4Krl:6:1 καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν πρὸς Ελισαιε Ἰδοὺ δὴ ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν ἐνώπιόν σου, στενὸς ἀφ’ ἡμῶν·
4Krl:6:1 And the sons of the prophets said to Elisaie, Behold now, the place wherein we dwell before thee is too narrow for us. (2 Kings 6:1 Brenton)
4Krl:6:1 Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza: «Oto miejsce, w którym my z tobą mieszkamy, jest za ciasne dla nas. (2 Krl 6:1 BT_4)
4Krl:6:1 Καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν πρὸς Ελισαιε Ἰδοὺ δὴ τόπος, ἐν ἡμεῖς οἰκοῦμεν ἐνώπιόν σου, στενὸς ἀφ’ ἡμῶν·
4Krl:6:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ πρός Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στενός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:6:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Elisza By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Miejsce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ja By mieszkać W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
4Krl:6:1 *kai\ ei)=pon oi( ui(oi\ tO=n profEtO=n pro\s *elisaie *)idou\ dE\ o( to/pos, e)n O(=| E(mei=s oi)kou=men e)nO/pio/n sou, steno\s a)f’ E(mO=n·
4Krl:6:1 kai eipon hoi hyioi tOn profEtOn pros elisaie idu dE ho topos, en hO hEmeis oikumen enOpion su, stenos af’ hEmOn·
4Krl:6:1 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM N1M_GPM P N_ASM I x RA_NSM N2_NSM P RR_DSM RP_NP V2_PAI1P P RP_GS A1_NSM P RP_GP
4Krl:6:1 and also, even, namely to say/tell the son the prophet toward (+acc,+gen,+dat) Elisha to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed the place in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which I to dwell in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I
4Krl:6:1 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) prophets (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Elisha (voc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed the (nom) place (nom) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) we (nom) we-are-DWELL-ing in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) narrow ([Adj] nom) away from (+gen) us (gen)
4Krl:6:1 4Krl_6:1_1 4Krl_6:1_2 4Krl_6:1_3 4Krl_6:1_4 4Krl_6:1_5 4Krl_6:1_6 4Krl_6:1_7 4Krl_6:1_8 4Krl_6:1_9 4Krl_6:1_10 4Krl_6:1_11 4Krl_6:1_12 4Krl_6:1_13 4Krl_6:1_14 4Krl_6:1_15 4Krl_6:1_16 4Krl_6:1_17 4Krl_6:1_18 4Krl_6:1_19 4Krl_6:1_20 4Krl_6:1_21
4Krl:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:2 πορευθῶμεν δὴ ἕως τοῦ Ιορδάνου καὶ λάβωμεν ἐκεῖθεν ἀνὴρ εἷς δοκὸν μίαν καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ἐκεῖ τοῦ οἰκεῖν ἐκεῖ. καὶ εἶπεν Δεῦτε.
4Krl:6:2 Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and make for ourselves a habitation there. (2 Kings 6:2 Brenton)
4Krl:6:2 Chcemy iść nad Jordan, i niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać!» Odpowiedział: «Idźcie!» (2 Krl 6:2 BT_4)
4Krl:6:2 πορευθῶμεν δὴ ἕως τοῦ Ιορδάνου καὶ λάβωμεν ἐκεῖθεν ἀνὴρ εἷς δοκὸν μίαν καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ἐκεῖ τοῦ οἰκεῖν ἐκεῖ. καὶ εἶπεν Δεῦτε.
4Krl:6:2 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δή ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκεῖ·θεν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δοκός, -οῦ, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκεῖ ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκεῖ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε
4Krl:6:2 By iść Naprawdę Aż; świtaj Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stamtąd Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden Belka Jeden I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Tam By mieszkać Tam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przychodź
4Krl:6:2 poreuTO=men dE\ e(/Os tou= *iorda/nou kai\ la/bOmen e)kei=Ten a)nE\r ei(=s doko\n mi/an kai\ poiE/sOmen e(autoi=s e)kei= tou= oi)kei=n e)kei=. kai\ ei)=pen *deu=te.
4Krl:6:2 poreuTOmen dE heOs tu iordanu kai labOmen ekeiTen anEr heis dokon mian kai poiEsOmen heautois ekei tu oikein ekei. kai eipen deute.
4Krl:6:2 VC_APS1P x P RA_GSM N1M_GSM C VB_AAS1P D N3_NSM A3_NSM N2_ASF A1A_ASF C VA_AAS1P RD_DPM D RA_GSN V2_PAN D C VBI_AAI3S D
4Krl:6:2 to go indeed until; dawn the Jordan [river of] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from there man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one beam one and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves there the to dwell there and also, even, namely to say/tell come
4Krl:6:2 we-should-be-GO-ed indeed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Jordan (gen) and we-should-TAKE HOLD OF from there man, husband (nom) one (nom) beam (acc) one (acc) and we-should-DO/MAKE selves (dat) there the (gen) to-be-DWELL-ing there and he/she/it-SAY/TELL-ed come
4Krl:6:2 4Krl_6:2_1 4Krl_6:2_2 4Krl_6:2_3 4Krl_6:2_4 4Krl_6:2_5 4Krl_6:2_6 4Krl_6:2_7 4Krl_6:2_8 4Krl_6:2_9 4Krl_6:2_10 4Krl_6:2_11 4Krl_6:2_12 4Krl_6:2_13 4Krl_6:2_14 4Krl_6:2_15 4Krl_6:2_16 4Krl_6:2_17 4Krl_6:2_18 4Krl_6:2_19 4Krl_6:2_20 4Krl_6:2_21 4Krl_6:2_22
4Krl:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:3 καὶ εἶπεν ὁ εἷς Ἐπιεικέως δεῦρο μετὰ τῶν δούλων σου· καὶ εἶπεν Ἐγὼ πορεύσομαι.
4Krl:6:3 And he said, Go. And one of them said gently, Come with thy servants. And he said, I will go. (2 Kings 6:3 Brenton)
4Krl:6:3 Ktoś odezwał się: «Racz - proszę - iść razem ze sługami twoimi». Odpowiedział: «Pójdę», (2 Krl 6:3 BT_4)
4Krl:6:3 καὶ εἶπεν εἷς Ἐπιεικέως δεῦρο μετὰ τῶν δούλων σου· καὶ εἶπεν Ἐγὼ πορεύσομαι.
4Krl:6:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπι·εικῶς/-κέως [LXX] (Adv. of ἐπι·εικής) δεῦρο μετά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
4Krl:6:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeden ??? Przychodź!/Tutaj i teraz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By iść
4Krl:6:3 kai\ ei)=pen o( ei(=s *)epieike/Os deu=ro meta\ tO=n dou/lOn sou· kai\ ei)=pen *)egO\ poreu/somai.
4Krl:6:3 kai eipen ho heis epieikeOs deuro meta tOn dulOn su· kai eipen egO poreusomai.
4Krl:6:3 C VBI_AAI3S RA_NSM A3_NSM D D P RA_GPM N2_GPM RP_GS C VBI_AAI3S RP_NS VF_FMI1S
4Krl:6:3 and also, even, namely to say/tell the one ??? come!/here and now after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell I to go
4Krl:6:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) one (nom) ??? come!/here and now after (+acc), with (+gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-will-be-GO-ed
4Krl:6:3 4Krl_6:3_1 4Krl_6:3_2 4Krl_6:3_3 4Krl_6:3_4 4Krl_6:3_5 4Krl_6:3_6 4Krl_6:3_7 4Krl_6:3_8 4Krl_6:3_9 4Krl_6:3_10 4Krl_6:3_11 4Krl_6:3_12 4Krl_6:3_13 4Krl_6:3_14
4Krl:6:3 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:4 καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτῶν, καὶ ἦλθον εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ ἔτεμνον τὰ ξύλα.
4Krl:6:4 And he went with them, and they came to Jordan, and began to cut down wood. (2 Kings 6:4 Brenton)
4Krl:6:4 i poszedł z nimi. Przyszedłszy nad Jordan, ścinali drzewa. (2 Krl 6:4 BT_4)
4Krl:6:4 καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτῶν, καὶ ἦλθον εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ ἔτεμνον τὰ ξύλα.
