4Krl:13:1 Ἐν ἔτει εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει τῷ Ιωας υἱῷ Οχοζιου βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιωαχας υἱὸς Ιου ἐν Σαμαρείᾳ ἑπτακαίδεκα ἔτη.
4Krl:13:1 In the twenty-third year of Joas son of Ochozias king of Juda began Joachaz the son of Ju to reign in Samaria, and he reigned seventeen years. (2 Kings 13:1 Brenton)
4Krl:13:1 W dwudziestym trzecim roku panowania Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, Joachaz, syn Jehu, został królem izraelskim w Samarii, na siedemnaście lat. (2 Krl 13:1 BT_4)
4Krl:13:1 Ἐν ἔτει εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει τῷ Ιωας υἱῷ Οχοζιου βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιωαχας υἱὸς Ιου ἐν Σαμαρείᾳ ἑπτακαίδεκα ἔτη.
4Krl:13:1 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί τρίτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἰός, -οῦ, ὁ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ ἑπτα·καί·δεκα [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:13:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie Trzeci Rok Syn Król Judasz/Juda By panować Syn Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Siedemnaście Rok
4Krl:13:1 *)en e)/tei ei)kostO=| kai\ tri/tO| e)/tei tO=| *iOas ui(O=| *oCHoDZiou basilei= *iouda e)basi/leusen *iOaCHas ui(o\s *iou e)n *samarei/a| e(ptakai/deka e)/tE.
4Krl:13:1 en etei eikostO kai tritO etei tO iOas hyiO oCHoDZiu basilei iuda ebasileusen iOaCHas hyios iu en samareia heptakaideka etE.
4Krl:13:1 P N3E_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN RA_DSM N_DSM N2_DSM N1T_GSM N3V_DSM N_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N1A_DSF M N3E_APN
4Krl:13:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely third year the ć son ć king Judas/Judah to reign ć son vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] seventeen year
4Krl:13:1 in/among/by (+dat) year (dat)   and third (dat) year (dat) the (dat)   son (dat)   king (dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed   son (nom) vīrus (gen) in/among/by (+dat) Samaria (dat) seventeen years (nom|acc|voc)
4Krl:13:1 4Krl_13:1_1 4Krl_13:1_2 4Krl_13:1_3 4Krl_13:1_4 4Krl_13:1_5 4Krl_13:1_6 4Krl_13:1_7 4Krl_13:1_8 4Krl_13:1_9 4Krl_13:1_10 4Krl_13:1_11 4Krl_13:1_12 4Krl_13:1_13 4Krl_13:1_14 4Krl_13:1_15 4Krl_13:1_16 4Krl_13:1_17 4Krl_13:1_18 4Krl_13:1_19 4Krl_13:1_20
4Krl:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῶν.
4Krl:13:2 And he did that which was evil in the sight of the Lord, and walked after the sins of Jeroboam the son of Nabat, who led Israel to sin; he departed not from them. (2 Kings 13:2 Brenton)
4Krl:13:2 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, naśladując grzech Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela - nie zerwał z nim. (2 Krl 13:2 BT_4)
4Krl:13:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῶν.
4Krl:13:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:13:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:13:2 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou kai\ e)poreu/TE o)pi/sO a(martiO=n *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl, ou)k a)pe/stE a)p’ au)tO=n.
4Krl:13:2 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu kai eporeuTE opisO hamartiOn ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl, uk apestE ap’ autOn.
4Krl:13:2 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM C VCI_API3S P N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM D VHI_AAI3S P RD_GPM
4Krl:13:2 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go behind back, behind, after sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:13:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-GO-ed behind sins (gen)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl) not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) them/same (gen)
4Krl:13:2 4Krl_13:2_1 4Krl_13:2_2 4Krl_13:2_3 4Krl_13:2_4 4Krl_13:2_5 4Krl_13:2_6 4Krl_13:2_7 4Krl_13:2_8 4Krl_13:2_9 4Krl_13:2_10 4Krl_13:2_11 4Krl_13:2_12 4Krl_13:2_13 4Krl_13:2_14 4Krl_13:2_15 4Krl_13:2_16 4Krl_13:2_17 4Krl_13:2_18 4Krl_13:2_19 4Krl_13:2_20 4Krl_13:2_21 4Krl_13:2_22
4Krl:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:3 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ Αζαηλ βασιλέως Συρίας καὶ ἐν χειρὶ υἱοῦ Αδερ υἱοῦ Αζαηλ πάσας τὰς ἡμέρας.
4Krl:13:3 And the Lord was very angry with Israel, and delivered them into the hand of Azael king of Syria, and into the hand of the son of Ader son of Azael, all their days. (2 Kings 13:3 Brenton)
4Krl:13:3 Wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom, i wydał ich w ręce Chazaela, króla Aramu, oraz w ręce Ben-Hadada, syna Chazaela - przez cały czas. (2 Krl 13:3 BT_4)
4Krl:13:3 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ Αζαηλ βασιλέως Συρίας καὶ ἐν χειρὶ υἱοῦ Αδερ υἱοῦ Αζαηλ πάσας τὰς ἡμέρας.
4Krl:13:3 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
4Krl:13:3 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Syn Syn Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
4Krl:13:3 kai\ O)rgi/sTE TumO=| ku/rios e)n tO=| *israEl kai\ e)/dOken au)tou\s e)n CHeiri\ *aDZaEl basile/Os *suri/as kai\ e)n CHeiri\ ui(ou= *ader ui(ou= *aDZaEl pa/sas ta\s E(me/ras.
4Krl:13:3 kai OrgisTE TymO kyrios en tO israEl kai edOken autus en CHeiri aDZaEl basileOs syrias kai en CHeiri hyiu ader hyiu aDZaEl pasas tas hEmeras.
4Krl:13:3 C VSI_API3S N2_DSM N2_NSM P RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_APM P N3_DSF N_GSM N3V_GSM N1A_GSF C P N3_DSF N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF
4Krl:13:3 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć king Syria [Roman province of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand son ć son ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
4Krl:13:3 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)   king (gen) Syria (gen) and in/among/by (+dat) hand (dat) son (gen)   son (gen)   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
4Krl:13:3 4Krl_13:3_1 4Krl_13:3_2 4Krl_13:3_3 4Krl_13:3_4 4Krl_13:3_5 4Krl_13:3_6 4Krl_13:3_7 4Krl_13:3_8 4Krl_13:3_9 4Krl_13:3_10 4Krl_13:3_11 4Krl_13:3_12 4Krl_13:3_13 4Krl_13:3_14 4Krl_13:3_15 4Krl_13:3_16 4Krl_13:3_17 4Krl_13:3_18 4Krl_13:3_19 4Krl_13:3_20 4Krl_13:3_21 4Krl_13:3_22 4Krl_13:3_23 4Krl_13:3_24 4Krl_13:3_25
4Krl:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:4 καὶ ἐδεήθη Ιωαχας τοῦ προσώπου κυρίου, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ κύριος, ὅτι εἶδεν τὴν θλῖψιν Ισραηλ, ὅτι ἔθλιψεν αὐτοὺς βασιλεὺς Συρίας.
4Krl:13:4 And Joachaz besought the Lord, and the Lord hearkened to him, for he saw the affliction of Israel, because the king of Syria afflicted them. (2 Kings 13:4 Brenton)
4Krl:13:4 Lecz Joachaz przebłagał oblicze Pańskie, tak iż Pan wysłuchał go, ponieważ widział ucisk Izraelitów, jakim ciemiężył ich król Aramu. (2 Krl 13:4 BT_4)
4Krl:13:4 καὶ ἐδεήθη Ιωαχας τοῦ προσώπου κυρίου, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ κύριος, ὅτι εἶδεν τὴν θλῖψιν Ισραηλ, ὅτι ἔθλιψεν αὐτοὺς βασιλεὺς Συρίας.
4Krl:13:4 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)   ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὅτι θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ
4Krl:13:4 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Izrael Ponieważ/tamto By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo Król Syria [Rzymska prowincja z]
4Krl:13:4 kai\ e)deE/TE *iOaCHas tou= prosO/pou kuri/ou, kai\ e)pE/kousen au)tou= ku/rios, o(/ti ei)=den tE\n Tli=PSin *israEl, o(/ti e)/TliPSen au)tou\s basileu\s *suri/as.
4Krl:13:4 kai edeETE iOaCHas tu prosOpu kyriu, kai epEkusen autu kyrios, hoti eiden tEn TliPSin israEl, hoti eTliPSen autus basileus syrias.
