4Krl:1:1 καὶ ἠθέτησεν Μωαβ ἐν Ισραηλ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αχααβ.
4Krl:1:1 And Moab repelled against Israel after the death of Achaab. (2 Kings 1:1 Brenton)
4Krl:1:1 Następnie - po śmierci Achaba - zbuntował się Moab przeciw Izraelowi. (2 Krl 1:1 BT_4)
4Krl:1:1 Καὶ ἠθέτησεν Μωαβ ἐν Ισραηλ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αχααβ.
4Krl:1:1 καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)   ἐν Ἰσραήλ, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)  
4Krl:1:1 I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać
4Krl:1:1 *kai\ E)Te/tEsen *mOab e)n *israEl meta\ to\ a)poTanei=n *aCHaab.
4Krl:1:1 kai ETetEsen mOab en israEl meta to apoTanein aCHaab.
4Krl:1:1 C VAI_AAI3S N_NSF P N_DSM P RA_ASN VB_AAN N_ASM
4Krl:1:1 and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die ć
4Krl:1:1 and he/she/it-REPUDIATE-ed   in/among/by (+dat) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE  
4Krl:1:1 4Krl_1:1_1 4Krl_1:1_2 4Krl_1:1_3 4Krl_1:1_4 4Krl_1:1_5 4Krl_1:1_6 4Krl_1:1_7 4Krl_1:1_8 4Krl_1:1_9
4Krl:1:1 x x x x x x x x x
4Krl:1:2 καὶ ἔπεσεν Οχοζιας διὰ τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἠρρώστησεν. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Δεῦτε καὶ ἐπιζητήσατε ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων εἰ ζήσομαι ἐκ τῆς ἀρρωστίας μου ταύτης· καὶ ἐπορεύθησαν ἐπερωτῆσαι δι’ αὐτοῦ.
4Krl:1:2 And Ochozias fell through the lattice that was in his upper chamber in Samaria and was sick; and he sent messengers, and said to them, Go and enquire of Baal fly, the god of Accaron, whether I shall recover of this my sickness. And they went to enquire of him. (2 Kings 1:2 Brenton)
4Krl:1:2 Ochozjasz zaś wypadł przez kratę w swej górnej komnacie w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców mówiąc do nich: «Idźcie, wywiadujcie się u Beelzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby». (2 Krl 1:2 BT_4)
4Krl:1:2 καὶ ἔπεσεν Οχοζιας διὰ τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἠρρώστησεν. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Δεῦτε καὶ ἐπιζητήσατε ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων εἰ ζήσομαι ἐκ τῆς ἀρρωστίας μου ταύτης· καὶ ἐπορεύθησαν ἐπερωτῆσαι δι’ αὐτοῦ.
4Krl:1:2 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ καί   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δεῦτε καί ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ   θεός, -οῦ, ὁ   εἰ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:1:2 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyższy pokój; na górę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Przychodź I też, nawet, mianowicie Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Baal Bóg  Jeżeli Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By iść By pytać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
4Krl:1:2 kai\ e)/pesen *oCHoDZias dia\ tou= diktuOtou= tou= e)n tO=| u(perO/|O| au)tou= tO=| e)n *samarei/a| kai\ E)rrO/stEsen. kai\ a)pe/steilen a)gge/lous kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *deu=te kai\ e)piDZEtE/sate e)n tE=| *baal mui=an Teo\n *akkarOn ei) DZE/somai e)k tE=s a)rrOsti/as mou tau/tEs· kai\ e)poreu/TEsan e)perOtE=sai di’ au)tou=.
4Krl:1:2 kai epesen oCHoDZias dia tu diktyOtu tu en tO hyperOO autu tO en samareia kai ErrOstEsen. kai apesteilen angelus kai eipen pros autus deute kai epiDZEtEsate en tE baal myian Teon akkarOn ei DZEsomai ek tEs arrOstias mu tautEs· kai eporeuTEsan eperOtEsai di’ autu.
4Krl:1:2 C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_GSM A1_GSM RA_GSM P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM RA_DSM P N1A_DSF C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N2_APM C VBI_AAI3S P RD_APM D C VA_AAD2P P RA_DSF N_DSF N1A_ASF N2_ASM N_GSF C VF_FMI1S P RA_GSF N1A_GSF RP_GS RD_GSF C VCI_API3P VA_AAN P RD_GSM
4Krl:1:2 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the upper room; upstairs he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] and also, even, namely ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same come and also, even, namely to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Baal ć god [see theology] ć if to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) out of (+gen) ἐξ before vowels the ć I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to go to question because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
4Krl:1:2 and he/she/it-FALL-ed   because of (+acc), through (+gen) the (gen)   the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) upper room (dat); upstairs ([Adj] dat) him/it/same (gen) the (dat) in/among/by (+dat) Samaria (dat) and   and he/she/it-ORDER FORTH-ed messengers/angels (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) come and do-EARNESTLY SEEK-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) Baal (indecl)   god (acc)   if I-will-be-EXISTS-ed out of (+gen) the (gen)   me (gen) this (gen) and they-were-GO-ed to-QUESTION, be-you(sg)-QUESTION-ed!, he/she/it-happens-to-QUESTION (opt) because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:1:2 4Krl_1:2_1 4Krl_1:2_2 4Krl_1:2_3 4Krl_1:2_4 4Krl_1:2_5 4Krl_1:2_6 4Krl_1:2_7 4Krl_1:2_8 4Krl_1:2_9 4Krl_1:2_10 4Krl_1:2_11 4Krl_1:2_12 4Krl_1:2_13 4Krl_1:2_14 4Krl_1:2_15 4Krl_1:2_16 4Krl_1:2_17 4Krl_1:2_18 4Krl_1:2_19 4Krl_1:2_20 4Krl_1:2_21 4Krl_1:2_22 4Krl_1:2_23 4Krl_1:2_24 4Krl_1:2_25 4Krl_1:2_26 4Krl_1:2_27 4Krl_1:2_28 4Krl_1:2_29 4Krl_1:2_30 4Krl_1:2_31 4Krl_1:2_32 4Krl_1:2_33 4Krl_1:2_34 4Krl_1:2_35 4Krl_1:2_36 4Krl_1:2_37 4Krl_1:2_38 4Krl_1:2_39 4Krl_1:2_40 4Krl_1:2_41 4Krl_1:2_42 4Krl_1:2_43 4Krl_1:2_44
4Krl:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:3 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Ηλιου τὸν Θεσβίτην λέγων Ἀναστὰς δεῦρο εἰς συνάντησιν τῶν ἀγγέλων Οχοζιου βασιλέως Σαμαρείας καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτούς Εἰ παρὰ τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ισραηλ ὑμεῖς πορεύεσθε ἐπιζητῆσαι ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων;
4Krl:1:3 And an angel of the Lord called Eliu the Thesbite, saying, Arise, and go to meet the messengers of Ochozias king of Samaria, and thou shalt say to them, Is it because there is no God in Israel, that ye go to enquire of Baal fly, the God of Accaron? but it shall not be so. (2 Kings 1:3 Brenton)
4Krl:1:3 Lecz Anioł Pański powiedział do Eliasza z Tiszbe: «Wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu? (2 Krl 1:3 BT_4)
4Krl:1:3 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Ηλιου τὸν Θεσβίτην λέγων Ἀναστὰς δεῦρο εἰς συνάντησιν τῶν ἀγγέλων Οχοζιου βασιλέως Σαμαρείας καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτούς Εἰ παρὰ τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ισραηλ ὑμεῖς πορεύεσθε ἐπιζητῆσαι ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων;
4Krl:1:3 καί ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δεῦρο εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ   βασιλεύς, -έως, ὁ Σαμάρεια, -ας, ἡ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰ παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ   θεός, -οῦ, ὁ  
4Krl:1:3 I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Przychodź!/Tutaj i teraz Do (+przyspieszenie) Spotykanie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Król Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Ty By iść Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Baal Bóg 
4Krl:1:3 kai\ a)/ggelos kuri/ou e)la/lEsen pro\s *Eliou to\n *Tesbi/tEn le/gOn *)anasta\s deu=ro ei)s suna/ntEsin tO=n a)gge/lOn *oCHoDZiou basile/Os *samarei/as kai\ lalE/seis pro\s au)tou/s *ei) para\ to\ mE\ ei)=nai Teo\n e)n *israEl u(mei=s poreu/esTe e)piDZEtE=sai e)n tE=| *baal mui=an Teo\n *akkarOn;
4Krl:1:3 kai angelos kyriu elalEsen pros Eliu ton TesbitEn legOn anastas deuro eis synantEsin tOn angelOn oCHoDZiu basileOs samareias kai lalEseis pros autus ei para to mE einai Teon en israEl hymeis poreuesTe epiDZEtEsai en tE baal myian Teon akkarOn;