4Krl:6:4 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό
4Krl:6:4 I też, nawet, mianowicie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
4Krl:6:4 kai\ e)poreu/TE met’ au)tO=n, kai\ E)=lTon ei)s to\n *iorda/nEn kai\ e)/temnon ta\ Xu/la.
4Krl:6:4 kai eporeuTE met’ autOn, kai ElTon eis ton iordanEn kai etemnon ta Xyla.
4Krl:6:4 C VCI_API3S P RD_GPM C VBI_AAI3P P RA_ASM N1M_ASM C V1I_IAI3P RA_APN N2N_APN
4Krl:6:4 and also, even, namely to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to come into (+acc) the Jordan [river of] and also, even, namely ć the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
4Krl:6:4 and he/she/it-was-GO-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (acc) Jordan (acc) and   the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc)
4Krl:6:4 4Krl_6:4_1 4Krl_6:4_2 4Krl_6:4_3 4Krl_6:4_4 4Krl_6:4_5 4Krl_6:4_6 4Krl_6:4_7 4Krl_6:4_8 4Krl_6:4_9 4Krl_6:4_10 4Krl_6:4_11 4Krl_6:4_12 4Krl_6:4_13
4Krl:6:4 x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:5 καὶ ἰδοὺ ὁ εἷς καταβάλλων τὴν δοκόν, καὶ τὸ σιδήριον ἐξέπεσεν εἰς τὸ ὕδωρ· καὶ ἐβόησεν Ὦ, κύριε, καὶ αὐτὸ κεχρημένον.
4Krl:6:5 And behold, one was cutting down a beam, and the axe head fell into the water: and he cried out, Alas! master: and it was hidden. (2 Kings 6:5 Brenton)
4Krl:6:5 Wówczas jednemu przy ścinaniu pnia siekiera wpadła do wody i on zawołał: «Ach, panie! - i to jeszcze pożyczona». (2 Krl 6:5 BT_4)
4Krl:6:5 καὶ ἰδοὺ εἷς καταβάλλων τὴν δοκόν, καὶ τὸ σιδήριον ἐξέπεσεν εἰς τὸ ὕδωρ· καὶ ἐβόησεν Ὦ, κύριε, καὶ αὐτὸ κεχρημένον.
4Krl:6:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ὁ ἡ τό δοκός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό   ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί αὐτός αὐτή αὐτό χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-)
4Krl:6:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeden Do ??? Belka I też, nawet, mianowicie By zmniejszać się Do (+przyspieszenie) Woda I też, nawet, mianowicie By ryczeć Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się)
4Krl:6:5 kai\ i)dou\ o( ei(=s kataba/llOn tE\n doko/n, kai\ to\ sidE/rion e)Xe/pesen ei)s to\ u(/dOr· kai\ e)bo/Esen *)=O, ku/rie, kai\ au)to\ keCHrEme/non.
4Krl:6:5 kai idu ho heis kataballOn tEn dokon, kai to sidErion eXepesen eis to hydOr· kai eboEsen O, kyrie, kai auto keCHrEmenon.
4Krl:6:5 C I RA_NSM A3_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N2_ASF C RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI3S P RA_ASN N3_ASN C VAI_AAI3S I N2_VSM C RD_ASN VM_XMPASN
4Krl:6:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the one to ??? the beam and also, even, namely the ć to fall off into (+acc) the water and also, even, namely to bellow O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely he/she/it/same to use/treat (profit, advise)
4Krl:6:5 and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) one (nom) while ???-ing (nom) the (acc) beam (acc) and the (nom|acc)   he/she/it-FALL OFF-ed into (+acc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and he/she/it-BELLOW-ed O!; omega; I-should-be lord (voc); a lord ([Adj] voc) and it/same (nom|acc) having-been-USE/TREAT-ed (acc, nom|acc|voc)
4Krl:6:5 4Krl_6:5_1 4Krl_6:5_2 4Krl_6:5_3 4Krl_6:5_4 4Krl_6:5_5 4Krl_6:5_6 4Krl_6:5_7 4Krl_6:5_8 4Krl_6:5_9 4Krl_6:5_10 4Krl_6:5_11 4Krl_6:5_12 4Krl_6:5_13 4Krl_6:5_14 4Krl_6:5_15 4Krl_6:5_16 4Krl_6:5_17 4Krl_6:5_18 4Krl_6:5_19 4Krl_6:5_20 4Krl_6:5_21
4Krl:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:6 καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ Ποῦ ἔπεσεν; καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τὸν τόπον. καὶ ἀπέκνισεν ξύλον καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ, καὶ ἐπεπόλασεν τὸ σιδήριον.
4Krl:6:6 And the man of God said, Where did it fall? and he shewed him the place: and he broke off a stick, and threw it in there, and the iron came to the surface. (2 Kings 6:6 Brenton)
4Krl:6:6 Lecz mąż Boży zapytał: «Gdzie upadła?» On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. (2 Krl 6:6 BT_4)
4Krl:6:6 καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ Ποῦ ἔπεσεν; καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τὸν τόπον. καὶ ἀπέκνισεν ξύλον καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ, καὶ ἐπεπόλασεν τὸ σιδήριον.
4Krl:6:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποῦ[1] πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί   ξύλον, -ου, τό καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐκεῖ καί   ὁ ἡ τό  
4Krl:6:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  Gdzie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Miejsce I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Tam I też, nawet, mianowicie
4Krl:6:6 kai\ ei)=pen o( a)/nTrOpos tou= Teou= *pou= e)/pesen; kai\ e)/deiXen au)tO=| to\n to/pon. kai\ a)pe/knisen Xu/lon kai\ e)/rriPSen e)kei=, kai\ e)pepo/lasen to\ sidE/rion.
4Krl:6:6 kai eipen ho anTrOpos tu Teu pu epesen; kai edeiXen autO ton topon. kai apeknisen Xylon kai erriPSen ekei, kai epepolasen to sidErion.
4Krl:6:6 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM D VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S N2N_ASN C VAI_AAI3S D C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN
4Krl:6:6 and also, even, namely to say/tell the human the god [see theology] where to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to show he/she/it/same the place and also, even, namely ć tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to toss/fling/dump there and also, even, namely ć the ć
4Krl:6:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) where he/she/it-FALL-ed and he/she/it-SHOW-ed him/it/same (dat) the (acc) place (acc) and   tree/wooden thing (nom|acc|voc) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed there and   the (nom|acc)  
4Krl:6:6 4Krl_6:6_1 4Krl_6:6_2 4Krl_6:6_3 4Krl_6:6_4 4Krl_6:6_5 4Krl_6:6_6 4Krl_6:6_7 4Krl_6:6_8 4Krl_6:6_9 4Krl_6:6_10 4Krl_6:6_11 4Krl_6:6_12 4Krl_6:6_13 4Krl_6:6_14 4Krl_6:6_15 4Krl_6:6_16 4Krl_6:6_17 4Krl_6:6_18 4Krl_6:6_19 4Krl_6:6_20 4Krl_6:6_21 4Krl_6:6_22 4Krl_6:6_23
4Krl:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:7 καὶ εἶπεν Ὕψωσον σαυτῷ· καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτό.
4Krl:6:7 And he said, Take it up to thyself. And he stretched out his hand, and took it. (2 Kings 6:7 Brenton)
4Krl:6:7 I powiedział: «Wyjmij ją sobie!» On zaś wyciągnąwszy rękę, chwycił ją. (2 Krl 6:7 BT_4)
4Krl:6:7 καὶ εἶπεν Ὕψωσον σαυτῷ· καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτό.
4Krl:6:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:6:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By podnosić/ustalony wysoko Siebie I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
4Krl:6:7 kai\ ei)=pen *(/uPSOson sautO=|· kai\ e)Xe/teinen tE\n CHei=ra au)tou= kai\ e)/laben au)to/.
4Krl:6:7 kai eipen hyPSOson sautO· kai eXeteinen tEn CHeira autu kai elaben auto.