4Krl:13:4 C VCI_API3S N_NSM RA_GSN N2N_GSN N2_GSM C VAI_AAI3S RD_GSM N2_NSM C VBI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N3V_NSM N1A_GSF
4Krl:13:4 and also, even, namely to need/require ć the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hear he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty Israel because/that to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same king Syria [Roman province of]
4Krl:13:4 and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed   the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-HEAR-ed him/it/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that he/she/it-SEE-ed the (acc) squeezing (acc) Israel (indecl) because/that he/she/it-DISTRESS-ed them/same (acc) king (nom) Syria (gen)
4Krl:13:4 4Krl_13:4_1 4Krl_13:4_2 4Krl_13:4_3 4Krl_13:4_4 4Krl_13:4_5 4Krl_13:4_6 4Krl_13:4_7 4Krl_13:4_8 4Krl_13:4_9 4Krl_13:4_10 4Krl_13:4_11 4Krl_13:4_12 4Krl_13:4_13 4Krl_13:4_14 4Krl_13:4_15 4Krl_13:4_16 4Krl_13:4_17 4Krl_13:4_18 4Krl_13:4_19 4Krl_13:4_20
4Krl:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:5 καὶ ἔδωκεν κύριος σωτηρίαν τῷ Ισραηλ, καὶ ἐξῆλθεν ὑποκάτωθεν χειρὸς Συρίας, καὶ ἐκάθισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν καθὼς ἐχθὲς καὶ τρίτης·
4Krl:13:5 And the Lord gave deliverance to Israel, and they escaped from under the hand of Syria: and the children of Israel dwelt in their tents as heretofore. (2 Kings 13:5 Brenton)
4Krl:13:5 Zatem Pan dał Izraelowi wybawiciela, który ich wyzwolił spod mocy Aramu, tak iż Izraelici mieszkali w swoich namiotach, jak przedtem. (2 Krl 13:5 BT_4)
4Krl:13:5 καὶ ἔδωκεν κύριος σωτηρίαν τῷ Ισραηλ, καὶ ἐξῆλθεν ὑποκάτωθεν χειρὸς Συρίας, καὶ ἐκάθισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν καθὼς ἐχθὲς καὶ τρίτης·
4Krl:13:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Συρία, -ας, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον
4Krl:13:5 I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Izrael I też, nawet, mianowicie By wychodzić Ręka Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci
4Krl:13:5 kai\ e)/dOken ku/rios sOtEri/an tO=| *israEl, kai\ e)XE=lTen u(poka/tOTen CHeiro\s *suri/as, kai\ e)ka/Tisan oi( ui(oi\ *israEl e)n toi=s skEnO/masin au)tO=n kaTO\s e)CHTe\s kai\ tri/tEs·
4Krl:13:5 kai edOken kyrios sOtErian tO israEl, kai eXElTen hypokatOTen CHeiros syrias, kai ekaTisan hoi hyioi israEl en tois skEnOmasin autOn kaTOs eCHTes kai tritEs·
4Krl:13:5 C VAI_AAI3S N2_NSM N1A_ASF RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S D N3_GSF N1A_GSF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM D D C A1_GSF
4Krl:13:5 and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. salvation/deliverance the Israel and also, even, namely to come out ć hand Syria [Roman province of] and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lodging, habitation he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] yesterday and also, even, namely third
4Krl:13:5 and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) salvation/deliverance (acc) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-COME-ed-OUT   hand (gen) Syria (gen) and they-SIT DOWN-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) lodging, habitations (dat) them/same (gen) as accordingly yesterday and third (gen)
4Krl:13:5 4Krl_13:5_1 4Krl_13:5_2 4Krl_13:5_3 4Krl_13:5_4 4Krl_13:5_5 4Krl_13:5_6 4Krl_13:5_7 4Krl_13:5_8 4Krl_13:5_9 4Krl_13:5_10 4Krl_13:5_11 4Krl_13:5_12 4Krl_13:5_13 4Krl_13:5_14 4Krl_13:5_15 4Krl_13:5_16 4Krl_13:5_17 4Krl_13:5_18 4Krl_13:5_19 4Krl_13:5_20 4Krl_13:5_21 4Krl_13:5_22 4Krl_13:5_23 4Krl_13:5_24
4Krl:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:6 πλὴν οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ ἁμαρτιῶν οἴκου Ιεροβοαμ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐν αὐταῖς ἐπορεύθησαν, καί γε τὸ ἄλσος ἐστάθη ἐν Σαμαρείᾳ.
4Krl:13:6 Only they departed not from the sins of the house of Jeroboam, who led Israel to sin: they walked in them--moreover the grove also remained in Samaria. (2 Kings 13:6 Brenton)
4Krl:13:6 Jednakże nie odwrócili się od grzechu rodu Jeroboama, do którego ów doprowadził Izraela - trwali w nim. A nawet aszera stała w Samarii. (2 Krl 13:6 BT_4)
4Krl:13:6 πλὴν οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ ἁμαρτιῶν οἴκου Ιεροβοαμ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐν αὐταῖς ἐπορεύθησαν, καί γε τὸ ἄλσος ἐστάθη ἐν Σαμαρείᾳ.
4Krl:13:6 πλήν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί γέ ὁ ἡ τό   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:13:6 Z wyjątkiem ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dom; by mieszkać Kto/, który/, który Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie ??? By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z]
4Krl:13:6 plE\n ou)k a)pe/stEsan a)po\ a(martiO=n oi)/kou *ieroboam, o(\s e)XE/marten to\n *israEl, e)n au)tai=s e)poreu/TEsan, kai/ ge to\ a)/lsos e)sta/TE e)n *samarei/a|.
4Krl:13:6 plEn uk apestEsan apo hamartiOn oiku ieroboam, hos eXEmarten ton israEl, en autais eporeuTEsan, kai ge to alsos estaTE en samareia.
4Krl:13:6 D D VHI_AAI3P P N1A_GPF N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RD_DPF VCI_API3P C x RA_NSN N3E_NSN VCI_API3S P N1A_DSF
4Krl:13:6 except οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. house; to dwell ć who/whom/which ć the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to go and also, even, namely ??? the ć to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of]
4Krl:13:6 except not they-DISENGAGE-ed away from (+gen) sins (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) them/same (dat) they-were-GO-ed and ??? the (nom|acc)   he/she/it-was-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) Samaria (dat)
4Krl:13:6 4Krl_13:6_1 4Krl_13:6_2 4Krl_13:6_3 4Krl_13:6_4 4Krl_13:6_5 4Krl_13:6_6 4Krl_13:6_7 4Krl_13:6_8 4Krl_13:6_9 4Krl_13:6_10 4Krl_13:6_11 4Krl_13:6_12 4Krl_13:6_13 4Krl_13:6_14 4Krl_13:6_15 4Krl_13:6_16 4Krl_13:6_17 4Krl_13:6_18 4Krl_13:6_19 4Krl_13:6_20 4Krl_13:6_21
4Krl:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:7 ὅτι οὐχ ὑπελείφθη τῷ Ιωαχας λαὸς ἀλλ’ ἢ πεντήκοντα ἱππεῖς καὶ δέκα ἅρματα καὶ δέκα χιλιάδες πεζῶν, ὅτι ἀπώλεσεν αὐτοὺς βασιλεὺς Συρίας καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ὡς χοῦν εἰς καταπάτησιν.
4Krl:13:7 Whereas there was not left any army to Joachaz, except fifty horsemen, and ten chariots, and ten thousand infantry: for the king of Syria had destroyed them, and they made them as dust for trampling. (2 Kings 13:7 Brenton)
4Krl:13:7 Gdy Joachazowi zostało nie więcej żołnierzy, jak tylko pięćdziesięciu jeźdźców, dziesięć rydwanów i dziesięć tysięcy pieszych, wytracił ich król Aramu i starł jak proch, który się depcze. (2 Krl 13:7 BT_4)
4Krl:13:7 ὅτι οὐχ ὑπελείφθη τῷ Ιωαχας λαὸς ἀλλ’ πεντήκοντα ἱππεῖς καὶ δέκα ἅρματα καὶ δέκα χιλιάδες πεζῶν, ὅτι ἀπώλεσεν αὐτοὺς βασιλεὺς Συρίας καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ὡς χοῦν εἰς καταπάτησιν.