4Krl:1:3 C N2_NSM N2_GSM VAI_AAI3S P N_ASM RA_ASM N_ASM V1_PAPNSM VH_AAPNSM D P N3I_ASF RA_GPM N2_GPM N1T_GSM N3V_GSM N1A_GSF C VF_FAI2S P RD_APM C P RA_ASN D V9_PAN N2_ASM P N_DSM RP_NP V1_PMI2P VA_AAN P RA_DSF N_DSF N1A_ASF N2_ASM N_GSF
4Krl:1:3 and also, even, namely agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the ć to say/tell to stand up put up, raise, resurrect come!/here and now into (+acc) meeting the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) ć king Samaria [region of] and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel you to go to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Baal ć god [see theology] ć
4Krl:1:3 and messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) the (acc)   while SAY/TELL-ing (nom) upon STand-ing-UP (nom|voc) come!/here and now into (+acc) meeting (acc) the (gen) messengers/angels (gen)   king (gen) Samaria (gen) and you(sg)-will-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) if frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be god (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! to-EARNESTLY SEEK, be-you(sg)-EARNESTLY SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-EARNESTLY SEEK (opt) in/among/by (+dat) the (dat) Baal (indecl)   god (acc)  
4Krl:1:3 4Krl_1:3_1 4Krl_1:3_2 4Krl_1:3_3 4Krl_1:3_4 4Krl_1:3_5 4Krl_1:3_6 4Krl_1:3_7 4Krl_1:3_8 4Krl_1:3_9 4Krl_1:3_10 4Krl_1:3_11 4Krl_1:3_12 4Krl_1:3_13 4Krl_1:3_14 4Krl_1:3_15 4Krl_1:3_16 4Krl_1:3_17 4Krl_1:3_18 4Krl_1:3_19 4Krl_1:3_20 4Krl_1:3_21 4Krl_1:3_22 4Krl_1:3_23 4Krl_1:3_24 4Krl_1:3_25 4Krl_1:3_26 4Krl_1:3_27 4Krl_1:3_28 4Krl_1:3_29 4Krl_1:3_30 4Krl_1:3_31 4Krl_1:3_32 4Krl_1:3_33 4Krl_1:3_34 4Krl_1:3_35 4Krl_1:3_36 4Krl_1:3_37 4Krl_1:3_38 4Krl_1:3_39
4Krl:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:4 καὶ οὐχ οὕτως· ὅτι τάδε λέγει κύριος Ἡ κλίνη, ἐφ’ ἧς ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ’ αὐτῆς, ὅτι ἐκεῖ θανάτῳ ἀποθανῇ. καὶ ἐπορεύθη Ηλιου καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς.
4Krl:1:4 For thus saith the Lord, The bed on which thou art gone up, thou shalt not come down from it, for thou shalt surely die. And Eliu went, and said so to them. (2 Kings 1:4 Brenton)
4Krl:1:4 Dlatego tak mówi Pan: Z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!» I odszedł Eliasz. (2 Krl 1:4 BT_4)
4Krl:1:4 καὶ οὐχ οὕτως· ὅτι τάδε λέγει κύριος κλίνη, ἐφ’ ἧς ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ’ αὐτῆς, ὅτι ἐκεῖ θανάτῳ ἀποθανῇ. καὶ ἐπορεύθη Ηλιου καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς.
4Krl:1:4 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐκεῖ θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:1:4 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Łóżko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By podnosić Tam ??? Przed przydechem mocnym By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Tam Śmierć By umierać I też, nawet, mianowicie By iść Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
4Krl:1:4 kai\ ou)CH ou(/tOs· o(/ti ta/de le/gei ku/rios *(E kli/nE, e)f’ E(=s a)ne/bEs e)kei=, ou) katabE/sE| a)p’ au)tE=s, o(/ti e)kei= Tana/tO| a)poTanE=|. kai\ e)poreu/TE *Eliou kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s.
4Krl:1:4 kai uCH hutOs· hoti tade legei kyrios hE klinE, ef’ hEs anebEs ekei, u katabEsE ap’ autEs, hoti ekei TanatO apoTanE. kai eporeuTE Eliu kai eipen pros autus.
4Krl:1:4 C D D C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSF N1_NSF P RR_GSF VZI_AAI2S D D VF_FMI2S P RD_GSF C D N2_DSM VZ_AMS3S C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S P RD_APM
4Krl:1:4 and also, even, namely οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the bed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to ascend there οὐχ before rough breathing to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that there death to die and also, even, namely to go Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
4Krl:1:4 and not thusly/like this because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) bed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) you(sg)-ASCEND-ed there not you(sg)-will-be-GO DOWN-ed away from (+gen) her/it/same (gen) because/that there death (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed and he/she/it-was-GO-ed Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
4Krl:1:4 4Krl_1:4_1 4Krl_1:4_2 4Krl_1:4_3 4Krl_1:4_4 4Krl_1:4_5 4Krl_1:4_6 4Krl_1:4_7 4Krl_1:4_8 4Krl_1:4_9 4Krl_1:4_10 4Krl_1:4_11 4Krl_1:4_12 4Krl_1:4_13 4Krl_1:4_14 4Krl_1:4_15 4Krl_1:4_16 4Krl_1:4_17 4Krl_1:4_18 4Krl_1:4_19 4Krl_1:4_20 4Krl_1:4_21 4Krl_1:4_22 4Krl_1:4_23 4Krl_1:4_24 4Krl_1:4_25 4Krl_1:4_26 4Krl_1:4_27 4Krl_1:4_28
4Krl:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:5 καὶ ἐπεστράφησαν οἱ ἄγγελοι πρὸς αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐπεστρέψατε;
4Krl:1:5 And the messengers returned to him, and he said to them, Why have ye returned? (2 Kings 1:5 Brenton)
4Krl:1:5 Kiedy posłańcy wrócili do Ochozjasza, rzekł do nich: «Czemu już powróciliście?» (2 Krl 1:5 BT_4)
4Krl:1:5 καὶ ἐπεστράφησαν οἱ ἄγγελοι πρὸς αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐπεστρέψατε;
4Krl:1:5 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
4Krl:1:5 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By odwracać się dookoła
4Krl:1:5 kai\ e)pestra/fEsan oi( a)/ggeloi pro\s au)to/n, kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *ti/ o(/ti e)pestre/PSate;
4Krl:1:5 kai epestrafEsan hoi angeloi pros auton, kai eipen pros autus ti hoti epestrePSate;
4Krl:1:5 C VDI_API3P RA_NPM N2_NPM P RD_ASM C VBI_AAI3S P RD_APM RI_ASN C VAI_AAI2P
4Krl:1:5 and also, even, namely to turn around the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to turn around
4Krl:1:5 and they-were-TURN-ed-AROUND the (nom) messengers/angels (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) who/what/why (nom|acc) because/that you(pl)-TURN-ed-AROUND
4Krl:1:5 4Krl_1:5_1 4Krl_1:5_2 4Krl_1:5_3 4Krl_1:5_4 4Krl_1:5_5 4Krl_1:5_6 4Krl_1:5_7 4Krl_1:5_8 4Krl_1:5_9 4Krl_1:5_10 4Krl_1:5_11 4Krl_1:5_12 4Krl_1:5_13
4Krl:1:5 x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:6 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Ἀνὴρ ἀνέβη εἰς συνάντησιν ἡμῶν καὶ εἶπεν πρὸς ἡμᾶς Δεῦτε ἐπιστράφητε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς καὶ λαλήσατε πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Εἰ παρὰ τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ισραηλ σὺ πορεύῃ ζητῆσαι ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων; οὐχ οὕτως· ἡ κλίνη, ἐφ’ ἧς ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ’ αὐτῆς, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ.
4Krl:1:6 And they said to him, A man came up to meet us, and said to us, Go, return to the king that sent you, and say to him, Thus saith the Lord, Is it because there is no God in Israel, that thou goest to enquire of Baal fly, the God of Accaron? it shall not be so: the bed on which thou art gone up, thou shalt not come down from it, for thou shalt surely die. (2 Kings 1:6 Brenton)
4Krl:1:6 Odpowiedzieli mu: «Jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i rzekł do nas: "Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: Tak mówi Pan: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że ty polecasz wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu? Dlatego z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!"» (2 Krl 1:6 BT_4)
4Krl:1:6 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Ἀνὴρ ἀνέβη εἰς συνάντησιν ἡμῶν καὶ εἶπεν πρὸς ἡμᾶς Δεῦτε ἐπιστράφητε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς καὶ λαλήσατε πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Εἰ παρὰ τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ισραηλ σὺ πορεύῃ ζητῆσαι ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων; οὐχ οὕτως· κλίνη, ἐφ’ ἧς ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ’ αὐτῆς, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ.
