4Mch:10:1 καὶ τούτου τὸν ἀοίδιμον θάνατον καρτερήσαντος ὁ τρίτος ἤγετο παρακαλούμενος πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ὅπως ἀπογευσάμενος σῴζοιτο.
4Mch:10:1 Now this one, having endured this praiseworthy death, the third was brought along, and exhorted by many to taste and save his life. (4 Maccabees 10:1 Brenton)
4Mch:10:1  
4Mch:10:1 Καὶ τούτου τὸν ἀοίδιμον θάνατον καρτερήσαντος τρίτος ἤγετο παρακαλούμενος πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ὅπως ἀπογευσάμενος σῴζοιτο.
4Mch:10:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   θάνατος, -ου, ὁ καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὑπό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὅπως   σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
4Mch:10:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Śmierć Do wytrwałości Trzeci By prowadzić By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Dużo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
4Mch:10:1 *kai\ tou/tou to\n a)oi/dimon Ta/naton karterE/santos o( tri/tos E)/geto parakalou/menos polla\ u(po\ pollO=n o(/pOs a)pogeusa/menos sO/|DZoito.
4Mch:10:1 kai tutu ton aoidimon Tanaton karterEsantos ho tritos Egeto parakalumenos polla hypo pollOn hopOs apogeusamenos sODZoito.
4Mch:10:1 C RD_GSM RA_ASM A1B_ASM N2_ASM VA_AAPGSM RA_NSM A1_NSM V1I_IMI3S V2_PPPNSM A1_APN P A1_GPM C VA_AMPNSM V1_PMO3S
4Mch:10:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć death to endurance the third to lead to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with much under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing much so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
4Mch:10:1 and this (gen) the (acc)   death (acc) upon ENDURANCE-ing (gen) the (nom) third (nom) he/she/it-was-being-LEAD-ed while being-PETITION-ed (nom) many (nom|acc) under (+acc), by (+gen) many (gen) this is how   he/she/it-happens-to-be-being-SAVE-ed (opt)
4Mch:10:1 4Mch_10:1_1 4Mch_10:1_2 4Mch_10:1_3 4Mch_10:1_4 4Mch_10:1_5 4Mch_10:1_6 4Mch_10:1_7 4Mch_10:1_8 4Mch_10:1_9 4Mch_10:1_10 4Mch_10:1_11 4Mch_10:1_12 4Mch_10:1_13 4Mch_10:1_14 4Mch_10:1_15 4Mch_10:1_16
4Mch:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:2 ὁ δὲ ἀναβοήσας ἔφη Ἀγνοεῖτε ὅτι αὑτός με τοῖς ἀποθανοῦσιν ἔσπειρεν πατήρ, καὶ ἡ αὐτὴ μήτηρ ἐγέννησεν, καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀνετράφην δόγμασιν;
4Mch:10:2 But he cried out and said, Know ye not, that the father of those who are dead, begat me also; and that the same mother bare me; and that I was brought up in the same tenets? (4 Maccabees 10:2 Brenton)
4Mch:10:2  
4Mch:10:2 δὲ ἀναβοήσας ἔφη Ἀγνοεῖτε ὅτι αὑτός με τοῖς ἀποθανοῦσιν ἔσπειρεν πατήρ, καὶ αὐτὴ μήτηρ ἐγέννησεν, καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀνετράφην δόγμασιν;
4Mch:10:2 ὁ ἡ τό δέ ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) ὅτι   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·τρέφω (-, -, ανα+θρεψ-, -, ανα+τεθραφ-, ανα+τραφ·[θ]-) δόγμα[τ], -ατος, τό
4Mch:10:2 zaś By krzyknąć By mówić Nie by wiedzieć (nieświadomy) Ponieważ/tamto Ja By umierać By siać Ojciec I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Matka By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do ??? Dogmat
4Mch:10:2 o( de\ a)naboE/sas e)/fE *)agnoei=te o(/ti au(to/s me toi=s a)poTanou=sin e)/speiren patE/r, kai\ E( au)tE\ mE/tEr e)ge/nnEsen, kai\ e)pi\ toi=s au)toi=s a)netra/fEn do/gmasin;
4Mch:10:2 ho de anaboEsas efE agnoeite hoti hautos me tois apoTanusin espeiren patEr, kai hE autE mEtEr egennEsen, kai epi tois autois anetrafEn dogmasin;
4Mch:10:2 RA_NSM x VA_AAPNSM V6I_IAI3S V2_PAI2P C RD_NSM RP_AS RA_DPM V1_PAPDPM VAI_AAI3S N3_NSM C RA_NSF RD_NSF N3_NSF VAI_AAI3S C P RA_DPN RD_DPN VDI_API1S N3M_DPN
4Mch:10:2 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to cry out to say to not know (ignorant) because/that ć I the to die to sow father and also, even, namely the he/she/it/same mother to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same to ??? dogma
4Mch:10:2 the (nom) Yet upon CRY-ing-OUT (nom|voc) he/she/it-was-SAY-ing you(pl)-are-NOT KNOW-ing, be-you(pl)-NOT KNOW-ing! because/that   me (acc) the (dat) they-will-DIE, going-to-DIE (fut ptcp) (dat), upon DIE-ing (dat) he/she/it-was-SOW-ing, he/she/it-SOW-ed father (nom) and the (nom) she/it/same (nom) mother (nom) he/she/it-FATHER-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) them/same (dat) I-was-???-ed dogmas (dat)
4Mch:10:2 4Mch_10:2_1 4Mch_10:2_2 4Mch_10:2_3 4Mch_10:2_4 4Mch_10:2_5 4Mch_10:2_6 4Mch_10:2_7 4Mch_10:2_8 4Mch_10:2_9 4Mch_10:2_10 4Mch_10:2_11 4Mch_10:2_12 4Mch_10:2_13 4Mch_10:2_14 4Mch_10:2_15 4Mch_10:2_16 4Mch_10:2_17 4Mch_10:2_18 4Mch_10:2_19 4Mch_10:2_20 4Mch_10:2_21 4Mch_10:2_22 4Mch_10:2_23
4Mch:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:3 οὐκ ἐξόμνυμαι τὴν εὐγενῆ τῆς ἀδελφότητος συγγένειαν.
