4Krl:3:1 καὶ Ιωραμ υἱὸς Αχααβ ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ιωσαφατ βασιλεῖ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν δώδεκα ἔτη.
4Krl:3:1 And Joram the son of Achaab began to reign in Israel in the eighteenth year of Josaphat king of Juda, and he reigned twelve years. (2 Kings 3:1 Brenton)
4Krl:3:1 Joram, syn Achaba, objął władzą nad Izraelem w Samarii w osiemnastym roku panowania Jozafata, króla judzkiego, i królował dwanaście lat. (2 Krl 3:1 BT_4)
4Krl:3:1 Καὶ Ιωραμ υἱὸς Αχααβ ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ιωσαφατ βασιλεῖ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν δώδεκα ἔτη.
4Krl:3:1 καί Ἰωράμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἐν ἔτο·ς, -ους, τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) δώ·δεκα/δεκα·δύο ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:3:1 I też, nawet, mianowicie Joram Syn By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Osiemnasty Josaphat Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By panować Dwanaście Rok
4Krl:3:1 *kai\ *iOram ui(o\s *aCHaab e)basi/leusen e)n *israEl e)n e)/tei o)ktOkaideka/tO| *iOsafat basilei= *iouda kai\ e)basi/leusen dO/deka e)/tE.
4Krl:3:1 kai iOram hyios aCHaab ebasileusen en israEl en etei oktOkaidekatO iOsafat basilei iuda kai ebasileusen dOdeka etE.
4Krl:3:1 C N_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S P N_DSM P N3E_DSN A1_DSN N_DSM N3V_DSM N_GSM C VAI_AAI3S M N3E_APN
4Krl:3:1 and also, even, namely Joram son ć to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year eighteenth Josaphat king Judas/Judah and also, even, namely to reign twelve year
4Krl:3:1 and Joram (indecl) son (nom)   he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) year (dat) eighteenth (dat) Josaphat (indecl) king (dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-REIGN-ed twelve years (nom|acc|voc)
4Krl:3:1 4Krl_3:1_1 4Krl_3:1_2 4Krl_3:1_3 4Krl_3:1_4 4Krl_3:1_5 4Krl_3:1_6 4Krl_3:1_7 4Krl_3:1_8 4Krl_3:1_9 4Krl_3:1_10 4Krl_3:1_11 4Krl_3:1_12 4Krl_3:1_13 4Krl_3:1_14 4Krl_3:1_15 4Krl_3:1_16 4Krl_3:1_17
4Krl:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὡς ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ μετέστησεν τὰς στήλας τοῦ Βααλ, ἃς ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ·
4Krl:3:2 And he did that which was evil in the sight of the Lord, only not as his father, nor as his mother: and he removed the pillars of Baal which his father had made. (2 Kings 3:2 Brenton)
4Krl:3:2 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, jednakże nie tak bardzo, jak jego ojciec i jego matka, ponieważ usunął stelę Baala, którą sporządził jego ojciec. (2 Krl 3:2 BT_4)
4Krl:3:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς πατὴρ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὡς μήτηρ αὐτοῦ, καὶ μετέστησεν τὰς στήλας τοῦ Βααλ, ἃς ἐποίησεν πατὴρ αὐτοῦ·
4Krl:3:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πλήν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:3:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z wyjątkiem ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. Baal Kto/, który/, który By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:3:2 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou, plE\n ou)CH O(s o( patE\r au)tou= kai\ ou)CH O(s E( mE/tEr au)tou=, kai\ mete/stEsen ta\s stE/las tou= *baal, a(/s e)poi/Esen o( patE\r au)tou=·
4Krl:3:2 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu, plEn uCH hOs ho patEr autu kai uCH hOs hE mEtEr autu, kai metestEsen tas stElas tu baal, has epoiEsen ho patEr autu·
4Krl:3:2 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM D D C RA_NSM N3_NSM RD_GSM C D C RA_NSF N3_NSF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF RA_GSM N_GSM RR_APF VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSM
4Krl:3:2 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. except οὐχ before rough breathing as/like the father he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing as/like the mother he/she/it/same and also, even, namely to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. the ć the Baal who/whom/which to do/make the father he/she/it/same
4Krl:3:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) except not as/like the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and not as/like the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-REMOVE-ed the (acc)   the (gen) Baal (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
4Krl:3:2 4Krl_3:2_1 4Krl_3:2_2 4Krl_3:2_3 4Krl_3:2_4 4Krl_3:2_5 4Krl_3:2_6 4Krl_3:2_7 4Krl_3:2_8 4Krl_3:2_9 4Krl_3:2_10 4Krl_3:2_11 4Krl_3:2_12 4Krl_3:2_13 4Krl_3:2_14 4Krl_3:2_15 4Krl_3:2_16 4Krl_3:2_17 4Krl_3:2_18 4Krl_3:2_19 4Krl_3:2_20 4Krl_3:2_21 4Krl_3:2_22 4Krl_3:2_23 4Krl_3:2_24 4Krl_3:2_25 4Krl_3:2_26 4Krl_3:2_27 4Krl_3:2_28 4Krl_3:2_29 4Krl_3:2_30
4Krl:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:3 πλὴν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῆς.
4Krl:3:3 Only he adhered to the sin of Jeroboam the son of Nabat, who made Israel to sin; he departed not from it. (2 Kings 3:3 Brenton)
4Krl:3:3 Przylgnął jednak do grzechu, do którego doprowadził Izraela Jeroboam, syn Nebata, i nie zerwał z nim. (2 Krl 3:3 BT_4)
4Krl:3:3 πλὴν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῆς.
4Krl:3:3 πλήν ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:3:3 Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:3:3 plE\n e)n tE=| a(marti/a| *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl, e)kollE/TE, ou)k a)pe/stE a)p’ au)tE=s.
4Krl:3:3 plEn en tE hamartia ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl, ekollETE, uk apestE ap’ autEs.
4Krl:3:3 D P RA_DSF N1A_DSF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM VCI_API3S D VHI_AAI3S P RD_GSF
4Krl:3:3 except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:3:3 except in/among/by (+dat) the (dat) sin (dat)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl) he/she/it-was-JOIN-ed not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) her/it/same (gen)
4Krl:3:3 4Krl_3:3_1 4Krl_3:3_2 4Krl_3:3_3 4Krl_3:3_4 4Krl_3:3_5 4Krl_3:3_6 4Krl_3:3_7 4Krl_3:3_8 4Krl_3:3_9 4Krl_3:3_10 4Krl_3:3_11 4Krl_3:3_12 4Krl_3:3_13 4Krl_3:3_14 4Krl_3:3_15 4Krl_3:3_16
4Krl:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:4 καὶ Μωσα βασιλεὺς Μωαβ ἦν νωκηδ καὶ ἐπέστρεφεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ ἐν τῇ ἐπαναστάσει ἑκατὸν χιλιάδας ἀρνῶν καὶ ἑκατὸν χιλιάδας κριῶν ἐπὶ πόκων.
4Krl:3:4 And Mosa king of Moab was a sheep-master, and he rendered to the king of Israel in the beginning of the year, a hundred thousand lambs, and a hundred thousand rams, with the wool. (2 Kings 3:4 Brenton)
4Krl:3:4 Mesza, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi izraelskiemu sto tysięcy owiec i wełnę ze stu tysięcy baranów. (2 Krl 3:4 BT_4)
4Krl:3:4 Καὶ Μωσα βασιλεὺς Μωαβ ἦν νωκηδ καὶ ἐπέστρεφεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ ἐν τῇ ἐπαναστάσει ἑκατὸν χιλιάδας ἀρνῶν καὶ ἑκατὸν χιλιάδας κριῶν ἐπὶ πόκων.
4Krl:3:4 καί   βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐπ·ανά·στασις, -εως, ἡ [LXX] ἑκατόν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ἑκατόν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ   ἐπί  
4Krl:3:4 I też, nawet, mianowicie Król By być I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Sto Kilo [jednostka tysiąc] Jagnię I też, nawet, mianowicie Sto Kilo [jednostka tysiąc] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
4Krl:3:4 *kai\ *mOsa basileu\s *mOab E)=n nOkEd kai\ e)pe/strefen tO=| basilei= *israEl e)n tE=| e)panasta/sei e(kato\n CHilia/das a)rnO=n kai\ e(kato\n CHilia/das kriO=n e)pi\ po/kOn.
4Krl:3:4 kai mOsa basileus mOab En nOkEd kai epestrefen tO basilei israEl en tE epanastasei hekaton CHiliadas arnOn kai hekaton CHiliadas kriOn epi pokOn.
4Krl:3:4 C N_NSM N3V_NSM N_GSF V9_IAI3S N_NSM C V1I_IAI3S RA_DSM N3V_DSM N_GSM P RA_DSF N3I_DSF M N3D_APF N3_GPM C M N3D_APF N2_GPM P N2_GPM
4Krl:3:4 and also, even, namely ć king ć to be ć and also, even, namely to turn around the king Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? hundred kilo [unit of one thousand] lamb and also, even, namely hundred kilo [unit of one thousand] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
4Krl:3:4 and   king (nom)   he/she/it-was   and he/she/it-was-TURN-ing-AROUND the (dat) king (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat) hundred kilos (acc) lambs (gen) and hundred kilos (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat)  
4Krl:3:4 4Krl_3:4_1 4Krl_3:4_2 4Krl_3:4_3 4Krl_3:4_4 4Krl_3:4_5 4Krl_3:4_6 4Krl_3:4_7 4Krl_3:4_8 4Krl_3:4_9 4Krl_3:4_10 4Krl_3:4_11 4Krl_3:4_12 4Krl_3:4_13 4Krl_3:4_14 4Krl_3:4_15 4Krl_3:4_16 4Krl_3:4_17 4Krl_3:4_18 4Krl_3:4_19 4Krl_3:4_20 4Krl_3:4_21 4Krl_3:4_22 4Krl_3:4_23
4Krl:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:5 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αχααβ καὶ ἠθέτησεν βασιλεὺς Μωαβ ἐν βασιλεῖ Ισραηλ.
