4Krl:5:1 καὶ Ναιμαν ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως Συρίας ἦν ἀνὴρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ τεθαυμασμένος προσώπῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ ἔδωκεν κύριος σωτηρίαν Συρίᾳ· καὶ ὁ ἀνὴρ ἦν δυνατὸς ἰσχύι, λελεπρωμένος.
4Krl:5:1 Now Naiman, the captain of the host of Syria, was a great man before his master, and highly respected, because by him the Lord had given deliverance to Syria, and the man was mighty in strength, but a leper. (2 Kings 5:1 Brenton)
4Krl:5:1 Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek - dzielny wojownik - był trędowaty. (2 Krl 5:1 BT_4)
4Krl:5:1 Καὶ Ναιμαν ἄρχων τῆς δυνάμεως Συρίας ἦν ἀνὴρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ τεθαυμασμένος προσώπῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ ἔδωκεν κύριος σωτηρίαν Συρίᾳ· καὶ ἀνὴρ ἦν δυνατὸς ἰσχύι, λελεπρωμένος.
4Krl:5:1 καί Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Συρία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό ὅτι ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτηρία, -ας, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ  
4Krl:5:1 I też, nawet, mianowicie Naaman Władca; początek; by zaczynać się Zdolność Syria [Rzymska prowincja z] By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wielki W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być zaskakiwany są podziwiany przy Twarz Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By być Zdolny Siła
4Krl:5:1 *kai\ *naiman o( a)/rCHOn tE=s duna/meOs *suri/as E)=n a)nE\r me/gas e)nO/pion tou= kuri/ou au)tou= kai\ teTaumasme/nos prosO/pO|, o(/ti e)n au)tO=| e)/dOken ku/rios sOtEri/an *suri/a|· kai\ o( a)nE\r E)=n dunato\s i)sCHu/i, leleprOme/nos.
4Krl:5:1 kai naiman ho arCHOn tEs dynameOs syrias En anEr megas enOpion tu kyriu autu kai teTaumasmenos prosOpO, hoti en autO edOken kyrios sOtErian syria· kai ho anEr En dynatos isCHyi, leleprOmenos.
4Krl:5:1 C N_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_GSF N3I_GSF N1A_GSF V9_IAI3S N3_NSM A1P_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VM_XMPNSM N2N_DSN C P RD_DSM VAI_AAI3S N2_NSM N1A_ASF N1A_DSF C RA_NSM N3_NSM V9_IAI3S A1_NSM N3U_DSF VM_XMPNSM
4Krl:5:1 and also, even, namely Naaman the ruler; beginning; to begin the ability Syria [Roman province of] to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". great in the presence of (+gen); ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to be surprised be marvelled at face because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. salvation/deliverance Syria [Roman province of] and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to be capable strength ć
4Krl:5:1 and Naaman (indecl) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) ability (gen) Syria (gen) he/she/it-was man, husband (nom) great ([Adj] nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and having-been-BE SURPRISED-ed (nom) face (dat) because/that in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) salvation/deliverance (acc) Syria (dat) and the (nom) man, husband (nom) he/she/it-was capable ([Adj] nom) strength (dat)  
4Krl:5:1 4Krl_5:1_1 4Krl_5:1_2 4Krl_5:1_3 4Krl_5:1_4 4Krl_5:1_5 4Krl_5:1_6 4Krl_5:1_7 4Krl_5:1_8 4Krl_5:1_9 4Krl_5:1_10 4Krl_5:1_11 4Krl_5:1_12 4Krl_5:1_13 4Krl_5:1_14 4Krl_5:1_15 4Krl_5:1_16 4Krl_5:1_17 4Krl_5:1_18 4Krl_5:1_19 4Krl_5:1_20 4Krl_5:1_21 4Krl_5:1_22 4Krl_5:1_23 4Krl_5:1_24 4Krl_5:1_25 4Krl_5:1_26 4Krl_5:1_27 4Krl_5:1_28 4Krl_5:1_29 4Krl_5:1_30 4Krl_5:1_31
4Krl:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:2 καὶ Συρία ἐξῆλθον μονόζωνοι καὶ ᾐχμαλώτευσαν ἐκ γῆς Ισραηλ νεάνιδα μικράν, καὶ ἦν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς Ναιμαν.
4Krl:5:2 And the Syrians went forth in small bands, and took captive out of the land of Israel a little maid: and she waited on Naiman's wife. (2 Kings 5:2 Brenton)
4Krl:5:2 Kiedyś podczas napadu zgraje Aramejczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. (2 Krl 5:2 BT_4)
4Krl:5:2 καὶ Συρία ἐξῆλθον μονόζωνοι καὶ ᾐχμαλώτευσαν ἐκ γῆς Ισραηλ νεάνιδα μικράν, καὶ ἦν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς Ναιμαν.
4Krl:5:2 καί Συρία, -ας, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ   μικρός -ά -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ
4Krl:5:2 I też, nawet, mianowicie Syria [Rzymska prowincja z] By wychodzić I też, nawet, mianowicie By zdobywać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Izrael Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie By być W obecności z (+informacja); ??? Kobiety/żona Naaman
4Krl:5:2 kai\ *suri/a e)XE=lTon mono/DZOnoi kai\ E)|CHmalO/teusan e)k gE=s *israEl nea/nida mikra/n, kai\ E)=n e)nO/pion tE=s gunaiko\s *naiman.
4Krl:5:2 kai syria eXElTon monoDZOnoi kai ECHmalOteusan ek gEs israEl neanida mikran, kai En enOpion tEs gynaikos naiman.
4Krl:5:2 C N1A_NSF VBI_AAI3P N2_NPM C VAI_AAI3P P N1_GSF N_GSM N3D_ASF A1A_ASF C V9_IAI3S P RA_GSF N3K_GSF N_GSM
4Krl:5:2 and also, even, namely Syria [Roman province of] to come out ć and also, even, namely to capture out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Israel ć small [see micro] and also, even, namely to be in the presence of (+gen); ??? the woman/wife Naaman
4Krl:5:2 and Syria (nom|voc) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT   and they-CAPTURE-ed out of (+gen) earth/land (gen) Israel (indecl)   small ([Adj] acc) and he/she/it-was in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) woman/wife (gen) Naaman (indecl)
4Krl:5:2 4Krl_5:2_1 4Krl_5:2_2 4Krl_5:2_3 4Krl_5:2_4 4Krl_5:2_5 4Krl_5:2_6 4Krl_5:2_7 4Krl_5:2_8 4Krl_5:2_9 4Krl_5:2_10 4Krl_5:2_11 4Krl_5:2_12 4Krl_5:2_13 4Krl_5:2_14 4Krl_5:2_15 4Krl_5:2_16 4Krl_5:2_17
4Krl:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:3 ἡ δὲ εἶπεν τῇ κυρίᾳ αὐτῆς Ὄφελον ὁ κύριός μου ἐνώπιον τοῦ προφήτου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, τότε ἀποσυνάξει αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ.
4Krl:5:3 And she said to her mistress, O that my lord were before the prophet of God in Samaria; then he would recover him from his leprosy. (2 Kings 5:3 Brenton)
4Krl:5:3 Ona rzekła do swojej pani: «O, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii! Ten by go wtedy uwolnił od trądu». (2 Krl 5:3 BT_4)
4Krl:5:3 δὲ εἶπεν τῇ κυρίᾳ αὐτῆς Ὄφελον κύριός μου ἐνώπιον τοῦ προφήτου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, τότε ἀποσυνάξει αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ.
4Krl:5:3 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὄφελον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ τότε   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:5:3 zaś By mówić/opowiadaj Pani; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Byłby tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja W obecności z (+informacja); ??? Prorok Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Wtedy On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trąd; trędowaty On/ona/to/to samo
4Krl:5:3 E( de\ ei)=pen tE=| kuri/a| au)tE=s *)/ofelon o( ku/rio/s mou e)nO/pion tou= profE/tou tou= Teou= tou= e)n *samarei/a|, to/te a)posuna/Xei au)to\n a)po\ tE=s le/pras au)tou=.
4Krl:5:3 hE de eipen tE kyria autEs ofelon ho kyrios mu enOpion tu profEtu tu Teu tu en samareia, tote aposynaXei auton apo tEs lepras autu.
4Krl:5:3 RA_NSF x VBI_AAI3S RA_DSF N1A_DSF RD_GSF VB_AAI1S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_GSM N1M_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N1A_DSF D VF_FAI3S RD_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
4Krl:5:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the lady; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same would that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I in the presence of (+gen); ??? the prophet the god [see theology] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] then ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the leprosy; leprous he/she/it/same
4Krl:5:3 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) lady (dat); a lord ([Adj] dat) her/it/same (gen) would that the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) prophet (gen) the (gen) god (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Samaria (dat) then   him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen)
4Krl:5:3 4Krl_5:3_1 4Krl_5:3_2 4Krl_5:3_3 4Krl_5:3_4 4Krl_5:3_5 4Krl_5:3_6 4Krl_5:3_7 4Krl_5:3_8 4Krl_5:3_9 4Krl_5:3_10 4Krl_5:3_11 4Krl_5:3_12 4Krl_5:3_13 4Krl_5:3_14 4Krl_5:3_15 4Krl_5:3_16 4Krl_5:3_17 4Krl_5:3_18 4Krl_5:3_19 4Krl_5:3_20 4Krl_5:3_21 4Krl_5:3_22 4Krl_5:3_23 4Krl_5:3_24 4Krl_5:3_25
4Krl:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:4 καὶ εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ ἑαυτῆς καὶ εἶπεν Οὕτως καὶ οὕτως ἐλάλησεν ἡ νεᾶνις ἡ ἐκ γῆς Ισραηλ.
4Krl:5:4 And she went in and told her lord, and said, Thus and thus spoke the maid from the land of Israel. (2 Kings 5:4 Brenton)
4Krl:5:4 Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. (2 Krl 5:4 BT_4)
4Krl:5:4 καὶ εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ ἑαυτῆς καὶ εἶπεν Οὕτως καὶ οὕτως ἐλάλησεν νεᾶνις ἐκ γῆς Ισραηλ.