4Krl:13:7 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό   λαός, -οῦ, ὁ ἀλλά ἤ[1] πεντή·κοντα ἱππεύς, -έως, ὁ καί δέκα ἅρμα[τ], -ατος, τό καί δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πεζός -ή -όν ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς χοῦς, χοός, ὁ εἰς[1]  
4Krl:13:7 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Ludzie Ale Albo Pięćdziesiąt Jeździec I też, nawet, mianowicie Dziesięć Wóz I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Chodzenie lądem Ponieważ/tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Jak/jak Proch Do (+przyspieszenie)
4Krl:13:7 o(/ti ou)CH u(pelei/fTE tO=| *iOaCHas lao\s a)ll’ E)\ pentE/konta i(ppei=s kai\ de/ka a(/rmata kai\ de/ka CHilia/des peDZO=n, o(/ti a)pO/lesen au)tou\s basileu\s *suri/as kai\ e)/Tento au)tou\s O(s CHou=n ei)s katapa/tEsin.
4Krl:13:7 hoti uCH hypeleifTE tO iOaCHas laos all’ E pentEkonta hippeis kai deka harmata kai deka CHiliades peDZOn, hoti apOlesen autus basileus syrias kai eTento autus hOs CHun eis katapatEsin.
4Krl:13:7 C D VVI_API3S RA_DSM N_DSM N2_NSM C C M N3V_NPM C M N3M_NPN C M N3D_NPF A1_GPM C VAI_AAI3S RD_APM N3V_NSM N1A_GSF C VEI_AMI3S RD_APM C N3_ASM P N3I_ASF
4Krl:13:7 because/that οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) the ć people but or fifty horseman and also, even, namely ten chariot and also, even, namely ten kilo [unit of one thousand] going by land because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same king Syria [Roman province of] and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same as/like dust into (+acc) ć
4Krl:13:7 because/that not he/she/it-was-REMAIN-ed the (dat)   people (nom) but or fifty horsemans (acc, nom|voc) and ten chariots (nom|acc|voc) and ten kilos (nom|voc) going by land ([Adj] gen) because/that he/she/it-LOSE/DESTROY-ed them/same (acc) king (nom) Syria (gen) and they-were-PLACE-ed them/same (acc) as/like dust (acc) into (+acc)  
4Krl:13:7 4Krl_13:7_1 4Krl_13:7_2 4Krl_13:7_3 4Krl_13:7_4 4Krl_13:7_5 4Krl_13:7_6 4Krl_13:7_7 4Krl_13:7_8 4Krl_13:7_9 4Krl_13:7_10 4Krl_13:7_11 4Krl_13:7_12 4Krl_13:7_13 4Krl_13:7_14 4Krl_13:7_15 4Krl_13:7_16 4Krl_13:7_17 4Krl_13:7_18 4Krl_13:7_19 4Krl_13:7_20 4Krl_13:7_21 4Krl_13:7_22 4Krl_13:7_23 4Krl_13:7_24 4Krl_13:7_25 4Krl_13:7_26 4Krl_13:7_27 4Krl_13:7_28 4Krl_13:7_29
4Krl:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:8 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωαχας καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:13:8 And the rest of the acts of Joachaz, and all that he did, and his mighty acts are not these things written in the book of the chronicles of the kings of Israel? (2 Kings 13:8 Brenton)
4Krl:13:8 A czyż pozostałe dzieje Joachaza, wszystkie jego czyny i jego dzielność, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? (2 Krl 13:8 BT_4)
4Krl:13:8 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωαχας καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:13:8 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:13:8 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:13:8 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *iOaCHas kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, kai\ ai( dunastei=ai au)tou=, ou)CHi\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl;
4Krl:13:8 kai ta loipa tOn logOn iOaCHas kai panta, hosa epoiEsen, kai hai dynasteiai autu, uCHi tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl;
4Krl:13:8 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S C RA_NPF N1A_NPF RD_GSM D RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPM N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:13:8 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make and also, even, namely the ć he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:13:8 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and the (nom)   him/it/same (gen) not these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:13:8 4Krl_13:8_1 4Krl_13:8_2 4Krl_13:8_3 4Krl_13:8_4 4Krl_13:8_5 4Krl_13:8_6 4Krl_13:8_7 4Krl_13:8_8 4Krl_13:8_9 4Krl_13:8_10 4Krl_13:8_11 4Krl_13:8_12 4Krl_13:8_13 4Krl_13:8_14 4Krl_13:8_15 4Krl_13:8_16 4Krl_13:8_17 4Krl_13:8_18 4Krl_13:8_19 4Krl_13:8_20 4Krl_13:8_21 4Krl_13:8_22 4Krl_13:8_23 4Krl_13:8_24 4Krl_13:8_25
4Krl:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:9 καὶ ἐκοιμήθη Ιωαχας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:13:9 And Joachaz slept with his fathers, and they buried him in Samaria: and Joas his son reigned in his stead. (2 Kings 13:9 Brenton)
4Krl:13:9 I spoczął Joachaz razem ze swymi przodkami, i pochowano go w Samarii. A syn jego Joasz został w jego miejsce królem. (2 Krl 13:9 BT_4)
4Krl:13:9 καὶ ἐκοιμήθη Ιωαχας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:13:9 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:13:9 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:13:9 kai\ e)koimE/TE *iOaCHas meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)/TaPSan au)to\n meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n *samarei/a|, kai\ e)basi/leusen *iOas ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:13:9 kai ekoimETE iOaCHas meta tOn paterOn autu, kai eTaPSan auton meta tOn paterOn autu en samareia, kai ebasileusen iOas hyios autu ant autu.
4Krl:13:9 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N1A_DSF C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
4Krl:13:9 and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
4Krl:13:9 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and they-BURY-ed him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Samaria (dat) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:13:9 4Krl_13:9_1 4Krl_13:9_2 4Krl_13:9_3 4Krl_13:9_4 4Krl_13:9_5 4Krl_13:9_6 4Krl_13:9_7 4Krl_13:9_8 4Krl_13:9_9 4Krl_13:9_10 4Krl_13:9_11 4Krl_13:9_12 4Krl_13:9_13 4Krl_13:9_14 4Krl_13:9_15 4Krl_13:9_16 4Krl_13:9_17 4Krl_13:9_18 4Krl_13:9_19 4Krl_13:9_20 4Krl_13:9_21 4Krl_13:9_22 4Krl_13:9_23
4Krl:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:10 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τῷ Ιωας βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ ἑκκαίδεκα ἔτη.
4Krl:13:10 In the thirty-seventh year of Joas king of Juda, Joas the son of Joachaz began to reign over Israel in Samaria sixteen years. (2 Kings 13:10 Brenton)
4Krl:13:10 W trzydziestym siódmym roku panowania Joasza, króla judzkiego - Joasz, syn Joachaza, został królem izraelskim w Samarii, na szesnaście lat. (2 Krl 13:10 BT_4)
4Krl:13:10 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τῷ Ιωας βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ ἑκκαίδεκα ἔτη.
4Krl:13:10 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί ἕβδομος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ δεκα·έξ/ἑκ·καί·δεκα [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:13:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie Siódmy Rok Król Judasz/Juda By panować Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Szesnaście Rok
4Krl:13:10 *)en e)/tei triakostO=| kai\ e(bdo/mO| e)/tei tO=| *iOas basilei= *iouda e)basi/leusen *iOas ui(o\s *iOaCHas e)pi\ *israEl e)n *samarei/a| e(kkai/deka e)/tE.
4Krl:13:10 en etei triakostO kai hebdomO etei tO iOas basilei iuda ebasileusen iOas hyios iOaCHas epi israEl en samareia hekkaideka etE.
4Krl:13:10 P N3E_DSN A1A_DSN C A1_DSN N3E_DSN RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM P N1A_DSF M N3E_APN
4Krl:13:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely seventh year the ć king Judas/Judah to reign ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] sixteen year
4Krl:13:10 in/among/by (+dat) year (dat)   and seventh (dat) year (dat) the (dat)   king (dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Samaria (dat) sixteen years (nom|acc|voc)
4Krl:13:10 4Krl_13:10_1 4Krl_13:10_2 4Krl_13:10_3 4Krl_13:10_4 4Krl_13:10_5 4Krl_13:10_6 4Krl_13:10_7 4Krl_13:10_8 4Krl_13:10_9 4Krl_13:10_10 4Krl_13:10_11 4Krl_13:10_12 4Krl_13:10_13 4Krl_13:10_14 4Krl_13:10_15 4Krl_13:10_16 4Krl_13:10_17 4Krl_13:10_18 4Krl_13:10_19 4Krl_13:10_20
4Krl:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:11 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐν αὐταῖς ἐπορεύθη.
4Krl:13:11 And he did that which was evil in the sight of the Lord; he departed not from all the sin of Jeroboam the son of Nabat, who led Israel to sin: he walked in it. (2 Kings 13:11 Brenton)
4Krl:13:11 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela - trwał w nim. (2 Krl 13:11 BT_4)
4Krl:13:11 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐν αὐταῖς ἐπορεύθη.