4Krl:3:5 And it came to pass, after the death of Achaab, that the king of Moab rebelled against the king of Israel. (2 Kings 3:5 Brenton)
4Krl:3:5 Lecz po śmierci Achaba król Moabu zbuntował się przeciwko królowi izraelskiemu. (2 Krl 3:5 BT_4)
4Krl:3:5 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αχααβ καὶ ἠθέτησεν βασιλεὺς Μωαβ ἐν βασιλεῖ Ισραηλ.
4Krl:3:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:3:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król Izrael
4Krl:3:5 kai\ e)ge/neto meta\ to\ a)poTanei=n *aCHaab kai\ E)Te/tEsen basileu\s *mOab e)n basilei= *israEl.
4Krl:3:5 kai egeneto meta to apoTanein aCHaab kai ETetEsen basileus mOab en basilei israEl.
4Krl:3:5 C VBI_AMI3S P RA_ASN VB_AAN N_ASM C VAI_AAI3S N3V_NSM N_GSF P N3V_DSM N_GSM
4Krl:3:5 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die ć and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among king Israel
4Krl:3:5 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE   and he/she/it-REPUDIATE-ed king (nom)   in/among/by (+dat) king (dat) Israel (indecl)
4Krl:3:5 4Krl_3:5_1 4Krl_3:5_2 4Krl_3:5_3 4Krl_3:5_4 4Krl_3:5_5 4Krl_3:5_6 4Krl_3:5_7 4Krl_3:5_8 4Krl_3:5_9 4Krl_3:5_10 4Krl_3:5_11 4Krl_3:5_12 4Krl_3:5_13
4Krl:3:5 x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:6 καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς Ιωραμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ Σαμαρείας καὶ ἐπεσκέψατο τὸν Ισραηλ·
4Krl:3:6 And king Joram went forth in that day out of Samaria, and numbered Israel. (2 Kings 3:6 Brenton)
4Krl:3:6 W tym samym czasie król Joram wyszedł z Samarii i dokonywał przeglądu całego Izraela. (2 Krl 3:6 BT_4)
4Krl:3:6 καὶ ἐξῆλθεν βασιλεὺς Ιωραμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ Σαμαρείας καὶ ἐπεσκέψατο τὸν Ισραηλ·
4Krl:3:6 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰωράμ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐκ Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:3:6 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Król Joram W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Izrael
4Krl:3:6 kai\ e)XE=lTen o( basileu\s *iOram e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)k *samarei/as kai\ e)peske/PSato to\n *israEl·
4Krl:3:6 kai eXElTen ho basileus iOram en tE hEmera ekeinE ek samareias kai epeskePSato ton israEl·
4Krl:3:6 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N1A_GSF C VAI_AMI3S RA_ASM N_ASM
4Krl:3:6 and also, even, namely to come out the king Joram in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that out of (+gen) ἐξ before vowels Samaria [region of] and also, even, namely to visit [see skeptical] the Israel
4Krl:3:6 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) king (nom) Joram (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) out of (+gen) Samaria (gen) and he/she/it-was-VISIT-ed the (acc) Israel (indecl)
4Krl:3:6 4Krl_3:6_1 4Krl_3:6_2 4Krl_3:6_3 4Krl_3:6_4 4Krl_3:6_5 4Krl_3:6_6 4Krl_3:6_7 4Krl_3:6_8 4Krl_3:6_9 4Krl_3:6_10 4Krl_3:6_11 4Krl_3:6_12 4Krl_3:6_13 4Krl_3:6_14 4Krl_3:6_15
4Krl:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:7 καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐξαπέστειλεν πρὸς Ιωσαφατ βασιλέα Ιουδα λέγων Βασιλεὺς Μωαβ ἠθέτησεν ἐν ἐμοί· εἰ πορεύσῃ μετ’ ἐμοῦ εἰς Μωαβ εἰς πόλεμον; καὶ εἶπεν Ἀναβήσομαι· ὅμοιός μοι ὅμοιός σοι, ὡς ὁ λαός μου ὁ λαός σου, ὡς οἱ ἵπποι μου οἱ ἵπποι σου.
4Krl:3:7 And he went and sent to Josaphat king of Juda, saying, The king of Moab has rebelled against me: wilt thou go with me against Moab to war? And he said, I will go up: thou art as I, I am as thou; as my people, so is thy people, as my horses, so are thy horses. (2 Kings 3:7 Brenton)
4Krl:3:7 Podróżując, polecił oświadczyć Jozafatowi, królowi judzkiemu: «Król Moabu zbuntował się przeciwko mnie. Czy zechcesz wyruszyć ze mną na wojnę przeciw Moabowi?» Odpowiedział: «Wyruszę; ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie». (2 Krl 3:7 BT_4)
4Krl:3:7 καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐξαπέστειλεν πρὸς Ιωσαφατ βασιλέα Ιουδα λέγων Βασιλεὺς Μωαβ ἠθέτησεν ἐν ἐμοί· εἰ πορεύσῃ μετ’ ἐμοῦ εἰς Μωαβ εἰς πόλεμον; καὶ εἶπεν Ἀναβήσομαι· ὅμοιός μοι ὅμοιός σοι, ὡς λαός μου λαός σου, ὡς οἱ ἵπποι μου οἱ ἵπποι σου.
4Krl:3:7 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πρός Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1]   εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὅμοιος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὡς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Krl:3:7 I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Josaphat Król Judasz/Juda By mówić/opowiadaj Król By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Jeżeli By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By podnosić Podobny Ja Podobny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jak/jak Ludzie Ja Ludzie Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Koń Ja Koń Ty; twój/twój(sg)
4Krl:3:7 kai\ e)poreu/TE kai\ e)Xape/steilen pro\s *iOsafat basile/a *iouda le/gOn *basileu\s *mOab E)Te/tEsen e)n e)moi/· ei) poreu/sE| met’ e)mou= ei)s *mOab ei)s po/lemon; kai\ ei)=pen *)anabE/somai· o(/moio/s moi o(/moio/s soi, O(s o( lao/s mou o( lao/s sou, O(s oi( i(/ppoi mou oi( i(/ppoi sou.
4Krl:3:7 kai eporeuTE kai eXapesteilen pros iOsafat basilea iuda legOn basileus mOab ETetEsen en emoi· ei poreusE met’ emu eis mOab eis polemon; kai eipen anabEsomai· homoios moi homoios soi, hOs ho laos mu ho laos su, hOs hoi hippoi mu hoi hippoi su.
4Krl:3:7 C VCI_API3S C VAI_AAI3S P N_ASM N3V_ASM N_GSM V1_PAPNSM N3V_NSM N_GSF VAI_AAI3S P RP_DS C VA_AAS3S P RP_GS P N_ASF P N2_ASM C VBI_AAI3S VF_FAI1S A1A_NSM RP_DS A1A_NSM RP_DS C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_NPM N2_NPM RP_GS
4Krl:3:7 and also, even, namely to go and also, even, namely to ??? toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat king Judas/Judah to say/tell king ć to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine if to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) ć into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to say/tell to ascend similar I similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub as/like the people I the people you; your/yours(sg) as/like the horse I the horse you; your/yours(sg)
4Krl:3:7 and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat (indecl) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom) king (nom)   he/she/it-REPUDIATE-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) if you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc)   into (+acc) war (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-be-ASCEND-ed similar ([Adj] nom) me (dat) similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) as/like the (nom) people (nom) me (gen) the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) horses (nom|voc) me (gen) the (nom) horses (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
4Krl:3:7 4Krl_3:7_1 4Krl_3:7_2 4Krl_3:7_3 4Krl_3:7_4 4Krl_3:7_5 4Krl_3:7_6 4Krl_3:7_7 4Krl_3:7_8 4Krl_3:7_9 4Krl_3:7_10 4Krl_3:7_11 4Krl_3:7_12 4Krl_3:7_13 4Krl_3:7_14 4Krl_3:7_15 4Krl_3:7_16 4Krl_3:7_17 4Krl_3:7_18 4Krl_3:7_19 4Krl_3:7_20 4Krl_3:7_21 4Krl_3:7_22 4Krl_3:7_23 4Krl_3:7_24 4Krl_3:7_25 4Krl_3:7_26 4Krl_3:7_27 4Krl_3:7_28 4Krl_3:7_29 4Krl_3:7_30 4Krl_3:7_31 4Krl_3:7_32 4Krl_3:7_33 4Krl_3:7_34 4Krl_3:7_35 4Krl_3:7_36 4Krl_3:7_37 4Krl_3:7_38 4Krl_3:7_39 4Krl_3:7_40 4Krl_3:7_41 4Krl_3:7_42 4Krl_3:7_43
4Krl:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:8 καὶ εἶπεν Ποίᾳ ὁδῷ ἀναβῶ; καὶ εἶπεν Ὁδὸν ἔρημον Εδωμ.
4Krl:3:8 And he said, What way shall I go up? and he said, The way of the wilderness of Edom. (2 Kings 3:8 Brenton)
4Krl:3:8 A on jeszcze zapytał: «Którą drogą wyruszymy?» Odpowiedział: «Drogą przez pustynię Edomu». (2 Krl 3:8 BT_4)
4Krl:3:8 καὶ εἶπεν Ποίᾳ ὁδῷ ἀναβῶ; καὶ εἶπεν Ὁδὸν ἔρημον Εδωμ.
4Krl:3:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁδός, -οῦ, ἡ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἔρημος -ον  
4Krl:3:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Drogi {Sposobu}/droga By podnosić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Drogi {Sposobu}/droga Odludzie
4Krl:3:8 kai\ ei)=pen *poi/a| o(dO=| a)nabO=; kai\ ei)=pen *(odo\n e)/rEmon *edOm.
4Krl:3:8 kai eipen poia hodO anabO; kai eipen odon erEmon edOm.