4Krl:6:7 C VBI_AAI3S VA_AAD2S RD_DSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_ASN
4Krl:6:7 and also, even, namely to say/tell to elevate/set high yourself and also, even, namely to extend the hand he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
4Krl:6:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-ELEVATE/SET-you(sg)-HIGH!, going-to-ELEVATE/SET (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed it/same (nom|acc)
4Krl:6:7 4Krl_6:7_1 4Krl_6:7_2 4Krl_6:7_3 4Krl_6:7_4 4Krl_6:7_5 4Krl_6:7_6 4Krl_6:7_7 4Krl_6:7_8 4Krl_6:7_9 4Krl_6:7_10 4Krl_6:7_11 4Krl_6:7_12
4Krl:6:7 x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:8 καὶ βασιλεὺς Συρίας ἦν πολεμῶν ἐν Ισραηλ καὶ ἐβουλεύσατο πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ λέγων Εἰς τὸν τόπον τόνδε τινὰ ελμωνι παρεμβαλῶ.
4Krl:6:8 And the king of Syria was at war with Israel: and he consulted with his servants, saying, I will encamp in such a place. (2 Kings 6:8 Brenton)
4Krl:6:8 Król Aramu wojował z Izraelem. Odbył naradę ze swoimi sługami, oświadczając, że chce rozbić obóz na pewnym określonym miejscu. (2 Krl 6:8 BT_4)
4Krl:6:8 Καὶ βασιλεὺς Συρίας ἦν πολεμῶν ἐν Ισραηλ καὶ ἐβουλεύσατο πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ λέγων Εἰς τὸν τόπον τόνδε τινὰ ελμωνι παρεμβαλῶ.
4Krl:6:8 καί βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) πρός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -)
4Krl:6:8 I też, nawet, mianowicie Król Syria [Rzymska prowincja z] By być Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/służący On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Miejsce Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Jakiś/jakikolwiek By stanąć obozem
4Krl:6:8 *kai\ basileu\s *suri/as E)=n polemO=n e)n *israEl kai\ e)bouleu/sato pro\s tou\s pai=das au)tou= le/gOn *ei)s to\n to/pon to/nde tina\ elmOni parembalO=.
4Krl:6:8 kai basileus syrias En polemOn en israEl kai ebuleusato pros tus paidas autu legOn eis ton topon tonde tina elmOni parembalO.
4Krl:6:8 C N3V_NSM N1A_GSF V9_IAI3S V2_PAPNSM P N_DSM C VAI_AMI3S P RA_APM N3D_APM RD_GSM V1_PAPNSM P RA_ASM N2_ASM RD_ASM RI_ASM N_ASM VF2_FAI1S
4Krl:6:8 and also, even, namely king Syria [Roman province of] to be war [see polemic]; to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the child/servant he/she/it/same to say/tell into (+acc) the place such things [definite article + δέ] some/any ć to encamp
4Krl:6:8 and king (nom) Syria (gen) he/she/it-was wars (gen); while FIGHT-ing (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) into (+acc) the (acc) place (acc) such things (acc) some/any (nom|acc), some/any (acc)   I-will-ENCAMP, I-should-ENCAMP
4Krl:6:8 4Krl_6:8_1 4Krl_6:8_2 4Krl_6:8_3 4Krl_6:8_4 4Krl_6:8_5 4Krl_6:8_6 4Krl_6:8_7 4Krl_6:8_8 4Krl_6:8_9 4Krl_6:8_10 4Krl_6:8_11 4Krl_6:8_12 4Krl_6:8_13 4Krl_6:8_14 4Krl_6:8_15 4Krl_6:8_16 4Krl_6:8_17 4Krl_6:8_18 4Krl_6:8_19 4Krl_6:8_20 4Krl_6:8_21
4Krl:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:9 καὶ ἀπέστειλεν Ελισαιε πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων Φύλαξαι μὴ παρελθεῖν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι ἐκεῖ Συρία κέκρυπται.
4Krl:6:9 And Elisaie sent to the king of Israel, saying, Take heed that thou pass not by that place, for the Syrians are hidden there. (2 Kings 6:9 Brenton)
4Krl:6:9 Wtedy mąż Boży polecił powiedzieć królowi izraelskiemu: «Strzeż się przechodzić przez owo miejsce, bo tamtędy schodzą Aramejczycy». (2 Krl 6:9 BT_4)
4Krl:6:9 καὶ ἀπέστειλεν Ελισαιε πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων Φύλαξαι μὴ παρελθεῖν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι ἐκεῖ Συρία κέκρυπται.
4Krl:6:9 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) μή παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἐκεῖ Συρία, -ας, ἡ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
4Krl:6:9 I też, nawet, mianowicie zamawiać Elisza Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Izrael By mówić/opowiadaj By zabezpieczać się Nie By mijać mijaj, obok, albo przeszły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Tam Syria [Rzymska prowincja z] By ukrywać się ukrywaj, kryj się
4Krl:6:9 kai\ a)pe/steilen *elisaie pro\s to\n basile/a *israEl le/gOn *fu/laXai mE\ parelTei=n e)n tO=| to/pO| tou/tO|, o(/ti e)kei= *suri/a ke/kruptai.
4Krl:6:9 kai apesteilen elisaie pros ton basilea israEl legOn fylaXai mE parelTein en tO topO tutO, hoti ekei syria kekryptai.
4Krl:6:9 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM N_GSM V1_PAPNSM VA_AMD2S D VB_AAN P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C D N1A_NSF VP_XMI3S
4Krl:6:9 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Elisha toward (+acc,+gen,+dat) the king Israel to say/tell to guard not to pass by go by, beside, or past in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that there Syria [Roman province of] to hide conceal, skulk
4Krl:6:9 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Elisha (voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) not to-PASS BY in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) because/that there Syria (nom|voc) he/she/it-has-been-HIDE-ed
4Krl:6:9 4Krl_6:9_1 4Krl_6:9_2 4Krl_6:9_3 4Krl_6:9_4 4Krl_6:9_5 4Krl_6:9_6 4Krl_6:9_7 4Krl_6:9_8 4Krl_6:9_9 4Krl_6:9_10 4Krl_6:9_11 4Krl_6:9_12 4Krl_6:9_13 4Krl_6:9_14 4Krl_6:9_15 4Krl_6:9_16 4Krl_6:9_17 4Krl_6:9_18 4Krl_6:9_19
4Krl:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:10 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε, καὶ ἐφυλάξατο ἐκεῖθεν οὐ μίαν οὐδὲ δύο.
4Krl:6:10 And the king of Israel sent to the place which Elisaie mentioned to him, and saved himself thence not once or twice. (2 Kings 6:10 Brenton)
4Krl:6:10 Król izraelski posłał męża na to miejsce. I ostrzegł go, by się tam miał na baczności, i to wielokrotnie. (2 Krl 6:10 BT_4)
4Krl:6:10 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ισραηλ εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε, καὶ ἐφυλάξατο ἐκεῖθεν οὐ μίαν οὐδὲ δύο.
4Krl:6:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐκεῖ·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὐδέ (οὐ δέ) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
4Krl:6:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Izrael Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Elisza I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Stamtąd ??? Przed przydechem mocnym Jeden ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dwa
4Krl:6:10 kai\ a)pe/steilen o( basileu\s *israEl ei)s to\n to/pon, o(\n ei)=pen au)tO=| *elisaie, kai\ e)fula/Xato e)kei=Ten ou) mi/an ou)de\ du/o.
4Krl:6:10 kai apesteilen ho basileus israEl eis ton topon, hon eipen autO elisaie, kai efylaXato ekeiTen u mian ude dyo.
