4Krl:22:1 Υἱὸς ὀκτὼ ἐτῶν Ιωσιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τριάκοντα καὶ ἓν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ιεδιδα θυγάτηρ Εδεια ἐκ Βασουρωθ.
4Krl:22:1 Josias was eight years old when he began to reign, and he reigned thirty and one years in Jerusalem: and his mother's name was Jedia, daughter of Edeia of Basuroth. (2 Kings 22:1 Brenton)
4Krl:22:1 W chwili objęcia rządów Jozjasz miał osiem lat i panował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jedida - córka Adajasza z Boskat. (2 Krl 22:1 BT_4)
4Krl:22:1 Υἱὸς ὀκτὼ ἐτῶν Ιωσιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τριάκοντα καὶ ἓν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ιεδιδα θυγάτηρ Εδεια ἐκ Βασουρωθ.
4Krl:22:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὀκτώ ἔτο·ς, -ους, τό Ἰωσίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τριά·κοντα καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἐκ  
4Krl:22:1 Syn Osiem Rok Jozjasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Jeden Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
4Krl:22:1 *ui(o\s o)ktO\ e)tO=n *iOsias e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ tria/konta kai\ e(\n e)/tos e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *iedida Tuga/tEr *edeia e)k *basourOT.
4Krl:22:1 yios oktO etOn iOsias en tO basileuein auton kai triakonta kai hen etos ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu iedida TygatEr edeia ek basurOT.
4Krl:22:1 N2_NSM M N3E_GPN N1T_NSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M C A3_ASN N3E_ASN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM P N_GSF
4Krl:22:1 son eight year Josiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely thirty and also, even, namely one year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć
4Krl:22:1 son (nom) eight years (gen) Josiah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and thirty and one (nom|acc) year (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   daughter (nom)   out of (+gen)  
4Krl:22:1 4Krl_22:1_1 4Krl_22:1_2 4Krl_22:1_3 4Krl_22:1_4 4Krl_22:1_5 4Krl_22:1_6 4Krl_22:1_7 4Krl_22:1_8 4Krl_22:1_9 4Krl_22:1_10 4Krl_22:1_11 4Krl_22:1_12 4Krl_22:1_13 4Krl_22:1_14 4Krl_22:1_15 4Krl_22:1_16 4Krl_22:1_17 4Krl_22:1_18 4Krl_22:1_19 4Krl_22:1_20 4Krl_22:1_21 4Krl_22:1_22 4Krl_22:1_23 4Krl_22:1_24 4Krl_22:1_25 4Krl_22:1_26
4Krl:22:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:2 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οὐκ ἀπέστη δεξιὰ ἢ ἀριστερά.
4Krl:22:2 And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father; he turned not aside to the right hand or to the left. (2 Kings 22:2 Brenton)
4Krl:22:2 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i kroczył we wszystkim drogą praojca swego, Dawida - nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. (2 Krl 22:2 BT_4)
4Krl:22:2 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οὐκ ἀπέστη δεξιὰ ἀριστερά.
4Krl:22:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) δεξιός -ά -όν ἤ[1] ἀριστερός -ά -όν
4Krl:22:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga David Ojciec On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać W prawo Albo Opuszczał {Lewy}
4Krl:22:2 kai\ e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)n o)fTalmoi=s kuri/ou kai\ e)poreu/TE e)n pa/sE| o(dO=| *dauid tou= patro\s au)tou=, ou)k a)pe/stE deXia\ E)\ a)ristera/.
4Krl:22:2 kai epoiEsen to euTes en ofTalmois kyriu kai eporeuTE en pasE hodO dauid tu patros autu, uk apestE deXia E aristera.
4Krl:22:2 C VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_DPM N2_GSM C VCI_API3S P A1S_DSF N2_DSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM D VHI_AAI3S A1A_APN C A1A_APN
4Krl:22:2 and also, even, namely to do/make the straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road David the father he/she/it/same οὐχ before rough breathing to disengage right or left
4Krl:22:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed way/road (dat) David (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-DISENGAGE-ed right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) or left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
4Krl:22:2 4Krl_22:2_1 4Krl_22:2_2 4Krl_22:2_3 4Krl_22:2_4 4Krl_22:2_5 4Krl_22:2_6 4Krl_22:2_7 4Krl_22:2_8 4Krl_22:2_9 4Krl_22:2_10 4Krl_22:2_11 4Krl_22:2_12 4Krl_22:2_13 4Krl_22:2_14 4Krl_22:2_15 4Krl_22:2_16 4Krl_22:2_17 4Krl_22:2_18 4Krl_22:2_19 4Krl_22:2_20 4Krl_22:2_21
4Krl:22:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:3 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ Ιωσια ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν Σαφφαν υἱὸν Εσελιου υἱοῦ Μεσολλαμ τὸν γραμματέα οἴκου κυρίου λέγων
4Krl:22:3 And it came to pass in the eighteenth year of king Josias, in the eighth month, the king sent Sapphan the son of Ezelias the son of Mesollam, the scribe of the house of the Lord, saying, (2 Kings 22:3 Brenton)
4Krl:22:3 W osiemnastym roku panowania króla Jozjasza posłał on pisarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszullama, do świątyni Pańskiej z następującym poleceniem: (2 Krl 22:3 BT_4)
4Krl:22:3 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ Ιωσια ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἀπέστειλεν βασιλεὺς τὸν Σαφφαν υἱὸν Εσελιου υἱοῦ Μεσολλαμ τὸν γραμματέα οἴκου κυρίου λέγων
4Krl:22:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰωσίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Krl:22:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osiemnasty Rok Król Jozjasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Ósmy zamawiać Król Syn Syn Skryba Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj
4Krl:22:3 *kai\ e)genE/TE e)n tO=| o)ktOkaideka/tO| e)/tei tO=| basilei= *iOsia e)n tO=| mEni\ tO=| o)gdo/O| a)pe/steilen o( basileu\s to\n *saffan ui(o\n *eseliou ui(ou= *mesollam to\n grammate/a oi)/kou kuri/ou le/gOn
4Krl:22:3 kai egenETE en tO oktOkaidekatO etei tO basilei iOsia en tO mEni tO ogdoO apesteilen ho basileus ton saffan hyion eseliu hyiu mesollam ton grammatea oiku kyriu legOn
4Krl:22:3 C VCI_API3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN RA_DSM N3V_DSM N1T_DSM P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N1T_GSM N2_GSM N_GSM RA_ASM N3V_ASM N2_GSM N2_GSM V1_PAPNSM
4Krl:22:3 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eighteenth year the king Josiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the eighth to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king the ć son ć son ć the scribe house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell
4Krl:22:3 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) eighteenth (dat) year (dat) the (dat) king (dat) Josiah (voc) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) eighth (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) the (acc)   son (acc)   son (gen)   the (acc) scribe (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom)
4Krl:22:3 4Krl_22:3_1 4Krl_22:3_2 4Krl_22:3_3 4Krl_22:3_4 4Krl_22:3_5 4Krl_22:3_6 4Krl_22:3_7 4Krl_22:3_8 4Krl_22:3_9 4Krl_22:3_10 4Krl_22:3_11 4Krl_22:3_12 4Krl_22:3_13 4Krl_22:3_14 4Krl_22:3_15 4Krl_22:3_16 4Krl_22:3_17 4Krl_22:3_18 4Krl_22:3_19 4Krl_22:3_20 4Krl_22:3_21 4Krl_22:3_22 4Krl_22:3_23 4Krl_22:3_24 4Krl_22:3_25 4Krl_22:3_26 4Krl_22:3_27 4Krl_22:3_28
4Krl:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:4 Ἀνάβηθι πρὸς Χελκιαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ σφράγισον τὸ ἀργύριον τὸ εἰσενεχθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου, ὃ συνήγαγον οἱ φυλάσσοντες τὸν σταθμὸν παρὰ τοῦ λαοῦ,
4Krl:22:4 Go up to Chelcias the high priest, and take account of the money that is brought into the house of the Lord, which they that keep the door have collected of the people. (2 Kings 22:4 Brenton)
4Krl:22:4 «Idź do arcykapłana Chilkiasza. Niech przygotuje wszystkie pieniądze, które wpłynęły do świątyni Pańskiej, jakie zebrali stróże progów od ludu. (2 Krl 22:4 BT_4)