4Krl:3:8 C VBI_AAI3S A1A_DSF N2_DSF VZ_AAS1S C VBI_AAI3S N2_ASF N2_ASF N_GSM
4Krl:3:8 and also, even, namely to say/tell ć way/road to ascend and also, even, namely to say/tell way/road wilderness ć
4Krl:3:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed   way/road (dat) I-should-ASCEND and he/she/it-SAY/TELL-ed way/road (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
4Krl:3:8 4Krl_3:8_1 4Krl_3:8_2 4Krl_3:8_3 4Krl_3:8_4 4Krl_3:8_5 4Krl_3:8_6 4Krl_3:8_7 4Krl_3:8_8 4Krl_3:8_9 4Krl_3:8_10
4Krl:3:8 x x x x x x x x x x
4Krl:3:9 καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ ὁ βασιλεὺς Ιουδα καὶ ὁ βασιλεὺς Εδωμ καὶ ἐκύκλωσαν ὁδὸν ἑπτὰ ἡμερῶν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ παρεμβολῇ καὶ τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν.
4Krl:3:9 And the king of Israel went, and the king of Juda, and the king of Edom: and they fetched a compass of seven days' journey; and there was no water for the army, and for the cattle that went with them. (2 Kings 3:9 Brenton)
4Krl:3:9 Zatem wyruszyli w drogę: król izraelski, król judzki i król Edomu. Kiedy zaś krążyli po drogach siedem dni, zabrakło wody dla wojska obozującego i bydła, które szło za nimi. (2 Krl 3:9 BT_4)
4Krl:3:9 καὶ ἐπορεύθη βασιλεὺς Ισραηλ καὶ βασιλεὺς Ιουδα καὶ βασιλεὺς Εδωμ καὶ ἐκύκλωσαν ὁδὸν ἑπτὰ ἡμερῶν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ παρεμβολῇ καὶ τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν.
4Krl:3:9 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:3:9 I też, nawet, mianowicie By iść Król Izrael I też, nawet, mianowicie Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Drogi {Sposobu}/droga Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Woda Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pij; stopa On/ona/to/to samo
4Krl:3:9 kai\ e)poreu/TE o( basileu\s *israEl kai\ o( basileu\s *iouda kai\ o( basileu\s *edOm kai\ e)ku/klOsan o(do\n e(pta\ E(merO=n, kai\ ou)k E)=n u(/dOr tE=| parembolE=| kai\ toi=s ktE/nesin toi=s e)n toi=s posi\n au)tO=n.
4Krl:3:9 kai eporeuTE ho basileus israEl kai ho basileus iuda kai ho basileus edOm kai ekyklOsan hodon hepta hEmerOn, kai uk En hydOr tE parembolE kai tois ktEnesin tois en tois posin autOn.
4Krl:3:9 C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM C RA_NSM N3V_NSM N_GSM C RA_NSM N3V_NSM N_GSM C VAI_AAI3P N2_ASF M N1A_GPF C D V9_IAI3S N3_NSN RA_DSF N1_DSF C RA_DPN N3E_DPN RA_DPM P RA_DPM N3D_DPM RD_GPM
4Krl:3:9 and also, even, namely to go the king Israel and also, even, namely the king Judas/Judah and also, even, namely the king ć and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle way/road seven day and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be water the camp camp, barracks, army and also, even, namely the Animal (beast) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the drink; foot he/she/it/same
4Krl:3:9 and he/she/it-was-GO-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) and the (nom) king (nom) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) king (nom)   and they-ENCIRCLE-ed way/road (acc) seven days (gen) and not he/she/it-was water (nom|acc|voc) the (dat) camp (dat) and the (dat) Animals (dat) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) them/same (gen)
4Krl:3:9 4Krl_3:9_1 4Krl_3:9_2 4Krl_3:9_3 4Krl_3:9_4 4Krl_3:9_5 4Krl_3:9_6 4Krl_3:9_7 4Krl_3:9_8 4Krl_3:9_9 4Krl_3:9_10 4Krl_3:9_11 4Krl_3:9_12 4Krl_3:9_13 4Krl_3:9_14 4Krl_3:9_15 4Krl_3:9_16 4Krl_3:9_17 4Krl_3:9_18 4Krl_3:9_19 4Krl_3:9_20 4Krl_3:9_21 4Krl_3:9_22 4Krl_3:9_23 4Krl_3:9_24 4Krl_3:9_25 4Krl_3:9_26 4Krl_3:9_27 4Krl_3:9_28 4Krl_3:9_29 4Krl_3:9_30 4Krl_3:9_31 4Krl_3:9_32
4Krl:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:10 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ Ὦ ὅτι κέκληκεν κύριος τοὺς τρεῖς βασιλεῖς παρερχομένους δοῦναι αὐτοὺς ἐν χειρὶ Μωαβ.
4Krl:3:10 And the king of Israel said, Alas! that the Lord should have called the three kings on their way, to give them into the hand of Moab. (2 Kings 3:10 Brenton)
4Krl:3:10 Wtedy król izraelski zawołał: «Biada! Albowiem Pan zwołał tych trzech królów, by ich wydać w ręce Moabu». (2 Krl 3:10 BT_4)
4Krl:3:10 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ ὅτι κέκληκεν κύριος τοὺς τρεῖς βασιλεῖς παρερχομένους δοῦναι αὐτοὺς ἐν χειρὶ Μωαβ.
4Krl:3:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βασιλεύς, -έως, ὁ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν  
4Krl:3:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Izrael Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Ponieważ/tamto By nazywać rozmowę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Trzy Król By mijać mijaj, obok, albo przeszły By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka
4Krl:3:10 kai\ ei)=pen o( basileu\s *israEl *)=O o(/ti ke/klEken ku/rios tou\s trei=s basilei=s parerCHome/nous dou=nai au)tou\s e)n CHeiri\ *mOab.
4Krl:3:10 kai eipen ho basileus israEl O hoti keklEken kyrios tus treis basileis parerCHomenus dunai autus en CHeiri mOab.
4Krl:3:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM I C VX_XAI3S N2_NSM RA_APM A3_APM N3V_APM V1_PMPAPM VO_AAN RD_APM P N3_DSF N_GSF
4Krl:3:10 and also, even, namely to say/tell the king Israel O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be because/that to call call lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the three king to pass by go by, beside, or past to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć
4Krl:3:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) O!; omega; I-should-be because/that he/she/it-has-CALL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) three (acc, nom) kings (acc, nom|voc) while being-PASS BY-ed (acc) to-GIVE them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)  
4Krl:3:10 4Krl_3:10_1 4Krl_3:10_2 4Krl_3:10_3 4Krl_3:10_4 4Krl_3:10_5 4Krl_3:10_6 4Krl_3:10_7 4Krl_3:10_8 4Krl_3:10_9 4Krl_3:10_10 4Krl_3:10_11 4Krl_3:10_12 4Krl_3:10_13 4Krl_3:10_14 4Krl_3:10_15 4Krl_3:10_16 4Krl_3:10_17 4Krl_3:10_18
4Krl:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:11 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτης τοῦ κυρίου καὶ ἐπιζητήσωμεν τὸν κύριον παρ’ αὐτοῦ; καὶ ἀπεκρίθη εἷς τῶν παίδων βασιλέως Ισραηλ καὶ εἶπεν Ὧδε Ελισαιε υἱὸς Σαφατ, ὃς ἐπέχεεν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας Ηλιου.
4Krl:3:11 And Josaphat said, Is there not here a prophet of the Lord, that we may enquire of the Lord by him? And one of the servants of the king of Israel answered and said, There is here Elisaie son of Saphat, who poured water on the hands of Eliu. (2 Kings 3:11 Brenton)
4Krl:3:11 Jozafat zaś odrzekł: «Czy tu nie ma proroka Pańskiego, byśmy przez niego mogli zapytać się Pana?» Odpowiedział jeden ze sług króla izraelskiego: «Jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewał wodą ręce Eliasza». (2 Krl 3:11 BT_4)
4Krl:3:11 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτης τοῦ κυρίου καὶ ἐπιζητήσωμεν τὸν κύριον παρ’ αὐτοῦ; καὶ ἀπεκρίθη εἷς τῶν παίδων βασιλέως Ισραηλ καὶ εἶπεν Ὧδε Ελισαιε υἱὸς Σαφατ, ὃς ἐπέχεεν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας Ηλιου.
4Krl:3:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὧδε προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὧδε Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
4Krl:3:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Josaphat ??? Przed przydechem mocnym By być Tutaj Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Jeden Dziecka/służący Król Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Tutaj Elisza Syn Kto/, który/, który Do ??? Woda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
4Krl:3:11 kai\ ei)=pen *iOsafat *ou)k e)/stin O(=de profE/tEs tou= kuri/ou kai\ e)piDZEtE/sOmen to\n ku/rion par’ au)tou=; kai\ a)pekri/TE ei(=s tO=n pai/dOn basile/Os *israEl kai\ ei)=pen *(=Ode *elisaie ui(o\s *safat, o(\s e)pe/CHeen u(/dOr e)pi\ CHei=ras *Eliou.
4Krl:3:11 kai eipen iOsafat uk estin hOde profEtEs tu kyriu kai epiDZEtEsOmen ton kyrion par’ autu; kai apekriTE heis tOn paidOn basileOs israEl kai eipen Ode elisaie hyios safat, hos epeCHeen hydOr epi CHeiras Eliu.
4Krl:3:11 C VBI_AAI3S N_NSM D V9_PAI3S D N1M_NSM RA_GSM N2_GSM C VA_AAS1P RA_ASM N2_ASM P RD_GSM C VCI_API3S A3_NSM RA_GPM N3D_GPM N3V_GSM N_GSM C VBI_AAI3S D N_NSM N2_NSM N_GSM RR_NSM V2I_IAI3S N3_ASN P N3_APF N_GSM
4Krl:3:11 and also, even, namely to say/tell Josaphat οὐχ before rough breathing to be here prophet the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely to answer one the child/servant king Israel and also, even, namely to say/tell here Elisha son ć who/whom/which to ??? water upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
4Krl:3:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Josaphat (indecl) not he/she/it-is here prophet (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and we-should-EARNESTLY SEEK the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-ANSWER-ed one (nom) the (gen) children/servants (gen) king (gen) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed here Elisha (voc) son (nom)   who/whom/which (nom) he/she/it-was-???-ing water (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (acc) Elijah (gen); sun (gen)
4Krl:3:11 4Krl_3:11_1 4Krl_3:11_2 4Krl_3:11_3 4Krl_3:11_4 4Krl_3:11_5 4Krl_3:11_6 4Krl_3:11_7 4Krl_3:11_8 4Krl_3:11_9 4Krl_3:11_10 4Krl_3:11_11 4Krl_3:11_12 4Krl_3:11_13 4Krl_3:11_14 4Krl_3:11_15 4Krl_3:11_16 4Krl_3:11_17 4Krl_3:11_18 4Krl_3:11_19 4Krl_3:11_20 4Krl_3:11_21 4Krl_3:11_22 4Krl_3:11_23 4Krl_3:11_24 4Krl_3:11_25 4Krl_3:11_26 4Krl_3:11_27 4Krl_3:11_28 4Krl_3:11_29 4Krl_3:11_30 4Krl_3:11_31 4Krl_3:11_32 4Krl_3:11_33 4Krl_3:11_34
4Krl:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:12 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Ἔστιν αὐτῷ ῥῆμα κυρίου. καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα καὶ βασιλεὺς Εδωμ.