4Mch:10:3 I abjure not the noble relationship of my brethren. (4 Maccabees 10:3 Brenton)
4Mch:10:3  
4Mch:10:3 οὐκ ἐξόμνυμαι τὴν εὐγενῆ τῆς ἀδελφότητος συγγένειαν.
4Mch:10:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό εὐ·γενής -ές, gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό ἀδελφότη[τ]ς, -ητος, ἡ συγ·γένεια, -ας, ἡ
4Mch:10:3 ??? Przed przydechem mocnym Klasy wyższej [świecony., dobrze urodzony, szlachetny] Braterstwo Względny
4Mch:10:3 ou)k e)Xo/mnumai tE\n eu)genE= tE=s a)delfo/tEtos sugge/neian.
4Mch:10:3 uk eXomnymai tEn eugenE tEs adelfotEtos syngeneian.
4Mch:10:3 D V5_PMI1S RA_ASF A3H_ASF RA_GSF N3T_GSF N1A_ASF
4Mch:10:3 οὐχ before rough breathing ć the upper-class [lit., well-born, noble] the brotherhood relative
4Mch:10:3 not   the (acc) upper-class ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) brotherhood (gen) relative (acc)
4Mch:10:3 4Mch_10:3_1 4Mch_10:3_2 4Mch_10:3_3 4Mch_10:3_4 4Mch_10:3_5 4Mch_10:3_6 4Mch_10:3_7
4Mch:10:3 x x x x x x x
4Mch:10:5 οἱ δὲ πικρῶς ἐνέγκαντες τὴν παρρησίαν τοῦ ἀνδρὸς ἀρθρεμβόλοις ὀργάνοις τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας ἐξήρθρουν καὶ ἐξ ἁρμῶν ἀναμοχλεύοντες ἐξεμέλιζον,
4Mch:10:5 But they, highly incensed at his boldness of speech, dislocated his hands and feet with racking engines, and wrenching them from their sockets, dismembered him. (4 Maccabees 10:5 Brenton)
4Mch:10:5  
4Mch:10:5 οἱ δὲ πικρῶς ἐνέγκαντες τὴν παρρησίαν τοῦ ἀνδρὸς ἀρθρεμβόλοις ὀργάνοις τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας ἐξήρθρουν καὶ ἐξ ἁρμῶν ἀναμοχλεύοντες ἐξεμέλιζον,
4Mch:10:5 ὁ ἡ τό δέ πικρῶς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρρησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ     ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)   καί ἐκ ἁρμός, -οῦ, ὁ    
4Mch:10:5 zaś ??? By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Śmiałości otwartość Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wspólny
4Mch:10:5 oi( de\ pikrO=s e)ne/gkantes tE\n parrEsi/an tou= a)ndro\s a)rTrembo/lois o)rga/nois ta\s CHei=ras au)tou= kai\ tou\s po/das e)XE/rTroun kai\ e)X a(rmO=n a)namoCHleu/ontes e)Xeme/liDZon,
4Mch:10:5 hoi de pikrOs enenkantes tEn parrEsian tu andros arTrembolois organois tas CHeiras autu kai tus podas eXErTrun kai eX harmOn anamoCHleuontes eXemeliDZon,
4Mch:10:5 RA_NPM x D VA_AAPNPM RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N3_GSM N2N_DPN N2N_DPN RA_APF N3_APF RD_GSM C RA_APM N3D_APM V4I_IAI3P C P N2_GPM V1_PAPNPM V1I_IAI3P
4Mch:10:5 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the boldness openness the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć ć the hand he/she/it/same and also, even, namely the foot ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels joint ć ć
4Mch:10:5 the (nom) Yet ??? upon BRING-ing (nom|voc) the (acc) boldness (acc) the (gen) man, husband (gen)     the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) and the (acc) feet (acc)   and out of (+gen) joints (gen)    
4Mch:10:5 4Mch_10:5_1 4Mch_10:5_2 4Mch_10:5_3 4Mch_10:5_4 4Mch_10:5_5 4Mch_10:5_6 4Mch_10:5_7 4Mch_10:5_8 4Mch_10:5_9 4Mch_10:5_10 4Mch_10:5_11 4Mch_10:5_12 4Mch_10:5_13 4Mch_10:5_14 4Mch_10:5_15 4Mch_10:5_16 4Mch_10:5_17 4Mch_10:5_18 4Mch_10:5_19 4Mch_10:5_20 4Mch_10:5_21 4Mch_10:5_22
4Mch:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:6 τοὺς δακτύλους καὶ τοὺς βραχίονας καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς ἀγκῶνας περιέκλων.
4Mch:10:6 And they dragged round his fingers, and his arms, and his legs, and his ankles. (4 Maccabees 10:6 Brenton)
4Mch:10:6  
4Mch:10:6 τοὺς δακτύλους καὶ τοὺς βραχίονας καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς ἀγκῶνας περιέκλων.
4Mch:10:6 ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ καί ὁ ἡ τό σκέλο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό   περι·κλάω [LXX] (περι+κλ(α)-, -, περι+κλα·σ-, -, -, περι+κλασ·θ-)
4Mch:10:6 Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} I też, nawet, mianowicie Noga I też, nawet, mianowicie Do ???