4Krl:1:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δεῦτε ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ   θεός, -οῦ, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
4Krl:1:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By podnosić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Przychodź By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król zamawiać Ty I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Ty By iść By szukać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Baal Bóg  ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Łóżko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By podnosić Tam ??? Przed przydechem mocnym By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Śmierć By umierać
4Krl:1:6 kai\ ei)=pan pro\s au)to/n *)anE\r a)ne/bE ei)s suna/ntEsin E(mO=n kai\ ei)=pen pro\s E(ma=s *deu=te e)pistra/fEte pro\s to\n basile/a to\n a)postei/lanta u(ma=s kai\ lalE/sate pro\s au)to/n *ta/de le/gei ku/rios *ei) para\ to\ mE\ ei)=nai Teo\n e)n *israEl su\ poreu/E| DZEtE=sai e)n tE=| *baal mui=an Teo\n *akkarOn; ou)CH ou(/tOs· E( kli/nE, e)f’ E(=s a)ne/bEs e)kei=, ou) katabE/sE| a)p’ au)tE=s, o(/ti Tana/tO| a)poTanE=|.
4Krl:1:6 kai eipan pros auton anEr anebE eis synantEsin hEmOn kai eipen pros hEmas deute epistrafEte pros ton basilea ton aposteilanta hymas kai lalEsate pros auton tade legei kyrios ei para to mE einai Teon en israEl sy poreuE DZEtEsai en tE baal myian Teon akkarOn; uCH hutOs· hE klinE, ef’ hEs anebEs ekei, u katabEsE ap’ autEs, hoti TanatO apoTanE.
4Krl:1:6 C VAI_AAI3P P RD_ASM N3_NSM VZI_AAI3S P N3I_ASF RP_GP C VBI_AAI3S P RP_AP D VD_APS2P P RA_ASM N3V_ASM RA_ASM VA_AAPASM RP_AP C VA_AAD2P P RD_ASM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D P RA_ASN D V9_PAN N2_ASM P N_DSM RP_NS V1_PMS2S VA_AAN P RA_DSF N_DSF N1A_ASF N2_ASM N_GSF D D RA_NSF N1_NSF P RR_GSF VZI_AAI2S D D VF_FMI2S P RD_GSF C N2_DSM VZ_AMS3S
4Krl:1:6 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ascend into (+acc) meeting I and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I come to turn around toward (+acc,+gen,+dat) the king the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel you to go to seek in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Baal ć god [see theology] ć οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the bed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to ascend there οὐχ before rough breathing to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that death to die
4Krl:1:6 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) man, husband (nom) he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) meeting (acc) us (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) come be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) the (acc) upon ORDER FORTH-ing (acc, nom|acc|voc) you(pl) (acc) and do-SPEAK-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be god (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) in/among/by (+dat) the (dat) Baal (indecl)   god (acc)   not thusly/like this the (nom) bed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) you(sg)-ASCEND-ed there not you(sg)-will-be-GO DOWN-ed away from (+gen) her/it/same (gen) because/that death (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
4Krl:1:6 4Krl_1:6_1 4Krl_1:6_2 4Krl_1:6_3 4Krl_1:6_4 4Krl_1:6_5 4Krl_1:6_6 4Krl_1:6_7 4Krl_1:6_8 4Krl_1:6_9 4Krl_1:6_10 4Krl_1:6_11 4Krl_1:6_12 4Krl_1:6_13 4Krl_1:6_14 4Krl_1:6_15 4Krl_1:6_16 4Krl_1:6_17 4Krl_1:6_18 4Krl_1:6_19 4Krl_1:6_20 4Krl_1:6_21 4Krl_1:6_22 4Krl_1:6_23 4Krl_1:6_24 4Krl_1:6_25 4Krl_1:6_26 4Krl_1:6_27 4Krl_1:6_28 4Krl_1:6_29 4Krl_1:6_30 4Krl_1:6_31 4Krl_1:6_32 4Krl_1:6_33 4Krl_1:6_34 4Krl_1:6_35 4Krl_1:6_36 4Krl_1:6_37 4Krl_1:6_38 4Krl_1:6_39 4Krl_1:6_40 4Krl_1:6_41 4Krl_1:6_42 4Krl_1:6_43 4Krl_1:6_44 4Krl_1:6_45 4Krl_1:6_46 4Krl_1:6_47 4Krl_1:6_48 4Krl_1:6_49 4Krl_1:6_50 4Krl_1:6_51 4Krl_1:6_52 4Krl_1:6_53 4Krl_1:6_54 4Krl_1:6_55 4Krl_1:6_56 4Krl_1:6_57 4Krl_1:6_58 4Krl_1:6_59 4Krl_1:6_60
4Krl:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:7 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς λέγων Τίς ἡ κρίσις τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἀναβάντος εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ λαλήσαντος πρὸς ὑμᾶς τοὺς λόγους τούτους;
4Krl:1:7 So they returned and reported to the king as Eliu said: and he said to them, What was the manner of the man who went up to mid you, and spoke to you these words? (2 Kings 1:7 Brenton)
4Krl:1:7 On zaś rzekł do nich: «Jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciw was i wypowiedział do was te słowa?» (2 Krl 1:7 BT_4)
4Krl:1:7 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς λέγων Τίς κρίσις τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἀναβάντος εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ λαλήσαντος πρὸς ὑμᾶς τοὺς λόγους τούτους;
4Krl:1:7 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
4Krl:1:7 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By podnosić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ty I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Krl:1:7 kai\ e)la/lEsen pro\s au)tou\s le/gOn *ti/s E( kri/sis tou= a)ndro\s tou= a)naba/ntos ei)s suna/ntEsin u(mi=n kai\ lalE/santos pro\s u(ma=s tou\s lo/gous tou/tous;
4Krl:1:7 kai elalEsen pros autus legOn tis hE krisis tu andros tu anabantos eis synantEsin hymin kai lalEsantos pros hymas tus logus tutus;
4Krl:1:7 C VAI_AAI3S P RD_APM V1_PAPNSM RI_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM VZ_AAPGSM P N3I_ASF RP_DP C VA_AAPGSM P RP_AP RA_APM N2_APM RD_APM
4Krl:1:7 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to ascend into (+acc) meeting you and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) you the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
4Krl:1:7 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom) the (nom) judgment (nom) the (gen) man, husband (gen) the (gen) upon ASCEND-ing (gen) into (+acc) meeting (acc) you(pl) (dat) and upon SPEAK-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
4Krl:1:7 4Krl_1:7_1 4Krl_1:7_2 4Krl_1:7_3 4Krl_1:7_4 4Krl_1:7_5 4Krl_1:7_6 4Krl_1:7_7 4Krl_1:7_8 4Krl_1:7_9 4Krl_1:7_10 4Krl_1:7_11 4Krl_1:7_12 4Krl_1:7_13 4Krl_1:7_14 4Krl_1:7_15 4Krl_1:7_16 4Krl_1:7_17 4Krl_1:7_18 4Krl_1:7_19 4Krl_1:7_20 4Krl_1:7_21 4Krl_1:7_22
4Krl:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:8 καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Ἀνὴρ δασὺς καὶ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ηλιου ὁ Θεσβίτης οὗτός ἐστιν.
4Krl:1:8 And they said to him, He was a hairy man, and girt with a leathern girdle about his loins. And he said, This is Eliu the Thesbite. (2 Kings 1:8 Brenton)
4Krl:1:8 Odpowiedzieli mu: «Był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dokoła bioder». Wtedy zawołał: «To Eliasz z Tiszbe!» (2 Krl 1:8 BT_4)
4Krl:1:8 καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Ἀνὴρ δασὺς καὶ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ηλιου Θεσβίτης οὗτός ἐστιν.
4Krl:1:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως καί ζώνη, -ης, ἡ δερμάτινος -η -ον περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
4Krl:1:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Włochaty I też, nawet, mianowicie Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. Skórzany Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Polędwica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
4Krl:1:8 kai\ ei)=pon pro\s au)to/n *)anE\r dasu\s kai\ DZO/nEn dermati/nEn perieDZOsme/nos tE\n o)sfu\n au)tou=. kai\ ei)=pen *Eliou o( *Tesbi/tEs ou(=to/s e)stin.
4Krl:1:8 kai eipon pros auton anEr dasys kai DZOnEn dermatinEn perieDZOsmenos tEn osfyn autu. kai eipen Eliu ho TesbitEs hutos estin.
