4Krl:2:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνάγειν κύριον τὸν Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐπορεύθη Ηλιου καὶ Ελισαιε ἐκ Γαλγαλων.
4Krl:2:1 And it came to pass, when the Lord was going to take Eliu with a whirlwind as it were into heaven, that Eliu and Elisaie went out of Galgala. (2 Kings 2:1 Brenton)
4Krl:2:1 Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. (2 Krl 2:1 BT_4)
4Krl:2:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνάγειν κύριον τὸν Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐπορεύθη Ηλιου καὶ Ελισαιε ἐκ Γαλγαλων.
4Krl:2:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐν   ὡς εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ἐκ  
4Krl:2:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prowadzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak/jak Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By iść Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Elisza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
4Krl:2:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| a)na/gein ku/rion to\n *Eliou e)n susseismO=| O(s ei)s to\n ou)rano\n kai\ e)poreu/TE *Eliou kai\ *elisaie e)k *galgalOn.
4Krl:2:1 kai egeneto en tO anagein kyrion ton Eliu en sysseismO hOs eis ton uranon kai eporeuTE Eliu kai elisaie ek galgalOn.
4Krl:2:1 C VBI_AMI3S P RA_DSN V1_PAN N2_ASM RA_ASM N_ASM P N2_DSM C P RA_ASM N2_ASM C VCI_API3S N_NSM C N_NSM P N_NSM
4Krl:2:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lead up lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć as/like into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to go Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely Elisha out of (+gen) ἐξ before vowels ć
4Krl:2:1   he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LEAD-ing-UP lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) Elijah (gen); sun (gen) in/among/by (+dat)   as/like into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and he/she/it-was-GO-ed Elijah (gen); sun (gen) and Elisha (voc) out of (+gen)  
4Krl:2:1 4Krl_2:1_1 4Krl_2:1_2 4Krl_2:1_3 4Krl_2:1_4 4Krl_2:1_5 4Krl_2:1_6 4Krl_2:1_7 4Krl_2:1_8 4Krl_2:1_9 4Krl_2:1_10 4Krl_2:1_11 4Krl_2:1_12 4Krl_2:1_13 4Krl_2:1_14 4Krl_2:1_15 4Krl_2:1_16 4Krl_2:1_17 4Krl_2:1_18 4Krl_2:1_19 4Krl_2:1_20 4Krl_2:1_21
4Krl:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:2 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς Ελισαιε Κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με ἕως Βαιθηλ· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ καταλείψω σε· καὶ ἦλθον εἰς Βαιθηλ.
4Krl:2:2 And Eliu said to Elisaie, Stay here, I pray thee; for God has sent me to Baethel. And Elisaie said, As the Lord lives and thy soul lives, I will not leave thee; so they came to Baethel. (2 Kings 2:2 Brenton)
4Krl:2:2 Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza: «Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Betel». Elizeusz zaś odpowiedział: «Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!» Zatem przyszli do Betel. (2 Krl 2:2 BT_4)
4Krl:2:2 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς Ελισαιε Κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με ἕως Βαιθηλ· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ψυχή σου, εἰ καταλείψω σε· καὶ ἦλθον εἰς Βαιθηλ.
4Krl:2:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) δή   ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]  
4Krl:2:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza By siedzieć; by umieszczać Naprawdę Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać Ja Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie)
4Krl:2:2 kai\ ei)=pen *Eliou pro\s *elisaie *ka/Tou dE\ e)ntau=Ta, o(/ti ku/rios a)pe/stalke/n me e(/Os *baiTEl· kai\ ei)=pen *elisaie *DZE=| ku/rios kai\ DZE=| E( PSuCHE/ sou, ei) katalei/PSO se· kai\ E)=lTon ei)s *baiTEl.
4Krl:2:2 kai eipen Eliu pros elisaie kaTu dE entauTa, hoti kyrios apestalken me heOs baiTEl· kai eipen elisaie DZE kyrios kai DZE hE PSyCHE su, ei kataleiPSO se· kai ElTon eis baiTEl.
4Krl:2:2 C VBI_AAI3S N_NSM P N_NSM V1_PMD2S x D C N2_NSM VX_XAI3S RP_AS P N_GSF C VBI_AAI3S N_NSM V3_PAS3S N2_NSM C V3_PAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C VF_FAI1S RP_AS C VBI_AAI3P P N_ASF
4Krl:2:2 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry toward (+acc,+gen,+dat) Elisha to sit; to set indeed ć because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I until; dawn ć and also, even, namely to say/tell Elisha to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) if to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) and also, even, namely to come into (+acc) ć
4Krl:2:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) be-you(sg)-being-SIT-ed!; be-you(sg)-SET-ed! indeed   because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc)  
4Krl:2:2 4Krl_2:2_1 4Krl_2:2_2 4Krl_2:2_3 4Krl_2:2_4 4Krl_2:2_5 4Krl_2:2_6 4Krl_2:2_7 4Krl_2:2_8 4Krl_2:2_9 4Krl_2:2_10 4Krl_2:2_11 4Krl_2:2_12 4Krl_2:2_13 4Krl_2:2_14 4Krl_2:2_15 4Krl_2:2_16 4Krl_2:2_17 4Krl_2:2_18 4Krl_2:2_19 4Krl_2:2_20 4Krl_2:2_21 4Krl_2:2_22 4Krl_2:2_23 4Krl_2:2_24 4Krl_2:2_25 4Krl_2:2_26 4Krl_2:2_27 4Krl_2:2_28 4Krl_2:2_29 4Krl_2:2_30 4Krl_2:2_31
4Krl:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:3 καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιθηλ πρὸς Ελισαιε καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Εἰ ἔγνως ὅτι κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; καὶ εἶπεν Κἀγὼ ἔγνωκα, σιωπᾶτε.
4Krl:2:3 And the sons of the prophets who were in Baethel came to Elisaie, and said to him, Dost thou know, that the Lord this day is going to take thy lord away from thy head? And he said, Yea, I know it; be silent. (2 Kings 2:3 Brenton)
4Krl:2:3 Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: «Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze pana twego wzwyż, ponad twą głowę?» On zaś odrzekł: «Również i ja to wiem. Milczcie!» (2 Krl 2:3 BT_4)
4Krl:2:3 καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιθηλ πρὸς Ελισαιε καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Εἰ ἔγνως ὅτι κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; καὶ εἶπεν Κἀγὼ ἔγνωκα, σιωπᾶτε.
4Krl:2:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν   πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σήμερον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -)
4Krl:2:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Syn Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzisiaj dzień By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) Głowa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj I/też ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Do bezdźwięcznego
4Krl:2:3 kai\ E)=lTon oi( ui(oi\ tO=n profEtO=n oi( e)n *baiTEl pro\s *elisaie kai\ ei)=pon pro\s au)to/n *ei) e)/gnOs o(/ti ku/rios sE/meron lamba/nei to\n ku/rio/n sou e)pa/nOTen tE=s kefalE=s sou; kai\ ei)=pen *ka)gO\ e)/gnOka, siOpa=te.
4Krl:2:3 kai ElTon hoi hyioi tOn profEtOn hoi en baiTEl pros elisaie kai eipon pros auton ei egnOs hoti kyrios sEmeron lambanei ton kyrion su epanOTen tEs kefalEs su; kai eipen kagO egnOka, siOpate.
4Krl:2:3 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM N1M_GPM RA_NPM P N_DSF P N_ASM C VBI_AAI3P P RD_ASM C VZI_AAI2S C N2_NSM D V1_PAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GS D RA_GSF N1_GSF RP_GS C VBI_AAI3S C+RPNS VX_XAI1S V3_PAI2P
4Krl:2:3 and also, even, namely to come the son the prophet the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć toward (+acc,+gen,+dat) Elisha and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if to know i.e. recognize. because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. today day to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) ć the head you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell and/also I to know i.e. recognize. to soundless
4Krl:2:3 and I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen) prophets (gen) the (nom) in/among/by (+dat)   toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) if you(sg)-KNOW-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) today he/she/it-is-TAKE HOLD OF-ing, you(sg)-are-being-TAKE HOLD OF-ed (classical) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (gen) head (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed and/also I (nom) I-have-KNOW-ed you(pl)-are-SOUNDLESS-ing, be-you(pl)-SOUNDLESS-ing!, you(pl)-should-be-SOUNDLESS-ing
4Krl:2:3 4Krl_2:3_1 4Krl_2:3_2 4Krl_2:3_3 4Krl_2:3_4 4Krl_2:3_5 4Krl_2:3_6 4Krl_2:3_7 4Krl_2:3_8 4Krl_2:3_9 4Krl_2:3_10 4Krl_2:3_11 4Krl_2:3_12 4Krl_2:3_13 4Krl_2:3_14 4Krl_2:3_15 4Krl_2:3_16 4Krl_2:3_17 4Krl_2:3_18 4Krl_2:3_19 4Krl_2:3_20 4Krl_2:3_21 4Krl_2:3_22 4Krl_2:3_23 4Krl_2:3_24 4Krl_2:3_25 4Krl_2:3_26 4Krl_2:3_27 4Krl_2:3_28 4Krl_2:3_29 4Krl_2:3_30 4Krl_2:3_31 4Krl_2:3_32 4Krl_2:3_33
4Krl:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:4 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς Ελισαιε Κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με εἰς Ιεριχω· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε· καὶ ἦλθον εἰς Ιεριχω.
