3Mch:2:1 Ὁ μὲν οὖν ἀρχιερεὺς Σιμων ἐξ ἐναντίας τοῦ ναοῦ κάμψας τὰ γόνατα καὶ τὰς χεῖρας προτείνας εὐτάκτως ἐποιήσατο τὴν δέησιν τοιαύτην
3Mch:2:1 Now was it that the high priest Simon bowed his knees over against the holy place, and spread out his hands in reverent form, and uttered the following supplication: (3 Maccabees 2:1 Brenton)
3Mch:2:1  
3Mch:2:1 μὲν οὖν ἀρχιερεὺς Σιμων ἐξ ἐναντίας τοῦ ναοῦ κάμψας τὰ γόνατα καὶ τὰς χεῖρας προτείνας εὐτάκτως ἐποιήσατο τὴν δέησιν τοιαύτην
3Mch:2:1 ὁ ἡ τό μέν οὖν ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-) ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν προ·τείνω (προ+τειν-, -, προ+τειν·[σ]-, -, -, -)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
3Mch:2:1 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Arcykapłan Simon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Świątynia {Skroń} By kręcić się (kręć się albo kłaniaj się (kolano)) Kolano I też, nawet, mianowicie Ręka By wyciągać się By czynić/rób Obrona Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????]
3Mch:2:1 *(o me\n ou)=n a)rCHiereu\s *simOn e)X e)nanti/as tou= naou= ka/mPSas ta\ go/nata kai\ ta\s CHei=ras protei/nas eu)ta/ktOs e)poiE/sato tE\n de/Esin toiau/tEn
3Mch:2:1 o men un arCHiereus simOn eX enantias tu nau kamPSas ta gonata kai tas CHeiras proteinas eutaktOs epoiEsato tEn deEsin toiautEn
3Mch:2:1 RA_NSM x x N3V_NSM N_NSM P A1A_GSF RA_GSM N2_GSM VA_AAPNSM RA_APN N3_APN C RA_APF N3_APF VA_AAPNSM D VAI_AMI3S RA_ASF N3I_ASF A1_ASF
3Mch:2:1 the indeed (yet, certainly, surely) therefore/then archpriest Simon out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the temple to Bend (bend or bow (the knee)) the knee and also, even, namely the hand to stretch out ć to do/make the plea such as this kind such, like [τοσαυτην]
3Mch:2:1 the (nom) indeed therefore/then archpriest (nom) Simon (nom|voc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (gen) temple (gen) upon BEND-ing (nom|voc) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) and the (acc) hands (acc) upon STRETCH-ing-OUT (nom|voc)   he/she/it-was-DO/MAKE-ed the (acc) plea (acc) such as this kind (acc)
3Mch:2:1 3Mch_2:1_1 3Mch_2:1_2 3Mch_2:1_3 3Mch_2:1_4 3Mch_2:1_5 3Mch_2:1_6 3Mch_2:1_7 3Mch_2:1_8 3Mch_2:1_9 3Mch_2:1_10 3Mch_2:1_11 3Mch_2:1_12 3Mch_2:1_13 3Mch_2:1_14 3Mch_2:1_15 3Mch_2:1_16 3Mch_2:1_17 3Mch_2:1_18 3Mch_2:1_19 3Mch_2:1_20 3Mch_2:1_21
3Mch:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:2 Κύριε κύριε, βασιλεῦ τῶν οὐρανῶν καὶ δέσποτα πάσης κτίσεως, ἅγιε ἐν ἁγίοις, μόναρχε, παντοκράτωρ, πρόσχες ἡμῖν καταπονουμένοις ὑπὸ ἀνοσίου καὶ βεβήλου θράσει καὶ σθένει πεφρυαγμένου.
3Mch:2:2 O Lord, Lord, King of the heavens, and Ruler of the whole creation, Holy among the holy, sole Governor, Almighty, give ear to us who are oppressed by a wicked and profane one, who exulteth in his confidence and strength. (3 Maccabees 2:2 Brenton)
3Mch:2:2  
3Mch:2:2 Κύριε κύριε, βασιλεῦ τῶν οὐρανῶν καὶ δέσποτα πάσης κτίσεως, ἅγιε ἐν ἁγίοις, μόναρχε, παντοκράτωρ, πρόσχες ἡμῖν καταπονουμένοις ὑπὸ ἀνοσίου καὶ βεβήλου θράσει καὶ σθένει πεφρυαγμένου.
3Mch:2:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί δεσπότης, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτίσις, -εως, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)   παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·πονέω (κατα+πον(ε)-, -, -, -, -, -) ὑπό ἀν·όσιος (-α) -ον καί βέβηλος -ον; βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-)   καί    
3Mch:2:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Despota Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do za trzymaj się Ja By uciskać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny I też, nawet, mianowicie desecrative; by kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie
3Mch:2:2 *ku/rie ku/rie, basileu= tO=n ou)ranO=n kai\ de/spota pa/sEs kti/seOs, a(/gie e)n a(gi/ois, mo/narCHe, pantokra/tOr, pro/sCHes E(mi=n kataponoume/nois u(po\ a)nosi/ou kai\ bebE/lou Tra/sei kai\ sTe/nei pefruagme/nou.
3Mch:2:2 kyrie kyrie, basileu tOn uranOn kai despota pasEs ktiseOs, hagie en hagiois, monarCHe, pantokratOr, prosCHes hEmin kataponumenois hypo anosiu kai bebElu Trasei kai sTenei pefryagmenu.
3Mch:2:2 N2_VSM N2_VSM N3V_VSM RA_GPM N2_GPM C N1M_VSM A1S_GSF N3I_GSF A1A_VSM P A1A_DPM N2_VSM N3R_VSM VB_AAD2S RP_DP V2_PMPDPM P A1A_GSM C A1B_GSM A3U_DSM C N3E_DSN VK_XMPGSM
3Mch:2:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king the sky/heaven and also, even, namely despot every all, each, every, the whole of creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) ć Almighty ruler of all going before all to pro-hold I to oppress under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing unholy and also, even, namely desecrative; to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) ć and also, even, namely ć ć
3Mch:2:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) king (voc) the (gen) skies/heavens (gen) and despot (voc) every (gen) creation (gen) holy ([Adj] voc) in/among/by (+dat) holy ([Adj] dat)   Almighty ruler of all (nom) do-PRO-HOLD-you(sg)! us (dat) while being-OPPRESS-ed (dat) under (+acc), by (+gen) unholy ([Adj] gen) and desecrative ([Adj] gen); be-you(sg)-DEFILE-ing!, be-you(sg)-being-DEFILE-ed!   and    
3Mch:2:2 3Mch_2:2_1 3Mch_2:2_2 3Mch_2:2_3 3Mch_2:2_4 3Mch_2:2_5 3Mch_2:2_6 3Mch_2:2_7 3Mch_2:2_8 3Mch_2:2_9 3Mch_2:2_10 3Mch_2:2_11 3Mch_2:2_12 3Mch_2:2_13 3Mch_2:2_14 3Mch_2:2_15 3Mch_2:2_16 3Mch_2:2_17 3Mch_2:2_18 3Mch_2:2_19 3Mch_2:2_20 3Mch_2:2_21 3Mch_2:2_22 3Mch_2:2_23 3Mch_2:2_24 3Mch_2:2_25
3Mch:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:3 σὺ γὰρ ὁ κτίσας τὰ πάντα καὶ τῶν ὅλων ἐπικρατῶν δυνάστης δίκαιος εἶ καὶ τοὺς ὕβρει καὶ ἀγερωχίᾳ τι πράσσοντας κρίνεις.
3Mch:2:3 It is thou, the Creator of all, the Lord of the universe, who art a righteous Governor, and judgest all who act with pride and insolence. (3 Maccabees 2:3 Brenton)
3Mch:2:3  
3Mch:2:3 σὺ γὰρ κτίσας τὰ πάντα καὶ τῶν ὅλων ἐπικρατῶν δυνάστης δίκαιος εἶ καὶ τοὺς ὕβρει καὶ ἀγερωχίᾳ τι πράσσοντας κρίνεις.
3Mch:2:3 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁ ἡ τό ὅλος -η -ον   δυνάστης, -ου, ὁ δίκαιος -αία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ καί   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
3Mch:2:3 Ty Dla odtąd, jak By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Cały Najwyższy Właśnie prawy, właśnie By iść; by być I też, nawet, mianowicie Pycha I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek By działać By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
3Mch:2:3 su\ ga\r o( kti/sas ta\ pa/nta kai\ tO=n o(/lOn e)pikratO=n duna/stEs di/kaios ei)= kai\ tou\s u(/brei kai\ a)gerOCHi/a| ti pra/ssontas kri/neis.
3Mch:2:3 sy gar ho ktisas ta panta kai tOn holOn epikratOn dynastEs dikaios ei kai tus hybrei kai agerOCHia ti prassontas krineis.
3Mch:2:3 RP_NS x RA_NSM VA_AAPNSM RA_APN A3_APN C RA_GPN A1_GPN V2_PAPNSM N1M_NSM A1A_NSM V9_PAI2S C RA_APM N3I_DSF C N1A_DSF RI_ASN V1_PAPAPM V1_PAI2S
3Mch:2:3 you for since, as the to create I create, form, shape, make, always of God. the every all, each, every, the whole of and also, even, namely the whole ć sovereign just righteous, just to go; to be and also, even, namely the hubris and also, even, namely ć some/any to act to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
3Mch:2:3 you(sg) (nom) for the (nom) upon CREATE-ing (nom|voc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and the (gen) whole (gen)   sovereign (nom) just ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and the (acc) hubris (dat) and   some/any (nom|acc) while ACT-ing (acc) you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE
3Mch:2:3 3Mch_2:3_1 3Mch_2:3_2 3Mch_2:3_3 3Mch_2:3_4 3Mch_2:3_5 3Mch_2:3_6 3Mch_2:3_7 3Mch_2:3_8 3Mch_2:3_9 3Mch_2:3_10 3Mch_2:3_11 3Mch_2:3_12 3Mch_2:3_13 3Mch_2:3_14 3Mch_2:3_15 3Mch_2:3_16 3Mch_2:3_17 3Mch_2:3_18 3Mch_2:3_19 3Mch_2:3_20 3Mch_2:3_21
3Mch:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:4 σὺ τοὺς ἔμπροσθεν ἀδικίαν ποιήσαντας, ἐν οἷς καὶ γίγαντες ἦσαν ῥώμῃ καὶ θράσει πεποιθότες, διέφθειρας ἐπαγαγὼν αὐτοῖς ἀμέτρητον ὕδωρ.
3Mch:2:4 It was thou who didst destroy the former workers of unrighteousness, among whom were the giants, who trusted in their strength and hardihood, by covering them with a measureless flood. (3 Maccabees 2:4 Brenton)
3Mch:2:4  
3Mch:2:4 σὺ τοὺς ἔμπροσθεν ἀδικίαν ποιήσαντας, ἐν οἷς καὶ γίγαντες ἦσαν ῥώμῃ καὶ θράσει πεποιθότες, διέφθειρας ἐπαγαγὼν αὐτοῖς ἀμέτρητον ὕδωρ.
3Mch:2:4 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε ἀ·δικία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὅς ἥ ὅ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ῥώμη, -ης, ἡ καί   πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὕδωρ, ὕδατος, τό
3Mch:2:4 Ty Przedtem/w przodzie z Zły uczynki By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie By być Rzym I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By rujnować Do na prowadź On/ona/to/to samo Woda
3Mch:2:4 su\ tou\s e)/mprosTen a)diki/an poiE/santas, e)n oi(=s kai\ gi/gantes E)=san r(O/mE| kai\ Tra/sei pepoiTo/tes, die/fTeiras e)pagagO\n au)toi=s a)me/trEton u(/dOr.
3Mch:2:4 sy tus emprosTen adikian poiEsantas, en hois kai gigantes Esan rOmE kai Trasei pepoiTotes, diefTeiras epagagOn autois ametrEton hydOr.
