἀπονείμας εὐθαρσεῖς τοὺς ὑποτεταγμένους κατέστησεν.
3Mch:1:7 By doing this, and by making donations to their temples, he inspired his subjects with confidence. (3 Maccabees 1:7 Brenton)
3Mch:1:7  
3Mch:1:7 ποιήσας δὲ τοῦτο καὶ τοῖς τεμένεσι δωρεὰς ἀπονείμας εὐθαρσεῖς τοὺς ὑποτεταγμένους κατέστησεν.
3Mch:1:7 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό   δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) ἀπο·νέμω (απο+νεμ-, -, απο+νειμ·[σ]-, -, -, -)   ὁ ἡ τό ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)
3Mch:1:7 By czynić/rób zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dar Do ??? By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały
3Mch:1:7 poiE/sas de\ tou=to kai\ toi=s teme/nesi dOrea\s a)ponei/mas eu)Tarsei=s tou\s u(potetagme/nous kate/stEsen.
3Mch:1:7 poiEsas de tuto kai tois temenesi dOreas aponeimas euTarseis tus hypotetagmenus katestEsen.
3Mch:1:7 VA_AAPNSM x RD_ASN C RA_DPN N3E_DPN N1A_APF VA_AAPNSM A3H_APM RA_APM VK_XMPAPM VHI_AAI3S
3Mch:1:7 to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the ć gift to ??? ć the to subordinate [like a soldier to a commander] to enable lay, render widowed
3Mch:1:7 upon DO/MAKE-ing (nom|voc) Yet this (nom|acc) and the (dat)   gift (gen), gifts (acc) upon ???-ing (nom|voc)   the (acc) having-been-SUBORDINATE-ed (acc) he/she/it-ENABLE-ed
3Mch:1:7 3Mch_1:7_1 3Mch_1:7_2 3Mch_1:7_3 3Mch_1:7_4 3Mch_1:7_5 3Mch_1:7_6 3Mch_1:7_7 3Mch_1:7_8 3Mch_1:7_9 3Mch_1:7_10 3Mch_1:7_11 3Mch_1:7_12
3Mch:1:7 x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:8 Τῶν δὲ Ιουδαίων διαπεμψαμένων πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς γερουσίας καὶ τῶν πρεσβυτέρων τοὺς ἀσπασομένους αὐτὸν καὶ ξένια κομιοῦντας καὶ ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν χαρισομένους συνέβη μᾶλλον αὐτὸν προθυμηθῆναι ὡς τάχιστα πρὸς αὐτοὺς παραγενέσθαι.
3Mch:1:8 The Jews sent some of their council and of their elders to him. The greetings, guest- gifts, and congratulations of the past, bestowed by them, filled him with the greater eagerness to visit their city. (3 Maccabees 1:8 Brenton)
3Mch:1:8  
3Mch:1:8 Τῶν δὲ Ιουδαίων διαπεμψαμένων πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς γερουσίας καὶ τῶν πρεσβυτέρων τοὺς ἀσπασομένους αὐτὸν καὶ ξένια κομιοῦντας καὶ ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν χαρισομένους συνέβη μᾶλλον αὐτὸν προθυμηθῆναι ὡς τάχιστα πρὸς αὐτοὺς παραγενέσθαι.
3Mch:1:8 ὁ ἡ τό δέ Ἰουδαῖος -αία -ον   πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ξενία, -ας, ἡ κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) καί ἐπί ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-) συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) μᾶλλον αὐτός αὐτή αὐτό   ὡς τάχιστα (Supl. Adv. of ταχύς); τάχιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ταχύς) πρός αὐτός αὐτή αὐτό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)
3Mch:1:8 zaś Żydowski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rada ludzi starszych I też, nawet, mianowicie Starszy By witać (mile widziany, salutuj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mieszkający miejsca pokój gościnny By stręczyć do nierządu I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się By przyznawać (jak dar albo względy {przysługi}) daruj, przedstawiaj, obdarzaj By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Bardziej/raczej (zamiast tego) On/ona/to/to samo Jak/jak quickliest; najbardziej szybki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko
3Mch:1:8 *tO=n de\ *ioudai/On diapemPSame/nOn pro\s au)to\n a)po\ tE=s gerousi/as kai\ tO=n presbute/rOn tou\s a)spasome/nous au)to\n kai\ Xe/nia komiou=ntas kai\ e)pi\ toi=s sumbebEko/sin CHarisome/nous sune/bE ma=llon au)to\n proTumETE=nai O(s ta/CHista pro\s au)tou\s paragene/sTai.
3Mch:1:8 tOn de iudaiOn diapemPSamenOn pros auton apo tEs gerusias kai tOn presbyterOn tus aspasomenus auton kai Xenia komiuntas kai epi tois symbebEkosin CHarisomenus synebE mallon auton proTymETEnai hOs taCHista pros autus paragenesTai.
3Mch:1:8 RA_GPM x N2_GPM VA_AMPGPM P RD_ASM P RA_GSF N1A_GSF C RA_GPM N2_GPM RA_APM VF_FMPAPM RD_ASM C N2N_APN VF2_FAPAPM C P RA_DPM VX_XAPDPM VF_FMPAPM VZI_AAI3S D RD_ASM VC_APN C A3U_ASM P RD_APM VB_AMN
3Mch:1:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jewish ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the council of elders and also, even, namely the elder the to greet (welcome, salute) he/she/it/same and also, even, namely lodging place guest room to procure and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to happen pass off, occur, fortune, come about to grant (as a gift or favor) donate, present, endow to happen pass off, occur, fortune, come about more/rather (instead) he/she/it/same ć as/like quickliest; quickest toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near
3Mch:1:8 the (gen) Yet Jewish ([Adj] gen)   toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) council of elders (gen), council of elderss (acc) and the (gen) elder ([Adj] gen) the (acc) going-to-be-GREET-ed (fut ptcp) (acc) him/it/same (acc) and lodging place (nom|voc) going-to-PROCURE (fut ptcp) (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) having HAPPEN-ed (dat) going-to-be-GRANT-ed (fut ptcp) (acc) he/she/it-HAPPEN-ed more/rather him/it/same (acc)   as/like quickliest; quickest ([Adj] nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) to-be-COME-ed-INTO-BEING
3Mch:1:8 3Mch_1:8_1 3Mch_1:8_2 3Mch_1:8_3 3Mch_1:8_4 3Mch_1:8_5 3Mch_1:8_6 3Mch_1:8_7 3Mch_1:8_8 3Mch_1:8_9 3Mch_1:8_10 3Mch_1:8_11 3Mch_1:8_12 3Mch_1:8_13 3Mch_1:8_14 3Mch_1:8_15 3Mch_1:8_16 3Mch_1:8_17 3Mch_1:8_18 3Mch_1:8_19 3Mch_1:8_20 3Mch_1:8_21 3Mch_1:8_22 3Mch_1:8_23 3Mch_1:8_24 3Mch_1:8_25 3Mch_1:8_26 3Mch_1:8_27 3Mch_1:8_28 3Mch_1:8_29 3Mch_1:8_30 3Mch_1:8_31 3Mch_1:8_32
3Mch:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:9 διακομισθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ θύσας τῷ μεγίστῳ θεῷ καὶ χάριτας ἀποδοὺς καὶ τῶν ἑξῆς τι τῷ τόπῳ ποιήσας καὶ δὴ παραγενόμενος εἰς τὸν τόπον καὶ τῇ σπουδαιότητι καὶ εὐπρεπείᾳ καταπλαγείς,
3Mch:1:9 Having arrived at Jerusalem, sacrificed, and offered thank-offerings to the Greatest God, and done whatever else was suitable to the sanctity of the place, and entered the inner court, (3 Maccabees 1:9 Brenton)
3Mch:1:9  
3Mch:1:9 διακομισθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ θύσας τῷ μεγίστῳ θεῷ καὶ χάριτας ἀποδοὺς καὶ τῶν ἑξῆς τι τῷ τόπῳ ποιήσας καὶ δὴ παραγενόμενος εἰς τὸν τόπον καὶ τῇ σπουδαιότητι καὶ εὐπρεπείᾳ καταπλαγείς,
3Mch:1:9   δέ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) θεός, -οῦ, ὁ καί χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) καί ὁ ἡ τό ἑξῆς; ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί δή παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ  
3Mch:1:9 zaś Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Największy Bóg  I też, nawet, mianowicie Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się I też, nawet, mianowicie Następny; by być pozwalany Jakiś/jakikolwiek Miejsce By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Naprawdę By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Miejsce I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Dobrze wypadany
3Mch:1:9 diakomisTei\s de\ ei)s *ieroso/luma kai\ Tu/sas tO=| megi/stO| TeO=| kai\ CHa/ritas a)podou\s kai\ tO=n e(XE=s ti tO=| to/pO| poiE/sas kai\ dE\ parageno/menos ei)s to\n to/pon kai\ tE=| spoudaio/tEti kai\ eu)prepei/a| kataplagei/s,
3Mch:1:9 diakomisTeis de eis ierosolyma kai Tysas tO megistO TeO kai CHaritas apodus kai tOn heXEs ti tO topO poiEsas kai dE paragenomenos eis ton topon kai tE spudaiotEti kai euprepeia kataplageis,
3Mch:1:9 VS_APPNSM x P N_AS C VA_AAPNSM RA_DSM A1_DSMS N2_DSM C N3T_APF VO_AAPNSM C RA_GPN D RI_ASN RA_DSM N2_DSM VA_AAPNSM C x VB_AMPNSM P RA_ASM N2_ASM C RA_DSF N3T_DSF C N1A_DSF VD_APPNSM
3Mch:1:9 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the greatest god [see theology] and also, even, namely favor/grace [see charity] to give back restore, assign, impute, convey, refer and also, even, namely the next; to be permitted some/any the place to do/make and also, even, namely indeed to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) the place and also, even, namely the ć and also, even, namely well-befittedness ć
3Mch:1:9   Yet into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) and upon SACRIFICE-ing (nom|voc) the (dat) greatest ([Adj] dat) god (dat) and graces (acc) upon GIVE BACK-ing (nom|voc) and the (gen) next; you(sg)-were-BE-ing-PERMITTED some/any (nom|acc) the (dat) place (dat) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) and indeed upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom) into (+acc) the (acc) place (acc) and the (dat)   and well-befittedness (dat)  
3Mch:1:9 3Mch_1:9_1 3Mch_1:9_2 3Mch_1:9_3 3Mch_1:9_4 3Mch_1:9_5 3Mch_1:9_6 3Mch_1:9_7 3Mch_1:9_8 3Mch_1:9_9 3Mch_1:9_10 3Mch_1:9_11 3Mch_1:9_12 3Mch_1:9_13 3Mch_1:9_14 3Mch_1:9_15 3Mch_1:9_16 3Mch_1:9_17 3Mch_1:9_18 3Mch_1:9_19 3Mch_1:9_20 3Mch_1:9_21 3Mch_1:9_22 3Mch_1:9_23 3Mch_1:9_24 3Mch_1:9_25 3Mch_1:9_26 3Mch_1:9_27 3Mch_1:9_28 3Mch_1:9_29 3Mch_1:9_30 3Mch_1:9_31
3Mch:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:10 θαυμάσας δὲ καὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ εὐταξίαν ἐνεθυμήθη βουλεύσασθαι εἰς τὸν ναὸν εἰσελθεῖν.