4Krl:2:4 And Eliu said to Elisaie, Stay here, I pray thee; for the Lord has sent me to Jericho. And he said, As the Lord lives and thy soul lives, I will not leave thee. And they came to Jericho. (2 Kings 2:4 Brenton)
4Krl:2:4 Wtedy powiedział do niego Eliasz: «Elizeuszu! Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha». On zaś odrzekł: «Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!» Weszli więc do Jerycha. (2 Krl 2:4 BT_4)
4Krl:2:4 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς Ελισαιε Κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με εἰς Ιεριχω· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε· καὶ ἦλθον εἰς Ιεριχω.
4Krl:2:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) δή   ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] Ἰεριχώ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἰεριχώ, ἡ
4Krl:2:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza By siedzieć; by umieszczać Naprawdę Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać Ja Do (+przyspieszenie) Jerycho I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerycho
4Krl:2:4 kai\ ei)=pen *Eliou pro\s *elisaie *ka/Tou dE\ e)ntau=Ta, o(/ti ku/rios a)pe/stalke/n me ei)s *ieriCHO· kai\ ei)=pen *elisaie *DZE=| ku/rios kai\ DZE=| E( PSuCHE/ sou, ei) e)gkatalei/PSO se· kai\ E)=lTon ei)s *ieriCHO.
4Krl:2:4 kai eipen Eliu pros elisaie kaTu dE entauTa, hoti kyrios apestalken me eis ieriCHO· kai eipen elisaie DZE kyrios kai DZE hE PSyCHE su, ei enkataleiPSO se· kai ElTon eis ieriCHO.
4Krl:2:4 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PMD2S x D C N2_NSM VX_XAI3S RP_AS P N_ASF C VBI_AAI3S N_NSM V3_PAS3S N2_NSM C V3_PAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C VF_FAI1S RP_AS C VBI_AAI3P P N_ASF
4Krl:2:4 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry toward (+acc,+gen,+dat) Elisha to sit; to set indeed ć because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I into (+acc) Jericho and also, even, namely to say/tell Elisha to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) if to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you; your/yours(sg) and also, even, namely to come into (+acc) Jericho
4Krl:2:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) be-you(sg)-being-SIT-ed!; be-you(sg)-SET-ed! indeed   because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) into (+acc) Jericho (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if I-will-GIVE UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Jericho (indecl)
4Krl:2:4 4Krl_2:4_1 4Krl_2:4_2 4Krl_2:4_3 4Krl_2:4_4 4Krl_2:4_5 4Krl_2:4_6 4Krl_2:4_7 4Krl_2:4_8 4Krl_2:4_9 4Krl_2:4_10 4Krl_2:4_11 4Krl_2:4_12 4Krl_2:4_13 4Krl_2:4_14 4Krl_2:4_15 4Krl_2:4_16 4Krl_2:4_17 4Krl_2:4_18 4Krl_2:4_19 4Krl_2:4_20 4Krl_2:4_21 4Krl_2:4_22 4Krl_2:4_23 4Krl_2:4_24 4Krl_2:4_25 4Krl_2:4_26 4Krl_2:4_27 4Krl_2:4_28 4Krl_2:4_29 4Krl_2:4_30 4Krl_2:4_31
4Krl:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:5 καὶ ἤγγισαν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ιεριχω πρὸς Ελισαιε καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Εἰ ἔγνως ὅτι σήμερον λαμβάνει κύριος τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; καὶ εἶπεν καί γε ἐγὼ ἔγνων, σιωπᾶτε.
4Krl:2:5 And the sons of the prophets who were in Jericho drew near to Elisaie, and said to him, Dost thou know that the Lord is about to take away thy master to-day from thy head? And he said, Yea, I know it; hold your peace. (2 Kings 2:5 Brenton)
4Krl:2:5 Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego: «Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabiera pana twojego wzwyż, ponad twą głowę?» On zaś odpowiedział: «Również i ja to wiem. Milczcie!» (2 Krl 2:5 BT_4)
4Krl:2:5 καὶ ἤγγισαν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ιεριχω πρὸς Ελισαιε καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Εἰ ἔγνως ὅτι σήμερον λαμβάνει κύριος τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; καὶ εἶπεν Καί γε ἐγὼ ἔγνων, σιωπᾶτε.
4Krl:2:5 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἰεριχώ, ἡ πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι σήμερον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -)
4Krl:2:5 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Syn Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerycho Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Dzisiaj dzień By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) Głowa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie ??? Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Do bezdźwięcznego
4Krl:2:5 kai\ E)/ggisan oi( ui(oi\ tO=n profEtO=n oi( e)n *ieriCHO pro\s *elisaie kai\ ei)=pan pro\s au)to/n *ei) e)/gnOs o(/ti sE/meron lamba/nei ku/rios to\n ku/rio/n sou e)pa/nOTen tE=s kefalE=s sou; kai\ ei)=pen *kai/ ge e)gO\ e)/gnOn, siOpa=te.
4Krl:2:5 kai Engisan hoi hyioi tOn profEtOn hoi en ieriCHO pros elisaie kai eipan pros auton ei egnOs hoti sEmeron lambanei kyrios ton kyrion su epanOTen tEs kefalEs su; kai eipen kai ge egO egnOn, siOpate.
4Krl:2:5 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM N1M_GPM RA_NPM P N_DSF P N_ASM C VAI_AAI3P P RD_ASM C VZI_AAI2S C D V1_PAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RP_GS D RA_GSF N1_GSF RP_GS C VBI_AAI3S C x RP_NS VZI_AAI1S V3_PAI2P
4Krl:2:5 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the son the prophet the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jericho toward (+acc,+gen,+dat) Elisha and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if to know i.e. recognize. because/that today day to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) ć the head you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell and also, even, namely ??? I to know i.e. recognize. to soundless
4Krl:2:5 and they-NEAR-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen) prophets (gen) the (nom) in/among/by (+dat) Jericho (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) if you(sg)-KNOW-ed because/that today he/she/it-is-TAKE HOLD OF-ing, you(sg)-are-being-TAKE HOLD OF-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (gen) head (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed and ??? I (nom) I-KNOW-ed you(pl)-are-SOUNDLESS-ing, be-you(pl)-SOUNDLESS-ing!, you(pl)-should-be-SOUNDLESS-ing
4Krl:2:5 4Krl_2:5_1 4Krl_2:5_2 4Krl_2:5_3 4Krl_2:5_4 4Krl_2:5_5 4Krl_2:5_6 4Krl_2:5_7 4Krl_2:5_8 4Krl_2:5_9 4Krl_2:5_10 4Krl_2:5_11 4Krl_2:5_12 4Krl_2:5_13 4Krl_2:5_14 4Krl_2:5_15 4Krl_2:5_16 4Krl_2:5_17 4Krl_2:5_18 4Krl_2:5_19 4Krl_2:5_20 4Krl_2:5_21 4Krl_2:5_22 4Krl_2:5_23 4Krl_2:5_24 4Krl_2:5_25 4Krl_2:5_26 4Krl_2:5_27 4Krl_2:5_28 4Krl_2:5_29 4Krl_2:5_30 4Krl_2:5_31 4Krl_2:5_32 4Krl_2:5_33 4Krl_2:5_34 4Krl_2:5_35
4Krl:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ηλιου Κάθου δὴ ὧδε, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με ἕως τοῦ Ιορδάνου· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε· καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι.
4Krl:2:6 And Eliu said to him, Stay here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jordan. And Elisaie said, As the Lord lives and thy soul lives, I will not leave thee: and they both went on. (2 Kings 2:6 Brenton)
4Krl:2:6 Wtedy rzekł Eliasz do niego: «Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu». Elizeusz zaś odpowiedział: «Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!» I szli dalej razem. (2 Krl 2:6 BT_4)
4Krl:2:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ηλιου Κάθου δὴ ὧδε, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με ἕως τοῦ Ιορδάνου· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε· καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι.
4Krl:2:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) δή ὧδε ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α
4Krl:2:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By siedzieć; by umieszczać Naprawdę Tutaj Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać Ja Aż; świtaj Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Obaj
4Krl:2:6 kai\ ei)=pen au)tO=| *Eliou *ka/Tou dE\ O(=de, o(/ti ku/rios a)pe/stalke/n me e(/Os tou= *iorda/nou· kai\ ei)=pen *elisaie *DZE=| ku/rios kai\ DZE=| E( PSuCHE/ sou, ei) e)gkatalei/PSO se· kai\ e)poreu/TEsan a)mfo/teroi.
4Krl:2:6 kai eipen autO Eliu kaTu dE hOde, hoti kyrios apestalken me heOs tu iordanu· kai eipen elisaie DZE kyrios kai DZE hE PSyCHE su, ei enkataleiPSO se· kai eporeuTEsan amfoteroi.
4Krl:2:6 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM V1_PMD2S x D C N2_NSM VX_XAI3S RP_AS P RA_GSM N1M_GSM C VBI_AAI3S N_NSM V3_PAS3S N2_NSM C V3_PAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C VF_FAI1S RP_AS C VCI_API3P A1A_NPM
4Krl:2:6 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to sit; to set indeed here because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I until; dawn the Jordan [river of] and also, even, namely to say/tell Elisha to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) if to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you; your/yours(sg) and also, even, namely to go both
4Krl:2:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Elijah (gen); sun (gen) be-you(sg)-being-SIT-ed!; be-you(sg)-SET-ed! indeed here because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Jordan (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if I-will-GIVE UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-were-GO-ed both (nom|voc)
4Krl:2:6 4Krl_2:6_1 4Krl_2:6_2 4Krl_2:6_3 4Krl_2:6_4 4Krl_2:6_5 4Krl_2:6_6 4Krl_2:6_7 4Krl_2:6_8 4Krl_2:6_9 4Krl_2:6_10 4Krl_2:6_11 4Krl_2:6_12 4Krl_2:6_13 4Krl_2:6_14 4Krl_2:6_15 4Krl_2:6_16 4Krl_2:6_17 4Krl_2:6_18 4Krl_2:6_19 4Krl_2:6_20 4Krl_2:6_21 4Krl_2:6_22 4Krl_2:6_23 4Krl_2:6_24 4Krl_2:6_25 4Krl_2:6_26 4Krl_2:6_27 4Krl_2:6_28 4Krl_2:6_29 4Krl_2:6_30
4Krl:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:7 καὶ πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ἔστησαν ἐξ ἐναντίας μακρόθεν· καὶ ἀμφότεροι ἔστησαν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου.