4Mch:10:6 tou\s daktu/lous kai\ tou\s braCHi/onas kai\ ta\ ske/lE kai\ tou\s a)gkO=nas perie/klOn.
4Mch:10:6 tus daktylus kai tus braCHionas kai ta skelE kai tus ankOnas perieklOn.
4Mch:10:6 RA_APM N2_APM C RA_APM N3N_APM C RA_APN N3E_APN C RA_APM N3N_APM V3I_IAI3P
4Mch:10:6 the finger [see ptero-dactyl, winged finger] and also, even, namely the arm and also, even, namely the leg and also, even, namely the ć to ???
4Mch:10:6 the (acc) fingers (acc) and the (acc) arms (acc) and the (nom|acc) legs (nom|acc|voc) and the (acc)   I-was-???-ing, they-were-???-ing
4Mch:10:6 4Mch_10:6_1 4Mch_10:6_2 4Mch_10:6_3 4Mch_10:6_4 4Mch_10:6_5 4Mch_10:6_6 4Mch_10:6_7 4Mch_10:6_8 4Mch_10:6_9 4Mch_10:6_10 4Mch_10:6_11 4Mch_10:6_12
4Mch:10:6 x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:7 καὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἰσχύοντες αὐτὸν ἄγξαι περιλύσαντες τὰ ὄργανα σὺν ἄκραις ταῖς τῶν δακτύλων κορυφαῖς ἀπεσκύθιζον.
4Mch:10:7 And not being able by any means to strangle him, they tore off his skin, together with the extreme tips of his fingers, flayed him, and then haled him to the wheel; (4 Maccabees 10:7 Brenton)
4Mch:10:7  
4Mch:10:7 καὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἰσχύοντες αὐτὸν ἄγξαι περιλύσαντες τὰ ὄργανα σὺν ἄκραις ταῖς τῶν δακτύλων κορυφαῖς ἀπεσκύθιζον.
4Mch:10:7 καί κατά μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν τρόπος, -ου, ὁ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄγχω [LXX] (αγχ-, -, αγξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   σύν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ    
4Mch:10:7 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nie jeden Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mieć siła On/ona/to/to samo By dusić/knebel Razem z/włączając (+dat) Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec]
4Mch:10:7 kai\ kata\ mEde/na tro/pon i)sCHu/ontes au)to\n a)/gXai perilu/santes ta\ o)/rgana su\n a)/krais tai=s tO=n daktu/lOn korufai=s a)pesku/TiDZon.
4Mch:10:7 kai kata mEdena tropon isCHyontes auton anXai perilysantes ta organa syn akrais tais tOn daktylOn koryfais apeskyTiDZon.
4Mch:10:7 C P A3_ASM N2_ASM V1_PAPNPM RD_ASM VA_AAN VA_AAPNPM RA_APN N2N_APN P A1A_DPF RA_DPF RA_GPM N2_GPM N1_DPF V1I_IAI3P
4Mch:10:7 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing not one manner way, means, method,attitude to have strength he/she/it/same to strangle/gag ć the ć together with/including (+dat) ć the the finger [see ptero-dactyl, winged finger] ć ć
4Mch:10:7 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) not one (acc) manner (acc) while HAVE-ing-STRENGTH (nom|voc) him/it/same (acc) to-STRANGLE/GAG, be-you(sg)-STRANGLE/GAG-ed!, he/she/it-happens-to-STRANGLE/GAG (opt)   the (nom|acc)   together with/including (+dat)   the (dat) the (gen) fingers (gen)    
4Mch:10:7 4Mch_10:7_1 4Mch_10:7_2 4Mch_10:7_3 4Mch_10:7_4 4Mch_10:7_5 4Mch_10:7_6 4Mch_10:7_7 4Mch_10:7_8 4Mch_10:7_9 4Mch_10:7_10 4Mch_10:7_11 4Mch_10:7_12 4Mch_10:7_13 4Mch_10:7_14 4Mch_10:7_15 4Mch_10:7_16 4Mch_10:7_17
4Mch:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:8 καὶ εὐθέως ἦγον ἐπὶ τὸν τροχόν, περὶ ὃν ἐκ σπονδύλων ἐκμελιζόμενος ἑώρα τὰς ἑαυτοῦ σάρκας περιλακιζομένας καὶ κατὰ σπλάγχνων σταγόνας αἵματος ἀπορρεούσας.
4Mch:10:8 around which his vertebral joints were loosened, and he saw his own flesh torn to shreds, and streams of blood flowing from his entrails. (4 Maccabees 10:8 Brenton)
4Mch:10:8  
4Mch:10:8 καὶ εὐθέως ἦγον ἐπὶ τὸν τροχόν, περὶ ὃν ἐκ σπονδύλων ἐκμελιζόμενος ἑώρα τὰς ἑαυτοῦ σάρκας περιλακιζομένας καὶ κατὰ σπλάγχνων σταγόνας αἵματος ἀπορρεούσας.
4Mch:10:8 καί εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ περί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ     ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σάρξ, -αρκός, ἡ   καί κατά σπλάγχνον, -ου, τό   αἷμα[τ], -ατος, τό ἀπο·ρρέω [LXX] (απο+ρρε-, -, 2nd απο+ρρυ-, -, -, απο+ρρυ·[θ]-)
4Mch:10:8 I też, nawet, mianowicie Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto By prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koło Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który; by być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Samo /nasz /twój /siebie Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery Krew Do ???