4Krl:6:10 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM C VAI_AMI3S D D A1A_ASF C M
4Krl:6:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king Israel into (+acc) the place who/whom/which; to be to say/tell he/she/it/same Elisha and also, even, namely to guard from there οὐχ before rough breathing one οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) two
4Krl:6:10 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Elisha (voc) and he/she/it-was-GUARD-ed from there not one (acc) neither/nor two (nom, acc, gen)
4Krl:6:10 4Krl_6:10_1 4Krl_6:10_2 4Krl_6:10_3 4Krl_6:10_4 4Krl_6:10_5 4Krl_6:10_6 4Krl_6:10_7 4Krl_6:10_8 4Krl_6:10_9 4Krl_6:10_10 4Krl_6:10_11 4Krl_6:10_12 4Krl_6:10_13 4Krl_6:10_14 4Krl_6:10_15 4Krl_6:10_16 4Krl_6:10_17 4Krl_6:10_18 4Krl_6:10_19
4Krl:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:11 καὶ ἐξεκινήθη ἡ ψυχὴ βασιλέως Συρίας περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐκ ἀναγγελεῖτέ μοι τίς προδίδωσίν με βασιλεῖ Ισραηλ;
4Krl:6:11 And the mind of the king of Syria was very much disturbed concerning this thing; and he called his servants, and said to them, Will ye not tell me who betrays me to the king of Israel? (2 Kings 6:11 Brenton)
4Krl:6:11 Przeraziło się serce króla Aramu z powodu tej sprawy. Zwołał więc sługi swoje i zapytał ich: «Czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim?» (2 Krl 6:11 BT_4)
4Krl:6:11 καὶ ἐξεκινήθη ψυχὴ βασιλέως Συρίας περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐκ ἀναγγελεῖτέ μοι τίς προδίδωσίν με βασιλεῖ Ισραηλ;
4Krl:6:11 καί   ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ περί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προ·δίδωμι (ath. προ+διδ(ο)-/ath. προ+διδ(ω)-, προ+δω·σ-, προ+δω·κ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:6:11 I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Król Syria [Rzymska prowincja z] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Ja Król Izrael
4Krl:6:11 kai\ e)XekinE/TE E( PSuCHE\ basile/Os *suri/as peri\ tou= lo/gou tou/tou, kai\ e)ka/lesen tou\s pai=das au)tou= kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *ou)k a)naggelei=te/ moi ti/s prodi/dOsi/n me basilei= *israEl;
4Krl:6:11 kai eXekinETE hE PSyCHE basileOs syrias peri tu logu tutu, kai ekalesen tus paidas autu kai eipen pros autus uk anangeleite moi tis prodidOsin me basilei israEl;
4Krl:6:11 C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF N3V_GSM N1A_GSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N3D_APM RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_APM D VF2_FAI2P RP_DS RI_NSM V8_PAI3S RP_AS N3V_DSM N_GSM
4Krl:6:11 and also, even, namely ć the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person king Syria [Roman province of] about (+acc,+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to call call the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to proclaim proclaim, report I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? I king Israel
4Krl:6:11 and   the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) king (gen) Syria (gen) about (+acc,+gen) the (gen) word (gen) this (gen) and he/she/it-CALL-ed the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) not you(pl)-will-PROCLAIM, you(pl)-happen-to-be-PROCLAIM-ed (classical opt) me (dat) who/what/why (nom) he/she/it-is-???-ing, they-should-be-???-ing me (acc) king (dat) Israel (indecl)
4Krl:6:11 4Krl_6:11_1 4Krl_6:11_2 4Krl_6:11_3 4Krl_6:11_4 4Krl_6:11_5 4Krl_6:11_6 4Krl_6:11_7 4Krl_6:11_8 4Krl_6:11_9 4Krl_6:11_10 4Krl_6:11_11 4Krl_6:11_12 4Krl_6:11_13 4Krl_6:11_14 4Krl_6:11_15 4Krl_6:11_16 4Krl_6:11_17 4Krl_6:11_18 4Krl_6:11_19 4Krl_6:11_20 4Krl_6:11_21 4Krl_6:11_22 4Krl_6:11_23 4Krl_6:11_24 4Krl_6:11_25 4Krl_6:11_26 4Krl_6:11_27
4Krl:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:12 καὶ εἶπεν εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ Οὐχί, κύριέ μου βασιλεῦ, ὅτι Ελισαιε ὁ προφήτης ὁ ἐν Ισραηλ ἀναγγέλλει τῷ βασιλεῖ Ισραηλ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐὰν λαλήσῃς ἐν τῷ ταμιείῳ τοῦ κοιτῶνός σου.
4Krl:6:12 And one of his servants said, Nay, my Lord, O king, for Elisaie the prophet that is in Israel reports to the king of Israel all the words whatsoever thou mayest say in thy bedchamber. (2 Kings 6:12 Brenton)
4Krl:6:12 Odpowiedział mu jeden ze sług jego: «Nie, panie mój, królu! To Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym». (2 Krl 6:12 BT_4)
4Krl:6:12 καὶ εἶπεν εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ Οὐχί, κύριέ μου βασιλεῦ, ὅτι Ελισαιε προφήτης ἐν Ισραηλ ἀναγγέλλει τῷ βασιλεῖ Ισραηλ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐὰν λαλήσῃς ἐν τῷ ταμιείῳ τοῦ κοιτῶνός σου.
4Krl:6:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Krl:6:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeden Dziecka/służący On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Ponieważ/tamto Elisza Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn Sypialnia Ty; twój/twój(sg)
4Krl:6:12 kai\ ei)=pen ei(=s tO=n pai/dOn au)tou= *ou)CHi/, ku/rie/ mou basileu=, o(/ti *elisaie o( profE/tEs o( e)n *israEl a)nagge/llei tO=| basilei= *israEl pa/ntas tou\s lo/gous, ou(\s e)a\n lalE/sE|s e)n tO=| tamiei/O| tou= koitO=no/s sou.
4Krl:6:12 kai eipen heis tOn paidOn autu uCHi, kyrie mu basileu, hoti elisaie ho profEtEs ho en israEl anangellei tO basilei israEl pantas tus logus, hus ean lalEsEs en tO tamieiO tu koitOnos su.
4Krl:6:12 C VBI_AAI3S A3_NSM RA_GPM N3D_GPM RD_GSM D N2_VSM RP_GS N3V_VSM C N_NSM RA_NSM N1M_NSM RA_NSM P N_DSM V1_PAI3S RA_DSM N3V_DSM N_GSM A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM C VA_AAS2S P RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N3W_GSM RP_GS
4Krl:6:12 and also, even, namely to say/tell one the child/servant he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I king because/that Elisha the prophet the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel to proclaim proclaim, report the king Israel every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom the bedroom you; your/yours(sg)
4Krl:6:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed one (nom) the (gen) children/servants (gen) him/it/same (gen) not lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) king (voc) because/that Elisha (voc) the (nom) prophet (nom) the (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) he/she/it-is-PROCLAIM-ing, you(sg)-are-being-PROCLAIM-ed (classical) the (dat) king (dat) Israel (indecl) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) if-ever you(sg)-should-SPEAK in/among/by (+dat) the (dat) storeroom (dat) the (gen) bedroom (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
4Krl:6:12 4Krl_6:12_1 4Krl_6:12_2 4Krl_6:12_3 4Krl_6:12_4 4Krl_6:12_5 4Krl_6:12_6 4Krl_6:12_7 4Krl_6:12_8 4Krl_6:12_9 4Krl_6:12_10 4Krl_6:12_11 4Krl_6:12_12 4Krl_6:12_13 4Krl_6:12_14 4Krl_6:12_15 4Krl_6:12_16 4Krl_6:12_17 4Krl_6:12_18 4Krl_6:12_19 4Krl_6:12_20 4Krl_6:12_21 4Krl_6:12_22 4Krl_6:12_23 4Krl_6:12_24 4Krl_6:12_25 4Krl_6:12_26 4Krl_6:12_27 4Krl_6:12_28 4Krl_6:12_29 4Krl_6:12_30 4Krl_6:12_31 4Krl_6:12_32 4Krl_6:12_33
4Krl:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:13 καὶ εἶπεν Δεῦτε ἴδετε ποῦ οὗτος, καὶ ἀποστείλας λήμψομαι αὐτόν· καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες Ἰδοὺ ἐν Δωθαιμ.
4Krl:6:13 And he said, Go, see where this man is, and I will send and take him. And they sent word to him, saying, Behold, he is in Dothaim. (2 Kings 6:13 Brenton)
4Krl:6:13 A on odpowiedział: «Idźcie i zobaczcie, gdzie on się znajduje, a ja każę go ująć». Doniesiono mu: «Oto jest w Dotan». (2 Krl 6:13 BT_4)
4Krl:6:13 καὶ εἶπεν Δεῦτε ἴδετε ποῦ οὗτος, καὶ ἀποστείλας λήμψομαι αὐτόν· καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες Ἰδοὺ ἐν Δωθαιμ.