3Mch:2:4 RP_NS RA_APM D N1A_ASF VA_AAPAPM P RR_DPM D N3_NPM V9_IAI3P N1_DSF C A3U_DSM VX_XAPNPM VAI_AAI2S VB_AAPNSM RD_DPM A1B_ASN N3_ASN
3Mch:2:4 you the before/in front of wrongdoing to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which and also, even, namely ć to be Rome and also, even, namely ć to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to ruin to upon-lead he/she/it/same ć water
3Mch:2:4 you(sg) (nom) the (acc) before/in front of wrongdoing (acc) upon DO/MAKE-ing (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) and   they-were Rome (dat) and   having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) you(sg)-RUIN-ed upon UPON-LEAD-ing (nom) them/same (dat)   water (nom|acc|voc)
3Mch:2:4 3Mch_2:4_1 3Mch_2:4_2 3Mch_2:4_3 3Mch_2:4_4 3Mch_2:4_5 3Mch_2:4_6 3Mch_2:4_7 3Mch_2:4_8 3Mch_2:4_9 3Mch_2:4_10 3Mch_2:4_11 3Mch_2:4_12 3Mch_2:4_13 3Mch_2:4_14 3Mch_2:4_15 3Mch_2:4_16 3Mch_2:4_17 3Mch_2:4_18 3Mch_2:4_19
3Mch:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:5 σὺ τοὺς ὑπερηφανίαν ἐργαζομένους Σοδομίτας διαδήλους ταῖς κακίαις γενομένους πυρὶ καὶ θείῳ κατέφλεξας παράδειγμα τοῖς ἐπιγινομένοις καταστήσας.
3Mch:2:5 It was thou who didst make the Sodomites, those workers of exceeding iniquity, men notorious for their vices, an example to after generations, when thou didst cover them with fire and brimstone. (3 Maccabees 2:5 Brenton)
3Mch:2:5  
3Mch:2:5 σὺ τοὺς ὑπερηφανίαν ἐργαζομένους Σοδομίτας διαδήλους ταῖς κακίαις γενομένους πυρὶ καὶ θείῳ κατέφλεξας παράδειγμα τοῖς ἐπιγινομένοις καταστήσας.
3Mch:2:5 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)     ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πῦρ, -ρός, τό καί θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον     ὁ ἡ τό ἐπι·γίνομαι (επι+γιν-, -, 2nd επι+γεν-, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)
3Mch:2:5 Ty Duma By pracować/dąż Źle źle, złośliwość By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ogień I też, nawet, mianowicie Boży; boży Do ??? By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały
3Mch:2:5 su\ tou\s u(perEfani/an e)rgaDZome/nous *sodomi/tas diadE/lous tai=s kaki/ais genome/nous puri\ kai\ Tei/O| kate/fleXas para/deigma toi=s e)piginome/nois katastE/sas.
3Mch:2:5 sy tus hyperEfanian ergaDZomenus sodomitas diadElus tais kakiais genomenus pyri kai TeiO katefleXas paradeigma tois epiginomenois katastEsas.
3Mch:2:5 RP_NS RA_APM N1A_ASF V1_PMPAPM N_APM A1B_APM RA_DPF N1A_DPF VB_AMPAPM N3_DSN C A1A_DSN VAI_AAI2S N3M_ASN RA_DPM V1_PMPDPM VA_AAPNSM
3Mch:2:5 you the pride to work/strive ć ć the evil evil, malice to become become, happen fire and also, even, namely divine; divine ć ć the to ??? to enable lay, render widowed
3Mch:2:5 you(sg) (nom) the (acc) pride (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc)     the (dat) wickedness (dat) upon being-BECOME-ed (acc) fire (dat) and divine (dat); divine ([Adj] dat)     the (dat) while being-???-ed (dat) upon ENABLE-ing (nom|voc)
3Mch:2:5 3Mch_2:5_1 3Mch_2:5_2 3Mch_2:5_3 3Mch_2:5_4 3Mch_2:5_5 3Mch_2:5_6 3Mch_2:5_7 3Mch_2:5_8 3Mch_2:5_9 3Mch_2:5_10 3Mch_2:5_11 3Mch_2:5_12 3Mch_2:5_13 3Mch_2:5_14 3Mch_2:5_15 3Mch_2:5_16 3Mch_2:5_17
3Mch:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:6 σὺ τὸν θρασὺν Φαραω καταδουλωσάμενον τὸν λαόν σου τὸν ἅγιον Ισραηλ ποικίλαις καὶ πολλαῖς δοκιμάσας τιμωρίαις ἐγνώρισας τὴν σὴν δύναμιν, ἐφ’ οἷς ἐγνώρισας τὸ μέγα σου κράτος·
3Mch:2:6 Thou didst make known thy power when thou causedst the bold Pharaoh, the enslaver of thy people, to pass through the ordeal of many and diverse inflictions. (3 Maccabees 2:6 Brenton)
3Mch:2:6  
3Mch:2:6 σὺ τὸν θρασὺν Φαραω καταδουλωσάμενον τὸν λαόν σου τὸν ἅγιον Ισραηλ ποικίλαις καὶ πολλαῖς δοκιμάσας τιμωρίαις ἐγνώρισας τὴν σὴν δύναμιν, ἐφ’ οἷς ἐγνώρισας τὸ μέγα σου κράτος·
3Mch:2:6 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   Φαραώ, ὁ κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ ποικίλος -η -ον καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) τιμωρία, -ας, ἡ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν δύναμις, -εως, ἡ ἐπί ὅς ἥ ὅ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κράτο·ς, -ους, τό
3Mch:2:6 Ty Faraon Do ??? Ludzie Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Różny I też, nawet, mianowicie Dużo By badać Kara By robić znany Twój/twój(sg) Zdolność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By robić znany Wielki Ty; twój/twój(sg) Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną
3Mch:2:6 su\ to\n Trasu\n *faraO katadoulOsa/menon to\n lao/n sou to\n a(/gion *israEl poiki/lais kai\ pollai=s dokima/sas timOri/ais e)gnO/risas tE\n sE\n du/namin, e)f’ oi(=s e)gnO/risas to\ me/ga sou kra/tos·
3Mch:2:6 sy ton Trasyn faraO katadulOsamenon ton laon su ton hagion israEl poikilais kai pollais dokimasas timOriais egnOrisas tEn sEn dynamin, ef’ hois egnOrisas to mega su kratos·
3Mch:2:6 RP_NS RA_ASM A3U_ASM N_ASM VA_AMPASM RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM A1A_ASM N_ASM A1_DPF C A1_DPF VA_AAPNSM N1A_DPF VAI_AAI2S RA_ASF A1_ASF N3I_ASF P RR_DPM VAI_AAI2S RA_ASN A1P_ASN RP_GS N3E_ASN
3Mch:2:6 you the ć Pharaoh to ??? the people you; your/yours(sg) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel various and also, even, namely much to examine punishment to make known the your/yours(sg) ability upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to make known the great you; your/yours(sg) sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power
3Mch:2:6 you(sg) (nom) the (acc)   Pharaoh (indecl) upon being-???-ed (acc, nom|acc|voc) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) Israel (indecl) various ([Adj] dat) and many (dat) upon EXAMINE-ing (nom|voc) punishments (dat) you(sg)-MAKE-ed-KNOWN the (acc) your/yours(sg) (acc) ability (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-MAKE-ed-KNOWN the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sway (nom|acc|voc)
3Mch:2:6 3Mch_2:6_1 3Mch_2:6_2 3Mch_2:6_3 3Mch_2:6_4 3Mch_2:6_5 3Mch_2:6_6 3Mch_2:6_7 3Mch_2:6_8 3Mch_2:6_9 3Mch_2:6_10 3Mch_2:6_11 3Mch_2:6_12 3Mch_2:6_13 3Mch_2:6_14 3Mch_2:6_15 3Mch_2:6_16 3Mch_2:6_17 3Mch_2:6_18 3Mch_2:6_19 3Mch_2:6_20 3Mch_2:6_21 3Mch_2:6_22 3Mch_2:6_23 3Mch_2:6_24 3Mch_2:6_25 3Mch_2:6_26 3Mch_2:6_27
3Mch:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:7 καὶ ἐπιδιώξαντα αὐτὸν σὺν ἅρμασιν καὶ ὄχλων πλήθει ἐπέκλυσας βάθει θαλάσσης, τοὺς δὲ ἐμπιστεύσαντας ἐπὶ σοὶ τῷ τῆς ἁπάσης κτίσεως δυναστεύοντι σώους διεκόμισας,
3Mch:2:7 And thou rolledst the depths of the sea over him, when he made pursuit with chariots, and with a multitude of followers, and gavest a safe passage to those who put their trust in thee, the Lord of the whole creation. (3 Maccabees 2:7 Brenton)
3Mch:2:7  
3Mch:2:7 καὶ ἐπιδιώξαντα αὐτὸν σὺν ἅρμασιν καὶ ὄχλων πλήθει ἐπέκλυσας βάθει θαλάσσης, τοὺς δὲ ἐμπιστεύσαντας ἐπὶ σοὶ τῷ τῆς ἁπάσης κτίσεως δυναστεύοντι σώους διεκόμισας,
3Mch:2:7 καί   αὐτός αὐτή αὐτό σύν ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) πλῆθο·ς, -ους, τό   βάθο·ς, -ους, τό; βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ   ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος κτίσις, -εως, ἡ      
3Mch:2:7 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Wóz I też, nawet, mianowicie Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony Los (mnóstwo ) Głębokość; głęboko Morze zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy
3Mch:2:7 kai\ e)pidiO/Xanta au)to\n su\n a(/rmasin kai\ o)/CHlOn plE/Tei e)pe/klusas ba/Tei Tala/ssEs, tou\s de\ e)mpisteu/santas e)pi\ soi\ tO=| tE=s a(pa/sEs kti/seOs dunasteu/onti sO/ous dieko/misas,
3Mch:2:7 kai epidiOXanta auton syn harmasin kai oCHlOn plETei epeklysas baTei TalassEs, tus de empisteusantas epi soi tO tEs hapasEs ktiseOs dynasteuonti sOus diekomisas,
3Mch:2:7 C VA_AAPASM RD_ASM P N3M_DPN C N2_GPM N3E_DSN VA_AAPNSM A3U_DSN N1S_GSF RA_APM x VA_AAPAPM P RP_DS RA_DSM RA_GSF A1S_GSF N3I_GSF V1_PAPDSM A1A_APM VAI_AAI2S
3Mch:2:7 and also, even, namely ć he/she/it/same together with/including (+dat) chariot and also, even, namely crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded lot (multitude ) ć depth; deep sea the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub the the every creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time ć ć ć
3Mch:2:7 and   him/it/same (acc) together with/including (+dat) chariots (dat) and crowds (gen); while TROUBLE-ing (nom) lot (dat)   depth (dat); deep ([Adj] dat) sea (gen) the (acc) Yet   upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) the (gen) every (gen) creation (gen)      
3Mch:2:7 3Mch_2:7_1 3Mch_2:7_2 3Mch_2:7_3 3Mch_2:7_4 3Mch_2:7_5 3Mch_2:7_6 3Mch_2:7_7 3Mch_2:7_8 3Mch_2:7_9 3Mch_2:7_10 3Mch_2:7_11 3Mch_2:7_12 3Mch_2:7_13 3Mch_2:7_14 3Mch_2:7_15 3Mch_2:7_16 3Mch_2:7_17 3Mch_2:7_18 3Mch_2:7_19 3Mch_2:7_20 3Mch_2:7_21 3Mch_2:7_22 3Mch_2:7_23
3Mch:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:8 οἳ καὶ συνιδόντες ἔργα σῆς χειρὸς ᾔνεσάν σε τὸν παντοκράτορα.
3Mch:2:8 These saw and felt the works of thine hands, and praised thee the Almighty. (3 Maccabees 2:8 Brenton)
3Mch:2:8  
3Mch:2:8 οἳ καὶ συνιδόντες ἔργα σῆς χειρὸς ᾔνεσάν σε τὸν παντοκράτορα.
3Mch:2:8 ὅς ἥ ὅ καί συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) ἔργον, -ου, τό σός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
3Mch:2:8 Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Do ??? Praca Twój/twój(sg) Ręka By chwalić Ty; twój/twój(sg) Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
3Mch:2:8 oi(\ kai\ sunido/ntes e)/rga sE=s CHeiro\s E)/|nesa/n se to\n pantokra/tora.
3Mch:2:8 hoi kai synidontes erga sEs CHeiros Enesan se ton pantokratora.