3Mch:1:10 he was so struck with the magnificence of the place, and so wondered at the orderly arrangements of the temple, that he considered entering the sanctuary itself. (3 Maccabees 1:10 Brenton)
3Mch:1:10  
3Mch:1:10 θαυμάσας δὲ καὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ εὐταξίαν ἐνεθυμήθη βουλεύσασθαι εἰς τὸν ναὸν εἰσελθεῖν.
3Mch:1:10 θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
3Mch:1:10 By być zaskakiwany są podziwiany przy zaś I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Do ??? Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} By wchodzić
3Mch:1:10 Tauma/sas de\ kai\ tE\n tou= i(erou= eu)taXi/an e)neTumE/TE bouleu/sasTai ei)s to\n nao\n ei)selTei=n.
3Mch:1:10 Taumasas de kai tEn tu hieru eutaXian eneTymETE buleusasTai eis ton naon eiselTein.
3Mch:1:10 VA_AAPNSM x C RA_ASF RA_GSN A1A_GSN N1A_ASF VCI_API3S VA_AMN P RA_ASM N2_ASM VB_AAN
3Mch:1:10 to be surprised be marvelled at δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). to ??? into (+acc) the temple to enter
3Mch:1:10 upon BE SURPRISED-ing (nom|voc) Yet and the (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)   he/she/it-was-PONDER-ed to-be-???-ed into (+acc) the (acc) temple (acc) to-ENTER
3Mch:1:10 3Mch_1:10_1 3Mch_1:10_2 3Mch_1:10_3 3Mch_1:10_4 3Mch_1:10_5 3Mch_1:10_6 3Mch_1:10_7 3Mch_1:10_8 3Mch_1:10_9 3Mch_1:10_10 3Mch_1:10_11 3Mch_1:10_12 3Mch_1:10_13
3Mch:1:10 x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:11 τῶν δὲ εἰπόντων μὴ καθήκειν γίνεσθαι τοῦτο διὰ τὸ μηδὲ τοῖς ἐκ τοῦ ἔθνους ἐξεῖναι εἰσιέναι μηδὲ πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν, ἀλλ’ ἢ μόνῳ τῷ προηγουμένῳ πάντων ἀρχιερεῖ, καὶ τούτῳ κατ’ ἐνιαυτὸν ἅπαξ, ὁ δὲ οὐδαμῶς ἐπείθετο.
3Mch:1:11 And when they told him that this was not permissible, none of the nation, no, nor even the priests in general, but only the supreme high priest of all, and he only once in a year, being allowed to go in, he would by no means give way. (3 Maccabees 1:11 Brenton)
3Mch:1:11  
3Mch:1:11 τῶν δὲ εἰπόντων μὴ καθήκειν γίνεσθαι τοῦτο διὰ τὸ μηδὲ τοῖς ἐκ τοῦ ἔθνους ἐξεῖναι εἰσιέναι μηδὲ πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν, ἀλλ’ μόνῳ τῷ προηγουμένῳ πάντων ἀρχιερεῖ, καὶ τούτῳ κατ’ ἐνιαυτὸν ἅπαξ, δὲ οὐδαμῶς ἐπείθετο.
3Mch:1:11 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο διά ὁ ἡ τό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) εἴσ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εισ+ι-/ath. εισ+ει-, -, -, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀλλά ἤ[1] μόνος -η -ον ὁ ἡ τό προ·ηγέομαι (προ+ηγ(ε)-, -, προ+ηγη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἅπαξ ὁ ἡ τό δέ οὐδαμῶς πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
3Mch:1:11 zaś By mówić/opowiadaj Nie By siedzieć/zasięg By stawać się stawaj się, zdarzaj się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] By być pozwalany Do ??? µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Duchowny Ale Albo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By woleć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Arcykapłan I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok Raz zaś W żaden sposób By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
3Mch:1:11 tO=n de\ ei)po/ntOn mE\ kaTE/kein gi/nesTai tou=to dia\ to\ mEde\ toi=s e)k tou= e)/Tnous e)Xei=nai ei)sie/nai mEde\ pa=sin toi=s i(ereu=sin, a)ll’ E)\ mo/nO| tO=| proEgoume/nO| pa/ntOn a)rCHierei=, kai\ tou/tO| kat’ e)niauto\n a(/paX, o( de\ ou)damO=s e)pei/Teto.
3Mch:1:11 tOn de eipontOn mE kaTEkein ginesTai tuto dia to mEde tois ek tu eTnus eXeinai eisienai mEde pasin tois hiereusin, all’ E monO tO proEgumenO pantOn arCHierei, kai tutO kat’ eniauton hapaX, ho de udamOs epeiTeto.
3Mch:1:11 RA_GPM x VBI_AAPGPM D V1_PAN V1_PMN RD_ASN P RA_ASN C RA_DPM P RA_GSN N3E_GSN V9_PAN V9_PAN C A3_DPM RA_DPM N3V_DPM C D A1_DSM RA_DSM V2_PMPDSM A3_GPM N3V_DSM C RD_DSM P N2_ASM D RA_NSM x D V1I_IMI3S
3Mch:1:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell not to sit/reach to become become, happen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] to be permitted to ??? μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] every all, each, every, the whole of the priest but or sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the to prefer every all, each, every, the whole of archpriest and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year once the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] by no means to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
3Mch:1:11 the (gen) Yet let-them-SAY/TELL! (classical), upon SAY/TELL-ing (gen) not to-be-SIT/REACH-ing to-be-being-BECOME-ed this (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) neither/nor; Mede (voc) the (dat) out of (+gen) the (gen) nation (gen) to-be-BE-ing-PERMITTED to-be-???-ing neither/nor; Mede (voc) all (dat) the (dat) priests (dat) but or sole ([Adj] dat) the (dat) while being-PREFER-ed (dat) all (gen) archpriest (dat) and this (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) once the (nom) Yet by no means he/she/it-was-being-PERSUADE/CONVINCE-ed
3Mch:1:11 3Mch_1:11_1 3Mch_1:11_2 3Mch_1:11_3 3Mch_1:11_4 3Mch_1:11_5 3Mch_1:11_6 3Mch_1:11_7 3Mch_1:11_8 3Mch_1:11_9 3Mch_1:11_10 3Mch_1:11_11 3Mch_1:11_12 3Mch_1:11_13 3Mch_1:11_14 3Mch_1:11_15 3Mch_1:11_16 3Mch_1:11_17 3Mch_1:11_18 3Mch_1:11_19 3Mch_1:11_20 3Mch_1:11_21 3Mch_1:11_22 3Mch_1:11_23 3Mch_1:11_24 3Mch_1:11_25 3Mch_1:11_26 3Mch_1:11_27 3Mch_1:11_28 3Mch_1:11_29 3Mch_1:11_30 3Mch_1:11_31 3Mch_1:11_32 3Mch_1:11_33 3Mch_1:11_34 3Mch_1:11_35 3Mch_1:11_36
3Mch:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:12 τοῦ τε νόμου παραναγνωσθέντος οὐδ’ ὧς ἀπέλιπεν προφερόμενος ἑαυτὸν δεῖν εἰσελθεῖν λέγων καὶ εἰ ἐκεῖνοι ἐστέρηνται ταύτης τῆς τιμῆς, ἐμὲ δὲ οὐ δεῖ.