4Krl:2:7 And fifty men of the sons of the prophets went also, and they stood opposite afar off: and both stood on the bank of Jordan. (2 Kings 2:7 Brenton)
4Krl:2:7 A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. (2 Krl 2:7 BT_4)
4Krl:2:7 καὶ πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ἔστησαν ἐξ ἐναντίας μακρόθεν· καὶ ἀμφότεροι ἔστησαν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου.
4Krl:2:7 καί πεντή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον μακρό·θεν καί ἀμφότεροι -αι -α ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
4Krl:2:7 I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn Prorok I też, nawet, mianowicie By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Z dala I też, nawet, mianowicie Obaj By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z]
4Krl:2:7 kai\ pentE/konta a)/ndres ui(oi\ tO=n profEtO=n kai\ e)/stEsan e)X e)nanti/as makro/Ten· kai\ a)mfo/teroi e)/stEsan e)pi\ tou= *iorda/nou.
4Krl:2:7 kai pentEkonta andres hyioi tOn profEtOn kai estEsan eX enantias makroTen· kai amfoteroi estEsan epi tu iordanu.
4Krl:2:7 C M N3_NPM N2_NPM RA_GPM N1M_GPM C VAI_AAI3P P A1A_GSF D C A1A_NPM VAI_AAI3P P RA_GSM N1M_GSM
4Krl:2:7 and also, even, namely fifty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". son the prophet and also, even, namely to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, from afar and also, even, namely both to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jordan [river of]
4Krl:2:7 and fifty men, husbands (nom|voc) sons (nom|voc) the (gen) prophets (gen) and they-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) from afar and both (nom|voc) they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Jordan (gen)
4Krl:2:7 4Krl_2:7_1 4Krl_2:7_2 4Krl_2:7_3 4Krl_2:7_4 4Krl_2:7_5 4Krl_2:7_6 4Krl_2:7_7 4Krl_2:7_8 4Krl_2:7_9 4Krl_2:7_10 4Krl_2:7_11 4Krl_2:7_12 4Krl_2:7_13 4Krl_2:7_14 4Krl_2:7_15 4Krl_2:7_16 4Krl_2:7_17
4Krl:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:8 καὶ ἔλαβεν Ηλιου τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἵλησεν καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ διῃρέθη τὸ ὕδωρ ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβησαν ἀμφότεροι ἐν ἐρήμῳ.
4Krl:2:8 And Eliu took his mantle, and wrapped it together, and smote the water: and the water was divided on this side and on that side, and they both went over on dry ground. (2 Kings 2:8 Brenton)
4Krl:2:8 Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. (2 Krl 2:8 BT_4)
4Krl:2:8 καὶ ἔλαβεν Ηλιου τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἵλησεν καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ διῃρέθη τὸ ὕδωρ ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβησαν ἀμφότεροι ἐν ἐρήμῳ.
4Krl:2:8 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μηλωτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό   καί   καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α ἐν ἔρημος -ον
4Krl:2:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Barania skóra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By uderzać Woda I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Woda I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By przechodzić Obaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
4Krl:2:8 kai\ e)/laben *Eliou tE\n mElOtE\n au)tou= kai\ ei(/lEsen kai\ e)pa/taXen to\ u(/dOr, kai\ diE|re/TE to\ u(/dOr e)/nTa kai\ e)/nTa, kai\ die/bEsan a)mfo/teroi e)n e)rE/mO|.
4Krl:2:8 kai elaben Eliu tEn mElOtEn autu kai heilEsen kai epataXen to hydOr, kai diEreTE to hydOr enTa kai enTa, kai diebEsan amfoteroi en erEmO.
4Krl:2:8 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VA_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN C VCI_API3S RA_ASN N3_ASN D C D C VZI_AAI3P A1A_NPM P N2_DSF
4Krl:2:8 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the sheepskin he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely to smite the water and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the water ć and also, even, namely ć and also, even, namely to cross over both in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness
4Krl:2:8 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Elijah (gen); sun (gen) the (acc) sheepskin (acc) him/it/same (gen) and   and he/she/it-SMITE-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and he/she/it-was-DIVIDE-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc)   and   and they-CROSS-ed-OVER both (nom|voc) in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat)
4Krl:2:8 4Krl_2:8_1 4Krl_2:8_2 4Krl_2:8_3 4Krl_2:8_4 4Krl_2:8_5 4Krl_2:8_6 4Krl_2:8_7 4Krl_2:8_8 4Krl_2:8_9 4Krl_2:8_10 4Krl_2:8_11 4Krl_2:8_12 4Krl_2:8_13 4Krl_2:8_14 4Krl_2:8_15 4Krl_2:8_16 4Krl_2:8_17 4Krl_2:8_18 4Krl_2:8_19 4Krl_2:8_20 4Krl_2:8_21 4Krl_2:8_22 4Krl_2:8_23 4Krl_2:8_24
4Krl:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:9 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺς καὶ Ηλιου εἶπεν πρὸς Ελισαιε Αἴτησαι τί ποιήσω σοι πρὶν ἢ ἀναλημφθῆναί με ἀπὸ σοῦ· καὶ εἶπεν Ελισαιε Γενηθήτω δὴ διπλᾶ ἐν πνεύματί σου ἐπ’ ἐμέ.
4Krl:2:9 And it came to pass while they were crossing over, that Eliu said to Elisaie, Ask what I shall do for thee before I am taken up from thee. And Elisaie said, Let there be, I pray thee, a double portion of thy spirit upon me. (2 Kings 2:9 Brenton)
4Krl:2:9 Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: «Niechby - proszę - dwie części twego ducha przeszły na mnie!» (2 Krl 2:9 BT_4)
4Krl:2:9 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺς καὶ Ηλιου εἶπεν πρὸς Ελισαιε Αἴτησαι τί ποιήσω σοι πρὶν ἀναλημφθῆναί με ἀπὸ σοῦ· καὶ εἶπεν Ελισαιε Γενηθήτω δὴ διπλᾶ ἐν πνεύματί σου ἐπ’ ἐμέ.
4Krl:2:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πρίν ἤ[1] ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δή δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
4Krl:2:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przechodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza By prosić {By pytać} Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wcześniejszy Albo By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naprawdę Podwójnie/podwójnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
4Krl:2:9 kai\ e)ge/neto e)n tO=| diabE=nai au)tou\s kai\ *Eliou ei)=pen pro\s *elisaie *ai)/tEsai ti/ poiE/sO soi pri\n E)\ a)nalEmfTE=nai/ me a)po\ sou=· kai\ ei)=pen *elisaie *genETE/tO dE\ dipla= e)n pneu/mati/ sou e)p’ e)me/.
4Krl:2:9 kai egeneto en tO diabEnai autus kai Eliu eipen pros elisaie aitEsai ti poiEsO soi prin E analEmfTEnai me apo su· kai eipen elisaie genETEtO dE dipla en pneumati su ep’ eme.
4Krl:2:9 C VBI_AMI3S P RA_DSN VZ_AAN RD_APM C N_NSM VBI_AAI3S P N_ASM VA_AMD2S RI_ASN VA_AAS1S RP_DS D C VV_APN RP_AS P RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM VC_APD3S x A1C_APN P N3M_DSN RP_GS P RP_AS
4Krl:2:9 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to cross over he/she/it/same and also, even, namely Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Elisha to ask who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub prior or to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell Elisha to become become, happen indeed double/twofold in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
4Krl:2:9 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-CROSS-OVER them/same (acc) and Elijah (gen); sun (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) prior or to-be-TAKE UP-ed me (acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) let-him/her/it-be-BECOME-ed! indeed double/twofold (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) spirit (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
4Krl:2:9 4Krl_2:9_1 4Krl_2:9_2 4Krl_2:9_3 4Krl_2:9_4 4Krl_2:9_5 4Krl_2:9_6 4Krl_2:9_7 4Krl_2:9_8 4Krl_2:9_9 4Krl_2:9_10 4Krl_2:9_11 4Krl_2:9_12 4Krl_2:9_13 4Krl_2:9_14 4Krl_2:9_15 4Krl_2:9_16 4Krl_2:9_17 4Krl_2:9_18 4Krl_2:9_19 4Krl_2:9_20 4Krl_2:9_21 4Krl_2:9_22 4Krl_2:9_23 4Krl_2:9_24 4Krl_2:9_25 4Krl_2:9_26 4Krl_2:9_27 4Krl_2:9_28 4Krl_2:9_29 4Krl_2:9_30 4Krl_2:9_31 4Krl_2:9_32
4Krl:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:10 καὶ εἶπεν Ηλιου Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι· ἐὰν ἴδῃς με ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔσται σοι οὕτως· καὶ ἐὰν μή, οὐ μὴ γένηται.