4Krl:3:12 And Josaphat said, He has the word of the Lord. And the king of Israel, and Josaphat king of Juda, and the king of Edom, went down to him. (2 Kings 3:12 Brenton)
4Krl:3:12 Jozafat zaś powiedział: «On ma słowo Pańskie». Więc król izraelski, Jozafat, i król Edomu poszli do niego. (2 Krl 3:12 BT_4)
4Krl:3:12 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Ἔστιν αὐτῷ ῥῆμα κυρίου. καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα καὶ βασιλεὺς Εδωμ.
4Krl:3:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύς, -έως, ὁ  
4Krl:3:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Josaphat By być On/ona/to/to samo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Król Izrael I też, nawet, mianowicie Josaphat Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Król
4Krl:3:12 kai\ ei)=pen *iOsafat *)/estin au)tO=| r(E=ma kuri/ou. kai\ kate/bE pro\s au)to\n basileu\s *israEl kai\ *iOsafat basileu\s *iouda kai\ basileu\s *edOm.
4Krl:3:12 kai eipen iOsafat estin autO rEma kyriu. kai katebE pros auton basileus israEl kai iOsafat basileus iuda kai basileus edOm.
4Krl:3:12 C VBI_AAI3S N_NSM V9_PAI3S RD_DSM N3M_NSN N2_GSM C VZI_AAI3S P RD_ASM N3V_NSM N_GSM C N_NSM N3V_NSM N_GSM C N3V_NSM N_GSM
4Krl:3:12 and also, even, namely to say/tell Josaphat to be he/she/it/same declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go down toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same king Israel and also, even, namely Josaphat king Judas/Judah and also, even, namely king ć
4Krl:3:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Josaphat (indecl) he/she/it-is him/it/same (dat) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-GO DOWN-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) king (nom) Israel (indecl) and Josaphat (indecl) king (nom) Judas/Judah (gen, voc) and king (nom)  
4Krl:3:12 4Krl_3:12_1 4Krl_3:12_2 4Krl_3:12_3 4Krl_3:12_4 4Krl_3:12_5 4Krl_3:12_6 4Krl_3:12_7 4Krl_3:12_8 4Krl_3:12_9 4Krl_3:12_10 4Krl_3:12_11 4Krl_3:12_12 4Krl_3:12_13 4Krl_3:12_14 4Krl_3:12_15 4Krl_3:12_16 4Krl_3:12_17 4Krl_3:12_18 4Krl_3:12_19 4Krl_3:12_20
4Krl:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:13 καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς βασιλέα Ισραηλ Τί ἐμοὶ καὶ σοί; δεῦρο πρὸς τοὺς προφήτας τοῦ πατρός σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς Ισραηλ Μή, ὅτι κέκληκεν κύριος τοὺς τρεῖς βασιλεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖρας Μωαβ.
4Krl:3:13 And Elisaie said to the king of Israel, What have I to do with thee? go to the prophets of thy father, and the prophets of thy mother. And the king of Israel said to him, Has the Lord called the three kings to deliver them into the hands of Moab? (2 Kings 3:13 Brenton)
4Krl:3:13 Elizeusz zaś rzekł do króla izraelskiego: «Cóż ja mam do ciebie, a ty do mnie? Idź do proroków ojca twego i do proroków twojej matki!» Odpowiedział mu król Izraela: «Nie! Czy Pan zwołał tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabu?» (2 Krl 3:13 BT_4)
4Krl:3:13 καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς βασιλέα Ισραηλ Τί ἐμοὶ καὶ σοί; δεῦρο πρὸς τοὺς προφήτας τοῦ πατρός σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεὺς Ισραηλ Μή, ὅτι κέκληκεν κύριος τοὺς τρεῖς βασιλεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖρας Μωαβ.
4Krl:3:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δεῦρο πρός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ μή ὅτι καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν  
4Krl:3:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Przychodź!/Tutaj i teraz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król Izrael Nie Ponieważ/tamto By nazywać rozmowę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Trzy Król By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka
4Krl:3:13 kai\ ei)=pen *elisaie pro\s basile/a *israEl *ti/ e)moi\ kai\ soi/; deu=ro pro\s tou\s profE/tas tou= patro/s sou. kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu\s *israEl *mE/, o(/ti ke/klEken ku/rios tou\s trei=s basilei=s tou= paradou=nai au)tou\s ei)s CHei=ras *mOab.
4Krl:3:13 kai eipen elisaie pros basilea israEl ti emoi kai soi; deuro pros tus profEtas tu patros su. kai eipen autO ho basileus israEl mE, hoti keklEken kyrios tus treis basileis tu paradunai autus eis CHeiras mOab.
4Krl:3:13 C VBI_AAI3S N_NSM P N3V_ASM N_GSM RI_NSN RP_DS C RP_DS D P RA_APM N1M_APM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM N_GSM D C VX_XAI3S N2_NSM RA_APM A3_APM N3V_APM RA_GSN VO_AAN RD_APM P N3_APF N_GSF
4Krl:3:13 and also, even, namely to say/tell Elisha toward (+acc,+gen,+dat) king Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub come!/here and now toward (+acc,+gen,+dat) the prophet the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king Israel not because/that to call call lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the three king the to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand ć
4Krl:3:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Israel (indecl) who/what/why (nom|acc) me (dat); my/mine (nom|voc) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) come!/here and now toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) Israel (indecl) not because/that he/she/it-has-CALL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) three (acc, nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) to-Hand OVER them/same (acc) into (+acc) hands (acc)  
4Krl:3:13 4Krl_3:13_1 4Krl_3:13_2 4Krl_3:13_3 4Krl_3:13_4 4Krl_3:13_5 4Krl_3:13_6 4Krl_3:13_7 4Krl_3:13_8 4Krl_3:13_9 4Krl_3:13_10 4Krl_3:13_11 4Krl_3:13_12 4Krl_3:13_13 4Krl_3:13_14 4Krl_3:13_15 4Krl_3:13_16 4Krl_3:13_17 4Krl_3:13_18 4Krl_3:13_19 4Krl_3:13_20 4Krl_3:13_21 4Krl_3:13_22 4Krl_3:13_23 4Krl_3:13_24 4Krl_3:13_25 4Krl_3:13_26 4Krl_3:13_27 4Krl_3:13_28 4Krl_3:13_29 4Krl_3:13_30 4Krl_3:13_31 4Krl_3:13_32 4Krl_3:13_33 4Krl_3:13_34 4Krl_3:13_35 4Krl_3:13_36
4Krl:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:14 καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος τῶν δυνάμεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον Ιωσαφατ βασιλέως Ιουδα ἐγὼ λαμβάνω, εἰ ἐπέβλεψα πρὸς σὲ καὶ εἶδόν σε·
4Krl:3:14 And Elisaie said, As the Lord of hosts before whom I stand lives, unless I regarded the presence of Josaphat the king of Juda, I would not have looked on thee, nor seen thee. (2 Kings 3:14 Brenton)
4Krl:3:14 Elizeusz odrzekł: «Na życie Pana Zastępów, przed którego obliczem stoję! Gdybym nie miał względu na Jozafata, króla judzkiego - to ani bym na ciebie nie zważał, ani bym na ciebie nie spojrzał. (2 Krl 3:14 BT_4)
4Krl:3:14 καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος τῶν δυνάμεων, παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον Ιωσαφατ βασιλέως Ιουδα ἐγὼ λαμβάνω, εἰ ἐπέβλεψα πρὸς σὲ καὶ εἶδόν σε·
4Krl:3:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰ μή πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) εἰ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Krl:3:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Kto/, który/, który By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Jeżeli Nie Twarz Josaphat Król Judasz/Juda Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jeżeli By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg)
4Krl:3:14 kai\ ei)=pen *elisaie *DZE=| ku/rios tO=n duna/meOn, O(=| pare/stEn e)nO/pion au)tou=, o(/ti ei) mE\ pro/sOpon *iOsafat basile/Os *iouda e)gO\ lamba/nO, ei) e)pe/blePSa pro\s se\ kai\ ei)=do/n se·
4Krl:3:14 kai eipen elisaie DZE kyrios tOn dynameOn, hO parestEn enOpion autu, hoti ei mE prosOpon iOsafat basileOs iuda egO lambanO, ei epeblePSa pros se kai eidon se·
4Krl:3:14 C VBI_AAI3S N_NSM V3_PAS3S N2_NSM RA_GPF N3I_GPF RR_DSM VHI_AAI1S P RD_GSM C C D N2N_ASN N_GSM N3V_GSM N_GSM RP_NS V1_PAI1S C VAI_AAI1S P RP_AS C VBI_AAI1S RP_AS
4Krl:3:14 and also, even, namely to say/tell Elisha to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability who/whom/which to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same because/that if not face Josaphat king Judas/Judah I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand if to look upon overlook, look attentively toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg)
4Krl:3:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) abilities (gen) who/whom/which (dat) I-STand-ed-WITH/BESIDE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that if not face (nom|acc|voc) Josaphat (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) I (nom) I-am-TAKE HOLD OF-ing, I-should-be-TAKE HOLD OF-ing if I-LOOK UPON-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-SEE-ed, they-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