4Krl:5:4 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω καί οὕτως/οὕτω λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:5:4 I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Izrael
4Krl:5:4 kai\ ei)sE=lTen kai\ a)pE/ggeilen tO=| kuri/O| e(autE=s kai\ ei)=pen *ou(/tOs kai\ ou(/tOs e)la/lEsen E( nea=nis E( e)k gE=s *israEl.
4Krl:5:4 kai eisElTen kai apEngeilen tO kyriO heautEs kai eipen hutOs kai hutOs elalEsen hE neanis hE ek gEs israEl.
4Krl:5:4 C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSF C VBI_AAI3S D C D VAI_AAI3S RA_NSF N3D_NSF RA_NSF P N1_GSF N_GSM
4Krl:5:4 and also, even, namely to enter and also, even, namely to report – to report or tell. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. self /our-/your-/themselves and also, even, namely to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to speak the ć the out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Israel
4Krl:5:4 and he/she/it-ENTER-ed and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) self (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed thusly/like this and thusly/like this he/she/it-SPEAK-ed the (nom)   the (nom) out of (+gen) earth/land (gen) Israel (indecl)
4Krl:5:4 4Krl_5:4_1 4Krl_5:4_2 4Krl_5:4_3 4Krl_5:4_4 4Krl_5:4_5 4Krl_5:4_6 4Krl_5:4_7 4Krl_5:4_8 4Krl_5:4_9 4Krl_5:4_10 4Krl_5:4_11 4Krl_5:4_12 4Krl_5:4_13 4Krl_5:4_14 4Krl_5:4_15 4Krl_5:4_16 4Krl_5:4_17 4Krl_5:4_18 4Krl_5:4_19
4Krl:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:5 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Συρίας πρὸς Ναιμαν Δεῦρο εἴσελθε, καὶ ἐξαποστελῶ βιβλίον πρὸς βασιλέα Ισραηλ· καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δέκα τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἑξακισχιλίους χρυσοῦς καὶ δέκα ἀλλασσομένας στολάς.
4Krl:5:5 And the king of Syria said to Naiman, Go to, go, and I will send a letter to the king of Israel. And he went, and took in his hand ten talents of silver, and six thousand pieces of gold, and ten changes of raiment. (2 Kings 5:5 Brenton)
4Krl:5:5 A król Aramu odpowiedział: «Wyruszaj! A ja poślę list do króla izraelskiego». Wyruszył więc, zabierając ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota i dziesięć ubrań zamiennych. (2 Krl 5:5 BT_4)
4Krl:5:5 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Συρίας πρὸς Ναιμαν Δεῦρο εἴσελθε, καὶ ἐξαποστελῶ βιβλίον πρὸς βασιλέα Ισραηλ· καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δέκα τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἑξακισχιλίους χρυσοῦς καὶ δέκα ἀλλασσομένας στολάς.
4Krl:5:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ πρός Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ δεῦρο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δέκα τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί δέκα ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) στολή, -ῆς, ἡ
4Krl:5:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Syria [Rzymska prowincja z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naaman Przychodź!/Tutaj i teraz By wchodzić I też, nawet, mianowicie Do ??? Książka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Izrael I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Dziesięć Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Dziesięć By zmieniać się/zmieniaj się Szyku uniform, kostium, prośba
4Krl:5:5 kai\ ei)=pen basileu\s *suri/as pro\s *naiman *deu=ro ei)/selTe, kai\ e)XapostelO= bibli/on pro\s basile/a *israEl· kai\ e)poreu/TE kai\ e)/laben e)n tE=| CHeiri\ au)tou= de/ka ta/lanta a)rguri/ou kai\ e(XakisCHili/ous CHrusou=s kai\ de/ka a)llassome/nas stola/s.
4Krl:5:5 kai eipen basileus syrias pros naiman deuro eiselTe, kai eXapostelO biblion pros basilea israEl· kai eporeuTE kai elaben en tE CHeiri autu deka talanta argyriu kai heXakisCHilius CHrysus kai deka allassomenas stolas.
4Krl:5:5 C VBI_AAI3S N3V_NSM N1A_GSF P N_ASM D VB_AAD2S C VF2_FAI1S N2N_ASN P N3V_ASM N_GSM C VCI_API3S C VBI_AAI3S P RA_DSF N3_DSF RD_GSM M N2N_APN N2N_GSN C A1A_APM A1C_APM C M V1_PMPAPF N1_APF
4Krl:5:5 and also, even, namely to say/tell king Syria [Roman province of] toward (+acc,+gen,+dat) Naaman come!/here and now to enter and also, even, namely to ??? book toward (+acc,+gen,+dat) king Israel and also, even, namely to go and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same ten talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver and also, even, namely ć gold/golden and also, even, namely ten to change/alter array uniform, costume, suit
4Krl:5:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed king (nom) Syria (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Naaman (indecl) come!/here and now do-ENTER-you(sg)! and I-will-??? book (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Israel (indecl) and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) ten talents (nom|acc|voc) piece of silver (gen) and   gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and ten while being-CHANGE/ALTER-ed (acc) arraies (acc)
4Krl:5:5 4Krl_5:5_1 4Krl_5:5_2 4Krl_5:5_3 4Krl_5:5_4 4Krl_5:5_5 4Krl_5:5_6 4Krl_5:5_7 4Krl_5:5_8 4Krl_5:5_9 4Krl_5:5_10 4Krl_5:5_11 4Krl_5:5_12 4Krl_5:5_13 4Krl_5:5_14 4Krl_5:5_15 4Krl_5:5_16 4Krl_5:5_17 4Krl_5:5_18 4Krl_5:5_19 4Krl_5:5_20 4Krl_5:5_21 4Krl_5:5_22 4Krl_5:5_23 4Krl_5:5_24 4Krl_5:5_25 4Krl_5:5_26 4Krl_5:5_27 4Krl_5:5_28 4Krl_5:5_29 4Krl_5:5_30 4Krl_5:5_31 4Krl_5:5_32
4Krl:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:6 καὶ ἤνεγκεν τὸ βιβλίον πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων καὶ νῦν ὡς ἂν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς σέ, ἰδοὺ ἀπέστειλα πρὸς σὲ Ναιμαν τὸν δοῦλόν μου, καὶ ἀποσυνάξεις αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ.
4Krl:5:6 And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now then, as soon as this letter shall reach thee, behold, I have sent to thee my servant Naiman, and thou shalt recover him from his leprosy. (2 Kings 5:6 Brenton)
4Krl:5:6 I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: «Z chwilą gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu». (2 Krl 5:6 BT_4)
4Krl:5:6 καὶ ἤνεγκεν τὸ βιβλίον πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων Καὶ νῦν ὡς ἂν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς σέ, ἰδοὺ ἀπέστειλα πρὸς σὲ Ναιμαν τὸν δοῦλόν μου, καὶ ἀποσυνάξεις αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ.
4Krl:5:6 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί νῦν ὡς ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗτος αὕτη τοῦτο πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:5:6 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Książka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Izrael By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Teraz Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przychodzić Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Naaman Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trąd; trędowaty On/ona/to/to samo
4Krl:5:6 kai\ E)/negken to\ bibli/on pro\s to\n basile/a *israEl le/gOn *kai\ nu=n O(s a)/n e)/lTE| to\ bibli/on tou=to pro\s se/, i)dou\ a)pe/steila pro\s se\ *naiman to\n dou=lo/n mou, kai\ a)posuna/Xeis au)to\n a)po\ tE=s le/pras au)tou=.
4Krl:5:6 kai Enenken to biblion pros ton basilea israEl legOn kai nyn hOs an elTE to biblion tuto pros se, idu apesteila pros se naiman ton dulon mu, kai aposynaXeis auton apo tEs lepras autu.
4Krl:5:6 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RA_ASM N3V_ASM N_GSM V1_PAPNSM C D C x VB_AAS3S RA_ASN N2N_ASN RD_ASN P RP_AS I VAI_AAI1S P RP_AS N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C VF_FAI2S RD_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
4Krl:5:6 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the book toward (+acc,+gen,+dat) the king Israel to say/tell and also, even, namely now as/like ever (if ever) to come the book this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) Naaman the slave; servile I and also, even, namely ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the leprosy; leprous he/she/it/same
4Krl:5:6 and he/she/it-BRING-ed the (nom|acc) book (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) and now as/like ever he/she/it-should-COME the (nom|acc) book (nom|acc|voc) this (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) be-you(sg)-SEE-ed! I-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Naaman (indecl) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and   him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen)
4Krl:5:6 4Krl_5:6_1 4Krl_5:6_2 4Krl_5:6_3 4Krl_5:6_4 4Krl_5:6_5 4Krl_5:6_6 4Krl_5:6_7 4Krl_5:6_8 4Krl_5:6_9 4Krl_5:6_10 4Krl_5:6_11 4Krl_5:6_12 4Krl_5:6_13 4Krl_5:6_14 4Krl_5:6_15 4Krl_5:6_16 4Krl_5:6_17 4Krl_5:6_18 4Krl_5:6_19 4Krl_5:6_20 4Krl_5:6_21 4Krl_5:6_22 4Krl_5:6_23 4Krl_5:6_24 4Krl_5:6_25 4Krl_5:6_26 4Krl_5:6_27 4Krl_5:6_28 4Krl_5:6_29 4Krl_5:6_30 4Krl_5:6_31 4Krl_5:6_32 4Krl_5:6_33 4Krl_5:6_34
4Krl:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:7 καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέγνω βασιλεὺς Ισραηλ τὸ βιβλίον, διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν Μὴ θεὸς ἐγὼ τοῦ θανατῶσαι καὶ ζωοποιῆσαι, ὅτι οὗτος ἀποστέλλει πρός με ἀποσυνάξαι ἄνδρα ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ; ὅτι πλὴν γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι προφασίζεται οὗτός με.
4Krl:5:7 And it came to pass, when the king of Israel read the letter, that he rent his garments, and said, Am I God, to kill and to make alive, that this man sends to me to recover a man of his leprosy? consider, however, I pray you, and see that this man seeks an occasion against me. (2 Kings 5:7 Brenton)
4Krl:5:7 Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: «Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną?» (2 Krl 5:7 BT_4)
4Krl:5:7 καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέγνω βασιλεὺς Ισραηλ τὸ βιβλίον, διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν Μὴ θεὸς ἐγὼ τοῦ θανατῶσαι καὶ ζωοποιῆσαι, ὅτι οὗτος ἀποστέλλει πρός με ἀποσυνάξαι ἄνδρα ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ; ὅτι πλὴν γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι προφασίζεται οὗτός με.