3Mch:1:12 Then they read the law to him; but he persisted in obtruding himself, exclaiming, that he ought to be allowed: and saying Be it that they were deprived of this honour, I ought not to be. (3 Maccabees 1:12 Brenton)
3Mch:1:12  
3Mch:1:12 τοῦ τε νόμου παραναγνωσθέντος οὐδ’ ὧς ἀπέλιπεν προφερόμενος ἑαυτὸν δεῖν εἰσελθεῖν λέγων Καὶ εἰ ἐκεῖνοι ἐστέρηνται ταύτης τῆς τιμῆς, ἐμὲ δὲ οὐ δεῖ.
3Mch:1:12 ὁ ἡ τό τέ νόμος, -ου, ὁ παρ·ανα·γινώσκω [LXX] (-, -, 2nd ath. παρανα+γν(ω)-/ath. παρανα+γν(ο)-, -, -, παρανα+γνωσ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὡς ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) προ·φέρω (προ+φερ-, -, προ+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί εἰ ἐκεῖνος -η -ο   οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
3Mch:1:12 I [umieszczona z tyłu współrzędna] Prawo Do ??? ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) By przenosić do przodu Samo /nasz /twój /siebie By wiązać By wchodzić By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Jeżeli Tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Ja; mój/mój zaś ??? Przed przydechem mocnym By wiązać; by potrzebować/wymagać
3Mch:1:12 tou= te no/mou paranagnOsTe/ntos ou)d’ O(=s a)pe/lipen profero/menos e(auto\n dei=n ei)selTei=n le/gOn *kai\ ei) e)kei=noi e)ste/rEntai tau/tEs tE=s timE=s, e)me\ de\ ou) dei=.
3Mch:1:12 tu te nomu paranagnOsTentos ud’ hOs apelipen proferomenos heauton dein eiselTein legOn kai ei ekeinoi esterEntai tautEs tEs timEs, eme de u dei.
3Mch:1:12 RA_GSM x N2_GSM VS_APPGSM C C VBI_AAI3S V1_PMPNSM RD_ASM V2_PAN VB_AAN V1_PAPNSM D C RD_NPM VAI_AMI3P RD_GSF RA_GSF N1_GSF RP_AS x D V2_PAI3S
3Mch:1:12 the and [postpositive coordinate] law to ??? οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like to Remain [from] (left behind, deserted) to bring forward self /our-/your-/themselves to bind to enter to say/tell and also, even, namely if that ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to bind; to need/require
3Mch:1:12 the (gen) and [postpositive coordinate] law (gen) upon being-???-ed (gen) neither/nor as/like he/she/it-REMAIN [FROM]-ed while being-BRING-ed-FORWARD (nom) self (acc) to-be-BIND-ing to-ENTER while SAY/TELL-ing (nom) and if those (nom)   this (gen) the (gen) honor (gen) me (acc); my/mine (voc) Yet not he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical)
3Mch:1:12 3Mch_1:12_1 3Mch_1:12_2 3Mch_1:12_3 3Mch_1:12_4 3Mch_1:12_5 3Mch_1:12_6 3Mch_1:12_7 3Mch_1:12_8 3Mch_1:12_9 3Mch_1:12_10 3Mch_1:12_11 3Mch_1:12_12 3Mch_1:12_13 3Mch_1:12_14 3Mch_1:12_15 3Mch_1:12_16 3Mch_1:12_17 3Mch_1:12_18 3Mch_1:12_19 3Mch_1:12_20 3Mch_1:12_21 3Mch_1:12_22 3Mch_1:12_23
3Mch:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:13 καὶ ἐπυνθάνετο διὰ τίνα αἰτίαν εἰσερχόμενον αὐτὸν εἰς πᾶν τέμενος οὐθεὶς ἐκώλυσεν τῶν παρόντων.
3Mch:1:13 And he put the question, Why, when he entered all the temples, none of the priests who were present forbad him? (3 Maccabees 1:13 Brenton)
3Mch:1:13  
3Mch:1:13 καὶ ἐπυνθάνετο διὰ τίνα αἰτίαν εἰσερχόμενον αὐτὸν εἰς πᾶν τέμενος οὐθεὶς ἐκώλυσεν τῶν παρόντων.
3Mch:1:13 καί πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ὁ ἡ τό πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
3Mch:1:13 I też, nawet, mianowicie By dowiadywać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Podstawa; podstawowy By wchodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nie jeden (nic, nikt) By przeszkadzać By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli
3Mch:1:13 kai\ e)punTa/neto dia\ ti/na ai)ti/an ei)serCHo/menon au)to\n ei)s pa=n te/menos ou)Tei\s e)kO/lusen tO=n paro/ntOn.
3Mch:1:13 kai epynTaneto dia tina aitian eiserCHomenon auton eis pan temenos uTeis ekOlysen tOn parontOn.
3Mch:1:13 C V1I_IMI3S P RI_ASF N1A_ASF V1_PMPASM RD_ASM P A3_ASN N3E_ASN A3_NSM VAI_AAI3S RA_GPM V9_PAPGPM
3Mch:1:13 and also, even, namely to inquire because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. basis; basic to enter he/she/it/same into (+acc) every all, each, every, the whole of ć not one (nothing, no one) to hinder the to be present/here to be present, to have come
3Mch:1:13 and he/she/it-was-being-INQUIRE-ed because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) basis (acc); basic ([Adj] acc) while being-ENTER-ed (acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc) into (+acc) every (nom|acc|voc)   not one (nom) he/she/it-HINDER-ed the (gen) let-them-be-BE-ing-PRESENT/HERE! (classical), while BE-ing-PRESENT/HERE (gen)
3Mch:1:13 3Mch_1:13_1 3Mch_1:13_2 3Mch_1:13_3 3Mch_1:13_4 3Mch_1:13_5 3Mch_1:13_6 3Mch_1:13_7 3Mch_1:13_8 3Mch_1:13_9 3Mch_1:13_10 3Mch_1:13_11 3Mch_1:13_12 3Mch_1:13_13 3Mch_1:13_14
3Mch:1:13 x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:14 καί τις ἀπρονοήτως ἔφη κακῶς αὐτὸ τοῦτο τερατεύεσθαι.
3Mch:1:14 He was thoroughly answered by some one, That he did wrong to boast of this. (3 Maccabees 1:14 Brenton)
3Mch:1:14  
3Mch:1:14 καί τις ἀπρονοήτως ἔφη κακῶς αὐτὸ τοῦτο τερατεύεσθαι.
3Mch:1:14 καί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κακῶς αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο  
3Mch:1:14 I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek By mówić Źle On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Mch:1:14 kai/ tis a)pronoE/tOs e)/fE kakO=s au)to\ tou=to terateu/esTai.
3Mch:1:14 kai tis apronoEtOs efE kakOs auto tuto terateuesTai.