4Krl:2:10 And Eliu said, Thou hast asked a hard thing: if thou shalt see me when I am taken up from thee, then shall it be so to thee; and if not, it shall not be so. (2 Kings 2:10 Brenton)
4Krl:2:10 On zaś odrzekł: «Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się». (2 Krl 2:10 BT_4)
4Krl:2:10 καὶ εἶπεν Ηλιου Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι· ἐὰν ἴδῃς με ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔσται σοι οὕτως· καὶ ἐὰν μή, οὐ μὴ γένηται.
4Krl:2:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὕτως/οὕτω καί ἐάν (εἰ ἄν) μή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
4Krl:2:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By twardnieć By prosić {By pytać} Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
4Krl:2:10 kai\ ei)=pen *Eliou *)esklE/runas tou= ai)tE/sasTai· e)a\n i)/dE|s me a)nalambano/menon a)po\ sou=, kai\ e)/stai soi ou(/tOs· kai\ e)a\n mE/, ou) mE\ ge/nEtai.
4Krl:2:10 kai eipen Eliu esklErynas tu aitEsasTai· ean idEs me analambanomenon apo su, kai estai soi hutOs· kai ean mE, u mE genEtai.
4Krl:2:10 C VBI_AAI3S N_NSM VAI_AAI2S RA_GSM VA_AMN C VB_AAS2S RP_AS V1_PMPASM P RP_GS C VF_FMI3S RP_DS D C C D D D VB_AMS3S
4Krl:2:10 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to harden the to ask if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not οὐχ before rough breathing not to become become, happen
4Krl:2:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) you(sg)-HARDEN-ed the (gen) to-be-ASK-ed if-ever you(sg)-should-SEE me (acc) while being-TAKE UP-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) thusly/like this and if-ever not not not he/she/it-should-be-BECOME-ed
4Krl:2:10 4Krl_2:10_1 4Krl_2:10_2 4Krl_2:10_3 4Krl_2:10_4 4Krl_2:10_5 4Krl_2:10_6 4Krl_2:10_7 4Krl_2:10_8 4Krl_2:10_9 4Krl_2:10_10 4Krl_2:10_11 4Krl_2:10_12 4Krl_2:10_13 4Krl_2:10_14 4Krl_2:10_15 4Krl_2:10_16 4Krl_2:10_17 4Krl_2:10_18 4Krl_2:10_19 4Krl_2:10_20 4Krl_2:10_21 4Krl_2:10_22
4Krl:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:11 καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν, καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς καὶ διέστειλαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, καὶ ἀνελήμφθη Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν.
4Krl:2:11 And it came to pass as they were going, they went on talking; and, behold, a chariot of fire, and horses of fire, and it separated between them both; and Eliu was taken up in a whirlwind as it were into heaven. (2 Kings 2:11 Brenton)
4Krl:2:11 Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. (2 Krl 2:11 BT_4)
4Krl:2:11 καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν, καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς καὶ διέστειλαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, καὶ ἀνελήμφθη Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν.
4Krl:2:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἅρμα[τ], -ατος, τό πῦρ, -ρός, τό καί ἵππος, -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἀνά μέσος -η -ον ἀμφότεροι -αι -α καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐν   ὡς εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
4Krl:2:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By iść By iść I też, nawet, mianowicie By mówić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wóz Ogień I też, nawet, mianowicie Koń Ogień I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Obaj I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak/jak Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo
4Krl:2:11 kai\ e)ge/neto au)tO=n poreuome/nOn e)poreu/onto kai\ e)la/loun, kai\ i)dou\ a(/rma puro\s kai\ i(/ppoi puro\s kai\ die/steilan a)na\ me/son a)mfote/rOn, kai\ a)nelE/mfTE *Eliou e)n susseismO=| O(s ei)s to\n ou)rano/n.
4Krl:2:11 kai egeneto autOn poreuomenOn eporeuonto kai elalun, kai idu harma pyros kai hippoi pyros kai diesteilan ana meson amfoterOn, kai anelEmfTE Eliu en sysseismO hOs eis ton uranon.
4Krl:2:11 C VBI_AMI3S RD_GPM V1_PMPGPM V1I_IMI3P C V2I_IAI3P C I N3M_ASN N2_NSM C N2_NPM N2_NSM C VAI_AAI3P P A1_ASN A1A_GPM C VVI_API3S N_NSM P N2_DSM C P RA_ASM N2_ASM
4Krl:2:11 and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same to go to go and also, even, namely to speak and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), chariot fire and also, even, namely horse fire and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) up/each/by (+acc) middle both and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć as/like into (+acc) the sky/heaven
4Krl:2:11 and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (gen) while being-GO-ed (gen) they-were-being-GO-ed and I-was-SPEAK-ing, they-were-SPEAK-ing and be-you(sg)-SEE-ed! chariot (nom|acc|voc) fire (gen) and horses (nom|voc) fire (gen) and they-???-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (gen) and he/she/it-was-TAKE UP-ed Elijah (gen); sun (gen) in/among/by (+dat)   as/like into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc)
4Krl:2:11 4Krl_2:11_1 4Krl_2:11_2 4Krl_2:11_3 4Krl_2:11_4 4Krl_2:11_5 4Krl_2:11_6 4Krl_2:11_7 4Krl_2:11_8 4Krl_2:11_9 4Krl_2:11_10 4Krl_2:11_11 4Krl_2:11_12 4Krl_2:11_13 4Krl_2:11_14 4Krl_2:11_15 4Krl_2:11_16 4Krl_2:11_17 4Krl_2:11_18 4Krl_2:11_19 4Krl_2:11_20 4Krl_2:11_21 4Krl_2:11_22 4Krl_2:11_23 4Krl_2:11_24 4Krl_2:11_25 4Krl_2:11_26 4Krl_2:11_27 4Krl_2:11_28
4Krl:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:12 καὶ Ελισαιε ἑώρα καὶ ἐβόα Πάτερ πάτερ, ἅρμα Ισραηλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ· καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι καὶ ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα.
4Krl:2:12 And Elisaie saw, and cried, Father, father, the chariot of Israel, and the horseman thereof! And he saw him no more: and he took hold of his garments, and rent them into two pieces. (2 Kings 2:12 Brenton)
4Krl:2:12 Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części (2 Krl 2:12 BT_4)
4Krl:2:12 καὶ Ελισαιε ἑώρα καὶ ἐβόα Πάτερ πάτερ, ἅρμα Ισραηλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ· καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι καὶ ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα.
4Krl:2:12 καί Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἅρμα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἱππεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ῥῆγμα[τ], -ατος, τό
4Krl:2:12 I też, nawet, mianowicie Elisza By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By ryczeć Ojciec Ojciec Wóz Izrael I też, nawet, mianowicie Jeździec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dwa Rozpadanie się niech dzieli się, zerwanie, odłamanie się; przestawaj, odłączanie
4Krl:2:12 kai\ *elisaie e(O/ra kai\ e)bo/a *pa/ter pa/ter, a(/rma *israEl kai\ i(ppeu\s au)tou=· kai\ ou)k ei)=den au)to\n e)/ti kai\ e)pela/beto tO=n i(mati/On au)tou= kai\ die/rrEXen au)ta\ ei)s du/o r(E/gmata.
4Krl:2:12 kai elisaie heOra kai eboa pater pater, harma israEl kai hippeus autu· kai uk eiden auton eti kai epelabeto tOn himatiOn autu kai dierrEXen auta eis dyo rEgmata.
4Krl:2:12 C N_NSM V3I_IAI3S C N3_ASM N3_VSM N3_VSM N3M_ASN N_GSM C N3V_NSM RD_GSM C D VBI_AAI3S RD_ASM D C VBI_AMI3S RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APN P M N3M_APN
4Krl:2:12 and also, even, namely Elisha to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to bellow father father chariot Israel and also, even, namely horseman he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same yet/still and also, even, namely to take hold of the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave he/she/it/same into (+acc) two breaking up split up, rupture, abruption; cease, severance
4Krl:2:12 and Elisha (voc) he/she/it-was-SEE-ing and he/she/it-was-BELLOW-ing father (voc) father (voc) chariot (nom|acc|voc) Israel (indecl) and horseman (nom) him/it/same (gen) and not he/she/it-SEE-ed him/it/same (acc) yet/still and he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) clothings (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-RUPTURE-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) two (nom, acc, gen) breaking ups (nom|acc|voc)
4Krl:2:12 4Krl_2:12_1 4Krl_2:12_2 4Krl_2:12_3 4Krl_2:12_4 4Krl_2:12_5 4Krl_2:12_6 4Krl_2:12_7 4Krl_2:12_8 4Krl_2:12_9 4Krl_2:12_10 4Krl_2:12_11 4Krl_2:12_12 4Krl_2:12_13 4Krl_2:12_14 4Krl_2:12_15 4Krl_2:12_16 4Krl_2:12_17 4Krl_2:12_18 4Krl_2:12_19 4Krl_2:12_20 4Krl_2:12_21 4Krl_2:12_22 4Krl_2:12_23 4Krl_2:12_24 4Krl_2:12_25 4Krl_2:12_26 4Krl_2:12_27 4Krl_2:12_28
4Krl:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:13 καὶ ὕψωσεν τὴν μηλωτὴν Ηλιου, ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν Ελισαιε, καὶ ἐπέστρεψεν Ελισαιε καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ Ιορδάνου·
4Krl:2:13 And Elisaie took up the mantle of Eliu, which fell from off him upon Elisaie; and Elisaie returned, and stood upon the brink of Jordan; (2 Kings 2:13 Brenton)
4Krl:2:13 i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. (2 Krl 2:13 BT_4)
4Krl:2:13 καὶ ὕψωσεν τὴν μηλωτὴν Ηλιου, ἔπεσεν ἐπάνωθεν Ελισαιε, καὶ ἐπέστρεψεν Ελισαιε καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ Ιορδάνου·
4Krl:2:13 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό μηλωτή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
4Krl:2:13 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Barania skóra Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Kto/, który/, który By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Elisza I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Elisza I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Jordan [rzeka z]
4Krl:2:13 kai\ u(/PSOsen tE\n mElOtE\n *Eliou, E(\ e)/pesen e)pa/nOTen *elisaie, kai\ e)pe/strePSen *elisaie kai\ e)/stE e)pi\ tou= CHei/lous tou= *iorda/nou·
4Krl:2:13 kai hyPSOsen tEn mElOtEn Eliu, hE epesen epanOTen elisaie, kai epestrePSen elisaie kai estE epi tu CHeilus tu iordanu·
4Krl:2:13 C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N_GSM RR_NSF VAI_AAI3S D N_ASM C VAI_AAI3S N_NSM C VHI_AAI3S P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N1M_GSM
4Krl:2:13 and also, even, namely to elevate/set high the sheepskin Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry who/whom/which to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć Elisha and also, even, namely to turn around Elisha and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the Jordan [river of]
4Krl:2:13 and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (acc) sheepskin (acc) Elijah (gen); sun (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-FALL-ed   Elisha (voc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND Elisha (voc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) the (gen) Jordan (gen)
4Krl:2:13 4Krl_2:13_1 4Krl_2:13_2 4Krl_2:13_3 4Krl_2:13_4 4Krl_2:13_5 4Krl_2:13_6 4Krl_2:13_7 4Krl_2:13_8 4Krl_2:13_9 4Krl_2:13_10 4Krl_2:13_11 4Krl_2:13_12 4Krl_2:13_13 4Krl_2:13_14 4Krl_2:13_15 4Krl_2:13_16 4Krl_2:13_17 4Krl_2:13_18 4Krl_2:13_19
4Krl:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:14 καὶ ἔλαβεν τὴν μηλωτὴν Ηλιου, ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ οὐ διέστη· καὶ εἶπεν Ποῦ ὁ θεὸς Ηλιου αφφω; καὶ ἐπάταξεν τὰ ὕδατα, καὶ διερράγησαν ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβη Ελισαιε.