4Krl:1:8 C VBI_AAI3P P RD_ASM N3_NSM A3U_NSM C N1_ASF A1_ASF VMI_XPPNSM RA_ASF N3U_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM RD_NSM V9_PAI3S
4Krl:1:8 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". shaggy and also, even, namely cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. leather to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone the loin he/she/it/same and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be
4Krl:1:8 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) man, husband (nom) shaggy ([Adj] nom) and cincture (acc) leather ([Adj] acc) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom) the (acc) loin (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) the (nom)   this (nom) he/she/it-is
4Krl:1:8 4Krl_1:8_1 4Krl_1:8_2 4Krl_1:8_3 4Krl_1:8_4 4Krl_1:8_5 4Krl_1:8_6 4Krl_1:8_7 4Krl_1:8_8 4Krl_1:8_9 4Krl_1:8_10 4Krl_1:8_11 4Krl_1:8_12 4Krl_1:8_13 4Krl_1:8_14 4Krl_1:8_15 4Krl_1:8_16 4Krl_1:8_17 4Krl_1:8_18 4Krl_1:8_19 4Krl_1:8_20
4Krl:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:9 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡγούμενον πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδοὺ Ηλιου ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους. καὶ ἐλάλησεν ὁ πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσέν σε, κατάβηθι.
4Krl:1:9 And he sent to him a captain of fifty and his fifty; and he went up to him: and, behold, Eliu sat on the top of a mountain. And the captain of fifty spoke to him, and said, O man of God, the king has called thee, come down. (2 Kings 1:9 Brenton)
4Krl:1:9 Posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł więc on do Eliasza, gdy właśnie przebywał na szczycie góry, i powiedział do niego: «Mężu Boży! Na rozkaz króla, zejdź!» (2 Krl 1:9 BT_4)
4Krl:1:9 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡγούμενον πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδοὺ Ηλιου ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους. καὶ ἐλάλησεν πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, βασιλεὺς ἐκάλεσέν σε, κατάβηθι.
4Krl:1:9 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)   καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό   πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
4Krl:1:9 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By uważać I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  Król By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) By schodzić
4Krl:1:9 kai\ a)pe/steilen pro\s au)to\n E(gou/menon pentEko/ntarCHon kai\ tou\s pentE/konta au)tou=, kai\ a)ne/bE kai\ E)=lTen pro\s au)to/n, kai\ i)dou\ *Eliou e)ka/TEto e)pi\ tE=s korufE=s tou= o)/rous. kai\ e)la/lEsen o( pentEko/ntarCHos pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *)/anTrOpe tou= Teou=, o( basileu\s e)ka/lese/n se, kata/bETi.
4Krl:1:9 kai apesteilen pros auton hEgumenon pentEkontarCHon kai tus pentEkonta autu, kai anebE kai ElTen pros auton, kai idu Eliu ekaTEto epi tEs koryfEs tu orus. kai elalEsen ho pentEkontarCHos pros auton kai eipen anTrOpe tu Teu, ho basileus ekalesen se, katabETi.
4Krl:1:9 C VAI_AAI3S P RD_ASM V2_PMPASM N2_ASM C RA_APM M RD_GSM C VZI_AAI3S C VBI_AAI3S P RD_ASM C I N_NSM V1I_IAI3S P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3E_GSN C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RD_ASM C VBI_AAI3S N2_VSM RA_GSM N2_GSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S RP_AS VZ_AAD2S
4Krl:1:9 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to deem ć and also, even, namely the fifty he/she/it/same and also, even, namely to ascend and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount and also, even, namely to speak the ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell human the god [see theology] the king to call call you; your/yours(sg) to go down
4Krl:1:9 and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc)   and the (acc) fifty him/it/same (gen) and he/she/it-ASCEND-ed and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! Elijah (gen); sun (gen) he/she/it-was-being-SIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) mount (gen) and he/she/it-SPEAK-ed the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed human (voc) the (gen) god (gen) the (nom) king (nom) he/she/it-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-GO DOWN-you(sg)!
4Krl:1:9 4Krl_1:9_1 4Krl_1:9_2 4Krl_1:9_3 4Krl_1:9_4 4Krl_1:9_5 4Krl_1:9_6 4Krl_1:9_7 4Krl_1:9_8 4Krl_1:9_9 4Krl_1:9_10 4Krl_1:9_11 4Krl_1:9_12 4Krl_1:9_13 4Krl_1:9_14 4Krl_1:9_15 4Krl_1:9_16 4Krl_1:9_17 4Krl_1:9_18 4Krl_1:9_19 4Krl_1:9_20 4Krl_1:9_21 4Krl_1:9_22 4Krl_1:9_23 4Krl_1:9_24 4Krl_1:9_25 4Krl_1:9_26 4Krl_1:9_27 4Krl_1:9_28 4Krl_1:9_29 4Krl_1:9_30 4Krl_1:9_31 4Krl_1:9_32 4Krl_1:9_33 4Krl_1:9_34 4Krl_1:9_35 4Krl_1:9_36 4Krl_1:9_37 4Krl_1:9_38 4Krl_1:9_39 4Krl_1:9_40 4Krl_1:9_41
4Krl:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:10 καὶ ἀπεκρίθη Ηλιου καὶ εἶπεν πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον καὶ εἰ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς πεντήκοντά σου· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ.
4Krl:1:10 And Eliu answered and said to the captain of fifty, And if I am a man of God, fire shall come down out of heaven, and devour thee and thy fifty. And fire came down out of heaven, and devoured him and his fifty. (2 Kings 1:10 Brenton)
4Krl:1:10 Odpowiadając Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: «Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką!» I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. (2 Krl 1:10 BT_4)
4Krl:1:10 καὶ ἀπεκρίθη Ηλιου καὶ εἶπεν πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον Καὶ εἰ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς πεντήκοντά σου· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ.
4Krl:1:10 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό   καί εἰ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:1:10 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Jeżeli Ludzki Bóg  Ja By schodzić Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By schodzić Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt On/ona/to/to samo
4Krl:1:10 kai\ a)pekri/TE *Eliou kai\ ei)=pen pro\s to\n pentEko/ntarCHon *kai\ ei) a)/nTrOpos tou= Teou= e)gO/, katabE/setai pu=r e)k tou= ou)ranou= kai\ katafa/getai/ se kai\ tou\s pentE/konta/ sou· kai\ kate/bE pu=r e)k tou= ou)ranou= kai\ kate/fagen au)to\n kai\ tou\s pentE/konta au)tou=.
4Krl:1:10 kai apekriTE Eliu kai eipen pros ton pentEkontarCHon kai ei anTrOpos tu Teu egO, katabEsetai pyr ek tu uranu kai katafagetai se kai tus pentEkonta su· kai katebE pyr ek tu uranu kai katefagen auton kai tus pentEkonta autu.
4Krl:1:10 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C C N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_NS VF_FMI3S N3_ASN P RA_GSM N2_GSM C VF_FMI3S RP_AS C RA_APM M RP_GS C VZI_AAI3S N3_ASN P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_ASM C RA_APM M RD_GSM
4Krl:1:10 and also, even, namely to answer Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the ć and also, even, namely if human the god [see theology] I to go down fire out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to devour be eaten away, eat away you; your/yours(sg) and also, even, namely the fifty you; your/yours(sg) and also, even, namely to go down fire out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same and also, even, namely the fifty he/she/it/same
4Krl:1:10 and he/she/it-was-ANSWER-ed Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and if human (nom) the (gen) god (gen) I (nom) he/she/it-will-be-GO DOWN-ed fire (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) fifty you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed fire (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-DEVOUR-ed him/it/same (acc) and the (acc) fifty him/it/same (gen)
4Krl:1:10 4Krl_1:10_1 4Krl_1:10_2 4Krl_1:10_3 4Krl_1:10_4 4Krl_1:10_5 4Krl_1:10_6 4Krl_1:10_7 4Krl_1:10_8 4Krl_1:10_9 4Krl_1:10_10 4Krl_1:10_11 4Krl_1:10_12 4Krl_1:10_13 4Krl_1:10_14 4Krl_1:10_15 4Krl_1:10_16 4Krl_1:10_17 4Krl_1:10_18 4Krl_1:10_19 4Krl_1:10_20 4Krl_1:10_21 4Krl_1:10_22 4Krl_1:10_23 4Krl_1:10_24 4Krl_1:10_25 4Krl_1:10_26 4Krl_1:10_27 4Krl_1:10_28 4Krl_1:10_29 4Krl_1:10_30 4Krl_1:10_31 4Krl_1:10_32 4Krl_1:10_33 4Krl_1:10_34 4Krl_1:10_35 4Krl_1:10_36 4Krl_1:10_37 4Krl_1:10_38 4Krl_1:10_39
4Krl:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:11 καὶ προσέθετο ὁ βασιλεὺς καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἄλλον πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ ἐλάλησεν ὁ πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, τάδε λέγει ὁ βασιλεύς Ταχέως κατάβηθι.