3Mch:1:14 C RI_NSM D V6I_IAI3S D RD_ASN RD_ASN V1_PMN
3Mch:1:14 and also, even, namely some/any ć to say wrongly he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
3Mch:1:14 and some/any (nom)   he/she/it-was-SAY-ing wrongly it/same (nom|acc) this (nom|acc)  
3Mch:1:14 3Mch_1:14_1 3Mch_1:14_2 3Mch_1:14_3 3Mch_1:14_4 3Mch_1:14_5 3Mch_1:14_6 3Mch_1:14_7 3Mch_1:14_8
3Mch:1:14 x x x x x x x x
3Mch:1:15 γενομένου δέ, φησιν, τούτου διά τινα αἰτίαν, οὐχὶ πάντως εἰσελεύσεσθαι καὶ θελόντων αὐτῶν καὶ μή;
3Mch:1:15 Well; since I have done this, said he, be the cause what it may, shall I not enter with or without your consent? (3 Maccabees 1:15 Brenton)
3Mch:1:15  
3Mch:1:15 γενομένου δέ, φησιν, τούτου διά τινα αἰτίαν, οὐχὶ πάντως εἰσελεύσεσθαι καὶ θελόντων αὐτῶν καὶ μή;
3Mch:1:15 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο διά τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον οὐχί πάντως εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή
3Mch:1:15 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś By mówić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Jakiś/jakikolwiek Podstawa; podstawowy Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Niewątpliwie wszystkie drogi {sposoby}, oczywiście, w każdym razie, w każdym razie, w żadnym sposobie, w żaden sposób By wchodzić I też, nawet, mianowicie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie
3Mch:1:15 genome/nou de/, fEsin, tou/tou dia/ tina ai)ti/an, ou)CHi\ pa/ntOs ei)seleu/sesTai kai\ Telo/ntOn au)tO=n kai\ mE/;
3Mch:1:15 genomenu de, fEsin, tutu dia tina aitian, uCHi pantOs eiseleusesTai kai TelontOn autOn kai mE;
3Mch:1:15 VB_AMPGSN x V6_PAI3S RD_GSN P RI_ASF N1A_ASF D D VF_FMN C V1_PAPGPM RD_GPM C D
3Mch:1:15 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) some/any basis; basic not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] no doubt all ways, by all means, at all events, at any rate, in no wise, by no means to enter and also, even, namely to want want, wish, desire he/she/it/same and also, even, namely not
3Mch:1:15 upon being-BECOME-ed (gen) Yet he/she/it-is-SAY-ing this (gen) because of (+acc), through (+gen) some/any (nom|acc), some/any (acc) basis (acc); basic ([Adj] acc) not no doubt to-will-be-ENTER-ed and let-them-be-WANT-ing! (classical), while WANT-ing (gen) them/same (gen) and not
3Mch:1:15 3Mch_1:15_1 3Mch_1:15_2 3Mch_1:15_3 3Mch_1:15_4 3Mch_1:15_5 3Mch_1:15_6 3Mch_1:15_7 3Mch_1:15_8 3Mch_1:15_9 3Mch_1:15_10 3Mch_1:15_11 3Mch_1:15_12 3Mch_1:15_13 3Mch_1:15_14 3Mch_1:15_15
3Mch:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:16 τῶν δὲ ἱερέων ἐν πάσαις ταῖς ἐσθήσεσιν προσπεσόντων καὶ δεομένων τοῦ μεγίστου θεοῦ βοηθεῖν τοῖς ἐνεστῶσιν καὶ τὴν ὁρμὴν τοῦ κακῶς ἐπιβαλλομένου μεταθεῖναι κραυγῆς τε μετὰ δακρύων τὸ ἱερὸν ἐμπλησάντων
3Mch:1:16 And when the priests fell down in their sacred vestments imploring the Greatest God to come and help in time of need, and to avert the violence of the fierce aggressor, and when they filled the temple with lamentations and tears, (3 Maccabees 1:16 Brenton)
3Mch:1:16  
3Mch:1:16 τῶν δὲ ἱερέων ἐν πάσαις ταῖς ἐσθήσεσιν προσπεσόντων καὶ δεομένων τοῦ μεγίστου θεοῦ βοηθεῖν τοῖς ἐνεστῶσιν καὶ τὴν ὁρμὴν τοῦ κακῶς ἐπιβαλλομένου μεταθεῖναι κραυγῆς τε μετὰ δακρύων τὸ ἱερὸν ἐμπλησάντων
3Mch:1:16 ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐσθή[τ]ς, -ῆτος, ἡ, dat. pl. ἐσθήσεσιν προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) θεός, -οῦ, ὁ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ίστημι (ath. εν+ιστ(α)-/ath. εν+ιστ(η)-, εν+στη·σ-, 2nd ath. εν+στ(η)-/ath. εν+στ(α)-, εν+εστη·κ-/εν+εστ(α)·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό ὁρμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κακῶς ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) κραυγή, -ῆς, ἡ τέ μετά δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
3Mch:1:16 zaś Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Odzież By powalić/spadek {jesień} przedtem I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Największy Bóg  By pomagać By ustalać do pozycji I też, nawet, mianowicie Impuls [zobacz hormon] Źle By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na By ruszać się nie na miejscu Płacz krzyk (????????) I [umieszczona z tyłu współrzędna] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Łza; by płakać Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
3Mch:1:16 tO=n de\ i(ere/On e)n pa/sais tai=s e)sTE/sesin prospeso/ntOn kai\ deome/nOn tou= megi/stou Teou= boETei=n toi=s e)nestO=sin kai\ tE\n o(rmE\n tou= kakO=s e)piballome/nou metaTei=nai kraugE=s te meta\ dakru/On to\ i(ero\n e)mplEsa/ntOn
3Mch:1:16 tOn de hiereOn en pasais tais esTEsesin prospesontOn kai deomenOn tu megistu Teu boETein tois enestOsin kai tEn hormEn tu kakOs epiballomenu metaTeinai kraugEs te meta dakryOn to hieron emplEsantOn
3Mch:1:16 RA_GPM x N3V_GPM P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF VB_AAPGPM C V2_PMPGPM RA_GSM A1_GSMS N2_GSM V2_PAN RA_DPM VXI_XAI3P C RA_ASF N1_ASF RA_GSN D V1_PMPGSN VE_AAN N1_GSF x P N2N_GPN RA_ASN A1A_ASN VH_AAPGPM
3Mch:1:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the clothing to prostrate/fall before and also, even, namely to need/require the greatest god [see theology] to help the to fix into position and also, even, namely the impulse [see hormone] the wrongly to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon to move out of place cry shout (κραυγάζω) and [postpositive coordinate] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing tear; to cry the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to satisfy fill up
3Mch:1:16 the (gen) Yet priests (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) clothings (dat) let-them-PROSTRATE/FALL-BEFORE! (classical), upon PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE (gen) and while being-NEED/REQUIRE-ed (gen) the (gen) greatest ([Adj] gen) god (gen) to-be-HELP-ing the (dat) they-should-have-FIX-ed-INTO-POSITION, having FIX-ed-INTO-POSITION (dat) and the (acc) impulse (acc) the (gen) wrongly while being-PUT ONE'S Hand TO-ed (gen) to-MOVE-OUT-OF-PLACE cry (gen) and [postpositive coordinate] after (+acc), with (+gen) tears (gen); while CRY-ing (nom) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) let-them-SATISFY! (classical), upon SATISFY-ing (gen)
3Mch:1:16 3Mch_1:16_1 3Mch_1:16_2 3Mch_1:16_3 3Mch_1:16_4 3Mch_1:16_5 3Mch_1:16_6 3Mch_1:16_7 3Mch_1:16_8 3Mch_1:16_9 3Mch_1:16_10 3Mch_1:16_11 3Mch_1:16_12 3Mch_1:16_13 3Mch_1:16_14 3Mch_1:16_15 3Mch_1:16_16 3Mch_1:16_17 3Mch_1:16_18 3Mch_1:16_19 3Mch_1:16_20 3Mch_1:16_21 3Mch_1:16_22 3Mch_1:16_23 3Mch_1:16_24 3Mch_1:16_25 3Mch_1:16_26 3Mch_1:16_27 3Mch_1:16_28 3Mch_1:16_29 3Mch_1:16_30
3Mch:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:17 οἱ κατὰ τὴν πόλιν ἀπολειπόμενοι ταραχθέντες ἐξεπήδησαν ἄδηλον τιθέμενοι τὸ γινόμενον.
3Mch:1:17 then those who had been left behind in the city were scared, and rushed forth, uncertain of the event. (3 Maccabees 1:17 Brenton)
3Mch:1:17  
3Mch:1:17 οἱ κατὰ τὴν πόλιν ἀπολειπόμενοι ταραχθέντες ἐξεπήδησαν ἄδηλον τιθέμενοι τὸ γινόμενον.
3Mch:1:17 ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἐκ·πηδάω (εκ+πηδ(α)-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πεπηδη·κ-, -, -) ἄ·δηλος -ον τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
3Mch:1:17 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miasto By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By gnać ??? By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się
3Mch:1:17 oi( kata\ tE\n po/lin a)poleipo/menoi taraCHTe/ntes e)XepE/dEsan a)/dElon tiTe/menoi to\ gino/menon.
3Mch:1:17 hoi kata tEn polin apoleipomenoi taraCHTentes eXepEdEsan adElon tiTemenoi to ginomenon.
3Mch:1:17 RA_NPM P RA_ASF N3I_ASF V1_PMPNPM VQ_APPNPM VAI_AAI3P A1B_ASN V7_PMPNPM RA_ASN V1_PMPASN
3Mch:1:17 the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the city to Remain [from] (left behind, deserted) to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir to rush ??? to place lay, put, set, situate, station the to become become, happen
3Mch:1:17 the (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) city (acc) while being-REMAIN [FROM]-ed (nom|voc) upon being-UNSETTLE-ed (nom|voc) they-RUSH-ed ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-PLACE-ed (nom|voc) the (nom|acc) while being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc)
3Mch:1:17 3Mch_1:17_1 3Mch_1:17_2 3Mch_1:17_3 3Mch_1:17_4 3Mch_1:17_5 3Mch_1:17_6 3Mch_1:17_7 3Mch_1:17_8 3Mch_1:17_9 3Mch_1:17_10 3Mch_1:17_11
3Mch:1:17 x x x x x x x x x x x
3Mch:1:18 αἵ τε κατάκλειστοι παρθένοι ἐν θαλάμοις σὺν ταῖς τεκούσαις ἐξώρμησαν καὶ ἀπέδωκαν κόνει τὰς κόμας πασάμεναι γόου τε καὶ στεναγμῶν ἐνεπίμπλων τὰς πλατείας.
3Mch:1:18 Virgins, who had been shut up within their chambers, came out with their mothers, scattering dust and ashes on their heads, and filling the streets with outcries. (3 Maccabees 1:18 Brenton)
3Mch:1:18  
3Mch:1:18 αἵ τε κατάκλειστοι παρθένοι ἐν θαλάμοις σὺν ταῖς τεκούσαις ἐξώρμησαν καὶ ἀπέδωκαν κόνει τὰς κόμας πασάμεναι γόου τε καὶ στεναγμῶν ἐνεπίμπλων τὰς πλατείας.
3Mch:1:18 ὅς ἥ ὅ τέ   παρθένος, -ου, ἡ ἐν   σύν ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)   καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)   ὁ ἡ τό κόμη, -ης, ἡ πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   τέ καί στεναγμός, -οῦ, ὁ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
3Mch:1:18 Kto/, który/, który I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dziewiczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Razem z/włączając (+dat) By rodzić I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Włosy By kropić I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko
3Mch:1:18 ai(/ te kata/kleistoi parTe/noi e)n Tala/mois su\n tai=s tekou/sais e)XO/rmEsan kai\ a)pe/dOkan ko/nei ta\s ko/mas pasa/menai go/ou te kai\ stenagmO=n e)nepi/mplOn ta\s platei/as.