4Krl:5:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί   ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πλήν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δή καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:5:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By czytać Król Izrael Książka By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie Bóg  Ja By zgładzać I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trąd; trędowaty On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Z wyjątkiem By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naprawdę I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja
4Krl:5:7 kai\ e)ge/neto O(s a)ne/gnO basileu\s *israEl to\ bibli/on, die/rrEXen ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ ei)=pen *mE\ Teo\s e)gO\ tou= TanatO=sai kai\ DZOopoiE=sai, o(/ti ou(=tos a)poste/llei pro/s me a)posuna/Xai a)/ndra a)po\ tE=s le/pras au)tou=; o(/ti plE\n gnO=te dE\ kai\ i)/dete o(/ti profasi/DZetai ou(=to/s me.
4Krl:5:7 kai egeneto hOs anegnO basileus israEl to biblion, dierrEXen ta himatia autu kai eipen mE Teos egO tu TanatOsai kai DZOopoiEsai, hoti hutos apostellei pros me aposynaXai andra apo tEs lepras autu; hoti plEn gnOte dE kai idete hoti profasiDZetai hutos me.
4Krl:5:7 C VBI_AMI3S C VZI_AAI3S N3V_NSM N_GSM RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM C VBI_AAI3S D N2_NSM RP_NS RA_GSN VA_AAN C VA_AAN C RD_NSM V1_PAI3S P RP_AS VA_AAN N3_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C D VZ_AAD2S x C VB_AAD2P C V1_PMI3S RD_NSM RP_AS
4Krl:5:7 and also, even, namely to become become, happen as/like to read king Israel the book to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to say/tell not god [see theology] I the to put to death and also, even, namely ć because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the leprosy; leprous he/she/it/same because/that except to know i.e. recognize. indeed and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I
4Krl:5:7 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-READ-ed king (nom) Israel (indecl) the (nom|acc) book (nom|acc|voc) he/she/it-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed not god (nom) I (nom) the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) and   because/that this (nom) he/she/it-is-ORDER FORTH-ing, you(sg)-are-being-ORDER FORTH-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)   man, husband (acc) away from (+gen) the (gen) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen) because/that except do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW indeed and do-SEE-you(pl)! because/that   this (nom) me (acc)
4Krl:5:7 4Krl_5:7_1 4Krl_5:7_2 4Krl_5:7_3 4Krl_5:7_4 4Krl_5:7_5 4Krl_5:7_6 4Krl_5:7_7 4Krl_5:7_8 4Krl_5:7_9 4Krl_5:7_10 4Krl_5:7_11 4Krl_5:7_12 4Krl_5:7_13 4Krl_5:7_14 4Krl_5:7_15 4Krl_5:7_16 4Krl_5:7_17 4Krl_5:7_18 4Krl_5:7_19 4Krl_5:7_20 4Krl_5:7_21 4Krl_5:7_22 4Krl_5:7_23 4Krl_5:7_24 4Krl_5:7_25 4Krl_5:7_26 4Krl_5:7_27 4Krl_5:7_28 4Krl_5:7_29 4Krl_5:7_30 4Krl_5:7_31 4Krl_5:7_32 4Krl_5:7_33 4Krl_5:7_34 4Krl_5:7_35 4Krl_5:7_36 4Krl_5:7_37 4Krl_5:7_38 4Krl_5:7_39 4Krl_5:7_40 4Krl_5:7_41 4Krl_5:7_42
4Krl:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:8 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ελισαιε ὅτι διέρρηξεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων Ἵνα τί διέρρηξας τὰ ἱμάτιά σου; ἐλθέτω δὴ πρός με Ναιμαν καὶ γνώτω ὅτι ἔστιν προφήτης ἐν Ισραηλ.
4Krl:5:8 And it came to pass, when Elisaie heard that the king of Israel had rent his garments, that he sent to the king of Israel, saying, Wherefore hast thou rent thy garments? Let Naiman, I pray thee, come to me, and let him know that there is a prophet in Israel. (2 Kings 5:8 Brenton)
4Krl:5:8 Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: «Czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu». (2 Krl 5:8 BT_4)
4Krl:5:8 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ελισαιε ὅτι διέρρηξεν βασιλεὺς Ισραηλ τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων Ἵνα τί διέρρηξας τὰ ἱμάτιά σου; ἐλθέτω δὴ πρός με Ναιμαν καὶ γνώτω ὅτι ἔστιν προφήτης ἐν Ισραηλ.
4Krl:5:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὅτι δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δή πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προφήτης, -ου, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:5:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Elisza Ponieważ/tamto By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Król Izrael Ubierająca część garderoby, płaszcz Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Izrael By mówić/opowiadaj żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) By przychodzić Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Naaman I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By być Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
4Krl:5:8 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *elisaie o(/ti die/rrEXen o( basileu\s *israEl ta\ i(ma/tia e(autou=, kai\ a)pe/steilen pro\s to\n basile/a *israEl le/gOn *(/ina ti/ die/rrEXas ta\ i(ma/tia/ sou; e)lTe/tO dE\ pro/s me *naiman kai\ gnO/tO o(/ti e)/stin profE/tEs e)n *israEl.
4Krl:5:8 kai egeneto hOs Ekusen elisaie hoti dierrEXen ho basileus israEl ta himatia heautu, kai apesteilen pros ton basilea israEl legOn hina ti dierrEXas ta himatia su; elTetO dE pros me naiman kai gnOtO hoti estin profEtEs en israEl.
4Krl:5:8 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM RA_APN N2N_APN RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM N_GSM V1_PAPNSM C RI_ASN VAI_AAI2S RA_APN N2N_APN RP_GS VB_AAD3S x P RP_AS N_NSM C VZ_AAD3S C V9_PAI3S N1M_NSM P N_DSM
4Krl:5:8 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear Elisha because/that to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the king Israel the clothing garment, cloak self /our-/your-/themselves and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) the king Israel to say/tell so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak you; your/yours(sg) to come indeed toward (+acc,+gen,+dat) I Naaman and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that to be prophet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
4Krl:5:8 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed Elisha (voc) because/that he/she/it-RUPTURE-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) self (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-him/her/it-COME! indeed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) Naaman (indecl) and let-him/her/it-KNOW! because/that he/she/it-is prophet (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
4Krl:5:8 4Krl_5:8_1 4Krl_5:8_2 4Krl_5:8_3 4Krl_5:8_4 4Krl_5:8_5 4Krl_5:8_6 4Krl_5:8_7 4Krl_5:8_8 4Krl_5:8_9 4Krl_5:8_10 4Krl_5:8_11 4Krl_5:8_12 4Krl_5:8_13 4Krl_5:8_14 4Krl_5:8_15 4Krl_5:8_16 4Krl_5:8_17 4Krl_5:8_18 4Krl_5:8_19 4Krl_5:8_20 4Krl_5:8_21 4Krl_5:8_22 4Krl_5:8_23 4Krl_5:8_24 4Krl_5:8_25 4Krl_5:8_26 4Krl_5:8_27 4Krl_5:8_28 4Krl_5:8_29 4Krl_5:8_30 4Krl_5:8_31 4Krl_5:8_32 4Krl_5:8_33 4Krl_5:8_34 4Krl_5:8_35 4Krl_5:8_36 4Krl_5:8_37 4Krl_5:8_38
4Krl:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:9 καὶ ἦλθεν Ναιμαν ἐν ἵππῳ καὶ ἅρματι καὶ ἔστη ἐπὶ θύρας οἴκου Ελισαιε.
4Krl:5:9 So Naiman came with horse and chariot, and stood at the door of the house of Elisaie. (2 Kings 5:9 Brenton)
4Krl:5:9 Więc Naaman przyjechał swymi końmi i swoim powozem, i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. (2 Krl 5:9 BT_4)
4Krl:5:9 καὶ ἦλθεν Ναιμαν ἐν ἵππῳ καὶ ἅρματι καὶ ἔστη ἐπὶ θύρας οἴκου Ελισαιε.
4Krl:5:9 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ ἐν ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί θύρα, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ
4Krl:5:9 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Naaman W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koń I też, nawet, mianowicie Wóz I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Dom; by mieszkać Elisza
4Krl:5:9 kai\ E)=lTen *naiman e)n i(/ppO| kai\ a(/rmati kai\ e)/stE e)pi\ Tu/ras oi)/kou *elisaie.
4Krl:5:9 kai ElTen naiman en hippO kai harmati kai estE epi Tyras oiku elisaie.
4Krl:5:9 C VBI_AAI3S N_NSM P N2_DSM C N3M_DSN C VHI_AAI3S P N1A_GSF N2_GSM N_GSM
4Krl:5:9 and also, even, namely to come Naaman in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horse and also, even, namely chariot and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing door gate house; to dwell Elisha
4Krl:5:9 and he/she/it-COME-ed Naaman (indecl) in/among/by (+dat) horse (dat) and chariot (dat) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) door (gen), doors (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Elisha (voc)
4Krl:5:9 4Krl_5:9_1 4Krl_5:9_2 4Krl_5:9_3 4Krl_5:9_4 4Krl_5:9_5 4Krl_5:9_6 4Krl_5:9_7 4Krl_5:9_8 4Krl_5:9_9 4Krl_5:9_10 4Krl_5:9_11 4Krl_5:9_12 4Krl_5:9_13
4Krl:5:9 x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:10 καὶ ἀπέστειλεν Ελισαιε ἄγγελον πρὸς αὐτὸν λέγων Πορευθεὶς λοῦσαι ἑπτάκις ἐν τῷ Ιορδάνῃ, καὶ ἐπιστρέψει ἡ σάρξ σού σοι, καὶ καθαρισθήσῃ.
4Krl:5:10 And Elisaie sent a messenger to him, saying, Go and wash seven times in Jordan, and thy flesh shall return to thee, and thou shalt be cleansed. (2 Kings 5:10 Brenton)
4Krl:5:10 Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: «Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty!» (2 Krl 5:10 BT_4)
4Krl:5:10 καὶ ἀπέστειλεν Ελισαιε ἄγγελον πρὸς αὐτὸν λέγων Πορευθεὶς λοῦσαι ἑπτάκις ἐν τῷ Ιορδάνῃ, καὶ ἐπιστρέψει σάρξ σού σοι, καὶ καθαρισθήσῃ.