4Mch:10:8 kai\ eu)Te/Os E)=gon e)pi\ to\n troCHo/n, peri\ o(\n e)k spondu/lOn e)kmeliDZo/menos e(O/ra ta\s e(autou= sa/rkas perilakiDZome/nas kai\ kata\ spla/gCHnOn stago/nas ai(/matos a)porreou/sas.
4Mch:10:8 kai euTeOs Egon epi ton troCHon, peri hon ek spondylOn ekmeliDZomenos heOra tas heautu sarkas perilakiDZomenas kai kata splanCHnOn stagonas haimatos aporreusas.
4Mch:10:8 C D V1I_IAI3P P RA_ASM N2_ASM P RR_ASM P N2_GPM V1_PPPNSM V3I_IAI3S RA_APF RD_GSM N3K_APF V1_PPPAPF C P N2N_GPN N3N_APF N3M_GSN V2_PAPAPF
4Mch:10:8 and also, even, namely at once outright; straight to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wheel about (+acc,+gen) who/whom/which; to be out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the self /our-/your-/themselves flesh ć and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing viscus bowels, innards, guts ć blood to ???
4Mch:10:8 and at once; straight ([Adj] gen) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wheel (acc) about (+acc,+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) out of (+gen)     he/she/it-was-SEE-ing the (acc) self (gen) flesh (acc)   and down/according to/as per (+acc), against (+gen) viscera (gen)   blood (gen) while ???-ing (acc)
4Mch:10:8 4Mch_10:8_1 4Mch_10:8_2 4Mch_10:8_3 4Mch_10:8_4 4Mch_10:8_5 4Mch_10:8_6 4Mch_10:8_7 4Mch_10:8_8 4Mch_10:8_9 4Mch_10:8_10 4Mch_10:8_11 4Mch_10:8_12 4Mch_10:8_13 4Mch_10:8_14 4Mch_10:8_15 4Mch_10:8_16 4Mch_10:8_17 4Mch_10:8_18 4Mch_10:8_19 4Mch_10:8_20 4Mch_10:8_21 4Mch_10:8_22
4Mch:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:9 μέλλων δὲ ἀποθνῄσκειν ἔφη
4Mch:10:9 And when about to die, he said, (4 Maccabees 10:9 Brenton)
4Mch:10:9  
4Mch:10:9 μέλλων δὲ ἀποθνῄσκειν ἔφη
4Mch:10:9 μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) δέ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
4Mch:10:9 By mieć dookoła być przeznaczony zaś By umierać By mówić
4Mch:10:9 me/llOn de\ a)poTnE/|skein e)/fE
4Mch:10:9 mellOn de apoTnEskein efE
4Mch:10:9 V1_PAPNSM x V1_PAN V6I_IAI3S
4Mch:10:9 to am about to be destined δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to die to say
4Mch:10:9 while ABOUT-ing (nom) Yet to-be-DIE-ing he/she/it-was-SAY-ing
4Mch:10:9 4Mch_10:9_1 4Mch_10:9_2 4Mch_10:9_3 4Mch_10:9_4
4Mch:10:9 x x x x
4Mch:10:10 Ἡμεῖς μέν, ὦ μιαρώτατε τύραννε, διὰ παιδείαν καὶ ἀρετὴν θεοῦ ταῦτα πάσχομεν·
4Mch:10:10 We, O accursed tyrant, suffer this for the sake of Divine education and virtue. (4 Maccabees 10:10 Brenton)
4Mch:10:10  
4Mch:10:10 Ἡμεῖς μέν, μιαρώτατε τύραννε, διὰ παιδείαν καὶ ἀρετὴν θεοῦ ταῦτα πάσχομεν·
4Mch:10:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέν ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μιαρώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μιαρός) τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ διά παιδεία, -ας, ἡ καί ἀρετή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
4Mch:10:10 Ja Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być ??? Tyran; Tyrannus Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. I też, nawet, mianowicie Cnota Bóg  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By cierpieć cierp, doświadczaj
4Mch:10:10 *(Emei=s me/n, O)= miarO/tate tu/ranne, dia\ paidei/an kai\ a)retE\n Teou= tau=ta pa/sCHomen·
4Mch:10:10 hEmeis men, O miarOtate tyranne, dia paideian kai aretEn Teu tauta pasCHomen·
4Mch:10:10 RP_NP x I A1A_VSMS N2_VSM P N1A_ASF C N1_ASF N2_GSM RD_APN V1_PAI1P
4Mch:10:10 I indeed (yet, certainly, surely) O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be ??? tyrant; Tyrannus because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely virtue god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to suffer suffer, experience
4Mch:10:10 we (nom) indeed O!; omega; I-should-be ??? ([Adj] voc) tyrant (voc); Tyrannus (voc) because of (+acc), through (+gen) chastisement (acc) and virtue (acc) god (gen) these (nom|acc) we-are-SUFFER-ing
4Mch:10:10 4Mch_10:10_1 4Mch_10:10_2 4Mch_10:10_3 4Mch_10:10_4 4Mch_10:10_5 4Mch_10:10_6 4Mch_10:10_7 4Mch_10:10_8 4Mch_10:10_9 4Mch_10:10_10 4Mch_10:10_11 4Mch_10:10_12
4Mch:10:10 x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:11 σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ μιαιφονίαν ἀκαταλύτους καρτερήσεις βασάνους.
4Mch:10:11 But thou, for thine impiety and blood-shedding, shalt endure indissoluble torments. (4 Maccabees 10:11 Brenton)
4Mch:10:11  
4Mch:10:11 σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ μιαιφονίαν ἀκαταλύτους καρτερήσεις βασάνους.