4Krl:2:14 and he took the mantle of Eliu, which fell from off him, and smote the water, and said, Where is the Lord God of Eliu? and he smote the waters, and they were divided hither and thither; and Elisaie went over. (2 Kings 2:14 Brenton)
4Krl:2:14 I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: «Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?» I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. (2 Krl 2:14 BT_4)
4Krl:2:14 καὶ ἔλαβεν τὴν μηλωτὴν Ηλιου, ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ οὐ διέστη· καὶ εἶπεν Ποῦ θεὸς Ηλιου αφφω; καὶ ἐπάταξεν τὰ ὕδατα, καὶ διερράγησαν ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβη Ελισαιε.
4Krl:2:14 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μηλωτή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·ΐστημι (ath. δι+ιστ(α)-/ath. δι+ιστ(η)-, δια+στη·σ-, δια+στη·σ- or 2nd ath. δια+στ(η)-/ath. δια+στ(α)-, δια+εστη·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποῦ[1] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)   καί   καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ
4Krl:2:14 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Barania skóra Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Kto/, który/, który By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Woda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rozdzielać się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Gdzie Bóg  Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By uderzać Woda I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By przechodzić Elisza
4Krl:2:14 kai\ e)/laben tE\n mElOtE\n *Eliou, E(\ e)/pesen e)pa/nOTen au)tou=, kai\ e)pa/taXen to\ u(/dOr, kai\ ou) die/stE· kai\ ei)=pen *pou= o( Teo\s *Eliou affO; kai\ e)pa/taXen ta\ u(/data, kai\ dierra/gEsan e)/nTa kai\ e)/nTa, kai\ die/bE *elisaie.
4Krl:2:14 kai elaben tEn mElOtEn Eliu, hE epesen epanOTen autu, kai epataXen to hydOr, kai u diestE· kai eipen pu ho Teos Eliu affO; kai epataXen ta hydata, kai dierragEsan enTa kai enTa, kai diebE elisaie.
4Krl:2:14 C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N_GSM RR_NSF VAI_AAI3S D RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN C D VHI_AAI3S C VBI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM N_GSM I C VAI_AAI3S RA_APN N3T_APN C VDI_API3P D C D C VZI_AAI3S N_NSM
4Krl:2:14 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sheepskin Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry who/whom/which to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć he/she/it/same and also, even, namely to smite the water and also, even, namely οὐχ before rough breathing to separate and also, even, namely to say/tell where the god [see theology] Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry ć and also, even, namely to smite the water and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave ć and also, even, namely ć and also, even, namely to cross over Elisha
4Krl:2:14 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sheepskin (acc) Elijah (gen); sun (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-FALL-ed   him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and not he/she/it-SEPARATE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed where the (nom) god (nom) Elijah (gen); sun (gen)   and he/she/it-SMITE-ed the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) and they-were-RUPTURE-ed   and   and he/she/it-CROSS-ed-OVER Elisha (voc)
4Krl:2:14 4Krl_2:14_1 4Krl_2:14_2 4Krl_2:14_3 4Krl_2:14_4 4Krl_2:14_5 4Krl_2:14_6 4Krl_2:14_7 4Krl_2:14_8 4Krl_2:14_9 4Krl_2:14_10 4Krl_2:14_11 4Krl_2:14_12 4Krl_2:14_13 4Krl_2:14_14 4Krl_2:14_15 4Krl_2:14_16 4Krl_2:14_17 4Krl_2:14_18 4Krl_2:14_19 4Krl_2:14_20 4Krl_2:14_21 4Krl_2:14_22 4Krl_2:14_23 4Krl_2:14_24 4Krl_2:14_25 4Krl_2:14_26 4Krl_2:14_27 4Krl_2:14_28 4Krl_2:14_29 4Krl_2:14_30 4Krl_2:14_31 4Krl_2:14_32 4Krl_2:14_33 4Krl_2:14_34 4Krl_2:14_35
4Krl:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:15 καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ιεριχω ἐξ ἐναντίας καὶ εἶπον Ἐπαναπέπαυται τὸ πνεῦμα Ηλιου ἐπὶ Ελισαιε· καὶ ἦλθον εἰς συναντὴν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν.
4Krl:2:15 And the sons of the prophets who were in Jericho on the opposite side saw him, and said, The spirit of Eliu has rested upon Elisaie. And they came to meet him, and did obeisance to him to the ground. (2 Kings 2:15 Brenton)
4Krl:2:15 Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go z przeciwka, i oświadczyli: «Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu». Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu pokłon do ziemi (2 Krl 2:15 BT_4)
4Krl:2:15 καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ιεριχω ἐξ ἐναντίας καὶ εἶπον Ἐπαναπέπαυται τὸ πνεῦμα Ηλιου ἐπὶ Ελισαιε· καὶ ἦλθον εἰς συναντὴν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν.
4Krl:2:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἰεριχώ, ἡ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐπί Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
4Krl:2:15 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Syn Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerycho Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do ??? Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Elisza I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
4Krl:2:15 kai\ ei)=don au)to\n oi( ui(oi\ tO=n profEtO=n oi( e)n *ieriCHO e)X e)nanti/as kai\ ei)=pon *)epanape/pautai to\ pneu=ma *Eliou e)pi\ *elisaie· kai\ E)=lTon ei)s sunantE\n au)tou= kai\ proseku/nEsan au)tO=| e)pi\ tE\n gE=n.
4Krl:2:15 kai eidon auton hoi hyioi tOn profEtOn hoi en ieriCHO eX enantias kai eipon epanapepautai to pneuma Eliu epi elisaie· kai ElTon eis synantEn autu kai prosekynEsan autO epi tEn gEn.
4Krl:2:15 C VBI_AAI3P RD_ASM RA_NPM N2_NPM RA_GPM N1M_GPM RA_NPM P N_DSF P A1A_GSF C VBI_AAI3P VMI_XMI3S RA_ASN N3M_ASN N_GSM P N_ASM C VBI_AAI3P P N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3P RD_DSM P RA_ASF N1_ASF
4Krl:2:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the son the prophet the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jericho out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, and also, even, namely to say/tell to ??? the spirit breath, spiritual utterance, wind Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Elisha and also, even, namely to come into (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
4Krl:2:15 and I-SEE-ed, they-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) prophets (gen) the (nom) in/among/by (+dat) Jericho (indecl) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) he/she/it-has-been-???-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) Elijah (gen); sun (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc)   him/it/same (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
4Krl:2:15 4Krl_2:15_1 4Krl_2:15_2 4Krl_2:15_3 4Krl_2:15_4 4Krl_2:15_5 4Krl_2:15_6 4Krl_2:15_7 4Krl_2:15_8 4Krl_2:15_9 4Krl_2:15_10 4Krl_2:15_11 4Krl_2:15_12 4Krl_2:15_13 4Krl_2:15_14 4Krl_2:15_15 4Krl_2:15_16 4Krl_2:15_17 4Krl_2:15_18 4Krl_2:15_19 4Krl_2:15_20 4Krl_2:15_21 4Krl_2:15_22 4Krl_2:15_23 4Krl_2:15_24 4Krl_2:15_25 4Krl_2:15_26 4Krl_2:15_27 4Krl_2:15_28 4Krl_2:15_29 4Krl_2:15_30 4Krl_2:15_31
4Krl:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:16 καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ δὴ μετὰ τῶν παίδων σου πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ δυνάμεως· πορευθέντες δὴ ζητησάτωσαν τὸν κύριόν σου, μήποτε ἦρεν αὐτὸν πνεῦμα κυρίου καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἢ ἐφ’ ἓν τῶν ὀρέων ἢ ἐφ’ ἕνα τῶν βουνῶν. καὶ εἶπεν Ελισαιε Οὐκ ἀποστελεῖτε.