3Mch:1:18 hai te katakleistoi parTenoi en Talamois syn tais tekusais eXOrmEsan kai apedOkan konei tas komas pasamenai gou te kai stenagmOn enepimplOn tas plateias.
3Mch:1:18 RR_NPF x A1B_NPF N2_NPF P N2_DPM P RA_DPF VB_AAPDPF VAI_AAI3P C VAI_AAI3P N3I_DSF RA_APF N1_APF VC_AMPNPF N2_GSM x C N2_GPM V6_IAI3P RA_APF A3U_APF
3Mch:1:18 who/whom/which and [postpositive coordinate] ć virgin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć together with/including (+dat) the to give birth ć and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer ć the hair to sprinkle ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. to satisfy fill up the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide
3Mch:1:18 who/whom/which (nom) and [postpositive coordinate]   virgins (nom|voc) in/among/by (+dat)   together with/including (+dat) the (dat) upon GIVE-ing-BIRTH (dat)   and they-GIVE BACK-ed   the (acc) hairs (acc) upon being-SPRINKLE-ed (nom|voc)   and [postpositive coordinate] and groans (gen) I-was-SATISFY-ing, they-were-SATISFY-ing the (acc) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen)
3Mch:1:18 3Mch_1:18_1 3Mch_1:18_2 3Mch_1:18_3 3Mch_1:18_4 3Mch_1:18_5 3Mch_1:18_6 3Mch_1:18_7 3Mch_1:18_8 3Mch_1:18_9 3Mch_1:18_10 3Mch_1:18_11 3Mch_1:18_12 3Mch_1:18_13 3Mch_1:18_14 3Mch_1:18_15 3Mch_1:18_16 3Mch_1:18_17 3Mch_1:18_18 3Mch_1:18_19 3Mch_1:18_20 3Mch_1:18_21 3Mch_1:18_22 3Mch_1:18_23
3Mch:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:19 αἱ δὲ καὶ προσαρτίως ἐσταλμέναι τοὺς πρὸς ἀπάντησιν διατεταγμένους παστοὺς καὶ τὴν ἁρμόζουσαν αἰδὼ παραλείπουσαι δρόμον ἄτακτον ἐν τῇ πόλει συνίσταντο.
3Mch:1:19 Women, but recently separated off, left their bridal chambers, left the reserve that befitted them, and ran about the city in a disorderly manner. (3 Maccabees 1:19 Brenton)
3Mch:1:19  
3Mch:1:19 αἱ δὲ καὶ προσαρτίως ἐσταλμέναι τοὺς πρὸς ἀπάντησιν διατεταγμένους παστοὺς καὶ τὴν ἁρμόζουσαν αἰδὼ παραλείπουσαι δρόμον ἄτακτον ἐν τῇ πόλει συνίσταντο.
3Mch:1:19 ὁ ἡ τό δέ καί   στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -) ὁ ἡ τό πρός ἀπ·άντησις, -εως, ἡ δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-)   καί ὁ ἡ τό ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -) αἰδώς, -οῦς, ἡ   δρόμος, -ου, ὁ ἄ·τακτος -ον ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-)
3Mch:1:19 zaś I też, nawet, mianowicie By odłączać wysyłaj, posyłaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Spotykanie By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać I też, nawet, mianowicie By łączyć się Skromności moralny szacunek Bieg {Kurs} Uszkodzony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'.
3Mch:1:19 ai( de\ kai\ prosarti/Os e)stalme/nai tou\s pro\s a)pa/ntEsin diatetagme/nous pastou\s kai\ tE\n a(rmo/DZousan ai)dO\ paralei/pousai dro/mon a)/takton e)n tE=| po/lei suni/stanto.
3Mch:1:19 hai de kai prosartiOs estalmenai tus pros apantEsin diatetagmenus pastus kai tEn harmoDZusan aidO paraleipusai dromon atakton en tE polei synistanto.
3Mch:1:19 RA_NPF x D D VMI_XMPNPF RA_APM P N3I_ASF VK_XMPAPM N2_APM C RA_ASF V1_PAPASF N3_ASF V1_PAPNPF N2_ASM A1B_ASM P RA_DSF N3I_DSF V6_IMI3P
3Mch:1:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć to detach consign, send the toward (+acc,+gen,+dat) meeting to prescribe decree, order, appoint or ordain ć and also, even, namely the to join modesty moral respect ć course out of order in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'.
3Mch:1:19 the (nom) Yet and   having-been-DETACH-ed (nom|voc) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) meeting (acc) having-been-PRESCRIBE-ed (acc)   and the (acc) while JOIN-ing (acc) modesty (acc)   course (acc) out of order ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) they-were-being-STand WITH-ed
3Mch:1:19 3Mch_1:19_1 3Mch_1:19_2 3Mch_1:19_3 3Mch_1:19_4 3Mch_1:19_5 3Mch_1:19_6 3Mch_1:19_7 3Mch_1:19_8 3Mch_1:19_9 3Mch_1:19_10 3Mch_1:19_11 3Mch_1:19_12 3Mch_1:19_13 3Mch_1:19_14 3Mch_1:19_15 3Mch_1:19_16 3Mch_1:19_17 3Mch_1:19_18 3Mch_1:19_19 3Mch_1:19_20 3Mch_1:19_21
3Mch:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:20 τὰ δὲ νεογνὰ τῶν τέκνων αἱ πρὸς τούτοις μητέρες καὶ τιθηνοὶ παραλείπουσαι ἄλλως καὶ ἄλλως, αἱ μὲν κατ’ οἴκους, αἱ δὲ κατὰ τὰς ἀγυιάς, ἀνεπιστρέπτως εἰς τὸ πανυπέρτατον ἱερὸν ἠθροίζοντο.
3Mch:1:20 New-born babes were deserted by the mothers or nurses who waited upon them; some here, some there, in houses, or in fields; these now, with an ardour which could not be checked, swarmed into the Most High temple. (3 Maccabees 1:20 Brenton)
3Mch:1:20  
3Mch:1:20 τὰ δὲ νεογνὰ τῶν τέκνων αἱ πρὸς τούτοις μητέρες καὶ τιθηνοὶ παραλείπουσαι ἄλλως καὶ ἄλλως, αἱ μὲν κατ’ οἴκους, αἱ δὲ κατὰ τὰς ἀγυιάς, ἀνεπιστρέπτως εἰς τὸ πανυπέρτατον ἱερὸν ἠθροίζοντο.
3Mch:1:20 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό πρός οὗτος αὕτη τοῦτο μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί     ἄλλως καί ἄλλως ὁ ἡ τό μέν κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό δέ κατά ὁ ἡ τό     εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-)
3Mch:1:20 zaś Dziecko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Matka I też, nawet, mianowicie Inaczej I też, nawet, mianowicie Inaczej Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Do ???
3Mch:1:20 ta\ de\ neogna\ tO=n te/knOn ai( pro\s tou/tois mEte/res kai\ tiTEnoi\ paralei/pousai a)/llOs kai\ a)/llOs, ai( me\n kat’ oi)/kous, ai( de\ kata\ ta\s a)guia/s, a)nepistre/ptOs ei)s to\ panupe/rtaton i(ero\n E)Troi/DZonto.
3Mch:1:20 ta de neogna tOn teknOn hai pros tutois mEteres kai tiTEnoi paraleipusai allOs kai allOs, hai men kat’ oikus, hai de kata tas agyias, anepistreptOs eis to panypertaton hieron ETroiDZonto.
3Mch:1:20 RA_APN x A1B_APN RA_GPN N2N_GPN RA_NPF P RD_DPN N3_NPF C A1B_NPF V1_PAPNPF D C D RA_NPF x P N2_APM RA_NPF x P RA_APF N1A_APF D P RA_ASN A1_ASN A1A_ASN V1I_IMI3P
3Mch:1:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the child the toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] mother and also, even, namely ć ć otherwise and also, even, namely otherwise the indeed (yet, certainly, surely) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć ć into (+acc) the ć sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to ???
3Mch:1:20 the (nom|acc) Yet   the (gen) children (gen) the (nom) toward (+acc,+gen,+dat) these (dat) πατερες (nom|voc) and     otherwise and otherwise the (nom) indeed down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) the (nom) Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)     into (+acc) the (nom|acc)   sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-being-???-ed
3Mch:1:20 3Mch_1:20_1 3Mch_1:20_2 3Mch_1:20_3 3Mch_1:20_4 3Mch_1:20_5 3Mch_1:20_6 3Mch_1:20_7 3Mch_1:20_8 3Mch_1:20_9 3Mch_1:20_10 3Mch_1:20_11 3Mch_1:20_12 3Mch_1:20_13 3Mch_1:20_14 3Mch_1:20_15 3Mch_1:20_16 3Mch_1:20_17 3Mch_1:20_18 3Mch_1:20_19 3Mch_1:20_20 3Mch_1:20_21 3Mch_1:20_22 3Mch_1:20_23 3Mch_1:20_24 3Mch_1:20_25 3Mch_1:20_26 3Mch_1:20_27 3Mch_1:20_28 3Mch_1:20_29 3Mch_1:20_30
3Mch:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:21 ποικίλη δὲ ἦν τῶν εἰς τοῦτο συλλεγέντων ἡ δέησις ἐπὶ τοῖς ἀνοσίως ὑπ’ ἐκείνου κατεγχειρουμένοις.