4Mch:10:11 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ διά ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ καί   ἀ·κατά·λυτος -ον καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) βάσανος, -ου, ἡ
4Mch:10:11 Ty zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brak szacunku I też, nawet, mianowicie Nie kończący się Do wytrwałości Męki
4Mch:10:11 su\ de\ dia\ tE\n a)se/beian kai\ miaifoni/an a)katalu/tous karterE/seis basa/nous.
4Mch:10:11 sy de dia tEn asebeian kai miaifonian akatalytus karterEseis basanus.
4Mch:10:11 RP_NS x P RA_ASF N1A_ASF C N1A_ASF A1B_APF VF_FAI2S N2_APF
4Mch:10:11 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lack of deference and also, even, namely ć endless to endurance torment
4Mch:10:11 you(sg) (nom) Yet because of (+acc), through (+gen) the (acc) lack of deference (acc) and   endless ([Adj] acc) you(sg)-will-ENDURANCE torments (acc)
4Mch:10:11 4Mch_10:11_1 4Mch_10:11_2 4Mch_10:11_3 4Mch_10:11_4 4Mch_10:11_5 4Mch_10:11_6 4Mch_10:11_7 4Mch_10:11_8 4Mch_10:11_9 4Mch_10:11_10
4Mch:10:11 x x x x x x x x x x
4Mch:10:12 καὶ τούτου θανόντος ἀδελφοπρεπῶς τὸν τέταρτον ἐπεσπῶντο λέγοντες
4Mch:10:12 And thus having died worthily of his brethren, they dragged forward the fourth, saying, (4 Maccabees 10:12 Brenton)
4Mch:10:12  
4Mch:10:12 Καὶ τούτου θανόντος ἀδελφοπρεπῶς τὸν τέταρτον ἐπεσπῶντο λέγοντες
4Mch:10:12 καί οὗτος αὕτη τοῦτο     ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:10:12 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Czwarty Do ??? By mówić/opowiadaj
4Mch:10:12 *kai\ tou/tou Tano/ntos a)delfoprepO=s to\n te/tarton e)pespO=nto le/gontes
4Mch:10:12 kai tutu Tanontos adelfoprepOs ton tetarton epespOnto legontes
4Mch:10:12 C RD_GSM VB_AAPGSM D RA_ASM A1_ASM V3I_IMI3P V1_PAPNPM
4Mch:10:12 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć ć the fourth to ??? to say/tell
4Mch:10:12 and this (gen)     the (acc) fourth (acc, nom|acc|voc) they-were-being-???-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc)
4Mch:10:12 4Mch_10:12_1 4Mch_10:12_2 4Mch_10:12_3 4Mch_10:12_4 4Mch_10:12_5 4Mch_10:12_6 4Mch_10:12_7 4Mch_10:12_8
4Mch:10:12 x x x x x x x x
4Mch:10:13 Μὴ μανῇς καὶ σὺ τοῖς ἀδελφοῖς σου τὴν αὐτὴν μανίαν, ἀλλὰ πεισθεὶς τῷ βασιλεῖ σῷζε σεαυτόν.
4Mch:10:13 Do not thou share the madness of thy brethren: but give regard to the king, and save thyself. (4 Maccabees 10:13 Brenton)
4Mch:10:13  
4Mch:10:13 Μὴ μανῇς καὶ σὺ τοῖς ἀδελφοῖς σου τὴν αὐτὴν μανίαν, ἀλλὰ πεισθεὶς τῷ βασιλεῖ σῷζε σεαυτόν.
4Mch:10:13 μή μαίνομαι (μαιν-, -, -, μεμην·[κ]-, -, μαν·[θ]-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό μανία, -ας, ἡ ἀλλά πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
4Mch:10:13 Nie By być maniakalna wściekłość, być obłąkany I też, nawet, mianowicie Ty Brat Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Obłęd Ale By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Król By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Siebie
4Mch:10:13 *mE\ manE=|s kai\ su\ toi=s a)delfoi=s sou tE\n au)tE\n mani/an, a)lla\ peisTei\s tO=| basilei= sO=|DZe seauto/n.
4Mch:10:13 mE manEs kai sy tois adelfois su tEn autEn manian, alla peisTeis tO basilei sODZe seauton.
4Mch:10:13 D VD_APS2S D RP_NS RA_DPM N2_DPM RP_GS RA_ASF RD_ASF N1A_ASF C VS_APPNSM RA_DSM N3V_DSM V1_PAD2S RD_ASM
4Mch:10:13 not to be manic rage, be mad and also, even, namely you the brother you; your/yours(sg) the he/she/it/same mania but to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the king to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save yourself
4Mch:10:13 not you(sg)-should-be-BE MANIC-ed and you(sg) (nom) the (dat) brothers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) her/it/same (acc) mania (acc) but upon being-PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) the (dat) king (dat) be-you(sg)-SAVE-ing! yourself (acc)
4Mch:10:13 4Mch_10:13_1 4Mch_10:13_2 4Mch_10:13_3 4Mch_10:13_4 4Mch_10:13_5 4Mch_10:13_6 4Mch_10:13_7 4Mch_10:13_8 4Mch_10:13_9 4Mch_10:13_10 4Mch_10:13_11 4Mch_10:13_12 4Mch_10:13_13 4Mch_10:13_14 4Mch_10:13_15 4Mch_10:13_16
4Mch:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:14 ὁ δὲ αὐτοῖς ἔφη Οὐχ οὕτως καυστικώτερον ἔχετε κατ’ ἐμοῦ τὸ πῦρ ὥστε με δειλανδρῆσαι.
4Mch:10:14 But he said to them, You have not a fire so scorching as to make me play the coward. (4 Maccabees 10:14 Brenton)
4Mch:10:14  
4Mch:10:14 δὲ αὐτοῖς ἔφη Οὐχ οὕτως καυστικώτερον ἔχετε κατ’ ἐμοῦ τὸ πῦρ ὥστε με δειλανδρῆσαι.