4Krl:22:4 Ἀνάβηθι πρὸς Χελκιαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ σφράγισον τὸ ἀργύριον τὸ εἰσενεχθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου, συνήγαγον οἱ φυλάσσοντες τὸν σταθμὸν παρὰ τοῦ λαοῦ,
4Krl:22:4 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   παρά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
4Krl:22:4 By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie By pieczętować Kawałek srebra By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By zbierać się razem By zabezpieczać się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ludzie
4Krl:22:4 *)ana/bETi pro\s *CHelkian to\n i(ere/a to\n me/gan kai\ sfra/gison to\ a)rgu/rion to\ ei)seneCHTe\n e)n oi)/kO| kuri/ou, o(\ sunE/gagon oi( fula/ssontes to\n staTmo\n para\ tou= laou=,
4Krl:22:4 anabETi pros CHelkian ton hierea ton megan kai sfragison to argyrion to eiseneCHTen en oikO kyriu, ho synEgagon hoi fylassontes ton staTmon para tu lau,
4Krl:22:4 VC_AAD2S P N1T_ASM RA_ASM N3V_ASM RA_ASM A1P_ASM C VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VC_AAPASN P N2_DSM N2_GSM RR_ASN VBI_AAI3P RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N2_GSM
4Krl:22:4 to ascend toward (+acc,+gen,+dat) ć the priest the great and also, even, namely to seal the piece of silver the to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to gather together the to guard the ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the people
4Krl:22:4 do-ASCEND-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) priest (acc) the (acc) great ([Adj] acc) and do-SEAL-you(sg)! the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-BRING IN-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed the (nom) while GUARD-ing (nom|voc) the (acc)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) people (gen)
4Krl:22:4 4Krl_22:4_1 4Krl_22:4_2 4Krl_22:4_3 4Krl_22:4_4 4Krl_22:4_5 4Krl_22:4_6 4Krl_22:4_7 4Krl_22:4_8 4Krl_22:4_9 4Krl_22:4_10 4Krl_22:4_11 4Krl_22:4_12 4Krl_22:4_13 4Krl_22:4_14 4Krl_22:4_15 4Krl_22:4_16 4Krl_22:4_17 4Krl_22:4_18 4Krl_22:4_19 4Krl_22:4_20 4Krl_22:4_21 4Krl_22:4_22 4Krl_22:4_23 4Krl_22:4_24 4Krl_22:4_25
4Krl:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:5 καὶ δότωσαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα τῶν καθεσταμένων ἐν οἴκῳ κυρίου. καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα τοῖς ἐν οἴκῳ κυρίου τοῦ κατισχῦσαι τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου,
4Krl:22:5 And let them give it into the hand of the workmen that are appointed in the house of the Lord. And he gave it to the workmen in the house of the Lord, to repair the breaches of the house, (2 Kings 22:5 Brenton)
4Krl:22:5 I niech je wręczy kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej. Ci zaś niech z nich wydają na robotników pracujących w świątyni Pańskiej, celem naprawienia szkód świątyni: (2 Krl 22:5 BT_4)
4Krl:22:5 καὶ δότωσαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα τῶν καθεσταμένων ἐν οἴκῳ κυρίου. καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα τοῖς ἐν οἴκῳ κυρίου τοῦ κατισχῦσαι τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου,
4Krl:22:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
4Krl:22:5 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka By czynić/rób Praca By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo By czynić/rób Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Zniszczenia Dom; by mieszkać
4Krl:22:5 kai\ do/tOsan au)to\ e)pi\ CHei=ra poiou/ntOn ta\ e)/rga tO=n kaTestame/nOn e)n oi)/kO| kuri/ou. kai\ e)/dOken au)to\ toi=s poiou=sin ta\ e)/rga toi=s e)n oi)/kO| kuri/ou tou= katisCHu=sai to\ bedek tou= oi)/kou,
4Krl:22:5 kai dotOsan auto epi CHeira poiuntOn ta erga tOn kaTestamenOn en oikO kyriu. kai edOken auto tois poiusin ta erga tois en oikO kyriu tu katisCHysai to bedek tu oiku,
4Krl:22:5 C VO_AAD3P RD_ASN P N3_ASF V2_PAPGPM RA_APN N2N_APN RA_GPM VMI_XMPGPM P N2_DSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASN RA_DPM V2_PAI3P RA_APN N2N_APN RA_DPM P N2_DSM N2_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM
4Krl:22:5 and also, even, namely to give he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand to do/make the work the to enable lay, render widowed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give he/she/it/same the to do/make the work the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to ??? the dilapidations the house; to dwell
4Krl:22:5 and let-them-GIVE! it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) having-been-ENABLE-ed (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-GIVE-ed it/same (nom|acc) the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (dat) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (nom|acc) dilapidations (indecl) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
4Krl:22:5 4Krl_22:5_1 4Krl_22:5_2 4Krl_22:5_3 4Krl_22:5_4 4Krl_22:5_5 4Krl_22:5_6 4Krl_22:5_7 4Krl_22:5_8 4Krl_22:5_9 4Krl_22:5_10 4Krl_22:5_11 4Krl_22:5_12 4Krl_22:5_13 4Krl_22:5_14 4Krl_22:5_15 4Krl_22:5_16 4Krl_22:5_17 4Krl_22:5_18 4Krl_22:5_19 4Krl_22:5_20 4Krl_22:5_21 4Krl_22:5_22 4Krl_22:5_23 4Krl_22:5_24 4Krl_22:5_25 4Krl_22:5_26 4Krl_22:5_27 4Krl_22:5_28 4Krl_22:5_29 4Krl_22:5_30
4Krl:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:6 τοῖς τέκτοσιν καὶ τοῖς οἰκοδόμοις καὶ τοῖς τειχισταῖς, καὶ τοῦ κτήσασθαι ξύλα καὶ λίθους λατομητοὺς τοῦ κραταιῶσαι τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου·
4Krl:22:6 even to the carpenters, and builders, and masons, and also to purchase timber and hewn stones, to repair the breaches of the house. (2 Kings 22:6 Brenton)
4Krl:22:6 na cieśli, budowniczych i murarzy, oraz na zakup drewna i kamieni ciosowych, celem naprawienia świątyni. (2 Krl 22:6 BT_4)
4Krl:22:6 τοῖς τέκτοσιν καὶ τοῖς οἰκοδόμοις καὶ τοῖς τειχισταῖς, καὶ τοῦ κτήσασθαι ξύλα καὶ λίθους λατομητοὺς τοῦ κραταιῶσαι τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου·
4Krl:22:6 ὁ ἡ τό τέκτων, -ονος, ὁ καί ὁ ἡ τό οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ξύλον, -ου, τό καί λίθος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
4Krl:22:6 Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] I też, nawet, mianowicie ???; by budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Kamień By stawać się silnym Zniszczenia Dom; by mieszkać
4Krl:22:6 toi=s te/ktosin kai\ toi=s oi)kodo/mois kai\ toi=s teiCHistai=s, kai\ tou= ktE/sasTai Xu/la kai\ li/Tous latomEtou\s tou= krataiO=sai to\ bedek tou= oi)/kou·
4Krl:22:6 tois tektosin kai tois oikodomois kai tois teiCHistais, kai tu ktEsasTai Xyla kai liTus latomEtus tu krataiOsai to bedek tu oiku·
4Krl:22:6 RA_DPM N3N_DPM C RA_DPM N2_DPM C RA_DPM N1M_DPM C RA_GSN VA_AMN N2N_APN C N2_APM A1_APM RA_GSN VA_AAN RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM
4Krl:22:6 the mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] and also, even, namely the ???; to build/edify and also, even, namely the ć and also, even, namely the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely stone ć the to become strong the dilapidations the house; to dwell
4Krl:22:6 the (dat) masons (dat) and the (dat) ???s (dat); you(sg)-happen-to-be-BUILD/EDIFY-ing (opt) and the (dat)   and the (gen) to-be-POSSESS-ed trees/wooden things (nom|acc|voc) and stones (acc)   the (gen) to-BECOME STRONG, be-you(sg)-BECOME STRONG-ed!, he/she/it-happens-to-BECOME STRONG (opt) the (nom|acc) dilapidations (indecl) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
4Krl:22:6 4Krl_22:6_1 4Krl_22:6_2 4Krl_22:6_3 4Krl_22:6_4 4Krl_22:6_5 4Krl_22:6_6 4Krl_22:6_7 4Krl_22:6_8 4Krl_22:6_9 4Krl_22:6_10 4Krl_22:6_11 4Krl_22:6_12 4Krl_22:6_13 4Krl_22:6_14 4Krl_22:6_15 4Krl_22:6_16 4Krl_22:6_17 4Krl_22:6_18 4Krl_22:6_19 4Krl_22:6_20 4Krl_22:6_21
4Krl:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:7 πλὴν οὐκ ἐξελογίζοντο αὐτοὺς τὸ ἀργύριον τὸ διδόμενον αὐτοῖς, ὅτι ἐν πίστει αὐτοὶ ποιοῦσιν.