4Krl:1:11 And the king sent a second time to him another captain of fifty, and his fifty. And the captain of fifty spoke to him, and said, O man of God, thus says the king, Come down quickly. (2 Kings 1:11 Brenton)
4Krl:1:11 Wtedy król powtórnie wysłał po niego innego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Ten odezwał się i rzekł do niego: «Mężu Boży! Tak rozkazuje król: Zejdź natychmiast!» (2 Krl 1:11 BT_4)
4Krl:1:11 καὶ προσέθετο βασιλεὺς καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἄλλον πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ ἐλάλησεν πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, τάδε λέγει βασιλεύς Ταχέως κατάβηθι.
4Krl:1:11 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)   καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό   πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
4Krl:1:11 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Król I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Inny I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Król Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By schodzić
4Krl:1:11 kai\ prose/Teto o( basileu\s kai\ a)pe/steilen pro\s au)to\n a)/llon pentEko/ntarCHon kai\ tou\s pentE/konta au)tou=, kai\ a)ne/bE kai\ e)la/lEsen o( pentEko/ntarCHos pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *)/anTrOpe tou= Teou=, ta/de le/gei o( basileu/s *taCHe/Os kata/bETi.
4Krl:1:11 kai proseTeto ho basileus kai apesteilen pros auton allon pentEkontarCHon kai tus pentEkonta autu, kai anebE kai elalEsen ho pentEkontarCHos pros auton kai eipen anTrOpe tu Teu, tade legei ho basileus taCHeOs katabETi.
4Krl:1:11 C VEI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3S P RD_ASM RD_ASM N2_ASM C RA_APM M RD_GSM C VZI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RD_ASM C VBI_AAI3S N2_VSM RA_GSM N2_GSM RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM D VZ_AAD2S
4Krl:1:11 and also, even, namely to add to the king and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same other ć and also, even, namely the fifty he/she/it/same and also, even, namely to ascend and also, even, namely to speak the ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell human the god [see theology] such things [definite article + δέ] to say/tell the king quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to go down
4Krl:1:11 and he/she/it-was-ADD-ed-TO the (nom) king (nom) and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) other (acc)   and the (acc) fifty him/it/same (gen) and he/she/it-ASCEND-ed and he/she/it-SPEAK-ed the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed human (voc) the (gen) god (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom) quickly; quick ([Adj] gen) do-GO DOWN-you(sg)!
4Krl:1:11 4Krl_1:11_1 4Krl_1:11_2 4Krl_1:11_3 4Krl_1:11_4 4Krl_1:11_5 4Krl_1:11_6 4Krl_1:11_7 4Krl_1:11_8 4Krl_1:11_9 4Krl_1:11_10 4Krl_1:11_11 4Krl_1:11_12 4Krl_1:11_13 4Krl_1:11_14 4Krl_1:11_15 4Krl_1:11_16 4Krl_1:11_17 4Krl_1:11_18 4Krl_1:11_19 4Krl_1:11_20 4Krl_1:11_21 4Krl_1:11_22 4Krl_1:11_23 4Krl_1:11_24 4Krl_1:11_25 4Krl_1:11_26 4Krl_1:11_27 4Krl_1:11_28 4Krl_1:11_29 4Krl_1:11_30 4Krl_1:11_31 4Krl_1:11_32 4Krl_1:11_33
4Krl:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:12 καὶ ἀπεκρίθη Ηλιου καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Εἰ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐγώ εἰμι, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς πεντήκοντά σου· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ.
4Krl:1:12 And Eliu answered and spoke to him, and said, If I am a man of God, fire shall come down out of heaven, and devour thee and thy fifty. And fire came down out of heaven, and devoured him and his fifty. (2 Kings 1:12 Brenton)
4Krl:1:12 Odpowiadając Eliasz rzekł do nich: «Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką!» A ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. (2 Krl 1:12 BT_4)
4Krl:1:12 καὶ ἀπεκρίθη Ηλιου καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Εἰ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐγώ εἰμι, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς πεντήκοντά σου· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ.
4Krl:1:12 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:1:12 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli Ludzki Bóg  Ja By iść; by być By schodzić Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By schodzić Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt On/ona/to/to samo
4Krl:1:12 kai\ a)pekri/TE *Eliou kai\ e)la/lEsen pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *ei) a)/nTrOpos tou= Teou= e)gO/ ei)mi, katabE/setai pu=r e)k tou= ou)ranou= kai\ katafa/getai/ se kai\ tou\s pentE/konta/ sou· kai\ kate/bE pu=r e)k tou= ou)ranou= kai\ kate/fagen au)to\n kai\ tou\s pentE/konta au)tou=.
4Krl:1:12 kai apekriTE Eliu kai elalEsen pros auton kai eipen ei anTrOpos tu Teu egO eimi, katabEsetai pyr ek tu uranu kai katafagetai se kai tus pentEkonta su· kai katebE pyr ek tu uranu kai katefagen auton kai tus pentEkonta autu.
4Krl:1:12 C VCI_API3S N_NSM C VAI_AAI3S P RD_ASM C VBI_AAI3S C N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_NS V9_PAI1S VF_FMI3S N3_ASN P RA_GSM N2_GSM C VF_FMI3S RP_AS C RA_APM M RP_GS C VZI_AAI3S N3_ASN P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_ASM C RA_APM M RD_GSM
4Krl:1:12 and also, even, namely to answer Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell if human the god [see theology] I to go; to be to go down fire out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to devour be eaten away, eat away you; your/yours(sg) and also, even, namely the fifty you; your/yours(sg) and also, even, namely to go down fire out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same and also, even, namely the fifty he/she/it/same
4Krl:1:12 and he/she/it-was-ANSWER-ed Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed if human (nom) the (gen) god (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am he/she/it-will-be-GO DOWN-ed fire (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) fifty you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed fire (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-DEVOUR-ed him/it/same (acc) and the (acc) fifty him/it/same (gen)
4Krl:1:12 4Krl_1:12_1 4Krl_1:12_2 4Krl_1:12_3 4Krl_1:12_4 4Krl_1:12_5 4Krl_1:12_6 4Krl_1:12_7 4Krl_1:12_8 4Krl_1:12_9 4Krl_1:12_10 4Krl_1:12_11 4Krl_1:12_12 4Krl_1:12_13 4Krl_1:12_14 4Krl_1:12_15 4Krl_1:12_16 4Krl_1:12_17 4Krl_1:12_18 4Krl_1:12_19 4Krl_1:12_20 4Krl_1:12_21 4Krl_1:12_22 4Krl_1:12_23 4Krl_1:12_24 4Krl_1:12_25 4Krl_1:12_26 4Krl_1:12_27 4Krl_1:12_28 4Krl_1:12_29 4Krl_1:12_30 4Krl_1:12_31 4Krl_1:12_32 4Krl_1:12_33 4Krl_1:12_34 4Krl_1:12_35 4Krl_1:12_36 4Krl_1:12_37 4Krl_1:12_38 4Krl_1:12_39 4Krl_1:12_40
4Krl:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:13 καὶ προσέθετο ὁ βασιλεὺς ἔτι ἀποστεῖλαι ἡγούμενον πεντηκόνταρχον τρίτον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν ὁ πεντηκόνταρχος ὁ τρίτος καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ κατέναντι Ηλιου καὶ ἐδεήθη αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, ἐντιμωθήτω δὴ ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ψυχὴ τῶν δούλων σου τούτων τῶν πεντήκοντα ἐν ὀφθαλμοῖς σου·
4Krl:1:13 And the king sent yet again a captain and his fifty. And the third captain of fifty came, and knelt on his knees before Eliu, and entreated him, and spoke to him and said, O man of God, let my life, and the life of these fifty thy servants, be precious in thine eyes. (2 Kings 1:13 Brenton)
4Krl:1:13 Wtedy król znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy trzeci pięćdziesiątnik przyszedł, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w tych słowach: «Mężu Boży! Niechże życie moje oraz życie tych sług twoich pięćdziesięciu drogie będzie w oczach twoich! (2 Krl 1:13 BT_4)