3Mch:2:8 RR_NPM C VB_AAPNPM N2N_APN A1_GSF N3_GSF VAI_AAI3P RP_AS RA_ASM N3R_ASM
3Mch:2:8 who/whom/which and also, even, namely to ??? work your/yours(sg) hand to praise you; your/yours(sg) the Almighty ruler of all going before all
3Mch:2:8 who/whom/which (nom) and upon ???-ing (nom|voc) works (nom|acc|voc) your/yours(sg) (gen) hand (gen) they-PRAISE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) Almighty ruler of all (acc)
3Mch:2:8 3Mch_2:8_1 3Mch_2:8_2 3Mch_2:8_3 3Mch_2:8_4 3Mch_2:8_5 3Mch_2:8_6 3Mch_2:8_7 3Mch_2:8_8 3Mch_2:8_9 3Mch_2:8_10
3Mch:2:8 x x x x x x x x x x
3Mch:2:9 σύ, βασιλεῦ, κτίσας τὴν ἀπέραντον καὶ ἀμέτρητον γῆν ἐξελέξω τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἡγίασας τὸν τόπον τοῦτον εἰς ὄνομά σοι τῷ τῶν ἁπάντων ἀπροσδεεῖ καὶ παρεδόξασας ἐν ἐπιφανείᾳ μεγαλοπρεπεῖ σύστασιν ποιησάμενος αὐτοῦ πρὸς δόξαν τοῦ μεγάλου καὶ ἐντίμου ὀνόματός σου.
3Mch:2:9 Thou, O King, when thou createdst the illimitable and measureless earth, didst choose out this city: thou didst make this place sacred to thy name, albeit thou needest nothing: thou didst glorify it with thine illustrious presence, after constructing it to the glory of thy great and honourable name. (3 Maccabees 2:9 Brenton)
3Mch:2:9  
3Mch:2:9 σύ, βασιλεῦ, κτίσας τὴν ἀπέραντον καὶ ἀμέτρητον γῆν ἐξελέξω τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἡγίασας τὸν τόπον τοῦτον εἰς ὄνομά σοι τῷ τῶν ἁπάντων ἀπροσδεεῖ καὶ παρεδόξασας ἐν ἐπιφανείᾳ μεγαλοπρεπεῖ σύστασιν ποιησάμενος αὐτοῦ πρὸς δόξαν τοῦ μεγάλου καὶ ἐντίμου ὀνόματός σου.
3Mch:2:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·πέραντος -ον καί   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -)   καί   ἐν ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ μεγαλο·πρεπής -ές σύ·στασις, -εως, ἡ [LXX]; συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἔν·τιμος -ον ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Mch:2:9 Ty Król By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Bezgraniczny I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By wybierać Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy; by spotykać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]  Stosowny wielki ???; by stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. By czynić/rób On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Wielki I też, nawet, mianowicie Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
3Mch:2:9 su/, basileu=, kti/sas tE\n a)pe/ranton kai\ a)me/trEton gE=n e)Xele/XO tE\n po/lin tau/tEn kai\ E(gi/asas to\n to/pon tou=ton ei)s o)/noma/ soi tO=| tO=n a(pa/ntOn a)prosdeei= kai\ paredo/Xasas e)n e)pifanei/a| megaloprepei= su/stasin poiEsa/menos au)tou= pro\s do/Xan tou= mega/lou kai\ e)nti/mou o)no/mato/s sou.
3Mch:2:9 sy, basileu, ktisas tEn aperanton kai ametrEton gEn eXeleXO tEn polin tautEn kai hEgiasas ton topon tuton eis onoma soi tO tOn hapantOn aprosdeei kai paredoXasas en epifaneia megaloprepei systasin poiEsamenos autu pros doXan tu megalu kai entimu onomatos su.
3Mch:2:9 RP_NS N3V_VSM VA_AAPNSM RA_ASF A1B_ASF C A1B_ASF N1_ASF VAI_AMI2S RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N3M_ASN RP_DS RA_DSM RA_GPN A3_GPN A3H_DSM C VAI_AAI2S P N1A_DSF A3H_DSF N3I_ASF VA_AMPNSM RD_GSM P N1S_ASF RA_GSN A1_GSN C A1B_GSN N3M_GSN RP_GS
3Mch:2:9 you king to create I create, form, shape, make, always of God. the limitless and also, even, namely ć earth/land to select the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) name with regard to you; your/yours(sg); to rub worn, rub the the every; to encounter ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among appearance [epiphany]  becoming great ???; to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. to do/make he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the great and also, even, namely upright respectable, equitable, honest, honorable name with regard to you; your/yours(sg)
3Mch:2:9 you(sg) (nom) king (voc) upon CREATE-ing (nom|voc) the (acc) limitless ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   earth/land (acc) you(sg)-were-SELECT-ed the (acc) city (acc) this (acc) and you(sg)-CONSECRATE-ed the (acc) place (acc) this (acc) into (+acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) the (gen) all (gen); while ENCOUNTER-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   and   in/among/by (+dat) appearance (dat) becoming great ([Adj] dat) ??? (acc); upon STand WITH-ing (dat) upon being-DO/MAKE-ed (nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (gen) great ([Adj] gen) and upright ([Adj] gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Mch:2:9 3Mch_2:9_1 3Mch_2:9_2 3Mch_2:9_3 3Mch_2:9_4 3Mch_2:9_5 3Mch_2:9_6 3Mch_2:9_7 3Mch_2:9_8 3Mch_2:9_9 3Mch_2:9_10 3Mch_2:9_11 3Mch_2:9_12 3Mch_2:9_13 3Mch_2:9_14 3Mch_2:9_15 3Mch_2:9_16 3Mch_2:9_17 3Mch_2:9_18 3Mch_2:9_19 3Mch_2:9_20 3Mch_2:9_21 3Mch_2:9_22 3Mch_2:9_23 3Mch_2:9_24 3Mch_2:9_25 3Mch_2:9_26 3Mch_2:9_27 3Mch_2:9_28 3Mch_2:9_29 3Mch_2:9_30 3Mch_2:9_31 3Mch_2:9_32 3Mch_2:9_33 3Mch_2:9_34 3Mch_2:9_35 3Mch_2:9_36 3Mch_2:9_37 3Mch_2:9_38 3Mch_2:9_39 3Mch_2:9_40
3Mch:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:10 καὶ ἀγαπῶν τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ἐπηγγείλω διότι, ἐὰν γένηται ἡμῶν ἀποστροφὴ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς στενοχωρία καὶ ἐλθόντες εἰς τὸν τόπον τοῦτον δεηθῶμεν, εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως ἡμῶν.
3Mch:2:10 And thou didst promise, out of love to the people of Israel, that should we fall away from thee, and become afflicted, and then come to this house and pray, thou wouldest hear our prayer. (3 Maccabees 2:10 Brenton)
3Mch:2:10  
3Mch:2:10 καὶ ἀγαπῶν τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ἐπηγγείλω διότι, ἐὰν γένηται ἡμῶν ἀποστροφὴ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς στενοχωρία καὶ ἐλθόντες εἰς τὸν τόπον τοῦτον δεηθῶμεν, εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως ἡμῶν.
3Mch:2:10 καί ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) δι·ότι ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στενο·χωρία, -ας, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Mch:2:10 I też, nawet, mianowicie Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Dom Izrael By obiecywać Z powodu tego: Tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ja Ograniczenie I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By potrzebować/wymagać Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Obrona Ja
3Mch:2:10 kai\ a)gapO=n to\n oi)=kon tou= *israEl e)pEggei/lO dio/ti, e)a\n ge/nEtai E(mO=n a)postrofE\ kai\ katala/bE| E(ma=s stenoCHOri/a kai\ e)lTo/ntes ei)s to\n to/pon tou=ton deETO=men, ei)sakou/sE| tE=s deE/seOs E(mO=n.
3Mch:2:10 kai agapOn ton oikon tu israEl epEngeilO dioti, ean genEtai hEmOn apostrofE kai katalabE hEmas stenoCHOria kai elTontes eis ton topon tuton deETOmen, eisakusE tEs deEseOs hEmOn.
3Mch:2:10 C V3_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM VAI_AMI2S C C VB_AMS3S RP_GP N1_NSF C VB_AAS3S RP_AP N1A_NSF C VB_AAPNPM P RA_ASM N2_ASM RD_ASM VC_APS1P VA_AMS2S RA_GSF N3I_GSF RP_GP
3Mch:2:10 and also, even, namely love especially love of God for man and of man for God; to love the house the Israel to promise because of this: that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen I ć and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, I restriction and also, even, namely to come into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to need/require to heard (being heard, listen into, hearken) the plea I
3Mch:2:10 and loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) you(sg)-were-PROMISE-ed because of this: that if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed us (gen)   and he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed us (acc) restriction (nom|voc) and upon COME-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc) we-should-be-NEED/REQUIRE-ed you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed the (gen) plea (gen) us (gen)
3Mch:2:10 3Mch_2:10_1 3Mch_2:10_2 3Mch_2:10_3 3Mch_2:10_4 3Mch_2:10_5 3Mch_2:10_6 3Mch_2:10_7 3Mch_2:10_8 3Mch_2:10_9 3Mch_2:10_10 3Mch_2:10_11 3Mch_2:10_12 3Mch_2:10_13 3Mch_2:10_14 3Mch_2:10_15 3Mch_2:10_16 3Mch_2:10_17 3Mch_2:10_18 3Mch_2:10_19 3Mch_2:10_20 3Mch_2:10_21 3Mch_2:10_22 3Mch_2:10_23 3Mch_2:10_24 3Mch_2:10_25 3Mch_2:10_26 3Mch_2:10_27
3Mch:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:11 καὶ δὴ πιστὸς εἶ καὶ ἀληθινός.
3Mch:2:11 Verily thou art faithful and true. (3 Maccabees 2:11 Brenton)
3Mch:2:11  
3Mch:2:11 καὶ δὴ πιστὸς εἶ καὶ ἀληθινός.
3Mch:2:11 καί δή πιστός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀ·ληθινός -ή -όν
3Mch:2:11 I też, nawet, mianowicie Naprawdę Wierny trusthworthy By iść; by być I też, nawet, mianowicie Prawdziwy
3Mch:2:11 kai\ dE\ pisto\s ei)= kai\ a)lETino/s.
3Mch:2:11 kai dE pistos ei kai alETinos.
3Mch:2:11 C x A1_NSM V9_PAI2S C A1_NSM
3Mch:2:11 and also, even, namely indeed faithful trusthworthy to go; to be and also, even, namely true
3Mch:2:11 and indeed faithful ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and true ([Adj] nom)
3Mch:2:11 3Mch_2:11_1 3Mch_2:11_2 3Mch_2:11_3 3Mch_2:11_4 3Mch_2:11_5 3Mch_2:11_6
3Mch:2:11 x x x x x x
3Mch:2:12 ἐπεὶ δὲ πλεονάκις θλιβέντων τῶν πατέρων ἡμῶν ἐβοήθησας αὐτοῖς ἐν τῇ ταπεινώσει καὶ ἐρρύσω αὐτοὺς ἐκ μεγάλων κακῶν,
3Mch:2:12 And when thou didst often aid our fathers when hard pressed, and in low estate, and deliveredst them out of gret dangers, (3 Maccabees 2:12 Brenton)
3Mch:2:12  
3Mch:2:12 ἐπεὶ δὲ πλεονάκις θλιβέντων τῶν πατέρων ἡμῶν ἐβοήθησας αὐτοῖς ἐν τῇ ταπεινώσει καὶ ἐρρύσω αὐτοὺς ἐκ μεγάλων κακῶν,
3Mch:2:12 ἐπεί δέ   θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
3Mch:2:12 Odtąd/inaczej [inaczej, np., zaś By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ojciec Ja By pomagać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; do niżej I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wielki Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla
3Mch:2:12 e)pei\ de\ pleona/kis Tlibe/ntOn tO=n pate/rOn E(mO=n e)boE/TEsas au)toi=s e)n tE=| tapeinO/sei kai\ e)rru/sO au)tou\s e)k mega/lOn kakO=n,
3Mch:2:12 epei de pleonakis TlibentOn tOn paterOn hEmOn eboETEsas autois en tE tapeinOsei kai errysO autus ek megalOn kakOn,
3Mch:2:12 C x D VB_AAPGPM RA_GPM N3_GPM RP_GP VAI_AAI2S RD_DPM P RA_DSF N3I_DSF C VAI_AMI2S RD_APM P A1_GPN A1_GPN
3Mch:2:12 since/otherwise [otherwise, e.g., δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief the father I to help he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the depth; to lower and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels great wickedly to do evil; to make things difficult for
3Mch:2:12 since Yet   let-them-be-DISTRESS-ed! (classical), upon being-DISTRESS-ed (gen) the (gen) fathers (gen) us (gen) you(sg)-HELP-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) and you(sg)-were-DELIVER-ed them/same (acc) out of (+gen) great ([Adj] gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom)
3Mch:2:12 3Mch_2:12_1 3Mch_2:12_2 3Mch_2:12_3 3Mch_2:12_4 3Mch_2:12_5 3Mch_2:12_6 3Mch_2:12_7 3Mch_2:12_8 3Mch_2:12_9 3Mch_2:12_10 3Mch_2:12_11 3Mch_2:12_12 3Mch_2:12_13 3Mch_2:12_14 3Mch_2:12_15 3Mch_2:12_16 3Mch_2:12_17 3Mch_2:12_18
3Mch:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:13 ἰδοὺ δὲ νῦν, ἅγιε βασιλεῦ, διὰ τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας ἡμῶν ἁμαρτίας καταπονούμεθα καὶ ὑπετάγημεν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καὶ παρείμεθα ἐν ἀδυναμίαις.