4Krl:22:7 Only they did not call them to account for the money that was given to them, because they dealt faithfully. (2 Kings 22:7 Brenton)
4Krl:22:7 Tylko nie trzeba żądać od nich sprawozdania z pieniędzy im doręczonych, ponieważ pracują z niezachwianą wiernością». (2 Krl 22:7 BT_4)
4Krl:22:7 πλὴν οὐκ ἐξελογίζοντο αὐτοὺς τὸ ἀργύριον τὸ διδόμενον αὐτοῖς, ὅτι ἐν πίστει αὐτοὶ ποιοῦσιν.
4Krl:22:7 πλήν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν πίστις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:22:7 Z wyjątkiem ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kawałek srebra By dawać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) On/ona/to/to samo By czynić/rób
4Krl:22:7 plE\n ou)k e)Xelogi/DZonto au)tou\s to\ a)rgu/rion to\ dido/menon au)toi=s, o(/ti e)n pi/stei au)toi\ poiou=sin.
4Krl:22:7 plEn uk eXelogiDZonto autus to argyrion to didomenon autois, hoti en pistei autoi poiusin.
4Krl:22:7 D D V1I_IMI3P RD_APM RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V8_PMPASM RD_DPM C P N3I_DSF RD_NPM V2_PAI3P
4Krl:22:7 except οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same the piece of silver the to give he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) he/she/it/same to do/make
4Krl:22:7 except not   them/same (acc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-GIVE-ed (acc, nom|acc|voc) them/same (dat) because/that in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) they/same (nom) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat)
4Krl:22:7 4Krl_22:7_1 4Krl_22:7_2 4Krl_22:7_3 4Krl_22:7_4 4Krl_22:7_5 4Krl_22:7_6 4Krl_22:7_7 4Krl_22:7_8 4Krl_22:7_9 4Krl_22:7_10 4Krl_22:7_11 4Krl_22:7_12 4Krl_22:7_13 4Krl_22:7_14
4Krl:22:7 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:8 καὶ εἶπεν Χελκιας ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας πρὸς Σαφφαν τὸν γραμματέα Βιβλίον τοῦ νόμου εὗρον ἐν οἴκῳ κυρίου· καὶ ἔδωκεν Χελκιας τὸ βιβλίον πρὸς Σαφφαν, καὶ ἀνέγνω αὐτό.
4Krl:22:8 And Chelcias the high priest said to Saphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Chelcias gave the book to Sapphan, and he read it. (2 Kings 22:8 Brenton)
4Krl:22:8 Wówczas to arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. (2 Krl 22:8 BT_4)
4Krl:22:8 καὶ εἶπεν Χελκιας ἱερεὺς μέγας πρὸς Σαφφαν τὸν γραμματέα Βιβλίον τοῦ νόμου εὗρον ἐν οἴκῳ κυρίου· καὶ ἔδωκεν Χελκιας τὸ βιβλίον πρὸς Σαφφαν, καὶ ἀνέγνω αὐτό.
4Krl:22:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πρός   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πρός   καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:22:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Duchowny Wielki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Skryba Książka Prawo By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać Książka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By czytać On/ona/to/to samo
4Krl:22:8 kai\ ei)=pen *CHelkias o( i(ereu\s o( me/gas pro\s *saffan to\n grammate/a *bibli/on tou= no/mou eu(=ron e)n oi)/kO| kuri/ou· kai\ e)/dOken *CHelkias to\ bibli/on pro\s *saffan, kai\ a)ne/gnO au)to/.
4Krl:22:8 kai eipen CHelkias ho hiereus ho megas pros saffan ton grammatea biblion tu nomu heuron en oikO kyriu· kai edOken CHelkias to biblion pros saffan, kai anegnO auto.
4Krl:22:8 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM P N_ASM RA_ASM N3V_ASM N2N_ASN RA_GSM N2_GSM VB_AAI3P P N2_DSM N2_GSM C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_ASN N2N_ASN P N_ASM C VZI_AAI3S RD_ASN
4Krl:22:8 and also, even, namely to say/tell ć the priest the great toward (+acc,+gen,+dat) ć the scribe book the law to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give ć the book toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to read he/she/it/same
4Krl:22:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) scribe (acc) book (nom|acc|voc) the (gen) law (gen) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-GIVE-ed   the (nom|acc) book (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-READ-ed it/same (nom|acc)
4Krl:22:8 4Krl_22:8_1 4Krl_22:8_2 4Krl_22:8_3 4Krl_22:8_4 4Krl_22:8_5 4Krl_22:8_6 4Krl_22:8_7 4Krl_22:8_8 4Krl_22:8_9 4Krl_22:8_10 4Krl_22:8_11 4Krl_22:8_12 4Krl_22:8_13 4Krl_22:8_14 4Krl_22:8_15 4Krl_22:8_16 4Krl_22:8_17 4Krl_22:8_18 4Krl_22:8_19 4Krl_22:8_20 4Krl_22:8_21 4Krl_22:8_22 4Krl_22:8_23 4Krl_22:8_24 4Krl_22:8_25 4Krl_22:8_26 4Krl_22:8_27 4Krl_22:8_28
4Krl:22:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:9 καὶ εἰσήνεγκεν πρὸς τὸν βασιλέα Ιωσιαν καὶ ἐπέστρεψεν τῷ βασιλεῖ ῥῆμα καὶ εἶπεν Ἐχώνευσαν οἱ δοῦλοί σου τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα τῶν καθεσταμένων ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:22:9 And he went into the house of the Lord to the king, and reported the matter to the king, and said, Thy servants have collected the money that was found in the house of the Lord, and have given it into the hand of the workmen that are appointed in the house of the Lord. (2 Kings 22:9 Brenton)
4Krl:22:9 Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej». (2 Krl 22:9 BT_4)
4Krl:22:9 καὶ εἰσήνεγκεν πρὸς τὸν βασιλέα Ιωσιαν καὶ ἐπέστρεψεν τῷ βασιλεῖ ῥῆμα καὶ εἶπεν Ἐχώνευσαν οἱ δοῦλοί σου τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα τῶν καθεσταμένων ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:22:9 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰωσίας, -ου, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:22:9 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Jozjasz I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Król Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Kawałek srebra By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka By czynić/rób Praca By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:22:9 kai\ ei)sE/negken pro\s to\n basile/a *iOsian kai\ e)pe/strePSen tO=| basilei= r(E=ma kai\ ei)=pen *)eCHO/neusan oi( dou=loi/ sou to\ a)rgu/rion to\ eu(reTe\n e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou kai\ e)/dOkan au)to\ e)pi\ CHei=ra poiou/ntOn ta\ e)/rga tO=n kaTestame/nOn e)n oi)/kO| kuri/ou.