4Krl:6:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποῦ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν  
4Krl:6:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przychodź By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gdzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie zamawiać By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
4Krl:6:13 kai\ ei)=pen *deu=te i)/dete pou= ou(=tos, kai\ a)postei/las lE/mPSomai au)to/n· kai\ a)nE/ggeilan au)tO=| le/gontes *)idou\ e)n *dOTaim.
4Krl:6:13 kai eipen deute idete pu hutos, kai aposteilas lEmPSomai auton· kai anEngeilan autO legontes idu en dOTaim.
4Krl:6:13 C VBI_AAI3S D VB_AAD2P D RD_NSM C VA_AAPNSM VF_FMI1S RD_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM V1_PAPNPM I P N_DS
4Krl:6:13 and also, even, namely to say/tell come to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), where this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
4Krl:6:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed come do-SEE-you(pl)! where this (nom) and upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) and they-PROCLAIM-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat)  
4Krl:6:13 4Krl_6:13_1 4Krl_6:13_2 4Krl_6:13_3 4Krl_6:13_4 4Krl_6:13_5 4Krl_6:13_6 4Krl_6:13_7 4Krl_6:13_8 4Krl_6:13_9 4Krl_6:13_10 4Krl_6:13_11 4Krl_6:13_12 4Krl_6:13_13 4Krl_6:13_14 4Krl_6:13_15 4Krl_6:13_16 4Krl_6:13_17
4Krl:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:14 καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ ἵππον καὶ ἅρμα καὶ δύναμιν βαρεῖαν, καὶ ἦλθον νυκτὸς καὶ περιεκύκλωσαν τὴν πόλιν.
4Krl:6:14 And he sent thither horses, and chariots, and a mighty host: and they came by night, and compassed about the city. (2 Kings 6:14 Brenton)
4Krl:6:14 Wtedy wysłał tam konie, rydwany i silny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i otoczyli miasto. (2 Krl 6:14 BT_4)
4Krl:6:14 καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ ἵππον καὶ ἅρμα καὶ δύναμιν βαρεῖαν, καὶ ἦλθον νυκτὸς καὶ περιεκύκλωσαν τὴν πόλιν.
4Krl:6:14 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐκεῖ ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί δύναμις, -εως, ἡ βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) νύξ, -υκτός, ἡ καί περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
4Krl:6:14 I też, nawet, mianowicie zamawiać Tam Koń I też, nawet, mianowicie Wóz I też, nawet, mianowicie Zdolność Ciężko I też, nawet, mianowicie By przychodzić Noc I też, nawet, mianowicie By okrążać Miasto
4Krl:6:14 kai\ a)pe/steilen e)kei= i(/ppon kai\ a(/rma kai\ du/namin barei=an, kai\ E)=lTon nukto\s kai\ perieku/klOsan tE\n po/lin.
4Krl:6:14 kai apesteilen ekei hippon kai harma kai dynamin bareian, kai ElTon nyktos kai periekyklOsan tEn polin.
4Krl:6:14 C VAI_AAI3S D N2_ASM C N3M_ASN C N3I_ASF A3U_ASF C VBI_AAI3P N3_GSF C VAI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF
4Krl:6:14 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send there horse and also, even, namely chariot and also, even, namely ability heavy and also, even, namely to come night and also, even, namely to encircle the city
4Krl:6:14 and he/she/it-ORDER FORTH-ed there horse (acc) and chariot (nom|acc|voc) and ability (acc) heavy ([Adj] acc) and I-COME-ed, they-COME-ed night (gen) and they-ENCIRCLE-ed the (acc) city (acc)
4Krl:6:14 4Krl_6:14_1 4Krl_6:14_2 4Krl_6:14_3 4Krl_6:14_4 4Krl_6:14_5 4Krl_6:14_6 4Krl_6:14_7 4Krl_6:14_8 4Krl_6:14_9 4Krl_6:14_10 4Krl_6:14_11 4Krl_6:14_12 4Krl_6:14_13 4Krl_6:14_14 4Krl_6:14_15 4Krl_6:14_16
4Krl:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:15 καὶ ὤρθρισεν ὁ λειτουργὸς Ελισαιε ἀναστῆναι καὶ ἐξῆλθεν, καὶ ἰδοὺ δύναμις κυκλοῦσα τὴν πόλιν καὶ ἵππος καὶ ἅρμα, καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον πρὸς αὐτόν Ὦ, κύριε, πῶς ποιήσωμεν;
4Krl:6:15 And the servant of Elisaie rose up early and went out; and, behold, a host compassed the city, and horses and chariots: and the servant said to him, O master, what shall we do? (2 Kings 6:15 Brenton)
4Krl:6:15 Kiedy sługa męża Bożego wstał rano i wyszedł, oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego: «Ach, panie! Jakże postąpimy?» (2 Krl 6:15 BT_4)
4Krl:6:15 καὶ ὤρθρισεν λειτουργὸς Ελισαιε ἀναστῆναι καὶ ἐξῆλθεν, καὶ ἰδοὺ δύναμις κυκλοῦσα τὴν πόλιν καὶ ἵππος καὶ ἅρμα, καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον πρὸς αὐτόν Ὦ, κύριε, πῶς ποιήσωμεν;
4Krl:6:15 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λειτουργός, -οῦ, ὁ Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πῶς[1] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:6:15 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant Elisza By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zdolność By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Miasto I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Wóz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak By czynić/rób
4Krl:6:15 kai\ O)/rTrisen o( leitourgo\s *elisaie a)nastE=nai kai\ e)XE=lTen, kai\ i)dou\ du/namis kuklou=sa tE\n po/lin kai\ i(/ppos kai\ a(/rma, kai\ ei)=pen to\ paida/rion pro\s au)to/n *)=O, ku/rie, pO=s poiE/sOmen;
4Krl:6:15 kai OrTrisen ho leiturgos elisaie anastEnai kai eXElTen, kai idu dynamis kyklusa tEn polin kai hippos kai harma, kai eipen to paidarion pros auton O, kyrie, pOs poiEsOmen;
4Krl:6:15 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM VH_AAN C VBI_AAI3S C I N3I_NSF V4_PAPNSF RA_ASF N3I_ASF C N2_NSM C N3M_NSN C VBI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN P RD_ASM I N2_VSM D VA_AAS1P
4Krl:6:15 and also, even, namely to come early in the morning the public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy Elisha to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to come out and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ability to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the city and also, even, namely horse and also, even, namely chariot and also, even, namely to say/tell the child/young slave toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. how to do/make
4Krl:6:15 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom) public functionary (nom) Elisha (voc) to-STand-UP and he/she/it-COME-ed-OUT and be-you(sg)-SEE-ed! ability (nom) while ENCIRCLE-ing (nom|voc) the (acc) city (acc) and horse (nom) and chariot (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) O!; omega; I-should-be lord (voc); a lord ([Adj] voc) how we-should-DO/MAKE
4Krl:6:15 4Krl_6:15_1 4Krl_6:15_2 4Krl_6:15_3 4Krl_6:15_4 4Krl_6:15_5 4Krl_6:15_6 4Krl_6:15_7 4Krl_6:15_8 4Krl_6:15_9 4Krl_6:15_10 4Krl_6:15_11 4Krl_6:15_12 4Krl_6:15_13 4Krl_6:15_14 4Krl_6:15_15 4Krl_6:15_16 4Krl_6:15_17 4Krl_6:15_18 4Krl_6:15_19 4Krl_6:15_20 4Krl_6:15_21 4Krl_6:15_22 4Krl_6:15_23 4Krl_6:15_24 4Krl_6:15_25 4Krl_6:15_26 4Krl_6:15_27 4Krl_6:15_28
4Krl:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:16 καὶ εἶπεν Ελισαιε Μὴ φοβοῦ, ὅτι πλείους οἱ μεθ’ ἡμῶν ὑπὲρ τοὺς μετ’ αὐτῶν.