4Krl:13:11 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
4Krl:13:11 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By iść
4Krl:13:11 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou· ou)k a)pe/stE a)po\ pa/sEs a(marti/as *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl, e)n au)tai=s e)poreu/TE.
4Krl:13:11 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu· uk apestE apo pasEs hamartias ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl, en autais eporeuTE.
4Krl:13:11 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM D VHI_AAI3S P A1S_GSF N1A_GSF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RD_DPF VCI_API3S
4Krl:13:11 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to go
4Krl:13:11 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) every (gen) sin (gen), sins (acc)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) them/same (dat) he/she/it-was-GO-ed
4Krl:13:11 4Krl_13:11_1 4Krl_13:11_2 4Krl_13:11_3 4Krl_13:11_4 4Krl_13:11_5 4Krl_13:11_6 4Krl_13:11_7 4Krl_13:11_8 4Krl_13:11_9 4Krl_13:11_10 4Krl_13:11_11 4Krl_13:11_12 4Krl_13:11_13 4Krl_13:11_14 4Krl_13:11_15 4Krl_13:11_16 4Krl_13:11_17 4Krl_13:11_18 4Krl_13:11_19 4Krl_13:11_20 4Krl_13:11_21 4Krl_13:11_22
4Krl:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:12 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν μετὰ Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:13:12 And the rest of the acts of Joas, and all that he did, and his mighty acts which he performed together with Amessias king of Juda, are not these written in the book of the chronicles of the kings of Israel? (2 Kings 13:12 Brenton)
4Krl:13:12 A czyż pozostałe dzieje Joasza, wszystkie jego czyny i dzielność, z jaką walczył przeciw Amazjaszowi, królowi judzkiemu - nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? (2 Krl 13:12 BT_4)
4Krl:13:12 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν μετὰ Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:13:12 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:13:12 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Judasz/Juda Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:13:12 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *iOas kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, kai\ ai( dunastei=ai au)tou=, a(/s e)poi/Esen meta\ *amessiou basile/Os *iouda, ou)CHi\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl;
4Krl:13:12 kai ta loipa tOn logOn iOas kai panta, hosa epoiEsen, kai hai dynasteiai autu, has epoiEsen meta amessiu basileOs iuda, uCHi tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl;
4Krl:13:12 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S C RA_NPF N1A_NPF RD_GSM RR_APF VAI_AAI3S P N1T_GSM N3V_GSM N_GSM D RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:13:12 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć king Judas/Judah not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:13:12 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and the (nom)   him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc) not these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:13:12 4Krl_13:12_1 4Krl_13:12_2 4Krl_13:12_3 4Krl_13:12_4 4Krl_13:12_5 4Krl_13:12_6 4Krl_13:12_7 4Krl_13:12_8 4Krl_13:12_9 4Krl_13:12_10 4Krl_13:12_11 4Krl_13:12_12 4Krl_13:12_13 4Krl_13:12_14 4Krl_13:12_15 4Krl_13:12_16 4Krl_13:12_17 4Krl_13:12_18 4Krl_13:12_19 4Krl_13:12_20 4Krl_13:12_21 4Krl_13:12_22 4Krl_13:12_23 4Krl_13:12_24 4Krl_13:12_25 4Krl_13:12_26 4Krl_13:12_27 4Krl_13:12_28 4Krl_13:12_29 4Krl_13:12_30 4Krl_13:12_31
4Krl:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:13 καὶ ἐκοιμήθη Ιωας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ Ιεροβοαμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
4Krl:13:13 And Joas slept with his fathers, and Jeroboam sat upon his throne, and he was buried in Samaria with the kings of Israel. (2 Kings 13:13 Brenton)
4Krl:13:13 I spoczął Joasz ze swymi przodkami, a Jeroboam zasiadł na jego tronie. Joasz pochowany został w Samarii, razem z królami izraelskimi. (2 Krl 13:13 BT_4)
4Krl:13:13 καὶ ἐκοιμήθη Ιωας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ Ιεροβοαμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
4Krl:13:13 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί   καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ μετά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:13:13 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael
4Krl:13:13 kai\ e)koimE/TE *iOas meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ *ieroboam e)ka/Tisen e)pi\ tou= Tro/nou au)tou= e)n *samarei/a| meta\ tO=n ui(O=n *israEl.
4Krl:13:13 kai ekoimETE iOas meta tOn paterOn autu, kai ieroboam ekaTisen epi tu Tronu autu en samareia meta tOn hyiOn israEl.
4Krl:13:13 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C N_NSM VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N1A_DSF P RA_GPM N2_GPM N_GSM
4Krl:13:13 and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely ć to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the son Israel
4Krl:13:13 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and   he/she/it-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Samaria (dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
4Krl:13:13 4Krl_13:13_1 4Krl_13:13_2 4Krl_13:13_3 4Krl_13:13_4 4Krl_13:13_5 4Krl_13:13_6 4Krl_13:13_7 4Krl_13:13_8 4Krl_13:13_9 4Krl_13:13_10 4Krl_13:13_11 4Krl_13:13_12 4Krl_13:13_13 4Krl_13:13_14 4Krl_13:13_15 4Krl_13:13_16 4Krl_13:13_17 4Krl_13:13_18 4Krl_13:13_19 4Krl_13:13_20
4Krl:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:14 καὶ Ελισαιε ἠρρώστησεν τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, δι’ ἣν ἀπέθανεν. καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ καὶ εἶπεν Πάτερ πάτερ, ἅρμα Ισραηλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ.
4Krl:13:14 Now Elisaie was sick of his sickness, whereof he died: and Joas king of Israel went down to him, and wept over his face, and said, My father, my father, the chariot of Israel, and the horseman thereof! (2 Kings 13:14 Brenton)
4Krl:13:14 Kiedy Elizeusz zapadł na chorobę śmiertelną, przyszedł do niego Joasz, król izraelski, i płacząc pochylony nad jego twarzą mówił: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze!» (2 Krl 13:14 BT_4)
4Krl:13:14 Καὶ Ελισαιε ἠρρώστησεν τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, δι’ ἣν ἀπέθανεν. καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ καὶ εἶπεν Πάτερ πάτερ, ἅρμα Ισραηλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ.
4Krl:13:14 καί Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό διά ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἅρμα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἱππεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:13:14 I też, nawet, mianowicie Elisza On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By umierać I też, nawet, mianowicie By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Król Izrael I też, nawet, mianowicie By płakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec Ojciec Wóz Izrael I też, nawet, mianowicie Jeździec On/ona/to/to samo
4Krl:13:14 *kai\ *elisaie E)rrO/stEsen tE\n a)rrOsti/an au)tou=, di’ E(\n a)pe/Tanen. kai\ kate/bE pro\s au)to\n *iOas basileu\s *israEl kai\ e)/klausen e)pi\ prosO/pou au)tou= kai\ ei)=pen *pa/ter pa/ter, a(/rma *israEl kai\ i(ppeu\s au)tou=.
4Krl:13:14 kai elisaie ErrOstEsen tEn arrOstian autu, di’ hEn apeTanen. kai katebE pros auton iOas basileus israEl kai eklausen epi prosOpu autu kai eipen pater pater, harma israEl kai hippeus autu.
4Krl:13:14 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P RR_ASF VBI_AAI3S C VZI_AAI3S P RD_ASM N_NSM N3V_NSM N_GSM C VAI_AAI3S P N2N_GSN RD_GSM C VBI_AAI3S N3_VSM N3_VSM N3M_NSN N_GSM C N3V_NSM RD_GSM
4Krl:13:14 and also, even, namely Elisha ć the ć he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which to die and also, even, namely to go down toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć king Israel and also, even, namely to weep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to say/tell father father chariot Israel and also, even, namely horseman he/she/it/same
4Krl:13:14 and Elisha (voc)   the (acc)   him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DIE-ed and he/she/it-GO DOWN-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   king (nom) Israel (indecl) and he/she/it-WEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed father (voc) father (voc) chariot (nom|acc|voc) Israel (indecl) and horseman (nom) him/it/same (gen)
4Krl:13:14 4Krl_13:14_1 4Krl_13:14_2 4Krl_13:14_3 4Krl_13:14_4 4Krl_13:14_5 4Krl_13:14_6 4Krl_13:14_7 4Krl_13:14_8 4Krl_13:14_9 4Krl_13:14_10 4Krl_13:14_11 4Krl_13:14_12 4Krl_13:14_13 4Krl_13:14_14 4Krl_13:14_15 4Krl_13:14_16 4Krl_13:14_17 4Krl_13:14_18 4Krl_13:14_19 4Krl_13:14_20 4Krl_13:14_21 4Krl_13:14_22 4Krl_13:14_23 4Krl_13:14_24 4Krl_13:14_25 4Krl_13:14_26 4Krl_13:14_27 4Krl_13:14_28 4Krl_13:14_29 4Krl_13:14_30
4Krl:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε Λαβὲ τόξον καὶ βέλη· καὶ ἔλαβεν πρὸς αὐτὸν τόξον καὶ βέλη.