4Krl:2:16 And they said to him, Behold now, there are with thy servants fifty men of strength: let them go now, and seek thy lord: peradventure the Spirit of the Lord has taken him up, and cast him into Jordan, or on one of the mountains, or on one of the hills. And Elisaie said, Ye shall not send. (2 Kings 2:16 Brenton)
4Krl:2:16 i powiedzieli do niego: «Oto wśród twoich sług jest pięćdziesięciu dzielnych ludzi. Niechaj pójdą i poszukają pana twojego, czy go nie uniósł Duch Pański i nie spuścił na jakąś górę lub na jakąś dolinę». Lecz on odpowiedział: «Nie posyłajcie!» (2 Krl 2:16 BT_4)
4Krl:2:16 καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ δὴ μετὰ τῶν παίδων σου πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ δυνάμεως· πορευθέντες δὴ ζητησάτωσαν τὸν κύριόν σου, μήποτε ἦρεν αὐτὸν πνεῦμα κυρίου καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἐφ’ ἓν τῶν ὀρέων ἐφ’ ἕνα τῶν βουνῶν. καὶ εἶπεν Ελισαιε Οὐκ ἀποστελεῖτε.
4Krl:2:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή μετά ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πεντή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δύναμις, -εως, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δή ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μήποτε (μή ποτέ) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἤ[1] ἐπί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἤ[1] ἐπί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
4Krl:2:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn Zdolność By iść Naprawdę By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) Nigdy By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jordan [rzeka z] Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Wchodź Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Wzgórze I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza ??? Przed przydechem mocnym zamawiać
4Krl:2:16 kai\ ei)=pon pro\s au)to/n *)idou\ dE\ meta\ tO=n pai/dOn sou pentE/konta a)/ndres ui(oi\ duna/meOs· poreuTe/ntes dE\ DZEtEsa/tOsan to\n ku/rio/n sou, mE/pote E)=ren au)to\n pneu=ma kuri/ou kai\ e)/rriPSen au)to\n e)n tO=| *iorda/nE| E)\ e)f’ e(\n tO=n o)re/On E)\ e)f’ e(/na tO=n bounO=n. kai\ ei)=pen *elisaie *ou)k a)postelei=te.
4Krl:2:16 kai eipon pros auton idu dE meta tOn paidOn su pentEkonta andres hyioi dynameOs· poreuTentes dE DZEtEsatOsan ton kyrion su, mEpote Eren auton pneuma kyriu kai erriPSen auton en tO iordanE E ef’ hen tOn oreOn E ef’ hena tOn bunOn. kai eipen elisaie uk aposteleite.
4Krl:2:16 C VBI_AAI3P P RD_ASM I x P RA_GPM N3D_GPM RP_GS M N3_NPM N2_NPM N3I_GSF VC_APPNPM x VA_AAD3P RA_ASM N2_ASM RP_GS D VAI_AAI3S RD_ASM N3M_ASN N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSM N1M_DSM C P A3_ASN RA_GPN N3E_GPN C P A3_ASM RA_GPM N2_GPM C VBI_AAI3S N_NSM D VF2_FAI2P
4Krl:2:16 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/servant you; your/yours(sg) fifty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". son ability to go indeed to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) never to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Jordan [river of] or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing one the mount or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing one the hill and also, even, namely to say/tell Elisha οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send
4Krl:2:16 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed after (+acc), with (+gen) the (gen) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fifty men, husbands (nom|voc) sons (nom|voc) ability (gen) upon being-GO-ed (nom|voc) indeed let-them-SEEK! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) never he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Jordan (dat) or upon/over (+acc,+gen,+dat) one (nom|acc) the (gen) mounts (gen) or upon/over (+acc,+gen,+dat) one (acc) the (gen) hills (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) not you(pl)-will-ORDER FORTH
4Krl:2:16 4Krl_2:16_1 4Krl_2:16_2 4Krl_2:16_3 4Krl_2:16_4 4Krl_2:16_5 4Krl_2:16_6 4Krl_2:16_7 4Krl_2:16_8 4Krl_2:16_9 4Krl_2:16_10 4Krl_2:16_11 4Krl_2:16_12 4Krl_2:16_13 4Krl_2:16_14 4Krl_2:16_15 4Krl_2:16_16 4Krl_2:16_17 4Krl_2:16_18 4Krl_2:16_19 4Krl_2:16_20 4Krl_2:16_21 4Krl_2:16_22 4Krl_2:16_23 4Krl_2:16_24 4Krl_2:16_25 4Krl_2:16_26 4Krl_2:16_27 4Krl_2:16_28 4Krl_2:16_29 4Krl_2:16_30 4Krl_2:16_31 4Krl_2:16_32 4Krl_2:16_33 4Krl_2:16_34 4Krl_2:16_35 4Krl_2:16_36 4Krl_2:16_37 4Krl_2:16_38 4Krl_2:16_39 4Krl_2:16_40 4Krl_2:16_41 4Krl_2:16_42 4Krl_2:16_43 4Krl_2:16_44 4Krl_2:16_45 4Krl_2:16_46
4Krl:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:17 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν ἕως ὅτου ᾐσχύνετο καὶ εἶπεν Ἀποστείλατε. καὶ ἀπέστειλαν πεντήκοντα ἄνδρας, καὶ ἐζήτησαν τρεῖς ἡμέρας καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν·
4Krl:2:17 And they pressed him until he was ashamed; and he said, Send. And they sent fifty men, and sought three days, and found him not. (2 Kings 2:17 Brenton)
4Krl:2:17 A gdy nalegali na niego zbyt mocno, powiedział: «Poślijcie!» Posłali więc pięćdziesięciu mężów, którzy szukali Eliasza trzy dni i nie znaleźli go. (2 Krl 2:17 BT_4)
4Krl:2:17 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν ἕως ὅτου ᾐσχύνετο καὶ εἶπεν Ἀποστείλατε. καὶ ἀπέστειλαν πεντήκοντα ἄνδρας, καὶ ἐζήτησαν τρεῖς ἡμέρας καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν·
4Krl:2:17 καί παρα·βιάζομαι (παρα+βιαζ-, -, παρα+βια·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πεντή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:2:17 I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} On/ona/to/to samo Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj zamawiać I też, nawet, mianowicie zamawiać Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By szukać Trzy Dzień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo
4Krl:2:17 kai\ parebia/santo au)to\n e(/Os o(/tou E)|sCHu/neto kai\ ei)=pen *)apostei/late. kai\ a)pe/steilan pentE/konta a)/ndras, kai\ e)DZE/tEsan trei=s E(me/ras kai\ ou)CH eu(=ron au)to/n·
4Krl:2:17 kai parebiasanto auton heOs hotu EsCHyneto kai eipen aposteilate. kai apesteilan pentEkonta andras, kai eDZEtEsan treis hEmeras kai uCH heuron auton·
4Krl:2:17 C VAI_AMI3P RD_ASM P RX_GSN V1I_IMI3S C VBI_AAI3S VA_AAD2P C VAI_AAI3P M N3_APM C VAI_AAI3P A3_APF N1A_APF C D VB_AAI3P RD_ASM
4Krl:2:17 and also, even, namely to constrain he/she/it/same until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to put to shame and also, even, namely to say/tell to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send fifty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to seek three day and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same
4Krl:2:17 and they-were-CONSTRAIN-ed him/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) he/she/it-was-being-PUT-ed-TO-SHAME and he/she/it-SAY/TELL-ed do-ORDER FORTH-you(pl)! and they-ORDER FORTH-ed fifty men, husbands (acc) and they-SEEK-ed three (acc, nom) day (gen), days (acc) and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc)
4Krl:2:17 4Krl_2:17_1 4Krl_2:17_2 4Krl_2:17_3 4Krl_2:17_4 4Krl_2:17_5 4Krl_2:17_6 4Krl_2:17_7 4Krl_2:17_8 4Krl_2:17_9 4Krl_2:17_10 4Krl_2:17_11 4Krl_2:17_12 4Krl_2:17_13 4Krl_2:17_14 4Krl_2:17_15 4Krl_2:17_16 4Krl_2:17_17 4Krl_2:17_18 4Krl_2:17_19 4Krl_2:17_20 4Krl_2:17_21
4Krl:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:18 καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐν Ιεριχω, καὶ εἶπεν Ελισαιε Οὐκ εἶπον πρὸς ὑμᾶς Μὴ πορευθῆτε;
4Krl:2:18 And they returned to him, for he dwelt in Jericho: and Elisaie said, Did I not say to you, Go not? (2 Kings 2:18 Brenton)
4Krl:2:18 Skoro wrócili do niego, gdy przebywał w Jerychu, rzekł do nich: «Czyż wam nie powiedziałem: Nie chodźcie?» (2 Krl 2:18 BT_4)
4Krl:2:18 καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐν Ιεριχω, καὶ εἶπεν Ελισαιε Οὐκ εἶπον πρὸς ὑμᾶς Μὴ πορευθῆτε;
4Krl:2:18 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν Ἰεριχώ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
4Krl:2:18 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerycho I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Nie By iść
4Krl:2:18 kai\ a)ne/strePSan pro\s au)to/n, kai\ au)to\s e)ka/TEto e)n *ieriCHO, kai\ ei)=pen *elisaie *ou)k ei)=pon pro\s u(ma=s *mE\ poreuTE=te;
4Krl:2:18 kai anestrePSan pros auton, kai autos ekaTEto en ieriCHO, kai eipen elisaie uk eipon pros hymas mE poreuTEte;
4Krl:2:18 C VAI_AAI3P P RD_ASM C RD_NSM V1I_IAI3S P N_DSF C VBI_AAI3S N_NSM D VBI_AAI3P P RP_AP D VC_APS2P
4Krl:2:18 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jericho and also, even, namely to say/tell Elisha οὐχ before rough breathing to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you not to go
4Krl:2:18 and they-UPSET-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) Jericho (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) not do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) not be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed
4Krl:2:18 4Krl_2:18_1 4Krl_2:18_2 4Krl_2:18_3 4Krl_2:18_4 4Krl_2:18_5 4Krl_2:18_6 4Krl_2:18_7 4Krl_2:18_8 4Krl_2:18_9 4Krl_2:18_10 4Krl_2:18_11 4Krl_2:18_12 4Krl_2:18_13 4Krl_2:18_14 4Krl_2:18_15 4Krl_2:18_16 4Krl_2:18_17 4Krl_2:18_18
4Krl:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:19 καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς Ελισαιε Ἰδοὺ ἡ κατοίκησις τῆς πόλεως ἀγαθή, καθὼς ὁ κύριος βλέπει, καὶ τὰ ὕδατα πονηρὰ καὶ ἡ γῆ ἀτεκνουμένη.