4Krl:6:16 And Elisaie said, Fear not, for they who are with us are more than they that are with them. (2 Kings 6:16 Brenton)
4Krl:6:16 Odpowiedział: «Nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi». (2 Krl 6:16 BT_4)
4Krl:6:16 καὶ εἶπεν Ελισαιε Μὴ φοβοῦ, ὅτι πλείους οἱ μεθ’ ἡμῶν ὑπὲρ τοὺς μετ’ αὐτῶν.
4Krl:6:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:6:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ponieważ/tamto Więcej Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:6:16 kai\ ei)=pen *elisaie *mE\ fobou=, o(/ti plei/ous oi( meT’ E(mO=n u(pe\r tou\s met’ au)tO=n.
4Krl:6:16 kai eipen elisaie mE fobu, hoti pleius hoi meT’ hEmOn hyper tus met’ autOn.
4Krl:6:16 C VBI_AAI3S N_NSM D V2_PMD2S C A3C_NPM RA_NPM P RP_GP P RA_APM P RD_GPM
4Krl:6:16 and also, even, namely to say/tell Elisha not fear [see phobia]; to fear because/that more the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I above (+acc), on behalf of (+gen) the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:6:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! because/that more (acc, nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) us (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) after (+acc), with (+gen) them/same (gen)
4Krl:6:16 4Krl_6:16_1 4Krl_6:16_2 4Krl_6:16_3 4Krl_6:16_4 4Krl_6:16_5 4Krl_6:16_6 4Krl_6:16_7 4Krl_6:16_8 4Krl_6:16_9 4Krl_6:16_10 4Krl_6:16_11 4Krl_6:16_12 4Krl_6:16_13 4Krl_6:16_14
4Krl:6:16 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:17 καὶ προσεύξατο Ελισαιε καὶ εἶπεν Κύριε, διάνοιξον τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ παιδαρίου καὶ ἰδέτω· καὶ διήνοιξεν κύριος τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ τὸ ὄρος πλῆρες ἵππων, καὶ ἅρμα πυρὸς περικύκλῳ Ελισαιε.
4Krl:6:17 And Elisaie prayed, and said, Lord, open, I pray thee, the eyes of the servant, and let him see. And the Lord opened his eyes, and he saw: and, behold, the mountain was full of horses, and there were chariots of fire round about Elisaie. (2 Kings 6:17 Brenton)
4Krl:6:17 Potem Elizeusz modlił się tymi słowami: «Panie! Racz otworzyć oczy jego, aby widział». Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył: oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. (2 Krl 6:17 BT_4)
4Krl:6:17 καὶ προσεύξατο Ελισαιε καὶ εἶπεν Κύριε, διάνοιξον τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ παιδαρίου καὶ ἰδέτω· καὶ διήνοιξεν κύριος τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ τὸ ὄρος πλῆρες ἵππων, καὶ ἅρμα πυρὸς περικύκλῳ Ελισαιε.
4Krl:6:17 καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πλήρης -ες ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό πῦρ, -ρός, τό   Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ
4Krl:6:17 I też, nawet, mianowicie By modlić się się Elisza I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By otwierać wszystek  droga {sposób} Oko Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By otwierać wszystek  droga {sposób} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wchodź Pełny Koń I też, nawet, mianowicie Wóz Ogień Elisza
4Krl:6:17 kai\ proseu/Xato *elisaie kai\ ei)=pen *ku/rie, dia/noiXon tou\s o)fTalmou\s tou= paidari/ou kai\ i)de/tO· kai\ diE/noiXen ku/rios tou\s o)fTalmou\s au)tou=, kai\ ei)=den, kai\ i)dou\ to\ o)/ros plE=res i(/ppOn, kai\ a(/rma puro\s periku/klO| *elisaie.
4Krl:6:17 kai proseuXato elisaie kai eipen kyrie, dianoiXon tus ofTalmus tu paidariu kai idetO· kai diEnoiXen kyrios tus ofTalmus autu, kai eiden, kai idu to oros plEres hippOn, kai harma pyros perikyklO elisaie.
4Krl:6:17 C VA_AMI3S N_NSM C VBI_AAI3S N2_VSM VA_AAD2S RA_APM N2_APM RA_GSN N2N_GSN C VB_AAD3S C VAI_AAI3S N2_NSM RA_APM N2_APM RD_GSM C VBI_AAI3S C I RA_ASN N3E_ASN A3H_ASN N2_GPM C N3M_ASN N3_GSN D N_GSM
4Krl:6:17 and also, even, namely to pray Elisha and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to open up-all-the-way the eye the child/young slave and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to open up-all-the-way lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the mount full horse and also, even, namely chariot fire ć Elisha
4Krl:6:17 and he/she/it-was-PRAY-ed Elisha (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-OPEN-you(sg)-UP-ALL-THE-WAY!, going-to-OPEN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) eyes (acc) the (gen) child/young slave (gen) and let-him/her/it-SEE! and he/she/it-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) full ([Adj] nom|acc|voc, voc) horses (gen) and chariot (nom|acc|voc) fire (gen)   Elisha (voc)
4Krl:6:17 4Krl_6:17_1 4Krl_6:17_2 4Krl_6:17_3 4Krl_6:17_4 4Krl_6:17_5 4Krl_6:17_6 4Krl_6:17_7 4Krl_6:17_8 4Krl_6:17_9 4Krl_6:17_10 4Krl_6:17_11 4Krl_6:17_12 4Krl_6:17_13 4Krl_6:17_14 4Krl_6:17_15 4Krl_6:17_16 4Krl_6:17_17 4Krl_6:17_18 4Krl_6:17_19 4Krl_6:17_20 4Krl_6:17_21 4Krl_6:17_22 4Krl_6:17_23 4Krl_6:17_24 4Krl_6:17_25 4Krl_6:17_26 4Krl_6:17_27 4Krl_6:17_28 4Krl_6:17_29 4Krl_6:17_30 4Krl_6:17_31 4Krl_6:17_32
4Krl:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:18 καὶ κατέβησαν πρὸς αὐτόν, καὶ προσηύξατο Ελισαιε πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Πάταξον δὴ τοῦτο τὸ ἔθνος ἀορασίᾳ· καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἀορασίᾳ κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε.
4Krl:6:18 And they came down to him; and he prayed to the Lord, and said, Smite, I pray thee, this people with blindness. And he smote them with blindness, according to the word of Elisaie. (2 Kings 6:18 Brenton)
4Krl:6:18 Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowami: «Dotknij - proszę - tych ludzi ślepotą!» I dotknął ich Pan ślepotą, według prośby Elizeusza. (2 Krl 6:18 BT_4)
4Krl:6:18 καὶ κατέβησαν πρὸς αὐτόν, καὶ προσηύξατο Ελισαιε πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Πάταξον δὴ τοῦτο τὸ ἔθνος ἀορασίᾳ· καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἀορασίᾳ κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε.
4Krl:6:18 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) δή οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ
4Krl:6:18 I też, nawet, mianowicie By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By modlić się się Elisza Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uderzać Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Elisza
4Krl:6:18 kai\ kate/bEsan pro\s au)to/n, kai\ prosEu/Xato *elisaie pro\s ku/rion kai\ ei)=pen *pa/taXon dE\ tou=to to\ e)/Tnos a)orasi/a|· kai\ e)pa/taXen au)tou\s a)orasi/a| kata\ to\ r(E=ma *elisaie.
4Krl:6:18 kai katebEsan pros auton, kai prosEuXato elisaie pros kyrion kai eipen pataXon dE tuto to eTnos aorasia· kai epataXen autus aorasia kata to rEma elisaie.