3Mch:2:13 see now, holy King, how through our many and great sins we are borne down, and made subject to our enemies, and are become weak and powerless. (3 Maccabees 2:13 Brenton)
3Mch:2:13  
3Mch:2:13 ἰδοὺ δὲ νῦν, ἅγιε βασιλεῦ, διὰ τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας ἡμῶν ἁμαρτίας καταπονούμεθα καὶ ὑπετάγημεν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καὶ παρείμεθα ἐν ἀδυναμίαις.
3Mch:2:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ νῦν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) βασιλεύς, -έως, ὁ διά ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ κατα·πονέω (κατα+πον(ε)-, -, -, -, -, -) καί ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ἐν  
3Mch:2:13 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zaś Teraz Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Król Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dużo I też, nawet, mianowicie Wielki Ja Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By uciskać I też, nawet, mianowicie By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
3Mch:2:13 i)dou\ de\ nu=n, a(/gie basileu=, dia\ ta\s polla\s kai\ mega/las E(mO=n a(marti/as kataponou/meTa kai\ u(peta/gEmen toi=s e)CHTroi=s E(mO=n kai\ parei/meTa e)n a)dunami/ais.
3Mch:2:13 idu de nyn, hagie basileu, dia tas pollas kai megalas hEmOn hamartias kataponumeTa kai hypetagEmen tois eCHTrois hEmOn kai pareimeTa en adynamiais.
3Mch:2:13 VB_AMD2S x D A1A_VSM N3V_VSM P RA_APF A1_APF C A1_APF RP_GP N1A_APF V2_PMI1P C VBI_API1P RA_DPM A1A_DPM RP_GP C VM_XMI1P P N1A_DPF
3Mch:2:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] now dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) king because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the much and also, even, namely great I sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to oppress and also, even, namely to subordinate [like a soldier to a commander] the hostile I and also, even, namely to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
3Mch:2:13 be-you(sg)-SEE-ed! Yet now holy ([Adj] voc) king (voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) many (acc) and great ([Adj] acc) us (gen) sin (gen), sins (acc) we-are-being-OPPRESS-ed and we-were-SUBORDINATE-ed the (dat) hostile ([Adj] dat) us (gen) and we-were-HANG DOWN-ed, we-have-been-HANG DOWN-ed, we-had-been-HANG DOWN-ed!, we-happen-to-be-HANG DOWN-ed (opt) in/among/by (+dat)  
3Mch:2:13 3Mch_2:13_1 3Mch_2:13_2 3Mch_2:13_3 3Mch_2:13_4 3Mch_2:13_5 3Mch_2:13_6 3Mch_2:13_7 3Mch_2:13_8 3Mch_2:13_9 3Mch_2:13_10 3Mch_2:13_11 3Mch_2:13_12 3Mch_2:13_13 3Mch_2:13_14 3Mch_2:13_15 3Mch_2:13_16 3Mch_2:13_17 3Mch_2:13_18 3Mch_2:13_19 3Mch_2:13_20 3Mch_2:13_21 3Mch_2:13_22
3Mch:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:14 ἐν δὲ τῇ ἡμετέρᾳ καταπτώσει ὁ θρασὺς καὶ βέβηλος οὗτος ἐπιτηδεύει καθυβρίσαι τὸν ἐπὶ τῆς γῆς ἀναδεδειγμένον τῷ ὀνόματι τῆς δόξης σου ἅγιον τόπον.
3Mch:2:14 We being in this low condition, this bold and profane man seeks to dishonour this thine holy place, consecrated out of the earth to the name of thy Majesty. (3 Maccabees 2:14 Brenton)
3Mch:2:14  
3Mch:2:14 ἐν δὲ τῇ ἡμετέρᾳ καταπτώσει θρασὺς καὶ βέβηλος οὗτος ἐπιτηδεύει καθυβρίσαι τὸν ἐπὶ τῆς γῆς ἀναδεδειγμένον τῷ ὀνόματι τῆς δόξης σου ἅγιον τόπον.
3Mch:2:14 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον   ὁ ἡ τό   καί βέβηλος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο     ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) τόπος, -ου, ὁ
3Mch:2:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Nasz/nasz I też, nawet, mianowicie desecrative To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Nazwisko {Imię} co do Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Miejsce
3Mch:2:14 e)n de\ tE=| E(mete/ra| kataptO/sei o( Trasu\s kai\ be/bElos ou(=tos e)pitEdeu/ei kaTubri/sai to\n e)pi\ tE=s gE=s a)nadedeigme/non tO=| o)no/mati tE=s do/XEs sou a(/gion to/pon.
3Mch:2:14 en de tE hEmetera kataptOsei ho Trasys kai bebElos hutos epitEdeuei kaTybrisai ton epi tEs gEs anadedeigmenon tO onomati tEs doXEs su hagion topon.
3Mch:2:14 P x RA_DSF A1A_DSF N3I_DSF RA_NSM A3U_NSM C A1B_NSM RD_NSM V1_PAI3S VA_AAN RA_ASM P RA_GSF N1_GSF VK_XMPASM RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N1S_GSF RP_GS A1A_ASM N2_ASM
3Mch:2:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the our/ours ć the ć and also, even, namely desecrative this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land ć the name with regard to the glory/awesomeness you; your/yours(sg) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) place
3Mch:2:14 in/among/by (+dat) Yet the (dat) our/ours (dat)   the (nom)   and desecrative ([Adj] nom) this (nom)     the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)   the (dat) name (dat) the (gen) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) place (acc)
3Mch:2:14 3Mch_2:14_1 3Mch_2:14_2 3Mch_2:14_3 3Mch_2:14_4 3Mch_2:14_5 3Mch_2:14_6 3Mch_2:14_7 3Mch_2:14_8 3Mch_2:14_9 3Mch_2:14_10 3Mch_2:14_11 3Mch_2:14_12 3Mch_2:14_13 3Mch_2:14_14 3Mch_2:14_15 3Mch_2:14_16 3Mch_2:14_17 3Mch_2:14_18 3Mch_2:14_19 3Mch_2:14_20 3Mch_2:14_21 3Mch_2:14_22 3Mch_2:14_23 3Mch_2:14_24
3Mch:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:15 τὸ μὲν γὰρ κατοικητήριόν σου οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀνέφικτος ἀνθρώποις ἐστίν.
3Mch:2:15 Thy dwelling place, the heaven of heavens, is indeed unapproachable to men. (3 Maccabees 2:15 Brenton)
3Mch:2:15  
3Mch:2:15 τὸ μὲν γὰρ κατοικητήριόν σου οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀνέφικτος ἀνθρώποις ἐστίν.
3Mch:2:15 ὁ ἡ τό μέν γάρ κατ·οικητήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
3Mch:2:15 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Mieszkanie Ty; twój/twój(sg) Nieba/niebo Nieba/niebo Ludzki By być
3Mch:2:15 to\ me\n ga\r katoikEtE/rio/n sou ou)rano\s tou= ou)ranou= a)ne/fiktos a)nTrO/pois e)sti/n.
3Mch:2:15 to men gar katoikEtErion su uranos tu uranu anefiktos anTrOpois estin.
3Mch:2:15 RA_NSN x x N2_NSN RP_GS N2_NSM RA_GSM N2_GSM A1B_NSM N2_DPM V9_PAI3S
3Mch:2:15 the indeed (yet, certainly, surely) for since, as dwelling you; your/yours(sg) sky/heaven the sky/heaven ć human to be
3Mch:2:15 the (nom|acc) indeed for dwelling (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sky/heaven (nom) the (gen) sky/heaven (gen)   humans (dat) he/she/it-is
3Mch:2:15 3Mch_2:15_1 3Mch_2:15_2 3Mch_2:15_3 3Mch_2:15_4 3Mch_2:15_5 3Mch_2:15_6 3Mch_2:15_7 3Mch_2:15_8 3Mch_2:15_9 3Mch_2:15_10 3Mch_2:15_11
3Mch:2:15 x x x x x x x x x x x
3Mch:2:16 ἀλλὰ ἐπεὶ εὐδοκήσας τὴν δόξαν σου ἐν τῷ λαῷ σου Ισραηλ ἡγίασας τὸν τόπον τοῦτον,
3Mch:2:16 But since it seemed good to thee to exhibit thy glory among thy people Israel, thou didst sanctify this place. (3 Maccabees 2:16 Brenton)
3Mch:2:16  
3Mch:2:16 ἀλλὰ ἐπεὶ εὐδοκήσας τὴν δόξαν σου ἐν τῷ λαῷ σου Ισραηλ ἡγίασας τὸν τόπον τοῦτον,
3Mch:2:16 ἀλλά ἐπεί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Mch:2:16 Ale Odtąd/inaczej [inaczej, np., By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Mch:2:16 a)lla\ e)pei\ eu)dokE/sas tE\n do/Xan sou e)n tO=| laO=| sou *israEl E(gi/asas to\n to/pon tou=ton,
3Mch:2:16 alla epei eudokEsas tEn doXan su en tO laO su israEl hEgiasas ton topon tuton,
3Mch:2:16 C C VA_AAPNSM RA_ASF N1S_ASF RP_GS P RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM
3Mch:2:16 but since/otherwise [otherwise, e.g., to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people you; your/yours(sg) Israel to consecrate sanctify, hallow, become holy the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Mch:2:16 but since you(sg)-THINK-ed-WELL, upon THINK-ing-WELL (nom|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) you(sg)-CONSECRATE-ed the (acc) place (acc) this (acc)
3Mch:2:16 3Mch_2:16_1 3Mch_2:16_2 3Mch_2:16_3 3Mch_2:16_4 3Mch_2:16_5 3Mch_2:16_6 3Mch_2:16_7 3Mch_2:16_8 3Mch_2:16_9 3Mch_2:16_10 3Mch_2:16_11 3Mch_2:16_12 3Mch_2:16_13 3Mch_2:16_14 3Mch_2:16_15
3Mch:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:17 μὴ ἐκδικήσῃς ἡμᾶς ἐν τῇ τούτων ἀκαθαρσίᾳ μηδὲ εὐθύνῃς ἡμᾶς ἐν βεβηλώσει, ἵνα μὴ καυχήσωνται οἱ παράνομοι ἐν θυμῷ αὐτῶν μηδὲ ἀγαλλιάσωνται ἐν ὑπερηφανίᾳ γλώσσης αὐτῶν λέγοντες
3Mch:2:17 Punish us not by means of the uncleanness of their men, nor chastise us by means of their profanity; lest the lawless ones should boast in their rage, and exult in exuberant pride of speech, and say, (3 Maccabees 2:17 Brenton)
3Mch:2:17  
3Mch:2:17 μὴ ἐκδικήσῃς ἡμᾶς ἐν τῇ τούτων ἀκαθαρσίᾳ μηδὲ εὐθύνῃς ἡμᾶς ἐν βεβηλώσει, ἵνα μὴ καυχήσωνται οἱ παράνομοι ἐν θυμῷ αὐτῶν μηδὲ ἀγαλλιάσωνται ἐν ὑπερηφανίᾳ γλώσσης αὐτῶν λέγοντες
3Mch:2:17 μή ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἵνα μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Mch:2:17 Nie By pomścić/poprawiaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] uncleaness µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By wyprostowywać się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) żeby / ażeby / bo Nie By napawać się By być na zewnątrz prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By radować się (zadowolona, wielka radość) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
3Mch:2:17 mE\ e)kdikE/sE|s E(ma=s e)n tE=| tou/tOn a)kaTarsi/a| mEde\ eu)Tu/nE|s E(ma=s e)n bebElO/sei, i(/na mE\ kauCHE/sOntai oi( para/nomoi e)n TumO=| au)tO=n mEde\ a)gallia/sOntai e)n u(perEfani/a| glO/ssEs au)tO=n le/gontes
3Mch:2:17 mE ekdikEsEs hEmas en tE tutOn akaTarsia mEde euTynEs hEmas en bebElOsei, hina mE kauCHEsOntai hoi paranomoi en TymO autOn mEde agalliasOntai en hyperEfania glOssEs autOn legontes
3Mch:2:17 D VA_AAS2S RP_AP P RA_DSF RD_GPM N1A_DSF C VA_AAS2S RP_AP P N3I_DSF C D VA_AMS3P RA_NPM A1B_NPM P N2_DSM RD_GPM C VA_AMS3P P N1A_DSF N1S_GSF RD_GPM V1_PAPNPM
3Mch:2:17 not to avenge/rectify I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] uncleaness μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to straighten I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to gloat the to be outside the law in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to exult (glad, great joy) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride tongue by metonymy, a language he/she/it/same to say/tell
3Mch:2:17 not you(sg)-should-AVENGE/RECTIFY us (acc) in/among/by (+dat) the (dat) these (gen) uncleaness (dat) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-STRAIGHTEN-ing, you(sg)-should-STRAIGHTEN us (acc) in/among/by (+dat) he/she/it-will-DEFILE, you(sg)-will-be-DEFILE-ed (classical), (fut perf) (classical) so that / in order to /because not they-should-be-GLOAT-ed the (nom) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) in/among/by (+dat) wrath (dat) them/same (gen) neither/nor; Mede (voc) they-should-be-EXULT-ed in/among/by (+dat) pride (dat) tongue (gen) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
3Mch:2:17 3Mch_2:17_1 3Mch_2:17_2 3Mch_2:17_3 3Mch_2:17_4 3Mch_2:17_5 3Mch_2:17_6 3Mch_2:17_7 3Mch_2:17_8 3Mch_2:17_9 3Mch_2:17_10 3Mch_2:17_11 3Mch_2:17_12 3Mch_2:17_13 3Mch_2:17_14 3Mch_2:17_15 3Mch_2:17_16 3Mch_2:17_17 3Mch_2:17_18 3Mch_2:17_19 3Mch_2:17_20 3Mch_2:17_21 3Mch_2:17_22 3Mch_2:17_23 3Mch_2:17_24 3Mch_2:17_25 3Mch_2:17_26 3Mch_2:17_27
3Mch:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:18 Ἡμεῖς κατεπατήσαμεν τὸν οἶκον τοῦ ἁγιασμοῦ, ὡς καταπατοῦνται οἱ οἶκοι τῶν προσοχθισμάτων.