4Krl:22:9 kai eisEnenken pros ton basilea iOsian kai epestrePSen tO basilei rEma kai eipen eCHOneusan hoi duloi su to argyrion to heureTen en tO oikO kyriu kai edOkan auto epi CHeira poiuntOn ta erga tOn kaTestamenOn en oikO kyriu.
4Krl:22:9 C VAI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM N1T_ASM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM N3M_ASN C VBI_AAI3S VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VC_APPNSN P RA_DSM N2_DSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_ASN P N3_ASF V2_PAPGPM RA_APN N2N_APN RA_GPM VMI_XMPGPM P N2_DSM N2_GSM
4Krl:22:9 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. toward (+acc,+gen,+dat) the king Josiah and also, even, namely to turn around the king declaration statement, utterance and also, even, namely to say/tell ć the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) the piece of silver the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand to do/make the work the to enable lay, render widowed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:22:9 and he/she/it-BRING IN-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Josiah (acc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (dat) king (dat) declaration (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-GIVE-ed it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) having-been-ENABLE-ed (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:22:9 4Krl_22:9_1 4Krl_22:9_2 4Krl_22:9_3 4Krl_22:9_4 4Krl_22:9_5 4Krl_22:9_6 4Krl_22:9_7 4Krl_22:9_8 4Krl_22:9_9 4Krl_22:9_10 4Krl_22:9_11 4Krl_22:9_12 4Krl_22:9_13 4Krl_22:9_14 4Krl_22:9_15 4Krl_22:9_16 4Krl_22:9_17 4Krl_22:9_18 4Krl_22:9_19 4Krl_22:9_20 4Krl_22:9_21 4Krl_22:9_22 4Krl_22:9_23 4Krl_22:9_24 4Krl_22:9_25 4Krl_22:9_26 4Krl_22:9_27 4Krl_22:9_28 4Krl_22:9_29 4Krl_22:9_30 4Krl_22:9_31 4Krl_22:9_32 4Krl_22:9_33 4Krl_22:9_34 4Krl_22:9_35 4Krl_22:9_36 4Krl_22:9_37 4Krl_22:9_38
4Krl:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:10 καὶ εἶπεν Σαφφαν ὁ γραμματεὺς πρὸς τὸν βασιλέα λέγων Βιβλίον ἔδωκέν μοι Χελκιας ὁ ἱερεύς· καὶ ἀνέγνω αὐτὸ Σαφφαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
4Krl:22:10 And Sapphan the scribe spoke to the king, saying, Chelcias the priest has given me a book. And Sapphan read it before the king. (2 Kings 22:10 Brenton)
4Krl:22:10 I pisarz Szafan oznajmił królowi: «Kapłan Chilkiasz dał mi księgę» - i Szafan odczytał ją wobec króla. (2 Krl 22:10 BT_4)
4Krl:22:10 καὶ εἶπεν Σαφφαν γραμματεὺς πρὸς τὸν βασιλέα λέγων Βιβλίον ἔδωκέν μοι Χελκιας ἱερεύς· καὶ ἀνέγνω αὐτὸ Σαφφαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
4Krl:22:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:22:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Skryba Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj Książka By dawać Ja Duchowny I też, nawet, mianowicie By czytać On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Król
4Krl:22:10 kai\ ei)=pen *saffan o( grammateu\s pro\s to\n basile/a le/gOn *bibli/on e)/dOke/n moi *CHelkias o( i(ereu/s· kai\ a)ne/gnO au)to\ *saffan e)nO/pion tou= basile/Os.
4Krl:22:10 kai eipen saffan ho grammateus pros ton basilea legOn biblion edOken moi CHelkias ho hiereus· kai anegnO auto saffan enOpion tu basileOs.
4Krl:22:10 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM P RA_ASM N3V_ASM V1_PAPNSM N2N_ASN VAI_AAI3S RP_DS N1T_NSM RA_NSM N3V_NSM C VZI_AAI3S RD_ASN N_NSM P RA_GSM N3V_GSM
4Krl:22:10 and also, even, namely to say/tell ć the scribe toward (+acc,+gen,+dat) the king to say/tell book to give I ć the priest and also, even, namely to read he/she/it/same ć in the presence of (+gen); ??? the king
4Krl:22:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (nom) scribe (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) while SAY/TELL-ing (nom) book (nom|acc|voc) he/she/it-GIVE-ed me (dat)   the (nom) priest (nom) and he/she/it-READ-ed it/same (nom|acc)   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
4Krl:22:10 4Krl_22:10_1 4Krl_22:10_2 4Krl_22:10_3 4Krl_22:10_4 4Krl_22:10_5 4Krl_22:10_6 4Krl_22:10_7 4Krl_22:10_8 4Krl_22:10_9 4Krl_22:10_10 4Krl_22:10_11 4Krl_22:10_12 4Krl_22:10_13 4Krl_22:10_14 4Krl_22:10_15 4Krl_22:10_16 4Krl_22:10_17 4Krl_22:10_18 4Krl_22:10_19 4Krl_22:10_20 4Krl_22:10_21 4Krl_22:10_22
4Krl:22:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:11 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τοῦ νόμου, καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ.
4Krl:22:11 And it came to pass, when the king heard the words of the book of the law, that he rent his garments. (2 Kings 22:11 Brenton)
4Krl:22:11 Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty. (2 Krl 22:11 BT_4)
4Krl:22:11 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τοῦ νόμου, καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ.
4Krl:22:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
4Krl:22:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka Prawo I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz Samo /nasz /twój /siebie
4Krl:22:11 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen o( basileu\s tou\s lo/gous tou= bibli/ou tou= no/mou, kai\ die/rrEXen ta\ i(ma/tia e(autou=.
4Krl:22:11 kai egeneto hOs Ekusen ho basileus tus logus tu bibliu tu nomu, kai dierrEXen ta himatia heautu.