3Mch:1:21 Various were the prayers offered up by those who assembled in this place, on account of the unholy attempt of the king. (3 Maccabees 1:21 Brenton)
3Mch:1:21  
3Mch:1:21 ποικίλη δὲ ἦν τῶν εἰς τοῦτο συλλεγέντων δέησις ἐπὶ τοῖς ἀνοσίως ὑπ’ ἐκείνου κατεγχειρουμένοις.
3Mch:1:21 ποικίλος -η -ον δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εἰς[1] οὗτος αὕτη τοῦτο συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό   ὑπό ἐκεῖνος -η -ο  
3Mch:1:21 Różny zaś By być Do (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Obrona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tamto
3Mch:1:21 poiki/lE de\ E)=n tO=n ei)s tou=to sullege/ntOn E( de/Esis e)pi\ toi=s a)nosi/Os u(p’ e)kei/nou kategCHeiroume/nois.
3Mch:1:21 poikilE de En tOn eis tuto syllegentOn hE deEsis epi tois anosiOs hyp’ ekeinu katenCHeirumenois.
3Mch:1:21 A1_NSF x V9_IAI3S RA_GPM P RD_ASN V1_PAPNSM RA_NSF N3I_NSF P RA_DPN D P RD_GSM V2_PMPDPM
3Mch:1:21 various δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the into (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up the plea upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing that ć
3Mch:1:21 various ([Adj] nom|voc) Yet he/she/it-was the (gen) into (+acc) this (nom|acc) let-them-be-GATHER-ed! (classical), upon being-GATHER-ed (gen) the (nom) plea (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   under (+acc), by (+gen) that (gen)  
3Mch:1:21 3Mch_1:21_1 3Mch_1:21_2 3Mch_1:21_3 3Mch_1:21_4 3Mch_1:21_5 3Mch_1:21_6 3Mch_1:21_7 3Mch_1:21_8 3Mch_1:21_9 3Mch_1:21_10 3Mch_1:21_11 3Mch_1:21_12 3Mch_1:21_13 3Mch_1:21_14 3Mch_1:21_15
3Mch:1:21 x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:22 σύν τε τούτοις οἱ περὶ τῶν πολιτῶν θρασυνθέντες οὐκ ἠνείχοντο τέλεον αὐτοῦ ἐπικειμένου καὶ τὸ τῆς προθέσεως ἐκπληροῦν διανοουμένου,
3Mch:1:22 Along with these there were some of the citizens who took courage, and would not submit to his obstinacy, and his intention of carrying out his purpose. (3 Maccabees 1:22 Brenton)
3Mch:1:22  
3Mch:1:22 σύν τε τούτοις οἱ περὶ τῶν πολιτῶν θρασυνθέντες οὐκ ἠνείχοντο τέλεον αὐτοῦ ἐπικειμένου καὶ τὸ τῆς προθέσεως ἐκπληροῦν διανοουμένου,
3Mch:1:22 σύν τέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό πολίτης, -ου, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί·κει·μαι (ath. επι+κει-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ ἐκ·πληρόω (εκ+πληρ(ο)-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πεπληρω·κ-, -, -) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-)
3Mch:1:22 Razem z/włączając (+dat) I [umieszczona z tyłu współrzędna] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Obywatel ??? Przed przydechem mocnym By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś On/ona/to/to samo By leżeć {By kłamać} na narzucanym, błagaj na, proś na, błagaj, błagaj, błagaj, przemawiaj I też, nawet, mianowicie Obecności/cel Do ??? By zamierzać
3Mch:1:22 su/n te tou/tois oi( peri\ tO=n politO=n TrasunTe/ntes ou)k E)nei/CHonto te/leon au)tou= e)pikeime/nou kai\ to\ tE=s proTe/seOs e)kplErou=n dianooume/nou,
3Mch:1:22 syn te tutois hoi peri tOn politOn TrasynTentes uk EneiCHonto teleon autu epikeimenu kai to tEs proTeseOs ekplErun dianoumenu,
3Mch:1:22 P x RD_DPN RA_NPM P RA_GPM N1_GPM VC_APPNPM D V1I_IMI3P A1A_ASN RD_GSM V5_PMPGSM C RA_ASN RA_GSF N3I_GSF V4_PAN V2_PMPGSM
3Mch:1:22 together with/including (+dat) and [postpositive coordinate] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the about (+acc,+gen) the citizen ć οὐχ before rough breathing to be patient with indulge, tolerate, put up with ć he/she/it/same to lie upon imposed, implore upon, beg upon, beseech, entreat, petition, plead and also, even, namely the the presence/purpose to ??? to purpose
3Mch:1:22 together with/including (+dat) and [postpositive coordinate] these (dat) the (nom) about (+acc,+gen) the (gen) citizens (gen)   not they-were-being-BE PATIENT WITH-ed   him/it/same (gen) while being-LIE-ed-UPON (gen) and the (nom|acc) the (gen) presence/purpose (gen) to-be-???-ing, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) while being-PURPOSE-ed (gen)
3Mch:1:22 3Mch_1:22_1 3Mch_1:22_2 3Mch_1:22_3 3Mch_1:22_4 3Mch_1:22_5 3Mch_1:22_6 3Mch_1:22_7 3Mch_1:22_8 3Mch_1:22_9 3Mch_1:22_10 3Mch_1:22_11 3Mch_1:22_12 3Mch_1:22_13 3Mch_1:22_14 3Mch_1:22_15 3Mch_1:22_16 3Mch_1:22_17 3Mch_1:22_18 3Mch_1:22_19
3Mch:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:23 φωνήσαντες δὲ τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ ὅπλα ποιήσασθαι καὶ θαρραλέως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου τελευτᾶν ἱκανὴν ἐποίησαν ἐν τῷ τόπῳ τραχύτητα, μόλις δὲ ὑπό τε τῶν γεραιῶν καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀποτραπέντες ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς δεήσεως παρῆσαν στάσιν.
3Mch:1:23 Calling out to arms, and to die bravely in defence of the law of their fathers, they created a great uproar in the place, and were with difficulty brought back by the aged and the elders to the station of prayer which they had occupied before. (3 Maccabees 1:23 Brenton)
3Mch:1:23  
3Mch:1:23 φωνήσαντες δὲ τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ ὅπλα ποιήσασθαι καὶ θαρραλέως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου τελευτᾶν ἱκανὴν ἐποίησαν ἐν τῷ τόπῳ τραχύτητα, μόλις δὲ ὑπό τε τῶν γεραιῶν καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀποτραπέντες ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς δεήσεως παρῆσαν στάσιν.
3Mch:1:23 φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ὁρμή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί θαρραλέως [LXX] ὑπέρ ὁ ἡ τό πατρῷος -α -ον νόμος, -ου, ὁ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἱκανός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ   μόλις (cf. μόγις) δέ ὑπό τέ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἀπο·τρέπω (απο+τρεπ-, -, -, -, -, απο+τραπ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
3Mch:1:23 By brzmieć zaś Impuls [zobacz hormon] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Narzędzie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojcowski Prawo By kończyć się Obszerny By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Z trudnością zaś Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Starszy Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Obrona By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Stacji/miejsce; by powodować stać
3Mch:1:23 fOnE/santes de\ tE\n o(rmE\n e)pi\ ta\ o(/pla poiE/sasTai kai\ Tarrale/Os u(pe\r tou= patrO/|ou no/mou teleuta=n i(kanE\n e)poi/Esan e)n tO=| to/pO| traCHu/tEta, mo/lis de\ u(po/ te tO=n geraiO=n kai\ tO=n presbute/rOn a)potrape/ntes e)pi\ tE\n au)tE\n tE=s deE/seOs parE=san sta/sin.
3Mch:1:23 fOnEsantes de tEn hormEn epi ta hopla poiEsasTai kai TarraleOs hyper tu patrOu nomu teleutan hikanEn epoiEsan en tO topO traCHytEta, molis de hypo te tOn geraiOn kai tOn presbyterOn apotrapentes epi tEn autEn tEs deEseOs parEsan stasin.
3Mch:1:23 VA_AAPNPM x RA_ASF N1_ASF P RA_APN N2N_APN VA_AMN C D P RA_GSM A1A_GSM N2_GSM V3_PAN A1_ASF VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM N3T_ASF D x P x RA_GPM A1A_GPM C RA_GPM N2_GPM VD_APPNPM P RA_ASF RD_ASF RA_GSF N3I_GSF V9_IAI3P N3I_ASF
3Mch:1:23 to sound δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the impulse [see hormone] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the implement to do/make and also, even, namely ??? above (+acc), on behalf of (+gen) the paternal law to end ample to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place ć with difficulty δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing and [postpositive coordinate] the ć and also, even, namely the elder to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same the plea to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened station/place; to cause to stand
3Mch:1:23 upon SOUND-ing (nom|voc) Yet the (acc) impulse (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) to-be-DO/MAKE-ed and ??? above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) paternal ([Adj] gen) law (gen) to-be-END-ing ample ([Adj] acc) they-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) the (dat) place (dat)   with difficulty Yet under (+acc), by (+gen) and [postpositive coordinate] the (gen)   and the (gen) elder ([Adj] gen) upon being-???-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) her/it/same (acc) the (gen) plea (gen) they-were-BE-ing-PRESENT/HERE; upon HANG DOWN-ing (nom|acc|voc) station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat)
3Mch:1:23 3Mch_1:23_1 3Mch_1:23_2 3Mch_1:23_3 3Mch_1:23_4 3Mch_1:23_5 3Mch_1:23_6 3Mch_1:23_7 3Mch_1:23_8 3Mch_1:23_9 3Mch_1:23_10 3Mch_1:23_11 3Mch_1:23_12 3Mch_1:23_13 3Mch_1:23_14 3Mch_1:23_15 3Mch_1:23_16 3Mch_1:23_17 3Mch_1:23_18 3Mch_1:23_19 3Mch_1:23_20 3Mch_1:23_21 3Mch_1:23_22 3Mch_1:23_23 3Mch_1:23_24 3Mch_1:23_25 3Mch_1:23_26 3Mch_1:23_27 3Mch_1:23_28 3Mch_1:23_29 3Mch_1:23_30 3Mch_1:23_31 3Mch_1:23_32 3Mch_1:23_33 3Mch_1:23_34 3Mch_1:23_35 3Mch_1:23_36 3Mch_1:23_37 3Mch_1:23_38
3Mch:1:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:24 καὶ τὸ μὲν πλῆθος ὡς ἔμπροσθεν ἐν τούτοις ἀνεστρέφετο δεόμενον.