4Krl:13:15 And Elisaie said to him, Take bow and arrows. And he took to himself a bow and arrows. (2 Kings 13:15 Brenton)
4Krl:13:15 Elizeusz zaś rzekł do niego: «Weź łuk i strzały!» I przyniósł do niego łuk i strzały. (2 Krl 13:15 BT_4)
4Krl:13:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε Λαβὲ τόξον καὶ βέλη· καὶ ἔλαβεν πρὸς αὐτὸν τόξον καὶ βέλη.
4Krl:13:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τόξον, -ου, τό καί βέλο·ς, -ους, τό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τόξον, -ου, τό καί βέλο·ς, -ους, τό
4Krl:13:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Elisza By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie Żądła strzała I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie Żądła strzała
4Krl:13:15 kai\ ei)=pen au)tO=| *elisaie *labe\ to/Xon kai\ be/lE· kai\ e)/laben pro\s au)to\n to/Xon kai\ be/lE.
4Krl:13:15 kai eipen autO elisaie labe toXon kai belE· kai elaben pros auton toXon kai belE.
4Krl:13:15 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM VB_AAD2S N2N_ASN C N3E_APN C VBI_AAI3S P RD_ASM N2N_ASN C N3E_APN
4Krl:13:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Elisha to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Bow (also rainbow) and also, even, namely dart arrow and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Bow (also rainbow) and also, even, namely dart arrow
4Krl:13:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Elisha (voc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! Bow (nom|acc|voc) and darts (nom|acc|voc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Bow (nom|acc|voc) and darts (nom|acc|voc)
4Krl:13:15 4Krl_13:15_1 4Krl_13:15_2 4Krl_13:15_3 4Krl_13:15_4 4Krl_13:15_5 4Krl_13:15_6 4Krl_13:15_7 4Krl_13:15_8 4Krl_13:15_9 4Krl_13:15_10 4Krl_13:15_11 4Krl_13:15_12 4Krl_13:15_13 4Krl_13:15_14 4Krl_13:15_15
4Krl:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:16 καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Ἐπιβίβασον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ τόξον· καὶ ἐπεβίβασεν Ιωας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ τόξον, καὶ ἐπέθηκεν Ελισαιε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.
4Krl:13:16 And he said to the king, Put thy hand on the bow. And Joas put his hand upon it: and Elisaie put his hands upon the king's hands. (2 Kings 13:16 Brenton)
4Krl:13:16 Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: «Połóż rękę swą na łuk!» Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył ręce swoje na ręce króla (2 Krl 13:16 BT_4)
4Krl:13:16 καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Ἐπιβίβασον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ τόξον· καὶ ἐπεβίβασεν Ιωας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ τόξον, καὶ ἐπέθηκεν Ελισαιε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.
4Krl:13:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·βιβάζω (-, επι+βιβ(α)·[σ]-, επι+βιβα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό καί ἐπι·βιβάζω (-, επι+βιβ(α)·[σ]-, επι+βιβα·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:13:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By podnosić na Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie By podnosić na Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Elisza Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Król
4Krl:13:16 kai\ ei)=pen tO=| basilei= *)epibi/bason tE\n CHei=ra/ sou e)pi\ to\ to/Xon· kai\ e)pebi/basen *iOas tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ to\ to/Xon, kai\ e)pe/TEken *elisaie ta\s CHei=ras au)tou= e)pi\ ta\s CHei=ras tou= basile/Os.
4Krl:13:16 kai eipen tO basilei epibibason tEn CHeira su epi to toXon· kai epebibasen iOas tEn CHeira autu epi to toXon, kai epeTEken elisaie tas CHeiras autu epi tas CHeiras tu basileOs.
4Krl:13:16 C VBI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S N_NSM RA_APF N3_APF RD_GSM P RA_APF N3_APF RA_GSM N3V_GSM
4Krl:13:16 and also, even, namely to say/tell the king to hoist upon the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Bow (also rainbow) and also, even, namely to hoist upon ć the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Bow (also rainbow) and also, even, namely to place on Elisha the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand the king
4Krl:13:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) king (dat) do-HOIST-you(sg)-UPON! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) and he/she/it-HOIST-ed-UPON   the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) and he/she/it-PLACE ON-ed Elisha (voc) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hands (acc) the (gen) king (gen)
4Krl:13:16 4Krl_13:16_1 4Krl_13:16_2 4Krl_13:16_3 4Krl_13:16_4 4Krl_13:16_5 4Krl_13:16_6 4Krl_13:16_7 4Krl_13:16_8 4Krl_13:16_9 4Krl_13:16_10 4Krl_13:16_11 4Krl_13:16_12 4Krl_13:16_13 4Krl_13:16_14 4Krl_13:16_15 4Krl_13:16_16 4Krl_13:16_17 4Krl_13:16_18 4Krl_13:16_19 4Krl_13:16_20 4Krl_13:16_21 4Krl_13:16_22 4Krl_13:16_23 4Krl_13:16_24 4Krl_13:16_25 4Krl_13:16_26 4Krl_13:16_27 4Krl_13:16_28 4Krl_13:16_29 4Krl_13:16_30 4Krl_13:16_31
4Krl:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:17 καὶ εἶπεν Ἄνοιξον τὴν θυρίδα κατ’ ἀνατολάς· καὶ ἤνοιξεν. καὶ εἶπεν Ελισαιε Τόξευσον· καὶ ἐτόξευσεν. καὶ εἶπεν Βέλος σωτηρίας τῷ κυρίῳ καὶ βέλος σωτηρίας ἐν Συρίᾳ, καὶ πατάξεις τὴν Συρίαν ἐν Αφεκ ἕως συντελείας.
4Krl:13:17 And he said, Open the window eastward. And he opened it. And Elisaie said, Shoot. And he shot. And Elisaie said, The arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria; and thou shalt smite the Syrians in Aphec until thou have consumed them. (2 Kings 13:17 Brenton)
4Krl:13:17 i powiedział: «Otwórz okno na wschód!» Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: «Strzelaj!» - i strzelił, a on rzekł: «Strzała zwycięstwa od Pana! Strzała zwycięstwa przeciw Aramowi! Pobijesz Aram w Afek, doszczętnie!» (2 Krl 13:17 BT_4)
4Krl:13:17 καὶ εἶπεν Ἄνοιξον τὴν θυρίδα κατ’ ἀνατολάς· καὶ ἤνοιξεν. καὶ εἶπεν Ελισαιε Τόξευσον· καὶ ἐτόξευσεν. καὶ εἶπεν Βέλος σωτηρίας τῷ κυρίῳ καὶ βέλος σωτηρίας ἐν Συρίᾳ, καὶ πατάξεις τὴν Συρίαν ἐν Αφεκ ἕως συντελείας.
4Krl:13:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ   καί   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βέλο·ς, -ους, τό σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί βέλο·ς, -ους, τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐν Συρία, -ας, ἡ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ ἐν   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τέλεια, -ας, ἡ
4Krl:13:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By otwierać Okno W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By otwierać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Żądła strzała Zbawienia/wyzwolenie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Żądła strzała Zbawienia/wyzwolenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By uderzać Syria [Rzymska prowincja z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Aż; świtaj Zakończenie
4Krl:13:17 kai\ ei)=pen *)/anoiXon tE\n Turi/da kat’ a)natola/s· kai\ E)/noiXen. kai\ ei)=pen *elisaie *to/Xeuson· kai\ e)to/Xeusen. kai\ ei)=pen *be/los sOtEri/as tO=| kuri/O| kai\ be/los sOtEri/as e)n *suri/a|, kai\ pata/Xeis tE\n *suri/an e)n *afek e(/Os suntelei/as.
4Krl:13:17 kai eipen anoiXon tEn Tyrida kat’ anatolas· kai EnoiXen. kai eipen elisaie toXeuson· kai etoXeusen. kai eipen belos sOtErias tO kyriO kai belos sOtErias en syria, kai pataXeis tEn syrian en afek heOs synteleias.