4Krl:2:19 And the men of the city said to Elisaie, Behold, the situation of the city is good, as our lord sees; but the waters are bad, and the ground barren. (2 Kings 2:19 Brenton)
4Krl:2:19 Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: «Patrz! Położenie miasta jest miłe, jak ty, panie mój, widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów». (2 Krl 2:19 BT_4)
4Krl:2:19 Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς Ελισαιε Ἰδοὺ κατοίκησις τῆς πόλεως ἀγαθή, καθὼς κύριος βλέπει, καὶ τὰ ὕδατα πονηρὰ καὶ γῆ ἀτεκνουμένη.
4Krl:2:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οίκησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καθ·ώς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό πονηρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
4Krl:2:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mieszkanie Miasto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć I też, nawet, mianowicie Woda Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
4Krl:2:19 *kai\ ei)=pon oi( a)/ndres tE=s po/leOs pro\s *elisaie *)idou\ E( katoi/kEsis tE=s po/leOs a)gaTE/, kaTO\s o( ku/rios ble/pei, kai\ ta\ u(/data ponEra\ kai\ E( gE= a)teknoume/nE.
4Krl:2:19 kai eipon hoi andres tEs poleOs pros elisaie idu hE katoikEsis tEs poleOs agaTE, kaTOs ho kyrios blepei, kai ta hydata ponEra kai hE gE ateknumenE.
4Krl:2:19 C VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF P N_ASM I RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N3I_GSF A1_NSF D RA_NSM N2_NSM V1_PAI3S C RA_APN N3T_APN A1A_APN C RA_NSF N1_NSF V4_PMPNSF
4Krl:2:19 and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city toward (+acc,+gen,+dat) Elisha to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the dwelling the city good inherently good, i.e. God-wrought. as accordingly [according to how/in accordance with how] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see and also, even, namely the water wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely the earth/land ć
4Krl:2:19 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) dwelling (nom) the (gen) city (gen) good ([Adj] nom|voc) as accordingly the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical) and the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom) earth/land (nom|voc)  
4Krl:2:19 4Krl_2:19_1 4Krl_2:19_2 4Krl_2:19_3 4Krl_2:19_4 4Krl_2:19_5 4Krl_2:19_6 4Krl_2:19_7 4Krl_2:19_8 4Krl_2:19_9 4Krl_2:19_10 4Krl_2:19_11 4Krl_2:19_12 4Krl_2:19_13 4Krl_2:19_14 4Krl_2:19_15 4Krl_2:19_16 4Krl_2:19_17 4Krl_2:19_18 4Krl_2:19_19 4Krl_2:19_20 4Krl_2:19_21 4Krl_2:19_22 4Krl_2:19_23 4Krl_2:19_24 4Krl_2:19_25 4Krl_2:19_26
4Krl:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:20 καὶ εἶπεν Ελισαιε Λάβετέ μοι ὑδρίσκην καινὴν καὶ θέτε ἐκεῖ ἅλα· καὶ ἔλαβον πρὸς αὐτόν.
4Krl:2:20 And Elisaie said, Bring me a new pitcher, and put salt in it. And they took one, and brought it to him. (2 Kings 2:20 Brenton)
4Krl:2:20 On zaś rzekł: «Przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli!» I przynieśli mu. (2 Krl 2:20 BT_4)
4Krl:2:20 καὶ εἶπεν Ελισαιε Λάβετέ μοι ὑδρίσκην καινὴν καὶ θέτε ἐκεῖ ἅλα· καὶ ἔλαβον πρὸς αὐτόν.
4Krl:2:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καινός -ή -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐκεῖ ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:2:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Nowy I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tam Słony I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
4Krl:2:20 kai\ ei)=pen *elisaie *la/bete/ moi u(dri/skEn kainE\n kai\ Te/te e)kei= a(/la· kai\ e)/labon pro\s au)to/n.
4Krl:2:20 kai eipen elisaie labete moi hydriskEn kainEn kai Tete ekei hala· kai elabon pros auton.
4Krl:2:20 C VBI_AAI3S N_NSM VB_AAD2P RP_DS N1_ASF A1_ASF C VE_AAD2P D N3_ASM C VBI_AAI3P P RD_ASM
4Krl:2:20 and also, even, namely to say/tell Elisha to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I ć new and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station there salt and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
4Krl:2:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! me (dat)   new ([Adj] acc) and do-PLACE-you(pl)! there salt (acc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
4Krl:2:20 4Krl_2:20_1 4Krl_2:20_2 4Krl_2:20_3 4Krl_2:20_4 4Krl_2:20_5 4Krl_2:20_6 4Krl_2:20_7 4Krl_2:20_8 4Krl_2:20_9 4Krl_2:20_10 4Krl_2:20_11 4Krl_2:20_12 4Krl_2:20_13 4Krl_2:20_14 4Krl_2:20_15
4Krl:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:21 καὶ ἐξῆλθεν Ελισαιε εἰς τὴν διέξοδον τῶν ὑδάτων καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ ἅλα καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ἴαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, οὐκ ἔσται ἔτι ἐκεῖθεν θάνατος καὶ ἀτεκνουμένη.
4Krl:2:21 And Elisaie went out to the spring of the waters, and cast salt therein, and says, Thus saith the Lord, I have healed these waters; there shall not be any longer death thence or barren land. (2 Kings 2:21 Brenton)
4Krl:2:21 Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: «Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność». (2 Krl 2:21 BT_4)
4Krl:2:21 καὶ ἐξῆλθεν Ελισαιε εἰς τὴν διέξοδον τῶν ὑδάτων καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ ἅλα καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ἴαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, οὐκ ἔσται ἔτι ἐκεῖθεν θάνατος καὶ ἀτεκνουμένη.
4Krl:2:21 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐκεῖ ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ἐκεῖ·θεν θάνατος, -ου, ὁ καί  
4Krl:2:21 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Elisza Do (+przyspieszenie) dia eksodus Woda I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Tam Słony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By goić się Woda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze Stamtąd Śmierć I też, nawet, mianowicie
4Krl:2:21 kai\ e)XE=lTen *elisaie ei)s tE\n die/Xodon tO=n u(da/tOn kai\ e)/rriPSen e)kei= a(/la kai\ ei)=pen *ta/de le/gei ku/rios *)/iamai ta\ u(/data tau=ta, ou)k e)/stai e)/ti e)kei=Ten Ta/natos kai\ a)teknoume/nE.
4Krl:2:21 kai eXElTen elisaie eis tEn dieXodon tOn hydatOn kai erriPSen ekei hala kai eipen tade legei kyrios iamai ta hydata tauta, uk estai eti ekeiTen Tanatos kai ateknumenE.
4Krl:2:21 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N2_ASF RA_GPN N3T_GPN C VAI_AAI3S D N3_ASM C VBI_AAI3S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VX_XAI1S RA_APN N3T_APN RD_APN D VF_FMI3S D D N2_NSM C V4_PMPNSF
4Krl:2:21 and also, even, namely to come out Elisha into (+acc) the dia-exodus the water and also, even, namely to toss/fling/dump there salt and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heal the water this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to be yet/still from there death and also, even, namely ć
4Krl:2:21 and he/she/it-COME-ed-OUT Elisha (voc) into (+acc) the (acc) dia-exodus (acc) the (gen) waters (gen) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed there salt (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-been-HEAL-ed the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) these (nom|acc) not he/she/it-will-be yet/still from there death (nom) and  
4Krl:2:21 4Krl_2:21_1 4Krl_2:21_2 4Krl_2:21_3 4Krl_2:21_4 4Krl_2:21_5 4Krl_2:21_6 4Krl_2:21_7 4Krl_2:21_8 4Krl_2:21_9 4Krl_2:21_10 4Krl_2:21_11 4Krl_2:21_12 4Krl_2:21_13 4Krl_2:21_14 4Krl_2:21_15 4Krl_2:21_16 4Krl_2:21_17 4Krl_2:21_18 4Krl_2:21_19 4Krl_2:21_20 4Krl_2:21_21 4Krl_2:21_22 4Krl_2:21_23 4Krl_2:21_24 4Krl_2:21_25 4Krl_2:21_26 4Krl_2:21_27 4Krl_2:21_28
4Krl:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:22 καὶ ἰάθησαν τὰ ὕδατα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε, ὃ ἐλάλησεν. –
4Krl:2:22 And the waters were healed until this day, according to the word of Elisaie which he spoke. (2 Kings 2:22 Brenton)
4Krl:2:22 Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy - według słowa, które wypowiedział Elizeusz. (2 Krl 2:22 BT_4)
4Krl:2:22 καὶ ἰάθησαν τὰ ὕδατα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε, ἐλάλησεν.