4Krl:5:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ἐν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
4Krl:5:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Elisza Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By iść By kąpać się Siedem razów W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj
4Krl:5:10 kai\ a)pe/steilen *elisaie a)/ggelon pro\s au)to\n le/gOn *poreuTei\s lou=sai e(pta/kis e)n tO=| *iorda/nE|, kai\ e)pistre/PSei E( sa/rX sou/ soi, kai\ kaTarisTE/sE|.
4Krl:5:10 kai apesteilen elisaie angelon pros auton legOn poreuTeis lusai heptakis en tO iordanE, kai epistrePSei hE sarX su soi, kai kaTarisTEsE.
4Krl:5:10 C VAI_AAI3S N_NSM N2_ASM P RD_ASM V1_PAPNSM VC_AMPNSM VA_AAN D P RA_DSM N1M_DSM C VF_FAI3S RA_NSF N3K_NSF RP_GS RP_DS C VC_FPI2S
4Krl:5:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Elisha agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell to go to bathe seven times in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Jordan [river of] and also, even, namely to turn around the flesh you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to purify cleanse
4Krl:5:10 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Elisha (voc) messenger/angel (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) upon being-GO-ed (nom|voc) to-BATHE, be-you(sg)-BATHE-ed!, he/she/it-happens-to-BATHE (opt) seven times in/among/by (+dat) the (dat) Jordan (dat) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom) flesh (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-be-PURIFIED-ed
4Krl:5:10 4Krl_5:10_1 4Krl_5:10_2 4Krl_5:10_3 4Krl_5:10_4 4Krl_5:10_5 4Krl_5:10_6 4Krl_5:10_7 4Krl_5:10_8 4Krl_5:10_9 4Krl_5:10_10 4Krl_5:10_11 4Krl_5:10_12 4Krl_5:10_13 4Krl_5:10_14 4Krl_5:10_15 4Krl_5:10_16 4Krl_5:10_17 4Krl_5:10_18 4Krl_5:10_19 4Krl_5:10_20 4Krl_5:10_21
4Krl:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:11 καὶ ἐθυμώθη Ναιμαν καὶ ἀπῆλθεν καὶ εἶπεν Ἰδοὺ δὴ ἔλεγον ὅτι ἐξελεύσεται πρός με καὶ στήσεται καὶ ἐπικαλέσεται ἐν ὀνόματι θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τόπον καὶ ἀποσυνάξει τὸ λεπρόν·
4Krl:5:11 And Naiman was angry, and departed, and said, Behold, I said, He will by all means come out to me, and stand, and call on the name of his God, and lay his hand upon the place, and recover the leper. (2 Kings 5:11 Brenton)
4Krl:5:11 Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: «Przecież myślałem sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszywszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. (2 Krl 5:11 BT_4)
4Krl:5:11 καὶ ἐθυμώθη Ναιμαν καὶ ἀπῆλθεν καὶ εἶπεν Ἰδοὺ δὴ ἔλεγον ὅτι ἐξελεύσεται πρός με καὶ στήσεται καὶ ἐπικαλέσεται ἐν ὀνόματι θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τόπον καὶ ἀποσυνάξει τὸ λεπρόν·
4Krl:5:11 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό λεπρός -ά -όν
4Krl:5:11 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Naaman I też, nawet, mianowicie By odchodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie By odwiedzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce I też, nawet, mianowicie Trędowaty
4Krl:5:11 kai\ e)TumO/TE *naiman kai\ a)pE=lTen kai\ ei)=pen *)idou\ dE\ e)/legon o(/ti e)Xeleu/setai pro/s me kai\ stE/setai kai\ e)pikale/setai e)n o)no/mati Teou= au)tou= kai\ e)piTE/sei tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ to\n to/pon kai\ a)posuna/Xei to\ lepro/n·
4Krl:5:11 kai eTymOTE naiman kai apElTen kai eipen idu dE elegon hoti eXeleusetai pros me kai stEsetai kai epikalesetai en onomati Teu autu kai epiTEsei tEn CHeira autu epi ton topon kai aposynaXei to lepron·
4Krl:5:11 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S I x V1I_IAI3P C VF_FMI3S P RP_AS C VF_FMI3S C VF_FMI3S P N3M_DSN N2_GSM RD_GSM C VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3S RA_ASN A1A_ASM
4Krl:5:11 and also, even, namely to anger Naaman and also, even, namely to depart and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed to say/tell because/that to come out toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to cause to stand and also, even, namely to call upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to place on the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place and also, even, namely ć the leprous
4Krl:5:11 and he/she/it-was-ANGER-ed Naaman (indecl) and he/she/it-DEPART-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! indeed I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing because/that he/she/it-will-be-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and he/she/it-will-be-CALL-ed-UPON in/among/by (+dat) name (dat) god (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) and   the (nom|acc) leprous ([Adj] acc, nom|acc|voc)
4Krl:5:11 4Krl_5:11_1 4Krl_5:11_2 4Krl_5:11_3 4Krl_5:11_4 4Krl_5:11_5 4Krl_5:11_6 4Krl_5:11_7 4Krl_5:11_8 4Krl_5:11_9 4Krl_5:11_10 4Krl_5:11_11 4Krl_5:11_12 4Krl_5:11_13 4Krl_5:11_14 4Krl_5:11_15 4Krl_5:11_16 4Krl_5:11_17 4Krl_5:11_18 4Krl_5:11_19 4Krl_5:11_20 4Krl_5:11_21 4Krl_5:11_22 4Krl_5:11_23 4Krl_5:11_24 4Krl_5:11_25 4Krl_5:11_26 4Krl_5:11_27 4Krl_5:11_28 4Krl_5:11_29 4Krl_5:11_30 4Krl_5:11_31 4Krl_5:11_32 4Krl_5:11_33 4Krl_5:11_34
4Krl:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:12 οὐχὶ ἀγαθὸς Αβανα καὶ Φαρφαρ ποταμοὶ Δαμασκοῦ ὑπὲρ Ιορδάνην καὶ πάντα τὰ ὕδατα Ισραηλ; οὐχὶ πορευθεὶς λούσομαι ἐν αὐτοῖς καὶ καθαρισθήσομαι; καὶ ἐξέκλινεν καὶ ἀπῆλθεν ἐν θυμῷ.
4Krl:5:12 Are not the Abana and Pharphar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not go and wash in them, and be cleansed? and he turned and went away in a rage. (2 Kings 5:12 Brenton)
4Krl:5:12 Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym?» Pełen gniewu zawrócił, by odejść. (2 Krl 5:12 BT_4)
4Krl:5:12 οὐχὶ ἀγαθὸς Αβανα καὶ Φαρφαρ ποταμοὶ Δαμασκοῦ ὑπὲρ Ιορδάνην καὶ πάντα τὰ ὕδατα Ισραηλ; οὐχὶ πορευθεὶς λούσομαι ἐν αὐτοῖς καὶ καθαρισθήσομαι; καὶ ἐξέκλινεν καὶ ἀπῆλθεν ἐν θυμῷ.
4Krl:5:12 οὐχί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)   καί   ποταμός, -οῦ, ὁ Δαμασκός, -οῦ, ὁ ὑπέρ Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό Ἰσραήλ, ὁ οὐχί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)
4Krl:5:12 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Rzeka Damaszek Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Woda Izrael Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By iść By kąpać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj I też, nawet, mianowicie By odchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.
4Krl:5:12 ou)CHi\ a)gaTo\s *abana kai\ *farfar potamoi\ *damaskou= u(pe\r *iorda/nEn kai\ pa/nta ta\ u(/data *israEl; ou)CHi\ poreuTei\s lou/somai e)n au)toi=s kai\ kaTarisTE/somai; kai\ e)Xe/klinen kai\ a)pE=lTen e)n TumO=|.
4Krl:5:12 uCHi agaTos abana kai farfar potamoi damasku hyper iordanEn kai panta ta hydata israEl; uCHi poreuTeis lusomai en autois kai kaTarisTEsomai; kai eXeklinen kai apElTen en TymO.
4Krl:5:12 D A1_NSM N_NSF C N_NSF N2_NPM N2_GSF P N1M_ASM C A3_APN RA_APN N3T_APN N_GSM D VC_APPNSM VF_FMI1S P RD_DPM C VS_FPI1S C V1I_IAI3S C VBI_AAI3S P N2_DSM
4Krl:5:12 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] good inherently good, i.e. God-wrought. ć and also, even, namely ć river Damascus above (+acc), on behalf of (+gen) Jordan [river of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the water Israel not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to go to bathe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to purify cleanse and also, even, namely to recoil/avoid and also, even, namely to depart in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.
4Krl:5:12 not good ([Adj] nom)   and   rivers (nom|voc) Damascus (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) Jordan (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) Israel (indecl) not upon being-GO-ed (nom|voc) I-will-be-BATHE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and I-will-be-PURIFIED-ed and he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed and he/she/it-DEPART-ed in/among/by (+dat) wrath (dat)
4Krl:5:12 4Krl_5:12_1 4Krl_5:12_2 4Krl_5:12_3 4Krl_5:12_4 4Krl_5:12_5 4Krl_5:12_6 4Krl_5:12_7 4Krl_5:12_8 4Krl_5:12_9 4Krl_5:12_10 4Krl_5:12_11 4Krl_5:12_12 4Krl_5:12_13 4Krl_5:12_14 4Krl_5:12_15 4Krl_5:12_16 4Krl_5:12_17 4Krl_5:12_18 4Krl_5:12_19 4Krl_5:12_20 4Krl_5:12_21 4Krl_5:12_22 4Krl_5:12_23 4Krl_5:12_24 4Krl_5:12_25 4Krl_5:12_26 4Krl_5:12_27
4Krl:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:13 καὶ ἤγγισαν οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτόν Μέγαν λόγον ἐλάλησεν ὁ προφήτης πρὸς σέ, οὐχὶ ποιήσεις; καὶ ὅτι εἶπεν πρὸς σέ Λοῦσαι καὶ καθαρίσθητι.