3Mch:2:18 We have trampled upon the holy house, as idolatrous houses are trampled upon. (3 Maccabees 2:18 Brenton)
3Mch:2:18  
3Mch:2:18 Ἡμεῖς κατεπατήσαμεν τὸν οἶκον τοῦ ἁγιασμοῦ, ὡς καταπατοῦνται οἱ οἶκοι τῶν προσοχθισμάτων.
3Mch:2:18 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἁγιασμός, -οῦ, ὁ ὡς κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό  
3Mch:2:18 Ja By deptać/stąpanie Dom Uświęcenie (świętość, uświęcenie) Jak/jak By deptać/stąpanie Dom; by mieszkać
3Mch:2:18 *(Emei=s katepatE/samen to\n oi)=kon tou= a(giasmou=, O(s katapatou=ntai oi( oi)=koi tO=n prosoCHTisma/tOn.
3Mch:2:18 hEmeis katepatEsamen ton oikon tu hagiasmu, hOs katapatuntai hoi oikoi tOn prosoCHTismatOn.
3Mch:2:18 RP_NP VAI_AAI1P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C V2_PMI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPN N3M_GPN
3Mch:2:18 I to trample/tread the house the sanctification (holiness, sanctification) as/like to trample/tread the house; to dwell the ć
3Mch:2:18 we (nom) we-TRAMPLE/TREAD-ed the (acc) house (acc) the (gen) sanctification (gen) as/like they-are-being-TRAMPLE/TREAD-ed the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) the (gen)  
3Mch:2:18 3Mch_2:18_1 3Mch_2:18_2 3Mch_2:18_3 3Mch_2:18_4 3Mch_2:18_5 3Mch_2:18_6 3Mch_2:18_7 3Mch_2:18_8 3Mch_2:18_9 3Mch_2:18_10 3Mch_2:18_11 3Mch_2:18_12
3Mch:2:18 x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:19 ἀπάλειψον τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ διασκέδασον τὰς ἀμβλακίας ἡμῶν καὶ ἐπίφανον τὸ ἔλεός σου κατὰ τὴν ὥραν ταύτην.
3Mch:2:19 Blot out our iniquities, and do away with our errors, and shew forth thy compassion in this hour. (3 Maccabees 2:19 Brenton)
3Mch:2:19  
3Mch:2:19 ἀπάλειψον τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ διασκέδασον τὰς ἀμβλακίας ἡμῶν καὶ ἐπίφανον τὸ ἔλεός σου κατὰ τὴν ὥραν ταύτην.
3Mch:2:19   ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Mch:2:19 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie By być widocznym Litość Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Godzina To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Mch:2:19 a)pa/leiPSon ta\s a(marti/as E(mO=n kai\ diaske/dason ta\s a)mblaki/as E(mO=n kai\ e)pi/fanon to\ e)/leo/s sou kata\ tE\n O(/ran tau/tEn.
3Mch:2:19 apaleiPSon tas hamartias hEmOn kai diaskedason tas amblakias hEmOn kai epifanon to eleos su kata tEn hOran tautEn.
3Mch:2:19 VA_AAD2S RA_APF N1A_APF RP_GP C VA_AAD2S RA_APF N1A_APF RP_GP C VA_AAD2S RA_ASN N3E_ASN RP_GS P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
3Mch:2:19 ć the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely ć the ć I and also, even, namely to show the mercy you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the hour this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Mch:2:19   the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen) and   the (acc)   us (gen) and do-SHOW-you(sg)! the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) hour (acc) this (acc)
3Mch:2:19 3Mch_2:19_1 3Mch_2:19_2 3Mch_2:19_3 3Mch_2:19_4 3Mch_2:19_5 3Mch_2:19_6 3Mch_2:19_7 3Mch_2:19_8 3Mch_2:19_9 3Mch_2:19_10 3Mch_2:19_11 3Mch_2:19_12 3Mch_2:19_13 3Mch_2:19_14 3Mch_2:19_15 3Mch_2:19_16 3Mch_2:19_17 3Mch_2:19_18
3Mch:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:20 ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, καὶ δὸς αἰνέσεις ἐν τῷ στόματι τῶν καταπεπτωκότων καὶ συντετριμμένων τὰς ψυχὰς ποιήσας ἡμῖν εἰρήνην.
3Mch:2:20 Let thy mercies quickly go before us. Grant us peace, that the cast down and broken hearted may praise thee with their mouth. (3 Maccabees 2:20 Brenton)
3Mch:2:20  
3Mch:2:20 ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, καὶ δὸς αἰνέσεις ἐν τῷ στόματι τῶν καταπεπτωκότων καὶ συντετριμμένων τὰς ψυχὰς ποιήσας ἡμῖν εἰρήνην.
3Mch:2:20 ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰρήνη, -ης, ἡ
3Mch:2:20 Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Ja Współczucia/litość {szkoda} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Chwal chwały; by chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Do ??? I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By czynić/rób Ja Pokój
3Mch:2:20 taCHu\ prokatalabe/tOsan E(ma=s oi( oi)ktirmoi/ sou, kai\ do\s ai)ne/seis e)n tO=| sto/mati tO=n katapeptOko/tOn kai\ suntetrimme/nOn ta\s PSuCHa\s poiE/sas E(mi=n ei)rE/nEn.
3Mch:2:20 taCHy prokatalabetOsan hEmas hoi oiktirmoi su, kai dos aineseis en tO stomati tOn katapeptOkotOn kai syntetrimmenOn tas PSyCHas poiEsas hEmin eirEnEn.
3Mch:2:20 D VB_AAD3P RP_AP RA_NPM N2_NPM RP_GS C VO_AAD2S N3I_APF P RA_DSN N3M_DSN RA_GPM VX_XAPGPM C VP_XMPGPM RA_APF N1_APF VA_AAPNSM RP_DP N1_ASF
3Mch:2:20 quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate ć I the compassion/pity you; your/yours(sg) and also, even, namely to give praise of praise; to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma the to ??? and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to do/make I peace
3Mch:2:20 quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc)   us (acc) the (nom) compassions/pities (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-GIVE-you(sg)! praises (acc, nom|voc); you(sg)-will-PRAISE in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) the (gen) having ???-ed (gen) and having-been-BREAK-ed (gen) the (acc) lifes (acc) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) us (dat) peace (acc)
3Mch:2:20 3Mch_2:20_1 3Mch_2:20_2 3Mch_2:20_3 3Mch_2:20_4 3Mch_2:20_5 3Mch_2:20_6 3Mch_2:20_7 3Mch_2:20_8 3Mch_2:20_9 3Mch_2:20_10 3Mch_2:20_11 3Mch_2:20_12 3Mch_2:20_13 3Mch_2:20_14 3Mch_2:20_15 3Mch_2:20_16 3Mch_2:20_17 3Mch_2:20_18 3Mch_2:20_19 3Mch_2:20_20 3Mch_2:20_21
3Mch:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:21 Ἐνταῦθα ὁ πάντων ἐπόπτης θεὸς καὶ προπάτωρ ἅγιος ἐν ἁγίοις εἰσακούσας τῆς ἐνθέσμου λιτανείας, τὸν ὕβρει καὶ θράσει μεγάλως ἐπηρμένον ἐμάστιξεν αὐτὸν
3Mch:2:21 At that time God, who seeth all things, who is beyond all Holy among the holy, heard that prayer, so suitable; and scourged the man greatly uplifted with scorn and insolence. (3 Maccabees 2:21 Brenton)
3Mch:2:21  
3Mch:2:21 Ἐνταῦθα πάντων ἐπόπτης θεὸς καὶ προπάτωρ ἅγιος ἐν ἁγίοις εἰσακούσας τῆς ἐνθέσμου λιτανείας, τὸν ὕβρει καὶ θράσει μεγάλως ἐπηρμένον ἐμάστιξεν αὐτὸν
3Mch:2:21   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπ·όπτης, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ καί προ·πάτωρ, -ορος, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ καί   μεγάλως ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) μαστίζω (μαστιζ-, -, μαστιξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Mch:2:21 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Świadek naoczny; obserwator Bóg  I też, nawet, mianowicie Przodek Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pycha I też, nawet, mianowicie Wielce By podnosić Do ??? On/ona/to/to samo
3Mch:2:21 *)entau=Ta o( pa/ntOn e)po/ptEs Teo\s kai\ propa/tOr a(/gios e)n a(gi/ois ei)sakou/sas tE=s e)nTe/smou litanei/as, to\n u(/brei kai\ Tra/sei mega/lOs e)pErme/non e)ma/stiXen au)to\n
3Mch:2:21 entauTa ho pantOn epoptEs Teos kai propatOr hagios en hagiois eisakusas tEs enTesmu litaneias, ton hybrei kai Trasei megalOs epErmenon emastiXen auton
3Mch:2:21 D RA_NSM A3_GPN N1M_NSM N2_NSM C N3R_NSM A1A_NSM P A1A_DPM VA_AAPNSM RA_GSF A1B_GSF N1A_GSF RA_ASM N3I_DSF C A3U_DSM D VA_AMPASM VAI_AAI3S RD_ASM
3Mch:2:21 ć the every all, each, every, the whole of eyewitness; observer god [see theology] and also, even, namely forefather dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to heard (being heard, listen into, hearken) the ć ć the hubris and also, even, namely ć greatly to raise to ??? he/she/it/same
3Mch:2:21   the (nom) all (gen) eyewitness; observer (nom) god (nom) and forefather (nom) holy ([Adj] nom) in/among/by (+dat) holy ([Adj] dat) upon HEARD-ing (nom|voc) the (gen)     the (acc) hubris (dat) and   greatly having-been-RAISE-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-???-ed him/it/same (acc)
3Mch:2:21 3Mch_2:21_1 3Mch_2:21_2 3Mch_2:21_3 3Mch_2:21_4 3Mch_2:21_5 3Mch_2:21_6 3Mch_2:21_7 3Mch_2:21_8 3Mch_2:21_9 3Mch_2:21_10 3Mch_2:21_11 3Mch_2:21_12 3Mch_2:21_13 3Mch_2:21_14 3Mch_2:21_15 3Mch_2:21_16 3Mch_2:21_17 3Mch_2:21_18 3Mch_2:21_19 3Mch_2:21_20 3Mch_2:21_21 3Mch_2:21_22
3Mch:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:22 ἔνθεν καὶ ἔνθεν κραδάνας αὐτὸν ὡς κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου ὥστε κατ’ ἐδάφους ἄπρακτον, ἔτι καὶ τοῖς μέλεσιν παραλελυμένον μηδὲ φωνῆσαι δύνασθαι δικαίᾳ περιπεπληγμένον κρίσει.