4Mch:10:14 ὁ ἡ τό δέ αὐτός αὐτή αὐτό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὥστε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
4Mch:10:14 zaś On/ona/to/to samo By mówić ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ogień Tak tamto Ja
4Mch:10:14 o( de\ au)toi=s e)/fE *ou)CH ou(/tOs kaustikO/teron e)/CHete kat’ e)mou= to\ pu=r O(/ste me deilandrE=sai.
4Mch:10:14 ho de autois efE uCH hutOs kaustikOteron eCHete kat’ emu to pyr hOste me deilandrEsai.
4Mch:10:14 RA_NSM x RD_DPM V6I_IAI3S D D A1_ASNC V1_PAI2P P RP_GS RA_ASN N3_ASN C RP_AS VA_AAN
4Mch:10:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to say οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć to have down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine the fire so that I ć
4Mch:10:14 the (nom) Yet them/same (dat) he/she/it-was-SAY-ing not thusly/like this   you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing! down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) so that me (acc)  
4Mch:10:14 4Mch_10:14_1 4Mch_10:14_2 4Mch_10:14_3 4Mch_10:14_4 4Mch_10:14_5 4Mch_10:14_6 4Mch_10:14_7 4Mch_10:14_8 4Mch_10:14_9 4Mch_10:14_10 4Mch_10:14_11 4Mch_10:14_12 4Mch_10:14_13 4Mch_10:14_14 4Mch_10:14_15
4Mch:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:15 μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελφῶν μου θάνατον καὶ τὸν αἰώνιον τοῦ τυράννου ὄλεθρον καὶ τὸν ἀίδιον τῶν εὐσεβῶν βίον, οὐκ ἀρνήσομαι τὴν εὐγενῆ ἀδελφότητα.
4Mch:10:15 By the blessed death of my brethren, and the eternal punishment of the tyrant, and the glorious life of the pious, I will not repudiate the noble brotherhood. (4 Maccabees 10:15 Brenton)
4Mch:10:15  
4Mch:10:15 μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελφῶν μου θάνατον καὶ τὸν αἰώνιον τοῦ τυράννου ὄλεθρον καὶ τὸν ἀίδιον τῶν εὐσεβῶν βίον, οὐκ ἀρνήσομαι τὴν εὐγενῆ ἀδελφότητα.
4Mch:10:15   ὁ ἡ τό μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θάνατος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ὄλεθρος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀΐδιος -ον ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) βίος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -) ὁ ἡ τό εὐ·γενής -ές, gen. sg. -οῦς ἀδελφότη[τ]ς, -ητος, ἡ
4Mch:10:15 Szczęśliwy Brat; siostra Ja Śmierć I też, nawet, mianowicie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Tyran; Tyrannus Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 I też, nawet, mianowicie Skromność miara , przeciw której osobnik w społeczności może być sądzony. 'opieki należny {spowodowany} miary' C16: Od Fr. modeste, od L. modestus 'utrzymującego należną {spowodowaną} miarę', wiązał się {opowiadał} z miarą 'sposobu'. Pobożny; by czcić Życie ??? Przed przydechem mocnym By zaprzeczać/wyrzekaj się Klasy wyższej [świecony., dobrze urodzony, szlachetny] Braterstwa
4Mch:10:15 ma\ to\n maka/rion tO=n a)delfO=n mou Ta/naton kai\ to\n ai)O/nion tou= tura/nnou o)/leTron kai\ to\n a)i/dion tO=n eu)sebO=n bi/on, ou)k a)rnE/somai tE\n eu)genE= a)delfo/tEta.
4Mch:10:15 ma ton makarion tOn adelfOn mu Tanaton kai ton aiOnion tu tyrannu oleTron kai ton aidion tOn eusebOn bion, uk arnEsomai tEn eugenE adelfotEta.
4Mch:10:15 x RA_ASM A1A_ASM RA_GPM N2_GPM RP_GS N2_ASM C RA_ASM A1B_ASM RA_GSM N2_GSM N2_ASM C RA_ASM A1B_ASM RA_GPM A3H_GPM N2_ASM D VF_FAI1S RA_ASF A3H_ASF N3T_ASF
4Mch:10:15 ć
4Mch:10:15 the (acc)
4Mch:10:15 4Mch_10:15_1
4Mch:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:16 ἐπινόει, τύραννε, βασάνους, ἵνα καὶ δι’ αὐτῶν μάθῃς ὅτι ἀδελφός εἰμι τῶν προβασανισθέντων.
4Mch:10:16 Invent, O tyrant, tortures; that you may learn, even through them, that I am the brother of those tormented before. (4 Maccabees 10:16 Brenton)
4Mch:10:16  
4Mch:10:16 ἐπινόει, τύραννε, βασάνους, ἵνα καὶ δι’ αὐτῶν μάθῃς ὅτι ἀδελφός εἰμι τῶν προβασανισθέντων.
4Mch:10:16 ἐπι·νοέω [LXX] (επι+νο(ε)-, -, επι+νοη·σ-, -, -, επι+νοη·θ-) τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ βάσανος, -ου, ἡ ἵνα καί διά αὐτός αὐτή αὐτό μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὅτι ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό  
4Mch:10:16 Do ??? Tyran; Tyrannus Męki żeby / ażeby / bo I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By uczyć się Ponieważ/tamto Brat By iść; by być
4Mch:10:16 e)pino/ei, tu/ranne, basa/nous, i(/na kai\ di’ au)tO=n ma/TE|s o(/ti a)delfo/s ei)mi tO=n probasanisTe/ntOn.