4Krl:5:13 And his servants came near and said to him, Suppose the prophet had spoken a great thing to thee, wouldest thou not perform it? yet he has but said to thee, Wash, and be cleansed. (2 Kings 5:13 Brenton)
4Krl:5:13 Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: «Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty?» (2 Krl 5:13 BT_4)
4Krl:5:13 καὶ ἤγγισαν οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτόν Μέγαν λόγον ἐλάλησεν προφήτης πρὸς σέ, οὐχὶ ποιήσεις; καὶ ὅτι εἶπεν πρὸς σέ Λοῦσαι καὶ καθαρίσθητι.
4Krl:5:13 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α λόγος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐχί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
4Krl:5:13 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wielki Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By kąpać się I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj
4Krl:5:13 kai\ E)/ggisan oi( pai=des au)tou= kai\ e)la/lEsan pro\s au)to/n *me/gan lo/gon e)la/lEsen o( profE/tEs pro\s se/, ou)CHi\ poiE/seis; kai\ o(/ti ei)=pen pro\s se/ *lou=sai kai\ kaTari/sTEti.
4Krl:5:13 kai Engisan hoi paides autu kai elalEsan pros auton megan logon elalEsen ho profEtEs pros se, uCHi poiEseis; kai hoti eipen pros se lusai kai kaTarisTEti.
4Krl:5:13 C VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RD_GSM C VAI_AAI3P P RD_ASM A3_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM P RP_AS D VF_FAI2S C C VBI_AAI3S P RP_AS VA_AMD2S C VS_APD2S
4Krl:5:13 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same great word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to speak the prophet toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] doing/making; to do/make and also, even, namely because/that to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to bathe and also, even, namely to purify cleanse
4Krl:5:13 and they-NEAR-ed the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) and they-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) great ([Adj] acc) word (acc) he/she/it-SPEAK-ed the (nom) prophet (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE and because/that he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-BATHE, be-you(sg)-BATHE-ed!, he/she/it-happens-to-BATHE (opt) and be-you(sg)-PURIFIED-ed!
4Krl:5:13 4Krl_5:13_1 4Krl_5:13_2 4Krl_5:13_3 4Krl_5:13_4 4Krl_5:13_5 4Krl_5:13_6 4Krl_5:13_7 4Krl_5:13_8 4Krl_5:13_9 4Krl_5:13_10 4Krl_5:13_11 4Krl_5:13_12 4Krl_5:13_13 4Krl_5:13_14 4Krl_5:13_15 4Krl_5:13_16 4Krl_5:13_17 4Krl_5:13_18 4Krl_5:13_19 4Krl_5:13_20 4Krl_5:13_21 4Krl_5:13_22 4Krl_5:13_23 4Krl_5:13_24 4Krl_5:13_25 4Krl_5:13_26
4Krl:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:14 καὶ κατέβη Ναιμαν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἑπτάκι κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σὰρξ αὐτοῦ ὡς σὰρξ παιδαρίου μικροῦ, καὶ ἐκαθαρίσθη.
4Krl:5:14 So Naiman went down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the word of Elisaie: and his flesh returned to him as the flesh of a little child, and he was cleansed. (2 Kings 5:14 Brenton)
4Krl:5:14 Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. (2 Krl 5:14 BT_4)
4Krl:5:14 καὶ κατέβη Ναιμαν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἑπτάκι κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε, καὶ ἐπέστρεψεν σὰρξ αὐτοῦ ὡς σὰρξ παιδαρίου μικροῦ, καὶ ἐκαθαρίσθη.
4Krl:5:14 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ καί βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἑπτά·κις/ἑπτά·κι κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς σάρξ, -αρκός, ἡ παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) μικρός -ά -όν καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
4Krl:5:14 I też, nawet, mianowicie By schodzić Naaman I też, nawet, mianowicie By chrzcić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jordan [rzeka z] Siedem razów W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Elisza I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo Jak/jak Ciało {Mięso} Dziecka/młody niewolnik Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj
4Krl:5:14 kai\ kate/bE *naiman kai\ e)bapti/sato e)n tO=| *iorda/nE| e(pta/ki kata\ to\ r(E=ma *elisaie, kai\ e)pe/strePSen E( sa\rX au)tou= O(s sa\rX paidari/ou mikrou=, kai\ e)kaTari/sTE.
4Krl:5:14 kai katebE naiman kai ebaptisato en tO iordanE heptaki kata to rEma elisaie, kai epestrePSen hE sarX autu hOs sarX paidariu mikru, kai ekaTarisTE.
4Krl:5:14 C VZI_AAI3S N_NSM C VAI_AMI3S P RA_DSM N1M_DSM D P RA_ASN N3M_ASN N_GSM C VAI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RD_GSM C N3K_NSF N2N_GSN A1A_GSN C VSI_API3S
4Krl:5:14 and also, even, namely to go down Naaman and also, even, namely to baptize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Jordan [river of] seven times down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance Elisha and also, even, namely to turn around the flesh he/she/it/same as/like flesh child/young slave small [see micro] and also, even, namely to purify cleanse
4Krl:5:14 and he/she/it-GO DOWN-ed Naaman (indecl) and he/she/it-was-BAPTIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) Jordan (dat) seven times down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) Elisha (voc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (nom) flesh (nom|voc) him/it/same (gen) as/like flesh (nom|voc) child/young slave (gen) small ([Adj] gen) and he/she/it-was-PURIFIED-ed
4Krl:5:14 4Krl_5:14_1 4Krl_5:14_2 4Krl_5:14_3 4Krl_5:14_4 4Krl_5:14_5 4Krl_5:14_6 4Krl_5:14_7 4Krl_5:14_8 4Krl_5:14_9 4Krl_5:14_10 4Krl_5:14_11 4Krl_5:14_12 4Krl_5:14_13 4Krl_5:14_14 4Krl_5:14_15 4Krl_5:14_16 4Krl_5:14_17 4Krl_5:14_18 4Krl_5:14_19 4Krl_5:14_20 4Krl_5:14_21 4Krl_5:14_22 4Krl_5:14_23 4Krl_5:14_24
4Krl:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:15 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς Ελισαιε, αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη καὶ εἶπεν Ἰδοὺ δὴ ἔγνωκα ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὅτι ἀλλ’ ἢ ἐν τῷ Ισραηλ· καὶ νῦν λαβὲ τὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ δούλου σου.
4Krl:5:15 And he and all his company returned to Elisaie, and he came and stood before him, and said, Behold, I know that there is no God in all the earth, save only in Israel: and now receive a blessing of thy servant. (2 Kings 5:15 Brenton)
4Krl:5:15 Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi!» (2 Krl 5:15 BT_4)
4Krl:5:15 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς Ελισαιε, αὐτὸς καὶ πᾶσα παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη καὶ εἶπεν Ἰδοὺ δὴ ἔγνωκα ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὅτι ἀλλ’ ἐν τῷ Ισραηλ· καὶ νῦν λαβὲ τὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ δούλου σου.
4Krl:5:15 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ἀλλά ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί νῦν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ παρά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Krl:5:15 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie Teraz By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg)
4Krl:5:15 kai\ e)pe/strePSen pro\s *elisaie, au)to\s kai\ pa=sa E( parembolE\ au)tou=, kai\ E)=lTen kai\ e)/stE kai\ ei)=pen *)idou\ dE\ e)/gnOka o(/ti ou)k e)/stin Teo\s e)n pa/sE| tE=| gE=| o(/ti a)ll’ E)\ e)n tO=| *israEl· kai\ nu=n labe\ tE\n eu)logi/an para\ tou= dou/lou sou.
4Krl:5:15 kai epestrePSen pros elisaie, autos kai pasa hE parembolE autu, kai ElTen kai estE kai eipen idu dE egnOka hoti uk estin Teos en pasE tE gE hoti all’ E en tO israEl· kai nyn labe tEn eulogian para tu dulu su.
4Krl:5:15 C VAI_AAI3S P N_ASM RD_NSM C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM C VBI_AAI3S C VHI_AAI3S C VBI_AAI3S I x VX_XAI1S C D V9_PAI3S N2_NSM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C C C P RA_DSM N_DSM C D VB_AAD2S RA_ASF N1A_ASF P RA_GSM N2_GSM RP_GS
4Krl:5:15 and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) Elisha he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the camp camp, barracks, army he/she/it/same and also, even, namely to come and also, even, namely to cause to stand and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land because/that but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely now to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg)
4Krl:5:15 and he/she/it-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) he/it/same (nom) and every (nom|voc) the (nom) camp (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! indeed I-have-KNOW-ed because/that not he/she/it-is god (nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) because/that but or in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and now do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) ??? (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
4Krl:5:15 4Krl_5:15_1 4Krl_5:15_2 4Krl_5:15_3 4Krl_5:15_4 4Krl_5:15_5 4Krl_5:15_6 4Krl_5:15_7 4Krl_5:15_8 4Krl_5:15_9 4Krl_5:15_10 4Krl_5:15_11 4Krl_5:15_12 4Krl_5:15_13 4Krl_5:15_14 4Krl_5:15_15 4Krl_5:15_16 4Krl_5:15_17 4Krl_5:15_18 4Krl_5:15_19 4Krl_5:15_20 4Krl_5:15_21 4Krl_5:15_22 4Krl_5:15_23 4Krl_5:15_24 4Krl_5:15_25 4Krl_5:15_26 4Krl_5:15_27 4Krl_5:15_28 4Krl_5:15_29 4Krl_5:15_30 4Krl_5:15_31 4Krl_5:15_32 4Krl_5:15_33 4Krl_5:15_34 4Krl_5:15_35 4Krl_5:15_36 4Krl_5:15_37 4Krl_5:15_38 4Krl_5:15_39 4Krl_5:15_40 4Krl_5:15_41 4Krl_5:15_42
4Krl:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:16 καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ λήμψομαι· καὶ παρεβιάσατο αὐτὸν λαβεῖν, καὶ ἠπείθησεν.
4Krl:5:16 And Elisaie said, As the Lord lives, before whom I stand, I will not take one. And he pressed him to take one: but he would not. (2 Kings 5:16 Brenton)
4Krl:5:16 On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję - nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. (2 Krl 5:16 BT_4)
4Krl:5:16 καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος, παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ λήμψομαι· καὶ παρεβιάσατο αὐτὸν λαβεῖν, καὶ ἠπείθησεν.