3Mch:1:24 During this time the multitude kept on praying. (3 Maccabees 1:24 Brenton)
3Mch:1:24  
3Mch:1:24 καὶ τὸ μὲν πλῆθος ὡς ἔμπροσθεν ἐν τούτοις ἀνεστρέφετο δεόμενον.
3Mch:1:24 καί ὁ ἡ τό μέν πλῆθο·ς, -ους, τό ὡς ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
3Mch:1:24 I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Los (mnóstwo ) Jak/jak Przedtem/w przodzie z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, By potrzebować/wymagać
3Mch:1:24 kai\ to\ me\n plE=Tos O(s e)/mprosTen e)n tou/tois a)nestre/feto deo/menon.
3Mch:1:24 kai to men plETos hOs emprosTen en tutois anestrefeto deomenon.
3Mch:1:24 C RA_NSN x N3E_NSN C D P RD_DPN V1I_IMI3S V2_PMPNSN
3Mch:1:24 and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) lot (multitude ) as/like before/in front of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, to need/require
3Mch:1:24 and the (nom|acc) indeed lot (nom|acc|voc) as/like before/in front of in/among/by (+dat) these (dat) he/she/it-was-being-UPSET-ed while being-NEED/REQUIRE-ed (acc, nom|acc|voc)
3Mch:1:24 3Mch_1:24_1 3Mch_1:24_2 3Mch_1:24_3 3Mch_1:24_4 3Mch_1:24_5 3Mch_1:24_6 3Mch_1:24_7 3Mch_1:24_8 3Mch_1:24_9 3Mch_1:24_10
3Mch:1:24 x x x x x x x x x x
3Mch:1:25 οἱ δὲ περὶ τὸν βασιλέα πρεσβύτεροι πολλαχῶς ἐπειρῶντο τὸν ἀγέρωχον αὐτοῦ νοῦν ἐξιστάνειν τῆς ἐντεθυμημένης ἐπιβουλῆς.
3Mch:1:25 The elders who surrounded the king strove in many ways to divert his haughty mind from the design which he had formed. (3 Maccabees 1:25 Brenton)
3Mch:1:25  
3Mch:1:25 οἱ δὲ περὶ τὸν βασιλέα πρεσβύτεροι πολλαχῶς ἐπειρῶντο τὸν ἀγέρωχον αὐτοῦ νοῦν ἐξιστάνειν τῆς ἐντεθυμημένης ἐπιβουλῆς.
3Mch:1:25 ὁ ἡ τό δέ περί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ἐξ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of ἐξ·ίστημι) (εξ+ισταν-/εξ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ
3Mch:1:25 zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Król Starszy By próbować/próbę On/ona/to/to samo Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł Do ??? By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Parcela
3Mch:1:25 oi( de\ peri\ to\n basile/a presbu/teroi pollaCHO=s e)peirO=nto to\n a)ge/rOCHon au)tou= nou=n e)Xista/nein tE=s e)nteTumEme/nEs e)piboulE=s.
3Mch:1:25 hoi de peri ton basilea presbyteroi pollaCHOs epeirOnto ton agerOCHon autu nun eXistanein tEs enteTymEmenEs epibulEs.
3Mch:1:25 RA_NPM x P RA_ASM N3V_ASM N2_NPM D V1I_IMI3P RA_ASM A1A_ASM RD_GSM N2_ASM V1_PAN RA_GSF VT_XMPGSF N1_GSF
3Mch:1:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] about (+acc,+gen) the king elder ć to try/attempt the ć he/she/it/same nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind to ??? the to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). plot
3Mch:1:25 the (nom) Yet about (+acc,+gen) the (acc) king (acc) elder ([Adj] nom|voc)   they-were-being-TRY/ATTEMPT-ed the (acc)   him/it/same (gen) nun; mind (acc) to-be-???-ing the (gen) having-been-PONDER-ed (gen) plot (gen)
3Mch:1:25 3Mch_1:25_1 3Mch_1:25_2 3Mch_1:25_3 3Mch_1:25_4 3Mch_1:25_5 3Mch_1:25_6 3Mch_1:25_7 3Mch_1:25_8 3Mch_1:25_9 3Mch_1:25_10 3Mch_1:25_11 3Mch_1:25_12 3Mch_1:25_13 3Mch_1:25_14 3Mch_1:25_15 3Mch_1:25_16
3Mch:1:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:26 θρασυνθεὶς δὲ καὶ πάντα παραπέμψας ἤδη καὶ πρόσβασιν ἐποιεῖτο τέλος ἐπιθήσειν δοκῶν τῷ προειρημένῳ.
3Mch:1:26 He, in his hardened mood, insensible to all persuasion, was going onwards with the view of carrying out this design. (3 Maccabees 1:26 Brenton)
3Mch:1:26  
3Mch:1:26 θρασυνθεὶς δὲ καὶ πάντα παραπέμψας ἤδη καὶ πρόσβασιν ἐποιεῖτο τέλος ἐπιθήσειν δοκῶν τῷ προειρημένῳ.
3Mch:1:26   δέ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἤδη καί προσ·βαίνω [LXX] (προσ+βαιν-, -, 2nd ath. προσ+β(η)-/ath. προσ+β(α)-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τέλο·ς, -ους, τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) δοκός, -οῦ, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -)
3Mch:1:26 zaś I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Już do teraz, do wtedy I też, nawet, mianowicie Do ??? By czynić/rób Koniec (wypadek, spełnienie) By umieszczać dalej Belka; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Do ???
3Mch:1:26 TrasunTei\s de\ kai\ pa/nta parape/mPSas E)/dE kai\ pro/sbasin e)poiei=to te/los e)piTE/sein dokO=n tO=| proeirEme/nO|.
3Mch:1:26 TrasynTeis de kai panta parapemPSas EdE kai prosbasin epoieito telos epiTEsein dokOn tO proeirEmenO.
3Mch:1:26 VC_APPNSM x C A3_APN VA_AAPNSM D C N3I_ASF V2I_IMI3S N3E_ASN VF_FAN V2_PAPNSM RA_DSN VM_XMPDSN
3Mch:1:26 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć already by now, by then and also, even, namely to ??? to do/make end (event, consummation) to place on beam; to expect to seem, to please, to seem good to the to ???
3Mch:1:26   Yet and all (nom|acc|voc), every (acc)   already and upon ???-ing (dat) he/she/it-was-being-DO/MAKE-ed end (nom|acc|voc) to-will-PLACE ON beams (gen); while GLORY-ing (nom) the (dat) having-been-???-ed (dat)
3Mch:1:26 3Mch_1:26_1 3Mch_1:26_2 3Mch_1:26_3 3Mch_1:26_4 3Mch_1:26_5 3Mch_1:26_6 3Mch_1:26_7 3Mch_1:26_8 3Mch_1:26_9 3Mch_1:26_10 3Mch_1:26_11 3Mch_1:26_12 3Mch_1:26_13 3Mch_1:26_14
3Mch:1:26 x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:27 ταῦτα οὖν καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ὄντες θεωροῦντες ἐτράπησαν εἰς τὸ σὺν τοῖς ἡμετέροις ἐπικαλεῖσθαι τὸν πᾶν κράτος ἔχοντα τοῖς παροῦσιν ἐπαμῦναι μὴ παριδόντα τὴν ἄνομον καὶ ὑπερήφανον πρᾶξιν.
3Mch:1:27 Yet even his own officers, when they saw this, joined the Jews in an appeal to Him who has all power, to aid in the present crisis, and not wink at such overweening lawlessness. (3 Maccabees 1:27 Brenton)
3Mch:1:27  
3Mch:1:27 ταῦτα οὖν καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ὄντες θεωροῦντες ἐτράπησαν εἰς τὸ σὺν τοῖς ἡμετέροις ἐπικαλεῖσθαι τὸν πᾶν κράτος ἔχοντα τοῖς παροῦσιν ἐπαμῦναι μὴ παριδόντα τὴν ἄνομον καὶ ὑπερήφανον πρᾶξιν.