4Krl:6:18 C VZI_AAI3P P RD_ASM C VAI_AMI3S N_NSM P N2_ASM C VBI_AAI3S VA_AAD2S x RD_ASN RA_ASN N3E_ASN N1A_DSF C VAI_AAI3S RD_APM N1A_DSF P RA_ASN N3M_ASN N_GSM
4Krl:6:18 and also, even, namely to go down toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to pray Elisha toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell to smite indeed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the nation [see ethnic] ć and also, even, namely to smite he/she/it/same ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance Elisha
4Krl:6:18 and they-GO DOWN-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-was-PRAY-ed Elisha (voc) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SMITE-you(sg)!, going-to-SMITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed this (nom|acc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc)   and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) Elisha (voc)
4Krl:6:18 4Krl_6:18_1 4Krl_6:18_2 4Krl_6:18_3 4Krl_6:18_4 4Krl_6:18_5 4Krl_6:18_6 4Krl_6:18_7 4Krl_6:18_8 4Krl_6:18_9 4Krl_6:18_10 4Krl_6:18_11 4Krl_6:18_12 4Krl_6:18_13 4Krl_6:18_14 4Krl_6:18_15 4Krl_6:18_16 4Krl_6:18_17 4Krl_6:18_18 4Krl_6:18_19 4Krl_6:18_20 4Krl_6:18_21 4Krl_6:18_22 4Krl_6:18_23 4Krl_6:18_24 4Krl_6:18_25
4Krl:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:19 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ελισαιε Οὐχ αὕτη ἡ πόλις καὶ αὕτη ἡ ὁδός· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ἀπάξω ὑμᾶς πρὸς τὸν ἄνδρα, ὃν ζητεῖτε· καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς εἰς Σαμάρειαν.
4Krl:6:19 And Elisaie said to them, This is not the city, and this is not the way: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. And he led them away to Samaria. (2 Kings 6:19 Brenton)
4Krl:6:19 Wtedy Elizeusz odezwał się do nich: «To nie ta droga, to nie to miasto. Chodźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie». I zaprowadził ich do Samarii. (2 Krl 6:19 BT_4)
4Krl:6:19 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ελισαιε Οὐχ αὕτη πόλις καὶ αὕτη ὁδός· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ἀπάξω ὑμᾶς πρὸς τὸν ἄνδρα, ὃν ζητεῖτε· καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς εἰς Σαμάρειαν.
4Krl:6:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ δεῦτε ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:6:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Elisza ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drogi {Sposobu}/droga Przychodź Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja I też, nawet, mianowicie By odciągać Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który; by być By szukać I też, nawet, mianowicie By odciągać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z]
4Krl:6:19 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *elisaie *ou)CH au(/tE E( po/lis kai\ au(/tE E( o(do/s· deu=te o)pi/sO mou, kai\ a)pa/XO u(ma=s pro\s to\n a)/ndra, o(\n DZEtei=te· kai\ a)pE/gagen au)tou\s ei)s *sama/reian.
4Krl:6:19 kai eipen pros autus elisaie uCH hautE hE polis kai hautE hE hodos· deute opisO mu, kai apaXO hymas pros ton andra, hon DZEteite· kai apEgagen autus eis samareian.
4Krl:6:19 C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM D RD_NSF RA_NSF N3I_NSF C RD_NSF RA_NSF N2_NSF D P RP_GS C VF_FAI1S RP_AP P RA_ASM N3_ASM RR_ASM V2_PAI2P C VBI_AAI3S RD_APM P N1A_ASF
4Krl:6:19 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Elisha οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the city and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the way/road come behind back, behind, after I and also, even, namely to lead away you toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which; to be to seek and also, even, namely to lead away he/she/it/same into (+acc) Samaria [region of]
4Krl:6:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Elisha (voc) not this (nom) the (nom) city (nom) and this (nom) the (nom) way/road (nom) come behind me (gen) and I-will-LEAD-AWAY you(pl) (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-are-SEEK-ing, be-you(pl)-SEEK-ing! and he/she/it-LEAD-ed-AWAY them/same (acc) into (+acc) Samaria (acc)
4Krl:6:19 4Krl_6:19_1 4Krl_6:19_2 4Krl_6:19_3 4Krl_6:19_4 4Krl_6:19_5 4Krl_6:19_6 4Krl_6:19_7 4Krl_6:19_8 4Krl_6:19_9 4Krl_6:19_10 4Krl_6:19_11 4Krl_6:19_12 4Krl_6:19_13 4Krl_6:19_14 4Krl_6:19_15 4Krl_6:19_16 4Krl_6:19_17 4Krl_6:19_18 4Krl_6:19_19 4Krl_6:19_20 4Krl_6:19_21 4Krl_6:19_22 4Krl_6:19_23 4Krl_6:19_24 4Krl_6:19_25 4Krl_6:19_26 4Krl_6:19_27 4Krl_6:19_28 4Krl_6:19_29
4Krl:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:20 καὶ ἐγένετο ὡς εἰσῆλθον εἰς Σαμάρειαν, καὶ εἶπεν Ελισαιε Ἄνοιξον δή, κύριε, τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἰδέτωσαν· καὶ διήνοιξεν κύριος τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἦσαν ἐν μέσῳ Σαμαρείας.
4Krl:6:20 And it came to pass when they entered into Samaria, that Elisaie said, Open, I pray thee, O Lord, their eyes, and let them see. And the Lord opened their eyes, and they saw; and, behold, they were in the midst of Samaria. (2 Kings 6:20 Brenton)
4Krl:6:20 Kiedy weszli do Samarii, Elizeusz powiedział: «Panie! Otwórz im oczy, aby widzieli». Pan otworzył im oczy i widzieli, że byli właśnie w pośrodku Samarii. (2 Krl 6:20 BT_4)
4Krl:6:20 καὶ ἐγένετο ὡς εἰσῆλθον εἰς Σαμάρειαν, καὶ εἶπεν Ελισαιε Ἄνοιξον δή, κύριε, τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἰδέτωσαν· καὶ διήνοιξεν κύριος τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἦσαν ἐν μέσῳ Σαμαρείας.
4Krl:6:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) δή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:6:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wchodzić Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza By otwierać Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By otwierać wszystek  droga {sposób} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Samaria [okolica z]
4Krl:6:20 kai\ e)ge/neto O(s ei)sE=lTon ei)s *sama/reian, kai\ ei)=pen *elisaie *)/anoiXon dE/, ku/rie, tou\s o)fTalmou\s au)tO=n kai\ i)de/tOsan· kai\ diE/noiXen ku/rios tou\s o)fTalmou\s au)tO=n, kai\ ei)=don, kai\ i)dou\ E)=san e)n me/sO| *samarei/as.
4Krl:6:20 kai egeneto hOs eisElTon eis samareian, kai eipen elisaie anoiXon dE, kyrie, tus ofTalmus autOn kai idetOsan· kai diEnoiXen kyrios tus ofTalmus autOn, kai eidon, kai idu Esan en mesO samareias.
4Krl:6:20 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3P P N1A_ASF C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAD2S x N2_VSM RA_APM N2_APM RD_GPM C VB_AAD3P C VAI_AAI3S N2_NSM RA_APM N2_APM RD_GPM C VBI_AAI3P C I V9_IAI3P P A1_DSM N1A_GSF
4Krl:6:20 and also, even, namely to become become, happen as/like to enter into (+acc) Samaria [region of] and also, even, namely to say/tell Elisha to open up indeed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to open up-all-the-way lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle Samaria [region of]
4Krl:6:20 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) Samaria (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) do-OPEN-you(sg)-UP!, going-to-OPEN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) eyes (acc) them/same (gen) and let-them-SEE! and he/she/it-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) eyes (acc) them/same (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! they-were in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) Samaria (gen)
4Krl:6:20 4Krl_6:20_1 4Krl_6:20_2 4Krl_6:20_3 4Krl_6:20_4 4Krl_6:20_5 4Krl_6:20_6 4Krl_6:20_7 4Krl_6:20_8 4Krl_6:20_9 4Krl_6:20_10 4Krl_6:20_11 4Krl_6:20_12 4Krl_6:20_13 4Krl_6:20_14 4Krl_6:20_15 4Krl_6:20_16 4Krl_6:20_17 4Krl_6:20_18 4Krl_6:20_19 4Krl_6:20_20 4Krl_6:20_21 4Krl_6:20_22 4Krl_6:20_23 4Krl_6:20_24 4Krl_6:20_25 4Krl_6:20_26 4Krl_6:20_27 4Krl_6:20_28 4Krl_6:20_29 4Krl_6:20_30 4Krl_6:20_31
4Krl:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:21 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ, ὡς εἶδεν αὐτούς Εἰ πατάξας πατάξω, πάτερ;
4Krl:6:21 And the king of Israel said to Elisaie, when he saw them, Shall I not verily smite them, my father? (2 Kings 6:21 Brenton)
4Krl:6:21 Jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział do Elizeusza: «Czy mam ich zabić, mój ojcze?» (2 Krl 6:21 BT_4)
4Krl:6:21 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ, ὡς εἶδεν αὐτούς Εἰ πατάξας πατάξω, πάτερ;
4Krl:6:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
4Krl:6:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Izrael Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Jeżeli By uderzać By uderzać Ojciec
4Krl:6:21 kai\ ei)=pen o( basileu\s *israEl, O(s ei)=den au)tou/s *ei) pata/Xas pata/XO, pa/ter;
4Krl:6:21 kai eipen ho basileus israEl, hOs eiden autus ei pataXas pataXO, pater;
4Krl:6:21 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM C VBI_AAI3S RD_APM C VA_AAPNSM VF_FAI1S N3_VSM
4Krl:6:21 and also, even, namely to say/tell the king Israel as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same if to smite to smite father
4Krl:6:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) as/like he/she/it-SEE-ed them/same (acc) if upon SMITE-ing (nom|voc) I-will-SMITE, I-should-SMITE father (voc)
4Krl:6:21 4Krl_6:21_1 4Krl_6:21_2 4Krl_6:21_3 4Krl_6:21_4 4Krl_6:21_5 4Krl_6:21_6 4Krl_6:21_7 4Krl_6:21_8 4Krl_6:21_9 4Krl_6:21_10 4Krl_6:21_11 4Krl_6:21_12
4Krl:6:21 x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:22 καὶ εἶπεν Οὐ πατάξεις, εἰ μὴ οὓς ᾐχμαλώτευσας ἐν ῥομφαίᾳ σου καὶ τόξῳ σου, σὺ τύπτεις· παράθες ἄρτους καὶ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ φαγέτωσαν καὶ πιέτωσαν καὶ ἀπελθέτωσαν πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν.