4Krl:5:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί παρα·βιάζομαι (παρα+βιαζ-, -, παρα+βια·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)
4Krl:5:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Jeżeli By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć
4Krl:5:16 kai\ ei)=pen *elisaie *DZE=| ku/rios, O(=| pare/stEn e)nO/pion au)tou=, ei) lE/mPSomai· kai\ parebia/sato au)to\n labei=n, kai\ E)pei/TEsen.
4Krl:5:16 kai eipen elisaie DZE kyrios, hO parestEn enOpion autu, ei lEmPSomai· kai parebiasato auton labein, kai EpeiTEsen.
4Krl:5:16 C VBI_AAI3S N_NSM V3_PAS3S N2_NSM RR_DSM VHI_AAI1S P RD_GSM C VF_FMI1S C VAI_AMI3S RD_ASM VB_AAN C VAI_AAI3S
4Krl:5:16 and also, even, namely to say/tell Elisha to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same if to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to constrain he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to disobey when related to the gospel, to disbelieve
4Krl:5:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (dat) I-STand-ed-WITH/BESIDE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) if I-will-be-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-was-CONSTRAIN-ed him/it/same (acc) to-TAKE HOLD OF and he/she/it-DISOBEY-ed
4Krl:5:16 4Krl_5:16_1 4Krl_5:16_2 4Krl_5:16_3 4Krl_5:16_4 4Krl_5:16_5 4Krl_5:16_6 4Krl_5:16_7 4Krl_5:16_8 4Krl_5:16_9 4Krl_5:16_10 4Krl_5:16_11 4Krl_5:16_12 4Krl_5:16_13 4Krl_5:16_14 4Krl_5:16_15 4Krl_5:16_16 4Krl_5:16_17
4Krl:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:17 καὶ εἶπεν Ναιμαν καὶ εἰ μή, δοθήτω δὴ τῷ δούλῳ σου γόμος ζεύγους ἡμιόνων, καὶ σύ μοι δώσεις ἐκ τῆς γῆς τῆς πυρρᾶς, ὅτι οὐ ποιήσει ἔτι ὁ δοῦλός σου ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίασμα θεοῖς ἑτέροις, ἀλλ’ ἢ τῷ κυρίῳ μόνῳ·
4Krl:5:17 And Naiman said, Well then, if not, let there be given to thy servant, I pray thee, the load of a yoke of mules; and thou shalt give me of the red earth: for henceforth thy servant will not offer whole-burnt-offering or sacrifice to other gods, but only to the Lord by reason of this thing. (2 Kings 5:17 Brenton)
4Krl:5:17 Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. (2 Krl 5:17 BT_4)
4Krl:5:17 καὶ εἶπεν Ναιμαν Καὶ εἰ μή, δοθήτω δὴ τῷ δούλῳ σου γόμος ζεύγους ἡμιόνων, καὶ σύ μοι δώσεις ἐκ τῆς γῆς τῆς πυρρᾶς, ὅτι οὐ ποιήσει ἔτι δοῦλός σου ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίασμα θεοῖς ἑτέροις, ἀλλ’ τῷ κυρίῳ μόνῳ·
4Krl:5:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ καί εἰ μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δή ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γόμος, -ου, ὁ ζεῦγο·ς, -ους, τό ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό πυρρός[1] -ά -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί   θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον
4Krl:5:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Naaman I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie By dawać Naprawdę Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Fracht Jarzma/para Muł [pół osioł] I też, nawet, mianowicie Ty Ja By dawać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Czerwony Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób Jeszcze/jeszcze Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Bóg  Inny Ale Albo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)
4Krl:5:17 kai\ ei)=pen *naiman *kai\ ei) mE/, doTE/tO dE\ tO=| dou/lO| sou go/mos DZeu/gous E(mio/nOn, kai\ su/ moi dO/seis e)k tE=s gE=s tE=s purra=s, o(/ti ou) poiE/sei e)/ti o( dou=lo/s sou o(lokau/tOma kai\ Tusi/asma Teoi=s e(te/rois, a)ll’ E)\ tO=| kuri/O| mo/nO|·
4Krl:5:17 kai eipen naiman kai ei mE, doTEtO dE tO dulO su gomos DZeugus hEmionOn, kai sy moi dOseis ek tEs gEs tEs pyrras, hoti u poiEsei eti ho dulos su holokautOma kai Tysiasma Teois heterois, all’ E tO kyriO monO·
4Krl:5:17 C VBI_AAI3S N_NSM C C D VC_APD3S x RA_DSM N2_DSM RP_GS N2_NSM N3E_GSN N2_GPM C RP_NS RP_DS VF_FAI2S P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF C D VF_FAI3S D RA_NSM N2_NSM RP_GS N3M_ASN C N3M_ASN N2_DPM A1A_DPM C C RA_DSM N2_DSM A1_DSM
4Krl:5:17 and also, even, namely to say/tell Naaman and also, even, namely if not to give indeed the slave; servile you; your/yours(sg) freight yoke/pair mule [half-ass] and also, even, namely you I to give out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land the red because/that οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make yet/still the slave; servile you; your/yours(sg) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely ć god [see theology] other but or the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
4Krl:5:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed Naaman (indecl) and if not let-him/her/it-be-GIVE-ed! indeed the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) freight (nom) yoke/pair (gen) mules (gen) and you(sg) (nom) me (dat) you(sg)-will-GIVE out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (gen) red ([Adj] acc, gen) because/that not doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) yet/still the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) burnt offering (nom|acc|voc) and   gods (dat) other (dat) but or the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sole ([Adj] dat)
4Krl:5:17 4Krl_5:17_1 4Krl_5:17_2 4Krl_5:17_3 4Krl_5:17_4 4Krl_5:17_5 4Krl_5:17_6 4Krl_5:17_7 4Krl_5:17_8 4Krl_5:17_9 4Krl_5:17_10 4Krl_5:17_11 4Krl_5:17_12 4Krl_5:17_13 4Krl_5:17_14 4Krl_5:17_15 4Krl_5:17_16 4Krl_5:17_17 4Krl_5:17_18 4Krl_5:17_19 4Krl_5:17_20 4Krl_5:17_21 4Krl_5:17_22 4Krl_5:17_23 4Krl_5:17_24 4Krl_5:17_25 4Krl_5:17_26 4Krl_5:17_27 4Krl_5:17_28 4Krl_5:17_29 4Krl_5:17_30 4Krl_5:17_31 4Krl_5:17_32 4Krl_5:17_33 4Krl_5:17_34 4Krl_5:17_35 4Krl_5:17_36 4Krl_5:17_37 4Krl_5:17_38 4Krl_5:17_39 4Krl_5:17_40
4Krl:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:18 καὶ ἱλάσεται κύριος τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν κύριόν μου εἰς οἶκον Ρεμμαν προσκυνῆσαι αὐτὸν καὶ ἐπαναπαύσεται ἐπὶ τῆς χειρός μου καὶ προσκυνήσω ἐν οἴκῳ Ρεμμαν ἐν τῷ προσκυνεῖν αὐτὸν ἐν οἴκῳ Ρεμμαν, καὶ ἱλάσεται δὴ κύριος τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ.
4Krl:5:18 And l let the Lord be propitious to thy servant when my master goes into the house of Remman to worship there, and he shall lean on my hand, and I shall bow down in the house of Remman when he bows down in the house of Remman; even let the Lord, I pray, be merciful to thy servant in this matter. (2 Kings 5:18 Brenton)
4Krl:5:18 To jedynie niech Pan Bóg tylko przebaczy twemu słudze: kiedy pan mój wchodzi do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu - wtedy i ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimmona, podczas gdy on oddaje pokłon. Tę jedynie czynność niech Pan Bóg przebaczy twemu słudze!» (2 Krl 5:18 BT_4)
4Krl:5:18 καὶ ἱλάσεται κύριος τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν κύριόν μου εἰς οἶκον Ρεμμαν προσκυνῆσαι αὐτὸν καὶ ἐπαναπαύσεται ἐπὶ τῆς χειρός μου καὶ προσκυνήσω ἐν οἴκῳ Ρεμμαν ἐν τῷ προσκυνεῖν αὐτὸν ἐν οἴκῳ Ρεμμαν, καὶ ἱλάσεται δὴ κύριος τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ.
4Krl:5:18 καί ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ἐν ὁ ἡ τό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-) δή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
4Krl:5:18 I też, nawet, mianowicie By przejednywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Do (+przyspieszenie) Dom By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie By przejednywać Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Krl:5:18 kai\ i(la/setai ku/rios tO=| dou/lO| sou e)n tO=| ei)sporeu/esTai to\n ku/rio/n mou ei)s oi)=kon *remman proskunE=sai au)to\n kai\ e)panapau/setai e)pi\ tE=s CHeiro/s mou kai\ proskunE/sO e)n oi)/kO| *remman e)n tO=| proskunei=n au)to\n e)n oi)/kO| *remman, kai\ i(la/setai dE\ ku/rios tO=| dou/lO| sou e)n tO=| lo/gO| tou/tO|.
4Krl:5:18 kai hilasetai kyrios tO dulO su en tO eisporeuesTai ton kyrion mu eis oikon remman proskynEsai auton kai epanapausetai epi tEs CHeiros mu kai proskynEsO en oikO remman en tO proskynein auton en oikO remman, kai hilasetai dE kyrios tO dulO su en tO logO tutO.