4Krl:22:11 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APM N2_APM RA_GSN N2N_GSN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM
4Krl:22:11 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear the king the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the book the law and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak self /our-/your-/themselves
4Krl:22:11 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom) the (acc) words (acc) the (gen) book (gen) the (gen) law (gen) and he/she/it-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) self (gen)
4Krl:22:11 4Krl_22:11_1 4Krl_22:11_2 4Krl_22:11_3 4Krl_22:11_4 4Krl_22:11_5 4Krl_22:11_6 4Krl_22:11_7 4Krl_22:11_8 4Krl_22:11_9 4Krl_22:11_10 4Krl_22:11_11 4Krl_22:11_12 4Krl_22:11_13 4Krl_22:11_14 4Krl_22:11_15 4Krl_22:11_16 4Krl_22:11_17
4Krl:22:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:12 καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Χελκια τῷ ἱερεῖ καὶ τῷ Αχικαμ υἱῷ Σαφφαν καὶ τῷ Αχοβωρ υἱῷ Μιχαιου καὶ τῷ Σαφφαν τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ Ασαια δούλῳ τοῦ βασιλέως λέγων
4Krl:22:12 And the king commanded Chelcias the priest, and Achikam the son of Sapphan, and Achobor the son of Michaias, and Sapphan the scribe, and Asaias the king's servant, saying, (2 Kings 22:12 Brenton)
4Krl:22:12 Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: (2 Krl 22:12 BT_4)
4Krl:22:12 καὶ ἐνετείλατο βασιλεὺς τῷ Χελκια τῷ ἱερεῖ καὶ τῷ Αχικαμ υἱῷ Σαφφαν καὶ τῷ Αχοβωρ υἱῷ Μιχαιου καὶ τῷ Σαφφαν τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ Ασαια δούλῳ τοῦ βασιλέως λέγων
4Krl:22:12 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό   δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Krl:22:12 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Król Duchowny I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy Król By mówić/opowiadaj
4Krl:22:12 kai\ e)netei/lato o( basileu\s tO=| *CHelkia tO=| i(erei= kai\ tO=| *aCHikam ui(O=| *saffan kai\ tO=| *aCHobOr ui(O=| *miCHaiou kai\ tO=| *saffan tO=| grammatei= kai\ tO=| *asaia dou/lO| tou= basile/Os le/gOn
4Krl:22:12 kai eneteilato ho basileus tO CHelkia tO hierei kai tO aCHikam hyiO saffan kai tO aCHobOr hyiO miCHaiu kai tO saffan tO grammatei kai tO asaia dulO tu basileOs legOn
4Krl:22:12 C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N1T_DSM RA_DSM N3V_DSM C RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM C RA_DSM N_DSM N2_DSM N1T_GSM C RA_DSM N_DSM RA_DSM N3V_DSM C RA_DSM N1T_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM V1_PAPNSM
4Krl:22:12 and also, even, namely to enjoin command the king the ć the priest and also, even, namely the ć son ć and also, even, namely the ć son ć and also, even, namely the ć the scribe and also, even, namely the ć slave; servile the king to say/tell
4Krl:22:12 and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) king (nom) the (dat)   the (dat) priest (dat) and the (dat)   son (dat)   and the (dat)   son (dat)   and the (dat)   the (dat) scribe (dat) and the (dat)   slave (dat); servile ([Adj] dat) the (gen) king (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
4Krl:22:12 4Krl_22:12_1 4Krl_22:12_2 4Krl_22:12_3 4Krl_22:12_4 4Krl_22:12_5 4Krl_22:12_6 4Krl_22:12_7 4Krl_22:12_8 4Krl_22:12_9 4Krl_22:12_10 4Krl_22:12_11 4Krl_22:12_12 4Krl_22:12_13 4Krl_22:12_14 4Krl_22:12_15 4Krl_22:12_16 4Krl_22:12_17 4Krl_22:12_18 4Krl_22:12_19 4Krl_22:12_20 4Krl_22:12_21 4Krl_22:12_22 4Krl_22:12_23 4Krl_22:12_24 4Krl_22:12_25 4Krl_22:12_26 4Krl_22:12_27 4Krl_22:12_28 4Krl_22:12_29 4Krl_22:12_30
4Krl:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:13 Δεῦτε ἐκζητήσατε τὸν κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ Ιουδα περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντος τούτου, ὅτι μεγάλη ἡ ὀργὴ κυρίου ἡ ἐκκεκαυμένη ἐν ἡμῖν ὑπὲρ οὗ οὐκ ἤκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα καθ’ ἡμῶν.
4Krl:22:13 Go, enquire of the Lord for me, and for all the people, and for all Juda, and concerning the words of this book that has been found: for the wrath of the Lord that has been kindled against us is great, because our fathers hearkened not to the words of this book, to do according to all the things written concerning us. (2 Kings 22:13 Brenton)
4Krl:22:13 «Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełnić wszystko, co jest w niej napisane». (2 Krl 22:13 BT_4)
4Krl:22:13 Δεῦτε ἐκζητήσατε τὸν κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ Ιουδα περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντος τούτου, ὅτι μεγάλη ὀργὴ κυρίου ἐκκεκαυμένη ἐν ἡμῖν ὑπὲρ οὗ οὐκ ἤκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα καθ’ ἡμῶν.
4Krl:22:13 δεῦτε ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ περί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:22:13 Przychodź By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka By znajdować To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Wielki Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zapłonąć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ojciec Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pisać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja
4Krl:22:13 *deu=te e)kDZEtE/sate to\n ku/rion peri\ e)mou= kai\ peri\ panto\s tou= laou= kai\ peri\ panto\s tou= *iouda peri\ tO=n lo/gOn tou= bibli/ou tou= eu(reTe/ntos tou/tou, o(/ti mega/lE E( o)rgE\ kuri/ou E( e)kkekaume/nE e)n E(mi=n u(pe\r ou(= ou)k E)/kousan oi( pate/res E(mO=n tO=n lo/gOn tou= bibli/ou tou/tou tou= poiei=n kata\ pa/nta ta\ gegramme/na kaT’ E(mO=n.
4Krl:22:13 deute ekDZEtEsate ton kyrion peri emu kai peri pantos tu lau kai peri pantos tu iuda peri tOn logOn tu bibliu tu heureTentos tutu, hoti megalE hE orgE kyriu hE ekkekaumenE en hEmin hyper hu uk Ekusan hoi pateres hEmOn tOn logOn tu bibliu tutu tu poiein kata panta ta gegrammena kaT’ hEmOn.
4Krl:22:13 D VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM P RP_GS C P A3_GSM RA_GSM N2_GSM C P A3_GSM RA_GSM N_GSM P RA_GPM N2_GPM RA_GSN N2N_GSN RA_GSN VC_APPGSN RD_GSN C A1_NSF RA_NSF N1_NSF N2_GSM RA_NSF VM_XMPNSF P RP_DP P RR_GSM D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP RA_GPM N2_GPM RA_GSN N2N_GSN RD_GSN RA_GSN V2_PAN P A3_APN RA_APN VP_XPPAPN P RP_GP
4Krl:22:13 come to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) I; my/mine and also, even, namely about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the Judas/Judah about (+acc,+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the book the to find this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that great the wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to inflame in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I above (+acc), on behalf of (+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the father I the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the book this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to write down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I
4Krl:22:13 come do-SEEK-you(pl)-OUT! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) and about (+acc,+gen) every (gen) the (gen) people (gen) and about (+acc,+gen) every (gen) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) about (+acc,+gen) the (gen) words (gen) the (gen) book (gen) the (gen) upon being-FIND-ed (gen) this (gen) because/that great ([Adj] nom|voc) the (nom) wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) having-been-INFLAME-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) us (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) where; who/whom/which (gen) not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) the (gen) words (gen) the (gen) book (gen) this (gen) the (gen) to-be-DO/MAKE-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) us (gen)
4Krl:22:13 4Krl_22:13_1 4Krl_22:13_2 4Krl_22:13_3 4Krl_22:13_4 4Krl_22:13_5 4Krl_22:13_6 4Krl_22:13_7 4Krl_22:13_8 4Krl_22:13_9 4Krl_22:13_10 4Krl_22:13_11 4Krl_22:13_12 4Krl_22:13_13 4Krl_22:13_14 4Krl_22:13_15 4Krl_22:13_16 4Krl_22:13_17 4Krl_22:13_18 4Krl_22:13_19 4Krl_22:13_20 4Krl_22:13_21 4Krl_22:13_22 4Krl_22:13_23 4Krl_22:13_24 4Krl_22:13_25 4Krl_22:13_26 4Krl_22:13_27 4Krl_22:13_28 4Krl_22:13_29 4Krl_22:13_30 4Krl_22:13_31 4Krl_22:13_32 4Krl_22:13_33 4Krl_22:13_34 4Krl_22:13_35 4Krl_22:13_36 4Krl_22:13_37 4Krl_22:13_38 4Krl_22:13_39 4Krl_22:13_40 4Krl_22:13_41 4Krl_22:13_42 4Krl_22:13_43 4Krl_22:13_44 4Krl_22:13_45 4Krl_22:13_46 4Krl_22:13_47 4Krl_22:13_48 4Krl_22:13_49 4Krl_22:13_50 4Krl_22:13_51 4Krl_22:13_52 4Krl_22:13_53
4Krl:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:14 καὶ ἐπορεύθη Χελκιας ὁ ἱερεὺς καὶ Αχικαμ καὶ Αχοβωρ καὶ Σαφφαν καὶ Ασαιας πρὸς Ολδαν τὴν προφῆτιν γυναῖκα Σελλημ υἱοῦ Θεκουε υἱοῦ Αραας τοῦ ἱματιοφύλακος, καὶ αὐτὴ κατῴκει ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ μασενα, καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτήν.