4Krl:1:13 καὶ προσέθετο βασιλεὺς ἔτι ἀποστεῖλαι ἡγούμενον πεντηκόνταρχον τρίτον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν πεντηκόνταρχος τρίτος καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ κατέναντι Ηλιου καὶ ἐδεήθη αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, ἐντιμωθήτω δὴ ψυχή μου καὶ ψυχὴ τῶν δούλων σου τούτων τῶν πεντήκοντα ἐν ὀφθαλμοῖς σου·
4Krl:1:13 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔτι ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)   τρίτος -η -ον καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έν·αντι Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   δή ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πεντή·κοντα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Krl:1:13 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Król Jeszcze/jeszcze zamawiać By uważać Trzeci I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Trzeci I też, nawet, mianowicie By kręcić się (kręć się albo kłaniaj się (kolano)) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  Naprawdę Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pięćdziesiąt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg)
4Krl:1:13 kai\ prose/Teto o( basileu\s e)/ti a)postei=lai E(gou/menon pentEko/ntarCHon tri/ton kai\ tou\s pentE/konta au)tou=, kai\ E)=lTen pro\s au)to\n o( pentEko/ntarCHos o( tri/tos kai\ e)/kamPSen e)pi\ ta\ go/nata au)tou= kate/nanti *Eliou kai\ e)deE/TE au)tou= kai\ e)la/lEsen pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *)/anTrOpe tou= Teou=, e)ntimOTE/tO dE\ E( PSuCHE/ mou kai\ E( PSuCHE\ tO=n dou/lOn sou tou/tOn tO=n pentE/konta e)n o)fTalmoi=s sou·
4Krl:1:13 kai proseTeto ho basileus eti aposteilai hEgumenon pentEkontarCHon triton kai tus pentEkonta autu, kai ElTen pros auton ho pentEkontarCHos ho tritos kai ekamPSen epi ta gonata autu katenanti Eliu kai edeETE autu kai elalEsen pros auton kai eipen anTrOpe tu Teu, entimOTEtO dE hE PSyCHE mu kai hE PSyCHE tOn dulOn su tutOn tOn pentEkonta en ofTalmois su·
4Krl:1:13 C VEI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM D VA_AAN V2_PMPASM N2_ASM A1_ASM C RA_APM M RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM C VAI_AAI3S P RA_APN N3_APN RD_GSM D N_NSM C VCI_API3S RD_GSM C VAI_AAI3S P RD_ASM C VBI_AAI3S N2_VSM RA_GSM N2_GSM VC_APD3S x RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSF N1_NSF RA_GPM N2_GPM RP_GS RD_GPM RA_GPM M P N2_DPM RP_GS
4Krl:1:13 and also, even, namely to add to the king yet/still to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to deem ć third and also, even, namely the fifty he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the ć the third and also, even, namely to Bend (bend or bow (the knee)) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to need/require he/she/it/same and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell human the god [see theology] ć indeed the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the fifty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg)
4Krl:1:13 and he/she/it-was-ADD-ed-TO the (nom) king (nom) yet/still to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc)   third (acc, nom|acc|voc) and the (acc) fifty him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom)   the (nom) third (nom) and he/she/it-BEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) him/it/same (gen) opposite/in the presence of (+gen) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed human (voc) the (gen) god (gen)   indeed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) these (gen) the (gen) fifty in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
4Krl:1:13 4Krl_1:13_1 4Krl_1:13_2 4Krl_1:13_3 4Krl_1:13_4 4Krl_1:13_5 4Krl_1:13_6 4Krl_1:13_7 4Krl_1:13_8 4Krl_1:13_9 4Krl_1:13_10 4Krl_1:13_11 4Krl_1:13_12 4Krl_1:13_13 4Krl_1:13_14 4Krl_1:13_15 4Krl_1:13_16 4Krl_1:13_17 4Krl_1:13_18 4Krl_1:13_19 4Krl_1:13_20 4Krl_1:13_21 4Krl_1:13_22 4Krl_1:13_23 4Krl_1:13_24 4Krl_1:13_25 4Krl_1:13_26 4Krl_1:13_27 4Krl_1:13_28 4Krl_1:13_29 4Krl_1:13_30 4Krl_1:13_31 4Krl_1:13_32 4Krl_1:13_33 4Krl_1:13_34 4Krl_1:13_35 4Krl_1:13_36 4Krl_1:13_37 4Krl_1:13_38 4Krl_1:13_39 4Krl_1:13_40 4Krl_1:13_41 4Krl_1:13_42 4Krl_1:13_43 4Krl_1:13_44 4Krl_1:13_45 4Krl_1:13_46 4Krl_1:13_47 4Krl_1:13_48 4Krl_1:13_49 4Krl_1:13_50 4Krl_1:13_51 4Krl_1:13_52 4Krl_1:13_53 4Krl_1:13_54 4Krl_1:13_55 4Krl_1:13_56 4Krl_1:13_57 4Krl_1:13_58
4Krl:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:14 ἰδοὺ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τοὺς δύο πεντηκοντάρχους τοὺς πρώτους καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτῶν, καὶ νῦν ἐντιμωθήτω δὴ ἡ ψυχὴ τῶν δούλων σου ἐν ὀφθαλμοῖς σου.
4Krl:1:14 Behold, fire came down from heaven, and devoured the two first captains of fifty: and now, I pray, let my life be precious in thine eyes. (2 Kings 1:14 Brenton)
4Krl:1:14 Oto ogień spadł z nieba i pochłonął obydwóch poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich pięćdziesiątkami. Lecz teraz niech życie moje drogie będzie w oczach twoich!» (2 Krl 1:14 BT_4)
4Krl:1:14 ἰδοὺ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τοὺς δύο πεντηκοντάρχους τοὺς πρώτους καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτῶν, καὶ νῦν ἐντιμωθήτω δὴ ψυχὴ τῶν δούλων σου ἐν ὀφθαλμοῖς σου.
4Krl:1:14 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό πεντή·κοντα αὐτός αὐτή αὐτό καί νῦν   δή ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Krl:1:14 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By schodzić Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Dwa Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Teraz Naprawdę Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg)
4Krl:1:14 i)dou\ kate/bE pu=r e)k tou= ou)ranou= kai\ kate/fagen tou\s du/o pentEkonta/rCHous tou\s prO/tous kai\ tou\s pentE/konta au)tO=n, kai\ nu=n e)ntimOTE/tO dE\ E( PSuCHE\ tO=n dou/lOn sou e)n o)fTalmoi=s sou.
4Krl:1:14 idu katebE pyr ek tu uranu kai katefagen tus dyo pentEkontarCHus tus prOtus kai tus pentEkonta autOn, kai nyn entimOTEtO dE hE PSyCHE tOn dulOn su en ofTalmois su.
4Krl:1:14 I VZI_AAI3S N3_ASN P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RA_APM M N2_APM RA_APM A1_APMS C RA_APM M RD_GPM C D VC_APD3S x RA_NSF N1_NSF RA_GPM N2_GPM RP_GS P N2_DPM RP_GS
4Krl:1:14 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go down fire out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the two ć the first and also, even, namely the fifty he/she/it/same and also, even, namely now ć indeed the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg)
4Krl:1:14 be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-GO DOWN-ed fire (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-DEVOUR-ed the (acc) two (nom, acc, gen)   the (acc) first (acc) and the (acc) fifty them/same (gen) and now   indeed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
4Krl:1:14 4Krl_1:14_1 4Krl_1:14_2 4Krl_1:14_3 4Krl_1:14_4 4Krl_1:14_5 4Krl_1:14_6 4Krl_1:14_7 4Krl_1:14_8 4Krl_1:14_9 4Krl_1:14_10 4Krl_1:14_11 4Krl_1:14_12 4Krl_1:14_13 4Krl_1:14_14 4Krl_1:14_15 4Krl_1:14_16 4Krl_1:14_17 4Krl_1:14_18 4Krl_1:14_19 4Krl_1:14_20 4Krl_1:14_21 4Krl_1:14_22 4Krl_1:14_23 4Krl_1:14_24 4Krl_1:14_25 4Krl_1:14_26 4Krl_1:14_27 4Krl_1:14_28 4Krl_1:14_29
4Krl:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:15 καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Ηλιου καὶ εἶπεν Κατάβηθι μετ’ αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ ἀνέστη Ηλιου καὶ κατέβη μετ’ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα.
4Krl:1:15 And the angel of the Lord spoke to Eliu, and said, Go down with him, be not afraid of them. And Eliu rose up, and went down with him to the king. (2 Kings 1:15 Brenton)
4Krl:1:15 Wtedy Anioł Pański powiedział do Eliasza: «Zejdź z nim razem, nie bój się go!» Eliasz podniósł się i zszedł z nim razem do króla, (2 Krl 1:15 BT_4)
4Krl:1:15 καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Ηλιου καὶ εἶπεν Κατάβηθι μετ’ αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ ἀνέστη Ηλιου καὶ κατέβη μετ’ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα.