4Krl:13:17 C VBI_AAI3S VA_AAD2S RA_ASF N3D_ASF P N1_GSF C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAD2S C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S N3E_NSM N1A_GSF RA_DSM N2_DSM C N3E_NSN N1A_GSF P N1A_DSF C VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF P N_DS P N1A_GSF
4Krl:13:17 and also, even, namely to say/tell to open up the window down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to open up and also, even, namely to say/tell Elisha ć and also, even, namely ć and also, even, namely to say/tell dart arrow salvation/deliverance the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely dart arrow salvation/deliverance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Syria [Roman province of] and also, even, namely to smite the Syria [Roman province of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć until; dawn completion
4Krl:13:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-OPEN-you(sg)-UP!, going-to-OPEN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) window (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and he/she/it-OPEN-ed-UP and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc)   and   and he/she/it-SAY/TELL-ed dart (nom|acc|voc) salvation/deliverance (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and dart (nom|acc|voc) salvation/deliverance (gen) in/among/by (+dat) Syria (dat) and you(sg)-will-SMITE the (acc) Syria (acc) in/among/by (+dat)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) completion (gen), completions (acc)
4Krl:13:17 4Krl_13:17_1 4Krl_13:17_2 4Krl_13:17_3 4Krl_13:17_4 4Krl_13:17_5 4Krl_13:17_6 4Krl_13:17_7 4Krl_13:17_8 4Krl_13:17_9 4Krl_13:17_10 4Krl_13:17_11 4Krl_13:17_12 4Krl_13:17_13 4Krl_13:17_14 4Krl_13:17_15 4Krl_13:17_16 4Krl_13:17_17 4Krl_13:17_18 4Krl_13:17_19 4Krl_13:17_20 4Krl_13:17_21 4Krl_13:17_22 4Krl_13:17_23 4Krl_13:17_24 4Krl_13:17_25 4Krl_13:17_26 4Krl_13:17_27 4Krl_13:17_28 4Krl_13:17_29 4Krl_13:17_30 4Krl_13:17_31 4Krl_13:17_32 4Krl_13:17_33 4Krl_13:17_34
4Krl:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:18 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε Λαβὲ τόξα· καὶ ἔλαβεν. καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ Πάταξον εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐπάταξεν ὁ βασιλεὺς τρὶς καὶ ἔστη.
4Krl:13:18 And Elisaie said to him, Take bow and arrows. And he took them. And he said to the king of Israel, Smite upon the ground. And the king smote three times, and stayed. (2 Kings 13:18 Brenton)
4Krl:13:18 Następnie rzekł: «Weź strzały!» Kiedy je wziął, rzekł do króla Izraela: «Uderz o ziemię!» A on uderzył trzy razy i zaprzestał. (2 Krl 13:18 BT_4)
4Krl:13:18 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε Λαβὲ τόξα· καὶ ἔλαβεν. καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ Πάταξον εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐπάταξεν βασιλεὺς τρὶς καὶ ἔστη.
4Krl:13:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τόξον, -ου, τό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τρίς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
4Krl:13:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Elisza By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Izrael By uderzać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By uderzać Król Trzy razy I też, nawet, mianowicie By powodować stać
4Krl:13:18 kai\ ei)=pen au)tO=| *elisaie *labe\ to/Xa· kai\ e)/laben. kai\ ei)=pen tO=| basilei= *israEl *pa/taXon ei)s tE\n gE=n· kai\ e)pa/taXen o( basileu\s tri\s kai\ e)/stE.
4Krl:13:18 kai eipen autO elisaie labe toXa· kai elaben. kai eipen tO basilei israEl pataXon eis tEn gEn· kai epataXen ho basileus tris kai estE.
4Krl:13:18 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM VB_AAD2S N2N_APN C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM N_GSM VA_AAD2S P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM D C VHI_AAI3S
4Krl:13:18 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Elisha to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Bow (also rainbow) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to say/tell the king Israel to smite into (+acc) the earth/land and also, even, namely to smite the king three times and also, even, namely to cause to stand
4Krl:13:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Elisha (voc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! Bows (nom|acc|voc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) king (dat) Israel (indecl) do-SMITE-you(sg)!, going-to-SMITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-SMITE-ed the (nom) king (nom) three times and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand
4Krl:13:18 4Krl_13:18_1 4Krl_13:18_2 4Krl_13:18_3 4Krl_13:18_4 4Krl_13:18_5 4Krl_13:18_6 4Krl_13:18_7 4Krl_13:18_8 4Krl_13:18_9 4Krl_13:18_10 4Krl_13:18_11 4Krl_13:18_12 4Krl_13:18_13 4Krl_13:18_14 4Krl_13:18_15 4Krl_13:18_16 4Krl_13:18_17 4Krl_13:18_18 4Krl_13:18_19 4Krl_13:18_20 4Krl_13:18_21 4Krl_13:18_22 4Krl_13:18_23 4Krl_13:18_24
4Krl:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:19 καὶ ἐλυπήθη ἐπ’ αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν Εἰ ἐπάταξας πεντάκις ἢ ἑξάκις, τότε ἂν ἐπάταξας τὴν Συρίαν ἕως συντελείας· καὶ νῦν τρὶς πατάξεις τὴν Συρίαν. –
4Krl:13:19 And the man of God was grieved at him, and said, If thou hadst smitten five or six times, then thou shouldest have smitten Syria till thou hadst consumed them; but now thou shalt smite Syria only thrice. (2 Kings 13:19 Brenton)
4Krl:13:19 Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: «Trzeba było uderzyć pięć albo sześć razy! Wtedy byś pokonał Aram doszczętnie, teraz zaś pokonasz Aram tylko trzy razy!» (2 Krl 13:19 BT_4)
4Krl:13:19 καὶ ἐλυπήθη ἐπ’ αὐτῷ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν Εἰ ἐπάταξας πεντάκις ἑξάκις, τότε ἂν ἐπάταξας τὴν Συρίαν ἕως συντελείας· καὶ νῦν τρὶς πατάξεις τὴν Συρίαν.
4Krl:13:19 καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πεντά·κις ἤ[1]   τότε ἄν πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τέλεια, -ας, ἡ καί νῦν τρίς πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ  
4Krl:13:19 I też, nawet, mianowicie By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ludzki Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli By uderzać Pięć razów Albo Wtedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uderzać Syria [Rzymska prowincja z] Aż; świtaj Zakończenie I też, nawet, mianowicie Teraz Trzy razy By uderzać Syria [Rzymska prowincja z]  
4Krl:13:19 kai\ e)lupE/TE e)p’ au)tO=| o( a)/nTrOpos tou= Teou= kai\ ei)=pen *ei) e)pa/taXas penta/kis E)\ e(Xa/kis, to/te a)/n e)pa/taXas tE\n *suri/an e(/Os suntelei/as· kai\ nu=n tri\s pata/Xeis tE\n *suri/an.
4Krl:13:19 kai elypETE ep’ autO ho anTrOpos tu Teu kai eipen ei epataXas pentakis E heXakis, tote an epataXas tEn syrian heOs synteleias· kai nyn tris pataXeis tEn syrian.