4Krl:22:14 So Chelcias the priest went, and Achicam, and Achobor, and Sapphan, and Asaias, to Olda the prophetess, the mother of Sellem the son of Thecuan son of Aras, keeper of the robes; and she dwelt in Jerusalem in Masena; and they spoke to her. (2 Kings 22:14 Brenton)
4Krl:22:14 Kapłan Chilkiasz i Achikam, Akbor, Szafan i Asajasz udali się do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tikwy, syna Charchasa, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w nowym mieście. Opowiedzieli jej, (2 Krl 22:14 BT_4)
4Krl:22:14 καὶ ἐπορεύθη Χελκιας ἱερεὺς καὶ Αχικαμ καὶ Αχοβωρ καὶ Σαφφαν καὶ Ασαιας πρὸς Ολδαν τὴν προφῆτιν γυναῖκα Σελλημ υἱοῦ Θεκουε υἱοῦ Αραας τοῦ ἱματιοφύλακος, καὶ αὐτὴ κατῴκει ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ μασενα, καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτήν.
4Krl:22:14 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί   καί   καί   καί   πρός   ὁ ἡ τό προφῆτι[δ]ς, -ιδος, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό ἱματιο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] καί αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό   καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:22:14 I też, nawet, mianowicie By iść Duchowny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieszczka Kobiety/żona Syn Syn ??? I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
4Krl:22:14 kai\ e)poreu/TE *CHelkias o( i(ereu\s kai\ *aCHikam kai\ *aCHobOr kai\ *saffan kai\ *asaias pro\s *oldan tE\n profE=tin gunai=ka *sellEm ui(ou= *Tekoue ui(ou= *araas tou= i(matiofu/lakos, kai\ au)tE\ katO/|kei e)n *ierousalEm e)n tE=| masena, kai\ e)la/lEsan pro\s au)tE/n.
4Krl:22:14 kai eporeuTE CHelkias ho hiereus kai aCHikam kai aCHobOr kai saffan kai asaias pros oldan tEn profEtin gynaika sellEm hyiu Tekue hyiu araas tu himatiofylakos, kai autE katOkei en ierusalEm en tE masena, kai elalEsan pros autEn.
4Krl:22:14 C VCI_API3S N1T_NSM RA_NSM N3V_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM P N_ASF RA_ASF N3I_ASF N3K_ASF N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3K_GSM C RD_NSF V2I_IAI3S P N_DSF P RA_DSF N_DSF C VAI_AAI3P P RD_ASF
4Krl:22:14 and also, even, namely to go ć the priest and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) ć the prophetess woman/wife ć son ć son ć the ??? and also, even, namely he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
4Krl:22:14 and he/she/it-was-GO-ed   the (nom) priest (nom) and   and   and   and   toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) prophetess (acc) woman/wife (acc)   son (gen)   son (gen)   the (gen) ??? (gen) and she/it/same (nom) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat)   and they-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
4Krl:22:14 4Krl_22:14_1 4Krl_22:14_2 4Krl_22:14_3 4Krl_22:14_4 4Krl_22:14_5 4Krl_22:14_6 4Krl_22:14_7 4Krl_22:14_8 4Krl_22:14_9 4Krl_22:14_10 4Krl_22:14_11 4Krl_22:14_12 4Krl_22:14_13 4Krl_22:14_14 4Krl_22:14_15 4Krl_22:14_16 4Krl_22:14_17 4Krl_22:14_18 4Krl_22:14_19 4Krl_22:14_20 4Krl_22:14_21 4Krl_22:14_22 4Krl_22:14_23 4Krl_22:14_24 4Krl_22:14_25 4Krl_22:14_26 4Krl_22:14_27 4Krl_22:14_28 4Krl_22:14_29 4Krl_22:14_30 4Krl_22:14_31 4Krl_22:14_32 4Krl_22:14_33 4Krl_22:14_34 4Krl_22:14_35 4Krl_22:14_36 4Krl_22:14_37
4Krl:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Εἴπατε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀποστείλαντι ὑμᾶς πρός με
4Krl:22:15 And she said to them, Thus saith the Lord God of Israel, Say to the man that sent you to me, (2 Kings 22:15 Brenton)
4Krl:22:15 a ona rzekła do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Powiedzcie mężowi, który posłał was do Mnie: (2 Krl 22:15 BT_4)
4Krl:22:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Εἴπατε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀποστείλαντι ὑμᾶς πρός με
4Krl:22:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:22:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zamawiać Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
4Krl:22:15 kai\ ei)=pen au)toi=s *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *ei)/pate tO=| a)ndri\ tO=| a)postei/lanti u(ma=s pro/s me
4Krl:22:15 kai eipen autois tade legei kyrios ho Teos israEl eipate tO andri tO aposteilanti hymas pros me
4Krl:22:15 C VBI_AAI3S RD_DPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2P RA_DSM N3_DSM RA_DSM VA_AAPDSM RP_AP P RP_AS
4Krl:22:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you toward (+acc,+gen,+dat) I
4Krl:22:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! the (dat) man, husband (dat) the (dat) upon ORDER FORTH-ing (dat) you(pl) (acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
4Krl:22:15 4Krl_22:15_1 4Krl_22:15_2 4Krl_22:15_3 4Krl_22:15_4 4Krl_22:15_5 4Krl_22:15_6 4Krl_22:15_7 4Krl_22:15_8 4Krl_22:15_9 4Krl_22:15_10 4Krl_22:15_11 4Krl_22:15_12 4Krl_22:15_13 4Krl_22:15_14 4Krl_22:15_15 4Krl_22:15_16 4Krl_22:15_17
4Krl:22:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:16 Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτόν, πάντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, οὓς ἀνέγνω βασιλεὺς Ιουδα,
4Krl:22:16 Thus saith the Lord, Behold, I bring evil upon this place, and upon them that dwell in it, even all the words of the book which the king of Juda has read: (2 Kings 22:16 Brenton)
4Krl:22:16 Tak mówi Pan: Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców - wszystkie wyroki księgi, którą czytał król judzki, (2 Krl 22:16 BT_4)
4Krl:22:16 Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτόν, πάντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, οὓς ἀνέγνω βασιλεὺς Ιουδα,
4Krl:22:16 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὅς ἥ ὅ ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:22:16 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Niegodziwie by czynić źle Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać w On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka Kto/, który/, który By czytać Król Judasz/Juda
4Krl:22:16 *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pa/gO kaka\ e)pi\ to\n to/pon tou=ton kai\ e)pi\ tou\s e)noikou=ntas au)to/n, pa/ntas tou\s lo/gous tou= bibli/ou, ou(\s a)ne/gnO basileu\s *iouda,
4Krl:22:16 tade legei kyrios idu egO epagO kaka epi ton topon tuton kai epi tus enoikuntas auton, pantas tus logus tu bibliu, hus anegnO basileus iuda,
4Krl:22:16 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S A1_APN P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C P RA_APM V2_PAPAPM RD_ASM A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSN N2N_GSN RR_APM VZI_AAI3S N3V_NSM N_GSM
4Krl:22:16 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead wickedly to do evil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to dwell in he/she/it/same every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the book who/whom/which to read king Judas/Judah
4Krl:22:16 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing wickedly ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) this (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DWELL-ing-IN (acc) him/it/same (acc) all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) book (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-READ-ed king (nom) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:22:16 4Krl_22:16_1 4Krl_22:16_2 4Krl_22:16_3 4Krl_22:16_4 4Krl_22:16_5 4Krl_22:16_6 4Krl_22:16_7 4Krl_22:16_8 4Krl_22:16_9 4Krl_22:16_10 4Krl_22:16_11 4Krl_22:16_12 4Krl_22:16_13 4Krl_22:16_14 4Krl_22:16_15 4Krl_22:16_16 4Krl_22:16_17 4Krl_22:16_18 4Krl_22:16_19 4Krl_22:16_20 4Krl_22:16_21 4Krl_22:16_22 4Krl_22:16_23 4Krl_22:16_24 4Krl_22:16_25
4Krl:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:17 ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίων θεοῖς ἑτέροις, ὅπως παροργίσωσίν με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ἐκκαυθήσεται ὁ θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται.