4Krl:5:18 C VF_FMI3S N2_NSM RA_DSM N2_DSM RP_GS P RA_DSN V1_PMN RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2_ASM N_GSM VA_AAN RD_ASM C VF_FMI3S P RA_GSF N3_GSF RP_GS C VA_AAS1S P N2_DSM N_GSM P RA_DSN V2_PAN RD_ASM P N2_DSM N_GSM C VF_FMI3S x N2_NSM RA_DSM N2_DSM RP_GS P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
4Krl:5:18 and also, even, namely to propitiate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the slave; servile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I into (+acc) house ć to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand I and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć and also, even, namely to propitiate indeed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the slave; servile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
4Krl:5:18 and he/she/it-will-be-PROPITIATE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) house (acc)   to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hand (gen) me (gen) and I-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, I-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE in/among/by (+dat) house (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE him/it/same (acc) in/among/by (+dat) house (dat)   and he/she/it-will-be-PROPITIATE-ed indeed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) word (dat) this (dat)
4Krl:5:18 4Krl_5:18_1 4Krl_5:18_2 4Krl_5:18_3 4Krl_5:18_4 4Krl_5:18_5 4Krl_5:18_6 4Krl_5:18_7 4Krl_5:18_8 4Krl_5:18_9 4Krl_5:18_10 4Krl_5:18_11 4Krl_5:18_12 4Krl_5:18_13 4Krl_5:18_14 4Krl_5:18_15 4Krl_5:18_16 4Krl_5:18_17 4Krl_5:18_18 4Krl_5:18_19 4Krl_5:18_20 4Krl_5:18_21 4Krl_5:18_22 4Krl_5:18_23 4Krl_5:18_24 4Krl_5:18_25 4Krl_5:18_26 4Krl_5:18_27 4Krl_5:18_28 4Krl_5:18_29 4Krl_5:18_30 4Krl_5:18_31 4Krl_5:18_32 4Krl_5:18_33 4Krl_5:18_34 4Krl_5:18_35 4Krl_5:18_36 4Krl_5:18_37 4Krl_5:18_38 4Krl_5:18_39 4Krl_5:18_40 4Krl_5:18_41 4Krl_5:18_42 4Krl_5:18_43 4Krl_5:18_44 4Krl_5:18_45 4Krl_5:18_46
4Krl:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:19 καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς Ναιμαν Δεῦρο εἰς εἰρήνην. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς δεβραθα τῆς γῆς.
4Krl:5:19 And Elisaie said to Naiman, Go in peace. And he departed from him a little way. (2 Kings 5:19 Brenton)
4Krl:5:19 On zaś odpowiedział mu: «Idź w pokoju!» Kiedy odszedł od niego szmat drogi, (2 Krl 5:19 BT_4)
4Krl:5:19 καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς Ναιμαν Δεῦρο εἰς εἰρήνην. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς δεβραθα τῆς γῆς.
4Krl:5:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ πρός Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ δεῦρο εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
4Krl:5:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naaman Przychodź!/Tutaj i teraz Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
4Krl:5:19 kai\ ei)=pen *elisaie pro\s *naiman *deu=ro ei)s ei)rE/nEn. kai\ a)pE=lTen a)p’ au)tou= ei)s debraTa tE=s gE=s.
4Krl:5:19 kai eipen elisaie pros naiman deuro eis eirEnEn. kai apElTen ap’ autu eis debraTa tEs gEs.
4Krl:5:19 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D P N1_ASF C VBI_AAI3S P RD_GSM P N_ASN RA_GSF N1_GSF
4Krl:5:19 and also, even, namely to say/tell Elisha toward (+acc,+gen,+dat) Naaman come!/here and now into (+acc) peace and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) ć the earth/land
4Krl:5:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) toward (+acc,+gen,+dat) Naaman (indecl) come!/here and now into (+acc) peace (acc) and he/she/it-DEPART-ed away from (+gen) him/it/same (gen) into (+acc)   the (gen) earth/land (gen)
4Krl:5:19 4Krl_5:19_1 4Krl_5:19_2 4Krl_5:19_3 4Krl_5:19_4 4Krl_5:19_5 4Krl_5:19_6 4Krl_5:19_7 4Krl_5:19_8 4Krl_5:19_9 4Krl_5:19_10 4Krl_5:19_11 4Krl_5:19_12 4Krl_5:19_13 4Krl_5:19_14 4Krl_5:19_15 4Krl_5:19_16
4Krl:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:20 καὶ εἶπεν Γιεζι τὸ παιδάριον Ελισαιε Ἰδοὺ ἐφείσατο ὁ κύριός μου τοῦ Ναιμαν τοῦ Σύρου τούτου τοῦ μὴ λαβεῖν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ ἃ ἐνήνοχεν· ζῇ κύριος ὅτι εἰ μὴ δραμοῦμαι ὀπίσω αὐτοῦ καὶ λήμψομαι παρ’ αὐτοῦ τι.
4Krl:5:20 And Giezi the servant of Elisaie said, Behold, my Lord has spared this Syrian Naiman, so as not to take of his hand what he has brought: as the Lord lives, I will surely run after him, and take somewhat of him. (2 Kings 5:20 Brenton)
4Krl:5:20 Gechazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, powiedział sobie: «Oto mój pan oszczędził tego Aramejczyka, Naamana, nie przyjmując od niego rzeczy, które przyniósł. Na życie Pana - pobiegnę za nim i wezmę od niego cośkolwiek». (2 Krl 5:20 BT_4)
4Krl:5:20 Καὶ εἶπεν Γιεζι τὸ παιδάριον Ελισαιε Ἰδοὺ ἐφείσατο κύριός μου τοῦ Ναιμαν τοῦ Σύρου τούτου τοῦ μὴ λαβεῖν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ ἐνήνοχεν· ζῇ κύριος ὅτι εἰ μὴ δραμοῦμαι ὀπίσω αὐτοῦ καὶ λήμψομαι παρ’ αὐτοῦ τι.
4Krl:5:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰ μή τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
4Krl:5:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik Elisza By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zbywający {Oszczędzać} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Naaman Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Jeżeli Nie By jechać Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Jakiś/jakikolwiek
4Krl:5:20 *kai\ ei)=pen *gieDZi to\ paida/rion *elisaie *)idou\ e)fei/sato o( ku/rio/s mou tou= *naiman tou= *su/rou tou/tou tou= mE\ labei=n e)k CHeiro\s au)tou= a(/ e)nE/noCHen· DZE=| ku/rios o(/ti ei) mE\ dramou=mai o)pi/sO au)tou= kai\ lE/mPSomai par’ au)tou= ti.
4Krl:5:20 kai eipen gieDZi to paidarion elisaie idu efeisato ho kyrios mu tu naiman tu syru tutu tu mE labein ek CHeiros autu ha enEnoCHen· DZE kyrios hoti ei mE dramumai opisO autu kai lEmPSomai par’ autu ti.
4Krl:5:20 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN N_GSM I VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_GSM N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSN D VB_AAN P N3_GSF RD_GSM RR_APN VX_XAI3S V3_PAS3S N2_NSM C C D VF2_FMI1S P RD_GSM C VF_FMI1S P RD_GSM RI_ASN
4Krl:5:20 and also, even, namely to say/tell ć the child/young slave Elisha to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to spare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the Naaman the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that if not to run behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same some/any
4Krl:5:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) Elisha (voc) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was-SPARE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (gen) Naaman (indecl) the (gen) Syrian (gen); be-you(sg)-being-DRAG-ed! this (gen) the (gen) not to-TAKE HOLD OF out of (+gen) hand (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-has-BRING-ed he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that if not I-will-be-RUN-ed behind him/it/same (gen) and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) some/any (nom|acc)
4Krl:5:20 4Krl_5:20_1 4Krl_5:20_2 4Krl_5:20_3 4Krl_5:20_4 4Krl_5:20_5 4Krl_5:20_6 4Krl_5:20_7 4Krl_5:20_8 4Krl_5:20_9 4Krl_5:20_10 4Krl_5:20_11 4Krl_5:20_12 4Krl_5:20_13 4Krl_5:20_14 4Krl_5:20_15 4Krl_5:20_16 4Krl_5:20_17 4Krl_5:20_18 4Krl_5:20_19 4Krl_5:20_20 4Krl_5:20_21 4Krl_5:20_22 4Krl_5:20_23 4Krl_5:20_24 4Krl_5:20_25 4Krl_5:20_26 4Krl_5:20_27 4Krl_5:20_28 4Krl_5:20_29 4Krl_5:20_30 4Krl_5:20_31 4Krl_5:20_32 4Krl_5:20_33 4Krl_5:20_34 4Krl_5:20_35 4Krl_5:20_36 4Krl_5:20_37
4Krl:5:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:21 καὶ ἐδίωξε Γιεζι ὀπίσω τοῦ Ναιμαν, καὶ εἶδεν αὐτὸν Ναιμαν τρέχοντα ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ἅρματος εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ.
4Krl:5:21 So Giezi followed after Naiman: and Naiman saw him running after him, and turned back from his chariot to meet him. (2 Kings 5:21 Brenton)
4Krl:5:21 I pobiegł Gechazi za Naamanem. Kiedy Naaman ujrzał, że biegnie za nim, wyskoczył z wozu na jego spotkanie i powiedział: «Czy wszystko idzie dobrze?» (2 Krl 5:21 BT_4)
4Krl:5:21 καὶ ἐδίωξε Γιεζι ὀπίσω τοῦ Ναιμαν, καὶ εἶδεν αὐτὸν Ναιμαν τρέχοντα ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ἅρματος εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ.
4Krl:5:21 καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)   ὀπίσω ὁ ἡ τό Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:5:21 I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Naaman I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Naaman By jechać Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
4Krl:5:21 kai\ e)di/OXe *gieDZi o)pi/sO tou= *naiman, kai\ ei)=den au)to\n *naiman tre/CHonta o)pi/sO au)tou= kai\ e)pe/strePSen a)po\ tou= a(/rmatos ei)s a)pantE\n au)tou=.
4Krl:5:21 kai ediOXe gieDZi opisO tu naiman, kai eiden auton naiman treCHonta opisO autu kai epestrePSen apo tu harmatos eis apantEn autu.
4Krl:5:21 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3S RD_ASM N_NSM V1_PAPASM P RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_GSN N3M_GSN P N1_ASF RD_GSM
4Krl:5:21 and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial ć behind back, behind, after the Naaman and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same Naaman to run behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to turn around from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the chariot into (+acc) ć he/she/it/same
4Krl:5:21 and he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed   behind the (gen) Naaman (indecl) and he/she/it-SEE-ed him/it/same (acc) Naaman (indecl) while RUN-ing (acc, nom|acc|voc) behind him/it/same (gen) and he/she/it-TURN-ed-AROUND away from (+gen) the (gen) chariot (gen) into (+acc)   him/it/same (gen)
4Krl:5:21 4Krl_5:21_1 4Krl_5:21_2 4Krl_5:21_3 4Krl_5:21_4 4Krl_5:21_5 4Krl_5:21_6 4Krl_5:21_7 4Krl_5:21_8 4Krl_5:21_9 4Krl_5:21_10 4Krl_5:21_11 4Krl_5:21_12 4Krl_5:21_13 4Krl_5:21_14 4Krl_5:21_15 4Krl_5:21_16 4Krl_5:21_17 4Krl_5:21_18 4Krl_5:21_19 4Krl_5:21_20 4Krl_5:21_21
4Krl:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:22 καὶ εἶπεν Εἰρήνη· ὁ κύριός μου ἀπέστειλέν με λέγων Ἰδοὺ νῦν ἦλθον πρός με δύο παιδάρια ἐξ ὄρους Εφραιμ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν· δὸς δὴ αὐτοῖς τάλαντον ἀργυρίου καὶ δύο ἀλλασσομένας στολάς.