4Krl:3:14 4Krl_3:14_1 4Krl_3:14_2 4Krl_3:14_3 4Krl_3:14_4 4Krl_3:14_5 4Krl_3:14_6 4Krl_3:14_7 4Krl_3:14_8 4Krl_3:14_9 4Krl_3:14_10 4Krl_3:14_11 4Krl_3:14_12 4Krl_3:14_13 4Krl_3:14_14 4Krl_3:14_15 4Krl_3:14_16 4Krl_3:14_17 4Krl_3:14_18 4Krl_3:14_19 4Krl_3:14_20 4Krl_3:14_21 4Krl_3:14_22 4Krl_3:14_23 4Krl_3:14_24 4Krl_3:14_25 4Krl_3:14_26 4Krl_3:14_27
4Krl:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:15 καὶ νυνὶ δὲ λαβέ μοι ψάλλοντα. καὶ ἐγένετο ὡς ἔψαλλεν ὁ ψάλλων, καὶ ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν χεὶρ κυρίου,
4Krl:3:15 And now fetch me a harper. And it came to pass, as the harper harped, that the hand of the Lord came upon him. (2 Kings 3:15 Brenton)
4Krl:3:15 Teraz jednak przyprowadźcie mi harfiarza». Kiedy zaś harfiarz grał na strunach, spoczęła na nim ręka Pańska (2 Krl 3:15 BT_4)
4Krl:3:15 καὶ νυνὶ δὲ λαβέ μοι ψάλλοντα. καὶ ἐγένετο ὡς ἔψαλλεν ψάλλων, καὶ ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν χεὶρ κυρίου,
4Krl:3:15 καί νυνί δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:3:15 I też, nawet, mianowicie Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja By szarpać (instrument) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By szarpać (instrument) By szarpać (instrument) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:3:15 kai\ nuni\ de\ labe/ moi PSa/llonta. kai\ e)ge/neto O(s e)/PSallen o( PSa/llOn, kai\ e)ge/neto e)p’ au)to\n CHei\r kuri/ou,
4Krl:3:15 kai nyni de labe moi PSallonta. kai egeneto hOs ePSallen ho PSallOn, kai egeneto ep’ auton CHeir kyriu,
4Krl:3:15 C D x VB_AAD2S RP_DS V1_PAPASM C VBI_AMI3S C V1I_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM C VBI_AMI3S P RD_ASM N3_NSF N2_GSM
4Krl:3:15 and also, even, namely right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I to pluck (an instrument) and also, even, namely to become become, happen as/like to pluck (an instrument) the to pluck (an instrument) and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:3:15 and right now Yet do-TAKE HOLD OF-you(sg)! me (dat) while PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT) (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT) the (nom) while PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT) (nom) and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:3:15 4Krl_3:15_1 4Krl_3:15_2 4Krl_3:15_3 4Krl_3:15_4 4Krl_3:15_5 4Krl_3:15_6 4Krl_3:15_7 4Krl_3:15_8 4Krl_3:15_9 4Krl_3:15_10 4Krl_3:15_11 4Krl_3:15_12 4Krl_3:15_13 4Krl_3:15_14 4Krl_3:15_15 4Krl_3:15_16 4Krl_3:15_17 4Krl_3:15_18
4Krl:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:16 καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ποιήσατε τὸν χειμάρρουν τοῦτον βοθύνους βοθύνους·
4Krl:3:16 And he said, Thus saith the Lord, Make this valley full of trenches. (2 Kings 3:16 Brenton)
4Krl:3:16 i powiedział: «Tak mówi Pan: Wykopcie w tym wąwozie rowy obok rowów. (2 Krl 3:16 BT_4)
4Krl:3:16 καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ποιήσατε τὸν χειμάρρουν τοῦτον βοθύνους βοθύνους·
4Krl:3:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο βόθυνος, -ου, ὁ βόθυνος, -ου, ὁ
4Krl:3:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Koryto rzeki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dół Dół
4Krl:3:16 kai\ ei)=pen *ta/de le/gei ku/rios *poiE/sate to\n CHeima/rroun tou=ton boTu/nous boTu/nous·
4Krl:3:16 kai eipen tade legei kyrios poiEsate ton CHeimarrun tuton boTynus boTynus·
4Krl:3:16 C VBI_AAI3S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2P RA_ASM A1C_ASM RD_ASM N2_APM N2_APM
4Krl:3:16 and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make the wadi this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] pit pit
4Krl:3:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-DO/MAKE-you(pl)! the (acc) wadi (acc) this (acc) pits (acc) pits (acc)
4Krl:3:16 4Krl_3:16_1 4Krl_3:16_2 4Krl_3:16_3 4Krl_3:16_4 4Krl_3:16_5 4Krl_3:16_6 4Krl_3:16_7 4Krl_3:16_8 4Krl_3:16_9 4Krl_3:16_10 4Krl_3:16_11
4Krl:3:16 x x x x x x x x x x x
4Krl:3:17 ὅτι τάδε λέγει κύριος Οὐκ ὄψεσθε πνεῦμα καὶ οὐκ ὄψεσθε ὑετόν, καὶ ὁ χειμάρρους οὗτος πλησθήσεται ὕδατος, καὶ πίεσθε ὑμεῖς καὶ αἱ κτήσεις ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν·
4Krl:3:17 For thus saith the Lord, Ye shall not see wind, neither shall ye see rain, yet this valley shall be filled with water, and ye, and your flocks, and your cattle shall drink. (2 Kings 3:17 Brenton)
4Krl:3:17 Bo tak mówi Pan: Nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecież wąwóz ten napełni się wodą i pić będziecie wy, wasze stada i wasze bydło. (2 Krl 3:17 BT_4)
4Krl:3:17 ὅτι τάδε λέγει κύριος Οὐκ ὄψεσθε πνεῦμα καὶ οὐκ ὄψεσθε ὑετόν, καὶ χειμάρρους οὗτος πλησθήσεται ὕδατος, καὶ πίεσθε ὑμεῖς καὶ αἱ κτήσεις ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν·
4Krl:3:17 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑετός, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
4Krl:3:17 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Deszcz I też, nawet, mianowicie Koryto rzeki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Woda I też, nawet, mianowicie By pić Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Ty
4Krl:3:17 o(/ti ta/de le/gei ku/rios *ou)k o)/PSesTe pneu=ma kai\ ou)k o)/PSesTe u(eto/n, kai\ o( CHeima/rrous ou(=tos plEsTE/setai u(/datos, kai\ pi/esTe u(mei=s kai\ ai( ktE/seis u(mO=n kai\ ta\ ktE/nE u(mO=n·
4Krl:3:17 hoti tade legei kyrios uk oPSesTe pneuma kai uk oPSesTe hyeton, kai ho CHeimarrus hutos plEsTEsetai hydatos, kai piesTe hymeis kai hai ktEseis hymOn kai ta ktEnE hymOn·
4Krl:3:17 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VF_FMI2P N3M_ASN C D VF_FMI2P N2_ASM C RA_NSM N2E_NSM RD_NSM VS_FPI3S N3T_GSN C VF_FMI2P RP_NP C RA_NPF N3I_NPF RP_GP C RA_NPN N3E_NPN RP_GP
4Krl:3:17 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), rain and also, even, namely the wadi this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? water and also, even, namely to drink you and also, even, namely the ć you and also, even, namely the Animal (beast) you
4Krl:3:17 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(pl)-will-be-SEE-ed spirit (nom|acc|voc) and not you(pl)-will-be-SEE-ed rain (acc) and the (nom) wadi (nom), wadis (acc) this (nom) he/she/it-will-be-???-ed water (gen) and you(pl)-will-be-DRINK-ed, be-you(pl)-DRINK-ed! you(pl) (nom) and the (nom)   you(pl) (gen) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
4Krl:3:17 4Krl_3:17_1 4Krl_3:17_2 4Krl_3:17_3 4Krl_3:17_4 4Krl_3:17_5 4Krl_3:17_6 4Krl_3:17_7 4Krl_3:17_8 4Krl_3:17_9 4Krl_3:17_10 4Krl_3:17_11 4Krl_3:17_12 4Krl_3:17_13 4Krl_3:17_14 4Krl_3:17_15 4Krl_3:17_16 4Krl_3:17_17 4Krl_3:17_18 4Krl_3:17_19 4Krl_3:17_20 4Krl_3:17_21 4Krl_3:17_22 4Krl_3:17_23 4Krl_3:17_24 4Krl_3:17_25 4Krl_3:17_26 4Krl_3:17_27 4Krl_3:17_28
4Krl:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:18 καὶ κούφη αὕτη ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, καὶ παραδώσω τὴν Μωαβ ἐν χειρὶ ὑμῶν,
4Krl:3:18 And this is a light thing in the eyes of the Lord: I will also deliver Moab into your hand. (2 Kings 3:18 Brenton)
4Krl:3:18 Lecz jeszcze tego jest mało w oczach Pana, ponieważ wyda On Moab w wasze ręce. (2 Krl 3:18 BT_4)
4Krl:3:18 καὶ κούφη αὕτη ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, καὶ παραδώσω τὴν Μωαβ ἐν χειρὶ ὑμῶν,
4Krl:3:18 καί   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
4Krl:3:18 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty
4Krl:3:18 kai\ kou/fE au(/tE e)n o)fTalmoi=s kuri/ou, kai\ paradO/sO tE\n *mOab e)n CHeiri\ u(mO=n,
4Krl:3:18 kai kufE hautE en ofTalmois kyriu, kai paradOsO tEn mOab en CHeiri hymOn,
4Krl:3:18 C A1_NSF RD_NSF P N2_DPM N2_GSM C VF_FAI1S RA_ASF N_ASF P N3_DSF RP_GP
4Krl:3:18 and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you
4Krl:3:18 and   this (nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER the (acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) you(pl) (gen)
4Krl:3:18 4Krl_3:18_1 4Krl_3:18_2 4Krl_3:18_3 4Krl_3:18_4 4Krl_3:18_5 4Krl_3:18_6 4Krl_3:18_7 4Krl_3:18_8 4Krl_3:18_9 4Krl_3:18_10 4Krl_3:18_11 4Krl_3:18_12 4Krl_3:18_13
4Krl:3:18 x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:19 καὶ πατάξετε πᾶσαν πόλιν ὀχυρὰν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν καταβαλεῖτε καὶ πάσας πηγὰς ὕδατος ἐμφράξετε καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἀχρειώσετε ἐν λίθοις.