4Krl:2:22 καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)  
4Krl:2:22 I też, nawet, mianowicie By goić się Woda Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Elisza Kto/, który/, który By mówić  
4Krl:2:22 kai\ i)a/TEsan ta\ u(/data e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs kata\ to\ r(E=ma *elisaie, o(\ e)la/lEsen.
4Krl:2:22 kai iaTEsan ta hydata heOs tEs hEmeras tautEs kata to rEma elisaie, ho elalEsen.
4Krl:2:22 C VCI_API3P RA_APN N3T_APN P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P RA_ASN N3M_ASN N_GSM RR_ASN VAI_AAI3S
4Krl:2:22 and also, even, namely to heal the water until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance Elisha who/whom/which to speak  
4Krl:2:22 and they-were-HEAL-ed the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) Elisha (voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed  
4Krl:2:22 4Krl_2:22_1 4Krl_2:22_2 4Krl_2:22_3 4Krl_2:22_4 4Krl_2:22_5 4Krl_2:22_6 4Krl_2:22_7 4Krl_2:22_8 4Krl_2:22_9 4Krl_2:22_10 4Krl_2:22_11 4Krl_2:22_12 4Krl_2:22_13 4Krl_2:22_14 4Krl_2:22_15
4Krl:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:23 καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθηλ· καὶ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ Ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε.
4Krl:2:23 And he went up thence to Baethel: and as he was going up by the way there came up also little children from the city, and mocked him, and said to him, Go up, bald-head, go up. (2 Kings 2:23 Brenton)
4Krl:2:23 Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: «Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!» (2 Krl 2:23 BT_4)
4Krl:2:23 καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθηλ· καὶ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ Ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε.
4Krl:2:23 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ·θεν εἰς[1]   καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) μικρός -ά -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
4Krl:2:23 I też, nawet, mianowicie By podnosić Stamtąd Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By podnosić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik Mały [zobacz micro] By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By podnosić By podnosić
4Krl:2:23 kai\ a)ne/bE e)kei=Ten ei)s *baiTEl· kai\ a)nabai/nontos au)tou= e)n tE=| o(dO=| kai\ paida/ria mikra\ e)XE=lTon e)k tE=s po/leOs kai\ kate/paiDZon au)tou= kai\ ei)=pon au)tO=| *)ana/baine, falakre/, a)na/baine.
4Krl:2:23 kai anebE ekeiTen eis baiTEl· kai anabainontos autu en tE hodO kai paidaria mikra eXElTon ek tEs poleOs kai katepaiDZon autu kai eipon autO anabaine, falakre, anabaine.
4Krl:2:23 C VZI_AAI3S D P N_ASF C V1_PAPGSM RD_GSM P RA_DSF N2_DSF C N2N_APN A1A_APN VBI_AAI3P P RA_GSF N3I_GSF C V1I_IAI3P RD_GSM C VBI_AAI3P RD_DSM V1_PAD2S A1A_VSM V1_PAD2S
4Krl:2:23 and also, even, namely to ascend from there into (+acc) ć and also, even, namely to ascend he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely child/young slave small [see micro] to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the city and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to ascend ć to ascend
4Krl:2:23 and he/she/it-ASCEND-ed from there into (+acc)   and while ASCEND-ing (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and children/young slaves (nom|acc|voc) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) city (gen) and   him/it/same (gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) be-you(sg)-ASCEND-ing!   be-you(sg)-ASCEND-ing!
4Krl:2:23 4Krl_2:23_1 4Krl_2:23_2 4Krl_2:23_3 4Krl_2:23_4 4Krl_2:23_5 4Krl_2:23_6 4Krl_2:23_7 4Krl_2:23_8 4Krl_2:23_9 4Krl_2:23_10 4Krl_2:23_11 4Krl_2:23_12 4Krl_2:23_13 4Krl_2:23_14 4Krl_2:23_15 4Krl_2:23_16 4Krl_2:23_17 4Krl_2:23_18 4Krl_2:23_19 4Krl_2:23_20 4Krl_2:23_21 4Krl_2:23_22 4Krl_2:23_23 4Krl_2:23_24 4Krl_2:23_25 4Krl_2:23_26 4Krl_2:23_27
4Krl:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:24 καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτὰ καὶ κατηράσατο αὐτοῖς ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέρρηξαν ἐξ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας.
4Krl:2:24 And he turned after them, and saw them, and cursed them in the name of the Lord. And, behold, there came out two bears out of the wood, and they tore forty and two children of them. (2 Kings 2:24 Brenton)
4Krl:2:24 On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci. (2 Krl 2:24 BT_4)
4Krl:2:24 καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτὰ καὶ κατηράσατο αὐτοῖς ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέρρηξαν ἐξ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας.
4Krl:2:24 καί ἐκ·νεύω (εκ+νευ-, εκ+νευ·σ-, εκ+νευ·σ-, -, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ; ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό   καί ἀνα·ρρήγνυμι [LXX] (-, ανα+ρρηξ-, ανα+ρρηξ-, -, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ
4Krl:2:24 I też, nawet, mianowicie By cofać się Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wychodzić Dwa Niedźwiedź; by być dość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Dwa Dziecka/służący
4Krl:2:24 kai\ e)Xe/neusen o)pi/sO au)tO=n kai\ ei)=den au)ta\ kai\ katEra/sato au)toi=s e)n o)no/mati kuri/ou, kai\ i)dou\ e)XE=lTon du/o a)/rkoi e)k tou= drumou= kai\ a)ne/rrEXan e)X au)tO=n tessara/konta kai\ du/o pai=das.
4Krl:2:24 kai eXeneusen opisO autOn kai eiden auta kai katErasato autois en onomati kyriu, kai idu eXElTon dyo arkoi ek tu drymu kai anerrEXan eX autOn tessarakonta kai dyo paidas.
4Krl:2:24 C VAI_AAI3S P RD_GPM C VBI_AAI3S RD_APN C VAI_AMI3S RD_DPM P N3M_DSN N2_GSM C I VBI_AAI3P M N2_NPM P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P P RD_GPM M C M N3D_APM
4Krl:2:24 and also, even, namely to withdraw behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely to curse (curse down) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to come out two bear; to be enough out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same forty and also, even, namely two child/servant
4Krl:2:24 and he/she/it-WITHDRAW-ed behind them/same (gen) and he/she/it-SEE-ed they/them/same (nom|acc) and he/she/it-was-CURSE (CURSE DOWN)-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and be-you(sg)-SEE-ed! I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT two (nom, acc, gen) bears (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-ENOUGH (opt) out of (+gen) the (gen)   and they-???-ed out of (+gen) them/same (gen) forty and two (nom, acc, gen) children/servants (acc)
4Krl:2:24 4Krl_2:24_1 4Krl_2:24_2 4Krl_2:24_3 4Krl_2:24_4 4Krl_2:24_5 4Krl_2:24_6 4Krl_2:24_7 4Krl_2:24_8 4Krl_2:24_9 4Krl_2:24_10 4Krl_2:24_11 4Krl_2:24_12 4Krl_2:24_13 4Krl_2:24_14 4Krl_2:24_15 4Krl_2:24_16 4Krl_2:24_17 4Krl_2:24_18 4Krl_2:24_19 4Krl_2:24_20 4Krl_2:24_21 4Krl_2:24_22 4Krl_2:24_23 4Krl_2:24_24 4Krl_2:24_25 4Krl_2:24_26 4Krl_2:24_27 4Krl_2:24_28 4Krl_2:24_29
4Krl:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:2:25 καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ ἐκεῖθεν ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.
4Krl:2:25 And he went thence to mount Carmel, and returned thence to Samaria. (2 Kings 2:25 Brenton)
4Krl:2:25 Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd udał się do Samarii. (2 Krl 2:25 BT_4)
4Krl:2:25 καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ ἐκεῖθεν ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.
4Krl:2:25 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκεῖ·θεν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί ἐκεῖ·θεν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:2:25 I też, nawet, mianowicie By iść Stamtąd Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie Stamtąd By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z]
4Krl:2:25 kai\ e)poreu/TE e)kei=Ten ei)s to\ o)/ros to\ *karmE/lion kai\ e)kei=Ten e)pe/strePSen ei)s *sama/reian.
4Krl:2:25 kai eporeuTE ekeiTen eis to oros to karmElion kai ekeiTen epestrePSen eis samareian.
4Krl:2:25 C VCI_API3S D P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N2N_ASN C D VAI_AAI3S P N1A_ASF
4Krl:2:25 and also, even, namely to go from there into (+acc) the mount the ć and also, even, namely from there to turn around into (+acc) Samaria [region of]
4Krl:2:25 and he/she/it-was-GO-ed from there into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and from there he/she/it-TURN-ed-AROUND into (+acc) Samaria (acc)
4Krl:2:25 4Krl_2:25_1 4Krl_2:25_2 4Krl_2:25_3 4Krl_2:25_4 4Krl_2:25_5 4Krl_2:25_6 4Krl_2:25_7 4Krl_2:25_8 4Krl_2:25_9 4Krl_2:25_10 4Krl_2:25_11 4Krl_2:25_12 4Krl_2:25_13
4Krl:2:25 x x x x x x x x x x x x x