3Mch:2:22 Shaking him to and fro as a reed is shaken with the wind, he cast him upon the pavement, powerless, with limbs paralyzed; by a righteous judgment deprived of the faculty of speech. (3 Maccabees 2:22 Brenton)
3Mch:2:22  
3Mch:2:22 ἔνθεν καὶ ἔνθεν κραδάνας αὐτὸν ὡς κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου ὥστε κατ’ ἐδάφους ἄπρακτον, ἔτι καὶ τοῖς μέλεσιν παραλελυμένον μηδὲ φωνῆσαι δύνασθαι δικαίᾳ περιπεπληγμένον κρίσει.
3Mch:2:22 ἔν·θεν καί ἔν·θεν   αὐτός αὐτή αὐτό ὡς κάλαμος, -ου, ὁ ὑπό ἄνεμος, -ου, ὁ ὥστε κατά ἔδαφο·ς, -ους, τό   ἔτι καί ὁ ἡ τό μέλο·ς, -ους, τό παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) δίκαιος -αία -ον   κρίσις, -εως, ἡ
3Mch:2:22 Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid On/ona/to/to samo Jak/jak Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiatr Tak tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zakładanie Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie Członek By paraliżować µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By brzmieć Do zdolnego Właśnie prawy, właśnie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
3Mch:2:22 e)/nTen kai\ e)/nTen krada/nas au)to\n O(s ka/lamon u(po\ a)ne/mou O(/ste kat’ e)da/fous a)/prakton, e)/ti kai\ toi=s me/lesin paralelume/non mEde\ fOnE=sai du/nasTai dikai/a| peripeplEgme/non kri/sei.
3Mch:2:22 enTen kai enTen kradanas auton hOs kalamon hypo anemu hOste kat’ edafus aprakton, eti kai tois melesin paralelymenon mEde fOnEsai dynasTai dikaia peripeplEgmenon krisei.
3Mch:2:22 D C D VA_AAPNSM RD_ASM C N2_ASM P N2_GSM C P N3E_GSN A1B_ASM D C RA_DPN N3E_DPN VM_XMPASM C VA_AAN V6_PMN A1A_DSF VK_XMPASM N3I_DSF
3Mch:2:22 on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid ć he/she/it/same as/like cane stick, rod; reed under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing wind so that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing foundation ć yet/still and also, even, namely the member to paralyze μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to sound to able just righteous, just ć judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
3Mch:2:22 on this side, to on that sid and on this side, to on that sid   him/it/same (acc) as/like cane (acc) under (+acc), by (+gen) wind (gen) so that down/according to/as per (+acc), against (+gen) foundation (gen)   yet/still and the (dat) members (dat) having-been-PARALYZE-ed (acc, nom|acc|voc) neither/nor; Mede (voc) to-SOUND, be-you(sg)-SOUND-ed!, he/she/it-happens-to-SOUND (opt) to-be-being-ABLE-ed just ([Adj] dat)   judgment (dat)
3Mch:2:22 3Mch_2:22_1 3Mch_2:22_2 3Mch_2:22_3 3Mch_2:22_4 3Mch_2:22_5 3Mch_2:22_6 3Mch_2:22_7 3Mch_2:22_8 3Mch_2:22_9 3Mch_2:22_10 3Mch_2:22_11 3Mch_2:22_12 3Mch_2:22_13 3Mch_2:22_14 3Mch_2:22_15 3Mch_2:22_16 3Mch_2:22_17 3Mch_2:22_18 3Mch_2:22_19 3Mch_2:22_20 3Mch_2:22_21 3Mch_2:22_22 3Mch_2:22_23 3Mch_2:22_24
3Mch:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:23 ὅθεν οἵ τε φίλοι καὶ σωματοφύλακες ὀξεῖαν ἰδόντες τὴν καταλαβοῦσαν αὐτὸν εὔθυναν φοβούμενοι μὴ καὶ τὸ ζῆν ἐκλείπῃ, ταχέως αὐτὸν ἐξείλκυσαν ὑπερβάλλοντι καταπεπληγμένοι φόβῳ.
3Mch:2:23 His friends and bodyguards, beholding the swift recompense which had suddenly overtaken him, struck with exceeding terror, and fearing that he would die, speedily removed him. (3 Maccabees 2:23 Brenton)
3Mch:2:23  
3Mch:2:23 ὅθεν οἵ τε φίλοι καὶ σωματοφύλακες ὀξεῖαν ἰδόντες τὴν καταλαβοῦσαν αὐτὸν εὔθυναν φοβούμενοι μὴ καὶ τὸ ζῆν ἐκλείπῃ, ταχέως αὐτὸν ἐξείλκυσαν ὑπερβάλλοντι καταπεπληγμένοι φόβῳ.
3Mch:2:23 ὅ·θεν ὅς ἥ ὅ τέ φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί σωματο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μή καί ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έλκω (εξ+ελκ-, εξ+ελκυ·σ-, εξ+ελκυ·σ-, -, -, εξ+ελκυσ·θ-) ὑπερ·βάλλω (υπερ+βαλλ-, -, 2nd υπερ+βαλ-, -, -, -)   φόβος, -ου, ὁ
3Mch:2:23 Skąd Kto/, który/, który I [umieszczona z tyłu współrzędna] Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie Ciało zabezpieczają się Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo By wyprostowywać się By bać się Nie I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj On/ona/to/to samo By odciągać By przebierać miarę Obawa [zobacz fobię]
3Mch:2:23 o(/Ten oi(/ te fi/loi kai\ sOmatofu/lakes o)Xei=an i)do/ntes tE\n katalabou=san au)to\n eu)/Tunan fobou/menoi mE\ kai\ to\ DZE=n e)klei/pE|, taCHe/Os au)to\n e)Xei/lkusan u(perba/llonti katapeplEgme/noi fo/bO|.
3Mch:2:23 hoTen hoi te filoi kai sOmatofylakes oXeian idontes tEn katalabusan auton euTynan fobumenoi mE kai to DZEn ekleipE, taCHeOs auton eXeilkysan hyperballonti katapeplEgmenoi fobO.
3Mch:2:23 D RR_NPM x A1_NPM C N3K_APM A3U_ASF VB_AAPNPM RA_ASF VB_AAPASF RD_ASM N1A_ASF V2_PMPNPM D C RA_ASN V3_PAN V1_PAS3S D RD_ASM VAI_AAI3P V1_PAPDSM VK_XMPNPM N2_DSM
3Mch:2:23 from where who/whom/which and [postpositive coordinate] friend companion; to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely body guard swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same to straighten to fear not and also, even, namely the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate he/she/it/same to pull away to exceed ć fear [see phobia]
3Mch:2:23 from where who/whom/which (nom) and [postpositive coordinate] friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) and body guards (nom|voc) swift ([Adj] acc) upon SEE-ing (nom|voc) the (acc) upon COMPREHEND-ing (acc) him/it/same (acc) they-STRAIGHTEN-ed, upon STRAIGHTEN-ing (nom|acc|voc) while being-FEAR-ed (nom|voc) not and the (nom|acc) to-be-EXISTS-ing you(sg)-are-being-FAIL-ed, he/she/it-should-be-FAIL-ing, you(sg)-should-be-being-FAIL-ed quickly; quick ([Adj] gen) him/it/same (acc) they-PULL-ed-AWAY while EXCEED-ing (dat)   fear (dat)
3Mch:2:23 3Mch_2:23_1 3Mch_2:23_2 3Mch_2:23_3 3Mch_2:23_4 3Mch_2:23_5 3Mch_2:23_6 3Mch_2:23_7 3Mch_2:23_8 3Mch_2:23_9 3Mch_2:23_10 3Mch_2:23_11 3Mch_2:23_12 3Mch_2:23_13 3Mch_2:23_14 3Mch_2:23_15 3Mch_2:23_16 3Mch_2:23_17 3Mch_2:23_18 3Mch_2:23_19 3Mch_2:23_20 3Mch_2:23_21 3Mch_2:23_22 3Mch_2:23_23 3Mch_2:23_24
3Mch:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:24 ἐν χρόνῳ δὲ ὕστερον ἀναλεξάμενος αὑτὸν οὐδαμῶς εἰς μετάμελον ἦλθεν ἐπιτιμηθείς, ἀπειλὰς δὲ πικρὰς θέμενος ἀνέλυσεν.
3Mch:2:24 When in course of time he had come to himself, this severe check caused no repentance within him, but he departed with bitter threatenings. (3 Maccabees 2:24 Brenton)
3Mch:2:24  
3Mch:2:24 ἐν χρόνῳ δὲ ὕστερον ἀναλεξάμενος αὑτὸν οὐδαμῶς εἰς μετάμελον ἦλθεν ἐπιτιμηθείς, ἀπειλὰς δὲ πικρὰς θέμενος ἀνέλυσεν.
3Mch:2:24 ἐν χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) δέ ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὐδαμῶς εἰς[1]   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-) ἀπειλή, -ῆς, ἡ δέ πικρός -ά -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-)
3Mch:2:24 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). zaś Później; drugi Samo /nasz /twój /siebie W żaden sposób Do (+przyspieszenie) By przychodzić By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj Groźba zaś Gorzki By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego]
3Mch:2:24 e)n CHro/nO| de\ u(/steron a)naleXa/menos au(to\n ou)damO=s ei)s meta/melon E)=lTen e)pitimETei/s, a)peila\s de\ pikra\s Te/menos a)ne/lusen.
3Mch:2:24 en CHronO de hysteron analeXamenos hauton udamOs eis metamelon ElTen epitimETeis, apeilas de pikras Temenos anelysen.