4Krl:22:17 because they have forsaken me, and burnt incense to other gods, that they might provoke me with the works of their hands: therefore my wrath shall burn forth against this place, and shall not be quenched. (2 Kings 22:17 Brenton)
4Krl:22:17 za to, że opuścili Mnie i składali ofiary kadzielne bogom obcym, drażniąc Mnie wszystkimi dziełami rąk swoich. Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie. (2 Krl 22:17 BT_4)
4Krl:22:17 ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίων θεοῖς ἑτέροις, ὅπως παροργίσωσίν με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ἐκκαυθήσεται θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται.
4Krl:22:17 ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅπως παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
4Krl:22:17 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło Bóg  Inny Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do ??? Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zapłonąć Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gasić
4Krl:22:17 a)nT’ O(=n e)gkate/lipo/n me kai\ e)Tumi/On Teoi=s e(te/rois, o(/pOs parorgi/sOsi/n me e)n toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n au)tO=n, kai\ e)kkauTE/setai o( Tumo/s mou e)n tO=| to/pO| tou/tO| kai\ ou) sbesTE/setai.
4Krl:22:17 anT’ hOn enkatelipon me kai eTymiOn Teois heterois, hopOs parorgisOsin me en tois ergois tOn CHeirOn autOn, kai ekkauTEsetai ho Tymos mu en tO topO tutO kai u sbesTEsetai.
4Krl:22:17 P RR_GPM VBI_AAI3P RP_AS C V1I_IAI3P N2_DPM A1A_DPM C VA_AAS3P RP_AS P RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RD_GPM C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C D VC_FPI3S
4Krl:22:17 against (+gen) who/whom/which to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and also, even, namely to burn incense god [see theology] other so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to ??? I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to inflame the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to extinguish
4Krl:22:17 against (+gen) who/whom/which (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed me (acc) and I-was-BURN-ing-INCENSE, they-were-BURN-ing-INCENSE gods (dat) other (dat) this is how they-should-??? me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and he/she/it-will-be-INFLAME-ed the (nom) wrath (nom) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) and not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
4Krl:22:17 4Krl_22:17_1 4Krl_22:17_2 4Krl_22:17_3 4Krl_22:17_4 4Krl_22:17_5 4Krl_22:17_6 4Krl_22:17_7 4Krl_22:17_8 4Krl_22:17_9 4Krl_22:17_10 4Krl_22:17_11 4Krl_22:17_12 4Krl_22:17_13 4Krl_22:17_14 4Krl_22:17_15 4Krl_22:17_16 4Krl_22:17_17 4Krl_22:17_18 4Krl_22:17_19 4Krl_22:17_20 4Krl_22:17_21 4Krl_22:17_22 4Krl_22:17_23 4Krl_22:17_24 4Krl_22:17_25 4Krl_22:17_26 4Krl_22:17_27 4Krl_22:17_28 4Krl_22:17_29
4Krl:22:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:18 καὶ πρὸς βασιλέα Ιουδα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς ἐπιζητῆσαι τὸν κύριον τάδε ἐρεῖτε πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Οἱ λόγοι, οὓς ἤκουσας,
4Krl:22:18 And to the king of Juda that sent you to enquire of the Lord, --thus shall ye say to him, Thus saith the Lord God of Israel, As for the words which thou hast heard; (2 Kings 22:18 Brenton)
4Krl:22:18 A do króla judzkiego, który posłał was, aby radzić się Pana, powiecie w ten sposób: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Co do słów, które słyszałeś... - (2 Krl 22:18 BT_4)
4Krl:22:18 καὶ πρὸς βασιλέα Ιουδα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς ἐπιζητῆσαι τὸν κύριον τάδε ἐρεῖτε πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Οἱ λόγοι, οὓς ἤκουσας,
4Krl:22:18 καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
4Krl:22:18 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda zamawiać Ty Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć
4Krl:22:18 kai\ pro\s basile/a *iouda to\n a)postei/lanta u(ma=s e)piDZEtE=sai to\n ku/rion ta/de e)rei=te pro\s au)to/n *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *oi( lo/goi, ou(\s E)/kousas,
4Krl:22:18 kai pros basilea iuda ton aposteilanta hymas epiDZEtEsai ton kyrion tade ereite pros auton tade legei kyrios ho Teos israEl hoi logoi, hus Ekusas,
4Krl:22:18 C P N3V_ASM N_GSM RA_ASM VA_AAPASM RP_AP VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_APN VF2_FAI2P P RD_ASM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_NPM N2_NPM RR_APM VAI_AAI2S
4Krl:22:18 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) king Judas/Judah the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. such things [definite article + δέ] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to have come I have come. I have arrived.; to hear
4Krl:22:18 and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) upon ORDER FORTH-ing (acc, nom|acc|voc) you(pl) (acc) to-EARNESTLY SEEK, be-you(sg)-EARNESTLY SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-EARNESTLY SEEK (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) these (nom|acc) you(pl)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) the (nom) words (nom|voc) who/whom/which (acc) while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed
4Krl:22:18 4Krl_22:18_1 4Krl_22:18_2 4Krl_22:18_3 4Krl_22:18_4 4Krl_22:18_5 4Krl_22:18_6 4Krl_22:18_7 4Krl_22:18_8 4Krl_22:18_9 4Krl_22:18_10 4Krl_22:18_11 4Krl_22:18_12 4Krl_22:18_13 4Krl_22:18_14 4Krl_22:18_15 4Krl_22:18_16 4Krl_22:18_17 4Krl_22:18_18 4Krl_22:18_19 4Krl_22:18_20 4Krl_22:18_21 4Krl_22:18_22 4Krl_22:18_23 4Krl_22:18_24
4Krl:22:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:19 ἀνθ’ ὧν ὅτι ἡπαλύνθη ἡ καρδία σου καὶ ἐνετράπης ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὡς ἤκουσας ὅσα ἐλάλησα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὸν τοῦ εἶναι εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς κατάραν, καὶ διέρρηξας τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσας ἐνώπιον ἐμοῦ, καί γε ἐγὼ ἤκουσα, λέγει κύριος.
4Krl:22:19 because thy heart was softened, and thou was humbled before me, when thou heardest all that I spoke against this place, and against the inhabitants of it, that it should be utterly destroyed and accursed, and thou didst rend thy garments, and weep before me; I also have heard, saith the Lord. (2 Kings 22:19 Brenton)
4Krl:22:19 Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Pana, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciwko temu miejscu i mieszkańcom jego, iż staną się przedmiotem grozy i przekleństwa; ponieważ rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przed obliczem moim, to również i Ja wysłuchałem ciebie - wyrocznia Pana! (2 Krl 22:19 BT_4)
4Krl:22:19 ἀνθ’ ὧν ὅτι ἡπαλύνθη καρδία σου καὶ ἐνετράπης ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὡς ἤκουσας ὅσα ἐλάλησα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὸν τοῦ εἶναι εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς κατάραν, καὶ διέρρηξας τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσας ἐνώπιον ἐμοῦ, καί γε ἐγὼ ἤκουσα, λέγει κύριος.