4Krl:6:22 And he said, Thou shalt not smite them, unless thou wouldest smite those whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow: set bread and water before them, and let them eat and drink, and depart to their master. (2 Kings 6:22 Brenton)
4Krl:6:22 Odpowiedział: «Nie zabijaj! Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Daj im chleba i wody, aby jedli i pili, a następnie wrócili do swego pana». (2 Krl 6:22 BT_4)
4Krl:6:22 καὶ εἶπεν Οὐ πατάξεις, εἰ μὴ οὓς ᾐχμαλώτευσας ἐν ῥομφαίᾳ σου καὶ τόξῳ σου, σὺ τύπτεις· παράθες ἄρτους καὶ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ φαγέτωσαν καὶ πιέτωσαν καὶ ἀπελθέτωσαν πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν.
4Krl:6:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) εἰ μή ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τόξον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:6:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By uderzać Jeżeli Nie Kto/, który/, który By zdobywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) Ty; twój/twój(sg) Ty Do niech bije By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Woda W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By odchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
4Krl:6:22 kai\ ei)=pen *ou) pata/Xeis, ei) mE\ ou(\s E)|CHmalO/teusas e)n r(omfai/a| sou kai\ to/XO| sou, su\ tu/pteis· para/Tes a)/rtous kai\ u(/dOr e)nO/pion au)tO=n, kai\ fage/tOsan kai\ pie/tOsan kai\ a)pelTe/tOsan pro\s to\n ku/rion au)tO=n.
4Krl:6:22 kai eipen u pataXeis, ei mE hus ECHmalOteusas en romfaia su kai toXO su, sy typteis· paraTes artus kai hydOr enOpion autOn, kai fagetOsan kai pietOsan kai apelTetOsan pros ton kyrion autOn.
4Krl:6:22 C VBI_AAI3S D VF_FAI2S C D RR_APM VAI_AAI2S P N1A_DSF RP_GS C N2N_DSN RP_GS RP_NS V1_PAI2S VE_AAD2S N2_APM C N3_ASN P RD_GPM C VB_AAD3P C VB_AAD3P C VB_AAD3P P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
4Krl:6:22 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to smite if not who/whom/which to capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword you; your/yours(sg) and also, even, namely Bow (also rainbow) you; your/yours(sg) you to beat to submit for-consideration bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely water in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to depart toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same
4Krl:6:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed not you(sg)-will-SMITE if not who/whom/which (acc) you(sg)-CAPTURE-ed in/among/by (+dat) sword (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and Bow (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-BEAT-ing do-SUBMIT-you(sg)-FOR-CONSIDERATION! [loaves of] bread (acc) and water (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and let-them-EAT! and let-them-DRINK! and let-them-DEPART! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
4Krl:6:22 4Krl_6:22_1 4Krl_6:22_2 4Krl_6:22_3 4Krl_6:22_4 4Krl_6:22_5 4Krl_6:22_6 4Krl_6:22_7 4Krl_6:22_8 4Krl_6:22_9 4Krl_6:22_10 4Krl_6:22_11 4Krl_6:22_12 4Krl_6:22_13 4Krl_6:22_14 4Krl_6:22_15 4Krl_6:22_16 4Krl_6:22_17 4Krl_6:22_18 4Krl_6:22_19 4Krl_6:22_20 4Krl_6:22_21 4Krl_6:22_22 4Krl_6:22_23 4Krl_6:22_24 4Krl_6:22_25 4Krl_6:22_26 4Krl_6:22_27 4Krl_6:22_28 4Krl_6:22_29 4Krl_6:22_30 4Krl_6:22_31 4Krl_6:22_32
4Krl:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:6:23 καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς παράθεσιν μεγάλην, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον· καὶ ἀπέστειλεν αὐτούς, καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν. καὶ οὐ προσέθεντο ἔτι μονόζωνοι Συρίας τοῦ ἐλθεῖν εἰς γῆν Ισραηλ.
4Krl:6:23 And he set before them a great feast, and they ate and drank: and he dismissed them and they departed to their master. And the bands of Syria came no longer into the land of Israel. (2 Kings 6:23 Brenton)
4Krl:6:23 Więc zgotował im wielką ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich, i odeszli do swojego pana. Odtąd już oddziały aramejskie nie wpadały do kraju Izraela. (2 Krl 6:23 BT_4)
4Krl:6:23 καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς παράθεσιν μεγάλην, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον· καὶ ἀπέστειλεν αὐτούς, καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν. καὶ οὐ προσέθεντο ἔτι μονόζωνοι Συρίας τοῦ ἐλθεῖν εἰς γῆν Ισραηλ.
4Krl:6:23 καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι   Συρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:6:23 I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie On/ona/to/to samo Wielki I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By natykać się na; by pić I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze Syria [Rzymska prowincja z] By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Izrael
4Krl:6:23 kai\ pare/TEken au)toi=s para/Tesin mega/lEn, kai\ e)/fagon kai\ e)/pion· kai\ a)pe/steilen au)tou/s, kai\ a)pE=lTon pro\s to\n ku/rion au)tO=n. kai\ ou) prose/Tento e)/ti mono/DZOnoi *suri/as tou= e)lTei=n ei)s gE=n *israEl.
4Krl:6:23 kai pareTEken autois paraTesin megalEn, kai efagon kai epion· kai apesteilen autus, kai apElTon pros ton kyrion autOn. kai u proseTento eti monoDZOnoi syrias tu elTein eis gEn israEl.
4Krl:6:23 C VHI_AAI3S RD_DPM N3I_ASF A1_ASF C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P C VAI_AAI3S RD_APM C VBI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C D VEI_AMI3P D N2_NPM N1A_GSF RA_GSN VB_AAN P N1_ASF N_GSM
4Krl:6:23 and also, even, namely to submit for-consideration he/she/it/same ć great and also, even, namely to eat and also, even, namely to come upon; to drink and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same and also, even, namely to depart toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still ć Syria [Roman province of] the to come into (+acc) earth/land Israel
4Krl:6:23 and he/she/it-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION them/same (dat)   great ([Adj] acc) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc) and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and not they-were-ADD-ed-TO yet/still   Syria (gen) the (gen) to-COME into (+acc) earth/land (acc) Israel (indecl)
4Krl:6:23 4Krl_6:23_1 4Krl_6:23_2 4Krl_6:23_3