4Krl:3:19 And ye shall smite every strong city, and ye shall cut down every good tree, and ye shall stop all wells of water, and spoil every good piece of land with stones. (2 Kings 3:19 Brenton)
4Krl:3:19 Zburzycie wszystkie miasta obwarowane i wszystkie znaczniejsze miasta. Wytniecie wszystkie drzewa użyteczne. Zasypiecie wszystkie źródła wód. Wszystkie zaś pola uprawne spustoszycie narzucając kamieni». (2 Krl 3:19 BT_4)
4Krl:3:19 καὶ πατάξετε πᾶσαν πόλιν ὀχυρὰν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν καταβαλεῖτε καὶ πάσας πηγὰς ὕδατος ἐμφράξετε καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἀχρειώσετε ἐν λίθοις.
4Krl:3:19 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀ·χρειόω/-ρεόω (-, αχρειω·σ-, αχρειω·σ-/αχρεω·σ-, -, -, αχρειω·θ-/αχρεω·θ-) ἐν λίθος, -ου, ὁ
4Krl:3:19 I też, nawet, mianowicie By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do ??? I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wiosna {Sprężyna} Woda I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Część Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By robić bezużyteczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień
4Krl:3:19 kai\ pata/Xete pa=san po/lin o)CHura\n kai\ pa=n Xu/lon a)gaTo\n katabalei=te kai\ pa/sas pEga\s u(/datos e)mfra/Xete kai\ pa=san meri/da a)gaTE\n a)CHreiO/sete e)n li/Tois.
4Krl:3:19 kai pataXete pasan polin oCHyran kai pan Xylon agaTon katabaleite kai pasas pEgas hydatos emfraXete kai pasan merida agaTEn aCHreiOsete en liTois.
4Krl:3:19 C VF_FAI2P A1S_ASF N3I_ASF A1A_ASF C A3_ASN N2N_ASN A1_ASN VF2_FAI2P C A1S_APF N1_APF N3T_GSN VF_FAI2P C A1S_ASF N3D_ASF A1_ASF VF_FAI2P P N2_DPM
4Krl:3:19 and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of; to sprinkle city ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. good inherently good, i.e. God-wrought. to ??? and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle spring water ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle part good inherently good, i.e. God-wrought. to make useless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone
4Krl:3:19 and you(pl)-will-SMITE every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) city (acc)   and every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-will-??? and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) springs (acc) water (gen)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) ??? (acc) good ([Adj] acc) you(pl)-will-MAKE-USELESS in/among/by (+dat) stones (dat)
4Krl:3:19 4Krl_3:19_1 4Krl_3:19_2 4Krl_3:19_3 4Krl_3:19_4 4Krl_3:19_5 4Krl_3:19_6 4Krl_3:19_7 4Krl_3:19_8 4Krl_3:19_9 4Krl_3:19_10 4Krl_3:19_11 4Krl_3:19_12 4Krl_3:19_13 4Krl_3:19_14 4Krl_3:19_15 4Krl_3:19_16 4Krl_3:19_17 4Krl_3:19_18 4Krl_3:19_19 4Krl_3:19_20 4Krl_3:19_21 4Krl_3:19_22
4Krl:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:20 καὶ ἐγένετο τὸ πρωῒ ἀναβαινούσης τῆς θυσίας καὶ ἰδοὺ ὕδατα ἤρχοντο ἐξ ὁδοῦ Εδωμ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ὕδατος.
4Krl:3:20 And it came to pass in the morning, when the sacrifice was offered, that, behold! waters came from the way of Edom, and the land was filled with water. (2 Kings 3:20 Brenton)
4Krl:3:20 Rano więc - w porze składania ofiar z pokarmów - oto napłynęła woda drogą od strony Edomu, tak iż okolica wypełniła się wodą. (2 Krl 3:20 BT_4)
4Krl:3:20 καὶ ἐγένετο τὸ πρωῒ ἀναβαινούσης τῆς θυσίας καὶ ἰδοὺ ὕδατα ἤρχοντο ἐξ ὁδοῦ Εδωμ, καὶ ἐπλήσθη γῆ ὕδατος.
4Krl:3:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐκ ὁδός, -οῦ, ἡ   καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὕδωρ, ὕδατος, τό
4Krl:3:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wcześnie By podnosić Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Woda By przychodzić; by zaczynać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Do ??? Ziemi/ziemia Woda
4Krl:3:20 kai\ e)ge/neto to\ prOi\+ a)nabainou/sEs tE=s Tusi/as kai\ i)dou\ u(/data E)/rCHonto e)X o(dou= *edOm, kai\ e)plE/sTE E( gE= u(/datos.
4Krl:3:20 kai egeneto to prO+i anabainusEs tEs Tysias kai idu hydata ErCHonto eX hodu edOm, kai eplEsTE hE gE hydatos.
4Krl:3:20 C VBI_AMI3S RA_ASN D V1_PAPGSF RA_GSF N1A_GSF C I N3T_APN V1I_IMI3P P N2_GSF N_GSM C VSI_API3S RA_NSF N1_NSF N3T_GSN
4Krl:3:20 and also, even, namely to become become, happen the early to ascend the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), water to come; to begin out of (+gen) ἐξ before vowels way/road ć and also, even, namely to ??? the earth/land water
4Krl:3:20 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) early while ASCEND-ing (gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! waters (nom|acc|voc) they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed out of (+gen) way/road (gen)   and he/she/it-was-???-ed the (nom) earth/land (nom|voc) water (gen)
4Krl:3:20 4Krl_3:20_1 4Krl_3:20_2 4Krl_3:20_3 4Krl_3:20_4 4Krl_3:20_5 4Krl_3:20_6 4Krl_3:20_7 4Krl_3:20_8 4Krl_3:20_9 4Krl_3:20_10 4Krl_3:20_11 4Krl_3:20_12 4Krl_3:20_13 4Krl_3:20_14 4Krl_3:20_15 4Krl_3:20_16 4Krl_3:20_17 4Krl_3:20_18 4Krl_3:20_19
4Krl:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:21 καὶ πᾶσα Μωαβ ἤκουσαν ὅτι ἀνέβησαν οἱ βασιλεῖς πολεμεῖν αὐτούς, καὶ ἀνεβόησαν ἐκ παντὸς περιεζωσμένου ζώνην καὶ ἐπάνω καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ ὁρίου.
4Krl:3:21 And all Moab heard that the three kings were come up to fight against them; and they cried out on every side, even all that were girt with a girdle, and they said, Ho! and stood upon the border. (2 Kings 3:21 Brenton)
4Krl:3:21 Kiedy wszyscy Moabici dowiedzieli się, że królowie wyruszyli, aby stoczyć z nimi bitwę, zwołali wszystkich zdolnych do noszenia broni i stanęli na granicy. (2 Krl 3:21 BT_4)
4Krl:3:21 καὶ πᾶσα Μωαβ ἤκουσαν ὅτι ἀνέβησαν οἱ βασιλεῖς πολεμεῖν αὐτούς, καὶ ἀνεβόησαν ἐκ παντὸς περιεζωσμένου ζώνην καὶ ἐπάνω καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ ὁρίου.
4Krl:3:21 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ζώνη, -ης, ἡ καί ἐπ·άνω καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό
4Krl:3:21 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ponieważ/tamto By podnosić Król By walczyć z wojną On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica
4Krl:3:21 kai\ pa=sa *mOab E)/kousan o(/ti a)ne/bEsan oi( basilei=s polemei=n au)tou/s, kai\ a)nebo/Esan e)k panto\s perieDZOsme/nou DZO/nEn kai\ e)pa/nO kai\ e)/stEsan e)pi\ tou= o(ri/ou.
4Krl:3:21 kai pasa mOab Ekusan hoti anebEsan hoi basileis polemein autus, kai aneboEsan ek pantos perieDZOsmenu DZOnEn kai epanO kai estEsan epi tu horiu.