4Krl:13:19 C VCI_API3S P RD_DSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S C VAI_AAI2S D C D D x VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF P N1A_GSF C D D VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF
4Krl:13:19 and also, even, namely to sorrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the human the god [see theology] and also, even, namely to say/tell if to smite five times or ć then ever (if ever) to smite the Syria [Roman province of] until; dawn completion and also, even, namely now three times to smite the Syria [Roman province of]  
4Krl:13:19 and he/she/it-was-SORROW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed if you(sg)-SMITE-ed five times or   then ever you(sg)-SMITE-ed the (acc) Syria (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) completion (gen), completions (acc) and now three times you(sg)-will-SMITE the (acc) Syria (acc)  
4Krl:13:19 4Krl_13:19_1 4Krl_13:19_2 4Krl_13:19_3 4Krl_13:19_4 4Krl_13:19_5 4Krl_13:19_6 4Krl_13:19_7 4Krl_13:19_8 4Krl_13:19_9 4Krl_13:19_10 4Krl_13:19_11 4Krl_13:19_12 4Krl_13:19_13 4Krl_13:19_14 4Krl_13:19_15 4Krl_13:19_16 4Krl_13:19_17 4Krl_13:19_18 4Krl_13:19_19 4Krl_13:19_20 4Krl_13:19_21 4Krl_13:19_22 4Krl_13:19_23 4Krl_13:19_24 4Krl_13:19_25 4Krl_13:19_26 4Krl_13:19_27 4Krl_13:19_28 4Krl_13:19_29
4Krl:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:20 καὶ ἀπέθανεν Ελισαιε, καὶ ἔθαψαν αὐτόν. καὶ μονόζωνοι Μωαβ ἦλθον ἐν τῇ γῇ ἐλθόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ·
4Krl:13:20 And Elisaie died, and they buried him. And the bands of the Moabites came into the land, at the beginning of the year. (2 Kings 13:20 Brenton)
4Krl:13:20 Elizeusz umarł i pochowano go. Oddziały zaś Moabitów wpadały do kraju każdego roku. (2 Krl 13:20 BT_4)
4Krl:13:20 καὶ ἀπέθανεν Ελισαιε, καὶ ἔθαψαν αὐτόν. καὶ μονόζωνοι Μωαβ ἦλθον ἐν τῇ γῇ ἐλθόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ·
4Krl:13:20 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί     ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
4Krl:13:20 I też, nawet, mianowicie By umierać Elisza I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By przychodzić Rok
4Krl:13:20 kai\ a)pe/Tanen *elisaie, kai\ e)/TaPSan au)to/n. kai\ mono/DZOnoi *mOab E)=lTon e)n tE=| gE=| e)lTo/ntos tou= e)niautou=·
4Krl:13:20 kai apeTanen elisaie, kai eTaPSan auton. kai monoDZOnoi mOab ElTon en tE gE elTontos tu eniautu·
4Krl:13:20 C VBI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3P RD_ASM C N2_NPM N_GSF VBI_AAI3P P RA_DSF N1_DSF VB_AAPGSM RA_GSM N2_GSM
4Krl:13:20 and also, even, namely to die Elisha and also, even, namely to bury he/she/it/same and also, even, namely ć ć to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to come the year
4Krl:13:20 and he/she/it-DIE-ed Elisha (voc) and they-BURY-ed him/it/same (acc) and     I-COME-ed, they-COME-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) upon COME-ing (gen) the (gen) year (gen)
4Krl:13:20 4Krl_13:20_1 4Krl_13:20_2 4Krl_13:20_3 4Krl_13:20_4 4Krl_13:20_5 4Krl_13:20_6 4Krl_13:20_7 4Krl_13:20_8 4Krl_13:20_9 4Krl_13:20_10 4Krl_13:20_11 4Krl_13:20_12 4Krl_13:20_13 4Krl_13:20_14 4Krl_13:20_15 4Krl_13:20_16
4Krl:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:21 καὶ ἐγένετο αὐτῶν θαπτόντων τὸν ἄνδρα καὶ ἰδοὺ εἶδον τὸν μονόζωνον καὶ ἔρριψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ Ελισαιε, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἥψατο τῶν ὀστέων Ελισαιε καὶ ἔζησεν καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ. –
4Krl:13:21 And it came to pass as they were burying a man, that behold, they saw a band of men, and they cast the man into the grave of Elisaie: and as soon as he touched the bones of Elisaie, he revived and stood up on his feet. (2 Kings 13:21 Brenton)
4Krl:13:21 Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jeden oddział nieprzyjacielski. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i stanął na nogi. (2 Krl 13:21 BT_4)
4Krl:13:21 καὶ ἐγένετο αὐτῶν θαπτόντων τὸν ἄνδρα καὶ ἰδοὺ εἶδον τὸν μονόζωνον καὶ ἔρριψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ Ελισαιε, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἥψατο τῶν ὀστέων Ελισαιε καὶ ἔζησεν καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ.
4Krl:13:21 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:13:21 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By grzebać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poważny Elisza I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Kość Elisza I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo  
4Krl:13:21 kai\ e)ge/neto au)tO=n Tapto/ntOn to\n a)/ndra kai\ i)dou\ ei)=don to\n mono/DZOnon kai\ e)/rriPSan to\n a)/ndra e)n tO=| ta/fO| *elisaie, kai\ e)poreu/TE kai\ E(/PSato tO=n o)ste/On *elisaie kai\ e)/DZEsen kai\ a)ne/stE e)pi\ tou\s po/das au)tou=.
4Krl:13:21 kai egeneto autOn TaptontOn ton andra kai idu eidon ton monoDZOnon kai erriPSan ton andra en tO tafO elisaie, kai eporeuTE kai hEPSato tOn osteOn elisaie kai eDZEsen kai anestE epi tus podas autu.
4Krl:13:21 C VBI_AMI3S RD_GPM V1_PAPGPM RA_ASM N3_ASM C I VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RD_ASM N3_ASM P RA_DSM N2_DSM N_GSM C VCI_API3S C VAI_AMI3S RA_GPN N2N_GPN N_NSM C VAI_AAI3S C VHI_AAI3S P RA_APM N3D_APM RD_GSM
4Krl:13:21 and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same to bury the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to toss/fling/dump the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grave Elisha and also, even, namely to go and also, even, namely to lay hands on set fire, touch the bone Elisha and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot he/she/it/same  
4Krl:13:21 and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (gen) let-them-be-BURY-ing! (classical), while BURY-ing (gen) the (acc) man, husband (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc)   and they-TOSS/FLING/DUMP-ed the (acc) man, husband (acc) in/among/by (+dat) the (dat) grave (dat) Elisha (voc) and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed the (gen) bones (gen) Elisha (voc) and he/she/it-EXISTS-ed and he/she/it-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) feet (acc) him/it/same (gen)  
4Krl:13:21 4Krl_13:21_1 4Krl_13:21_2 4Krl_13:21_3 4Krl_13:21_4 4Krl_13:21_5 4Krl_13:21_6 4Krl_13:21_7 4Krl_13:21_8 4Krl_13:21_9 4Krl_13:21_10 4Krl_13:21_11 4Krl_13:21_12 4Krl_13:21_13 4Krl_13:21_14 4Krl_13:21_15 4Krl_13:21_16 4Krl_13:21_17 4Krl_13:21_18 4Krl_13:21_19 4Krl_13:21_20 4Krl_13:21_21 4Krl_13:21_22 4Krl_13:21_23 4Krl_13:21_24 4Krl_13:21_25 4Krl_13:21_26 4Krl_13:21_27 4Krl_13:21_28 4Krl_13:21_29 4Krl_13:21_30 4Krl_13:21_31 4Krl_13:21_32 4Krl_13:21_33 4Krl_13:21_34 4Krl_13:21_35
4Krl:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:22 καὶ Αζαηλ ἐξέθλιψεν τὸν Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας Ιωαχας.
4Krl:13:22 And Azael greatly afflicted Israel all the days of Joachaz. (2 Kings 13:22 Brenton)
4Krl:13:22 Chazael, król Aramu, gnębił Izraelitów przez całe życie Joachaza. (2 Krl 13:22 BT_4)
4Krl:13:22 καὶ Αζαηλ ἐξέθλιψεν τὸν Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας Ιωαχας.
4Krl:13:22 καί     ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ  
4Krl:13:22 I też, nawet, mianowicie Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
4Krl:13:22 kai\ *aDZaEl e)Xe/TliPSen to\n *israEl pa/sas ta\s E(me/ras *iOaCHas.
4Krl:13:22 kai aDZaEl eXeTliPSen ton israEl pasas tas hEmeras iOaCHas.
4Krl:13:22 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM A1S_APF RA_APF N1A_APF N_GSM
4Krl:13:22 and also, even, namely ć ć the Israel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day ć
4Krl:13:22 and     the (acc) Israel (indecl) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)  
4Krl:13:22 4Krl_13:22_1 4Krl_13:22_2 4Krl_13:22_3 4Krl_13:22_4 4Krl_13:22_5 4Krl_13:22_6 4Krl_13:22_7 4Krl_13:22_8 4Krl_13:22_9
4Krl:13:22 x x x x x x x x x
4Krl:13:23 καὶ ἠλέησεν κύριος αὐτοὺς καὶ οἰκτίρησεν αὐτοὺς καὶ ἐπέβλεψεν πρὸς αὐτοὺς διὰ τὴν διαθήκην αὐτοῦ τὴν μετὰ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος διαφθεῖραι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ.
4Krl:13:23 And the Lord had mercy and compassion upon them, and had respect to them because of his covenant with Abraam, and Isaac, and Jacob; and the Lord would not destroy them, and did not cast them out from his presence. (2 Kings 13:23 Brenton)
4Krl:13:23 Lecz Pan okazał im łaskę, zmiłował się nad nimi i zwrócił się ku nim ze względu na przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich zatracić i nie odrzucił ich od swego oblicza, aż do tego czasu. (2 Krl 13:23 BT_4)
4Krl:13:23 καὶ ἠλέησεν κύριος αὐτοὺς καὶ οἰκτίρησεν αὐτοὺς καὶ ἐπέβλεψεν πρὸς αὐτοὺς διὰ τὴν διαθήκην αὐτοῦ τὴν μετὰ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος διαφθεῖραι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ.