4Krl:1:15 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:1:15 I też, nawet, mianowicie By mówić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By schodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By schodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
4Krl:1:15 kai\ e)la/lEsen a)/ggelos kuri/ou pro\s *Eliou kai\ ei)=pen *kata/bETi met’ au)tou=, mE\ fobETE=|s a)po\ prosO/pou au)tO=n· kai\ a)ne/stE *Eliou kai\ kate/bE met’ au)tou= pro\s to\n basile/a.
4Krl:1:15 kai elalEsen angelos kyriu pros Eliu kai eipen katabETi met’ autu, mE fobETEs apo prosOpu autOn· kai anestE Eliu kai katebE met’ autu pros ton basilea.
4Krl:1:15 C VAI_AAI3S N2_NSM N2_GSM P N_ASM C VBI_AAI3S VZ_AAD2S P RD_GSM D VC_APS2S P N2N_GSN RD_GPM C VHI_AAI3S N_NSM C VZI_AAI3S P RD_GSM P RA_ASM N3V_ASM
4Krl:1:15 and also, even, namely to speak agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell to go down after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to go down after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the king
4Krl:1:15 and he/she/it-SPEAK-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-GO DOWN-you(sg)! after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) not you(sg)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) and he/she/it-STand-ed-UP Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
4Krl:1:15 4Krl_1:15_1 4Krl_1:15_2 4Krl_1:15_3 4Krl_1:15_4 4Krl_1:15_5 4Krl_1:15_6 4Krl_1:15_7 4Krl_1:15_8 4Krl_1:15_9 4Krl_1:15_10 4Krl_1:15_11 4Krl_1:15_12 4Krl_1:15_13 4Krl_1:15_14 4Krl_1:15_15 4Krl_1:15_16 4Krl_1:15_17 4Krl_1:15_18 4Krl_1:15_19 4Krl_1:15_20 4Krl_1:15_21 4Krl_1:15_22 4Krl_1:15_23 4Krl_1:15_24 4Krl_1:15_25 4Krl_1:15_26
4Krl:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:16 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ηλιου Τάδε λέγει κύριος Τί ὅτι ἀπέστειλας ἀγγέλους ζητῆσαι ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων; οὐχ οὕτως· ἡ κλίνη, ἐφ’ ἧς ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ’ αὐτῆς, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ.
4Krl:1:16 And Eliu spoke to him, and said, Thus saith the Lord, Why hast thou sent messengers to enquire of Baal fly, the god of Accaron? it shall not be so: the bed on which thou art gone up, thou shalt not come down from it, for thou shalt surely die. (2 Kings 1:16 Brenton)
4Krl:1:16 i powiedział do niego: «Tak mówi Pan: Ponieważ wysłałeś posłańców, by wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu - czyż nie ma Boga w Izraelu, by szukać Jego wyroku? - przeto z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!» (2 Krl 1:16 BT_4)
4Krl:1:16 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ηλιου Τάδε λέγει κύριος Τί ὅτι ἀπέστειλας ἀγγέλους ζητῆσαι ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων; οὐχ οὕτως· κλίνη, ἐφ’ ἧς ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ’ αὐτῆς, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ.
4Krl:1:16 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ   θεός, -οῦ, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
4Krl:1:16 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By szukać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Baal Bóg  ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Łóżko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By podnosić Tam ??? Przed przydechem mocnym By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Śmierć By umierać
4Krl:1:16 kai\ e)la/lEsen pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *Eliou *ta/de le/gei ku/rios *ti/ o(/ti a)pe/steilas a)gge/lous DZEtE=sai e)n tE=| *baal mui=an Teo\n *akkarOn; ou)CH ou(/tOs· E( kli/nE, e)f’ E(=s a)ne/bEs e)kei=, ou) katabE/sE| a)p’ au)tE=s, o(/ti Tana/tO| a)poTanE=|.
4Krl:1:16 kai elalEsen pros auton kai eipen Eliu tade legei kyrios ti hoti apesteilas angelus DZEtEsai en tE baal myian Teon akkarOn; uCH hutOs· hE klinE, ef’ hEs anebEs ekei, u katabEsE ap’ autEs, hoti TanatO apoTanE.
4Krl:1:16 C VAI_AAI3S P RD_ASM C VBI_AAI3S N_NSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RD_ASN C VAI_AAI2S N2_APM VA_AAN P RA_DSF N_DSF N1A_ASF N2_ASM N_GSF D D RA_NSF N1_NSF P RR_GSF VZI_AAI2S D D VF_FMI2S P RD_GSF C N2_DSM VB_AMS2S
4Krl:1:16 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to seek in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Baal ć god [see theology] ć οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the bed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to ascend there οὐχ before rough breathing to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that death to die
4Krl:1:16 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/what/why (nom|acc) because/that you(sg)-ORDER FORTH-ed messengers/angels (acc) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) in/among/by (+dat) the (dat) Baal (indecl)   god (acc)   not thusly/like this the (nom) bed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) you(sg)-ASCEND-ed there not you(sg)-will-be-GO DOWN-ed away from (+gen) her/it/same (gen) because/that death (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
4Krl:1:16 4Krl_1:16_1 4Krl_1:16_2 4Krl_1:16_3 4Krl_1:16_4 4Krl_1:16_5 4Krl_1:16_6 4Krl_1:16_7 4Krl_1:16_8 4Krl_1:16_9 4Krl_1:16_10 4Krl_1:16_11 4Krl_1:16_12 4Krl_1:16_13 4Krl_1:16_14 4Krl_1:16_15 4Krl_1:16_16 4Krl_1:16_17 4Krl_1:16_18 4Krl_1:16_19 4Krl_1:16_20 4Krl_1:16_21 4Krl_1:16_22 4Krl_1:16_23 4Krl_1:16_24 4Krl_1:16_25 4Krl_1:16_26 4Krl_1:16_27 4Krl_1:16_28 4Krl_1:16_29 4Krl_1:16_30 4Krl_1:16_31 4Krl_1:16_32 4Krl_1:16_33 4Krl_1:16_34 4Krl_1:16_35 4Krl_1:16_36
4Krl:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:17 καὶ ἀπέθανεν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν Ηλιου.
4Krl:1:17 So he died according to the word of the Lord which Eliu has spoken. (2 Kings 1:17 Brenton)
4Krl:1:17 Umarł więc król według wyroku Pańskiego, który Eliasz oznajmił. A brat jego, Joram, został w jego miejsce królem w drugim roku panowania Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego, bo Ochozjasz nie miał syna. (2 Krl 1:17 BT_4)
4Krl:1:17 καὶ ἀπέθανεν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ἐλάλησεν Ηλιου.
4Krl:1:17 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
4Krl:1:17 I też, nawet, mianowicie By umierać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By mówić Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
4Krl:1:17 kai\ a)pe/Tanen kata\ to\ r(E=ma kuri/ou, o(\ e)la/lEsen *Eliou.
4Krl:1:17 kai apeTanen kata to rEma kyriu, ho elalEsen Eliu.
4Krl:1:17 C VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RR_ASN VAI_AAI3S N_NSM
4Krl:1:17 and also, even, namely to die down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to speak Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
4Krl:1:17 and he/she/it-DIE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed Elijah (gen); sun (gen)
4Krl:1:17 4Krl_1:17_1 4Krl_1:17_2 4Krl_1:17_3 4Krl_1:17_4 4Krl_1:17_5 4Krl_1:17_6 4Krl_1:17_7 4Krl_1:17_8 4Krl_1:17_9
4Krl:1:17 x x x x x x x x x
4Krl:1:18 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Οχοζιου, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:1:18 And the rest of the acts of Ochozias which he did, behold, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
4Krl:1:18 A czyż pozostałe czyny Ochozjasza, których dokonał, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? (2 Krl 1:18 BT_4)
4Krl:1:18 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Οχοζιου, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:1:18 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:1:18 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Tyleż/wiele jak By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:1:18 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *oCHoDZiou, o(/sa e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/ou lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl;
4Krl:1:18 kai ta loipa tOn logOn oCHoDZiu, hosa epoiEsen, uk idu tauta gegrammena epi bibliu logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl;
4Krl:1:18 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N1T_GSM A1_APN VAI_AAI3S D I RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_GSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:1:18 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć as much/many as to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:1:18 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (gen) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:1:18 4Krl_1:18_1 4Krl_1:18_2 4Krl_1:18_3 4Krl_1:18_4 4Krl_1:18_5 4Krl_1:18_6 4Krl_1:18_7 4Krl_1:18_8 4Krl_1:18_9 4Krl_1:18_10 4Krl_1:18_11 4Krl_1:18_12 4Krl_1:18_13 4Krl_1:18_14 4Krl_1:18_15 4Krl_1:18_16 4Krl_1:18_17 4Krl_1:18_18 4Krl_1:18_19 4Krl_1:18_20
4Krl:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:18a καὶ Ιωραμ υἱὸς Αχααβ βασιλεύει ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ ἔτη δέκα δύο ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ιωσαφατ βασιλέως Ιουδα.