3Mch:1:27 οὗτος αὕτη τοῦτο οὖν καί ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό σύν ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κράτο·ς, -ους, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-)   μή   ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον καί ὑπερή·φανος -ον πρᾶξις, -εως, ἡ
3Mch:1:27 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dlatego/wtedy I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo By być Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Do (+przyspieszenie) Razem z/włączając (+dat) Nasz/nasz By odwiedzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną By mieć By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Nie Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Dumny Działalność
3Mch:1:27 tau=ta ou)=n kai\ oi( peri\ au)to\n o)/ntes TeOrou=ntes e)tra/pEsan ei)s to\ su\n toi=s E(mete/rois e)pikalei=sTai to\n pa=n kra/tos e)/CHonta toi=s parou=sin e)pamu=nai mE\ parido/nta tE\n a)/nomon kai\ u(perE/fanon pra=Xin.
3Mch:1:27 tauta un kai hoi peri auton ontes TeOruntes etrapEsan eis to syn tois hEmeterois epikaleisTai ton pan kratos eCHonta tois parusin epamynai mE paridonta tEn anomon kai hyperEfanon praXin.
3Mch:1:27 RD_APN x C RA_NPM P RD_ASM V9_PAPNPM V2_PAPNPM VDI_API3P P RA_ASN P RA_DPM A1A_DPM V2_PMN RA_ASM A3_ASN N3E_ASN V1_PAPASM RA_DPM V9_PAPDPM VA_AAN D VB_AAPASM RA_ASF A1B_ASF C A1B_ASF N3I_ASF
3Mch:1:27 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] therefore/then and also, even, namely the about (+acc,+gen) he/she/it/same to be to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive ć into (+acc) the together with/including (+dat) the our/ours to call upon the every all, each, every, the whole of sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power to have the to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened ć not ć the outside the law and also, even, namely proud activity
3Mch:1:27 these (nom|acc) therefore/then and the (nom) about (+acc,+gen) him/it/same (acc) while being (nom|voc) while LOOKED AT-ing (nom|voc)   into (+acc) the (nom|acc) together with/including (+dat) the (dat) our/ours (dat) to-be-being-CALL-ed-UPON the (acc) every (nom|acc|voc) sway (nom|acc|voc) while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) the (dat) while BE-ing-PRESENT/HERE (dat); upon HANG DOWN-ing (dat)   not   the (acc) outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc) and proud ([Adj] acc, nom|acc|voc) activity (acc)
3Mch:1:27 3Mch_1:27_1 3Mch_1:27_2 3Mch_1:27_3 3Mch_1:27_4 3Mch_1:27_5 3Mch_1:27_6 3Mch_1:27_7 3Mch_1:27_8 3Mch_1:27_9 3Mch_1:27_10 3Mch_1:27_11 3Mch_1:27_12 3Mch_1:27_13 3Mch_1:27_14 3Mch_1:27_15 3Mch_1:27_16 3Mch_1:27_17 3Mch_1:27_18 3Mch_1:27_19 3Mch_1:27_20 3Mch_1:27_21 3Mch_1:27_22 3Mch_1:27_23 3Mch_1:27_24 3Mch_1:27_25 3Mch_1:27_26 3Mch_1:27_27 3Mch_1:27_28 3Mch_1:27_29
3Mch:1:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:28 ἐκ δὲ τῆς πυκνοτάτης τε καὶ ἐμπόνου τῶν ὄχλων συναγομένης κραυγῆς ἀνείκαστός τις ἦν βοή·
3Mch:1:28 Such was the frequency and the vehemence of the cry of the assembled crowd, that an indescribable noise ensued. (3 Maccabees 1:28 Brenton)
3Mch:1:28  
3Mch:1:28 ἐκ δὲ τῆς πυκνοτάτης τε καὶ ἐμπόνου τῶν ὄχλων συναγομένης κραυγῆς ἀνείκαστός τις ἦν βοή·
3Mch:1:28 ἐκ δέ ὁ ἡ τό πυκνό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of πυκνός) τέ καί   ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) κραυγή, -ῆς, ἡ   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βοή, -ῆς, ἡ
3Mch:1:28 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami zaś Najbardziej częsty I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony By zbierać się razem Płacz krzyk (????????) Jakiś/jakikolwiek By być Krzyk {Aukcja}
3Mch:1:28 e)k de\ tE=s puknota/tEs te kai\ e)mpo/nou tO=n o)/CHlOn sunagome/nEs kraugE=s a)nei/kasto/s tis E)=n boE/·
3Mch:1:28 ek de tEs pyknotatEs te kai emponu tOn oCHlOn synagomenEs kraugEs aneikastos tis En boE·
3Mch:1:28 P x RA_GSF A1_GSFS x C V2_PMD2S RA_GPM N2_GPM V1_PMPGSF N1_GSF A1B_NSF RI_NSM V9_IAI3S N1_NSF
3Mch:1:28 out of (+gen) ἐξ before vowels δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the most frequent and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć the crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded to gather together cry shout (κραυγάζω) ć some/any to be outcry
3Mch:1:28 out of (+gen) Yet the (gen) most frequent ([Adj] gen) and [postpositive coordinate] and   the (gen) crowds (gen); while TROUBLE-ing (nom) while being-GATHER TOGETHER-ed (gen) cry (gen)   some/any (nom) he/she/it-was outcry (nom|voc)
3Mch:1:28 3Mch_1:28_1 3Mch_1:28_2 3Mch_1:28_3 3Mch_1:28_4 3Mch_1:28_5 3Mch_1:28_6 3Mch_1:28_7 3Mch_1:28_8 3Mch_1:28_9 3Mch_1:28_10 3Mch_1:28_11 3Mch_1:28_12 3Mch_1:28_13 3Mch_1:28_14 3Mch_1:28_15
3Mch:1:28 x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:1:29 δοκεῖν γὰρ ἦν μὴ μόνον τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὰ τείχη καὶ τὸ πᾶν ἔδαφος ἠχεῖν ἅτε δὴ τῶν πάντων τότε θάνατον ἀλλασσομένων ἀντὶ τῆς τοῦ τόπου βεβηλώσεως.
3Mch:1:29 Not the men only, but the very walls and floor seemed to sound forth; all things preferring dissolution rather than to see the place defiled. (3 Maccabees 1:29 Brenton)
3Mch:1:29  
3Mch:1:29 δοκεῖν γὰρ ἦν μὴ μόνον τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὰ τείχη καὶ τὸ πᾶν ἔδαφος ἠχεῖν ἅτε δὴ τῶν πάντων τότε θάνατον ἀλλασσομένων ἀντὶ τῆς τοῦ τόπου βεβηλώσεως.
3Mch:1:29 δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀλλά καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔδαφο·ς, -ους, τό ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -)   δή ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τότε θάνατος, -ου, ὁ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἀντί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ  
3Mch:1:29 By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Dla odtąd, jak By być Nie Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ludzki Ale I też, nawet, mianowicie Ściana I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zakładanie By rozbrzmiewać [zobacz echo] Naprawdę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wtedy Śmierć By zmieniać się/zmieniaj się Przeciw (+informacja) Miejsce
3Mch:1:29 dokei=n ga\r E)=n mE\ mo/non tou\s a)nTrO/pous, a)lla\ kai\ ta\ tei/CHE kai\ to\ pa=n e)/dafos E)CHei=n a(/te dE\ tO=n pa/ntOn to/te Ta/naton a)llassome/nOn a)nti\ tE=s tou= to/pou bebElO/seOs.
3Mch:1:29 dokein gar En mE monon tus anTrOpus, alla kai ta teiCHE kai to pan edafos ECHein hate dE tOn pantOn tote Tanaton allassomenOn anti tEs tu topu bebElOseOs.
3Mch:1:29 V2_PAN x V9_IAI3S D D RA_APM N2_APM C D RA_APN N3E_APN C RA_ASN A3_ASN N3E_ASN V2_PAN D x RA_GPM A3_GPM D N2_ASM V1_PMPGPM P RA_GSF RA_GSM N2_GSM N3I_GSF
3Mch:1:29 to expect to seem, to please, to seem good to for since, as to be not only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the human but and also, even, namely the wall and also, even, namely the every all, each, every, the whole of foundation to resound [see echo] ć indeed the every all, each, every, the whole of then death to change/alter against (+gen) the the place ć
3Mch:1:29 to-be-GLORY-ing for he/she/it-was not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) humans (acc) but and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) and the (nom|acc) every (nom|acc|voc) foundation (nom|acc|voc) to-be-RESOUND-ing   indeed the (gen) all (gen) then death (acc) while being-CHANGE/ALTER-ed (gen) against (+gen) the (gen) the (gen) place (gen)  
3Mch:1:29 3Mch_1:29_1 3Mch_1:29_2 3Mch_1:29_3 3Mch_1:29_4 3Mch_1:29_5 3Mch_1:29_6 3Mch_1:29_7 3Mch_1:29_8 3Mch_1:29_9 3Mch_1:29_10 3Mch_1:29_11 3Mch_1:29_12 3Mch_1:29_13 3Mch_1:29_14 3Mch_1:29_15 3Mch_1:29_16 3Mch_1:29_17 3Mch_1:29_18 3Mch_1:29_19 3Mch_1:29_20 3Mch_1:29_21 3Mch_1:29_22 3Mch_1:29_23 3Mch_1:29_24 3Mch_1:29_25 3Mch_1:29_26 3Mch_1:29_27 3Mch_1:29_28
3Mch:1:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x