4Krl:13:23 καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μετά Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:13:23 I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Konwencja On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rujnować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
4Krl:13:23 kai\ E)le/Esen ku/rios au)tou\s kai\ oi)kti/rEsen au)tou\s kai\ e)pe/blePSen pro\s au)tou\s dia\ tE\n diaTE/kEn au)tou= tE\n meta\ *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb, kai\ ou)k E)Te/lEsen ku/rios diafTei=rai au)tou\s kai\ ou)k a)pe/rriPSen au)tou\s a)po\ tou= prosO/pou au)tou=.
4Krl:13:23 kai EleEsen kyrios autus kai oiktirEsen autus kai epeblePSen pros autus dia tEn diaTEkEn autu tEn meta abraam kai isaak kai iakOb, kai uk ETelEsen kyrios diafTeirai autus kai uk aperriPSen autus apo tu prosOpu autu.
4Krl:13:23 C VAI_AAI3S N2_NSM RD_APM C VA_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S P RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM RA_ASF P N_GSM C N_GSM C N_GSM C D VAI_AAI3S N2_NSM VA_AAN RD_APM C D VAI_AAI3S RD_APM P RA_GSN N2N_GSN RD_GSM
4Krl:13:23 and also, even, namely to show mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to compassion feelings of compassion; pity he/she/it/same and also, even, namely to look upon overlook, look attentively toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the covenant he/she/it/same the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ruin he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the face he/she/it/same
4Krl:13:23 and he/she/it-SHOW-ed-MERCY lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (acc) and he/she/it-COMPASSION-ed them/same (acc) and he/she/it-LOOK UPON-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) the (acc) after (+acc), with (+gen) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) and not he/she/it-WANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) them/same (acc) and not he/she/it-???-ed them/same (acc) away from (+gen) the (gen) face (gen) him/it/same (gen)
4Krl:13:23 4Krl_13:23_1 4Krl_13:23_2 4Krl_13:23_3 4Krl_13:23_4 4Krl_13:23_5 4Krl_13:23_6 4Krl_13:23_7 4Krl_13:23_8 4Krl_13:23_9 4Krl_13:23_10 4Krl_13:23_11 4Krl_13:23_12 4Krl_13:23_13 4Krl_13:23_14 4Krl_13:23_15 4Krl_13:23_16 4Krl_13:23_17 4Krl_13:23_18 4Krl_13:23_19 4Krl_13:23_20 4Krl_13:23_21 4Krl_13:23_22 4Krl_13:23_23 4Krl_13:23_24 4Krl_13:23_25 4Krl_13:23_26 4Krl_13:23_27 4Krl_13:23_28 4Krl_13:23_29 4Krl_13:23_30 4Krl_13:23_31 4Krl_13:23_32 4Krl_13:23_33 4Krl_13:23_34 4Krl_13:23_35 4Krl_13:23_36
4Krl:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:24 καὶ ἀπέθανεν Αζαηλ βασιλεὺς Συρίας, καὶ ἐβασίλευσεν υἱὸς Αδερ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:13:24 And Azael king of Syria died, and the son of Ader his son reigned in his stead. (2 Kings 13:24 Brenton)
4Krl:13:24 Chazael, król Aramu, umarł, a jego syn Ben-Hadad został w jego miejsce królem. (2 Krl 13:24 BT_4)
4Krl:13:24 καὶ ἀπέθανεν Αζαηλ βασιλεὺς Συρίας, καὶ ἐβασίλευσεν υἱὸς Αδερ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:13:24 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:13:24 I też, nawet, mianowicie By umierać Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By panować Syn Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:13:24 kai\ a)pe/Tanen *aDZaEl basileu\s *suri/as, kai\ e)basi/leusen ui(o\s *ader ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:13:24 kai apeTanen aDZaEl basileus syrias, kai ebasileusen hyios ader hyios autu ant autu.
4Krl:13:24 C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N1A_GSF C VAI_AAI3S N2_NSM N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
4Krl:13:24 and also, even, namely to die ć king Syria [Roman province of] and also, even, namely to reign son ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
4Krl:13:24 and he/she/it-DIE-ed   king (nom) Syria (gen) and he/she/it-REIGN-ed son (nom)   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:13:24 4Krl_13:24_1 4Krl_13:24_2 4Krl_13:24_3 4Krl_13:24_4 4Krl_13:24_5 4Krl_13:24_6 4Krl_13:24_7 4Krl_13:24_8 4Krl_13:24_9 4Krl_13:24_10 4Krl_13:24_11 4Krl_13:24_12 4Krl_13:24_13
4Krl:13:24 x x x x x x x x x x x x x
4Krl:13:25 καὶ ἐπέστρεψεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας καὶ ἔλαβεν τὰς πόλεις ἐκ χειρὸς υἱοῦ Αδερ υἱοῦ Αζαηλ, ἃς ἔλαβεν ἐκ χειρὸς Ιωαχας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ· τρὶς ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωας καὶ ἐπέστρεψεν τὰς πόλεις Ισραηλ.
4Krl:13:25 And Joas the son of Joachaz returned, and took the cities out of the hand of the son of Ader the son of Azael, which he had taken out of the hand of Joachaz his father in the war: thrice did Joas smite him, and he recovered the cities of Israel. (2 Kings 13:25 Brenton)
4Krl:13:25 Wtedy Joasz, syn Joachaza, znowu odbił miasta z rąk Ben-Hadada, syna Chazaela, które ów zabrał ojcu jego, Joachazowi, na wojnie. Trzykrotnie pobił go Joasz i odzyskał miasta izraelskie. (2 Krl 13:25 BT_4)
4Krl:13:25 καὶ ἐπέστρεψεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας καὶ ἔλαβεν τὰς πόλεις ἐκ χειρὸς υἱοῦ Αδερ υἱοῦ Αζαηλ, ἃς ἔλαβεν ἐκ χειρὸς Ιωαχας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ· τρὶς ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωας καὶ ἐπέστρεψεν τὰς πόλεις Ισραηλ.
4Krl:13:25 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ τρίς πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:13:25 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Syn I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Miasto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Syn Syn Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] Trzy razy By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Miasto Izrael
4Krl:13:25 kai\ e)pe/strePSen *iOas ui(o\s *iOaCHas kai\ e)/laben ta\s po/leis e)k CHeiro\s ui(ou= *ader ui(ou= *aDZaEl, a(/s e)/laben e)k CHeiro\s *iOaCHas tou= patro\s au)tou= e)n tO=| pole/mO|· tri\s e)pa/taXen au)to\n *iOas kai\ e)pe/strePSen ta\s po/leis *israEl.
4Krl:13:25 kai epestrePSen iOas hyios iOaCHas kai elaben tas poleis ek CHeiros hyiu ader hyiu aDZaEl, has elaben ek CHeiros iOaCHas tu patros autu en tO polemO· tris epataXen auton iOas kai epestrePSen tas poleis israEl.
4Krl:13:25 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C VBI_AAI3S RA_APF N3I_APF P N3_GSF N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM RR_APF VBI_AAI3S P N3_GSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM P RA_DSM N2_DSM D VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM C VAI_AAI3S RA_APF N3I_APF N_GSM
4Krl:13:25 and also, even, namely to turn around ć son ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the city out of (+gen) ἐξ before vowels hand son ć son ć who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels hand ć the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] three times to smite he/she/it/same ć and also, even, namely to turn around the city Israel
4Krl:13:25 and he/she/it-TURN-ed-AROUND   son (nom)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) cities (acc, nom|voc) out of (+gen) hand (gen) son (gen)   son (gen)   who/whom/which (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) hand (gen)   the (gen) father (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) three times he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc)   and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (acc) cities (acc, nom|voc) Israel (indecl)
4Krl:13:25 4Krl_13:25_1 4Krl_13:25_2 4Krl_13:25_3 4Krl_13:25_4 4Krl_13:25_5 4Krl_13:25_6 4Krl_13:25_7 4Krl_13:25_8 4Krl_13:25_9 4Krl_13:25_10 4Krl_13:25_11 4Krl_13:25_12 4Krl_13:25_13 4Krl_13:25_14 4Krl_13:25_15 4Krl_13:25_16 4Krl_13:25_17 4Krl_13:25_18 4Krl_13:25_19 4Krl_13:25_20 4Krl_13:25_21 4Krl_13:25_22 4Krl_13:25_23 4Krl_13:25_24 4Krl_13:25_25 4Krl_13:25_26 4Krl_13:25_27 4Krl_13:25_28 4Krl_13:25_29 4Krl_13:25_30 4Krl_13:25_31 4Krl_13:25_32 4Krl_13:25_33 4Krl_13:25_34 4Krl_13:25_35
4Krl:13:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x