3Mch:2:24 P N2_DSM x D VA_AMPNSM RD_ASM D P N2_ASM VBI_AAI3S VC_APPNSM N1_APF x A1A_APF VE_AMPNSM VAI_AAI3S
3Mch:2:24 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among time – a specific time (specified time) or space of time (a while). δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] afterward; latter ć self /our-/your-/themselves by no means into (+acc) ć to come to enjoin assert authority over? rebuke threat δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bitter to place lay, put, set, situate, station to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole]
3Mch:2:24 in/among/by (+dat) time (dat) Yet afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc)   self (acc) by no means into (+acc)   he/she/it-COME-ed upon being-ENJOIN-ed (nom|voc) threats (acc) Yet bitter ([Adj] acc, gen) upon being-PLACE-ed (nom) he/she/it-DETACH/BREAK-ed-FREE
3Mch:2:24 3Mch_2:24_1 3Mch_2:24_2 3Mch_2:24_3 3Mch_2:24_4 3Mch_2:24_5 3Mch_2:24_6 3Mch_2:24_7 3Mch_2:24_8 3Mch_2:24_9 3Mch_2:24_10 3Mch_2:24_11 3Mch_2:24_12 3Mch_2:24_13 3Mch_2:24_14 3Mch_2:24_15 3Mch_2:24_16
3Mch:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:25 Διακομισθεὶς δὲ εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ τὰ τῆς κακίας ἐπαύξων διά τε τῶν προαποδεδειγμένων συμποτῶν καὶ ἑταίρων τοῦ παντὸς δικαίου κεχωρισμένων
3Mch:2:25 He proceeded to Egypt, grew worse in wickedness through his beforementioned companions in wine, who were lost to all goodness; (3 Maccabees 2:25 Brenton)
3Mch:2:25  
3Mch:2:25 Διακομισθεὶς δὲ εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ τὰ τῆς κακίας ἐπαύξων διά τε τῶν προαποδεδειγμένων συμποτῶν καὶ ἑταίρων τοῦ παντὸς δικαίου κεχωρισμένων
3Mch:2:25   δέ εἰς[1] ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ   διά τέ ὁ ἡ τό     καί ἑταῖρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-)
3Mch:2:25 zaś Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Źle źle, złośliwość Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany
3Mch:2:25 *diakomisTei\s de\ ei)s tE\n *ai)/gupton kai\ ta\ tE=s kaki/as e)pau/XOn dia/ te tO=n proapodedeigme/nOn sumpotO=n kai\ e(tai/rOn tou= panto\s dikai/ou keCHOrisme/nOn
3Mch:2:25 diakomisTeis de eis tEn aigypton kai ta tEs kakias epauXOn dia te tOn proapodedeigmenOn sympotOn kai hetairOn tu pantos dikaiu keCHOrismenOn
3Mch:2:25 VS_APPNSM x P RA_ASF N2_ASF C RA_APN RA_GSF N1A_GSF V1_PAPNSM P x RA_GPM VK_XMPGPM N1M_GPM C N2_GPM RA_GSN A3_GSN A1A_GSN VT_XMPGPM
3Mch:2:25 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) the Egypt [country of] and also, even, namely the the evil evil, malice ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) and [postpositive coordinate] the ć ć and also, even, namely partner comrade, companion, company, association, society, harlot the every all, each, every, the whole of just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to separate sequester, sever, split
3Mch:2:25   Yet into (+acc) the (acc) Egypt (acc) and the (nom|acc) the (gen) evil (gen), wickedness (acc)   because of (+acc), through (+gen) and [postpositive coordinate] the (gen)     and partners (gen) the (gen) every (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! having-been-SEPARATE-ed (gen)
3Mch:2:25 3Mch_2:25_1 3Mch_2:25_2 3Mch_2:25_3 3Mch_2:25_4 3Mch_2:25_5 3Mch_2:25_6 3Mch_2:25_7 3Mch_2:25_8 3Mch_2:25_9 3Mch_2:25_10 3Mch_2:25_11 3Mch_2:25_12 3Mch_2:25_13 3Mch_2:25_14 3Mch_2:25_15 3Mch_2:25_16 3Mch_2:25_17 3Mch_2:25_18 3Mch_2:25_19 3Mch_2:25_20 3Mch_2:25_21
3Mch:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:26 οὐ μόνον ταῖς ἀναριθμήτοις ἀσελγείαις διηρκέσθη, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον θράσους προῆλθεν ὥστε δυσφημίας ἐν τοῖς τόποις συνίστασθαι καὶ πολλοὺς τῶν φίλων ἀτενίζοντας εἰς τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν καὶ αὐτοὺς ἕπεσθαι τῇ ἐκείνου θελήσει.
3Mch:2:26 and not satisfied with countless acts of impiety, his audacity so increased that he raised evil reports there, and many of his friends, watching his purpose attentively, joined in furthering his will. (3 Maccabees 2:26 Brenton)
3Mch:2:26  
3Mch:2:26 οὐ μόνον ταῖς ἀναριθμήτοις ἀσελγείαις διηρκέσθη, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον θράσους προῆλθεν ὥστε δυσφημίας ἐν τοῖς τόποις συνίστασθαι καὶ πολλοὺς τῶν φίλων ἀτενίζοντας εἰς τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν καὶ αὐτοὺς ἕπεσθαι τῇ ἐκείνου θελήσει.
3Mch:2:26 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό ἀν·αρίθμητος -ον ἀσέλγεια, -ας, ἡ   ἀλλά καί ἐπί τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)   προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) ὥστε δυσ·φημία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἀτενίζω (ατενιζ-, -, ατενι·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρό·θεσις, -εως, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
3Mch:2:26 ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Niezliczony Samo-porzucenie (intensywne życzenie, jurność, swawolność, szkodliwy) Ale I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Taki jak Do ??? Tak tamto ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. I też, nawet, mianowicie Dużo Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się By gapić się Do (+przyspieszenie) Król Obecności/cel I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Tamto Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie
3Mch:2:26 ou) mo/non tai=s a)nariTmE/tois a)selgei/ais diErke/sTE, a)lla\ kai\ e)pi\ tosou=ton Tra/sous proE=lTen O(/ste dusfEmi/as e)n toi=s to/pois suni/stasTai kai\ pollou\s tO=n fi/lOn a)teni/DZontas ei)s tE\n tou= basile/Os pro/Tesin kai\ au)tou\s e(/pesTai tE=| e)kei/nou TelE/sei.
3Mch:2:26 u monon tais anariTmEtois aselgeiais diErkesTE, alla kai epi tosuton Trasus proElTen hOste dysfEmias en tois topois synistasTai kai pollus tOn filOn ateniDZontas eis tEn tu basileOs proTesin kai autus hepesTai tE ekeinu TelEsei.
3Mch:2:26 D D RA_DPF A1B_DPF N1A_DPF VCI_API3S C C P A1_ASM N3E_GSN VBI_AAI3S C N1A_APF P RA_DPM N2_DPM V6_PMN C A1_APM RA_GPM A1_GPM V1_PAPNPM P RA_ASF RA_GSM N3V_GSM N3I_ASF C RD_APM V1_PMN RA_DSF RD_GSM N3I_DSF
3Mch:2:26 οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the innumerable self-abandonment (intense desire, lasciviousness, wantonness, pernicious) ć but and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing such as ć to ??? so that ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. and also, even, namely much the friend companion; to kiss buss, lip, osculate to stare into (+acc) the the king presence/purpose and also, even, namely he/she/it/same ć the that wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire
3Mch:2:26 not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) innumerable ([Adj] dat) self-abandonments (dat)   but and upon/over (+acc,+gen,+dat) such as (acc, nom|acc)   he/she/it-???-ed so that ??? (gen), ???s (acc) in/among/by (+dat) the (dat) places (dat) to-be-being-STand WITH-ed and many (acc) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) while STARE-ing (acc) into (+acc) the (acc) the (gen) king (gen) presence/purpose (acc) and them/same (acc)   the (dat) that (gen) wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical)
3Mch:2:26 3Mch_2:26_1 3Mch_2:26_2 3Mch_2:26_3 3Mch_2:26_4 3Mch_2:26_5 3Mch_2:26_6 3Mch_2:26_7 3Mch_2:26_8 3Mch_2:26_9 3Mch_2:26_10 3Mch_2:26_11 3Mch_2:26_12 3Mch_2:26_13 3Mch_2:26_14 3Mch_2:26_15 3Mch_2:26_16 3Mch_2:26_17 3Mch_2:26_18 3Mch_2:26_19 3Mch_2:26_20 3Mch_2:26_21 3Mch_2:26_22 3Mch_2:26_23 3Mch_2:26_24 3Mch_2:26_25 3Mch_2:26_26 3Mch_2:26_27 3Mch_2:26_28 3Mch_2:26_29 3Mch_2:26_30 3Mch_2:26_31 3Mch_2:26_32 3Mch_2:26_33 3Mch_2:26_34
3Mch:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:27 προέθετο δημοσίᾳ κατὰ τοῦ ἔθνους διαδοῦναι ψόγον· ἐπὶ τοῦ κατὰ τὴν αὐλὴν πύργου στήλην ἀναστήσας ἐκόλαψεν γραφὴν
3Mch:2:27 His purpose was to indict a public stigma upon our race; wherefore he erected a pillar at the tower-porch, and caused the following inscription to be engraved upon it: (3 Maccabees 2:27 Brenton)
3Mch:2:27  
3Mch:2:27 προέθετο δημοσίᾳ κατὰ τοῦ ἔθνους διαδοῦναι ψόγον· ἐπὶ τοῦ κατὰ τὴν αὐλὴν πύργου στήλην ἀναστήσας ἐκόλαψεν γραφὴν
3Mch:2:27 προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) δημόσιος -ία -ον κατά ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ πύργος, -ου, ὁ   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   γραφή, -ῆς, ἡ
3Mch:2:27 By wysuwać Publiczny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] By rozdzielać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wieża By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pisanie
3Mch:2:27 proe/Teto dEmosi/a| kata\ tou= e)/Tnous diadou=nai PSo/gon· e)pi\ tou= kata\ tE\n au)lE\n pu/rgou stE/lEn a)nastE/sas e)ko/laPSen grafE\n
3Mch:2:27 proeTeto dEmosia kata tu eTnus diadunai PSogon· epi tu kata tEn aulEn pyrgu stElEn anastEsas ekolaPSen grafEn
3Mch:2:27 VEI_AMI3S A1A_DSF P RA_GSN N3E_GSN VO_AAN N2_ASM P RA_GSM P RA_ASF N1_ASF N2_GSM N1_ASF VA_AAPNSM VAI_AAI3S N1_ASF
3Mch:2:27 to put forward public down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the nation [see ethnic] to distribute ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the courtyard sheep-fold, palace, house tower ć to stand up put up, raise, resurrect ć writing
3Mch:2:27 he/she/it-was-PUT-ed-FORWARD public ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) nation (gen) to-DISTRIBUTE   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) courtyard (acc) tower (gen)   upon STand-ing-UP (nom|voc)   writing (acc)
3Mch:2:27 3Mch_2:27_1 3Mch_2:27_2 3Mch_2:27_3 3Mch_2:27_4 3Mch_2:27_5 3Mch_2:27_6 3Mch_2:27_7 3Mch_2:27_8 3Mch_2:27_9 3Mch_2:27_10 3Mch_2:27_11 3Mch_2:27_12 3Mch_2:27_13 3Mch_2:27_14 3Mch_2:27_15 3Mch_2:27_16 3Mch_2:27_17
3Mch:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:28 μηδένα τῶν μὴ θυόντων εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν εἰσιέναι, πάντας δὲ τοὺς Ιουδαίους εἰς λαογραφίαν καὶ οἰκετικὴν διάθεσιν ἀχθῆναι, τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας βίᾳ φερομένους τοῦ ζῆν μεταστῆσαι,
3Mch:2:28 That entrance to their own temple was to be refused to all those who would not sacrifice; that all the Jews were to be registered among the common people; that those who resisted were to be forcibly seized and put to death; (3 Maccabees 2:28 Brenton)
3Mch:2:28  
3Mch:2:28 μηδένα τῶν μὴ θυόντων εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν εἰσιέναι, πάντας δὲ τοὺς Ιουδαίους εἰς λαογραφίαν καὶ οἰκετικὴν διάθεσιν ἀχθῆναι, τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας βίᾳ φερομένους τοῦ ζῆν μεταστῆσαι,
3Mch:2:28 μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ὁ ἡ τό μή θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) αὐτός αὐτή αὐτό εἴσ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εισ+ι-/ath. εισ+ει-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον εἰς[1]   καί     ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) βία, -ας, ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-)
3Mch:2:28 Nie jeden Nie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Do (+przyspieszenie) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' On/ona/to/to samo Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Żydowski Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By prowadzić zaś By mówić przeciw Siła (gwałtowność) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514.
3Mch:2:28 mEde/na tO=n mE\ Tuo/ntOn ei)s ta\ i(era\ au)tO=n ei)sie/nai, pa/ntas de\ tou\s *ioudai/ous ei)s laografi/an kai\ oi)ketikE\n dia/Tesin a)CHTE=nai, tou\s de\ a)ntile/gontas bi/a| ferome/nous tou= DZE=n metastE=sai,
3Mch:2:28 mEdena tOn mE TyontOn eis ta hiera autOn eisienai, pantas de tus iudaius eis laografian kai oiketikEn diaTesin aCHTEnai, tus de antilegontas bia feromenus tu DZEn metastEsai,
3Mch:2:28 A3_ASM RA_GPM D V1_PAPGPM P RA_APN A1A_APN RD_GPM V9_PAN A3_APM x RA_APM N2_APM P N1A_ASF C N1_ASF N3I_ASF VQ_APN RA_APM x V1_PAPAPM N1A_DSF V1_PMPAPM RA_GSN V3_PAN VA_AAN
3Mch:2:28 not one the not to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] into (+acc) the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ he/she/it/same to ??? every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Jewish into (+acc) ć and also, even, namely ć ć to lead the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to speak against force (violence) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514.