4Mch:10:16 epinoei, tyranne, basanus, hina kai di’ autOn maTEs hoti adelfos eimi tOn probasanisTentOn.
4Mch:10:16 V2_PAD2S N2_VSM N2_APF C D P RD_GPM VB_AAS2S C N2_NSM V9_PAI1S RA_GPM VS_APPGPM
4Mch:10:16 to ??? tyrant; Tyrannus torment so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to learn because/that brother to go; to be the ć
4Mch:10:16 he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! tyrant (voc); Tyrannus (voc) torments (acc) so that / in order to /because and because of (+acc), through (+gen) them/same (gen) you(sg)-should-LEARN because/that brother (nom) I-am-GO-ing; I-am the (gen)  
4Mch:10:16 4Mch_10:16_1 4Mch_10:16_2 4Mch_10:16_3 4Mch_10:16_4 4Mch_10:16_5 4Mch_10:16_6 4Mch_10:16_7 4Mch_10:16_8 4Mch_10:16_9 4Mch_10:16_10 4Mch_10:16_11 4Mch_10:16_12 4Mch_10:16_13
4Mch:10:16 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:17 ταῦτα ἀκούσας ὁ αἱμοβόρος καὶ φονώδης καὶ παμμιαρώτατος Ἀντίοχος ἐκέλευσεν τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτεμεῖν.
4Mch:10:17 When he had said this, the blood-thirsty, and murderous, and unhallowed Antiochus ordered his tongue to be cut out. (4 Maccabees 10:17 Brenton)
4Mch:10:17  
4Mch:10:17 ταῦτα ἀκούσας αἱμοβόρος καὶ φονώδης καὶ παμμιαρώτατος Ἀντίοχος ἐκέλευσεν τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτεμεῖν.
4Mch:10:17 οὗτος αὕτη τοῦτο ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό   καί   καί     κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
4Mch:10:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niechętny; by słyszeć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo
4Mch:10:17 tau=ta a)kou/sas o( ai(mobo/ros kai\ fonO/dEs kai\ pammiarO/tatos *)anti/oCHos e)ke/leusen tE\n glO=ttan au)tou= e)ktemei=n.
4Mch:10:17 tauta akusas ho haimoboros kai fonOdEs kai pammiarOtatos antioCHos ekeleusen tEn glOttan autu ektemein.
4Mch:10:17 RD_APN VA_AAPNSM RA_NSM A1B_NSM C A3H_NSM C A1B_NSMS N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF RD_GSM VF2_FAN
4Mch:10:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] unwilling; to hear the ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć to command i.e., urge on by word. the tongue by metonymy, a language he/she/it/same ć
4Mch:10:17 these (nom|acc) unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) the (nom)   and   and     he/she/it-COMMand-ed the (acc) tongue (acc) him/it/same (gen)  
4Mch:10:17 4Mch_10:17_1 4Mch_10:17_2 4Mch_10:17_3 4Mch_10:17_4 4Mch_10:17_5 4Mch_10:17_6 4Mch_10:17_7 4Mch_10:17_8 4Mch_10:17_9 4Mch_10:17_10 4Mch_10:17_11 4Mch_10:17_12 4Mch_10:17_13 4Mch_10:17_14
4Mch:10:17 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:18 ὁ δὲ ἔφη Κἂν ἀφέλῃς τὸ τῆς φωνῆς ὄργανον, καὶ σιωπώντων ἀκούει ὁ θεός·
4Mch:10:18 But he said, Even if you take away the organ of speech, yet God hears the silent. (4 Maccabees 10:18 Brenton)
4Mch:10:18  
4Mch:10:18 δὲ ἔφη Κἂν ἀφέλῃς τὸ τῆς φωνῆς ὄργανον, καὶ σιωπώντων ἀκούει θεός·
4Mch:10:18 ὁ ἡ τό δέ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ   καί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:10:18 zaś By mówić I/też (jeżeli) kiedykolwiek By pozbawiać Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie Do bezdźwięcznego By słyszeć Bóg 
4Mch:10:18 o( de\ e)/fE *ka)/n a)fe/lE|s to\ tE=s fOnE=s o)/rganon, kai\ siOpO/ntOn a)kou/ei o( Teo/s·
4Mch:10:18 ho de efE kan afelEs to tEs fOnEs organon, kai siOpOntOn akuei ho Teos·
4Mch:10:18 RA_NSM x V6I_IAI3S C+X VB_AAS2S RA_ASN RA_GSF N1_GSF N2N_ASN C V3_PAPGPM V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM
4Mch:10:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say and/also (if) ever to deprive the the sound/voice cries ć and also, even, namely to soundless to hear the god [see theology]
4Mch:10:18 the (nom) Yet he/she/it-was-SAY-ing and/also (if) ever you(sg)-should-DEPRIVE the (nom|acc) the (gen) sound/voice (gen)   and let-them-be-SOUNDLESS-ing! (classical), while SOUNDLESS-ing (gen) he/she/it-is-HEAR-ing, you(sg)-are-being-HEAR-ed (classical) the (nom) god (nom)
4Mch:10:18 4Mch_10:18_1 4Mch_10:18_2 4Mch_10:18_3 4Mch_10:18_4 4Mch_10:18_5 4Mch_10:18_6 4Mch_10:18_7 4Mch_10:18_8 4Mch_10:18_9 4Mch_10:18_10 4Mch_10:18_11 4Mch_10:18_12 4Mch_10:18_13 4Mch_10:18_14
4Mch:10:18 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:19 ἰδοὺ προκεχάλασται ἡ γλῶσσα, τέμνε, οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο τὸν λογισμὸν ἡμῶν γλωττοτομήσεις.