4Krl:5:22 And Giezi said, All is well: my master has sent me, saying, Behold, now are there come to me two young men of the sons of the prophets from mount Ephraim; give them, I pray thee, a talent of silver, and two changes of raiment. (2 Kings 5:22 Brenton)
4Krl:5:22 Odpowiedział: «Dobrze. Pan mój polecił mi powiedzieć: W tej oto chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z góry Efraima, uczniowie proroków. Daj mi - proszę - jeden talent srebra i dwa ubrania zamienne». (2 Krl 5:22 BT_4)
4Krl:5:22 καὶ εἶπεν Εἰρήνη· κύριός μου ἀπέστειλέν με λέγων Ἰδοὺ νῦν ἦλθον πρός με δύο παιδάρια ἐξ ὄρους Εφραιμ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν· δὸς δὴ αὐτοῖς τάλαντον ἀργυρίου καὶ δύο ἀλλασσομένας στολάς.
4Krl:5:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) νῦν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δή αὐτός αὐτή αὐτό τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) στολή, -ῆς, ἡ
4Krl:5:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pokój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja zamawiać Ja By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Teraz By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Dwa Dziecka/młody niewolnik Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Efraim Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Prorok By dawać Naprawdę On/ona/to/to samo Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Dwa By zmieniać się/zmieniaj się Szyku uniform, kostium, prośba
4Krl:5:22 kai\ ei)=pen *ei)rE/nE· o( ku/rio/s mou a)pe/steile/n me le/gOn *)idou\ nu=n E)=lTon pro/s me du/o paida/ria e)X o)/rous *efraim a)po\ tO=n ui(O=n tO=n profEtO=n· do\s dE\ au)toi=s ta/lanton a)rguri/ou kai\ du/o a)llassome/nas stola/s.
4Krl:5:22 kai eipen eirEnE· ho kyrios mu apesteilen me legOn idu nyn ElTon pros me dyo paidaria eX orus efraim apo tOn hyiOn tOn profEtOn· dos dE autois talanton argyriu kai dyo allassomenas stolas.
4Krl:5:22 C VBI_AAI3S N1_NSF RA_NSM N2_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_AS V1_PAPNSM I D VBI_AAI3P P RP_AS M N2N_APN P N3E_GSN N_GSM P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N1M_GPM VO_AAD2S x RD_DPM N2N_ASN N2N_GSN C M V1_PMPAPF N1_APF
4Krl:5:22 and also, even, namely to say/tell peace the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), now to come toward (+acc,+gen,+dat) I two child/young slave out of (+gen) ἐξ before vowels mount Ephraim from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son the prophet to give indeed he/she/it/same talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver and also, even, namely two to change/alter array uniform, costume, suit
4Krl:5:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed peace (nom|voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-SEE-ed! now I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) two (nom, acc, gen) children/young slaves (nom|acc|voc) out of (+gen) mount (gen) Ephraim (indecl) away from (+gen) the (gen) sons (gen) the (gen) prophets (gen) do-GIVE-you(sg)! indeed them/same (dat) talent (nom|acc|voc) piece of silver (gen) and two (nom, acc, gen) while being-CHANGE/ALTER-ed (acc) arraies (acc)
4Krl:5:22 4Krl_5:22_1 4Krl_5:22_2 4Krl_5:22_3 4Krl_5:22_4 4Krl_5:22_5 4Krl_5:22_6 4Krl_5:22_7 4Krl_5:22_8 4Krl_5:22_9 4Krl_5:22_10 4Krl_5:22_11 4Krl_5:22_12 4Krl_5:22_13 4Krl_5:22_14 4Krl_5:22_15 4Krl_5:22_16 4Krl_5:22_17 4Krl_5:22_18 4Krl_5:22_19 4Krl_5:22_20 4Krl_5:22_21 4Krl_5:22_22 4Krl_5:22_23 4Krl_5:22_24 4Krl_5:22_25 4Krl_5:22_26 4Krl_5:22_27 4Krl_5:22_28 4Krl_5:22_29 4Krl_5:22_30 4Krl_5:22_31 4Krl_5:22_32 4Krl_5:22_33
4Krl:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:23 καὶ εἶπεν Ναιμαν Λαβὲ διτάλαντον ἀργυρίου· καὶ ἔλαβεν ἐν δυσὶ θυλάκοις καὶ δύο ἀλλασσομένας στολὰς καὶ ἔδωκεν ἐπὶ δύο παιδάρια αὐτοῦ, καὶ ἦραν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
4Krl:5:23 And Naiman said, Take two talents of silver. And he took two talents of silver in two bags, and two changes of raiment, and put them upon two of his servants, and they bore them before him. (2 Kings 5:23 Brenton)
4Krl:5:23 Odpowiedział Naaman: «Racz przyjąć dwa talenty». Nalegał na niego, zawiązał dwa talenty srebra w dwóch workach, do tego dwa ubrania zamienne, i wręczył dwom swoim sługom, którzy go nieśli przed nim. (2 Krl 5:23 BT_4)
4Krl:5:23 καὶ εἶπεν Ναιμαν Λαβὲ διτάλαντον ἀργυρίου· καὶ ἔλαβεν ἐν δυσὶ θυλάκοις καὶ δύο ἀλλασσομένας στολὰς καὶ ἔδωκεν ἐπὶ δύο παιδάρια αὐτοῦ, καὶ ἦραν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
4Krl:5:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ναιμάν v.l. Νεεμ-, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -)   καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) στολή, -ῆς, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:5:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Naaman By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. I też, nawet, mianowicie Dwa By zmieniać się/zmieniaj się Szyku uniform, kostium, prośba I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
4Krl:5:23 kai\ ei)=pen *naiman *labe\ dita/lanton a)rguri/ou· kai\ e)/laben e)n dusi\ Tula/kois kai\ du/o a)llassome/nas stola\s kai\ e)/dOken e)pi\ du/o paida/ria au)tou=, kai\ E)=ran e)/mprosTen au)tou=.
4Krl:5:23 kai eipen naiman labe ditalanton argyriu· kai elaben en dysi Tylakois kai dyo allassomenas stolas kai edOken epi dyo paidaria autu, kai Eran emprosTen autu.
4Krl:5:23 C VBI_AAI3S N_NSM VB_AAD2S N2N_ASN N2N_GSN C VBI_AAI3S P M_DPM N2_DPM C M V1_PMPAPF N1_APF C VAI_AAI3S P M N2N_APN RD_GSM C VAI_AAI3P P RD_GSM
4Krl:5:23 and also, even, namely to say/tell Naaman to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć piece of silver and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. ć and also, even, namely two to change/alter array uniform, costume, suit and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing two child/young slave he/she/it/same and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise before/in front of he/she/it/same
4Krl:5:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed Naaman (indecl) do-TAKE HOLD OF-you(sg)!   piece of silver (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat)   and two (nom, acc, gen) while being-CHANGE/ALTER-ed (acc) arraies (acc) and he/she/it-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) two (nom, acc, gen) children/young slaves (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-LIFT/PICK-ed-UP before/in front of him/it/same (gen)
4Krl:5:23 4Krl_5:23_1 4Krl_5:23_2 4Krl_5:23_3 4Krl_5:23_4 4Krl_5:23_5 4Krl_5:23_6 4Krl_5:23_7 4Krl_5:23_8 4Krl_5:23_9 4Krl_5:23_10 4Krl_5:23_11 4Krl_5:23_12 4Krl_5:23_13 4Krl_5:23_14 4Krl_5:23_15 4Krl_5:23_16 4Krl_5:23_17 4Krl_5:23_18 4Krl_5:23_19 4Krl_5:23_20 4Krl_5:23_21 4Krl_5:23_22 4Krl_5:23_23 4Krl_5:23_24 4Krl_5:23_25
4Krl:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:5:24 καὶ ἦλθον εἰς τὸ σκοτεινόν, καὶ ἔλαβεν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέθετο ἐν οἴκῳ καὶ ἐξαπέστειλεν τοὺς ἄνδρας.
4Krl:5:24 And he came to a secret place, and took them from their hands, and laid them up in the house, and dismissed the men. (2 Kings 5:24 Brenton)
4Krl:5:24 Kiedy przyszedł do Ofelu, Gechazi odebrał te rzeczy z ich rąk i złożył w domu. Następnie odprawił mężów, którzy odeszli. (2 Krl 5:24 BT_4)
4Krl:5:24 καὶ ἦλθον εἰς τὸ σκοτεινόν, καὶ ἔλαβεν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέθετο ἐν οἴκῳ καὶ ἐξαπέστειλεν τοὺς ἄνδρας.
4Krl:5:24 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκοτεινός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
4Krl:5:24 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ciemny I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
4Krl:5:24 kai\ E)=lTon ei)s to\ skoteino/n, kai\ e)/laben e)k tO=n CHeirO=n au)tO=n kai\ pare/Teto e)n oi)/kO| kai\ e)Xape/steilen tou\s a)/ndras.
4Krl:5:24 kai ElTon eis to skoteinon, kai elaben ek tOn CHeirOn autOn kai pareTeto en oikO kai eXapesteilen tus andras.
4Krl:5:24 C VBI_AAI3P P RA_ASN A1_ASN C VBI_AAI3S P RA_GPF N3_GPF RD_GPM C VEI_AMI3S P N2_DSM C VAI_AAI3S RA_APM N3_APM
4Krl:5:24 and also, even, namely to come into (+acc) the dark and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to submit for-consideration in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house and also, even, namely to ??? the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
4Krl:5:24 and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (nom|acc) dark ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION in/among/by (+dat) house (dat) and he/she/it-???-ed the (acc) men, husbands (acc)