4Krl:1:18a a) and Joram son of Achaab reigns over Israel in Samaria twelve years beginning in the eighteenth year of Josaphat king of Juda:
4Krl:1:18a  
4Krl:1:18a Καὶ Ιωραμ υἱὸς Αχααβ βασιλεύει ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ ἔτη δέκα δύο ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ιωσαφατ βασιλέως Ιουδα.
4Krl:1:18a καί Ἰωράμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ ἔτο·ς, -ους, τό δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐν ἔτο·ς, -ους, τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:1:18a I też, nawet, mianowicie Joram Syn By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Rok Dziesięć Dwa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Osiemnasty Josaphat Król Judasz/Juda
4Krl:1:18a *kai\ *iOram ui(o\s *aCHaab basileu/ei e)pi\ *israEl e)n *samarei/a| e)/tE de/ka du/o e)n e)/tei o)ktOkaideka/tO| *iOsafat basile/Os *iouda.
4Krl:1:18a kai iOram hyios aCHaab basileuei epi israEl en samareia etE deka dyo en etei oktOkaidekatO iOsafat basileOs iuda.
4Krl:1:18a C N_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAI3S P N_ASM P N1A_DSF N3E_APN M M P N3E_DSN A1_DSN N_GSM N3V_GSM N_GSM
4Krl:1:18a and also, even, namely Joram son ć to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] year ten two in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year eighteenth Josaphat king Judas/Judah
4Krl:1:18a and, also Joram son Achaab to reign on, upon, against Israel in, on, by, with, to Samaria years ten two in, on, by, with, to year eighteenth Jehoshaphat, Josaphat king Judah
4Krl:1:18a 4Krl_1:18a_1 4Krl_1:18a_2 4Krl_1:18a_3 4Krl_1:18a_4 4Krl_1:18a_5 4Krl_1:18a_6 4Krl_1:18a_7 4Krl_1:18a_8 4Krl_1:18a_9 4Krl_1:18a_10 4Krl_1:18a_11 4Krl_1:18a_12 4Krl_1:18a_13 4Krl_1:18a_14 4Krl_1:18a_15 4Krl_1:18a_16 4Krl_1:18a_17 4Krl_1:18a_18
4Krl:1:18a x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:18b καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οὐδὲ ὡς ἡ μήτηρ αὐτοῦ·
4Krl:1:18b b) and he did that which was evil in the sight of the Lord, only not as his brethren, nor as his mother:
4Krl:1:18b  
4Krl:1:18b καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οὐδὲ ὡς μήτηρ αὐτοῦ·
4Krl:1:18b καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πλήν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὡς ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:1:18b I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z wyjątkiem ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Brat On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak Matka On/ona/to/to samo
4Krl:1:18b kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou, plE\n ou)CH O(s oi( a)delfoi\ au)tou= ou)de\ O(s E( mE/tEr au)tou=·
4Krl:1:18b kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu, plEn uCH hOs hoi adelfoi autu ude hOs hE mEtEr autu·
4Krl:1:18b C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM D D C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C C RA_NSF N3_NSF RD_GSM
4Krl:1:18b and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. except οὐχ before rough breathing as/like the brother he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like the mother he/she/it/same
4Krl:1:18b and, also to do, make the wicked, malicious before lord nevertheless, moreover no, not as the brothers he, she, it, -self, same neither, nor, never as the mother he, she, it, -self, same
4Krl:1:18b 4Krl_1:18b_1 4Krl_1:18b_2 4Krl_1:18b_3 4Krl_1:18b_4 4Krl_1:18b_5 4Krl_1:18b_6 4Krl_1:18b_7 4Krl_1:18b_8 4Krl_1:18b_9 4Krl_1:18b_10 4Krl_1:18b_11 4Krl_1:18b_12 4Krl_1:18b_13 4Krl_1:18b_14 4Krl_1:18b_15 4Krl_1:18b_16 4Krl_1:18b_17
4Krl:1:18b x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:18c καὶ ἀπέστησεν τὰς στήλας τοῦ Βααλ, ἃς ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ συνέτριψεν αὐτάς· πλὴν ἐν ταῖς ἁμαρτίαις οἴκου Ιεροβοαμ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῶν.
4Krl:1:18c c) and he removed the pillars of Baal which his father made, and broke them in pieces: only he was joined to the sins of the house of Jeroboam, who led Israel to sin; he departed not from them.
4Krl:1:18c  
4Krl:1:18c καὶ ἀπέστησεν τὰς στήλας τοῦ Βααλ, ἃς ἐποίησεν πατὴρ αὐτοῦ, καὶ συνέτριψεν αὐτάς· πλὴν ἐν ταῖς ἁμαρτίαις οἴκου Ιεροβοαμ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῶν.
4Krl:1:18c καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πλήν ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:1:18c I też, nawet, mianowicie By uwalniać Baal Kto/, który/, który By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dom; by mieszkać Kto/, który/, który Izrael By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:1:18c kai\ a)pe/stEsen ta\s stE/las tou= *baal, a(/s e)poi/Esen o( patE\r au)tou=, kai\ sune/triPSen au)ta/s· plE\n e)n tai=s a(marti/ais oi)/kou *ieroboam, o(\s e)XE/marten to\n *israEl, e)kollE/TE, ou)k a)pe/stE a)p’ au)tO=n.
4Krl:1:18c kai apestEsen tas stElas tu baal, has epoiEsen ho patEr autu, kai synetriPSen autas· plEn en tais hamartiais oiku ieroboam, hos eXEmarten ton israEl, ekollETE, uk apestE ap’ autOn.
4Krl:1:18c C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF RA_GSM N_GSM RR_APF VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APF D P RA_DPF N1A_DPF N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM VCI_API3S D VHI_AAI3S P RD_GPM
4Krl:1:18c and also, even, namely to disengage the ć the Baal who/whom/which to do/make the father he/she/it/same and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. house; to dwell ć who/whom/which ć the Israel to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:1:18c and, also to withdraw, stand apart the pillar the Baal who, which to do, make the, oh father he, she, it, -self, same and, also to break, bruise she, -self, same nevertheless, moreover in, on, by, with, to the sin house, home Jeroboam who, which   the Israel to bind together no, not to withdraw from, away from he, she, it , -self, same
4Krl:1:18c 4Krl_1:18c_1 4Krl_1:18c_2 4Krl_1:18c_3 4Krl_1:18c_4 4Krl_1:18c_5 4Krl_1:18c_6 4Krl_1:18c_7 4Krl_1:18c_8 4Krl_1:18c_9 4Krl_1:18c_10 4Krl_1:18c_11 4Krl_1:18c_12 4Krl_1:18c_13 4Krl_1:18c_14 4Krl_1:18c_15 4Krl_1:18c_16 4Krl_1:18c_17 4Krl_1:18c_18 4Krl_1:18c_19 4Krl_1:18c_20 4Krl_1:18c_21 4Krl_1:18c_22 4Krl_1:18c_23 4Krl_1:18c_24 4Krl_1:18c_25 4Krl_1:18c_26 4Krl_1:18c_27 4Krl_1:18c_28 4Krl_1:18c_29
4Krl:1:18c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:1:18d καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος εἰς τὸν οἶκον Αχααβ.
4Krl:1:18d d) And the Lord was very angry with the house of Achaab. (2 Kings 1:18 Brenton)
4Krl:1:18d  
4Krl:1:18d καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος εἰς τὸν οἶκον Αχααβ.
4Krl:1:18d καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
4Krl:1:18d I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Dom
4Krl:1:18d kai\ e)TumO/TE o)rgE=| ku/rios ei)s to\n oi)=kon *aCHaab.
4Krl:1:18d kai eTymOTE orgE kyrios eis ton oikon aCHaab.
4Krl:1:18d C VCI_API3S N1_DSF N2_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM
4Krl:1:18d and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the house ć
4Krl:1:18d and, also to be wroth anger lord into, for the house, home Achaab
4Krl:1:18d 4Krl_1:18d_1 4Krl_1:18d_2 4Krl_1:18d_3 4Krl_1:18d_4 4Krl_1:18d_5 4Krl_1:18d_6 4Krl_1:18d_7 4Krl_1:18d_8
4Krl:1:18d x x x x x x x x