4Krl:3:21 C A1S_NSF N_NSF VAI_AAI3P C VZI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM V2_PAN RD_APM C VAI_AAI3P P A3_GSM V5_PMPGSM N1_ASF C D C VAI_AAI3P P RA_GSN N2N_GSN
4Krl:3:21 and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć to have come I have come. I have arrived.; to hear because/that to ascend the king to fight war he/she/it/same and also, even, namely to cry out out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. and also, even, namely upper before, overhead and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary
4Krl:3:21 and every (nom|voc)   while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed because/that they-ASCEND-ed the (nom) kings (acc, nom|voc) to-be-FIGHT-ing them/same (acc) and they-CRY-ed-OUT out of (+gen) every (gen) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (gen) cincture (acc) and upper and they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) boundary (gen)
4Krl:3:21 4Krl_3:21_1 4Krl_3:21_2 4Krl_3:21_3 4Krl_3:21_4 4Krl_3:21_5 4Krl_3:21_6 4Krl_3:21_7 4Krl_3:21_8 4Krl_3:21_9 4Krl_3:21_10 4Krl_3:21_11 4Krl_3:21_12 4Krl_3:21_13 4Krl_3:21_14 4Krl_3:21_15 4Krl_3:21_16 4Krl_3:21_17 4Krl_3:21_18 4Krl_3:21_19 4Krl_3:21_20 4Krl_3:21_21 4Krl_3:21_22 4Krl_3:21_23
4Krl:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:22 καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί, καὶ ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν ἐπὶ τὰ ὕδατα· καὶ εἶδεν Μωαβ ἐξ ἐναντίας τὰ ὕδατα πυρρὰ ὡσεὶ αἷμα
4Krl:3:22 And they rose early in the morning, and the sun rose upon the waters, and Moab saw the waters on the opposite side red as blood. (2 Kings 3:22 Brenton)
4Krl:3:22 Kiedy rano wstali i kiedy słońce rozbłysło nad wodami, Moabici ujrzeli z oddali wodę czerwoną jak krew. (2 Krl 3:22 BT_4)
4Krl:3:22 καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί, καὶ ἥλιος ἀνέτειλεν ἐπὶ τὰ ὕδατα· καὶ εἶδεν Μωαβ ἐξ ἐναντίας τὰ ὕδατα πυρρὰ ὡσεὶ αἷμα
4Krl:3:22 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό πυρρός[1] -ά -όν ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό
4Krl:3:22 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Wcześnie I też, nawet, mianowicie Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By podnosić się wiosnę {sprężynę} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Woda Czerwony Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Krew
4Krl:3:22 kai\ O)/rTrisan to\ prOi/, kai\ o( E(/lios a)ne/teilen e)pi\ ta\ u(/data· kai\ ei)=den *mOab e)X e)nanti/as ta\ u(/data purra\ O(sei\ ai(=ma
4Krl:3:22 kai OrTrisan to prOi, kai ho hElios aneteilen epi ta hydata· kai eiden mOab eX enantias ta hydata pyrra hOsei haima
4Krl:3:22 C VAI_AAI3P RA_ASN D C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S P RA_APN N3T_APN C VBI_AAI3S N_NSF P A1A_GSF RA_APN N3T_APN A1A_APN x N3M_ASN
4Krl:3:22 and also, even, namely to come early in the morning the early and also, even, namely the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to rise spring up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the water red like/approximately [as-if]; to push blood
4Krl:3:22 and they-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom|acc) early and the (nom) sun (nom) he/she/it-TO RISE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) and he/she/it-SEE-ed   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) red ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) blood (nom|acc|voc)
4Krl:3:22 4Krl_3:22_1 4Krl_3:22_2 4Krl_3:22_3 4Krl_3:22_4 4Krl_3:22_5 4Krl_3:22_6 4Krl_3:22_7 4Krl_3:22_8 4Krl_3:22_9 4Krl_3:22_10 4Krl_3:22_11 4Krl_3:22_12 4Krl_3:22_13 4Krl_3:22_14 4Krl_3:22_15 4Krl_3:22_16 4Krl_3:22_17 4Krl_3:22_18 4Krl_3:22_19 4Krl_3:22_20 4Krl_3:22_21
4Krl:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:23 καὶ εἶπαν Αἷμα τοῦτο τῆς ῥομφαίας, ἐμαχέσαντο οἱ βασιλεῖς καὶ ἐπάταξαν ἀνὴρ τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ νῦν ἐπὶ τὰ σκῦλα, Μωαβ.
4Krl:3:23 And they said, This is the blood of the sword; and the kings have fought, and each man has smitten his neighbour; now then to the spoils, Moab. (2 Kings 3:23 Brenton)
4Krl:3:23 Powiedzieli więc: «To krew! Z pewnością królowie powycinali się nawzajem, uderzywszy jeden na drugiego. A teraz pójdźmy po łupy, Moabie!» (2 Krl 3:23 BT_4)
4Krl:3:23 καὶ εἶπαν Αἷμα τοῦτο τῆς ῥομφαίας, ἐμαχέσαντο οἱ βασιλεῖς καὶ ἐπάταξαν ἀνὴρ τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ νῦν ἐπὶ τὰ σκῦλα, Μωαβ.
4Krl:3:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί νῦν ἐπί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό  
4Krl:3:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Krew To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Szpada By kłócić się Król I też, nawet, mianowicie By uderzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Teraz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łup
4Krl:3:23 kai\ ei)=pan *ai(=ma tou=to tE=s r(omfai/as, e)maCHe/santo oi( basilei=s kai\ e)pa/taXan a)nE\r to\n plEsi/on au)tou=, kai\ nu=n e)pi\ ta\ sku=la, *mOab.
4Krl:3:23 kai eipan haima tuto tEs romfaias, emaCHesanto hoi basileis kai epataXan anEr ton plEsion autu, kai nyn epi ta skyla, mOab.
4Krl:3:23 C VAI_AAI3P N3M_NSN RD_NSN RA_GSF N1A_GSF VAI_AMI3P RA_NPM N3V_NPM C VAI_AAI3P N3_NSM RA_ASM D RD_GSM C D P RA_APN N2N_APN N_GSF
4Krl:3:23 and also, even, namely to say/tell blood this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sword to quarrel the king and also, even, namely to smite man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely now upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spoil ć
4Krl:3:23 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) this (nom|acc) the (gen) sword (gen), swords (acc) they-were-QUARREL-ed the (nom) kings (acc, nom|voc) and they-SMITE-ed man, husband (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and now upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc)  
4Krl:3:23 4Krl_3:23_1 4Krl_3:23_2 4Krl_3:23_3 4Krl_3:23_4 4Krl_3:23_5 4Krl_3:23_6 4Krl_3:23_7 4Krl_3:23_8 4Krl_3:23_9 4Krl_3:23_10 4Krl_3:23_11 4Krl_3:23_12 4Krl_3:23_13 4Krl_3:23_14 4Krl_3:23_15 4Krl_3:23_16 4Krl_3:23_17 4Krl_3:23_18 4Krl_3:23_19 4Krl_3:23_20 4Krl_3:23_21
4Krl:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:24 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ, καὶ Ισραηλ ἀνέστησαν καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωαβ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθον εἰσπορευόμενοι καὶ τύπτοντες τὴν Μωαβ
4Krl:3:24 And they entered into the camp of Israel; and Israel arose and smote Moab, and they fled from before them; and they went on and smote Moab as they went. (2 Kings 3:24 Brenton)
4Krl:3:24 Kiedy przyszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali i uderzyli na Moabitów, tak iż ci przed nimi rzucili się do ucieczki. Oni zaś szli naprzód i bili Moabitów. (2 Krl 3:24 BT_4)
4Krl:3:24 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ, καὶ Ισραηλ ἀνέστησαν καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωαβ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθον εἰσπορευόμενοι καὶ τύπτοντες τὴν Μωαβ
4Krl:3:24 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό  
4Krl:3:24 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Izrael I też, nawet, mianowicie Izrael By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić By wchodzić I też, nawet, mianowicie Do niech bije
4Krl:3:24 kai\ ei)sE=lTon ei)s tE\n parembolE\n *israEl, kai\ *israEl a)ne/stEsan kai\ e)pa/taXan tE\n *mOab, kai\ e)/fugon a)po\ prosO/pou au)tO=n. kai\ ei)sE=lTon ei)sporeuo/menoi kai\ tu/ptontes tE\n *mOab
4Krl:3:24 kai eisElTon eis tEn parembolEn israEl, kai israEl anestEsan kai epataXan tEn mOab, kai efygon apo prosOpu autOn. kai eisElTon eisporeuomenoi kai typtontes tEn mOab
4Krl:3:24 C VBI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF N_GSM C N_NSM VHI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_ASF N_ASF C VBI_AAI3P P N2N_GSN RD_GPM C VBI_AAI3P V1_PMPNPM C V1_PAPNPM RA_ASF N_ASF
4Krl:3:24 and also, even, namely to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army Israel and also, even, namely Israel to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to smite the ć and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to enter to enter and also, even, namely to beat the ć
4Krl:3:24 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) Israel (indecl) and Israel (indecl) they-STand-ed-UP and they-SMITE-ed the (acc)   and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed while being-ENTER-ed (nom|voc) and while BEAT-ing (nom|voc) the (acc)  
4Krl:3:24 4Krl_3:24_1 4Krl_3:24_2 4Krl_3:24_3 4Krl_3:24_4 4Krl_3:24_5 4Krl_3:24_6 4Krl_3:24_7 4Krl_3:24_8 4Krl_3:24_9 4Krl_3:24_10 4Krl_3:24_11 4Krl_3:24_12 4Krl_3:24_13 4Krl_3:24_14 4Krl_3:24_15 4Krl_3:24_16 4Krl_3:24_17 4Krl_3:24_18 4Krl_3:24_19 4Krl_3:24_20 4Krl_3:24_21 4Krl_3:24_22 4Krl_3:24_23 4Krl_3:24_24 4Krl_3:24_25
4Krl:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:25 καὶ τὰς πόλεις καθεῖλον καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἔρριψαν ἀνὴρ τὸν λίθον καὶ ἐνέπλησαν αὐτὴν καὶ πᾶσαν πηγὴν ὕδατος ἐνέφραξαν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν κατέβαλον ἕως τοῦ καταλιπεῖν τοὺς λίθους τοῦ τοίχου καθῃρημένους, καὶ ἐκύκλευσαν οἱ σφενδονῆται καὶ ἐπάταξαν αὐτήν.
4Krl:3:25 And they razed the cities, and cast every man his stone on every good piece of land and filled it; and they stopped every well, and cut down every good tree, until they left only the stones of the wall cast down; and the slingers compassed the land, and smote it. (2 Kings 3:25 Brenton)
4Krl:3:25 Burzyli miasta. Każdy rzucał kamienie na wszelkie pola uprawne, aby je nimi pokryć. Zasypywali wszystkie źródła wody. Wycinali wszelkie drzewa użyteczne. Wreszcie pozostało tylko Kir-Chareszet. Osaczyli je procarze i rzucali na nie kamieniami. (2 Krl 3:25 BT_4)
4Krl:3:25 καὶ τὰς πόλεις καθεῖλον καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἔρριψαν ἀνὴρ τὸν λίθον καὶ ἐνέπλησαν αὐτὴν καὶ πᾶσαν πηγὴν ὕδατος ἐνέφραξαν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν κατέβαλον ἕως τοῦ καταλιπεῖν τοὺς λίθους τοῦ τοίχου καθῃρημένους, καὶ ἐκύκλευσαν οἱ σφενδονῆται καὶ ἐπάταξαν αὐτήν.
4Krl:3:25 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί κυκλεύω (-, -, κυκλευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:3:25 I też, nawet, mianowicie Miasto By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Część Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kamień I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wiosna {Sprężyna} Woda I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do ??? Aż; świtaj By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Kamień Ściana By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie By otaczać I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo
4Krl:3:25 kai\ ta\s po/leis kaTei=lon kai\ pa=san meri/da a)gaTE\n e)/rriPSan a)nE\r to\n li/Ton kai\ e)ne/plEsan au)tE\n kai\ pa=san pEgE\n u(/datos e)ne/fraXan kai\ pa=n Xu/lon a)gaTo\n kate/balon e(/Os tou= katalipei=n tou\s li/Tous tou= toi/CHou kaTE|rEme/nous, kai\ e)ku/kleusan oi( sfendonE=tai kai\ e)pa/taXan au)tE/n.