4Mch:10:19 Behold, my tongue is extended, cut it off; for not for that halt thou extirpate our reasoning. (4 Maccabees 10:19 Brenton)
4Mch:10:19  
4Mch:10:19 ἰδοὺ προκεχάλασται γλῶσσα, τέμνε, οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο τὸν λογισμὸν ἡμῶν γλωττοτομήσεις.
4Mch:10:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) προ·χαλάω [LXX] (-, -, -, -, προ+κεχαλασ-, -) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ παρά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
4Mch:10:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do ??? Język przez metonimia, język ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Logika Ja
4Mch:10:19 i)dou\ prokeCHa/lastai E( glO=ssa, te/mne, ou) ga\r para\ tou=to to\n logismo\n E(mO=n glOttotomE/seis.
4Mch:10:19 idu prokeCHalastai hE glOssa, temne, u gar para tuto ton logismon hEmOn glOttotomEseis.
4Mch:10:19 VB_AMD2S VM_XPI3S RA_NSF N1S_NSF V1_PAD2S D x P RD_ASN RA_ASM N2_ASM RP_GP VF_FAI2S
4Mch:10:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ??? the tongue by metonymy, a language ć οὐχ before rough breathing for since, as frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the logic I ć
4Mch:10:19 be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-???-ed the (nom) tongue (nom|voc)   not for frοm beside (+acc,+gen,+dat) this (nom|acc) the (acc) logic (acc) us (gen)  
4Mch:10:19 4Mch_10:19_1 4Mch_10:19_2 4Mch_10:19_3 4Mch_10:19_4 4Mch_10:19_5 4Mch_10:19_6 4Mch_10:19_7 4Mch_10:19_8 4Mch_10:19_9 4Mch_10:19_10 4Mch_10:19_11 4Mch_10:19_12 4Mch_10:19_13
4Mch:10:19 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:10:20 ἡδέως ὑπὲρ τοῦ θεοῦ τὰ τοῦ σώματος μέλη ἀκρωτηριαζόμεθα.
4Mch:10:20 Gladly do we lose our limbs in behalf of God. (4 Maccabees 10:20 Brenton)
4Mch:10:20  
4Mch:10:20 ἡδέως ὑπὲρ τοῦ θεοῦ τὰ τοῦ σώματος μέλη ἀκρωτηριαζόμεθα.
4Mch:10:20 ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὑπέρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό μέλο·ς, -ους, τό  
4Mch:10:20 Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Bóg  Ciało Członek
4Mch:10:20 E(de/Os u(pe\r tou= Teou= ta\ tou= sO/matos me/lE a)krOtEriaDZo/meTa.
4Mch:10:20 hEdeOs hyper tu Teu ta tu sOmatos melE akrOtEriaDZomeTa.
4Mch:10:20 D P RA_GSM N2_GSM RA_APN RA_GSN N3M_GSN N3E_APN V1_PPI1P
4Mch:10:20 well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant above (+acc), on behalf of (+gen) the god [see theology] the the body member ć
4Mch:10:20 well-pleased; pleasant ([Adj] gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) god (gen) the (nom|acc) the (gen) body (gen) members (nom|acc|voc)  
4Mch:10:20 4Mch_10:20_1 4Mch_10:20_2 4Mch_10:20_3 4Mch_10:20_4 4Mch_10:20_5 4Mch_10:20_6 4Mch_10:20_7 4Mch_10:20_8 4Mch_10:20_9
4Mch:10:20 x x x x x x x x x
4Mch:10:21 σὲ δὲ ταχέως μετελεύσεται ὁ θεός, τὴν γὰρ τῶν θείων ὕμνων μελῳδὸν γλῶτταν ἐκτέμνεις.
4Mch:10:21 But God shall speedly find you, since you cut off the tongue, the instrument of divine melody. (4 Maccabees 10:21 Brenton)
4Mch:10:21  
4Mch:10:21 σὲ δὲ ταχέως μετελεύσεται θεός, τὴν γὰρ τῶν θείων ὕμνων μελῳδὸν γλῶτταν ἐκτέμνεις.
4Mch:10:21 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γάρ ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) μελ·ῳδός -ον [LXX] γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ  
4Mch:10:21 Ty; twój/twój(sg) zaś Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Bóg  Dla odtąd, jak Boży Hymn; by wysławiać Melodyjny Język przez metonimia, język
4Mch:10:21 se\ de\ taCHe/Os meteleu/setai o( Teo/s, tE\n ga\r tO=n Tei/On u(/mnOn melO|do\n glO=ttan e)kte/mneis.
4Mch:10:21 se de taCHeOs meteleusetai ho Teos, tEn gar tOn TeiOn hymnOn melOdon glOttan ektemneis.
4Mch:10:21 RP_AS x D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF x RA_GPM A1A_GPM N2_GPM A1B_ASF N1S_ASF V1_PAI2S
4Mch:10:21 you; your/yours(sg) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate ć the god [see theology] the for since, as the divine hymn; to hymn melodious tongue by metonymy, a language ć
4Mch:10:21 you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Yet quickly; quick ([Adj] gen)   the (nom) god (nom) the (acc) for the (gen) divine ([Adj] gen) hymns (gen); while HYMN-ing (nom) melodious ([Adj] acc, nom|acc|voc) tongue (acc)  
4Mch:10:21 4Mch_10:21_1 4Mch_10:21_2 4Mch_10:21_3 4Mch_10:21_4 4Mch_10:21_5 4Mch_10:21_6 4Mch_10:21_7 4Mch_10:21_8 4Mch_10:21_9 4Mch_10:21_10 4Mch_10:21_11 4Mch_10:21_12 4Mch_10:21_13 4Mch_10:21_14
4Mch:10:21 x x x x x x x x x x x x x x