4Krl:22:19 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὅτι   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:22:19 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Ponieważ/tamto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Tyleż/wiele jak By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać w On/ona/to/to samo By być Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Klnij I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By płakać W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:22:19 a)nT’ O(=n o(/ti E(palu/nTE E( kardi/a sou kai\ e)netra/pEs a)po\ prosO/pou kuri/ou, O(s E)/kousas o(/sa e)la/lEsa e)pi\ to\n to/pon tou=ton kai\ e)pi\ tou\s e)noikou=ntas au)to\n tou= ei)=nai ei)s a)fanismo\n kai\ ei)s kata/ran, kai\ die/rrEXas ta\ i(ma/tia/ sou kai\ e)/klausas e)nO/pion e)mou=, kai/ ge e)gO\ E)/kousa, le/gei ku/rios.
4Krl:22:19 anT’ hOn hoti hEpalynTE hE kardia su kai enetrapEs apo prosOpu kyriu, hOs Ekusas hosa elalEsa epi ton topon tuton kai epi tus enoikuntas auton tu einai eis afanismon kai eis kataran, kai dierrEXas ta himatia su kai eklausas enOpion emu, kai ge egO Ekusa, legei kyrios.
4Krl:22:19 P RR_GPM C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VDI_API2S P N2N_GSN N2_GSM C VAI_AAI2S A1_APN VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C P RA_APM V2_PAPAPM RD_ASM RA_GSN V9_PAN P N2_ASM C P N1A_ASF C VAI_AAI2S RA_APN N2N_APN RP_GS C VAI_AAI2S P RP_GS C x RP_NS VAI_AAI1S V1_PAI3S N2_NSM
4Krl:22:19 against (+gen) who/whom/which because/that ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely to shame shamed from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear as much/many as to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to dwell in he/she/it/same the to be into (+acc) destruction and also, even, namely into (+acc) curse and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak you; your/yours(sg) and also, even, namely to weep in the presence of (+gen); ??? I; my/mine and also, even, namely ??? I to have come I have come. I have arrived.; to hear to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:22:19 against (+gen) who/whom/which (gen) because/that   the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-SHAME-ed away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed as much/many as (nom|acc) I-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) this (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DWELL-ing-IN (acc) him/it/same (acc) the (gen) to-be into (+acc) destruction (acc) and into (+acc) curse (acc) and you(sg)-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-WEEP-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and ??? I (nom) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
4Krl:22:19 4Krl_22:19_1 4Krl_22:19_2 4Krl_22:19_3 4Krl_22:19_4 4Krl_22:19_5 4Krl_22:19_6 4Krl_22:19_7 4Krl_22:19_8 4Krl_22:19_9 4Krl_22:19_10 4Krl_22:19_11 4Krl_22:19_12 4Krl_22:19_13 4Krl_22:19_14 4Krl_22:19_15 4Krl_22:19_16 4Krl_22:19_17 4Krl_22:19_18 4Krl_22:19_19 4Krl_22:19_20 4Krl_22:19_21 4Krl_22:19_22 4Krl_22:19_23 4Krl_22:19_24 4Krl_22:19_25 4Krl_22:19_26 4Krl_22:19_27 4Krl_22:19_28 4Krl_22:19_29 4Krl_22:19_30 4Krl_22:19_31 4Krl_22:19_32 4Krl_22:19_33 4Krl_22:19_34 4Krl_22:19_35 4Krl_22:19_36 4Krl_22:19_37 4Krl_22:19_38 4Krl_22:19_39 4Krl_22:19_40 4Krl_22:19_41 4Krl_22:19_42 4Krl_22:19_43 4Krl_22:19_44 4Krl_22:19_45 4Krl_22:19_46 4Krl_22:19_47
4Krl:22:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:22:20 οὐχ οὕτως· ἰδοὺ ἐγὼ προστίθημί σε πρὸς τοὺς πατέρας σου, καὶ συναχθήσῃ εἰς τὸν τάφον σου ἐν εἰρήνῃ, καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἐν πᾶσιν τοῖς κακοῖς, οἷς ἐγώ εἰμι ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον. καὶ ἐπέστρεψαν τῷ βασιλεῖ τὸ ῥῆμα.
4Krl:22:20 It shall not be so therefore: behold, I will add thee to thy fathers, and thou shalt be gathered to thy tomb in peace, and thine eyes shall not see any among all the evils which I bring upon this place. (2 Kings 22:20 Brenton)
4Krl:22:20 Oto Ja przyłączę cię do twoich przodków i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzam na to miejsce». A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. (2 Krl 22:20 BT_4)
4Krl:22:20 οὐχ οὕτως· ἰδοὺ ἐγὼ προστίθημί σε πρὸς τοὺς πατέρας σου, καὶ συναχθήσῃ εἰς τὸν τάφον σου ἐν εἰρήνῃ, καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἐν πᾶσιν τοῖς κακοῖς, οἷς ἐγώ εἰμι ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον. καὶ ἐπέστρεψαν τῷ βασιλεῖ τὸ ῥῆμα.
4Krl:22:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό
4Krl:22:20 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dodawać do Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Poważny Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który Ja By iść; by być Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Król Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
4Krl:22:20 ou)CH ou(/tOs· i)dou\ e)gO\ prosti/TEmi/ se pro\s tou\s pate/ras sou, kai\ sunaCHTE/sE| ei)s to\n ta/fon sou e)n ei)rE/nE|, kai\ ou)k o)fTE/setai e)n toi=s o)fTalmoi=s sou e)n pa=sin toi=s kakoi=s, oi(=s e)gO/ ei)mi e)pa/gO e)pi\ to\n to/pon tou=ton. kai\ e)pe/strePSan tO=| basilei= to\ r(E=ma.
4Krl:22:20 uCH hutOs· idu egO prostiTEmi se pros tus pateras su, kai synaCHTEsE eis ton tafon su en eirEnE, kai uk ofTEsetai en tois ofTalmois su en pasin tois kakois, hois egO eimi epagO epi ton topon tuton. kai epestrePSan tO basilei to rEma.
4Krl:22:20 D D I RP_NS V7_PAI1S RP_AS P RA_APM N3_APM RP_GS C VQ_FPI2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_DSF C D VV_FPI3S P RA_DPM N2_DPM RP_GS P A3_DPM RA_DPM A1_DPM RR_DPM RP_NS V9_PAI1S V1_PAI1S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM RA_ASN N3M_ASN
4Krl:22:20 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to add to you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to gather together into (+acc) the grave you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eye you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which I to go; to be to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to turn around the king the declaration statement, utterance
4Krl:22:20 not thusly/like this be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ADD-ing-TO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) the (acc) grave (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) peace (dat) and not he/she/it-will-be-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) who/whom/which (dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) this (acc) and they-TURN-ed-AROUND the (dat) king (dat) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc)
4Krl:22:20 4Krl_22:20_1 4Krl_22:20_2 4Krl_22:20_3 4Krl_22:20_4 4Krl_22:20_5 4Krl_22:20_6 4Krl_22:20_7 4Krl_22:20_8 4Krl_22:20_9 4Krl_22:20_10 4Krl_22:20_11 4Krl_22:20_12 4Krl_22:20_13 4Krl_22:20_14 4Krl_22:20_15 4Krl_22:20_16 4Krl_22:20_17 4Krl_22:20_18 4Krl_22:20_19 4Krl_22:20_20 4Krl_22:20_21 4Krl_22:20_22 4Krl_22:20_23 4Krl_22:20_24 4Krl_22:20_25 4Krl_22:20_26 4Krl_22:20_27 4Krl_22:20_28 4Krl_22:20_29 4Krl_22:20_30 4Krl_22:20_31 4Krl_22:20_32 4Krl_22:20_33 4Krl_22:20_34 4Krl_22:20_35 4Krl_22:20_36 4Krl_22:20_37 4Krl_22:20_38 4Krl_22:20_39 4Krl_22:20_40 4Krl_22:20_41 4Krl_22:20_42 4Krl_22:20_43
4Krl:22:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x