4Krl:3:25 kai tas poleis kaTeilon kai pasan merida agaTEn erriPSan anEr ton liTon kai eneplEsan autEn kai pasan pEgEn hydatos enefraXan kai pan Xylon agaTon katebalon heOs tu katalipein tus liTus tu toiCHu kaTErEmenus, kai ekykleusan hoi sfendonEtai kai epataXan autEn.
4Krl:3:25 C RA_APF N3I_APF VBI_AAI3P C A1S_ASF N3D_ASF A1_ASF VAI_AAI3P N3_NSM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RD_ASF C A1S_ASF N1_ASF N3T_GSN VAI_AAI3P C A3_ASN N2N_ASN A1_ASM VBI_AAI3P P RA_GSN VB_AAN RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM VM_XMPAPM C VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM C VAI_AAI3P RD_ASF
4Krl:3:25 and also, even, namely the city to take down purge and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle part good inherently good, i.e. God-wrought. to toss/fling/dump man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the stone and also, even, namely to satisfy fill up he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle spring water ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. good inherently good, i.e. God-wrought. to ??? until; dawn the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the stone the wall to take down purge and also, even, namely to surround the ć and also, even, namely to smite he/she/it/same
4Krl:3:25 and the (acc) cities (acc, nom|voc) I-TAKE-ed-DOWN, they-TAKE-ed-DOWN and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) ??? (acc) good ([Adj] acc) they-TOSS/FLING/DUMP-ed man, husband (nom) the (acc) stone (acc) and they-SATISFY-ed her/it/same (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) spring (acc) water (gen)   and every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-???-ed, they-???-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-LEAVE-BEHIND the (acc) stones (acc) the (gen) wall (gen) having-been-TAKE-ed-DOWN (acc) and they-SURROUND-ed the (nom)   and they-SMITE-ed her/it/same (acc)
4Krl:3:25 4Krl_3:25_1 4Krl_3:25_2 4Krl_3:25_3 4Krl_3:25_4 4Krl_3:25_5 4Krl_3:25_6 4Krl_3:25_7 4Krl_3:25_8 4Krl_3:25_9 4Krl_3:25_10 4Krl_3:25_11 4Krl_3:25_12 4Krl_3:25_13 4Krl_3:25_14 4Krl_3:25_15 4Krl_3:25_16 4Krl_3:25_17 4Krl_3:25_18 4Krl_3:25_19 4Krl_3:25_20 4Krl_3:25_21 4Krl_3:25_22 4Krl_3:25_23 4Krl_3:25_24 4Krl_3:25_25 4Krl_3:25_26 4Krl_3:25_27 4Krl_3:25_28 4Krl_3:25_29 4Krl_3:25_30 4Krl_3:25_31 4Krl_3:25_32 4Krl_3:25_33 4Krl_3:25_34 4Krl_3:25_35 4Krl_3:25_36 4Krl_3:25_37 4Krl_3:25_38 4Krl_3:25_39 4Krl_3:25_40
4Krl:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:26 καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς Μωαβ ὅτι ἐκραταίωσεν ὑπὲρ αὐτὸν ὁ πόλεμος, καὶ ἔλαβεν μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτακοσίους ἄνδρας ἐσπασμένους ῥομφαίαν διακόψαι πρὸς βασιλέα Εδωμ, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.
4Krl:3:26 And the king of Moab saw that the battle prevailed against him; and he took with him seven hundred men that drew sword, to cut through to the king of Edom: and they could not. (2 Kings 3:26 Brenton)
4Krl:3:26 Kiedy król Moabu ujrzał, że nie może sprostać bitwie, wziął ze sobą siedmiuset mężów dobywających miecza, aby przebić się do króla Edomu, lecz nie zdołał. (2 Krl 3:26 BT_4)
4Krl:3:26 καὶ εἶδεν βασιλεὺς Μωαβ ὅτι ἐκραταίωσεν ὑπὲρ αὐτὸν πόλεμος, καὶ ἔλαβεν μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτακοσίους ἄνδρας ἐσπασμένους ῥομφαίαν διακόψαι πρὸς βασιλέα Εδωμ, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.
4Krl:3:26 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὅτι κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)   πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
4Krl:3:26 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król Ponieważ/tamto By stawać się silnym Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Siedemset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? Szpada Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego
4Krl:3:26 kai\ ei)=den o( basileu\s *mOab o(/ti e)kratai/Osen u(pe\r au)to\n o( po/lemos, kai\ e)/laben meT’ e(autou= e(ptakosi/ous a)/ndras e)spasme/nous r(omfai/an diako/PSai pro\s basile/a *edOm, kai\ ou)k E)dunE/TEsan.
4Krl:3:26 kai eiden ho basileus mOab hoti ekrataiOsen hyper auton ho polemos, kai elaben meT’ heautu heptakosius andras espasmenus romfaian diakoPSai pros basilea edOm, kai uk EdynETEsan.
4Krl:3:26 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSF C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3S P RD_GSM A1_APM N3_APM VMI_XMPAPM N1A_ASF VA_AAN P N3V_ASM N_GSM C D VCI_API3P
4Krl:3:26 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king ć because/that to become strong above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same the war [see polemic] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves seven hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? sword ć toward (+acc,+gen,+dat) king ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able
4Krl:3:26 and he/she/it-SEE-ed the (nom) king (nom)   because/that he/she/it-BECOME STRONG-ed above (+acc), on behalf of (+gen) him/it/same (acc) the (nom) war (nom) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed after (+acc), with (+gen) self (gen) seven hundred (acc) men, husbands (acc) having-been-???-ed (acc) sword (acc)   toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   and not they-were-ABLE-ed
4Krl:3:26 4Krl_3:26_1 4Krl_3:26_2 4Krl_3:26_3 4Krl_3:26_4 4Krl_3:26_5 4Krl_3:26_6 4Krl_3:26_7 4Krl_3:26_8 4Krl_3:26_9 4Krl_3:26_10 4Krl_3:26_11 4Krl_3:26_12 4Krl_3:26_13 4Krl_3:26_14 4Krl_3:26_15 4Krl_3:26_16 4Krl_3:26_17 4Krl_3:26_18 4Krl_3:26_19 4Krl_3:26_20 4Krl_3:26_21 4Krl_3:26_22 4Krl_3:26_23 4Krl_3:26_24 4Krl_3:26_25 4Krl_3:26_26
4Krl:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:3:27 καὶ ἔλαβεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρωτότοκον, ὃς ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τοῦ τείχους· καὶ ἐγένετο μετάμελος μέγας ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἀπῆραν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γῆν.
4Krl:3:27 And he took his eldest son whom he had designed to reign in his stead, and offered him up for a whole-burnt-offering on the walls. And there was a great indignation against Israel; and they departed from him, and returned to their land. (2 Kings 3:27 Brenton)
4Krl:3:27 Wtedy wziął syna swego pierworodnego, który miał po nim panować, i złożył go jako ofiarę całopalną na murze. Wówczas wielkie oburzenie ogarnęło Izraelitów, tak iż odeszli od niego i wrócili do swojego kraju. (2 Krl 3:27 BT_4)
4Krl:3:27 καὶ ἔλαβεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρωτότοκον, ὃς ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τοῦ τείχους· καὶ ἐγένετο μετάμελος μέγας ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἀπῆραν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γῆν.
4Krl:3:27 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
4Krl:3:27 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn On/ona/to/to samo firstborn Kto/, który/, który By panować Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Ofiara spalana [zobacz holokaust] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By zabierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
4Krl:3:27 kai\ e)/laben to\n ui(o\n au)tou= to\n prOto/tokon, o(\s e)basi/leusen a)nt au)tou=, kai\ a)nE/negken au)to\n o(lokau/tOma e)pi\ tou= tei/CHous· kai\ e)ge/neto meta/melos me/gas e)pi\ *israEl, kai\ a)pE=ran a)p’ au)tou= kai\ e)pe/strePSan ei)s tE\n gE=n.
4Krl:3:27 kai elaben ton hyion autu ton prOtotokon, hos ebasileusen ant autu, kai anEnenken auton holokautOma epi tu teiCHus· kai egeneto metamelos megas epi israEl, kai apEran ap’ autu kai epestrePSan eis tEn gEn.
4Krl:3:27 C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASM A1B_ASM RR_NSM VAI_AAI3S P RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM N3M_ASN P RA_GSN N3E_GSN C VBI_AMI3S N2_NSM A1P_NSM P N_ASM C VAI_AAI3P P RD_GSM C VAI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF
4Krl:3:27 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son he/she/it/same the firstborn who/whom/which to reign against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same burnt offering [see holocaust] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall and also, even, namely to become become, happen ć great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to turn around into (+acc) the earth/land
4Krl:3:27 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) son (acc) him/it/same (gen) the (acc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-REIGN-ed against (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-BRING UP-ed him/it/same (acc) burnt offering (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) wall (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed   great ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and they-TAKE-ed-AWAY away from (+gen) him/it/same (gen) and they-TURN-ed-AROUND into (+acc) the (acc) earth/land (acc)
4Krl:3:27 4Krl_3:27_1 4Krl_3:27_2 4Krl_3:27_3 4Krl_3:27_4 4Krl_3:27_5 4Krl_3:27_6 4Krl_3:27_7 4Krl_3:27_8 4Krl_3:27_9 4Krl_3:27_10 4Krl_3:27_11 4Krl_3:27_12 4Krl_3:27_13 4Krl_3:27_14 4Krl_3:27_15 4Krl_3:27_16 4Krl_3:27_17 4Krl_3:27_18 4Krl_3:27_19 4Krl_3:27_20 4Krl_3:27_21 4Krl_3:27_22 4Krl_3:27_23 4Krl_3:27_24 4Krl_3:27_25 4Krl_3:27_26 4Krl_3:27_27 4Krl_3:27_28 4Krl_3:27_29 4Krl_3:27_30 4Krl_3:27_31 4Krl_3:27_32 4Krl_3:27_33
4Krl:3:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x