3Mch:2:28 not one (acc) the (gen) not let-them-be-SACRIFICE-ing! (classical), while SACRIFICE-ing (gen) into (+acc) the (nom|acc) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen) to-be-???-ing all (acc) Yet the (acc) Jewish ([Adj] acc) into (+acc)   and     to-be-LEAD-ed the (acc) Yet while SPEAK-ing-AGAINST (acc) force (dat) while being-BRING-ed (acc) the (gen) to-be-EXISTS-ing to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt)
3Mch:2:28 3Mch_2:28_1 3Mch_2:28_2 3Mch_2:28_3 3Mch_2:28_4 3Mch_2:28_5 3Mch_2:28_6 3Mch_2:28_7 3Mch_2:28_8 3Mch_2:28_9 3Mch_2:28_10 3Mch_2:28_11 3Mch_2:28_12 3Mch_2:28_13 3Mch_2:28_14 3Mch_2:28_15 3Mch_2:28_16 3Mch_2:28_17 3Mch_2:28_18 3Mch_2:28_19 3Mch_2:28_20 3Mch_2:28_21 3Mch_2:28_22 3Mch_2:28_23 3Mch_2:28_24 3Mch_2:28_25 3Mch_2:28_26 3Mch_2:28_27
3Mch:2:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:29 τούς τε ἀπογραφομένους χαράσσεσθαι καὶ διὰ πυρὸς εἰς τὸ σῶμα παρασήμῳ Διονύσου κισσοφύλλῳ, οὓς καὶ καταχωρίσαι εἰς τὴν προσυνεσταλμένην αὐθεντίαν.
3Mch:2:29 that those who were thus registered, were to be marked on their persons by the ivy-leaf symbol of Dionysus, and to be set apart with these limited rights. (3 Maccabees 2:29 Brenton)
3Mch:2:29  
3Mch:2:29 τούς τε ἀπογραφομένους χαράσσεσθαι καὶ διὰ πυρὸς εἰς τὸ σῶμα παρασήμῳ Διονύσου κισσοφύλλῳ, οὓς καὶ καταχωρίσαι εἰς τὴν προσυνεσταλμένην αὐθεντίαν.
3Mch:2:29 ὁ ἡ τό τέ ἀπο·γράφω (απο+γραφ-, -, απο+γραψ-, -, απο+γεγραφ-, απο+γραφ·[θ]-)   καί διά πῦρ, -ρός, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό παρά·σημον, -ου, τό; παρά·σημος -ον     ὅς ἥ ὅ καί   εἰς[1] ὁ ἡ τό    
3Mch:2:29 I [umieszczona z tyłu współrzędna] By inwentaryzować I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień Do (+przyspieszenie) Ciało Insygnia; znaczony Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie)
3Mch:2:29 tou/s te a)pografome/nous CHara/ssesTai kai\ dia\ puro\s ei)s to\ sO=ma parasE/mO| *dionu/sou kissofu/llO|, ou(\s kai\ kataCHOri/sai ei)s tE\n prosunestalme/nEn au)Tenti/an.
3Mch:2:29 tus te apografomenus CHarassesTai kai dia pyros eis to sOma parasEmO dionysu kissofyllO, hus kai kataCHOrisai eis tEn prosynestalmenEn auTentian.
3Mch:2:29 RA_APM x V1_PMPAPM V1_PMN C P N3_GSN P RA_ASN N3M_ASN A1B_DSN N2_GSM N2N_DSN RR_APM C VA_AAN P RA_ASF VA_AMPASF N1A_ASF
3Mch:2:29 the and [postpositive coordinate] to inventory ć and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire into (+acc) the body insignia; marked ć ć who/whom/which and also, even, namely ć into (+acc) the ć ć
3Mch:2:29 the (acc) and [postpositive coordinate] while being-INVENTORY-ed (acc)   and because of (+acc), through (+gen) fire (gen) into (+acc) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) insignia (dat); marked ([Adj] dat)     who/whom/which (acc) and   into (+acc) the (acc)    
3Mch:2:29 3Mch_2:29_1 3Mch_2:29_2 3Mch_2:29_3 3Mch_2:29_4 3Mch_2:29_5 3Mch_2:29_6 3Mch_2:29_7 3Mch_2:29_8 3Mch_2:29_9 3Mch_2:29_10 3Mch_2:29_11 3Mch_2:29_12 3Mch_2:29_13 3Mch_2:29_14 3Mch_2:29_15 3Mch_2:29_16 3Mch_2:29_17 3Mch_2:29_18 3Mch_2:29_19 3Mch_2:29_20
3Mch:2:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:30 ἵνα δὲ μὴ τοῖς πᾶσιν ἀπεχθόμενος φαίνηται, ὑπέγραψεν Ἐὰν δέ τινες ἐξ αὐτῶν προαιρῶνται ἐν τοῖς κατὰ τὰς τελετὰς μεμυημένοις ἀναστρέφεσθαι, τούτους ἰσοπολίτας Ἀλεξανδρεῦσιν εἶναι.
3Mch:2:30 To do away with the appearance of hating them all, he had it written underneath, that if any of them should elect to enter the community of those initiated in the rites, these should have equal rights with the Alexandrians. (3 Maccabees 2:30 Brenton)
3Mch:2:30  
3Mch:2:30 ἵνα δὲ μὴ τοῖς πᾶσιν ἀπεχθόμενος φαίνηται, ὑπέγραψεν Ἐὰν δέ τινες ἐξ αὐτῶν προαιρῶνται ἐν τοῖς κατὰ τὰς τελετὰς μεμυημένοις ἀναστρέφεσθαι, τούτους ἰσοπολίτας Ἀλεξανδρεῦσιν εἶναι.
3Mch:2:30 ἵνα δέ μή ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)   ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) ἐν ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό   μυέω (-, -, -, -, μεμυη-, -) ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο   Ἀλεξ·ανδρεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
3Mch:2:30 żeby / ażeby / bo zaś Nie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By z góry postanawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By zapoczątkowywać By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Aleksandryjski By być
3Mch:2:30 i(/na de\ mE\ toi=s pa=sin a)peCHTo/menos fai/nEtai, u(pe/graPSen *)ea\n de/ tines e)X au)tO=n proairO=ntai e)n toi=s kata\ ta\s teleta\s memuEme/nois a)nastre/fesTai, tou/tous i)sopoli/tas *)aleXandreu=sin ei)=nai.
3Mch:2:30 hina de mE tois pasin apeCHTomenos fainEtai, hypegraPSen ean de tines eX autOn proairOntai en tois kata tas teletas memyEmenois anastrefesTai, tutus isopolitas aleXandreusin einai.
3Mch:2:30 C x D RA_DPM A3_DPM VB_AMPNSM V1_PMS3S VAI_AAI3S C x RI_NPM P RD_GPM V1_PMS3P P RA_DPM P RA_APF N1_APF VM_PMPDPM V1_PMN RD_APM N1M_APM N3V_DPM V9_PAN
3Mch:2:30 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not the every all, each, every, the whole of ć to appear look, shew, peer, seem, show ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to predetermine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć to initiate to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć Alexandrian to be
3Mch:2:30 so that / in order to /because Yet not the (dat) all (dat)   he/she/it-should-be-being-APPEAR-ed   if-ever Yet some/any (nom) out of (+gen) them/same (gen) they-should-be-being-PREDETERMINE-ed in/among/by (+dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   having-been-INITIATE-ed (dat) to-be-being-UPSET-ed these (acc)   Alexandrians (dat) to-be
3Mch:2:30 3Mch_2:30_1 3Mch_2:30_2 3Mch_2:30_3 3Mch_2:30_4 3Mch_2:30_5 3Mch_2:30_6 3Mch_2:30_7 3Mch_2:30_8 3Mch_2:30_9 3Mch_2:30_10 3Mch_2:30_11 3Mch_2:30_12 3Mch_2:30_13 3Mch_2:30_14 3Mch_2:30_15 3Mch_2:30_16 3Mch_2:30_17 3Mch_2:30_18 3Mch_2:30_19 3Mch_2:30_20 3Mch_2:30_21 3Mch_2:30_22 3Mch_2:30_23 3Mch_2:30_24 3Mch_2:30_25
3Mch:2:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:31 Ἔνιοι μὲν οὖν ἐπιπολαίως τὰς τῆς πόλεως εὐσεβείας ἐπιβάθρας στυγοῦντες εὐχερῶς ἑαυτοὺς ἐδίδοσαν ὡς μεγάλης τινὸς κοινωνήσοντες εὐκλείας ἀπὸ τῆς ἐσομένης τῷ βασιλεῖ συναναστροφῆς.
3Mch:2:31 Some of those who were over the city, therefore, abhorring any approach to the city of piety, unhesitatingly gave in to the king, and expected to derive some great honour from a future connection with him. (3 Maccabees 2:31 Brenton)
3Mch:2:31  
3Mch:2:31 Ἔνιοι μὲν οὖν ἐπιπολαίως τὰς τῆς πόλεως εὐσεβείας ἐπιβάθρας στυγοῦντες εὐχερῶς ἑαυτοὺς ἐδίδοσαν ὡς μεγάλης τινὸς κοινωνήσοντες εὐκλείας ἀπὸ τῆς ἐσομένης τῷ βασιλεῖ συναναστροφῆς.
3Mch:2:31   μέν οὖν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εὐ·σέβεια, -ας, ἡ       ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὡς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -)   ἀπό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ  
3Mch:2:31 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Miasto Pobożność Samo /nasz /twój /siebie By dawać Jak/jak Wielki Jakiś/jakikolwiek By uczestniczyć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być Król
3Mch:2:31 *)/enioi me\n ou)=n e)pipolai/Os ta\s tE=s po/leOs eu)sebei/as e)piba/Tras stugou=ntes eu)CHerO=s e(autou\s e)di/dosan O(s mega/lEs tino\s koinOnE/sontes eu)klei/as a)po\ tE=s e)some/nEs tO=| basilei= sunanastrofE=s.
3Mch:2:31 enioi men un epipolaiOs tas tEs poleOs eusebeias epibaTras styguntes euCHerOs heautus edidosan hOs megalEs tinos koinOnEsontes eukleias apo tEs esomenEs tO basilei synanastrofEs.
3Mch:2:31 A1A_NPM x x D RA_APF RA_GSF N3I_GSF N1A_APF N1A_APF V2_PAPNPM D RD_APM V8I_IMI3P C A1_GSF RI_GSF V2_FAPNPM N1A_GSF P RA_GSF VF_FMPGSF RA_DSM N3V_DSM N1_GSF
3Mch:2:31 ć indeed (yet, certainly, surely) therefore/then ć the the city godliness ć ć ć self /our-/your-/themselves to give as/like great some/any to share ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to be the king ć
3Mch:2:31   indeed therefore/then   the (acc) the (gen) city (gen) godliness (gen), godlinesses (acc)       selves (acc) they-were-GIVE-ing as/like great ([Adj] gen) some/any (gen) going-to-SHARE (fut ptcp) (nom|voc)   away from (+gen) the (gen) going-to-be (fut ptcp) (gen) the (dat) king (dat)  
3Mch:2:31 3Mch_2:31_1 3Mch_2:31_2 3Mch_2:31_3 3Mch_2:31_4 3Mch_2:31_5 3Mch_2:31_6 3Mch_2:31_7 3Mch_2:31_8 3Mch_2:31_9 3Mch_2:31_10 3Mch_2:31_11 3Mch_2:31_12 3Mch_2:31_13 3Mch_2:31_14 3Mch_2:31_15 3Mch_2:31_16 3Mch_2:31_17 3Mch_2:31_18 3Mch_2:31_19 3Mch_2:31_20 3Mch_2:31_21 3Mch_2:31_22 3Mch_2:31_23 3Mch_2:31_24
3Mch:2:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:2:32 οἱ δὲ πλεῖστοι γενναίᾳ ψυχῇ ἐνίσχυσαν καὶ οὐ διέστησαν τῆς εὐσεβείας τά τε χρήματα περὶ τοῦ ζῆν ἀντικαταλλασσόμενοι ἀδεῶς ἐπειρῶντο ἑαυτοὺς ῥύσασθαι ἐκ τῶν ἀπογραφῶν·
3Mch:2:32 A nobler spirit, however, prompted the majority to cling to their religious observances, and by paying money that they might live unmolested, these sought to escape the registration: (3 Maccabees 2:32 Brenton)
3Mch:2:32  
3Mch:2:32 οἱ δὲ πλεῖστοι γενναίᾳ ψυχῇ ἐνίσχυσαν καὶ οὐ διέστησαν τῆς εὐσεβείας τά τε χρήματα περὶ τοῦ ζῆν ἀντικαταλλασσόμενοι ἀδεῶς ἐπειρῶντο ἑαυτοὺς ῥύσασθαι ἐκ τῶν ἀπογραφῶν· <